Sunteți pe pagina 1din 18

c

Instructiuni proprii de Securitate si Sanatate


in Munca pentru MECANIC AGRICOL
c
 c 
c
c
c
 c
 c ccc
 c cc c
c 
c
 c c 
c
 c c

SCOPc
c  c
Art

 c! "c!#c cc


cccc"$% ccmecanici
agricolic&c'c( )c)*&' c "c +&#c "!)&# " c' " c!)c+"c " c( #c!)c 'c!)c
 !)")c' c +,#"- )c&()' "#c !)" ( c "c#)c.-#)c" -)## c!)c 'c!)c
 !)")c'c +,#"- )c&()' "#c&)"c# #)c!)c+"c! "c!#c c
c
cc
Art 2
)-)!) #)c&)/)"# c& #c', #)'c)$# #)c!)c"! c&)c)c), )c'c#)c
)'&))c# c'()#c "c'c)- )c ")c( #c!)c 'c)- !)" c#c ##c&))!)" c
2 DOMENIU DE APLICAREc
Art 3
"' " #)c')c&# cc# #c"$% ccmecanici agricolic! "c
!#c cc
cc  c
3 DOCUMENTE DE REFERINTAc
Art 4
 #)c!)'(')c!)cmecanicii agricolic')c-c)()c "c"(+ )cc
&)-)!) #)c& "')c "c
0ccc)$)c12 334c5c#)$)c') c' c'" c "c+"6c
0ccc7)c!)c-)"c" c 82 334c& - "!c+)#)c+)!#$ )c!)c&# )cc&)-)!) #c
)$ c') c' c'" c "c+"c" c12 3346c
0ccc7)c!)c-)"c" c4c! "c32392 334c& - "!c) ")#)c+ " +)c!)c') )c' c
'")c&)"c # /)c "c+"c!)c)c# cc): &+)")#c!)c+"6c

0ccc7)c!)c-)"c" c31c! "c42392 334c& - "!c) ")#)c+ " +)c!)c') )c' c


'")c&)"c##c!)c+"6c
0ccc7)c!)c-)"c" c3821 39 334c& - "!c) ")#)c+ " +)c!)c') )c' c'")c
&)"c+" &#)c+"#cc+')#c)c&)/ "c ' c&)"c# c "c'&) #c!)c
() " c!'#+,)6c
0ccc7)c!)c-)"c" c39c! "c312392 334c& - "!c) ")#)c+ " +)c!)c') )c' c
'")c&)"c # /)c!)c)c# cc): &+)")#c "! - !#)c!)c&) )c#c##c!)c
+"6c
0ccc7)c!)c-)"c" c1;2 4 3; 334c& - "!c) ")#)c+ " +)c&)"c')+"# /)c!)c
') )c' 2'c!)c'")c#c##c!)c+"6c
0ccc"!!)c")*)6c
&)+c' cc)'&))c&)/)")#c "' " c
4 DEFINITII SI PRESCURTARIc
Art 5
"c&)/)")#)c "' " c)+)" c' c)*&)' #)c!)c+ c%'cc')+" ( c)!c
"c" ") c
0cccu c -+)c- #)"cc$" '+# c&)+c' c "* cc
&()' "#c)cc#c "c +&#c&)'# c!)c+"c'c "c "!)&# " )c "! #c!)c
')- c' c)c&-c "& )c)+&c!)c+"c!)c)#c& "cc/ #)c#)"! ' )c
"-# ! )c c!))' c
0cccu
 5c&)'"c( / c'c% ! c)c')c(#c "c& c!)c+"c'c!)c')- cc
##c)'&) -c' c)c)c)'&"', # )c ")& "!) c' 2'c" c
0ccc   c5c! '"c+ " +c!+ 'c ")c)*)"c' c''c!)c 'c"))'c
&)"c' $)c') c)' c
0ccc  c5c )c+' "c&c")#c'c "'# )c(#' c "c+" c
0ccc  c0c)'c!)c)' +)cc '# c)c)/#c! "0"c&) #c ""!c')+c!)c
)#c)'&"/c#c c"#)c)* ')")c' c!)c#)cc!) / ) c'&c(&# cc
 '#c)')c'c"c)')c)&, # c
0ccc 5c !)"#c)cc")"c!))'#c'c-+ c#)c$" '+# c&!'c "c
 +&#c&)'# c!)c+"c'c "c "!)&# " )c "! #c!)c')- c' c!)c&)'"c!c
! '&c'c !)"#c!)c')c c!)c # )c "c"! #)c "c)cc('c +&# )c&)'")c
"$%)c " !)"#c&) #'c&)+c' c/#c'')& , #c!)c,#c&()' "#c'c#)$c!)c
&()' ") c

