Sunteți pe pagina 1din 30
MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLT ĂRII RURALE AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVEN ŢIE

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ

DE PLĂŢI ŞI INTERVEN ŢIE PENTRU AGRICULTURĂ AGREAREA SPAŢIILOR DE DEPOZITARE ÎN VEDEREA
DE PLĂŢI ŞI INTERVEN ŢIE PENTRU AGRICULTURĂ AGREAREA SPAŢIILOR DE DEPOZITARE ÎN VEDEREA
DE PLĂŢI ŞI INTERVEN ŢIE PENTRU AGRICULTURĂ AGREAREA SPAŢIILOR DE DEPOZITARE ÎN VEDEREA
DE PLĂŢI ŞI INTERVEN ŢIE PENTRU AGRICULTURĂ AGREAREA SPAŢIILOR DE DEPOZITARE ÎN VEDEREA
DE PLĂŢI ŞI INTERVEN ŢIE PENTRU AGRICULTURĂ AGREAREA SPAŢIILOR DE DEPOZITARE ÎN VEDEREA
DE PLĂŢI ŞI INTERVEN ŢIE PENTRU AGRICULTURĂ AGREAREA SPAŢIILOR DE DEPOZITARE ÎN VEDEREA

AGREAREA SPAŢIILOR DE DEPOZITARE

ÎN VEDEREA DEPOZIT RII

Ă

CEREALELOR

Ă

CUMP RATE LA INTERVENŢIE

AGREAREA SPAŢIILOR DE DEPOZITARE ÎN VEDEREA DEPOZIT RII Ă CEREALELOR Ă CUMP RATE LA INTERVENŢIE

1.

LEGISLAŢIE COMUNITAR Ă Ş I NA ŢIONALĂ

1.1. Legislaţie comunitară

Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1290/2005 privind finanţarea politicii agricole comune, cu modific ă rile ş i complet ă rile ulterioare.

Regulamentul Comisiei (CE) nr. 885/2006 de stabilire a normelor comunitare detaliate pentru aplicarea Regulamentului Consiliului nr. 1290/2005 privind acreditarea agen ţiilor de pl ăţ i ş i a altor organisme ş i lichidarea conturilor FEGA si FEADR, cu modific ă rile ş i complet ă rile ulterioare.

Regulamentul Comisiei (CE) nr. 884/2006 privind normele detaliate pentru aplicarea Regulamentului Consiliului nr. 1209/2005 referitor la finan ţarea din Fondul European de Garantare in Agricultura (FEGA) a masurilor de interven ţie sub forma opera ţiunilor de depozitare publica ş i a opera ţiunilor de contabilizare a depozitarilor publice de c ă tre agen ţiile de pl ăţ i ale Statelor Membre, cu modific ă rile ş i complet ă rile ulterioare.

Regulamentul Comisiei (CE) nr. 883/2006 de stabilire a regulilor detaliate pentru aplicarea Regulamentului Consiliului nr. 1290/2005 privind ţinerea eviden ţei conturilor de c ă tre agen ţiile pl ă titoare, declara ţiile de venituri ş i cheltuieli ş i condi ţiile pentru rambursarea cheltuielilor din FEGA ş i FEADR, cu modific ă rile ş i complet ă rile ulterioare.

Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de

instituire a unei organiz ă ri comune a pie ţelor agricole ş i privind dispozi ţii specifice

referitoare la anumite produse agricole ( Regulamentul unic OCP ) complet ă rile ulterioare

, cu modific ă rile ş i

Regulamentul (CE) nr. 687/2008 al Comisiei din 18 iulie 2008 prin care se stabilesc

procedurile de preluare a cerealelor de c ă tre agen ţiile de pl ăţ i sau de c ă tre agen interven ţie ş i metodele de analiz ă pentru determinarea calit ăţ ii cerealelor.

ţiile de

Regulamentul (CE) nr. 485/2008 al Consiliului privind controalele efectuate de c ă tre

statele membre

prin Fondul european de garantare agricol ă .

cu privire la opera

ţiunile care fac parte din sistemul de finan ţare

1.2. Legislaţie naţ ională

OG nr. 45/2005 aprobata cu modific ă ri ş i complet ă ri prin Legea 307/2005 privind organizarea pie ţelor produselor agricole ş i alimentare.

