Sunteți pe pagina 1din 38

GHIDULSOLICITANTULUI

SUBMSURA6.2

Sprijinpentrunfiinareadeactivitineagricolenzonerurale
Sesiuneaadoua2016

PROGRAMULNAIONALDEDEZVOLTARERURAL20142020
ProgramfinanatdeUniuneaEu ropeaniG uvernulRomnieiprin
FONDULEUROPEANAGRICOLPENTRUDEZVOLTARERURAL

EUROPAINVESTETENZONELERURALE

GHIDULSOLICITANTULUIpentruaccesarea
SUBMSURII6.2Sprijinpentrunfiinareadeactivitineagricolenzonerurale
Versiunea022016

Ghidul Solicitantului este un material de informare tehnic a


potenialilor solicitanti ai Fondului European Agricol pentru
Dezvoltare Rural (FEADR) i constituie un suport informativ
complexpentruntocmireaproiectuluiconformcerinelorspecifice
ale PNDR. Acest document nu este opozabil actelor normative
naionaleicomunitare.
Ghidul Solicitantului prezint regulile pentru pregtirea,
ntocmirea i depunerea proiectului, precum i modalitatea de
selecie, aprobare i derulare a proiectului dumneavoastr. De
asemenea, conine lista indicativ a tipurilor de investiii pentru
care se acord fonduri nerambursabile, documentele, avizele i
acordurile pe care trebuie s le prezentai, modelul Cererii de
Finanare, al Planului de afaceri, ale Contractului de Finanare,
precum i alte informaii utile realizrii proiectului i completrii
corecteadocumentelor.

Ghidul Solicitantului, precum i documentele anexate pot suferi


rectificri din cauza actualizrilor legislative naionale i
comunitaresauproceduralevariantaactualizatestepublicat
pepaginadeinternetwww.afir.info.

PREVEDERILEPREZENTULUIGHIDSECOMPLETEAZCUREGLEMENTRILECUPRINSEN
MANUALELEDEPROCEDURIPENTRUSUBMSURA6.2POSTATEPESITEULWWW.AFIR.INFO.

IMPORTANT!
Pentruaobineinformaiilecucaractergeneral,consultaiplianteleindrumareleeditatedeMADRiAFIR,
disponibilelasediileAFIRdinfiecarejudeidinregiunilededezvoltarealeRomniei,precumipepaginilede
internetwww.afir.infoiwww.madr.ro.
Deasemenea,pentruaobineinformaiidespreFEADRneputeicontactadirectlasediilenoastre,prin
telefon,prinemailsauprinpaginadeinternetvezidateledecontactdelafinalulGhiduluiSolicitantului.

Ghidul Solicitantului Sub-msura 6.2

versiunea 02

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n mod
gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

CUPRINS
1.Prevederigenerale
1.1.Contribuiasubmsurii6.2Sprijinpentrunfiinareade activitineagricole nzone
ruraleladomeniiledeintervenie(obiectivelesubmsurii6.2)
2.Prezentareasubmsurii6.2
2.1.Cinepoatebeneficiadefondurinerambursabile
2.2.Condiiiminimeobligatoriipentruacordareasprijinului
2.3.Tipuridecosturieligibile
2.4.Tipuridecosturineeligibile
2.5.Criteriideseleciealeproiectului
2.6.Valoareasprijinuluinerambursabil
3. Modalitatea de accesare a fondurilor nerambursabile acordate pentru nfiinarea de
activitineagricolenzonerurale.
3.1.Completarea,depunereaiverificareadosaruluiCereriideFinanare
3.2.Contractareasprijinuluinerambursabil
3.3.Plata
4.Informaiiutilepentruaccesareafondurilornerambursabile
4.1.DocumentelenecesarentocmiriiCereriideFinanare
4.2.DocumentelenecesarelancheiereaContractuluideFinanareilaaIItrandeplat
4.3.ListaFormularelordisponibilepesiteulMADRiAFIR
4.4.Dicionardetermeniicondiii
4.5.Abrevieri
4.6.Legislaiaeuropeaninaionalaplicabil
4.7.AFIRnsprijinuldumneavoastr
5.ANEXElaGhidulSolicitantului
5.1.Anexa1ModelCereredeFinanare
5.2.Anexa2ModelPlandeAfaceri
5.3.Anexa3ModelContractdeFinanare
5.4.Anexa4Formularedeplat
5.5.Anexa5Fiasubmsurii6.2
5.6.Anexa6Declaraiipepropriarspundere
5.7.Anexa7ListacodurilorCAENeligibilepentrufinanarencadrulSm 6.2
5.8.Anexa8ListacodurilorCAENeligibilenumaipentrudotareacladirilor
5.9.Anexa9Listazonelorcupotenialturisticridicat
5.10.Anexa10Listazonelorcudestinaiiecoturistice
5.11. Anexa 11 Lista ariilor naturale protejate (stabilite n conformitate cu OUG nr.
142/2008privindaprobareaPlanuluideamenajareateritoriuluinaional)
5.12Anexa12InstructiuniprivindevitareacreriideconditiiartificialenaccesareaPNDR
20142020
ncadrulAnexei6suntcuprinse:
6.1DeclaraieprivindncadrareantreprinderiincategoriaIMM
6.2Declaraieprivindrespectareareguliidecumul(minimis)
6.3 Declaraie pe propria rspundere cu privire la nencadrarea n categoria "firme n
dificultate
6.4 Declaraie pe propria rspundere a solicitantului c nu a beneficiat de servicii de
consiliereprinM02

Ghidul Solicitantului Sub-msura 6.2

versiunea 02

03
04
04
04
07
09
11
11
14
15
16
23
25
26
26
29
30
33
34
34
37

www.afir.info
www.afir.info
www.afir.info
www.afir.info
www.afir.info
www.afir.info
www.afir.info
www.afir.info
www.afir.info
www.afir.info
www.afir.info
www.afir.info
www.afir.info
www.afir.info
www.afir.info
www.afir.info

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n mod
gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

Capitolul1

PREVEDERIGENERALE

1.1 CONTRIBUIA SUBMSURII 6.2 SPRIJIN PENTRU NFIINAREA DE ACTIVITI NEAGRICOLE N ZONE
RURALE,LADOMENIILEDEINTERVENIE

Submsura (SM) 6.2 Sprijin pentru nfiinarea de activiti neagricole n zone rurale din cadrul PNDR
20142020msuraM06Dezvoltareaexploataiilorintreprinderilorestereglementatdeprevederileart.
19 alin. (1) lit a) (ii) din Regulamentul (PE i C) nr. 1305/2013, cu modificrile i completrile ulterioare i
contribuieladomeniuldeintervenie:
6AFacilitareadiversificrii,anfiinriiiadezvoltriidentreprinderimici,precumicreareadelocuride
munc.
Sprijinul acordat prin sM 6.2 contribuie la promovarea diversificrii activitilor agricole prin crearea de
activitinoineagricole,lanfiinareaidezvoltareademicrontreprinderiintreprinderimiciiimplicit,la
creareadelocuridemunc,obinereadeveniturialternativepentrupopulaiadinmediulruralireducerea
gradului de dependen fa de sectorul agricol, ceea ce contribuie la o dezvoltare economic durabil i
reducereasrcieinspaiulrural.
SM6.2arecascopnspecial,creareadenoiactivitineagricolepentrufermieriideintoriaiexploataiilor
agricole de mici dimensiuni sau membrii familiilor lor i n general, pentru ntreprinztorii din mediul rural
care se ncadreaz n categoria microntreprinderilor sau ntreprinderilor mici, acordnduse prioritate
sectoarelor cu potenial ridicat de dezvoltare identificate n Acordul de Parteneriat, n concordan cu
StrategiaNaionaldeCompetitivitate.
Submsuravizeaz:
diversificareaeconomieiruraleprincretereanumruluidemicrontreprinderiintreprinderimicin
sectorulneagricol,dezvoltareaserviciiloricreareadelocuridemuncnspaiulrural;
ncurajareamenineriiidezvoltriiactivitilormeteugretitradiionale.

Atenie!NUsunteligibileactivitilecomplementareactivitilordesfuratedesolicitant.

Activitatecomplementar
Prinactivitatecomplementarsenelegeactivitateacaresedesfoarnscopulcompletrii/dezvoltrii/optimizriiactivitilor
solicitantului(pentrucarearecodurileCAENautorizate),desfuratedeacestaanteriordepuneriiproiectului.

Domeniiledediversificareacoperitencadrulsubmsuriisunt:
Activiti de producie (ex: fabricarea produselor textile, mbrcminte, articole de marochinrie,
articoledehrtieicarton;fabricareaproduselorchimice,farmaceutice;activitideprelucrareaproduselor
lemnoase (producie de combustibil din biomas ex: fabricare de pelei); industrie metalurgic, fabricare
construcii metalice, maini, utilaje i echipamente; fabricare produse electrice, electronice) n vederea
comercializrii,producereaiutilizareaenergieidinsurseregenerabilepentrudesfurareaproprieiactiviti,
caparteintegrantaproiectuluietc.;
Activitimeteugreti(ex:activitideartizanatialteactivititradiionalenonagricole(ex:olrit,
brodat,prelucrareamanualafierului,lnii,lemnului,pieliietc.),conformdefiniieidincapitolul4.4.
Activitituristice(ex: servicii agroturisticedecazare,serviciituristice de agrementdependentesau
independentedeostructuradeprimireagroturisticacufunctiunidecazareiserviciidealimentaiepublic);

Ghidul Solicitantului Sub-msura 6.2

versiunea 02

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n mod
gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

Servicii (ex: medicale, sanitarveterinare; reparaii maini, unelte, obiecte casnice; consultan,
contabilitate, juridice, audit; servicii n tehnologia informaiei i servicii informatice; servicii tehnice,
administrative,alteserviciidestinatepopulaieidinspaiulrural1etc).

1nAnexa7laGhidulsolicitantuluisuntcuprinseoseriedeservicii,careprinnaturalor,nupotfidesfuratelimitatdoarnmediulrural,dartrebuieca
acesttipdeserviciiscorespundactivitilorsusinuteprinsubmsurprecumiscopuluiacesteia.

Ghidul Solicitantului Sub-msura 6.2

versiunea 02

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n mod
gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

Capitolul2

PREZENTAREASUBMSURII6.2

2.1CINEPOATEBENEFICIADEFONDURINERAMBURSABILE

Solicitaniieligibilipentrusprijinulfinanciarnerambursabilacordatprinaceastsubmsursunt:
Fermierisaumembriiuneigospodariiagricolecareidiversificactivitateaprinnfiinareauneiactiviti
neagricolepentruprimadatnspaiulrural(autorizaicustatutminimdePFA);
Microntreprinderiintreprinderimiciexistentedinspaiulrural,careipropunactivitineagricole
pecarenuleaumaiefectuatpnladataaplicriipentrusprijin;
Microntreprinderiintreprinderimicinoi,nfiinatenanuldepuneriiaplicaieidefinanaresaucuo
vechimedemaximum3anifiscaliconsecutivi,carenuaudesfuratactivitipnnmomentuldepunerii
acesteia(startups).

Atenie!!Persoanelefiziceneautorizatenusunteligibile

Microntreprinderileintreprinderilemici,attceleexistentecticelenounfiinate(startup)trebuies
fie nregistrate la ONRC i si desfoare activitatea n spaiul rural (att sediul social, ct i
punctul/punctele de lucru trebuie s fie amplasate n mediul rural). Numai punctele de lucru aferente
activitilor agricole pot fi amplasate i n mediul urban. Sunt eligibili n cadrul submsurii 6.2, numai
solicitaniinscriilaONRC.
Atenie! Este eligibil pentru finanare solicitantul care propune realizarea de activiti aferente unui singur
codCAENnregistratlaRegistrulComertului,autorizat/neautorizatnconditiileLegiinr.359/2004.
PentruafieligibilisolicitaniicareladatadepuneriiCereriideFinanareaveauautorizatcodulCAENpropus
prinproiect,auobligaiadeadepuneoDeclaraientocmitiasumatprinsemnturdectreunexpert
contabil,dincaresreiasfaptulcntreprindereanuadesfuratniciodatactivitateapentrucaresolicit
finanare.
Nu sunt eligibili solicitanii ai cror asociai/acionari dein pri sociale n cadrul altor ntreprinderi care i
desfoaractivitateanbazaaceluiaicodCAENautorizatlaONRC,cacelpropusprinPlanuldeafacerisaua
unorcoduriCAENcomplementareacestuia,autorizate.
Nusunteligibilisolicitaniincadrulcroraseregsescasociai/acionaripersoanefizicerudedegradulIsau
caresuntso/soiecuasociati/actionariincadrulalteiintreprindericaresolicitncadrulaceleiaisesiunisau
aubeneficiatdesprijinfinanciarforfetarprinsubmsura6.2iprinMsura19DezvoltarealocalLEADER
submsura 19.2 Implementarea Strategiilor de Dezvoltare Localpentru aceleai tipuri de activiti sau
activiticomplementare.
n acest sens solicitanii vor declara c nu se afl n aceast situaie (bif n Seciunea F a Cererii de
Finanare).
SprijinulfinanciarforfetarpentrunfiinareadeactivitineagricolepoatefiaccesatosingurdatprinsM
6.2 sau prin Msura 19 Dezvoltarea local LEADER Submsura 19.2 Implementarea Strategiilor de
Dezvoltare Local cu condiia ca asociaii/acionarii solicitantului s nu dein aceast calitate n cadrul
altorntreprindericareaubeneficiatdesprijinnerambursabilforfetarprinacestesubmsuri.
nsituaiasolicitanilorcuasociai/acionaricomunidoarunsingursolicitantpoatefieligibil,osingurdat,
pentrusprijinfinanciarnerambursabilforfetarncadrulsubmsurilor6.2i19.2ImplementareaStrategiilor
deDezvoltareLocal(pentrusprijinnerambursabilforfetar,asimilatsubmsurii6.2).
ncadruluneisesiunianualeunsingurmembrualuneigospodriiagricolepoatesolicitasprijinpesM6.2.
Un singurmembru al unei gospodriiagricole poate beneficia desprijin financiarnerambursabil forfetarpe
sM6.2peintreagaperioadadeprogramare20142020.(bifnSeciuneaFaCereriideFinanare).
Ghidul Solicitantului Sub-msura 6.2

versiunea 02

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n mod
gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.


CategoriiledesolicitanieligibilincadrulSubmsurii6.2Sprijinpentruinfiintareadeactivitineagricolen
zonerurale,nfunciedeformadeorganizaresunt:
PersoanfizicautorizatnfiinatnbazaOUGnr.44/2008privinddesfurareaactivitiloreconomice
dectrepersoanelefiziceautorizate,ntreprinderileindividualeintreprinderilefamiliale,cumodificrilei
completrileulterioare;
ntreprindereindividualnfiinatnbazaOUGnr.44/2008,cumodificrileicompletrileulterioare;
ntreprinderefamilialnfiinatnbazaOUGnr.44/2008cumodificrileicompletrileulterioare;
Societate n nume colectiv SNC nfiinat n baza Legii societilor nr. 31/1990, republicata, cu
modificrileicompletrileulterioare;
Societate n comandit simpl SCS nfiinat n baza Legii nr. 31/1990, republicata cu modificrile i
completrileulterioare);
SocietatepeaciuniSAnfiinatnbazaLegiinr.31/1990,republicatcumodificarileicompletrile
ulterioare;
SocietatencomanditpeaciuniSCAnfiinatnbazaLegiinr.31/1990,republicatcumodificrilei
completrileulterioare;
Societatecurspunderelimitat2SRLnfiinatnbazaLegiinr.31/1990,republicata,cumodificrilei
completrileulterioare;
SocietatecomercialcucapitalprivatnfiinatnbazaLegiinr.15/1990privindreorganizareaunitatilor
economicedestatcaregiiautonomesisocietaticomerciale,cumodificrileicompletrileulterioare);
SocietateagricolnfiinatnbazaLegiinr.36/1991privindsocietatileagricolesialteformedeasociere
inagriculturacumodificrileicompletrileulterioare;
Societatecooperativdegradul 1 nfiinat nbazaLegiinr. 1/2005privindorganizareaifuncionarea
cooperaiei,republicat,respectivsocieticooperativemeteugretiisocieticooperativedeconsum
careauprevzutenactulconstitutivcaobiectdesfurareadeactivitineagricole;
Cooperativagricoldegrad13nfiinatnbazaLegiicooperaieiagricolenr.566/2004,cumodificrilei
completrileulterioare.

