Sunteți pe pagina 1din 3
BIROUL ELECTORAL JUDETEAN NR. 10 BUZAU PENTRU ALEGEREA MEMBRILOR DIN ROMANIA fN PARLAMENTUL EUROPEAN DIN ANUL 2014 Str. N, Balcescu nr. 48, Sediul Consiliului Judetean Buzéu, sala nr. 40, municipiul Buz’u Tel: 0238/437.813 Fax: 0238/437.815 Email: beibuzau@bec2014,r0 DECIZIA NR. 12/23.05.2014 privind solicitarea de acreditare a reprezentantilor interni formulata de Grupul CAMPUS MEDIA cu entitatile CAMPUS. TV, RADIO CAMPUS si VIATA BUZAULUT Ia alegerile membrilor din Romania in Parlamentul European din anul 2014 in Circumscripfia Electorala nr. 10 Buzdu Avand in vedere prevederile art. 73 alin. 1, 2 lit. b, 5 din Legea nr. 33/2007 privind organizarea gi desfasurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicat&, cu modific&rile ulterioare; Vazdnd prevederile art. 2 din Decizia nr. 8/D/24.03.2014 privind institugiile mass-media din Roménia, Permanenta a stabilit c& indeplinesc Conditiile prevazute ‘de art. 73 alin. 4 din , la cererea scrisi a conducerii institutiilor mass- media din Romania, facut pana c referintS(25.05.2014), cererea urmand a fi insotit de declaratille de Reapartenenta politicd ale persoanelor propuse ca reprezentanti interni al acestora si de adeverintele prevazute la Anexa nr. 4 a Hotdrarii Autoritatii Electorale Permanente nr. 2/2014; Constatand c& cererea formulat’ de Grupul CAMPUS MEDIA cu entitatile CAMPUS TV, RADIO CAMPUS $i VIATA BUZAULUI incale’ termenul legal de solicitare a acreditérii, ea fiind inaintat& Biroului Electoral Judetean nr. 10 Buzéu Ja data de 23.05.2014 si inregistrat$ sub nr. 107/23.05.2014, in temeiul art. 73 alin. 5, coroborat cu art. 22 din Legea nr. 33/2007 Privind organizarea gi desfasurarea alegerilor Pentru Parlamentul European, republicata, cu modific&rile ulterioare, BIROUL ELECTORAL JUDETEAN NR. 10 BUZAU DECIDE: Art. 1. Respinge, ca fiind tardiv formulaté, cererea de acreditare a Grupului CAMPUS MEDIA cu entitatile CAMPUS TV, RADIO CAMPUS si VIATA BUZAULUT. Art. 2. Prezenta Decizie se aduce la Ccunostinta public’ prin afigarea la sediul Biroului Electoral Judetean nr. 10 Buz’u si pe site-ul Institutiei Prefectului Judetului Buzau. Art. 3. Conform art. 73 alin. 12 din Legea nr. 33/2007 prezenta Decizie Poate fi contestatd in termen de 2 zile, de la afi re, la Tribunalu! Buzau. LOCTIITOR, fe Y' Judecétor Ioana GHIUR| MEMBRI: Constantin CRISTESCU - PRM Silviu Cristian Cristescu - py - . Teodor Emilian - PDS - Catalin Eremia - ANA - Constantin Dima - PAS - BIROUL ELECTORAL JUDETEAN NR. 10 BUZAU PENTRU ALEGEREA MEMBRILOR: DIN ROMANIA IN PARLAMENTUL EUROPEAN DIN ANUL 2014 Str. N. Balcescu nr. 48, Sediul Consiliulul Judetean Buzdu, sala nr, 40, municipiul Buziu Tel: 0238/437.813 Fax: 0238/437.815 Email: beibuzau@bec2014.ro PROCES - VERBAL incheiat ast&zi 23.05.2014 cu ocazia afigarii privind solicitarea de acreditare a reprezentantilor interni formulatd de Grupul CAMPUS MEDIA cu en’ itatile CAMPUS Tv, RADIO CAMPUS si VIATA BUZAULUI fa alegerile membrilor din Romfnia in Parlamentul European din anul 2014 in Circumseri Electorala nr. 10 Buzdu fn temeiul art. 73 alin. 12 din Legea nr. 33/2007 Privind organizarea si desfasurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicat3, cu Modificérile ulterioare, cu referire la art. 4 din Decizia nr. 12/23.05,.2014 a Biroului Electoral Judetean nr. 10 ‘Buzéu s-a procedat la afisarea Deciziei nr. 12 din data de 23.05.2014, aprobat3 in gedinta din data de 23.05.2014 cu Ocazia luarii in discutie cererii de acreditare a reprezentantilor interni formulaté de Grupul CAMPUS MEDIA cu entitatile CAMPUS TV, RADIO CAMPUS si VIATA BUZAULUI [a alegerile membrilor din Romania in Parlamentul European din anul 2014, in raza de competenté a Biroului Electoral Judetean nr. 10 BuzSu. Decizia a fost afisat& ast&zi 23.05.2014 ora 15% la sediul Biroul Electoral Judetean nr. 10 BuzSu din mun. Buzéu, str. N. Balcescu nr. 48 $i pe site-ul Institutiei Prefectului Judetului Buziu. PRESEDINTE B.E.J, Judecétor