Sunteți pe pagina 1din 794

INGTITUTUL

DE [STORE

A. D. XENOPOL"

L MCS)716)0VA
VOWEEYLUdllaill
FINTUIRR

ACADEME!
ROWAME
www.dacoromanica.ro

ci

wHISTORICA

0
wV1N3lAln300

www.dacoromanica.ro

ACADEMIA ROMANA
SECT1A DE STIINTE ISTORICE $1 ARHEOLOGIE

DOCUMENTA
ROMANIAE
HISTORICA

COMITETUL DE COORDONARE:

f Acad. STEFAN PASCU, acad. STEFAN $TEFNESCU,


t acad. ALEXANDRU ELIAN, t dr. DAMASCHIN MIOC,
prof. univ. dr. IOAN CAPROSU, t prof. univ. dr. CONSTANTIN
CHIHODARU, AUREL RADUTIU, t LEON $1MANSCHI

EDITURA ACADEM1EI ROMANE

www.dacoromanica.ro

ACADEMIA ROMANA

INSTITUTUL DE ISTORIE A. D. XENOPOL" IASI

A. MOLDOVA
VOLUMUL XXVIII
(1645-1646)
VOLUM INTOCMIT
DE

PETRONEL ZAHARIUC, MARIUS CHELCU,


SILVIU VACARU, CATALINA CHELCU

EDITURA ACADEMEEI ROMANE


Bucureti, 2006

www.dacoromanica.ro

Copyright e Editura Academiei Rontne, 2006.


Toate drepturile asupra acestei editii sunt rezervate editurii.

Adresa: EDITURA ACADEMIEI ROMNE


Calea 13 Septembrie nr. 13, sector 5
050711, Bucureti, Rominia
Tel.: 4021-3188106; 4021-3188146;
Fax: 4021-3182444
E-mail: edacad@ear.ro
Adresa web: www.ear.ro

Redactor: Magdalena BEDROSIAN


Tehnoredactor: Daniela FLORESCU
Coperta: Mariana SERBANESCU
Bun de tipar: 15.12.2006
Format: 16/70x100
Coli de tipar: 49,75
C.Z. pentru biblioteci mari: 9 (498) (001-12)
C.Z. pentru biblioteci mici: 9 (498) (001-12)

973 27 1485 9
ISBN

978 973 27 1485 0

973 27 0436

www.dacoromanica.ro

PREFATA
Volumul al XXVIII-lea al colecliei Documenta Romaniae Historica, seria
A. Moldova, cuprinde 570 de acte interne din anii 1645 0 1646; dintre acestea 564
sunt autentice 0 $ase false.
in functie de forma de piistrare, majoritatea actelor din volum sunt editate

diva' originale: 342, dintre care o treime in limba slavon, 96 de copii


(majoritatea in limba romana), 12 dull& traducen i vechi, 90 dup rezumate vechi,

30 dup.& mentiuni 0 46 dupli editii anterioare. La acestea se adauga un act


original In limba greac li cloud traducen i in limba germana'. Din totalul actelor pe
care le publican? In acest volum, 325 sunt pentru prima data' editate, in vreme ce,
dintre celelalte, doar putine au fast, pand acum, tiparite in intregime.
Piesele arhivistice editate In acest volum se p eistreaza" la Arhivele Nationale

Bucurayti (dintre care o bun& parte provin din fondul de Documente istorice
preluat de la Biblioteca Academiei Romane), Directia Judeteand a Arhivelor
Nationale la0, Biblioteca National& Bucureoi, Biblioteca Academiei Roma' ne,
Directia Judeleanei a Arhivelor Nationale
Suceava, Directia Judeteand a
Mehedinti, Muzeul Literaturii Roma ne layi, Biblioteca
Arhivele Nationale
Central& Universitard
Cluj-Napoca, Muzeul Judetean
Suceava, Arhivele
Chiqindu, Arhiva Istorica Central& a Actelor Vechi din Moscova
Nationale
(Federatia Rusei), Biblioteca Public& Salta' cov-Scedrin" din Sankt-Petersburg
(Federatia Rusa).

Suntem convin0 ca din diftrite fonduri arhivistice pastrate In lard 'i in


str &ilia tate vor mai ieli la lumina' .i alte documente, care vor intregi informatia

istorica pentru aceoi doi ani, 1645-1646, din domnia lui Vasile Lupu. Din
pacate, In cele cinci volume de documente romiineVi aparute pcina acum,
pastrate in meineistirile de la Muntele Athos: Protaton, Xiropotam, Sfantul Pavel,
Kutlumu.5 ,si Simonopetra, intocmite de cercettorul Florin Marinescu (catalogul

sumar al documentelor din Arhiva Meindstirii Simonopetra a fost lucrat 0


publicat impreun& cu Dumitru Nastase, iar catalogul dezvoltat va apirea in
curand sub ingrijirea celar doi cercetalori 0 a lui Petronel Zahariuc), sunt
cuprinse doar cloud acte din ace0i doi ani ai domniei lui Vasile Lupu, pstrate in
Arhiva Meineistirii Protaton, pe care le publicam in acest volum prin amabilitatea
domnului Florin Marinescu.

V
www.dacoromanica.ro

Pentru intocmirea acestui volum am folosit, in primul rand, bogata arhivei de


la care s-au ad liugat
fotocopii $i microfilme a Institutului A. D. Xenopol"
cdteva rodnice stagii de cercetare la Arhivele Nationale din Ia$i $i Bucureqti.
Datoritd faptului cei multe dintre fotocopiile peistrate in Arhiva Institutului de Istorie
A. D. Xenopol" nu cuprind i insemndrile de pe verso, nu am rewit, din motive mai

cu seamd financiare, s acoperim aceastd lipsd. Din acelea$i motive, unele dintre
actele din acest volum nu au fost meisurate, nefiind precizatei culoarea cernelii. in
schimb, au fost descrise bate sigiliile plistrate, fie ele domne$ti, meindstirevi,
boiere$ti sau ore&sene$ti. Totodatd, cu regret trebuie sei spunem, o parte dintre
fotocopiile documentelor din acest volum au fost furate din Arhiva Institutului de
persoane care, dupei ce au fost pltite vreme indelungd doar pentru cd se preldceau
cd muncesc la colectia nationald de izvoare istorice interne, 'Mal mai sperd mdcar
In acest fel, ca. prefilcdtoria $i impostura $tiintificd le vor mai putea aduce oarecare
beneficii. De aceea, in cazul cdtorva documente (asteizi pierdute sau iremediabil
deteriorate) a trebuit sd renungim la publicarea dupe' original $i sei le publiceim dupei

alte forme documentare peistrate (traducen, copii sau dupd editii mai vechi). Tot
dupd alte editii am fost nevoiti sd publicdm i cea mai mare parte dintre documentele
peistrate la Moscova $i Sankt Petersburg, in special dupd volumul IV, din colectia
Moldova in epoca feudalismului2, din cauzei cdfotocopiile aduse cdndva in ;arid, prin
efortul financiar al Academiei Romdne, astzi nu se mai aflei In Arhiva Institutului.

Cu acest volum, domnia lui Vasile Lupu qi intreaga istorie a Moldovei vor
putea fi scrise mai bine $i din perspective Find asteizi ascunse. Totodatei, spereim
ca unghiurile din care va fi scrisei istoria Moldovei in veacul al XVII-lea sei se
diversifice $i prin publicarea urmeitoarelor volume de documente din domnia lui
Vasile Lupu, iar nefireasca intdrziere a istoriografiei romdne$ti, in alcdtuirea unui
corpus de izvoare medievale interne, sd fie asorel corectatd. La corectarea acestei

intdrzieri, de multi deplasei doar la nivel declarativ, ar putea contribui o mai


flexibild aplicare a legilor regulamentelor arhivistice privitoare la cercetarea
documentelor vechi, precum reluarea publicdrii unor inventare $i cataloage ale
unor bogate fonduri arhivistice peistrate la diferite Directii Judelene ale Arhivelor

Nationale sau la Arhivele Nationale Istorice Centrale3 (in acest caz, mai ales
Fondul Documente istorice, luat de la Biblioteca Academiei Romline).
I Pentni cateva dintre avatarurile acestei colectii, vezi Prefata la vol. XXVII, din D.R.H., seria
A. Moldova,1ntocmit de Petronel Zahariuc, Catalina Chelcu, Marius Chelcu, Silviu Vacaru, Nistor Ciocan
Dimitrie Ciurea, Editura Academiei Romine, Bucureti, 2005, p. VII-VIII.

2 Acelea dintre documente care au fotocopii la sfaritul volumului au fost publicate dupa
fotocopii. Acest lucru a fost cu atat mai necesar cu cat cenzura din vremea regimului sovietic, atunci
cand a fost publicat volumul IV, a intervenit chiar i atunci cand se publicau documente medievale;
vezi, spre exemplu, omiterea etnonimului roman", din textul documentului din 1 august 1646 (doc.
nr. 455 din acest volum).
39
ultirnii ani a fost publicat, i merita evidentiat acest lucru, doar inventarul Colectiei Achizitii
Noi, pe care I-am folosit i noi la Intocrnirea acestui volum i a volumului XXVII (1643-1644); Arhi vele
Nationale ale Romjniei. Colectia Achizitii Noi. Indice cronologic Nr. 25, vol. I (Sf. sec. XIII 1685),
intocmit de Marcel-Dumitru Ciuca i Silvia Vatafu-Gaitan, Bucure6, 2002.

VI
www.dacoromanica.ro

La transcrierea actelor am folosit regulile stabilite pentru editarea colectiei


Documenta Romaniae Historica4, reguli care au fost completate attit de colectivul
de la Iasi, mai ales prin streidania domnului profesor univ. dr. loan Caprosu5 si a
regretatului cercetator Leon ,5'imans ch i6, ct si de colectivul de la Bucuresti, in

urma rezultatelor stiintifice la care a ajuns doamna profesor univ. dr. Violeta
Barbu7. De asemenea, am folosit, pentru a putea depsi obstacolelor ridicate de

transcrierea slovelor chirilice, o serie de importante contributii in domeniul


editeirii textelor chirilice romemestig. Indicele de nume ci Indicele de materii au fost
elaborate dupil normele impuse in volumele precedente ale colectiei D.R.H., seria
A. Moldova; astfel, am incercat sc7 identific.dm persoanele si localitjile ccit mai

exact, dar am Mkt' mpinat dificultati deosebite mai ales la localizarea satelor si

rclurilor din Moldova, care sunt astazi in Ucraina, ale ceiror nume au fost
schimbate sau ucrainizate.
La redactarea acestui volum, in care se regeisesc documente din doi ani de

domnie ai lui Vasile Lupu (1645-1646), ne-am bucurat de sprijinul constant al


domnului director al Institutului A. D. Xenopol" Iasi, acad. Alexandru Zub,
diruia Ii multumim 1i pe aceasta cale. De asemenea, intreaga noastrei gratitudine
se indreaptd
Editura Academiei Romiine, care a acceptat, ca de fiecare
dater, sa ducei la bun sfcirsit si acest volum.

Editorii

4 Vezi Introducere la Colegie, In D.R.H., B, Tara RomAneascA, vol. Intocinit de P. P. Panaitescu


Damaschin Mioc, Editura Academiei Romane, Bucuresti, 1966, p. V-XVII.
5 Notei asupra ed4iei, la Monumenta Linguae Dacoromanorum. Biblia 1688, Pars I: Genesis,

lasi, 1988, p. 129-130, si Pars V: Deuteronomium, Iasi, 1997, p. 98-99. Vezi i Introducere, la
Documente privitoare la istoria orasului Ia.yi, vol. I, Acte interne (1408-1660), Editura Dosoftei",
Iasi, 1999, p. V-VII (vol. Intocmit ImpreunA ca Petronel Zahariuc).
6 Prefard, la D.R.H., A. Moldova, vol. XXIII (1635-1636), vol. Intocmit de Leon $imanschi,

Nistor Ciocan, Georgeta Ignat i Dumitru Agache, Editura Academiei Rombe, Bucuresti, 1996,
p. VII-XIV.
7 Studiu introductiv i Not asupra edifiei, In D.R.H., B. Tara Romaneasa, vol. XXX (1645),

vol. Intocmit de Violeta Barbu, Marieta Chiper, Gheorghe Laar, Editura Academiei Romane,
Bucuresti, 1998, p. V-XXV.

8 Andrei Avram, Contribujii la interpretarea grafiei chirilice a primelor texte romeinesti,


extras din Studii i cercetAri lingvistice", an. XV (1964), fasc. 1-5, 137 p.; G. MihailA, Digionar al
limbii ronaine vechi (sfirirsitul sec. X "inceputul sec. XVI), Bucuresti, Editura Enciclopedia RomAnti,

1974, p. 179-195; N. A. Ursu, Problema interprekirii grafiei chirilice romiinesti din jurul anului
1800, in Limba roraa", an. IX, nr. 3, 1960, p. 33-46; idem, Din nou despre interpretarea grafiei
chirilice romanesti, In Limba romanr, an XXV (1976), nr. 5, p. 475-489; Crestomatia limbii
romne vechi, volumul (1521-1639), alclituit de Emanuela BuzA, Magdalena Georgescu, Alexandru
Mare i Florentina Zgraon, coordonator Alexandru Maree, Editura Academiei Romane, Bucuresti,
1994, p. 44-50; Documente $i insemneiri romnesti din secolul al XVI-lea. Text stabilit si indice de
Gheorghe Chiw, Magdalena Georgescu, Magdalena lonitA, Alexandru Mares si Alexandra RomanMoraru. Introducere de Alexandru Mares, Editura Academiei Ronda, Bucuresti, 1979, p. 13-89.

VII
www.dacoromanica.ro

SIGLE - PRESCURTARI BIBLIOGRAFICE - ABRE VIERI


SPECIFICE - SIMBOLUIZI*

A.A.R.M.S.L

A.LIA.L

= Analele Academiei RomAne. Memoriile sectiunii istorice".


= Anuarul Institutului de Istorie si Arheologie dt.D. Xenopol
Iasi".

A.LI.X.

= Anuarul Institutului de Istorie si Arheologie oA. D. Xcnopob>"


Iasi Institutului de Istorie oA.D. Xenopob> Ia.5i".

ArhGen
Arhiva

= Arhiva Genealogicr lasi.

B.C.I.R.
B.C.M.L
C.I.

= Arhiva. Organul SocietAtii stiintifice si literare din Iasi".


= Analele Stiintifice ale Universitatii Al. L Cuza Iasi".
= Buletinul Comisiunii istorice a RomAniei".
= Buletinul Comisiunii monumentelor istorice".
= CercetAri istorice".

C.L.

= Convorbiri 'iterare".

D.IR., A

= Documente privind istoria Romniei, seria A. Moldova.


= Documenta Romaniae Historica, seria A. Moldova.

A.,5.U.I.

D.R.H., A
R.A.

Rdl
R.I.

S.M.IM

= Revista Arhivelor".
= Revista de istorie".
Revista istoricr.
= Studii si materiale de istorie medie".

***

Antonovici, Doc. beirkidene

= Antonovici, preotul loan (episcopul Husilor Iacov), Documente


NI rldene, vol. III, IV, Birlad, 1915, 1924.

Aricescu, Indice, II

= Aricescu, C., Indice de documente oil:de in Arhiva Statului $i


nepublicate inca, in Revista Istorica a Arhivelor Romnier,
II Bucuresti, 1876.

Balan, Doc. bucovinene

= Balan, Teodor, Documente bucovinene, vol. IVI, Cemliuti,


1933-1940; vol. VII, Ia0, 2005.

Balan, Fam. Onciul

= Balan, Teodor, Familia OnciuL Studiu # documente,


CemAuti, 1927.

0 V. si indice de nume proprii, alte abrevien, simboluri, lAmuriri.

www.dacoromanica.ro

DC

Bezviconi, Boierimea Moldovei

= Bezviconi, Boierimea Moldovei dintre Prut si Nistru, vol. I,


Bucuresti, 1940.

Bianu i NicolAiasa, Catalog, III

= Catalogul manuscriptelor romilnesti, tomul III, intocmit de


loan Bianu si G. Nicolaiasa, Craiova, 1931.

Catalogul manuscriptelor rominesti, tomul I, Intocmit de

Bianu, Catalog, I

loan Bianu, Bucuresti, 1907.

Boga, Doc. basarabene

= Boga, L. T., Documente basarabene, vol. IXV, ChisinAti,


1929-1932.

Boga, Doc. din sec. XVIII

= Boga,

L.

T., Documente din secolul al XVIII-lea, In

Arhivele Basarabiei", /I, 1930, p. 477-492.


Boga, Doc. din sec. XVIXVIII

= Boga, L. T., Documente din secolele XVIXVII, In Arhivele


Basarabiei", IV, 1932.

Bulat, Din doc. manrstiri Varatec

Bulat, T. G., Din documentele mnstirii

Vetratec, In

Ashivele Basarabiei", V (1933), nr. 4, p, 89-98; VII (1935),


nr. 3-4, p. 257-340.
Bulat, T. G., Diviziunea proprietettii rurale In finutul
Ifotinului, dupei desfiintarea raialei, in Arhivele
Basarabiei", 11 (1930), p. 381-412,111(1931),
(1931), p. 118-124.

Bulat, Diviziunea proprietalii

Caprosu, Cteva documente

= Caprosu, I., Cciteva documente de la Vasile Lupu, In


(serie nout1), a. Istorie, tom. XXX (1984), p. 51-58.

Caprosu, Documente romanesti


din sec. al XVII-lea

= Caprosu, I., Documente romfinesti din sec. al XVII-lea, In

Caprosu, Noi doc. mold. din


arhivele vieneze

= Caprosu, I., Noi documente moldovenesti din arhivele

Caprosu-Zahariuc, Doc. Iasi,'

= Caprosu, -loan i Zahariuc, Petrone], Documente privitoare la

(serie nouA), a. Istorie, tom XXXIV (1988), p. 79-90.

vieneze, in A.LI.A.L, XI, 1974, p. 187-197.


istoria ora.yului Iasi, vol. ',dicta interne (1408-1660), Iasi, 1999.

Catalog, II

= Catalogul documentelor moldovenesti din Arhiva Istorica


Centralii a Statului, vol. II, 1621-1652, Bucuresti, 1959.

Catalog, III

= Catalogul documentelor moldovenesti din Arhiva Istoricd


Centralii a Statului, vol. III, (1653-1775), BucureVi, 1968.

Catalog, Supliment I

= C,atalogul documentelor moldovene.yti din Directia Arhivelor


Centrale, Supliment I, (1403-1700), Bucuresti, 1975.

Ceredarec, Soveja sau Dobromira

= N. Ceredarec, Soveja sou Dobromira, In B.A., VI/2, 1944


1945, p. 327-328.

Codrescu, Uricariul

= Codrescu, Teodor, Uricariul, vol. I, VI, X, XI, XVIXVII,


XX, XXIIXXV, Iasi, 1875-1895.

Col. Dr. C.I. Istrati"

= Colectia Dr. Constantin I. Istrati" (1429--1945). Inventar


arhivistic, intocrnit de Nicolae Chipurici si Tudor 11.5.1oi,
Bucuresti, 1988.

CostAchescu, Doc. <comunicate>

Costichescu, M., Documente <comunicate de ...>, In Ioan


Neculce. Buletinul Muzeului municipal Iasi", 11 (1922),
p. 353-354; III (1923), p. 108-116.

X
www.dacoromanica.ro

CostAchescu, Donatiunea
A. Sdulescu

= Costachescu, M., Donatiunea Alex. S'dulescu,

Cresterea colectiunilor

= Academia Romind, Cresterea colectiunilor, Bucuresti,

c.

Cozia,

j. Fdlciu, prin d-1 Misu Saulescu, Al loan Neculce. Buletinul


Muzeului Municipal Iasi", III (1923), p. 201-204.

(1908-1942).

DIR., A, XVII, II, IV

= Documente privind istoria Romaniei, A, Moldova, veacul


XVII, vol. 11 (1606-1610); vol. IV (1616-1620), Bucuresti,
Editura Academiei, 1953-1954.

D.R.H, B, XXX

= Documenta Romaniae Historica, B, Tara Romdneascii, vol.


XXX (1945), vol. Intocmit de Violeta Barbu, Marieta
Chiper, Gheorghe Lazar, Bucuresti, Editura Acaderniei
Roimne, 1998.

Erbiceanu, /storia Mitropoliei


Moldovei si Sucevei

= Erbiceanu, Constantin, Istoria Mitropoliei Moldovei si


Sucevei si a catedralei mitropolitane din Iasi, Bucuresti,
1888.

GhibAnescu, Arhiva

= GhibAnescu, Arhiva Muzeului municipal Iasi, fasc.

I,

Documente slavo-romane (1400-1653), Iasi, 1928.


Ghibtinescu, Doc. comunicate,
In Arhiva

= GhibAnescu, Gh., Documente comunicate, In Arhiva", Iasi,


XV (1904), p. 10-11.

Ghibanescu, Ispisoace

= Ghibanescu, Oh., Ispisoace si zapise, vol. 11/2, Iasi, 1910;


11111, Iasi, 1910; 11112, Iasi, 1912.

GhibAnescu, Ms. Surete

= GhibAnescu, Gh., Surete ci izvoade. Manuscrise, vol. I, II,


1VVIII, XIII, XVI, XXXI.

Ghibilnescu, Surete

= Ghibanescu, Gh., Surete izvoade, III, Iasi, 1907; IV, Iasi,


1908; V, Iasi, 1908; X, Ia.si, 1914; XVI, Ia.si, 1925; XXI,
Iasi, 1929.

Glicherie, Mnstirea Bogdana

= Glicherie, Lovin, Mindstirea Bogdana din jud. Bacdu,


Chisindu, 1926.

Ganta, Indicele numelor de locuri

= Ganta, Alexandru I., Documente privind istoria Romaniei,


A., Moldova, veacurile XIVXVII (1384-1625), Indicele

numelor de locuri, Institutul de Istorie Nicolae Iorga",


editie ingrijith i Prefatd de I. Caprosu, Bucuresti, Editura
Academiei Romdne, 1990.
Gonta, Indicele numelor de

persoane

= Ganta. Alexandru I., Documente privind istoria Romdniei,


A., Moldova, veacurile XIVXVII (1384-1625), Indicele
numelor de persoane, editie i Cuvant inainte de I. Caprosu,
Bucuresti, Editura Academiei Romdne, 1995.

Gorovei, brudirile cronicarului


Grigore Ureche

= Gorovei, Stefan S., innulirile cronicarului Grigore Ureche, in

Grigora.s, Institutii

= Grigoras, N., Institutii feudale din Moldova, I, Organizarea de

Anuar de LingvisticA i Teorie Literara", XXIV, 1973.


stat pand la mijlocul sec. al XVIII-lea, Bucuresti, 1971.

Hasdeu, Archiva istoricd

= Hasdeu, B.P., Archiva istoricd a Romaniel, tom I (parte 1-2),


Bucuresti, 1865; tom. 111, Bucuresti, 1867.

www.dacoromanica.ro

XI

Hurmuzachi-Iorga, Documente

= Iorga, N., Documente privitoare la istoria romailor


(colectia Hurmuzachi), vol. XIV/1, Bucuresti, 1915.

Iordache, Documente romdnesti


din sec. XVII

= Iordache, S. Gh., Documente romaesti din secolul al XVII-lea,


In A.LLA.1, XXVI, 1989, p. 415-419.

lorga, Anciens documents

= Iorga, N., Anciens documents de droit routnain, ParisBucarest, vol. I, 1930.

Iorga, Lucruri noud

= forge, N., Lucruri nou'd gilsite In Basarabia, In RI, VI


(1920), nr. 3-6, p. 69-95.

forge, Si. fi doc.

= Iorga, N., Studii fi documente cu privire la istoria

romailor, vol. IVVII, Bucuresti, 1902-1904; vol. XI,


Bucuresti 1905; XVI, Bucuresti, 1909.
lorga, Doc. Bistrifei

= Iorga, N., Documente romaesti din archivele Bistritei, vol. I,


Bucuresti, 1899.

Karadja, Documentele mosidor


cantacuzinesti din Bucovina

= Karadja, Constantin si Marcela, Documentele mosiilor


cantacuzinesti din Bucovina, In B.C.LR., X (1931), p. 5-77
(extras).

Documents grco-roumains. Le fond


Mourouzi d'Athnes, Athenes-Bucarest, 1991.

Marinescu, Moruzi

= Marinescu, Florin,

Marinescu, Protatu

= Marinescu, Florin, Pougavoca eyypaTa roveto IepaC


lIporcrrov, Aillva, 2001. (Marinescu, Florin, Documente
romanesti de la Sfdntul Munte. Arhiva Sfintei Manastiri Protatu,
Atena, 2001.

Marinescu, Xeropotamu

= Marinescu, Florin, Povitavoca eyypa9a TOU Arm, opvC.


Aprieto lapa l floviC Elpozoraitov, Totio NccrroC, Aiwa,
1997. (Marinescu, Florin, Documente romaesti de la
Sfntul Munte. Arhiva Sfintei MAnAstiri Xeropotamu, Tom.
I, Atena, 1997,748 p.).

Mazerean, Soka

= Mazerean, Vartolomei, Condica manetstirii Solca, ed. de


Simion Florea Manan, Suceava, 1902.

Mihail, Alte acte romd nesti, II

= Mihail, Paul, Alte acte romaesti de la Constantinopol


(1578-1820). II, In A.LIA.L, IX, 1972, p. 455-467.

Mihail, Contributii documentare

= Mihail, Paul, Contributii documentare la istoria orasului


Iasi, (I) In A.LIA.L, XXIV/1,1987, p. 415-478.

Moldova

Moldova In epoca feudalismului, vol. IV, Ceirti domnesti fi


zapise slavo-moldovenesti i moldovenesti, 1641-1660.
AlcAtuitori D. M. Dragnev, A. N. Nichitici, L.I. Svetlicinaia <4i>

P.V. Sovetov, sub redactia lui V. P. Sovetov, Chisinliu, 1986.


Murzakevici, Document?

H., ilotcymetunbt u want,' M0.4a0e4axivacia epa.manat, xpatifugimcg 6h fieccapa6iu, In


3anicia4 Gaecacaro ofilitecrea ricr0p1414 H ApesHocren",

= Mypaa K31111184,

Towb III, Odesa, 1853, p. 248-268.

Pirvan, Un vechi monument

= Prvan, Vasile, Un vechi monument de limbet iterar


rongineasal (1639-1668), In CL, an XXXVIII, nr. 10,1904.

XII
www.dacoromanica.ro

Popovici, Index Zolkiewiensis

= Popovici, Gh., Index Zolkiewiensis, In Candela", 111 (1884)


si IV (1885).

Potra, Contributiuni la istoricul


liganilor

= Potra, George, Contributiuni la istoricul liganilor din

Repertoriul Vasile Lupu

= Repertoriul documentelor interne din domnia lui Vasile


Lupu, intocmit de Nistor Ciocan, Leon $imanschi, loan

Romania, Bucuresti, 1939.

Caprosu, Dumitru Agache si Georgeta Ignat (In ms. la Inst.


de Ist. A. D. Xenopol" lasi).
Rosetti, Cronica Bohotinului

= Rosetti, Radu, Cronica Bohotinului, In A.A.R.MS.I, s. II,


XXVIII, 1905 (extras).

Saya, Doc. Lapu.ynei

= Saya, Aurel V., Documente privitoare la targul fi tinutul


L apufnei, Bucuresti, <1937>.

Saya, Doc. Orhei

= Saya, Aurel V., Documente privitoare la targul 4'i finutul


Orheiului, Bucuresti, 1944.

Saya, Doc. putnene, I

= Saya, Aurel V., Documente putnene. I, Vrancea OdobeftiCa mpuri, Focsani, 1929.

Solomon-Stoide, Doc. tecucene

= Solomon Constantin si Stoide C. A., Documente tecucene,


vol. III, Bfirlad, 1938-1939.

Stoicescu, Dictionar

= Stoicescu, N., Dictionar al marilor dregeitori din Tara


Romaneasca fi Moldova. Sec. XIVXVII, Bucuresti, 1971.

Stoicescu, Lista marilor dregeitori

= Stoicescu, Nicolae, Lista marilor dregatori ai Moldovei


(sec. XIVXVII), In A.I.I.A.I., VIII, 1971,401-423.

Stoide, Capitanul $tefan

= Stoide, C.A., Capitanul 5tefan, neamul seiu

,si

M-rea

Dumbravita, In Arhiva", XLIII (1936), p. 200-216.


Stoide-Turcu, Doc. Neamt
(sec. XVII)

Tanoviceanu, Articolul antepus

= Stoide, C. A. si Turcu, Constantin, Documente $i regeste din


tinutul Neampilui (secolul XVII), extras din Anuarul
Liceului de bAieti din Piatra-Neamt", 1934-1935.

= Tanoviceanu, loan, Articolul antepus ei, ai,

ii,

i la numele

proprii feminine, Arhiva", VIII, 1897, nr. 5-6, p. 329-344.

Teodorescu, Obiecte referitoare


la trecutul Romemiei

= Teodorescu, Emil M., Obiectele muzeului din Odesa


referitoare la trecutul Roma niei, In ,,Revista pentru istorie,
arheologie si filologie", VII, 1894, p. 236-240.

Tezaur sucevean

= Din tezaurul documentar sucevean. Catalog de documente,


1393-1849, Intocmit de Vasile Gh. Miron, Mihai $tefan Ceausu,
Gavril Irimescu, <si> Sevastita Irimescu, Bucuresti, 1983.

Tiktin, Doc. romilne

= Tiktin, H., Documente romane, In Arhiva", Iasi, an. I, 1889,


p. 103-124.

Urechia, Miron Costin.


Opere complete, I

= Urechia, V. A., Miron Costin. Opere complete, I, Bucuresti,

Vasilescu-Boiangiu,
Scrierea chirilica

= Vasilescu, Veronica, Boiangiu, Meta, Scrierea chirilica

1886.

romaneasca, Bucuresti, 1982.

XIII
www.dacoromanica.ro

Velichi, Doc. Constantinopol

Velichi, Constantin N., Documente moldovenefti (1607-1673)


din arhiva metohului 5j: Mormant din Constantinopol, culese

publicate de ..., In Buletinul Institutului Roman din Sofia",


Bucuresti, anul I, (1941), nr. 1, p. 211-258, 0 nr. 2 (1942),
p. 493-556 (0 extras).

Visarion, Episcopul, Documente


basa rabene

= Visarion, Episcopul Hotinului, Documente basarabene. Adunate


qi transcrise de , In B.CMI, VII, Bucure0i, 1928,75-119.

Vartosu, Din sigilografia Moldovei

= Vartosu, Emil, Din sigilografia Moldovei gi a Tarii


Romanefti, In Documente privind istoria Romania
Introducere, vol. II, Bucure0i, 1956, p. 333-558.

Wickenhauser, Humor

= Wickenhauser, Franz Adolf, Geschichte der Kloster Humor,


Sct. Onufri, Horodnik und Petrouz, Czernowitz, 1881.

Wickenhauser, Moldowiza

= Wickenhauser, Franz Adolf, Die Urkunden des Klosters


Moldowiza, Wien, 1862.

Wickenhauser, Solka

= Wickenhauser, F.A., Geschichte und Urkunden des Klosters


Solka, Czemowitz, 1877.

Wickenhauser, Bochotin

= Wickenhauser, F. A., Bochotin oder Geschichte der Stadt


Cernauz und ihrer Umgegend, I, Wien, 1874.

Zahariuc, Note de sigilografie


eclesiasticei

= Zahariuc, Petronel, Note de sigilografie eclesiastica


moldoveneasca, In Herb". Revista Romana de Heraldica, I
(VI), 1999,1-2, p. 171-182.

Zahariuc, Observatii asupra


unor sigilii

= Zahariuc, Petronel, Observatii asupra unor sigilii medievale


moldoveneyti (I), In Arhiva genealogica", IV (IX), 1997,1-2,
p. 255-266.

Zahariuc, Tara Moldovei In vremea


lui Gheorghe ,Ftefan

= Zahariuc, Petrone!, Tara Moldovei in vremea lui Gheorghe


.Stefan voievod (1653-1658), Ia.i, Editura Universitatii
Alexandru loan Cuza", 2003.

***
Arhivele Nationale ale Romaniei. Colectia Achizitii Noi. Indice cronologic Nr. 25, vol. I (Sf. sec. XIII
1685), Intocmit de Marcel-Dumitru Cluck Silvia Vatafu-Gaitan, Bucure0i, 2002.

Buletinul oficial al Republicii Socialiste Romania", Partea I, anul IV, Nr. 163-165, Vineri,
20 decembrie 1968, p. 1485-1743.
Bogdan, Darnian P., Paleografia roma no-slava. Tratat fi album, Bucure0i, 1978.
Caprow, loan, 0 Mioc, Damaschin, Documente slavo-romane In arhivele din URSS, In S.MIM, X,
(1983), p. 115-134.
Cemovodeanu, Dan, .Ftiinta qi arta heraldica In Romania, Bucure0i, Editura Stiintifica i
enciclopedica, 1977.

Codurile popale ale Republicii Moldova in noua organizare administrativ-teritorialei, Chi0nau,


1999.

Dictionarul geografic al Basarabiei, de Zamfir Arbore, Bucuresti, 1904.


Dictionarul geografic al Bucovinei, de Em. Grigorovitza, Bucure4ti, 1908.
Documente privind istoria Roma niei
Introducere, vol. III, <Bucure0i>, Editura Academiei,
1956.

XIV
www.dacoromanica.ro

Ghidul drumurilor din Romania, lucrat sub directiunea lui Ion Camktsescu, Cultura Nationalk
Bucuresti, 1928.
Institutii feudale din Tarile Roma ne. Dictionar. Coordonatori Ovid Sachelarie si Nicolae Stoicescu,
Bucuresti, Editura Academiei, 1988.
Iordan, Ion, Gftstescu, Petre <si> Oancea, D. I., Indicatorul localitatilor din Romania, Bucuresti,
Editura Acadetniei, 1974.
Istoriia mist i sil Ukrainskoi P.S.P. Cernovetka oblasti, Kiiv, 1969.
Marele Dictionar Geografic al Romaniei, alatuit 5i prelucrat dupA dictionarele partiale pe judcte, de

Giorge loan Lahovari, general C. I. Bittianu 5i Grigore G. Tocilescu, vol. IV, Bucuresti,
1898-1902.

Micul dictionar academic, cuvnt inainte de Eugen Simion, prefata de Marius Sala, vol. IIV,
Bucuresti, Editura Univers enciclopedic, 2001-2004.
Moldova in epoca feudalismului, volumul VII, partea III, Recensamintele populatiei Moldovei din
anii 1772-1773 si 1774. Alcatuirea, cuvtintul introductiv 5i comentariile de P.G. Dimitriev.
Sub redactia lui P. V. Sovetov, Chisinau, Editura Stiinta", 1975.
Nicu, Vladimir, Localittile Moldovei in documente vechi, vol. I (AL) si II (MZ), Chisinau, Editura
Universitas", 1991.
Republica Moldova. Harta teritorial-administrativa, scara 1:400.000, Institutul Ingeocad" si Editura
Iuli an"Chi sink!.
Republica Moldova. Hared fizico-geografica, scara 1:400.000, Bucuresti, 1994.
Romania. Atlas rutier, de General maior ing. Dragomir Vasile, Col. ing. Balea Victor, Col. ing.
Muresanu Gheorghe <si> Epuran Gheorghe, <Bucuresti>, Editura Sport-Turism, <1981>.
Slava veche si slavona romaneasca. Coordonator Pandele Olteanu, Bucuresti, Editura didactica si
pedagogica, 1975.
Stoicescu, Nicolae, Repertoriul bibliografic al localitatilor si monumentelor medievale din Moldo va,
Bucuresti, 1974.
Szkely, Maria Magdalena, Sfetnicii lui Petru Rares. Studiu prosopografic, Ia.5i, Editura UniversitAtii
Alexandru loan Cuza", 2002.
Tezaurul Toponimic al Roma niei. Moldova, V olumul I. Repertoriul istoric al unite:" tilor
administrativ-teritoriale. 1772-1988. Coordonatorul seriei Drago s Moldovanu, Partea I, A.

Unitati simple (Localitati si mosii); B. Unitati complexe, Bucuresti, Editura Academiei,


1992.

Virtosu, Emil, Paleografia romano-chirilica, Bucuresti, Editura $tiintifica, 1968.

***
Arh. Centr.
Arh., arh.
Bibl. Acad.
cf.
cm
Col., col.
compl.
descr.
descr. arheogr.
dezv.
diam.
doc.
dos.
f.

fase.

= Arhiva CentralA
= Arhiva, -ele, arhivistic
= Biblioteca Academiei
= conform
= centimetru
= Colectia, colectia
= completarea

nr.
ns.
orig.

= descuere
= descriere arheografica
= dezvoltat
= diametru
= documentul
= dosar
= fila
= fascicola

s.v.
sec.
sf.
Sf.
sig.
sing.

p.
r.

rez.
s.

si.

subl. ns.

= numarul
= noastr, -e
= original, -ul
= pagina, paginile
= recto
= rezumat
= sat, -e
= sub voce
= secolul
= sfarsit, -ul
= Sfinta, -ul
= sigiliu
= singular
= slay, slavon
= sublinierea noastri

XV
www.dacoromanica.ro

fond
foto
germ.
Inst. de Ist.
inv.

j.
m.p.
ment.
mold.
Ms. , ms.,
n.

supl.
text
Tr., tr.
trad.

= fondul
= fotocopie

= germana
= Institutul de Istorie
= inventar
= judetul
= manu propria
= mentiune/mentiunea
= moldovenesc
= Manuscrise (fond),
manuscris, -e (pies. arh.)
= nota

I.

Univ.
WM.
V.

V.

vol.
xero.

= supliment
= textul
= Transport, transport
= traducator, traducere
= tinut
= v. Bibl. Centr. Univ.
= urmator, urmatoare
= vezi
= verso (dupa numere)
= volumul
= xerocopie

***
o = marcheaza in text intregirea prescurtkilor.
<> = delimiteaza completarile editorilor in cazul rupturilor, tersaturilor sau omisiunilor, precum 0
echivalarea cronologica In anii erei de la Hristos.

... = corespund locurilor rupte sau terse, care nu au putut fi intregite.


[ ] = indica repetitiile 0 ceca ce este de prisos In text, sau introducerile 0 copiile tarzii, precizarile
diecilor.

/ = noteaza altemanta terminologica.

XVI
www.dacoromanica.ro

REZUMATELE DOCUMENTELOR

1645 <7153> lanuarie 5. Vasile <Lupu> voievod pentru moqia LucovitA, t. CemAuti.

1645 (7153) ianuarie 13. Copiii Antimiei Cristieneasa 10 impart mo0i1e ramase de la
mama lor.
1645 (7153) ianuarie 14, Ia.5i. lona.5co postelnic, longco Carstian 0 Dumitra.5co Carstian
4i 'impart mosiile rAmase de la parintii lor.

1645 (7153) ianuarie 15. Zamfira, fiica lui Vartic vomic, vinde partea ei din satul
VArzArqti, pe Bac, lui Mihaila Sapoteanul.

1645 (7153) lanuarie 17, erbe.5ti. Toma <Cantacuzino>, mare vomic de Tara de Sus, 0
fordache <Cantacuzino>, mare vistiemic, dau marturie pentru Invoiala dintre Andronic 0 nepotul sAu
pentru un cal.
<Dupll 1645 (7153) lanuarie 17>. Lista de cheltuieli facute de preotul Vasilie la moartea
unchiului sAu.

1645 (7153) februarie 4. Vasile <Lupu> voievod Intarege urma.01or Maricutei GrAmoae
pArti din satele Stanesti 0 Caline0i.
<1645 - 1647> (7153 - 7155) februarie 4. Grozav din Varlezei vinde partea lui dintr-un sat
de pe Sohului, tinutul Covurlui.
1645 (7153) februarie 5, Ia.5i. Vasile <Lupu> voievod Intare0e lui Vasile Corlat cAmara., 0
rudelor sale stApAnirea asupra unor parti din satul Turbate0i, tinutul CArligatura.

1645 (7153) februarie 6. 0 mAiturie a lui Petra Movila, arhiepiscop 0 mitropolit al


Kievului, prin care adevere0e ca Patraco Ciogolea logofat are drept de stApAnire asupra satului
0ehlibul.

1645 (7153) februarie 8. Vasile <Lupu> voievod intAre0e lui lorga, mare spatar,
stApdnirea asupra unor parti din satul Billoseqti, tinutul Vaslui, cumparat de la fiii Varvarei
Baisaneasa.

1645 (7153) februarie 10, !al. Vasile <Lupu> voievod intArete lui Mihaila., Beldiman
stapAnirea asupra averii surorii lui, Maria, sotia lui Savin Prajescu vornic.
1645 (7153) februarie 10, Ia.gi. Vasile <Lupu> voievod porunceste lui Ilea din Spanciocani
sa cerceteze pricina dintre Iona.,co Cujba vomic 0 Costin pentru o parte din satul PAnice0i.
1645 (7153) februarie 10, Imi. Toma <Cantacuzino>, mare vomic al Tarii de Sus, da marturie
pentru Impartirea unor case ramase de la Simion Purace mire fetele acestuia, Anghelina 0 Solonca.

1645 (7153) februarie 18, IRO. Vasile <Lupa> voievod intare0e lui Lupul Stroescul
stapanirea asupra unor tigani cumpArati de la Mihaila Beldiman.
1645 (7153) februarie 23. Zamfir din Brasa vinde lui Hristodor stolnic o casit.
1645 (7153) februarie 25. Busca 0 fiii ei vind lui Radul vAtav o parte din satul TAiseni.
1645 (7153) februarie 28. Un act al lui Mihalachi, fiul lui lonaqcu vontic.
1645 (7153) martie, ILO. Larion Plecar 0 Gavril vAnd lui Iordache <Cantacuzino>, mare
vistiemic, partite lor din satul Vereeni, pe Moldova, tinutul Suceava.
1645 (7153) martie 4. Vasile <Lupu> voievod porunce0e pArcAlabilor de Neamt sa judece
pricina dintre Boldescul, fost arma, 0 riize0i din satul Pope0i pentru vanzarea de catre acetia a unor
parti din ace! sat.

XVII
www.dacoromanica.ro

1645 (7153) martie 5. Dumitru Tinta si sosia lui, Varvara, vand lui Solomon Barladeanul
visticrnic partea lor din satul Pilipce, Sinutul Cernauti.
1645 (7153) martie 6. Petre, fiul lui Gligorie, vinde lui Pana, staroste de negustori o parte
din satul Candesti.
1645 (7153) martie 7. Hotamicele satelor Comesti, Bumbotesti i Hercesti din Sinutul
pentru care da marturie Iordachi Canta, mare logolat.

1645 (7153) martie 8. NepoSii lui Huhulea vand lui Gligorie, fost postelnic o parte din
satul Nistoreni.
1645 (7153) martie 9, Iasi. Vasile <Lupu> voievod Intareste lui Neanea Brahna stapinirea
asupra unui salas de Sigani.
1645 (7153) martie 12, Iasi. Dumitru diacon i sosia sa vand lui Iordache <Cantacuzino>,
mare vistiemic, doua jirebii din satul Verseni, pe Moldova, t. Suceava.

1645 (7153) martie 14. Carste Drace i rudele sale And lui Solomon <Barladeanul>
vistiemic parsi din satul Pilipce, pe Nistru, Sinutul CemauSi.
1645 (7153) martie 15, Iasi. Vasile <Lupu> voievod Intareste lui Iordache
<Cantacuzino>, mare vistiemic, stapa'nirea asupra unor parti din satul Cotujeni, pe Prut, Sinutul Iasi,
cumparate de la Calciarusoaie si de la fiii ei.

1645 (7153) martie 16, I210. Vasile <Lupu> voievod Intareste lui Ghiorghie Rosca, fost
vistiemic, stapanirea asupra unor villa Cotnari, cumplirate de la Dumitrasco Varnav.
1645 (7153) martie 16, Popes& Crastiian daruieste Mariei din Bancovici o parte din satul
Fauri.

1645 (7153) martie 18, Iasi. Vasile <Lupu> voievod Mamie lui Pintilie Barbovschi
soSiei lui stapanirea asupra ocinilor lor de la Ostrov i Cotiusca.
1645 (7153) martie 21, Iasi. Vasile <Lupu> voievod Tntareste lui Toader, fiul lui Isac din
Dumeni, stapanirea asupra unor parSi din satul Plopeni, dupa judecata cu rudele lui Balica.
1645 (7153) martie 22, Iasi. Vasile <Lupu> voievod Intareste lui Iona.sco Rusul, parcalab
de Orhei, stapanirea asupra unor dughene si case In Iasi, cumparate de la Paval, vomic de gloata, si de
la
1645 (7153) martie 24, Ia.si. Costea Barbovschi i soSia sa vand lui Alecsii Cracalie partea
lor din satul Lentasti, pe Prut, Sinutul CernauSi.

1645 (7153) martie 25, <Iasi>. Cristina i fiul ei Arid lui Mihaila croitor o bucata de
piimant din jurul casei lor.
1645 (7153) martie 27. $tefan, Luca si Dobratie vand lui Statie vames partea lor din satul
Glavanesti, cu loc de prisacii i vad de moara.
1645 (7153) martie 28, Iasi. Lupu Tautul i sosia sa vand lui Grigore Ureche, mare vomic
al Tarii de Jos, o parte din satul Medvica.
1645 (7153) martie 28, Iasi. Mari boieri dau marturie ca Lupu Tautul i sosia sa au vandut
lui Grigore Ureche, mare vomic al Tarii de Jos, o parte din satul Medveja, pe Prut.
1645 (7153) martie 28, Iasi. Vasile <Lupu> voievod IntAreste lui Grigore Ureche, mare
vomic al Tarii de Jos, stapanirea asupra unei parti din satul Medvica.
1645 martie 29. Zapis de rascumparare a unor parli din satul Stolniceni, tinutul Lapusna.

1645 (7153) martie 31, Ia.si. Vasile <Lupu> voievod intareste lui Ghiorghie Rosca, fost
vistiemic, stapanirea asupra unor Sigani cumparali de la Nicoara MoSoc.

1645 (7153) martie 31, Iasi. Vasile <Lupu> voievod porunceste lui Neaniul, vomic de
gloata, sii aleaga lui Buhus spatar parSile lui din satele Gherghiceni i Talharesti.

<1645 martie 31 - 1645 septembrie 10>. Paval Bazarca i fratele sau, Coma, daruiesc
lui Buhus spatar partea lor din satul Iurghiceni, pentru ca le-a platit capetele pentru furtul a doi cal.

<1645 martie 31 - 1645 septembrie 10>. Vasilie din Totoesti scrie lui Vasile <Lupu>
voievod despre InSelegerea care s-a ficut Intre Paval s't fratele sau, Comma, pe de o parte, si Buhus
spatar, pe de alta, in urma furtului a doi cai, comis de cei doi frati.
1645 (7153) aprilie 1, Iasi. Vasile <Lupu> voievod Intareste lui Gheorghe, mare paharnic,
stapanirea asupra satului Ciurcani, Sinutul Back'.

XVIII
www.dacoromanica.ro

1645 (7153) aprilie 1, Iasi. Vasile <Lupu> voievod intareste lui Gavrilas Mateias, fost
mare logofAt, stapanirea asupra satului Denisauca, pe Prut, tinutul Cernauti, In urma judecatii cu
targovetii din Cernauti.

1645 (7153) aprilie 1, Iasi. Salomiia i flica ei, Ileana, And lui Iordachi <Cantacuzino>,
mare vistiemic, o parte din satul Verseni, pe Moldova, tinutul Sucevei.
1645 (7153) aprilie 3, Iasi. Vasile <Lupu> voievod porunceste slujitorilor domnesti sa nu
ia dari de la niste tigani care sunt ai Tofanesei Sachelue.

1645 (7153) aprilie 3. Pricopie, fiul lui Vasilie Bant, vinde un loe de prisaca In satul
Grozesti, tinutul Bacau, fratelui sau, Costantin Bantas.

1645 (7153) aprilie 4, Iasi. Vasile <Lupu> voievod daruieste lui Iorga, mare vistiemic,
satul Boziestii de Sus, tinutul Tecuci, pentru dreapta i credincioasa slujba.

1645 (7153) aprilie 8, Iasi. Vasile <Lupu> voievod acorda scutiri manastirii Bistrita
pentru tiganii sai.
1645 (7153) aprilie 10, la.si. Vasile <Lupu> voievod Intareste manastirii Putna stapanirea
asupra hotarului.
1645 (7153) aprilie 11, Iasi. Vasile <Lupu> voievod porunceste soltuzului i pargarilor
din targul Hui sa inapoieze vecinii i poslusnicii care apartin Episcopiei de Hui.

1645 (7153) aprilie 12, Iasi. Vasile <Lupu> voievod Intareste lui Grigore Ureche, mare
vomic al Tarii de Jos, stapanirea asupra une parti din satul Vla.sinesti, pe Prut, tinutul

1645 (7153) aprilie 12, Iasi. Vasile <Lupu> voievod porunceste parcalabilor de tinutul
Covurlui i parcalabilor din argul Galati sa nu impuna la dari pe satenii din satul Braniste, care
apartine Episcopiei de Roman.
1645 (7153) aprilie 12, Iasi. Judecata pentru selistea Barbosi.
1645 (7153) aprilie 12. Vasile <Lupu> voievod pentru satul BrAesti.

1645 (7153) aprilie 15, Iasi. Porunca a lui Vasile <Lupu> voievod pentru alegerea
hotarelor satului Miresti.
1645 (7153) aprilie 18. Act de la Vasile <Lupu> voievod pentru un vad de moara.
1645 (7153) aprilie 19, Iasi. Vasile <Lupu> voievod Intareste lui Vasilie i Rusul stapanirea
asupra unei parti din satul Vereseni, pe Moldova, tinutul Suceava, dupa judecata cu socrul lor, Larion.
1645 (7153) aprilie 20. Toader, fiul lui Vasalie, i sotia sa vand lui Ursul din Partanosi o
parte din satul Partanosi.
1645 (7153) aprilie 22, Iasi. Vasile <Lupu> voievod porunceste lui Neniul, vomic de gloata,
sa faca o cercetare In legatura cu pricina dintre Miron din lurghiceni i Dumitru Buhus, mare Tatar.

1645 (7153) aprilie 24, Iasi. Vasile <Lupu> voievod porunceste lui Vasilie Capea din
Sacuiani sa cerceteze pricina dintre Rosca, fost vistiemic, i Caraiman fost pitar.
1645 (7153) aprilie 25, Iasi. Vasile <Lupu> voievod Intareste lui Dumitru Buhus, mare
spar, stapanirea asupra unei parti din satul Movileni, tinutul Roman, cumparata de la Ilinca.

1645 (7153) aprilie 25, Iasi. Vasile <Lupu> voievod Intareste lui Profit., mare vames,
stapanirea asupra satului BArladeni, pe Prut, tinutul Lapusna.
1645 (7153) aprilie 27. Vasile <Lupu> voievod Imputerniceste pe Costanda sa stapaneasca
o parte din satul Balosinesti.
<1645> aprilie 27, Stavciani. Popa Griga i sotia sa vand lui Balan comis o parte din satul
Sagireni.

<Aprox. 1645 (7154)> mai. Andreica, fiul lui Sima, vinde lui Gavrilas Capotici o parte
din satul Vascauti.
1645 mai. Gheorghe Stefan sulger i Apostol parcalab de Orhei marturisesc ca au ales
hotarul satului Isacova dinspre targul Orhei.

<Aprox. 1645> mai 2, Vapreuca. Scrisoarea lui Toader, fost vomic, adresata lui
Toderasco <lanovici>, mare logofat, prin care 11 Instiiteaza ca a ales, la porunca domnului, hotarele
partilor cumparate de Iorga, mare vistiemic, In satul Cerepcau de la Voico logofat.
1645 (7153) mai 4. Mai multi boieri dan marturie In legatura cu alegerea hotarelor satelor
Blagasti i Petresti.

www.dacoromanica.ro

1645 (7153) mal 4. Act privitor la Impartirea satului Zaharesti.


1645 (7153) mai 12. Stranepotii lui Toader vfind lui Pavel, fiul preotului Ionasco, partea
lor din satul Cauteseni.
1645 (7153) mai 12. Un act de la Vasile <Lupu> voievod.
1645 (7153) mai 14, Soroca. Vasile <Lupu> voievod Intareste lui Gheorghe Catargiul, fost
paharnic, stapanirea asupra satului Piatra, in urma judecatii avute cu soltuzul i ora.senii din targul
Orhei.

1645 (7153) mai 16, Forosna. Necoara Focenco vinde lui Balan, fost comis, partea lui din
satul Forosna, tinutul Hotin.

1645 (7153) mai 16, Staucesti. Vasilie Comescul marturiseste pentru schimbul %cut cu
Vorlinschi a pirtilor lor din satele Forosna i Ba.scani, tinutul Hotin.

1645 (7153) mai 19, Hotin. Vasile <Lupu> voievod porunceste mai multor boieri sli
aleaga hotarele partilor cumparate de Balica hatman In satul Sapoteni.
1645 (7153) mal 20. Mai mulo rlize4i din satul Bascani schimba cu Vasilie Comescul o
parte din satul lor pentru alta din Forosna.

1645 (7153) mal 22. Larion diacon schimba cu Agafia, sotia lui Boul, fost vistiernic, o
parte din satul Ungheni pentru o parte din Ratesti.

<1645-1652> mai 28, Ia.si. Toma Cantacuzino, mare vomic al Tarii de Sus, scrie lui
Hosmanda sa-1 dea pe Maftei tiganul bistritenilor, In unna unui schimb facut cu acestia.
1645 (7153) mai 28, Sendreti. Saliste, flul lui Crucean, i sosia sa vand lui Erimia, fiul lui
Crastian, un tigan cu copiii acestuia.
1645 (7153) mai 29, Dumbravita. Harabor vinde o parte din satul Dumbravita.
1645 (7153) mai 31. Vasile <Lupu> voievod pentru satul Vasaiesti.
1645 (7153) iunie 2. Vasile <Lupu> voievod intareste lui Nacul parcalab i lui Savin doua
jirebii din satul Nememiceni.
1645 (7153) lunie 5. Frangule stolnic i Nacul 11 Instiinteaza pe domn despre para dintre
Ghiorghita, fiul lui Lupul din satul Tudora, i Calcas pentru niste vecini din satul Petia.
1645 (7153) iunie 7, Suceava. Vasile <Lupu> voievod Intrete lui Dumitrasco Buhu.s, mare
spfitar, vomicelului i vatatnanului din satul Cupcici, stapartirea asupra unor parti din satul Brataseni.

1645 (7153) iunie 7, Suceava. Vasile <Lupu> voievod Intareste lui Enaca, vames de
Focsani, stapanirea asupra unui vad de moara din Garla Putnei.
1645 (7153) iunie 7. Vasile <Lupu> voievod Intareste lui Nicolaiu stapanirea asupra unei
parti din satul Piciorogani.
1645 (7153) iunie 8, Suceava. Vasile <Lupu> voievod intareste maniistirii Tazlau stapanirea

asupra satului Flocesti, numit Balcani, pe Tazlau, tinutul Bacau, In urma judecatii cu Nicoara din
Edomiresti i rudele acestuia.
1645 (7153) iunie 8. Grecul de Baseni alege, la porunca domnului, hotarele satului Candesti.
<1645-1646> iunie 8, Crivelti. O jaiba a lui Ursul de Bohotin si a lui Patrasco din acelasi sat.
1654 (7153) iunie 9, Suceava. Vasile <Lupu> voievod Intareste lui Iordache <Cantacuzino>,
mare vistiemic, stapanirea asupra unei parti din satul Dusesti, tinutul Neamt, cumparata de la Marica
de la fiii ei.
1645 (7153) iunie 10. Un act pentru mosia Giunesti.

