Sunteți pe pagina 1din 5

Citre intAi-stitdto rul

Arhiepiscopiei Romanului qi Baciului,


cu durere in suflet gi cu dragoste neldrmuritd
pentru Adevdr,

Dupd n:rultd rugdciune indllatI cdtre Preabunul l)umrezeLr gi indelungi sfbtuili cu


ierarhi, staleli ai unor mdn[stiri, duhovnici, teologi ortodocgi ;i dupa ce am studiat cu aten{ie
documentele qi hotdrArile l.rnale ale aga-numitulut ,,Sinod Panortodox", vd aducem la
cunoqtir-rlI deciz;a pe cale am luat-o, impreund cu obqtea pe care o conduc, aldtr-rri de toli fiii
duhovnicegti, care sunt mddulale vij ale Bisericij Ortodoxe cea Una, Sfdnt[, Soborniceascd Ei
Apostolicd.

c^
Incepind cu tr)urninica Sfin{ilor Romlini - 3 iurlic 2016, noi, Ie romonahul Macanic
Ilanu, staretu! Schitului Oituz-[Jaciru si lcnom0nithui Atanasic []arfcni, arn in{ncrupt
pomcnirea Xlumncavoastri ca ierarh al Arhiepiscopiei Romanului qi Bac6ului, la toatc
sfintele slujbe bisericeqti qi vom rdrnffne in acesti decizic pffnh in rnomentul ln care vh
ve{i dezice public de abaterile de la l)reapta Cnedin{X pe care vi le sernnaldrn.
Acest lapt l-arn justificat teologic, dogmatic gi canonic, in fala credir-iciogilor" prezenli
la Sfdnta [,itr-rrghie, interr,eindu-md pe invd]dtura Sfintei Scripturi, Dogmele gi Canoanele
Bisericii (Canonul 15 Sinodul I-U). Tradilia de veacuri a Bjsericii Ortodoxe ne ir-iva{d sd
p[strdn credinla ortodoxd autenticd, nefa]sificatZr Ei neintinatd de vintsul nrortal al erezjei, sd
ne ludm mdsuri ;i sd punerl in practicd, pr:in llarr"rL lr.ri Dr.rnrirczcr.r, calca biseliceascd a intrerupcrii pomenirii numelor pscudo-episcopilor care nu mai invald drept Cuvdntul Adevdr:ului.
Concr:et, motivele pcntl'u care am luat aceastd decizie extremd sunt ulmdtoarele:

a. Surrtefi sr-rs{indtor al prezen}ei Ilisericij Ododoxe Romdne in C.M.B., organtz,alte de tip


protestant, care prolxoveaz.d conceptul de ,,unitate in diversitate" (specific doctnnei antihristice Nerv Age) qi militcaza pcn1ru unirea creEtinilor: cu celelalte religii. Bjselica Ortodoxd este
prez-entatd ca..Lllta djntrc bisclicj". D:rr perrtru noi. r-rna si singuli cstc IJiscrica lui llristos. pc
carc o mdrturisin-i in Sinrbolr"rl de crcdintzi si nu exrstl Lrzri nrulte.
b. Anj la lAnd a1i binecuvAntat Ei susfinut intAlnirile ecumeniste, deshgurate pe tot cuprinsul
eparhiei in ,,.sdpl,dntana de rugdciur.rye penl.rLt unital.ea creStinilor". dintle preo!ii oltodoc;i Ei
pseudo-preolii papistagi (Iianciscani gi capucirri), lucru argumentat in Memoliul Nr'. I12J, drn
16.05.2016 depus la Arhiepiscopia Romanului gi Bacdului.

c. Ali acceptat palticiparea la Sfhnta Liturghie in mod necanonic, la Sinaxa starelilor din
2015, aunui protosirrghel dovedjt a ll rnason Iapt osiinclit clc hoLil'ailca Sinoclr-rlLri ciin )937 S)
realirrlatl in 2014 de II.O.R.. Nici ulterior acestei sinaxe nu afi luat mdsurile care se
impuneau degi vi s-au inaintat documente clare care dovedeau aceastd apostazie a lui.
d. Ali acLtzat sisterratic (prirr rcprczcntanti) in intAh'rilile cu preolii de mir gi cu profesorji cle
religie, cAt gi in sinaxa starefilor din 13.06.2016 ca liind .,s'ch.is't'n.crlici .5i erelici.'' cei care se
oplm ecun:renisnrului. osdndesc masoneria gi au avut o pozilie criticd asupra Adundrii dirr
Creta, fbrd s[ aduceJi argunrente in acest sens.
e

. Ati

[]

ac[u

ingadr-ri1
lLri.

tacit sdvdrqirca clc cunr-rnii mixtc clc ciLtlc Lrnii prcoli'ai cparhici

Il.onrarrruLir-rj gi

f.