0ccc 5c&)'"c"$%c!)c)c" )c& - c#)$ c "#' -c'!)" c' c)#)- c "c


&) !c)() c'$ # c!)c& c&)+c' c# c& &" c#c&)'#c!)c+" c
0ccc@ 5c ")c!)# c!)c)c&)'"##c!)c!)')- )c&) -cc)#)+)")#c" c
): &+)"c<)*c ": !))c'c!)': !))c$")#c!)c ": !))c&#)c'c!)&#)c
+)#c,#)c$")#c!)c ": !))c) = c
0ccc c5c''c' )c'c ")cc&)" #c!)cc&!)cc-+)c "c)+)" c!)c" )c
'c +,#"- )c&()' "#c'cc+, " )cc)' c
0ccc  0c)'c!)c)"'))cc(&# cc)* 'c"c&) #c' c!)c!)( " )cc
) ' #c)') c
0ccc c5c)#)+)"c#c' c$" / )c)c"'c "c"'+,##c, ) -)#c
' " #c c' c)'&"', # #c)c "c+!c)$#c)- "c'&)c)*) )c" c
# c
0ccc  5c"'+,##c!)c! '&/ c'c+' c#)c'c&)-/)c "c)c)&)#)c&)'# c
!)c+"c "c'&#c)- 2! + " c ' #c&()' "#) c
0ccc c5c ")cc!)c&)c!)c )c<")=c(c!)c"c&) #6c"'+,#c!)c
+' c<"))c+) # /)=c)c&)%)/c' c)/##c#6c! '&/ -c' ')+c):" c) c
)c')-)')c#c&)%) c
0ccc  0c 'c)cc('c)!'c#c"c" -)#c)c&)c( c)&c!)c)c$" / )c "c
&cc,# $ #)c'#)c#)$#)c' c&& c'c&# c
7> c
0ccc    c5c"'+,##c!)c - c "' "# /)c-"!cc'&c
' $)c)#c+ c,")c"! c "c!)'(')c&)'# c!)c+"c&)c- ) c
")$ c( / )c' c&' : )c'" c# #c' c#)c#c&)'")c& &")c#c&)'#c!)c
+" c
0ccc 0c-)" +)"c#)$c!)c+"c)cc$)")c'cc( c&c'c$)"))/)cc" )c'c
+,#"- )c&()' "#c'c!))' c
0ccc   0c )c): &+)"c!)' "cc( c&c'c+" c!)c"c
#c&)"c0c&)%c +& -c" c c+ c+#c ' c)cc&)c'c c&"c "c
&) #c') )c' c'")c#c##c!)c+"c&)+c' c )c'&# +)"c'c)' c
& )c& cc "!)&# " c)'c, ) -6 c
0cccE C c5c cc
c c
0cccEIP 5c: &+)"c"! - !#c!)c) ) c
0cccIPSSM 5c"' " c&& c!)c') )c' c'")c "c+" c

c
c
 cc
c
c
 cc

4 FISA DE
EVALUARE A c
c?ccc
POSTULUI DE
LUCRU
c?cc" c:2': c

cc
cc

c c ccc

FISA NR

 c
c

 7c ccc
cc

+c")c!)c
+" ()')ccc

+&")"c
"') "c
 -)#c
 c!)c 'c
#'c!)c #'c!)c
' ')+# c!)c
+* +c
& #c
!)" ( c 

c c cc
$- )c()-)"c
+"c
&)- / , #c
!)c 'c
<!)' ))c&+) =c
cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc 
 cc
@
 c 
c c
c
 c  c
c 
 c

 c

 c
 cc
c
 c
 c
 c c
 cc
 c


 c c c
  cc

cc

cc

cc

cc c c
c
 cc
 
c 
c
c 
c c c c
 cc

 c

;c

c

c

 c

;c

c

c

;c

c

c

;c

c

c

c
  c c
cc 
ccc
 c
 cc
Jc 
 c
 c c
 c 
c c
  cc c c c

 c

c 
c 
cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

 
c c

[c
 cc c

 cc c
 c c c
 cc
c 
 cc c
 
c 
 c
  c 

cc
c c cc c
 cc c cc
 
ccc
cc
rc c cc c
 c 
c cc  c
c  cc  cc

 
cc

 c

;c

c

c

 c

;c

c

c

 c

;c

c

c

 c08c
/ #)c

8c

c

c

c

c

c

4c

c

;c

c

c

c

4c

c

c

8c

c

c
cc cc c
 cc cc 
c
 c c  c c
c

 c c c
 
 cc  c
 $ c
c c c c

c c 
c
 cc c cc
 
c! cc

3 cc@)c!)c#) c<&A33c
, =c#c( ')c
"- $ c
 !)"#cc "'# ) c
: !# )c
 cc ))c ")&)c#c
 c
"#cc'&())c
&) #') c
08c/ #)c
 cc) & )")c',c
&)' ")c<,)# c!)c)c c
 # "! c)+ #= c
 cc , c)*)' -)c#)c
 c
 #%)#c#c!)&#')c&)c
))"c!)" -)#c<# &'c
8093c/ #)c
''&)"' )= c
 cc'c)+ c

