Sunteți pe pagina 1din 35

Ministerul Transporturilor - Ordin nr.

535/2007 din 26 iunie 2007

Ordinul nr. 535/2007 privind aprobarea normelor pentru acordarea


licen ei de transport feroviar i a certificatelor de siguran n vederea
efectu rii serviciilor de transport feroviar pe c ile ferate din Romnia
n vigoare de la 25 august 2007
Consolidarea din data de 21 iulie 2014 are la baz publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 501 din
26 iulie 2007 i include modific rile aduse prin urm toarele acte: Ordin 884/2011; Ordin 2179/2012;
Ultima modificare n 11 ianuarie 2013.
n temeiul prevederilor art. 7 alin. (3) lit. g) din Ordonan a de urgen a Guvernului nr. 12/1998
privind transportul pe c ile ferate romne i reorganizarea Societ ii Na ionale a C ilor Ferate
Romne, republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare, ale art. 3 alin. (2) lit. k) din anexa nr. 1
"Regulamentul de organizare i func ionare al Autorit ii de Siguran Feroviar Romn - ASFR" la
anexa nr. 1 la Hot rrea Guvernului nr. 626/1998 privind organizarea i func ionarea Autorit ii
Feroviare Romne - AFER, cu modific rile i complet rile ulterioare, ale art. 29 alin. (2) din Legea nr.
55/2006 privind siguran a feroviar
i ale art. 5 alin. (4) din Hot rrea Guvernului nr. 367/2007 privind
organizarea i func ionarea Ministerului Transporturilor,
ministrul transporturilor emite urm torul ordin:
CAPITOLUL I
Dispozi ii generale
Art. 1. - (1) Se aprob Normele pentru acordarea licen ei de transport feroviar n vederea efectu rii
serviciilor de transport feroviar pe c ile ferate din Romnia.
(2) Se aprob Normele pentru acordarea certificatelor de siguran n vederea efectu rii serviciilor
de transport feroviar pe c ile ferate din Romnia.
(3) Operatorii economici pot efectua servicii de transport feroviar pe c ile ferate din Romnia, n
interes public i/sau n interes propriu, numai dac de in, cumulativ, licen de transport feroviar
corespunz toare tipului de serviciu care urmeaz a fi efectuat i certificate de siguran care confirm
acceptarea propriului sistem de management al siguran ei circula iei, precum i acceptarea
dispozi iilor adoptate pentru ndeplinirea cerin elor specifice sec iei de circula ie i/sau zonei de
manevr pe care i vor desf ura activitatea.
(4) Autoritatea responsabil cu acordarea licen elor de transport feroviar nu prelunge te valabilitatea
unei licen e sau nu acord licen de transport feroviar n cazul n care nu sunt respectate prevederile
prezentului ordin.
(5) Orice operator economic care ndepline te cerin ele prezentului ordin este ndrept it s
primeasc o licen de transport feroviar.
(6) Niciun operator economic nu va fi autorizat, n sensul prezentului ordin, s efectueze servicii de
transport feroviar dac nu posed licen corespunz toare tipului de serviciu solicitat.
Art. 2. - (1) n sensul prezentului ordin, termenii de specialitate se definesc dup cum urmeaz :
a) operator de transport feroviar - orice operator economic cu capital de stat i/sau privat a c rui
activitate principal const n efectuarea de servicii de transport feroviar de c tori i/sau de marf pe
ile ferate din Romnia, trac iunea fiind asigurat obligatoriu de acesta; termenul denume te, de
asemenea, i operatorii economici care asigur numai trac iunea;
b) licen de transport feroviar - documentul acordat de c tre autoritatea responsabil cu licen ierea
dintr-un stat membru al Uniunii Europene unui operator economic prin care i se recunoa te calitatea
de operator de transport feroviar. Prin licen a de transport feroviar operatorul poate fi limitat la
efectuarea unor tipuri de servicii de transport feroviar;
c) autoritate de licen iere - Organismul de Licen e Feroviare Romn, organismul ns rcinat cu
emiterea licen elor de transport feroviar;
d) certificat de siguran - documentul prin care se atest c un operator de transport feroviar,
de in tor al licen ei, poate s execute un tip de serviciu de transport feroviar pe sec ii de circula ie ale
ilor ferate din Romnia;
e) servicii urbane i suburbane - serviciile de transport feroviar care r spund nevoilor de transport
ale unui centru urban i, respectiv, nevoilor de transport ntre acest centru i periferiile sale;

f) audit de siguran feroviar - analiz detaliat , sistematic


i tehnic privind elementele
componente ale sistemului de management al siguran ei auditat.
g) auditor de siguran feroviar - personalul Autorit ii de Siguran Feroviar Romn care are
preg tire de specialitate n domeniul tehnic, de ine calitatea de auditor extern conform legisla iei n
vigoare i este numit i mputernicit prin decizie de conducerea Autorit ii de Siguran Feroviar
Romn s efectueze activit i de audit de siguran feroviar ;
h) supraveghere - modalit ile instituite de Autoritatea de Siguran
Feroviar Romn n
conformitate cu art. 2 din Regulamentul (UE) nr. 1.158/2010 al Comisiei din 9 decembrie 2010 privind
o metod de siguran
comun pentru evaluarea conformit ii cu cerin ele pentru ob inerea
certificatelor de siguran feroviar .
(2) Prin servicii de transport feroviar pe c ile ferate din Romnia se n elege activit ile din clasele:
a) transporturi interurbane de c tori pe calea ferat , conform CAEN rev. 2 - cod 4910;
b) transporturi de marf pe calea ferat , conform CAEN rev. 2 - cod 4920;
c) activit i de servicii anexe pentru transporturi terestre, conform CAEN rev. 2 - cod 5221.
(3) Serviciile de transport feroviar pe c ile ferate din Romnia se clasific n urm toarele tipuri:
a) tip A - transport feroviar de c tori desf urat n interes public i/sau n interes propriu;
b) tip B - transport feroviar de marf desf urat n interes public i/sau n interes propriu;
c) tip C - numai manevr feroviar n interes public i/sau n interes propriu.
(4) Serviciile de transport feroviar pe c ile ferate din Romnia includ i trac iunea trenurilor de
serviciu (trenuri de lucru, de interven ie, de prob , plug de z pad i altele asemenea), circula ia
locomotivei de ajutor sau a locomotivei izolate.
Art. 3. - (1) Prin c ile ferate din Romnia, n sensul prezentului ordin, se n elege infrastructura
feroviar public i privat deschis circula iei publice, precum i liniile ferate industriale racordate la
acestea, indiferent de forma de proprietate a acestora.
(2) Operatorii economici care de in licen de transport feroviar se denumesc n continuare, n
sensul prezentului ordin, operatori de transport feroviar.
Art. 4. - (1) Accesul pe infrastructura feroviar public n vederea efectu rii serviciilor de transport
feroviar este permis operatorilor de transport feroviar numai dup ob inerea certificatelor de siguran
i a ncheierii unui contract de acces cu administratorul/gestionarul infrastructurii feroviare.
(2) Efectuarea de c tre un operator de transport feroviar numai a manevrei feroviare de pe liniile
ferate industriale la sta ia de cale ferat de racord la care este permis accesul se face numai dac
acesta a ncheiat un contract de acces cu administratorul/gestionarul infrastructurii feroviare, iar
de in torii de linii ferate industriale posed contracte de exploatare valabile.
Art. 5. - Prevederile prezentului ordin nu se aplic :
a) metrourilor, tramvaielor i altor sisteme feroviare urbane;
b) trenurilor compuse din utilaje de ntre inere a c ii, drezine automotor, automotor pentru diagnoz ,
pluguri de z pad
i altele asemenea (n proprietate sau nchiriate), utilizate de c tre
administratorul/gestionarii infrastructurii feroviare pentru restabilirea circula iei pe liniile de cale ferat
deschise circula iei publice afectate de calamit i sau evenimente feroviare;
c) re elelor de cale ferat , care func ional sunt separate de restul sistemului feroviar i care sunt
destinate numai exploat rii unor servicii de c tori locale, urbane sau suburbane, precum i
operatorilor economici care func ioneaz exclusiv pe aceste re ele;
d) infrastructurii feroviare private, care este utilizat numai de proprietarul infrastructurii respective
pentru propriile sale opera iuni de transport de m rfuri;
e) pe por iunile de cale ferat cuprinse ntre frontiera de stat a Romniei cu statele care nu sunt
membre ale Uniunii Europene i prima sta ie de cale ferat de pe teritoriul Romniei. n aceste zone
circula ia se va efectua n baza acordurilor sau conven iilor bilaterale n domeniul feroviar ncheiate cu
aceste state vecine.
f) pe por iunile de cale ferat cuprinse ntre frontiera de stat a Romniei i prima sta ie de pe
teritoriul administra iilor de cale ferat din statele vecine care sunt membre ale Uniunii Europene. n
aceste zone circula ia se reglementeaz prin conven ii bilaterale la care Romnia este parte;
g) vehiculelor de patrimoniu care opereaz pe re elele na ionale, cu condi ia s respecte normele i
reglement rile na ionale n materie de siguran , n vederea asigur rii unei circula ii sigure a unor
astfel de vehicule;
h) c ilor ferate cu caracter de patrimoniu, de muzeu sau turistic, care opereaz pe re ele proprii,
inclusiv atelierele, vehiculele i personalul acestora.
Art. 6. - (1) Normele pentru acordarea licen ei de transport feroviar sunt prev zute n anexa nr. 1.
(2) Normele pentru acordarea certificatelor de siguran sunt prev zute n anexa nr. 2.

CAPITOLUL II
Acordarea i valabilitatea licen ei de transport feroviar i a certificatelor de siguran
SEC IUNEA 1
Acordarea i valabilitatea licen ei de transport feroviar
Art. 7. - Autoritatea responsabil cu acordarea licen elor de transport feroviar din Romnia este
Organismul de Licen e Feroviare Romn, organism independent care func ioneaz n cadrul Autorit ii
Feroviare Romne - AFER, denumit n continuare OLFR.
Art. 8. - (1) Orice operator economic din Romnia, cu capital de stat sau privat, care are nscrise n
actul constitutiv activit i de transport pe calea ferat , are dreptul s solicite ob inerea unei licen e de
transport feroviar, corespunz toare serviciilor de transport feroviar pe care urmeaz s le efectueze.
(2) Pentru efectuarea serviciilor de tip A i/sau de tip B, operatorul economic trebuie s fac dovada
, n actul constitutiv, principala activitate este una din clasele:
a) transporturi interurbane de c tori pe calea ferat , conform CAEN rev. 2 - cod 4910;
b) transporturi de marf pe calea ferat , conform CAEN rev. 2 - cod 4920.
(3) Un operator economic poate solicita ob inerea unei licen e de transport feroviar i pentru servicii
de transport feroviar care constau numai n trac iunea trenurilor.
Art. 9. - (1) Licen ele de transport feroviar se acord operatorilor economici, n conformitate cu
prevederile prezentului ordin, pentru:
a) efectuarea serviciilor de transport feroviar de marf i/sau de c tori n interes public i/sau n
interes propriu, trac iunea fiind asigurat n mod obligatoriu de ace tia;
b) efectuarea serviciilor de asigurare numai a trac iunii n cadrul transportului feroviar de marf
i/sau de c tori, n interes public;
c) efectuarea numai de manevr feroviar n interes public i/sau n interes propriu.
(2) Prin licen a de transport feroviar, operatorului de transport feroviar i se specific tipul de serviciu
de transport feroviar pe care l va putea efectua, precum i dac va transporta m rfuri periculoase.
Art. 10. - (1) Licen a de transport feroviar este valabil pe o perioad nedeterminat , cu
respectarea cerin elor care au stat la baza acord rii sau modific rii acesteia, n condi iile viz rii
periodice la 2 ani.
(2) OLFR va examina ndeplinirea cerin elor care au stat la baza acord rii sau examin rii anterioare
a licen ei de transport feroviar n vederea acord rii vizei periodice.
Art. 11. - OLFR poate acorda o licen de transport temporar valabil pentru o perioad de
maximum 6 luni, n condi iile stabilite n anexa nr. 1.
Art. 12. - (1) Licen a de transport feroviar acordat de c tre OLFR este valabil i n celelalte state
membre ale Uniunii Europene pentru servicii echivalente de transport feroviar.
(2) OLFR recunoa te ca valabile pe c ile ferate din Romnia licen ele de transport feroviar definite
la art. 2 alin. (1) acordate de autorit ile responsabile cu licen ierea operatorilor de transport feroviar
din celelalte state membre ale Uniunii Europene, pentru un tip de serviciu echivalent celui nscris n
licen .
SEC IUNEA a 2-a
Acordarea i valabilitatea certificatelor de siguran
Art. 13. - Autoritatea responsabil cu acordarea certific rii n materie de siguran din Romnia este
Autoritatea de Siguran Feroviar Romn , organism independent care func ioneaz n cadrul
Autorit ii Feroviare Romne - AFER, denumit n continuare ASFR.
Art. 14. - Certificarea n materie de siguran a operatorilor de transport feroviar se finalizeaz prin
acordarea unui document specific denumit certificat de siguran , care este compus din:
a) un certificat de siguran partea A, care confirm acceptarea sistemului de management al
siguran ei operatorului de transport feroviar;
b) unul sau mai multe certificate de siguran partea B, care confirm acceptarea dispozi iilor
adoptate de operatorul de transport feroviar pentru ndeplinirea cerin elor specifice necesare pentru
func ionarea sigur a re elei feroviare pe care i desf oar activitatea: anumite sec ii de circula ie ale
ilor ferate din Romnia sau totalitatea c ilor ferate din Romnia, sta ii de cale ferat , zone de
manevr feroviar , linii ferate industriale.
Art. 141. - Certificatul de siguran , partea A i partea B, poate fi:
a) nou, dac a fost acordat prima dat unui operator de transport feroviar;
b) rennoit, dac operatorul de transport feroviar a de inut cel pu in o dat un certificat de siguran
acordat n conformitate cu prevederile legale n vigoare;

c) actualizat/modificat.
Art. 15. - (1) Certificatul de siguran partea A acordat pentru prima dat unui operator de transport
feroviar este valabil pentru o perioad de maximum un an de la data acord rii.
(2) Certificatul de siguran partea A rennoit este valabil pentru o perioad de maximum 2 ani de la
data acord rii.
(3) Certificatul de siguran partea B acordat operatorilor de transport feroviar care efectueaz
servicii de transport feroviar de tip A i/sau de tip B este valabil pe perioada valabilit ii certificatului de
siguran partea A.
(4) Certificatul de siguran partea B acordat operatorilor de transport feroviar care efectueaz
numai servicii de transport feroviar de tip C este valabil pentru o perioad de maximum un an de la
data acord rii.
(5) Pe durata valabilit ii certificatelor de siguran este necesar respectarea cerin elor care au stat
la baza acord rii acestora.
(6) n cazul n care operatorul de transport feroviar de ine o licen de transport feroviar temporar ,
valabilitatea certificatelor de siguran nu va putea dep i valabilitatea licen ei temporare.
Art. 151. - Perioada de suspendare a certificatului de siguran partea A i/sau partea B nu
prelunge te perioada de valabilitate a acestuia.
Art. 16. - (1) La solicitarea operatorului de transport feroviar, ASFR va actualiza n ntregime sau
par ial certificatele de siguran partea A i/sau partea B la fiecare modificare a tipului de serviciu
prev zut n licen , a sec iei de circula ie sau a zonei de manevr feroviar ori a liniei ferate industriale
pe care acesta i desf oar activitatea, precum i a listei vehiculelor feroviare motoare cu care
operatorul de transport feroviar efectueaz servicii de transport feroviar.
(2) n cazul n care se modific datele cuprinse n documenta ia care a stat la baza acord rii
certificatului de siguran partea B, operatorul de transport feroviar notific imediat ASFR, care, dup
verificare, va comunica acceptarea sau neacceptarea motivat a modific rilor.
Art. 17. - (1) Certificarea acordat de ASFR n conformitate cu prevederile art. 14 lit. a) este valabil
i n celelalte state membre ale Uniunii Europene pentru servicii echivalente de transport feroviar.
(2) ASFR recunoa te ca valabile pe c ile ferate din Romnia certificatele de siguran care confirm
acceptarea sistemului de management al siguran ei, acordate de autorit ile responsabile cu
certificarea de siguran a operatorilor de transport feroviar din celelalte state membre ale Uniunii
Europene, pentru servicii echivalente de transport feroviar.
(3) Operatorii de transport feroviar licen ia i de autorit ile responsabile cu acordarea licen elor
operatorilor de transport feroviar din celelalte state membre ale Uniunii Europene, care de in un
certificat de siguran partea A i care inten ioneaz s efectueze pe c ile ferate din Romnia un
serviciu echivalent de transport feroviar, trebuie s de in n mod obligatoriu un certificat de siguran
partea B ob inut, n conformitate cu prevederile prezentului ordin, de la ASFR.
CAPITOLUL III
Verific ri pe durata valabilit ii licen ei de transport feroviar i a certificatelor de siguran ,
suspendarea/retragerea acestora
Art. 18. - Pe durata valabilit ii licen ei de transport feroviar i a certificatelor de siguran , ASFR va
efectua ac iuni de supraveghere privind modul de respectare a reglement rilor specifice n vigoare i
verificarea ndeplinirii cerin elor care au stat la baza acord rii sau modific rii certificatelor de siguran ,
pe baza conven iilor ncheiate cu operatorii de transport feroviar i a unui tarif aprobat de c tre
Ministerul Transporturilor i Infrastructurii.
Art. 181. - OLFR dispune m sura suspend rii sau retragerii licen ei numai dup efectuarea unei
reverific ri a ndeplinirii cerin elor care au stat la baza acord rii/rennoirii licen ei i efectuarea, dup
caz, a unei vizite de evaluare.
Art. 19. - (1) Dac se constat nerespectarea cerin elor care au stat la baza acord rii sau
modific rii licen ei de transport feroviar operatorilor de transport feroviar din Romnia, OLFR va
dispune m sura suspend rii sau retragerii acesteia.
(2) n cazul suspend rii sau retragerii licen ei de transport feroviar unui operator de transport feroviar
din Romnia, ASFR suspend , respectiv retrage imediat certificatele de siguran partea A i/sau
partea B acordate operatorului n cauz .
Art. 20. - (1) Dac se constat nerespectarea reglement rilor specifice n vigoare i/sau a cerin elor
care au stat la baza acord rii, rennoirii sau modific rii certificatelor de siguran partea A i/sau
partea B pentru un operator de transport feroviar din Romnia, respectiv a certificatului de siguran
partea B acordat unui operator de transport feroviar licen iat de o autoritate responsabil cu acordarea
licen elor operatorilor de transport feroviar dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene sau dac se