1645 (7153) iunie 12, Suceava. Vasile <Lupu> voievod 1ntareste manastirii Humor
stapinirea asupra Muntelui Magura, cu izvoarele i poienile din jurul lui.

1645 (7153) lunie 12, Suceava. Vasile <Lupu> voievod Imputemiceste pe Iona.sco
Cristian sa-si stapaneasca vecinii din satul Ionaseni.

1645 (7153) iunie 13, Suceava. Bejan Bale serie domnului despre pricina avuta cu
Gligorasco Jora pentru satul Mascateni, pe Jijia.
1645 (7153) iunie 15. Vasile <Lupu> voievod Intareste lui Grigore Ureche, mare vomic al
Tarii de Jos, stapanirea asupra unei parti din satul Medvica.

1645 (7153) iunie 15, Suceava. Vasile <Lupu> voievod intareste lui Gligorasco Jora
stapanirea asupra selistii Mascateni, pe Jijia, tinutul Harlau, dupti judecata cu Bejan Bale.

www.dacoromanica.ro

1645 (7153) iunie 16, Suceava. Vasile <Lupu> voievod tntareste lui Palade sulger
stapanirea asupra mosiilor sale din satul Barksti.

1645 (7153) iunie 17. Vasile <Lupu> voievod Intareste lui Irimie Vanculet setrar
stapanirea asupra satului Paruceni.

1645 (7153) iunie 19. Vasile <Lupu> voievod intareste lui Tabuci stapanirea asupra
satului Boian.
1645 (7153) iunie 20. Vasile <Lupu> voievod intareste lui Iffimie vatav stapanirea asupra
unei parti din satul Dragsini, tinutul Tutova, dupa judecata cu Dumitrasco Gheuca.
1645 (7153) iunie 20, Suceava. PavAl, Luca 0 Istratie valid lui Iordache <Cantacuzino>,
mare vistiemic, partile lor din satul Vereseni, pe Moldova, tinutul Suceava.
1645 (7153) iunie 22, Suceava. Vasile <Lupu> voievod imputemiceste pe Costin, fiul lui
Saya, sa ja zeciuiala de pe partea sa din satul Cuciur.
1645 (7153) iunie 22. Act de judecata de la Costandin Udrea, nepotul lui Gansca.

1645 (7153) iunie 25. Vasile <Lupu> voievod intareste lui Irimie Vanculet setrar
stapanirea asupra satelor Branisteri si Bolduresti.

1645 (1753) mai 28. Vasile <Lupu> voievod Intareste manastirii Bistrita stapanirea
asupra mosiei Ilisesti.

1645 (7153) iunie 27, Suceava. Vasile <Lupu> voievod porunceste lui Costin Liciul si
lui Toader Liciul din Sencauti sa aleaga partile lui Ursul, fost parcalab, din satele Tacoteni, Cotela,
$erbenti, Forosna, Cicicani si Badroseni, tinutul Hotin.
1645 (7153) iunie 27, Suceava. Vasile <Lupu> voievod porunceste lui Enachie din
Sufracesti sa aleaga partea lui Nadusala din acelasi sat.
1645 (7153) kink 28, Suceava. Vasile <Lupu> voievod judeca pricina dintre Gligorie
Mierala si nepotul lui, Lupul, si Coste, fiul lui Ivasco Darman din Ungureni, pentru o parte din satul
Li paesti.

<1645 (7153)> iunie 28. Vidrasco si Coste stand lui Gligorie Robceanul douli parti din
satul Storojinet, tinutul Suceava.
1645 (7153) iunie 28, Suceava. Gligorie din Verijeni si sotia sa, Irina, vand lui Iordache
<Cantacuzino>, mare vistiernic, parti din satul Verseni.

1645 (7153) iulie 1. Vasile <Lupu> voievod Intareste lui Lupu din Tudora stapanirea
asupra mosiei Roscani si a unc balti numita Balta Porcului.
1645 (7153) iulie 1, Suceava. Vasile <Lupu> voievod acorda scutire de dari unor oameni
veniti din Tara Leseasca si asezati in selistea alinesti.
1645 (7153) iulie 1, la0. Preotul Grigorie din Tamaduiani, Impreuna cu sotia si copiii lor,

vand lui Iordache <Cantacuzino>, mare vistiemic, o jirebie In satul Verseni, pe Moldova, tinutul
Sucevei.

1645 (7153) Mlle 2, Suceava. Vasile <Lupu> voievod Intareste Antemiei Turietcoaie
stapanirea asupra ocinelor sale.
1645 (7153) Julie 2, Suceava. Vasile <Lupu> voievod Imputerniceste pe $tefan $oldan sa
ia zeciuiala din selistea Ungura,si.
1645 (7153) iulie 3, Ia0. Vasile <Lupu> voievod intareste Mitropoliei Sucevei stapanirea
asupra satului Dumesti.

1645 (7153) iulie 5. Mitodie si sora lui, Nazarie, dau lui Lazor partea lor din satul
Oprisesti, pentru un cal ffirat de fratele lor, Dumitru.
1645 (7153) Julie 5. Nazaria si fratele ei, <Mi>todie, dau lui Lazor partile lor din satele
Mihoreni si Oprisesti, pentru un cal furat de fratele lor, Dumitru.

1645 (7153) tulle 5. Irimie s'i altii And lui Dabija parcalab mai multe razoare In satul
OlAsesti.

1645 (7153) iulie 6. Antimia si sora ei, Anita, fiicele lui Vasile Albota, vand lui Solomon
Barladeanul vornic o parte din satul Saliscani.

1645 (7153) iulie 7. Vasile <Lupu> voievod intareste lui Patrasco Miescul aprod
stapanirea asupra unui loc de prisaca si a unei poieni de fan in satul Popesti.

XXI
www.dacoromanica.ro

<1645 (7153)> iulie 8, Clibicesti. Vasile <Lupu> voievod porunceste lui Chirila din Rispopi,
lui Stratul din BrAdicesti si altora sa aleaga partea cumparata de Stratulat again satul BrAdicesti.

1645 (7153) iulie 9, Iasi. Vasile <Lupu> voievod porunceste pircalabului de Neamt sa
cerceteze pricina dintre Luchiian diac si satenii din Munteni pentru partea lui Rodna cel batiln din
acelasi sat.

1645 (7153) Julie 10, Iasi. Vasile <Lupu> voievod intareste lui Stefan Boul clucer
stapnirea asupra unor parti din satul Stejareni, daruite de Gheorghe $tefan, mare clucer, si de sotia
sa, Safta, precum si de Neculai Sechil si de sotia sa, Paraschita.
1645 (7153) iulie 11. Gafa, fiica lui Pilipovschie, vinde lui Gavrila logofat o jirebie In
satul Sank ti.

1645 (7153) iulie 11, Popeni. Pavil Alboti, vomic de gloati, serie domnului a au
judecat pricina dintre sotia lui Ionasco Rosca din apoteni si Isac Starcea pentru niste helesteie din
hotarele satelor Sapoteni, Popeni si Dumeni.

1645 (7153) iulie 13, Iasi. Marturie pentru stapanirea unei parti din satul Beresti de
Tofana, sotia lui Simion.

1645 (7153) Julie 13, Pond'.la. Paval Alboti, vomic de gloatil, da marturie cli despre
alegerea hotarelor ocinelor lui Patrasco Ciogolea logofat In satul Poinkla, dupa pricina avuta cu
rlizesii din acel sat.

1645 (7153) iulie 15, Sipoteni. Pavil Alboti, vomic de gloati, di mirturie despre
alegerea hotarelor ocinelor lui <Patrasco> Ciogolea logofit.
1645 (7153) iulie 15, la.si. Parasca vinde lui Tudor si sotiei sale o casi cu loc in Iasi.
1645 (7153) tulle 17, 'ILO. Vasile <Lupu> voievod Imputemiceste pe Vasilie diacon sa
stapineasca ocinele sale din Liveni si Hrusovat.
1645 (7153) iulie 18, Iasi. Vasile <Lupu> voievod intireste Dorofteii Andoniasa si fiului
ei, Effimie vitav, cumpiriturile lor in satele BAcesti si Mirmureni, pe Birlizel, tinutul Vaslui.
1645 (7153) iulie 18, Iasi. Oprea cilugirul diruieste lui Simion BAisanul si lui Toderasco
ocinele lui din satele Buhiiesti si Dracsini, tinutul Vaslui, precum si niste tigani.

<inainte de 1645 (7153) tulle 20>. Mai multi slujitori domnesti mirturisesc in legituri
cu pricina dintre Iftimie vitav si Dumitrasco Gheuca pentru o parte din satul Dragsini.

1645 (7153) iulie 20, Iasi. Vasile <Lupu> voievod intireste lui Iftimie vitav stipinirea
asupra unor pirti din satul Dragsini, pe Studenita, tinutul Tutova, in urna intelegerii dintre el si
Durnitra.sco Gheuca.

1645 (7153) iulie 20. Vasile <Lupu> voievod ibtireste Nastasiei Robcinita stipinirea
asupra unor pArti din satul Petriceni, tinutul Suceava.
1645 (7153) iulie 21, Iasi. Gligorcea si Moiseiu se tocmesc cu Ursul Ciocirlan pentru un sigan.

1645 (7153) iulie 22, Iasi. Vasile <Lupu> voievod imputemiceste pe egumenul de la
ministirea Nicoriti si stipAneasci o casi si o vie in tirgul Tecuci.
1645 (7153) tulle 23. Vasile Lupu voievod pentru Lupascu Bucium stolnic.
1645 (7153) iulie 24. Nacul pircilab serie domnului despre pricina dintre Botezoaie din
Giurgesti, Candachia din Plesesti si Mihai pentru incilcarea hotarelor satelor Giurgesti si Plesesti.
1645 (7153) Julie 24, Iasi. Vasile <Lupu> voievod judeci pricina dintre nip, ginerele
lui Stefan din Driguseni, si Gavril din Voinova pentru un loe din satul Driguseni.
1645 (7153) iulie 28, Iasi. Vasile <Lupu> voievod pon.mceste lui Arami din Hreasca si
aleagi pirtile lui Zadul din satul Antilesti de pe care si ia zeciuiala.
1645 (7153) iulie 29, Iasi. Vasile <Lupu> voievod porunceste lui Vasilie din Zlitiresti si
cerceteze plingerea lui Gorie pentru partea lui de zeciuiali de pe ocina sa din Todire.sti.
1645 (7153) Julie 30, Suceava. Gheorghe Stefan, mare sulger, si sotia sa, Safta, impreuni
cu Neculai Sechil si sotia sa, Paraschiva, diruiesc parte din satul Stajireni lui Stefan Boul clucer.
1645 (7153) august 3, Iasi. Vasile <Lupu> judeci pricina dintre Filip si rudele sale Cu
Barsan, vomic de poarti, pentru o jumitate din satul Mihiilesti.
1645 (7153) august 4, Iasi. Vasile <Lupu> voievod porunceste lui Dumitrasco Cocris si
cerceteze jaiba lui Vasilie din Brosteni in legituri cu hotarele ocinii sale din satul Ciibuji.

www.dacoromanica.ro

1645 (7153) august 4. Isac, fiul lui Gavril, vinde, impreunii cu altii, lui Gavrilas vomic o
parte din satul Valeva, tinutul Cernauti.
1645 (7153) august 5, Iasi. Masco Boldescul, fost armas, vinde lui Dumitrasco uricar o
parte din satul Popesti, tinutul Neamt.
<Aprox. 1645 (7153) - 1646 (7154)> august 6. Judecata pentru o parte din satul BrAdicesti.
1645 (7153) august 7. Vasile <Lupu> voievod Imputemiceste pe Bolea aprod, ginerele
lui Ciomartan, sa-si caute vecinii fugiti.

1645 (7153) august 8, Iasi. Vasile <Lupu> voievod Intareste lui Dumitrasco uricar
stapanirea asupra unei parti din satul Popesti, In urma judecatii cu Patrasco Boldescul armas.
1645 (7153) august 8, Ia,si. Vasile <Lupu> voievod porunceste lui Patra. co Boldescul sa
mearga sa aleaga ocinile lui Macsin din $chei.
1645 (7153) august 8, Suceava. Lazor cizmar si fiii sai %Ind lui Stavar si sotiei acestuia
un loc de gradina.

1645 (7153) august 8. Ionasco Deuga si sotia sa, Anesia, dau mAnastirii Pangarati o
poiana mai sus de Straja, pe Bistrita.
1645 (7153) august 8. CrAciun din Ghicani si fratele sau, Dumitrasco Cherjila, dau lui
Chico comis doul parti din satul Ghicani.
1645 (7153) august 9, Iasi. Vasile <Lupu> voievod Imputemiceste pe Ghidion, episcop
de Hui, sii-1 ia pe Ion Harca pentru ca este vecin al Episcopiei.

1645 (7153) august 10, Ia.si. Vasile <Lupu> voievod intareste lui Dabija capitan
stapanirea asupra unor vecini ai sai din satul Toderesti.
<inainte de 1645 (7153) august 12>. Judecata pentru satul Holohoreni.

1645 (7153) august 12, Iasi. Vasile <Lupu> voievod scrie lui Patrasco Vorbinescul sa
cerceteze pricina dintre Grigore Ureche si niste oameni din satul Holohoreni.

1645 (7153) august 12. Vasile <Lupu> voievod Intareste lui Neculai Ureche spAtar
stapanirea asupra satului Holohoreni.

1645 (7153) august 13, Iasi. Carte de la Vasilie voievod <pentru Averesti, tinutul
Roman>.

1645 (7153) august 14. Vasile Lupu voievod intareste lui Efrem Hajdeu stapanirea
asupra mosiei Citnicauti.

1645 (7153) august 15, Iasi. Vasile <Lupu> voievod judeca pricina dintre Ieremie
Nadabaico s't flu! sat', Lupasco medelnicer, cu Lupasco stolnic, nepotul lui <Condrea> Bucium, fost
<mare> vomic <al TArii de Jos>, pentru un sigan.
1645 (7153) august 17, Iasi. Vasile <Lupu> voievod Intareste lui Costin Jac si fratelui
sau stapAnirea asupra unc parti din satul Solonceni, cu loc de iaz si de moara pe paraul Cainar.
1645 (7153) august 18. Vasile <Lupu> voievod Intareste manastirii Secu stapanirea
asupra unui vad de moara pe Siret si a unui loe din hotarul targului $cheia.
1645 (7153) august 19, Ia.si. JudecatA pentru un iaz al lui Nacu, vomic de gloata.
1645 (7153) august 20, Iasi. Vasile <Lupu> voievod judeca pricina dintre Popascoaie si
fiii ei cu Mihalcea diac pentru stapanirea unei parti din satul Urichesti.
<1645 (7153)> august 20. Tudora, fiica lui Toader din Portan, vinde lui Racovita Cehan,
al doilea logofat, partea ei din satul Tiganesti, tinutul Vaslui.
1645 (7153) august 21, Ia.si. Stratona, Rica Anei din Iurghiceni, vinde Todosiei, sotia lui
Bandur, o parte din satul Iurghiceni.
1645 (7153) august 22, Iasi. Vasile <Lupu> voievod i'mputemiceste pe Apostol Cehan sa
stapaneasca oioarte din satul Prigorceni.
<Thainte 1645 (7153) august 24>. Stratulat, fost aga, lasa fiicei sale, Maricuta, o parte
din averea sa.
1645 (7153) august 24, Iasi. Vasile <Lupu> voievod judeca pricina dintre Gongoaie si
sotia lui Stratulat, fost aga, pentru o parte din satul Bradicesti.
1645 (7153) august 24, Iasi. Dumitru Rosca, vomic de Botosani, marturiseste ca s-a Inicies
cu Roman, egumenul de la manastirea Golia, pentru alegerea hotarelor satelor Piperesti si Tomesti.

XXIII
www.dacoromanica.ro

1645 (7153) august 26, lagi. Vasile <Lupu> voievod Intareste lui Gavrilas Mateias, fost
logofilt, stapanirea asupra une jirebii din satul Sinauti, tinutul Suceava, cumparata de la Gafa.
1645 (7153) august 30. Vasile <Lupu> voievod Intare4te lui Eremie Dabija stapanirea
asupra unor tigani, pentru care a avut Ora cu Gheorghe Stefan, mare sulger.
<1645 septembrie 1 - 1646 august 31> (7154), Iagi. Vasile <Lupu> voievod Intareste lui
lordache <Cantacuzino>, mare vistiemic, stapanirea asupra unei parti din satul Carligi, tinutul Neamt.

<1645 septembrie 30 - 1646 august 31> (7154). Marturie a unor slujitori domnesti In
legatura cu pricina dintre Tomita capitan i niste riizesi pentru selistea Danceni.
<1645 septembrie 30 - 1646 august 31> (7154), Ia.gi. Vasile <Lupu> voievod Intareste
lui Tomita capitan stapanirea asupra unei parti din satul Danceni, pentru care a avut para cu mai multi
razesi din acel sat.

<1645 septembrie 30 - 1646 august 31> (7154), Botogani. Vasile <Lupu> voievod
porunceste starostelui de Putna sa judece pricina dintre Barladeanul si Stefan Brate din satul Cruce de
Jos pcntru un loc de casa.

<1645 septembrie 1 - 1646 august 31> (7154). Toader de Solesti i fratele sari,
Dumitrasco, vand 19 pamanturi, Cu loc de prisacii i cu fanat.

<1645 septembrie 1 - 1646 august 31> (7154). 0 carte de la Vasile <Lupu> voievod
pentru un laz al lui Dragan din satul Rusciori.

<1645 septembrie 1 - 1646 august 31> (7154). Vasile <Lupu> voievod Intareste lui
Grigorie, fiul Candachiei, stapanirea asupra unei parti din satul Dumesti.

<1645 septembrie 1 - 1646 august 31> (7154). Un act de la Vasile <Lupu> voievod
pentru satele Meresti i Stanesti.
<1645 septembrie 30 - 1646 august 31> (7154). Carte de la Vasile <Lupu> voievod.

<1645 septembrie 1 - 1646 august 31> (7154). Un act de la Vasile <Lupu> voievod
pentru mosia schitului Hangu.

<1645 septembrie 1 - 1646 august 31> (7154). Silestean vinde lui Toader, fiul lui
Istratie, o parte din satul Soldesti.

<1645 septembrie 30 - 1646 august 31> (7154). Cioban i Precop au vandut preotului
Murgu i preotului Duma partea matusii lor dintT-un sat, cumparata de la <Patrasco> Ciogolea.
<1645 septembrie 30 - 1646 august 31> (7154). Mariia, fiica Ilenei, vinde lui Lungul
armas doua parti din satul Alecsesti.

<1645 septembrie 1 - 1646 august 31> (7154). Savin Urmezau i sosia sa, Nastasaia,
vand lui Dumitrascu din Calinesti o parte din satul Crasnaleuca, pe Prut, tinutul Dorohoi.
<1645 septembrie 1 - 1646 august 31> (7154). Marza i sotia sa, Irina, vand lui Eremia
mai multi tigani.
<1645 septembrie 1 - 1646 august 31> 7154. Costantin, fiul Maricai, i Costantin valid
lui Apostol sulger un loc al lor.
<1645 septembrie 30 - 1646 august 31> (7154). Act de vanzare a unei parti din satul Stanesti.

1645 (7154) septembrie. Dumitru

Vasile Vaud lui Matei Basarab voievod dotia

pamanturi In satul Soveja.


<Aprox. 1645 septembrie>. Dumitrascu vinde lui Matei Basarab voievod o vie de langa

*aril Putna.
1645 (7154) septembrie 1, Iagi. Vasile Lupu voievod porunceste parcalabilor de Neamt
sli cerceteze pricina dintre Erernia Vamav i Tanasie pentru o casa.

1645 (7154) septembrie 4, Iagi. Vasile Lupu voievod Intareste lui Neniul vomic
stapanirea asupra unei parti din satul Petresti, tinutul Roman, cu poienile din Babicea, cu vad de
moara, gradini i loc de prisaca.
1645 (7154) septembrie 7. Vasile Lupu voievod pentru satul Vereseni.
1645 (7154) septembrie 8, Iasi. Vasile Lupu voievod porunceste lui Costandin Cehan sa
aleaga partite lui Grigorie din satul Todiresti, pentru care a avut para cu Vasilie.
1645 (7154) septembrie 9. Vasile <Lupu> voievodlireste Nastaski Robcinita stipanirea
asupra unor vecini de la Storojinet.

www.dacoromanica.ro

1645 (7154) septembrie 10. Dumitra.5co din Zastavna cumpara de la Stroescu parti din
satele StAne0i i Nihoreni.
1645 (7154) septembrie 11. Act de la Vasile <Lupu> voievod.
1645 (7154) septembrie 13. Draguica, sotia lui Teodor Burduja, chi lui Ionaco Hociug
trei pamfinturi in satul Radeni, pentru a-i face pomenire dupa moarte.
1645 (7154) septembrie 15. Vasile <Lupu> voievod 'Mare5te lui Gheorghie Dimuta,
staroste de negustori, stapnirea asupra unor parti din satul Sendreni, pe Prut, tinutul Ia.i, cumparate
de la Maria.
<1645 (7154)> septembrie 15. Larion i rudele lui vnd lui Iordache <Cantacuzino>,
mare vistiemic, partea lor din satul Verewni.
1645 (7154) septembrie 15, Iasi. Vasile <Lupu> voievod Intare0e lui latco, ginerele lui
Sfirghie Mnjea, stapfinirea asupra satelor Voine0i, tinutul CArligatura, i Grie0i, tinutul Vaslui, in
urma judecatii cu Iongco Minjea, fiul lui Dragan MAnjea.

1645 (7154) septembrie 17, Iasi. Vasile <Lupu> voievod Intarete calugarilor de la
manastirea Agapia stapanirea asupra unei parti din satul Verieni, tinutul Suceava, daruita de popa
Agathon.

1645 (7154) septembrie 20, Ia.si. Nastasiia Stefneasa vinde, impreuna cu fiii ei, un loc
de casa In Iai lui Neculai zugrav.
1645 (7154) septembrie 20, Iasi. Judecata pentru hotarele satelor Buhuce0i i 5ofrace0
intre Dumitru Buhu spatar i fiii lui Steful Soldan din Sofracesti.
1645 (7154) septembrie 28, Iasi. Vasile Lupu voicvod porunce0e lui Udre i lui Isac sa
cerceteze pricina dintre Vasile Buzna i satenii din almatuie0i pentru satul Nuore0i.
1645 (7154) septembrie 28. Giurgiu cumpara parti din satul Folte0i.
1645 (7154) septembrie 28. Vasile Lupu voievod intamte lui Gheorghe Roca vistiemic
stapanirea asupra unei parti din satul Vorove0i, cumparata de la Moisi, fiul lui Ion Albici.

1645 (7154) octombrie. Ursu in0iinteaza logofetia de cercetarea facuta asupra unei
curaturi, din porunca domneasca.
1645 (7154) octombrie 7, Iasi. Vasile <Lupu> voievod Imputemicete pe Dumitraqco sa
stapfineasca un heleteu In satul Vlade0i.
1645 (7154) octombrie 8, Iasi. Nistor Bati0e i sotia sa, Ileana, %Ind partea lor din satul
Oglinzi, tinutul Neamt, lui Gheorghe Roca, fost vistiemic.

1645 (7154) oetombrie 8, Iasi. Vasile <Lupu> voievod intarete lui Gheorghe Roca,
fost vistiemic, stapftnirea asupra unei jumatati din satul Oglinzi, tinutul Neamt.

1645 (7154) octombrie 8, Iasi. Gheorghie Patumichi i rudele sale vand lui Toma
<Cantacuzino>, mare vomic al Tarii de Sus, o parte din satul Dance0, pe Cracau, tinutul Neamt.
1645 (7154) octombrie 9, Botosani. Costin, fiul lui Buturco, i surorile sale Valid lui
Mihalcea Melca o parte din satul Jorca.5eni.

1645 (7154) octombrie 12. Vasile Lupu voievod poruncqte lui Iongcu Balhaceanu sa
mearga sa aleaga partea lui $tefan Vasluian din satul Buce0i.
1645 (7154) octombrie 15, Iasi. Vasile <Lupu> voievod intare0e lui Tautul, fost logofat,
stapinirea asupra unor parti din satele Balilesti i Balopni.
1645 (7154) octombrie 15. Vasile <Lupu> voievod porunce0e lui Grigore Galban din
Cosme0 sa cerceteze pricina dintre Porce din 0s4ti, pe de o parte, 0 Dumitru Ciudin 0 popa Alexa,
pe de alta, pentru o parte de sat Ingraditi de Porce.
1645 (7154) octombrie 16, Iasi. Vasile <Lupu> voievod ponmeete lui Ionaco i lui
Dumitru uricar sa mearga sa aleaga hotarul satului Bujoreni, dinspre Zorileni.
1645 (7154) octombrie 18, Iasi. Vasilie Banul, mare medelnicer, i rudele sale 10 Impart
ocinele din Sloboziani, Plotune0i, Hoteeti i Ravacani.

1645 (7154) octombrie 20, Iasi. Varlaam mitropolitul, Anastasie episcop de Roman,
Theofan, episcop de Mat*, Ghedeon, episcop de Hui, Tmpreuna cu marii boieri dau marturie ca
egumenul manastirii Pandocrator a vindut lui Todergco, mare logofat, seli0ea Crainiceni, pe Prut,
tinutul Dorohoi.

XXV
www.dacoromanica.ro

1645 (7154) octombrie 20. Act de judecata de la Vasile <Lupu> voievod pentru un loc
de pe valea Zabrautului si o delnita din satul Soldesti.
1645 (7154) octombrie 20, Iasi. Vasile Lupu voievod Intareste lui Gligorasco Bejan
sotiei sale stapanirea asupra unei parti din satul Vercesti, tinutul Neamt, cu iaz, case si gradini.

1645 (7154) octombrie 22, Iasi. Mari boieri dau marturie pentru stapanirea de catre
Toma <Cantacuzino>, mare vornic al Tarii de Sus, asupra unor parti de ocina din satele Bodesti
Dancesti, tinutul Neamt, cumparate de la Gheorghie Patumiche si de la fratii acestuia.
1645 (7154) octombrie 22, /al. Vasile Lupu voievod scuteste de camana o ca'rciuma
mare, un cojocar si un meserciu al Episcopiei de Hui.
1645 (7154) octombrie 24, Iasi. Vasile <Lupu> voievod Intareste lui Toma
<Cantacuzino>, mare vomic de Tara de Sus, stapanirea asupra unor parti din satele Bodesti
Dancesti, pe Cracau, tinutul Neamt, cumparate de la nepotii Voicai.
1645 (7154) octombrie 25, Ia.si. Vasile <Lupu> voievod juded pricina dintre Toader,
Vasilie Negrul i Danul de Talharesti pentru stapanirea unei parti din satul Plopeni.
1645 (7154) octombrie 26, Iasi. Theofan, egumenul manastirii Pandocrator, i calugarii
de acolo vand lui Toderasco <Ianovici>, mare logofat, selistea Crainiceni, tinutul Dorohoi.

<inainte de 1645 (7154) octombrie 27>. Udrea, flu] lui Stan de Cani din Tara
Munteneasca, vinde lui Gheorghe <$tefan>, mare sulger, un tigan.
1645 (7154) octombrie 27, Ia.si. Vasilie Banul, mare medelnicer, Eremia Vanculet, mare
setrar, i alti boieri dau miirturie pentru stapanirea de catre Gheorghe $tefan, mare sulger, a unui sigan.
1645 (7154) octombrie 28, Iasi. Vasile <Lupu> voievod intareste lui Gheorghe $tefan,
mare sulger, stapanirea asupra unui sigan cumparat de la Udrea aprod.

1645 (7154) octombrie 29. Vasile Lupu voievod Imputerniceste pe Loan Buftei si pe
Rusu din Prohozasti sa. stlipaneasca ocina lor din Prohoza.sti, MkUsti i Cemu.
1645 (7154) noiembrie 1. Vasile <Lupu> voievod intareste lui Ionasco i Lupul, fiii lui
Dumitru Solomon, stapanirea asupra unor parti din Nasoesti, tinutul Bacau, pentru care au avut para
cu Vasli Ferindei i cu fratii acestuia.
1645 (7154) noiembrie 3, Iasi. Vasile Lupu voievod Imputemiceste pe Patrasco aprod sa
cheme la judecata pe Grigore Hermeziu, pe Petrisor, pe popa Matei si pe Isac din Pribesti, pentru
stapanirea selitii Popesti.
1645 (7154) <Inainte de noiembrie 6>. Vasile din Hui, ginere/e lui Deli rani, i sotia sa,
Anita, vand lui Vasilie niste tigani.
1645 (7154) noiembrie 6, Ia.si. Vasile <Lupu> voievod intarestc lui Vasilie, ginerele lui
Deli Iani, stapanirea asupra unor tigani, dupa judecata cu Buciumoaie.
1645 (7154) noiembrie 6, Ia.si. Vasile Lupu voievod porunceste lui Dumitru, vomic de
Botosani, i lui Dumitrasco $aidir din Sendriseni sa cerceteze pricina dintre Nastasie din Vicoleni, pe
de o parte, si Patrasco Ciogolea i satenii din Cazacesti, pe de alta, pentru stapanirea unor parti din
satul Pomarla.

<inainte de 1645 (7154) noiembrie 7>. Maricuta i copiii ei dau lui Gligorie, fost
postelnic, toate partile lor din satul Baiceni, tinutul Harlau.

1645 (7154) noiembrie 7. Vasile Lupu voievod Intareste lui Gligori, fost postelnic,
sotiei lui stapanirea asupra unei parti din satul BAiceni, tinutul Hrlu, daruita de Mruicuta si de fiii ei.
1645 (7154) noiembrie 10. Un act pentru o parte din satul Volocantasti, pe Prut.
1645 (7154) noiembrie 14. Dumitru, fiul lui Ursul, vinde lui Saidir logofat partea sa din
Cherchijeni, tinutul Harlau.
1645 (7154) noiembrie 15, Iasi. Judecata pentru 12 falci de vie la CoMari Intre Gavrilas
Mateias logofat i egumenul i calugarii de la biserica Sf loan eel Nou din Tatarasi.

1645 (7154) noiembrie 17, Init. Vasile <Lupu> voievod Intareste lui Toderasco
<Ianovici>, mane logofat, stapanirea asupra satului Crttiniceni, tinutul Dorohoi, cumparat de la
calugarii manastirii Pandocrator.

1645 (7154) noiembrie 17. Nastasiia Stefaneasa vinde egumenului de la manastirea


Hlincea un loe de casa de pe ulita uncle se vinde filma", din Iasi.

XXVI
www.dacoromanica.ro

1645 (7154) noiembrie 18. Vasile <Lupu> voievod tntareste lui Toma <Cantacuzino>,
mare vomic, stapAnirea asupra unei parti din satul Marisesti, cumparata de la Beam si de la fratele ei,
Toader.
1645 (7154) noiembrie 19, la.0. Gavrilas Capotici vinde lui Iordache <Cantacuzino>,
mare vistiernic, partea sa din satul Vascauti, tinutul Soroca.
1645 (7154) <noiembrie> 21, Ma'intl. Costanda, sotia lui Ion Teriei din Vincicauti, pune
zalog la SArbul comis partea sa din mosia Giurgesti, tinutul Dorohoi.
1645 (7154) noiembrie 27. Vasile <Lupu> voievod Intareste lui Ghica stolnic stapAnirea
asupra unor pArti din satul Buhkeni, cu locuri de iazuri si de mori In Jijia, tinutul HArlau.

1645 (7154) noiembrie 28, 14. Vasile Lupu voievod intareste lui Crastea vatav
stapAnirea asupra unei part din satul Stogoreani, tinutul Cirligatura, dupa judecata cu Gavril, flul lui
Crastea BAWL

1645 (7154) noiembrie 26, Iai. Vasile <Lupu> voievod Intareste lui Gavrilas Mateias

stapAnirea asupra unei parti din satul Onut, tinutul Cernauti, pentru care s-a judecat cu Lupul
Stroescul, fost ureadnic de Cmpulung.
<1645 (7154)> noiembrie 30. Un act de judecata.

1645 (7154) decembrie 1, TArgoviqte. Negre diac vinde lui Matei Basarab voievod
partea lui din Poiana Sovejii, pe Dobromir.

<1645 - 1646> decembrie 1, 1a0. Gavril i fratii sai vAnd lui Iordache <Cantacuzino>,
mare vistiemic, trei pamnturi In satul Verseni, tinutul Suceava.
<1645 - 1646> decembrie 7. Nepotii i stranepotii lui popa Blendea vAnd lui lordachie
<Cantacuzino>, mare vistiemic, o parte din satul Verseni.
1645 (7154) decembrie 9. Ion Mojila, Ionasco Movilean i Ionasco TArsasea vAnd lui
Furtuna comis partea lor din selistea DAmbesti, tinutul Roman.
<Inainte de 1645 (7154) decembrie 15>. Safta, flica lui Albotin, i sotul ei, Istratie, vand
lui Mihai Arbanasul partea lor din satul Forasti, pe Miletin, tinutul Iasi.
1645 (7154) decembrie 15, Iai. Vasile <Lupu> voievod intareste lui Mihai Arbanas
stapnirea asupra unei parti din satul Forasti, pe Miletin, tinutul
1645 (7154) decembrie 20, IaL Vasile <Lupu> voievod intareste lui Pavel, fiul preotului
Ionasco, stapAnirea asupra unor parti din satul Cauteseni, tinutul Roman, cumparate de In nepotii lui

Vasilie batekul.
1645 (7154) decembrie 23, Iai. Mari boieri dau marturie pentru vAnzarea unei parti din
satul Medvica, tinutul Hotin, lui <Grigore> Ureche, mare vomic al Tarii de Jos de Vasilie, Impreuna
cu altii.

1645 (7154) decembrie 24, 10. Vasile <Lupu> voievod Imputemiceste pe David din
Zaluceni sA stApAneasca o parte din satul Cuzlau.

1645 (7154) decembrie 26, Iai. Vasile <Lupu> voievod intareste lui Grigore Ureche,
mare vornic al Tarii de Jos, stapAnirea asupra unei parti din satul Medvica.
1645 (7154) decembrie 26. Zanfira, fiica lui Vartec vomic, vinde lui Dediul postelnic un
salas de tigani.

<Aprox. 1646 (7154)>, Orbei>. Donosie, nepotul lui Ghiarasim de Bogzesti, vinde lui
Apostol vomic partea sa din satul Braviceni, pe Raut, tinutul Orhei.
<Aprox. 1646 (7154)>, Tecuci. Corcodel i sosia sa, Maria, vAnd lui Gavril o parte din
satul Poganesti.
1646 (7154) ianuarie 11, Tfirgovilte. Matei Basarab voievod primeste danie i cumpara
mai multe parti din satul Soveja.

1646 (7154) ianuarie 12, la0. Vasile <Lupu> voievod scuteste de dki pe un om de la
metohul manastirii PAngarati, din tArgul Piatra.

1646 (7154) ianuarie 12, 1al. Dondea din Giulesti, Petrea Chicera i Costantin Macri se
judeca pentru un cal.

1646 (7154) lanuarie 13. Matei Basarab voievod scrie lui Dabija Erimie postelnic, lui
Patra.scan i altora sa aleaga niste mosii ale sale din tinutul Putna.

www.dacoromanica.ro

1646 (7154) ianuarie 14. Odochie, tuca Tetii, vinde lu Iorga, mare postelnic, partea sa
din satul Draguseni, pe Podraga, tinutul Dorohoi.

1646 (7154) ianuarie 15, Domnesti. Ionascu, fiul Mariei, vinde lui Dabija parcalab o
parte din satul $chiupeni.
1646 (7154) ianuarie 18, Iasi. Vasile <Lupu> voievod intareste hotarul targului Hui.
<Inainte de 1646 (7154) lanuarie 20>. Pacurar vinde lui Iane schimblitorul si sotiei sale,
Lupa, o vie pe locul Fantanei.

1646 (7154) ianuarie 20 <Galati>. Iane zaraf, sotia sa, Lupa, si altii dau manastirii
Sfantul Dimitrie o vie de la Fintana.

1646 (7154) ianuarie 20, Iasi. Irimiia darabanul vinde egumenului de la manastirea
Hlincea o casa in Iasi, de pe Ulita Nouit.

<1646 (7154)> ianuarie 23. Pavel capitan si altii marturisesc a Isac din Pribesti s-a
judecat cu Patrasco aprod din Iasi pentru un loc de prisaca.

<1646 (7154)> ianuarie 26. Todosca, fiica Maricai, vinde lui Toma <Cantacuzino>,
mare vornic al Tarn de Sus, o parte din satul Bodesti, pe Crack', tinutul Neamt.
1646 (7154) ianuarie 30. Vasile <Lupu> voievod Imputerniceste pe $tefan Tabanu sii
stapaneasca o parte din satul Mihalcauti.

1646 (7154) ianuarie 30. Vasile <Lupu> voievod pentru satele Tatarauca si Hritauti,
tinutul Soroca.
1646 (7154) februarie 2, Iasi. Urmasii lui Miera pircalab tsi impart mosiile ramase de la
acesta.

1646 (7154) februarie 5, Iasi. Vasile <Lupu> voievod intareste lui Macri capitan
stapanirea asupra une parti din satul Zubriceni, tinutul Hotin.

<1646 (7154)> februarie 7, Iasi. Mai multi slujitori domnesti marturisesc ca Simion
Stecle a vandut lui lorga mare postelnic o parte din satul Draguseni.
1646 (7154) februarie 9, Iasi. Mari boieri dau marturie pentru dania lui Vasilie Macrii
capitan a unor parti din satele Holovcinti, tinutul Soroca, si Zubriceni, tinutul Neamt, a unor vii si
salase de tigani vartilui sat', Patrasco Ciogolea, fost logofat.
<1646 (7154)> februarie 10. Mai multi boieri marturisesc ca Dumitrascu, fiul lui Neculai
din Ghereni, a vandut ocina sa din satul Draguseni, tinutul Dorohoi, lui Iorga, mare postelnic.
1646 (7154) februarie 15, Iasi. Mari boieri dau marturie pentru cumparaturile lui Toma
<Cantacuzino>, mare vomic de Tara de Sus, in satele Bodesti si Dancesti, tinutul Neamt.
1646 (7154) februarie 15, Iasi. Vasile <Lupu> voievod intareste lui Toma

<Cantacuzino>, mare vornic al Tarn de Sus, stapanirea asupra unor parti din satele Bodesti si
Dancesti, tinutul Neamt, curnparate de la Tudosca si fiica ei, Marica.
1646 (7154) februarie 15. Hilip vinde lui Ionasco Talpi o parte din satul Belcesti.
<Inainte de 1646 (7154) februarie 19>. Preotul Grivca si preoteasa lui, Anghelina, vand
lu Man comis o parte din satul Sangereni.
1646 (7154) februarie 19. Vasile <Lupu> voievod imputerniceste pe BAlan, fost comis,
sa stapaneasca parti din satul Sangereni cumparata de la popa Griga.
1646 (7154) februarie 20, Iasi. Vasile <Lupu> voievod judeca pricina dintre Gogoaie si
sotia lui Strlitulat, fost aga, pentru un loc din satul Bradicesti.

1646 (7154) februarie 20, Iasi. Vasile <Lupu> voievod Intareste lui Evstratie, fost
logofat, stapinirea asupra satului Fetesti, cu clot& helesteie.

1646 (7154) februarie 20, Iasi. Iurasco, fiul lui Dumitru Ciolpan, vinde lui Gheorghe
$tefan, mare sulger, o tiganca.
1646 (7154) februarie 22. Mai multe slugi domnesti marturisesc ca Dumitrasco Gheoca a
cumparat piirti din satul Greci.
1646 (7154) februarie 24, Iasi. Vasile <Lupu> voievod judeca pricina dintre Parciul din
ladinti si Anita, fiica lui Dumitrasco Solomonescul, pentru jumatate din satul Verteporoh.
1646 (7154) februarie 24. IonitA, vomic de Birlad, si Ionasco soltuz marturisesc pentru
dania unei parti din satul Fartenesti, tinutul Covurlui, de Cazacul lui Gligorasco.

www.dacoromanica.ro

1646 (7154) februarie 27, Iasi. Vasile <Lupu> voievod Intareste Mitropoliei de Suceava
stapAnirea asupra unor vii si prisaci daruite de Dumitrascu, vomic de Botosani.

1646 (7154) februarie 28, Iasi. Vasile <Lupu> voievod lintareste lui Neculai Ureche
spatar stapAnirea asupra satului Holohoreni, tinutul Hotin, dupa o judecata.
1646 (7154) martie. Un act de la Vasile <Lupu> voievod.
1646 (7154) martie 2, Iasi. Vasile <Lupu> voievod Intareste lui Tordachie <Cantacuzino>,
mare vistiemic, stapanirea asupra unor pArti din satele Puriceni si Beresti, pe Jijia, tinutul Iasi.
<1646 (7154)> martie 3. Maria vinde lui Ieremia Carstian un tigan.
<Inainte de 1646 (7154)> martie 6. Ileana vinde lui Hristodor stolnic o casa In Iasi.

1646 (7154) martie 6. Erimie CArstiian din Paunesti, tinutul Putna, vinde lui Matei
Basarab voievod o parte din satul Soveja.
1646 (7154) martie 7, Iasi. Vasile Lupu voievod Intareste Tofanei stapAnirea asupra unei
vii din Nicorestii de Sus, cumparata de la Vasilie.
1646 (7154) martie 8. Dumitrascu, fiul lui Onica, cumpara %nat.

1646 (7154) martie 8. Dutnitrasco, soltuz de Hotin, vinde lui Efrim Hajdau pard din
satele $andreni si Negresti.
16<4>6 (71<5>4) martie 10. Vasile <Lupu> porunceste vomicilor de Hui sa tritnita la
Divan pe Irimia din Popesti si pe Vasilie, ginerele lui Deli Iani, care i-a vandut celui dintai o mosie si
nu i-a facut zapis.
<Aprox. 1646 - 1648>. SAndzana, fiica Ilenei, sotul ei, Moldovan seimen, si fiica lor,
Anghelusa, vand lui Hristodor jitnicer un loe de casa.

1646 (7154) matte 14, Ia.li. Ghiorghie Navrapascul, fost vomic, da lui Iordache
<Cantacuzino>, mare vistiernic, o parte din satul Colonbati, pe Miletin, tinutul Harlau.

1646 (7154) martie 15, Ia.si. Dumitrasco uricar si nepodi sai vand lui 1ordache
<Cantacuzino>, mare vistiemic, pArti din satul Borasti, tinutul Vaslui.
1646 (7154) martie 15, Iasi.Marii boieri dau mfuturie ca Alexandru, pahamic al doilea, a
cumparat de la Mil-Mid si de la fratii sai parti din satul Peraseni, tinutul Vaslui.

1646 (7154) martie 18, Ia.si. Vasile <Lupu> voievod Intareste lui Vasile Banul, mare
medelniccr, si rudelor sale stapanirea asupra mai multor Ord din satele Sloboziani, pe Barlazel,
tinutul Vaslui, Plotunesti, Hotcesti, Crivesti si Ravacani.

1646 (7154) martie 18, Ia.51. Ghiorghie Navrapascul, fost vomic, vinde lui Iordachi
<Cantacuzino>, mare vistiemic, o jumatate de casa din satul Verseni, cu vad de moara si cu livezi.

1646 (7154) martie 18, Ia.51. Tudora, soda lui Ion Vatagutul, vinde lui Iordache
<Cantacuzino>, mare vistiemic, o parte dintr-o casa din satul Verseni.
1646 (7154) martie 18, lai. Nechita si Ionasco vand lui Iordache <Cantacuzino> mare
vistiemic jumatate de casa din Vereseni.
1646 (7154) martie 20. Vasile <Lupu> voievod Intareste lui Toma <Cantacuzino>, mare
vomic <al Tarii de Sus>, stapanirea asupra unei Ord din satul Marisesti.
<inainte de 1646 (7154) martie 24>. Gligorcea Gherghita, cu fratii si surorile sale vand
lui Toma <Cantacuzino>, mare vomic <al Tarii de Sus>, parti din satele Bodesti si Dancesti, tinutul
Neamt.

1646 martie 24, Iasi. Mari boieri dau marturie pentru vAnzarea unor Ord din satele
Bodesti si Dancesti, tinutul Neamt, lui Toma <Cantacuzino>, mare vomic <al Tarii de Sus>, de catre
Gligorcea Gherghita si fratii lui.

1646 (7154) martie 24. Vasile <Lupu> voievod Intareste lui Patra.sco Ciogolea, fost
logofat, stapAnirea asupra mosiilor sale.

1646 (7154) martie 25. Vasile <Lupu> voievod Intareste lui Lungul, fost armas,
stapanirea asupra mosiilor sale.

16<4>6 (71<5>4) martie 26, Iasi. Miera si fiii sai vand lui Dima, negustor din Ia.si,
partea lor din satul Lazoreni.
1646 (7154) martie 26. Miiara si rudele lui And lui Dima negustor un loe de prisaca In
satul Lazoreni.

www.dacoromanica.ro

1646 <7154> aprilie 1, Iasi. Vasile <Lupu> voievod Intareste manastirii Putna un loc de
manastire daruit de preotul Mihul din targul Siret.

1646 (7154) aprilie 2, Iasi. Vasile <Lupu> voievod Intareste manastirii Pangarati
stapanirea asupra branistii din munte.

1646 (7154) aprilie 2, Iasi. Vasile <Lupu> voievod Intareste manastirii Pangarati
stapanirea asupra branistii din Munte.
1646 (7154) aprilie 3, Iasi. Vasile <Lupu> voievod Intareste lui Dima, negustor din Iasi,
stapanirea asupra unui loc de prisaca In satul Lazoreni, cumparat de la Miera si de la rudele acestuia.

1646 (7154) aprilie 4, Iasi. Calugarii de la manastirea Bistrita vand lui Iordachie
<Cantacuzino>, mare vistiemic, selistea Manjesti, tinutul Neamt.
1646 (7154) aprilie 6, Iasi. Andrei, fost armas, imparte cu varul sat', Gligorie Darniian,
stapinirea asupra Poienii celei Mari, pe Stavnic.

1646 (7154) aprilie 7, Iasi. Vasile <Lupu> voievod porunceste slugilor domnesti sa
interzica calugarilor de la manastirea Bistrita si Tofanesei Secheloae sa ia pacura de la fantanile de pe
Tazlaul Sarat.

1646 (7154) aprilie 7, Iasi. Frangule pitar se Invoieste Cu calugarii de la manastirea


Pangfu-ati sa stapaneasca o vie din Horodiste, cat va trai, iar dupa moartea lui sa revinit manastirii.
<1646> aprilie 7. Toader anita si rudele lui vand partile lor din satul Veresani.

1646 <7154> aprilie 8, Orhei. Andreiu, fiul lui Vicol, vinde lui Apostol vornic o parte
din satul Braviceni.

1646 (7154) aprilie 10, Iasi. Vasile <Lupu> voievod Intareste lui Gavrilas <Mateiap,
fost mare logofat, stapanirea asupra unei parti din satul Draguseni, cumparata de la Mihailas.

<Ianinte de 1646 (7154) aprilie 12>. Todora Ghirvaroaie vinde lui Racoviti <Cehan>,
logofdt <al doilea>, o parte din satul TigAneti.

<Inainte de 1646 (7154) aprilie 12>. Simion si surorile lui, Rochita si Mariia, And lui
Racovita <Cehan al doilea>, logofat, o parte din ocina lor din satul Selesteni.
1646 (7154) aprilie 12, Ia.si. Vasile <Lupu> voievod Intareste lui Racovita Cehan, logofat al
doilea, cumparatwile sale in satele Prigorceni, TigAnqti, pe Santa, tinutul Vaslui, Part*, tinutul Falciu.

1646 (7154) aprilie 15, Iqi. Toader Hirescul, Tmpreuna cu soda sa si alte rude ale lor
vand o parte din satul Verseni, tinutul Suceava, lui Iordachie <Cantacuzino>, mare vistiemic.
1646 (7154) aprilie 16, Iasi. Tanasie Covrig vinde lui Toma <Cantacuzino>, mare vomic

<al Tarii de Sus>, 12 parnanturi in satul Verseni, tinutul Suceava, In schimbul unei parti din satul
Badesti si al unei sume de bani.

1646 (7154) aprilie 18, Iasi. Vasile <Lupu> voievod scuteste de dari mai multe slugi
domnesti din Popeni.

1646 (7154) aprilie 20. Iurascu, Impreuna cu sora si cumnatul salt And lui Dumitrascu
Gheuca vomic o tiganca.
1646 (7154) aprille 21. Act de la Vasile <Lupu> voievod.
1646 (7154) aprilie 22, Ia.si. Vasile <Lupu> voievod Intareste lui Toma <Cantacuzino>,

mare vomic <al Tarii de Sus>, stapanirea asupra unor Ord din satele Bodesti si Dancesti, tinutul
Neamt, cumparate de la Gligorcea Gherghita si de la fratii si surorile acestuia.
1646 (7154) aprille 22, mi. Vasile <Lupu> voievod intareste lui Toma <Cantacuzino>,

mare vornic <al Tarii de Sus>, stapanirea asupra unei Ord din satul Cogesti, pe Bablui, tinutul
Carligatura, cumparata de la Erimiia si de la fratii acestuia.
1646 (7154) aprilie 22, Ia.si. Vasile <Lupu> voievod Intareste lui Toma <Cantacuzino>,

mare vomic <al Tarii de Sus>, stapanirea asupra unei Ord din satul Cogesti, pe Bahlui, tinutul
Carligatura, cumparata de la Craciun si de la Damian.
1646 (7154) aprilie 22, Iasi. Vasile <Lupu> voievod Intareste lui Toma <Cantacuzino>,

mare vomic <al Tarii de Sus>, stapanirea asupra unei Ord din satul Cogesti, pe Bahlui, tinutul
Carligatura, cumparata de la nepotii lui Ciucul.
1646 (7154) aprilie 23, Iasi. Vasile <Lupu> voievod Intareste lui Dima, negustor din Ia.si,
stapfinirea asupra unei Ord din satul Lazoreni, cumparata de la Miera si de la fiii si fiicele lui.

www.dacoromanica.ro

1646 (7154) aprilie 23. Gheorghie soltuz i pargarii din targul Scheia, impreuna cu
targoveti de acolo marturisesc ca tnanastirea Secu stapaneste un vad de moara mai jos de targ, daruit
de Simion <Movila>.
1646 (7154) aprilie 24, Iasi. Vasile <Lupu> voievod intareste lui lordachie
<Cantacuzino>, mare vistiemic, stapAnirea asupra unei Ord din satul Borasti, pe Barlazel, tinutul
Vaslui, cumparat de la Focsea si de la rudele sale.
1646 (7154) aprilie 25, Iasi. Vasile <Lupu> voievod Tritareste lui Todera.sco <lanovici>,
mare logofat, stapanirea asupra unei Ord din satul Bumbotesti, tinutul Ia.si, cumparat de la Antimiia
si de la fiii ei.
1646 (7154) aprilie 25, Ia.si. Vasile <Lupu> voievod Imputerniceste pe egumenul
calugarii de la manastirea Bisericani sa-i interzica lui Dumitrasco, fost stolnic, sa faca mori pe Putna,
pana nu se infatiseaza la judecata.
<Dupii 1646 (7154) aprille 25>. Anastasie, egumenul de la manastirea Bisericani, impreuna.
cu calugarii de acolo se judeca cu Dumitrasco fost stolnic pentru niste mori din hotarul manastirii.
< Dupii 1646 <7154> aprilie 25>. Dumitrasco, fost stolnic, se tocmeste Cu calugarii de la

manastirea Bisericani ca acestia sa nu-i strice morile Acute pe hotarul manastirii pana la Sfntul
Gheorghe.

1646 (7154) aprilie 26, Iasi. Marica si fratii ei valid lui Iordachie <Cantacuzino>, mare
vistiemic, o parte din satul Tiganesti, pe Barlazel, tinutul Vaslui.
1646 (7154) aprilie 26, Iasi. Ion, fiul lui Gligori Mustei din Verseni, vinde lui lordachie
<Cantacuzino>, mare vistiernic, o parte din satul Verseni, pe Moldova, tinutul Sucevei.
1646 (7154) aprilie 26, Ia.si. Iosip si vara lui, Ileana, vand lui lordachie <Cantacuzino>,
mare vistiemic, o parte din satul TigAneti, pe Barlazel, tinutul Vaslui.
1646 (7146) aprilie 28, Iasi. Vasile <Lupu> voievod Intareste manastirii Sfantu Dimitrie
din Galati stapanirea asupra unei vii in satul Ffintana, daruita de Iane zaraf si de soda sa, Lupa.

1646 (7154) aprilie 28, Iasi. Iona.sco Bandur din Nesporesti vinde lui Iordachie
<Cantacuzino>, mare vistiemic, patru plimanturi in satul Verseni, pe Moldova, tinutul Suceava.

1646 (7154) mai 4, Iasi. Ivasco Carjeu i rudele sale dau lui Petre o parte din satul
Bolesti, tinutul Iasi numita lapureni, de sufletul unchiului lor, Oras hatman.
<1646> mal 5. 'lie i rudele lui \rand lui Iordache <Cantacuzino>, mare vistiemic, partea
lor din satul Verseni.
1646 (7154) mai 6, Ia.si. Vasile <Lupu> voievod imputemiceste pe Gligorie si pe sora lui,
Salomiia, sa stapaneasca parti le lor din satele Ltizasti, Hermesti, Iatrinesti, Balosesti
1646 (7154) mat 7. Vasile <Lupu> voievod intareste lui Nanea Brahnea stapanirea asupra
unor Ord din satele Filipeni, Otaleni, Brosteni i Dobreana.
1646 (7154) mai 8. Calugarii manastirii Bistrita vand lui Iordache <Cantacuzino>, mare
vistiemic, 70 de pamnturi In satul Bungesti.
1646 (7154) mai 9, Iasi. Patrasco si soda sa, Grozava, vand lui lordachie <Cantacuzino>,
mare vistiemic, o parte din satul Verseni, tinutul Sucevei.

1646 (7154) mal 9, Ial. Stefan Costantin, fiii lui Vasilie din Mihaesti, vand lui
Iordachie <Cantacuzino>, inane vistiemic, o parte din satul Verseni, tinutul Suceava.
1646 (7154) mai 9. Grigorie din Cruhlic vinde lui Ifrim Hajdau o parte din acest sat.
<Aprox. 1646 mai 9>. Grigorce MihAila i Grigorcea, flu' lui Ionasco Bilava, vand lui
Ifrim Hajdau partile lor din satul Cruhlic.

<Aprox. 1646 mal 9>. Solomona, flies lui loan vatav, vinde lui Ifrim Hajdau o parte
<din satul Cruhljc>.
<Aprox. 1646 mai 9>. Safta, fiica lui Theodor Lesei, vinde lui Ifrim Hajdau o parte <din
satul Cruhlic>.

1646 (7154) mal 13, Ia.si. Vasile <Lupu> voievod intareste lui Vasilie din Popsesti
stapanirea asupra unei Ord din satul Popsesti, cumparata de la Nastasia, flica Varvarei.