OMAPDR nr. 596/2004 modificat ş i completat prin OMAPDR nr. 1294/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind definirea, modalit ăţ ile de desemnare ş i stabilirea centrelor de interven ţie pe pia ţa cerealelor.

OMAPDR nr. 70/2006 privind aprobarea Normelor metodologice privind procedurile de aplicare a sistemului de interven ţie pe pia ţa cerealelor.

OMAPDR nr. 172/2006 pentru aprobarea normelor metodologice privind procedurile de aplicare a sistemului de interven ţie pe pia ţa cerealelor, referitoare la evaluarea ş i monitorizarea cerealelor de ţinute în stocuri publice de interven ţie.

OUG nr. 12/2006 pentru stabilirea unor m ă suri de reglementare a pie ţei pe filiera cerealelor ş i a produselor procesate din cereale.

3

OMAPDR nr. 222/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea spa ţiilor de depozitare pentru produse agricole.

OG. nr. 4/1995 , aprobata, modificat ă si completat ă prin Legea nr. 85/1995 ş i Legea nr. 26/2006, privind

fabricarea, comercializarea ş i utilizarea produselor de uz fitosanitar pentru combaterea bolilor, dă un ă torilor

ş i buruienilor în agricultur ă ş i silvicultur ă .

OANSVSA nr. 121/ 2007 , art. 2, privind anumi ţi contaminan ţi din alimentele de origine animal ă ş i nonanimal ă Legea 1/2004 privind înfiin ţarea, organizarea ş i func ţionarea Agen ţiei de Pl ăţ i ş i Interven ţie pentru Agricultur ă , Industrie Alimentar ă ş i Dezvoltare Rural ă , cu modificarile si completarile ulterioare

OMAPDR nr.560/30.04.2009 , pentru aprobarea structurii organizatorice a APIA

ORDIN nr. 13/2009 , pentru modificarea si completarea Normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor privind procedura de inregistrare sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor a activitatilor de obtinere si de vanzare directa si/sau cu amanuntul a produselor alimentare de origine animala sau nonanimala, precum si a activitatilor de productie, procesare, depozitare, transport si comercializare a produselor alimentare de origine nonanimala, aprobata prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 111/2008

I. INTRODUCERE

Pentru a stabiliza pie ţele ş i a asigura un nivel de via ţă echitabil popula ţiei agricole care lucreaz ă în sectorul cerealelor, este necesar s ă se prevad ă mă suri referitoare la pia ţa intern ă care s ă includ ă în special un regim de interven ţie. În cadrul interven ţiei depozitarea este cea de a doua activitate ş i poate fi desf ăş urat ă de persoane fizice sau juridice care de ţin spa ţii de depozitare specializate.

Conform prevederilor regulamentelor UE, depozitarea cerealelor preluate la interven ţie se realizeaz ă în depozitele agreate de APIA pe baza contractelor de depozitare încheiate între APIA ş i depozitari f ă când obiectul unei pl ăţ i pentru preluare, depozitare ş i livrare.

Plata se realizeaz ă separat pentru fiecare activitate:

preluarea cerealelor (cânt ă rire, analiza de calitate ş i desc ă rcarea)

• ă strarea în condi ţii de conservare corespunz ă toare)

depozitare (p

rcare, cânt ă rire, analize de calitate).

livrarea (înc ă

I.1 SCOPUL Ş I OBIECTIVELE PROCEDURII

(înc ă I.1 SCOPUL Ş I OBIECTIVELE PROCEDURII Depozitarea cerealelor cump rate la interven ţ
(înc ă I.1 SCOPUL Ş I OBIECTIVELE PROCEDURII Depozitarea cerealelor cump rate la interven ţ