A1i transrnis pletontci ortodoxe pe site-r-rl Arhiepiscopici l{omariului si I}acaulLri.


Cortrr-rnicatul intitulat ,u4devdrurl nLt s'e negociuzir", fblosincl Lrn 1ir-r-rba.j ecleztastic duplicitzrr.
care conline urmdtoerrele afirmalii q;i expresii potr"ivnice ir-rvZrlZitr"rrii Bisericii:

"

De acee(r restaurorea unitit{ii vdztfie nu

es'te

o problentd cle centralizcrre

bis'ericeas'ca, n.ici cle pluritcrte confe.s'ional.d, nici c{e unifbrntilale,


creclinlii c'onntnd, clc unilule in clit;er,s'itule ;i in contuniune. "

ci

cle sintezd cle

: "Biserica

Ortodoxd a lui Hristos nu a pieldut niciodat[ unilalea de creclinlir


si de intpitrtd;'ire tn Sfknnrl Duh gi nu accept[ teoria restaurf,rii tLnitalii a celr,tr ccu"e crecl in
L[risl,os, deoarece Ea crede od deja existd unitatea respectiv[, intre cei care sunt copiii Sni
bolezalt. Accastd r-rnitate existd intre ei Ei IIristos, in credinta cea dreapt[ a I]isericii, care nlr
existd iu rAndul crcticilor qi al schisrnaticilor. Acesta este molivlrl pcntru care lliset'ica vrca ca
ei szi sc intoarcd in sAnul Ortodoxiei prin poc[in!a." (Mitropolitul AtaneLsie de i,imassol)

ttnifnfc

?n r{iver.sitrtla

: Marca mtnciund a tAicuirii ecumeniste a versetului din Itr-Lgaciurnca MAul.Lritorr-rltri ("cu .s'd.fie Lt/?Lt, precLtnt Noi utno s'unlem" - Ioan tr7r22) cot-tstd in ploiectalea in viitot'
a aceslci Luritzrli dc.ja realizate in Iliseric[. A o propune ca obiectiv inseamna a r-lega" plactic^
faplul cd etceastd unitate este deja o realitatc in Bisericd,'"s'ingurul" ILrolLr care mai trebr-Lie
fiind propovlduirea ei gi extindelea, plin acceptalea ortodoxiei, la toate neamurile.

A;;adal, degeaba" in limbajul ccnmenist lcccnt. se plrne accentui pe "pdslrcrren


iclentititlii 1tropri.i", plin conLlzrst cr.L ccumenismLrl dilr"rant gi adogrnatic. Acest lucru nu inseamnd cleloc a respecta Adevarul $i lJiserica, pentru c[ se ajunge lzr acelagi rezultat: negarca
intr-un mod rnai sr-rbtil a unicitatii LLrcrdrii Duhuluri SlAnt in Biseric[.

l)e ce'/ Pcntru cir, dacd pornirn de la premisacd."r,tnitttlecr'eslc o !intir gi nu o realitzrte


existentd in I']iscrica Ortodoxir, singura urma;;d a tracliliei Apostolilor, dacd mai qi spttnem cd
"LNen1 cle inydlcrl clin crceo,s'l,d ulitudi.ne europeund, in cure.s'e clore.s'le S'i pir.slrureu idenlilalii
fiecarei cornunilirli religiouse, clor Si i.ntegrctrecr tns'ocielcrle" alunci cstc cletr cd modclul clc
rrnirc estc I':Lrropa cLl r.r su r-rnitatc irr clir clsitalc ;i nLr []iscric:r. (CLrviinlttl ()rloclo:u- 20l4)

