Sunteți pe pagina 1din 2

NOTA :

7. CONCLUZII SI RECOMANDARI

Terenul din amplasamentul obiectului proiectat este constituit dintr-o cuvertur de


depuneri coezive (praf argilos-nisipos, argil prfoas-nisipoas) care coboar pn la 5,10 m
adncime, urmat de depuneri necoezive (nisipuri cu pietri, pietri cu nisip); la suprafa, pn la
adncimea de 1,95 m, lucrrile de investiga ie din interiorul cldirii existent (decoperta funda ie +
foraj) au interceptat un strat de umpluturi de pmnt n amestec cu pietri, resturi de crmid,
etc. (forajul de studiu executat n continuarea decopertei oprindu-se ntr -o plac de beton dur, nu
se exclud adncimi mai mari ale umpluturilor). N i ve l u l a p e i s u b t e r a n e m s u r a t n f o r a j e
d o c u m e n t a r e , s - a s i t u a t l a a d n ci m ea d e 3 , 9 0 m ; d a t o r i t f a c t o r i l o r l o c a l i
e xi s t e n i ( p r e c i p i t a i i l e n a t u r a l e i pi e r d e r i l e d i n r e e l e l e hi d r o e d i l i t a r e ) , s e
e s t i m ea z o p o s i b i l r i d i c a r e a ni v e l ul u i a p el o r s u b t e r a n e d i n am p l a sa m e n t
p n l a c c a . - 2 , 5 0 m f a d e s u p r a f a a a c t u a l a t e r e n u l u i . Adncimea de fundare
fiind condiionat, pe de o parte, de necesitatea depirii adncimii de nghe, n acest sens fiind
necesar o adncime minim de 1,10 m fa de cota terenului amenajat, iar pe de alt parte,
prezena umpluturilor sub aceast adncime nepermi nd o fundare direct pe acestea, p e n t r u
e xe c u i a i f un d a r e a o bi e c t u l ui p r o i e c t a t , r e z u l t u rm t o a r e l e r e c om a n d r i :
7.1. Fundarea obiectului proiectat se va realiza indirect prin intermediul unei perne
din piatr spart sau balast, compactat corespunztor i realizat dup eliminarea n totalitate a
umpluturilor neomogene din amplasament.
7 . 2 . n a c e s t e c o n di i i , a d n c i m e a s p t u r i l o r v a c o b o r p n l a
interceptarea terenului natural reprezentat de depuneri fine coezive (praf
a r g i l o s - ni s i p o s , a r gi l p r f o a s - ni s i p o a s ) .
7 . 3 . n a i n t e d e a t e r n e r e a p ri m ul u i s t r a t al p e r n e i de p i a t r s a u b a l a s t
e s t e n e c e s a r o c u r i r e a t e n t a f u n d ul u i s p t u r i i , u rm a t d e o co m p a c t a r e
corespunztoare .
7 . 4 . P e r n a di n pi a t r s a u ba l a s t v a f i e va z a t n l a t e r a l p e t o a t e
d i r e c i i l e cu m i ni m um g r o si m e a ei i v a f i r e al i z a t n s t r a t e s u c c e si v e d e c t e
m a xi m 0 , 2 5 m g r o s i m e n s t a r e a f n a t .
C o n d i i a d e t r e c e r e d e l a un s t r a t l a a l t u l v a f i :
- p e n t r u p e r n d i n pi a t r s pa r t : l a t r e c e r e a u t i l a j u l ui p e s t e c t e v a
b u c i di n p i a t r a f ol o s i t a r u n c a t e n p r e a l a bi l p e s t e s t r a t u l co m p a c t a t ,
r e s p e c t i v n f a a c om p a c t o r u l ui , a c e s t e a v o r t r e b u i s s e sf r m e n al t e
b u c i c u di m en s i u ni s u b c e n t i m e t r i c e ;
- pe n t r u p e r n di n ba l a s t : ob i n e r e a u n ui g r a d d e c o m pa c t a r e
D M E D I U 9 8 % , r e s p e c t i v D M I N I M 9 5 % , n r a p o r t c u v al o r i l e P R O C T OR a l e
m a t e r i al u l ui u t i l i z a t .
7 . 5 . P e r n a v a t r e b u i s ai b c o n t i n ui t a t e a t t p e o r i z o n t a l c t i p e
v e r t i c al , r e s p e c t i v n u s e v o r a dm i t e n t r e r u p e r i l o c a l e p r i n p r e z e n a u n o r
r e s t u r i d e f u n d a i i s a u p e r e i n e d em o l a i .
7 . 6 . P e b a z a p r o p r i e t i l o r f i zi c o - m e c a ni c e a l e p e r n e i pe c a r e v a
r e z e m a p r a c t i c f u n d a i a o b i e c t u l u i p r o i e c t a t , c on f o r m n o r m a t i v ul u i N P 112 2 0 1 4 ( a n e xa D , t a b e l D 5 ) , p e n t r u f u n d a i i a v n d l i m ea t l pi i B = 1 , 0 m i
a d n c i m e a d e f u n d a r e D f = 2 , 0 m , p r e si u n e a c o n v e n i o n al a r e v a l o a r e a
P c o n v = 2 0 0 k P a ; n c a z ul un o r a d n ci m i i f o r m e d i f e r i t e al e f u n d a i i l o r,
c o r e c i i l e s e e f e c t u e a z c o nf o r m a n e xe i D di n ac e l a i n o r m a t i v.
7.7. Pentru meninerea stabilitii generale este necesar meninerea umiditii naturale
a terenului att n timpul execuiei, ct i n perioada de exploatare, prin msuri care s elimine
posibilitatea ptrunderii apelor de precipitaii (sau altele) ctre terenul de fundare, unii dintre
parametrii fizico mecanici ai terenului de fundare depinznd de starea de umiditate a acestuia.
n acest scop se vor prevede lucrri de amenajare pe vertical a terenului din amplasament,
pentru a evita stagnarea apelor de precipitaie n vecintatea imobilului proiectat, constnd n
realizarea unui sistem de preluare, dirijare i evacuare ctre exterior a acestora, respectiv : pant
continu a terenului, trotuar etan i rigol perimetral cu descrcare n exteriorul incintei, etc.
Deasemenea, se vor prevede msuri corespunztoare pentru evitarea pierderilor de ap
din reelele edilitare.
7 . 8 . S p t u r i l e c u c a r a c t e r p r o v i z o r i u p n l a c c a . 2 , 0 0 m a d n ci m e ,
p e n t r u f a z a d e e xe c u i e a f u n d a i i l o r, v o r f i r e al i z a t e n t a l u z u r i c u p a n t e d e
3 : 1 . Materialul rezultat din sptur va fi obligatoriu depozitat la minimum 5,0 m distan de
limitele taluzurilor.