1646 (7154) mal 15, Iasi. Vasile <Lupu> voievod intaresre lui Miron i fratelui sau,
Costin, stapanirea asupra partilor lar din satul Cuciur.

www.dacoromanica.ro

XXXI

1646 (7154) mal 16, 1a0. Vasile <Lupu> voievod Intare0e lui Grigorie Ureche, mare
vomic al Tarii de Jos, 0 sotiei lui, Lupa, lui Toma <Cantacuzino>, mare vomic al Tarii de Sus, 0
sotiei lui, Anita, qi lui Savin i sotie sale, Nastasia, stapanirea asupra satelor ce le-au revenit dupEi
impartirea mo0ilor lui Voruntar comis i ale sotiei acestuia, Solomia.
1646 <7154> mai 17. Durnitra.5co Iaralis cluceri0 face diata.
<inainte de 1646 (7154) mal 18>. Mardarii, croitor din targul Iai, vinde lui Tanasie din
Cursaci partea lui din satul Bora.0i, tinutul Vaslui.
7154 (1646) mai 18, 1aI. Vasile <Lupu> voievod intare0e lui Iordachie <Cantacuzino>,
mare vistiemic, stapanirea asupra unei parti din satul Bora0i, pe Barlazel, tinutul Vaslui, cumparata
de la Tanasie din Cursaci.
1646 (7154) mal 20, IRO. Ilinca vinde lui Todergco <Ianovici>, mare logofat, o parte din
satul Bumbote0i, tinutul
1646 (7154) mai 24, Ia0. Vasile <Lupu> voievod imputernice0e pe Miron 0 pe Costin
sa stapaneasca partile lor din satele Cuciuri i Prilipcea, tinutul Cemauti.
1646 (7154) mai 25, 1a0. Vasile <Lupu> voievod porunce0e lui Roma.Fo din Piciorogani
sa aleaga partea lui Gligorcea din satul Pleeti, dupa judecata cu Floarea, sotia lui Gavril Zupco.

<1646> mal 25, Stenneqti. Gaftona, fiica lui Andronic Harlo, vinde

olelanesei

vomiceasa o parte din satul Dolniceni.

<1646 (7154)> mal 25, $teiline0. Tofan, fiul Stancai, i nepotul sau, Hilcea, vand
Soldanesei vorniceasa o parte din satul Dolniceni.
1646 (7154) mai 26. Isari jitnicer cumpara parti din satul Balteni, pe Prut.
1646 (7154) mai 29. Vasilie, fiul lui Ion Nenciu, vinde lui Matei Basarab voievod trei
pogoane de vie in satul Straoani, tinutul Putna.
1646 (7154) mai 29. Gavril i fratii sai valid lui Matei Basarab voievod cinci pamlituri in
Dealul Verzei.
1646 (7154) iunie 1. Gligorie Cornea, fiul lui Cornea pivnicer, schimba cu Dumitraco
Buhq, <mare> spar, un loc de prisaca Intre Prut i Jijia, 0 o parte din satul Frasineni, peste Prut,
pentru o parte din satul Prisacani, pe Miletin 0 o suma de bani.
<1646 (7154)> lunie 3, FArloe0. Judecata pentru ni0e fantani de pacura intr-o poiana pe
Tazlaul Sarat Trite Tufdneasa Sacheloai i calugarii de la manastirea Bistrita.

1646 (7154) iunie 7, PI4cani. Panteleiu i fratele sau, Gavril, vand lui popa Gligorie
partea lor din satul Hasna4eni.

1646 (7154) iunie 8, Suceava. Vasile <Lupu> voievod imputernice0e pe egumenul


calugarii de la manastirca Putna sEt stapaneasca satul Greci, IMO targul Siret.

1646 (7154) iunie 10, Suceava. Vasile <Lupu> voievod intare0e lui Isac, ginerele lui
Vartiv vritav, stapanirea asupra unor tigani.

1646 (7154) Junk 10. Vasile <Lupu> voievod Imputemice0e pe calugarii manastirii
Hangu sa stapaneasca un heleteu care se nume0e Strambul, din hotarul targului Harlau.
1646 (7154) iunie 11, Suceava. Vasile <Lupu> voievod judeca pricina dintre nepotii lui
Durnitraco Threaded i Anterniia, sotia acestuia, pentru stapanirea mo0i1or ramase dupa moartea sotului.

1646 (7154) iunie 11, Suceava. Vasile <Lupu> voievod intare0e Antemiei, sotia lui
Dumitraco Turiatca, stapanirea asupra mo0ilor sale.
1646 (7154) iunie 12, Suceava. Vasile <Lupu> voievod Imputemice0e pe preotul loan
din cetatea Hotinului sa ia zecivala din satele Sinecau, Cruhlic i $arbinti.

395, 1646 (7154) iunie 12, Suceava. Vasile <Lupu> voievod intare0e lui Iorga, mare
postelnic, stapanirea asupra unor parti din satele Vepreuca i Sili0eni, pe !Mt, tinutul Soroca.
1646 (7154) iunie 12, Suceava. Marii boieri dau marturie ca Theodosie egtunenul
calugarii de la manastirea Bistrita au vandut lui Iordachie <Cantacuzino>, mare vistiernic, seli0ea
Manje0i 0 un loc din hotarul satului Bunge0i.

1646 (7154) iunie 12, Suceava. Vasile <Lupu> voievod intare0e lui Iordachie
<Cantacuzino>, mare vistiemic, stapanirea asupra selitii Manje0i 0 a unui loe din hotarul satului
Bunge0i, cumparate de la calugarii manastirii Bistrita.

XXXII
www.dacoromanica.ro

1646 (7154) iunie 12, Ia.51. Mai multi boieri marturisesc a Ursul, fiul lui Platon
Grohoticul, a vandut lui Ionaco Cujbli, fost vomic, partea lui i a fratilor lui din satul l'anima
1646 (7154) iunie 12, Suceava. Toderaco Vartic, vomic de poarta, alege hotarele satelor
Voroncauti i Cerlena.
1646 (7154) iunie 12. Vasile <Lupu> voievod pentru satul Paustova.
1646 (7154) iunie 14, Suceava. Vasile <Lupu> voievod Imputemicete pe Larion diac sa
stap'aneasca o parte din satul Rateti.
1646 (7154) iunie 14. Act de vanzare a unei parti din satul Dumbrava, pe $uita.
1646 (7154) iunie 15, Suceava. Lupul de Cuzlau se tocmete cu Nastasie de Vicoleni
pentru stapanirea unei parti din satul Dumeni.
1646 (7154) iunie 15, Cudred. Tigana, fiul lui Bagau de Cioltani, vinde lui Patraco i
fratelui ski, Tofan, parti din satele Cudreti, Gioseni i Suseni, pe Bahluiet, tinutul Carligatura.
1646 (7154) iunie 17, Suceava. Vasile <Lupu> voievod Imputemicete pe lordachie Goia
sa-i caute vecinii fugiti de pe moiile lui.
1646 (7154) iunie 17, Suceava. Vasile <Lupu> voievod poruncete parcalabilor de Hotin
sa cerceteze pricina dintre Ilea din Voicouti i trei razei din satul $endreni pentru stapanirea unei
parti din Sendreni.
1646 (7154) iunie 17. Vasile <Lupu> voievod poruncete lui Dumitraco Badiul i lui
Andronic Badiul sa mearga O. aleaga hotarul satului Zaluceni dinspre Derecauti.
1646 (7154) iunie 18, Suceava. Vasile <Lupu> voievod judeca pricina dintre Costantin
Starcea i fratele lui, Darie StArcea, cu Ionaco Malai pentru stapanirea selitii Hrimancauti.
1646 (7154) iunie 18, Suceava. Vasile <Lupu> voievod poruncete lui Costea Lucavat sa
mearga sa aleagli partile de moie ale lui Gligorcea, ale preotului Vasiian i ale lui lonaco Panulet
din satul Ciudii.
<Aprox. 1646(7154) iunie 19>. Istratie, fiul lui Irimia, vinde Soldanesei vomiceasa o
parte din satul Dolniceni.
<Aprox. 1646 (7154) iunie 19>. Fiji lui Boben N/1nd Soldanesei vomiceasa o parte din
satul Dolniceni, tinutul Dorohoi.
<inainte de 1646 iunie 19>. Chilsie, fiica lui Gonce, i fiii ei vand Soldanesei vomiceasa
o parte din satul Dolniceni.

1646 (7154) iunle 19, Suceava. Vasile <Lupu> voievod Intarete Saftei Soldaneasa
stapanirea asupra unor parti din satele Dolniceni i Brateni, tinutul Dorohoi.

1646 (7154) iunie 20, Suceava. Vasile <Lupu> voievod intarete lui Toderaco
<Ianovici>, mare logoft, stapanirea asupra unei parti din satul Ungurai, tinutul Neamt, cumparata de
la diaconul Larion din Rateti i de la copiii acestuia.
1646 (7154) iunie 20. Vasile <Lupu> voievod Intarete lui Vasali i fratelui sau, Patracu,
stapanirea asupra unei parti din satul Cruhlic.
1646 (7154) iunie 20. Nepotii lui <Gavrilap Matien, <fost mare> logofat, li Gavrila
Scule ii Impart satul Buscateni.
1646 (7154) iunie 20, Foc.5ani. Pinteleiu, vomic de Barlad, vinde un tigan lui Pana pahamic.
<fnainte de 1646 (7154) iunie 22>. Judecata pentru hotarul satelor Davideni, Strarnbi i
Negoeti Intre Stefan Boul clucer i slitenii din Negoeti.
1646 (7154) iunte 22, Suceava. Vasile <Lupu> voievod Intarete lui $tefan Boul clucer
stapanirea asupra satelor Davideni i Strambi, dupa judecata cu satenii din Negoeti pentru Incalcarea
hotarelor.

1646 (7154) iunie 22, Suceava. Vasile <Lupu> voievod judeca pricina dintre Simion
Brotoc, chihaie de darabani, i calugarii de la manastirea Pingara pentru stapanirea asupra
manastirii Vizantea, tinutul Putna.
1646 (7154) iunie 22. Gaoa din Sendreni, nepotul ei, Mire, i matua sa, Sorca, vand lui
Balan comis o parte din satul $endreni.

1646 (7154) iunie 26, Petrile0. Bejan, fiul lui Iosip, vinde lui Gligorcea partea sa de
ocina din satul Comani.

www.dacoromanica.ro

1646 <7154> iunii 26. Cazacul din $endreni vinde lui Balan comis o parte din acest sat.

1646 (7154) iunie 28. Vasile <Lupu> voievod intareste lui Costandin Sal-ce, fost
parcalab de Hotin, stapanirea asupra unei parti din satul Briciani, cu loc de helesteu si de moara pe
Villa, tinutul Hotin, cumparata de la Dumitru Barbovschi si de la soda sa, Alexandra.
1646 (7154) iunie 28, Suceava. Vasile <Lupu> voievod intareste lui Costandin Sarce,
fost parcalab de Hotin, staptinirea asupra unei parti din satul Saliste, tinutul Hotin, cumparat de la fiii
lui Gheorghita Jora, fost sulger.

1646 (7154) lunie 28. Malanca si Mariia barbierita vand o casa cu loc calugarilor de la
manastirea Hlincea.
1646 (7154) iulie 1. Vasile <Lupu> voievod intareste lui Gheorghe, capitan de curte, si
lui Udrea Gansa stapanirea asupra unei parti din satul Paustova, rliscumparata de la Iorga vomic.
1646 (7154) tulle 4. Patra.scu Ciogolea, fost logoft, s'i alti boieri dau marturie pentru

vanzarea unei pard din satul Costiceni lui Gaya si sotiei sale, Odochie, de catre Grigorie Rujan din
acelasi sat.

1646 (7154) iulie 5. Nepodi lui Craciun schimba cu Enache $oldan o parte din satul
Sofracesti, tinutul Neamt, pentru alta din Branesti, acelasi tinut.
1646 (7154) iulie 6, Suceava. Judecata pentru stlipanirea satelor Turiiatca, Nahoreni si
Stanesti.
1646 (7154) tulle 6. Judecata pentru stapanirea unei parti din satul Dumeni.
1646 (7154) tulle 7, Suceava. Vasile <Lupu> voievod intareste lui Iorga, mare postelnic,
stApanirea asupra une pard din satul Plopeni, pe paraul Suceava, cumparata de la Marica, sotia lui
Toader Bosnici, fost stolnic, si de la fiul ei, Alexa diac.

1646 (7154) iulie 8, Suceava. Macri cApitan si sosia sa, GrApina, dau nepotilor lor,
Costandin, fiul lui Necoara fost logofat, si Todosca, fiica lui Ionasco Jora, toate mosiile si tiganii lar.

<inainte de 1646 (7154) mai I>. Act de danie a unor case cu loc de catre Solotniia
pentru plata unei datorii.
<1>646 (<7>154) <iulie 8>. Alecsandra, fiica Fotesei, vinde lui Statie vames niste case
pe Ulita Stramba, In Iasi, si o alta casa lui Grama jitnicer.

1646 lulle 9. 'Maui, fost logofat, intoarce lui Zaharia, fiul Ilenei, o parte din satul
Comaresti, pe Siret, tinutul Suceava.
1646 (7154) tulle 10, Mitropolia Sucevel. Varlaam, arhiepiscop si mitropolit al Sucevei,

scrie domnului despre para dintre Safta, sotia lui Dumitrasco $eptelici, si $tefan Murgulet pentru
stapanirea unei parti din satul Zaharesti.
1646 (7154) tulle 10. Zaharia vinde lui Radu vAtav o parte din satul Taiseni.
1646 (7154) iulie 12, Suceava. Vasile <Lupu> voievod porunceste slujitorilor domnesti

sa mearga sa aleaga hotarele si vecinii din satul Radauti, pentru care au avut para satenii din
Badiulesti cu Gligora.s din Radauti.
1646 <7154> lulie 12. Marica si rudele ei vand lui Varlaam, fiul Axiniei din Dragesti, o
parte din satul Bodesti, tinutul Neamt.
1646 (7154) tulle 12. Vasile <Lupu> voievod porunceste lui Murgulet capitan si lui Costea
de Lucavat sil mearga sa aleaga pardle calugarilor de la manastirea Dragomirna din satul Storojinet.
1646 (7154) tulle 15. Petre ceasomicarul cumpara un loc in Iasi de la Nastasae.

<1646 (7154)> iulie 15. 0 marturie de la vomicii de poarta in legatura cu para dintre
Costantin Saz-ce cu Isac Mustiata si Gheorghie Corotusco pentru staphirea une parti din satul
Briceni.

1646 (7154) tulle 17. Acsiniia, fiica Ilei, vinde lui Gligori Gancei o parte din satul
Cerghiseni.

1646 (7154) [une 23, Suceava. Vasile <Lupu> voievod imputerniceste pe egumenul de la
manastirea Pangarati sa stlipaneasca hotarele manistirii Vizantea.
1646 (7154) lulie 24, la0. Vasile <Lupu> voievod porunceste lui Chicos, fost setrar, sa

mearga sli aleaga hotarul satului Branistea, tinutul Covurlui, pentru care au avut para Anastasie,
episcop de Roman, cu Iacotni, fost parcalab.

www.dacoromanica.ro

1646 (7154) iulie 27. Urmasii lui Borsiciu valid lui Isari jitnicer o parte din satul Balteni,
pe Prut, iinutul
1646 (7154) iulie 29, Soveja. Matei Basarab voievod cumpara o parte din satul Soveja.

1646 (7154) iulie 29, Soveja. Nepoiii i stranepoiii lui tul vand lui Matei Basarab
voievod o parte din satul Soveja.

1646 (7154) iulie 29, Soveja. Strarlepoiii lui Patru Rugina vand lui Matei Basarab
voievod o parte din satul Soveja.
1646 (7154) iulie 29, Soveja. Matei Basarab voievod cumpara de la stranepoiii lui Patti
Rugina o parte din satul Soveja.
1646 (7154) Julie 30, 1aI. Vasile <Lupu> voievod porunceste lui Meica de Vicoleni sa

mearga sA aleaga hotarele satului Vlasinesti pentru care au avut para Grigorie, fiul lui Nicoara
Roschipu, cu Toader.
1646 (7154) iulie 30, Soveja. Toader, fiul Sanfirei, vinde lui Matei Basarab voievod niste
iigani.
1646 (7154) iulie 30, Soveja. Stranepoiii lui Nicoara Laico vand lui Radul, mare comis
din Tara Romaneascit, partea lor din satul Lacesti, daruit apoi manastirii Dobrornira.

1646 (7154) august 1. Cujba, fost vomic, scrie dotnnului despre jaiba lui Cehan vomic
pentru Inca'cares hotarelor satului Novaci de catre targoveiii din Hui.
1646 (7154) august 1. Preoiii Necula, Simion i Vasilie, impreuna cu Lupul din Petresti,

marturisesc ca Flore, fiul lui Capota, s-a tocmit cu Andoca pentru stapanirea unti parii din satul
Petresti, iinutul Vaslui.

1646 (7154) august 2. Carstana i fiul ei, Costantin, valid lui Gheorghie, soiiei lui
copiilor lor un loc de casa In Targul Vechi, din Iasi.
1646 (7154) august 2, Olimti. Matei Basarab voievod cumpara vii pe Dealul Straoanilor
de la Danie si de la Marza, flul lui Ion Nenciul.

1646 (7154) august 3. Vasile <Lupu> voievod intareste lui Irimie Vanculei stapanirea
asupra satelor BrAnisteri i Bulduresti.
1646 (7154) august 4. Gheorghe capitan i Horbinescul marturisesc ca au Impariit satul
RAdauii litre Gligoras, Costachie i verii lor, fiii lui Badiul.

1646 (7154) august 5. Carstina, fiica Stefaniei din Targul Vechi din Iasi, si fiul ei,
Costantin, vand lui Ghiorghi bacal o casa.

1646 (7154) august 5. Andrii, capitan de curteni, cumpara Willi din satele Biliceni,
Horodiste, Dereneu, Prihodiste, iinutul Orhei.
1646 (7154) august 6. Judecata pentru OM din satul Troenesti.
1646 (7154) august 8. Vasile <Lupu> voievod imputemiceste pe satenii din Comanesti
din Vasaesti sa stapaneasca o poiana numita Buruianul.

4nainte de 1646 (7154) august 11>. Patrasco Stejareanul, mare vatav, scrie domnului
despre alegerea unui loc cu fang al Antemiiei, sotia lui Dumitrasco, In hotarul satului Tureatca,
pentru care a avut pAra cu Patrasco Danovici.

1646 (7154) august 11, NO. Vasile <Lupu> voievod Intareste Antemiei Tureatca
stapanirea asupra unui loc cu fang In hotarul satului Tureatca, dupa judecata cu Patrasco Danovici.
1646 (7154) august 12. Iftimiia si Tecla valid calugarilor de la manastirea Secu un vad de
moara la Targoveii.

1646 (7154) august 13, Ia0. Vasile <Lupu> voievod judecti pricina dintre popa
Dumitrasco i RAcoviA <Cehan>, logofat al doilea, pentru o parte din satul Berbinieni.
1646 (7154) august 15. Vasile <Lupu> voievod porunceste lui Grigorii Galban din Cozmesti
sa fad o cercetare in legatura cu jalba lui Porce de Osesti impotriva lui Dumitru Ciudin si popa Alexa.

1646 (7154) august 20, IRO. Vasile <Lupu> voievod judeca pricina dintre soltuzul
targoveiii din Hui i Ghidion, episcop de Hui, pentru o bucata de hotar ce este titre hotarul targului
acela al satelor Episcopiei.
1646 (7154) august 20, Iai. Vasile <Lupu> voievod ponmceste lui Costantin Liciul din
Sincauti i lui Drojea din Cotela sa mearga sa aleaga partite din satul Radanii ale flilor lui Badiul.

www.dacoromanica.ro

1646 (7154) august 21. Vasile <Lupu> voievod judecti pricina dintre Tudora si copiii ei cu
Costandin, ginerele lui lonascu armas, pentru o parte din satul Frunteseni, pe Horieta, tinutul Tutova.

1646 (7154) august 23, Iasi. Vasile <Lupu> voievod judecA pricina dintre Larion din
Vereseni si lordachie <Cantacuzino>, mare vistiemic, pentru o parte din satul Vereseni, pe Moldova,
tinutul Suceava.
1646 (7154) august 24, Iasi. Vasile <Lupu> voievod judeca pricina dintre Ion Bochia si
ruda sa, Hilohie, jupaneasa Costachioaie si fiii ei pentru o parte din satul Cotesti.
1646 (7154) august 28, Iasi. Vasile <Lupu> voievod acorda scutiri pentru poslusnicii
Schitului Peon.

<1646 septembrie 1 - 1647 august 31> (7155). Erimie si sosia lui, Maricuta, dau
manastirii Dobromima un vad de moara pe Garla de Jos, In satul Vacaresti.

<1646 septembrie 1 - 1647 august 31> (7155), Iasi. Dufnitrasco, fiul lui Banta.,
vomicul, si Nastasie, flica Palaghiei, valid lui Dumitrasco Fulger partea lar din satul Grozasti.
<1646 septembrie 1 - 1647 august 31> (7155). Gligorie si Cazacul, fiii Maricai, vand lui
Manea, fiul lui Toader, o parte din satul Cuzalau.
<1646 septembrie 1 - 1647 august 31> (7155). Vasile <Lupu> voievod intareste lui Paul
si rudelor sale stapanirea asupra unei parti din satul Cacarazeni.

<1646 septembrie 1 - 1647 august 31> (7155). Act de impartire a ocinilor intre
Andronic Bogdan, Dimitrie Bogdan si Bejan.

<1646 septembrie 1 - 1647 august 31> (7155). Stefan, mare armas, cumpara ocina lui
Maftei, fiul lui Zbiera.

<1646 septembrie 1 - 1647 august 31> (7155), Galati. Iachim si sotia lui, Anghelina,
vand lui Iacomi, parcalab de Galati, o parte din satul Sohului.
<1646 septembrie 1 - 1647 august 31> (7155). Vasile <Lupu> voievod intareste Nastei
stapanirea asupra unei parti din satul BrAtuleni.

<1646 septembrie 1 - 1647 august 31> (7155). Vasile <Lupu> voievod intareste lui
Obreja stapanirea asupra unei parti din satul Bratuleni.

<1646 septembrie 1 - 1647 august 31> (7155). Act pentru satul Pustiana <judetul

Back>.
<1646 septembrie 1 - 1647 august 31> (7155). Dumitrascu Scantei cumpara de la
Chirica, fiul Saftei Ursoai, nepotul lui Toader Marmure, trei pamanturi.
<1646 septembrie 1 - 1647 august 31> (7155). Act de la Vasile <Lupu> voievod.
1646 septembrie 1, Iasi. Vasile <Lupu> voievod imputemiceste pe Dumitru Buhus, fost
spar, sa stapfineasca satul Spinoasa.
1646 (7155) septembrie 8. Ilie Septelici si Toader, starosti de Cernauti, judeca pricina
dintre Gligorasco Starcea si Stefan Murgulet pentru un vecin.
1646 (7155) septembrie 8. Vasile <Lupu> voievod porunceste lui Costandin Cehan sa
mearga sa aleaga hotarele satului Todiresti, pentru care s-au park Vasilie din Todiresti cu Grigorie
Lea.

1646 (7155) septembrie 11. Mai multi boieri marturisesc ca Gligorie, fiul lui Ilie,
Impreuna cu sotia si fiii lar, au vandut o vie lui Carstea, fratele Izmarandei din targul Barlad.

1646 (7155) septembrie 12, Iasi. Vasile <Lupu> voievod porunceste lui Gheorghie
Rosca, fost vistiemic, sa mearga sa aleaga hotarele satelor Clicaradzeni si Cetereni.
1646 (7155) septembrie 12. Iurescul, impreuna cu nepotii sai, vand lui Costantin o parte
din satul luresti, tinutul Harlau.

1646 (7155) septembrie 14, Malinti. Neculai Barbovschi rascumpara o parte dintr-o
ocina de la Srbul comis.
1646 (7155) septembrie 15. Mai multi razesi scriu marelui logofat ca au mers, la porunca
domnului, in satul Dragomiresti, pe Valea Alba, tinutul Neamt, s'i au ales partile lui Vasale Vadiian si
Paval din acel sat.
1646 (7155) septembrie 17, Iasi. Vasile <Lupu> voievod intareste manastirii Vatoped de
la Muntele Athos stapanirea asupra satului Vosca, pe Nistru, tinutul Soroca.

www.dacoromanica.ro

1646 (7155) septembrie 18, Iasi. Vasile <Lupu> voievod judeca pricina dintre calugarul
Visarion Bogza si sora sa, Loghina, pe de o parte, si Andrei, fiul lui Ilea setrar, Dumitru, fiul lui Band's, si
sora sa, Palaghia, pe de alta, pentru stapanirea unei parti din satul Draguseni, pe Stavnic, tinutul Vaslui.

1646 (7155) septembrie 25, Giurgesti. Nastasiia Bergoe da fiului ei, Miron, partea ei de
ocina din satul Comi, cu tot venitul.

1646 (7155) septembrie 25, Iasi. Tecla, sotia lui Vasilie Tabacul,

fiii lor vand lui

Iordachie <Cantacuzino>, mare vistiemic, o parte din satul Verseni, pe Moldova, tinutul Sucevei.
1646 (7155) septembrie 26, Haliti. Neculai, fiul lui Panteleiu Barboschii din Becesti, se
tocmeste cu Gavrila logofat in legatura Cu stapanirea asupra satului Giurgesti, tinutul Dorohoi.
1646 (7155) septembrie 28. Vasile <Lupu> voievod Intareste lui Evloghie, episcop de
Roman, stapanirea asupra unei parti din satul Faraoani, dinspre Cleja, intre tinutul Bacaului si tinutul
Trotus, cumparata de la Toader Motoc si de la fiul su, $tefan.

1646 (7155) septembrie 28, Iasi. Simion, Varvara i Ilinca, copiii Solomiei, vand lui
Grigorie comis o parte din satul Baiceni.

1646 (7155) septembrie 28. Vasile <Lupu> voievod intareste lui Ursu preot stapnirea
asupra unor parti din satele Ciocarlieti si Popesti, tinutul Vaslui.
<1646 (7155)> septembrie 29, Tecuci. Marica, sotia lui Gligori, vornic de gloatli, vinde
lu Dumitrasco stolnc o parte din satul Cozmest.

<Aprox. 1646 (7155) septembrie 30>. Act de impartire a ocinilor Intre Costandin
Axana, copiii lui Neculai Salistrar si ai Maricai.

1646 (7155) septembrie 30. Vasile <Lupu> voievod intareste lui Costandin si Axanei,
copiii lui Neculai Salistrar si ai Maricai, stapanirea asupra unui sfert din satul Mandacauti.

1646 (7155) octombrie 2, Iasi. Mari boieri dau marturie pentru rascumpararea unor
odoare, ce au apailinut sotiei lui Ion Voda, de la lane negustor.
1646 (7155) octombrie 2. Titita, Gligore si alti frati ai lor vand lui Radul vatav o parte
din satul Taiseni.

1646 (7155) octombrie 8, Iasi. Vasile <Lupu> voievod poruncete lui intertiul sa
cerceteze pricina dintre Gavrilas Jurea, Dumitrasco si razesii din Iugani pentru niste fanete.
1646 (7155) octombrie 8. Gavril i rudele sale vand lui Iordachi <Cantacuzino>, mare
vistiemic, partea lor din satul <Veresani>.
1646 (7155) octombrie 11, Iasi. Vasile <Lupu> voievod Intlireste preotului Anbrusie din
Hociungi, stapanirea asupra unei parti din satul Tutcani, cumparata de la Paval si de la Vasilie.
1646 (7155) octombrie 11. Vasile <Lupu> voievod Intareste lui Solomon Barladeanul
vistiemic stapanirea asupra unor parti dintr-un sat, cumparate de la stranepotii lui Neagul.

1646 (7155) octombrie 12, Iasi. Mari boieri dau marturie despre cumpararea de catre
Costandin, fiul lui Necoara uricar, a unei parti din satul Iuristi, tinutul Harlau, de la Iurescul si de la
nepotii acestuia.
1646 (7155) octombrie 13. Stranepotii Maricai si ai lui Andreica Bal Wind lui Iorga,
mare postelnic, o parte din satul DrAguseni, pe Podraga, tinutul Dorohoi, cu loc de helesteu si cu mori
In Podraga.

1646 (7155) octombrie 15. Simion Steclie, fiul lui Mihaila Steclie, si nepotul sau,
Dumitrascu, fiul Anghelinei, vand lui Iorga, mare postelnic, o parte din satul Draguseni, pe Podraga,
tinutul Dorohoi.
1646 (7155 ) octombrie 15, Iasi. Mari boieri dau marturie despre cumpararea de catre
lorga, mare postelnic, a mai multor parti din satul Draguseni, pe Podraga, tinutul Dorohoi.
1646 (7155) octombrie 16, Iasi. Vasile <Lupu> voievod imputemiceste pe Deleu din
Spataresti sA stapaneasca o parte din satul Spataresti.

1646 (7155) octombrie 16, Iasi. Vasile <Lupu> voievod intareste lui Iorga, mare
postelnic, stapanirea asupra unei parti din satul DrAguseni, tinutul Hotin, cumparata de la Sanhira,
fiica Maricai, nepoata lui Arbure, si de la fiul ei, Lupul Paula
1646 (7155) octombrie 18, Iasi. Vasile <Lupu> voievod intareste lui Cozma Maja si
sotiei sale, Dragalina, stapanirea asupra unei parti din satul Julesti, tinutul Bacau.

XXXVII
www.dacoromanica.ro

1646 (7155) octombrie 18, Iai. Vasile <Lupu> voievod WitAreste lui Savin chihaie
stAptinirea asupra pArtilor lui din satele Criesti si Cruciul, pe Sohului, tinutul Coviirlui.

1646 (7155) octombrie 18, Ia0. Gavril din Cretesti si sotia lui, Nastasie, \dud lui
Iordachie <Cantacuzino>, mare vistiemic, ocina lui din satul TAganqti, pe BArlad, tinutul Vaslui.

1646 (7155) octombrie 21, WI. Vasile <Lupu> voievod IntAreste lui Iorga, mare
postelnic, stApAnirea asupra unei pArti din satul GAureni, pe Prut, tinutul Iasi, cumpArat de la
strAnepotii lui Stoian biltrAnul.
1646 (7155) octombrie 22, IRO. Judecata pentru stApAnirea unor pArti din satele Grozesti,
tinutul LApusna, si Cerepcliu, tinutul Soroca.

1646 (7155) octombrie 24, 1a0. Vasile <Lupu> voievod IntAreste manAstirii Bistrita
hotarele mAnAstirii.

1646 octombrie 26, Iql. Nechita Bucium si sotia sa, Chira, vand lui Gheorghie, mare
sulger, o parte din satul Vlamnic, tinutul Adjud.

<inainte de 1646 (7155) octombrie 28>. Andrei, fiul lui Andreica, vinde lui Irimia o
parte din satul $indresti.

<Inainte de 1646 (7155) octombrie 28>. Antochia si Miera, copiii lui Giurgea din
Gligoresti, vAnd lui Eremie o parte din satul Gligoresti.

<inainte de 1646 (7155) octombrie 28>. Irina, fiica BAlusai, si Docolena vAnd lui
Erimia o parte din satul Gligoresti, pe Putna.
<inainte de 1646 (7155) octombrie 28>. Zlata si MAriia, fiieele Mariei, vnd lui Erirnia,
fiul lui Cirstiian, o parte din satul Gligoresti.

<inainte de 1646 (7155) octombrie 28>. Onea, fiul lui Dabija, si MArze, ginerele lui
Dabija, au vAndut lui Erimia, fratele lui Dabija, o tigancl
1646 (7155) octombrie 28, 1a.5i. Vasile <Lupu> voievod Intareste lui Erimiia CArstiian, fratele
lui Dabija, pArti din satele Stoesti, $endresti, Vadwesti, Grigoresti, cumparate de la mai multi rAzesi.

inainte de 1646 (7155) octombrie 28>. Isaiia, fost pitar, si PAtrasco dia.c au aleg pArtile
lui Irimiia CrAstiian din satele Sendresti si Gligoresti.

1646 (7155) noiembrie. Vasile <Lupu> voievod intlreste lui Iorga, mare postelnic,
stApAnirea asupra mai multor parti din satul DrAgusani, pe Podraga, tinutul Dorohoi, cumpArate de la
strAnepotii MAricAi si ai lui Andreica Bals.

1646 (7153) noiembrie 6, Igi. Vasile <Lupu> voievod intAreste lui Grigorie comis
stapAnirea asupra unor tigani cumpArati de la Vasile si de la sotia lui, Annita.

1646 (7155) noiembrie 17, Tql. Vasile <Lupu> voievod intAreste lui Matei Basarab
voievod stApAnirea asupra unor pArti din satul Soveja, tinutul Puma, mori pe Puma, vii pe Dealul
Straoanilor si niste tigani, cumpArate de la mai multi razesi.
1646 (7155) noiembrie 17, 1a0. Vasile <Lupu> voievod, impreunA cu ierarhii TArii
Moldovei, dAruiesc lui Mateiu Basarab voievod un loc numit Dobromira, In tinutul Puma, si niste
munti numiti RAchitas.
1646 (7155) nolembrie 17, IRO. Vasile <Lupu> voievod IntAreste lu Radul, mare cornis,
stApAnirea asupra unei pArti din satul LAcesti, cumpAratIl de la nepotii si strAnepotii lui Nicoara Latco.

1646 (7155) noiembrie 20, la41. Ivasco Carjeu si sosia sa, Nastasiia, vand lui Gheorghe
$tefan, mare sulger, satul MArgila, pe Siret, tinutul Adjud.
1646 (7155) noiembrie 20. Vasile <Lupu> voievod IntAreste lui Gheorghe $tefan, mare
sulger, stApAnirea asupra satului MArvila, pe Siret, tinutul Adjud, cumpArat de la Ivasco CArjA si de la
sotia sa, Nastasiia.
1646 (7155) noiembrie 22, IRO. Vasile <Lupu> voievod acorda scutiri satului Fintna,
tinutul Tecuci.
1646 (7155) noiembrie 24. Act pentru satul Drojdiesti.

1646 (7155) noiembrie 24. Palaghiia, tuca PArasai, vinde lui Costantin Topa jumitate
din satul Batinesti, pe Cneajna, tinutul Covurlui.

1646 (7155) noiembrie 25. JudecatA pentru parti din satele $Andresti si apotesti, pe
Stavnic, tinutul Vaslui.

www.dacoromanica.ro

1646 (7155) noiembrie 25, Iasi. Nepotii lui Condrea Rugina vand lui Grigorie comis o
parte din satul Baiceni, tinutul Harlau.

1646 (7155) noiembrie 28, Iasi. Vasile <Lupu> voievod Intareste lui Matei Basarab
voievod stapanirea asupra unui loc pentru manastire la Dobromira, tinutul PuMei, si asupra muntilor
daruiti de domn, precum si asupra satelor, morilor, viilor si tiganilor cumparati In Moldova.

1646 (7155) noiembrie 28. Gligorie si fratele sail, $tefan de Umbraresti, vand lui
Salavastru, hotnog din Piscani, o casa si sase stanjeni de parnant.
1646 (7155) noiembrie 28. Miron din Iurghiceni da lui Crastea, vatav din Iasi, un loc de
casa, un loc de helesteu pe Valca lui Ion si 10 parnanturi In tarinii.

1646 (7155) decembrie 2, Iasi. Vasile <Lupu> voievod porunceste lui Panteleiu din
Harlicesti sa meargii sa aleaga Arapoaiei partile ei din satul Zbierasti.

1646 (7155) decembrie 6, Cerghiseni. Grigore $aidir, logofat al treilea, se tocmeste cu


Marica Grosciorita si cu rudele ei pentru Impartirea satului Cerghiseni.

1646 (7155) decembrie 7, Plotunesti. Fiji Catrinei din Oidesti vand lui Ion, fiul lui
Simion Capea din Cabuji, un loc de casa si jumatate In satul Bargaiani, tinutul Suceava, langa
Brosteni.

<Aprox. 1646 (7155) decembrie 12>. Mai multi razesi scriu marelui logofht despre
alegerea hotarelor satulu Vasaliuti al lui Varian parcalab,

1646 (7155) decembrie 12, Iasi. Marii boieri dau marturie ca Erimia, nepotul lui
Comisescul, a diiruit manastirii Tre Ierarhi o parte din satul Vasileuti.
1646 (7155) decembrie 12, 141. Vasile <Lupu> voievod Intareste manastrii Trei Ierarhi
stapanirea asupra unei parti din satul Vasileuti, daruita de Erimia, nepotul lui Comisescul.

1646 (7155) decembrie 12, Iasi. Vasile <Lupu> voievod judeca o pricina pentru
stapanirea unei parti din satul Cirepcau, pe Nistru, tinutul Soroca.

1646 (7155) decembrie 14, Iasi. Varvara, sotia lui Istratie, vinde lui Solomon Farcas
medelnicer o parte din satul Glodeni, pe Cutitna, tinutul Vaslui.
1646 (7155) decembrie 15, Iasi. Vasile <Lupu> voievod imputerniceste pe Dumitrasco
Varnav sa-si caute un vecin din satul Pod.
1646 (7155) decembrie 15. Matei Basarab voievod cumpara niste tigani.
1646 (7155) decembrie 18, Iasi. Vasile <Lupu> voievod Intareste lui Dumitrasco sulger
stapanirea asupra unor parti cumparate In satele Cozmesti, pe Siret, Vedzuresti, pe Tecucel, Braisesti
si Buciumi, pe Siret, tinutul Tecuci.

1646 (7155) decembrie 18. Vasile <Lupu> voievod judeca pricina dintre Ursul Vartic,
fast vomic, si Iane, fost sulger, pentru stapanirea sesului din satul Ruptura, pe Barlad, tinutul Barbad,
si a unui vad de moara In Barbad.
1646 (7155) decembrie 18. Petrea, fiul lui Avram, vinde lui Isar jitnicer o parte din satul
Nanesti.
1646 (7155) decembrie 19. Balan, fiul Catrinei, vinde lui Isar jitnicer o parte din satul
Nanesti.
1646 (7155) decembrie 20. Marturia lu Gaoa In legatura Cu Invoiala dintre el si Matei
pentru stapanirea unor mosii.
1646 (7155) decembrie 21. Carte de judecata de la Vasile <Lupu> voievod.
1646 (7155) decembrie 25. 0 judecata cu satul Negoesti.

www.dacoromanica.ro

DOCUMENTE FALSE

1. <1645 (7153) iulie 10

1646 (7155) nolembrie 20>. Gheorghe $tefan, mare sulger,

hotarnice0e satul Fauri al manastirii Tazlau.

II. 1645 (7153) iulie 15, 10. Vasile <Lupu> voievod judeca pricina dintre Simeon Jomir
etrar 0 Manoil Haladic, pfircalab de Soroca, cu calugarii de la manastirea Probota pentru hotarele
satului Cotiujenii Mari.
HI. 1646 (7153) august 18. Judecata pentru hotarele mo0ei Jiune0i.
1645 (7154) octombrie 8. Garbe camarg vinde lui $tefan, parcalab de Roman, cloud
locuri de prisaca In tinutul Roman.

1646 (7154) ianuarie 27, Iasi. Vasile <Lupu> voievod judeca pricina dintre Neculai
Giunca, fost mare clucer, i Teodosie Dubau, fost mare pitar, pentru stapinirea asupra satului
Calimane0i, tinutul Putna.

1646 (7154) august 20, Iasi. Vasile <Lupu> voievod judeca pricina dintre Gligorie
Popotea 0 fratii lui, $tefan 0 Mariian Popotea, cu Damaschin comisul pentru stapanirea asupra unei
parti din satul Bode0i, pe Bistrita, tinutul Neamt.

XL
www.dacoromanica.ro

RSUMS DES DOCUMENTS

Glossaire:

ag = dignitaire charg du commandement des


troupes pdestres.

aprod = fils de boyard remplissant des services


usuels i la Cour princire, parmi lesquels
la fonction de page.

jitnicer = administrateur des greniers princiers.


jupneasA = l'pouse d'un boyard.
medelnicer = boyard qui remplissait la fonction
d'cuyer tranchant.
ogor = terrain de culture d'une tendue dtermine.

artnaf = boyard qui surveillait les prisons et


l'excution des peines capitales.
ban = grand dignitaire charg de l'administration
de la province d'Oltnie (en Valachie).
barb = subdivision du patrimoine villageois.

branite = terrain rserv i l'usage exclusif du


prince ou d'un monastre.
casa = subdivision du patrimoine villageois.
Camara = trsorerie prive du prince.
cknanar = agent qui levait l'imp6t payable en cire.
camara = chef de la Camara.
ceanic = voir paharnic.

clucer = sommelier i la Cour princire.


cornis = dignitaire charg de la surveillance des
curies de la princire.
cupar = voir paharnic.
curatura = coteau plant de vigne.
curteni = nobles ayant une charge i la cour d'un
souverain.
daraban = fantassin, gendarme
desetina =dime.
Divan = Conseil princier.
dregator = reprsentant du pouvoir princier, d'un
couvent ou d'un boyard.
falce = unit de surface (environ 14.322 m2).
hatanan = comandant gnral d'une armed.
haraci = tribut anuel pay i la Porte par les pays
vassaux.
hotriog = grade militaire en Moldavie (centenier).
ieromonah = moine ordonn prtre.
ispisoc = acte officiel (princier) de confirmation
d'une proprit.
izvod = document.
jirebie = v. razor.

pahamic = chanson du prince.


pamnt = V. razor.
pargar = membre du Conseil administratif d'une
ville (form de 12 personnes).

pitar = boyard charg de pourvoir de pain la


Cour princire.

prcalab = commandant d'une forteresse et chef


du district environnant.
portar = commandant de l'anne charge de la

garde de la forteresse (et de la Cour


princire) de Suceava.
poslunic = serviteur.
postelnic = chambellan de la Cour princire.
razei = copropritaires.
azor = terrain de culture d'une tendue dtennine.
seimen = mercenaire tranger servant dans le corps
d'infanterie affect i la garde du Prince.
selite = emplacement d'un village abandonn.
spatar = porte-pe du prince.
staroste = chef administratif d'un district.

stolnic = dignitaire charg du service de la table


princire.

sulger = intendant des viandes pour la Cour


princire.

etrar (Atrar) = dignitaire qui veillait sur les


tentes princires.
oltuz = bourgmestre.
Tara de Jos = la partie sud-est de la Moldavie.
Tara de Sus = la partie nord-ouest de la Moldavie.
ureadnic = inandataire princier dans Padministration
locale; voir aussi ispravnic.

uric = document certifiant le titre de proprit.


uricar = crivain de chartes.
vatav = intendant.

XLI
www.dacoromanica.ro

vomic de gloata / poarta = dignitaire subordonn


au vomic.
chihaie de dfirabani = chef des darabani.
barbierita = l'pouse du coiffeur.

vataf de aprozi = intendant d'aprozi.


vataman = dirigeant du village.
vistier = trsorier gneral de l'Etat.
vomic = chef administratif ou district.

**
5 janvier 1645 <7153>. L'acte du voIvode Vasile Lupu pour le village de Lucovita, district
de Cemauti.
13 janvier 1645 (7153). Les arriere-petits-fils d'Antimia Cristieneasa ont partag les hoiries
restes de leur mre.
14 janvier 1645 (7153), Iasi. Le postelnic Ionaco, Ionaco Carstian et Dumitraco Carstian
ont partag les hoiries hrites de leurs parents.

15 janvier 1645 (7153). Zamfira, fille du vornic Vartic, vend sa partie du village de
Varzareti, sur Bac, a Mihaila Sapoteanul.

17 janvier, 1645 (7153), $erbesti. Le grand vornic Toma <Cantacuzino> et le grand


vistiernic Iordache <Cantacuzino> temoignent l'accord entre Andronic et son neveu pour un cheval.
<Aprs le 17 janvier 1645 (7153) 17>. La liste des frais faits par le prate Vasilie i la mort
du son oncle.

4 Wrier 1645 (7153). Le voYvode Vasile Lupu confirme le partage des hoiries entre les
enfants de Maricuta Gramoae.

4 Wrier <1645 - 1647> (7153 - 7155). Grozav de Varlezei vend sa part d'un village sur
Sohului, district de Covurlui.
5 fvrier 1645 (7153), Iasi. Le vofvode Vasile Lupu confirme au alma- ras Vasile Corlat et a
ses parents le droit de proprit sur certaines parts du village de Turbateti, district de Carligatura.

6 Wrier 1645 (7153). Un tmoignage de Petru Movila, archevaque et mtropolite de


Kiev, pour le droit de proprit sur le village d'Oehlibul du logothte Patraco Ciogolea.
8 Wrier 1645 (7153). Le voYvode Vasile Lupu confirme au grand spdtar lorga le droit de
proprit sur certaines parts du village de Baloeti, district de Vaslui, achetes aux fils de Varvara
Baisaneasa.

10 Wrier 1645 (7153), Iasi. Le voYvode Vasile Lupu confirme i Mihaila Beldiman le
droit de proprit sur l'hritage de sa soeur, Maria, l'pouse du vornic Savin Prajescu.

10 Wrier 1645 (7153), Iasi. Le voYvode Vasile Lupu ordonne a Ilea de Spanciocani
d'enquter la plainte du vornic Cujba contre le vornic lonaco Cujba en ce qui concerne la possession
d'une partie du village de Paniceti.
10 Wrier 1645 (7153), Iasi. Le grand vornic de Tara de Sus Toma <Cantacuzino> tmoigne
sur le partage de quelques maisons restes de Simion Purece entre ses fines, Anghelina et Solonca.

18 Wrier 1645 (7153), Ia.si. Le voYvode Vasile Lupu confirme i Lupul Stroescul le droit
de proprit sur quelques tziganes achets a Mihaila Beldiman.
23 Wrier 1645 (7153). Zamfir de Brasa vend au stolnic Hristodor une maison.

25 Ryder 1645 (7153). Busca et ses fils vendent au vdtav Radul une partie du village de
Taiseni.

28 fvrier 1645 (7153). L'acte de Mihalachi, fils du vornic Ionascu.

1645 (7153) mars, Iasi. Larion Plescar et Gavril vendent au grand vistiernic Iordache
<Cantacuzino> des parties du village de Vere.seni, sur Moldova, district de Suceava.
4 mars 1645 (7153). Le voivode Vasile Lupu ordonne aux pi/rod/obi de Neamt de juger le

litige entre l'ancien armay Boldescul et des razesi du village de Popesti parce qu'ils ont vendu
quelques parts de ce village.

5 mars 1645 (7153). Dumitru Tinta et son pouse, Varvara, vendent au vistiernic
Barladeanul une partie du village de Pilipce, district de Cernauti.

XLII
www.dacoromanica.ro

6 mars 1645 (7153). Petre, fils de Gligorie, vend au staroste Pana une partie du village de
Candesti.

7 mars 1645 (7153). Le tmoignage du grand logothte Iordachi Canta en ce qui conceme
les confirm des villages de Cornesti, de Bumbotesti et de Hercesti, district de Iasi.

8 mars 1645 (7153). Les neveux de Huhulea vendent it l'ancien postelnic Gligorie une
partie du village de Nistoreni.
9 mars 1645 (7153), Iasi. Le voYvode Vasile Lupu confirme Neanea Brahna le droit de
proprit sur certains tziganes.

12 mars 1645 (7153), Iasi. Le diacre Durnitru et son pouse vendent au grand vistiernic
Iordache <Cantacuzino> le droit de proprit sur deux jirebii du village de Verseni, sur Moldova,
district de Suceava.

14 mars 1645 (7153). Carve Drace et ses parents vendent au vistiernic Solomon
Barladeanul certaines parties du village de Pilipce, sur Nistru, district de Cernauti.
15 mars 1645 (7153), Iasi. Le voIvode Vasile Lupu confirme au grand vistiernic 1ordache
<Cantacuzino> le droit de proprit sur certaines parties du village de Cotujeni, sur Prut, district de
Iasi, achetes Caldarusoaie et it ses fils.

16 mars 1645 (7153), Iasi. Le vavode Vasile Lupu confirme it l'ancien vistiernic
Ghiorghie Rosca le droit de proprit sur certaines vignes de Cotnari, achetes Durnitra.sco Vimav.

16 mars 1645 (7153), Popesti. Cristiian fait don Maria de Bancovici d'une partie du
village de Fauri.
18 mars 1645 (7153), Ia.si. Le voIvode Vasile Lupu confirme Pintilie Barbovschi et
son pouse le droit de proprit sur ses hritages de Ostrov et de Cotiusca.

21 mars 1645 (7153), Iasi. Le voIvode Vasile Lupu confirme Toader, fils d'Isac de
Dumeni, le droit de proprit sur certaines parties du village de Plopeni, la suite du jugement avec
les parents de Balica.
22 mars 1645 (7153), 1aL Le voYvode Vasile Lupu confirme au petrccIlab d'Orhei Iona.sco
Rusul le droit de proprit sur des choppes et maisons de Iasi, achetes au vornic de gloata Paval et
des autres.
24 mars 1645 (7153), Iasi. Costea Barbovschi et son pouse vendent Alecsa Cracalie
leur part du village de Lentasti, sur Prut, district de Cemauti.

25 mars 1645 (7153), <Iasi>. Crstina et son fils vendent au tailleur Mihaila un
emplacement aux environs de leur maison.
27 mars 1645 (7153). Stefan, Luca et Dobratie vendent au douanier Statie leurs parts du
village de Glavanesti, avec emplacement de rucher et de moulin.
28 mars 1645 (7153), Iasi. Lupu Tautul et son pouse vendent au grand vornic de Tara de
Jos Grigore Ureche une partie du village de Medvica.
28 mars 1645 (7153), Iasi. Les grands boyards tmoignent le fait que Lupul Tautul et son
pouse ont vendu une partie du village de Medvica.
28 mars 1645 (7153), Iasi. Le voYvode Vasile Lupu confirme au grand vornic de Tara de
Jos le droit de proprit sur une partie du village de Medvica.
40.29 mars 1645. L'acte de rachete de quelques parts du village de Stolniceni, district de Liipusna.

31 mars 1645 (7153), Iasi. Le vorvode Vasile Lupu confirme l'ancien vistiernic
Ghiorghie Rosca le droit de proprit sur certains tziganes achetsi Nicoara Motoc.
31 mars 1645 (7153), Iasi. Le vorvode Vasile Lupu ordonne au vornic de gloat Neaniul
de dlimiter les parties de sptar Buhus des villages de Gherghiceni et de Tilharesti.
<31 mars 1645 10 septembre 1645>. Paval Bazarca et son frre, Cozma, font don au
sptar Buhus leur partie du village d'Iurghiceni.
<31 mars 1645 10 septembre 1645>. Paval de Totoesti crit au vciivode Vasile Lupu sur

l'accord entre Paval et son frre, Coma, d'une part, et le spdtar Buhus, de l'autre part, cornme
consequence du fait que les deux NI-es avaient vol deux chevaux.
1" avril 1645 (7153), Iasi. Le voIvode Vasile Lupu confirme au grand paharnic Gheroghe
le droit de proprit sur le village de Ciurcani, district de Bacau.

www.dacoromanica.ro

XLIII

1
avril 1645 (7153), Ia0. Le voYvode Vasile Lupu confirme l'ancien grand logothte
Gavrila Mateias le droit de proprit sur le village de Denisauca, sur Prut, district de Cernauti, it la
suite du jugement contre quelques citadins de Cernauti.
1 er avril 1645 (7153), Iai. Salomiia et sa fille, Ream, vendent au grand vistiernic Iordache
<Cantacuzino> une partie du village de Verseni, sur Moldova, district de Suceava.
3 avril 1645 (7153), Ia0. Le voIvode Vasile Lupu ordonne a quelques boyards d'exempter
des dimes certains tziganes qui appartiennent a Toflaneasa Sachelue.
3 avril 1645 (7153). Pricopie, fils de Vasilie Bantas, vend El son frre, Costandin Bantas,
un emplacement de rucher dans le village de Grozesti, district de Back'.
4 avril 1645 (7153), TO. Le voYvode Vasile Lupu fait don au grand vistiernic Iorga du
village de Boziestii de Sus, district de Tecuci, pour son service.
8 avril 1645 (7153), Ial. Le voYvode Vasile <Lupu> accorde exemption au monastre de
Bistrita pour ses tziganes.
10 avril 1645 (7153), 1a.i. Le voYvode Vasile Lupu confirme au monastre de Putna le
droit de proprite sur ses confins.
11 avril 1645 (7153), lai. Le volvode Vasile Lupu ordonne au soltuz et aux pargari du
bourg de Hui de rendre les serfs et les poslu.ynici qui appartiennent l'vch de Hui.
12 avril 1645 (7153), lai. Le vavode Vasile Lupu confirme au grand vonzic de Tara de
Jos Grigore Ureche le droit de proprit sur une partie du village de VIAsinesti, sur Prut, district de

Iasi.

12 avril 1645 (7153), Iai. Le voYvode Vasile Lupu ordonne aux parceilabi de Covurlui et
aux pdrceilabi du bourg de Galati d'exempter des dimes les villageois du village de Braniste qui
appartient l'vch de Roman.
12 avril 1645 (7153), ILO. Le jugement pour la selistea Barbosi.
12 avril 1645 (7153). Le voYvode Vasile Lupu pour le village de Braeti.
15 avril 1645 (7153), ILO. La disposition du voYvode Vasile Lupu de &limiter les confins
du village de Miresti.
18 avril 1645 (7153). L'acte du voYvode Vasile Lupu pour un emplacement de moulin.
19 avril 1645 (7153), la0. Le voYvode Vasile Lupu confirme a Vasilie et Rusul le droit

de proprit sur une partie du village de Vereeni, sur Moldova, district de Suceava, a la suite du
jugement avec leur beau-pare, Larion.
20 avril 1645 (7153). Toader, fils de Vasalie, et son pouse vendent Ursul Partanosi une
partie du village de Partanosi.
22 avril 1645 (7153), la0. Le voIvode Vasile Lupu ordonne au vornic de gloatd Neniul de
faire une enqute sur le litige entre Miron d'Iurghiceni et le grand speitar Dumutri Buhu.
24 avril 1645 (7153), 1a0. Le vohrode Vasile Lupu ordonne Vasilie Capea de Sacuiani
d'enquter le litige entre l'ancien vistiernic Rosca et l'ancienpitar Caraiman.

25 avril 1645 (7153), Ia0. Le vofvode Vasile Lupu confirme au grand speitar Dumitru
Buhu le droit de proprit sur une partie du village de Movileni, district de Roman, achete a Ilinca.
25 avril 1645 (7153), lai. Le voYvode Vasile Lupu confirme au grand vames le droit de
proprit sur un village de Barladeni, sur Prut, district de Lapusna.
27 avril 1645 (7153). Le voYvode Vasile Lupu autorise Costanda de possder une partie
du village de Balosinesti.

27 avril <1645>, Stavciani. Le prtre Griga et son pouse vendent au comis Balan une
partie du village de Sagireni.
<Aprox. 1645 (7154)> mai. Andreica, fils de Sima, vend a Gavrilas Capotici une partie du
village de Vascauti.
mai 1645. Le sulger Gheorghe Stefan et le parcalab d'Orhei Apostol tmoignent qu'ils ont
dlimit les confins du village de Isacova, du dit de la ville d'Orhei.

2 mal <environ 1645>, Vapreuca. La lettre du vornic Toader pour le grand logothte
Toderasco <Ianovici> o il l'annonce d'avoir tabli les confins des parties du village de Cerepcau,
achetes par le logothte Voico.

XLIV
www.dacoromanica.ro

4 mai 1645 (7153). Plusieurs boyards tmoignent en ce qui conceme le choix des confins
des villages de Blagesti et de Petresti.
4 mai 1645 (7153). Un acte concernant le partage du village de Zaharesti.