Atenie!ncadrulSM6.2,solicitantultrebuiesaibcapital100%privat.

Solicitaniieligibilitrebuiessencadrezencategoria:
Microntreprinderemaximum9salariaiirealizeazocifrdeafacerianualnetsaudeinactivetotale
depnla2milioaneeuro,echivalentnlei;
ntreprinderemic ntre10 i49 desalariai irealizeazo cifr de afaceri anual net sau dein active
totaledepnla10milioaneeuro,echivalentnlei.

IMPORTANT!Dovadancadrriincategoriademicrontreprinderesauntreprinderemicsefacenbaza
DeclaraieiprivindncadrareantreprinderiincategoriantreprinderilormiciimijlociiiaCalcululuipentru
ntreprinderile partenere sau legate, completate n conformitate cu anexele la Legea nr. 346/2004 privind
stimulareanfiinriiidezvoltriintreprinderilormiciimijlocii,cumodificrileicompletrileulterioare.
2

n categoria SRLuri este inclus i microntreprinderea nfiinat de ntreprinztorul debutant ("societate cu rspundere limitat debutant" sau
"S.R.L. D."). Conform OUG 6/2011 prin Programul pentru stimularea nfiinrii i dezvoltrii microntreprinderilor de ctre ntreprinztorii tineri,
gestionat de A.I.P.P.I.M.M, se acord faciliti pentru microntreprinderile nounfiinate, conduse de ntreprinztori tineri, care desfoar pentru
primadatactivitate economic, prinintermediuluneisocieti cu rspunderelimitat,n condiiile Legiinr.31/1990privindsocietilecomerciale,
republicat,cumodificrileicompletrileulterioare.
Acordarea sprijinului nerambursabil prin sM 6.2 pentru aceast categorie de solicitani se va face cu respectarea criteriilor privind ncadrarea n
ajutoruldeminimisprevzutenRegulamentul(UE)nr.1407/2013precuminlegislaianaionalnvigoare,respectivncadrareanplafonulmaxim
200.000Europecareontreprindereuniciipoateprimipeoperioadde3aniconsecutivi.
3
A se vedea: art. 4 alin. (2) din legea cooperaiei: Cooperativele agricole de gradul 1 sunt asociaii de persoane fizice i persoane fizice autorizate
definite potrivit Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 44/2008 privind desfurarea activitilor economice de ctre persoane fizice autorizate,
ntreprinderileindividualeintreprinderilefamiliale,cumodificrileicompletrileulterioare

Ghidul Solicitantului Sub-msura 6.2

versiunea 02

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n mod
gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

n vederea identificrii relaiei n care se afl ntreprinderea solicitant cu alte ntreprinderi, raportat la
capitalulsauladrepturiledevotdeinuteoriladreptuldeaexercitaoinfluendominant,sevorrespecta
prevederileart.41dinLegeanr.346/2004.
Intreprinderileautonomesuntdefinitelaart.42dinLegeanr.346/2004,intreprinderilepartenerelaart.43iar
intreprinderile legate la art. 44 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea nfiinrii i dezvoltrii
ntreprinderilormiciimijlocii.Ontreprinderenupoateficonsideratmicrontreprinderesauntreprindere
micdaccelpuin25%dincapitalulsocialoridindrepturiledevotaleacesteiasuntcontrolate,directsau
indirect, n comun ori cu titlu individual, de ctre una sau mai multe organisme ori colectiviti publice
conformart.45alLegiinr.346/2004.
Dateleutilizatepentrucalcululnumruluimediudesalariai,cifradeafacerinetanualiactiveletotalesunt
celeraportatensituaiilefinanciareaferenteexerciiuluifinanciarprecedent,aprobatedeadunareageneral
aacionarilorsauasociailorconformart6(1)alLegiinr.346/2004.
Dacladatantocmiriisituaiilorfinanciareanualentreprindereanusemaincadreaznplafoanelestabilite
laart.3i4,aceastanuivapierdecalitateadentreprinderemic,mijlociesaumicrontreprinderedect
dac depirea acestor plafoane se produce n dou exerciii financiare consecutive., conform art. 6 (2) al
Legiinr.346/2004.
Pentruontreprinderenounfiinat,numruldesalariaiesteceldeclaratnDeclaraiaprivindncadrarea
ntreprinderiincategoriantreprinderilormiciimijlociiipoatefidiferitdenumruldesalariaiprevzutn
proiect.4

Sevaverificacondiiadentreprinderilegatesauparteneresauautonomapentruncadrareancategoriade
microntreprinderesauntreprinderemic.

Urmtoarelecategoriidesolicitani/beneficiaripotdepuneproiecte,curespectareaurmtoarelorcondiii,
dupcaz:
Solicitanii/beneficiarii dup caz, nregistrai n registrul debitorilor AFIR, att pentru Programul
SAPARD,ctipentruFEADR,careachitintegraldatoriafadeAFIR,inclusivdobnzileimajorrile
dentrzierepnlasemnareacontractelordefinanare;
Categoriiledesolicitanirestricionaidelafinanare,sunt:
Beneficiariidesprijinprinsubmsura6.2,precumibeneficiariimsurilorsimilaredincadrulSDL
careaucatipdesprijinsumforfetarisuntfinanateprinsubmsura19.2.

2.2CONDIIIMINIMEOBLIGATORII/DEELIGIBILITATEPENTRUACORDAREASRIJINULUI

Pentru a putea primi sprijin n cadrul submsurii 6.2, solicitantul sprijinului trebuie s ndeplineasc
urmtoarelecondiii:
Solicitantultrebuiessencadrezencategoriabeneficiariloreligibili;
SolicitantultrebuiesprezinteunPlandeafaceripentrudesfurareaactivitilorneagricole;
Activitateapropusaprinproiecttrebuiessencadrezencelpuin unuldintretipuriledeactiviti
sprijiniteprinsubmsura6.2;
Sediulsocialipunctul/puncteledelucrutrebuiesfiesituatenspaiulruraliaractivitateapropusa
prinproiectvafidesfuratnspaiulrural.

Asevedea:art.6alin.(3)dinlegea346/2004:ncazuluneintreprinderinounfiinate,alecreisituaiifinanciarenuaufostaprobate,ncondiiile
legii,datelecuprivirelanumrulmediuanualdesalariai,cifradeafacerianualnetiactiveletotalesedeterminncursulexerciiuluifinanciarise
declarpepropriarspunderedectrereprezentantul/reprezentaniintreprinderiincauz

Ghidul Solicitantului Sub-msura 6.2

versiunea 02

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n mod
gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

Prinexcepiesunteligibileentitilecaredesfoaractivitiagricolenmediuurbaniiniiazoactivitate
neagricolnspaiulrural,punctul/puncteledelucruaferenteactivitiiagricoleputndfimeninutenmediul
urban.

Spaiulruraleligibil
n accepiunea PNDR 2014-2020 i implicit a acestei sub-msuri, spaiul rural este definit ca totalitatea comunelor la
nivel de unitate administrativ-teritorial (UAT) , comuna fiind cea mai mic unitate administrativ-teritorial, nivel NUTS 5

ImplementareaPlanuluideafaceritrebuiesnceapntermendecelmult9lunideladatadeciziei
deacordareasprijinului;
Dacpeparcursulperioadeideimplementaresaudemonitorizareaproiectuluisencalccelpuin
un criteriu de eligibilitate, de selecie sau se modific amplasamentul propus prin Cererea de Finanare
respectivnPlanuldeAfaceri,ContractuldeFinanaresereziliaziseprocedeazlarecuperareantregului
sprijin. Fac excepie criteriile CS1 care se verific doar la depunerea Cererii de Finanare i CS4 a crui
ndeplinireseverificlaceadeadouatrandeplat.

Implementareaproiectului
Perioadadeimplementareaproiectului(aplanuluideafaceri)estedemaximum57delunidelancheiereacontractuluidefinanare
pnladatadepuneriidosaruluiceleideadouatranedeplat.
DatadecizieideacordareasprijinuluireprezintadatasemnariiContractuluideFinantare
Monitorizareaproiectului
Perioadademonitorizareaproiectuluiestede3anideladataefecturiiultimeipliefectuatedectreAutoritateaContractant

PLANUL DE AFACERI se completeaz utiliznd Anexa Planul de afaceri de la Cererea de Finanare i va


includecelpuinurmtoarele:
Titlulproiectului,datantocmiriiacestuia;
Prezentareasituaieieconomiceiniialeasolicitantului(deex.datelesolicitantului,ariadecuprinderea
activitii, forma juridic a solicitantului, abiliti profesionale, istoricul ntreprinderii, faciliti de
producie,dotarea);
Prezentarea etapelor pentru dezvoltarea noilor activiti ale solicitantului (planificarea ndeplinirii
acestora, riscurile de implementare, standarde i norme europene legate de protecia muncii i de
mediu);
Prezentareaobiectivelor(general,obligatoriudendepliniticelespecifice)careseintenioneazafi
atinseprinrealizareainvestiiilorpropuseprinplanuldeafaceri;
Prezentareadetaliataaciuniloriresurseloraferente(materiale,umaneifinanciare)necesarepentru
dezvoltareaactivitilorbeneficiarului,cumarfiinvestiiile,formareasauconsilierea,carescontribuiela
dezvoltarea activitilor ntreprinderii, inclusiv crearea sau dezvoltarea de noi abiliti/competene ale
angajailor.

Obiectivulobligatoriudendeplinitconstndovadadesfurriiactivitilorcomercialencadrulproiectului:
documente aferente produciei comercializate sau a activitilor prestate. Pentru acest obiectiv solicitantul
stabileteunprocentdeminimum30%dinvaloareaprimeitranedeplat.Acestatrebuierealizatpncel
trziuladepunereaceleideadouacererideplat.
Prin aciunile propuse n Planul de afaceri trebuie s se asigure fezabilitatea proiectului i continuitatea
activitiidupincetareaacordriisprijinului,petoatperioadadeexecuieimonitorizareaproiectului.
La depunerea celei dea doua cereri de plat, beneficiarul trebuie s fac dovada desfurrii activitilor
comerciale prin realizarea procentului stabilit pentru obiectivul obligatoriu de ndeplinit. Cerina va fi
verificatnmomentulfinalizriiimplementriiPlanuluideafaceri.
nsituaiancarelaverificareseconstatfaptulcproduciacomercializatsauactivitileprestatedectre
solicitantnurespectprocentulpropusdebeneficiar,seprocedeaznfunciedesituaie,astfel:
Ghidul Solicitantului Sub-msura 6.2

versiunea 02

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n mod
gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

1. Dac procentul realizat se menine n cerinele prevzute la CS4, suma aferent procentului
nerealizat(diferentaintreprocentulpropusdebeneficiarinPlanuldeafacerisiprocentulrealizat)se
reine din cea dea doua tran de plat. Pentru calculul sumei de reinut, procentul nerealizat se
apliclaintreagavaloareasprijinuluicontractat.ncazulncarediferenaestemaimaredectcea
deadouatrandeplat,seconstituie,ncompletare,undebitderecuperatdinprimatransde
plat.
2. DacprocentulrealizatnusemeninencerineleprevzutelaCS4,punctajulserecalculeazipot
existaurmtoarelesituaii:
a. Proiectul ar fi fost selectat punctajul recalculat este mai mare decat punctajul ultimului
proiect selectat in sesiunea respectiv suma aferent diferenei procentului nerealizat
(diferenta intre procentul propus de beneficiar in Planul de afaceri si procentul realizat) se
reine din cea dea doua tran de plat. Pentru calculul sumei de reinut, procentul
nerealizatseapliclaintreagavaloareasprijinuluicontractat.ncazulncarediferenaeste
mai mare dect cea dea doua tran de plat, se constituie, n completare, un debit de
recuperatdinprimatransdeplat;
b. Proiectulnuarfi fostselectatpunctajulrecalculateste mai micdecatprocentulultimului
proiect selectat n sesiunea respectiv, prima tran de plat va fi recuperat integral i,
implicit,tranaadouadeplatnusevamaiacorda.
Obiectivelespecificesuntminimum2maximum5iarponderileaferentefiecruiasuntdeminimum20%i
vorfistabilitenfunciedeimportanaacestoralarealizareaobiectivuluigeneralpropusprinproiect.

Atenie!
Sumaprocentelortuturorobiectivelorspecificetrebuiesfie100%.
ncadrulobiectivelorspecificenusepoateincludeobiectivulobligatoriudendeplinit(comercializareasau
prestareaactivitilor).
n situaia n care la data solicitrii celei dea doua trane de plat se constat nendeplinirea unuia/mai
multor obiective specifice prevzute n Planul de afaceri, AFIR va proceda la recuperarea unei sume,
proporional cu ponderea aferent obiectivului/obiectivelor nerealizate (se aplic la ntreaga valoare a
sprijinului).

SevaaveanvederecalantocmireaPAiimplementareaacestuia,cheltuielileoperaionalepropuse(salarii,
materiiprime,materialeconsumabile,altecheltuielicucapitaluldelucru),sdeserveascexclusivactivitatea
propusainPAisconcurelandeplinireairealizareaPA.
Pentrudesfurareaactivitilorpropuseprinproiectsolicitantultrebuiesasigureinfrastructuranecesar
(echipamente, utilaje, dotri, teren construit/neconstruit etc) i, n secundar, poate s asigure capitalul de
lucru (achiziie materii prime, materiale etc). Se va asigura continuitatea activitilor finanate prin proiect
dupacordareaceleideadouatranedeplat
ModificareaPlanuluideafaceri
BeneficiarulpoatesolicitamodificareaPlanuluideafaceridecelmultdouorinperioadadeimplementare
a acestuia, n baza unei justificri fundamentate, care s nu conduc la modificarea amplasamentului,
obiectivelor,criteriilordeeligibilitateiacelordeselecie.
Cutitludeexemplu,seacceptmodificareaaciunilor(prineliminaresauadugare)cucondiiasnuseaduc
atingereobiectivuluispecificiprocentulaferentacestuia.Faceexcepieachiziiadeterencaaciunencadrul
unuiobiectivspecific.
nperioadadevalabilitateacontractuluidefinanare,nuvorfimodificateobiectivelepecaresolicitantulse
angajeazslerealizezencadrulPlanuluideafaceriipentrucareaprimitpunctajlaselecie,aceastafiindo
condiieobligatoriepentrumeninereasprijinului.

Ghidul Solicitantului Sub-msura 6.2

versiunea 02

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n mod
gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

Atenie!DacsolicitantulabeneficiatdeserviciideconsiliereprinMsura02acesteserviciinuvormaifi
incluse in Planul de afaceri. Verificarea se va efectua la depunerea Cererii de Finantare i dac se constat
dublafinanare,proiectuldevineneeligibil.

2.3TIPURIDECOSTURIELIGIBILE

Activitatea principal pentru care se solicit finanare prin submsura 6.2 trebuie s se regseasc n Lista
codurilorCAENeligibilencadrulsubmsurii6.2(Anexa7laGhidulsolicitantului).
Sprijinulseacordpentrundeplinireaobiectivelorspecificecareconduclarealizareaobiectivuluigeneralal
proiectuluiicareseregsescnPlanuldeafaceri.
Toate cheltuielile propuse n Planul de afaceri, inclusiv capitalul de lucru5, capitalizarea ntreprinderii6 i
activitile relevante pentru implementarea corect a Planului de afaceri aprobat, corespunzatoare
activitatiicoduluiCAENdincerereadefinantare,sunteligibile,indiferentdenaturaacestora,cuexcepia
achiziionriidevehiculepentrutransportulrutierdemrfuri,curespectareaprevederilorOrdinuluiMADRnr.
1.731/2015,cumodificrileicompletrileulterioare.
Anexa8laGhidulSolicitantuluicuprindeListacodurilorCAENaferenteactivitilorpentrucaresuntpermise
doarcheltuielidedotare.