,,Ilunanezeu lwcrertz,d prin toute rel.igiile tn moduri

;i grucle cliferilc,

in.funcli.e

cle

evoluticr istoricci",

,,Xlumnezeu Lucreuzii inde voiepte, nw nwvnni


lintita lrLcrorea l.ui Dum.nezeu ",

tn

Ortoc{oxie, penlrat cir nu poli

Aiirmaliile Durnneavozrstrd pot fi oonsiderate adevlrate doar in ce prive;tc


encrgiile pronietlo:rrc alc lui I)r:nlrczcr-r 5i nLr in cat,tl Ilarlrlui nccrezrt slinlitor cetrc Iucrcazd
cloar in SlrLrtclc l aine alc Iiiscricii Ortocloxc (MitropolitLLl I'lierothe os Vlahos Nafpaktos).
g:

,,Atftorituteo supreytxcl
.s'cttt

cle conclucere

in lli,yericile Orlocktxe na!ionule este s'inodul

sobot"ttl"

: Noi gtirn ci tradi{ia bisericeascd recunoagte ca.judecitor sLlpfem al cl'iestiunilor de credinld congtiin{a turmei creclinciogilor tr}isericii, citrcizL ii daLr glas persoane
singLrlarc sar: sinoacie alc icrarhilor saLr poporul crcdincios gi car:e sc aclevct'egte prin hotirrAri
sr n

oclalc.

,,Ti'el.tuie ctdntis faplarl cd e.xislir elentenle contr;rgenle 1i contplent.cnl,ure in loctlc


Bisericile crestine ".

].laqp_U_Eg: Frste inacceptabila gi contradictorie din punct de vedere doctrinar denumilea


cle "Bi,s'erici creSline elerodoxe $i c:onfe.siuni". Confesiunile eterodoxc nr-r pot
nr-rmitc
,.Bis'erici" deoarece exact de aceea le dennmim ,,e/ero" (terle. altelc), au dogme erelice qi pLirr
Lrrmare ca cretice nu pot fi rrumite .,Bi..scrici". (Mitropolilrrl Scrafinr clc PircLr)

fi

"ArJeviirail nat i 1te cale de cli.sparilie;'i n-are neyoie nici de Ttctzn.ici;i, ctr uldt nt.ai
parlin, cle ayocct!.i. "

'. "Slolul d,e t,eghe" la capdtAiul dogmelor;i al canoanclor este o datorie gi nu o


opfir-rrre. "ltlu lrec'e holurele rechi pe c'ure le-uu put.s'pdri.n.(ii /ai" (Pildclc lr-ri Solomon.22-28),
SfdnLLrl Apostol Pavcl ne dd ulnrltorul indcmr.i: ^.Der:i, frur1ilor,,s'tcrli net'linlili ,ti lineli precloniile
pc ('u/'( le-oli invulcrl, /ie prin ctn,anl, lie pt'in cpislolct nous'lrri'^ (ll 'l csaloniccni 2" 15).

Ati

participa'Lt si ati scnrnal clocurrcntclc aga-zisLrlv; .,,Si.nocl Pcrnorlodox" clin (lrc1a.

Nu nccunoaqfcm accst sinod pontnu c5:

1. Nu a participat

2.
3,
4.

pleroma Bisericii Ortodoxe, nici mdcar 1oli intAislatalorii Biser'icilor


Autocefalc Ortodoxe.
Nu s-a rcspectat Regtilamentr-rl de olganizare qi funclionare al Sjnoadelor licumenice
anterjoarc. ceea cc a l7cu1 posibil ca" dc;i nLr to{i cltiscoltii zr-r scmnat hotdlAr-ilc.
accstca si. poatii Ii adoptartc
S-a intnurit sLrb o Sigld stlirinir dc olicc reprczcutal'c oltodoxZr.
Au fost invitali ca observator:i reprezcrrtanli ai comunitililor: erctice ale papistasilor.
plotestar-rlilor si nronofizililor, ecca ce eslc o inovatie fhra pleccdent. strdinl tradilici
noastLe sinodale.

5.