12 mai 1645 (7153). Les arrire-petits-fils de Toader vendent a Pavel, fils du ware
lonasco, leur part du village de Cauteseni.
1645 (7153) mai 12. Une acte du voYvode Vasile Lupu.

14 mal 1645 (7153), Soroca. Le voivode Vasile Lupu confirme i l'ancien paharnic
Gheorghe Catargiul le droit de proprit sur le village de Piatra, it la suite du jugement contre le foltuz
et les villageois du bourg d'Orhei.
16 mal 1645 (7153), Forosna. Necoara Focenco vend au comis Balan sa partie du village
de Forosna, district de Hotin.
16 mai 1645 (7153), StAucesti. Vasilie Comescul et Vorlinschi tmoignent qu'ils ont fait
un change entre leurs parts des villages de Forosna et de Bascani, district de Hotin.

19 mai 1645 (7153), Hotin. Le voivode Vasile Lupu ordonne a plusieurs boyards de
choisir les confins des parties du village de Sapoteni achetes au hatman Balica.

20 mai 1645 (7153). Echange entre plusieurs rdzeft du village de Bascani et Vasilie
Comescul d'une partie du village de Bascani avec une autre partie du village de Forosna.
22 mai 1645 (7153). Le diacre Larion change avec Agafia, pouse de l'ancien vistiernic
Boul, une partie du village d'Ungheni pour une autre partie du village de Ratesti.

28 mal <1645-1652>, Iasi. Le grand vornic de Tara de Sus, Toma Cantacuzino, crit a
Hosmanda en ce qui conceme la possession d'un tzigane Maftei.
28 mai 1645 (7153), Sendresti. Saliste, fils de Crucean, et son pouse vendent i Erirnia,
fils de Crastian, un tzigane et ses enfants.

29 mal 1645 (7153), Dumbrilvita. Un acte o Harabor vende une partie du village de
Dumbravita.
31 mai 1645 (7153). Le voivode Vasile Lupu pour le village de Vasaiesti.

2 juin 1645 (7153). Le voivode Vasile Lupu confirme au pdradab Nacul et a Savin le
droit de proprit sur deux jirebii du village de Nememiceni.
5 juin 1645 (7153). Le stolnic Frangule et Nacul crivent au voIvode en ce qui conceme le
litige entre Ghiorghita, fils de Lupul, du village de Tudora, et Calcas pour la possession de quelques
vecini du village de Petia.

7 juin 1645 (7153), Suceava. Le voTvode Vasile Lupu confirme au grand spdtar
Dumitrasco Buhus, au vornicel et au vdtdman du village de Cupcici le droit de proprit sur quelques
parts du village de Brataseni.
7 juin 1645 (7153), Suceava. Le voYvode Vasile Lupu confirme au vameq de Focsani
Enaca le droit de proprit sur un emplacement de moulin sur Garla Pumei.
7 juin 1645 (7153). Le voYvode Vasile Lupu confirme a Nicolaiu le droit de proprit sur
une partie du village de Piciorogani.
8 juin 1645 (7153), Suceava. Le voYvode Vasile Lupu confirme au monastre de Tazlau
le droit de proprit sur le village de Flocesti, nomm Balcani, sur Tazlau, district de Bacau, i la suite
du jugement port contre Nicoara de Edomiresti et ses parents.
8 juin 1645 (7153). Grecul de Baseni choisit les confins du village de Candesti, a la suite
d'ordre princire.
8 juin <1645-1646>, Crivesti. Une plainte d'Ursul de Bohotin et de Patra.,co du mme village.

9 juin 1654 (7153), Suceava. Le voTvode Vasile Lupu confirme au grand vistiernic
Iordache <Cantacuzino> le droit de proprit sur une partie du village de Dusesti, district de Neamt,
achete A Mariica et a ses fils.
1645 (7153) iunie 10. Une acte pour l'hoirie de Giunesti.
12 juin 1645 (7153), Suceava. Le voivode Vasile Lupu confirme au monastre de Umor le
droit de proprit sur le mont de Magura, avec les sources et les clairires de son entourage.

12 juin 1645 (7153), Suceava. Le voivode Vasile Lupu autorise Ionasco Cristian i
possder ses vecini du village d'Iurghiceni.

XLV
www.dacoromanica.ro

13 Juin 1645 (7153), Suceava. Bejan Bale crit au voYvode en ce qui conceme le litige
avec Gligorasco Jora pour le droit de proprit sur le village de MAscAteni, sur Jijia.

15 juin 1645 (7153). Le voivode Vasile Lupu confirme au grand vornic de Tara de Jos le
droit de proprit sur une partie du village de Medvica.
15 juin 1645 (7153), Suceava. Le voivode Vasile Lupu confirme i Gligorasco Jora le droit
de proprit sur la selistea MAscateni, sur Jijia, district de HArlAu, A la suite du jugement avec Bejan
Balse.

16 juin 1645 (7153), Suceava. Le voivode Vasile Lupu confirme au sulger Palade le
droit de proprit sur le village de BArAsti.
17 juin 1645 (7153). Le voivode Vasile Lupu confirme au setrar Irimie VAnculet le droit
de proprit sur le village de Paruceni.

19 juin 1645 (7153). Le voivode Vasile Lupu confirme A 'Mud le droit de proprit sur
le village de Boian.

20 juin 1645 (7153). Le voYvode Vasile Lupu confirme au vcitav Iftimie le droit de
proprit sur une partie du village de Dragsini, district de Tutova, A la suite du jugement contre
Duntitrasco Gheuca.
20 juin 1645 (7153), Suceava. PavAl, Luca et Istratie vendent au grand vistiernic leurs
parts du village de Vereseni, sur Moldova, district de Suceava.
22 juin 1645 (7153), Suceava. Le voivode Vasile Lupu autorise Costin, fils de Saya, de
prendre la dime de sa partie du village de Cuciur.
22 juin 1645 (7153). L'acte de jugement de Costandin Udrea, le neveu de GAnscA.
25 juin 1645 (7153). Le voYvode Vasile Lupu confirme au setrar Irimie VAnculet le droit
de proprite sur les villages de BrAnisteri et de Bolduresti.
28 mai 1645 (1753). Le volivode Vasile Lupu confirme au monastere de Bistrita le droit
de proprit sur le village d'Ilisesti.

27 juin 1645 (7153), Suceava. Le voivode Vasile Lupu ordonne A Costin Liciul et i
Toader Liciul de Sencauti d'tablir les parties de Pancien piircillab Ursul des villages de TAcoteni, de
Cotela, de Serbenti, de Forosna, de Cicicani et de Badroseni, district de Hotin.
27 juin 1645 (7153), Suceava. Le voTvode Vasile Lupu ordonne i Enachie de SufrAcesti
de delimiter la partie de NtidusalA du meme village.
1645 (7153) iunie 28, Suceava. Le vofvode Vasile Lupu juge le litige entre Gligorie
MieralA et son neveu, Lupul, et Coste, fils d'Ivasco Dtirman d'Ungureni, pour une partie du village de
LipAesti.

28 juin <1645 (7153)>. Vodrasco et Coste vendent A. Gligorie Robceanul deux parties du
village de Storojinet, district de Suceava.
1645 (7153) juin 28, Suceava. Gligorie de Verijeni et son pouse, Irina, vendent au grand
vistiernic Iordache <Cantacuzino> des parts du village de Verseni.

1645 (7153) juillet 1. Le voivode Vasile Lupu confirme A Lupu de Tudora le droit de
proprit sur l'hritage de Roscani et sur un tang nomm Balta Porcului.
1645 (7153) iulie 1, Suceava. Le voivode Vasile Lupu accorde l'exemption des dimes i
quelques gens de la selistea de Ctilinesti.
1645 (7153) juillet 1, Iasi. Le prtre Grigorie de TAmtiduiani, son pouse et leurs enfants
vendent au grand vistiernic Iordachi <Cantacuzino> unefirebie du village de Verseni, sur Moldova,
district de Suceava.
1645 (7153) juillet 2, Suceava. Le voIvode Vasile Lupu confirme tl Antemia Turietcoaie
le droit de proprit sur ses heritages.

1645 (7153) juillet 2, Suceava. Le voivode Vasile Lupu autorise Stefan $oldan de
prendre la dime de la selistea Ungurasi.
1645 (7153) juillet 3, Ia.si. Le voIvode Vasile Lupu confirme A Mtropole de Suceava le
droit de proprit sur le village de Dumesti.
1645 (7153) juillet 5. Mitodie et sa sceur, Nazarie, font don A Lazor de leur part du village
d'Oprisesti parce que leur frre, Dumitru, a vol un cheval de Lazor.

XLVI

www.dacoromanica.ro

1645 (7153) juillet 5. Nazarie et son frre, <Mi>todie, donnent Lazor leurs parts des
villages de Mihoreni et d'Oprisesti, pour un cheval vol par leur frre, Dumitru.
1645 (7153) juillet 5. Irimie et les autres vendent au pa' rclab Dabija plusieurs razoare
dans le village d'OlAsesti.

1645 (7153) juillet 6. Antimia et sa sceur, Anita, filles de Vasilie AlbotA, vendent au
vornic Solomon BarlAdeanul une partie du village de SAliscani.

1645 (7153) juillet 7. Le voivode Vasile Lupu confirme l'aprod PAtrasco Miescul le
droit de proprit sur un emplacement de rucher et d'une clairire de foin situs dans le village de
Popesti.

<1645 (7153)> juillet 8, Clibiceati. Le voIvode Vasile Lupu ordonne a Chirila de


Riispopi, Stratul de Brklicesti et aux autres de dlimiter la partie que l' aga Strkulat a achete dans
le village de BrAdicesti.

1645 (7153) juillet 9, laal. Le vovode Vasile Lupu ordonne au prcdlab de Neamt
d'enquter le litige entre le copiste Luchiian et les villageois de Munteni en ce qui conceme la partie
de Rodna le vieux du mme village.
1645 (7153) juillet 10, Iaai. Le vciivode Vasile Lupu conforme au clucer Stefan Boul le
droit de proprit sur certaines parts du village de StejArel, donnes par le grand clucer Gheorghe
Stefan et par son pouse, Safta, ainsi que par Neculai Sechil et son pouse, Paraschita.
1645 (7153) juillet 11. Gafa, fille de Pilipovschie, vend au logothte Gavrilas une jirebie
dans le village de Sinauti.
1645 (7153) juIllet 11, Popenl. Le vornic de gloata Paval Albotri et les autres crivent au
vovode qu'ils ont jug le litige de l'pouse d'Ionasco Rosca de SApoteni contre Isac Stftrcea pour le
droit de proprit sur quelques tangs des villages de SApoteni, de Popeni et de Dumeni.
1645 (7153) juillet 13, IRO. Un tmoignage concemant le droit de proprit de Tofana,
pouse de Simion, sur une partie du village de Beresti.
1645 (7153) juillet 13, Pomarla. Le vornic de gloard Paval AlbotA tmoigne en ce qui
conceme la dlimitation des confins des hritages du logothte PAtrasco Ciogolea du village de
PornArla, la suite du prods contre les razesi du meme village.
1645 (7153) juillet 15, SApoteni. Le vornic de gloatel PavAl Albota tmoigne en ce qui
concerne la &limitation des hoiries du logothte <PAtrasco> Ciogolea.
1645 (7153) juillet 15, IRO. Parasca vend a Toader et son pouse une maison avec
emplacement
1645 (7153) juillet 17, ILO. Le voYvode Vasile Lupu autorise au diacre Vasilie le droit
sur ses hritages des villages de Liveni et de Hrusovat.
1645 (7153) juillet 18, Iaal. Le vofvode Vasile Lupu confirme a Doroftea Andoniasa et
son fils, le viltav Eftimie, le droit de proprit sur les acquisitions qu'ils ont faits dans les villages de
Bkesti et de Mkinureni, sur BArlfizel, district de Vaslui.
1645 (7153) juillet 18, laal. Le moins Oprea fait don Simion BAisanul et Toderasco
de ses heritages des villages de BuhAiesti et de Dracsini, district de Vaslui, ainsi que de certains
tziganes.
<Avant le 20 juillet 1645 (7153)>. Plusiers boyards tmoignent en ce qui conceme le
litige entre le veitav Iftimie et Dumitrasco Gheuca pour une partie du village de Dragsini.
1645 (7153) juillet 20, laai. Le voYvode Vasile Lupu confirme au Wm, Iftimie le droit de
proprit sur certaines parts du village de Dragsini, sur Studenita, district de Tutova, aprs l'accord
entre lui et Dumitrasco Gheuca.
1645 (7153) juillet 20. Le voNode Vasile Lupu confirme a Nastasia Robcinita le droit de
proprit sur quelques parts du village de Petriceni, district de Suceava.
1645 (7153) juillet 21, laai. Gligorcea et Moiseiu marchandent avec Ursul CiocArlan pour
un tzigane.
1645 (7153) juillet 22, Iaai. Le voYvode Vasile Lupu autorise le prieur du monastre de
Nicorigt de possder une maison et une vigne dans la ville de Tecuci.
1645 (7153) juillet 23. Le vorvode Vasile Lupu pour le stolnic Lupasco Bucium.

XLVII
www.dacoromanica.ro

1645 (7153) juillet 24. Le petralab Nacul crit au voivode sur le litige entr Botezoaie de
Giurgesti, Candachie de Plesesti et Mihai en ce qui concerne l'envahissement des confins des villages
de Giurgesti et de Plesesti.
1645 (7153) juillet 24, Ia.si. Le voivode Vasile Lupu juge le litige entre (Nita, gendre de
Stefan de Draguseni, et Gavril de Voinova pour un emplacement dans le village de DrAguseni.
1645 (7153) juillet 28, Iasi. Le voivode Vasile Lupu ordonne A AramA de Hreasca de
&limiter les parts de Zadul du village d'Antalesti pour recevoir les impts.

1645 (7153) juillet 29, Iasi. Le voivode Vasile Lupu ordonne i Vaslie de Zlataresti
d'enqueter la plainte de Gorie en ce qui conceme sa panic de dime pour son hritage de Todiresti.
1645 (7153) juillet 30, Suceava. Le grand sulger Gheorghe $tefan et son pouse, Safta,
Neculai Sechil et son pouse, Paraschiva, font don au clucer $tefan Boul d'une partie du village de
StAjAreni.

1645 (7153) stoat 3, Iasi. Le voivode Vasile Lupu juge le litige de Filip et ses parents
contre le vornic de poart Bfirsan pour une moiti du village de Mihailesti.

1645 (7153) aoilt 4, Iasi. Le voivode Vasile Lupu ordonne i Dumitrasco Cocris
d'enquter la plainte de Vasilie de Brosteni en ce qui conceme la &limitation des confins de son
hoirie dans le village de Cabuji.

1645 (7153) malt 4. 'sac, fils de Gavril, et les autres vendent au vornic Gavrilas une
partie du village de Valeva, district de CemAuti.
1645 (7153) aoilt 5, Iasi. L'ancien arma$ PAtrasco Boldescul vend au uricar Dumitrasco
une partie du village de Popesti, district de Neamt.
<Environ 1645 (7153) - 6 swat 1646 (7154)>. Le tmoignage pour une partie du village
de BrAdiceti.

1645 (7153) sat 7. Le voivode Vasile Lupu autorise i P aprod Bolea, gendre de
Ciomirtan, de chercher les vecini qui se sont enfuis de son domaine.
8 ao0t 1645 (7153), Iasi. Le voIvode Vasile Lupu confirme i Puricar Dumitra.sco le droit

de proprit sur une partie du village de Popesti, it la suite du procs contre Parma.). PAtra.sco
Boldescul.

1645 (7153) 8 aofit 8, Iasi. Le voivode Vasile Lupu ordonne i PAtra.sco Boldescul d'aller
pour &limiter les hoiries de Macsin de $chei.

1645 (7153) stoat 8, Suceava. Le bottier Lazor et son fils vendent i StavAr et i son
pouse un emplacement de jardin.

1645 (7153) aofit 8. Ionasco Deuga et son pouse, Anesia, font don au monastre de
PangArati d'une clarire au nord de Straja, sur Bistrita.
1645 (7153) aofit 8. CrAciun de Ghicani et son frre, Dumitra.sco CeijilA, font don au
comis Chicos de deux parts du village de Ghicani.

1645 (7153) aofit 9, Iasi. Le voivode Vasile Lupu autorise l'vque de Hui, Ghidion, i
arrter Ion HArca parce qu'il est vecin de l'vch.
10 unlit 1645 (7153), Iasi. Le voivode Vasile Lupu confirme au capitan Dabija le droit de
proprit sur certains vecini du village de Todiresti.
<Avant le 12 float 1645 (7153)>. Le jugement pour le village de Holohoreni.

1645 (7153) aoftt 12, Iasi. Le voivode Vasile Lupu ordonne it PAtrasco Vorbinescul
d'enquter le litige entre Grigore Ureche et quelques gens du village de Holohoreni.

12 aofit 1645 (7153). Le voivode Vasile Lupu confirme El Neculai Ureche le droit de
proprit sur le village de Holohoreni.
1645 (7153) ao0t 13, Iasi. L'acte du voivode Vasile Lupu <pour le village d'AvrAmesti,
district de Roman>.

14 moth 1645 (7153). Le voivode Vasile Lupu confirme it Efrem HAjdAu le droit de
proprit sur le village de Citnicauti.

1645 (7153) sat 15, Iasi. Le voivode Vasile Lupu juge le litige entre leremia
NAdAbaico, son fils et le medelnicer Lupasco avec le stolnic Lupasco, neveu de l'ancien <grand>
vornic de Tara de Jos en ce qui conceme le droit de proprit sur un tzigane.

XLVIII
www.dacoromanica.ro

1645 (7153) aofit 17, Iasi. Le voIvode Vasile Lupu confirme A Costin Jac et A son frre le
droit de proprit sur une partie du village de Solonceni, avec emplacement d'tang et de moulin sur

le ruisseau de ainar.
1645 (7153) aofit 18. Le vorvode Vasile Lupu confirme au monastre de Secu le droit de
proprit sur un emplacement de moulin sur Siret et sur un ten-am n situ aux confins de la ville de Scheia.

1645 (7153) aofit 19, Iasi. Le jugement pour un tang qui appartient au vornic de gloat
Nacu.

1645 (7153) aofit 20, Iasi. Le volvode Vasile Lupu juge le litige de Popascoaie et son fils
avec le copiste Mihalcea pour le droit de proprit sur une partie du village d'Urichesti.

20 aofit <1645 (7153)>. Tudora, fille de Toader de Portan, vend au second logothte
Racovita Cehan sa partie du village de Tiganesti, district de Vaslui.
1645 (7153) :Wit 21, Iasi. Stratona, fille d'Ana d'Iurghiceni, vend a Todosia, l'pouse de
Bandur, une partie du village d'Iurghiceni.
1645 (7153) aotlt 22, Iasi. Le vavode Vasile Lupu autorise Apostol Cehan de possder
une partie du village de Prigorceni.

<Avant le 24 aofit 1645 (7153)>. L'ancien ag" Stratulat fait don a sa fille, Maricuta,
d'une partie de sa fortune.

1645 (7153) soft 24, Iasi. Le vavode Vasile Lupu juge le litige entre Gongoaie et
l'pouse de l'ancien ag Stratulat pour le droit de proprit sur une partie du village de Bradicesti.
1645 (7153) aofit 24, Iasi. Le vornic de Botosani, Dumitru Rosca, tmoigne qu'il a tomb
d'accord avec Roman pour la dlimitation des confins des villages de Piperesti et de Tomesti.

1645 (7153) aofit 26, Ia.si. Le voIvode Vasile Lupu confirme i l'ancien logothte
Gavrilas Mateias le droit de proprit sur une jirebie du village de Sinauti, district de Suceava,
achete a Gafa.

1645 (7153) aofit 30. Le voIvode Vasile Lupu confirme A. Eremie Dabija le droit de
proprit sur quelques tziganes, pour lesquels il s'est disput avec Gheorghe stefan.
<1 septembre 1645 - 31 aofit 1646> (7154), Iasi. Le volvode Vasile Lupu confirme au
grand vistiernic Iordache <Cantacuzino> le droit de proprit sur une partie du village de Carligi,
district dc Neamt.
<30 septembre 1645 - 31 aofit 1646 (7154)>. Le tmoignage de quelques boyards en ce

qui concerne le litige du cdpitan Tomita contre quelques razefi pour le droit de proprit sur la
seliftea Danceni.
<30 septembre 1645 - 31 aofit 1646> (7154), Iasi. Le vciivode Vasile Lupu confirme au
cpitan Tomita le droit de proprit sur une partie du village de Danceni.

<30 septembre 1645 - 31 aofit 1646> (7154), Botosani. Le voYvode Vasile Lupu
ordonne au staroste de Putna de juger le litige entre Barladeanul et $tefan Brate de village de Cruce
de Jos pour un terrain pour batir une maison.

<1645 septembrie 1 - 1646 august 31> (7154). Toader de Solesti et son frre,
Dutnitrasco, ont vendu 19 pmnturi.
<1 septembre 1645 - 31 aofit 1646> (7154). Un acte du voYvode Vasile Lupu pour un
terrain dfrich (du village de Rusciori) qui appartient A Dragan.

<1 septembre 1645 - 31 aofit 1646> (7154). Le voIvode Vasile Lupu confirme A
Grigorie, fils de Candachie, le droit de proprit sur une partie du village de Durnesti.

<1 septembre 1645 - 31 aofit 1646> (7154). Un acte du vavode Vasile Lupu pour les
villages de Meresti et de StAnesti.

<31 septembre 1645 - 31 aofit 1646> (7154). L'acte du voIvode Vasile Lupu.
<1 septembre 1645 - 31 aofit 1646> (7154). Un acte du voYvode Vasile Lupu pour le
domaine de l'ennitage de Hangu.
<1 septembre 1645 -31 no& 1646> (7154). Silestean vend i Toader, fils d'Istratie, une
partie du village de Soldesti.
<30 septembre 1645 - 31 aotlt 1646> (7154). Cioban et Precop tmoignent en ce qui
conceme une vente du prtre Murgu et du prate Duma.

XLIX
www.dacoromanica.ro

<30 septembre 1645 - 31 'iota 1646> (7154). Mariia, fille d'Ileana, vend i Parma;
Lungul deux parts du village d'Alecsesti.

<1 septembre 1645 - 31 ao0t 1646> (7154). Savin Urmeau et son pouse, Nastasaia,
vendent A Dumitrascu de Calinesti une partie du village de Crasnaleuca, sur Prut, district de Dorohoi.

<1 septembre 1645 - 31 aotit 1646> (7154). Mara et son pouse, Irina, vendent a
Eremia quelques tziganes.

<1 septembre 1645 - 31 aotlt 1646> (7154). Costantin, fils de Marica, et Costantin
vendent au sulger Apostol un terrain.
<30 septembre 1645 -31 aofit 1646> (7154). L'acte de vente d'une partie du village de
Stanesti.

septembre 1645 (7154). Dumitru et Vasile vendent au voIvode Matei Basarab deux
pamiinturi dans le village de Soveja.
<Environ septembre 1645>. Dumitrascu vend au voIvode Matei Basarab une vigne A
ceot de la riviare de Putna.

1 septembie 1645 (7154), Iasi. Le voIvode Vasile Lupu ordonne awc parcalabi de Neamt
d'enquater le litige d'Eremia Varnav contre Tanasie pour une maison.
4 septembre 1645 (7154), Ia.si. Le voIvode Vasile Lupu confirme au vornic de gloat
Neniul le droit de proprit sur une partie du village de Pen-esti, district de Roman, avec les clarires
de Babicea, avec emplacement de moulin, jardins et emplacement de rucher.
7 septembre 1645 (7154). Le voYvode Vasile Lupu pour le village de Vereseni.
8 septembre 1645 (7154), Iasi. Le voIvode Vasile Lupu ordonne a Costandin Cehan de
&limiter les parts de Grigorie du village de Todiresti, pour lesquelles il a t en procs avec Vasilie.
9 septembre 1645 (7154). Le voIvode Vasile Lupu confirme a Nastasia Robcita le droit
de proprit sur certains vecini du village de Storojinet.

10 septembre 1645 (7154). Dumitrasco de Zastavna achate i Stroescu des parts des
villages de Stanesti et de Nihoreni.
11 septembre 1645 (7154). L'acte du voivode Vasile Lupu.

13 septembre 1645 (7154). Draguica, l'pouse de Teodor Burduja, fait don i Iona.sco
Hociug de troispdmiinturi dans le village de Racieni en corrnnmoration.
15 septembre 1645 (7154). Le voYvode Vasile Lupu confirme au staroste de negustori le
droit de proprit sur quelques parts du village de $endreni, sur Prut, district de Iasi, achetes a Maria.

15 septembre <1645 (7154)>. Larion et ses parents vendent au grand vistiernic


Iordache <Cantacuzino> leur part du village de Vereseni.

15 septembre 1645 (7154), Iasi. Le voIvode Vasile Lupu confirme a Iatco, gendre de
Sarghie Manjea, le droit de proprit sur les villages de Voinesti, district de Carligatura, et de Crriesti,
district de Vaslui, a la suite du procs contre Ionasco Manjea, fils de Dragan Manjea.

17 septembre 1645 (7154), Iasi. Le voIvode Vasile Lupu confirme aux moines du
monastre d'Agapia, le droit de proprit sur une partie du village de Veriseni, district de Suceava,
offerte par le pi-are Agathon.

20 septembre 1645 (7154), Iasi. Nastasie Stefaneasa et ses fils vendent au peintre
Neculai un terrain i Iasi pour batir une maison.
1645 (7154) septembrie 20, Iasi. Le jugement pour les confins des villages de Buhucesti
et de Sofracesti entre le spatar Dumitru Buhus et son ills contre Steful Soldan de Sofracesti.
28 septembre 1645 (7154), Iasi. Le voivode Vasile Lupu ordonne i Udre et i 'sac d'enqueter
le litige entre Vasile Buzna et les villageois de Calmatuiesti en ce qui conceme le village de Nouresti.

1645 (7154) septembrie 28. Giurgiu achte des parts du village de Foltesti.
28 septembre 1645 (7154). Le vo'ivode Vasile Lupu confirme au vistiernic Gheorghe
Rosca le droit de proprit sur une partie du village de Vorovesti, achete a Moisi, fils de Ion Albici.
octobre 1645 (7154). Ursu informe au grand logothte sur l'enqute sur une curtura, a
la suite de l'ordre du voYvode.
7 octobre 1645 (7154), Iasi. Le voIvode Vasile Lupu autorise Dumitrasco de possder un
tang dans le village de Vladesti.

L
www.dacoromanica.ro

8 octobre 1645 (7154), Ia0. Nistor Batiste et son pouse, Ileana, vendent l'ancien
vistiernic Gheorghe Rosca leur part du village d'Oglinzi, district de Neamt.
8 octobre 1645 (7154), la0. Le vofvode Vasile Lupu confirme au grand vistiernic le droit
de proprit sur une moiti du village d'Oglinzi, district de Neamt.
8 octobre 1645 (7154), !ILO. Gheorghe PAtumichi et ses parents vendent au grand vornic
al Pirii de Sus une partie du village de DAncesti, sur CracAu, district de Neamt.

9 octobre 1645 (7154), Botopni. Costin, fils de Buturco, et ses sceurs vendent
Mihalcea Meica une partie du village de Jorckseni.
12 octobre 1645 (7154). Le vovode Vasile Lupu ordonne Ionasco BAlhaceanu d'aller
et de &limiter la partie de Stefan Vasluian du village de Bucesti.

15 octobre 1645 (7154), 141. Le voYvode Vasile Lupu confirme l'ancien logothte
Tautul le droit de proprit sur quelques parties des villages de BAlilesti et de BAloseni.
15 octobre 1645 (7154). Le voIvode Vasile Lupu ordonne Grigore GalbAn de Cosmesti
d'enquter le litige de Porce d'Osksti contre Dumitru Ciudi et le prtre Alexa pour une partie clature
d'un village par Porce.

16 octobre 1645 (7154), Ia4i. Le vovode Vasile Lupu ordonne Ionasco et l'uricar
Dumitru d'aller et de choisir les confins du village de Bujoreni, du ct de Zorileni.
18 octobre 1645 (7154), Ia0. Le grand medelnicer Vasile Banul partage avec ses parents
les hritages des villages de Sloboziani, de Plotunesti, de Hotcesti et de RavAcani.
20 octobre 1645 (7154), 1a.$1. Le mtropolite Valaam, l'vque de Roman Anastasie,

l'veque de RlidAuti Theofan, l'v8que de Hui Ghedeon et les grands boyards tmoignent que le
prieur de la monastre de Pandocrator a vendu au grand logothte Toderasco la seliftea CrAiniceni,
sur Prut, district de Dorohoi.
20 octobre 1645 (7154). L'acte de jugement du voYvode Vasile Lupu pour un terrain dans
la valle de ZAbrAuti et pour la delntfd du village de Soldesti.
20 octobre 1645 (7154), Iasi. Le voivode Vasile Lupu confirme Gligora.sco Bejan et
son pouse le droit de proprit sur une partie du village de Vercesti, district de Neamt, avec tang,
maisons et jardins.

22 octobre 1645 (7154), Ia0. Les grands boyards tmoignent pour le droit de proprit
du grand vornic de Tara de Sus sur quelques parts des villages de Bodesti et de DAncesti, district de
Neamt, achetes Gheorghe PAtumiche et Ases frres.
22 octobre 1645 (7154), Iai. Le voYvode Vasile Lupu exempte de cameincl une grande
taveme qui appartient l'vech de Hui.
24 octobre 1645 (7154), la.O. Le voivode Vasile Lupu confirme au grand vornic de Tara
de Sus le droit de proprit sur quelques parts des villages de Bodesti et de DAncesti, sur CrAciuna,
district de Neamt, achetes aux neveux de Voica.

25 octobre 1645 (7154), Ial. Le voivode Vasile Lupu juge le litige de Toader contre
Vasilie Negrul et Danul de TAlhAresti pour une partie du village de Plopeni.

26 octobre 1645 (7154), Iaqi. Theofan, l'v'que du monastre de Pandocrator, et les


moins de ce monastre vendent au grand logothte Toderasco <Ianovici> la selivea CrAiniceni, du
district de Dorohoi.
<Avant le 27 octobre 1645 (7154)>. Udrea, fils de Stan de CAni de Valachie, vend au
grand sulger Gheorghe <Stefan> un tzigane.
27 octobre 1645 (7154), ILO. Le grand medelnicer Vasilie Banul, le grand $etrar Eremia
VAnculet et autres boyards tmoignent pour la possession d'un Izigane par grand sulger Gheorghe
Stefan.

28 octobre 1645 (7154), IRO. Le voivode Vasile Lupu confirme au grand sulger le droit
de proprit sur un tzigane achet au aprod Udrea.

29 octobre 1645 (7154). Le volvode Vasile Lupu autorise loan Buftei et Rusu de
ProhozAsti de possder leur hritage des villages de Prohozksti, de MAzilesti et de Cernu.

1" novembre 1645 (7154). Le voivode Vasile Lupu confirme Ionasco et a Lupul, fils
de Dumitru Solomon, le droit de proprit sur quelques parts de NAsoesti, district de BacAu.

www.dacoromanica.ro

LI

3 novembre 1645 (7154), Iasi. Le volvode Vasile Lupu autorise aprod Patrasco de citer
en justice Grigore Hermeziu, Petrisor, le prtre Matei et Isac de Pribesti pour la possession de la
seNtea Popesti.
<Avant le 6 novembre> 1645 (7154). Vasile de Hui, gendre de Deli lani, et son pouse,
Anita, vendent Vasilie quelques tziganes.
6 novembre 1645 (7154), Iasi. Le voYvode Vasile Lupu confirme h. Vasilie, gendre de
Deli Iani, le droit de proprit sur quelques tziganes, la suite du procs contre Buciumoaie.
6 novembre 1645 (7154), Iasi. Le voYvode Vasile Lupu ordonne au vornic de Botosani
Dumitru et Dumitrasco $aidir de $endriceni d'enqueter le litige entre NAstAsie de Vicoleni, d'une
part, et PAtrasco Ciogolea et les villageois de CAzAnesti, d'autre part, pour une partie du village de
PomArla.

<Avant le 7 novembre 1645 (7154)>. MAricuta et ses fils font don Pancienpostelnic de
toutes leurs parts du village de BAiceni, district de HArlau.
7 novembre 1645 (7154). Le voYvode Vasile Lupu confirme Pancien postelnic Grigorie

et son pouse le droit de proprit sur une partie du village de Briiceni, district de liArlau, donne
par Marie* et par ses fils.
10 novembre 1645 (7154). Un acte pour une partie du village de VolocAntesti, sur Prut.
14 novembre 1645 (7154). Duinitru, fils d'Ursul, vend au logothte $aidir sa partie du
village de Cherchijeni, district de

15 novembre 1645 (7154), Iasi. Le jugement pour 12 fillci de vigne Cotnari entre
Gavrilas Mateias et le prieur et les moins de l'glise de Sf. loan cel Nou de TAtArasi.

17 novembre 1645 (7154), Iasi. Le voIvode Vasile Lupu confirme au grand logothte
Toderasco <Ianovici> le droit de proprit sur le village de CrAiniceni, district de Dorohoi, achet aux
moines du monastre de Pandocrator.
17 novembre 1645 (7154). Nastasie Steffineasa vend au prieur du monastre de Hlincea
un emplacement de maison sur Ulita Fiiinii de Iasi.

18 novembre 1645 (7154). Le voIvode Vasile Lupu confirme au grand vornic Toma
<Cantacuzino> le droit de proprit sur une partie du village de Mdrisesti, achete Beam et son
frre, Toader.

19 novembre 1645 (7154), Iasi. Gavrilas Cdpotici vend au grand vistiernic Iordache
<Cantacuzino> sa partie du village de VAscAuti, district de Soroca.

21 <novembre> 1645 (7154), Malinti. Costanda, l'pouse de Ion Tertei de VincicAuti,


met en gage chez le comis Sarbul sa partie du village de Giurgesti, district de Dorohoi.
27 novembre 1645 (7154). Le voYvode Vasile Lupu confirme au stolnic Ghica le droit de
proprit sur quelques parts du village de BuhAceni, avec emplacements d'tangs et de moulins sur
Jijia, district de HArlAu.

28 novembre 1645 (7154), Iasi. Le volvode Vasile Lupu confirme au viltav Cristea le
droit de proprit sur une partie du village de Stogoreani, district de CArligatura, la suite du
jugement avec Gavril, fils de Cristea BAWL
26 novembre 1645 (7154), Iasi. Le voYvode Vasile Lupu confirme Gavrila.5 Mateias le
droit de proprit sur une partie du village de Onut, district de CernAuti.
30 novembre <1645 (7154)>. Un acte de jugement.
1 dcembre 1645 (7154), Targoviste. Le copiste Negre vend au voYvode Matei Basarab
sa partie de Poiana Soveja, sur Dobromir.

1 dcembre <1645 - 1646>, Ia.i. Gavril et ses frres vendent au grand vistiernic
lordache <Cantacuzino> trois parminturi dans le village de Verseni, district de Suceava.
7 dcembre <1645 - 1646>. Neveux et arrire-petits-fils du prtre Blendea vendent au
grand vistiernic Iordache <Canatacuzino> une partie du village de Verseni.
9 dcembre 1645 (7154). Ion MojilA, Ionasco Movilea et Ionasco ThrsAsea vendent au
comis FurtunA leur part de la seliqtea de DAmbesti, district de Roman.

<Avant le 15 dcembre 1645 (7154)>. Safta, fille d'Albotin, et son poux, Istratie,
vendent Mihai Arbanasul leur part du village de ForAsti, sur Miietin, district de Iasi.

LIT

www.dacoromanica.ro

15 dcembre 1645 (7154), Iasi. Le voivode Vasile Lupu confirme Mihai Arbanasul le
droit de proprit sur une partie du village de ForAsti, sur Miletin, district de Iasi.

20 dcembre 1645 (7154), Iasi. Le voivode Vasile Lupu confirme a Pavel, fils du prate
lonasco, le droit de proprit sur quelques parts du village de Cauteseni, district de Roman, achetes
aux neveux de Vasilie le vieux.
23 dcembre 1645 (7154), Iasi. Les grands boyards tmoignent pour la vente au grand
vornic de Tara de Jos d'une partie du village de Medvica, district de Hotin, par Vasilie et d'autres
persormes.

24 dcembre 1645 (7154), Iasi. Le voivode Vasile Lupu autorise David de Zaluceni de
possder une partie du village de Cuzlau.
26 dcembre 1645 (7154), Ia.si. Le voivode Vasile Lupu confirme au grand vornic de
Tara de Jos le droit de proprit sur une partie du village de Medvica.

26 dcembre 1645 (7154). Zanfira, fille du vornic Vartic, vend au postelnic Dediul
quelques tziganes.

<Environ 1646 (7154)>, Orhei. Donosie, neveu de Gherasim de Bogzesti, vend au


vornic Apostol sa partie du village de Braviceni, district d'Orhei.

<EnvIron 1646 (7154)>, Tema Corcodel et son pouse, Maria, vendent Gavril une
partie du village de Poganesti.

11 janvier 1646 (7154), Tirgoviste. Le voivode Matei Basarab achte et reoit des
donations des quelques parts du village de Soveja.

12 janvier 1646 (7154), Iasi. Le voivode Vasile Lupu ordonne au foltuz et aux piirgari
du bourg de Piatra d'exempter des dimes un homme du metoh du monastre de Parigarati.
12 Janvier 1646 (7154), Iasi. Dondea de Giulesti, Petrea Chicera et Costantin Macri sont
en procs pour un cheval.
13 janvier 1646 (7154). Le voivode Matei Basarab crit au postelnic Dabija Erimie,
Patrascan et aux autres de choisir ses hoiries du district de Putna.
14 janvier 1646 (7154). Odochia, fille de Tetea, vend au grand postelnic Iorga sa partie
du village de Draguseni, sur Podraga, district de Dorohoi.
15 JanvIer 1646 (7154), Domnesti. Ionascu, fils de Maria, vend au ptirallab Dabija une
partie du village de $chiupeni.
18 Janvier 1646 (7154), Iasi. Le voivode Vasile Lupu confirme les confins du bourg de

Hui.
<Avant le 20 janvier 1646 (7154)>. Pacurar vend A. l'usurier lane et son pouse, Lupa,
une vigne dans le territoire de Fantana.

20 janvier 1646 (7154) <Galati>. Le changeur Iane et son pouse, Lupa, font don au
monastre de Saint Dimitrie d'une vigne Fantatia.
20 janvier 1646 (7154), Iasi. Le de; reiban Irimia vend au prieur du monastre de Hlincea
une maison a Iasi, sur Ulita Noua.

23 janvier <1646 (7154)>. Le capitan Pavel et les autres attestent qu'Isac de Pribesti a
t en procs contre l'aprod Patra.sco de Iasi pour un emplacement de rucher.

26 Janvier <1646 (7154)>. Todosca, fille de Marica, vend au grand vornic Toma
<Cantacuzino> de Tara de Sus une partie du village de Bodesti, sur Cracau, district de Neamt.
30 janvier 1646 (7154). Le volvode Vasile Lupu autorise $tefan Tabanu possder une
partie du village de Mihalcauti.

30 janvier 1646 (7154). Le voivode Vasile Lupu pour les villages de Tatarauca et de
Hritauti, district de Soroca.

2 Ryder 1646 (7154), Iasi. Les descendants du parclab Miera ont partag les hoiries
restes cel-ci.

5 fvrier 1646 (7154), Iasi. Le voivode Vasile Lupu confirme au capitan Macri le droit
de proprit sur une partie du village de Zubriceni, district de Hotin.

7 fvrier 1646 (7154), Iasi. Plusieurs boyards attestent que Simion Steele a vendu au
grand postelnic Iorga une partie du village de Draguseni.

www.dacoromanica.ro

9 Wrier 1646 (7154), Iasi. Les grands boyards tmoignent que le cdpitan Vasilie Macri
a donn l'ancien logothte Patrasco Ciogolea quelques parties des villages de Holovcinti, district de
Soroca, et de Zubriceni, district de Neamt, quelques vignes et des Iziganes.
10 Wrier <1646 (7154)>. Plusieurs boyards tmoignent que Dumitrascu, fils de Neculai
de Ghereni, a vendu son hritage du village de Draguseni, district de Dorohoi, au grand postelnic
Iorga.

15 Ryder 1646 (7154), Iasi. Les grands boyards tmoignent pour les achats du grand
vornic de Tara de Sus Toma <Cantacuzino> dans les villages de Bodesti et de Dincesti, district de
Neamt.

15 Wrier 1646 (7154), Jai. Le voTvode Vasile Lupu confirme au grand vornic de Tara
de Sus le droit de proprit sur quelques parts des villages de Bodesti et de Dancesti, district de
Neamt, achetes a Tudosca et sa fille, Marica.
15 Wrier 1646 (7154). Hilip vend a Ionasco Talpa une partie du village de Belcesti.
<Avant le 19 fvrier 1646 (7154)>. Le prtre Grivca et son pouse, Anghelina, vendent
au comis Balan une partie du village de Sangereni.
1646 (7154) fvrier 19. Le voTvode Vasile Lupu autorise l'ancien comis Balan possder
quelques parts du village de Sangereni achetes au prtre Griga.

20 Wrier 1646 (7154), Iasi. Le voIvode Vasile Lupu juge le litige entre Gogoaie et
l'pouse de l'ancien agd Stratulat pour un terrain du village de Bradicesti.

20 Wrier 1646 (7154), Iasi. Le vofvode Vasile Lupu confirme l'ancien logothte
Evstratie le droit de proprit sur le village de Fetesti, avec deux &ans.

20 fvrier 1646 (7154), Iasi. Iurasco, fils de Dumitru Ciolpan, vend au grand sulger
Gheorghe $tefan une tzigane.

22 fvrier 1646 (7154). Plusieurs boyards attestent que Dumitrasco Gheoca a achet
quelques parts du village de Greci.

24 fvrier 1646 (7154), Ia.si. Le voIvode Vasile Lupu juge le litige entre Parciul de
ladinti et Anita, fille de Dumitra.sco Solomonescul, pour une moiti du village de Verteporoh.
24 fvrier 1646 (7154). Le vornic de Barlad Ionita et le soltuz Ionasco tmoignent que
Clizacul a donn a Gligorasco une partie du village de Fartenesti, district de Covurlui.
27 fvrier 1646 (7154), Ia.si. Le vofvode Vasile Lupu confirme Mtropolie de Suceava
le droit de proprit sur quelques vignes et ruchers offerts par le vornic de Botosani Dumitra.scu.
28 Wrier 1646 (7154), Iasi. Le voTvode Vasile Lupu confirme au spdtar Neculai Ureche
le droit de proprit sur le village de Holohoreni, district de Hotin, la suite d'un prods.
1646 (7154) martie. Une acte du voYvode Vasile Lupu.

1646 (7154) martie 2, Iasi. Le voYvode Vasile Lupu confirme au grand vistiernic
Iordachie <Cantacuzino> le droit de proprit sur quelques parties des villages de Puriceni et de
Beresti, sur Jijia, district de Iasi.
3 mars <1646 (7154)>. Marza vend Ieremia Carstian un tzigane.
<Avant le 6 mars 1646 (7154)>. Ileana vend au stolnic Hristodor une maison de Iasi.

6 mars 1646 (7154). Eritnie Carstian de Patmesti, district de Puma, vend au vorvode
Matei Basarab une partie du village de Soveja.

7 mars 1646 (7154), Ia.si. Le voTvode Vasile Lupu confirme Tofana le droit de
proprit sur une vigne a Nicorestii de Sus, achete Vasilie.
8 mars 1646 (7154). Dumitrascu, fils d'Onica, achte du paturage.
8 mars 1646 (7154). Dumitrasco, soltuz de Hotin, vend Efrim Hajdau des parties des
villages Sandreni et Negresti.

10 mars 16<4>6 (71<5>4). Le vorvode Vasile Lupu ordonne au vornici de Hui


d'envoyer Irimia de Popesti et Vasilie, gendre de Deli Iani, a Divan, pour une vente.
<Aprox. 1646 - 1648>. Sandzana, fille d'Ileana, son poux, le seimen Moldovan, et leur
fille, Anghelusa, vendent au jitnicer Hristodor un terrain pour batir une maison.
1646 (7154) martie 14, Itti. L'ancien vornic Ghiorghie Navrapascul fait don au grand
vistiernic lordache <Cantacuzino> d'une partie du village de Colonbanti, sur Miletin, district de Harlau.

LIV

www.dacoromanica.ro

1646 (7154) martie 15, Iasi. L'uricar Dumitrasco et son neveux vendent au grand
vistiernic lordache <Cantacuzino> quelques parts du village de Borristi, district de Vaslui.
1646 (7154) martie 15, Iasi. Les grands boyards tmoignent que le deuxime paharnic
Alexandru a achet i MirAuti et A ses freres quelques parts du village de Perliseni, district de Vaslui.
18 mars 1646 (7154), Iasi. Le voivode Vasile Lupu confirme au grand medelnicer Vasile
Banul et i ses parents le droit de proprit sur quelques parts des villages de Sloboziani, sur BrlAzel,
district de Vaslui, de Plotunesti, de Hotcesti, de Crivesti et de RAvAcani.

18 mars 1646 (7154), Iasi. Vanden vornic Ghiorghie NtivrApAscul vend au grand
vistiernic Iordachi <Cantacuzino> une moiti de casti dans le village de Verseni, avec emplacement
de moulin et avec des vergers.
18 mars 1646 (7154), Iasi. Tudora, l'pouse d'Ion VAtAgutul, vend au grand vistiernic
Iordache <Cantacuzino> une partie d'une casd du village de Verseni.
18 mars 1646 (7154), Iasi. Nechita et Ionasco vendent au grand vistiernic une moiti de
cas6 du village de Vereseni.
20 Mall 1646 (7154). Le voivode Vasile Lupu confirme au grand vornic al Teirii de Sus
le droit de proprit sur une partie du village de MArisesti.
<Avant le 24 mars 1646 (7154)>. Gligorcea Gherghitii, ses frres et ses sceurs vendent
au grand vornic de Tara de Sus, Toma <Cantacuzino>, quelques parts des villages de Bodesti et de
DAncesti, district de Neamt.

24 mars 1646 (7154), Jai. Les grands boyards temoignent que Gligorcea Gherghit, et
ses frres ont vendu quelques parts des villages de Bodesti et de DAncesti, district de Neamt, au grand
vornic de Tara de Sus, Toma <Canacuzino>.
24 mars 1646 (7154). Le voivode Vasile Lupu confirme A l'ancien logothte Patrasco
Ciogolea le droit de proprit sur ses heritages.
25 mars 1646 (7154). Le voivode Vasile Lupu confirme A l'ancien armas Lungul le droit
de proprit sur ses domaines.
26 mars 16<4>6 (71<5>4), Iasi. Miera et ses fils vendent au commerant Dima leur part
du village de LAzoreni.

26 mars 1646 (7154). Miiara et ses parents vendent au commerant Dima un


eniplacement de rucher dans le village de Lfizoreni.
1" avril 1646 (7154), Iasi. Le voivode Vasile Lupu confirme au monastere de Putna un
emplacement de monastere, offert par le prtre Mihul de la ville de Siret.
2 avril 1646 (7154), Iasi. Le voivode Vasile Lupu confirme au monastre de Parigarati le
droit de proprit sur la braniste de la montagne.
2 avril 1646 (7154), Iasi. Le voivode Vasile Lupu confirme au monastere de PangArati le
droit de proprit sur la braniste de la montagne.
3 avril 1646 (7154), Iasl. Le voivode Vasile Lupu confirme au commerant de Iasi Dima le
droit de proprit sur un emplacement de rucher dans le village de Llizoreni, achet A Miera et i ses parents.

4 avril 1646 (7154), Iasi. Les moins du monastre de Bistrita vendent au grand vistiernic
Iordache <Cantacuzino> la selistea Mfinjesti, district de Neamt.

6 avril 1646 (7154), Iasi. L'ancien armas Andrei partage avec son cousin, Gligorie
Darniian, la possession de Poiana cea Mare, sur Stavnic.
7 avril 1646 (7154), Iasi. Le voivode Vasile Lupu ordonne i quelques boyards d'interdire
aux moines du monastre de Bistrita et A Tofneasa Secheloae d'extraire du mazout du Tazlaul SArat.

7 avril 1646 (7154), Iasi. Le pitar Frangule se met d'accord avec les moines du
monastere de Pingarati pour possder une vigne it Horodiste, pendant toute sa vie, et aprs sa morte
cette vigne reviendra au monastre.
7 avril <1646>. Toader anitA et ses parents vendent leurs parts du village de VeresAni.
8 avril 1646 <7154>, Orhei. Andrei, fils de Vicol, vend au vornic Apostol une pcutie du
village de Braviceni.
10 avril 1646 (7154), Iasi. Le voivode Vasile Lupu confirme A Pancien grand logothte
Gavrilas <Mateias> le droit de proprit sur une partie du village de DrAguseni, achete i Milailas.

LV
www.dacoromanica.ro

<Avant le 12 avril 1646 (7154)>. Todora Ghirvaroaie vend au second logothte Racovita
<Ceban> une partie du village de TAganeti.

<Avant le 12 avril 1646 (7154)>. Simon et ses soeurs, Rochita et Mariia, vendent au
<second> logothte Racovita <Cehan> une partie du village de Selesteni.

12 avril 1646 (7154), Iasi. Le vavode Vasile Lupu confirme au deuxime logothte
Racovitii Cehan le droit de proprit sur les achats des villages de Prigorceni, de Tiganesti, sur Sarata,
dist-rict de Vaslui, et du village de Partesti, district de Falciu.
15 avril 1646 (7154), Iasi. Toader Hirescul, son pouse et ses parents vendent au grand
vistiernic Iordachie <Cantacuzino> une partie du village de Verseni, district de Suceava, .
16 avril 1646 (7154), Iasi. Tanasie Covrig vend au grand vornic de Tara de Sus, Toma

<Cantacuzino>, 12 pamdnturi dans le village de Verseni, district de Suceava, pour une partie du
village de Blidesti et une somme d'argent.
18 avril 1646 (7154), Iasi. Le vovode Vasile Lupu excepte des climes plusieurs boyards
du village de Popeni.
20 avril 1646 (7154). Iurascu, sa sceur et son beau-frre vendent au vornic Dumitrascu
Gheuca une tzigane.
21 avril 1646 (7154). Un acte du voivode Vasile Lupu.
22 avril 1646 (7154), Iasi. Le vo'fvode Vasile Lupu confirme au grand vornic de Tara de
Sus le droit de proprit sur quelques parts des villages de Bodesti et de Dancesti, district de Neamt,
achetes Gligorcea Gherghita, ses fares et ses soeurs.
22 avril 1646 (7154), ISO. Le voivode Vasile Lupu confirme au grand vornic de Tara de

Sus le droit de proprit sur une partie du village de Cogesti, sur Bahlui, district de CArligatura,
achete Erirniia et ses fares.
22 avril 1646 (7154), Iasi. Le voIvode Vasile Lupu confirme au grand vornic de <Tara
de Sus>, Toma <Cantacuzino>, le droit de proprit sur une partie du village de Cogesti, sur Bahlui,
district de Carligatura, achete Craciun et Damian.
22 avril 1646 (7154), Iasi. Le vo1vode Vasile Lupu confirme au grand vornic de <Tara
de Sus>, Toma <Cantacuzino>, le droit de proprit sur une partie du village de Cogesti, sur Bahlui,
district de Carligltura, ache& aux neveux de Ciucul.

23 avril 1646 (7154), Iasi. Le voivode Vasile Lupu confirme au conunervant Dima
de Iasi le droit de proprit sur une partie du village de Lazoreni, achete Miera et ses fils et
fi 11 es.

23 avril 1646 (7154). Le soltuz Gheorghie, les pargari du bourg de Scheia, et les citadins
de l, tmoignent que le monastre de Secu possde un emplacement de moulin en bas de bourg,
offert par Simion <Movila>.
24 avril 1646 (7154), Iasi. Le voivode Vasile Lupu confirme au grand vistiernic Iordache

<Cantacuzino> le droit de proprit sur une partie du village de Borasti, sur Barlazel, district de
Vaslui, achete Foca et 6. ses parents.

25 avril 1646 (7154), Iasi. Le voivode Vasile Lupu confirme au logothte Toderasco
<lanovici> le droit de proprit sur une partie du village de Bumbotesti, district de Iasi, achete
Antimiia et b. ses fils.

25 avril 1646 (7154), Iasi. Le voivode Vasile Lupu autorise le prieur et les moines du
monastre de Bisericani interdire l'ancien stolnic Dumitrasco de construire des moulins sur Putna,
jusqu'au moment oir il se prsentera au procs.
<Apres le 25 avril 1646 (7154)>. Le prieur du monastre de Bisericani Anastasie et les

moines d'ici sont en proas contre l'ancien stolnic Dumitrasco pour la possession de quelques
moulins situs sur le territoire du monastre.
<Aprs le 25 avril 1646 (7154)>. L'ancien stolnic Dumitrasco tombe d'accord avec les
moines du monastre de Bisericani pour qu'ils ne dtruisent pas les moulins construits aux confins de
ce monastre.

26 avril 1646 (7154), Iasi. Marica et ses frres vendent au grand vistiernic Iordachie
<Cantacuzino> une partie du village de Tiganesti, sur Barlazel, district de Vaslui.

LVI
www.dacoromanica.ro

26 avril 1646 (7154), Iasi. Ion, fils de Gligori Mustei de Verseni vend au grand vistiernic
Iordachie <Cantacuzino> une partie du village de Verseni, sur Moldova, district de Suceava.

26 avril 1646 (7154), Iasi. Iosip et sa cousine Deana vendent au grand vistiernic
lordachie <Cantacuzino> une partie du village de Tiganesti, district de Vaslui.

28 avril 1646 (7154), Iasi. Le voYvode Vasile Lupu confirme au monastare de SaintDimitrie de Galati le droit de proprit sur une vigne dans le village de Fantana, offerte par le zaraf
lane et par son pouse, Lupa.
28 avril 1646 (7154), Iasi. Ionasco Bandur de Nisporesti vend au grand vistiernic Iordachie
<Cantacuzino> quatrepdmiinturi dans le village de Verseni, sur Mol dova, district de Suceava.
4 mai 1646 (7154), Iasi. Ivasco Cadet' et ses parents font don a Petre d'une partie du village
de Bolesti, district de Iasi, nominee Iapureni, en commmoration de son oncle, le hatrnan Oil.

5 mai <1646>. file et ses parents vendent au grand vistiernic Iordache <Cantacuzino>
leur part du village de Verseni.

6 mal 1646 (7154), Iasi. Le voYvode Vasile Lupu autorise Gligorie et sa sceur,
Salomiia, de possder leurs parts des villages de Lazasti, de Hermensti, de Iatrinesti, de Balosesti
et de Bilaesti.
7 mai 1646 (7154). Le voivode Vasile Lupu confirme a Nanea Brahnea le droit de
proprit sur quelques parts des villages de Filipeni, de Otaleni, de Brosteni et de Dobreana.

8 mai 1646 (7154). Les moines du monastre de Bistrita vendent au grand vistiernic
lordache <Cantacuzino> 70 permanturi dans le village de Bungesti.