Condiiispecialepentrueligibilitateaanumitortipuridecheltuieli:
(1) Cheltuielicuachiziiadeterenuri
Avand n vedere obiectivele submsurii 6.2, care vizeaz diversificarea economiei rurale prin creterea
numrului de microntreprinderi i ntreprinderi mici n sectorul neagricol, crearea de servicii i locuri de
muncnspaiulrural,precumincurajareamenineriiidezvoltriiactivitilormeteugretitradiionale,
achiziionareadeterennupoatereprezentaunscopnsine,realizabilprinaccesareaacesteimsuri.
nvedereapreveniriiutilizriialocriifinanciareaferentesubmsurii6.2preponderentpentruachiziionarea
de teren construit/neconstruit, aceast aciune este admis cu ndeplinirea cumulativ a urmtoarelor
cerine:
Suma public nerambursabil utilizat pentru achiziionarea terenului construit/neconstruit este
acceptatnlimitaa10%dinvaloareasprijinuluiacordat,
nPlanuldeafacerisedemonstreaznecesitateaachiziionriiterenuluinvedereadezvoltriiafacerii
irealizriiobiectivuluigeneralalproiectului;
AchiziiadeterenreprezintoaciunencadrulunuiobiectivspecificalPlanuluideafaceri.
In cazul in care prin proiect, solicitantul propune achizitie de teren, in Planul de afaceri se va meniona
obligatoriu localitatea (nivel de UAT comuna) in care va fi achizitionat terenul aferent realizarii activitatilor
propuseprinproiect;solicitantul/beneficiarulesteobligatsaimplementezeproiectulinlocalitatearespectiva,
mentionatainPlanuldeafaceri,subsanctiunearezilieriiproiectului.
Achiziionarea unei construcii poate fi eligibil numai mpreun cu terenul aferent, valoarea total
teren+construcietrebuiessencadrezenlimitaa10%dinvaloareasprijinuluiacordat.
Nuseacceptachiziiaapartamentelor/birourilorinspaiirezideniale,respectiv,debirouri.
Daclaverificareaceleideadouatranedeplatseconstatfaptulcasumapublicnerambursabilutilizat
pentruachiziiaterenuluiconstruit/neconstruitestemaimarede10%dinvaloareanerambursabilaferent
obiectivelor indeplinite (calculat conform procentelor), cea dea doua tran de plat va fi diminuat cu
diferenapnlasumaacceptat.

5
6

Capitaldelucrusaufondderulment:fonduriledisponibilepentruactivitateadezicuzi.
Capitalizareantreprinderii:acumularedecapital,transformareaprofituriloracumulatesiarezervelorincapitalemis.

Ghidul Solicitantului Sub-msura 6.2

versiunea 02

10

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n mod
gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

ncazulncarediferenaestemaimaredectceadeadouatrandeplat,seconstituie,ncompletare,un
debitderecuperatdinprimatransdeplat.
Cutitludeexemplu:
Pentruunproiectcuvaloare50.000eurolacareobiectivulobligatoriudendeplinitafostrespectatdarnua
fost ndeplinit un obiectiv specific care particip cu 20% la ndeplinirea obiectivului general al proiectului,
valoareatotaleligibilaterenuluiconstruit/neconstruitestede:
10%*80%*50.000euro=4.000euro

(2) Cheltuielicumijloaceledetransportspecializate
Suntacceptatepentrufinanareurmtoareletipuridemijloacedetransport:
- Ambulanaumana;
- Autospecialapentrusalubrizare;
- Masinaspecializatapentruintervenii,prevazutacunacelpentruexecuiadelucrrilanalime;
- Autocisternpentruprodusenealimentare(doarautocisternpeautoasiuexcluscaptractori
remorcaautocisternasauunadineleseparat)
- Mainademturatcarosabilul;
- Autobetonier;
- Autovidanj;
- Utilajspecializatpentrumprtierematerialantiderapant(esteeligibildoardacechipamentuleste
montatdirectpeautoasiu,faraputeafidetaat).

Ambulanaveterinar,mainadetransportfunerarsunteligibilecundeplinireacumulativaurmtoarelor
condiii:
mijloculdetransportsafieincadratincategoriaN1sauN27cumaximum3locurii2uideacces
incabina;
safiemodificatconstructivsiomologatR.A.R.caautovehiculspecial/specializatpentruactivitatea
propusaprinproiect;
in cartea de identitate a vehiculului trebuie inregistrata mentiunea speciala din care sa reiasa
modificareadestructura,conformcerintelorautoritatiipublicederesortsilegislatieiinvigoare.
mijloculdetransportnuvafifolositpentrualteactivitatidectpentrucelepropuseprinproiect.
Toateacestemijloacedetransporttrebuiesafienumaidetipulautosasiu.Laultimatranadeplatseva
aduceobligatoriuomologareaRAR.

Incazulproiectelorprincaresepropuneachizitiadeechipamentedeagrementsolicitantul/beneficiarulare
obligatiadeautilizaechipamenteleachizitionatenumaiinscopuldeserviriiobiectivelorpropuseprinproiect
sinumaiinariageograficadescrisainPlanuldeafaceri.
IncazulincareinperioadadevalabilitateaContractuluideFinantare(inclusivinperioadademonitorizare)se
constatautilizareaechipamentelornafaraarieidescrise,vafirecuperatntregulajutorfinanciarpltitpn
ladatarespectivinusevamaiefectuanicioplatulterioar.

Atenie!Inariilenaturaleprotejatenusunteligibileechipamenteledeagrementautopropulsate.

ConformprevederilorOrdinuluinr.1275/2009pentrumodificareaicompletareaReglementrilorprivindomologareaindividual,eliberareacriide
identitateicertificareaautenticitiivehiculelorrutiereRNTR7

Ghidul Solicitantului Sub-msura 6.2

versiunea 02

11

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n mod
gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

2.4TIPURIDECOSTURINEELIGIBILE

Nusunteligibile
cheltuielile cu achiziionarea de utilaje i echipamente agricole aferente activitii de prestare de
servicii agricole, n conformitate cu Clasificarea Activitilor Economice Naionale, precum i
producereaicomercializareaproduselordinAnexaIlaTratat;
cheltuielile aferente domeniilor exceptate n conformitate cu prevederile Ordinului MADR nr.
1731/2015,cumodificrileicompletrileulterioare
2.5PRINCIPIIICRITERIIDESELECIEAPROIECTULUI
Evaluarea proiectelor se realizeaz lunar pentru proiectele ce au un punctaj estimat (autoevaluare/pre
scoring)maimaresauegaldectpraguldecalitatelunarmentionatnanunullicitaieianualedeproiecte.
Pentru aceast submsur pragul minim este de 15 puncte i reprezint pragul sub care niciun proiect nu
poateintralafinanare.

Cereriledefinanarecareaupunctajulestimat(autoevaluare/prescoring)maimicdectpragulde
calitatelunarnupotfidepuse.
nainte de depunerea cererii de finanare solicitantul realizeaz autoevaluarea (prescoringul)
acesteia,ceeacepresupuneestimareapunctajuluinmodctmaiobiectivinscriereaacestuian
CerereadeFinanare,laseciuneaADatedespretipuldeproiectibeneficiar.
nsituaiancare,proiectelealcrorpunctajvascdeanurmaevaluriiAFIRsubpraguldecalitate
corespunztorlunii/trimestruluirespectiviproiectelencadrategreitdinpunctdevederealalocrii
financiare aferente unei msuri/submsuri/componente(alocare distinct), vor fi declarate
neconforme.

Punctajulproiectuluisecalculeaznbazaurmtoarelorprincipiiicriteriideselecie:

Nr.crt.
Principiiicriteriideselecie
1.

2.

Principiuldiversificriiactivitiiagricoleafermierilor/membrilorgospodriei
agricolectreactivitinonagricole

Punctaj
Max.15p

1.1.Proiectecaresuntiniiatedeunfermier/membrualgospodarieiagricolecarea
activat nagriculturminimum 12 luni pn ladata depuneriicererii de finanare
(faptverificatnbazadedateAPIA/RegistrulANSVSA/RegistrulAgricol).

15p

1.2. Proiecte care sunt iniiate de o ntreprindere existent, care a desfurat n


principal activitate n domeniul agricol i intenioneaz si diversifice activitatea
nsectorulnonagricol.Activitateaagricoltrebuiesfierealizatpeperioadaacel
puin12lunideladatanfiinriiipnladatadepuneriicereriidefinanare.

10p

Principiul prioritizrii sectoarelor cu potenial de cretere (textile i pielrie,


Industrii creative i culturale inclusiv meteuguri8, activiti de servicii n
tehnologiainformaiei,agroturism,serviciipentrupopulaiadinspaiulrural)

Max.40p

2.1. Proiecte ce vizeaz activiti de producie din sectoarele cu potenial de


cretere.

40p

Proiectul vizeaz activiti conform codului CAEN aferent activitii de producie


8

Activitateameteugreascesteapreciatdectreexpertpentrufiecareproiectnpartenfunciedeobiectivele/acivitilepropusedesolicitantn
Planuldeafaceri,nbazadefiniieicuprinsencap4.4DicionardetermenidinprezentulGhidinunfunciedecodulCAENpentrucaresesolicit
finanare(ntructoanumeactivitatesepoatedesfurafiemecanizatfiecameteug)

Ghidul Solicitantului Sub-msura 6.2

versiunea 02

12

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n mod
gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

scorate.
2.2.Proiectecevizeazserviciidinsectoarelecupotenialdecretere.

35p

Proiectul vizeaz prestarea de servicii conform codului CAEN aferent serviciului


scorat.
3.

Principiul stimulrii activitilor turistice n sensul prioritizrii activitilor


agroturistice desfurate n zonele cu potenial turistic ridicat/ destinaii
ecoturistice/zonelecuariinaturaleprotejate.

Max.20p

3.1.Proiectecevizeazinvestiiinagroturism(pensiuniagroturisticei/sauservicii
deagrement9))nzonelecupotenialturisticridicat;

Max.10p

Vorfipunctateproiectelecaresedezvoltnzonecupotenialturisticridicat,dar
insuficientdezvoltatedinpunctdevedereturistic,nconformitatecuOrdonanade
Urgennr.142din28octombrie2008privindaprobareaPlanuluideamenajarea
teritoriuluinaionalSeciuneaaVIIIazonecuresurseturistice,cumodificrilei
completrile ulterioare, precum i a metodologiei de acordare a punctajului total
aferentpotenialuluidedezvoltareturistic(evaluarefinal).
Punctajul acordat acestui criteriu se calculeaz n funcie de amplasamentul
investiiei (comuna), n localiti cu concentrare foarte mare de resurse i n
localiticuconcentraremarederesurse.
ncazulUATurilorcuconcentraremarederesurseturistice(cmrt)punctajulvafi
demax.5puncte.
Pentru fiecare UAT se va calcula punctajul aferent aplicnduse urmtoarea
formuldecalcul:
Cmrt*5/Punctajmax.cmrt=punctajfinal(cudouzecimale).
Not:PunctajulmaximalcmrtconformListeicomunelorcupotenialturisticeste
de45depuncte.
n cazul UATurilor cu concentrare foarte mare de resurse turistice (cfmrt)
punctajulvafidemax.10puncte.
Pentru fiecare UAT se va calcula punctajul aferent aplicnduse urmtoarea
formuldecalcul:
Cfmrt*10/Punctajmax.cfmrt=punctajfinal(cudouzecimale).
Not:PunctajulmaximalcfmrtconformListeicomunelorcupotenialturisticeste
de56,40depuncte.
Lista comunelor cu potenialturisticeste ntocmit n conformitatecuOrdonana
de Urgen nr. 142/2008 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului
naionalSeciuneaaVIIIazonecuresurseturistice,cumodificrileicompletrile
ulterioare, precum i a metodologiei de acordare a punctajului total aferent
potenialului de dezvoltare turistic (evaluare finala) http://www.mdrt.ro/studii
defundamentareprivindpatnsectiuneaaviazonecuresurseturistice
3.2.Proiectecareincludactivitituristicedeagrement10cevorfidesfuraten
zonelecudestinaiiecoturistice.

5p

Serviciileturisticedeagrementprimescpunctajnumaiaceleservicii(carepotincludesidotari)obligatoriiderealizat,conformclasificarii
agropensiunii,infunctiedenumaruldemargarete(conformordinANT65/2013).
.
10
Activitatileturisticedeagrementprimescpunctajnumaiaceleactivitatidependentedeostructuradecazareagroturisticadarcarenufacpartedin
criteriileobligatoriipentruclasificareaacesteiaconformOrdinuluinr.65/2013(ex.birdwatching,echitatie,etc).

Ghidul Solicitantului Sub-msura 6.2

versiunea 02

13

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n mod
gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

4.

3.3. Proiecte care includ activiti turistice de agrement ce vor fi desfurate n


zonecuariinaturaleprotejate.

5p

Principiulstimulriiunuinivelridicatdecalitatealplanuluideafaceri,carevafi
stabilitnfunciedeproduciacomercializatsauactivitileprestate,nprocent
depeste30%dinvaloareaprimeitranedeplat.

Max.25p

4.1.Proiectecareprevdnplanuldeafaceriproduciecomercializatsauactiviti
prestate ntrun procent mai mare de 40% din valoarea primei trane de plat.
VerificareaserealizeaznbazaprognozelordinPlanuldeafaceri.

25p

4.2.Proiectecareprevdnplanuldeafaceriproduciecomercializatsauactiviti
prestatentrunprocentmaimarede30%ipnla40%dinvaloareaprimeitrane
deplat.VerificareaserealizeaznbazaprognozelordinPlanuldeafaceri.

15p

TOTAL

100p

Criteriile de selecie 1.1 i 1.2 se consider ndeplinite n cazul n care solicitanii ntrunesc condiia la data
depuneriiCereriideFinanare.
Nu exist obligativitatea meninerii activitii agricole pe toat perioada de valabilitate a Contractului de
Finanare.
Punctajulestimat(autoevaluare,prescoring)sevafacepepropriarspundereabeneficiarului.
Pentru acordarea punctajului aferent CS1, fermierul/membrul unei gospodrii agricole, trebuie s fi
desfuratactivitateagricolcelpuin12luniconsecutivenainteadepuneriiCereriidefinanare

ExploataiaagricoltrebuiesfienregistratobligatoriunRegistrulUnicdeIdentificare
APIAi/saunRegistrulagricoli/saunRegistrulexploataiilorANSVSAcuminimum12
luniconsecutivenainteadepuneriiCereriideFinanare;
Punctarea CS 1 se va realiza indiferent de localizarea fermei/gospodriei agricole/exploataiei
agricolecarepoatefiattnmediulruralctinmediulurban.
La depunerea Cererii de Finanare, solicitantul trebuie sa fie nregistrat la ONRC ca microntreprindere/
ntreprindere mic cu sediul social i punctul de lucru (dac este cazul) pentru care se solicit finanare, n
mediulrural.

PRECIZRICUPRIVIRELASTRUCTURILEDEPRIMIRETURISTICEDETIPULPENSIUNILORAGROTURISTICE.
Solicitantultrebuiesdesfoareoactivitateagricolcrestereaanimalelor,cultivareadiferitelortipuri
de plante, livezi de pomi fructiferi la momentul depunerii Cererii de Finanare, n conformitate cu
prevederilencazulstartupurilor,activitateaagricolpoatefidoveditadeasemeneasiincazulincare
actionarulmajoritarabsolut(caredetineminimum50%+1dinactiunile/partilesocialealesolicitantului)a
desfuratactivitateagricollamomentuldepuneriiCereriideFinanare;
Exploataiaagricolaferentagropensiuniitrebuiesfieamplasatperazaaceleiaiunitiadministrativ
teritoriale(comun)cuamplasamentulpecaresevarealizaiinvestiia(nconformitatecuprevederile
OrdinuluiANTnr65/2013,cumodificrileicompletrileulterioare);
Structurile de primire turistice cu funciuni de cazare de tipul pensiunilor agroturistice11 trebuie s
ndeplineasccriteriileminimeobligatoriiprevzutenOrdinulpreedinteluiAutoritiiNaionalepentru
Turism (ANT) nr. 65/2013, cu modificrile i completrile ulterioare. Nivelul de confort i calitatea
serviciilor propuse prin proiect trebuie s ndeplineasc criteriile minime obligatorii pentru pensiuni
agroturisticeclasificatelaminimumomargaret;

11

.Asevedea:ANEXAnr.15dinOrdinulnr.65/2013,cumodificrileicompletrileulterioare

Ghidul Solicitantului Sub-msura 6.2

versiunea 02

14

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n mod
gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

Atenie!SevoraveanvederemodificrileaduseprinOrdinulpreedinteluiANTnr.221/2015

Schimbareadestinaieiuneilocuinenstructurdeprimireturisticdetipulpensiuneagroturisticaeste
consideratinvestiienou;
Pentruinvestiiilenoinstructuriledeprimireturisticdetipulpensiuneagroturistic(construcienou/
schimbareadesinatieiuneicladiri)suprafatadeterenaferentstructuriideprimireturistictrebuies
fie n conformitate cu prevederile Ordinului nr. 65/2013 cu modificrile i completrile ulterioare, n
vedereaevitriisupraaglomerriiiafragmentriiexcesiveapeisajuluinatural;
Beneficiarulivaluaangajamentulcvaintroduceobiectivulinvestiionalncircuitulturistic
Beneficiarul trebuie s respecte cerinele de mediu specifice investiiilor n perimetrul ariilor naturale
protejate.
Atenie!nsituaia ncarebeneficiarul nuprezinttoateautorizaiilesolicitatenaintede adouatrande
plat,proiectuldevineneeligibil..