 c08c

 c c &-c!)c"#c


)& !)+) cc'& c
'B") c/$c'&())c
c)+&)c ! c
<!")c!)c'!c
& )')c))"c'!)c) = c
cc
8 cc)+&)c
,Bcc& )')#cc
)c- ")c "c"c#c
##c "c)c# ,)c "c
" +&#c)) c
cc
4 cc# c(#+)c5c
'c)+ cc
)#) c
 
c c ; cc#))c& "c
c
 c
 "$))c "! )c#c
 c
&) #)c!)c)& c<!)c
#c! '&/ -)#)c ")c
)#) = c
 
c c 9 cc#cc','")c
c
 c 7 c "(#+, #)c0c," c
<+ "=c#) c
"' c
 c 
c c
 c c
1 cc)+&)c ! c
c)# c "c" +&#c
DE
#!' c

MUNCA
cc

cc

3 cc)+&)c'/c
c)# c "c" +&#c
)) c
cc
 cc )" c!)c)c0c
"))"')c, "c<c
483= c
cc
cc$+c"'"cc
")#)c!)&' c!)c'c
!cc-# c!)c9;c
!<= c
cc
 cc#,) c
&")+" $)")c<&(=c
#c!)&#')c&)c!+c#c
,'#)c) c
 
c c cc )$%)c!)c$/)c
 c 7 c -& c* c)/# c "c
+c(#' c&!')#c

/ #)c

 c08c
/ #)c

8c

c

 c08c
/ #)c

8c

c

 c

;c

c

c

 c

;c

c

c

4c

c

8c

c

4c

c

4c

c

c

4c

c

;c

c

c

 c
08c/ #)c
 c
08c/ #)c
 c
08c/ #)c
 c
08c/ #)c
 c
8093c/ #)c
 c

cc

 
c c
 c


 c

cc

 c 
 c
 c
c  c


 c
7 c

 
c ACTIUNI

GRESITE

( '" ) c
8 cc/)c-& c* c
 c
'&) ( c!)'(' c
&)'# c!)c'!)c) c
4 cc $" '+)c "c
''&)"' )c "c)c!)c#c
 c
&!')#)c!)c"c
-)$)#c)c')c
08c/ #)c
+" &#)/ c
; cc)/)"c" +#)#c
' c "'))#c&) #')c c
',#" cB " c- )'& c
9 cc(c! "+ c#c
+")-)c-#"# c
 c
<')-! ) )c ")( )"c
5cc483=c' c)(c' c
08c/ #)c
/c!)c# &'c
''&)"' ) c
1 cc)" )c'# c#c
+* ++c&)"c
 c
"!))c&)c!+#c
&,# c'c!)c)'cc
- )/c)!'c' c "c)$ +c 08c/ #)c
!)c')'c</$+c- , c
) = c
3 cc*))c!)c
+")-)c&) #')c(c
- / , # )cc- )/c
")!&c# c#c
 c
!)&#')c "c&"c'c&)c
,c!)c" -)#c#c- %)c
c)#%c!)c&#c!)c
)+ c
 cc#' )c!)c( #)c!)c
#+ "c")!)-)c'c c$ cc
'&)c& /)c) c
 cc)$#)c
"))'&"/)cc
)$ +# c!)c#c
 c
#)$))c "!)-cc
 &# c!)c)#)!c) c
 cc )'(')c
&) #c!)c'!)c(c
 c
' $)c"! #c!)c
&)-)" )cc ")"! # c

;c

c

c

4c

c

;c

c

c

4c

c

4c

c

;c

c

c

c

;c

c

c

;c

c

c

c
c

c
c

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

'cc)*&#/ ) c
 cc#c(c,)c
)")#c' c! '&/ -)#c
 c
!)c&) )c"c
': #c
8 cc' )c+' " #c "c
 c
 +&#c(" " c
4 cc())c!)c
&) c!)c)+)! ))cc
 c
"'# #c)#) )c#)c
+' " #0")#)c
; cc " c&)c! ) c
c$ cc
!)c!)$%)cc'B") #c
9 cc*))c!)c# c
#c&( #)c#"$ c(c
 c
,#)cc%#c
&&' c+, #) c
1 cc/ " c "))c
 c
(c!)c,#")#)c
)+ #c#c!)': !)) c
3 cc#' )c!)c'#)cc
 c08c
!)() " c<:) c
/ #)c
!)#")c "c
") +&"=c
 cc *)c"c& )')c
',"'+,#)c(c
 c
)'&))c&)-)!) #c
):"#$ )c
 cc*))c!)c
'+,# c(c)'&))c
++)")#c&)' ')c!)c
 c
'B"$))c'c(c
 # /)cc
)#)+)")#c!)c'+,#)c
 cc" )c
): &+)")#c):" )c
<&# /c+' "c!)c
 c
$ =c(c "'&))c
&)#, #cc"! #c!)c
') )c
 cc!&)c"c
'# c):" )c
 c
") /)c!)c
''&)"!)c
8 cc) # /)c
 c