Depozitarea cerealelor cump rate la interven ţie este executat ă în depozitele

ă

agreate în acest sens

Agricultur ă . APIA este responsabil ă de p ă strarea cantit ăţ ii ş i calit ăţ ii cerealelor depozitate la interven ţie, pân ă la momentul vânz ă rii cerealelor din stocurile de interven ţie. APIA va suporta consecin ţele financiare ale conserv ă rii neadecvate a produselor aflate sub m ă suri de interven ţie, în special cele ce rezult ă din metode nepotrivite de depozitare. F ă ră a afecta dreptul de a ac ţiona în regres depozitarul, Agen ţia va suporta responsabilitatea financiar ă pentru nerespectarea propriilor angajamente ş i obliga ţii.

ş i contractate de Agen ţia de Pl ăţ i ş i Interven ţie pentru

4

În acest sens, APIA va specifica în contractele cu depozitarii agreaţi a c ror ofert
În acest sens, APIA va specifica în contractele cu depozitarii agreaţi a c ror ofert

În acest sens, APIA va specifica în contractele cu depozitarii agreaţi a c ror

ofert de spaţiu a fost acceptat , condiţiile de preluare, p strare i scoatere

a

în vederea recuper ă rii contravalorii cerealelor lips ă sau depreciate sau a

penaliz rilor pentru întarzieri.

ă

ă

ă

ă

ă

ş

cerealelor, modul de plat a serviciilor precum i m surile care se aplic

ş

ă

ă

ă

APIA va pune permanent la dispozi ţia agen ţilor Comisiei sau persoanelor mandatate de Comisie, eviden ţele contabile ale depozit ă rii publice, precum ş i toate documentele, contractele ş i dosarele întocmite sau primite în contextul opera ţiunilor de interven ţie, fie pe suport electronic, fie la sediul agen ţiei de pl ăţ i.

Agen ţia de Pl ăţ i si Interven ţie ramburseaz ă cheltuielile de depozitare în conformitate cu sumele standard stabilite de Comisie pentru depozitarea public ă . În cazul în care cheltuielile cu depozitarea efectuate de operatorii economici nu sunt acoperite se poate negocia pentru suplimentarea din Bugetul na ţional pentru fiecare ofert ă (contract) în parte, dup ă notificarea Comisiei.

Conform R (CE) nr. 885/2006, anexa I, pct. 2 C, cantit ăţ ile ş i costurile aferente privind stocurile de interven ţie vor fi înregistrate corect ş i prompt, pe

fiecare lot identificabil ş i în contul corect, în fiecare etap ă de la acceptarea ofertei pân ă la lichidarea stocului.

Agrearea depozitelor pentru interventie se face in

urma primirii unei solicitari

in acest sens. Astfel solicitantul completeaza cererea de agreare a depozitului pentru interven ţie si constituie dosarul de agreare ce cuprinde cererea de agreare si documentele solicitate de APIA.

Grupul ţintă : De ţin ă torii spa ţiilor de depozitare care î ndeplinesc condi ţ iile minime

pentru depozitarea stocurilor de interven ie.

ţ

depozitarea stocurilor de interven ie. ţ I.1.1 Informarea proprietarilor de spa ţ ii
depozitarea stocurilor de interven ie. ţ I.1.1 Informarea proprietarilor de spa ţ ii

I.1.1 Informarea proprietarilor de spaţii de depozitare

Scopul procesului de informare este transmiterea regulilor de depozitare

poten ţialilor agen ţi economici interesa ţi s ă participe la depozitarea public ă . Compartimentul Interven ţie din cadrul DMP comunic ă agen ţilor economici

interesa ţi, prin intermediul Centrelor Jude ţene, criteriile pe care trebuie s

îndeplineasc ă un spa ţiu de depozitare pentru a fi declarat depozit de interven ţie precum ş i regulile depozit ă rii ş i monitoriz ă rii propriu-zise a stocurilor de cereale la interven ţie. Compartimentul Interven ţie din cadrul DMP asigur ă îndeplinirea cerin ţelor cu privire la informarea agen ţilor economici prin: ghidul solicitantului, publicarea informa ţiilor pe site-ul APIA (www.apia.org.ro.), mass-media etc.