2.6VALOAREASPRIJINULUINERAMBURSABIL
Sprijinulpublicnerambursabil:
este de 50.000 de euro/proiect, cu excepia activitilor de producie, servicii medicale, sanitar
veterinareideagroturismpentrucarevaloareasprijinuluiestede70.000euro/proiect;
Atenie!Sprijinulseacordsubformdesumforfetarnfunciedetipulinvestiiei,respectiv,50.000euro
sau70.000euro.Nusealocsumeintermediare.
seacordnbazaunuiPlandeafaceri
seacordcurespectareaprevederilorRegulamentului(CE)nr.1407/2013;
seacordnbazaprevederilorOrdinuluiMADRnr.1731/2015
nutrebuiesdepeasc200.000euro/beneficiarpedurataatreiexerciiifinanciareconsecutive,cu
excepia ntreprinderilor unice care efectueaz transport de mrfuri n contul terilor sau contra cost,
pentru care sprijinul nu depete suma de 100.000 euro pe durata a trei exerciii financiare
consecutive.
Atenie!ncazulncare,prinacordareaajutoruluideminimissolicitatprinCerereadeFinanaredepuspe
submsura6.2,sardepiplafonulde200.000euro/beneficiar(ntreprindereunic),proiectulvafideclarat
neeligibil.
Ajutoarele de minimis nu pot fi utilizate pentru achiziionarea de vehicule pentru transportul rutier de
mrfuri,autoturismesauautovehiculedetransportpersoane.
Serviciileintegrate,ncaretransportulpropriuzisreprezintdoarunelement,cumarfiserviciiledemutare,
serviciilepotalesaudecurieratoricolectareadeeurilorsauserviciiledeprelucrare,nuartrebuiconsiderate
serviciidetransport.
Potrivitart.9literac)dinOMADR1731/2015,dataacordriiajutoruluideminimisseconsideradatalacare
dreptul legal de a primi ajutorul este conferit beneficiarului n conformitate cu regimul juridic naional
aplicabil,indiferentdedatalacareajutoareledeminimissepltescntreprinderiirespective
n conformitate cu prevederile art. 60 din Regulamentul (CE) nr. 1306/ 2013, nu sunt eligibili
solicitanii/beneficiarii care au creat n mod artificial condiiile necesare pentru a beneficia de finanare n
cadrulmsurilorPNDR20142020.

Atenie! n cazul constatrii de ctre AFIR a unor astfel de situaii, n orice etap de derulare a proiectului,
acestaestedeclaratneeligibiliseprocedeazlarecuperareasprijinuluifinanciar,dacsauefectuatpli.

Ghidul Solicitantului Sub-msura 6.2

versiunea 02

15

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n mod
gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

Capitolul3
ACCESAREAFONDURILORNERAMBURSABILE
ACORDATEPENTRUSUBMSURA6.2

n cazul sprijinului pentru nfiintarea de activiti neagricole n zone rurale se aplic principiul finanrii
nerambursabilesubformauneiprime/sumeforfetare.
Un solicitant al sprijinului prin submsura 6.2 poate depune n acelai timp proiecte pentru alte sub
msuri/msuridincadrulPNDRpentruaficofinanateprinFEADRcundeplinireacumulativaurmtoarelor
condiii:
a) respectareacondiiilordeeligibilitatealeacestuiaiaregulilorajutoarelordeminimis;
b) nusuntcreatecondiiilepentruaobinenmodnecuvenitunavantaj,nsensulprevederilorart.60
dinRegulamentul(UE)nr.1306/2013,noriceetapdederulareaproiectului;
c) dacproiectelenuformeazmpreununfluxtehnologic.

3.1COMPLETAREA,DEPUNEREAIVERIFICAREADOSARULUICERERIIDEFINANARE

Dosarul Cererii de Finanare conine Cererea de Finanare nsoit de anexele tehnice i administrative
conformlisteidocumentelor,carevorfiscanateidepusenumaionlinepepaginadeinternetwww.afir.info.
FormularulstandardalCereriideFinanareesteprezentatnAnexa1laprezentulGhidiestedisponibil,n
formatelectronic,peadresadeinternetwww.afir.info.
EsteobligatoriecompletareaanexelorIndicatoridemonitorizareiFactorideriscpriintegrantedin
Cererea de Finanare, cu respectarea formatului standard i a coninutului acestora. Se completeaz doar
informaiilesolicitate!

Atenie! Nu se adaug alte categorii de indicatori i nici ali factori de risc n afara celor inclui n anexele
menionatemaisus!
CerereadeFinanaretrebuiensoitdeanexeleprevzutenmodelulstandard.AnexeleCereriideFinanare
fac parte integrant din aceasta. Depunerea se va realiza numai n sistem electronic, accesnd linkul
www.afir.info

3.1.1 COMPLETAREACERERIIDEFINANARE

Completarea Cererii de Finanare, inclusiv a anexelor acesteia, se va face conform modelului standard.
Modificareamodeluluistandard(eliminarea,renumerotareaseciunilor,anexareadocumentelorsuportnalt
ordine dect cea specificat etc.) poate conduce la respingerea Dosarului Cererii de Finanare pe motiv de
neconformitateadministrativ.
CerereadeFinanaretrebuieredactatpecalculator,nlimbaromn.
CerereadeFinanaretrebuiecompletatntrunmodclaricoerentpentruanlesniprocesuldeevaluarea
acesteia.
nacestsens,sevorfurnizanumaiinformaiilenecesareirelevante,carevorprecizamodulncarevafiatins
scopulproiectului,avantajelecevorrezultadinimplementareaacestuiaincemsurproiectulcontribuiela
realizareaobiectivelorprogramului.

3.1.2 DEPUNEREAONLINEADOSARULUICERERIIDEFINANARE

DosarulCereriideFinanarecuprindeCerereadeFinanarecompletatidocumenteleataate(conformListei
DocumentelorparteaEdinCerereadeFinanare),carevorfiscanateidepuseonline.

Ghidul Solicitantului Sub-msura 6.2

versiunea 02

16

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n mod
gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

DosarulCereriideFinanarevafipaginat,cutoatepaginilenumerotatemanualnordinedela1lannpartea
dreaptsusafiecruidocument(recomandabil)undenestenumrultotalalpaginilordindosarulcomplet,
inclusivdocumenteleanexate.
PentruadepuneCererideFinanareonline,solicitaniicarenuaucontpesiteulwww.afir.info,vortrebuis
i creeze cont de utilizator n cadrul acestui portal. Utilizatorii care au deja cont creat l pot utiliza pentru
ncrcareaCererilordeFinanarenformatelectronic.
IMPORTANT!
Depunerea proiectelor se realizeaz lunar doar pentru proiectele care au punctajul estimat (evaluare
prescoring)maimaresauegaldectpraguldecalitateaferentluniirespective.

Atenie! Este strict interzisa utilizarea tuturor robotilor sau scripturilor care colecteaza in mod
automat resursele, folosirea programelor care imita caracteristicile unui utilizator uman sau care
ofera un avantaj nedrept, si/sau folosirea de click-bots sau script-uri care executa click-uri in mod
automat sau reproduc in alt mod comportamentul uman.
Este strict interzisa utilizarea de locatii multiple / ip-uri multiple pentru acelasi User.
Atenie!SolicitaniicareicreeazmaimultdeuncontpesiteulAFIRidepunmaimulteproiectepesub
msura6.2,naceeaisesiune,voraveatoateproiecteledeclarateneeligibile

PAIIcaretrebuieparcuripentruncrcareaCererilordeFinanarenportalulAFIRsunturmtorii:
I.AccesareasiteuluiAFIR
Accesul la portal se realizeaz prin intermediul unui webbrowser (ex: Internet Explorer, Mozilla Firefox) i
accesareaadreseiwww.afir.info.Odataccesatadresa,vafiafiatpaginaprincipal.
II.Autentificare
Pentru logare exist, un cmp de tip text, pentru introducerea datelor legate de user:
i deconectare

. De asemenea, se gsete i un

buton dedicat optiunii de nregistrare ca utilizatori a vizitatorilor


. Dup nregistrare,
utilizatorulvaprimiunemaildeconfirmareivatrebuisurmezeinstruciuniledinrespectivulmesajpentru
activareacontuluicreat.
III.Pregtiredocumentepentruncrcare
Dupautentificare,sevadeschidesesiuneadelucru,ncareutilizatorulvaefectuapaiiurmtori:
1.Completaredatedeidentificarealesolicitantului:
2.Completareasesiuniiiasubmsuriipecaresedoretedepunereaproiectului:
n vederea depunerii proiectului, solicitantul va selecta din lista disponibil sesiunea, licitaia i submsura
corespunztoare.Dupselectareaacestora,utilizatorulvacontinuacupasuldencrcareCereredeFinanare
ianexetehnicoadministrative.
IV.ncrcareaCereriideFinanare,aanexelortehniceiadministrative.
Suntdisponibileurmtoareleseciuni:
1.

ncrcareaformularuluiCereredeFinanare

LancrcareaCereriideFinanarevoravealocoseriedevalidrinscopuldeaajutasolicitantulncorectarea
diverselorproblemeprecum:
a.
formularulCereriideFinanaretrebuiesfieredactatelectronic.
b.
sevautilizaultimaversiunedeCereredeFinanare,publicatpentrusesiunearespectiv.
Ghidul Solicitantului Sub-msura 6.2

versiunea 02

17

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n mod
gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

c.
d.

e.

denumireafiierelornutrebuiesacontinacaracterelespeciale~"#%&*:<>?/\{|}
Esteobligatoriecompletareacmpurilor:
CNP/CUIsolicitant
Statutjuridicsolicitant
Datedeidentificarealereprezentantuluilegaldeproiect:
BI/CI/Paaport
a. Serie
b. Numr
Dataeliberrii
Datavalabilitii
Emailreprezentantlegal
AmplasareproiectRegiuneJude
Obiectivinvestiie:Jude/Localitate/Comun/Sat:secompleteazculocaiasediuluisocialsau
punctuluidelucruundesevarealizaproiectul
n funcie de informaiile privind amplasarea proiectului Regiune Jude, se va stabili Oficiul
JudeeanlacaresevalansafluxuldeDepunereCereredeFinanare,nSPCDR.
ncrcareaformularuluiCereriideFinantarecompletat,semnatiscanat.

2.
ncrcaredocumenteanexateCereriideFinanare
Utilizatorul va ncrca fiecare document n parte, ncrcarea fiind de tip asincron. Validri privind formatul
fiierelorceurmeazafincrcate:
a.
Fiiereletrebuiesfienformat.pdfscanatecuorezoluiedeminim200dpi.Documenteledepuse
onlinetrebuiesafielizibile.
3.
ncrcareAltedocumente
n aceast seciune, utilizatorul are posibilitatea de a ncrca i alte documente justificative ale proiectului.
Duprealizareapailordemaisus,utilizatorulvaacionabutonuldeUpload,iarlafinalizareancrcrii,acesta
vaprimiunmesajdeconfirmare,dactoatefiiereleaufostncrcatecusucces.

IMPORTANT!
Va fi ataat o copie electronic (prin scanare) a Planului de afaceri, ca i a tuturor documentelor ataate
Cererii de Finanare, salvate ca fiiere distincte cu denumirea conform cu cea din lista documentelor
(seciuneaspecificdinCerereadeFinanare).

Dup ncrcarea cu succes a tuturor fiierelor, acestea vor fi transferate la AFIR. Acestea se vor regsi n
Sistemuldegestiuneadocumentelor,nfolderulproiectului,concomitentcupornireafluxuluideDepunere
Evaluare,nsarcinileefSLIN,pentrudesemnareaexpertuluicarevaverificaCerereadeFinanare.
Alocareabonurilordeordinesevarealizapringenerareauneisecveneunicepesesiune.
PentruaprevenirespingereaCereriideFinanarecaurmareadescopeririiunorerorideformncompletarea
Cererii de Finanare, solicitantul are responsabilitatea ncrcrii unei Cereri de Finanare n care informaia
trebuiesfiecompleticonformcurealitatea
Dupdepunereaproiectelor,pentrusolicitani,suntdisponibilenumaiaciunileVizualizare,Statusuri.
Atenie! Solicitanii vor putea retrage i/sau redepune proiectele o singur dat n cadrul sesiunii anuale
continue, cu excepia solicitanilor aflai sub incidena dispoziiilor art.6 lit.b) din H.G.nr.226/2015, cu
modificrileicompletrileulterioare.

PentruCereriledeFinanareacrorncrcareonlineprinintermediuluiportaluluiAFIRserealizeazdupora
14.00, termenul privind verificarea se deruleaz din ziua urmtoare. n ultima zi de depunere a licitaiei,
ncrcareaonlineserealizeazpnlaora16.00.

3.1.3 VERIFICAREADOSARULUICERERIIDEFINANAREDECTREOJFIR

VerificareaCererilordeFinanaresefacelaOJFIRdinjudeulundearelocimplementareaproiectului.
Ghidul Solicitantului Sub-msura 6.2

versiunea 02

18

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n mod
gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.


1.NCADRAREACERERIIDEFINANARENFUNCIEDEPRESCORING

CerereadeFinanareseverificdinpunctdevederealeligibilitiiialcriteriilordeselecie,ncazulncare
autoevaluareascorului(punctajului)solicitantuluiestemaimaresauegalcupraguldecalitatealluniincare
adepusCerereadeFinanare.

2.VERIFICAREAELIGIBILITIICERERIIDEFINANARE

Verificareaeligibilitiiconstn:
verificareaeligibilitiisolicitantului;
verificareacriteriilordeeligibilitate;
verificareaPlanuluideafaceriiatuturordocumenteloranexate.
Agenia pentru Finanarea Investiiilor Rurale i rezerv dreptul de a solicita documente sau informaii
suplimentaredac,peparcursulverificriloriimplementriiproiectului,seconstatcestenecesar.
Informaiile suplimentare se vor solicita n sistem online, de ctre experii evaluatori din cadrul entitii la
care se afl n evaluare Cererea de Finanare, iar rspunsul va fi transmis tot on line, n termen de 5 zile
lucrtoaredeladataprimiriiformularuluiE3.4sauvorfipredateexperilorOJFIR/CRFIRlavizitapeteren.

Cazurilencareexpertulevaluatorpoatesolicitainformaiisuplimentaresunturmtoarele:
1. n cazul n care documentul tehnic (Planul de afaceri) conine informaii insuficiente pentru
clarificareaunuicriteriudeeligibilitatesauexistinformaiicontradictoriininteriorulluiorifade
celemenionatenCerereadeFinanare.
2. ncazulncareavizele,acordurile,autorizaiileaufosteliberatedectreautoritileemitententro
formcarenurespectprotocoalelencheiatentreAFIRiinstituiilerespective.
3. corectareaerorilordeformasesizatepeparcursulverificriiCereriideFinanare.

Atenie!Clarificrilecuprinsendocumenteleprimitecaurmareasolicitriideinformaiisuplimentarenupot
fifolositepentrusuplimentareapunctajului.