;c

c

c

;c

c

c

;c

c

c

c

c

;c

c

c

;c

c

c

8c

c

;c

c

c

;c

c

c

;c

c

c

;c

c

c

;c

c

c

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

c

cc

! '&/ -# c!)c&) )c


#c&) c!)c+(#)cc
&") #c
4 cc *)cc+ %#)c
+&- /)cc,#")#c
'c")' $)c)' c
; cc+)c)#%)#c
(c(#' )c&#)#cc
"'# ) c!)c(B")c
"'# ) c!)c')+"# /)c
' cc,# #c!)c
' $" c
9 cc" )c# c
"c&" c
1 cc )&' )c' " c
+* +)c!+ ' , #)c' c
")' $)c " c
83 cc))'&))c
')+" ( ) c
"! )#c!)c&)c
!+ #)c&,# ) c
8 cc )&#' c' " c
"c/")c&) #')c&)c
 #)c!)c)'c#)c
+ %#)#cc' c c
',c,)")#)c)+ #c
")' $)c<#c)& c
'c ")-)" =c',c
' "c+ %#)#c!)c
 ! c
8 cc !))c#c)#' c
" -)#c& "c#"))c
!)/): # ,)c
+& )! ) c
8 cc !))c!)c#c "# +)c
5c!)c&)c #%c'c)+ c
8 cc
+ ))c' $ c
# c' cc)+ #c
+& -c!)&#' #c
")"#)c#cc' ")c
' 2'c#c ")-)" ) c
88 cc
+ ))c' $ c
,)")#c)+ #c#c
")-)" #)c#c "'# c
: !# c

 c

;c

c

c

 c

;c

c

c

 c

;c

c

c

 c

;c

c

c

 c

;c

c

c

 c

;c

c

c

 c

;c

c

c

 c

;c

c

c

 c

;c

c

c

 c

;c

c

c

cc

cc

84 cc
+ ))c"c
&) c)c'0 c' $)c
&& c') )c
8; cc) # /)c
+ %#)#c!)c&) )c
! "c!) c

 c

;c

c

 c

;c

c

5 cRESPONSABILITATIc
 c ccccccccIn conformitate cu rezultatele evaluarii efectuate, lucratorii unitatii BACRI
UNIVERSAL AGRO S R L angajati pe postul de Mecanic Agricol pot sa fie expusi, in
timpul si din cauza indeplinirii sarcinii de munca specifice, actiunii urmatorilor factori de
risc de accidentare si imbolnavire profesionala, cu consecintele maxime previzibile
mentionate:
0ccc "!))c")")c!)c)c&#))#)c-)" ## c'c!)c)c"'+ ' #)c!" )c
"'+ ' c& "c)#)c< "c +&#c ")-)" #=cc)c#)/ c
0ccc- )c# / ")cc#)c+ %#)c!)c"'&cc "c " "c'c&)c!+#c&,# c
0ccc!)#"')c+ ' c& /) c!)c&))c "c)$ +c' "" c
0ccc'")c #%# c#c& )!))c!))") c'c!)&#')c "c'#)cc$ c!)c: !" c
")+) c
0ccc'$# c!)c& )')c+) #)c!)c(+c # "! c'cc # c
0ccc'")c!)c& )')c")' $)c +& -c!)&#' #c")"#)c
0ccc !))c# ,)c!)c& )')c'#)c<!)c&)c," c! "c! '&/ -)c! "c,)")c) =c
0ccc$))c# ,)c!)c&c#) c,"c5c "c'&) #c#c##c',c+ %##c!)c"'&c
0ccc ))c!)c': c!)c#c&# /c' c+' "c!)c$ c'c#c##cc!#c+) #c,/ -c#c
&) #)c!)c&)#)c& "c': ))c#c'&$))c !)"#cc<& )) c,/ -)=c!)c#c+' "c!)c
&# /c( * c
0ccc@)c!)c#) c<&A33c, =c#c( ')c !)"#cc "'# ) c: !# )c
0ccc ))c ")&)c#c"#cc'&())c&) #') c
0ccc) & )")c',c&)' ")c<,)# c!)c)c # "! c)+ #= c
0ccc , c)*)' -)c#)c #%)#c#c!)&#')c&)c))"c!)" -)#c<# &'c''&)"' )= c
0ccc'c)+ c&-c!)c"#c)& !)+) cc'& c'") c/$c'&())cc
)+&)c ! c<!")c!)c'!c& )')c))"c'!)c) = c
0ccc)+&)c,cc& )')#cc)c- ")c "c"c#c##c "c)c# ,)c "c" +&#c)) c
0ccc# c(#+)c5c'c)+ cc)#) c