1646 (7154) mai 9, Iasi. Patrasco et son pouse, Grozava, vendent au grand vistiernic
Iordache <Cantacuzino> une partie du village de Verseni, district de Suceava.
1646 (7154) mai 9, Iasi. $tefan et Costantin, fils de Vasilie de Mihaesti, vendent au gand
vistiernic une partie du village de Verseni, district de Suceava.
9 mai 1646 (7154). Grigorie Cruhlic vend a Ifrim Flajdau une partie de ce village.
<Environ le 9 mai 1646>. Grigorce Mihailas et Grigorcea, fils dlonasco Bilava, vendent
i Ifrim Hajdau leurs parts du village de Cruhlic.
<Environ le 9 mai 1646>. Solomona, fille du vatav loan, vend a Ifrim Hajdau une partie
<du village de Cruhlic>.
<Environ le 9 mal 1646>. Salta, fille de Theodor Lesei, vend i Ifrim flajdau une partie
<du village de Cruhlic>.
13 mal 1646 (7154), Iasi. Le voYvode Vasile Lupu confirme a Vasilie de Popsesti le droit
de proprit sur une partie du village de Popsesti, achete i Nastasia, fille de Varvara.

15 mai 1646 (7154), Iasi. Le vciivode Vasile Lupu confirme a Miron et i son frare,
Costin, le droit de proprit sur leurs parts du village de Cuciur.
16 mai 1646 (7154), Iasi. Le voYvode Vasile Lupu confirme au grand vornic de Tara de
Jos Grigorie Ureche et i son pouse, Lupa, au grand vornic de Tara de Sus. Toma <Cantacuzino> et a
son pouse, Anita, a Svain et ii Nastasia le droit de proprit sur les villages qu'ils ont obtenus a la
suite du partage des hritages du comis Voruntar et de son pouse, Solomia.
17 mai 1646 (7154). Le clucer Dumitrasco laralis fait son tstament.
<Avant le 18 mai 1646 (7154)>. Mardarii, tailleur du bourg de Ia.si, vend i Tanasie de
Cursaci sa partie du village de Bora.sti, district de Vaslui.
18 mai 1646 (7154), Iasi. Le vavode Vasile Lupu confirme au grand vistiernic Iordachie
<Cantacuzino> le droit de proprit sur une partie du village de Borasti, sur Barlazel, district de Iasi,
achete a Tanasie de Cursaci.

20 mal 1646 (7154), Iasi. Ilinca, fille d'Irina, vend au grand logothete Toderasco une
partie du village de Bumbotesti, district de Iasi.

24 mai 1646 (7154), Iasi. Le voYvode Vasile Lupu autorise a Miron et a Costin de
possder leurs parts des villages de Cuciuri et de Prilipcea, district de Cemauti.
25 mai 1646 (7154), Iasi. Le voivode Vasile Lupu ordonne a Romasco de Piciorogani de
choisir la partie de Gligorcea du village de Plesesti, apras le jugement avec Floarea, pouse de Gavril
Zupco.

LVII
www.dacoromanica.ro

25 mai <1646>, $teflinegti. Gaftona, fille d'Andronic Harlo, vend la vorniceasa


Soldaneasa une partie du village de Dolniceni.
25 mai <1646 (7154)>, $teffinegtl. Tofan, fils de Stanca, et son neveu, Hilcea, vendent
la vorniceasa Soldaneasa une partie du village de Dolniceni.
26 mai 1646 (7154). Le jitnicer Isari achte des parts du village de Balteni, sur Prut

29 mai 1646 (7154). Vasilie, fils d'Ion Nenciu, vend au vofvode Vasile Lupu trois
pogoane de vigne dans le village de Straoani, district de Putna.

29 mai 1646 (7154). Gavril et ses frres vendent au voIvode Matei Basarab cinq
pmnturi situs sur Dealul Verzei.

1" juin 1646 (7154). Gligorie Cornea, fils du pivnicer Cornea, donne en change au
<grand> spa tar Dumitragco Buhug un emplacement de rucher entre Prut et Jijia et une partie du
village de Frasineni, pour une partie du village de Pristicani, sur Miletin, et pour une somme d'argent.
3 juin <1646 (7154)>, Farloegti. Un procs entre Tufaneasa Sacheloai et les moines du
monastre de Bistrita concemant le droit de proprit sur quelques puits de mazout situes dans une
clairire sur Tazlaul Sarat

7 juin 1646 (7154), Pageant Panteleiu et son frre, Gavril, vendent au prtre Gligorie
leur part du village de Hasnageni.
8 juin 1646 (7154), Suceava. Le voIvode Vasile Lupu autorise le prieur et les moines du
monastre de Putna de possder le village de Greci, a ct du bourg de Siret.
10 juin 1646 (7154), Suceava. Le vofvode Vasile Lupu confirme it Isac, gendre du viitav
Vartic, le droit de proprit sur certains tziganes.
10 juin 1646 (7154). Le voIvode Vasile Lupu autorise les moines du monastre de Hangu
de possder un tang nomm Strambul, situ sur le territoire du bourg de Harlau.
11 juin 1646 (7154), Suceava. Le voIvode Vasile Lupu juge le litige entre les neveux de
Durnitragco Tureatell et Antemiia, son pouse, pour la possession des hritages restes aprs la mort
de son poux.
11 juin 1646 (7154), Suceava. Le voivode Vasile Lupu confirme Antemia, l'pouse de
Dumitragco Turiatca, le droit de proprit sur ses villages.

12 juin 1646 (7154), Suceava. Le voIvode Vasile Lupu autorise au prtre loan de la
citadelle de Hotin de prendre la dime des villages de Sinecau, de Cruhlic et de Sarbinti.

12 juin 1646 (7154), Suceava. Le vofvode Vasile Lupu confirme au grand postelnic
Iorga le droit de proprit sur quelques parts des villages de Vepreuca et de Siligteni, sur Raut, district
de Soroca.
12 juin 1646 (7154), Suceava. Les grands boyards tmoignent que le prieur et les moines
du monastre de Bistrita ont vendu au grand vistiernic lordachie <Cantacuzino> la seliftea Manjegti
et un terrain situ sur le territoire du village de Bungegti.

12 juin 1646 (7154), Suceava. Le vofvode Vasile Lupu confirme au grand vistiernic
lordachie <Cantacuzino> le droit de proprit sur la seliqtea de Manjegti et sur un terrain situ sur le
territoire du village de Bungegti, achets aux moines du monastre de Bistrita.

12 juin 1646 (7154), Iagi. Plusieurs boyards tmoignent qu'Ursul, fils de Platon
Grohoticul, a vendu a Vanden vornic Ionagco Cujba une partie du village de Panicegti.

1646 (7154) iunie 12, Suceava. Le vornic de poartel Toderagco Vartica a choisi les
confins des villages de Voroncauti et de Cerlena.
1646 (7154) iunie 12. Le voivode Vasile Lupu pour le village de Paustova.

14 juin 1646 (7154), Suceava. Le vofvode Vasile Lupu autorise au copiste Larion de
possder une partie du village de Rategti.
14 Juin 1646 (7154). L'acte de la vente d'une partie du village de Dumbravita, sur $ugita.
15 Jilin 1646 (7154), Suceava. Lupul de Cuzlau marchande avec Nastasie de Vicoleni en
ce qui conceme la possession d'une partie du village de Dumeni.
15 juin 1646 (7154), Cudregti. Tiganag, fils de Bagau de Cioltani, vend Patragco et
son frre, Tofan, des parties des villages de Cudregti, de Gioseni et de Suseni, sur Bahluiet, district de
Carligatura.

LVIII
www.dacoromanica.ro

17 juin 1646 (7154), Suceava. Le voIvode Vasile Lupu autorise lordachie Goia de
chercher ses vecini, qui se sont enfuits de son domaine.
17 juin 1646 (7154), Suceava. Le voivode Vasile Lupu ordonne aux piirccIlabi de Hotin

d'enquter le litige entre Ilea de Voicouti et trois tybefi du village de $endreni, pour la possession
d'une partie du village de Sendreni.
17 juin 1646 (7154). Le vovode Vasile Lupu ordonne A Dumitraco Badiul et A Andronic
Badiul d'aller pour dlimiter les confins du village de Zaluceni, du c6t de Derecauti.

18 juin 1646 (7154), Suceava. Le voIvode Vasile Lupu juge le litige entre Costantin
StArcea et son frre, Darie StArcea, contre lonaco MAlai pour la possession de la selistea de
HrimancAuti.

18 juin 1646 (7154), Suceava. Le vofvode Vasile Lupu ordonne i Costea LucavAt d'aller
pour &limiter A Gligorcea, au pretre VAsiian et it lonaco Mulct leurs parts du village de Ciudii.
<Environ le 19 juin 1646 (7154)>. Istratie, fils d'Iritnia, vend A la vorniceasa Soldaneasa
une partie du village de Dolniceni.
<Environ le 19 juin 1646 (7154)>. Les fils de Boben vendent A la vorniceasa SoldAneasa
une partie du village de Dolniceni, district de Dorohoi.

<Avant le 19 juin 1646>. Chilsie, fille de Gorce, et ses fils vendent A la vorniceasa
SoldAneasa une partie du village de Dolniceni.
19 juin 1646 (7154), Suceava. Le voTvode Vasile Lupu confirme i Safta SoldAneasa le
droit de proprit sur quelques parts des villages de Dolniceni et de BrAteni, district de Dorohoi.

20 juin 1646 (7154), Suceava. Le voIvode Vasile Lupu confirme au grand logothte
Toderaco <Ianovici> le droit de proprit sur une partie du village d'Ungurai, district de Neamt,
achete au diacre Larion de RAteti et it ses fils.
20 juin 1646 (7154). Le vorvode Vasile Lupu confirme A Vasilie et i son frre, Pdtracu,
le droit de proprit sur une partie du village de Cruhlic.

20 juin 1646 (7154). Les neveux de <Paricien grand> logothte Gavrila. Mateia et
Gavrila Scule partagent entre eux le village de BuscAteni.
20 juin 1646 (7154), Focani. Le vornic Pinteleiu vend au paharnic PanA un tzigane.
<Avant le 22 juin 1646 (7154)>. Le jugement entre le clucer Stefan Boul et les villageois
de Negoeti en ce qui conceme les confins des villages de DAvideni, de StrAmbi et de Negoeti.
22 juin 1646 (7154), Suceava. Le vohrode Vasile Lupu confirme au clucer Stefan Boul le
droit de proprit sur les villages de Davideni et de StrAmbi, i la suite du prods avec les villageois de
Negreti.
1646 (7154) lunie 22, Suceava. Le voYvode Vasile Lupu juge le litige entre le chihaie de
dardbani %Ilion Brotoc et le monastre de PAngArati pour la possssion du monastre de Vizantea,
district de Putna.

22 juin 1646 (7154). Gaoa de Sendreni, son neveu, Mire, et sa tante, Sorca, vendent au
comis BAlan une partie du village de $endreni.

26 juin 1646 (7154), Petrile,ti. Bejan, fils d'Iosip, vend tt Gligorcea sa partie d'hoirie du
village de Comani.
26 juin 1646 (7154). azacul de $endreni vend au comis BAlan une partie de ce village.

28 juin 1646 (7154). Le voYvode Vasile Lupu confirme A l'ancien parclilab de Hotin
Costandin StArcea le droit de proprit sur une partie du village de Briciani, avec emplacement
d'tang et de moulin sur Vilia, district de Hotin, achete A Dumitru Barbovschi et A l'pouse de celui-ci,
Alexandra.

28 juin 1646 (7154), Suceava. Le voTvode Vasile Lupu confirme i l'ancien pfircalab de
Hotin Costandin StArcea le droit de proprit sur une partie du village de SAlite, district de Hotin,
achete aux fils de l'ancien sulger GheorghitA Jora.
28 juin 1646 (7154). MAlanca et la betrbierita MAriia vendent aux moines du monastre
de Hlincea une maison avec terrain.
ler "fillet 1646 (7154). Le vofvode Vasile Lupu confirme au capitan de curte Gheorghe et
A Udrea GAnscA le droit de proprit sur une partie du village de Paustova, rachete au vornic Iorga.

La
www.dacoromanica.ro

4 juillet 1646 (7154). L'ancien logothte Patrasco Ciogolea et les autres boyards
tmoignent que Grigorie Rujan a vendu une partie du village de Costiceni A Gaya et i son pouse,
Odochie.

1646 (7154) lulie 5. Les neveux de Craciun changent une partie du village de Sofracesti,
district de Neamt, pour une autre partie du village de Branesti, du mane district, avec Enache Soldan.

6 juillet 1646 (7154), Suceava. Le jugement concemant la possession des villages de


Turiiatca, de Nihoreni et de Stanesti.

6 juillet 1646 (7154). Le jugement concemant la possession d'une partie du vil/age de


Dumeni.

7 juillet 1646 (7154), Suceava. Le vovode Vasile Lupu confirme au grand postelnic
lorga le droit de proprit sur une partie du village de Plopeni, sur Suceava, achete A Marica, pouse
de l'ancien stolnic Toader Bosnici, et a son fils, le diacre Alexa.

8 juillet 1646 (7154), Suceava. Le cdpitan Macri et son pouse, Grapina, font don de
leurs heritages et de leurs tziganes A leurs neveux, Costandin, fils de l'ancien logothte Necoara, et
Todosca, fille d'Ionasco Jora.
<Avant le 1" mai 1646 (7154)>. Un acte de donation des quelques maisons faite par
Solomiia pour payer une dette.

<8 juillet> <1>646 (<7>154). Alecsandra, fille de Foteasa, vend au vamei. Statie
quelques maisons sur Ulita Strambii de Iasi et aujitnicer Grama une autre maison.
19 juillet 1646. L'ancien logothte rend A Zaharia, fils d'Ileana, une partie du village de
Comaresti, sur Siret, district de Suceava.
10 juillet 1646 (7154), Mtropole de Suceava. L'archevque et mtropolite de Suceava

Varlaam crit au voivode sur le jugement entre Safta, pouse de Dumitrasco $eptelici, et Stefan
Murgulet en ce qui conceme la possession d'une partie du village de Zaharesti.
10 juillet 1646 (7154). Zaharia vend au vdtav Radu une partie du village de Taiseni.

12 juillet 1646 (7154), Suceava. Le voivode Vasile Lupu ordonne a quelques boyards
d'aller pour tablir les confins et les vecini du village de Rildauti, pour lesquels les villageois de
Badiulesti et Gligoras de Radauti ont t en procs.

12 juillet 1646 (7154). Marica et ses parents vendent i Varlaam, fils d'Axinia de
Dragesti, une partie du village de Bodesti, district de Neamt.
12 juillet 1646 (7154). Le voivode Vasile Lupu ordonne au cdpitan Murgulet et a Costea
de Lucavat d'aller et de dlimiter les parties du village de Storojinet, qui appartiennent aux moines du
monastre de Dragomima.
15 juillet 1646 (7154). L'horloger Petre achte a Nastasae un terrain it Iasi.

15 juillet 1646 (7154). Un tmoignage des vornicii de poartd en ce qui conceme le


prods entre Costantin Starcea, Isac Mustiata et Gheorghie Corotusco pour la possession d'une partie
du village de Briceni.

17 juillet 1646 (7154). Acsiniia, fille d'Ileana, vend A Gligori Gancei une partie du
village de Cerghiseni.
23 julllet 1646 (7154), Suceava. Le voTvode Vasile Lupu autorise au prieur du monastre
de Pangarati de possder le domaine du monastre de Vizantea.

24 juillet 1646 (7154), Ia.si. Le vovode Vasile Lupu ordonne a. l'ancien letrar Chico*
d'aller et de choisir les confins du village de Branistea, district de Covurlui, pour lesquels Anastasie,
l'vque de Roman, a t en procs avec le parcdlab Iacomi.
27 juillet 1646 (7154). Les arrire-petits-fils de Borsiciu vendent au jitnicer Isari une
partie du village de Balteni, sur Prut, district de Iasi.
29 juillet 1646 (7154), Soveja. Le voYvode Matei Basarab achte une partie du village de
Soveja.

29 Juillet 1646 (7154), Soveja. Les neveux et les arrire-petits-fils d'Itul vendent au
vovode Matei Basarab une partie du village de Soveja.
29 juillet 1646 (7154), Soveja. Les arrirs-petits-fils de Petru Rugina vendent au vcifvode
Matei Basarab une partie du village de Soveja.

LX

www.dacoromanica.ro

29 juillet 1646 (7154), Soveja. Le voIvode Matei Basarab achte aux arrire-petits-fils de
Patru Rugina une partie du village de Soveja.
30 juillet 1646 (7154), Iasi. Le voIvode Vasile Lupu ordonne Meica de Vicoleni d'aller
et de &limiter les confins du village de Vlasinesti, pour lesquels Grigorie, fils de Nicoara Roschiupu,
a t en procs contre Toader.
30 juillet 1646 (7154), Soveja. Toader, fils de Sanfira, vend quelques tziganes au voivode
Matei Basarab.
30 juillet 1646 (7154), Soveja. Les arrire-petits-fils de Nicoara Latco vendent Radul, grand
comis de Valachie, leur part du village de Lacesti, donne, aprs cela, au monastre de Dragomima.

1" adit 1646 (7154). L'ancien vornic Cujba &Tit au voIvode sur la ptition du vornic
Cehan en ce qui conceme l'envahissement des confins du village de Novaci par les citadins du bourg

de Hui.
1" aofit 1646 (7154). Le prtre Necula, Simion et Vasilie, et Lupul de Petresti tmoignent
que Flore, fils de Capota, est tomb d'accord avec Andoca en ce qui conceme la possession d'une
partie du village de Petresti, district de Vaslui.
2 aofit 1646 (7154). Carstana et son fils, Costantin, vendent Gligorie, son pouse et
leurs enfants un emplacement de maison Targul Vechi, de Iasi.

2 aofit 1646 (7154), Olisesti. Le voYvode Vasile Lupu a achet des vignes sur Dealul
Straoanilor Danie et Mama, fils de Ion Nenciul.

3 aofit 1646 (7154). Le voYvode Vasile Lupu confirme Irimie Vanculet le droit de
proprit sur les villages de Branisteri et de Bulduresti.
4 aofit 1646 (7154). Le cdpitan Gheorghe et Horbinescul tmoignent qu'ils ont partag le
village de Radauti entre Gligora.5 Costachie et ses cousins, les fils de Badiul.

5 aofit 1646 (7154). airstina, fille de Stefania de Targul Vechi de Iasi, et son fils,
Costantin, vendent au baca! Ghiorghi une maison.
5 aofit 1646 (7154). Le cdpitan de curteni Andrii a achet quelques parties des villages de
Biliceni, de HorodiVe, de Dereneu, de Prihodiste, district d'Orhei.
6 aofit 1646 (7154). Le jugement pour quelques parts du village de Troenesti.
8 aoat 1646 (7154). Le voIvode Vasile Lupu autorise les villageois de Comanesti et de
Vasaesti de possder une clairire nomme Buruianul.
<Avant le 11 noel 1646 (7154)>. Le grand viitav Patrasco Stejareanul crit au voYvode

sur la &limitation d'un emplacement de paturage (situ aux confins du village de Tureatca) qui
appartient Antemiia, l'pouse de Dumitrasco, qui a t en procs avec Patrasco Danovici.
11 salt 1646 (7154), Iasi. Le voIvode Vasile Lupu confirme Antemii Tureatca le droit
de proprit sur un emplacement de paturage situ aux confins du village de Tureatca, la suite du
procs avec Patrasco Danovici.

12 aofit 1646 (7154). Iffimiiaa et Tecla vendent aux moines du monastre de Secu un
emplacement de moulin Targoveti.

13 aofit 1646 (7154), Iasi. Le voYvode Vasile Lupu juge le litige entre /e prtre
Dumitrasco et le deuxime logothte Racovita <Cehan> pour la possession d'une partie du village de
Berbinteni.
15 aofit 1646 (7154). Le voYvode Vasile Lupu ordorme Grigorii Galban de Comesti de faire
une enqute en ce qui conceme la plainte de Porce d'Osesti contre Durnitru Ciudin et le prtre Alexa.

20 aofit 1646 (7154), Iasi. Le vavode Vasile Lupu juge le litige entre le oltuz et les
citadins du bourg de Hui et Ghidion, l'vque de Hui, pour un terrain situ entre le bourg de Hui et
les villages de l'vech de Hui.

20 aofit 1646 (7154), Iasi. Le voIvode Vasile Lupu ordonne Costantin Liciul de
Sincauti et Drontea de Cotela d'aller pour tablir les parties du village de Radauti qui appartiennent
aux fils de Badiul.

21 milt 1646 (7154). Le voYvode Vasile Lupu juge le litige de Tudora et ses enfants
contre Costandin, gendre du armaq Ionascu, pour une partie du village de Frunteseni, sur Horieta,
district de Tutova.

www.dacoromanica.ro

LXI

23 aoftt 1646 (7154), Iasi. Le voYvode Vasile Lupu juge le litige entre Larion de Vereseni
et le grand vistiernic Iordachie <Cantacuzino> pour une partie du village de Vereseni, sur Moldova,
district de Succava.
24 ;wilt 1646 (7154), Iasi. Le voYvode Vasile Lupu juge le litige d'Ion Bochia et son
parent, Hilohie, contre lajupcineasa Costachioaie et ses fils pour une partie du village de Cotesti.
28 aofit 1646 (7154), Iasi. Le voYvode Vasile Lupu exempte des dimes les poslusnici de
l'ermitage de Peon.
<1" septembre 1646 - 31 aotit 1647> (7155). Erimie et son pouse, Maricuta, font don au
monastre de Dobromima un emplacement de moulin sur Garla de Jos, dans le village de Vacaresti.
<1" septembre 1646 -31 sioOt 1647> (7155), Iasi. Dumitrasco, fils du vornic Banns, et
Nastasie, fille de Palaghie, vendent a Dumitrasco Fulger leur partie du village de Grozesti.

<r septembre 1646 - 31 soft 1647> (7155). Gligorie et azacul, fils de Marica,
vendent a Manea, fils de Toader, une partie du village de Cuzalau.

<r septembre 1646 - 31 add 1647> (7155). Le voTvode Vasile Lupu confirme a Pau/
et i ses parents le droit de proprit sur une partie du village de acarazeni.

<1" septembre 1646 - 31 aoftt 1647> (7155). L'acte de partage des hritages entre
Andronic Bogdan, Dimitrie Bogdan et Bejan.

<1" septembre 1646 - 31 aofit 1647> (7155). L' arms $tefan achte l'hoirie de Matlei,
fils de Zbiera.

<1" septembre 1646 -31 aollt 1647> (7155), Galati. Iachim et son pouse, Anghelina,
vendent au piirciilab Iacomi une partie du village de Sohului.

<1" septembre 1646 - 31 stolit 1647> (7155). Le vavode Vasile Lupu confirme i
Obreja le droit de proprit sur une partie du village de Bratuleni.

<1- septembre 1646 - 31 ao0t 1647> (7155). Le voTvode Vasile Lupu confirme a
Nastea le droit de proprit sur une partie du village de Bratuleni.

<1" septembre 1646 - 31 aoilt 1647> (7155). Un acte pour le village de Pustiana
<district de Bacau>.
</er septembre 1646 -31 mitt 1647> (7155). Dumitrascu Scantei a achet it Chirica, fils
de Safta Ursoai, neveu de Toader Marmure, troispandinturi.
<1" septembre 1646 - 31 slat 1647> (7155). Un acte du voivode Vasile Lupu.
1" septembre 1646, Iasi. Le voYvode Vasile Lupu autorise l'ancien spatar Dumitru de
posder le village de Spinoasa.
8 septembre 1646 (7155). Les starosti de Cernauti Ilie Septelici et Toader juge le litige
entre Gligorasco Starcea et $tefan Murgulet pour un vecin.
1646 (7155) septembrie 8. Le vol'vode Vasile Lupu ordonne i Costandin Cehan d'aller
et de choisir les confins du village de Todiresti.

11 septembre 1646 (7155). Plusieurs boyards tmoignent que Gligorie, ills d'Ilie, son
pouse et leurs fils ont vendu une vigne i Carstea, frre d'Izmaranda, du bourg de Barlad.

12 septembre 1646 (7155), Iasi. Le vavode Vasile Lupu ordonne a l'ancien vistiernic
Gheorghie Rosca d'aller et de sparer les confins des villages de acaradzeni et de Cetereni.

12 septembre 1646 (7155). lurescul et ses neveux vendent i Costantin une partie du
village de Iuresti, district de HarlAu.

14 septembre 1646 (7155), Malinti. Neculai Barbovschi rachte une partie d'hoirie au
comis Sarbul.

15 septembre 1646 (7155). Plusieurs reizesi crivent au grand logothte qu'ils sont all&
dans le village de Dragomiresti, sur Valea Alba, district de Neamt, et ils ont dlimit les parties de
Vasale Vadiian et de Paval de ce village.

17 septembre 1646 (7155), Iasi. Le vofvode Vasile Lupu confirme au monastre de


Vatoped du Mont Athos le droit de proprit sur le vi/lage de Vosca, sur Nistru, district de Soroca.
18 septembre 1646 (7155), Iasi. Le vavode Vasile Lupu juge le litige du moine Visarion

Bogza, et sa sceur, Loghina, contre Andrei, fils de setrar Ilea, Dumitru, fils de Banta., et sa soeur,
Palaghia, pour la possession d'une partie du village de Draguseni, sur Stavnic, district de Vaslui.

LXII
www.dacoromanica.ro

25 septembre 1646 (7155), Giurgesti. Nastasiia Bergoe fait don a son fils, Miron, sa
partie d'hoirie du village de Corni et tout le revenu.
25 septembre 1646 (7155), Iasi. Tecla, l'pouse de Vasilie Tabacul, et ses fils vendent au
grand vistiernic Iordachie <Cantacuzino> une partie du village de Verseni, sur Moldova, district de
Suceava.

26 septembre 1646 (7155), MHO. Neculai, fils de Panteleiu Barbovschii de Becesti,


marchandise avec le logothte Gavrila en ce qui conceme la possession du village de Giurgesti,
district de Dorohoi.

28 septembre 1646 (7155). Le voIvode Vasile Lupu confirme it Evloghie, l'vdque de


Roman, le droit de proprit sur une partie du village de Faraoani, du ct de Cleja, situe entre le
district de Bacau et le district de Trotus, achete Toacler Motoc et son fils, Stefan.
28 septembre 1646 (7155), IRO. Simion, Varvara et Ilinca, enfants de Solomia, vendent
au comis Grigorie une partie du village de Baiceni.
28 septembre 1646 (7155). Le voIvode Vasile Lupu confirme au prtre Ursu le droit de
proprit sur quelques parts des villages de CiocArliesti et de Popesti, district de Vaslui.

29 septembre 1646 (7155), Tecucl. Marica, l'pouse du vornic de gloata Gligori, vend
au stolnic Dumitrasco une partie du village de Cozmesti.

<Environ le 30 septembre 1646 (7155). L'acte de partage des hoiries entre Costandin
et Axana, enfants de Neculai Silistrar et de Marica.
30 septembre 1646 (7155). Le voIvode Vasile Lupu confirme Costandin et A. Axana,
enfants de Neculai Silistrar et de Marica, le droit de proprit sur un quart du village de Mandacauti.

2 octobre 1646 (7155), Iasi. Les grands boyards tmoignent pour le rachat des odoare
qui ont appartenu l'pouse d'Ion Vocia.

2 octobre 1646 (7155). Titita, Gligore et les autres frres vendent au vdtav Radul une
partie du village de Taiseni.

8 octobre 1646 (7155), Iasi. Le voIvode Vasile Lupu ordonne intertiul d'enquter le
litige entre Gavrilas Jurea, Dumitrasco et les reize# d'Iugani pour des paturages.

8 octobre 1646 (7155). Gavril et ses parents vendent au grand vistiernic fordachie
<Cantacuzino> lcur part du village de <Veresani>.
11 octobre 1646 (7155), Iasi. Le voYvode Vasile Lupu confirme au prtre Anbrusie de
Hociungi le droit de proprit sur une partie du village de Tutcani, achete a Paval et A Vasilie.

11 octobre 1646 (7155). Le vavode Vasile Lupu confirme au vistiernic Solomon


Brladeanul le droit de proprit sur quelques parts d'un village achetes aux arrire-petits-fils de
Neagul.

12 octobre 1646 (7155), Iasi. Plusieurs boyards tmoignent que Costandin, fils de
l'uricar Necoara, a achet une partie du village d'Iurusti, district de Warlau, a Iurescul et A ses
neveux.

13 octobre 1646 (7155). Les arrire-petits-fils de Marica et d'Andrei Bals vendent au


grand postelnic Iorga une partie du village de Draguseni, sur Podraga, district de Dorohoi, avec
emplacement d'tang et des moulins sur Podraga.
15 octobre 1646 (7155). Simion Steclie, fils Mihaila Steclie, et son neveu, Dutnitrascu,
fils d'Anghelina, vendent au grand postelnic Iorga une partie du village de Draguseni, sur Podraga,
district de Dorohoi.
15 octobre 1646 (7155), Iasi. Plusieurs boyards tmoignent que le grand postelnic Iorga
a achet plusieurs parts du village de Draguseni, sur Podraga, district de Dorohoi.

16 octobre 1646 (7155), lasi. Le vorvode Vasile Lupu autorise Deleu de Spataresti de
possder une partie du village de Spataresti.
16 octobre 1646 (7155), Iasi. Le voIvode Vasile Lupu confirme au grand postelnic larga
le droit de proprit sur le village de Draguseni, district de Hotin, achet Sanhira, fille de Marica,
nice d'Arbure, et son fils, Lupul Paunel.
18 octobre 1646 (7155), Iasi. Le vorvode Vasile Lupu confirme A Cozma Maja et a son
pouse, Dragalina, le droit de proprit sur une partie du village de Julesti, district de Bacau.

LXIII
www.dacoromanica.ro

18 octobre 1646 (7155), Iasi. Le voYvode Vasile Lupu confirme a chihaie Savin le droit
de proprit sur ses parts des villages de Craesti et de Cruciul, sur Sohului, district de Covurlui.
18 octobre 1646 (7155), Iasi. Gavril de Cretesti et son pouse, Nastasie, vendent au grand
vistiernic lordachie <Cantacuzino> son hoirie du village de Taganesti, sur Barlad, district de Vaslui.

21 octobre 1646 (7155), Iasi. Le voIvode Vasile Lupu confirme au postelnic Iorga le
droit de proprit sur une partie du village de Gaureni, sur Prut, district de Iasi, achete aux arrirepetits-fils de Stoian le vieux.
22 octobre 1646 (7155), Iasi. Le jugement pour la possession de quelques parts des
villages de Grozesti, district de Lapusna, et de Cerepcau, district de Soroca.
24 octobre 1646 (7155), Iasi. Le volvode Vasile Lupu confirme au monastere de Tazlau
le droit de proprit sur le domaine du monastre.
26 octobre 1646 (7155), Iasi. Nechita Bucium et son pouse, Chira, vendent au grand
sulger Gheorghie une partie du village de Vlamnic, district d'Adjud.
<Avant le 28 octobre 1646 (7155)>. Andrei, fils d'Andreica, vend it Irimia une partie du
village de Sindresti.
<Avant le 28 octobre 1646 (7155)>. Antochia et Mieraia, les enfants de Giurgea de
Gligoresti, vendent it Eremie une partie du village de Gligoresti.
<Avant le 28 octobre 1646 (7155)>. Irina, fille de Balusca, et Docolena vendent i Erimia
une partie du village de Gligoresti, sur Putna.
<Avant le 28 octobre 1646 (7155)>. Zlata et Mariia, filles de Maria, vendent a Eritnia,
fils de Carstiian, une partie du village de Gligoresti.

<Inainte de 1646 (7155) octombrie 28>. Onea, fils de Dabija, et Marze, gendre de
Dabija, ont vendu it Erimia, frere de Dabija, une tzigane.
28 octobre 1646 (7155), Iasi. Le voYvode Vasile Lupu confirme it Erimiia Carstiian, frere

de Dabija, le droit de proprit sur des parts des villages de Stoesti, de Sendresti, de Vacaresti, de
Grigoresti, achetes i plusieurs reizefi.

inainte de 1646 (7155) octombrie 28>. L'ancien pitar Isaiia et le copiste Patrasco ont
dlimit les parts d'Irimiia Crastiian des villages de Sendresti et de Gligoresti.
novembre 1646 (7155). Le voYvode Vasile Lupu confirme au grand postelnic Iorga le

droit de proprit sur certaines parts du village de Dragusani, sur Podraga, district de Dorohoi,
achetes awc arriere-petits-fils de Marica et d'Andreica Bals.
6 novembre 1646 (7155), Ia.si. Le voivode Vasile Lupu confirme au comis Grigorie le
droit de proprit sur certains tziganes achets a Vasile et a son pouse Annita.
17 novembre 1646 (7155), Ia.si. Le voivode Vasile Lupu confirme au voYvode Matei
Basarab le droit de proprit sur quelques parts du village de Soveja, district de Puma, sur quelques
moulins sur Puma, des vignes sur Dealul Stroanilor et des tziganes, achets a plusieurs rdzqi.

17 novembre 1646 (7155), Iasi. Le voivode Vasile Lupu et les prlats de la Moldavie
font don au voYvode Matei Basarab un terrain nomm Dobromira, au district de Puma, et les
montagnes nommes Rachitas.
17 novembre 1646 (7155), Iasi. Le vciivode Vasile Lupu confirme au grand comis Radul
le droit de proprit sur une partie du village de Lacesti, achete aux neveux et aux arriere-petits-fils
de Nicoara Latco.
20 novembre 1646 (7155), Iasi. !vase Carjeu et son pouse, Nastasiia, vendent au grand
sulger Gheorghe Stefan le village de Marvila, sur Siret, district d'Adjud.
20 novembre 1646 (7155). Le voYvode Vasile Lupu confirme au grand sulger Gheorghe

$tefan le droit de proprit sur le village de Margila, sur Siret, district d'Adjud, achet it Ivasco
Carjeu et i son pouse, Nastasiia.
22 novembre 1646 (7155), Iasi. Le voivode Vasile Lupu excepte des dimes le village de
Fantana, district de Tecuci.
24 novembre 1646 (7155). Un acte pour le village de Drojdiesti.
24 novembre 1646 (7155). Palaghiia, fille de Parasca, vend i Costantin Topa une moiti
du village de Batinesti, sur Cneajna, district de Covurlui.

LXIV
www.dacoromanica.ro

25 novembre 1646 (7155). Le jugement pour des parts des villages de $andresti et de
Capotesti, sur Stavnic, district de Vaslui.

25 novembre 1646 (7155), Ia0. Les neveux de Condrea Rugina vendent au comis
Grigorie une partie du village de Baiceni, district de Mxlau.
28 novembre 1646 (7155), 1a.0. Le voYvode Vasile Lupu confirme au voYvode Matei

Basarab le droit de proprit sur un terrain qui appartient au monastere de Dobromira, district de
Putria, et sur les montagnes offertes par le volvode, ainsi que sur les villages, les moulins, les vignes
et les tziganes achets en Moldavie.
28 novembre 1646 (7155). Gligorie et son frere, $tefan d'Umbraresti, vendent au hotnog
de Piscani Salavastru une maison et six silt' njeni de terre.

28 novembre 1646 (7155). Miron d'Iurghiceni fait don au viltav Crastea d'un
emplacement de maison, un emplacement d'tang sur Valea lui Ion et dix patnii nturi dans la farina.
2 dcembre 1646 (7155), Ia.li. Le voYvode Vasile Lupu ordonne A Pinteleiu de Harlicesti
d'aller pour delimiter i Arapoaie ses parts du village de Zbierristi.
6 dcembre 1646 (7155), Cergh4enl. Le troisieme logothete Grigore $aidir marchandise
avec Marica Grosciorita et avec ses parents pour le partage du village de Cerghiseni.
7 dcembre 1646 (7155), Plotunelti. Les fils de Catrina d'Oidesti vendent a Ion, fils de

Simion Capea de MO, un emplacement de maison et une moiti du village de Bargaiani, district
de Suceava, i ct de Brosteni.
<Environ le 12 dicembre 1646 (7155)>. Plusieurs rdzesi crivent au grand logothte sur
la delimitation des confins du village de Vasalcauti, qui appartient au piircalab Varian.

12 dcembre 1646 (7155), Iali. Plusieurs boyards tmoignent qu'Erirnia, le neveu de


Comisescul, fait don au monastere de Trei Ierarhi d'une partie du village de Vasileuti.
12 dcembre 1646 (7155), Ia0. Le voYvode Vasile Lupu confirme au monastere de Trei

Ierarhi le droit de proprit sur une partie du village de Vasileuti, donne par Erimia, neveu de
Cornisescul.

12 dcembre 1646 (7155), Iali. Le voYvode Vasile Lupu juge le litige pour la possession
d'une partie du village de Cirepcau, sur Nistru, district de Soroca.
14 dcembre 1646 (7155), la.,l. Varvara, pouse d'Istratie, vend au medelnicer Solomon
Farcas une partie du village de Glodeni, sur Cutitna, district de Vaslui.
15 dcembre 1646 (7155), 110. Le voIvode Vasile Lupu autorise Dumitrasco Vamav de
chercher un vecin du village de Pod.
15 dcembre 1646 (7155). Le voYvode Matei Basarab achte quelques tziganes.
18 dcembre 1646 (7155), Imi. Le voYvode Vasile Lupu confirme au sulger Dumitrasco
le droit de proprit sur quelques parts des villages de Cozmesti, sur Siret, de Vedzuresti, sur Tecucel,
de Braisesti et de Buciumi, sur Siret, district de Tecuci.
18 dcembre 1646 (7155). Le voYvode Vasile Lupu juge le litige entre l'ancien vornic
Ursu Vartic et l'ancien sulger lane pour la possession de la plaine du village de Ruptura, sur Barlad,
district de Barlad, et d'un emplacement de moulin sur Bailad.

18 dcembre 1646 (7155). Petrea, fils d'Avram, vend au jitnicer Isar une partie du
village de Nanesti.

19 dcembre 1646 (7155). Balan, fils de Catrina, vend au jitnicer Isar une partie du
village de Nanesti.
20 dcembre 1646 (7155). Le tmoignage de Gaoa en ce qui conceme l'accord entre lui
et Matei pour la possession des quelques heritages.
21 dcembre 1646 (7155). Un acte de jugement du voYvode Vasile Lupu.
1646 (7155) decembrie 25. Un jugement avec le village de Negoesti.

LXV
www.dacoromanica.ro

DOCUMENTS FAUX

I. <1645 (7153) hule 10

1646 (7155) nolembrie 20>. Le grand sulger Gheorghe $tefan

tablie les confins du village de Fauri qui appartient au monastre de TazlAu.


IL 1645 (7153) iulie 15, Iasi. Le voYvode Vasile Lupu juge le litige entre le .etrar Simeon
Jomir et le pardilab de Soroca Manoil Haladin contre les moines du monastre de Soroca en ce qui
conceme les confins du village de Cotiujenii Mari.
1645 (7153) august 18. Le jugement pour les confins d'heritage de Juineti.

1645 (7154) octombrie 8. Le ceuniiraf Grbe vend au pa' railab de Roman deux
emplacement de rucher dans le territoiare du district de Roman.
1646 (7154) ianuarie 27, Iasi. Le voYvode Vasile Lupu juge le litige entre Pancien grand

clucer Neculai Giunci et rancien grand pitar Teodosie DubAu pour la possssion sur le village de
CAlimanqti, district de Puma.
1646 (7154) august 20, Iasi. Le voTvode Vasile Lupu juge le litige entre Gligorie Popotea
et ses fi-res, $tefan et MAriian Popotea, et le comis Damaschin pour la possssion d'une partie du
village de Bodeti, sur Bistrita, district de Neamt.

LXVI
www.dacoromanica.ro

DOCUMENTE
1645 <7153> ianuarie 5

0 carte g(os)p(o)d de la Vas(i)li v(o)d(d). 7193 <1645>' ghinar(ie) 5.


Arh. Nationale Bucurqti, ManAstirea Agathon, 11/46, nr. 2.
Ment.intr-un izvod de acte al satului Lucovita, din 7276 (1768) aprilie 29.

EDITII: Catalog, II, p. 351, nr. 1757 (ment.).


I Valeatul transcris grqit, In loc de 7153 <1645>.

1645 (7153) ianuarie 13

7153 <1645> ghenar(ie) 13.


In ce chip s-au InpArtit feciorii Antimii Cristienesii.
Parte lui lonasc(u) Cristiian sterpu, s-au cliromisit Marie post(elniceasa).
Pol sat Iondsdnii, tinut(u1) Sucevii.
A patra parte de Culiceni ot Hotin.
A patra parte din Dregominesti, tinut(u1) Doroh(oiu)lui.
Pol sat Tetcanii ot Hotin.
Parte lui Dumitrascu Cristiian strpu, 1-au clironomit Mdricuta Brdiasca.
Pol sat Rtopdnesti ot Suceava.
Pol sat Bdisesti, Bucovina.
Pol sat Pdtrduti ot Hotin.,
Parte Mar, soti(a) post(elnicului) Ionasc(u).
LAmdsdnii ot Suceavd.
Pol sat Ptrutii, tinut(u1) Hotinului.
Parte Mricutii, soti(a) lui VasAle Brdescu.

Basacenii ot Hotin.
A patra parte de HretAni ot Dorohoiu.
Arh. Nationale Ia.5i, Documente, CCXLVI/30. Copie.
Arh. Nationale Bucureti, CCXCIV/23 (rez.).
Inst. de Ist. A. D. Xenopol" Iai, Fotografii, XXVIII/2 (xerocopie).

1645 (7153) ianuarie 14, Ini

f Adecd noi, Ionasco postelnic, si Ionasco C(d)rstiian si Dumitrasco


C(d)rstiian, scriem si mArturisim cu cest zapis al nostru, cum noi, de bundvoia
1

www.dacoromanica.ro

noastrA, ne-am tocmit

ne-am InpArtit, Cu ocina ce-am avut, InpreunA, de la

parintii notri.

Venitu-s-au In partea fratelui, Vasilie Brescul, tot satul BscAcnii, cu


vecini i cu tot venitul i a patra parte de Hritni. Aijdere, *i tigani ce-avem de
moie, deaca-i vom scoate, s avem a-i InpArti. Iar de se va fampla, candva, sA aibA
vr-un frate pagubA din partea sa, ca s(A) hie despre toti fratii. Aceasta scriem.
Si, pre mai mare credintA, am iscalit, sd s'A' fie.
V hic, ACIOT(o) .iisir <7153/1645> rett(apTe)
<14>.
44.

11WHAIIIKO IIWCTEMOIK <m. p.>.


fI3, HWHAIIIKW li'LlICTIHAH <m. p.>.
tI3, A,VMHTpAIIIKW HIICTHIAH <III p.>.

<Pe verso, insemnare din prima jumAtate a secolului al XIX-lea>: inparteala


In care pomenqti 0 HritAnii, 71831 ghen(a)r 14, <i cu cernealA neagrA, din acee*
perioadA>: 7153 <1645>. No. 4 <i de la Inceputul secolului al XX-lea, cu cerneal
violet>: No. 3 sinetu.
Arh. Nationale Iai, Fond Spiridonie, XLVII/100. Orig., hartie difolio (27,6 x 19,8 cm),
Migran, rupt laindoituri, lipsii 2/3 din fila a doua,.
Inst. de 1st. A. D. Xenopol" Iai, Fotografii, XXVIII/3 (xerocopie dupa orig.).
ED1TII: Ghibbescu, Ispisoace, 11/2, p. 76-77, nr. 44 (orig.).
I Greit, In loe de 7153 <1645>; v. textul.

1645 (7153) ianuarie 15

7153 <1645> ghenarii 15


Copii di pi zapisul ci dA Zamfira, fata lui Vartic vomicu, nepoatA lui Mihail5
Corpaciu, cu altii a i, prin cari vAndu o a pata parte din moOia VArzAretii, de pe
BAc, lui MihdilA SApoteanul, iar Iurcenilor le-au lAsat o a patra parti din Vrzretii
de la Nmova.
Dupii Saya, Doc. Lapufnei, p. 66, nr. 46.
Rez. din dosarul nr. 62/1819, aflat In Arhiva Tribunalului Upupa.

1645 (7153) ianuarie 17, Serbe0

Ce VB0 43, TOMA BEA Asepamc Enuntini 3emAT <H>1 TWpAAKTE SEA
DierilpIIIIK, scriem 0 dAm tire cu ceastA scrisoare a[1] no(a)str cum au vinit Innaintea

no(a)strA Andronic, ficiorul Magdei de Vrtop, ca sA-i tocmim cu nepotu-su, popa


Vasilie, pentru un cal ce i-au dat popa Vasilie, al sau cal, de s-au dus cAlare la tinutul
Sucvei cu o treabd a lor acolo.

www.dacoromanica.ro

Deci intr-acea cale, flindu pre la Sftii Petra', au inblat tari i fdr(d) isprav(a)
i-au omorat calul, au crepat asuprit de cali. Deci acel cal, au marturisit Andriian

de Carligi, cu sufletul lui, lnaintea no(a)strA, cum i-au dat el singur preutului
doisprdgce ug(hi), bani buni, pr acel cal, 0 preutul n-au vrut sa i-1 dea Intr-acei
ban(i), iar noi am socotit sA fie Intr-acel pret i i-am Impacat pre cumu-i lgea Wei

cea bdtrana, cdci i 1-au dat preutul de bundvoia sa, sa i s(a) plateasca calul,
giumatate, pret de eas(a) ug(hi).

Deci Andronic, cu ana n-au avut cu ce i-1 plAti, partea lui, ce-au fost de
plat(d) dintr-acei 6 ug(hi), cci cA Intr-ace treabd au Inblat pre celu2 cal sIntu i alti
frati s agiutoreascd la acei 6 ug(hi).
Deci Andronic s-au voit, de bun(A)voia sa, cu nepotu-sdu, cu preutul popa
Vasilie i i-au dat din partea lui de ocin(d) trei pdmanturi ardto(a)re, i anume
pAmanturile: unul In Rugina, altul in randul priului, altul langd sat, i partea din
moara catu are el toatd, i fanatul in Gropi i pomii din vatra satului, din sat din
Vartop. $i acstea i le-au dat cu tot vinitul, ca-s(A) fie a lui, In vci, i sa-(i) fac(d)
dirs(e) domneti.
Si la aciasta tocmal(d) s-au tmplat i megi0 atunci, a[1]nume: Ghiorghie
Bot, i Ursu Nechita, i Vasilie Bran, 0 Andreiu nmiul, i Ionaco de Bodet(i),
0 popa Patra.5can de Bodeti, i Gligorcea Gherghit(A), i Iatco diregAtoriul de
Serbeti, i Larion de Vdrtop 0 multi o(a)meni buni i megiia0.
Si, pre mai mare credinta, am pus pece(i) 0 am iscalitu.
$i eu, Lupul Bogza, am scris acest zapis cu mana mea, ca sa s(e) tie.
j
<71531645>, m(k)c(A)ita
S(%)
n(k)T(0)
Thic(a)
reil(miie)
<17>.
t fia, %rpm, HOW <m. p.>.
t fi3, 140pAAKHE SeA SHCT(ApHHK), HOW <M. p.>.
t Andreiu nmiul <m. p.>; i Costan HCKAA <m. p.>.
t fla, !Wpm Bog, HCKAX <m. p.>.
HCKAA <M. p.>.
t

HOHAIHKO HCKAA <M. p.>3.

t Gligorgea Ghrghta <m. p.>.


t Pop(a) Pdtraco <m. p.>.
t Ioanes Kwietniovvicz4 <m. p.>.
t 113, CHAAHOH fiA60T%, HCKAA <111. p.>3.

Arh. Nationale Bucureti, Doc. istorice, LXXVI/94 (pe fila a doua doc. urmator din acest
volum). Orig., hartie difolio, filigran, trei sigilii melare, octogonale, aplicate In cemeala neagra: al lui
lona.,co, cu o floare In camp, al lui loanes Kwietniowicz, cu un scut polonez In camp, Incarcat cu
mobile heraldice neclare, iar al lui Simion Albota, neclar.
Inst. de 1st. A. D. Xenopol" Iai, Fotografii, XXVIII/5 (foto).
1 Omis.
2

celu", scris deasupra randului.

www.dacoromanica.ro

3 Sigiliu Melar.
4 SemnAtura cu litere latine i sigiliu Melar.

<Dup" 1645 (7153) ianuarie 17>

t Izvod sa s(e) stie ce am dat la moartea lui Ancironic, unchiu mieu, eu,
popa Vas(i)lie:
t 4 bezmeni de cear(a), atunci inbla bezmenul cate un leu;
t 1 sac de AM(), un zlot;
t 1 ort matase si tarnae;
t 1 drob de sare, 2 pot(ronici);

t doi orti preutilor;


t 1 ort pre <c>iamana, la mas(a), caci n-au agiunsu lumanari, un ortu;
t 1 pot(ronic) buni unii fmei ce i-au fost dator;
t 1 pot(ronic) bun ii Furduias(a);
t 1 miela de grau si un ortu ce au fostu dator;
t 1 barbanta de bre am plata lui Fador, tij, 1 ort;
t 300 de leturghii sa grijescu eu de dansale, sa portu griji pentru pacatele
lui. Sa fac acste trei sute, fac 6 lei batuti.
t Fac 12 lei, 9 pot(ronici) buni.
t Asijderi, partea lui Andronic din moar(a) ce s-au venit o am cumparat eu,
deusabi, cu Dumitrasco Donici, dreptu trei lei. Eu am dat doi lei si Dumitrasco un
leu.
<Pe verso-ul filei a doua, o insemnare contemporana>: Zapis de la Andronic
TpH HHR(H) 4ACT WT MANN N CAAORN N diN0 WT rpONN, C'h BU INNHX0A. AA
C(A) 3114T2. 7153<1645> ghen(arie) 17, <alta insertmare din sec. al XVIII-lea>:

Vartopul ot Niamtu <si o alta de la sffirsitul sec. al XIX-lea cu litere latine>.


Arh. Nationale Bucumti, Doc. istorice, LXXVI/94 (fila a doua a doc. din 1645 ianuarie 17).
Orig., hartie, filigran.
Inst. de Ist. A. D. Xenopol" Irt5i, Fotografii, XXVIII/6 (foto).
Datat dupA doc. din 1645 ianuarie 17.
I Omis.
2 Trei pAmAnturi,i o parte de moarA, *i livezi i fdnat de la Gropi, Cu tot venitul, sA se tie".

1645 (7153) februarie 4

Noi Vasale voievoda, din mili lui Durrmezeu, domnu Tarii Moldovii. Precum au
vinit innainte no(a)stra si dirmainte boierilor nostri, mari si mici, sluga no(a)str Isar s't

www.dacoromanica.ro

cu frate-sdu, To(a)der, i surorile lor, ficiorii Mdricuti Grm' oi, nepot(ii) Sarcii, i ne-au
ardtat dirmainte no(a)strd un zapis di rnrtorie di la mama lor, Maricut(a) Gedmoe, fcut
dinnainte o(a)meni bun(i) i btrani, scriind Intr-acel zapis cum ea sdngurd cu limbd di

mo(a)rte i-au inprtitu toate modile ficiorilor ei, cii mai su(i) scri0, ci sd va alege
parte ei di la Stane0i, cu vecin(i), a,sljdere i Caline0ii, iard0 cu vecin(i), ce sInt In
tnutul CemAutului, ca sA aibd a tine frate0e la un locd. lar un vad de moard, ci este pi
apd. Brusnitai, moard di gios, ca sA aibd a Vine sdngur Isac i cu fi-ate-sdu, To(a)der. lar
moat% ce din sus, ci sa chiam(6) Stupca, ca sd aibd a One fetile, anume: Ana, i Gaftona, i
Sofrona i Tudora, iard Isar 0 cu fratele sdu, To(a)derd, sd n-aibd triiabd la vadul cel de
moar(d), din sus. A.5ajdere, i surorile s'd n-aib. triabd la vadul din gios.

Si noi, daca am vazutu acel zapis di la muma lor, fcut cu limbd de moarte,
0 di la multi oameni bun(i), i noi Inca am crezut 0. di la noi am dat 0 am Intarit
slugilor no(a)stre, Isar 0 lui Toadenl, i surorilor lor, ficiorii MricutAi Grdmoe, pi
acele di mai susil ardtate parti de mo0e din satul Stane0i, 0 din satul Cdline0i
cu locuri de vaduri de mo(a)rd, ca sA aibA a tine dupd cum i-am Impdrttu cu acele
parti i sd le fie drepte modi, i Impdrtal(d), 0 uric i IntAritur(A), Cu to[a]t vinitul.
Sdngur domnul au poroncit.
Toder(aco) logoft.
Dumitru au scris.
Let 7153 <1645> februarie 4.
Arh. Nationale Bucumti, Achizitii Noi, MMDCXXI/5. Copie.
Inst. de Ist. A. D. Xenopol" Iai, Fotografii, XXVIII/7 (xerocopie).
EDITH: Catalog, H, p. 351, nr. 1758 (rez. dupA copie).

<1645

1647> (7153

7155) februarie 4

Un zapis din 7153' ori 55 fevr(uarie) 4, di la un Grrozav din Vdrlezei cu care


vindi a lui driaptd mind 0 mo0i din sat [numile satul rupt din In vechimer ardand
cd-i pi Suhuluiu, in tinut(u1) Covurluiului, incredintat di Buta vor(nic), di Mihaiu
atr(ar), Bdrsan vor(nic), i Topa armau, 0 Poni capit(an), i Baicul izbad i fratii
lui, Gavril i Miron bi mai gios, supt peceti, zaci Crde0i 0 din Creciul sd s(e)
cu altd slovdr.

Arh. Nationale la0, Documente, CCXLIX/7. Rez. Intr-un perilipsis de la


Inceputul secolului al XIX-lea.

Datat i dupa martori, care apar i In alte documente din ace0i ani.
Cifra 3, scrisa cu alta cemeala, probabil peste cifra 4.
2 Nota scriitorului.

www.dacoromanica.ro

1645 (7153) februarie 5, Iai

ilw BacHAYe amok*, B(o)*Tio m(H)A(o)cillo, r(o)cn(0)A(4)pil 36MAN


NIWAAARCKON. <C3>1*(6) flpTHA011rk npiA NOAH 11 npio, VCHMH HAWHMH BOAtp11,
116AHMIX 11 "AMAX, CAvra HAW EACH& HOpAAT <K%>IM(%)%pAW 11 wpm er(o),
A,1111%11A(%), H HONAIIIKO, c(Isi)H(o)se HAMM, B1lVI414 liWN 3411M 11 non ToMEN
H
spATIM CROA npasa wTH(H)Hv, WT BOA MAO TVp1311T641 14, 4TO V B(0)AOCTV
RIMAIIII&TVp(A), MIUMA 44CTV, ABA 44CTH, 44CT AVpAMIS 11 iWHAWKO. TOA WHN
KOCTANTIM, H cesTpH Hx, Vp%TA,
RpATHA WT BACHAT6 H BpAT(H) er(o), CARA
B%CH
EINV1111
c(w)H(o)se AvpanTio,
11DIWH8111110,
WT
HOKUM
SA
tuisynneHTe, 4TO HMAAN )I,VpAATIO 11 gpAT er(o), YWHAILIKO, WT lififal'A BOEBOAA,
11
MA(H) Hi% TpH Amin' TAAep(H) C[T]p%Rp11MX, n(H)H(t)sH roTosH, B% pVIIII
BAC(N)A.1.6 14 BpAT(H) er(o), HOCT8HTM4 14 UM,
cecTo HM, tip%TA, 11 .2,
BMW TWA 44CTH siune npasaro wTH(H)Hv H AtA1i(11)NV CAVrH HAW 1114W(6)
11

11

11HC8NH, E A C ( II ) AYE HOpAAT IMM(%)pel 111, WT t?imisa AtAH Hx,


3414113 4TO WNH HMAAN WT flA6KC41lAp% BOMA&

Toro

non Tome')

11

HON

r(o)cn(o)AcTs(a) MM, IAKO VEMAiXO<M>4 MCKAO 11 HMH 34


TOKM6X(e),
N
egre*(e) H WT r(o)cn(o)AcTs(4) MN AMOXOM H
AGROBOA14010
n(o)TsinAux(o)m <CAV>311 I HAW ONW(6) IINCAHN, B8C<HA>T61 KOpAAT 14%M(%)p8lll, II
wirpeH <e>1r(o), MIK4IIA%>1, H 11<w>1H<4>1 LIMO, HA TNX <4>l4CT<H>l SA
WTH(11)11V,
11

cry-

NW,

11

A41,411(1.1)HV <H ap4Tufie>5,

H6110140A1MNM IIHKOM1*(6), HA BUN.