constat abateri repetate de la legisla ia feroviar n vigoare, ASFR va dispune m sura retragerii sau
a suspend rii, dup caz, a:
a) certificatului de siguran partea A i, implicit, a certificatului de siguran partea B;
b) certificatului de siguran partea B.
(2) Dac ASFR a retras un certificat de siguran partea B unui operator de transport feroviar
licen iat de o autoritate responsabil cu acordarea licen elor operatorilor de transport feroviar dintr-un
alt stat membru al Uniunii Europene, aceasta va notifica imediat autoritatea de siguran din statul
care a acordat certificarea sistemului de management al siguran ei i Agen ia Feroviar European ,
motivnd decizia de retragere.
CAPITOLUL IV
Dispozi ii tranzitorii i finale
SEC IUNEA 1
Dispozi ii tranzitorii
Art. 21. - (1) Licen ele de transport feroviar i certificatele de siguran eliberate pn la data intr rii
n vigoare a prezentului ordin n baza prevederilor legale n vigoare i p streaz valabilitatea pn la
data expir rii vizei periodice sau a valabilit ii documentelor.
(2) Pentru continuarea serviciilor de transport feroviar, operatorii de transport feroviar c rora le
expir valabilitatea documentelor prev zute la alin. (1) vor depune solicitarea pentru ob inerea noilor
documente la OLFR cu 30 de zile lucr toare nainte de data expir rii i la ASFR cu 6 luni nainte de
data expir rii.
Art. 22. ABROGAT
(2) Operatorii de manevr feroviar prev zu i la alin. (1) care au optat numai pentru manevr feroviar
n interes propriu pe linia ferat industrial i/sau de pe linia ferat industrial la sta ia de cale ferat
de racord pot efectua manevra feroviar numai n baza autoriza iei de exploatare a liniei ferate
industriale i, dac este cazul, a contractului de exploatare ob inut conform prevederilor Ordonan ei
Guvernului nr. 60/2004 privind reglement rile referitoare la construirea, ntre inerea, repararea i
exploatarea c ilor ferate, altele dect cele administrate de Compania Na ional de C i Ferate "C.F.R."
- S.A., aprobat cu modific ri prin Legea nr. 402/2004, i ale Hot rrii Guvernului nr. 2.299/2004 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonan ei Guvernului nr. 60/2004 privind
reglement rile referitoare la construirea, ntre inerea, repararea i exploatarea c ilor ferate, altele
dect cele administrate de Compania Na ional de C i Ferate "C.F.R." - S.A.
SEC IUNEA a 2-a
Dispozi ii finale
Art. 23. - Transporturile pe c ile ferate din Romnia de materiale specifice pentru efectuarea
lucr rilor de construire, modernizare, reparare i ntre inere a infrastructurii feroviare publice i private
- in de cale ferat , traverse, piatr spart , material m runt de cale i altele asemenea - i/sau
trac iunea trenurilor de lucru se vor efectua numai de c tre operatori de transport feroviar.
Art. 24. - (1) n cazul n care OLFR emite, suspend , retrage sau modific o licen de transport
feroviar, Ministerul Transporturilor i Infrastructurii notific imediat Comisia European .
(2) OLFR are obliga ia de a furniza imediat informa iile necesare, prev zute n situa iile de la alin.
(1), care trebuie s con in cel pu in urm toarele date: denumirea i adresa operatorului de transport
feroviar, data, domeniul de aplicare, perioada de valabilitate i, n cazul licen elor retrase, motivarea
deciziei.
Art. 25. - Activit ile specifice pentru acordarea, rennoirea, modificarea i ncetarea suspend rii
licen elor de transport feroviar i a certificatelor de siguran , pentru examin rile n vederea acord rii
vizei periodice, pentru verific rile efectuate la modificarea documenta iei, precum i pentru eliberarea
de duplicate se efectueaz pe baz de tarife aprobate de c tre Ministerul Transporturilor i
Infrastructurii.
Art. 26. - (1) Lista operatorilor de transport feroviar care au dreptul s efectueze servicii de
transport feroviar pe c ile ferate din Romnia, tipul de serviciu efectuat de c tre ace tia, precum i
sec iile de circula ie, sta iile de cale ferat , zonele de manevr feroviar i liniile ferate industriale
nscrise n certificatele de siguran partea B se public pe site-ul OLFR, respectiv pe site-ul ASFR din
cadrul Autorit ii Feroviare Romne - AFER, precum i n Buletinul AFER.
(2) Acordarea, rennoirea, modificarea i retragerea licen elor de transport feroviar i a certificatelor
de siguran se public pe pagina web a OLFR de pe site-ul Autorit ii Feroviare Romne - AFER,

respectiv pe pagina web a ASFR de pe site-ul Autorit ii Feroviare Romne - AFER, precum i n
Buletinul AFER, iar suspendarea i ncetarea suspend rii, numai pe paginile web.
Art. 27. - Suspendarea, ncetarea suspend rii i/sau retragerea licen elor de transport feroviar i a
certificatelor de siguran se notific administratorului i gestionarilor infrastructurii feroviare.
Art. 28. - (1) Eventualele contesta ii privind decizia de neacordare, suspendare sau retragere a
licen elor de transport feroviar i a certificatelor de siguran se depun la Autoritatea Feroviar
Romn - AFER n termen de 5 zile lucr toare de la primirea comunic rii scrise i se solu ioneaz de
consiliul de conducere al Autorit ii Feroviare Romne - AFER n termen de 30 de zile.
(2) Dac contestatarul este nemul umit de solu ia dat , acesta se poate adresa instan elor de
contencios administrativ, conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modific rile
ulterioare.
Art. 29. - Autoritatea Feroviar Romn - AFER, administratorul i gestionarii infrastructurii
feroviare publice, operatorii de transport feroviar i operatorii de manevr feroviar vor duce la
ndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 30. - Anexele nr. 1 i 2 fac parte integrant din prezentul ordin.
Art. 31. - Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage r spunderea juridic potrivit legii.
Art. 32. - Prezentul ordin transpune integral prevederile Directivei 95/18/CE a Consiliului Uniunii
Europene privind licen ierea operatorilor de transport feroviar, publicat n Jurnalul Oficial al
Comunit ilor Europene nr. 143 din 27 iunie 1995, modificat prin Directiva 2001/13/CE a
Parlamentului European i a Consiliului privind modificarea Directivei 95/18/CE a Consiliului Uniunii
Europene privind licen ierea operatorilor de transport feroviar, publicat n Jurnalul Oficial al
Comunit ilor Europene nr. 143 din 15 martie 2001.
Art. 33. - Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, i intr n vigoare n
termen de 30 de zile de la publicare.
Art. 34. - La data intr rii n vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor,
construc iilor i turismului nr. 343/2003 privind aprobarea normelor pentru acordarea licen ei de
transport feroviar i a certificatului de siguran , n vederea efectu rii serviciilor de transport feroviar
public i/sau n interes propriu pe c ile ferate din Romnia, precum i pentru acordarea autoriza iei i
certificatului de operare pentru manevr agen ilor economici care efectueaz numai opera iuni de
manevr feroviar , publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 688 din 1 octombrie 2003, cu
modific rile i complet rile ulterioare, se abrog .

Ministrul transporturilor,
Ludovic Orban

Bucure ti, 26 iunie 2007.


Nr. 535.
ANEXA Nr. 1
NORME

pentru acordarea licen ei de transport feroviar


*) Potrivit art. I, pct. 20 din Ordinul ministrului transporturilor i infrastructurii nr. 884/2011, anexa nr.
1 "Norme pentru acordarea licen ei de transport feroviar" din Ordinul ministrului transporturilor nr.
535/2007, se modific .
ANEXA Nr. 2

NORME

pentru acordarea certificatelor de siguran


*) Potrivit art. I din Ordinul ministrului transporturilor i infrastructurii nr. 2179/2012, anexa nr. 2
"Norme pentru acordarea certificatelor de siguran " la Ordinul ministrului transporturilor nr. 535/2007
privind aprobarea normelor pentru acordarea licen ei de transport feroviar i a certificatelor de
siguran n vederea efectu rii serviciilor de transport feroviar pe c ile ferate din Romnia, publicat n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 501 din 26 iulie 2007, cu modific rile i complet rile
ulterioare, se modific .

Ministerul Transporturilor - Norm din 26 iunie 2007

Norma pentru acordarea licen ei de transport feroviar din 26.06.2007


n vigoare de la 25 august 2007
Consolidarea din data de 21 iulie 2014 are la baz publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 501 din
26 iulie 2007 i include modific rile aduse prin urm toarele acte: Ordin 884/2011;
Ultima modificare n 22 decembrie 2011.
CAPITOLUL I
Dispozi ii generale
Art. 1. - Licen a de transport feroviar, denumit n continuare licen , este un document cu regim
special, nominal i netransmisibil.
Art. 2. - (1) Licen a d dreptul operatorului economic ca, n calitate de operator de transport
feroviar, s efectueze unul sau mai multe tipuri de servicii de transport feroviar, respectiv:
a) de tip A - transport feroviar de c tori desf urat n interes public i/sau n interes propriu, care
include urm toarele:
- trac iunea trenurilor de c tori;
manevra
feroviar
pentru
compunerea/descompunerea
trenurilor
de
c tori
(introducerea/scoaterea vagoanelor n i din compunerea trenurilor, ducerea/aducerea vagoanelor
ntre grupa liniilor de primire-expediere i grupa tehnic , care include i liniile de repara ii cu deta are,
introducerea/scoaterea locomotivei n i din compunerea trenurilor), circula ia la unitatea de trac iune
n vederea remiz rii, aliment rii, echip rii, preg tirii etc.;
- manevra de scoatere din tren a vehiculelor feroviare defectate accidental;
- circula ia locomotivei izolate sau a locomotivei de ajutor;
b) de tip B - transport feroviar de marf desf urat n interes public i/sau n interes propriu, care
include urm toarele:
- trac iunea trenurilor de marf ;
- manevra feroviar pentru compunerea/descompunerea trenurilor de marf (introducerea/scoaterea
vagoanelor n i din compunerea trenurilor, ducerea/aducerea vagoanelor ntre grupa liniilor de
primire-expediere i grupa de manevr /grupa tehnic , care include i liniile de repara ii cu deta are,
introducerea/scoaterea locomotivei n/din trenuri), circula ia la unitatea de trac iune n vederea
remiz rii, aliment rii, echip rii, preg tirii etc.;
- manevra n sta iile de cale ferat amplasate pe sec ia de circula ie i pe liniile ferate industriale
racordate din acestea pe care se solicit s efectueze opera iuni de manevr ;
- trierea n sta ii de cale ferat sau de triaj;
- manevra de scoatere din tren a vehiculelor feroviare defectate accidental;
- circula ia locomotivei izolate sau a locomotivei de ajutor;
c) de tip C - numai manevr feroviar desf urat n interes public i/sau propriu, care include
urm toarele:
- manevra de compunere/descompunere a garniturilor de tren;
- manevra de introducere/scoatere a vagoanelor n i din compunerea trenurilor;
- manevra de regarare a trenurilor, convoaielor de manevr sau a vagoanelor;
- manevra de introducere/scoatere a vagoanelor la i de la fronturile de nc rcare/desc rcare;
- manevra de ducere/aducere a vagoanelor ntre grupa liniilor de primire-expediere i grupa de
manevr /grupa tehnic , care include i liniile de repara ii cu deta are i liniile sta iilor de sp lare a
vagoanelor;
- manevra de deplasare a vehiculelor feroviare motoare la unitatea de trac iune n vederea remiz rii,
aliment rii, echip rii, preg tirii i altele asemenea;
- manevra de deplasare a vagoanelor n vederea transpunerii, transbord rii/transvaz rii, cnt ririi;
- circula ia convoaielor de la linia ferat industrial proprie n linie curent pe infrastructura feroviar
public i privat deschis circula iei publice, ntre diferite puncte de lucru adiacente sta iei de cale
ferat de racord a liniei ferate industriale proprii;
- alte opera iuni de manevr .
(2) Operatorii de transport feroviar pot efectua serviciile prev zute la alin. (1), dup cum urmeaz :
a) cu asigurarea trac iunii i utilizarea de vehicule feroviare tractate proprii/nchiriate i ale altor
operatori economici;

b) cu asigurarea exclusiv a trac iunii, f


a utiliza vehicule feroviare tractate proprii sau nchiriate.
(3) n licen a acordat se specific tipurile de servicii de transport feroviar care se pot efectua i,
dac este cazul, transportul m rfurilor periculoase.
CAPITOLUL II
Cerin e pentru ob inerea licen ei
Art. 3. - (1) Licen a se poate ob ine de c tre operatori economici care pot dovedi c sunt capabili s
ndeplineasc , cumulativ, cerin ele n materie de:
a) onorabilitate;
b) capacitate financiar ;
c) competen profesional ;
d) asigurarea responsabilit ilor civile.
(2) Operatorul economic care solicit ob inerea unei licen e trebuie s furnizeze OLFR toate
informa iile i documentele pentru dovedirea ndeplinirii cerin elor de la alin. (1).
(3) Operatorul economic care solicit ob inerea unei licen e de transport feroviar trebuie s se
conformeze reglement rilor generale na ionale compatibile cu legisla ia comunitar care se aplic n
mod nediscriminatoriu, n special pentru:
a) reglement rile tehnice i de operare pentru transportul feroviar;
b) condi iile de siguran aplicabile personalului, materialului rulant i organiz rii interne a societ ii;
c) dispozi iile privind s
tatea, siguran a, condi iile sociale i drepturile angaja ilor ori ale clien ilor;
d) cerin ele aplicabile tuturor operatorilor din sectorul feroviar menite s ofere beneficii sau protec ie
consumatorilor.
(4) Un operator de transport feroviar poate oricnd supune Comisiei Europene problema
compatibilit ii cerin elor de drept intern cu legisla ia comunitar , precum i problema dac aceste
cerin e se aplic n mod nediscriminatoriu.
(5) Operatorii de transport feroviar trebuie s respecte acordurile aplicabile transportului feroviar
interna ional n vigoare n statele membre n care opereaz . De asemenea, ace tia trebuie s
respecte prevederile vamale i fiscale relevante.
Art. 4. - Cerin ele n materie de onorabilitate se consider a fi ndeplinite dac :
a) operatorul economic nu face obiectul unei proceduri de faliment sau lichidare;
b) persoana care asigur conducerea executiv a societ ii:
- nu a suferit condamn ri pentru fapte penale grave, inclusiv infrac iuni comise n domeniul
comercial;
- nu a fost condamnat pentru infrac iuni grave sau repetate n ceea ce prive te obliga iile ce decurg
din dreptul social sau dreptul de munc , inclusiv obliga ii cu titlul legislativ n materie de protec ia
muncii sau obliga ii ce decurg din reglement rile vamale, n cazul unei societ i care dore te s
execute activit i de transport transfrontalier de marf supuse procedurilor vamale;
- nu a fost condamnat pentru infrac iuni grave n domeniul legislativ specific, aplicabil transportului
feroviar.
Art. 5. - (1) Cerin ele n materie de capacitate financiar se consider a fi ndeplinite dac se
dovede te c operatorul economic poate face fa obliga iilor sale reale i poten iale pe o perioad de
minimum 12 luni.
(2) n scopul verific rii ndeplinirii obliga iilor prev zute la alin. (1), operatorul economic trebuie s
furnizeze informa ii i date cu privire la:
a) resurse financiare disponibile cuprinznd depozite bancare, avansuri subscrise n cont curent i
mprumuturi;
b) fonduri i active imobilizate cu titlu de garan ie;
c) capital de exploatare;
d) cheltuieli importante cuprinznd pl i n avans pentru achizi ia de vehicule, terenuri, cl diri,
instala ii i material rulant;
e) datorii asupra patrimoniului operatorului economic.
(3) Informa iile i datele prev zute la alin. (2) pot fi prezentate sub forma unui raport de audit
financiar.
(4) Se consider c solicitantul nu are capacitate financiar i n cazul n care pentru activitatea
desf urat se datoreaz restan e considerabile din impozite sau contribu ii sociale.
Art. 6. - Cerin ele n materie de competen profesional se consider a fi ndeplinite pentru tipul de
serviciu de transport feroviar solicitat, dac :
A. operatorul economic dispune de structuri organizatorice adecvate pentru exercitarea unui control
opera ional i a unei supravegheri sigure i eficace a tipului de opera ii specificate n licen ;