0ccc#))c& "c "$))c "! )c#c&) #)c!)c)& c<!)c#c! '&/ -)#)c ")c
)#) = c
0ccc#cc','")c "(#+, #)c0c," c<+ "=c#) c"' c
0ccc)+&)c ! cc)# c "c" +&#c#!' c
0ccc)+&)c'/cc)# c "c" +&#c)) c
0ccc )" c!)c)c0c"))"')c, "c<c483= c
0ccc$+c"'"cc")#)c!)&' c!)c'c!cc-# c!)c9;c!<= c
0ccc#,) c&")+" $)")c<&(=c#c!)&#')c&)c!+c#c,'#)c) c
0ccc )$%)c!)c$/)c-& c* c)/# c "c+c(#' c&!')#c( '" ) c
0ccc/)c-& c* c'&) ( c!)'(' c&)'# c!)c'!)c) c
0ccc $" '+)c "c''&)"' )c "c)c!)c#c&!')#)c!)c"c-)$)#c)c')c+" &#)/ c
0ccc)/)"c" +#)#c' c "'))#c&) #')c',#" c " c- )'& c
0ccc(c! "+ c#c+")-)c-#"# c<')-! ) )c ")( )"c5cc483=c' c)(c' c/c
!)c# &'c''&)"' ) c
0ccc)" )c'# c#c+* ++c&)"c"!))c&)c!+#c&,# c'c!)c)'cc- )/c
)!'c' c "c)$ +c!)c')'c</$+c- , c) = c
0ccc*))c!)c+")-)c&) #')c(c- / , # )cc- )/c")!&c# c#c
!)&#')c "c&"c'c&)c,c!)c" -)#c#c- %)cc)#%c!)c&#c!)c)+ c
0ccc#' )c!)c( #)c!)c#+ "c")!)-)c'c'&)c& /)c) c
0ccc)$#)c"))'&"/)cc)$ +# c!)c#c#)$))c "!)-cc &# c!)c)#)!c) c
0ccc )'(')c&) #c!)c'!)c(c' $)c"! #c!)c&)-)" )cc ")"! # c'cc
)*&#/ ) c
0ccc#c(c,)c)")#c' c! '&/ -)#c!)c&) )c"c': #c
0ccc' )c+' " #c "c +&#c(" " c
0ccc())c!)c&) c!)c)+)! ))cc "'# #c)#) )c#)c+' " #0")#)c
0ccc " c&)c! ) c!)c!)$%)cc'") #c

0ccc*))c!)c# c#c&( #)c#"$ c(c,#)cc%#c&&' c+, #) c


0ccc/ " c "))c(c!)c,#")#)c)+ #c#c!)': !)) c
0ccc#' )c!)c'#)cc!)() " c<:) c!)#")c "c") +&"=c
0ccc *)c"c& )')c',"'+,#)c(c)'&))c&)-)!) #c):"#$ )c
0ccc*))c!)c'+,# c(c)'&))c++)")#c&)' ')c!)c'"$))c'c(c # /)c
c)#)+)")#c!)c'+,#)c
0ccc" )c): &+)")#c):" )c<&# /c+' "c!)c$ =c(c "'&))c&)#, #cc
"! #c!)c') )c
0ccc!&)c"c'# c):" )c") /)c!)c''&)"!)c
0ccc) # /)c! '&/ -# c!)c&) )c#c&) c!)c+(#)cc&") #c
0ccc *)cc+ %#)c +&- /)cc,#")#c'c")' $)c)' c
0ccc+)c)#%)#c(c(#' )c&#)#cc "'# ) c!)c(")c "'# ) c!)c')+"# /)c' c
c,# #c!)c' $" c
0ccc" )c# c "c&" c
0ccc )&' )c' " c+* +)c!+ ' , #)c' c")' $)c " c
0ccc))'&))c')+" ( ) c "! )#c!)c&)c!+ #)c&,# ) c
0ccc )&#' c' " c "c/")c&) #')c&)c #)c!)c)'c#)c+ %#)#cc' c c',c
,)")#)c)+ #c")' $)c<#c)& c'c ")-)" =c',c' "c+ %#)#c!)c ! c
0ccc !))c#c)#' c" -)#c& "c#"))c!)/): # ,)c +& )! ) c
0ccc !))c!)c#c "# +)c5c!)c&)c #%c'c)+ c
0ccc
+ ))c' $ c# c' cc)+ #c +& -c!)&#' #c")"#)c#cc' ")c
' 2'c#c ")-)" ) c
0ccc
+ ))c' $ c,)")#c)+ #c#c ")-)" #)c#c "'# c: !# c
0ccc
+ ))c"c&) c)c'0 c' $)c&& c') )c
0ccc) # /)c+ %#)#c!)c&) )c! "c!) c