NH AA C(A) He VMH11146T.

Inc, Boo A(11)T(w)

apur, +es(Walife) -es A(e)H(%).

t Cam r(o)cn(o)ivark Rail.


TOA6p4111K0 se% Awr(o)+(e)T NCKAA <111. p.>7

t THp011 <MUM>.

t Io Vasilie voievod, din mila lui Durnnezeu, domn al Tarii Moldovei. lata au
venit Inaintea noastra si inaintea tutwor boierilor nostri, mari si mici, sluga noastra
Vasilie Corlat si ctunnatul lui, Danaila, si Ionasco, fiii Ilinei, nepotii lui Ion Zane si ai
popii Toader, si a Intors dreapta sa ocina si dedina din jum'Atate din satul Turbatesti,
care este in tinutul Carligatura, partea de sus, dou' prti, partea lui Duraleu i a lui
fonaco. Aceea ei au Intors-o de la Vasilie si de la frat-ii lui, Saya si Constantin, si de la

surorile lor, Urata si ...2 toti fiii lui Duraleu, nepotii lui Ionasco, din ispisocul de
cumparatur, pe care 1-au avut Duraleu si fratele lui, Ionasco, de la Irimia voievod si
le-au dat lor treizeci de talen i de argint, bani gata, in mainile lui Vasilie si ale fratilor lui,
Costantin si Saya, si ale surorilor lor, Urata s'i ...2, pentru ca. acea parte a fost dreapt

ocina si dedina a slugii noastre mai sus serse, Vasilie Corlat cdmaras, din uricul
bunicilor lor, popa Toader si Ion Zane, pe care ei I-au avut de la Alexandru voievod.

Pentru aceea, domnia mea, daca am vazut intre ei tocmeala de bunavoie, si


Inca de la dornnia mea am dat si am intarit slugilor noastre mai sus scrise, Vasilie
Corlat camaras si cumnatul lui, Danaila, si Ionasco, acele parti de ocina din satul

6
www.dacoromanica.ro

TurbOte0i, doll prti din jumdtate de sat, partea din sus, ca sa le fie lor de la
domnia mea, dreapt ocin, 0 dedin 0 Intoarcere, neclintit niciodatA, in veci.
$i altul s nu se amestece.
La la0, In anul 7153 <1645>, februarie 5 zile.
t insu0 domnul a poruncit.

Todergco mare logoat a isalit <m. p.>.


t Tiron <a scris>.
Arh. Nationale Bucureti, Doc. istorice, CI111163. Orig. slay , hhrtie, pAtat i rupt la Indoituri,
sigiliu domnesc mijlociu, timbrat, cu marginile stricate, avAnd In ctimp un scut polonez, Inciircat cu
capul de bour, care are steaua cu ase raze titre coarne, iar la dextra semiluna i spada i la senestra
soarele i sceptrul; scutul este timbrat de o cascfi cu lambrechini, care are deasupra o coroanA inchisk
Incadrata de cifrele arabe 1633; de jur Imprejur lute douti cercuri perlate, legenda: t Yw Baceiffe
goesop(a), E(0)x(Tio m(ii)norefio, rocn(o)Attpii 3emmi ilAwmascx(01).

,53--is (t lo Vasilie voievod,

din mila lui Dumnezeu, domn al Tarii Moldovei. 7142 <1633 septembrie 1 1634 august 31>").
Ibidem, Ms., nr. 541, f. 11 v. 12 (copie).
Arh. Nationale Iai, Documente, CCCXXXIX, f. 374-375, nr. 10 (copie).
Inst. de 1st. A. D. Xenopol" Iai, Fotografii, XXVIII/9 (foto dupli orig.).

EDITH: GhibAnescu, Surete, III, p. 57-59, nr. 32 (text slay dupa orig. i trad. editorului);
Catalog, II, p. 351, nr. 1759 (rez. dup copia de la Arh. Nationale Bucuregi).
1 Rupt.
2 Loc liber.
3 Prima beat a slovei ii, flicuta peste un e.
4 OnliS.

5 Cuvinte acoperite de sigiliu.

1645 (7153) februarie 6

10

0 marturie a lui Petrii Moghila arhiepiscop 0 mitropolitu Chievschii, din


anii 7153 <1645> februarie 6, cu care adeveriaza pentru satul 0ehlibu1, ca sa-1
stApOneasca Patraco Ciogole logoatu.
Dupl. Iorga, Si. fi doc., VII, p. 211, nr. 14. Rez., din 1792.

11

1645 (7153) februarie 8


Un ispisoc din anul 7153 <1645> fevr(uarie) 8, de la domnul Vasilie

voievod, cu cari intrete lui Iorga vel spatar pe dona pfirti din satul BOlomti, de la

tinutul Vasluiului, ce au cumparat de la Simeon BAisan 0 de la frate-su, Opre


calug'rul, feciorii Varvarei Bisdnesei, bez trei prti dintr-acela0 sat, ce aratd ca au
rAmas nevandute.
7

www.dacoromanica.ro

Dupa Ghibanescu, Surete, VII, p. 242. Rez., intr-o marturie din 1803 februarie 17, ce se afla
In posesia lui Sandu Rascanu.

1645 (7153) februarie 10, Iai

12

t liw EACH& BOR0M, B(o)mato m(H)go)crTio, r(oc)n(o)A(4)Fh BEMAH


Adeca au venit inaintea domnii mle .1 Innaintea boiarilor domnii
mle, a marIl i a mici, sluga domnii mle Millila Beldiman cu un zapis de
AtIOAMBCKOH.

marturie de la Savin Prajescul biv vel dvornic, i de la Dumitraco Buhu bav vel
vistiiarnic, i de la Ghiorghi Stefan tretI1 logofet, i de la Patraco postelnicul, i

de la Neculai Seachil stolnicul i de la al ti feciori de boiari, scriindu Intr-acel


zapls cum giupaneasa Mariia, giupaneasa lui Savin Prjescul dvomic, ce mai sus
scrie, mainte de moartea ei, cum s-au sculat ja de bunavoia ei, de nime nevoita,
nici asuprita, i s-au dat cu totul dupa moartea ei slugii noastre ce mai sus serie,
fratfine-sau cel mai mac, lui Mihaila Beldiman, cu toate ocinele i cu toata
agonisita ei, i cu tigani, i cu
i cu tot ce va hi partea ei.
Deci domniia mea, deaca am vadzut acel zapis de la acei boiari ce mai sus
serie i de la dansa, scriindu cu blastdm, domniia mea Inca am dat .1 am Intrit slugii
noastre ce mai <sus>2 serie, lui Mihaila Beldiman, ca sa hie toata agonisita ei, moii
i tagani i tagance, ce va hi' avut de la parintii ei, i ce va hi' fcut ia .1 alta
agonisata toata. lara alt1 din ruda ei, frati sau nepoti, nime nice o treaba sa nu aiba.
ti HH HHKTO M elt3 He VMHIIIAT.
lelc, n(i)T(o)
<7153/1645>, +(e)s(pVaifie) <10>.

CAAM r(0011(0),AHH11 BEAAA.

TOMplAWKO BEA Mr(0)4(e)T HCKAA

p.>.

t l'oponen <man>.
Arh. Nationale Bucuresti, Doc. istorice, VOCVII113. Orig., hartie, filigran, sigiliu domnesc
mijlociu, aplicat in ceara rosie, cazut.
Inst. de Ist. A. D. Xenopol" - Iai, Fotografiii, XXVIII/12 (foto dupa orig.).
EDITH: Codrescu, Uricariul, X, p. 109-110 si 154-155 (copie de N. Beldiceanu dupa orig.).
I Asa in orig.
2 Rupt.
3 Gresit, in loc de: cek.

1645 (7153) februarie 10, Iai

13

ilw

BACH&

SWEBOM,

B(0)XTIO

M(H)A(0)0110

r(o)co(o)A(4)r1

3EMAH

Scriem domniia mea la sluga noasta, la Ilea de Spanciocani. Damu-ti


tire, ea s-au *it de fat(a), naintea domnii mli, boiarinul nostu Cujba ce-au fost
ilAWAMUKOH.

www.dacoromanica.ro

vomic, cu Costin, ficiorul MAricai din Ruginoasa, pentru o parte de mina din sat din
Pdnicesti. Deci au ramas boiarinul nostru, CujbA vomicul, pre Costin, cum n-are nici
o treabA Costin acolo, intr-acel sat.

Pentr-acia, deaca vei vedea cartea domnii mle, iar tu sd socotesti cu


oameni buni, des(i) va fi pus casa Costin pre locul boiarinului nostru,

puneti
dzi s-s(i) mute casa.
Asijderea, cat& paine va fi sAmAnat pre locul dumisa[a]li, sd aibA a-i lua a
dzcea, iar fanul sd i-1 opreascA tot, cat va fi cosit pre partea vomicului.
TOE UNIlleM r(o)cri(o)AcTs(A) MR.
V Ific, A(t)T(o)
<7153/1645>, 4espVap(T4)
t GAM r(o)cn(o)A(a)wh BEAtA.
ea

Awrw+(e)T vtai(A).

Facsimil chip& orig. (Moldova, IV) pAstrat in Arhiva Sectiei din Sanlct Petersburg a Institutului

de Istorie (Federatia Rusa), Acte moldovenevi, hartie (19,6 X 30 cm), sigiliu domnesc mijlociu,
aplicat In cerneald roie, putin clan

EDITH: Moldova, IV, p. 116-117, nr. 43 (text chirilic, cu trad. editorilor In limba rusa
facsirnil la sraritul volumului).

1645 (7153) februarie 10, Iai

14

t 6TW 43, TOMA Bea iopIn1 iiwwkn 3eMMI, scriem i dam stire CU
ceastA scrisoare a noastrd cum au vinit innaintea noastrA Anghelina i cu Solonca,
ftele lui Simion Purece din Sofrdcesti, de s-au Intrebat pentru nesti case ce au
fostu rAmas(e) de tata-sau. Deci noi am socotit cu oameni buni megiiasi pentru
randul acelor case si le-am fdcut lge, dupd cumu-i lgea rdi, sA facd amandoao o
casd depreund, sd hie casd dereptu cas(d) sau sd intoara banii una altiia, cum vor
socoti i vor biciului oameni buni cl vor hi acle case a lui Pureci, sa intoarcA
giumdtate de bani.

Dupd acea, jale' s-au socotit i s-au tocmit, de buravoia lor denaintea
noastrA, ca-s(d) intoarcd Anghelina banii Soloncdi, 19 ug(h)i, pre giumdtat(e), de
cum2 s-au socotit pretul acelor case, denaintea noastrd.
Pentr-aciea, noi Ina am facut ceastd carte a noastrd, ca-s(d) hie toctniti
Inpdcati. De-aceasta scrieim ca sSalsA stie.

V tic, R('i) 1%MM) ,;3pHr <7153/1645>, +es(p8apTe)

<10>.

t t13, TOMA Ben Asopaint, HCKAA <m. p.>3.


Bibl. National& Bucureti, Documente istorice, L18. Orig., Hite (20 X 19 cm), sigiliu melar
aplicat In ceark deteriorat.
Inst. de Ist. A. D. Xenopol" Iai, Fotografii, )XVIII/14 (foto).
1 Initial a fost scris Mime, clupa care u4 a fost transformat In etc

2 cum", scris peste casli".


3 Sigiliu melar.

www.dacoromanica.ro

1645 (7153) februarie 18, Iai

15

t Hw

BACHATe

swesom,

E(o)fito

m(H)A(o)nilo

r(o)cn(0)(4)p1

36MAH

Adec au venit lnnaintea domnii mli i Irmaintea boiarilor domnii


mli, a marl' si a mici, Mihailas Beldiman, de nime nevoit, nici asuprit, ce de a lui
bunavoie, si au vandut un tigan, anume Eftimie, feciorul Mricai, nepotul lui Bilk
tiganul, si cu muiarea lui, anume Marie2, si cu feciorll si, anume Gavril ...3, c i-au
fostu lui Mihailas Beldiman dereptu de mosie. Acesta tigan 1-au vandut slugii
iNGAMEICKOH.

noastre, Lupului Stroescul, dereptu treidzaci de talen bat[t]utl.


Si s-au sculat sluga noastia ce mai sus serie, Lupul Stroescul, si au platit acei bani
totl deplin, treidzki de talerl batuti, In mina lui Mihaila Beldiman, pentru acel ligan.

Deci domniia mea, deca am vadzut tocmala de bunavoie si plata deplin(a),


domniia mea Inca am dat si am Intaritu slugii noastre ce mai sus scrie, Lupului
Stroescului, ca sa-i hie direpti tigani de mosie i cumparatura, neclatitl nice
dandord, In viacl.
fi HH HHKTO M C114 He thitHWAET npA,e, CHM AHCTOM

V Mc, A(41)T(0) .3pur <7153/1645> +(e)s(pvapTe) i <18>.


t GAAM r(0)Cf1(0)A(H)111111 Bent&

t ToAepgunko BEA nwr(w)+(e)T HCKAA

p.>.

t roposeH <oilcan>.
Arh. Nationale Bucuresti, Doc. istorice, LXXXII/I45. Orig., halite (30,5 x 19 cm), filigran,
sigiliu domnesc mijlociu, aplicat in ceara rosie, deteriorat i aplicat pe plicatura doc.
Inst. de Ist. A. D. Xenopol" Iai, Fotografii, XXVIII/15 (foto).
'Asa In orig.
2 Nume scris Cu alta cemeala, pe loc lasat liber.
3 Loc liber.
4 Gresit, in loc de: ck.

1645 (7153) februarie 23

16

t Adeca eu, Zamfir de Brusa, scriu si marturisescu Cu cest zapis al mieu cum
am vandut o casa ci am avut a mea direapta cumparatura, Intre Oprea cizmariul

intre Hareta sbiiariul, si o am vandut dumisale stolnicului Hristodor, direptu


15 ug(hi), ca sa-i fie lui ocina i mosie.

$i o am vandut dinnaintea a oamin(i) buni din sus si din gios i vecini


de-aproape, anume: Oprea cizmariul, i Hareta sabiiariul, i Mih(a)il Floca,
Saulea din Carligatura si multi oamin(i) buni.
Dupa acia, am chemat soltuzul' Gligorie cu doispradzce pargari de-am scris
la catastivul orasului, iar noi acest(i) oamin(i) buni, dac-am vadzut Intru dansi(i) de
bunavoie tocmal, pusu-ne-am i pecetile, ca sa fie de credintA, ca s(A) sa stie.
10

www.dacoromanica.ro

Eu, Mihdlachi, am scris.


E('i) ACIOT(0)

iiiir, <7153/1645> +W1)&400 a <23>.

Arh. Nationale Bucuresti, Manastirea Galata, XIV/2. Orig., MI-tie difolio (31,5 x 20 cm),
filigran, cemeala neagra, sigiliul orasului Iasi, aplicat In fum, imprimat In fum, avnd in amp un
patruped, iar In exerga legenda, din care se observa o coroana cu trei fleuroni, de la care pomeste, in
sens invers, textul: IletiAT Aac ... (Pecetea Iasi ...").
Inst. de /st. A. D. Xenopol" Iasi, Fotografii, XXVIII/16 (xerocopie).
EDITII: Caprosu-Zahariuc, Documente Iaft, I, p. 399, nr. 321 (orig.); Catalog, II, p. 351,
nr. 1760 (rez. dupa orig.).

I Litera o", modificata dintr-un A".

1645 (7153) februarie 25

17

Un zapis, di(n) vele(a)t 7153 <1645> feb(ruarie), de la Busca, fata Mrichi,


nepo(a)ta Herdoi, s'i cu fici(o)rii ei, Nacul, i Ion <si>' Marica; au vandut Radului
vdtavului giumatate de bAtra(n), din 6 bAtrani, din sat din Tdiseni, drept 25 lei.
Arh. Nationale Bucuresti, Aron Voda, 11121, nr. 27. Rez.
Ibidem, Ms., nr. 644, f. 13 v. (rez., cu data de zi: 23); ibidein, Ms., nr. 628, f. 38 v. (ment.).
EDITH: Catalog, II, p. 351, nr. 1761 (rez.).
I Omis.

18

1645 (7153) februarie 28


Un zapis a lui Mihalachi, ficior vornicului Ionascu.
Arh. Nationale Iasi, Documente, CDLXV/34, f. 3 v., nr. 8. Ment.

19

1645 (7153) martie, Ia0

t Adec(5) eu, Larion Plescar din Versani, ginerele lui Ionasco Plescau, scriu
si mArturisescu cu cest zapis al mieu, cum eu, de nimene indemnat, nice inbiiat, ce
de bun()voia mea, am vndut a mea dreapt() ocin(A) si mosie, seasesprAdzce

pdmanturi, si cu vatr de sat si cu tot venitul, din Veresani, pre Moldual, ce-i in
tanutul Sucvei, ce aceasta parte de ocin() iaste mosie fmeei mle Vrarvarei, fata
lui Ionasco Plescdu, nepoata lui Toader, iar mie-m(i) iaste si cumparAtur(4), cad
11

www.dacoromanica.ro

am pltit pre socru-mieu, Iona5co, 5i de dajde curteneascd, 0 1-am i confndat


sArkuste i-am fcut. Si aceast() ocin(d), eu am vndutu-o dumisale giupAnului
Iordachi vistrnicul cel mare, drept doadzeci i cinci galbeni, bani buni.
$i in[n] acea, dumialui vistrnicul Iordachi ne-au dat banii, toti deplin, ce
mai sus serie, 25 ug(hi), bani gata.
$i aijdere, i eu, Gavril, feciorul Dochitei, nepotul lui Ion Ginertea, am vndut
a mea dreapt(d) ocin(d) i moie, aijderi din Vet-5ni, eapte pamnturi In tarin(I), din
tot locul, cu vatrA de sat, i cu fit-tat i cu tot venitul. Aceasta ocin(d) am vndutu-o,
aijdere dutnisale vistrnicului Iordachi, drept doisprdzce galbeni, bani buni.

Si ln[n] acea, dumialui Iordachi vistrnicul cel mare ne-au dat banii, toti
deplin, ce mai sus serie, 12 ug(hi), bani gata.

$i 1n[n] aceast() tocmal(d) s-au prilejit de fat(): Ursu Vartic ce-au fost
vornic de poart(), i T'nasie diiacul de Dncqti, i Vasilie GrAbea neguttoriul de

Ia0, i Ursu, feciorul lui Botedzu, i Toader Perjul diiacul de Homicni, i


Mieraut(d) Paturniche de Movilni i altii multi.

Deci noi, vdzfind de bun()vo(i)e tocmal(d) i plat(d) deplin(), cu bani


gata, noi hick' am iscdlit .1 pecetile ne-am pus i ca s aib(d) credint zapisul acesta.
$i eu, Luchiian diiacul, am scris, ca s s(e) tie.
V Mc, s(%) AMT(0) .5iir <7153/1645> marr(fe).
t Larion Plecar2; Gavril, ficiorul Dochilii, cu mna me am scris <m. p.>3.
tipqrA HApTHIC MCKIM, BOOM <I11. p.>.

t fI3,
113,

TIAACTE, HCKAAX <M. p.>4.


itipWA BOTTS, liCKAA <Ill. p.>4.

BACHANE NBA <Ill. p.>.

fla, Tomep,
113,

liCKAA <TM p.>4.

Alliplal4ls 111010Fillile,

HCKAA

<m. p.>.

Arh. Nationale Bucuresti, Doc. istorice, CDXXDC/39. Orig., hartie, filigran, trei sigilii melare,
unul rotund si doua octogonale, aplicate In cerneala neagra, din care doar Intr-unul octogonal, al lui
Tanasie, se observa doua animale rampante, sustinand o cruce (?), si doua amprente digitale.
Idem, Ms., nr. 1535, f. 36, nr. 28 (rez.).
Arh. Nationale Iasi, Documente, CDLVI/2, f. 21, nr. 601 (rez.).
Inst. de Ist. A. D. Xenopol" Iasi, Fotografii, XXVIII/19 (foto dupa orig.).
EDITH: Catalog, II, p. 351, nr. 1767 (rez. dupli rez. din Ms. nr. 1535).
I Asa *in orig.

2 Amprenta digitall.
3 Dupa acest text autograf urmeaza o amprenta digitala.

1645 (7153) martie 4

20

Ilw

MWMABCK011.

&oak soesom, B(0)elo M(11)A(0)CTTIO r(0)C11(0)A(A)01 BEMAH


Scriem domniia mea la slugile noastre, la parcalabii de tnutul

12

www.dacoromanica.ro

Neamtului. Damu-v(A) stire ca domnii ml(e) s-au jaluit sluga noastra Boldescul
ce-au fostu armas pre niste razsi a lui din sat din Pop<est>ii, dzicandu ca i-au
vandut n<i>iste parti de ocinA din partea din sus si n-au fostu avandu treabd.
Pentr-acia, deaca ve ti vedea cartea domnii ml(e), iar voi
faceti lge
direapta cu acei razsi, sa-i IntoarcA Inapoi ce le-au dat pr cle mosii. lard de nu
vor vrea sa Intoarca sA le dati dzi s'A vii s'A stea de fat(a).
Toe raimem.
it/ Mc, .aptir mapT(Te)
t GAM r(o)cn(o)A(H)wh swim.
Arh. Nationale Bucureti, Doc. istorice, LXVIII/79. Orig., hfirtie, sigiliu domnesc mijlociu,
aplicat In cerneala rqie, putin ciar.
Inst. de Ist. A. D. Xenopol" Iai, Fotografii, XXVIII/20 (foto).
EDITH: Ghiba.nescu, Surete, III, p. 83, nr. 50 (orig.).
I Rupt.

1645 (7153) martie 5

21

t Un zapis, din velet 7153 <1645> mart(ie) 5, de la Dumitru Tinta i cu


fimeea lui, VArvara, fata lui Iurasco de Budinti, si Coste Jadovanul, unchiul
VArvarei, i Ionasco Bahrin, var primare Varvarei, scriem i marturisim Cu cestu

zapis al nostru, cum noi, de a noastra build voie, de nimene nevoiti, nici asupriti,
am vandutu a noastra dreapta ocinA i mosie, a patra parte de satu de Pilipce, la
tinutul Cemautilor, aceasta am vandutu noi dum(i)sale, lui Solomon Barladeanul
vist(iemic), dreptu 40 ug(hi), bani buni.
$i ne-au plAtit durrin(ea)lui diplin acesti bani ce scriem mai sus, 40 ug(hi),
Intru mana noastra, denainte(a) dum(i)sale, lui Ghiorghie Stefan sulgeru mari,
dinainte(a) dum(i)sale, lui Racovit Cehaxiu vtori log(o)f(a)t, i dinainte lui Saidiru
3 log(o)f(a)t, i denainte lui Costantin Ciogole vornicu, si Neniul vornicu, i Isacu
de Siniheu, i Patrasco Tinta, i Cazacul Petreceico, i Carste Drace si alti multi
boieri de curte si vo(i)nici.
Dreptu aceea, ca sa-i fie dum(i)sali mosi, cu tot vinitul, i s(a) aiba a-s(i)
faci i dres(e) domnesti.
$i eu, Vas(i)lie Corlatu, am scris, sa s(e) stie.

$i sintu iscliti: Ghiorghie Stefan vel sulger, i Racovit Cehan vtori


log(o)f(a)t, i Saidiru 3 log(o)f(a)t, si Costantin Ciogole vomicu, i Neniul vomicu,
Isacu de Sinihau, i PAtrasco Tina, i Cazacul Petreceico i Carste Drace.
Arh. Nationale Bucureti, Doc. istorice, MCCCXLII/85. Copie Int-un izvod de documente
ce are dum(ea)lui, vomicul Ion, pe satul Pilipce ot CemAuti".
Fotogyafii, XXVIII/2I (xerocopie).
Inst. de Ist. A. D. Xenopol"

13

www.dacoromanica.ro

1645 (7153) martie 6

22

Adica eu, Petre, ficiorul lui Gligorie din sat din Candesti, insumi pre mine
marturisescu cu acestu zapis al mieu, de nime nevoit, nici asuprit, ce de bunavoia
mea, am vandut o parte de ocina de sat din Candesti, din giumatate de sat a cince
parte, ce mi-i partea mea, din campu, si din vatra satului, i dintr-apa si din tot
venitul satului, o am vandut lui Pana staroste de negutitori, dreptu 30 de galbini,
bani buni.
Si in tocmala noastra au fost: Lupul Darlau, i Gheorghie Grecul din Baseni,
Toader, sin Haugul, i Vasilie de Perenii, i Costantin o<t>1 tamu, i Vasilie ot
Candesti, sin Gavril, si popa Nistor ot targul Iaii, i Toader Hagi, i Alexa cupe, si
Gheorghita cupet si multi oameni buni.
$i, pre mai mare marturie, ni-am pus si pecetile, sa hie de credinta.
$i eu, Ion Coroca, am scris, Att 3114T.
V(A)let 7153 <1645> martie 6.
Ion Coroca; Vasilie2.
Arh. Nationale Iasi, Documente, CDXXXIII, f. 173 r. Copie din 1828 octombrie 23,
Incredintata de Costandin Canta logofat si de Chirica ban.
Ibidem, CDLVI/3, f. 3 v., nr. 101 (rez. Intr-un opis din 1841).

Arh. Nationale Bucuresti, Doc. istorice, XXXIII/178, nr. 3 (rez. Intr-un izvod din 1768
octombrie 29); ibidem, XXXII1/175 (j) (rez. cu data de zi gresita: 7); ibidern, XXXIV/46 (rez. cu data
de zi gresita: 4); ibidern, XXIII/ 167 si 179 (mentiuni Cu datele de zi gresite: 7).
Inst. de 1st. A. D. Xenopol" Iai, Fotografii, XXVIII/22 (xerocopie dupa copie).
Ornis.

2 Urmeaza trei cercuri in care se gaseste mentiunea: 1(ocul) p(ecetii).

23

1645 (7153) martie 7

Izvod din 7153 <1645> mart(ie) 7, care la 7262 <1753> sept(em)vrie 12 s-au
adiverit di raposatul boieriu Iordachi Cant(a) vel logof(at), in cari izvod sa cuprindi
aceste mosii cu aceasta aratare, adica:
Comestii, la tin(utul) Eii, supt Codru, care sa incepi hotarul din Codru,
treci piste Dele di agiunge in matca Vladnicului si este vatra de sat in varful Deli,
anume Leucanii; i umbla hotarul in trei batrani: unul iaste partea Petrimanestilor,
care s-au tras din Harce vor(nic), din care esti Ghervasa Paciul, san Mihaila, brat
Petriman, ficior lui Marcu Mera;
- i Bumbotestii, tij ot Ei, i iarasi au parte lui Petriman, un batran, din cati
frati au fost, di pi stramosul lor, Mihila;
i Hercestii, tij ot Esi, supt Codru, umbla hotarul in trii batrani, ca au fost
patru frati cu Maicanu i [si] 1-au platit cei trii frati de la niste turci; si o parte a
14

www.dacoromanica.ro

bltii loveste pand In Vale(a) Murgului, pe In sus de locul Trnuii, dinspre apus,
agiunge In hotarul Bobleticilor, si sd atinge si Sinestii di acel hotar.

Tdrnusa, tij ot Esi, au tij a triia parte din tot hotarul, careli umbld In trii
bAtrani.

- Dumbrdvita, tij In capul tinut(u)lui Esii, din gios, iar au Cuhucetii un


bdtran, i sA incepi hotarul din Ciuluc di agiunge pand In hotarul NpAdenilor, si in
rddiu tinu a triia parte dinspre rdsdrit.
i Mnestii, tij ot BO, pe Narnova, au giumdtate de hotar deplin stalpitd, iar
esti di pi moul lor, Petriman, brat cu mosul lor, MihAil, ficiorii lui Marcu Mera,
veri primari cu Dumitrascu Bgabanu, ficior di frati.
- Vepriva, ci sa chiam Pututeni, pe Cula, In tin(utul) Orheiului, cari umbld
In trii bAtrani, din cari unul esti a lor ales si stalpit, parte din gios di pi moasa lor

Pacioaia, fata Tudurii di Vldsdeti, i acel bdtran umbld in patru pArti, o parte a
Tudurii, al doile al Vldsdestilor, al triile a Despii si al patrule a Hansdnoai, cari
Hansdnoai i cu Despa fiind stdrpe au rdmas sd InpartA cielalti doi frati, adicd
Tudura i Vldsdestii, iar doi bdtrani In parte de sus au di pi moasa lor Carstana, fata
popii lui Simion, sor(A) cu Nistor ci-au fost vdtav de tin(ut), pe care au tinut-o
mosul lor, Mdhaild, i acei doi batrani sA Inpart pe sapte surori si un frate, Nistor,
ficiorii popii lui Simion, din care fete, pe una au tinut-o Miron din Negresti, pe al
doile, ce-au chemat-o Bdluta, au tinut-o Horceag, pe al triile au tinut-o Radulinco,
pe al patrulea au tinut-o Milos, pe al cincile au tinut-o Borde ot Sutulesti, al sesdle
esti muma Cirgolii, iar pentru al saptile nu arati
Arh. Nationale lasi, Colectia Litere, K/373, f. 311-313. Rez. dezv., Intr-o carte de judecata a
Divanului din 1808 iulie 20, dupa izvodul adeverit In 1753 (7262) septembrie 12 de Iordache Canta
mare logofit.

1645 (7153)

24

martie 8

f Adecd eu, Andreiu, i sora mea, Nastasiia, i sora mea, Ciurla, feciorii
Savului, nepotii Huhulei, din sat din Nistorni, scriem i mkturisim cu cest zapis al
nostru, de nime nevoiti, nici asupriti, am vandut a noastrd mind si mosie din sat din
Nistorni, din giumdtate de sat, giumdtate. Aceasta o am vandut dumisal(e), lui
Gligorie ce-au fost postelnic, dereptu noaosprdzce lei bdtuti, ca s-i fie
dumisal(e) direaptd ocind i mosie, dumisale, si feciorilor dumisal(e), i nepotilor,
si strenepotilor -a tot rodul dumisal(e), cu tot venitul, in vatra satului, si-n tarin(d),
si-n fanat si din tot hotariul Nistornilor, ce iaste partea noastrd ce mai sus serie,
din giumdtate de sat, gitundtate.
Si aceasta tocmal(d) s-au fdcut dinaintea lui Toader de Porcini, i a lui
Gligorie, fratele nostru, cari i-am vandut, Andreiu, si Nastasiia si Ciurla, carii mai
sus serie, i dinaintea Onacdi ce-au fost soltuz de Vasluiu, si Hilimon din Porcisni,

www.dacoromanica.ro

15

0 MetAutA de-acolea, i Nechita de-acolea, 0 popa Toader de Mie1e0i, i Tiron


de-acolea 0 multi oameni buni, ca sA aibA a-(i) face dumnealui i dirse domne0i.

mai pre mar(e) credintA, ne-am pus 0 pecetile. De-aceasta scriem


mArturisim cu cest zapis, ca s(A) s tie.
<7153/1645> m(i)c(A)aa nurr(Ye)
E('k) n(i)T(o)
i

<8>.

Andriul; Nastasiel; Ciurlal.


Onacal; Hilimon1; MierAutAl.

Ilnc(a) GNMNWH Cowman% N HCICAAX <m. p.>.

<Pe verso-ul filei a doua, scris de aceea0 mAnA>: t Adec(A) eu, Andrei,
cecrp4 ero,
XVXVAtz, Imine

HACTAella,

thrpna,

CECTpa

ero,

ANTIA

CASVA

WT

tiliCTOpil1111,

pre noi mArturi<si>3m cu cest zapis al nostru cum am


vandut partea noastrd de ocin(A) WT ceno Nurropinn4, din gium(A)tate de sat,
gium(A)tate, lui Gligorie biv postelnic WT ceno Alinsnend, i o au vAndut derept
19 lei bdtut(i), de nime inpresurat(i) i nevoit(i), am vandut a noastrA direapt(A)
ocin(A) i mo0e ca s(A)-i hie ocin() direapt(A) dumisale N CNNOSH ere, H SH1/101
fiNV4H

ero6

o altA insemnare din a doua jumAtate a sec. al XVII-lea>: Zapis ot


Nistorni de la Andrii i soru-sa, Nastasiia, ficel(e) ...3, nepot Huhulei, di sat
Nistore<ni>3, o vandutu. Let 7153 <1645> mart(ie) 8. Zap<is>3 di Nistoreni,
cumpArat de Gligori pah(arnic).
Arh. Nationale Bucureti, Doc. istorice, CCXLI/28, 29. Orig., /Artie, filigran, pse amprente
digitale.

Ibidem, Ms., nr. 3412, f. 15 v. (copie prescurtata).


Inst. de Ist. A. D. Xenopol" Iai, Fotografii, XXVIII/24 (foto dupa orig.).
I Amprenta digitala.
Nastasiia, sora lui, i Ciurla, sora lui, fiica lui Saya din Nistorni, nepotii lui Huhulea".
3 Omis.
2

4
5

din satul Nistorni".


din satul Micleti".
i fiilor lui i nepoti/or lui".

1645 (7153) martie 9, Ia0

25

liw EACH& Soesom,

B(o)maio

nk(u)n(o)vrTio

r(o)cn(o)AG)rk

3EMAN

nfinAoine npAA NAM N npiA n(n)wenin soap, SEANKNX


SA
HAW MINA EpAxiiss WT 13346AEWN
EANH
3AHHC
CSiANTACTS0 WT AIOAH Aospn H epen, wat: non timponnk WT (1)pvirreqm, N
WT ISAC(H)AYe Winni WT TAM, N NSW ilepqen, H THX(6) WT non EAC(H)AYE,
INWAAARCKOH.

MAAHX,

rpHrOpTe,

CLINC(E)

cnvrn

IIINVINA(11) WT MSHAE11114,

16

www.dacoromanica.ro

EAC(H)ATE RAT

er(o),

EN 10A WT dvgirrequi,

Ifle+tui WT TAM, N TO+AN


HON1111 nplaAnYN,
cmge mictAmpe 11% TOT
SAHHC KAKO rignAe now MU MIMA1 11%000AE, 11 C% C(14N(0)BE EH, FAHrOffl ,
H
11111X4AtIA N VpCV, CHIME HAWC, triumm nenomicAemi, A tie 11pNCIIA0B41111, N%
3A HM AoBpoio BOAA, N npomAN csoNx npas(a) xonon(H) tortoni, unit: BAC(H)ATE
wail, C% *MA er(o), 11/1%1111114, H C% AtITH er(o), AVM13p4l(1t), N TOAANKA, N
BlipAi1Atim4 11 li<O>23MHU,4. TA WW1 Hp0A4AN ourram 114111(E) 1111 111(E) mum,
N 146111140f) WT COHEA611111,

WT TAM 11 MIX mum' Alo,V OW H

114111A EpAX/1%, pmT ceAtimAecirr st?r(H),

BUTAA CA cAVra
11111141311,

AllIX4AL141

-e7

vr(u),

Erk

tuni(i)su roTosii.

HAW MINA

pvicii

A0111143

16pAX11%

11%wc04e,

IMATNA

c(ki)n(o)se

110111%N010

eti,

TOTH

rpuropYe,

II

H VfCV, C(111)11(0)BE IlAWC.

Tor(o)

r(ocno)Ac(T)s(a) MN, 111K0 tAINAAXOM TOT 341111C WT THX


N WT NAC egieNc(e) Amoxom N noTarkAtixom myna
ilium EpAX11%, 114 TON C11114111 SA tuirmin, umil
Eac[c]tdie twat+ n2 *MA N C% AilT11, KAKO AA ECT EMV npasH xonorui wirmui.
MI AA Cil tie vmHumeT.
OV IfIc, A(i)T(o) 3pur MApTV :0"...
t GAM r(o)cn(o)A(m)trk KASAA.
r41911A X4T(M4N) <M. p.>.
paAT,

moAT Aospu, sAposaxom,


HAW
Bum(e) peqem(a),

t liWpAAT <man>.

<Pe verso-ul filei a doua>: Bil

er(o) m(H)A(o)cr(lo),
, 1
ToAeptunKo BEA Awr(o)+(e)T, Pmcorniu,(%) Ilexcia Awr(o)(Vetr1 <m. p.>.
HEBNCTNOCTO

nmi

f Io Vasilie voievod, din mila lui Dumezeu, domn al Tarii Moldovei. Iata au
venit inaintea noastra 0 inaintea boierilor notri, mari 0 mici, sluga noastra Neanea
Breahna din Otele4ti cu un zapis de marturie de la oameni buni 0 preoti, anume:
popa Andronic din Fruntqti, 0 de la Vasilie Tiplea de acolo, 0 Gavril Cercel, 0 de
asemenea de la popa Vasilie, 0 Grigorie, fiul lui Mihaila din Davide0, 0 Vasilie,

fratele lui, 0 Bichiul din Frunteti, 0 Nechifor din Otele0, 0 Stefan de acolo, 0
Tofan de acolo i al ti multi oameni buni 0 oteni de frunte, astfel scriind In acel zapis

cum a venit inaintea lor Donna' Ptiosoaie 0 cu fiii ei, Gligorie, 0 Mihalcea 0 Ursu,
fiii lui Paos, nesiliti de nimeni, nici asupriti, ci de a lor bunavoie, 0 au vandut dreptii

lor robi tigani, anume: Vasilie tigan, cu femeia lui, Marica, 0 cu copiii lui,
Dumbrava, 0 Tolanca, 0 Barladeanca 0 Cozmita. Pe aceia i-au vandut slugii noastre
mai sus serse, Neanea Breahna, pentru aptezeci de ughi, bani gata.
Si s-a sculat sluga noastra Neanea Breahna 0 a platit deplin acei barn, 70 de
ughi, In mainile Donnei' Paosoaie 0 a fiilor ei, Crrigorie 0 Mihalcea 0 Ursu, fiii lui
Paos.

Pentru aceea, si domnia mea, daca am vazut acel zapis de la acei oameni
buni, am crezut, 0 de la noi Inca am dat i am intarit slugii noastre mai sus zise,
Neanea Breahna, acel sala de tigani, anume: Vasilie tigan, cu femeia si cu copiii,
ca sa-i fie drepti robi tigani.
17

www.dacoromanica.ro

altul s nu se amestece.
anul 7153 <1645> martie 9.
insu0 domnul a zis.
Gavril hatman <m. p.>.
t Corlat <a scris>.

<Pe verso-ul filei a doua>: in lipsa milostivirii sale, pan Toderaco mare
logont, Racovit Ceban logofat <m. p.>.
Arh. Nationale Iai, Documente, CCCXXIII/50. Orig., hartie difolio (31 x 21,5 cm), flligran,
rupt la Indoituri, sigiliu domnesc mijlociu, timbrat, deteriorat.
Inst. de Ist. A. D. Xenopol" iai, Fotografii, XXVIII/25 (xerocopie dupa orig.).

Diacul a ezitat la scrierea numelui: lute o primul n, ca i Intre ii i al doilea n, a lasat


spatii, in care ar fi putut Incapea ate o litera. De asemenea, se mai poate distinge o litera suprascrisk
probabil un g, care ulterior a fost stearsa.
2 Rupt.

Acee4i ezitare a diacului la scrierea numelui (vezi nota 1); de aceasta data, diacul a scris
(?), pe care apoi a gers-o.

deasupra randului de doua ori aceeasi

26

1645 (7153) martie 12, Ia0

t Adica eu, Dumitru diiaconul, feciorul preutului Andreicai din Vmni,


cu diiaconita mea, Iftimiia, scriem i marturisim cu cest zapis al nostru, cum noi, de
bun()voie, am vandut a noastra dreapt(A) mo0e i cumparatur(a), doao j(i)rbii din
Vmni, ce sint pre Moldual, in tanutul Sucvei: o j(i)rbie ne iaste de mo0e, ce-i
cumparatur(a) tatane-mieu, popei Andreicai, inpreun(a) cu Innfa-mea Tudora, de la
Sofroniia i de la Todosiia, ftele lui Ion nmiul, iar o j(i)rbie ne iaste
cumparatur(d), inpreun(a) cu diiaconita, de la Costantin 0 de la fratele sau, Istatie,
feciorii Precupoaie, nepotii nrniului. Acste 2 j(i)rbii le-am vandut noi dumisale,
lui Iordachi viatrnicul cel mare, drept eaptedzeci galbeni buni, cu pmanturi in
tarin(), i cu fnat, icu vatra de sat, 0 cu casa gata drariitit(d), cu pivnit(a) de
piiatra, i cu ograd bun(A), qi cu alte case in ograda cu grajd cu pohoarra,
toate gata, i cu loe de stupin(a), i cu vad de moar(a) in Moldua' cu tot venitul.
Pentru acea, i dumialui Iordachi vel vist(iernic) ne-au dat banii deplin ce
mai sus serie, 70 ug(hi), toti bani gata. Pentru acea, ca s-i fie dreapt() ocin(A)
cumparatur(a) dumisal(e), i cuconilor i nepotilor si.

Si in tocmal() au fost de fat(A): Gheorghi Roca vist(iemic), i Roca


vornicul de poart(a), i Naniul vomicul, i Necoar(a) Dupnita diiac, i Tanasiie
diiac ot Dance0i, i Vasilie Garbea negutatoriu ot Iai,i Toader Perjul diiac i alti
multi.

Deci, vadzand de bun(a)voie tocmal() i plat() deplin() cu bani gata,


pentru credinta noi am iscalit i pecetile ne-am pus.
18

www.dacoromanica.ro

Si eu, Luchian diiac, am scris, sa s(e) tie.


V Mc, ACIOT(o) 3pHr <71531645> marle)

a <12>.

t Eu, Dumitru diiaconul, cu mana mea am scris, sd sa tie 0 dgetul mi-am


pus2.
fI3, NHKOAp Neniniul, <m. p.>3.
fI3, Sammie POWKA ABOMIK <1T1. p.>.
f POIIIKA BNB StivrThiptimc <m. p.>3.

t Rtictiae Phpst <m. p.>3.


1I3,

TIMICTE, IICKAAX <I11. p.>3.

fI3,

Twimep, Haw <m. p.>3.

Ash. Nationale Bucureti, Doc. istorice, CDLXXIX/38. Orig., hArtie, filigran, cinci sigilii
Melare aplicate In cemeala doc.: unul rotund, al lui NicoarA DupnitA, avand in camp o pasAre, unul
oval i trei octogonale, din care doar Intr-unul, octogonal, al lui Toader, se disting slovele numelui in
ligatura: Tomep, i o amprentA digitala.
Ibidem, Ms., nr. 1535, f. 36, nr. 29 (rez.).
Arh. Nationale Iai, Documente, CDLVI/2, f. 21, nr. 602 (rez. Mtr-un opis din 1841).
Inst. de Ist. A. D. Xenopol" Iai, Fotografii, XXVIII/26 (foto dupA orig.).

EDITII: Catalog, II, p.352, nr. 1763 (rez. dupA Ms., nr. 1535).
I Aa In orig.
2 AmprentA digitalA.

3 Sigiliu melar.

1645 (7153) martie 14

27

t Altu zapis, din vdletu 7153 <1645> martu 14, de la Cfirste Drace i
cumnatu-sdu, Cdzacul, 0 soru-sa, Anita, ficior lui Iuraco Drace, 0 cu smintie
noastrd, cu Ionaco, 0 cu Alecsii Cracali, ficiori ...I, nepoti VArvarii, sora lui
Ionaco Drace, scriem i mrturisim cu acestu zapis al nostru, cum noi, di bunavoie
noastrd, de nime nevoiti, nici asupriti, ce di bundvoie noastrd, am vdndut a noastra
dreaptd ocind i moie, din diresd di moie 0 di cumparAturd ce-au avutu pdrintel(e)
nostru, Iuraco Drace vornicu, di la Ilieu vodd 0 di la Irimie Moghila vodd, 0 din
zapisd di ImpArtald ce-am avut noi inpreund cu alti frati, giumdtate de satu Pilipce,
ce est(e) pe Nistru, in tinutul Cerndutilor, cu locu di fdnetd, 0 cu pdure i cu tot
vinitul. Aceasta o am vndut dum(i)sali, lui Solomon vist(iernic), dreptu 85 ug(hi)
buni.

$i ni-au platit dumn(ea)lui deplin aceti bani ce mai sus scrim, 85 ug(hi)
buni, dinainte dumisale Irimie Venulis2 vel et(rar), 0 dinainte lui Racovit(d)
Cehan vtori log(o)f(d)t, 0 Saidiru 3 log(o)f(d)t, 0 Ionaco post(elnic), 0 Andrie
Rdcovit() post(elnic), 0 Costantin Ciogole vornic glotnii, i Todiraco, 0 Roca 0
Ghiorghie Motocu vornici 0 alti boieri 0 ficiori di boieri di curte g(os)p(o)du.
19

www.dacoromanica.ro

Si, pre mai mare credinta s't IntAritura, am iscAlitu cu mdnuli noastri si ni-am

pus si pecetili, si acesti boieri, top, carii mai sus scriem, ca sl-i fie dum(i)sali de
credintd si cumpArAturA si mosie, In veci. lar di vor scorni cineva din fratii nostri

sau din ruda noastrd pad sl aibA a-s(i) Intreba cu noi, iar cu dumn(ea)lui
vist(iernicul) sd n-aibA nici o treabA.
$i eu, Dum(i)trasco, am scris.
$i cu iscAlituri si 2 pece: Irimie Venuulis2 vel set(rar)u, si Racovit(d) Cehan
vtori log(o)f(d)t, si Saidiru 3 log(o)f(A)t, si Ionasco post(elnic), si Andries
RAcovit(A) post(elnic), si Costantin Ciogole vornicu glotnii, si Todirasco, si Rosca
s't Ghiorghie Motocu vornici glotnii.

$i eu, Sitnion Checo uricar, am scris acest suretu.


Arh. Nationale Bucuresti, Doc. istorice, MCCCXLII/86. Copie din 20 mai 1742 de Simion
Checo uricar.
Inst. de Ist. A. D. Xenopol" Iasi, Fotografii, XXVIII/27 (xerocopie).
i Loc liber.
2 Gresit, in loc de: Vnculet".

1645 (7153) martie 15, Iai

28

t 0w

B<Acnifie soesom, 8(o)Nefio m(u)n(o)cfno, r(o)cn(o)A(a)rh 3>1emAn


mil ii npitA HaiMIMI
MOAAAB<CKHMH>1 sonipn, sennsu<mn>I N MAA<HMII ... Ihn>/opt:Nioae H Ch
c(hi)ini en, TomP, N fitireAHHA H HACHARA, NiKHX2 nenthivmAenn, A nn

AllWAAAriciCON. CUM nfinowth npiA r(o)cn(0)AcTs(a)

npncnnoscum,
KOTVNA1411,

npoAann

t? BOAOcT

WHN

MIN,

NARA WTHNHV N EitilliVHAelik WT CEA0


HplfT, 51, b'cT AiniOilliti4, WT HOAOSHEIA CeA0

CRON
NA

44cTH, WT 44CT MUCHA, WT napiAenTe 34 nospinenTe, 4TO HAWN WT


Epedita AROMA soesoAf, 4TO SHAG EH npasa KV1110KHA Cli MRS* ell, HONING
KMAA'llpfte, WT HMO(%) HOMEANVA, N WT RIM ero, rpHrofie, N WT
TOAOcitA, cecTpa ['pro*, H WT 1114411, c(u)till TOMOCA. TO4 WTHIIHV, WWI
npoAann NA weMil siiptio<mv>3 sonipati(v) HeopAAKII BEA BHCTliplIHK, WI CTO
neT Amyl' nevsos(n) litiff, VII HIM t? u,apnn(v), N Cli citiOXATY, N c% lieTpV
CEAOMV, N C11 AdicTO nactiKAAAT, N c'h spvA 34 MANN, ti VII cTAii t? 110T014'1
ML

01,VROBAlt H VII sec npnxoA.


11
%%NATHAN
liM MA% HO shan(e) I1HC4HHOAAV sontpun HOMAKH REA
sncT(ipiunt) BHII1E maim n(m)a(i)sn roTorai, pi AWKOB(H) MITY.
Toro paM, smenue r(o)cn(o)AcTs(o) MN WNW? NMI 34 AOROBOAHOE
TORMAA('h) II tun/m.14H 3411A4TV, A r(o)cn(o)AcTa(o) mil eipeNte AA<AO>3X0M N
ViiptilliX0m BMW ERICAHHOMV sonivinh? r(o)cn(o)AcsTs(4) MM, HOMAKH HANOI

20

www.dacoromanica.ro

Eitieripmint,
THIHMAEN7E H

UNO

M smAeT eniv

H HH M Cil

WT

r(o)m(e)AcTs(o)

MN

WTHHHV,

HE thHHIHAET.

V IfIC, B(10 A(t)T(0)

opir, marf(e), a*

r(0)CH(0)ATHII pm.
T0613=110 SEA Awr(o)+(e)T

Cla BU npiixoA.

AVICIAN

A(0111.

HCKAA

<milis>.

t Io <Vasilie voievod, din mila lui Dumnezeu, domn>1 al Trii Moldovei.


Jata au venit inaintea domniei mele i inaintea boierilor noWi moldoveni, mari i
mici, <... Cal>idrqoaie i cu copiii ei, Toader, i Anghelina i Vasilca, nesiliti
de nimeni i nici asupriti, i au vandut ei dreapta lor ocia i cumparatura din
satul Cotujni, in tinutul Iai, pe Prut, la gura Dubovatului, din jumatate de sat

dou parti, din partea de jos, din dresele de intarire, pe care le-au avut de la
Eremiia Moghila voievod, care i-a fost ei dreaptd cumparatura, cu barbatul ei,
Ionaco Calddrue, de la Necoara Cotujanul i de la nepotul lui, Grigorie, i de la

Tudosca, sora lui Grigorie, i de la Stefan, fiul Tudoscai. Acea mina, ei au


vandut-o credinciosului nostru boier Iordachi, mare vistiernic, pentru o suta
cincizeci de lei batuti, cu ogoare in tarin, i cu fanete, i cu vatra satului, i cu
loe de prisaci, i cu vad de moarA, i cu iaz in parAul Dubovat i cu tot venitul.
$i le-a pltit mai sus scrisul boier Iordachi, mare vistiemic, mai sus scriii
bani gata, 150 de lei batuti.
Pentru aceea, vazand dotnniia mea intre ei tocmeala de bunavoie .1 plata
deplina, i domnia mea inca am dat i am intarit mai sus scrisului boier al domniei
mele, Iordachi mare vistiemic, ca sa-i fie i de la domnia mea ocina, i cumparatura
i cu tot venitul.
Si altul sa nu se amestece.
La Iqi, in anul 7153 <1645>, martie, 15 zile.
t Domnul a zis.
Toderaco mare logofat a iscalit <m. p.>.
f Luchian <a scris>.
Arh. Nationale Bucuresti, Doc. istorice, XLIX/102. Orig., hrtie, Migran, rupt la indoituri,
sigiliu domnesc rnijlociu aplicat in ceara rosie, deteriorat si imprimat pe plicatura actului.
Ibidem, CXLII/134 (trad. din 1762 mai 8 de Sirnion Checo uricar).
Inst. de 1st. A. D. Xenopol" Iasi, Fotografh, XXVIIU28 (foto dupa orig.).

EDITII: Codrescu, Uricariul, XVII, p. 180-181 (trad. din 8 mai 1762 de Simion Checo
sulger); ibidem, XIX, p. 95 (ment. intr-un doc. din 1763 iunie 5); Crefterea colectiundor, 1912,
p. 113 (rez. dupa trad. din 1762).
I Rupt.
2 In loc de: wilicHm.
3 0MiS.

21

www.dacoromanica.ro

1645 (7153) martie 16, Iai

29

Ilw BACHAYE BO6ROAA, E(o)Nalo m(H)A(o)crTio, r(o)cn(o)A(a)p% 3eMAH


AnWAAMICKON. c(e) npTHAoine npAA NNW N nptA H(g)niem(H) soAtpu, B6ANIIIIX
MAANX, ,A,VMNTpAWKO HAMM, WIIKIIM 11110110)KA611 A He RUMOBAN, Ilifi SA
er(o) Aospa sOilt, II HpOMACTRO er(o) IlpARA WTH(11)Nti, EAU +AALIE N HOAOWINA
B'h rOp EINCK011,
IIVCTA N 663 OW& TAA WH
SA BuNorpm, v lioTHap(H),
sontpuN N(4)W6M(V) THOpIlle POWKA BIIII IINCT(ApHINS), pAAY ABA NA
MCAT t?rH, n(H)H(t)su roTosH. TOA simorpa# ECT meNcAo sHNorpAAT HANAHWTH
M6>KAO sunorpaAH &AM.
TaHo*Aepe, npTHAii npAA NAM N npAA H(a)wenAH ROAtp11 MMIITNIIIIKO
Crk *MA er(e), ithpYrit, N TI4*(6) Wpm er(e), nANANWTN, C'h *ANA er(o),
ONMIINA, HUNAN Henono*Aem A HE npucHnosaHH, irh 3A Cm Aospa BOA, N
npomAH CECON opium wTH(H)Ht?, MIIIIA smorpaA, V HOTH4p(11), y rOp BIMINI,
IltiCTA N 1363 MOTU. TAA WNN f1p0MAN BOAtpliN r(oc)n(o)Ac(T)s(a) MII rIlWpril
flp0MA

POWKA MIR BFICT(ApHIIK),

Lam paAH,
AO13pOBOA11010

MAGX0M

FINCT.1.1ApHING,

II

34 ABA MAT t?rli,

r(oc)n(o)Ac(T)s(a) MN,

TOKMENCAO

noTsputixonn

HOA11010

H.:Amin

HA TO6 morpaAH,

KAKO

n(H)N(.10$14 rOTOBN.

H(A)LHEMV
Act

VBNA'11X0M

IAKO

II

SARAAT(V),

WT

811111(6)

ecTi?

meN<A0 WM SA

r(OC)11(0)AC(T)S(A)

HUAI",

rliWprIl

MN

PollThil

N WT HU Rasa wTH(H)Hv N

susynneHne, CI& WhCAM A0X0A0M.

NH M di HE iNNW46T.
apHr MApTV a

OV IfIc, n('k)T(o)

GAM r(oc)n(o)A(H)irt B6A41A.

TOWAWKO BM nor(o)+(eT) IICKAA <Ill p.>.

KOpAAT <IINCAA>.

t Io Vasilie voievod, din mla lu Dumnezeu, domn al Trii Moldovei. Iatd

a venit inaintea noastr si inaintea boierilor nostri, mari si mici, Dumitrasco


Varnav, nesilit de nimeni si nici asuprit, ci de a lui bundvoie, si a vindut dreapta sa

ocind, o falce si jumAtate de vie, la Cotnari, in Dealul Piscop, pustie si fArA


Ingaditurd. Aceasta a vandut-o el boierului nostru Ghiorghie Rosca, fost vistiernic,
pentru doisprezece ughi, bani gata. Aceasta vie este intre via lui Panaioti si Intre via
lui Balas.