B. personalul s u responsabil cu asigurarea securit ii, n special mecanicii de locomotiv , sunt pe


deplin califica i pentru domeniul lor de activitate;
C. personalul s u, materialul rulant i organiza ia pot asigura un grad ridicat de securitate a
serviciilor care urmeaz a fi prestate, prin implementarea i men inerea unui sistem de management al
calit ii certificat de un organism notificat i implementarea unui sistem de management al siguran ei.
Art. 7. - Cerin ele n materie de asigurare a responsabilit ilor civile se consider a fi ndeplinite
dac operatorul economic are ncheiate contracte de asigurare cu firme de asigur ri acreditate sau a
luat m surile necesare pentru acoperirea r spunderii sale civile n caz de accidente feroviare ori
incidente tehnice n cadrul serviciilor de transport feroviar solicitate.
CAPITOLUL III
Acordarea i valabilitatea licen ei
Art. 8. - Pentru ob inerea licen ei de transport feroviar n vederea efectu rii serviciilor de transport
feroviar, n interes public i/sau n interes propriu, trac iunea fiind asigurat n mod obligatoriu de
persoana juridic solicitant , este necesar depunerea la OLFR a unei cereri, conform modelului din
anexa B la prezentele norme, nso it de un dosar constituit din urm toarele documente, prezentate n
copie sau original, dup caz:
1. nregistrarea ca persoan juridic i nmatricularea la Oficiul Na ional al Registrului Comer ului;
2. actul constitutiv din care s reias c activitatea principal , conform Clasific rii activit ilor din
economia na ional din Romnia rev. 2, este: transporturi interurbane de c tori pe calea ferat cod 4910 sau transporturi de marf pe calea ferat - cod 4920, iar ca obiect de activitate secundar
activit i de servicii anexe pentru transporturi terestre - cod 5221. n cazul n care se solicit licen
pentru servicii de transport feroviar att de tip A, ct i de tip B, n actul constitutiv se vor reg si
ambele tipuri de activit i, respectiv cod 4910 i cod 4920, urmnd ca activitatea ce se preconizeaz a
avea ponderea cea mai mare s fie nscris ca activitate principal .
3. declara ia pe propria r spundere a persoanei care asigur conducerea executiv a operatorului
economic din care s reias c nu a suferit condamn ri pentru fapte penale grave, inclusiv infrac iuni
comise n domeniul comercial, nu a fost condamnat pentru infrac iuni grave sau repetate n ceea ce
prive te obliga iile ce decurg din dreptul social ori dreptul de munc , inclusiv obliga iile cu titlul
legislativ n materie de protec ia muncii, sau obliga iile ce decurg din reglement rile vamale, n cazul
unui operator economic care dore te s execute activit i de transport transfrontalier de marf supuse
procedurilor vamale, nu a fost condamnat pentru infrac iuni grave n domeniul legislativ specific,
aplicabil transportului feroviar;
4. bugetul de venituri i cheltuieli pe anul n curs/situa ia veniturilor i cheltuielilor previzionate pentru
urm toarele 12 luni, situa iile financiare anuale (bilan contabil, dovada constituirii capitalului social,
extras de cont bancar, dup caz) sau un raport de audit financiar din care s reias c de ine
capacitate financiar disponibil pentru desf urarea activit ii i poate face fa obliga iilor financiare
pentru o perioad de cel pu in 12 luni;
5. declara ia pe propria r spundere a persoanei care asigur conducerea executiv a operatorului
economic precum c societatea nu este n procedur de faliment sau lichidare i nu are datorii fa de
bugetul general consolidat, conform modelului din anexa C la prezentele norme;
6. organigrama societ ii din care s reias c dispune de o structur organizatoric func ional
necesar pentru efectuarea tipului de serviciu de transport feroviar solicitat;
7. documentul privind stadiul implement rii sistemului de management al calit ii, eliberat de c tre
un organism notificat;
8. lista cuprinznd numele responsabililor atesta i, desemna i cu atribu ii n organizarea i
conducerea activit ii de transport, respectiv managementul siguran ei, n care se vor men iona,
pentru fiecare persoan : preg tirea profesional , experien a n domeniul feroviar, documentul n baza
ruia se face dovada c este angajat al societ ii;
9. copia atestatelor eliberate de ASFR responsabililor desemna i cu atribu ii n organizarea i
conducerea activit ii de transport, respectiv cu siguran a circula iei;
10. declara ie din care s reias c dispune de consilier de siguran pentru transport de m rfuri
periculoase, dac este cazul;
11. copia certificatului de consilier de siguran la transportul m rfurilor periculoase, dac este
cazul;
12. declara ie din care s reias c dispune de categorii de material rulant motor pentru trac iunea
trenurilor sau trenurilor automotoare, cu caracteristicile tehnice i de dotare impuse de actele
normative n vigoare i de prescrip iile de siguran a circula iei feroviare, de securitatea transporturilor
i de calitatea serviciilor de transport feroviar - n proprietate, cu chirie, leasing etc.;

13. declara ie-angajament din care s reias c dispune/va dispune de categorii de material rulant
tractat pentru efectuarea tipului de serviciu de transport feroviar solicitat de marf i/sau de c tori, cu
caracteristicile tehnice i de dotare impuse de actele normative n vigoare i de prescrip iile de
siguran a circula iei feroviare, de securitatea transporturilor i de calitatea serviciilor de transport
feroviar - n proprietate, cu chirie, leasing etc., dac este cazul;
14. declara ie prin care se angajeaz :
(i) s respecte prescrip iile tehnice, tehnologice, de organizare i de desf urare a circula iei i a
manevrei trenurilor, stabilite pentru accesul i circula ia pe infrastructura feroviar n condi ii de
siguran
a circula iei i de securitate a transporturilor, precum i cerin ele aplicabile tuturor
operatorilor de transport feroviar, destinate s ofere avantaje sau protec ie consumatorilor;
(ii) s utilizeze servicii i produse feroviare critice agrementate/certificate conform reglement rilor
specifice n vigoare;
(iii) s de in contracte ncheiate cu ter e persoane juridice care s ateste ndeplinirea unor cerin e
impuse (de exemplu, asigurarea pentru r spundere civil sau luarea m surilor necesare pentru
acoperirea r spunderii sale civile n caz de accidente/incidente feroviare n timpul furniz rii serviciului
de transport feroviar, nchiriere vehicule feroviare, asigurare revizie tehnic a trenurilor, ntre inere i
reparare material rulant etc.);
(iv) s asigure instruirea i perfec ionarea personalului cu responsabilit i n siguran a circula iei n
conformitate cu prevederile legale n vigoare;
15. contractul de asigurare ncheiat cu o firm de asigur ri acreditat sau dovada c a luat m surile
necesare pentru acoperirea r spunderii sale civile n caz de accidente/incidente feroviare n timpul
furniz rii serviciilor de transport feroviar pe care le efectueaz ;
16. declara ia-angajament prin care se oblig ca pe perioada de valabilitate a licen ei de transport
feroviar s anun e OLFR despre orice modificare a datelor din documentele care au stat la baza
acord rii/revizuirii/modific rii licen ei, precum i data ntreruperii/renceperii activit ii.
Art. 9. - Operatorii economici care solicit eliberarea licen ei de transport feroviar n vederea
efectu rii de servicii de transport feroviar n interes public i care asigur numai trac iunea vor depune
la OLFR toate documentele prev zute la art. 8, cu excep ia celor de la pct. 13.
Art. 10. - Pentru ob inerea licen ei de transport feroviar n vederea efectu rii numai a opera iunilor
de manevr feroviar , n interes public sau n interes public i n interes propriu, persoana juridic
solicitant trebuie s depun la OLFR o cerere, conform modelului prev zut n anexa A la prezentele
norme, nso it de un dosar constituit din urm toarele documente, prezentate n copie sau original,
dup caz:
1. nregistrarea ca persoan juridic i nmatricularea la Oficiul Na ional al Registrului Comer ului;
2. actul constitutiv din care s reias c are nscris, conform CAEN rev. 2, codul 5221 - activit i de
servicii anexe pentru transporturi terestre;
3. declara ia pe propria r spundere a persoanei care asigur conducerea executiv a societ ii din
care s reias c nu a suferit condamn ri pentru fapte penale grave, inclusiv infrac iuni comise n
domeniul comercial, nu a fost condamnat pentru infrac iuni grave sau repetate n ceea ce prive te
obliga iile ce decurg din dreptul social sau dreptul de munc , inclusiv obliga iile cu titlul legislativ n
materie de protec ia muncii, sau obliga iile ce decurg din reglement rile vamale, n cazul unui operator
economic care dore te s execute activit i de transport transfrontalier de marf supuse procedurilor
vamale, nu a fost condamnat pentru infrac iuni grave n domeniul legislativ specific, aplicabil
transportului feroviar, nu se face vinovat de producerea unui accident feroviar n ultimele 12 luni;
4. bugetul de venituri i cheltuieli pe anul n curs/situa ia veniturilor i cheltuielilor previzionate pentru
urm toarele 12 luni, situa iile financiare anuale (bilan contabil, dovada constituirii capitalului social,
extras de cont bancar, dup caz) sau un raport de audit financiar din care s reias c de ine
capacitate financiar disponibil pentru desf urarea activit ii i poate face fa obliga iilor financiare
pentru o perioad de cel pu in 12 luni;
5. declara ia pe propria r spundere a persoanei care asigur conducerea executiv a operatorului
economic din care s reias c societatea nu este n procedur de faliment sau lichidare i nu are
datorii fa de bugetul general consolidat, conform modelului din anexa C la prezentele norme;
6. organigrama societ ii din care s reias c dispune de o structur organizatoric func ional
necesar pentru efectuarea manevrei feroviare;
7. documentul privind stadiul implement rii sistemului de management al calit ii, eliberat de c tre
un organism notificat;
8. lista cuprinznd numele responsabililor atesta i, desemna i cu atribu ii n organizarea i
conducerea opera iunilor de manevr , respectiv managementul siguran ei, n care se vor men iona,
pentru fiecare persoan : preg tirea profesional , experien a n domeniul feroviar, documentul n baza
ruia se face dovada c desf oar activit i pentru societate;

10

9. copia atestatelor eliberate de c tre ASFR responsabililor desemna i cu atribu ii n organizarea i


conducerea opera iunilor de manevr feroviar , respectiv cu siguran a circula iei;
10. declara ie din care s reias c dispune de consilier de siguran pentru transport de m rfuri
periculoase, dac este cazul;
11. copia certificatului de consilier de siguran la transportul m rfurilor periculoase, dac este
cazul;
12. declara ie din care s reias c dispune de categorii de material rulant motor pentru efectuarea
opera iunilor de manevr feroviar , cu caracteristicile tehnice i de dotare impuse de actele normative
n vigoare i de prescrip iile de siguran a circula iei feroviare, de securitatea transporturilor i de
calitatea serviciilor de manevr feroviar - n proprietate, cu chirie, leasing etc.;
13. declara ie prin care se angajeaz :
(i) s respecte prescrip iile tehnice, tehnologice, de organizare i de desf urare a circula iei i a
manevrei trenurilor, stabilite pentru accesul i manevra pe infrastructura feroviar n condi ii de
siguran
a circula iei i de securitate a transporturilor, precum i cerin ele aplicabile tuturor
operatorilor de transport feroviar, destinate s ofere avantaje sau protec ie consumatorilor;
(ii) s utilizeze servicii feroviare critice agrementate/omologate tehnic numai n unit i autorizate;
(iii) s de in contracte ncheiate cu ter e persoane juridice care s ateste ndeplinirea unor cerin e
impuse (de exemplu, asigurarea pentru r spundere civil sau luarea m surilor necesare pentru
acoperirea r spunderii sale civile n caz de evenimente feroviare n cadrul serviciilor de transport
feroviar pe care le efectueaz , nchiriere material rulant, asigurare revizie tehnic a vagoanelor,
ntre inere i reparare material rulant etc.);
(iv) s asigure instruirea i perfec ionarea personalului cu responsabilit i n siguran a circula iei n
conformitate cu prevederile legale n vigoare;
131. declara ia-angajament prin care se oblig ca pe perioada de valabilitate a licen ei de transport
feroviar s anun e OLFR despre orice modificare a datelor din documentele care au stat la baza
acord rii/revizuirii/modific rii licen ei, precum i data ntreruperii/renceperii activit ii.
14. contractul de asigurare ncheiat cu o firm de asigur ri acreditat sau dovada c a luat m surile
necesare pentru acoperirea r spunderii sale civile n caz de evenimente feroviare n cadrul serviciilor
de transport feroviar pe care le efectueaz .
Art. 11. - Documenta ia depus pentru ob inerea licen ei va fi nso it de documente din care s
reias efectuarea pl ii tarifelor aferente acord rii acesteia.
Art. 12. - (1) Acordarea licen ei se face de c tre OLFR dup verificarea documenta iei i
constatarea ndeplinirii cerin elor prev zute, n termen de 30 de zile de la data depunerii dosarului cu
documenta ia complet , dar nu mai mult de 60 de zile de la data depunerii cererii de ob inere a
licen ei.
(2) Decizia de acordare a licen ei va fi transmis n scris solicitantului.
(3) Dac documenta ia depus nu este complet , n termen de 10 zile lucr toare de la primire,
OLFR va solicita completarea dosarului.
(4) Dac operatorul economic solicitant nu depune documenta ia complet n termen de 30 de zile
de la data depunerii cererii de solicitare, OLFR va notifica operatorului economic decizia de
neacordare a licen ei.
(5) Decizia de neacordare a licen ei va fi motivat n scris de c tre OLFR.
Art. 13. - (1) Dac dosarul este complet, n termen de maximum 10 zile lucr toare de la primirea
tuturor documentelor, OLFR va efectua, dup caz, o vizit de evaluare la sediul solicitantului.
(2) n cazul n care pe parcursul vizitei de evaluare s-a constatat existen a unor neconformit i,
OLFR va acorda un termen de maximum 15 zile lucr toare pentru eliminarea acestora.
(3) n cazul n care solicitantul nu a eliminat neconformit ile sau nu a transmis dovada rezolv rii
acestora n termenul stabilit, OLFR va lua decizia de neacordare a licen ei.
(4) Dup eliminarea neconformit ilor n termenul stabilit, OLFR va elibera licen a de transport
feroviar.
Art. 14. - Licen a este valabil pe o perioad nedeterminat dac operatorul de transport feroviar
ndepline te cerin ele care au stat la baza acord rii, modific rii sau extinderii serviciilor de transport
feroviar prev zute n licen , OLFR urmnd s examineze la interval de 2 ani ndeplinirea acestor
cerin e n vederea acord rii vizei periodice.
Art. 15. - OLFR notific ASFR acordarea unei licen e.
CAPITOLUL IV
Modificarea i completarea licen ei - extinderea serviciilor de transport feroviar prev zute n licen

11

Art. 16. - (1) Operatorul de transport feroviar poate solicita modificarea licen ei sau extinderea
serviciilor de transport feroviar prev zute n aceasta.
(2) Documenta ia depus pentru modificarea licen ei sau extinderea serviciilor de transport feroviar
prev zute n licen va fi nso it
i de documente din care s reias efectuarea pl ii tarifelor
aferente.
Art. 17. - (1) Dac operatorul de transport feroviar i modific situa ia juridic , OLFR va acorda o
nou licen , cu respectarea prevederilor prezentelor norme.
(2) Acordarea unei noi licen e pentru cazul prev zut la alin. (1) se face dup verificarea ndeplinirii
cerin elor pentru acordare, pe baza unei solicit ri scrise a operatorului de transport feroviar i
depunerii unei documenta ii privind completarea dosarului de acordare a licen ei.
Art. 18. - (1) Dac operatorul de transport feroviar i modific situa ia juridic prin fuziune, preluare
etc., va anun a imediat OLFR, care va decide dac este oportun ca acesta s solicite o nou licen .
(2) OLFR va decide dac operatorul de transport feroviar poate s i continue activitatea o perioad
de timp, pn la examinarea n vederea acord rii vizei periodice, f
a solicita ob inerea unei noi
licen e, chiar dac
i-a modificat situa ia juridic conform alin. (1), dar nu este afectat siguran a
circula iei. n acest caz decizia trebuie motivat .
CAPITOLUL V
Examinarea ndeplinirii cerin elor care au stat la baza acord rii licen ei, n vederea acord rii vizei
periodice
Art. 19. - (1) Cu 30 de zile nainte de expirarea perioadei de 2 ani de la acordarea licen ei sau de la
examinarea anterioar , operatorul de transport feroviar va solicita n scris la OLFR examinarea
ndeplinirii cerin elor care au stat la baza acord rii licen ei, n vederea acord rii vizei periodice.
(2) Pentru examinarea ndeplinirii cerin elor care au stat la baza acord rii licen ei, operatorul de
transport feroviar este obligat s depun la OLFR urm toarele:
a) documente noi i/sau documentele care au suferit modific ri sau a c ror valabilitate a expirat;
b) dovada pl ii tarifului aferent pentru reexaminarea ndeplinirii cerin elor care au stat la baza
acord rii licen ei.
Art. 20. - (1) Dup examinare, dac nu exist neconformit i privind ndeplinirea cerin elor impuse,
OLFR va notifica operatorului de transport feroviar ndeplinirea cerin elor care au stat la baza acord rii
licen ei i va nscrie pe licen data acord rii vizei.
(2) Dac se constat existen a unor neconformit i privind ndeplinirea cerin elor care au stat la baza
acord rii licen ei, OLFR va notifica n acest sens operatorul de transport feroviar.
(3) Dac solicitantul va prezenta dovezile de eliminare a neconformit ilor i dup verificarea
elimin rii acestora, OLFR va notifica operatorului de transport feroviar ndeplinirea condi iilor i va
nscrie pe licen data acord rii vizei.
(4) Dac neconformit ile nu au fost eliminate n termen de maximum 15 zile lucr toare de la data
notific rii sau operatorul de transport feroviar nu a transmis la termen modul de eliminare a acestora,
OLFR va suspenda licen a i va notifica operatorului de transport feroviar decizia luat .
(5) Pentru cazul prev zut la alin. (4), suspendarea licen ei se va face pn la data cnd se va
prezenta dovada c neconformit ile au fost eliminate, dar nu mai mult de 6 luni de la data examin rii.
(6) Dac operatorul de transport feroviar va prezenta dovezile de eliminare a neconformit ilor care
au stat la baza suspend rii licen ei, OLFR va dispune ncetarea suspend rii licen ei numai dup
verificarea elimin rii acestora.
(7) Dac operatorul de transport feroviar nu face dovada elimin rii neconformit ilor care au stat la
baza suspend rii, OLFR va retrage licen a.
CAPITOLUL VI
Suspendarea i retragerea licen ei
Art. 21. - (1) n cazul n care exist o incertitudine n privin a respect rii cerin elor prezentului ordin,
n special a celor care au stat la baza eliber rii licen ei de transport feroviar, OLFR poate s verifice n
orice moment dac acel operator de transport feroviar c ruia deja i s-a acordat licen a ndepline te n
fapt acele cerin e
(2) Dac se constat nerespectarea cerin elor care au stat la baza acord rii sau modific rii licen ei
de transport feroviar operatorilor de transport feroviar din Romnia, OLFR va dispune m sura
suspend rii sau retragerii acesteia.
(3) Licen a poate fi suspendat pn la eliminarea neconformit ilor, f
a se dep i data
examin rii pentru acordarea vizei periodice.