S-au fEcut slurjbe la cat'e au participal ereticii. ca inrpreunb.-rugdtori. ceea ce cstc


intcrzis gi osAndit clc Siinlelc C-'arroanc.
6. A fblosjt in ciocuntcntelc finzrlc crpt'csii ;-rcorlodoxc prccLnr:
".rc.slctbilit'etr /inuLii u trniltilii in ttdet'dt'ctlcr t'rctlirtt,r si itt tlrtr.grtstri'
: Sc ittclucc icleca oA noi, oltoctrcsii, caLLtirnr rcs[abi]irca noastld in circiLptir
clcdrn![;i in LrnitaLca dragostei, ca gi cum le-am fi pieldr-rt ca si eletjcii, conceplie h-Lnclanrcntal gre gitd teologic gi care legtimeazd. in Bisericd asa numita ,,'l eot:ie a ranrnrilor";
-,,ttcceptir denLmt.ireq istoiicit a all:or biserici;i confesiuni cre;line neortodoxe",
adicd ..Teolia trunchiului comun".

Arnintirn c{oar c6tcva ctrin{rc Cano:rnclc pc cn}"c raa bazlm fn ncpornenircil


pscud o-icrirrhu

lui:

()ctnonurl

l5

D t',sP/iR'l'IR E

NU

Sin

l-il (OSll,lD/ SCHISMI:,[).

IiST'ti,gC UIStvti',l

SCIJISMIl

l:/7'I

t>ti PtlT'RItlIltl. Ctl1?li

,,Cele ce sLu'tl rancluile penlrur presbiteri, epi.s'copi S'i ntilrctpoli(t, r:ur rnull ntai.yarlos.s'e
polrillescpenll.t't'1lct/riol'hi.Drep|(l'ceeC|',c|tt'c'cillreutn'pres'bi|cr'
inclrdzni ,s'd.se clepdrleze cle conttlnitrneu cu propriul ,s'ittr 1'tulricrrh,fi nu ur ponteni n.urrnr:le
ttcc,s'/rtict, precuril. esle holdrul 1i rancluil in clttrnnezei.ct,sc:(t slLtlhri lutnit'lt, t'i rntti inrrinle cle
in/a1i'surectinfu|ct'sinoc|tllttitic|co'sanclit,cctt,lelinili'l,uctc|t't''s'lttit.tttt.,fhca's.cll.t',stllit''

hotdriit cu ucelq sa.fie cr,r tolul ,slrdin cle locLl.ci preolicr, clacii ntuttcri .se ycr ttiidi cir tr
.firctrl acacr,s'td nelegi.trire. $i uces'lea s'-aar holiirdl S'i s-crr,r pecetlttit penlru cei ce.s'trb prelexlul
ocrrecd.ror vinovalii s'e depdrteazd de 'int(iii lor s'ldldtori Si ./trc schis'ntd S'i rtLl'; trni.talecr
1]i,s'ericii. Caci cei ce,s'e des'pur/ pe,sine de comuniuneu cect cu inlaiul slcitiitor crl lor pentru
Si.nocl cr

out'ccot'e ere.s o.s'tinclit cle ,s.fintel,c ,s'inoucle.s'ctu cle Partnli,.fireS'te aclicit, cle comuni,Ltnea cLt
ucela care propottdclni.eS'te eres'ul in public Si ctL cupul descoperit il iwald tn Biserica, tLnii ccr
aceSlia nrL ntLmai cir ntt .se vot' s'upLtne certiirii canonicesti, cle.sfdcdndu-s'e pe sinesi de
comuniunea cu cel ce se nLtmeste episcop chiar inain.te de cercetareo sin,odiceascd, ti se vor
invredn.ici Si de cinstea cuvenitiL celor ortodocSi. Cdci ei nu att osdndit pe episcopi, ci pe
ps'etrdoepis'copi Si pe ps'eu.doinvdldtori Si. nu cLu rupt ctr ,schis'nt.ii unitalea lli.s'ericii, ci s-crtt s'ilit
s'ir izbdyeus'cci Bi.s'erica de schisrne si de dezhindri".

Canonul de rlai slls csle in confoluritatc cu altc canoane ale r-rnor Sinoade Locale qi
I:cLtnrcnice. pfccLuu ClanonLrl i I r\postolic, Clanonul 6 clc la Sinoclul I-ocal de la Gangra
(340), Canonr-rl 5 al Sincicltrh-ri l-ocal de iaAntiohia (341), Carnoanele 10, 11 qi 92 al SinodulLri
Local de la Cartagina (491), Canonul 19 de la SinodLrl IV F,jcumenic (451), Canoanele 31 si
32 ale Sir-rodului Vi Ecumenic (691), qi Canoanele 12, 13, 14 ale SinodulLri I-ll (861),
Canorir-rl 10 ApostoJic, Canonul 45 apostolic, Canonul 62 apostolic.