Si de asemenea, a venit inaintea noastr

si inaintea boierilor nostri

Dumitrasco si cu femeia lui, Mria, si de asemenea cumnatul lui, Panaioti, cu


femeia lui, Simina, nesiliti de nimeni si nici asupriti, ci de a lor bunivoie, si au

viindut dreapta lor mind, o vie la Cotnari, in Dealul Piscop, pustie si Mt


IngrAditurA. Aceasta au vndut-o ei boierului nostru Ghiorghi Rosca, fost vistiernic,
pentru douazeci de ughi, bani gata.
Pentru aceasta, s'i domnia mea, daci am vAzut tocmeala de buravoie dintre ei
s'i plat deplind, si de la domnia mea am dat si am Inarit boierului nostru mai sus

22

www.dacoromanica.ro

scris, Ghiorghi Rosca vistiernic, pe acele vii, ca s-i fie si de la noi dreaptA ocind si
cumpdaturd, cu tot venitul.
$i altul sd nu se amestece.
La Iasi, anul 7153 <1645> martie 16.
f insusi dorrmul a poruncit.
Toderasco mare logofdt a iscAlit <m. p.>.
f Corlat <a scris>.
Arh. Nationale Ia.,i, Documente, CCCII/4. Orig., hartie difolio (29,5 x 20,5 cm), filigran, rupt
putin la Indoituri, sigiliu domnesc mijlociu, timbrat, sigiliu domnesc mijlociu, timbrat, avand In camp

un scut polonez, incarcat cu capul de bour, care are steaua cu ase raze Tntre coarne, lar la dextra
semiluna i spada i la senestra soarele i sceptrul; scutul este timbrat de o casca cu lambrechini, care
are deasupra o coroana Inchisa, Tncadrata de cifrele arabe 1633; de jur Imprejur Trite doua cercuri
perlate, legenda: t Av SacHnTe soesep(a), B(o)eie m(u)AovrTio, recn(o)opii 3emmi iiikvivoscit(oii).
4,351Z3

(I' lo Vasilie voievod, din mila lui Dumnezeu, domn al Tarn Moldovei. 7142 <1633

septembrie 1 1634 august 31>").


Arh. Nationale Bucumti, Fond Sever Zotta, dosar nr. 131, f. 47 (copie moderna dupa trad.).

Inst. de 1st. A. D. Xenopol"

Igi, Fotografii, XXVIII/29 (xerocopie dupa orig. i dupa

copie).

EDITH: Catalog. Supliment, I, p. 215, nr. 649 (rez. dupl. copie).

1645 (7153) martie 16, Pope0

30

1. Eu, Crastiian, feciorul Mdriei, nepotul lui Gavril, s<o>lra lui Tiliman si

a lui Petrild, din sat din Vornicni, scris-am si mfirturisescu cu cest zapis al
miu, cum eu, de a mea bundvoie, de nime inbiiat, nici a<s>luprit, am datu a
mea direaptd mind si mosie, toatd partea mane-mea, MAriei, din sat din Fauri,
ce iaste pre valea Bancovicilor, mai sus de Piscani, ce sd inparte c<u>I rdspopul
Mihdil(d) si cu DAmiian Cioroiul. Aceasta parte di ocin<>1 si de mosie o am
dat Mdrii de Bancovici, derep(t) suf<let>lul mane-mea, Mdrie, si derept sufletul
miu, ca sd ne fie pomand, In vci; sd-i fie ocind si mosie [i] si feciorilor sdi, in
vci.
$i nime de nepotii miei sau de altA rudd sd n-aibA a sd amest<e>lca la cea
ocind, cd i-o am dat dinaintea poporului, si a besrecei si a popei lui Eftimie din
Popest(i), si Miron Suman de Giurcani2, si Ionasco Fastci3, si Oarta de PAgAcni4,
si Nistor a Flocoasei, si Cazanoschi si multi oamen(i) buni. $i sd OA a-s(i) face si
dirse domnesti.
$i m-am prilejit si eu, Focea uricar, d<e-am>' scris Cu maim mea, sd sd stie.
lltic(a) V Ilonetpa, B(11) AMT(0) saw', <7155/1645> map('rie) R. <16>.
fI3,

11011

(1)otia vinoup, IICKAA <m. p>.

Arh. Nationale Iai, Fond Spiridonie, XLII/1. Orig., hartie (30 x 21,5 cm), rupt la Indoituri,
trei sigilii melare octogonale, aplicate in fum, din care unul, avand In camp o cruce, aplicat de trei ori.

23

www.dacoromanica.ro

EDITH: Ghibnescu, Ispisoace, 11/2, p. 77, nr. 45 (orig).


Rupt.
2 Scris deasupra rndului, peste alt cuvnt taiat.
3 Ultimele trei slove au fost serse peste altele.
4 Slova II, scrisa peste un M.

1645 (7153) martie 18, Ia0

31

Noi Vasali v(oie)vodA, cu dumnezeiasca mila, domn pArn(a)ntului Moldavei.


lata au venit innainte noastra i innainte tuturor a notri moldovineti boieri, mari

mici, sluga noastra Pintelie Barbovschi i cu fimeia lui, Marie, fata Lupului din

Boloani, nepoata lui loan vatavul, 0 au aratat irmainte noastra un zapis de


marturie de la Gheorghie ce-au fost parcalab Hotinului 0 de la al ti oameni buni,
scriind Intru acel zapis precum au venit innainte lor Boldur batranu cu fratile lui,
Vascan, i surorile lor, Sorca 0 Teta 0 ... I, i
0 de la al ti fii a lor ...I, de a lor
bunavoie, de nimine asupriti, nici saliti, 0 au vandut a lor dre(a)pta mina i batina,
dintru un ostrov intre iazul cel mare, 0 cu loe de iaz in satul Balodnii, ce-i pe
Volovatu, in tanut(u1) Dorohoiului, care acea parte o au cumpArat moul lor, loan
vatavul drept ...I sute zloti tatarati. Si iarai, giumAtate din satul Cotiuca [lipsa]2
tAnut, parte de sus, ce iara(i) au cumpArat-o moul lor ...I vatah, drept patru sute
zloti tAtarati, iari cu loe de iaz
Volovatu, ce cade in gura Volo<vatului>I.
Si daca am vAzut acel adivarat zapis de la Gheorghie parcAlab de Hotin, 0 de
la alti oameni buni, scriind intru acest chipu, precum ca dresile ce au avut Ion
vatavul de cumparatura de la al ti cu sfintii odihniti3 domni, care mai innainte de noi
au fost, i aceli drese li-au prapddit Inca in zilele lui Mihaiu v(oie)vod cand au venit
cu multa oaste in pArnantul nostru.

Drept aceia, noi am crezut 0 de la noi incA i-am dat i i-am intarit slugii
noastre mai sus scris(e), Pintilie Barbovschi, i cu fimeia lui, Marie, fiica Lupului,
nepoata lui loan vatavul, pe aceli parti de ocina mai sus zisa, dintni un ostrov intre
iazul cel mari, in hotarul satului BaloAnii, i cu loe de iaz 0 de moara pe apa
Valovatului, i iarai giumatate din satul Cotiujdnii, cu loe de iaz 0 de moara, ce
cadi in gura ValovAtului, i din vetrile satelor 0 din tot venitul, ca sa-i fie lui

copiilor lor driapta ocinA, i cumparatura, 0 uric 0 intaritura, cu tot venitul,


neclintit nici odinioarA, in veci vecinici.
$i altul sa nu sA amestece innainte acetie adevaratii cartii noastre.
in E(i), 7153 <1645> mart(ie) 18 zile.
Singur domnul au poroncit4.
Dumitracu <a scris>.
La nefiinti in locul boierilor5, Todera(cu) vel logof(et), ...6.
C(ostandin) Bal RAcovita ve! logof(at).

24

www.dacoromanica.ro

De pe cel adivdrat sarbesc ispisoc s-au tAlmAcit de mine i fiind intocmai din
cuvAnt In cuvnt, marturissc cu a me iscaliturd. 1813 noemvr(ie) 25.
Copie aceasta fiind scoasd de cata mine intocmai dupa ce adivarat copii, se
adivereazA. Mih(ai) I(a)ma(n)di <m. p.>.

Copii. Copie aciasta fiind Intocmai cu copie tlmAcit ce s-au scos de pe cel
adevArat, care poslAduindu-sd din cuvnt in cuvAnt, s'A adevereaze i de catre noi.
Veniamin Mitropolit Moldaviei <m. p.>.
1814 noemv(rie) 207.
Arh. Nationale Ia0, Documente, CCLXXVIIU2. Copie dupa trad.
Ibidem, LXIV/4 (ment.).
Arh. Nationale BucureVi, Doc. istorice, DXXX/73 (copie dup. copia de mai sus).

Inst. de Ist. A. D. Xenopol" la.i, Fotografii, XXVIII/31 (foto dupl copia de la Arh.
Nationale Iai i dupa copia de la Arh. Nationale Bucurqti).
I Loc liber.
2 Nota copistului.
3 Scris deasupra randului.
4 Urmeaza un cerc in interiorul caruia se afla literele: L(ocul) p(ecetii) g(ospod).

5 Grqit, In loc de: boierului".

6 Probabil, in original, urma semnatura logofatului al doilea Racovita Cehan, pe care


traducatorul actului nu a putut sa o descifreze.
7 intarirea mitropolitului se afla la Inceputul documentului.

1645 (7153) martie 21, Iai

32

t liw

SACHA BOEBOM,

E(o)Itaio m(H)A(o)vrTto,

r(o)cn(0)A(4)in

36m(A11)

Dat-am cartea domnii ml(e) slugii noastre, lui Toader, ficiorul lui
Isac de Dumni, ca s(A) hie tare i putrnic cu cartea domnii ml(e) a opri i a
0116 pArtile altor rzi din sat din Plopni, pentru cci, cAndu s-au pArAt cu
MWAMEICK011.

samentiile BalicAi, pentr-acel sat, au cheltuit mula cheltuial i nu i-au mai


intorsu alti rdzi.

Deci sA le opreasc pArtile pn-i vor intoarce banii. Iar cui va pArea cu
strAmbul s vie s'a stea de fat().
H

t
t

HAIC

tic,

FIE IMAET.

.571 <7153/1645> mapTC(6)

<21>.

Gaam r(o)cn(o)A(n)N% Benin.


1111811A <n'ion>.

Arh. Nationale BucureVi, Doc. istorice, CDLDC/13. Orig., hartie, rupt putin la Indoituri,
sigiliu domnesc mijlociu, aplicat in cemeala r0e, slab imprimat.
Inst. de 1st A. D. Xenopol" Iai, Fotografii, XXVIII/32 (foto).

www.dacoromanica.ro

25

1645 (7153) martie 22, Ia0

33

t HW Haul&
C3*(e)

MWAAABcKON.

BOeBOAA,

6(0)Nalo

Tifi111A0111e

soap, BeAlititiMii
rnoTulli N mina* er(o),

MWAAcificKHmii

ABOplitill
tie

AN(N)n(o)cTTio,

npiA

NAM

r(o)cn(o)A(d)rk

npivk

ti

sAHMN

3EMA11

N(A)LiteMti

mantimil, GOAlipe1l8A <114>1111eMV H4B11A


iiill1pliKA, AIIIIIA ...2, IiiiittiM NenoNo*Aelm A

11

N npoktnN 4ACT HM 34 VrA11113 WT Trkr ItIcKoN, NA CrhrNA

npl1ceA0B4NN,

MOrkAA1 N
ihrillimAti nNTap, NoTopYN MiCTO Blum 34 Kinle*NO GABA NM,
KNA*11A. T44 WM npomnu BOAiiptiNt? 11(4)weMV H0N4lint0 PVcVA BNB ABOptINK,
NAKOM,
BACWAY

WHN

4TO

IMAM

c'h

KVntio

spaTTram

Nx,

HeKVAAN

inplirliAAB CapxelocKomv, pam Tpti AecAT vrN, n(N)N(41)5N rOTOBN.


T11(), npYliAe npAp, MAU N iipAA 11(4)WeArtil HOAK HeKVA410
AlOrlIAAA 11 nOTOKMNAH ct VII spaTi? CBOeMV, HWH4II1K0 NAVA 11.11p1MA4G, H
npomn LiAcT er(0), 4TO di NM tosepeT WT TOe AVrANe3, pci,(1. neT AeCAT
AeVKOKHX, i1(N)11(i)311 roTosu.
TAKO*Aepe,

11pAA

WWII

3A
er(o) Aospopo
nuT(ap),
11
T11*(6) cii 110TOKMNA

WhfrhNmAH
tipHcHAOSAII,

irkplilsAAB,

npYtiAe

11

HET MCAT ti

np0AA4 But LiacT er(0),


ABA AeVICOEMX,

npAA

11(4)111eMil

GOAtpti

BAC(H)ATe

BOAt, HUM 11110110*Ae111i

He

NAVA
4TO Wil HMAET Bit TOe At?rAti(e)3, NW
ciis

BpATV

CBOeMV,

HWHAIIIKO

n(11)11(11)$11 rOTOB11.

ct BOAiipHN 11(4)1116MV HWHAWKO Pvc(v) rilip1M4414 H nA4TI1A


TOTH
n(N)N(ii)5N smu(e) MON, pm AetiKOBli, Ins pVISH HatillA
Kliiirmiell er(0), illispNKA, 11 iipATTIAM eX4, HeKVAAN MOrhAAt ti

BrilcTAA

lia1m1N010
ABOpHiiK

Lode thprktimati nNT(ap), WT npAA H(A)ItteMii sonipu.


cknomp

Tiox(e), nONAe nfrkA liAmti ti ripAA 11411111M BOAtpli rAtirOpYe COrhil


TFkr IficKOMV ti &NA OeriOae, TH*(e) WT Idc, wliNNIN
WT

irk

tiM AOR010 ROM', N Flp0MAN ABA


A0mOsii, C11 Sec Miff() 4TO 11,1%46T TON AOMORI WKfl'isCT HM, NA GThrtiAX
Trksv*(e)NAcKNH. T4A WW1 npomAN N(4)weiNv sonipun(v) sNw(e) nucaN,
trilpii'hAAB Opxeiontotav, paXi tleTHpH AeciT ti WalM vrN,
11WHAIIINO PVcVA

NenoNoneNN

lie

npNcimoBaNN,

34

ri(N)N(t)sN roTorm.
Tor(o) pmu,

r(o)ca(o)AcTs(o) MN, mice vsmixorN AospolosonNo MM


TOKMCKAO ti 110A11014 3AnAAT, li WT tiAc ettrelic(e) Amoxon& N neTsplIANX0m
soniproi(v) r(o)cn(o)AcTs(a) MH, HWNAMIKO NAVA 1114K.LA46 134XelocK0MV, NA
TOe Avrime3 u(e) cVT 114 GT111114 PVcKOmit N NA Toe Asa AOMOBN NA
CrisrliA Tpsv*ANctfiN N MiCTO nO WKpIsCT HM, KAKO Aa ecT NA% N WT NAc
Rao wTii(H)tilf, N IiiiKVnAetiTe, ti &OM N nOTriploKAeliTe, Cis risCAM A0X0A0m.

MN M ct He VmuumeT.
OV Inc,

s(%) n(t)T(o) .3Pir mapTv a.

t GAAM r(0)cn(0)A(11)11% K434A.


TOAep4illii0 REA Awr(w)4.(e)T ticKAA <m. p.>.
t S4c(11)Kie HWpAAT <1111C4A>.
26

www.dacoromanica.ro

f Io Vasilie voievod, din mila lui Durrmezeu, domn al TArii Moldovei. Ltd
au venit Inaintea noastrd i inaintea tuturor boierilor nostri moldoveni, mari si mici,
boierul nostru Pavd1 vornic de gloat i cneaghina lui, Mdriica, fiica ...I, nesiliti de
nimeni i nici asupriti, si au vandut partea lor de dugheni din targul Iasi, pe Ulita
Ruseascd, pe care ei au avut-o impreund cu fratii lor, Neculai Mogdldea i Vasilie
ardiman pitar, care loe a fost de cumpArdturd bunicii lor, Cniajnia. Aceea au
vdndut-o boierului nostru Ionasco Rusul, fost vornic, pralab de Orhei, pentru
tseizeci de ughi, bani gata.
$i de asemenea, a venit inaintea noastrd i Inaintea boierilor nostri Neculai
Mogdidea i s-a tocmit cu fi-atele sAu, Ionasco Rusul parcdlab, si a vandut partea
lui, ce se va alege din acele dugheni, pentru cincizeci de lei, bani gata.
Si de asemenea, a venit Inaintea noastrd i inaintea boierilor nostri Vasilie
Cdrdiman pitar, de bundvoia lui, nesilit de nimeni i nici asuprit, si de asemenea s-a
tocmit cu fratele sdu, Ionasco Rusul pdralab, si a vdndut toata partea lui, pe care el
o are in acele dugheni, pentru cincizeci i doi de lei, bani gata.
$i s-a sculat boierul nostru Ionasco Rusul pircdlab si a pldtit deplin acei bani
mai sus scrisi, 152 de lei, in mdinile lui Pavl vornic i cneaghinei lui, MArica,
fratilor ei, Neculai Mogdlde i Vasilie Cdrdiman pitar, dinaintea noastrd
dinaintea boierilor nostri.
$i de asemenea, a venit inaintea noastsd i inaintea boierilor nostri Gligorie

Sordci, sdponar din argul Iasi, si Ana Sevoaie, de asemenea din Iasi, nesiliti de
nimeni i nici asupriti, ci de bundvoia lor, si au vdndut cloud case, cu tot locul pe
care 11 au acele case Imprejurul lor, pe 'Ulita Trabujeneascd. Aceea ei au vindut-o
boierului nostru mai sus scris, Ionasco Rusul pircilab de Orhei, pentru patruzeci
opt de ughi, bani gata.
Pentru aceea, dornnia mea, dacd am vdzut tocmeala lor de bunavoie i platd
deplind, si de la noi Inca' am dat si am intarit boierului domniei mele, Ionasco Rusul
pdralab de Orhei, acele dughene care sunt pe Ulita Ruseascd i acele cloud case pe
Ulita Tribujeneasca i locul pe dimprejurul lor, ca sd fie si de la noi dreaptd ocind,
cumprdtura, si uric si Intr' ire, cu tot venitul.
$i altul s nu se amestece.
La Iasi, In anul 7153 <1645> martie 22.

t ins* domnul a spus.


Toderasco mare logorat a iscAlit <m. p.>.
t Vasilie Corlat <a scris>.
Arh. Nationale Bucuresti, Doc. istorice, CLXVIII/2. Orig., hartie (42 x 29 cm), sigiliu
domnesc mijlociu, timbrat, avand In camp un scut polonez, Incarcat cu capul de bour, care are steaua
cu sase raze Intre coame, iar la dextra semiluna i spada i la senestra soarele i sceptrul; scutul este
timbrat de o casca cu lambrechini, care are deasupra o coroana Inchisa, Incadrata de cifrele arabe
1633; de jur Imprejur Intre doua. cercuri perlate, legenda: t Yw &aide soesega), E(olalio
ix(u)nocffio,

rocri(o)Aapif

3MAII

MWAMICK(011).

.spons

(t Io Vasilie voievod, din mila lui

Dumnezeu, domn al Tarii Moldovei. 7142 <1633 septembrie 1


1762 iunie 29 de Evloghie dascal.

1634 august 31>"). Cu o trad. din

www.dacoromanica.ro

27

Inst. de Ist. A. D. Xenopol" Iasi, Fotografii, XXVIII/33 (foto dupa orig.).


EDITH: Caprosu-Zahariuc, Documente Ia#, I, p. 399 + 401, nr. 322 (orig.).
I Rupt.
2 Loc liber.
3 Asa In orig.
4 Gresit, In loe de: mx.

1645 (7153) martie 24, Ia0

34

f Adec(d), eu, Costea Barbovschii, 0 cu giupdineasa me, Anghelina, fata lui

Patuc Cracalie, scriem 0 mdrturisim cu cestu zapis al nostru cum noi, de nime
nevoiti, nici asupriti, ce de bundvoia noastrd, am vandut a noastrd direaptd ocind 0

mo0e din sat din Lntdti, c iaste pre Prut, in tinutul Cerndutilor, din tot satul
toatA partea ce sd va alege partea lui Patuc Cracalie, cu tot venitul. Acea am
vAndut vdru-mieu, lui Alecsii, feciorul Mdricutii CededMask dirptu [dirptu]
optuspredzece lei bdtuti, bani gata.

$i s-au sculat Alecsii Cracalie 0 ne-au acut platd deplin iniru mdna
no(a)strd, aceea ce mai sus scrii, 18 lei bdtuti, tot(i) deplin.
Si In tocmala no(a)strd s-au tAmplat: durnnealui Costantin DrAguescul, 0

Pdtmco T<dn>ltA, 0 Isac Cucoranul, 0 Isar Grama, i Brandzanul i Prodan


Drdgqescul.
$i eu, Ionaco diiacul, am scris.
Deci noi, deacd am VAdzut de bundvoie tocmalA 0 plat(d) deplin(d), noi Inca
am IntArit 0 de la noi lui Alecsii Cracalie, ca sd (i) fac(d) 0 dirse domneti, ca sd
hie direaptd (Kind i mo0e.

5i, pentru mai mare credintA, ne-am pus pecetile 0 am isalit, ca s(d)
creadzd.
Him A(k)Hd BACH& BOESOM.
V Inc, B(11) ('k)T(0) .3par, m(i)c(A)act m(g)pTv i'A.
t13,

HOCTE EApBORCKH,

FICKAX <ITI. p.>.

Isac Cucoranul <m. p.>.


f13, Hop IICKAA <ITI. p.>.

A3, Hp0AAH AnrvinecKvA <m. p.>.


Muzeul Judetean Suceava, Documente, nr. 4139. Orig., hArtie, rupt putin la indoituri.
Arh. Nationale Bucuresti, Colectia microfilme, Austria, rola 202, cadrul 407 (microfilm dupa

orig.) si cadrul 406 (trad. germ. autentificata In 1783 iunie 20, la Cemauti, de I. Predeticz); idem,
Fond Sever Zona, dosar nr. 61, f. 79 v, nr. 2 (rez. germ., fail an).
Arh. Nationale Suceava, Colectia documente, 1155 (foto dupa trad. germ.);
Inst. de Ist. A. D. Xenopol" Iasi, Fotografii, XXVIII/34 (xerocopie dup. orig. si foto dupa
trad. germ.).

28

www.dacoromanica.ro

EDITII: Caprow, Noi doc. mold. din arhivele vieneze, p. 192-193, nr. 4 (orig. dupd foto);
Wickenhauser, Bochotin, p. 81-82, nr. XIX (trad. germ.); BAlan, Doc. bucovinene, I, p. 244-245,
nr. 140 (trad. dupl o trad. germ.); Catalog. Supliment, I, p. 215, nr. 650 (rez. dupA microfilm orig.);
Tezaur Suceava, p. 154, nr. 412 (rez. dupA foto trad. germ.).
Sters.

1645 (7153) martie 25, <Iai>

35

t Adecd eu, CrA'stina, i cu fiiu <mieu, Costan>tinl, nepotul ii Mdrgeritei,


scriem i mdrturisim cu cest <zapis al nostru>1 cum noi, de bundvoia no(a)strd, de
nim siliti, nici <asupri>lti, amu vAndut lui Mihil croitorului i femei(i) sa<le,

...>lrei, din talpa casdi lui Mihdild un pas bun din locul <...>1, si pe lungu din
cheoto(a)re(a) casdi pina In 1114 de<spre Md>indstire lui vodd, ia[a]mu vndutu,
direptu dzeci lei bdt<uti>1, ca sd-i fie lui Mihil i femei(i) sale si feciorilor
dire(a)ptd ocind si mosie. Si sd nu sd mai Into(a)rcd aceasta cumpardturd niciodatd.
$i In tocmala no(a)strd au fostu: Oprea cizmarul, i Harta sdbiiarul, s<i
G>lhiorghie userul, i Ghiorghie bdcalul, i Tdmas vdtdmanul din ltdchiteni,
Nechita vdtdmanul din Iuganii, i 5tefan ot tam, si Iacob feciorul Oprei i molti
oameni buni, tinere i bdtrd<ni>2, au fostu Intr-aceas<a>1 tocmald,
fie lui
mosie In veci, sd s(e) stie.
5i, mai pre mai mare credintd, ne<-am>2 pus si peceti<le>1.
<V lac>3, (%) gii)T(o)
marCie) a
t Simion diiac <am>2 scris <m. p.>.
Arh. Nationale Bucureti, MAnAstirea Galata, XIV/3. Orig., hArtie difolio (30,5 X 21 cm),
filigran, rupt laindoiturA, un sigiliu melar, aplicat in fum, neclar.
Inst. de 1st. A. D. Xenopol" lai, Fotografii, XXVIII/35 (xerocopie dupA orig.).
EDITII: Catalog, II, p. 352, nr. 1765 (rez. dup orig.).
I Rupt.
2 0111iS.

3 Rupt; actul a fost scris In Iai, avAnd In vedere martorii.

1645 (7153) martie 27

36

Altu zapis a lui Stefanu, si Luca si Dobratie, ficiorii Musei a lui Penteliiu,
scriu i mdrturisescu cum de a lor voie bund au vandut a lor mosie din satu din
Gldvdnesti, a patra parte din satu, din campu, din pAdure i cu loe de prisacd i cu
vad de moard, au vandut-o lui Statie vamesul celui mare, drept 7 galbeni, sA-i fie
mosie, in veci, i sd-s(i) facd i dres domnescu pe aceastA mosie.

www.dacoromanica.ro

29

i, pentru credinta, au pus si pecetAle.


Le(a)t 7153 <1645> mart(ie) 27.
Simion diiacul <nrican>.
Arh. Nationale Bucureti, Ms., nr. 573 (Condica Manastirii Rachitoasa), f. 123. Copie
prescurtata.

Inst. de Ist. A. D. Xenopol" Ia.5i, Fotografii, XXVIII/36 (xerocopie dupa copie).


EDITII: Catalog, II, p. 352, nr. 1766 (rez. dupa copie).

1645 (7153) martie 28, Ia0

37

AdicA eu, Lupu TAutul, si fimeia me, Mana, fata Udochii Anghiloaie,
nepoata Mariicdi, scriem si marturisim cu acest zapis al nostru cum noi Insini, di a
noastrA bunavoie, de nimine sAlit(i), nici nevoit(i), am vandut a noastrA dreaptA
ocinA si mosii, ci mi sA cuvini din giumdtati di sat din Medvica, pi apa Prutului, din
a triia parte din giumAtate di sat, giumAtate. Aceasta o am vndut dumWs(ale) lui
Ureche vomicul cel mare di Tara di Gios, drept saptesprezece lei batut(i), cu tot
venitul, ci va fi pi direaptA partea noastrA, ca s-i fie dum(i)s(ale) direaptA mina' si
mosii, in veci de veci.
, mai spre mare credintd, am iscAlit si am scris cu mAna me si mi-am pus
pecetie me, cA noi am vindut den Divanul mArii sale, lui vodA, dinaintia a tot(i)
boierii, si mari si mici, sA s'A* stii.
t? tic, B(%) AMT(0) ,spHr,

"trae) al.

<IscAlit>: Eu, Lupul TAutul, cam% riman, Cl

0510?

meto'.

Cantora hotArAturilor Oblastiei Basarabiei.

Copia aceasta, posleduindu-sd din cuvant in cuvint si fiind scoas Intocmai


dupd tAlmacirea celui adivArat ispisoc, di aceia, pe temeiul jurnalului Incheiat la 19

zile a cestii luni iuni(e), s-au incredintat cu iscaliturile cuviincioasd si puniria


pecetii ImpArkesti, In Chisindu, anul 1830, luna iunii, 24 zile.
<IscAlit(i)>: predsidatil, Rusul; 1(ocul) p(ecetii).
Secretar, Gabura.
Stolonacealnic, VasAliu.
Arh. Istorica Centrala de Stat a Actelor Vechi, Moscova, Federatia Rusa, Fond 1299, opis 1,
dosar 521, f. 179 v., nr. 7. Copie. Actul a fost transcris la Moscova de dl. profesor dr. Ioan Capro4u.
Ibidem, f. 126 127, nr. 7 (trad. rusa moderna).
EDITII: Bulat, Diviziunea proprietdlii, H, p. 397-398 (rez. Intr-o adresa catre Divanul Cnejiei
Moldovei, din 1809 octombrie); Caprou, Cdteva documente, p. 52-53, nr. 3 (copia de la Moscova).
i

singur am scris, cu mana mea".

30

www.dacoromanica.ro

1645 (7153) martie 28, Ia0

38

Ge VEO MN, TOAepAIIIISO ReAHISHN A0r0+ET, N TOMA ReANKNN Asornitt


roptieri 3MAN, H fARpHA XATMAH H nwpicanast? CiNasocon, H IIWMAICH HAMO'
stiereptim, N l'HOprNH lieANISHN 4AWNHK, N kiMHTpt?
BEANKHN orwrap, N
trIpAAN

BeANKNN

gwrone

NINTHWiepH,

#4,130pHWIN

PAKOSH411

rAOTHHH

ANNOrN

ileXAH
BOAApH

A0r04hT, H HENIOA
WT mol) rocnoq(airh) HAHIEN

STOpHN

MHAOCTN. Scriem i mrturisim Cu acest zapis al nostru cum au vinit inainte noastr

Lupu Tutul cu fimeia sa, Ileana, fata Odochii Angheloaiei, nepoat Marici, de a
lor bunavoie, di nime Inbiiati, nici
vandut a lor driapt ocia i mo0i,
ce au avut In sat In Medveja, pe apa Prutului, din giumtati di sat, partia de sus, din
a triia parte, giumtate. Aceasta o au vandut dimisale, lui Ureche mare dvomic de
Tara de Gios, drept dazci i cinci de talen i batuti, cu tot venitul, ce va fi pre acea
parte.

Deci noi, Vdzand de a lui bunavoi tocmala .1 plat deplin dinainte noastra,
douazeci i cinci de talen i batuti, noi Inca am fcut di la noi acest zapis dumisale,
dvomicului Ureche, ca sd-i hie dumisale i de la noi credint i mdrturie.
Si, mai mari credint, ne-am pus pecetile i am isclit, sA sAtie.

In I4(i), 7153 <1645> mart(ie) 28.


<Iscalit(i)>: TOA,EpAWKO SEA A0r0+11T.

TOMA NANA' Asopinis romea BeMAN.


l'ARMA XATMAH.
11WpAAIIN BeANKHH BNCT(A)p(HH)11.

reopraa sCA
AS'AANTpi? El?)(VW Gen

cuT(4)p.

HENIOA.

11WrOdi BeAl SOIHINK.


PAKOBNirk STOpHN nore4eT.
4WANNTpAWKI? ICAVtlefl.

Cantora hotraturilor Oblastii Basarabiei. Copia aceasta, posleduindu-sa din


cuvnt In cuvant i fiind scoasd Intocmai dup talmcirea celui adivrat ispisoc, di
aceia, pe temeiul jumalului Incheiat la 19 zile a cqtii luni iuni(e), s-au 1ncredintat
cu iscliturile cuviincioas i puniria pecetii Imparteti, in ChiinAti, anul 1830,
luna iunii, 24 zile.
<Iscalit(i)>: predsidatil, Rusul; 1(ocul) p(ecetii).
Secretar, Gaburd.
Stolonacealnic, Vasaliu.
Arh. Istorica Centrala de Stat a Actelor Vechi, Moscova, Federada Rusa, Fond 1299, opis 1,
dosar 521, f. 180, nr. 8. Copie. Transcrierea a fost facuta la Moscova de dl. prof. dr. loan Caprosu.
Ibidem, f. 127-128, nr. 8 (trad. rusa moderna).

31

www.dacoromanica.ro

EDITII: Caprosu, aiteva documente, p. 53-54, nr. 4 (copia de la Moscova); Moldova, IV,
p. 117-119, nr. 44 (aceeasi copie cu trad. In limba rusft a editorilor).
1 Gresit.

1645 (7153) martie 28, Iai

39

Suret de pre un ispisoc di la Vasile \Todd, din anul 7153 <1645> martie 28, pi
giumdtate din a treia parte di sat din Medveja de Sus.

Adicli au venit Inaintea noastrd

lnaintea tuturor boierilor notri

moldoveneti, mari .1 mici, sluga noastrd Lupu Tdutul, dinpreund cu sotiia sa,
Ileana, fata Odochii Anghiloaiei, nepoata Maria., de a lor bundvoie, di nimene
siliti, nici asupriti, i au vfindut a lor driaptd mind i moie din sus, din giumdtate
de sat Medvejaa, ce esti pe Prut, din a triia parte, giumdtate. Aceasta au vdndut
cinstitului i credinciosului nostru boier, Grigorie Urechi marelui vornic de
Pdmantul de Jos, drept dodzdci i cinci de talen bdtuti.
$i, sculdndu-sd al nostru boier mai sus scris, Grigorie Urechi marele vornic,

i au pltit deplin aceti mai sus scri(i) bani, &Az:lei i cinci talen bdtuti, In
rranule slugii noastre Lupu TAutul i a sotii lui, Ilenii, fata Odochii, lnaintea
noastrd i Inaintea boierilor notri.
5i noi, vAzdnd a lor de bundvoie tocmald i deplind platA, i noi, aijderia, i
dita noi, am dat i am Intdrit <la>' al nostru credinciosului i cinstit boier, Grigorie

Urechi marele vornic, aceastd mai Inainte zisd, din giumdtate de sat de Medveja,
din a triia parte, giumdtate, cum ca a fie lui de la domnia mea driaptA ocind i
cumpdaturd, cu tot vinitul, neclintit nici odinioard, In vecii vecilor.
Scris In Iai.
Singur domnul a poroncit.
Toderaco fiind vel logort.
Focea <a scris>2.

Tdlcuit di Iosaf Luca ieromonah.

Cantora hotdraturilor Oblastiei Basarabiei. Copia aceasta, posleduindu-sd


din cuvant In cuvant i fiind scoasd Intocmai dupd tAlmdcirea celui adivdrat ispisoc,

di aceia, pe temeiul jurnalului Incheiat la 19 zile a cetii luni iuni(e), s-au


Incredintat cu iscAliturile cuviincioasd i puniria pecetii imprteti, In Chiindu,
anul 1830, luna iunii, 24 zile.
<Iscdlit(i)>; predsidatil, Rusul; 1(ocu1) p(ecetii).
Secretar, Gaburd.
Stolonacealnic, Vasaliu.

32

www.dacoromanica.ro

Arh. Istorica Centra% de Stat a Actelor Vechi, Moscova, Federada Rusa, Fond 1299, opis 1,
dosar 521, f. 180 v., nr. 9. Copie. Transcrierea a fost facuta la Moscova de dl. prof. dr. loan Caprou.
Ibidem, f. 128 129, nr. 9 (trad. rusa moderna).
Arh. Nationale Chiinau, Fond 37, opis 3, dosar 886, f. 149 (rez. in limba rusa, Cu data de zi
greita: 29).

Bulat, Diviziunea propiereitii, II, p. 398 (ment. Tntr-o adresa catre Divanul Cnejiei
Moldovei, din 1809 octombrie); Moldova, IV, p. 119-121, nr. 45 (copia de la Moscova cu trad. In
limba rusa a editorilor); Caprou, Cateva documente, p. 54-55, nr. 5 (copia de la Moscova).

Ornis.

Urmeaza mentiunea: L(ocul) p(ecetii)".

40

1645

martie 29

Ce oystu Aud, ToAtipaamo Ben AOP(0)4(eT), rAHrOpH


BeA swp(au)K
H
reuma sen swp(Nu)K
11 1110111
BeA1AN,
BeA
TWMAKH
AWANiN UNAN,
BNCT(ApHNIC),
H
RAMAN
BeA
Me(e)A(NH4Ap), H rewprmi
SEA
ct?nyep, Il TIMMHe EldHlitiAeg REA urkTpap, H Partwsmati gepti
AWr(0)41(6)T,
H
ilLAHANp TpeTHN AWr(0)4(e)T, H EACYANH Pwici,
H ROCTANANN %Ton N
AsoimmaN rnoTtoui. Scriem i mArturisim cu acesta scrisoare a noastra ca
au venit innainte noastra Dumitru Carahatu i cu ficiorul lui, Darii, i lonaco .1
frati-sau, Petre, ficior(u)1 Milchi(i), i Bejan i nepotul sau, $tefan, i cumnatul lor,
Haritonu, nepotii lui Marcul, i Paval i Andrii, ficiorii lui Ghervasai, i alt Andrii,
ficiorul Lupului, nepotii Horopcenului, i s-au tocmit dinnainte noastra cu Mihalce
Taban atrariul i cu giupnesa lui, Marie, fata lui Ionaco Stroi1, nepoata lui
Stroici log(o)f(d)t, i -au rscumpArat trei prti di sat di Stolniceni, ce sint pe
TArnua, in tinut(u1) Lpunii, ci aceli trei parti de sat di Stolniceni au fost a lor di

moie i au fost vanduti de niti samintanii a lor lui Stroici log(o)f(A)t.

Acmu, ei s-au tocmit,

.1

au dat Dumitru Carabatu, cu ficiorul lui, Darle,

douzaci i patni di boj di negot, boul drept zaci lei, i au luat el cu ficiorul lui doao
parti, iar ficiorii Milchi(i), i cu nepotii lui Marcu i cu nepotii Horopcenului, carii
mai sus scriu, acetie au dat unsprizAci boi, lar di negotu, cAti zAci lei boul, i au
luat o parti dintr-aceli p4i. $i vecini, ce vor fi pe aceli trei parti di sat, iarai(i) sa
fii cine i cum Ii sa va veni pi parte lui i cu oamenii sal. Acetii au dat tot la m'Ana
Mihalcii TAban Atrar i giupAnesA lui, Marie, fata lui Ionaco Stroici, nepoata lui
Stroici log(o)f(a)t, dinaintea noastrA.
Deci, vAzandu a lor buna tocmala i diplinu plata, facutu-le-am i de la noi
acesta scrisoare, ca sA le fii de cridinti pAna-(i) vor faci i alti dresa domneti.
$i, mai spre mari credintA, am iscalit noi, dup cum mai sus serie, cu m'Anule
noastri.
$i eu, Dumitracu, am scris, sA sA fii.
Din let 7153 <1645> mart(ie) 29.

33

www.dacoromanica.ro

Todiracu vel log(o)f(a)t.


Urechi vel vor(ni)c.
Toma vel vor(ni)c.
Iordache vel vist(iernic).
Vasali Banu vel med(elni)c(er).
Gheorghii Stefan vel sulger.
Irimia Vancul(et) vel atr(ar).
Racoviti Ceh(a)n 2 log(o)f(a)t.
Dumitracu Buhu vel spat(ar).
Saidir treti log(o)f(a)t.
Arh. Nationale Chisinau, Fond 220, nr. 1, dosarul 230. Copie.
Arh. Nationale Bucuresti, Doc. istorice, CCCXXXV/74 (copie prescurtata).
Inst. de Ist. A. D. Xenopol" Iasi, Fotografii, XXVIII/40 (xerocopie dupft copie).

EDITH: Moldova, IV, p. 121-123, nr. 46 (aceeasi copie,

Cu

slove chirilice si trad. in limba

rusii a editorilor).

I Asa in copie.

1645 (7153) martie 31, Iai

41

Ttu

EACNKie

BOSOM,

NIWAAARCKON.

C3*(e)

r(o)C11(0)ACTE1(0)

E(o)*1110

M(H)A(0)CTTIO

MN

MAN

r(o)cfl(o)A(iOrk
HOTRIMANA(H)

aMAN

N(A)WEMV

sootpun(v) ruwprie POWKA GUS EDICT/WM HA UPON RAHN VANN pram, HM11:
GTAN, C11 *NM er(o), 111%pHKA, N Cl% C(h1)11(0)3E NX, &AN&
111111pYA,
C% c(w)11(0)3e EN, H C3AOKTIA,

C(111)14(0)BE,

EN ChfpWIKA,

C'h

C(61)H(0)BE EH, OTAN

H 11111HKA, WT HcmicoK 3A BNKtiHAENTE, 4TO VK43OHAA ripm NAMN WT noKomaro

NAVA BOMA 4TO MI CEBE MAMA TOTH HAWANN WT NEK0Ap(15) NIOU,OK ASORMK,
p<W>1 TN; AerliT Vril *OATH, KA<KO>1 AA ECT H WT NAC Rau X0AOHN LWFANN,

sontomv u(A)alemv sniu(e) mum, Dwpra POWKA BNCTAp(IINK).


11 WI AA ch [AA] tie VMHWAET.

V Vic,

A(.11)T(o) ,opur MApTv


GAM r(o)cn(o)A(11)11% BEAliA.
TOAEpAWKO BEA Awr(w)+(e)T HCKAA

<M. p.>.

t Io Vasilie voievod, din mila lui Dumnezeu, domn al Tarii Moldovei. Jata
domnia mea am dat i am intarit boierului nostru Ghiorghie Roca, fost vistiernic,
dreptii sai robi tigani, anume: Stan, cu femeia lui, Marica, i cu fiii lor, Andonie, i
Griul i Maria, cu fiii ei, i Odochia, cu fiii ei, i Furnica cu fui ei, toti fiii lui Stan
i ai Mricai, din ispisoc de cumparAtura, pe care l-a aratat inaintea noastra de la
raposatul Radu voievod, ea' el 0-a curnparat acei tigani de la Nicoara Motoc, pentru
treizeci de ughi galbeni, ca s-i fie, i de la noi, drepti robi tigani, boierului nostru,
mai sus scris, Ghiorghi Roca vistiernic.

34
www.dacoromanica.ro

$i altul a nu se amestece.
La Ia0, anul 7153 <1645> martie 31.
f 1nsu0 domnul a poruncit.
Toderaco mare logofat a iscAlit <m. p.>.
Arh. Nationale Bucuresti, Doc. istorice, CLXXIX/12. Orig., hArtie, rupt la Indoituri, sigiliul
domnesc mijlociu, timbrat, avAnd In amp un scut polonez, IncArcat cu capul de bour, care are steaua
Cu sase raze ?rare coarne, iar la dextra semiluna i spada i la senestra soarele i sceptrul; scutul este
timbrat de o cascA cu lambrechini, care are deasupra o coroanA Inchisa, incadratA de cifrele arabe
1633; de jur Imprejur intre douA cercuri perlate, legenda: t iw andie goesop(4), 8(o)mato
m(u)norrilo,

rocn(o)Aapti

3emAtt

Alwmartat(oti).

apms(t Io Vasilie voievod, din mila lui

Dumnezeu, domn al TArii Moldovei. 7142 <1633 septembrie 1 1634 august 31>").
Inst. de Ist. A. D. Xenopol" Iasi, Fotografii, XXVIII/41 (foto dupA orig.).

EDITII: Iorga, Si. fi doc., XVI, p. 298, nr. 10 (rez. cu extrase, dupa orig.); Crefterea
colectiundor, 1916, p. 89 (rez. dupA orig.).

I Rupt.

1645 (7153) martie 31, Iasi

42

Tw HAMM

AAMAARCKON.

flilmeM

BOVIOAd,

B(0)XY10

r(oc)n(o)Ac(T)s(o)

M(H)A(0)C1Y10,
Mil

GOAipHHV

r(oc)n(o)A(a)ris 3MM'
r(oc)n(o)Ac(T)s(o)

Neaniul vornecul de gloatA. DAmu-ti tire, deaca vei vedea cartea dorrmiei mle, iar

tu sd mergi la sat la Gherghicni 0 la sat la TAlhAreti 0 a strangi oameni buni,


megiia0 de pren pregiurul acelui loc, i sd socoteti sA alegi pArtile de ocind
dintr-acle sate a boiarenului nostru, a lui Buhu spdtariului, care pArti are dumnealui
de cumpArdtur. Si s alegeti pe drse, cum vor spune, foarte sA socoteti pe direptul.
Toe nninem r(oc)n(o)A(cT)s(o) MN.
I <7153/1645>mapT(Te)
<31>.
V Mc, A(t)T(o)
t GAM 11001(0)1400ln BeAtA.
Bibl. Nationala Bucuresti, Documente istorice, 1194. Orig., hArtie difolio (29 x 20 cm),
filigran, sigiliul domnesc mijlociu, aplicat In cemeala rosie, slab imprimat.
Inst. de Ist. A. D. Xenopol" Iasi, Fotografii, XXVIII/42 (foto dupA orig.).

I Scriem domnia mea boierului domniei mele".

43

<1645 martie 31 1645 septembrie 10>

t Adecd eu, Pavd1 adzarca, i cu frate-meu, Cozma Duma, marturisim cu


cest zapis al nostru, cum noi, de bundvoia no(a)strd, ne-am datl partea de ocind den
35

www.dacoromanica.ro

sat den Iurghicni, ce ni O. va alge, si den tarina, s't den fanatu, si den vad de
mo[o]ara i cu tot venitul ei. $i o am dat dumisale, spatariului Buhus, pentru caci

am cadzut intru-o gresala de am furat 2 cai a vomicului Iachim Bandur den


Iurghicni i ne-au prinsu de fata si au vrut sA ne spandzure. Deci am adzut la
dumnealui, spdtariul Buhus, de ne-au platit capetele de la Iachim Bandur, si au dat
dumnealui doi cai.
Deci noi am dat a noastra direapt ocina ca-s(A) hie dumisale ocira i mosie,
In vci, i cuconilor dumisale. Si asijdere, ne-au mai dat dumnealui, spatariul
Buhus, o vaca tallara, de ne-am platit de-ntr-alt nevoie ce cAdzusam.
ne-am dat noi mosiia, cum mai sus serie, denaintea a multi oameni buni,
anume: Patea den Gartesti, i Vasilie Pribagul ot Totoesti, i Iusip o(t) tam, si
Romasco den TAIhru-esti, i Balica o(t) tam, si Stefan ot tam, si Obrjie ot
Iurghicni, i Miron ot tam, si Gligorie ot Bklesti, i Dragosin ot tam si multi
oameni buni.
Deci noi, vgdzAndu plata deplin(a), ne-am pus credi(n)ta, toti pecetile, ca sa-i
hie dumisale mosie direapt si ocin in vci.
3a TON fihlilleM.

<Pe verso-ul fiel a doua, o 1nsemnare contemporan>: Partea BA7arcai si a


Cozmei, feciorii Dumei, ce sa va alge In Iurghicni, despre Dorosca(ni), <si doua

insemnri de la sfiirsitul sec. al XVIII-lea

Inceputul sec. al XIX-lea>:

Con(stan)d(in) Paladi hat(man). N. 613. ara let.


Bibl. Nationala Bucuresti, Documente istorice, 11205. Orig., hartie difolio (31 x 19 cm),
fili gran, un sigiliu melar imprimat de sase ori in cemeala doc., avand In camp silueta unui om.
Inst. de 1st. A. D. Xenopol" Ia.i, Fotografii, XXVIIU43 (foto dupa orig.).

Datat in functie de doc. din 1645 (7153) martie 31, unde nu se mentioneaza decat partile
cumparate de Dumitru Buhus, mare spatar, din satul Iurghiceni (Gherghiceni), si de faptul ca in
acelasi document Durnitru Buhus este mentionat, pentru prima data, in dregatoria de mare spatar (vezi
Nicolae Stoicescu, Dictionar al marilor dregitori, p. 355).

ne-am dat", scris deasupra rindului.

44

<1645

martie 31

1645

septembrie 10>

f Adeca eu, Vasilie ot Totoesti, scriem i mdrturisim, cum serie in cartea [In
cartea] marii sale, lui voda, s'a facem lge lui Paval cu Cozma, frate-sau, pentru o
parte de ocin ce-au avut ei la Iurghicnii, ce iaste data dumisale, spAtariului, lui
Buhus, pentru cace au fost ei cadzuti la o gresala ce-au furat 2 cai a lui Bandur
i-au prinsu de fatA i i-au pltit dumnealui Buhus, de-am strnsu megiias(i) si den
sus si den gios. Deci au marturisit toti megiiasii ca au fost vinovat si Paval, ca
Cozma, lui Bandur, i au dat dumnealui, Buhus, 2 cai lui Bandur.
36

www.dacoromanica.ro

Deci noi, megiiaii, aea mrturisim i tim cu sufletele noastre, anume:


Dumitru Romaco den Talhdreti, i Patea ot Gartecel, i Balica, i Stefan ot
Tilhareti, i unchiu-sdu, Dragosin ot Barleti, i Gligorie ot tam i multi oameni
buni, i toti au tiut cum -au dat ei partea lor de ocind den Iurghicni dumisale, lui
Buhu, de le-au plait capetele Cozmei i lui Pavd1.
Aea scrim i mArturisim noi, megiiaii, i sd hiti dumneavoastrd s'Aratoi,
i

WT r(Ocile4)11,

4M11112.

Vas(i)lii3.

<Pe verso-ul filei a doua, o Insemnare de la Inceputul sec. Al XIX-lea>:


Con(stan)d(in) Paladi hat(man). N. 124. Fled let.
Bibl. Nationala Bucuresti, Doc. istorice, 1/280. Orig., hartie difolio, o amprenta digitala,
aplicata in cemeala.
Inst. de Ist. A. D. Xenopol"

Iasi, Fotografii, XXVIII/44 (foto dupa orig.).

Datat In functie de doc, anterior, unde se mentioneaza cumparatura lui Dumitru Buhus, mare
spatar, In satul Iurghiceni.
i Gresit, In loc de: Gartesti.
2 de la Domnul, amin".
3 Amprenta digitala.

1645 (7153) aprilie 1, Iai

45

Ilw

OMM, fi(o)gfelo m(u)n(o)cTllo, r(o)cn(o)p,(4)Fh aeMAN


4111411M
CI, aim ni1cTeivi Flamm nylon NM HA 11(6)

EncanTe

dAWMAScileHl. 3114MeNHTO

411?411 ere VCANIIINT,


wix(e) TOT INTHIlkiM 14 flimflam EledipNH
114W, am reWprie HANOI 4411INIIK, cAlf*Hn NAM Ram II SipHolo CIW*8010.
Tim mil, Mill, suAlinue ere lip46010 li BiptitAo cAftsv Ao 114C, ZAAOSAnH

813pHT HAN

ecMH ero WT HAC Wc0611010 Mlle M(H)A(0)CT.1.10 11 MAN 11 110TEl<p>1.114HM1 &MN


emir, v NAWCH 3eMn11, AIOAAARcKOH, ero npashiu WTH(14)11111 H inAleNtliA, WT ero
opciamx H 1111TOM6IX HarkAelffil 14 3A1111c61, 4TO Man WN 341t1?1101010 WT camtwo
r(oc)n(o)AcTs(a) mu, MK 'MTH 34 WT11(14)111? WT Cene glepIC41111, tsl BOAecTil

4TO WN cesi WIWI% WT TOAOCTA, uwkruni MK11m Baa4o0 wpm,


rewpraika, p4 t'i" 340T11X, WT nonosman Cene, WT 1111*Iii4
4ACT WeCTAA 4411411I0N44e fi IFIISHMOSH EANAVp Merin/ WAG BlilliViineNtie WT
E4ttlarcK011,

N WT EINVIC ero,
BAcHae,

C(111)Nh

00)(1.11114,

LIACT WT Toro*(e) ceA0,


Apt?rda,

8111WIli4,

crliNONCATH
11111311411i

gamtiposa

C11

11511CHM

nine

8WI/ ROcTi, WykWM IleTim H T11*(e), N Ap&ran


110A0811114 34 cene 1110pIC4NN,

34 ceno,

110nOS1l1l4
GEC

npuxoA,

B41404Hp

Ittnle*NO

11

flen0B14144,

Rill11111i1A %CT, N WT TOA

c'll moose,

cis

4Te MIN 44CT14 WU CeSt Minn,


WT

r11WprH14%,

WT HWNAIWIO

pAAN

CTO

BV4HnecitVn

Vr4pcit61X

li

nentHH 34

flAICHNC(e) WT
AORPIIIX.

WT Kuirturk

fi

ero,

37

www.dacoromanica.ro

Aupa Bun& CH'hTtip,

To+tuin,

wipe,

<..>3,

paAY

HM

4TO WN cesi

44CT,

ApsYrna

BHAO tsVnemaio WT

Vpct?,

c(60101

Kt?nun WT
fewprYe WT

rithpyilliiii(u).
v TOM, TI1*(e) AAeM

14

unumenV ero npastPo WTH(11)NV,

litICAHHOMV sonipun&
N AtAti(H)NV H skustAnetfie, eAna 6VKAT4 34
N

HOTBris*AAEM

Rtim(e)

110Aiiti'614, WT NapiAelfie 34 Tii*V N 34 +Yew, 4TO


HMAA WT C4M4r0 r(OC)n(0)AC(T)li4 MN, KOrAti TirtIA CA ris sonipin HAM
siptim, nati 10prium Bell BlICTiplINK, pnAY TOA BVKATA 3A XOTAp, Cis noniww.

xoTap WT nnamit,',

C'h

Vi1aann5 CA NH 111Wprie 4ALUNIIK, A 114K6 10prAKII EINCTipNIIK 30CT44 WT


Incero 34K0114 3eMCK4r0, notiexc(e) slim eMb' KtMemo WT M(0)A(e)BNIII4N
14

whns'rhpri6 WT C(BA)TOtt MONACTIllp 1106p4TA, 1340 ABA CTO iirk17, A IIM


Bk1A0 npasna MAIIIE ti M(11)A0lititi1E WT IIETpA BOROAA.
H V TOM, TH*(e) MeM II noT<s>21nogAnem sonipuirt? Haulm& no&
feopile BeA 401111Ntili ero npast?to WTH(H)HV ti smcVnneiffe WT eAllti 3AFINC 311
Kt:ine*No, 4TO HMAA WH WT 14+pum Kan&rv6, c(kOrik 11WHALIIKO, BH't?K f41,1104,
HAWN,

ARA AeCiT

4TO TOTIst
FINBIll N CEMM wqmwenYe WT ceno 1,110pK8NN,
ICV(IIH>2A WT Bklui(e) pegeinuro HRHM IMA5'I146, (KAY Arin

ABA

WH COBH

H118111

AeciT neVitorkix BliThIX.