12

(4) n cazul n care operatorul de transport feroviar face dovada elimin rii neconformit ilor care au
condus la suspendarea licen ei, precum i dovada pl ii tarifului aferent verific rii elimin rii acestor
neconformit i, OLFR va dispune ncetarea suspend rii licen ei.
(5) n cazul n care neconformit ile care au condus la suspendarea licen ei nu au fost eliminate n
termenul stabilit, OLFR va retrage licen a.
(6) Dac OLFR constat c exist dubii serioase n ceea ce prive te respectarea cerin elor
prev zute n Directiva 95/18/CE a Consiliului European privind acordarea de licen e ntreprinderilor
feroviare, modificat prin Directiva 2001/13/CE, din partea unui operator de transport feroviar c ruia i
s-a eliberat o licen de c tre autoritatea competent dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene,
OLFR informeaz f
ntrziere autoritatea din urm .
Art. 22. - (1) Atunci cnd se constat faptul c operatorul de transport feroviar nu mai ndepline te
cerin ele n materie de capacitate financiar , OLFR va suspenda sau retrage licen a i poate acorda o
licen temporar pentru perioada restructur rii financiare a operatorului de transport feroviar, numai
dac siguran a circula iei nu este afectat .
(2) Licen a temporar este valabil pentru o perioad de maximum 6 luni.
Art. 23. - (1) Dac operatorul de transport feroviar de in tor de licen nu i-a nceput activitatea n
decurs de 6 luni de la data acord rii licen ei sau i-a ntrerupt activitatea pentru o perioad de 6 luni
consecutive, OLFR va dispune ca licen a s fie suspendat sau retras .
(2) n cazul n care operatorul de transport feroviar nu i-a nceput activitatea, acesta poate solicita
fixarea unui interval mai mare de 6 luni, innd cont de tipul serviciilor de transport nscrise n licen ,
iar OLFR, n urma unei analize, poate aproba fixarea unui interval mai mare de 6 luni pn la
nceperea activit ii.
(3) n cazul suspend rii, conform alin. (1), perioada de suspendare a licen ei nu poate dep i data
examin rii pentru acordarea vizei periodice. Dac operatorul de transport feroviar nu i-a reluat
activitatea n acest termen, licen a se retrage.
Art. 24. - OLFR retrage licen a i atunci cnd mpotriva unui operator de transport feroviar a fost
nceput o procedur de declarare a falimentului sau alte proceduri similare, dac acesta nu prezint
dovezi obiective privind restructurarea financiar , prev zute n procedura de faliment.
Art. 25. - (1) Decizia motivat de suspendare sau retragere ori de acordare a unei licen e temporare
se aduce la cuno tin a operatorului de transport feroviar i a ASFR.
(2) Dup primirea deciziei de suspendare sau retragere, operatorul de transport feroviar este obligat
depun la OLFR exemplarul original al licen ei n maximum 5 zile lucr toare de la data primirii
notific rii.
Art. 26. - n cazul retragerii licen ei, acordarea unei noi licen e se va face n baza unei noi cereri.
CAPITOLUL VII
Dispozi ii finale
Art. 27. - (1) Modelul-cadru al licen ei este prev zut n anexa A la prezentele norme.
(2) Modelul-cadru al acoperirii financiare privind r spunderea civil este prev zut n anexa la
modelul licen ei, care face parte integrant din anexa A.
Art. 28. - (1) Pierderea sau deteriorarea licen ei se comunic de c tre operatorul de transport
feroviar la OLFR, n maximum 10 zile de la data constat rii.
(2) Pentru cazurile prev zute la alin. (1), la solicitarea operatorului de transport feroviar i dup
achitarea tarifului aferent, OLFR va elibera un duplicat al licen ei.
Art. 29. - Operatorii de transport feroviar sunt nregistra i de OLFR n Registrul operatorilor de
transport feroviar.
Art. 30. - Anexele A-C fac parte integrant din prezentele norme.
ANEXA A
la Normele pentru acordarea licen ei
de transport feroviar
STEM

STEM

(MODEL-CADRU)
LICEN
PENTRU EFECTUAREA SERVICIILOR DE TRANSPORT FEROVIAR
LICENCE FOR THE PERFORMANCE OF RAIL TRANSPORT SERVICES

13

Valabil n statele membre ale Uniunii Europene i spa iul economic european, n concordan cu
Directiva 95/18/CE, modificat prin Directiva 2001/13/CE, i legisla ia na ional relevant
Within the European Union and the European Economic Area according to Directive 95/18/EC, as
amended by Directive 2001/13/EC and the relevant national legislation
1. Statul care a eliberat licen a de transport feroviar
Licence issuing state
[]
Licen
nou
New licence

Statul emitent: ROMNIA


Issuing state

[]
Licen
modificat
Amended licence

Data deciziei de acordare a


licen ei:
Decision identification

Nr. na ional al licen ei:


National licence No
Legisla ie aplicabil :
Aplicable legislation
a) Legea nr. 55/2006 privind siguran a feroviar ;

b) Ordinul ministrului transporturilor nr. 535/2007 privind aprobarea normelor pentru acordarea
licen ei de transport feroviar i a certificatelor de siguran n vederea efectu rii serviciilor de
transport feroviar pe c ile ferate din Romnia
Organismul/Autoritatea responsabil( ) pentru acordarea licen ei:

Nr. telefon:

Licensing authority

Phone No

AUTORITATEA FEROVIAR
ROMN
LICEN E FEROVIARE ROMN

ORGANISMUL

Adresa po tal :

DE
Nr. fax:

Postal address

Facsimile No

Cod po tal i ora :

E-mail:

Postal code and city

E-mail

2. Titularul licen ei de transport feroviar


Licence holder
Operatorul de transport feroviar:

Nr. telefon:

Railway undertaking

Phone No

Adresa po tal :

Nr. fax:

Postal address

Facsimile No

Cod po tal i ora :

E-mail:

Postal code and city

E-mail

Nr. de nregistrare:

Nr. de TVA/CUI:

Registration

No VAT no

3. Tip serviciu i valabilitatea licen ei de transport feroviar


Type of services and validity of licence
Valabil de la data de:
Valid from
Tip de servicii:

Licen

temporar :

[] DA

[] NU

Temporary licence

YES

NO

Type of services
[] Marf [] C

tori

Dac da, valabil pn la data de:

Freight Passenger

If yes valid until

Suspendat la data de:

Retras la data de:

Suspended on

Revoked on

4. Modific ri
Amendments
Modificare la data de:
Amended on
Descrierea modific rii:
Description of amendment
5. Condi ii i obliga ii
Conditions and obligations

14

A. Suspendarea/retragerea licen ei se face conform prevederilor art. 21-24 din anexa nr. 1 la Ordinul
ministrului transporturilor nr. 535/2007 privind aprobarea normelor pentru acordarea licen ei de
transport feroviar i a certificatelor de siguran n vederea efectu rii serviciilor de transport feroviar pe
ile ferate din Romnia.
(1)
Dac se constat nerespectarea cerin elor care au stat la baza acord rii
sau modific rii licen ei de transport feroviar operatorilor de transport
feroviar din Romnia, Organismul de Licen e Feroviare Romn (OLFR) va
dispune m sura suspend rii sau retragerii licen ei. Licen a poate fi
suspendat
pn
la eliminarea neconformit ilor, f
a se dep i data
examin rii pentru acordarea vizei periodice. n cazul n care operatorul de
transport feroviar face dovada elimin rii neconformit ilor care au condus
la suspendarea licen ei, precum
i dovada pl ii tarifului aferent
verific rii elimin rii acestor neconformit i, OLFR va dispune ncetarea
suspend rii licen ei. n cazul n care neconformit ile care au condus la
suspendarea licen ei nu au fost eliminate n termenul stabilit, OLFR va
retrage licen a.
(2) Atunci cnd se constat faptul c operatorul de transport feroviar nu mai ndepline te cerin ele n
materie de capacitate financiar , OLFR va suspenda sau retrage licen a i poate acorda o licen
temporar pentru perioada restructur rii financiare a operatorului de transport feroviar numai dac
siguran a circula iei nu este afectat . Licen a temporar va fi valabil pentru o perioad de maximum 6
luni.
(3) Dac operatorul de transport feroviar de in tor de licen nu i-a nceput activitatea n decurs de
6 luni de la data acord rii licen ei sau i-a ntrerupt activitatea pentru o perioad de 6 luni consecutive,
OLFR poate dispune ca licen a s fie suspendat sau retras . n cazul n care operatorul de transport
feroviar nu i-a nceput activitatea, acesta poate solicita fixarea unui interval mai mare de 6 luni, innd
cont de tipul serviciilor de transport nscrise n licen ; n urma unei analize, OLFR poate aproba
fixarea unui interval mai mare de 6 luni pn la nceperea activit ii. n cazul suspend rii conform alin.
(1), perioada de suspendare a licen ei nu poate dep i data examin rii pentru acordarea vizei
periodice. Dac operatorul de transport feroviar nu i-a reluat activitatea n acest termen, licen a se
retrage.
(4) OLFR retrage licen a i atunci cnd mpotriva unui operator de transport feroviar a fost nceput
o procedur de declarare a falimentului sau alte proceduri similare, dac acesta nu prezint dovezi
obiective privind restructurarea financiar , prev zute n procedura de faliment.
B. Licen a este revizuibil la 2 ani.
(1) Dup examinare, dac nu exist neconformit i privind ndeplinirea cerin elor impuse, OLFR va
notifica operatorului de transport feroviar ndeplinirea cerin elor care au stat la baza acord rii licen ei i
va nscrie pe licen data acord rii vizei.
(2) Dac se constat existen a unor neconformit i privind ndeplinirea cerin elor care au stat la baza
acord rii licen ei, OLFR va notifica n acest sens operatorul de transport feroviar.
(3) Dac solicitantul va prezenta dovezile de eliminare a neconformit ilor i dup verificarea
elimin rii acestora, OLFR va notifica operatorului de transport feroviar ndeplinirea condi iilor i va
nscrie pe licen data acord rii vizei.
(4) Dac neconformit ile nu au fost eliminate n termen de maximum 15 zile lucr toare de la data
notific rii sau operatorul de transport feroviar nu a transmis la termen modul de eliminare a acestora,
OLFR va suspenda licen a i va notifica operatorului de transport feroviar decizia luat .
(5) Pentru cazul prev zut la alin. (4), suspendarea licen ei se va face pn la data cnd se va
prezenta dovada c neconformit ile au fost eliminate, dar nu mai mult de 6 luni de la data examin rii.
(6) Dac operatorul de transport feroviar va prezenta dovezile de eliminare a neconformit ilor care
au stat la baza suspend rii licen ei, OLFR va dispune ncetarea suspend rii licen ei numai dup
verificarea elimin rii acestora.
(7) Dac operatorul de transport feroviar nu face dovada elimin rii neconformit ilor care au stat la
baza suspend rii, OLFR va retrage licen a.
Revizuiri

Data:

Numele i prenumele, semn tura, tampila:

Renews

Date

Name, signature, seal

Data acord rii:


Date
ORGANISMUL DE LICEN E FEROVIARE ROMN

15

Director,
.........................................................
(numele i prenumele, semn tura, tampila)
(name, signature, seal)
Nr. comunic rii (notific rii) licen ei la CE:
EC licence-notification No

ANEX
la modelul de licen
STEM

STEM

(MODEL-CADRU)
ACOPERIRE FINANCIAR PRIVIND R SPUNDEREA CIVIL Nr. .............
Insurance Annex No .................................
Financial cover for liability
Referitor la licen a pentru servicii de transport feroviar n Romnia i n statele membre ale Uniunii
Europene i Spa iul Economic European, conform Directivei 95/18/CE, modificat prin Directiva
2001/13/CE, i legisla ia na ional relevant
Concerning licence to perform rail transport services within the European Union and the European
Economic Area according to Directive 95/18/EC, as amended by Directive 2001/13/EC and the
relevant national legislation
1. Statul care a eliberat licen a de transport feroviar Licence issuing state
Statul
ROMNIA
Issuing state

emitent:

Autoritatea responsabil pentru acordarea licen ei:


Licensing authority
AUTORITATEA FEROVIAR
FEROVIARE ROMN

ROMN

Nr. na ional al licen ei:

Data deciziei de acordare a licen ei:

National licence No

Decision identification

ORGANISMUL DE LICEN E

Legisla ie aplicabil :
Applicable legislation
a) Legea nr. 55/2006 privind siguran a feroviar
b) Ordinul ministrului transporturilor nr. 535/2007 privind aprobarea normelor pentru acordarea
licen ei de transport feroviar pe c ile ferate din Romnia
2. Titularul licen ei de transport feroviar
Licence holder
Operatorul de transport feroviar:
Railway undertaking
Nr. de nregistrare:

Nr. de TVA/CUI:

Registration

No VAT no

3. Organismul/Autoritatea responsabil( ) cu aprobarea asigur rii financiare (dac


autoritatea responsabil cu licen ierea vizat la pct. 1)

este diferit

de

Licensing authority approving financial cover (if other than licensing authority in 1)
Nr. telefon:
Organismul/Autoritatea responsabil( ) cu aprobarea asigur rii financiare:
Phone No
Licensing authority
Adresa po tal :

Nr. fax:

Postal address

Facsimile No

Cod po tal - ora :

E-mail:

Postcode and city

E-mail

Statul emitent:

Legisla ie aplicabil :

State

Applicable legislation

4. Acoperirea financiar pentru r spundere civil


Financial cover for liability

16

Suma acoperirii financiare:

Dispozi ii asem

Financial cover, amount

Equivalent arrangements (short description)

toare (descriere succint ):

Acoperire geografic :
Geographical coverage
Valabil de la data de:

Valabil pn la data de:

Valid from

Valid until

5. Condi ii i obliga ii
Conditions and obligations
Revizuibil la 2 ani

Data:

Numele i prenumele, semn tura, tampila:

Shall be renewed every two years

Date

(Name, signature, seal)

Data acord rii:


Date
ORGANISMUL DE LICEN E FEROVIARE ROMN
Director,
.........................................................
(numele i prenumele, semn tura, tampila)
(name, signature, seal)
Nr. comunic rii (notific rii) licen ei la CE:
EC licence-notification No

ANEXA B
la Normele pentru acordarea licen ei
de transport feroviar
(MODEL-CADRU)
CERERE LICEN
DE TRANSPORT FEROVIAR
1. Coordonate de contact pentru autoritatea responsabil cu acordarea licen elor
1.1. Organismul c ruia i se adreseaz cererea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2. Adresa po tal complet (strada, codul po tal, ora ul, ara) . . . . . . . . . . . . .
..................................................
2. Informa ii privind solicitantul
2.1. Denumirea legal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2. Numele ntreprinderii feroviare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3. Acronim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.4. Adresa po tal complet (strada, codul po tal, ora ul, ara) . . . . . . . . . . . . .
..
2.6. Nr. fax . . . . . . . . . . . .
2.5. Nr. telefon . . . . . . . . . . . . . . . . .
..
2.8. Site web . . . . . . . . . . .
2.7. Adresa e-mail . . . . . . . . . . . . . . .
...
2.10. Nr. TVA (CUI) . . . . .
2.9. Nr. na ional de nregistrare (J) . . . . . .
......
2.11. Numele, prenumele i func ia persoanei care asigur conducerea
executiv a operatorului economic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
........
3. Informa ii privind persoana de contact
3.1. Numele i prenumele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2. Adresa po tal complet (strada, codul po tal, ora ul, ara) . . . . . . . . . . . . .
..
3.3. Nr. telefon . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.4. Nr. fax . . . . . . . . . . . . . . .
3.5. Adresa e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Obiectul cererii
Aceast cerere este pentru:
4.2.
Licen
[]
temporar
4.4.
Modificare
4.3. Reactualizare licen
[]
[]
domeniu
Tipuri de servicii solicitate (selecta i unul sau mai multe):
4.1. Licen

nou

4.5. Transport de c

[]

tori

[]

17

4.6. Transport de marf

4.6.1.
inclusiv
rfuri
periculoase
4.6.2.
exclusiv
rfuri
periculoase
4.7.1.
inclusiv
rfuri
periculoase
4.7.2.
exclusiv
rfuri
periculoase

[]

4.7. Numai manevr

[]

[]

[]

[]

[]

Solicitant,
...............
(numele i prenumele)
Data . . . . . . . . . . . . .
Nr. de referin

Semn tura . . . . . . . . . .
Data
primirii
cererii

intern

ANEXA C
la Normele pentru acordarea licen ei
de transport feroviar
(MODEL-CADRU)
DECLARA IE
Subsemnatul .................................... (numele i prenumele), avnd func ia ........................................
n cadrul ..................... (denumirea operatorului economic), avnd num rul de nregistrare la Oficiul
Na ional al Registrului Comer ului J.................., cod unic de nregistrare RO....................., n calitate
de solicitant al eliber rii unei licen e de transport feroviar, conform prevederilor Ordinului ministrului
transporturilor nr. 535/2007, declar pe propria r spundere c :
1. societatea nu este n stare de faliment ori lichidare;
2. societatea nu face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa n una dintre situa iile
prev zute la pct. 1;
3. mi-am ndeplinit obliga iile de plat a impozitelor, taxelor i contribu iilor de asigur ri sociale c tre
bugetele componente ale bugetului general consolidat, n conformitate cu prevederile legale n vigoare
n Romnia.
Operator economic,
.................................
(semn tura autorizat )

18

Ministerul Transporturilor i Infrastructurii - Norm din 03 noiembrie 2011

Norma pentru acordarea certificatelor de siguran

din 03.11.2011

n vigoare de la 22 decembrie 2011


Consolidarea din data de 21 iulie 2014 are la baz publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 823 din
22 noiembrie 2011 i include modific rile aduse prin urm toarele acte: Ordin 2179/2012;
Ultima modificare n 11 ianuarie 2013.
CAPITOLUL I
Dispozi ii generale

Art. 1. - (1) Certificarea n materie de siguran a operatorilor de transport feroviar se finalizeaz


prin acordarea unui document specific denumit certificat de siguran , care este compus din:
a) un certificat de siguran partea A, care confirm acceptarea sistemului de management al
siguran ei operatorului de transport feroviar;
b) unul sau mai multe certificate de siguran partea B, care confirm acceptarea dispozi iilor
adoptate de operatorul de transport feroviar pentru ndeplinirea cerin elor specifice necesare pentru
func ionarea sigur a re elei feroviare pe care i desf oar activitatea: anumite sec ii de circula ie ale
ilor ferate din Romnia sau totalitatea c ilor ferate din Romnia, sta ii de cale ferat , zone de
manevr feroviar , linii ferate industriale.
(2) Certificatul de siguran este un document cu regim special, nominal i netransmisibil.
(3) Serviciile de transport feroviar definite conform art. 2, alin. (2) i (3) din ordin nu pot fi efectuate
dect dup ob inerea certificatului de siguran .
Art. 2. - (1) Sistemul de management al siguran ei este acea parte a sistemului de management al
organiza iei orientat c tre ob inerea rezultatelor n raport cu politica i cu obiectivele de siguran ,
prin care se orienteaz i se controleaz o organiza ie n ceea ce prive te siguran a feroviar .
(2) Sistemul de management al siguran ei este un sistem de sine st tor a c rui acceptare se face
de c tre Autoritatea de Siguran Feroviar Romn (ASFR) n baza dosarului de acordare/rennoire
a certificatului de siguran partea A sau ori de cte ori este cazul.
Art. 3. - (1) Certificatul de siguran partea B acordat conform art. 1 alin. (1) lit. b) va con ine date
despre tipul serviciului de transport feroviar care se va efectua - transport marf , transport c tori,
numai opera iuni de manevr feroviar - sec ia/sec iile de circula ie, sta iile de cale ferat i liniile
ferate industriale racordate la acestea sau zonele de manevr pe care urmeaz s se efectueze tipul
de serviciu, date de identificare a punctelor de lucru, num rul de identificare al certificatului de
siguran partea A, vehiculele utilizate i, dac este cazul, statul membru al Uniunii Europene emitent
al certificatului de siguran partea A.
(2) Prin punct de lucru se n elege punctul de sec ionare n care operatorul de transport feroviar
spunde de efectuarea a cel pu in uneia dintre urm toarele activit i:
a) compunerea, modificarea compunerii sau descompunerea trenurilor;
b) revizia tehnic la trenuri (compunere, sosire sau tranzit);
c) efectuarea manevrei pe baz de program sau plan de manevr .
Art. 4. - Certificatul de siguran permite operatorului de transport feroviar accesul la infrastructura
feroviar pe sec ia/sec iile de circula ie, sta iile de cale ferat i liniile ferate industriale racordate la
acestea sau zonele de manevr nscrise n anexa nr. I la certificatul de siguran partea B, n condi iile
prev zute n contractul de acces pe infrastructura feroviar ncheiat cu administratorul/gestionarii
infrastructurii feroviare.
Art. 5. - (1) Certificatul de siguran poate fi ob inut dup evaluarea de c tre ASFR a dosarului
certificatului de siguran .
(2) Dosarul certificatului de siguran poate fi, n func ie de solicitarea f cut , pentru:
1. acordarea certificatului de siguran partea A i/sau partea B;
2. rennoirea certificatului de siguran partea A sau partea B;
3. actualizarea/modificarea certificatului de siguran partea A sau partea B, dup caz, prin:
a) modificarea datelor de identificare ini iale ale solicitantului;
b) introducerea unui nou tip de serviciu/scoaterea unui tip de serviciu de transport feroviar;
c) introducerea/scoaterea transportului de m rfuri periculoase;
d) trecerea la o categorie de volum de transport superioar celei men ionate n cererea de acordare
sau rennoire a certificatului de siguran pe care l de ine la momentul respectiv;