3.VERIFICAREAPETERENACERERILORDEFINANARE

Verificarea pe teren se realizeaz de ctre entitatea care instrumenteaz Cererea de Finanare, respectiv
OJFIR la schimbarea destinaiei unei cldiri pentru agropensiuni i ori de cte ori expertul, cu
aprobareaefului,considercestenecesar.
Scopulverificriipeterenestedeacontroladateleiinformaiilecuprinsenanexeletehniceiadministrative
cu elementele existente pe amplasamentul propus. Expertul compar verificarea anumitor criterii de
eligibilitate pe baza documentelor (etapa verificrii administrative) cu realitatea, pentru a se asigura de
corectitudinearspunsurilor.
ncazulncaresolicitantulnuestedeacordcurezultateleviziteipeterenefectuatdectreexpertiiOJFIR,
acesta poate contesta rezultatele verificrii, la publicarea raportului de selecie, numai n cazul n care
reprezentantullegal/mputernicitulreprezentantuluilegalamenionatobservaiinformularulE3.8Fiade
verificarepeteren

4VERIFICAREACRITERIILORDESELECIE

nurmaverificriieligibilitiiiacriteriilordeseleciepotexistaurmtoarelesituaii:

proiectulesteneeligibil,cazncaresolicitantulestentiinatcuprivirelaacestaspect;

Ghidul Solicitantului Sub-msura 6.2

versiunea 02

19

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n mod
gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.


proiectulesteneconform12,cazncaresolicitantulestentiinatcuprivirelaacestaspect;

proiectulesteeligibilivaaveaunpunctajpraguldecalitatelunar,cazncareproiectulva
trecelaetapadeverificareacriteriilordeselecie;

VerificareapunctajuluideselecieserealizeazpentrutoateCereriledeFinanareeligibilepentrucaresa
constatatrespectareacondiiilordeeligibilitate,pebazaformularuluiFiadeevaluaregeneralaproiectului
E1.2,parteaBVerificareacriteriilordeselecieacereriidefinanare.

Verificrilevorfinconformitatecucriteriiledeselecieipunctajeleaferentestabilitenprezentulghid.

ncazulproiectelorverificate,suntposibileurmatoarelesituaii:

CereredeFinanareSelectat:
o punctajulcalculatdeexpertpraguldecalitatelunar;
o intrnprocesuldeselecieinRegistrulelectroniccustatutulS;
CerereadeFinanareNeconform:
o punctajulcalculatdeexpert<praguldecalitatelunar,
intrnRegistrulelectroniccustatutulR..

5.SELECIAPROIECTELOR
Submsurabeneficiazdeoalocarefinanciaranual.
Alocarea financiar public a submsurii aferent perioadei de depunere continue, criteriile de selecie,
punctajele de selecie, criteriile de departajare i pragul minim sunt realizate la iniiativa AMPNDR cu
consultareaprelabilaComitetuluideMonitorizare.
Pentru fiecare sesiune anual continu se face un ANUN DE LANSARE A SESIUNII ANUALE CONTINUE de
depunere a proiectelor, n caresevorprezenta: alocarea anual corespunztoaresubmsurii, intervalul de
depunereaproiectelor,pragulminimipraguriledecalitatelunare.
Punctajulminimpentruaceastsubmsurestede15puncte.

Ladepunereaproiectului,solicitantulareobligaiadearealizaautoevaluarea(prescoring).Punctajulrezultat
nurmaestimriitrebuie completatnrubrica punctajestimatdinseciuneaA6 Totalpunctajestimat
pentrucriteriiledeseleciendepliniteaCereriideFinanare.

Atenie!Solicitantuliasumpepropriarspunderepunctajulestimat(autoevaluare).

Depunerea continu a proiectelor n cadrul sesiunii anuale aferente unei msuri/ submsuri/
componente (alocare distinct) se oprete nainte de termenul limit prevzut n nota de lansare,
atunci cnd valoarea public total a proiectelor depuse avnd un punctaj estimat (autoevaluare/
prescoring) mai mare sau egal cu pragul de calitate aferent lunii/ trimestrului respectiv, excluznd
valoarea public total a proiectelor retrase ajunge la 200% din nivelul alocrii sesiunii anuale a
msurii/submsurii/componentei(alocaredistinct),cuexcepiaprimelor5zilecalendaristicedin
fiecareetapdedepunere)cndoprireadepunerilordeproiectenuestecondiionatdeatingerea
plafonuluide200%dinnivelulalocriisesiuniianuale.

12

ProiecteneconformeproiectelealcrorpunctajrezultatnurmaevaluriiAFIRestemaimicdectpraguldecalitate
lunar/trimestrialcorespunztorsauproiectelencadrategreitdinpunctdevederealalocriifinanciareaferenteunei
msuri/submsuri/component(alocaredistinct).
Ghidul Solicitantului Sub-msura 6.2

versiunea 02

20

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n mod
gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

Atenie!SolicitaniialcrorpunctajestimatvascdeanurmaevaluriiAFIRsubpraguldecalitate
corespunztorlunii/trimestruluirespectiviproiectelencadrategreitdinpunctdevederealalocrii
financiare aferente unei msuri/submsuri/componente(alocare distinct), vor fi declarai
neconformi.

Toateproiecteledepusentroluncalendaristic,careaupunctajulmaimaresauegalcupraguldecalitate
corespunztorluniirespective,vorfievaluatedectreAFIR.
Pentru proiectele depuse cu punctajul mai mare sau egal dect pragul de calitate corespunztor lunii
respective,sevantocmiunraportdeselecielunar.

Selecia proiectelor se face n ordinea descresctoare a punctajului de selecie n cadrul alocrii


disponibilepentruselecialunarcarereprezintdiferenadintrealocareaanualivaloareapublic
total a proiectelor selectate prin rapoartele de selecie/contestaii lunare anterioare, iar pentru
proiectelecuacelaipunctaj,departajareasevafacecresctornfunciedevaloareasprijinului.
ncazulproiectelorcuacelaipunctajiaceeaivaloareasprijinului,departajareaacestorasevaface
nordineaurmtoarelorprioriti:
1. ProiectecarepropunserviciiIT
2. Proiectecarepropunactivitimeteugreti
3. Proiectecarepropunserviciimedicale
4. Proiectecarepropunserviciipentrupopulatiadinmediulrural(alteledectserviciile
medicale)
ncazulproiectelorcuacelaipunctaj,aceeaivaloareasprijinuluiiaceeaiprioritate,departajarea
acestora se va face n ordinea descresctoare a procentului propus n Planul de afaceri pentru
produciacomercializat/serviciileprestate.

Atenie!Evaluareacriteriilordeseleciesefacenumainbaza documentelordepuseodatcuCerereade
Finanare.

Dupa finalizarea raportului de selecie lunar/final, aprobarea acestuia i publicarea pe siteul propriu, AFIR
notificsolicitaniicuprivirelarezultatulprocesuluideselecie.

CONTESTATIILEpotfidepusencepndcumomentulpublicriiRaportuluideSelecielunar/finalpepaginade
internetAFIR.
Aplicaniicareaudepusproiectencadruluneisesiunianualecontinuepentrucareafostntocmitunraport
deselecielunar/finalauladispoziie5zilelucrtoaredelapostareapepaginadeinternetAFIRaRaportului
deSelecielunar/finalpentruadepunecontestaiicuprivirelarezultatulevalurii.

Atenie!Contestaiilesesemneazdectrebeneficiarisedepunonline.

Dup soluionarea contestaiilor de ctre Comisia de Contestaii i publicarea raportului de contestaii pe


paginadeinternetalAFIR,solicitaniisuntnotificain3zilelucrtoaredelapublicarecuprivirelarezultatul
contestaiilor.

Dup publicarea raportului lunar/trimestrial/final de contestaii, AFIR va proceda la selecia


proiectelor cu punctajul total mai mare sau egal cu punctajul ultimului proiect selectat pentru
finanare, precum i a proiectelor cu punctajul total mai mare sau egal dect pragul de calitate
Ghidul Solicitantului Sub-msura 6.2

versiunea 02

21

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n mod
gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

lunar/trimestrialdarmaimicdectpunctajulultimuluiproiectselectatpentrufinanarensituaian
carenusuntproiecteeligibilefrfinanarenListaproiectelornefinanatedinRaportuldeSelecie
Lunar/Trimestrial.Proiecteleeligibileneselectatevorrmnenateptareivorintrancompetiie
cuproiecteledepusencadrulaceleiaisesiunianualecontinuededepunereaproiectelor,dupcaz.

IMPORTANT!
ProcesuldeSELECIEiprocesuldeVERIFICAREACONTESTAIILORsedesfaoarapotrivitRegulamentului
de organizare si functionare al procesului de selectie si al procesului de verificare a contestatiilor pentru
proiectele aferente masurilor din programul national de dezvoltare rurala 20142020 (pndr), cu
modificrileicompletrileulterioare,nvigoarelamomentullansriisesiunii, publicatpesiteurile
www.madr.roiwww.afir.info.

IMPORTANT!
REEVALUAREA CERERILOR DE FINANTARE IN URMA CONTESTATIILOR se realizeaz n baza documentelor
depuse odat cu Cererea de Finanare. Documentele suplimentare depuse la contestaie pot fi luate n
considerarenumainsituatiaincareacesteanufacpartedincategoriadocumentelorcaretrebuiedepuse
obligatoriulaCerereadeFinanare,existaulamomentuldepuneriiCereriideFinantareinuaucaobiect
mrireapunctajului.

3.2CONTRACTAREASPRIJINULUINERAMBURSABIL

Pentru proiectele selectate, AFIR notific beneficiarul privind selectarea Cererii de Finanare n vederea
prezentriidocumentelornecesarecontractriiprecumiadocumentelororiginaledepusencopielaDosarul
CereriideFinanare,pentrucaexpertulAFIRsverificeconformitateacuoriginalulacestora.

Atenie!Documentelenoriginal vor fi prezentate lasediulOJFIR n maximum 30dezile lucratoare de la


primireanotificariideselectareaCereriideFinantare

Dupsoluionareacontestaiilor,AFIRvanotificasolicitantulprivindselectareaCereriideFinanare
nvedereasemnariiContractuluideFinantarepentrutoateproiecteleeligibilecupunctajulmaimare
sau egal dect ultimul proiect intrat la finanare, precum i proiectele cu punctajul total mai mare
sau egal dect pragul de calitate lunar/trimestrial dar mai mic dect punctajul ultimului proiect
selectatpentrufinanarensituaiancarenusuntproiecteeligibilefrfinanarenListaproiectelor
nefinanatedinRaportuldeSelecieLunar/Trimestrial.

n urma depunerii la AFIR a Cererii de Finanare i a documentelor n original solicitate la contractare, pe


suportdehartie,unproiectselectatpoatefideclarat:
selectat pentru finanare, dac n urma verificrii documentelor sunt ndeplinite condiiile de
eligibilitateicriteriiledeselecie,cazncaresevanotificasolicitantulnvedereaprezentriilaCRFIR
nmaxim15zilelucrtoarepentruluarelacunotin,nvedereasemnriiContractuluidefinanare
(Anexanr.4laGhidulSolicitantului).
ncazulncaresolicitantulnuseprezintntermenulprecizatnNotificarepentrualualacunotin
ContractuldeFinanareinicinuanunAFIRcnusepoateprezentantermen,atunciseconsider
carenunatlaajutorulfinanciarnerambursabil;

neselectat pentru finanare, dac n urma verificrii documentelor nu sunt ndeplinite condiiile de
eligibilitateicriteriiledeselecie,cazncaresevanotificasolicitantul.

VerificareaconformitiilancheiereaContractuluidefinanare:

Ghidul Solicitantului Sub-msura 6.2

versiunea 02

22

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n mod
gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

EfectuareaconformitiisevarealizanaintedesemnareaContractuluideFinanareiconstnverificarea
Cererii de Finanare, respectiv dac documentele originale aflate n posesia solicitantului corespund cu
CerereadeFinanaredepuspeformatdehrtie.

Obiectul Contractuluide Finanare lreprezint acordareafinanrii nerambursabile dectreAFIR, pentru


punereanaplicareaCereriideFinanareasumatdectresolicitant.
Beneficiarului i se va acorda finanarea nerambursabil n termenii i condiiile stabilite n Contractul de
Finanareianexeleacestuia,inclusivnCerereadeFinanareaprobat,pecareacestaareobligaiadeale
respecta

IMPORTANT!
Se recomand ca solicitantul, respectiv beneficiarul sprijinului financiar, s consulte integral textul
contractuluidefinanareialanexeloracestuia,siasumeceleprevzutenacesteaiardupsemnarea
contractului,trebuiesseasigurecaintratnposesiaacestora.

Atenie!
ncazul n careexpertul verificator descoper modificriulterioareaduse documentelorscanaten format
electronic,proiectulesteconsideratneeligibilinusevamaincheiaContractuldeFinanare.

Constituieeroaredefondnesemnareadeclaraiilorpepropriarspunderesaunebifareauneicasute
din partea F a cererii de finantare, daca proiectul impune, situaie n care proiectul este declarat
neeligibil.Numaieroriledeformasecorecteazainprocesuldeevaluareprinsolicitaredeinformatii
suplimentare.

DuratadeexecuieaContractuluideFinanare
Estedemaximum60deluniicuprinde:
durataderealizareaobiectiveloriimplementareacorectaPlanuluideafaceri,demaximum 57delunidelasemnarea
contractuluiireprezinttermenullimitpnlacarebeneficiarulpoatedepunecerereapentruadouatrandeplat,la
careseadaug:
maximum90dezilecalendaristicepentruefectuareacelei.deadouatranedeplat.

DuratadevalabilitateaContractuluideFinanare
CuprindeduratadeexecuieaContractuluideFinanare,lacareseadaug3anidemonitorizaredeladataultimeipliefectuate
dectreAutoritateaContractant.

nperioadamonitorizriiproiectuluide3anideladataceleideadoua(iultima)trandeplatefectuatde
AFIR),beneficiarulseoblig:

srespecteismenincriteriiledeeligibilitateideselecie;

s nu modifice obiectivele prevazute n Planul de afaceri, parte integrant din Contractul i


CerereadeFinanare,

snunstrinezeinvestitia;

snuincetezeactivitateapentrucareafostfinanat.

Atenie!ncazulnerespectriiacestora,sumeleacordatevorfirecuperateintegral.

IMPORTANT!
Pentru categoriile de beneficiari ai finanrii din FEADR care, dup selectarea/contractarea proiectului,
precuminperioadademonitorizare,ischimbtipulidimensiuneantreprinderiiavuteladatadepunerii
cereriidefinanare,nsensultreceriidelacategoriademicrontreprinderelacategoriademicsaumijlocie,
respectiv de la categoria ntreprindere mic sau mijlocie la categoria alte ntreprinderi, cheltuielile pentru
finantareramaneligibile,curespectareaprevederilorlegalenvigoare,conformprevederilorart.10dinHG
nr.226/2015,cumodificrileicompletrileulterioare.
ModificareaContractuluideFinanareserealizeaznurmtoarelecondiii:
Ghidul Solicitantului Sub-msura 6.2

versiunea 02

23

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n mod
gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

numainscris,
numaincursuldurateideexecuieaacestuiastabilitprincontract
nuareefectretroactiv
cuacordulambelorpriprin:
o actaditional,
o notificaredeacceptare
o notdeaprobare

Atenie!Excepiefacsituaiilencareintervinmodificrialelegislaieiaplicabilefinanriinerambursabile,
cndAutoritateaContractantvanotificanscrisbeneficiarulcuprivirelaacestemodificri,iarbeneficiarul
seobligalerespectantocmai.

Cazuriacceptate:
ncazulmodificriiadresei,asediuluiadministrativ,acontuluibancarsaualbnciipentruproiectulPNDR,n
caz de nlocuire a reprezentantului legal sau administratorului fr a se modifica datele de identificare ale
firmei, Beneficiarul se oblig a notifica Autoritatea Contractant. Notificarea Beneficiarului va fi nsoit de
documentejustificativeeliberatenconformitateculegislaianvigoaredeautoritilecompetente.
ncazulmodificriiPlanuluideafaceri,Beneficiarulseobligsdepundocumentaiaaferentcucelpuin3
luninaintededepunereatraneiadouadeplat.Peparcursuldurateideexecuie,potfiaprobatemaximum
doumodificrialePlanuluideafaceri.
NuseacceptmodificrialeobiectivelormenionatenPlanuldeAfaceriiaprocenteloraferenteacestora.
Conformprevederilorart2(2)dinRegulamentul(UE)nr.1306/2013nsensulfinanrii,algestionriiial
monitorizrii PAC, fora major i circumstanele excepionale sunt recunoscute, n special, n
urmtoarelecazuri:
(a)decesulbeneficiarului;
(b)incapacitateaprofesionalpetermenlungabeneficiarului;
(c)ocatastrofnaturalgravcareafecteazputernicinvestitia;
(d)distrugereaaccidentalacldirilordestinateinvestiiei;
(e)expropriereantregiiinvestiiisauauneimaripriaacesteia,dacexproprierearespectivnuapututfi
anticipatladatadepuneriiCereriideFinanare.

n situaia apariiei forei majore/ circumstanelor excepionale, durata de execuie a proiectului aferent
ContractuluideFinanaresesuspendiarbeneficiarulareurmtoareleobligaii:
deanotificaAFIRnmaximum5ziledelaproducereaevenimentului;
deaprezentaAFIRdocumentejustificativeemisedectreautoritilecompetentenmaximum15
ziledelaproducereaevenimentului;
deanotificaAFIRnmaximum5ziledelancetareaproduceriievenimentului.

n cazul apariiei forei majore/circumstanelor excepionale, demonstrat de beneficiar prin depunerea de


documenteconformprevederilorlegislaieinvigoare,nusevarecuperasprijinulacordatlaprimatrani,
ncazulncaresituaianupoatefiremediatntermenuldesuspendareaContractuluideFinanare,nuseva
maiacordasprijinulaferenttraneiadoua.

