Sunteți pe pagina 1din 6

Cotarea unui desen

Scopul cotãrii este acela de a furniza utilizatorului informaţii concrete despre modul în care se
construieşte un element sau un ansamblu de elemente.

Tipuri de cote
Cotele se pot împãrţi în douã categorii, în funcţie de modul în care acestea se comportã la
modificãrile desenului:
a) cote asociative
Ele sunt obiecte complexe ( asemãnãtoare de exemplu poliliniilor ) care îţi actualizeazã automat
valorile rãspunzând tuturor modificãrilor din desen. Valoarea cotelor asociative se modificã o
datã cu extinderea liniei la care se referã cota. Modificarea stilului de cotare conduce la
modificarea aspectului cotelor.
Programul AutoCAD creazã automat cote asociative.
b) cote neasociative;
Cotele neasociative sunt simple texte, linii, arce, blocuri, etc. Dacã se modificã lungimea unei
linii cu comanda STRETCH, cota corespunzãtoare acestei linii va indica valoarea calculatã
iniţial şi nu pe cea a noii lungimi.
Cotele neasociative se pot obţine fie prin modificarea variabilei ( DIMASO ) fie prin aplicarea
comenzii EXPLODE unei cote asociative.

Elementele cotãrii
a) punctele de referinţã – aceste douã puncte indicã locul unde începe şi unde se terminã
dimensiunea care se coteazã;
b) linii ajutãtoare – sunt obiecte linii care se traseazã între punctele de referinţã şi linia de
cotã;
c) sãgeţile – sunt simboluri care apar la ambele capete ale liniei de cotã marcând începutul
şi sfârşitul cotei;
d) linia de cotã – apare între linile ajutãtoare şi defineşte valoarea cotei desenate. Textul
cotei este în legãturã cu aceastã linie fiind poziţionat sub, deasupra sau în lateralul acestei
linii;
e) textul cotei – este un element text care conţine valoarea distanţei sau unghiul dintre
punctele de referinţã pentru cotare;
f) marcajul pentru centru – este utilizat la cotele radiale şi este plasat în centrul razei care va
fi dimensionatã;
g) linia de indicaţie ( leader ) – este utilizatã la cotarea elementelor curbe sau generarea unei
linii de indicaţie cu text, un bloc, o copie de text sau o adnotare referitoare la cota
geometricã sau câmpul de toleranţã.

Configurarea geometriei cotelor

A se vedea cursul 2.

Cãsuţa de dialog Dimension Style Manager se poate deschide cu comenzile :

Format-> Dimension Style ↵


sau:
Dimension-> Style ↵

Prin aceastã cãsuţã de dialog se definesc toate elementele necesare pentru a defini un stil de
cotare.
Cotarea liniarã

Aceste cote sunt cele mai utilizate, Comanda se gãseşte în meniul derulant Dimension şi este:

Dimension-> Linear ↵

Comenzile executabile sunt:

dimlinear
Specify first extension line origin or <select object>:
Specify second extension line origin:
Specify dimension line location or
[Mtext/Text/Angle/Horizontal/Vertical/Rotated]: m
Specify dimension line location or
[Mtext/Text/Angle/Horizontal/Vertical/Rotated]:
Dimension text = 33.04

Opţiunea implicã alegerea punctelor de origine a liniilor de extensie sau se selecteazã obiectul
care va fi cotat.
Dupã ce se specificã primul şi al doilea punct de origine al liniilor de extensie ( apare desenatã
dimensiunea (inclusiv valoarea dimensiunii), programul cere precizarea urmãtoarelor opţiuni :

Mtext : se deschide cãsuţa de dialog Multiline Text Editor permite editarea unui text care poate fi
înscris în locul valorii cotei ( în cazul în care textul este plasat între paranteze <>) sau
înainte/dupã paranteze dupã cum este plasat textul faţã de paranteze;

Text : Se înscrie textul dorit sã aparã în locul valorii dimensiunii alese.