Sfin{ii care au intrerupt pomenirea pseudo-episcopului, au continuat sd slujcascI


Sffinta 9i Dumnezeiasca Liturghie gi toate Tainelc triisericii, ralmdnffnc{ in con-runiune cu
ilisenieil Ortocloxd, dar imgrddinclu-se de numitul pseuclo-episcop de c;rrc apar{ineau.

in numele ob;tii Schitului Oitu2, afirrn cu tiric ca nu volrr

ceda nici unei presiuni


ulterioare, de orice fel ar fi ea qi cd vom rdmAne, pZind la moarte, fii credinciosi ai Bisericii
Ortodoxe, dorindr-r-vd cu toath ardoarea sa faoe{i acelaEi lucru in viitor, iar dac[ din neEtiin{a
sau din constlAngere v-a!i abhtut de la respectarea libbelo-urlui, er celor tlei mdrtr:risili de
creclinld depr-rse la l-rirotonia intru arhiereu, cand ali.jurat c[ ve!i respecta dogrnele si canoanele neEtirbite, vd dorim sincerd pocainld ;i vd pomenim la rugirciunile personale pe care clr
Lrmilin{a 1e indl![rn cdrtrc AtolpLrtcrnicul si Ir"rbitorLrl de bine l)umnezcur.

Nu acceptarr sii Irm nr-ulitri schisrnatici gi erctici, pentru cd nu ne-ar-n scparat de


Biserica noastrd. recLrnoa$tem atrtoritatea Ilisericii Ortodoxe ltomAne, clar dcnun{am ca hind
eretici pe unii slLrjitori ai aceste Slinte Iliserici. Nu ceea ce sLrsfinem noi se abate cle 1a dogmele Sfintei Biselici Ortodoxe, ci ceeu ce tntreprindeli Dlurtneavoastrc'i gi alli ierarhi ui
Itisericii nocrstre este erezie. Secole de-a rAndul rnucenicii s-ar.r jertfit exact pentru a apirra
Dogmele gi Canoanele, oaLe acum se incalcd flagrant de unii caDuneneavoastyii.
Adevarul nu poate fi negociat satr relativizat, este unul singur 9i cei care i1 apdrd, chiar
dacd surrt pLrtir-ri, pot aI'rrma dcsple <-:ei care il incalcd (oricAt de mr-rl1i al ti acegtia) c-aaceia
sr-u-rt eretici gi schismatici, aga curr s-a mai intdmplat de-a lungul vremurilor, chiar in cazul
lunor intregi sinoade, nLrmite ulterior tAlh[regti.

Ne rezervdrr.i dreptui de a folosi toate mijloaccle legale care ne statr la dispozitie


vremelnioi ai acestei lumi. peritru czr viitorr-rl SchitLrlui Oituz

(jr-rsti1ie, mass-rnedia), oai cetdlcni

sa nu f"re Lrmbrit de diverse aterouri sar-r denigrhri.

,,NLl ne vom lepdda de tine, iubita Oftodoxie, nu te vom tdgddr-ri pe tine, credinla
Sfinlii P[rin!i. In tine ne-am ndscut, in tine trdim qi in tine vom muli. $i, daci
vrorrea ne-o va cere, de mij de oli. vom muri pentru tine, urmAnd invdldtr,rrilor Sfin1i1or
Pirinli, caro ne-au ardtat calea spre Imparilia lui Dr,rmnezou chiar cu plolr-rl vielii ior. Noi
suntem chemali sd pdstldn in toatd curdfia slAnta Oltodoxie ldsat[ noud ca mostenire de
Sfinlii Pdrinli, Cu olice pre! vom apdra credinla ortodoxS", urmAnd invdldturilor dogmatice,
Sfintei Tradilii gi sfintelor canoane care au fost date la cele gapte Soboare Ecumenice qi
Locale ale Bisericii Ortodoxe", (Episcopul Longhin de Bdnceni)
nrogtenitd de la

Aga sh ne ajute Bmnul Dunrnezeu!

I iulie

2016

Starelul S c lt itu lwi O ituz


I ero monult Mucur ie Eanu