Art 2
"!))c' c!)')- )c)#c' c+' " #c$ #)c')c(c"+ c!)c)c
&)'")c)c&')!c# ( )c"))'c' c)c"'c)$# #)c!)c):" cc') c+" c
Art 3
)c ")/ )c"!))c)#c+' " #c$ #)c' cc#c #%)c$ #)c
!)c)c&)'")c(#)c "c')c!)c,')#c'c',c "(#)"c### c
Art 4
<=c#)- c' c ") c',c-'c!)c9c" c&c( c "! c#c)*))c# #c
$ #)c+)" /)c"+ c "c +&#c/ #) c' cc)'&))c&)-)!) #c! "c!#c+" c
< =c')c ")/ 'c)#)- #c' c ") #c',c9c" c!)cc"!)c #%)c$ #)c<)c+, ")c
&&#')c) = c
Art 5
c)*))c# #c$ #)c+)" /)c!)c)c"! c!)c)c' c
+' " c$ #)cc-): +)c "c+"c',c"c"c')c-c-)c "c-)!))cc)' c'c)*))c
# #)c+ c')c() )c!)c&) #c&)c))" c&#")c' c',c'&-)$:))c&)+")"cc" c
'# cc)*&) )"c "c!+)" c
Art 6
" ")c!)c&"))c+# c "c(" ")c+ c#)'cc%#c+" -)#) c')c
' $cc': +,#c!)c- )/)c'c( )c#c&"#c+ c
Art 7
)"c)+)c')c-c(#' c,)c $ !)c! "c)- cc)+ #)c&)c!c c
: #c!)c)+)c-c( c&#'c&)cc!)c%'c&' , #c',c&")c! "c'&)c&)"c)- )c
, c
Art 8
" c"!c#c$)cc' "c$)c'c')c(#c " ")c c") c&")c
+,) ))c')c-c()cc&) )c(c' c&)"c&)-)" )c, c
Art 9
"!#c# c-c"!)cc)" )c&)"cc)- c&) #)#)c)c')c&c
- c "c!+#c!)c&'c+cc( c$& c&")c'c+&)c+$ " c "', #)c!)c!+c&)) c!)c
"'))c'#) c' c)c,'#)#)c)c&c!))+ "c#c'c')c'") c
Art

)"c)- )c !)")#c"!#c# c')c-c!)&#'cc- )/c
)'&"/)c' c!+# c' cc))"# c "c)c)*)c#)c$ # c)'c)$#c')c
+&")c "c'&) #c "c/#c))"# c !)"c'c "c&& ))c'" # c
Art

" ")c!)cc- c'cc("c!)"c')c-c)!)c- )/c!)c " ") c

Art
2
"c +&#c)*) c# #c$ #)c')c-c)*)c ") c'( )"c!)c#$ c
' c" !c+ c+ c!)c9c+c&)"c$)$)cc+' " c&)c' c3c+c&)"c)#)c) c
Art
3
')c,# $ )c(#' )c- )/) cc " ")c!)cc ")&)c,)c'c)c") c
&")c cc" c#/c()c "# "c+ c#)'c!c#c$)cc' "c$) c
Art
4
')c,# $ c'c')c(#')'c#)c!)c#)c)c+ c#$cc& "c+ c#)'c
"!c"! #)c'"c&) #')c+c)')c/#c&")#c !)")c#c!)# - #c&"")c
'c" c"!c#c)')c+#c&)c " c

Art
5
')c ")/ 'c&#')c!)c'"! c'c+) #)c' + #)c "c(c #c! "c'&)c
&)"cc!)$%c#c +&+# c
Art
6
c)')c&)+ 'c)c&)c,c'c "$: #c!)c)+)c c&)c #%#cc
" c"!c#c')c!)&#')/ c
Art
7
)c ")/ )c)c&)ccc&)'")#c "c-)!))c"'& c#c
"! ())"c!)c! '" c)'c')c-c&)+ )c "c' #)c"!c#c)c# c+)"%)c
'&) #c! "c"' ) c
Art
8
c&") c#c "c(" ")c' c"c# c!c& /c!)c&))c' c"'+ ' c
!" c"c'"c "c ")$ +)c&)%)cc& c!)c&) )c)')c!)c"c "' c!)c
'&) # ) c
Art
9