ă le

I.2 DESCRIEREA GENERAL Ă A PROCEDURII

I.2.1 Caracteristicile generale ale procedurii

I.2.1 Caracteristicile generale ale procedurii Prezentul ghid cuprinde etapa privind

Prezentul ghid cuprinde etapa privind procedura pentru agreerea depozitelor finalizat ă prin eliberarea Certificatului de agreare care reprezint ă recunoa ş terea depozitului ca depozit de interven ţie;

Pentru de ţin ă torii de depozite interesa ţi s ă ob ţin ă Certificatul de agreare, Compartimentul interven ţie din cadrul Direc ţiei M ă suri de Pia ţă , APIA Central, va comunica condi ţiile pe care trebuie s ă le îndeplineasc ă un depozit pentru ob ţinerea certificatului ş i data începerii depunerii solicit ă rilor de agreare. Informarea este accesibil ă la sediul centrelor jude ţene ale APIA, precum ş i pe site-ul APIA.

5

I.3 INSTITUŢIILE IMPLICATE

I.3.1 Agenţ ia de Plăţ i ş i Intervenţ ie pentru Agricultură (APIA)- nivel central Direc ţ ia Mă suri de Piaţă

central Direc ţ ia M ă suri de Pia ţă I.3.1.1 Compartiment Interven ţ ie Compartimentul

I.3.1.1 Compartiment Interven ţie

Compartimentul intervenţie

din cadrul

Direc ţiei mă suri de piaţă

este

responsabil cu administrarea dosarelor privind agrearea depozitelor, contractarea

spatiilor de depozitare si monitorizarea stocurilor.

I.3.1.2 Compartimentul Autorizare M ă suri de Piaţă - Interven ţ ie

Verifica antecalculatia sumelor de plata solicitate, garantiile si intocmeste ordonantarea la plata.

Compartimentul Interven ţie colaboreaz ă cu:

I.3.1.3 Direc ţia Inspec ţii

Coordoneaz ă tehnic ş i metodologic Compartimentele de inspec ţie din cadrul centrelor jude ţene ş i a municipiului Bucure ş ti si efectueaza inspectii prealabile efectuarii platilor in vederea aprobarii acestora la solicitarea expresa a directorului general sau a directorului general adjunct.

I.3.2 Agenţ ia de Plăţ i ş i Intervenţ ie pentru Agricultură (APIA)- nivel judeţ ean

ie pentru Agricultur ă (APIA)- nivel jude ţ ean I.3.2.1 Serviciul examinare cereri de ajutor
ie pentru Agricultur ă (APIA)- nivel jude ţ ean I.3.2.1 Serviciul examinare cereri de ajutor

I.3.2.1 Serviciul examinare cereri de ajutor - m ă suri de pia ţă

cu administrarea dosarelor privind agrearea depozitelor, contractarea spatiilor de

depozitare si monitorizarea stocurilor.

este responsabil

I.3.2.2 Compartimentul inspec ţii

realizeaz ă inspectiile la fata locului privind agrearea depozitelor si monitorizarea stocurilor si

II.

PROCEDURA DETALIATĂ

II.1 Procedura pentru agrearea depozitelor la intervenţ ie

pentru agrearea depozitelor la interven ţ ie În conformitate cu art.2 (3) lit c din
pentru agrearea depozitelor la interven ţ ie În conformitate cu art.2 (3) lit c din