3.3PLATA

n cazul submsurii 6.2, principiul finanrii nerambursabile este acela al acordrii unei prime de instalare
pentrunfiinareauneiactivitinoinspaiulrural
Valoareasprijinuluiestede50.000deeuro/proiect,cuexcepiaactivitilordeproducie,serviciimedicale,
sanitarveterinareideagroturismpentrucarevaloareasprijinuluiestede70.000euro/proiect,nbazaunui
Plandeafaceri.
Ghidul Solicitantului Sub-msura 6.2

versiunea 02

24

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n mod
gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

Sprijinulpentru nfiinareadeactiviti neagricolenzonerurale sevaacorda,sub formdeprim, ndou


tranedeplatautorizatedeAFIR,astfel:
primatran70%dincuantumulsprijinuluidupsemnareaContractuluideFinanare
adouatran30%dincuantumulsprijinuluidupndeplinireatuturorobiectivelordinPlanuluide
afaceri,fradepicincianidelancheiereaContractuluideFinanare.

Atenie!Sprijinulfinanciaracordattrebuieutilizatnscopulactivitiipropuseprinproiectinuninteres
personal!

Primacereredeplatsevadepunenmaximum30deziledeladatasemnriiContractuluideFinanarei
reprezint70%dinvaloareasprijinuluiacordat.Platasevaefectuanmaxim90deziledeladatadeclarrii
conformitiicereriideplatdectreAFIR.
PrinPlanuldeafaceri,solicitantulipoateasumaunprocentmaimarede30%,pebazacruiaproiectulvafi
scoratlacriteriuldeselecieCS4.nacestcaz,procentulstabilitdevineobligatoriudendeplinit.Cerinavafi
verificatnmomentulfinalizriiimplementriiPlanuluideafaceri.
Ladepunereaceleideadouacererideplat,beneficiarulseobligsfacdovadacreteriiperformanelor
economice ale ntreprinderii, prin comercializarea produselor proprii/prestarea serviciilor n procent de
minimum30%dinvaloareaprimeitranedeplat,valoarecalculataexcluzandTVAul,dacabeneficiaruleste
platitordeTVA,conformreglementarilorfiscaleinvigoare.
Dac proiectul a fost selectat n baza celui deal patrulea criteriu de departajare, referitor la procentul
asumatnPlanuldeafaceripentruobiectivulobligatoriuiarprocentulasumatnuafostrealizat,laceadea
douatrandeplatseverificdacproiectularmaififostselectatcuprocentulrealizatdebeneficiar.
nsituaiancare:
a) Proiectul ar fi fost selectat (procentul realizat de beneficiar este mai mare decat procentul
ultimului proiect selectat in sesiunea respectiv), suma aferent procentului nerealizat (diferenta intre
procentulpropusdebeneficiarinPlanuldeafacerisiprocentulrealizat)sereinedinceadeadouatrande
plat Pentru calculul sumei de reinut, procentul diferen se aplic la intreaga valoare a sprijinului
contractat). n cazul n care diferena este mai mare dect cea dea doua tran de plat, se constituie, n
completare,undebitderecuperatdinprimatransdeplat.
b) Proiectul nu ar fi fost selectat (procentul realizat de beneficiar este mai mic decat procentul
ultimuluiproiectselectatnsesiunearespectiv),primatrandeplatvafirecuperatintegrali,implicit,
tranaadouadeplatnusevamaiacorda.

Perioada de implementare a Planului de afaceri este de maximum 57 de luni i este urmat de controlul
implementriicorecteiplataultimeitrane.ncazulneimplementriicorecteaPlanuluideafaceri,sumele
pltitevorfirecuperateproporionalcuobiectivelenerealizate.
Atenie!Beneficiarulesteobligatsnunstrinezei/sausnumodificeobiectivelerealizateprinproiectpe
operioadde3anidelaceadeadouatrandeplatefectuatdeAgenie.
Ceadeadouatranvafiutilizataexclusivpentrudezvoltareaafaceriipropuseprinproiect(nPlanulde
afaceri) cu respectarea cerinelor privind eligibilitatea/neeligibilitatea cheltuielilor prevzute n OMADR nr.
1731/2015,cumodificrileicompletrileulterioare.

Ghidul Solicitantului Sub-msura 6.2

versiunea 02

25

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n mod
gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

Capitolul4

INFORMAIIUTILEPENTRU
ACCESAREAFONDURILORNERAMBURSABILE

4.1 DOCUMENTELE NECESARE LA DEPUNEREA CERERII DE FINANARE (NUMEROTATE CONFORM POZIIEI


DINCEREREADEFINANARE)
1. Plandeafaceri.
2.1Situaiilefinanciare(bilanformularul10,contuldeprofitipierderiformularul20,formularele30i
40), precedente anului depunerii proiectului nregistrate la Administraia Financiar, n care rezultatul
operaional(rezultatuldeexploataredincontuldeprofitipierdereformularul20)sfiepozitiv(inclusiv0).
n cazul n care solicitantul este nfiinat cu cel puin doi ani financiari nainte de anul depunerii cererii de
finanaresevordepuneultimiledouasituaiifinanciare).
Exceptiefacintreprinderileinfiintateinanuldepuneriicereriidefinantare.
sau
2.2DeclaraieprivindveniturilerealizatedinRomniananulprecedentdepuneriiproiectului,nregistratla
Administraia Financiar (formularul 200), insotita de Anexele la formular, in care rezultatul brut obtinut in
anulprecedentdepuneriiproiectuluisafiepozitiv(inclusiv0)
i/sau
2.3Declaraiaprivindvenituriledinactivitiagricoleimpusepenormedevenit(formularul221),document
obligatoriudeprezentatladepunereacereriidefinanare;
sau

2.4 Declaraia de inactivitate nregistrat la Administraia Financiar, n cazul solicitantilor care nu au


desfuratactivitateanteriordepuneriicereriidefinantare.
Potapreaurmtoarelesituaii:
a)ncazulsolicitanilorinfiintatiinanuldepuneriiproiectului,acestianuvordepunesuituatiilefinanciare.
b)ncazulincareanulprecedentdepuneriiCereriideFinantareesteanulinfiintarii,nuseanalizeazarezultatul
operational din contul de profit si pierdere sau rezultatul brut din cadrul formularului 200, care poate fi si
negativ.
c)ncazulsolicitanilorcarenuaudesfuratactivitateanterioardepuneriiproiectuluiiaudepusDeclaraia
de inactivitate (conform legii) la Administraia Financiar n anul anterior depunerii proiectului, atunci la
dosarul Cererii de Finanare solicitantul va depune Declaraia de inactivitate nregistrat la Administraia
Financiar.
Pentruntreprinderifamilialeintreprinderiindividualesipersoanefiziceautorizate:
Declaraie special privind veniturile realizate n anul precedent depunerii proiectului nregistrat la
AdministraiaFinanciar
3. Documente pe care solicitanii trebuie s le prezinte pentru terenurile i cldirile aferente obiectivelor
prevzutenPlanuldeAfaceri
Pentru situaia n care terenul urmeaz s fie achiziionat ulterior semnrii Contractului de Finanare
documenteledeproprietatevorfiprezentatelaadouatranadeplat.
3.1Pentruproiectelecarepresupunrealizareadelucrrideconstruciesauachizitiadeutilaje/echipamente
cumontaj,sevaprezentanscrisulcarescertifice,dupcaz:
a)

Dreptuldeproprietateprivat

Ghidul Solicitantului Sub-msura 6.2

versiunea 02

26

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n mod
gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

b)
c)

Dreptuldeconcesiune
Dreptuldesuperficie.

De ex: contract de vnzarecumprare, contract de donaie, contract de superficie, contract de schimb,


certificatdemotenitor,hotrrejudectoreascrmasdefinitiv,actemisdeautoritileadministrative
ncazurilencarelegeaprevedeaceasta.
Documentele trebuie sa fie incheiate n form autentic de ctre un notar public (pentru contractul de
concesiunenusesolicitaincheierenotarial).
3.2 Pentru proiectele care propun doar dotare, achiziie de maini i/sau utilaje fara montaj sau al caror
montaj nu necesita lucrari de constructii si/sau lucrari de interventii asupra instalatiilor existente
(electricitate, apa, canalizare, gaze, ventilatie etc.), se vor prezenta nscrisuri valabile pentru o perioad
(calculatnani)celpuinegalcuperioadadederulareaproiectuluincepndcuanuldepuneriicereriide
finanarecarescertifice,dupcaz:

a)
dreptuldeproprietateprivat,
b)
dreptuldeconcesiune,
c)
dreptuldesuperficie,
d)
dreptuldeuzufruct;
e)
dreptuldefolosincutitlugratuit;
f)
mprumutuldefolosin(comodat)
g)
dreptuldenchiriere/locaiune

Deex.:contractdecesiune,contractdeconcesiune,contractdelocaiune/nchiriere,contractdecomodat.
Documenteletrebuiesafieincheiatenformautenticdectreunnotarpublic,cuexceptiacontractuluide
concesiunepentrucarenusesolicitaincheierenotariala.
Definiiile drepturilor reale/ de crean i ale tipurilor de contracte din cadrul acestui criteriu trebuie
interpretatenaccepiuneaCoduluiCivilnvigoareladatalansriiprezentuluighid.
In cazul dreptului de folosin prin concesionare pentru cladiri, contractul de concesiune va fi nsoit de o
adresa emis de concedent care s specifice dac pentru cldirea concesionat exist solicitri privind
retrocedarea.
Incazuldreptuluidefolosinprinconcesionarepentruterenuri,contractuldeconcesiunevafinsoitdeo
adresemisdeconcedentcaresspecifice:
suprafaa concesionat la zi dac pentru suprafaa concesionat exist solicitri privind
retrocedareasaudiminuareaidacda,ssemenionezecareestesuprafaasupusacestuiproces;
situaia privind respectarea clauzelor contractuale, dac este n graficul de realizare a investiiilor
prevzutencontract,dacconcesionaruliarespectatgraficuldeplataredeveneiialteclauze.
3.3Extrasdecartefunciarsaudocumentcarescertificecnuaufostfinalizatelucrriledecadastru,pentru
proiectelecarevizeazinvestiiidelucrriprivindconstruciilenoi.
Atenie!nsituaiancareimobilulpecareseexecutinvestiianuesteliberdesarcini(gajatpentruuncredit)
sevadepuneacordulcreditoruluiprivindrealizareainvestiieiigraficulderambursareacreditului.
Clarificarea documentelor de proprietate de prezentat la depunerea Cererii de finanare n cazul PFA,II, IF,
care dein n coproprietate so/soie, terenul aferent investiiei, n calitate de persoane fizice pn la
autorizareaconformOUG44/2008:
n cazul solicitanilor Persoane Fizice Autorizate, Intreprinderi Individuale sau Intreprinderi Familiale, care
dein n proprietate terenul aferent investiiei, n calitate de persoane fizice mpreun cu soul/soia, este
necesar s prezinte la depunerea Cererii de Finanare, documentul prin care a fost dobndit terenul de
persoanafizic,conformdocumentelordelapunctul3.1,ctideclaraiasoului/soieiprincareidacordul

Ghidul Solicitantului Sub-msura 6.2

versiunea 02

27

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n mod
gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

referitorlarealizareaiimplementareaproiectuluidectrePFA,IIsauIF,petoatperioadadevalabilitatea
contractuluicuAFIR.Ambeledocumentevorfincheiatelanotariatnformautentic.
AcestedocumentevorfiadugatelaCerereadeFinanarencmpulAltedocumente
4. Extras din Registrul agricol n copie cu tampila primriei i meniunea "Conform cu originalul" pentru
dovedirea calitii de membru al gospodriei agricole care desfoar activitate agricol pe suprafee de
terenmaimicide0,3ha.
5.PentruntreprinderilecareauautorizatcodulCAENpropusprinproiectsesolicitobligatoriuoDeclaraie
ntocmitiasumatprinsemnaturdeunexpertcontabil,dincaresreiasfaptulcntreprindereanua
desfurat niciodat activitatea pentru care a solicitat finanare si/sau din care s rezulte c veniturile din
activitiagricolereprezintcelpuin50%dinvenituriledeexploatarealesolicitantului.
6. Copia actului de identitate pentru reprezentantul legal de proiect (asociat unic/asociat
majoritar/administrator/PFA,titularII,membruIF).
7.Documentecareatestformadeorganizareasolicitantului.
7.1 Hotrre judectoreasc definitiv pronunat pe baza actului de constituire i a statutului propriu n
cazulSocietiloragricole,nsoitdeStatutulSocietiiagricole;
7.2ActconstitutivpentruSocietateacooperativagricol.
11. Declaraia privind ncadrarea n categoria microintreprinderilor/ ntreprinderilor mici (Anexa 6.1 din
Ghidulsolicitantului).Aceastatrebuiesfiesemnatdepersoanaautorizatsreprezintentreprinderea.
12. Declaraie pe propria rspundere a solicitantului privind respectarea regulii de cumul a ajutoarelor de
minimis(Anexa6.2dinGhidulsolicitantului).
13.Declaraiepepropriarspundereasolicitantuluiprivindnencadrareancategoriafirmendificultate
(Anexa 6.3 din Ghidul solicitantului), semnat de persoana autorizat s reprezinte intreprinderea,conform
legii.DeclaraiavafidatdetoisolicitaniicuexcepiaPFAurilor,intreprinderilorindividuale,intreprinderilor
familialeiasocietilorcuactivitatedemaipuinde2anifiscali.
14.DeclaraiepepropriarspundereasolicitantuluicanuabeneficiatdeserviciideconsiliereprinMsura02
(Anexa6.4dinGhidulsolicitantului)
18.Declaraiepepropriarspunderecnicisolicitantuliniciunaltmembrualgospodrieinuamaisolicitat
naceeaisesiune/beneficiatdesprijinfinanciarnerambursabilforfetarpeSM6.2.
19.Altedocumente(dupcaz)
4.2DOCUMENTELENECESARELANCHEIEREACONTRACTULUIDEFINANARE

Certificate de cazier judiciar al solicitantului persoan juridic i al reprezentantului legalpersoan fizic,


(doc.8.1i8.2inCerereadeFinanare);
Certificate de atestare fiscal, att pentru ntreprindere ct i pentru reprezentantul legal, emise de ctre
DireciaGeneralaaFinanelorPubliceideprimriileperazacroraiausediulsocial i punctele delucru
(numai n cazul n care solicitantul este proprietar asupra imobilelor) i, dac este cazul, graficul de
reealonareadatoriilorctrebugetulconsolidat.(doc.9.1i9.2inCerereadeFinanare);
Documentemisde DSPjudeeanconformtipurilor dedocumentementionate nprotocoluldecolaborare
dintreAFIRiMinisterulSntii.(doc.10.1inCerereadeFinanare);
Adresaemisadeinstitutiafinaciara(banca/trezorerie)dincaresrezultedenumireaiadresabnciiprecum
i codul IBAN al contului n care se deruleaz operaiunile cu AFIR aferente proiectului FEADR Nu este
obligatoriedeschidereaunuicontseparatpentruderulareaproiectului.(doc.15inCerereadeFinanare)
DocumentemisdeDSVSA,conformprotocoluluidecolaboraredintreAFIRiANSVSApublicatpepaginade
internetwww.afir.info;|(doc.16inCerereadeFinanare)
Certificatdecazierfiscalalsolicitantului(doc.17inCerereadeFinanare)
Ghidul Solicitantului Sub-msura 6.2

versiunea 02

28

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n mod
gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

Pentruobinereaavizelor/notificrilor/autorizaiilor,solicitaniivortrebuisdepundocumentaianecesar
pentrueliberareaacestora,lainstituiilecompetente,conformreglementrilorlegaleinvigoare.
De exemplu, pentru obinerea Notificrii de asisten de specialitate de sntate public se vor depune:
cerere i documente aferente specifice domeniului activitii; schia de amplasare n zon, proiectul
obiectivului din care s reias circuitele funcionale, destinaia spaiilor i suprafeele acestora, dup caz;
memoriultehnicprivinddescriereaobiectivuluiiaactivitiicaresedesfoarsausevadesfuranacesta,
dup caz; dovada achitrii tarifului de asisten de specialitate de sntate public, conform Ordinului
Ministerului Sntii nr. 1030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitar pentru
proiecteledeamplasare,amenajare,construireipentrufuncionareaobiectivelorcedesfoaractiviticu
riscpentrustareadesntateapopulaiei.