)c ")/ )c,)c'c)c&)c#c "c+)' c

Art 2
c " c ")cc' c+' "c$ #c!)c!&c& )c+# c' c
!)&#)c& /) c!)c&)) c
Art 2

c')c-c "!)&c,'"#c! # c" c"!c+#c)+ c)')c( ), ") c


')& cc+#c'c')c)'c'#, c,'"#c#)"c#c& +c)'c&)"cc&)+ )c
)-)c&)' " c' c"+ c!&c))c') c,'"# c
Art 22
 #" c')c-c)*)c ") "))c):" cc# c)c-c)*)c!)c
')+)")c ") ") #)c):" )c&) ! ) c)c-c-) ( c(" ")c"+#cc+# cc
& c!)c,!c' cc "'# ) c)#) )c+)"/ #)c' c)"') )c' ')+)#c!)c# +)")c
 )c"$))c' c "'# c: !# c
Art 23
c() c&# "#c#"$c#! c'c "c +&c)c+#c)')c "c(" ")c'c "c
)')c#! c- c-')c,"# c&)cc c!c)'c'0c&!'c' c')$) c
,"#c' c')& c'c')c)-&)/)c " ")c!)cc&" c+# c
Art 24
 # /)c! '&/ -# c<+#$ =c!)c&)cc'") #c#c)-c!)c)'&+)"c
)')c,# $ )6c)'c), )c'c( )c' $c c')c# c):" c')c-c"#c#c ")-#)c
)$#) c
Art 25

c#' c& c'c')c&& )c!)c c

Art 26
+& -c& #)#c!)c&(c" c& ))c)c&c'c'c "c +&#c!)&#' c
)#)c&)c c-c( c&)-/)cc& c#c #)c! "c(c' c& c'&# +)")c#c #)c
! "c'&) c
Art 27
"c'&#c)- c !)")#c!)c!)'& "!) c "c +&#c+)'# cc
+' " #c$ #)c)c'c&)c' cc)+ #c')c-c' $c+)#)c+' c!)c
' $"c

c0c " "/ c#)# c-c( c+" c&)c " c#)# 6c


,c0c $ ! /)c' ')+# c!)c&#)c "c +&#c"'&# c+' " #c$ #)c< +& )! )c
&)"!# c#)#)cc+' " #c "c +&#c"'&# =6c
c0c&) )c +& -c!)'& "!) c'c!) c&)c'#cc+' " #c$ #)c&#)c#cc
<+)" '+c!)c''&)"!)c "c) c&")=6c
!c0c,c!)c)+)c' c&#c!)c)+)6c
)c0c,# c,#")c' c-#-c!)c' $"cc "'# ) c: !# )c&)"c& )!) c!)c&)' ")c
: !# c "c "'# )6c
(c0c): &)c# cc& /c)#) c' c& /c: !# c&)"c&' , # )c(" c
)+ #c&#)c#c c
Art 28
 ! )c' c,)c+' " c$ #)c''&)"!)c')c(c!&c)c'0c-) ( cc
"c)* 'c" c"c&) #cc ")-c'c( )c#- c
Art 29
" ")c!)c ")&))c## cc+' " c''&)"!)c), )c-) ( cc "#c
)"#c#c+)" '+# c!)c''&)"!)c'c"c( )c!)) c<'c"c ,c& c "- ) c) = c
&))c "# c)"#c "c +&#c## c&)c&-c")c+' " c$ #)c&)')c
"!#c# c
Art 3
)c&) #)c#)$)c!)c ") ") #)c):" )c!)c "#)cc!)"%+)")#c
)c!)c" cc+# c' cc# c&)+c' c&)$ )c# c&)"c##cc
& /c!)c&))c')c)*)c"+ cc+#c& c
Art 3

)c ")/ )c ")c',cc&)"c)*+ ")c# c " ")c!)cc& c+#c' c


!)cc,#c(")#)c#c&/ c(" c
Art 32
" ")c!)cc, c!)c&)cc"!#c-c& c+#c-c("c' c-c
"!)c&$: c': +,# c!)c- )/)c "0c)&c "() c!)c- )/c'c+)'c "& c
c#c+)/c'c( )c& c +&c+ c "!)#"$c+' "c$ #c"c), )c#'c "c
&/ )c''&)"! c)c ")/ )c)c&)c+' "c)+c!c)'c"c)')c&)-/cc
"c#c'&) #c"' c&)"c##c!)c!)')- ) c
Art 33
c')c(c!)&#' c#c! '"c "! ())"c!c+' "c$ #c''&)"!c)c
'c"c'"c&)"c##c!)c!)')- )c)c# c&)c+' "c)')c ")/ ' c
Art 3 4
" ")c!)c)())c+")-) c!)c "))cc# c), )c-) ( cc
" +)" c'c"c')c(#)c "c/c!)c ")cc+' " c$ #)c''&)"!) c
Art 35
c''&)"!)c+' " c$ #)c!)cc')c ")/ )c ")c "c'& #c! ")c
 " c#)# c c+)" '+# c!)c''&)"!) c