În conformitate cu art.2 (3) lit c din Reg. 884/2006, APIA poate depozita cerealele cump ă rate la interven ţie în baza unor contractate de depozitare ncheiate cu depozitarii agrea ţi. Depozitele contractate trebuie s ă îndeplineasc ă condi ţii tehnice conform art.11(1) din Reg. 687/2008 ş i sanitar-veterinare conform OANSVSA 13/2009. APIA certific ă îndeplirea tuturor acestor condi ţii prin emiterea unui document ş i anume a Certificatul de agreare a depozitului. Acest lucru înseamn ă c ă depozitul întrune ş te toate condi ţiile pentru depozitarea în condi ţii bune ş i de siguran ţă a cerealelor preluate la interven ţie. În cadrul unui centru de interven ţie poate exista unul sau mai multe depozite de interven ţie, agreate de c ă tre APIA. O solicitare de agreare se refer ă la un singur depozit. În cazul de ţinerii mai multor spa ţii de depozitare se vor depune mai multe solicit ă ri, separat pe depozite. Depunerea solicit ă rilor privind spa ţiile de depozitare se face la centrele jude ţene ale APIA. Eliberarea Certificatului de agreare a depozitului de interven ţie se face de c ă tre APIA sediul central prin semn ă tura DG sau prin delegare de c ă tre APIA CJ prin semn ă tura DECJ.

î

II.1.1 Dosarul de agreare a depozitului

Condi ţiile tehnice pentru ca un depozit s ă fie agreat ca depozit de interven ţie se refer ă la:

starea tehnic ă a construc ţiilor, drumurilor ş i perimetrului depozitului

capacitatea de depozitare minim (5000 to)

c ă i de acces pentru efectuarea controalelor ş i inspec ţiilor

instala ţii de cânt ă rire

laborator propriu dotat cu echipamentele necesare pentru efectuarea analizelor la preluarea cerealelor

dotarea cu instala ţii tehnologice de transport ş i manipulare

capacitatea de preluare/livrare

instala ţii tehnologice de aerare activ ă pentru silozuri

aerare activ ă prin construc ţie la magaziile de cereale

aparatura necesar ă pentru m ă surarea temperaturii/umidit ăţ ii

instala ţii pentru asigurarea normelor tehnice a securit ăţ ii muncii ş i prevenirea incendiilor

sisteme adecvate pentru asigurarea securit ăţ ii produselor agricole în celule ş i magazii

dotarea cu mijloace electronice de înregistrare a datelor ş i eviden ţelor contabile.

ă

Dosarul de agreare va con ţ ine urm toarele documente: ă 1. formularul de solicitare

Dosarul de agreare va con ţine urm toarele documente:

ă

1. formularul de solicitare pus la dispozi ţie de APIA, completat de c ă tre ofertant

(Solicitarea de agreare pentru depozit conform anexa 10)

2. documentele pentru identificarea punctului de depozitare (plan al depozitului) :

- harta ş i capacitatea de depozitare, în special localizarea, dotarea cu echipamente

ş i instala ţii:

- num ă rul celulelor ş i silozurilor

- dotarea cu instala ţii ş i echipamente

- localizarea altor cl ă diri

- localizarea punctelor de intrare ş i ie ş ire a m ă rfii

- descrierea exact ă a c ă ilor de acces la depozit ş i harta acestora

- schema tehnologic ă , inclusiv dimensiunile celulelor ş i silozurilor pentru depozitarea cerealelor preluate la interven ţie.

3. autoriza ţia de func ţionare eliberat ă de MAPDR

4. documentele de identificare a agentului economic (Certificat de înscriere la

Registrul Comer ţului)

5. dovada înscrierii sanitar-veterinare

6. datele de identificare a persoanei de contact (copie act de identitate)

7. laborator propriu autorizat

8. dovada c ă nu are datorii restante la bugetul de stat

9. contractul cu firma autorizat ă pentru prestarea de servicii cu produse de uz

fitosanitar (copie).

10.plan de paz ă (copie).

11. dovada c ă personalul angajat, implicat în ac ţiunea de interven ţie are calificarea

în ac ţiunea de depozitare cu tot ce

implic ă , inclusiv datele de identitate a acestora

12. certificat metrologic al cântarului (basculei),valabil

13.dovada faptului c ă eviden ţa contabil ă se execut ă computerizat 14.dovada de identitate financiar ă (site-ul APIA)

Condi ţiile de agreare a depozitului de interven ţie vor fi constatate ş i consemnate de c ă tre inspectorii APIA de la nivelul centrului jude ţean. Pe baza rezultatelor verificarii administrative si a inspec ţiei, Directorul General APIA, va elibera Certificatul de agreare.

