Sunteți pe pagina 1din 5

FISA POSTULUI

OCUPATIA: ASISTENT MEDICAL GENERALIST


COD COR: 226905
TITULAR POST:
FUNCTIA/POSTUL/SPECIALITATEA:asistent medical generalist PL
LOC MUNCA:
GRADUL PROFESIONAL: asistent medical generalist PL
NIVELUL POSTULUI: de executie

Data

Elaborat
Funcia/Nume

Semntura

Verificat
Funcia/
Nume

Ref.de
specialitate gr.II
Pricop Mihaela

Semntura

Aprobat
Funcia/
Nume

RC

Manager

Ec. Toma
Mirela

Ec. Cumpt
Carmen

Semntura

Exemplar nr:
1.CERINTELE POSTULUI:
a) Pregtirea profesionala: coala postliceala sanitara;
b) Certificat de membru eliberat de OAMGMAMR,in termen de valabilitate;
c) Experiena necesara: experiena in munca si in specialitatea postului;
d) Contiinciozitate fata de sarcinile pe care le are de ndeplinit;
e) Cunostinte minime de operare pe calculator;
f) Dificultatea operaiunilor specifice postului: cunoaterea gradului de risc in utilizarea aparaturii medicale din
dotare, efortul intelectual si fizic necesar in ngrijirea medicala, gradul de autonomie in luarea unor decizii in caz de
urgenta;
g) Responsabilitatea implicata de post: responsabilitatea actului medical, responsabilitatea confidenialitii
ngrijirilor medicale acordate pacienilor spitalului;
2.RELATII
a)IERARHICE:
- este subordonat medicului sef sectie, medicului specialist/medic primar si asistentului sef pe secie ;
b)FUNCTIONALE:
- colaboreaz cu celelalte secii/compartimente sau subunitati funcionale ale spitalului in scopul realizrii
sarcinilor de serviciu si in scopul furnizrii de servicii medicale in sistemul asigurrilor sociale de sntate,
conform contractului ncheiat intre spital si Casa de Asigurri de Sntate Iai.
3.PROGRAM DE LUCRU:
- activitate curenta in cadrul seciei conform programului de lucru stabilit in conformitate cu prevederile legale in
vigoare: 8 ore/zi.
4.ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI:
I.Atributii asistent medical:
1. Preia pacientul nou internat si insotitorul acestuia (in functie de situatie), verifica toaleta personala, tinuta
de spital si il repartizeaza in salon;

2. Informeaza pacientul cu privire la structura sectiei si asupra obligativitatii respectarii regulamentului de


ordine interioara;
3. Acorda primul ajutor in situatii de urgenta si cheama medicul;
4. Participa la asigurarea unui climat optim si de siguranta in salon;
5. Identifica problemele de ingrijire ale pacientilor, stabileste prioritatile, elaboreaza si implementeaza planul
de ingrijire si evalueaza rezultatele obtinute, pe tot parcursul internarii;
6. Prezinta medicului de salon pacientul pentru examinare si il informeaza asupra starii acestuia de la
internare si pe tot parcursul internarii, observa simptomele si starea pacientului , le inregistreaza in dosarul de
ingrijire si informeaza medicul asupra oricaror modificari depistate;
7. Participa la vizita si executa indicatiile medicului cu privire la efectuarea explorarilor de diagnostic si a
tratamentului, regimul alimentar si igiena bolnavilor;
8. Pregateste bolnavul prin tehnici specifice pentru investigatii speciale, organizeaza transportul bolnavului
pentru investigatii in alte compartimente/laboratoare si supravegheaza starea acestuia pe timpul transportului;
9. Recolteaza produse biologice de laborator, conform prescriptiei medicului si asigura transportul acestora in
conditii optime la laborator;
10. Raspunde de ingrijirea bolnavilor din salon si supravegheaza efectuarea de catre infirmiera a toaletei,
schimbarii lenjeriei de corp si de pat, crearii conditiilor pentru satisfacerea nevoilor fiziologice , schimbarii
pozitiei bolnavului;
11. Observa apetitul pacientilor, supravegheaza si asigura alimentatia pacientilor dependenti, supravegheaza
distribuirea alimentelor conform dietei consemnate in foaia de observatie;
12. Administreaza personal medicatia, efectueaza tratamentele, imunizarile, testarile biologice, etc. conform
prescriptiei medicale;
13. Participa la organizarea si realizarea activitatilor psihoterapeutice de reducere a stresului si de depasire a
momentelor/situatiilor de criza;
14. Raspunde cu promptitudine la solicitarile bolnavilor;
15. Asigura monitorizarea specifica a bolnavului conform prescriptiei medicale;
16. Pregateste respectand regulile de asepsie si antisepsie instrumentarul si materialele in vederea sterilizarii,
respectand protocolul din Ordinul MSF261/2006;
17. Respecta normele de securitate, manipulare si descarcare a stupefiantelor, precum si a medicamentelor
cu regim special;
18. Participa la acordarea ingrijirilor paliative si instruieste familia sau apartinatorii pentru acordarea acestora;
19. Supravegheaza modul de desfasurare a vizitelor apartinatorilor cu respectarea normelor de igiena (portul
echipamentului de protectie, evitarea aglomerarii), conform regulamentului intern;
20. Efectueaza verbal si in scris preluarea/predarea fiecarui pacient si a serviciului in cadrul raportului de tura;
21. Pregateste pacientul pentru externare;
22. Asigura si raspunde de ordinea si curatenia din saloane, de intretinerea igienica a patului, de aplicarea
tuturor masurilor de igiena si antiepidemice potrivit indicatiilor in vigoare;
23. In caz de deces, inventariaza obiectele, identifica cadavrul si organizeaza transportul acestuia la locul
stabilit de conducerea spitalului;
24. Utilizeaza si pastreaza in bune conditii echipamentele si instrumentarul din dotare, supravegheaza
colectarea materialelor si instrumentarul de unica folosinta utilizat si se asigura de depozitarea acestora in
vederea distrugerii conform prevederilor legale;
25. Poarta echipamentul de protectie prevazut de regulamentul de ordine interioara care va fi schimbat ori de
cate ori este nevoie, pentru pastrarea igienei si a aspectului estetic personal;
26. Respecta secretul profesional si codul de etica al asistentului medical;
27. Sa nu-si depaseasca atributiile de serviciu ;Sa fie loiala echipei si institutiei respectand ierarhia
profesionala, confidentialitatea si secretul profesional;
28. Respecta si apara drepturile pacientului;
29. Se preocupa de actualizarea cunostintelor profesionale, prin studiu individual sau alte forme de educatie
medicala continua si conform cerintelor postului;