Angle : Se specificã unghiul sau dimensiunea textului dimensiunii ( cotelor ). În cazul


specificãrii unghiului cota va fi rotitã faţã de linia de cotã cu valoarea acestui unghi.

Horizontal : Se selecteazã opţiunea de a cota valoarea orizontalã a dimensiunii ;

Vertical : Se selecteazã opţiunea de a cota valoarea verticalã a dimensiunii ;


Prin modul de alegere care se poate specifica cu mouse-ul cele douã opţiuni se pot alege
implicit.

Rotated : Se selecteazã opţiunea de a preciza valoarea cotei dimensiunii faţã de o dreaptã rotitã
cu unghiul specificat faţã de linia orizonatalã ;

Dupã finalizarea tuturor opţiunilor aplicabile se tasteazã cu ajutorul mouse-ului poziţia cotei în
planul desenului. În acest moment desenul dimensiunii este poziţionat complet şi operaţia de
dimensionare s-a finalizat.

Cote aliniate

Comanda : Dimension-> Aligned ↵


Cotele aliniate sunt o componentã a substilului liniar iar linia de cotã este paralelã cu obiectul
selectat sau cu dreapta care trece prin cele douã puncte de origine a liniilor de cotare.

Comenzile executabile sunt:

_dimaligned
Specify first extension line origin or <select object>:
Specify second extension line origin:
Specify dimension line location or
[Mtext/Text/Angle]:
Dimension text = 40.09

Cele trei opţiuni disponibile Mtext , Text , Angle au aceaşi semnificaţie ca şi opţiunile de la
cotele liniare.

Cotare poziţionalã

Comanda : Dimension-> Ordinate ↵

Aceastã comandã permite poziţionarea unui punct faţã de punctul de referinţã ( punctul de
coordonate 0,0,0 ) ales.

Comenzile executabile sunt:

_dimordinate
Specify feature location:
Specify leader endpoint or [Xdatum/Ydatum/Mtext/Text/Angle]:
Dimension text = 320.34

Prima opţiune impune alegerea punctului a cãrei poziţie se determinã în raport cu poziţia originii
( 0,0,0 ). Cel de al doilea punct specificã poziţia liniei de indicaţie sau cere specificarea
urmãtoarelor opţiuni :

Xdatum : prezintã valoarea în raport de axa x;

Ydatum : prezintã valoarea în raport de axa y;

Mtext , Text , Angle au aceeaşi semnificaţie ca la cotele liniare .

Cote înlãnţuite bazate

Comanda : Dimension-> Baseline ↵

Aceste dimensiuni sunt trasate pornind de la dimensionarea unui obiect deja dimensionat. Toate
dimensiunile care sunt trasate în continuare pornesc de la aceastã bazã ( referinţã ).
Comenzile executabile sunt:

_dimbaseline
Select base dimension:
Specify a second extension line origin or [Undo/Select] <Select>:
Dimension text = 156.82
Specify a second extension line origin or [Undo/Select] <Select>:
Dimension text = 229.4
Specify a second extension line origin or [Undo/Select] <Select>:
Dimension text = 301.98
Specify a second extension line origin or [Undo/Select] <Select>: *Cancel*

Dupã ce s-a ales baza de cotare se specificã, în continuare, urmütorul punct selectat. Toate cotele
urmãtoare sunt trasate faţã de baza ( referinţa ) selectatã. Acest stil de cotare este un substil de
cote înlãnţuite.

Cote înlãnţuite succesive

Comanda : Dimension-> Continue ↵

Aceastã cotare porneşte de la ultima linie de extensie existentã şi traseazã cote succesive.

Comenzile executabile sunt:

_dimcontinue
Select continued dimension:
Specify a second extension line origin or [Undo/Select] <Select>:
Dimension text = 58.32
Specify a second extension line origin or [Undo/Select] <Select>:
Dimension text = 58.32
Specify a second extension line origin or [Undo/Select] <Select>:
Dimension text = 59.62
Specify a second extension line origin or [Undo/Select] <Select>:

Pentru ambele metode de cotare înlãnţuitã este necesar sã se coteze întâi un element care va fi
baza de cotare pentru restul cotelor.

