Sunteți pe pagina 1din 7

5.

REGULI GENERALE ALE EXECUTIEI


CHELTUIELILOR
5.1. Reguli generale ale executiei cheltuielilor statului
La baza executiei bugetare trebuie sa se aseze principiul
separarii ordonatorilor de contabilii publici.
Ordonatorii sunt cei care impun executarea incasarilor si a
platilor, care constata dreptul organismului public, lichideaza
debite, angajeaza si lichideaza cheltuielile.
Contabilii publici sunt insarcinati cu organizarea evidentei
contabile a tuturor incasarilor; cu efectuarea cheltuielilor in baza
unui ordin emis de ordonator sau in baza documentelor
prezentate de creditori sau din proprie initiativa; cu conservarea si
pastrarea bazei materiale, a fondurilor si valorilor; cu pastrarea
documentelor justificative si a celor contabile.
Toate cheltuielile statului trebuie supuse procedurii de
executie care cuprinde patru faze traditionale: angajamentul,
lichidarea, ordonantarea si plata.
Acest principiu cunoaste insa si doua exceptii:
- o cheltuiala poate avea loc chiar si fara o ordonatare
prealabila; exista cheltuieli stabilite de Ministerul de
Finante care pot fi efectuate fara a fi ordonantate sau
pentru care ordonantarea lor se face ulterior.
- regimul avansurilor: pentru cheltuielile efectuate fara o
ordonantare prealabila contabilul are puteri mult mai mari
1

decat prin procedura ordinara, in timp ce in cazul


regimului avansurilor ordonatorul poate face presiuni
asupra contabilului pentru a-i pune la dispozitie anumite
fonduri.

5.2. Reguli generale ale executiei cheltuielilor institutiilor


publice
Potrivit legislatiei in vigoare, institutiile publice,
indiferent de subordonare si de modul de finantare a
cheltuielilor, au obligatia sa respecte procedurile privand
parcugerea celor patru faze ale executiei bugetare a
cheltuielilor, precum si sa organizeze, sa conduca evidenta
si sa raporteze angajamentele bugetare si legale.
Executia bugetara se bazeaza pe principiul separarii
atributiilor persoanelor care au calitatea de ordonator de
credite de atributiile persoanelor care au calitatea de
contabil.
Ordonatorii de credite sunt autorizati sa angajeze, sa
lichideze si sa ordonanteze cheltuieli pe parcursul
exercitiului bugetar, in limita creditelor bugetare aprobate, iar
plata cheltuielilor se efectueaza de catre persoanele
autorizate care poarta denumirea de contabil.
Operatiunile specifice angajarii, lichidarii si ordonantarii
cheltuielilor sunt in competenta ordonatorilor de credite si se
efectueaza pe baza propunerilor compartimentelor de
specialitate.

5.2.1. Angajarea cheltuielilor institutiilor publice


Sumele aprobate prin buget la partea de cheltuieli, in
cadrul carora se angajeaza, se ordonanteaza si se
efectueaza plati reprezinta limite maxime care nu pot fi
depasite.
Pentru actiunile multianuale, se inscriu distinct in buget
creditele de angajament si creditele bugetare, iar ordonatorii
de credite incheie angajamente legale in limita creditelor de
angajament aprobate in buget pentru exercitiul bugetar
respectiv.
Angajarea oricarei cheltuieli imbraca doua forme:
a)

Angajamentul legal care reprezinta orice act juridic


din care rezulta o obligatie pe seama fondurilor publice;
el trebuie sa se prezinte sub forma scrisa si sa fie
semnat de ordonatorul de credite.
El poate sa imbrace forma unui contract de achizitie
publica, a unei comenzi, a unei conventii, a unui
contract de munca, a unor acte de control sau a unui
acord de imprumut.
Ordonatorii de credite trebuie sa se asigura ca orice
cheltuiala angajata respecta principiile unei bune
gestiuni financiare, a unui management financiar
sanatos, in special al economiei si eficientei
cheltuielilor.
Angajarea si ordonantarea cheltuielilor se efectueaza
numai cu viza prealabila de control financiar preventiv

propriu, proiectul de angajament legal prezentandu-se


spre avizare departamentului respectiv.
Angajamentul legal semnat de ordonatorul de credite
se transmite compartimentului de contabilitate pentru
inregistrarea in evidenta cheltuielilor angajate.
b)