Art 36
&#)c' c "!))c,# #c!)c&#)c' cc,# #c,#")c')c-c
()c"+ c& "c& #)c#)#) c
Art 37
)c ")/ )c ")c',c #%)#)c$ #)c "c +&#c)$# c+)" '+# c!)c
''&)"!)c' c#c c$")#c!)c# c
Art 38
)"cc"c! '$)c&)c!)c&) )cc"'+ ' ) c!" )c " ")c!)c
)())c- %)#cc/c+ c!)&# c& /c!)c&))c "c+!c,# $ c
Art 39
 !)") c

c(#' c)#)c/)6c)#)c')c&c&)c "c +&#c## c' c&c&-c

Art 4
 * c, ")c #c: !# c<')c-c&")c#)+"c'c ")c c' c=c "c&"#c
!)c''&)"!)c&)"cc')c&)-)" c#"))c' c&-)c"c !)")c$-)6c!&c ! )c
# c "!) c'& c+)# c)/ ')" c
Art 4

c#c #c)')c ")/ 'c)'#c ")c)#)c!c!)c #)c#)c


'' # c "c +&c)c+#c(" ")/ c-"!c "c-)!))c! +)"' " #)c' c$))c+)c c
3c")c')c-c', # c ") #c!)c!)&#')c&)c)c)c&)+ c)'#c)' c &c!)c c
Art 42
c# #)cc#c&)c))" #)c "c&"c"cc- )c'c#)/)c!)c
"! cc)*&) )"c' c-): +)c "c+" c
Art 43
 #)c$ #)c+)" /)c&)c))" #)c "c&"c')c-c)()c"+ c/ c' c
"+ c!&c)c'0c(c !)" ( )c##) c' c'0c+c# #)c&) #') c" ")c!)c
")&))c## c')c-c-) ( c')c):" cc# c' c+' " c$ #)c&)"cc)'c
'c( )c)'&"/) c)c ")/ )c#c# #)c&)c&"c(#' )c')&cc&)!#)#c!)c("c
)c), )c'c( )c&)+")"c&#) c
Art 44
)c&)c)#)c): &)cc!)c!)c)/ ')"c' c, ")c')c-c()cc
)" )c&)"cc&) "+& "c !)" #)c& "c#"))c& # c)c' c,)c')c
-c()cc)" )c' c"+ c&)c&)c#)# c
Art 45
c "c +&#c## c&)c&) ##c!)c'")cc# c)')c ")/ 'cc
')c' c(c! "c, "c!#c!)c)/ ')"c'c#c,, #c "c)'c' )c"!#c
# c), )c'c')c "c&)" c!)c-#"c'c')c'& % ")c, ")c "c'"c' c "c& )c c
"' c')c-c ")c!)c+")) c)'&))cc' ))cc)'c)$# c)- c !)")#) c
Art 46
c,)c&)c&"c)')c ")/ 'c'))c# c! "c- )/c "c "c
)'c/c#c&cc- )/c+)c' c"c+ c&)c( c(#' c("c!)c+ c
Art 47
&" c

)c)$#c,)c&")#c), )c'c')c(cc))' c- )/cc)c')cc

Art 48
c# #)cc+' " c&)c&)cc')c-c!cc)" )c!)'), c " #c
#)# c)c')c-c( *c&)"cc"c&)+ )c!)&#' #)c#)#)c#)c)' c

Art 49
)"c)*))c# #c&)c##)#)c' )c "c))" cc&"c')c#'c ")c
+$ ")c## c)c&)/ "c&) #c!)c !)")c "c/"c"))'c ") c$)$# cc
& ")c!)"+ c/"c!)c&) )c<=c&)c)c"c')c-c# c)'c-c( c+cc&# c!)c
-) /)c<=c- / , #)c!)c#c! '"c0cCc
c c c"c!)c
"))c<=c)')c!)# + c& "c,/!c!)c-) /)c<=c' c,/!c!)c"#c<= c +)c
/") c!)c "))c')c-c#)$)c "c(" )c!)c/c!)c "))cc$)$# c c
Art 5
)c))" #)c "c&"c"c')c-c&#c #)c& "c,#)c! ())" ## c "c
#c ") #)c!)c#c&))c- %#c"c')c&)c()c' c "c)'c/c !)"#c)')c ")- , # c
Art 5

"!))c# c&)c!+ c "c&"c')c-c()cc+#c&!)"c' cc


- )/c!&c "c/ #)c"!c!+#c)')c "+ c!&c&# )c&)c "$:)c'c&#) c&)c
& " #)cc ,c+)!c&)c +&cc- / , # )c)!'c) c"!c&) ##c!)c!)&)c' c
'")c)')c)#c+ c+) c