4.2.1DOCUMENTELENECESARELAAIIATRANDEPLAT

Notificarea de certificare de sntate public a conformitii proiectului cu normele de igien i sntate


public/Autorizaiesanitardefuncionare(dupcaz),nconformitatecuProtocolulAFIRMS.
DocumentemisdeAJPM,nconformitatecuProtocolulAFIRANPMGNM(dacestecazul).
Dovadanregistrrii/Autorizaiasanitarveterinar(dupcaz),nconformitatecuProtocolulAFIRANSVSA.
DocumenteledeproprietatepentruterenpentrusituaiancarebeneficiarulapropusnPlanuldeafaceri
achiziiedeteren;
CertificatuldemembrualuneiAgeniiNaionaledeTurismsaucontractulncheiatcuoageniedeturism
autorizatprivindintroducereaobiectivuluincircuitulturistic(pentruagroturism).
Certificatuldeclasificareaobiectivuluituristic(pentruagroturism).
Autorizaiadeconstruire.
Ordinuldeinceperealucrrilor.
Procesverbalderecepiefinal(lucrri).
Altedocumentejustificative(detaliatenInstruciuniledeplatpentrubeneficiariisubmsurii6.2).

4.3LISTAANEXELORLAGHIDULSOLICITANTULUIDISPONIBILEPESITEURILEMADRIAFIR
CerereadeFinanareAnexa1;
PlanuldeafaceriAnexa2;
ContractuldeFinanareAnexa3;
FormularedeplatAnexa4;
FiaMasurii06ifiasubmsurii6.2Anexa5;
DeclaraiipepropriarspundereAnexa6;
ListacodurilorCAENeligibilepentrufinantareprinsubmasura6.2Anexa7;
ListacodurilorCAENeligibilenumaipentrudotareacldirilorAnexa8;
ListazonelorcupotenialturisticridicatAnexa9;
ListazonelorcudestinaiiecoturisticeAnexa10;
Listaariilornaturaleprotejate(stabilitenconformitatecuOUGnr.142/2008privindaprobareaPlanuluide
amenajareateritoriuluinaional)Anexa11;
InstruciuniprivindevitareacreriideconditiiartificialenaccesareaPNDR20142020Anexa12

4.4DICIONARDETERMENI
Activitateagricolconformcuprevederileart.4(1)(c)dinReg.1307/2013nseamndupcaz:
producia, creterea sau cultivarea de produse agricole, inclusiv recoltarea, mulgerea, reproducerea
animalelorideinereaacestoranscopuriagricole;
Ghidul Solicitantului Sub-msura 6.2

versiunea 02

29

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n mod
gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

meninerea unei suprafee agricole ntro stare care o face adecvat pentru punat sau pentru
cultivare, fr nicio aciune pregtitoare care depete cadrul metodelor i al utilajelor agricole uzuale, cu
respectareanormelordeecocondiionalitate,sau
efectuarea unei activiti minime pe suprafeele agricole meninute n mod obinuit ntro stare
adecvat pentru punat sau pentru cultivare, pe terenul arabil prin ndeprtarea vegetaiei prin lucrri de
cosit sau discuit sau prin erbicidare cel puin o dat pe an, iar pe pajitile permanente, prin punat cu
asigurareaechivalentuluiuneincrcturiminimede0,3UVM/hacuanimalelepecareleexploateazsauun
cosit anual, n conformitate cu prevederile legislaiei specifice n domeniul pajitilor. n cazul pajitilor
permanente, situate la altitudini de peste 1800 m, meninute n mod natural ntro stare adecvat pentru
punat, activitatea minim const n punat cu asigurarea unei ncrcturi minime de 0,3 UVM/ha cu
animalelepecareleexploateaz.
ncazulviiloriliveziloractivitateaagricolminimpresupunecelpuinotiereanualdentreinere
icelpuinocosireanualaierbiidintrerndurisauolucrareanualdentreinereasolului.
Activitate complementar reprezint activitatea care se desfoar n scopul completrii/
dezvoltrii/optimizrii activitii principale sau activitatii de baz a solicitantului (pentru care are codurile
CAENautorizate),desfuratdeacestaanteriordepuneriiproiectului.
Activitate mesteugreasc producerea i comercializarea produselor care pstreaz specificul execuiei
manualeiartizanat,prestareaserviciilorcarepresupununnumrmaimaredeoperaiiexecutatemanualn
practicarealorsauaucascoppromovareamesteugurilor,ameseriilor,aproduseloriserviciilorcuspecific
tradiional (exemple: sculptura, cioplitul sau prelucrarea artistic a lemnului, confecionarea instrumentelor
muzicale, mpletituri din fibre vegetale i textile, confecionarea obiectelor ceramice, grafic sau pictur,
prelucrareapielii,metalelor,etc);
Activiti productive activitati in urma carora se realizeaza unul sau mai multe produse pentru care
prelucrareasa incheiat,careauparcursin intregimefazeleprocesuluideproductiesicaresuntutilizateca
atare, fara sa mai suporte alte transformari, putand fi depozitate in vederea livrarii sau expediate direct
clientilor:fabricareaproduselortextile,mbrcminte,articoledemarochinrie,articoledehrtieicarton;
fabricarea produselor chimice, farmaceutice; activiti de prelucrare a produselor lemnoase; industrie
metalurgic, fabricare construcii metalice, maini, utilaje i echipamente; fabricare produse electrice,
electronice,produceredecombustibildinbiomasnvedereacomercializrii;producereaiutilizareaenergiei
dinsurseregenerabilepentrudesfurareaproprieiactiviti,caparteintegrantaproiectului,etc.
Activiti turistice servicii agroturistice de cazare, servicii turistice de agrement dependente sau
independentedeostructurdeprimireagroturisticcufunciunidecazareiserviciidealimentaiepublic);
Beneficiar persoan fizic autorizat care a ncheiat un Contract de Finanare cu AFIR pentru accesarea
fonduriloreuropeneprinFEADR;
nnelesulart.4dinR(UE)nr.1307/2013iconformdefiniieidinPNDR20142020,
CerereadeFinanarereprezintsolicitareadepusdepotenialulbeneficiarnvedereaobineriifinanrii
nerambursabile;
Dataacordriiajutoruluideminimisdatalacaredreptullegaldeaprimiajutorulesteconferitbeneficiarului
nconformitatecuregimuljuridicnaionalaplicabil;
Eligibilreprezintndeplinireacondiiiloricriteriilorminimedectreunsolicitantaacumsuntprecizaten
GhidulSolicitantului,CerereadeFinanareiContractuldefinanarepentruFEADR;
Evaluareaciuneproceduralprincaredocumentaiapentrucaresesolicitfinanareesteanalizatpentru
verificarea ndeplinirii condiiilor minime pentru acordarea sprijinului i pentru selectarea proiectului, n
vedereacontractrii;
Exploataia agricol esteo unitate tehnicoeconomic ce idesfoar activitatea sub ogestiuneunic i
arecaobiectdeactivitateexploatareaterenuriloragricolei/sauactivitateazootehnic.
Fermiernseamnopersoanfizicsaujuridic(dedreptpublicsauprivat)sauungrupdepersoanefizicesau
juridice indiferent de statutul juridic pe care un astfel de grup i membrii si l dein n temeiul legislaiei
naionale,acruiexploataiesesitueazpeteritoriulRomanieiicaredesfoaroactivitateagricol.
Ghidul Solicitantului Sub-msura 6.2

versiunea 02

30

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n mod
gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

Fiamsuriidescriemotivaiasprijinuluifinanciarnerambursabiloferit,obiectivelemsurii,ariadeaplicarei
aciunileprevzute,tipuldeinvestiie,menioneazcategoriiledebeneficiaritipulsprijinului;
Furnizare de servicii servicii medicale, sanitarveterinare; reparaii maini, unelte, obiecte casnice;
consultan, contabilitate, juridice, audit; servicii n tehnologia informaiei i servicii informatice; servicii
tehnice, administrative, transport rutier de mrfuri n contul terilor, alte servicii destinate populaiei din
spaiulrural,etc.
Gospodrie agricol totalitatea membrilor de familie, a rudelor sau a altor persoane care locuiesc i
gospodresc mpreun, avnd buget comun, i care, dup caz, lucreaz mpreun terenul sau ntrein
animalele,consumivalorificncomunproduseleagricoleobinute.Gospodriapoatefiformatidintrun
grup de dou sau mai multe persoane ntre care nu exist legturi de rudenie, dar care declar c, prin
nelegere,locuiescisegospodrescmpreun.

Industrii creative acele activiti economice care se ocup de generarea sau exploatarea cunotinelor i
informaiei (crearea de valoare economic (profit) prin proprietate intelectual). Alternativ, sunt denumite
industriiculturalesaudomeniialeeconomieicreative:publicitatea,arhitectura,arta,meteugurile,designul,
moda, filmul, muzica, artele scenei, editarea (publishing), cercetarea i dezvoltarea, softwareul, jocurile i
jucriile,TV&radio,jocurilevideo.
Intreprindereoriceentitatecaredesfoaroactivitateeconomicpeopia,indiferentdeformajuridic,
demoduldefinanaresaudeexistenaunuiscoplucrativalacesteia;

Intreprindere n activitate ntreprinderea care desfoar activitate economic i are situaii financiare
anualeaprobatecorespunztoareultimuluiexerciiufinanciarncheiat;

Intreprinderendificultateontreprinderecareseaflncelpuinunadinsituaiileurmtoare:
i.
ncazuluneisocieticomercialecurspunderelimitat(altadectunIMMcareexistdecelpuin
treianisau,nsensuleligibilitiipentruajutorpentrufinanarederisc,unIMMaflatla7anidelaprimasa
vnzarecomercialcaresecalificpentruinvestiiipentrufinanarederiscnurmaunuiprocesdediligen
efectuat de un intermediar financiar selectat), atunci cnd mai mult de jumtate din capitalul su social
subscrisadisprutdincauzapierderiloracumulate.Aceastsituaiesurvineatuncicnddeducereapierderilor
acumulate din rezerve (i din toate celelalte elemente considerate n general ca fcnd parte din fondurile
propriialesocietii)conducelaunrezultatnegativcaredepetejumtatedincapitalulsocialsubscris.n
sensul acestei dispoziii, societate cu rspundere limitat se refer n special la tipurile de societi
menionate n anexa I la Directiva 2013/34/UE (1), iar capital social include, dac este cazul, orice capital
suplimentar.
ii.
ncazuluneisocieticomercialencarecelpuinuniidintreasociaiaurspunderenelimitatpentru
creanelesocietii(altadectunIMMcareexistdecelpuintreianisau,atuncicndmaimultdejumtate
dincapitalulpropriuaacumreiesedincontabilitateasocietiiadisprutdincauzapierderiloracumulate.n
sensul prezentei dispoziii, o societate comercial n care cel puin unii dintre asociai au rspundere
nelimitatpentrucreanelesocietiiserefernspeciallaaceletipuridesocietimenionatenanexaIIla
Directiva2013/34/UE.
iii.
Atunci cnd ntreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolven sau ndeplinete
criteriileprevzutendreptulinternpentrucaoprocedurcolectivdeinsolvensfiedeschislacererea
creditorilorsi.
iv.
Atuncicndntreprindereaaprimitajutorpentrusalvareinuarambursatncmprumutulsaunua
ncetatgaraniasauaprimitajutoarepentrurestructurareifacencobiectulunuiplanderestructurare.

Intreprindere unic n conformitate cu prevederile art.2 alin.(2) din Regulamentul (UE) nr.1.407/2013
includetoatentreprinderilentrecareexistcelpuinunadintrerelaiileurmtoare:
i.
o ntreprindere deine majoritatea drepturilor de vot ale acionarilor sau ale asociailor unei alte
ntreprinderi;
ii.
ontreprinderearedreptuldeanumisaurevocamajoritateamembrilororganelordeadministrare,
deconduceresaudesupravegherealeuneialtentreprinderi;
Ghidul Solicitantului Sub-msura 6.2

versiunea 02

31

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n mod
gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

iii.
ontreprinderearedreptuldeaexercitaoinfluendominantasupraalteintreprinderintemeiul
unuicontractncheiatcuntreprindereancauzsauntemeiuluneiprevederidincontractuldesocietatesau
dinstatutulacesteia;
iv.
ontreprinderecareesteacionarsauasociataluneialtentreprinderiicarecontroleazsingur,n
baza unui acord cu ali acionari sau asociai ai acelei ntreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale
acionarilorsaualeasociailorntreprinderiirespective.
ntreprinderilecarentrein,cuunasaumaimultentreprinderi,relaiilelacaresefacereferirelapunctele
iivsuntconsideratentreprinderiunice.
Investiianoucuprindelucrriledeconstruciimontaj,utilaje,instalaii,echipamentesi/saudotari,carese
realizeazpentruconstruciinoisaupentruconstructiileexistentecroraliseschimbdestinaiasaupentru
construcii aparinnd ntreprinderilor crora li sau retras autorizaiile de funcionare i nui schimb
destinaiainiial.
Modernizareacuprindeachiziiadeechipamentesi/saudotarisaulucrriledeconstruciiiinstalaiiprivind
retehnologizarea,reutilareairefacereasauextindereaconstruciiloraferententreprinderilornfunciunei
cuautorizaiidefuncionarevalabile,frmodificareadestinaieiiniiale;
Pensiuneagroturisticostructurdeprimireturistic,avndocapacitatedecazaredepnla8camere,
funcionnd n locuinele cetenilor sau n cldire independent, care asigur n spaii special amenajate
cazarea turitilor i condiiile de pregtire i servire a mesei, precum i posibilitatea participrii la activiti
gospodretisaumeteugreti.
Perioada de implementare reprezinta perioada de la semnarea contractului de finanare pn la data
depuneriiultimeitranedeplat.
Perioad de derulare a proiectului reprezint perioada de la semnarea contractului de finanare pn la
finalulperioadeidemonitorizareaproiectului
Pragminimreprezintpunctajulminimsubcareunproiecteligibilnupoateintralafinanare.
Prag de calitate lunar reprezint punctajul cumulat realizat pe baza anumitor criterii de selecie, apreciat
dreptreperlunar,careasigurfinanareacuprioritateaproiectelordecalitate.
Produseleiserviciilemeteugreti,demicindustrieiartizanalesuntproduseleiserviciileexecutate
demeteugariiartizaninseriemicsauunicat,fiecompletmanual,fiecuajutoruluneltelormanualesau
chiar mecanice, att timp ct contribuia manual a meteugarului sau artizanului rmne component
substanialaprodusuluifinit,fiindcaracterizateprinfaptulc:
suntprodusefrrestriciiprivindcantitateaifolosindmaterialebrute,neprelucrate,apelndngeneralla
resurselenaturale;
natura special a produselor meteugreti i artizanale deriv din trsturile lor distinctive, care pot fi:
artistice,creative,culturale,decorative,tradiionale,simboliceisemnificativedinpunctdevederecomunitar
ireligios;
cuprindoarielargdeobiecteiactiviti,carevalorifictehnicile,materiileprime,formeleiornamentele
tradiionale,precumialecreaieipopularedindiferitegenuri;
produse i servicii cu valoare artistic, dar i utilitar, care pstreaz specificul execuiei manuale i
tradiionale.
produsele de art popular sunt produsele realizate de creatorii i meterii populari, care pstreaz
caracterulautenticispecificuletnici/sauculturalaluneianumitezone.
ReprezentantlegalreprezentantalproiectuluicaredepuneCerereadeFinanareincazulncareCererea
de Finanare va fi selectat, semneaz Contractul de Finanare. Acesta trebuie s aib responsabiliti i
puteredecizionaldinpunctdevederefinanciarncadrulsocietii;
Solicitantpersoanfizicautorizatsaujuridic,potenialbeneficiaralsprijinuluinerambursabildinFEADR;

Ghidul Solicitantului Sub-msura 6.2

versiunea 02

32

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n mod
gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

Spaiulruraltotalitateacomunelorlaniveldeunitateadministrativteritorial,comunafiindceamaimic
unitateadministrativteritorial,nivelNUTS5.AvndnvederelegislaianaionalLegea350/2001privind
amenajareateritoriuluiiurbanismuliLegeanr.351/2001privindaprobareaPlanuluinaionaldeplanificare
teritorial,spaiulruralestereprezentatdetotalitateacomunelorcusatelecomponente.
Sprijinnerambursabilreprezintsumaalocatproiectelor,asiguratprincontribuiaUniuniiEuropeneia
GuvernuluiRomniei;
Submsura definete aria de finanare prin care se poate realiza cofinanarea proiectelor (reprezint o
sumdeactiviticofinanateprinfondurinerambursabile).
Sum forfetar sum fix n procent de 100% prestabilit la un anumit cuantum fr a mai fi necesar
cofinanareadinparteabeneficiarului.
Tehnologia informaiei sau/ i Tehnologia informaiei i a comunicaiilor abreviat (cel mai adesea IT) TI
respectiv TIC, este tehnologia necesar pentru prelucrarea (procurarea, procesarea, stocarea, convertirea i
transmiterea) informaiei, n particular prin folosirea computerelor pe multiple domenii legate de date i
informaii,cumarfi:procesoare,calculatoare,hardwareisoftware,limbajedeprogramare,structuridedate
i altele (managementul datelor, construcia de hardware pentru calculatoare, proiectarea de software,
administrareasistemelorinformaionale).