Angajamentul bugetar este orice act prin care o


autoritate competenta potrivit legii afecteaza fondurile
publice unor anumite destinatii, in limita creditelor
bugetare angajate.
Valoarea angajamentelor legale nu poate depasi
valoarea angajamentelor bugetare si a creditelor
bugetare aprobate, cu exceptia angajamentelor legale
aferente actiunilor multianuale, care nu pot depasi
creditele de angajament aprobate in buget.
Angajamentele bugetare pot fi:

- angajament bugetar individual, specific unei anumite


operatiuni noi care urmeaza sa se efectueze;
- angajament bugetar global, este aferent unui angajament
legal provizoriu care priveste cheltuielile curente de
functionare de natura administrativa: cheltuieli de
deplasare, de protocol, de intretinere, cu chiriile, cu
abonamentele la reviste.
Dupa avizarea angajamentului bugetar individual sau
global pentru controlul financiar preventiv, acesta se
semneaza de catre ordonatorul de credite si se transmite
compartimentului de contabilitate pentru inregistrarea in
evidenta a cheltuielilor angajate.
4

5.2.2. Lichidarea cheltuielilor


Este faza din procesul executiei bugetare in care se
verifica existenta angajamentelor, se determina sau se
verifica realitatea sumei datorate, se verifica conditiile de
exigibilitate pe baza documentelor justificative.
Verificarea consta in analiza documentelor justificative
din care sa rezulte pretentia creditorului si realitatea
serviciului efectuat, respectiv faptul ca bunurile au fost
livrate, lucrarile executate si serviciile au fost prestate.
Documentul care sa ateste aceste lucruri este factura
fiscala, prin acordarea semnaturii si a mentiunii bun de
plata pe aceasta, persoana imputernicita de ordonatorul de
credite sa efectueze lichidarea cheltuielilor, confirma pe
propria raspundere ca serviciul a fost efectuat corespunzator
de catre furnizor si ca toate pozitiile din factura au fost
verificate.
5.2.3. Ordonantarea cheltuielilor
Este faza in care se confirma ca livrarile de bunuri au
fost efectuate sau ca alte creante au fost verificate si ca
plata poate fi realizata.
Persoana desemnata de catre ordonatorul de credite
confirma ca exista o obligatie certa si o suma datorata,
exigibila la o anumita data, iar ordonatorul de credite poate
emite ordonantarea de plata pentru efectuarea platii.
Ordonantarea de plata este documentul intern prin care
ordonatorul de credite da dispozitie conducatorului

compartimentului
financiar-contabil
instrumentele de plata a cheltuielilor.

sa

intocmeasca

Ordonantarea de plata este datata si semnata de


ordonatorul de credite, este insotita de documentele
justificative in original si poarta viza persoanelor autorizate
din compartimentele de specialitate, care sa confirme
corectitudinea sumelor de plata, livrarea si receptionarea
bunurilor, executarea lucrarilor, prestarea serviciilor,
inregistrarea bunurilor in gestiunea institutiei si in
contabilitatea acesteia.
Inainte de a fi prezentata spre semnare ordonatorului
de credit, ordonantarea de plata se prezinta spre viza
persoanei imputernicite sa exercite controlul financiar
preventiv.
Primele trei faze ale procesului executiei bugetare a
cheltuielilor se realizaza in cadrul institutiei publice,
raspunderea pentru angajarea, lichidarea si ordonantarea
acestora revenindu-i ordonatorului de credite bugetare.
5.2.4. Plata cheltuielilor
Plata cheltuielilor este faza finala a executiei bugetare,
prin care institutia publica este eliberata de obligatiile sale
fata de tertii creditori.
Plata se efectueaza de catre persoanele autorizatecontabilii publici, in limita creditelor bugetare si a destinatiilor
aprobate, prin unitatile de trezorerie si contabilitate publica la
care isi au conturile deschise, cu exceptia platilor in valuta
care se efectueaza prin banci.
6

Instrumentele de plata utilizate de catre institutiile


publice ( cecul de numerar si ordinul de plata pentru
trezoreria statului ) se semneaza de catre doua persoane
autorizate in acest sens.
Deschiderea conturilor de cheltuieli si de disponibilitati
de catre institutiile publice se efectueaza potrivit normelor
privand organizarea si functionarea trezoreriilor statului.
Dreptul de administrare si de dispozitie asupra acestor
conturi deschise la unitatile de trezorerie si la banci, se va
exercita in mod exclusiv de catre institutiile publice, prin
persoane special imputernicite in acest sens, dupa
comunicarea catre trezorerie sau banca a imputernicirilor, a
specimenelor cu semnaturi ale persoanelor abilitate, a
limitelor fiecareia precum si a amprentei stampilei.

S-ar putea să vă placă și