Cotarea razelor

Comanda : Dimension-> Radius ↵

Comanda permite cotarea razelor cercurilor sau arcelor.


Comenzile executabile sunt:

_dimradius
Select arc or circle:
Dimension text = 150.45
Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle]:

Cele trei opţiuni au semnificaţiile prezentate anterior.


Cotarea diametrelor

Comanda : Dimension-> Diameter ↵

Comanda permite cotarea razelor cercurilor sau arcelor.

Comenzile executabile sunt:

_dimdiameter
Select arc or circle:
Dimension text = 300.9
Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle]:

Cele trei opţiuni au semnificaţiile prezentate anterior

Cotarea unghiurilor

Comanda : Dimension-> Angular ↵

Se pot dimensiona unghiurile între douã drepte. În acest caz comenzile executabile sunt :

_dimangular
Select arc, circle, line, or <specify vertex>:
Select second line:
Specify dimension arc line location or [Mtext/Text/Angle]:
Dimension text = 70

Trebuie specificatã poziţia în care va fi poziţionatã cota pentru unghi.

Pentru dimensionarea arcelor de cerc se selecteazã cele douã capete ale sale, comenzile
executabile pentru acest caz sunt:

_dimangular
Select arc, circle, line, or <specify vertex>:
Specify dimension arc line location or [Mtext/Text/Angle]:
Dimension text = 125

Linii de indicaţie ( Leader )

Comanda : Dimension-> Leader ↵

Această comandă permite crearea de linii ajutătoare care să lege anumite notaţii de alte obiecte
de pe desen. Toate elementele care sunt conţinute în linia de indicaţie, cu excepţia textului sunt
considerate ca un singur obiect.

Comenzile executabile sunt:


_qleader
Specify first leader point, or [Settings]<Settings>:
Specify next point:
Specify next point:
Specify text width <0>: 10
Enter first line of annotation text <Mtext>: m
Enter next line of annotation text

Se poate observa că liniile de indicaţie pot fi formate dintr-un număr foarte mare de linii simple
orientate de aşa natură încât textul să fie scris într-o zonă convenabilă a desenului şi să permită
scrierea cu o dimensiune care să permită să fie citit uşor.

Toleranţe geometrice

Comanda : Dimension-> Tolerance ↵

După ce se lansează această comandă apare căsuţa de dialog Geometric Tolerance .


Spre deosebire de toleranţa dimensională, toleranţa geometrică se înscrie în desen sub forma
unui set de control al elementului , care este compus dintr-o serie de casete care conţin diferite
simboluri geometrice şi valori. Pentru cazul general ( în desenul real unele dintre ele pot lipsii) , .
acestea sunt:
- caracteristica geometrică;
- simbolul diametrului;
- valoarea toleranţei;
- condiţie de material;
- elementul de referinţă.

Caracteristicile geometrice sunt definite de:


- simboluri care definesc caracteristicile geometrice;
Acestea se aleg din căsuţa de dialog Symbol. Aceasta se activează prin tastarea cu mouse-ul a
zonei notate Sym din căsuţa de dialog Geometric Tolerance şi selectarea simbolului .
Aceste simboluri definesc :
- forma ( liniaritarea, planeitatea, circularitatea, cilindricitatea );
- profilul ( faţã de o linie sau suprafaţã );
- orientarea ( unghiular, perpendicular, paralelism );
- locaţia ( poziţia, concentricitatea, simetria);
- valoarea toleranţei;
- condiţia de material, precizeazã condiţii privind dimensiunea de material utilizatã;
- elementul de referinţã, precizeazã elementul faţã de care sunt precizate unele condiţii de
toleranţã ( se pot utiliza pânã la trei elemente de referinţã );

Dupã completarea datelor din cãsuţa de dialog se cere punctul de inserţie a toleranţelor.

Marcarea centrului cercului

Comanda : Dimension-> Center Mark ↵

Se marcheazã centrul unui cerc selectat.