II.1.2 Depunerea solicită rii de agreare pentru depozitulul de intervenţ ie

agreare pentru depozitulul de interven ţ ie Solicitarea de agreare pentru depozitul de

Solicitarea de agreare pentru depozitul de interven ţie se expediaz ă prin po ş tă sau se depune personal la sediul centrului jude ţean APIA. Formularul conform anexei nr. 10 se poate procura de la sediile APIA CJ sau de pe site-ul APIA , www.apia.org.ro . Se recomand ă depunerea personal ă a documenta ţiei, întrucât data de înregistrare, este data sosirii la sediul APIA, a coresponden ţei, ş i nu data depunerii la po ş tă sau alte servicii de curierat. Dup ă caz, documentele se depun în original sau copii autentificate conform cu originalul . În momentul depunerii, solicitarea de agreare pentru depozitul de interven ţie va primi un num ă r de înregistrare.

II.1.3 Verificarea administrativa Dupa depunerea dosarului privind agrearea depozitului, are

II.1.3 Verificarea administrativa

Dupa depunerea dosarului privind agrearea depozitului, are loc la APIA CJ

verificarea administrativ ă . În urma acesteia se pot cere complet ă ri sau în caz de acceptare se dispune efectuarea inspectiei la depozit.

Solicitantul trebuie s ă depun ă completarile solicitate

ş i documentele

justificative în termen de 5 zile lucr ă toare de la primirea notific ă rii. Dac ă la reexaminare, se constat ă din nou deficien ţe, solicitarea se respinge. Solicitantul este în ş tiin ţat printr-o Notificare de refuz.

Dac ă în urma inspec ţiei la fa ţa locului a depozitului, rezultatul este favorabil, dosarul privind cererea de agreare a depozitului va fi transmis la APIA Central în

vederea verific rii administrative. În urma acesteia, APIA Central decide cu privire

ă

ă

la cererea de agreare.

Dac ă în urma verific rilor administrative

ă

ş i a inspec ţiei la fa ţa locului a

depozitului rezultatul este nefavorabil, nu se va elibera Certificatul de agreare.

Depozitarul poate depune o noua solicitare de agreare dupa ce cauzele respingerii solicitarii initiale sunt remediate.

respingerii solicitarii initiale sunt remediate. II.1.4 Inspec ţ ia pentru agrearea depozitelor

II.1.4 Inspecţ ia pentru agrearea depozitelor

Inspec ia la fa a locului se va desf ăş ura urm ă rind toate punctele existente procesul verbal de inspec ie i va viza urm toarele aspecte:

ţ

ţ

ţ

ş

ă

- numele depozitarului, adresa depozitului, num ă rul de înregistrare la APIA CJ al dosarului de agreare, Nr. Unic de înregistrare la APIA

- data ş i ora începerii ş i finaliz ă rii opera ţiunilor de inspec ţie

- locul desf ăş ur ă rii inspec ţiei, descrierea condi ţiilor de depozitare, accesibilitatea în depozit

- descrierea complet ă a ac ţiunilor efectuate, concluziile trase

- identitatea complet ă a inspectorilor (cod APIA, nr.de înregistrare al cererii de inspec ţie în baza c ă reia s-au deplasat, nr. legitima ţie, func ţia)

- divergen ţe sau neconcordan ţe între declara ţiile depozitarului

- locul, data, semn ă tura inspectorului APIA.

Inspec ţia se va efectua de c ă tre CI al CJ pe raza c ă ruia se afl ă depozitul cu excep ţia cazurilor de supracontrol. Rapoartele de inspec ţie se întocmesc în trei exemplare originale pentru (depozitar, APIA CJ, APIA central-dosar) si sunt contrasemnate de reprezentantul depozitarului.

Dac ă în urma inspec ţiei se constat ă nereguli, acestea vor fi consemnate în raportul de inspec ţie. Poate fi acordat un termen de 10 zile lucr ă toare pentru remedierea deficien ţelor constatate.

La un spa ţiu de depozitare, inspec ţia va dura o singur ă zi.