Vezi si Caietul de sarcini pentru executia pernei de ballast sau


piatra sparta .

Verificarea pe parcurs si finala a pernei se va face de catre


beneficiar si inginerul geotehnician . Receptia pernei de balast sau
piatra sparta se va face pe baza rezultatelor pe probe si se va
consemna intr-un proces verbal de lucrari ascunse semnat de
ngnerul geo , beneficiar si constructor .

Inainte de cofrarea fundatiilor si soclurilor se vor monta in cofraje


piesele de trecere necesarepentru instalatiile interioare ( electrice ,
termice , apa-canal , curenti slabi , etc) . Pentru piesele de trecere
si pozitionarea lor vezi planuri de specialitate . Inainte de turnarea
betonului se va incheia PVLA pentru montarea la pozitie a acestor
piese . Golurile pana 20x20cm nu vor intrerupe armaturile si nu se
bordeaza .

Constructia se incadreaza clasa III de importanta si a nivelulului de


expunere la seism I =1(cf P100/2006 cap 44.4.5). din punct de
vedere al conformarii structurale , constructia se incadreaza in
clasa de ductilitate L .

Clasele de expunere pentru betoane sunt :


clasa de expunere 1, X0 pentru egalizari si umpluturi
clasa de expunere 5, XF4 pentru fundatii si socluri
clasa de expunere 2, XC1 pentru suprastructura

Se vor folosi
C8/10 , agr <32 mm , plastic-fluid la egalizari si umpluturi

C20/25 , agr <32mm , impermebil , a/c<0,5 , plastic-vartos la


fundatii si infrastructura
C20/25 , agr <20mm , impermebilitate normala , a/c<0,45 , plastic
la suprastructura
BST 500 , va respecta Cerintele privind produsele din oel utilizate ca armtur
pentru beton armat i ca arm. nepretens pentru beton precomprimat- ST 009 2011
categoria de ductilitate min B , recomandabil C

Pe planul de cofraj si armare placa peste parter


NOTA:

Vezi planuri de arhitectura si instalatii pentru goluri si piese de trecere prin


placa; golurile pana 20x20cm nu vor intrerupe armaturile si nu se
bordeaza;

Vezi planuri de armare grinzi si stalpi

Constructia se incadreaza clasa III de importanta si a nivelulului de


expunere la seism I =1(cf P100/2006 cap 44.4.5). din punct de
vedere al conformarii structurale , constructia se incadreaza in
clasa de ductilitate L .

Clasele de expunere pentru betoane sunt :


clasa de expunere 1, X0 pentru egalizari si umpluturi
clasa de expunere 5, XF4 pentru fundatii si socluri
clasa de expunere 2, XC1 pentru suprastructura

Se vor folosi
C8/10 , agr <32 mm , plastic-fluid la egalizari si umpluturi
C20/25 , agr <32mm , impermebil , a/c<0,5 , plastic-vartos la
fundatii si infrastructura
C20/25 , agr <20mm , impermebilitate normala , a/c<0,45 , plastic
la suprastructura
BST 500 , va respecta Cerintele privind produsele din oel utilizate ca armtur
pentru beton armat i ca arm. nepretens pentru beton precomprimat- ST 009 2011
categoria de ductilitate min B , recomandabil C