19

e) introducerea/scoaterea de sec ie/sec ii de circula ie, sta ie/sta ii de cale ferat , zon /zone de
manevr sau linii ferate industriale n/din anexa nr. I a certificatului de siguran partea B;
f) introducerea/scoaterea de vehicule n/din anexa nr. II a certificatului de siguran partea B.
Art. 6. - Tipul serviciului de transport nscris n certificatul de siguran trebuie s fie identic cu tipul
serviciului de transport men ionat n licen a de transport feroviar.
CAPITOLUL II
Auditul de siguran feroviar

Art. 7. - (1) nainte de acordarea unui certificat de siguran rennoit, dup prima jum tate a
perioadei de valabilitate a certificatului de siguran partea A i ori de cte ori se consider necesar ca
urmare a depist rii, prin ac iuni de supraveghere, a unor abateri repetate de la prevederile normelor
na ionale de siguran feroviar n vigoare, ASFR efectueaz ac iuni de auditare a sistemului de
management al siguran ei operatorului de transport feroviar n ansamblul s u sau elemente
constitutive ale acestuia, procesele/viitoarele procese, precum i rezultatele proceselor (existente sau
poten iale).
(2) Prezentele norme constituie cadrul legal pentru organizarea activit ii de audit de siguran
feroviar i reglementarea exercit rii activit ii de auditor de siguran feroviar de c tre personalul
nominalizat de conducerea ASFR.
(3) Auditul de siguran feroviar se efectueaz n scopul ob inerii de dovezi obiective care s ateste
ndeplinirea cerin elor stabilite n Regulamentul (UE) nr. 1.158/2010 al Comisiei din 9 decembrie 2010
privind o metod de siguran comun pentru evaluarea conformit ii cu cerin ele pentru ob inerea
certificatelor de siguran feroviar i n prezentul ordin, care se constituie n documente de referin .
(4) Ac iunile de auditare definite conform alin. (1) se desf oar n baza conven iei de supraveghere
ncheiate ntre operatorii de transport feroviar i Autoritatea Feroviar Romn (AFER) n conformitate
cu art. 18 din ordin. Con inutul conven iei, termenii utiliza i n aceasta i condi iile de desf urare a
auditului de siguran feroviar se stabilesc de c tre AFER, conform procedurilor proprii.
(5) Auditul de siguran feroviar poate fi:
a) audit de evaluare ini ial , care este efectuat nainte de rennoirea certificatului de siguran ;
b) audit de supraveghere, care este efectuat n timpul perioadei de valabilitate a certificatului de
siguran .
(6) Auditarea sistemului de management al siguran ei al unui operator de transport feroviar se
desf oar n urm toarele situa ii:
a) la solicitarea de rennoire a certificatului de siguran partea A - audit de evaluare ini ial ;
b) la cel pu in 6 luni de la data intr rii n vigoare a certificatului de siguran partea A nou - audit de
supraveghere;
c) la cel pu in 12 luni de la data intr rii n vigoare a certificatului de siguran partea A rennoit - audit
de supraveghere;
d) ori de cte ori ASFR consider necesar ca urmare a depist rii, prin ac iuni de supraveghere, a
unor abateri repetate de la prevederile normelor na ionale de siguran - audit de supraveghere;
e) n urma recomand rilor emise de OIFR n rapoartele de investigare, dac este cazul - audit de
supraveghere.
(7) Cu ocazia ac iunilor de audit organizate n conformitate cu prevederile prezentului ordin
operatorii de transport feroviar vor pune la dispozi ia personalului ASFR care efectueaz auditul
documenta ia i logistica necesare pentru desf urarea acestei activit i.
(8) Auditarea unui sistem de management al siguran ei apar innd unui operator de transport
feroviar se face n conformitate cu procedurile interne ale ASFR.
(9) Auditarea sistemului de management al siguran ei se face de c tre personalul ASFR care are
calitatea de "auditor de siguran feroviar ".
(10) Poate fi auditor de siguran
feroviar personalul ASFR care ndepline te cumulativ
urm toarele condi ii:
a) are capacitate deplin de exerci iu;
b) are studii superioare tehnice de lung durat , dovedite cu diplom recunoscut n condi iile legii;
c) are o experien profesional n domeniul feroviar de cel pu in 8 ani;
d) este apt din punct de vedere medical pentru exercitarea acestei activit i;
e) de ine un certificat care atest calitatea de auditor extern, definit n conformitate cu SR EN ISO
19011.

20

CAPITOLUL III
Evaluarea capacit ii unui operator de transport feroviar de a ndeplini cerin ele pentru ob inerea
certificatelor de siguran
Art. 8. - (1) Evaluarea capacit ii unui operator de transport feroviar de a ndeplini cerin ele pentru
ob inerea certificatului de siguran este realizat la nivelul sistemului de management al siguran ei i
este orientat c tre procese.
(2) Evaluarea n vederea acord rii unui certificat de siguran are ca scop stabilirea capacit ii unui
operator de transport feroviar de a ndeplini cerin ele prev zute n specifica iile tehnice de
interoperabilitate i n normele na ionale de siguran n scopul de a controla riscurile i de a opera n
condi ii de siguran pe re ea.
(3) Evaluarea se efectueaz pentru acordarea unui certificat de siguran nou sau pentru rennoirea,
respectiv actualizarea/modificarea acestuia.
Art. 9. - (1) Evaluarea capacit ii unui operator de transport feroviar de a ndeplini cerin ele pentru
ob inerea certificatului de siguran se face n baza unei documenta ii depuse n acest scop de c tre
solicitant, documenta ie care face obiectul dosarului certificatului de siguran .
(2) Operatorul de transport feroviar care solicit certificat de siguran trebuie s fac dovada
faptului c are numit, prin decizie a conducerii organiza iei, un responsabil cu sistemul de
management al siguran ei feroviare (RSMS) care trebuie s fie un membru al managementului
organiza iei cu responsabilitate i autoritate pentru stabilirea, implementarea i men inerea proceselor
necesare sistemului i care raporteaz managementului de la cel mai nalt nivel despre func ionarea
sistemului.
(3) ASFR informeaz operatorul de transport feroviar cu privire la neconformit ile n raport cu
criteriile de evaluare a cerin elor pentru ob inerea certificatului de siguran partea A i/sau partea B
prev zute n anexa II, respectiv n anexa III la Regulamentul (UE) nr. 1.158/2010, existente n dosarul
pentru ob inerea certificatului de siguran , n termen de 30 de zile de la data depunerii documenta iei,
n timpul etapei de evaluare.
(4) Acordarea unui certificat de siguran nou, rennoit sau actualizat/modificat se face de c tre
ASFR nu mai trziu de 4 luni de la prezentarea tuturor informa iilor necesare i a oric ror informa ii
suplimentare pe care le-a solicitat. Dac solicitantului i se cere s prezinte informa ii suplimentare,
aceste informa ii trebuie prezentate la termenul solicitat de c tre ASFR.
(5) Dac operatorul de transport feroviar solicitant nu depune documenta ia complet n termen de
60 de zile de la data depunerii solicit rii ASFR notific operatorului de transport feroviar decizia de
neacordare a certificatului de siguran , care va fi motivat , n scris.
Art. 10. - Evaluarea capacit ii unui operator de transport feroviar de a ndeplini cerin ele pentru
ob inerea certificatelor de siguran este corespunz toare riscurilor la care sunt expuse opera iunile
operatorului de transport feroviar, caracterului i amplorii acestora i este bazat pe determinarea
capacit ii globale a acestuia de a func iona n siguran , conform descrierii din sistemul s u de
management al siguran ei.
Art. 11. - (1) Criteriile de evaluare a conformit ii cu cerin ele pentru ob inerea certificatului de
siguran partea A sunt cele prev zute n anexa II la Regulamentul (UE) nr. 1.158/2010.
(2) Criteriile de evaluare a conformit ii cu cerin ele pentru ob inerea certificatului de siguran
partea B sunt cele prev zute n anexa III la Regulamentul (UE) nr. 1.158/2010.
Art. 12. - ASFR evalueaz dac sistemul de management al siguran ei al operatorului de transport
feroviar permite o estimare ini ial a calit ii i a gradului de adecvare a sistemului respectiv i decide
dac sunt necesare informa ii suplimentare.
Art. 13. - Evaluarea de c tre ASFR a solicit rii unui certificat de siguran partea B se aplic numai
capacit ii operatorului de transport feroviar de a respecta cerin ele necesare pentru exploatarea
re elei specifice pentru care solicit certificatul, utiliznd procedurile stabilite pentru ob inerea unui
certificat de siguran partea A.
Art. 14. - Pentru ob inerea certificatului de siguran partea A i partea B, un operator de transport
feroviar trebuie s de in licen valabil , emis pentru tipul de serviciu de transport feroviar pentru
care solicit acordarea certificatului de siguran , i s ndeplineasc urm toarele cerin e:
a) Cerin e pentru ob inerea certificatului de siguran partea A privind acceptarea sistemului de
management al siguran ei aplicat de operatorul de transport feroviar (a a cum este descris n art. 9 i
n anexa nr. 3 la Legea nr. 55/2006 privind siguran a feroviar , cu modific rile i complet rile
ulterioare), conform anexei II la Regulamentul (UE) nr. 1.158/2010
1. n cadrul procesului de acceptare a sistemului de management al siguran ei solicitantul/operatorul
de transport feroviar trebuie s demonstreze c are elaborat un sistem propriu de management al
siguran ei, care cuprinde:

21

1.1. politica de siguran feroviar aprobat de directorul general/managerul operatorului de


transport feroviar, care va fi comunicat ntregului personal;
1.2. obiectivele calitative i cantitative ale operatorului de transport feroviar pentru men inerea i
mbun
irea siguran ei feroviare, precum i planurile i procedurile pentru atingerea acestor
obiective;
1.3. un set de proceduri documentate care s respecte cerin ele formulate n anexa II la
Regulamentul (UE) nr. 1.158/2010.
2. Solicitantul/operatorul de transport feroviar trebuie s fac dovada numirii de c tre conducerea
executiv a societ ii a unui responsabil cu managementul siguran ei feroviare (RSMS), atestat de
ASFR conform procedurilor proprii.
b) Cerin e pentru ob inerea certificatului de siguran partea B (necesare pentru operarea sigur pe
sec iile de circula ie, sta iile de cale ferat , zonele de manevr sau liniile ferate industriale racordate la
acestea), conform anexei III la Regulamentul (UE) nr. 1.158/2010.
1. n cadrul procesului de evaluare a documenta iei necesare eliber rii certificatului de siguran
partea B vor fi respectate criteriile de evaluare a conformit ii cu cerin ele pentru ob inerea
certificatelor de siguran formulate n anexa III la Regulamentul (UE) nr. 1.158/2010.
2. Serviciul pentru care se solicit un certificat de siguran partea B este prezentat de c tre
solicitant/operatorul de transport feroviar i cuprinde o descriere a modului n care procedurile
generale ale operatorului de transport feroviar prev zute n sprijinul certificatului de siguran partea A
sunt aplicate pentru a sprijini func ionarea tuturor mecanismelor (inclusiv alocarea resurselor) instituite
pentru prestarea serviciului, respectiv:
2.1. respectarea normelor specifice re elei;
2.2. respectarea cerin elor specifice re elei privind competen a personalului, respectiv:
2.2.1. personalul utilizat pentru conducerea vehiculului este autorizat, evaluat pentru confirmarea
periodic a competen elor profesionale i apt din punct de vedere medical i psihologic;
2.2.2. personalul de conducere a vehiculului este autorizat pentru tipul de serviciu - transport feroviar
de marf i/sau c tori sau numai opera iuni de manevr feroviar - pe care urmeaz s l efectueze
i cunoa te sec iile de circula ie i/sau zonele de manevr pe care va fi utilizat;
2.2.3. este asigurat instruirea profesional a personalului cu responsabilit i n siguran a circula iei
utilizat n activitatea de transport feroviar;
2.2.4. sunt asigurate nso irea trenurilor, revizia tehnic a trenurilor i/sau efectuarea opera iunilor de
manevr cu personal autorizat, evaluat pentru confirmarea periodic a competen elor profesionale i
apt din punct de vedere medical i psihologic;
2.2.5. personalul desemnat cu atribu ii n organizarea i conducerea activit ii de transport feroviar i
de siguran a circula iei are experien n domeniul feroviar i este atestat de c tre ASFR;
2.2.6. dispune de consilier de siguran atestat de c tre ASFR, pentru transportul de m rfuri
periculoase, atunci cnd este cazul;
2.3. respectarea cerin elor specifice re elei privind gestionarea vehiculului, respectiv:
2.3.1. de ine n proprietate, cu chirie sau n leasing i utilizeaz vehicule nmatriculate, care
corespund tipului de serviciu prestat i apte din punct de vedere tehnic, evaluate de c tre Organismul
Notificat Feroviar Romn, denumit n continuare ONFR, care emite un raport de evaluare n acest
sens;
2.3.2. asigur efectuarea reviziei tehnice a trenurilor n puncte de lucru definite conform art. 3 alin.
(2), la compunere, n tranzit i la sosire, cu operatori economici autoriza i ca furnizori feroviari de c tre
ONFR pentru acest tip de serviciu sau cu personal propriu, n cazul n care operatorul de transport
feroviar este autorizat de c tre ONFR pentru acest tip de serviciu i de ine un agrement tehnic feroviar
eliberat de c tre ONFR, n anexa c ruia se specific sta iile de cale ferat n care se efectueaz
revizia;
2.3.3. asigur ntre inerea i repararea vehiculului de c tre unit i autorizate ca furnizori feroviari i
care de in agremente tehnice feroviare sau certificate de omologare tehnic pentru aceste servicii;
2.4. prezint dovada c de in torul liniei ferate industriale pe care se efectueaz opera iuni de
manevr feroviar de ine autoriza ie de exploatare conform reglement rilor specifice;
2.5. se angajeaz s respecte prescrip iile tehnice, tehnologice, de organizare i de desf urare a
circula iei i a manevrei trenurilor, stabilite pentru accesul i circula ia pe infrastructura feroviar n
condi ii de siguran a circula iei i de securitate a transporturilor;
2.6. se angajeaz ca pe perioada de valabilitate a certificatului de siguran s anun e ASFR cu
privire la orice modificare a datelor din documentele prezentate la solicitarea acord rii certificatului de
siguran ;
2.7. se angajeaz ca pe perioada de valabilitate a certificatului de siguran s accepte ac iuni de
supraveghere a capacit ii de a ndeplini i de a men ine cerin ele pentru acordarea, rennoirea i

22

actualizarea/modificarea certificatului de siguran , efectuate n baza conven iei ncheiate n


conformitate cu art. 18 din ordin.
CAPITOLUL IV
Acordarea i valabilitatea unui certificat de siguran

nou (partea A i partea B)