30. Raporteaza lunar Foile de observatie si alte documente catre biroul statistica conform reglementarilor in
vigoare si in termenele legale;
31. Intocmeste situatia zilnica a miscarii bolnavilor si o preda la biroul de internari;
32. Descarca medicamentele si materiale sanitare individuale prescrise;
33. Inregistreaza in programul informatic toate procedurile medicale efectuate in sectie si
cuprinse in sistemul D.R.G.
34. Are obligatia de anunta in cel mai scurt timp asistenta sefa in legatura cu orice caz de imbolnavire sau de
aparitie a unei boli transmisibile in familie cu situatiile de incapacitate temporara de munca;
35. Supravegheaza dezinfectia ciclica; Anunta imediat asistenta sefa asupra deficientelor de igiena
(alimentare cu apa, instalatii sanitare incalzire, etc.)
36. Participa la instructajele inpuse de CPCIN, PSI si protectia muncii;
37. Utilizeaza integral timpul de lucru, respectand programul de lucru;
38. Respecta prevederileOrdinului nr. 219/2002 (cu completarile ulterioare)privind gestionarea deseurilor
rezultate din activitatile medicale, prevederile Ordinului nr. 916/2006 privind aprobarea Normelor de
supraveghere, prevenire i control al infeciilor nosocomiale n unitile sanitare, prevederile Legii nr.132/2010
privind colectarea selectiva a deseurilor, prevederileOrdinului MSF nr.261/2006 privind curatarea, dezinfectia
si sterilizarea in unitatile sanitare precum si prevederile Ordinului MS 914/2006 privind conditiile pe care
trebuie sa le indeplineasca un spital in vederea autorizarii;
II.Atributii generale:
1.Are obligatia de a semna zilnic in condica de prezenta cu mentionarea orei de venire si de plecare din
serviciu;
2.Respecta graficul de lucru pe tura stabilita si preda verbal si in scris la iesirea din tura, situatia si planul de
investigatie si tratament al bolnavilor asistentei care preia serviciul;
3.Nu va parasi locul de munca fara aprobarea medicului;
4.Schimbarea turei de lucru se va solicita prin cerere scrisa aprobata de medicul coordonator si cu avizul
managerului unitatii;
5.Are obligatia de a respecta programarea concediului de odihna planificat la inceputul anului;
6.Este interzis fumatul, venirea la serviciu in stare de ebrietate si consumul de bauturi alcoolice in timpul
programului de lucru;
7.Respecta prevederile ROI si ale ROF;
8.Urmareste si asigura folosirea, pastrarea si intretinerea corecta a bunurilor din dotarea sectiei;
9.Are obligatia sa prezinte la serviciul RUNOS certificat de membru eliberat de OAMGMAMR, in termen de
valabilitate, precum si asigurarea malpraxis anuala.
III. Atributii privind securitatea si sanatatea in munca, PSI, colectare deseuri:
1.i nsuete si respecta normele de securitate si sntate in munca prevzute in Legea nr. 319/2006 si normele de
aplicare ale acesteia;
Art.22-prevede ca fiecare lucrator trebuie sa isi desfasoare activitatea in conformitate cu pregatirea si instruirea sa,
precum si cu instructiunile primite din partea angajatorului, astfel incat sa nu expuna la pericol de accidentare sau
imbolnavire profesionala atat propria persoana, cat si alte persoane care pot fi afectate de actiunile sau omisiunile sale
in timpul procesului de munca;
Art.23-prevede obligatiile lucratorilor:
- sa utilizeze corect aparatura, substntele periculoase,echipamentele de transport;
- sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie acordat;
-sa nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea, schimbarea sau inlaturarea arbitrara a dispozitivelor de
securitate proprii si sa utilizeze corect aceste dispozitive;
-sa comunice imediat angajatorului si/sau lucratorilor desemnati orice situatie de munca despre care au motive
intemeiate sa o considere un pericol pentru sanatatea lucratorilor, precum si orice deficienta a sistemelor de protectie;
-sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca si/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoana;
-sa coopereze cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, atat timp cat este necesar, pentru a face posibila
realizarea oricaror masuri sau cerinte dispuse de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari, pentru protectia
sanatatii si securitatii lucratorilor;
-sa coopereze atat timp cat este necesar, cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, pentru a permite engajatorulu
sa se asigura ca mediul de munca si conditiile de lucru sunt sigure si fara riscuri pentru securitate si sanatate, in
domeniul sau de activitate;

-sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul securitatii si sanatatii in munca si masurile de
aplicare ale acestora;
-sa dea relatiile solicitate de catre inspectorii de munca si inspectorii santari
2. i nsuete si respecta prevederile Legii nr. 481/2004 privind situaii de urgenta;
3. i nsuete si respecta prevederile Legii nr. 307/2006 privind aprarea mpotriva incendiilor;
4. i nsuete si respecta prevederile Legii nr. 132/2010 privind colectarea selectiva a deeurilor in instituiile publice.
IV. Atributii privind Sistemul de Management al Calitatii (SMC):
1.i nsuete si respecta cerintele procedurilor SMC;
2.i nsuete si respecta cerintele Manualului Calitatii;
3.Elaboreaza/participa la elaborarea de proceduri de lucru atunci cand este cazul;
Aceste atributii nu sunt limitative, salariatul avand obligatia de a respecta si duce la indeplinire orice alte sarcini, decizii
si dispozitii primite din partea conducerii unitatii, a Directiei de Sanatate Publica sau a Ministerului Sanatatii in baza
reglementarilor legale in vigoare.
Raspunde disciplinar, material si penal atunci cand:
1. nu respecta programul de activitate stabilit de conducerea societatii;
2.nu respecta conduita, etica si deontologia profesiei de asistent medical;
3.nu respecta disciplina muncii si nu utilizeaza corespunzator instalatiile si echipamentele de lucru si cele de protectie;
4.nu duce la indeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare atributiilor de serviciu si orice sarcini specifice;
5. comite orice alte abateri sanctionabile prin regulamentul intern, codul muncii sau alte acte normative aflate in
vigoare.
5.Salarizare:
Salarizarea este n conformitate cu legislaia in vigoare;
Salariul de baz este remuneraia primit in raport cu munca depusa, cu cantitatea si calitatea acesteia, cu
importanta sociala a muncii;
Fisa postului este valabila pe intreaga perioada de desfasurare a contractului de munca, putand fi reinnoita in cazul
aparitiei unor noi reglementari legale sau ori de cate ori este necesar

Seful locului de munca,


Functia: Medic sef sectie
Numele si prenumele:
Semnatura:
Luat la cunostinta si primit un exemplar salariat,
Numele si prenumele:
Semnatura: .........................
Data:
SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IASI
SECTIE CLINICA MEDICINA MUNCII

TEMATICA PENTRU OCUPARE A POSTULUI DE ASISTENT MEDICAL PL

1.Urgentele aparatului respirator


2.Urgentele aparatului cardio-vascular
3.Urgentele abdominal

4.Intoxicatiile acute exogene


5.Traumatismele
6.Asistenta medicala si locul ei de munca
7.Ingrijirea curenta si supravegherea bolnavului
8.Tehnica tratamentului
9.Asistenta de urgent a accidentelor
10.Contributia asistentului la explorarea bolnavului

BIBLIOGRAFIE:
Carol Mozes, Tehnica de ingrijire a bolnavului, editia a VII-a, Ed. Medicala, Bucuresti 2007
Lucretia Titirca, Urgentele medico-chirurgicale-Sinteze pentru asistenti medicali, editia a III-a Ed. Medicala,
Bucuresti 1989

SEF CLINICA
CONF.DR.BRANDUSA CONSTANTIN