4.5ABREVIERI

AFIR Agenia pentru Finanarea Investiiilor Rurale instituie public subordonat MADR care deruleaz
FEADR;
AMPNDRAutoritateadeManagementpentruProgramulNaionaldeDezvoltareRural;
ANTAutoritateaNaionalpentruTurism;
CRFIRCentrulRegionalpentruFinanareaInvestiiilorRurale,structurorganizatoriclanivelregionalaAFIR
(lanivelnaionalexist8CentreRegionale).
FEADRFondulEuropeanAgricolpentruDezvoltareRural,esteuninstrumentdefinanarecreatdeUniunea
EuropeanpentruimplementareaPoliticiiAgricoleComune;
MADRMinisterulAgriculturiiiDezvoltriiRurale;
OJFIR Oficiul Judeean pentru Finanarea Investiiilor Rurale, structur organizatoric la nivel judeean a
AFIR(lanivelnaionalexist41OficiiJudeene);
PNDRProgramulNaionaldeDezvoltareRuralestedocumentulpebazacruiavaputeafiaccesatFEADRi
carerespectliniiledirectoarestrategicededezvoltareruralaleUniuniiEuropene;

4.6LEGISLAIEEUROPEANINAIONALAPLICABIL

Legislaiaeuropean

Regulamentul(UE)nr.1303/2013destabilireaunordispoziiicomuneprivindFonduleuropeandedezvoltare
regional, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rural i
Fonduleuropeanpentrupescuitiafacerimaritime,precumidestabilireaunordispoziiigeneraleprivind
Fondul european de dezvoltare regional, Fondul social european, Fondul de coeziune i Fondul european
pentru pescuit i afaceri maritime i de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului, cu
modificrileicompletrileulterioare;
Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rural acordat din Fondul european
agricolpentrudezvoltarerural(FEADR)ideabrogareaRegulamentului(CE)nr.1698/2005alConsiliului,cu
modificrileicompletrileulterioare;
Regulamentul(UE)nr.1306/2013alParlamentuluiEuropeansialConsiliuluiprivindfinanarea,gestionareai
monitorizareapoliticiiagricolecomuneideabrogareaRegulamentelor(CEE)nr.352/78,(CE)nr.165/94,(CE)
Ghidul Solicitantului Sub-msura 6.2

versiunea 02

33

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n mod
gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

nr.2799/98, (CE) nr.814/2000, (CE) nr.1290/2005 i (CE) nr.485/2008 ale Consiliului, cu modificrile i
completrileulterioare;
Regulamentul(UE)nr.1307/2013alParlamentuluiEuropeanialConsiliuluidestabilireaunornormeprivind
pliledirecteacordatefermierilorprinschemedesprijinncadrulpoliticiiagricolecomuneideabrogarea
Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului i a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului, cu
modificrileicompletrileulterioare;
Regulamentul(UE)nr.1310/2013alParlamentuluiEuropeanialConsiliuluidestabilireaanumitordispoziii
tranzitorii privind sprijinul pentru dezvoltare rural acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare
rural(FEADR),demodificareaRegulamentului(UE)nr.1305/2013alParlamentuluiEuropeanialConsiliului
nceeacepriveteresurseleirepartizareaacestorapentruanul2014idemodificareaRegulamentului(CE)
nr.73/2009alConsiliuluiiaRegulamentelor(UE)nr.1307/2013,(UE)nr.1306/2013i(UE)nr.1308/2013ale
ParlamentuluiEuropeanialeConsiliuluinceeacepriveteaplicareaacestorananul2014,cumodificrilei
completrileulterioare;
Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 al Comisiei privind aplicarea articolelor 107 i 108 din Tratatul privind
funcionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis Text cu relevan pentru SEE, cu modificrile i
completrileulterioare;
Regulamentul delegat (UE) nr. 807/2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al
ParlamentuluiEuropeanialConsiliuluiprivindsprijinulpentrudezvoltareruralacordatdinFonduleuropean
agricol pentru dezvoltare rural (FEADR) i de introducere a unor dispoziii tranzitorii, cu modificrile i
completrileulterioare;
Regulamentul de punere n aplicare (UE) nr. 808/2014 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a
Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European i al Consiliului privind sprijinul pentru
dezvoltare rural acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rural (FEADR), cu modificrile i
completrileulterioare;
Regulamentul de punere n aplicare (UE) nr. 809/2014 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a
Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European i al Consiliului n ceea ce privete sistemul
integrat de administrare i control, msurile de dezvoltare rural i ecocondiionalitatea, cu modificrile i
completrileulterioare
Regulamentul de punere n aplicare (UE) nr. 908/2014 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a
Regulamentului(UE)nr.1306/2013alParlamentuluiEuropeanialConsiliuluinceeacepriveteageniilede
pli i alteorganisme, gestiunea financiar,verificareaconturilor,normele referitoare lacontroale,valorile
mobiliareitransparena,cumodificrileicompletrileulterioare.
Recomandarea2003/361/CEdin6mai2003privinddefinireamicrontreprinderiloriantreprinderilormici
imijlocii;

Legislaianaional
Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unitilor economice de stat ca regii autonome i societi
comerciale;
Legeanr.31/1990privindsocietilecomercialeRepublicare,cumodificrileicompletrileulterioare;
Legeanr82/1991acontabilitiiRepublicare,cumodificrileicompletrileulterioare;
Legeanr.36/1999privindsocietatileagricolesialteformedeasociereinagricultura;
Legeanr.571/2003privindCodulFiscal,cumodificrileicompletrileulterioare;
Legeanr.346/2004privindstimulareanfiinriiidezvoltriintreprinderilormiciimijlocii,cumodificrilei
completrileulterioare;

Ghidul Solicitantului Sub-msura 6.2

versiunea 02

34

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n mod
gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalitilor la nregistrarea n registrul comerului a persoanelor
fizice, asociaiilor familiale i persoanelor juridice, nregistrarea fiscal a acestora, precum i la autorizarea
funcionriipersoanelorjuridice,cumodificrileicompletrileulterioare
Legea566/2004acooperaieiagricole,cumodificrileicompletrileulterioare;
Legea1/2005privindorganizareaifuncionareacooperaiei,cumodificrileicompletrileulterioare;
Legea85/2006privindprocedurainsolventei,cumodificarilesicompletarileulterioare.
Ordonana de urgen a Guvernului nr. 44/ 2008 privind desfurarea activitilor economice de ctre
persoanele fizice autorizate, ntreprinderile individuale i ntreprinderile familiale, cu modificrile i
completrileulterioare;
Ordonana de urgen a Guvernului nr. 142/2008 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului
naionalaprobatprinLegea190/2009.
Ordonana de urgen a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea nfiinrii i dezvoltrii
microntreprinderilordectrentreprinztoriidebutaninafaceri,cumodificrileicompletrileulterioare;
OrdonanadeurgenaGuvernuluinr.66/2011privindprevenirea,constatareaisancionareaneregulilor
aprutenobinereaiutilizareafonduriloreuropenei/sauafondurilorpublicenaionaleaferenteacestora,
cumodificrileicompletrileulterioare;
OrdonanaGuvernului124/1998privindorganizareaifuncionareacabinetelormedicale;
Ordonana Guvernului nr. 27/ 2002 privind reglementarea activitii de soluionare a petiiilor, cu
modificrileicompletrileulterioare;
Ordonana Guvernului nr. 92/ 2003 privind Codul de procedur fiscal Republicare, cu modificrile i
completrileulterioare;
HotrreaGuvernuluinr.28/2008privindaprobareaconinutuluicadrualdocumentaieitehnicoeconomice
aferente investiiilor publice, precum i a structurii i metodologiei de elaborare a devizului general pentru
obiectivedeinvestiiiilucrrideintervenii;
Hotrrea Guvernului nr. 218/2015 privind registrul agricol pentru perioada 20152019, cu modificrile i
completrileulterioare;
Hotrrea Guvernului nr. 226/ 2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a msurilor
programuluinaionaldedezvoltareruralcofinanatedinFondulEuropeanAgricolpentruDezvoltareRurali
delabugetuldestat,cumodificrileicompletrileulterioare;Ordinulministruluieconomieiifinanelornr.
2371/2007 pentru aprobarea modelului i coninutului unor formulare prevzute la titlul III din Legea nr.
571/2003privindCodulfiscal,cumodificrileicompletrileulterioare;
Ordin 17/2008 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de nregistrare i controlul
oficialalunitilorncaresedesfoaractivitideasistenmedicalveterinar.
Ordinulministruluieconomieiifinanelornr.858/2008privinddepunereadeclaraiilorfiscaleprinmijloace
electronicedetransmitereladistan,cumodificrileicompletrileulterioare;
Ordinul ministrului economiei i finanelor nr. 3512/ 2008 privind documentele financiarcontabile, cu
modificrileicompletrileulterioare;
Ordinul preedintelui Autoritii Sanitare Veterinare i pentru Sigurana Alimentelor nr. 16/ 2010 pentru
aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de nregistrare/autorizare sanitarveterinar a
unitilor/centrelordecolectare/exploataiilordeorigineiamijloacelordetransportdindomeniulsntii
i al bunstrii animalelor, a unitilor implicate n depozitarea i neutralizarea subproduselor de origine
animal care nu sunt destinate consumului uman i a produselor procesate, cu modificrile i completrile
ulterioare;
Ordinul MADR nr. 22/ 2011 privind reorganizarea Registrului fermelor, care devine Registrul unic de
identificare, n vederea accesrii msurilor reglementate de politica agricol comun, cu modificrile i
completrileulterioare;
Ghidul Solicitantului Sub-msura 6.2

versiunea 02

35

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n mod
gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

Ordinul nr. 65/2013 cu modificrile i completrile ulterioare al ANT privind Norme de clasificare a
structurilordeturism;
Ordinul ministrului finanelor publice nr. 65/ 2015 privind principalele aspecte legate de ntocmirea i
depunereasituaiilorfinanciareanualeiaraportrilorcontabileanualealeoperatoriloreconomicilaunitile
teritorialealeMinisteruluiFinanelorPublice,cumodificrileicompletrileulterioare;
Ordinul preedintelui ANT nr. 221/2015 pentru modificarea Normelor metodologice privind eliberarea
certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu funciuni de cazare i alimentaie publica, a
liceneloribrevetelordeturism,aprobateprinOrdinulpreedinteluiAutoritiiNaionalepentruTurismnr.
65/2013;
Ordinul MADR nr.1731/2015 privind privind instituirea schemei de ajutor de minimis "Sprijin acordat
microntreprinderilor i ntreprinderilor mici din spaiul rural pentru nfiinarea i dezvoltarea activitilor
economiceneagricole";
OrdinulMADRnr.2243/2015privindaprobareaRegulamentuluideorganizareifuncionarealprocesuluide
selecie i al procesului de verificare a contestaiilor pentru proiectele aferente msurilor din PNDR 2014
2020;
ProgramulNationaldeDezvoltareRurala20142020,aprobatprinDeciziaComisieidepunerenaplicarenr.
C(2016)862/09.02.2015;
Avizul Consiliului Concurenei nr. 7622 din 03.07.2015 privind proiectul Schemei de ajutor de minimis
pentru sprijinul acordat microntreprinderilor i ntreprinderilor mici din spaiul rural pentru nfiinarea i
dezvoltareaactivitiloreconomiceneagricole;

4.7AFIRINSPRIJINULDUMNEAVOASTR
Fiecare cetean al Romniei, precum i persoanele juridice de drept romn care se ncadreaz n aria de
finanareasubmsurilordincadrulPNDR,audreptulsbeneficiezedefondurileeuropenenerambursabile
pentrufinanareapropriilorproiectedeinvestiiipentrudezvoltarerural.
AFIRvstladispoziiedelunipnjointreorele8:30i17:00sivineriintreorele8.3014.30pentruav
acordainformaiiprivindmodalitiledeaccesareaPNDR,daripentruaprimipropunerilesausesizrile
dumneavoastrprivindderulareaPNDR.
Experii AFIR v pot acorda, pe loc sau n termenul legal (maxim 30 de zile), orice informaie necesar n
demersuldumneavoastrpentruaccesareafonduriloreuropene.
ns,nuuitaicexperiiAFIRnuauvoiesvacordeconsultanprivindrealizareaproiectului.

Echipa AFIR v poate ajuta ori de cte ori avei o


AFIR, prin cele 8 Centre Regionale i cele 41 de
plngere, o reclamaie sau o petiie privind o situaie
Oficii Judeene, v poate acorda informaiile
careintrnariadecompetenaAFIR.
necesare pentru a solicita finanarea proiectului

dumneavoastr.
Dac dorii s obinei informaii sau considerai c
De asemenea, dac considerai c suntei
suntei defavorizat n accesarea fondurilor
nedreptit, defavorizat sau sesizai posibile
europene,spunei-ne!
neregulariti n derularea PNDR, nu ezitai s v
Bucureti, Str. tirbei Vod, nr. 43, sector 1
adresai n scris Ageniei pentru Finanarea
reclamatii@afir.info
www.afir.info
InvestiiilorRurale,pentrusoluionareaproblemelor.
www.facebook.com/afir.info
Pentru a reclama o anumit situaie sau pentru a
twitter: @AFIR_RO
sesiza
eventuale neregulariti, informaine n scris.
031 860.11.00
Trebuie s inei cont c pentru a putea demara
investigaiile i aplica eventuale sanciuni, reclamaia sau sesizarea trebuie s fie explicit, s conin
informaii concrete, verificabile, precum i datele de contact ale persoanei care a ntocmit respectiva
reclamaiesausesizare.

Pentru a afla detalii privind condiiile i modalitatea de accesare, fondurile disponibile precum i investiiile
caresuntfinanateprinFEADR,consultaiacestGhid.Dacdoriiinformaiisuplimentareputeisconsultai
Ghidul Solicitantului Sub-msura 6.2

versiunea 02

36

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n mod
gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

seciunea ntrebri frecvente de pe pagina de internet a AFIR (www.afir.info Comunicare ntrebri


frecvente) sau s formulai ntrebri ctre departamentele de relaii publice din cadrul AFIR. Menionm
faptulcnseciuneantrebrifrecventesuntpublicatetoatentrebrileirspunsurilelaspeeconcretecare
auaplicabilitategeneral,fiindastfeldeinterespentrumaimulipotenialibeneficiari.

***

Ghidul Solicitantului Sub-msura 6.2

versiunea 02

37

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n mod
gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.