Art. 15. - (1) Pentru ob inerea unui certificat de siguran nou este necesar depunerea la ASFR a
unei cereri de acordare ntocmite n conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 653/2007 al
Comisiei din 13 iunie 2007 privind utilizarea unui format european comun pentru certificatele de
siguran
i documentele de cerere n conformitate cu articolul 10 din Directiva 2004/49/CE a
Parlamentului European i a Consiliului i valabilitatea certificatelor de siguran prev zute de
Directiva 2001/14/CE a Parlamentului European i a Consiliului, modificat prin Regulamentul (UE) nr.
445/2011 al Comisiei din 10 mai 2011 privind un sistem de certificare a entit ilor responsabile cu
ntre inerea vagoanelor de marf i de modificare a Regulamentului (CE) nr. 653/2007, nso it de
dosarul pentru ob inerea certificatului de siguran partea A i/sau de dosarul pentru ob inerea
certificatului de siguran partea B, dup caz.
(2) Dosarul de ob inere a certificatului de siguran partea A trebuie s con in toate documentele
justificative ale ndeplinirii cerin elor de ob inere a acestuia prev zute la art. 14 lit. a) din prezenta
norm
i la anexa II la Regulamentul (UE) nr. 1.158/2010, precum i copia licen ei, n termen de
valabilitate.
(3) Dosarul de ob inere a certificatului de siguran partea A trebuie s con in
i prezentarea
modului de organizare de c tre solicitant a inspec iilor i a monitoriz rii desf urate nainte de
plecarea trenului sau pe traseu, n conformitate cu pct. (5) din Regulamentul (UE) nr. 445/2011.
(4) Dosarul de ob inere a certificatului de siguran partea B pentru servicii de transport feroviar
definite conform art. 2 alin. (3) din ordin trebuie s con in , dup caz, n func ie de tipul de serviciu de
transport feroviar solicitat, documentele justificative ale ndeplinirii cerin elor de ob inere a acestuia
prev zute la art. 14 lit. b) din prezenta norm i la anexa III la Regulamentul (UE) nr. 1.158/2010,
dup cum urmeaz :
1. lista cuprinznd datele de identificare a fiec rei sec ii de circula ie pentru care se solicit
acordarea certificatului de siguran , n care se vor preciza:
a) sta iile de cale ferat cap de sec ie i intermediare;
b) lungimea n km a sec iei de circula ie;
c) sta iile de cale ferat n care se efectueaz reviziile tehnice la trenuri (la compunere, n tranzit i
la sosire), care trebuie prev zute n anexa la agrementul tehnic eliberat de c tre ONFR;
2. lista cuprinznd datele de identificare ale zonei/zonelor de manevr pentru care se solicit
acordarea certificatului de siguran , n care vor fi precizate:
a) zona de manevr : liniile ferate industriale i sta ia de cale ferat la care acestea sunt racordate;
b) denumirea proprietarului liniei ferate industriale;
c) denumirea liniei ferate industriale de tranzit, dac linia ferat industrial solicitat ca zon de
manevr nu se racordeaz direct la sta ia adiacent ;
3. copia autoriza iei de exploatare aferente liniei ferate industriale solicitate ca zon de manevr i
copia autoriza iei de exploatare aferente liniei ferate industriale de tranzit, dac este cazul;
4. schi a sta iei de cale ferat la care se racordeaz linia ferat industrial solicitat ca zon de
manevr , atunci cnd este cazul;
5. lista nominal cu personalul pentru conducerea vehiculului utilizat, cu urm toarele preciz ri pentru
fiecare persoan :
a) numele, prenumele, vrsta i func ia;
b) num rul i data permisului/permiselor de conducere, autoriza iei n func ie (pentru mecanicul
ajutor) i a autoriza iei/autoriza iilor pentru efectuarea unor activit i specifice n activitatea de manevr
i/sau de conducere a trenurilor (conducere n sistem simplificat, conducere pe sec ii de circula ie
caracterizate prin pante mari etc.). Pentru personalul vehiculului care nu execut serviciul n sistem
simplificat se va depune declara ia conducerii operatorului de transport feroviar n acest sens;
c) num rul i data documentului prin care se atest c este apt medical i psihologic;
d) num rul i data documentului prin care se atest calitatea de angajat al organiza iei;
e) dovada pentru confirmarea periodic a competen elor profesionale;
6. declara ia pe propria r spundere a personalului de conducere a vehiculului c acesta cunoa te
sec iile de remorcare, prevederile din planurile tehnice de exploatare ale sta iilor i complexelor de
cale ferat , precum i prevederile din RTE-urile liniilor ferate industriale pe care urmeaz s i
desf oare activitatea. Declara ia va fi datat i asumat de c tre mecanicul instructor i de c tre o
persoan din conducerea executiv a operatorului de transport feroviar;

23

7. lista personalului utilizat pentru manevr


i nso ire a trenurilor, atunci cnd este cazul, cu
urm toarele preciz ri pentru fiecare persoan :
a) numele, prenumele, vrsta i func ia;
b) num rul i data autoriz rii n func ie;
c) num rul i data documentului prin care se atest c este apt medical i psihologic;
d) num rul i data autoriza iei pentru activitatea de manevr n sistem simplificat, atunci cnd este
cazul;
e) num rul i data documentului prin care se atest calitatea de angajat al organiza iei;
f) dovada pentru confirmarea periodic a competen elor profesionale;
8. declara ia pe propria r spundere a personalului utilizat pentru manevr i nso ire a trenurilor impiegat de mi care, ef tren, ef manevr , conduc tor manevr , manevrant vagoane - c acesta
cunoa te sec iile de circula ie, zonele de manevr , prevederile din planurile tehnice de exploatare ale
sta iilor i ale complexelor de cale ferat , precum i prevederile din RTE-urile liniilor ferate industriale
pe care urmeaz s i desf oare activitatea. Declara ia va fi datat i asumat de c tre instructor i
de c tre o persoan din conducerea executiv a operatorului de transport feroviar;
9. dovada c instruirea profesional (teoretic
i practic ) a personalului cu responsabilit i n
siguran a circula iei se face conform reglement rilor specifice n vigoare, respectiv:
a) se va prezenta n copie contractul/conven ia de instruire profesional a personalului cu atribu ii n
siguran a circula iei, ncheiat/ncheiat cu unit i autorizate;
b) n cazul n care operatorul de transport feroviar dispune de personal atestat, se vor prezenta n
copie:
(i) atestatul eliberat de c tre AFER;
(ii) decizia de numire ca responsabil cu activitatea de instruire profesional a persoanei/persoanelor
atestate de AFER;
(iii) copia documentului legal din care s reias rela ia dintre operatorul de transport feroviar i
persoana/persoanele atestat /atestate;
10. copia certificatului de consilier de siguran
la transportul m rfurilor periculoase, pentru
personalul cu atribu ii n acest sens, dac operatorul de transport feroviar efectueaz transport de
rfuri periculoase. Se vor prezenta, de asemenea, n copie, urm toarele documente:
a) decizia de numire a consilierului de siguran la transportul m rfurilor periculoase;
b) documentul din care s reias rela ia dintre operatorul de transport feroviar i persoana atestat
(contract/conven ie);
n cazul n care nu se efectueaz opera iuni de transport cu m rfuri periculoase, se va prezenta n
acest sens declara ia pe propria r spundere a conducerii operatorului de transport feroviar;
11. copia atestatului eliberat de c tre ASFR personalului cu atribu ii n organizarea i conducerea
opera iunilor de transport feroviar i siguran a circula iei sau, dup caz, copia atestatului eliberat de
tre ASFR personalului cu atribu ii n organizarea i conducerea opera iunilor de manevr feroviar i
siguran a circula iei;
12. lista cuprinznd datele de identificare a vehiculelor utilizate pentru efectuarea activit ilor de
transport feroviar de tip A i/sau B, dup caz, pe sec iile de circula ie, zonele de manevr /sta iile de
cale ferat /liniile ferate industriale nominalizate, cu urm toarele preciz ri pentru fiecare vehicul: tipul
acestuia, num rul de identificare, seria asiului, puterea nominal i denumirea de in torului. Se vor
prezenta copia certificatului de nmatriculare i cea a c ii de identitate, pe care solicitantul trebuie s
fie men ionat ca de in tor sau utilizator sau dovada nscrierii vehiculului n Registrul na ional al
vehiculelor (RNV). Se vor prezenta, de asemenea, rapoartele de evaluare tehnic a vehiculelor,
eliberate de c tre ONFR, n care se va men iona c vehiculul este apt din punct de vedere tehnic
pentru acest tip de serviciu;
13. lista cuprinznd datele de identificare a vehiculelor utilizate numai pentru efectuarea
opera iunilor de manevr feroviar , atunci cnd este cazul, pe zonele de manevr /sta iile de cale
ferat /liniile ferate industriale nominalizate, cu urm toarele preciz ri pentru fiecare vehicul: tipul
acestuia, num rul de identificare, seria asiului, puterea nominal i denumirea de in torului. Se vor
prezenta urm toarele documente: copia autoriza iei din punct de vedere tehnic a vehiculului, eliberat
de ONFR, n termen de valabilitate, copia certificatului de nmatriculare i copia c ii de identitate, pe
care solicitantul trebuie s fie men ionat ca de in tor;
14. n cazul vehiculului care desf oar pentru prima dat activitate n Romnia, se va prezenta un
document emis de c tre ONFR din care s reias c acesta poate fi utilizat pe c ile ferate din
Romnia i este compatibil cu re eaua feroviar pe care urmeaz s i desf oare activitatea;
15. dovada asigur rii ntre inerii vehiculului.

24

n cazul n care operatorul de transport feroviar de ine o autoriza ie de furnizor feroviar i un


agrement tehnic feroviar eliberate de c tre ONFR pentru acest tip de activitate, se vor prezenta aceste
documente.
n cazul n care asigurarea ntre inerii vehiculului se face prin unit i de ntre inere cu care sunt
ncheiate contracte, se vor prezenta, n copie, contractele ncheiate cu acestea, precum i autoriza ia
de furnizor feroviar i agrementul tehnic feroviar eliberate de c tre ONFR acestor unit i.
n cazul n care operatorul de transport feroviar asigur ntre inerea vehiculului cu unit i din alte
state membre ale Uniunii Europene se vor prezenta urm toarele documente:
(i) copia documentelor emise de autoritatea desemnat din statul membru unit ii respective pentru
ntre inerea vehiculelor, precum i traducerea legalizat n limba romn a acestor documente;
(ii) copia contractului dintre operatorul de transport feroviar i unitatea care are ca sarcin
ntre inerea vehiculelor, precum i traducerea legalizat n limba romn a acestui document;
16. dovada asigur rii reviziilor tehnice la trenuri n sta iile de cale ferat la compunere, n tranzit i la
sosire. Se vor prezenta n copie:
a) autoriza ia de furnizor feroviar i agrementul tehnic feroviar care va avea n anex lista sta iilor n
care se efectueaz revizia tehnic la trenuri, eliberate de c tre ONFR, n cazul n care operatorul de
transport desf oar aceast activitate cu personal propriu;
b) autoriza ia de furnizor feroviar i agrementul tehnic feroviar care va avea n anex lista sta iilor n
care se efectueaz revizia tehnic la trenuri, eliberate de c tre ONFR, precum i contractele ncheiate
cu unit i autorizate de c tre ONFR, n cazul n care operatorul de transport nu desf oar aceast
activitate cu personal propriu;
c) un document eliberat de administratorul/gestionarul infrastructurii feroviare din care s rezulte c
furnizorul serviciului de revizie tehnic la trenuri are, n punctele de sec ionare nominalizate pentru
efectuarea acestui serviciu, personalul i dot rile necesare;
17. copia reglement rilor specifice ntocmite de solicitant pentru asigurarea verific rilor tehnice la
vehiculul de tip automotor, ram electric
i similare acestora, ntocmite n conformitate cu
Instruc iunile pentru activitatea personalului de locomotiv n transportul feroviar nr. 201, aprobate prin
Ordinul ministrului transporturilor, construc iilor i turismului nr. 2.229/2006, atunci cnd este cazul;
18. declara ia-angajament a conducerii operatorului de transport feroviar prin care se oblig s
respecte prescrip iile tehnice, tehnologice, de organizare i de desf urare a circula iei i a manevrei
trenurilor, stabilite pentru accesul i circula ia pe infrastructura feroviar n condi ii de siguran a
circula iei i de securitate a transporturilor, precum i cerin ele aplicabile tuturor operatorilor de
transport feroviar destinate s ofere avantaje sau protec ie consumatorilor;
19. declara ia-angajament a conducerii operatorului de transport feroviar prin care se oblig ca pe
perioada de valabilitate a certificatului de siguran s anun e ASFR despre orice modificare a datelor
din documentele prezentate la solicitarea acord rii certificatului de siguran ;
20. declara ia-angajament a conducerii operatorului de transport feroviar prin care se oblig s
accepte ac iuni de audit efectuate de c tre ASFR;
21. copia conven iei de supraveghere ncheiate cu AFER conform art. 18 din ordin;
22. copiile certificatelor de entitate responsabil cu ntre inerea, denumite n continuare certificate
ERI, n termen de valabilitate. Dac solicitantul nu a fost certificat ca entitate responsabil cu
ntre inerea este necesar i depunerea cererii/cererilor de certificat ERI i a documenta iei aferente,
n conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 445/2011;
23. dovada achit rii tarifului aferent pentru activitatea de acordare a certificatului de siguran .
(5) Dosarul de ob inere a certificatului de siguran partea B pentru servicii de transport feroviar de
tip C (numai manevr feroviar ) nu va con ine documentele solicitate la alin. (3) pct. 1, 12, 16 i 17.
(6) La solicitarea ASFR, pentru ob inerea p ii B a certificatului de siguran pentru servicii de
transport feroviar definite conform art. 2 alin. (3) din ordin, solicitantul va prezenta i alte documente
care s justifice ndeplinirea tuturor cerin elor prev zute la art. 14 lit. b) din prezenta norm i n anexa
III la Regulamentul (UE) nr. 1.158/2010.
Art. 16. - (1) Pentru a fi utilizat n exploatare un vehicul feroviar motor se poate nscrie n unul sau
mai multe certificate de siguran partea B, de inute de operatori de transport feroviar.
(2) nscrierea aceluia i vehicul ntr-un certificat de siguran partea B al unui alt operator de
transport feroviar se efectueaz n cazul n care exist ncheiat un contract de nchiriere a vehiculului,
leasing sau alte documente similare acestora, ntre cei 2 operatori de transport feroviar. Contractul de
nchiriere trebuie s con in responsabilit i privind ntre inerea i repararea vehiculului nchiriat,
precum i responsabilit i n cazul producerii unor accidente sau incidente n care este implicat
acesta.
Se admite utilizarea, cu caracter operativ, a unui vehicul de acela i tip de c tre un alt operator de
transport feroviar, f
nscrierea acestuia n certificatul de siguran partea B, numai dac nu se

25

dep
te o durat de utilizare de maximum 5 zile/lun , cu avizarea prealabil a ASFR i a
Companiei Na ionale de C i Ferate C.F.R. - S.A., n urm toarele condi ii confirmate n scris de c tre
solicitant:
a) vehiculul este apt din punct de vedere tehnic pentru efectuarea aceluia i tip de serviciu de
transport feroviar n condi ii de siguran - declara ie pe propria r spundere;
b) sunt ndeplinite cerin ele pentru remorcarea trenurilor, prev zute n livretele de mers ale trenurilor
i modificarea programului de circula ie.
(3) Pentru nscrierea vehiculului i n certificatul de siguran partea B al celui de-al doilea operator
de transport feroviar n vederea efectu rii aceluia i tip de serviciu de transport feroviar pe care l
efectueaz primul operator, solicitantul trebuie s depun la ASFR urm toarele documente:
a) o cerere scris din care s reias :
- denumirea de in torului vehiculului nchiriat i num rul certificatului de siguran partea B n care a
fost nscris ini ial vehiculul;
- datele de identificare ale vehiculului nchiriat, respectiv: tipul acestuia, num rul de identificare, seria
asiului, puterea nominal i denumirea de in torului;
b) dovada de inerii vehiculului pe perioada utiliz rii acestuia contract de nchiriere, leasing sau alte
documente similare acestora.
(4) Pentru nscrierea vehiculului i n certificatul de siguran partea B al celui de-al doilea operator
de transport feroviar n vederea efectu rii altui tip de serviciu de transport feroviar dect cel efectuat
de c tre primul operator, solicitantul trebuie s depun la ASFR documentele prev zute la alin. (3),
precum i documentul privind evaluarea tehnic a vehiculului efectuat de c tre ONFR pentru
prestarea noului tip de serviciu.
(5) Pe perioada valabilit ii contractului de nchiriere, leasing sau alte documente similare acestora,
se poate utiliza vehiculul de c tre ambii operatori de transport feroviar numai dac exist prev zut o
asemenea clauz n contract, care s acopere i responsabilit ile prev zute la alin. (2) ale
operatorului de transport feroviar care utilizeaz la un moment dat vehiculul respectiv.
(6) Personalul de conducere al vehiculelor, de nso ire a trenurilor i de manevr feroviar trebuie s
fie personal al operatorului de transport feroviar care utilizeaz vehiculul, angajat pe baz de contract,
pe durat determinat sau nedeterminat .
Art. 17. - Certificatul de siguran partea A acordat pentru prima dat unui operator de transport
feroviar este valabil pentru o perioad de maximum 1 an de la data acord rii, cu posibilitatea retragerii
acestuia dac n timpul ac iunilor de audit i/sau de supraveghere se constat neconformit i majore
care pot afecta siguran a opera iunilor.
Art. 18. - Pe durata valabilit ii certificatelor de siguran noi este necesar respectarea cerin elor
care au stat la baza acord rii acestora i a men inerii valabilit ii licen ei.
CAPITOLUL V
Rennoirea certificatelor de siguran

Art. 19. - (1) Pentru ob inerea unui certificat de siguran rennoit este necesar depunerea la
ASFR a unei cereri de acordare ntocmite n conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr.
653/2007, cu modific rile ulterioare, nso it de dosarul de rennoire a certificatului de siguran partea
A i/sau partea B.
(2) Dosarul de rennoire a certificatului de siguran partea A trebuie s con in toate documentele
justificative ale ndeplinirii cerin elor de ob inere a acestuia prev zute la art. 15 alin. (2) i (3) din
prezenta norm i n anexa II la Regulamentul (UE) nr. 1.158/2010, precum i copia licen ei n termen
de valabilitate.
(3) Dosarul de rennoire a certificatului de siguran partea B trebuie s con in toate documentele
justificative ale ndeplinirii cerin elor de ob inere a acestuia prev zute la art. 15 alin. (4) din prezenta
norm i n anexa III la Regulamentul (UE) nr. 1.158/2010.
Art. 20. - Pe durata valabilit ii certificatelor de siguran rennoite este necesar respectarea
cerin elor care au stat la baza rennoirii acestora i a men inerii valabilit ii licen ei.
Art. 21. - (1) Certificatul de siguran partea A rennoit este valabil pentru o perioad de maximum 2
ani de la data acord rii.
(2) Certificatul de siguran partea B rennoit acordat operatorilor de transport feroviar care
efectueaz servicii de transport feroviar de tip A i/sau de tip B este valabil pe perioada valabilit ii
certificatului de siguran partea A.
(3) Certificatul de siguran partea B rennoit acordat operatorilor de transport feroviar care
efectueaz numai servicii de transport feroviar de tip C este valabil pentru o perioad de maximum un

26

an de la data acord rii, cu condi ia ca n interiorul acestui termen s


certificatului de siguran partea A.

