Sunteți pe pagina 1din 1

SSCCRRIISSOOAARREE DDEE GGAARRAANNŢŢIIEE BBAANNCCAARRĂĂ NNrr //

Către: Uniunea Naţionala a Transportatorilor Rutieri din Romania (UNTRR)

carnete TIR…>> 1 …, noi BANCA

TRANSILVANIA SA <<…>> 2 …., ne angajăm irevocabil să achităm orice sumă până la valoarea maximă de <<…USD>> 3 ,

Referitor la eliberarea de către dumneavostră de carnete TIR către:…<<

titular

la primirea primei dumneavoastră solicitări de plată prezentată în scris, în care:

menţionaţi că a fost notificată neînchiderea/nedescărcarea unei operaţiuni TIR de către IRU sau de către o Autoritate Vamală, putând fi cerută oricând plata drepturilor vamale şi a altor taxe, referitor la mărfurile transportate în ţara respectivă sub acoperirea carnetelor TIR cărora li se aplică această garanţie;

menţionaţi că notificarea nu are ca obiect un carnet TIR pentru care s-a efectuat procedura de sfârşit de operaţiune, respectiv regularizarea acestuia şi/sau a expirat perioada de 27 de luni de la data eliberării carnetului TIR,

confirmaţi ca Titularul nu a achitat această sumă.

societatea

dumneavoastră, prezentată Băncii Transilvania, va constitui o dovadă concludentă conform căreia sumele pe care dvs. le

Cererea

dumneavostră

scrisă,

semnată

şi

ştampilată

de

către

persoanele

autorizate

reprezinte

legal

solicitaţi sunt datorate şi plătibile de noi, fără o altă examinare.

Valoarea acestei scrisori de garanţie se va diminua corespunzător în urma oricărei plăţi efectuate de către noi ca urmare a executării parţiale/totale a acesteia.

Prezenta scrisoare de garanţie se aplică solicitărilor de plată referitoare la carnetele TIR eliberate …<<

carnete TIR >> 4 în perioada de 12 luni de la data prezentei, adică până la <<zz.ll.aaaa>> 5 (data limita de emitere a carnetelor

numele titularului de

TIR).

Prezenta scrisoare de garanţie este valabilă şi rămâne în vigoare 39 de luni de la data prezentei, adică până la ………….……., pentru orice cerere de plată strict conformă cu termenii prezentei scrisori de garanţie, referitoare la carnetele TIR eliberate până la data <<zz.ll.aaaa>> şi nu se aplică nici unui carnet TIR emis după această dată.

În cazul în care data de expirare a valabilităţii prezentei scrisori de garanţie este o zi nebancară, cererea dumneavostră de plată va fi luata în considerare dacă va fi primită cel mai târziu în următoarea zi bancară.

Prezenta scrisoare de garanţie devine în mod automat nulă şi neavenită după expirarea termenului său de valabilitate, indiferent dacă acest document ne este restituit sau nu.

Această scrisoare de garanţie este supusă Regulilor Uniforme pentru Garanţiile la Cerere-Publicaţia 458 a Camerei Internaţionale de Comerţ Paris.

(semnătură + ştampilă reprezentanti BT)

1 Datele de identificare ale titularului de carnete TIR.

2 Datele de identificare ale sucursalei emitente a Scrisorii de Garanţie Bancară (SGB).

3 Valoarea maxima a scrisorii de garantie (5000, 8000 sau 50.000 USD). Pentru ipoteza in care se doreste a fi garantată suma

de 55.000 sau 58.000 vor fi două scrisori de garanţie? (5000+50000 sau 8000+50000)
4

5

Doar numele titularului de carnete TIR de la punctul 1.

Data respectiva reprezinta ultima zi a perioadei de 12 luni de la data emiterii SGB.