nu fie dep

it

valabilitatea

CAPITOLUL VI
Actualizarea/modificarea certificatelor de siguran

Art. 22. - (1) La solicitarea unui operator de transport feroviar, ASFR poate actualiza/modifica
certificatul de siguran partea A i/sau partea B, inclusiv anexele certificatului de siguran partea B,
conform procedurilor proprii.
(2) Pentru ob inerea unui certificat de siguran actualizat/modificat este necesar depunerea la
ASFR a unei cereri ntocmite n conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 653/2007, cu
modific rile ulterioare, nso it de dosarul de actualizare/modificare a p ii A i/sau a p ii B a
certificatului de siguran .
(3) Dosarul de actualizare/modificare a certificatului de siguran partea A, pentru cazurile de la art.
5 alin. (2) pct. 3 lit. a)-d) trebuie s con in urm toarele documente justificative:
a) modificarea datelor de identificare ini iale ale solicitantului:
1. copia licen ei din care s reias noile date de identificare ale operatorului de transport feroviar, n
termen de valabilitate;
2. copia conven iei de supraveghere ncheiate cu AFER, modificat cu noile date de identificare ale
solicitantului;
3. dovada achit rii tarifului aferent pentru activitatea de acordare a certificatului de siguran ;
4. alte documente solicitate de c tre ASFR pentru evaluare;
b) pentru introducerea unui nou tip de serviciu de transport feroviar:
1. copia licen ei de transport feroviar, n termen de valabilitate, n care s fie men ionat serviciul de
transport feroviar nou-introdus;
2. lista activit ilor existente care au suferit modific ri n urma introducerii noului tip de serviciu de
transport feroviar;
3. lista activit ilor ap rute n urma introducerii noului tip de serviciu de transport feroviar;
4. procedura de evaluare a riscurilor introduse de modific ri de ordin tehnic, opera ional i
organiza ional, n conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 352/2009 al Comisiei din 24
aprilie 2009 privind adoptarea unei metode de siguran comune pentru evaluarea riscului prev zut
la articolul 6 alineatul (3) litera (a) din Directiva 2004/49/CE a Parlamentului European i a Consiliului;
5. procedurile aferente activit ilor existente care au suferit modific ri n urma introducerii noului tip
de serviciu de transport feroviar;
6. procedurile aferente activit ilor ap rute n urma introducerii noului tip de serviciu de transport
feroviar;
7. dovada achit rii tarifului aferent pentru activitatea de acordare a certificatului de siguran ;
8. alte documente solicitate de c tre ASFR pentru evaluare;
c) introducerea transportului de m rfuri periculoase:
1. copia licen ei de transport feroviar, n termen de valabilitate, pe care s fie men ionat transportul
de m rfuri periculoase;
2. lista activit ilor existente care au suferit modific ri n urma introducerii activit ii de transport de
rfuri periculoase;
3. lista activit ilor ap rute n urma introducerii activit ii de transport de m rfuri periculoase;
4. procedura de evaluare a riscurilor introduse de modific ri de ordin tehnic, opera ional i
organiza ional, n conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 352/2009;
5. procedurile aferente activit ilor existente care au suferit modific ri n urma introducerii activit ii
de transport de m rfuri periculoase;
6. procedurile aferente activit ilor ap rute n urma introducerii activit ii de transport de m rfuri
periculoase;
7. dovada achit rii tarifului aferent pentru activitatea de acordare a certificatului de siguran ;
8. alte documente solicitate de c tre ASFR pentru evaluare;
d) trecerea la o categorie de volum de transport superioar celei men ionate n cererea de acordare
sau rennoire a certificatului de siguran pe care l de ine la momentul respectiv:
1. lista activit ilor existente care au suferit modific ri n urma trecerii la o categorie de volum de
transport superioar ;
2. lista activit ilor ap rute n urma trecerii la o categorie de volum de transport superioar ;
3. procedura de evaluare a riscurilor introduse de modific ri de ordin tehnic, opera ional i
organiza ional, n conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 352/2009;

27

4. procedurile aferente activit ilor existente care au suferit modific ri n urma trecerii la o categorie
de volum de transport superioar ;
5. procedurile aferente activit ilor ap rute n urma trecerii la o categorie de volum de transport
superioar ;
6. dovada achit rii tarifului aferent pentru activitatea de acordare a certificatului de siguran ;
7. alte documente solicitate de c tre ASFR pentru evaluare.
(4) Dosarul de actualizare/modificare a certificatului de siguran partea B, pentru cazurile de la art.
5 alin. (2) pct. 3 lit. a), b), c), e) i f), pentru toate tipurile de servicii de transport feroviar, trebuie s
con in urm toarele documente justificative:
a) modificarea datelor de identificare ini iale ale solicitantului:
Certificatul de siguran partea B se modific n conformitate cu certificatul de siguran partea A.
Operatorul de transport feroviar trebuie s prezinte i dovada achit rii tarifului aferent pentru
activitatea de acordare a certificatului de siguran .
b) introducerea unui nou tip de serviciu de transport feroviar:
1. lista cuprinznd datele de identificare ale sec iilor de circula ie pe care se va efectua serviciul de
transport feroviar nou-introdus, n care se vor preciza:
a) sta iile de cale ferat cap de sec ie i intermediare;
b) lungimea n km a sec iei de circula ie;
c) sta iile de cale ferat n care se efectueaz reviziile tehnice la trenuri (la compunere, n tranzit i
la sosire), care trebuie men ionate n anexa la agrementul tehnic eliberat de c tre ONFR;
2. lista cuprinznd datele de identificare ale vehiculelor utilizate pentru efectuarea tipului de serviciu
de transport feroviar nou-introdus, cu urm toarele preciz ri pentru fiecare vehicul: tipul acestuia,
num rul de identificare, seria asiului, puterea nominal i denumirea de in torului. Se vor prezenta
copia certificatului de nmatriculare i cea a c ii de identitate, pe care solicitantul trebuie s fie
men ionat ca de in tor sau utilizator. Se vor prezenta, de asemenea, rapoartele de evaluare tehnic a
vehiculelor, eliberate de c tre ONFR, din care s reias c este apt din punct de vedere tehnic pentru
acest tip de serviciu;
3. lista cuprinznd datele de identificare ale vehiculelor utilizate numai pentru efectuarea
opera iunilor de manevr feroviar , atunci cnd este cazul, pe zonele de manevr /sta iile de cale
ferat /liniile ferate industriale nominalizate, cu urm toarele preciz ri pentru fiecare vehicul: tipul
acestuia, num rul de identificare, seria asiului, puterea nominal i denumirea de in torului. Se vor
prezenta urm toarele documente: copia autoriza iei din punct de vedere tehnic a vehiculului eliberate
de ONFR, n termen de valabilitate, copia certificatului de nmatriculare i copia c ii de identitate, pe
care solicitantul trebuie s fie men ionat ca de in tor sau utilizator;
4. lista nominal cu personalul pentru conducerea vehiculului utilizat, cu urm toarele preciz ri pentru
fiecare persoan :
a) numele, prenumele, vrsta i func ia;
b) num rul i data permisului/permiselor de conducere, autoriza iei n func ie (pentru mecanicul
ajutor) i a autoriza iei/autoriza iilor pentru efectuarea unor activit i specifice n activitatea de manevr
i/sau de conducere a trenurilor (conducere n sistem simplificat, conducere pe sec ii de circula ie
caracterizate prin pante mari etc.). Pentru personalul vehiculului care nu execut serviciul n sistem
simplificat se va depune declara ia conducerii operatorului de transport feroviar n acest sens;
c) num rul i data documentului prin care se atest c este apt medical i psihologic;
d) num rul i data documentului prin care se atest calitatea de angajat al organiza iei;
e) dovada pentru confirmarea periodic a competen elor profesionale;
5. lista personalului utilizat pentru manevr
i nso ire a trenurilor, atunci cnd este cazul, cu
urm toarele preciz ri pentru fiecare persoan :
a) numele, prenumele, vrsta i func ia;
b) num rul i data autoriz rii n func ie;
c) num rul i data documentului prin care se atest c este apt medical i psihologic;
d) num rul i data autoriza iei pentru activitatea de manevr n sistem simplificat, atunci cnd este
cazul;
e) num rul i data documentului prin care se atest calitatea de angajat al organiza iei;
f) dovada pentru confirmarea periodic a competen elor profesionale;
6. dovada achit rii tarifului aferent pentru activitatea de acordare a certificatului de siguran ;
7. alte documente solicitate de c tre ASFR pentru evaluare;
c) introducerea transportului de m rfuri periculoase:
1. copia certificatului de consilier de siguran la transportul m rfurilor periculoase, pentru personalul
cu atribu ii n acest sens. Se vor prezenta, de asemenea, n copie:
a) decizia de numire a consilierului de siguran la transportul m rfurilor periculoase;

28

b) documentul din care s reias rela ia dintre operatorul de transport feroviar i persoana atestat
(contract/conven ie);
2. dovada achit rii tarifului aferent pentru activitatea de acordare a certificatului de siguran ;
3. alte documente solicitate de c tre ASFR pentru evaluare;
d) solicitarea introducerii de sec ie/sec ii de circula ie n anexa nr. I la certificatul de siguran partea
B:
1. lista cuprinznd datele de identificare ale fiec rei sec ii de circula ie pentru care se solicit
acordarea certificatului de siguran , n care se vor preciza:
a) sta iile de cale ferat cap de sec ie i intermediare;
b) lungimea n km a sec iei de circula ie;
c) sta iile de cale ferat n care se efectueaz reviziile tehnice la trenuri (la compunere, n tranzit i
la sosire), care trebuie prev zute n anexa la agrementul tehnic eliberat de c tre ONFR;
2. lista nominal cu personalul de conducere a vehiculului utilizat, cu urm toarele preciz ri pentru
fiecare persoan :
a) numele, prenumele, vrsta i func ia;
b) num rul i data permisului/permiselor de conducere, autoriza iei n func ie (pentru mecanicul
ajutor) i a autoriza iei/autoriza iilor pentru efectuarea unor activit i specifice n activitatea de manevr
i/sau de conducere a trenurilor (conducere n sistem simplificat, conducere pe sec ii de circula ie
caracterizate prin pante mari etc.).
Pentru personalul vehiculului care nu execut serviciul n sistem simplificat se va depune declara ia
conducerii operatorului de transport feroviar n acest sens;
c) num rul i data documentului prin care se atest c este apt medical i psihologic;
d) num rul i data documentului prin care se atest calitatea de angajat al organiza iei;
e) dovada pentru confirmarea periodic a competen elor profesionale;
3. declara ia pe propria r spundere a personalului de conducere a vehiculului c acesta cunoa te
sec iile de remorcare, prevederile din planurile tehnice de exploatare ale sta iilor i complexelor de
cale ferat , precum i prevederile din RTE-urile liniilor ferate industriale pe care urmeaz s i
desf oare activitatea. Declara ia va fi datat i asumat de c tre mecanicul instructor i de c tre o
persoan din conducerea executiv a operatorului de transport feroviar;
4. lista personalului utilizat pentru manevr
i nso ire a trenurilor, atunci cnd este cazul, cu
urm toarele preciz ri pentru fiecare persoan :
a) numele, prenumele, vrsta i func ia;
b) num rul i data autoriz rii n func ie;
c) num rul i data documentului prin care se atest c este apt medical i psihologic;
d) num rul i data autoriza iei pentru activitatea de manevr n sistem simplificat, atunci cnd este
cazul;
e) num rul i data documentului prin care se atest calitatea de angajat al organiza iei;
f) dovada pentru confirmarea periodic a competen elor profesionale;
5. declara ia pe propria r spundere a personalului utilizat pentru manevr i nso ire a trenurilor impiegat de mi care, ef tren, ef manevr , conduc tor manevr , manevrant vagoane - c acesta
cunoa te sec iile de circula ie, zonele de manevr , prevederile din planurile tehnice de exploatare ale
sta iilor i ale complexelor de cale ferat , precum i prevederile din RTE-urile liniilor ferate industriale
pe care urmeaz s i desf oare activitatea. Declara ia va fi datat i asumat de c tre instructor i
de c tre o persoan din conducerea executiv a operatorului de transport feroviar;
6. dovada asigur rii reviziilor tehnice la trenuri n sta iile de cale ferat la compunere, n tranzit i la
sosire. Se vor prezenta n copie:
a) autoriza ia de furnizor feroviar i agrementul tehnic feroviar care va avea n anex lista sta iilor n
care se efectueaz revizia tehnic la trenuri, eliberate de c tre ONFR, n cazul n care operatorul de
transport desf oar aceast activitate cu personal propriu;
b) autoriza ia de furnizor feroviar i agrementul tehnic feroviar care va avea n anex lista sta iilor n
care se efectueaz revizia tehnic la trenuri, eliberate de c tre ONFR, precum i contractele ncheiate
cu unit i autorizate de c tre ONFR, n cazul n care operatorul de transport nu desf oar aceast
activitate cu personal propriu;
c) un document eliberat de administratorul/gestionarul infrastructurii feroviare din care s rezulte c
furnizorul serviciului de revizie tehnic la trenuri are n punctele de sec ionare nominalizate pentru
efectuarea acestui serviciu personalul i dot rile necesare;
7. copia reglement rilor specifice ntocmite de solicitant pentru asigurarea verific rilor tehnice la
vehiculul de tip automotor, ram electric i similare acestuia, n conformitate cu Instruc iunile pentru
activitatea personalului de locomotiv n transportul feroviar nr. 201, aprobate prin Ordinul ministrului
transporturilor, construc iilor i turismului nr. 2.229/2006, atunci cnd este cazul;

29

8. copia conven iei, reactualizat , ncheiat cu AFER pentru efectuarea de ac iuni de supraveghere
privind modul de respectare a reglementarilor specifice n vigoare i verificarea ndeplinirii cerin elor
care au stat la baza acord rii, rennoirii sau modific rii certificatului de siguran , pe perioada de
valabilitate a acestuia, conform art. 18 din ordin;
9. dovada achit rii tarifului aferent pentru activitatea de acordare a certificatului de siguran ;
10. alte documente solicitate de c tre ASFR pentru evaluare;
e) solicitarea introducerii de zon /zone de manevr n anexa nr. I la certificatul de siguran partea
B:
1. lista cuprinznd datele de identificare ale zonei/zonelor de manevr pentru care se solicit
acordarea certificatului de siguran , n care vor fi precizate:
a) zona de manevr : liniile ferate industriale i sta ia de cale ferat la care acestea sunt racordate;
b) denumirea proprietarului liniei ferate industriale;
c) denumirea liniei ferate industriale de tranzit, dac linia ferat industrial solicitat ca zon de
manevr nu se racordeaz direct la sta ia adiacent ;
2. copia autoriza iei de exploatare aferente liniei ferate industriale solicitate ca zon de manevr i
copia autoriza iei de exploatare aferente liniei ferate industriale de tranzit, dac este cazul;
3. schi a sta iei de cale ferat la care se racordeaz linia ferat industrial solicitat ca zon de
manevr ;
4. lista cuprinznd datele de identificare ale vehiculelor utilizate pentru efectuarea opera iunilor de
manevr pe zonele de manevr /sta iile de cale ferat /liniile ferate industriale nominalizate, cu
urm toarele preciz ri pentru fiecare vehicul: tipul acestuia, num rul de identificare, seria asiului,
puterea nominal i denumirea de in torului. Se vor prezenta:
a) copia autoriza iei din punct de vedere tehnic a vehiculului eliberat de ONFR, n termen de
valabilitate;
b) copia certificatului de nmatriculare;
c) copia c ii de identitate, pe care solicitantul trebuie s fie men ionat ca de in tor sau utilizator;
5. lista nominal cu personalul de conducere a vehiculelor utilizate, cu urm toarele preciz ri pentru
fiecare persoan :
a) numele, prenumele, vrsta i func ia;
b) num rul i data permisului/permiselor de conducere, autoriza iei n func ie (pentru mecanicul
ajutor) i a autoriza iei/autoriza iilor pentru efectuarea unor activit i specifice n activitatea de manevr
i/sau de conducere a trenurilor (conducere n sistem simplificat, conducere pe sec ii de circula ie
caracterizate prin pante mari etc.). Pentru personalul vehiculului care nu execut serviciul n sistem
simplificat se va depune declara ia conducerii operatorului de transport feroviar n acest sens;
c) num rul i data documentului prin care se atest c este apt medical i psihologic;
d) num rul i data documentului prin care se atest calitatea de angajat al organiza iei;
e) dovada pentru confirmarea periodic a competen elor profesionale;
6. declara ia pe propria r spundere a personalului vehiculului c acesta cunoa te zonele de
manevr , prevederile din planurile tehnice de exploatare ale sta iilor i ale complexelor de cale ferat ,
precum i prevederile din RTE-urile liniilor ferate industriale pe care urmeaz s i desf oare
activitatea. Declara ia va fi datat i asumat de c tre mecanicul instructor i de c tre o persoan din
conducerea executiv a operatorului de transport feroviar;
7. lista personalului utilizat pentru manevr , cu urm toarele preciz ri pentru fiecare persoan :
a) numele, prenumele, vrsta i func ia;
b) num rul i data autoriz rii n func ie;
c) num rul i data documentului prin care se atest c este apt medical i psihologic;
d) num rul i data autoriza iei pentru activitatea de manevr n sistem simplificat, atunci cnd este
cazul;
e) num rul i data documentului prin care se atest calitatea de angajat al organiza iei;
f) dovada pentru confirmarea periodic a competen elor profesionale;
8. declara ia pe propria r spundere a personalului utilizat pentru manevr - impiegat de mi care, ef
tren, ef manevr , conduc tor manevr , manevrant vagoane - c acesta cunoa te zonele de
manevr , prevederile din planurile tehnice de exploatare ale sta iilor i ale complexelor de cale ferat ,
precum i prevederile din RTE-urile liniilor ferate industriale pe care urmeaz s i desf oare
activitatea. Declara ia va fi datat
i asumat de c tre instructor i de c tre o persoan din
conducerea executiv a operatorului de transport feroviar;
9. copia conven iei, reactualizat , ncheiat cu AFER pentru efectuarea de ac iuni de supraveghere
privind modul de respectare a reglement rilor specifice n vigoare i verificarea ndeplinirii cerin elor
care au stat la baza acord rii, rennoirii sau modific rii certificatului de siguran , pe perioada de
valabilitate a acestuia, conform art. 18 din ordin;

30

10. dovada achit rii tarifului aferent pentru activitatea de acordare a certificatului de siguran ;
11. alte documente solicitate de c tre ASFR pentru evaluare;
f) solicitarea introducerii de vehicule feroviare motoare n anexa nr. II la certificatul de siguran
partea B:
1. lista cuprinznd datele de identificare ale vehiculelor pentru care s-a solicitat introducerea n
certificatul de siguran , cu urm toarele preciz ri pentru fiecare vehicul: tipul acestuia, num rul de
identificare, seria asiului, puterea nominal
i denumirea proprietarului. Se vor prezenta copia
certificatului de nmatriculare i cea a c ii de identitate, pe care solicitantul trebuie s fie men ionat
ca de in tor sau utilizator ori dovada nscrierii vehiculului n Registrul na ional al vehiculelor. Se vor
prezenta, de asemenea, dup caz:
a) raportul de evaluare tehnic a vehiculului, eliberat de c tre ONFR, din care s reias c este apt
din punct de vedere tehnic pentru activit ile de transport de tip A i/sau B;
sau
b) copia autoriza iei din punct de vedere tehnic a vehiculului utilizat pentru activit ile de transport de
tip C, eliberat de c tre ONFR, n termen de valabilitate;
2. n cazul vehiculului care desf oar pentru prima dat activitate n Romnia, se va prezenta un
document emis de c tre ONFR din care s reias c acesta poate fi utilizat pe c ile ferate din
Romnia i este compatibil cu re eaua feroviar pe care urmeaz s i desf oare activitatea;
3. lista nominal cu personalul vehiculului utilizat, cu urm toarele preciz ri pentru fiecare persoan :
a) numele, prenumele, vrsta i func ia;
b) num rul i data permisului/permiselor de conducere, autoriza iei n func ie (pentru mecanicul
ajutor) i a autoriza iei/autoriza iilor pentru efectuarea unor activit i specifice n activitatea de manevr
i/sau de conducere a trenurilor (conducere n sistem simplificat, conducere pe sec ii de circula ie
caracterizate prin pante mari etc.). Pentru personalul vehiculului care nu execut serviciul n sistem
simplificat se va depune declara ia conducerii operatorului de transport feroviar n acest sens;
c) num rul i data documentului prin care se atest c este apt medical i psihologic;
d) num rul i data documentului prin care se atest calitatea de angajat al organiza iei;
e) dovada pentru confirmarea periodic a competen elor profesionale;
4. dovada asigur rii ntre inerii vehiculelor.
n cazul n care operatorul de transport feroviar de ine o autoriza ie de furnizor feroviar i un
agrement tehnic feroviar eliberate de c tre ONFR pentru acest tip de activitate, se vor prezenta aceste
documente.
n cazul n care asigurarea ntre inerii vehiculelor se face prin unit i de ntre inere cu care sunt
ncheiate contracte, se vor prezenta n copie contractele ncheiate cu acestea, precum i autoriza ia
de furnizor feroviar i agrementul tehnic feroviar eliberate de c tre ONFR acestor unit i.
n cazul n care operatorul de transport feroviar asigur ntre inerea vehiculelor cu unit i din alte
state membre ale Uniunii Europene, se vor prezenta urm toarele documente:
a) copia documentelor emise de autoritatea desemnat din statul membru unit ii respective pentru
ntre inerea vehiculului, precum i traducerea legalizat a acestor documente n limba romn ;
b) copia contractului dintre operator i unitatea care asigur ntre inerea vehiculului, precum i
traducerea legalizat a acestui document n limba romn ;
5. dovada achit rii tarifului aferent pentru activitatea de acordare a certificatului de siguran ;
6. alte documente solicitate de c tre ASFR pentru evaluare.
(5) Pe durata valabilit ii certificatelor de siguran actualizate/modificate este necesar respectarea
cerin elor care au stat la baza actualiz rii/modific rii acestora i a men inerii valabilit ii licen ei.
(6) Scoaterea unui tip de serviciu, transport de m rfuri periculoase, sec ie/sec ii de circula ie,
zon /zone de manevr , linii ferate industriale sau vehicule se face de c tre ASFR n baza unei
solicit ri efectuate de c tre operatorul de transport feroviar.
CAPITOLUL VII
Supravegherea ulterioar acord rii certificatelor de siguran
Art. 23. - (1) Principiile de supraveghere a respect rii cerin elor Legii nr. 55/2006, cu modific rile i
complet rile ulterioare, dup acordarea unui certificat de siguran de c tre ASFR sunt cele prev zute
n anexa nr. IV la Regulamentul (UE) nr. 1.158/2010.
(2) Supravegherea respect rii cerin elor Legii nr. 55/2006, cu modific rile i complet rile ulterioare,
dup acordarea unui certificat de siguran se face prin ac iuni de audit, control i inspec ie de stat,
efectuate conform reglement rilor legale n vigoare.
(3) n cazul n care n cadrul ac iunilor de supraveghere prin audit, control i inspec ie de stat se
constat neconformit i care se ncadreaz n condi iile de suspendare sau retragere a certificatului de

31

siguran partea A i/sau partea B formulate la cap. VIII i cap. IX, acestea vor fi comunicate n scris
conducerii ASFR, care va decide suspendarea sau retragerea certificatului de siguran partea A
i/sau partea B.
(4) n cazul n care n cadrul ac iunilor de supraveghere prin audit se constat neconformit i,
acestea vor fi comunicate n scris conducerii ASFR, care va dispune, dup caz, m surile n
conformitate cu legisla ia n vigoare.
CAPITOLUL VIII
Suspendarea certificatelor de siguran

Art. 24. - (1) Suspendarea certificatului de siguran partea A i/sau partea B se face de c tre
ASFR, n conformitate cu procedurile proprii, n cazul n care constat c nu sunt ndeplinite, par ial
sau n totalitate, criteriile de evaluare a conformit ii cu cerin ele pentru ob inerea certificatelor de
siguran nominalizate n Regulamentul (UE) nr. 1.158/2010.
(2) Decizia motivat de suspendare a unui certificat de siguran se aduce la cuno tin a operatorului
de transport feroviar i a administratorului/gestionarilor de infrastructur feroviar .
(3) Dup primirea comunic rii scrise privind suspendarea unei licen e, ASFR va notifica operatorului
de transport feroviar n cauz suspendarea certificatului de siguran de inut de acesta pn la
ncetarea suspend rii licen ei.
(4) Suspendarea certificatului de siguran partea A atrage i suspendarea certificatului de siguran
partea B.
(5) Pe durata suspend rii certificatului de siguran partea A operatorului de transport feroviar i se
interzice efectuarea de servicii de transport feroviar.
(6) Pe durata suspend rii certificatului de siguran partea B operatorului de transport feroviar i se
interzice efectuarea de servicii de transport feroviar pentru certificatul care a fost suspendat.
(7) Ridicarea suspend rii certificatului de siguran partea A i/sau partea B se face de c tre ASFR
dup efectuarea unor ac iuni de inspec ie i/sau audit de siguran feroviar care s confirme
eliminarea neconformit ilor care au condus la suspendare.
(8) Ridicarea suspend rii certificatului de siguran partea A i/sau partea B se aduce la cuno tin a
operatorului de transport feroviar i a administratorului/gestionarilor de infrastructur feroviar .
(9) n cazul suspend rii certificatului de siguran partea B certificatul de siguran partea A i
nceteaz valabilitatea la 6 luni dup suspendarea certificatului de siguran
partea B, dac
operatorului de transport feroviar nu i s-a ridicat suspendarea n acest interval de timp.
(10) Certificatul de siguran partea B care a fost acordat att pentru servicii de transport feroviar de
tip A, ct i pentru servicii de transport feroviar de tip B se suspend de c tre ASFR dac operatorul
de transport feroviar nu a desf urat unul dintre serviciile de transport feroviar nscrise n acesta n
termen de un an de la data acord rii acestuia.
(11) n cazul n care rapoartele de investigare elaborate de OIFR con in recomandarea de
suspendare a unui certificat de siguran , ASFR verific , prin ac iuni de control i inspec ie de stat
i/sau prin ac iuni de audit, activitatea operatorului de transport feroviar i decide oportunitatea
suspend rii certificatului.
Art. 25. - Suspendarea certificatului de siguran partea A i/sau partea B se face de c tre ASFR
atunci cnd constat :
1. neactualizarea procedurilor care compun sistemul de management al siguran ei n conformitate
cu modific rile de orice tip ap rute n cadrul organiza iei, caz n care se suspend certificatul de
siguran partea A i partea B;
2. efectuarea de servicii de transport feroviar de m rfuri periculoase f
consilier de siguran , caz
n care se suspend certificatul de siguran partea A i partea B;
3. efectuarea de servicii de transport feroviar de tip A i/sau B f
responsabil cu organizarea i
conducerea opera iunilor de transport feroviar i siguran a circula iei, de in tor de atestat emis de
ASFR, n termen de valabilitate, caz n care se suspend certificatul de siguran partea A i partea
B;
4. nerespectarea modului de lucru prev zut de procedurile care compun sistemul de management al
siguran ei, caz n care se suspend certificatul de siguran partea B corespunz tor;
5. utilizarea de servicii de mentenan a vehiculelor nscrise n certificatul de siguran partea B
furnizate de operatori economici care nu de in autoriza ii, agremente tehnice feroviare i/sau certificate
de omologare n termen de valabilitate, eliberate de AFER, caz n care se suspend certificatul de
siguran partea B corespunz tor;

32

6. efectuarea de servicii de transport feroviar de tip B cu trenuri directe de marf cu "deservirea


simplificat a locomotivelor (f
mecanic ajutor) pentru trenurile directe de marf ", f
a de ine
aprobare sau cu personal neautorizat n acest sens, caz n care se suspend certificatul de siguran
partea B;
7. efectuarea de servicii de transport feroviar de tip C cu "deservirea simplificat a locomotivelor
(f
mecanic ajutor)", f
a de ine personal autorizat n acest sens, caz n care se suspend
certificatul de siguran partea B.
CAPITOLUL IX
Retragerea certificatelor de siguran

Art. 26. - (1) Retragerea certificatului de siguran partea A i/sau partea B se face de c tre ASFR,
n conformitate cu procedurile proprii, n cazul n care constat c nu sunt ndeplinite, par ial sau n
totalitate, criteriile de evaluare a conformit ii cu cerin ele pentru ob inerea certificatelor de siguran
nominalizate n Regulamentul (UE) nr. 1.158/2010.
(2) Decizia motivat de retragere a unui certificat de siguran se aduce la cuno tin a operatorului de
transport feroviar i a administratorului/gestionarilor de infrastructur feroviar .
(3) Dup primirea comunic rii scrise privind retragerea unei licen e, ASFR va notifica operatorului de
transport feroviar n cauz retragerea certificatului de siguran de inut de acesta.
(4) n cazul retragerii certificatului de siguran partea A i/sau partea B, dup caz, acordarea unui
nou certificat de siguran partea A i/sau partea B se va face n baza unei noi cereri nso ite de
documenta ia aferent solicit rii i ntocmite n conformitate cu prevederile prezentelor norme.
(5) Certificatul de siguran partea B se retrage de c tre ASFR dac operatorul de transport feroviar
nu a desf urat niciun serviciu de transport feroviar nscris n acesta n termen de un an de la data
acord rii acestuia.
(6) Retragerea certificatului de siguran partea A atrage i retragerea certificatului de siguran
partea B.
(7) n cazul retragerii certificatului de siguran partea B certificatul de siguran partea A i
nceteaz valabilitatea la 6 luni dup retragerea certificatului de siguran partea B, dac operatorului
de transport feroviar nu i s-a eliberat un alt certificat de siguran partea B n acest interval de timp.
(8) n cazul n care rapoartele de investigare elaborate de OIFR con in recomandarea de retragere a
unui certificat de siguran , ASFR verific prin ac iuni de control i inspec ie de stat i/sau prin ac iuni
de audit activitatea operatorului de transport feroviar i decide oportunitatea retragerii certificatului.
Art. 27. - Retragerea certificatului de siguran partea A i/sau partea B se face de c tre ASFR
dup cum urmeaz :
1. la primirea comunic rii f cute de OLFR de retragere a licen ei de transport feroviar a unui
operator de transport feroviar ASFR retrage certificatul de siguran partea A i partea B;
2. dac cu ocazia ac iunilor de supraveghere prin control i inspec ie de stat se constat nc lcarea
repetat a cerin elor care au stat la baza acord rii, rennoirii sau actualiz rii/modific rii certificatului de
siguran partea A i/sau partea B pentru un operator de transport feroviar din Romnia, respectiv a
certificatului de siguran partea B acordat unui operator de transport feroviar licen iat de o autoritate
responsabil cu acordarea licen elor operatorilor de transport feroviar dintr-un alt stat membru al
Uniunii Europene, ASFR retrage certificatul de siguran , partea A i partea B;
3. dac cu ocazia ac iunilor de audit de siguran feroviar se constat neconformit i majore, ASFR
retrage certificatul de siguran partea A i partea B;
4. dac cu ocazia ac iunilor de supraveghere prin control i inspec ie de stat se constat abateri
repetate de la legisla ia feroviar n vigoare ap rute n activitatea de transport feroviar a unui operator
de transport feroviar, care au condus la producerea unui accident grav, ASFR retrage certificatul de
siguran partea A i partea B;
5. dac cu ocazia ac iunilor de supraveghere prin control i inspec ie de stat se constat efectuarea
de servicii de transport feroviar de alt tip dect cel nominalizat n certificatul de siguran , ASFR
retrage certificatul de siguran partea A i partea B;
6. pentru efectuarea de servicii de transport feroviar f
de inerea de certificat de siguran partea
B, ASFR retrage certificatul de siguran partea A;
7. la primirea comunic rii f cute de c tre organismul de licen iere dintr-un alt stat membru al Uniunii
Europene de retragere a licen ei de transport feroviar a unui operator de transport feroviar, ASFR
retrage certificatul de siguran partea B corespunz tor;

33

8. pentru nerespectarea prevederilor conven iei de supraveghere a modului de respectare a


reglement rilor specifice n vigoare i de verificare a ndeplinirii cerin elor care au stat la baza acord rii
certificatului de siguran , ASFR retrage certificatul de siguran partea B corespunz tor;
9. pentru efectuarea de servicii de transport feroviar de tip A i/sau B f
efectuarea reviziilor
tehnice la trenuri i a probei frnei, n condi iile stabilite n reglement rile specifice n vigoare, ASFR
retrage certificatul de siguran partea B corespunz tor;
10. pentru efectuarea de servicii de transport feroviar prin utilizarea de vehicule care nu corespund
din punct de vedere tehnic prevederilor legislative i/sau prevederilor din instruc iunile de specialitate
n vigoare, ASFR retrage certificatul de siguran partea B corespunz tor;
11. pentru utilizarea de servicii de mentenan a vehiculelor nscrise n certificatul de siguran
partea B furnizate de operatori economici care nu de in autoriza ii, agremente tehnice feroviare i/sau
certificate de omologare valabile eliberate de ONFR, ASFR retrage certificatul de siguran partea B
corespunz tor;
12. pentru efectuarea de servicii de transport feroviar prin utilizarea de vehicule care nu sunt nscrise
n anexa nr. II la certificatul de siguran partea B, ASFR retrage certificatul de siguran partea B
corespunz tor;
13. pentru efectuarea de servicii de transport feroviar pe sec ii de circula ie i/sau zone de manevr
care nu sunt nscrise n anexa nr. I la certificatul de siguran partea B, ASFR retrage certificatul de
siguran partea B corespunz tor;
14. pentru efectuarea de servicii de transport feroviar prin nerespectarea prevederilor legale n
vigoare referitoare la durata serviciului continuu maxim admis pe locomotiv , ASFR retrage certificatul
de siguran partea B corespunz tor;
15. pentru efectuarea de servicii de transport feroviar prin utilizarea de personal de conducere a
vehiculelor, de manevr i de nso ire a trenurilor care nu este angajat permanent sau pe baz de
contract al operatorului de transport, ASFR retrage certificatul de siguran partea B corespunz tor;
16. pentru efectuarea de servicii de transport feroviar pe sec ii de circula ie i/sau zone de manevr
prin utilizarea de personal neautorizat/neinstruit pentru circula ia pe aceste sec ii i/sau zone de
manevr , ASFR retrage certificatul de siguran partea B corespunz tor;
17. pentru efectuarea de servicii de transport feroviar prin utilizarea de personal inapt din punct de
vedere al examin rilor medicale i/sau psihologice periodice, ASFR retrage certificatul de siguran
partea B corespunz tor;
18. pentru efectuarea de servicii de transport feroviar prin utilizarea de personal care nu a fost
verificat medical i/sau psihologic n termenul legal prev zut n legisla ia de specialitate n vigoare,
ASFR retrage certificatul de siguran partea B corespunz tor.
CAPITOLUL X
Dispozi ii finale

Art. 28. - Formatele standard ale p ilor A i B ale certificatului de siguran si documentele de
cerere sunt n conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 653/2007.
Art. 29. - (1) To i operatorii de transport feroviar de in tori de certificate de siguran au obliga ia de
a comunica lunar AFER, n scris, pn la data de 15 a lunii, volumul tipului de serviciu realizat n luna
anterioar .
(2) Administratorul/Gestionarii de infrastructur feroviar are obliga ia de a comunica lunar AFER, n
scris, pn la data de 15 a lunii n curs, volumul tipului de serviciu realizat n luna anterioar de c tre
fiecare dintre operatorii de transport feroviar cu care a ncheiat contracte de acces pe infrastructura
feroviar . Datele transmise vor fi exprimate n:
a) tren-km - pentru operatorii de transport feroviar care efectueaz servicii de transport feroviar de
tip A i/sau tip B;
b) ore manevr - pentru operatorii de transport feroviar care efectueaz servicii de transport feroviar
de tip C, inclusiv pentru operatorii de transport feroviar care n cadrul serviciilor de transport feroviar
de tip A i/sau tip B efectueaz i servicii de transport feroviar de tip C.
Art. 30. - (1) Pierderea sau deteriorarea certificatului de siguran se comunic de c tre operatorul
de transport feroviar ASFR, n maximum 10 zile de la data constat rii.
(2) Pentru cazurile prev zute la alin. (1), la solicitarea operatorului de transport feroviar i dup
achitarea tarifului aferent, ASFR va elibera un duplicat al certificatului de siguran .
Art. 31. - Operatorii de transport feroviar de in tori de certificate de siguran sunt nregistra i de
ASFR n Registrul operatorilor de transport feroviar de in tori de certificate de siguran .

34

Art. 32. - Anexele nr. I i II la certificatul de siguran


norme.

partea B fac parte integrant din prezentele

ANEXA Nr. I
la certificatul de siguran partea B

Sec ii de circula ie, sta ii de cale ferat , zone de manevr feroviar i linii ferate industriale pe care
operatorul de transport feroviar este autorizat s efectueze servicii de transport feroviar
1. Sec ii de circula ie: ....................................................................................
.......................................................................................................................
2. Sta ii de cale ferat : ..................................................................................
.......................................................................................................................
3. Zone de manevr : .....................................................................................
.......................................................................................................................
4. Linii ferate industriale: ...............................................................................
.......................................................................................................................
5. Puncte de lucru: ........................................................................................
Data acord rii ...............

...........................................................
(numele i prenumele, semn tura i tampila)

ANEXA Nr. II
la certificatul de siguran partea B

Vehicule feroviare cu care operatorul de transport feroviar este autorizat s efectueze servicii de
transport feroviar pe sec iile de circula ie, liniile de cale ferat , zonele de manevr feroviar i liniile
ferate industriale nscrise n certificatul de siguran partea B
Data acord rii ...............

Nr.
Tipul vehiculului feroviar Num rul vehiculului feroviar
crt.

...........................................................
(numele i prenumele, semn tura i tampila)

35