H ti TOM6, TH*(E) ARM II

noTspii*Anem sinu(e) INICANHOMV sonipm?

wrio(H)tig N BlIKVIMeHIE, nattm*(e) WT emu 341111C 34


WhiliVHAelife, 4TO HMAA WH WT fispamk, c(td)tik Eaun?n WT rp031114111, N WT
RAT ero, EacHnYe, N cecTpn II), TVAOptt, ti BIIVII IIX, TO4Aep8, II rAtirOpii, N
EACHae II HOH, C(61)11086 eliMIIWN, BUN B1lV1414 Hammon, npistaNti Gaint?n, II

!mum? ero

nparoPo

WT HONAIIIKO

0011

BACHATe,

c(m)Hose 00A0MON01161,

DIVAN

14X,

GIIMNWN

VplITA, AiT11 40311861; WT CNX BlatiX BIIIII(e) FINCANNIIIX 4(1)A(Ork)lili KVIIIIA


COBH HAN
Tetvpile BeAHIIHN 48111111IK BUN 44CTH NX 34 WTH(H)HV, 4TO HAMAN
Wil(H) WT MO 1,110pKAHN.
Tim NIA TOTkl BI11111(e) IIIICAHMIII 4ACTH 34 WTH(11)11V, WT Nti*Wlitt
MAO

tIOAOFINHA

illeCTAA

41011K4NN,

44CT,

NA

ROAN

Apart?wesH,

BOAOCTII

EtinaCKOH, N 110AORIIHA WT Toro*(e) CEAO 410pK4II(N), BIIIIIIiiiti LIACT, N WT


TOA 111114:Ni49 MUNN& II0A0EINH4 44CT6, Cis moose, ti CI& RAW 34 CH1lOIK4TI1

GEC HpHX0A, H TOA EVKATA 38 FIAANNI1/:?, rit XOTtip irk 3118meiffe: imam
WT AOCTVHe, gepe3 thpCTATVA ACK(E) AO 110A1H61 Irkqe<su>1, A WT WA V
N CI&

B11111(e)

TAM

B'h

GlICTpN4O4pA, AO nomum spanoshi, A WT TOAll g AGAIIW G9xV, ti WT


Ap&ra 110A1111A, V BREHM, AO &MOH 014HH61, A WT TtIM V rop

Ao spVA ENCTpH1111, 4TO ril 30BeT


1111*(6), C'h ROAM di8kninoski6, H Cis HOMIFINA N C'h
IIIIKVIIAlleT CA mum Cis AocTslie, H C'h 110A0BNHA WT

1114VAOBV,

A WT TAM AO

Hpactios,

ENCTptiliA

II

litIOAHMEAVA,

AA*(e)

ROAM ElICTpHUJI,
H

ceAem

WTH(11)11V,

UM/

St?

C'h

BVIIIMe10

II

4TO C(A) pa3Ainiivr cit tWhIllaCTlipt6 PIMA,

wqmpeire WT 1,110pli4HN N TkIX &MX 1161111(e)


T11*(6)11 WT ceno 1.110pli4tIN IMO M CGT V

fewprk

BeAtIKOMV

4411111111IV,

HpAriklii

WTH(H)Nkl,

38

www.dacoromanica.ro

II

'MIX a NM

EIHC4H1161X

BOIVIIIHIHV
N

4ACTN

34

HAIIIEMb',

AliAN(H)Nki,

BILIKVIMENTE,

H Vow H noT<R>2rhueuTe, C'h SWIM% AOAO)(0Mk,

NA SUN, emi N AtTem ero, H WIMATOM, H FlpilWIMATOM,


ero H MEW? poffil MV, KTO ch eMti H3SepeT HANGAN*HMH.
11

114

TO

ECT Rip,* r(o)cu(o)AcTs(o) MN,

..,
&CRATE Soes<o>12AA

N13

1141134

6111W(6)

Bipa 0(14

TAHropme itiptice HAWAII AROMINKA 4,0411e1I BEMAH,


DANA

NeFlOp&WeNNO

ripeativpaToni

mu,

niumum<ro>12,
Elpili%3A1013AEN1lhIX C(h1)H0514 r(o)cn(o)AcTs(a)

NW GTE+AN BOSOM H HWAN BOMA H14

nwhilas NtIABCKH, whim

11w
MM,

sipa mum

alipa mum rASpHA XETMAH

TOW WNW* ABOI3HHK4

WUHAN aMAN, Ova

mum Tomep IIETMANKO H Tp4um4,Hp 111111KW4SOBE XOTHHCKNH, Siva mum .3 N


3
11%pnA4BOSE POMANCKTH,
rkpa ILAHA ...3 N UNA ...3 ThpliliAABOrie

114N4

IIEMEACKTN,

Rip RANA
E143134

R411T4K03101015

DOCTEANNKA,

HAMA 10pr4n BNCTiptINKA,

Bipet

HAN

04114

AHMHT13i?

...3 CTOANNKA, Sip non

KOMHCA N Aim trhaix sonip II4IHHX, EIE<AN>2Khl)( H MANX.


fl NA GOA W9I0 KpinocTv N noTarkstAeifie TOMV 13%cemi?
1111.11>2
I1HC4NHOMI:i, HAAN ECM mammy Bilpil0Mt? H uovierenomi? soivlipm?, 1141W
ToAepoduKo SeANKOMt? A0r0+411V, MATH N HAifig I1E44T HpHS'1134T11 K% cemt?
NCTNNHOMV

MTV

H4ILIEM4?.

IINCAA Ilwrpaunto,

ety

&CHAIM SWESWAA

IrIcox,

A(11)T(0)

anprinHege)

<m. p.>.

f Io Vasilie voievod, din mila lui Dumnezeu, domn al Tarii Moldovei.


Facem cunoscut Cu aceast carte a noastra tuturor celor ce o vor vedea sau o vor
auzi citindu-se, ca acest adevarat i credincios boier al nostru, pan Gheorghie mare
ceasnic, ne-a slujit cu dreapta i credincioasa slujba. Pentru aceea, noi, vazand
slujba lui dreapta i credincioasa catre noi, 1-am miluit de la noi cu deosebita
noastfa mila i i-am dat i i-am Intarit In tara noastra, Moldova, dreptele lui ocini si
cumparaturi, din dreptele i propriile lui drese i zapise de cumparatura, pe care
le-a avut el de la insumi domnia mea, toate partile de mind din satul Ciurcani, de la
tinutul Bacau, pe care el si le-a cumparat de la Todosiia, cneaghina lui Iachim
Bandur vornic, si de la nepotul lui, Gheorghita, pentru 50 de zloti, a sasea parte din
jumlitate de sat, din partea de jos. lar lui Iachim Bandur vornic i-a fost cumparatura
de la Vasilie, fiul Sohicai, nepotul lui Costea, stalnepotul lui Petre. Si de asemenea,
alta parte din acelasi sat, jumatate din satul Ciurcani, parte de sus, i din aceasta
alta jumatate din sat, cea de sus, jumatate, cu curti, i cu poieni de fanat i cu tot
venitul, care, acele par, el i le-a cumparat tot de la cneaghina lui Iachim Bandur
si de la Gheorghita, pentru o suta <de galbeni> unguresti buni. lar lui Bandur i-a
fost cumparatura de la Ionasco Bucilescu si de la cneaghina lui, Tofana, flica lui
Vasilie spatar, si alta parte, pe care el si-a cumparat-o tot de la ei, pentru ...3, iar lor
le-a fost cumparatura de la Ursu, fiul lui Gheorghie din Marginni.
$i btu aceea, de asemenea dam i infar' im mai sus scrisului boier al nostru
dreapta lui mina, i dedina i cumparatura, o bucata de hotar de la munte, cu
poieni, din dresele de pat% si de fieraie, pe care le-a avut de la Insumi domnia mea,
39

www.dacoromanica.ro

cand s-a parat cu boierul nostru credincios, pan Iurgachi mare vistiemic, pentru
acea bucatA de hotar, cu poieni. Si s-a indreptat pan Gheorghie ceapic, iar pan
Iurgachi vistiernic a ritmas de toatA legea tarii, pentru ca i-a fost cumparatura de la
rugatorii nNtri, calugArii6 de la sf'anta mAnastire Pobrata, pentru doua sute ughi, iar
lor le-a fost dreapta danie i miluire de la Petru voievod.
$i Intru aceea, de asemenea dam 0 Intarim boierului nostru pan Gheorghie

mare ceapic dreapta lui ocin i cumparatura dintr-un zapis de cumparaturd, pe


care l-a avut el de la Ifrim calugar6, fiul lui Ionawo, nepotul lui Gagiul, douAzeci
doua de ogoare i apte curdturi de la satul Giurcani, care, acele ogoare, el 0 le-a
cumparat de la mai sus zisul Ifrim cAlugAr6, pentru douAzeci de lei batuti.
Si intru aceea, de asemenea dam i IntArim mai sus scrisului boier al nostru
dreapta lui ocina i cumparatura, iarA0 dintr-un zapis de cumpa'ratura, pe care l-a
avut el de la Avram, fiul lui Bawl din Grozeti, 0 de la fratele lui, Vasilie, i sora
lor, Tudora, i nepotul lor, Toader, i Gligorcea, i Vasile 0 Ion, fiii lui Simion, to

nepotii lui Avram, strnepotii lui Bawl, 0 de la Ionawo i popa Vasilie, fiii lui
Solomon, i nepotii lor, Simion i Urata, copiii Grozavei; de la toti aceti mai sus
scri0 oameni
cumpArat pan Gheorghie mare ceapic toate pArtile lor de ocina,
pe care le-au avut ei din satul Giurcani.

Pentru acea, acele mai sus serse parti de cilia, a asea parte din jumatatea
de jos a satului Ciurcani, pe Campul lui Drago, intinutul Bacau, i jumatate din
ace1a0 sat Ciurcani, partea de sus, 0 din acea jumatate de jos jumatate de parte, cu
curti, i cu poieni de fanat cu tot venitul, i acea bucat de munte, cu botar In
semne: incepand de la Lostuni, peste Varstatul pand la Poienile lui Iacp, iar de
acolo, In sus pe Bistricioara, pana la Poienile Vranei, iar de acolo la Valea SeacA,
de acolo in altA vale, in sus, pana la Opcina Mare, iar de acolo la Muntele Stefului,

iar de acolo la Bumeiu 0 la vadul Bistritei, care se numqte al Frumoasei,


Bistrita in jos, cu Poiana Fagilor6, i cu Colibita i cu Molidvelul, pana unde se

unqte iara0 cu Lostuni, i cu jumatate din apa Bistritei, ce se Imparte cu


manastirea Racica, i acele 22 ogoare iapte curaturi de la Giurcani i toate acele
mai sus scrise pArti de ocinA, tot din satul Giurcani, sA fie boierului nostru, pan
Gheorghie mare ceawic, drepte ocini, i mo0i, i cumpratura, i uric 0 IntArire, cu
tot venitul, neclintit, In veci, lui i copiilor lui, i nepotilor, i stranepotilor,
fastranepotilor lui 0 a tot neamul lui, cine i se va alege mai apropiat.
lar la aceasta este credinta domniei mele mai sus serse, noi, Io Vasilie voievod,
credinta preaiubitilor fii ai domniei mele, Io Stefan voievod i loan voievod,
credinta boierilor notri: credinta panului Gligorie Ureche, mare vomic de Tara de los,
credinta panului Gavril, batman i parcalab de Suceava, credinta panului Toma, mare
vornic de Tara de Sus, credinta panului Toader Petriceico i Trandafir, parcalabi de
Hotin, credinta panului ...3 0 a panului ...3parcalabi de Roman, credinta panului
0 a panului ...3 parcalabi de Neamt, credinta panului Catacozitio postelnic, credinta
panului Dumitru Buhu spdtar, credinta panului Iurgachi vistier, credinta panului ...3
stolnic, credinta panului Costea comis i credinta tuturor boierilor nostri, mari i tnici.

40
www.dacoromanica.ro

Iar pentru mai mare putere i Intarire a tuturor celor scrise, am poruncit
credinciosului i cinstitului nostru boier, pan Toderawo, mare logofat, sa serie
lege pecetea noastrd la aceasta adevaratd carte a noastra.
A scris PatraKo, la I*, in anul 7153 <1645> aprilie 1.
Io Vasilie voievod <m. p.>.

<In coltul din dreapta jos al pergamentului, o insemnare din secolul


al XVIII-lea>: t Noi, pobrat-nii, am intorsu banii pentru munti In mana schitnilor,
denaintea Divanului i a tuturor boiarilor i a ctitorilor. Si ne-am luat dirsele

muntalor ce spune In acest uricu i sa nu mai aiba cu noi nice o triaba schitnii
pentru munte, ca le-am intorsu tot ce-am luat de la paharnicul Gheorghie. SA s
tie. insa unel<e>2 dirse ce-au fost mai bune le-au pierdut ei cand cu ungurii16.
5i ne-au fAcut schitnii i zapis precum le-am intorsu banii, zapis pecetluit
iscAlit de dar4ii i de cinstitii vl'Adici. Si m'Aria sa \roda i d(u)mnealor boiarii cei
mari ne-au fcut derse, cum le-am dat banii schitnilor pentru munte.
Arh. Nationale Bucuresti, Doc. istorice, )(XX/84. Orig., pergament, sigiliu domnesc atirnat,
pierdut.

Inst. de Ist. A. D. Xenopol" Iai, Fotografli, XXVIII/45 (foto).


'Pina aici, inclusiv prima litera a euvintului urmator, scrise Cu cemeala rosie.
2

OtTliS.

Loe liber.
De la emitt, pina aici, Wat ulterior Cu o linie continua.
5
g, adaugat de diac intre u i n.
8 Asa in orig.
7 De la nemex(e), pina aici, Wat ulterior cu o linie continua.
8 Slova a a fost adaugata deasupra rindului, iar e modificata dintr-un G.
3

Gresit, in loc de nimia.

I Patat i rupt.
11

Cuvint adaugat de diac deasupra rndului.

12 patat.
13

De la ilw pina aici, scris cu cemeala rosie.


Numele, titlul si si cel de-al doilea N, serse cu cemeala rosie.

13Ultimele trei slove: NNO, adaugate deasupra


16

Epuizindu-se spatiul disponibil pina aici, Insemnarea continua in fata textului deja scris.

1645 (7153) aprilie 1, Ia0

46
t M(u)n(o)ogio E(o)xTeio, MM, Hw

BACHAYe gOEBOAA, r(o)cn(0)Aarh 3MAH


NC
CHM
ANCTOM
/MIMA% BlaCiM KTO Ild HEM
AIWAAABCKON. 3114MEHNTO
Ens3pHT
HAN
LINTO4Th
ero VCANHINT, WX(E) NONAOWE npiA HAMN Il npiA
/MIMAN MWAAABCKHMN sonipH, BeANKIIMN H MAANMH, BlICH MUNAN
1111CNMN
WT Tp'kr ffIllaU,CKOMV H TiirAAN c AN4WM npliA HAMH C11 mulero stimuro
tHIHNM

41

www.dacoromanica.ro

BOAtptilia, IFABpliAAIll Ahem= likill BeA nwro.feT, paAH eAtio


AlitiecriaKA, 4TO HA ptHA IIpt?Tii, t? B(0)AWcT geptrio514cromt?, nie*(e)
*VIM&
MeX(e) AWIRe11111, ril cillOIKATNMH II Cvit BOAOTAMIl pustmonn,
ptilltini mentqatie IllapillagcKH IMO ecT TOe ceno WT XOTAp Tint'
Ilepinaucsonnt? 11 1114WINA HM BMW npliCeA0B4NYe ['ABMAaill nwrw.feT, c'11
cii0e10
cHAOIO.
fi N(4)W sip& skum(e) [WM, raBRActill nwro+eT, TAKO
N

1104(11)Tell4r0

ceno,

11

WTErkipAA

HptA NAM

<nOKO>11111Ar0 diAlipOli

AAA& H

KAKO

ecT

emt?

GApNWscKli BOeBOAA

M(H)A0B44NTe

lia

TOe

ceA0

npasa

MANTe

M(H)A0BAct1ffe

WT

VK43OBAA nptA HAMN H firliAeHTe 34


Bkiw(e) fiticall, AillieclaKA, ell Mtn%
II

ctilNO*ATII, N Cit GOAOTAMII phIBNIIMN H C'll BeC XOTAp eAW.


<Tiim>I paAf, Mill, Vcm0TpHx0M cli H(a)wero GilirkTA KW lie 110A0B4eT
NAM
paaopuTru N CK43HT61 matife NA NUM r(0)C11(0)A(4)pkIM Opt *Ike Nac
ShiBiliNX, In 34 3110B0 ActA0)(0M II 110M(H)A0B4XWm ril Toe CeA0 Alitlecialia, ril
cll BOAWTAMN pkistninw, Act eCT
suero xoTap, no <st:?Aa ...>I 113 MEMO,
11

Bh1111(e)

FiticANFIOM&

sonipm?

nwrott.eT, npasa AAANTe,

11

r(oc)n(0)ACTS(4) MH, r4RptiA4111 AtisTeAW MS


VpHK 11 noTsrosAeHTe, A Mel11441111 gepirtHoaHH, WU
H WT BeC 34K014110 3eMli4r0, KAKO, WT CHAt NA

3WCT4AN WT [vim HAM


nptA, m tie NMAIOT WNN Timm paAT CIA TA*, Iiiiii0AN*(e), NA RUH simati.
H WT TOM, TH*(e) npTHAe uptA NAM II nptA NAIIIHMH sontpH cnt?ra

Haute AlliptiAAW, H2 TWNAWKO BOpiiiiit MI N Maoism, BillfK EaptiOscilH cTaparo,


HeKtim Henonts'zAeHH A NH npmenosati, N np0A4AN CBOA
DO ero Aospoio ROM,
npasa WTH(N)iia H A(41)All(H)1l4 ...I, I? B(0)A0cT Aopwxoncsomt?, c% MlicTO 3A
CTAB

li 34 MAHN NA TOA nOTOIAA H c% sec nimixoA, 4TO TOA CNAHipe npfixoAHno

Ci Bis LIACT enkt?, swrm Ci p43MANAll C.11 HIIIIX spaffax eno?, &AMMO EV4VM
N c% flacwa, nO4TO WII(H) 11p044AN LIACT(11) iltlipliAAW WT MO HAOKV4(11)114,
H
ceA0,
WT &Matti', THx(e) nonomma, KOTOpH WT11(H)1111 MAO
M4N3 Aospw, TA cHAliwil, HAVI1 HAtilirkilli, WN npomm4 Hatueni& stpHHHonit? H
noti(H)Teummi sontiww?, IrABOAAlli& ilbAllatut? nwro+eTt?, NW Arta CTO TAAepH
cpespilmq.
H nAATNA enkt? t?ce HCHAVINO, TNX n(1l)1l(k)$H stan(e) MICAH, 7 TAA(pH)
cpestitix, irk pisliN cA1:1$41 tiallie AIHrkHAAILIKO, c(61)14114 HWNAWKO Asopms, N
11114pHilK61, RIM cTapar(o) EilHoscsTe, WT nptA HAMN H nptA NAIIIHMH sontpH.
Toro paAf, Ttx Ast CeAA EIWW(e) WicalitiliM, AHHecht?sa, C11 MiCTOBe 3A

ii0A0Bliti4

ti C111 BOAOTAMN pusnintH, H TOA ClIAIWITe, HAIIIIrlitlYN, VII MilcTO


ti 34 MAHN, M eCT H WT r(oc)11(o)AcTs(4) MH sknu(e) pegetwoon&
sonipm r(oc)n(o)AcTs(a) MN sip& II notffiTeHTH, Noonan' NillTeAlli
nwro+eTt?, npasH WT11(14)1111, H K8neXt1till, N MAde, 11 &SINK H noTsplosAetife,
c11 slain%
AoxoAont, ero H MITIIM er0, H Wil&LIATWM, H ripiWIMATOM, H
4TO
flpaill&pATOM H irbCeMi? p0Ail ennt?,
c(A) eon& Ii3SepeT 11411SAII*11TH,
tienOKOAiBliMil titiK0A11*(e), NA irkiiii Billiffil.
CitiNCKATH
34

CTAB

fi XOTAp THM EOM pegetnim

cenax Alt

ecT eno? WT BUR CTOpOtill no

CBONMII XOTApil cTApTil DO KVAA 113 BIM W*HBAAH.

42

www.dacoromanica.ro

fl HA TO6 ECT [viva limero r(o)cn(o)AcTs(a) MI1 1161111(6) filiCANN4r0,


Hl BAC11KiE RO6BOAA, ti Billa 11p113113A106A611NM c(ki)iiwm r(o)cn(o)Arra(4)
GT6011 1106110AA <11>5 IIWAHA soesom, H
ipa 60d911
[tipa
['piro* V1111116 116A Asopnnn AoAII1H a6MAII,

110j1T4NI

firldil&AABOBE

36MAN,

XOTHHCK4r0,

ipa nana ToMeP

Il

[VIVA

NANA

IIA.1.6

III611T6A1111

N slip UNA 11/11X4NA4 ilVpTVIIA N MMACKIINA Ilnit'hA4BOB6


H
aiipa
RANA
rewpefe SAIIKW N
/IWCTANTIIN
nriminasone
H
sigui nana AYANIITpt? EVVw crnsTapa, H siipa nana fewpffe
milpa NANA /01WAK.1.6 BNCTIIIIIINKA, n siipa ItANA rHKA CTWAIIIIKA,

GVLIABCTIIII,

116M614CK4r0,

Pookuunaro,
N

1141111111114,

sipa

MIAMI

MN,
flANA

IrkpA HAFIA rAgplIAA reTMANA,

11

4T0m4 MIMAR" Asopinno

114114

neTplitIIINKO

M61,

NANA

<110>IC<T6

KOMIIC>101

milpa

frhC11

sonipu

HAIIIIIX

MWAAABCKHX,

BeANKIIMII H ANAANANN.

fl no 11411111M lialBOTt n r(o)cn(o)AcTs(o)ninfie, KTO 611A6T r(0)C11(0)41)P11


WT AIITN 11411111X HAN WT Harnero pom? HAN nan sVA lloro B(0011 H366116T
TO BW emy nenop&min
IVIWAMSCT1111,
861TH 11(4)111611 36MA1I,
r(0)C11(0)A(4)i1
<nainero mank>1 N noTnrioicAeiffe, NI% 446 1361 MAN II 8npiimui, 341lex(e)
c8T enmi nptufin WT1l(H)1111, II ni?neAcnn II

M411.1.6.

fi HA stMwe npiinocT N noTspoKenTe Ton"' trkcennts' amni(e) MIC4N1lOM15',


6CM111

66ANKOMIt?

natuera&

AWr0+6Tg,

IllipHNOMV

lindan

11

n(4)H&, TwAepallIKO
netiaT(k) niminicnis Kit

110t1T611110MV
C'h

141111

CeMb'

ANCTV ncunenm?.

HU4A

WT
RUMA,
A(w)n(%).
m(k)c(A)na anprin(ie),
14w HUMANE nweswm <m. p.>.
AHMI1Tp4IIIKO

IfiCOX,

R(ta)

A('ll)T(0)

w3pnr,

t Din infla lui Dumnezeu, noi, Io Vasilie voievod, domn al Tarii Moldovei.
Facem cunoscut cu aceasta cartea a noastra tuturor celor care o vor auzi citindu-se,
ca au venit inaintea noastra i inaintea tuturor boierilor nostri moldoveni, mari
i s-au parat de fat inaintea noastra cu
mici, toti targovetii din CemAu
credinciosul i cinstitul nostru boier, Gavrilas Mateias fost mare logofat, pentru un
sat, Denisauca, care este pe raul Prut, in tinutul Cernauti, Intre Jusca i Lintesti, cu
fanaturi i cu balti de peste, spunand targovetii din Cemauti cum este acel sat din
hotarul targului Cernu i le-a fcut lor mare asuprire Gavrilas logofat cu puterea
lui. lar credinciosul nostru mai sus scris, Gavrilas logordt, asa a raspuns inaintea
noastra ca i este dreapta danie i miluire de la raposatul Miron Barnovschi voievod
si a aratat Inaintea noastra i drese de danie i miluire pe acel sat mai sus scris,
Dinesauca, cu loe de fanal, i cu balti de peste i cu tot venitul sau.
Drept <aceea>l, noi am socotit cu Sfatul nostru ca nu se cuvine sa stricam

dania altor domni fosti mai inainte de noi, ci din nou dam i miluim cu acel sat
Dinesauca, cu tot hotarul, pe unde ...1 de demult, i cu balti de peste, ca sa fie mai
sus scrisului boier al dorrmiei mele Gavrilas MAteias, fost logoft, dreapta danie,

uric si intrire, iar targovetii cernauteni, ei au ramas inaintea noastra si din toata

www.dacoromanica.ro

43

legea trii ca de acum inainte sA nu aiba ei a se plinge pentru aceastA pricina


niciodatA, in vecii vecilor.
Si Intru aceasta, de asemenea au venit inaintea boierilor nostri sluga noastrA

Mihailas, 02 Ionasco fost vomic s't Marica, nepotul lui Barnovschi cel bdtrAn, de
bunAvoia lui, nesiliti de nimeni i nici asupriti, si au vindut dreapta lor ocina
mosie, o seliste, anume ...`, In tinutul Dorohoi, cu loe de iaz si de moard In acel park
cu tot ventul, care acea selste -a vent In partea lu, and s-a impArtit cu fratii
Lupasco Bucium i cu Axana, pentru ca ei au vindut partea luilas din satul
Clocucina, jumAtate de sat, i din Vasauti, de asemenea jumtate, care ocinA a fost
mai bun, acea seliste, anume flieni, el a vndut-o credinciosului i cinstitului nostru
boier, Gavrilas Mateias logofat, pentru douA sute de talen i de argint.

Si a plait el totul deplin, acei bani mai sus scrisi, 200 talen i de argint,
mainile slugii noastre Maharlasco, fiul lui Ionasco vornic i al Maricai, nepotul
batehului BArnovschie, dinaintea noastra i inaintea boierilor nostri.
Drept aceea, acele doua sate mai sus serse, Dinesauca, cu locuri de fanat
cu blti de peste, i acea seliste, cu loe de iaz si de moara, sd-i fie si de la domnia
mea mai sus zisului boier al domniei mele credincios si cinstit, Gavrilas Mateias
logoft, dreaptA ocira, i cumpAraturd, i dame, i uric si intarire, cu tot venitul, lui
copiilor lui, i nepotilor, i strAnepotilor, i rastranepotilor i intregului sAu neam,
cine i se va alege mai apropiat, neclintit niciodatA, In vecii vecilor.
lar hotarul celor Inainte spuse sate sa-i fie dinspre toate partile pe vechile lor
hotare, pe unde au folosit din veac.

Iar la aceasta este credinta domniei noastre mai sus serse, noi, Io Vasilie
voievod, i credinta preaiubitilor fii ai dorrmiei mele, Io Stefan voievod <si>5 loan
voievod, i credinta boierilor nostri: credinta panului Grigorie Ureche, mare vomic
de Tara de Jos, si credinta panului Gavril hatman, i credinta panului Toma, mare
vornic de Tara de Sus, si credinta panului Toader Petricico i Man parcalabi de
Hotin, i credinta panului Ilie Septilici, portar de Suceava, i credinta panului
Mihail Furtund i Damaschin, parcAlabi de Neamt, i credinta panului Gheorghie
Valcu i Costantin, pArcalabi de Roman, i credinta panului Dumitru Buhus spatar,

credinta panului Gheorghie ceasnic, i credinta panului Iurgachie vistier,


credinta panului Ghica stolnic, i credinta panului Costea comis i credinta tuturor
boierilor nostri moldoveni, mari i mici.
Iar dupa viata i domnia noastra, cine va fi domn din copiii nostri sau din
neamul nostru sau iarAsi pe cine va alege Dumnezeu s fie domn al tarii noastre,
Moldova, acela sA nu-i strice dania i intAr' irea noastra, ci sA-i dea i sa-i IntareascA,
pentru cA Ii sunt lui dreaptA ocina, i cumparaturd i danie.
Iar spre mai mare putere i intrire a tuturor celor mai sus scrise, am poruncit
credinciosului i cinstitului nostru pan, Toderasco mare logofat, sA serie si sA atArne
pecetea noastra la aceastA carte a noastra.
A scris Dumitrasco din Vaslui, la Iasi, in anul 7153 <1645>, luna aprilie, 1 zile.

Io Vasilie voievod <m. p.>.

44

www.dacoromanica.ro

Muzeul Judetean Suceava, Documente, nr. 4135. Fotografie dupa orig., aflat la Kriegsarchiv
din Viena, In fondul Kanzleiarchiv, XIII/165, nr. 13; ibidem, inv. nr. 4136 (foto dupa trad. germ.).
Arh. Nationale Bucuresti, Colectia Microfilme, Austria, rola nr. 202, c. 408-411 (microfilm
dupa trad. germ., autentificata In <1>783 iunie 20, la Cenlauti, de I. Predeticz).

Inst. de Ist. A. D. Xenopol"

Iai, Fotografii, XXVIII/46 (xerocopie dupa foto aflata la

Muzeul Judetean Suceava).

EDITII: Wickenhauser, Bochotin, p. 77-79, nr. XV (trad. germ. cu valeatul gresit: 7143
<1635>); Balan, Doc. bucovinene, N,, p. 186, nr. 6 (rez., dupa un rez. dezv. din arhiva lui D. Onciul,
dupa orig.) si VII, p. 175-177, nr. 112 (trad. rom. dupa trad. germ. din Wickenhauscr); Catalog,
Supliment I, p. 216, nr. 651 (rez. dupa trad germ.); Caprosu, Noi doc. mold. din arhivele vieneze,
p. 190-192, nr. 3 (text slavon, dupa xerocopie, si trad. edit.).
I Sters.

2 Asa In orig; mai jos, se spune ca Mihila ar fi fiul lui Ionasco.


3 Asa in orig.
4 Vezi nota 2.
5 Ornis.

1645 (7153) aprilie 1, Ia0

47

t AdecA eu, Salomiia, fata lui Filip Blndea, nepoata popei Blndei, i cu
fata mea, Ileana, scriem i mArturisim cu cest zapis al nostru, cum noi, de nime
asupriti, nici Inbiiati, ce de bunAvoie, am va'ndut a noastrA dreapt(A) ocin(d)
mo5ie, giumtate de j(i)rbie din tot locul de la sat de la Ver5ni, pre Moldual,
ce-i n tAnutul Sucevei, cu pAmAnturi In tarin(A), 5i Cu ranat, 5i Cu vara de sat,
cu loe de stupinA, i cu poma, 5i cu vad de moar(6) 5i cu tot venitul, ce iaste
cumpArdtur(A) mo5u1ui, popei Blndei, de la 2 Aceast-am vAndutu-o
dumisale, giupanului Iordachi vel vist(iernic), drept doaodzeci de galbeni, bani
buni.
Si dumialui, Iordachi vistmicul, ne-au dat deplin banii ce mai sus serie,
20 ug(hi), toti bani gata.
Pentru acea, ca sd-i fie dumisale ocin(A) i mo5ie, cu tot venitul.
$i in[n] aceast(A) tocmal(d) au fost de fat(A): Iona5co, ficiorul cupariului de
Suceav(a), i Necoar() Ducnit(d), 5.1 Toader Perjul de Homicni, i Lupul diiacul
de Ia5i, i Ursu, ficiorul lui Botedz de Suceav(a) i alti multi.
Deci, vAdzandu de bunAvoie tocmalA 5.1 plat(d) deplin(A), cu bani gata, noi
Inca, pentru credinta, am iscAlit i pecetil(e) ne-am pus.
$i eu, Luchian diiac, am scris, ca s s(e) 5tie.
V Irlc, A('ll)T(0)
<7153/1645>, an(pHATe) 3 <1> A(1011(6).
t Eu, Salomiia3; t Eu, Ileana3.

113, TWHAWKO,

IICKAA

C(111)1111

tipCiM E0Te$, HCKAA <m.p.>3.


TOAAep, HCKAA

4n.p.>3.
45

www.dacoromanica.ro

<m. p.>.
fla, AtiVA, NOW <m.p.>.
tI3, MIIHNN(11)

<Pe verso-ul filei a doua, o lnsemnare contemporanA>: f Zapis pre o part de


Versni, de la Solomie, <iar mai jos>: ii <1 l>.
Arh. Nationale Bucuresti, Doc. istorice, CDLXXIX/40. Orig., hirtie difolio (30,5 x 21 cm),
filigran, patru sigilii melare, aplicate In cemealti, trei ovale neclare si unul octogonal, al lui Toader, In
care se observa slovele numelui In ligatura.
Idem, Ms., nr. 1535, f. 36, nr. 30 (rez).
Arh. Nationale Iasi, Documente, CDLVI/2, f. 21, nr. 603 (rez. Intr-un opis din 1841).
Inst. de Ist. A. D. Xenopol" Iasi, Fotografii, XXVIII/47 (foto dupa orig.).
EDITH: Catalog, II, p. 352, nr. 1769 (rez. dupa Ms., nr. 1535)
I Asa In orig.
2 Loc liber.
3 Sigliu melar.

1645 (7153) aprilie 3, Iai

48

ilw

BACHATel
Bosom, E(o)Nfilo m(uno)rfilo, r(o)cn(o)mo aellAile
Scriem>2 domniia mea la slugile dumisale hatmanului si la giodzi si
<zlot>lasi, cari Inblati pentru tAgani, la tAnutul ...3. Drmu-v(d) stire, daca veti
vedea cartea domniei ml(e), iar voi ca sA aveti a lAsa foarte In paci pre Draghici
tAganul, si pre Ursul, si pre Stefan, si pre DAmiian, si pre Radul, si pre Vas(i)lie si
pre Precop, cari tAgani sIntu de mosie a giupa'nsei Tofnsei Sachelue, intru nemic
s'a nu-i InvAloiti, nici ciubote sA nu le load.
lar cine-i va Invdloi, bine sA stie, cA de mare certare va hi de la domniia mea.
1111W<MARCKON.

TON NH MM.

Iar de le veti hi loatu ciubote, Inca sA le Intoarcet(i) Irmapoi.


OV Mc, BOO A(t)Tv iPisir- <7153/1645> an(pHife) 7;<3>.

t NAM

r(o)cn(o)A(H)wh BEAU.

Bibl. Nationala Bucuresti, Documente istorice, XI122. Orig., lartie (13 x 20 cm), rupt si patat,
sigiliul domnesc mare, aplicat In cemeala rosie, neclar. Cu doua copii modeme.
Inst. de Ist. A. D. Xenopol" Iasi, Fotografii, XXVIII/48 (foto dupa orig. si dupa una dintre
copii).
EDITII : Iorga, Si. qi doc., VI, p.291, nr. 24 (rez. cu extrase, dupa orig.).

' e" scns peste un


2 Rupt.
3 Loc liber.

46
www.dacoromanica.ro

1645 (7153) aprilie 3

49

AdicA eu, Pticopie, ficiorul lui Vasilie Banta's, nepotul VArvarii, scriu
mrturisdscu cu cestu zapis al meu, cum eu, de buravoia mea, de nimene shift, am
vAndut a mea dereptA ocenA se museia, un loc de prisack ce iaste la Grozesti, 'Mire
vAdurle, cu pomt i cu curAturd, ce iaste In tinutul BacAului, In CA<m>lpul lui
Dragos. Aceea om vAndut fratine-meu, lui Costantin Banta's, dereptu 40 de lei
batuti.
Si durrmealui, fratele, me-u platit banii deplen, ce mai sus serie. Dece eu Inca
i-am vdcut2 dumisale zapis, ca sA-i fii ocenA i mosii, i ficiorelor dumisale, in veci,
necltitA.

Se aiastA tucmalA s-au vAcut2 denaintea: popei, lui Stefan ot Motocani, se a


socru-ski, lui Ignat, i a diaconului Tofan ot Rdi, si a lui Gligorie brdhariul ot
Bociuleste, i ..3 Bertea, i Costantin Btea, i $tefan Cam'arzan si denaintea a
multi oameni buni.
Si, mai mare cred<in>ltd, ne-am pus si pecetile, ca s s(e) stie.
11(t)T(0) iii1-11 <7153/1645> an(ptide) ?<3>.

t Pricopie.

<Pe verso-ul filei a doua, o insemnare din sec. al XVIII-lea >: Zapis de la
Pricopii pre prisaca de la Groze<sti>1.
Arh. Nationale Bucureti, Doc. istorice, DCCXXXV/94. Orig., hartie difolio (30,7 X 19,4 cm),
filigran, sigiliu melar aplicat In cemeala i o amprenta digitalk
Inst. de ht. A. D. Xenopol" - Iai, Fotografii, XXVIII/49 (xerocopie dupa orig.).
1 Orni s.

2 in loc de facut".
3 Loc liber.

1645 (7153) aprilie 4, NO

50

Al(n)A(o)crTio B(0)*Telo, Mhl,

ilAWAAABCKON.

3HAME1111T0

'1111111M

HC

14W

&NATE GOMM, r(o)cri(o)Aark 3M8N

CHM ANCTOM HAMM

KTO

NA

HEM

ero VCANWHT, W*(e) TOT MIN& HAM Blip& soniftwi,


K4HCKI1X4A, CAVHCIIA r(o)cn(o)AcTs(t?) MN WT M44,46NCT4 ero,

8%301T HAN illITOLITH

10prtt BtlICTTIAMINK

c%

ripasoio

r(o)cn(o)A% B(or)rk thli(m)A(0)mpA1I


Ch
pviaiTen H
r(o)cn(o),Arrso,
TAKO*AE
CA&NalA
NAM
INWAAABCKON,

nominal& Me N MINA mime,

BiipHoio cAs:WW. HOTOMX6 mime, erm


CA

HA

NAC

W6AAA,8TA
II

11

milieu,
ItipNrpAAt,

36MAN

NAM

Ai:43M4A

EhITH

CKNIIT130

MUCH

El'h

3MAII,

C12 Rum cpw,hila,


NAM

SeMAN

HAWN

cA8willpel.

47

www.dacoromanica.ro

Toro pAAY, w MI11, SHAisql6 ero IT4B010 Il stpwolo


XAAOSAAN EOM eno? wconwolo Kamm MNAOCT.1.10 H A,AAN H
enm? WT HAC t? NAME* semAw, 111WAA4BCK011, EMIG CEAO,
4TO

60311E41N,

4?

pinA EffkAAA+1,

B(0)AOCT

TEK45'414CKOMV,

CTASH

ii

C'h

cA8)ww157

Ao

HOMNAOBAAN

ECMkt

tiMil
roToshi HA

HA

MAVIHN

RtitiOrpAAT H
h SCC Flp11X0A, 4TO TOE C6A0 Bk1A0 npawoe
HOKOHNHill
r(o)cn(o))wAw
WTH(11)11A N A 41A11141111
r(o)cn(o),AcT(a) MN, TO*ewAocww,
Rh 4ACT
nowexe, KOrAtt p43AtANAN CA mowiko, cesi AOCT4A0 C
Toe CEAO,
Bogen id EhlffilitlX, WTKI1 HHI1111)( HAEMEHNffil EN.
Il

C'h

Toro pcIAN, TOE nrim peveutioe cello E03.1.641.114, 1111111TH KVT, Ch MANNIII
roTosw HA pittA EfrhAAA'k, N C'h SIIHNOrpAAY i C'h cum, Imo AA ECT 5111W(E)
npasa

10prhi BNCTipHNKOShl, KAIlEKNXAEBN,


MNAOSAMITE WT r(o)cn(o)AcTs(4) Mhl, H 'pww H
Ch
WhCAM A0X0AWM, eme H MITHM ero, H WHALIATOM,
11
npinnopaTom H Emma poA& 11X
wTo cA HM H36EpET

HAIlleMt?

EINC4NHOM4?

WTHHHA,

nOTtirh*Aefie,
FilAWHALIATOM,

Ch

NEFICTVILIENHO NNKOMIXE, HA WIIKIN

BANW11'1111111TH,

Erkpuwonms'

AniffE

114141411.

fi xoTo Tomw npAp IISEHHOM1? CEAO 603.1.6111.ffi, WWI& KI?T, C'h MAIIHN
swworpaAi, WT 11(0)AOCT TEMPICKOM&, M ECT WT RhCHX CT0p01111, 110

CSOHMH CT4p4M11 XOTApti, no w$?Att 113 atwa WXHBAAN.

fi HA TOE ECT BilpA miner r(o)cn(o)AcTs(a) MH Skum(e)


acwde

Hsiva

BeesoAa,

flpitt'lb3AIORAEHHM

II

nwctumaro,

CAVAINHHX

Mkl,

C(111)11WS

r(0)C11(0)ACTS(4) MN, GTE.SAN BOEBOAA 11 HWAH BOSOM, N RhpA sonip(w)


REANKAr0 AGNINHICA 4,0A144111 aMAN,
u
iqa DANA
rOpHtti 3MAN, IIsip& mum ritSpHA XE'T'MAN
flphiChAAB etPIASCICH, H Sip% DANA ToaAep fleTpkvirkwww II Tpatim+wp firkit'hAABOEtE

sip& HAM rpHrOOE

ASOpHIIKA

REANKADO

TOTOMA

XOTWICKH,
rEVITFII.E

Erkpel

FlFhWhAABOBE

flOCTEAHNKA,

114114 AAMACKHHA N 2 np%w%msose FleAleu,cww,

ipa

114114

POMANCKNO,

kgrAirrpt?

EV;ceui

sip& Han lOprawk


cwkTAph,

Blipet

11

Ripa HAIFA

HAT4KO3OHNO
114114

rEWp141.E

mutt 10FAKIII EINCW1ApHIIKA, 11 sipa 114114...2 CTWANNKA,


Siva BlICIIX 60Alip(11) NUM, FIEAHKHX H AAAAI1X.
FlAtIA KocTe !comma
fi 110 HAMM *HBOrk H r(0)C11(0)ACTS(0)B4H1e, KTO IMAET r(0)01(0)A(4)1Y11
WT KIITH 11411111 NAN WT
1l4Wer0 MIA HAN HAN
woro B(or)% H316epET
BbJTH
11(A)111611
senmw,
AAWAAARCT1111,
AA
NE FlOpi?ifiNT
Name
r(G)crI(o)A(4)p1
AntITE II MNAORAHTE, HI& me BU EN? AAAN H VitiptHHAti, 004TO ecT emt? nowt%
Amu& U MNAORAHTE WT r(o)cn(o)AcTs(a) MN, pAAY ero npasm 14 BilpHAA CAV)KBA
4TO HAM CAVXHA N 3MAN HAIll11.
fi HA Bottum KOFIOCT H noTsmowAelife Tom? Erhcemit? akun(e)
ReAtAll emu,' winuemts' IrlipHHOM4? H 1104TENHOMti n(a)u&, TwAepawwo telwormino
seAwwomts' Awro.fers', 1111CATI1 ti NIUE 11E44T npustcwTH 1111 CEM4? NCTH11110Mis'
4A1111.11KA,

Rkp4

11

11

MKT& HAMEMV.
hICOX,

B('k) A(t)T(G)

3pwr, m(i)c(A)na ginpwA(e),

Kucan At?MtiTpAWKO.

HW &INANE BWEBWAA <M. p.>.

48

www.dacoromanica.ro

A(ki)w(%).

t Din mila lui Dumnezeu, noi, Io Vasilie voievod, domn al Tarii Moldovei.
Facem cunoscut cu aceasta carte a noastra tuturor celor care o vor vedea sau o vor

auzi citindu-se, c acest adevarat boier al nostru credincios, Iorga vistiemic,


capuchehaia, a slujit domniei mele din tineretea lui, in vremea dinainte, cu slujba
dreapta i credincioasa. Apoi iarai, cand Domnul Dumnezeu s-a milostivit fati de
noi i ne-a dmit sceptrul i domnia, ca sa fim stapanitor i obladuitor In tara
noastra, Moldova, de asemenea a slujit noua itArii noastre cu toata inima i cu tot
cugetul sui acum iarAi, In Tarigrad, noud i trii noastre slujetel.
De aceea i noi, vaznd slujba lui dreapta i credincioasa, noi 1-am miluit cu
deosebita noastra mila i i-am dat i 1-am miluit de la noi in tara noastfa, Moldova,
cu un sat, anume Bozietii de Sus, care este in tinutul Tecuci, cu iazuri i cu mor
gata in raul Barlad, i cu vii i cu tot venitul, care sat a fost dreapta mina i dedind
raposatei doamne a dornniei mele, Theodosia, deoarece, cand s-au Impartit intre ei,
s-a cuvenit In partea ei acel sat, Bozietii de Sus, dinspre alte neamuri ale ei.
De aceea, acel inainte spus sat, Bozietii, cutul de sus, cu mori gata pe paraul
Barlad, i cu vii i cu grAdini, sA-i fie mai sus scrisului nostru boier credincios,
Iorga vistiernic, capuchehaia, dreapta mina, i danie .1 miluire de la domnia mea,
i uric i Intaritura, cu tot venitul, lui i copiilor lui, .1 nepotilor, i stranepotilor, i
rastranepotilor i intregului lor neam, cine li se va alege mai apropiat, neclintit
niciodata, In vecii vecilor.
lar la aceasta este credinta domniei noastre mai sus serse, noi, Io Vasilie
voievod, i credinta preaiubitilor i din mima fii ai domniei mele, Stefan voievod i
loan voievod, i credinta boierilor notri: credinta panului Grigorie Ureche, mare
vornic de Tara de Jos, i credinta panului Thoma, mare vornic de Tara de Sus, i
credinta panului Gavril, batman i pa.rcalab de Suceava, i credinta panului Toader
Petricico i Trandafir, parcalabi de Hotin, i credinta panului Damaschin
parcalabi de Neamt, i credinta panului Gheorghie i ...2 parcalabi de Roman, i

credinta panului Iurgachie Catacozono postelnic, i credinta panului Dumitru


Buhu spatar, i credinta panului Gheorghie ceanic, i credinta panului Iurgachie

vistiemic, i credinta panului ....2 stolnic, i credinta panului Costea comis i


credinta tuturor boierilor notri, mari i mici.

Iar dupa viata i domnia noastra, cine va fi domn din copiii notri sau din
neamul nostru sau iatti pe cine va alege Dumnezeu sa fie domn In tara noastra,
Moldova, sa nu clinteasca dania i miluirea noastrA, ci sa-i dea i sa-i intareasca,
fiindca i este dreapta danie i miluire de la domnia mea, pentru dreapta i
credincioasa lui slujba ce ne-a slujit noua i tarii noastre.
Iar pentru mai mare putere i intarire a tuturor celor mai sus scrise, am
poruncit credinciosului i cinstitului nostru boier, pan Toderaco, mare logoft, sa
serie i sa game pecetea noastra la aceastd carte a noastrd.
La Iai, In anul 7153 <1645>, luna aprilie, 4 zile.
A scris Dutnitraco.
Io Vasilie voievod <m. p.>.

49
www.dacoromanica.ro

Arh. Nationale 10, Documente, CCCXL/88. Orig., pergament (56 x 44 cm), sigiliu domnesc
(9,5 cm in diam.) atarnat Cu qnur de matase r0e, avand in camp stema Moldovei i legenda: t iiVIAT
AV HUNAN <Roesom, 160xTio, mune>3cI110, rocriomph 3eMAII AIOAANICKON; Ins A('II)TO ,313M6

(t Pecetea lui Io Vasilie voievod, din mila lui Dumnezeu, domn al TArii Moldovei; in anul 7142
<1633 septembrie 1 1634 august 31>").
Ibidem, Divanul Domnesc, fr. 806, opis 916, dosar 18, f. 52 v. (rez.).

EDITH: Codrescu, Uricariul, XXIII, p. 188-195 (text slavon dupa orig. 4i trad. editorului).
1

2
3

Aa In orig.
Loc liber.
Rupt.

1645 (7153) aprilie 8, Iai

51

liw

MOMASCHOH.

EACH& SOMA B(oW M(H)A(0)CTIO, r(OC)H(0)A(4)pk BEMA


Scriem domniia mea la toate slugili noastre, cap veti inbla pen tiganii,

0 la slugi hAtmane0i, 0 la giudzi i la vataji de tigani, daca yeti vedea cartea


domnii mle, iar voi toti d-acumu innainte sa veti a lasa in pace toti tiganii
sv(i)ntei manstiri a Bistritei, intru nemic sa nu-i invaluiti, nici la Ia0 sa nu-i mai
aduceti, nici la alte lucruri a domnii mle sa nu-i mai manati, nici ciubote sa nu le
luoati, pentru caci domniia mea m-am milostivitu 0 am lasatu p<e to>lti pliganii
boiere0i i calugare0i ca sa fie in pace de toate lucnirile dornnii mli i de toate
adtorili, dupa obicriul cel batran ce au fost mai denainte.
Si nime sa nu cutdze a-i invalui, nici daridoar(a), in veci, preste cartea
domnii mle.

V Irk, S(%) A('ti)T(0)

,SpHr <7153/1645> An(ptide) i <8>.

CAM r(OC)11(0)MH)H% SeAtA.

Arh. Nationale Bucur0i, Manastirea Sf. Saya 10, XXVIIU7. Orig., hartie (30 x 18,5 cm),
filigran, rupt laindoituri, sigiliu domnesc mijlociu aplicat in cerneala TOie, putin clar.

Inst. de 1st. A. D. Xenopol" 10, Fotografii, XXVIII/51 (xerocopie dupa orig.).


EDITII: Catalog, II, p. 325-353, nr. 1770 (rez. dupa orig.).
I doc rupt in orig.

1645 (7153) aprilie 10, Iai

52

<t Hw
itIONAABCKOH.

M(0)AEGHHKOM

50

EACHAT GOMM, E(o)aio m(a)A(o)vrTio>l, r(o)cn(o)Aarn aMAH


MK(e)
r(oc)n(o)Arrm(o)
MH
AAMI
H
<e>lcmil
HOHOSHAH
Hamm,
ertNeNv
a
&cum
KAMNrepOM
WT
MOHACTHillk

www.dacoromanica.ro

N mum VOA%

I1rnieu>2oson,
KOTO011

G'hAtPT

MON4CTNpCKH3.

NA3NTN

HOCAVIIIHNKWM
CO<

NX

... R4NN>11114

KOTOpTH

65iAieT

MOHACTIVCKA

Si sa incpe hotarul din Wiliva, opcina

spanmpepe

RCCXOTAp

Pojorate, pre opcina, pre

la Paltin, pre obariile Falcului, pre mijlocul Ciummii, in

oa Poienii

PloFei, pre la Minte i pre la Stehioara, la Hreben4te cea Mare, pre


In Chiciora Hostovului, i pan In Parcaldbei, pre Jupaniia din obriile

pand
Poiana

Dzaroslavii4, mijlocu Dzibroslavului In Muntele Havrilei, in BrAtila, pre


Bistricioari In gios ...1 pre Diiaca in gios, pnA in gu<ra>5 Diecii, pre Bistrita- in sus,

In gura arlibahului pre Carlib<ah

Gainei, In Moldoa , la Gre.../n.../dul


Glinei, in Vje, la FAgetel, ...I Arsura l<a>' Oglin<d>/, in Panaghie, In dealul
Cruci<i>l, la Mse, In Prislop(u1) Vtiuleulu<i>I pre .../ pre-aicea iaste hotarul
sv(i)ntei manstiri a Putnei, din dirse ce are sv(fi)ntaa mAnasti<re de la al>/ti
domni ce au fostu mai den(a)inte de noi.
Dirept acea, ca sA le fie i de la domniia mea direapt<
vinitul.

uric, cu tot

NH AA C(A) He I:N11114T.

V Plc, 11(11) n(k)Tw .aptir <7153/1645>, tinptin((e)


TOAepAilIKO EICA AWr(0)4(6)T HCKAA

<1.0> ANN%

p.>.

Arh. Nationale Suceava, Documente, 1/56. Orig., hArtie (33,5 X 24), rupt la indoituri si lips&
treimea din stAnga, restaurat, sigiliul domnesc mijlociu aplicat In ceara rosie, cazut.
Inst. de Ist. A. D. Xenopol" Iasi, Fotografii, XXVIII/52 (foto dupk orig.).

EDITH: Tezaur suce vean, p. 154-155, nr. 412 (rez. dupi orig., completat dupa doc. din 1647
august 15 publicat de Balan, Doc. bucovinene, II, p. 126-127, nr. 60).
I Rupt.

2 Rupt i completat dupit editie.


3 lo Vasilie voievod, din mila lu Dumnezeu, domn al Tarii Moldovei. lata domnia mea am
dat si am Innoit acestor rugAtori ai nostri, egumenului i tuturor calugArilor din mAnastirea Putna,
tuturor slujitorilor lor care sunt brAnisteri care au pAzit
branistea manAstirii si tot hotarul
manAstirii."
4 Poiana DzAbroslavii", adaugat deasupra randului, de alt& mAnli, In aceeasi vreme.
5 Omis.

1645 (7153) aprilie 11, Iai

53

BactinTe seesom,
B(o)Naio m(n)A(o)cato, r(oc)n(e)Ma)p 3ANAN
Scriem dorrmiia mea la oltuzul i la prgarii de tirg de Hui. Damtire pentru rindul Episcopii d acolea cA m-am milostivit domniia mea i am
miluit cu acel scaun d acolea pre rugkoriul nostru Ghidion episcopul.

liw

MOAAANCKON.

Pentr-acea, deaca ve ti vedea cartea domnii mle, iar voi sA cautati eati
vecini i poslunici sA vor fi luat la ta'rg d

toti sA aveti a-i da Inapoi pe


51

www.dacoromanica.ro

mana pArintelui
ducA la Episcopie i d-amu inainte sd nu mai priimiti
poslusnicii sau vecinii Episcopii a t'Arg.
Asijder, sA nu-i mai invAluiti la podvoade sau la tes1rii2, la olcrii, sau la
alte mAncAturi a tArgului, cA, bine s stiti, el, de va mai vini la jalobA la domnia
mea cA-i InvAluiti, cu tine soltuze Ii voi intreba.
Toe lumen% r(o)cn(o)ners(a)

A(t)TV ,opnr, anpnnkfe)


CAAm r(oc)noAnwk BEAtA.

11W

HACHARE SWEROAA <m.

p.>.

Arh. Nationale Bucuresti, Ms. 543, f. 46. Orig., hartie difolio (31 x 19,5 cm), cernealA
cafenie, sigiliu domnesc melar, octogonal, aplicat In cearl rosie, avAnd In cAmp capul de bour, cu
semiluna la senestra si roza la dextra, iar peste coarne o coroanA deschisA, i legenda: t 1w Sacude
noenom 6<oefero miinerrYeat, rectiomp% 3emna Mwn,rommoit>3 (t Io Vasilie voievod, <din mila lui

Dumnezeu, donin al 'phi Moldovei>3").

EDITIL Melchisedek, Cronica Hu.yilor, p. 35 (ment. numai cu data de an), 69 si 116 (rez.
numai cu data de an); Vasilescu-Boiangiu, Scrierea chiriliccl, p. 48, pl. 23 (fasc.); Catalog, II, p. 353,
nr. 1771 (rez.).
Literele: Episco", scrise peste alt cuvAnt.
2 la teslArii", adAugat deasupra rAndului.
3 Rupt.

1645 (7153) aprilie 12, lEai

54

11w

BACHATE

SoesoAA,

E(o)Nfito

on(n)n(o)crYto,

r(oc)n(o)A(A)pk

aemng

MIAMI MWAMEICKIIMH
iitlwmagcgon. fax(e) npTnAoffie npim RAPAN H npiA
gonipn, BEANKNX H MAAHX,
11(4)11111 AtAiliTpAILMO
nionnup, c(kOwk TonAep
cl1 NIAaNdl.IAH EAFIVA, Ch 10EN4 r(o) MAOAHM, H THIR(E) 11011413 H C.k
nurrpap,
11

AlApY eA, HACTACYA H 11p11114,Illit?Hose Tomep meTpap, no H)( A0BpO11 ROAN, NEKIIM
H
FlpOAAAN CBOA npagna WTH(H)HAA H IWIIE)CHA,
11EIION8)KAEHH A HE IlpliCEAORAHH,
110AOSIIN4 ceno

HAilllaiRtahlli,

LITO

N Ch GOAOTAMII

WT

HA

11pVT,

B(0)AOCT

HRNHA1 H Ch gec npnxo,

1114C11014, WT

4TO TM

RATO CENO,

110AOSHH4 CEAO

WT(10IIIIRE HM WT HA KAALTEpH CBETOMV MONACTHp CB6TH


CARA,
Trkr V INKOAAV. TA WHH npomnn 1141116M Erkpatim H 110411TEHHM sonipn,
rAHrOill'e Vpige BEMOSOMV ABOpIIHKV 06,0MAN 36MAII H vetTlOmN REA Agopnng
GIMO

IlpASAA

KVIIEXHA

RIMAN BEMAH, paAn EAHA cTO H nenecia A6V110811 GHTHX.


14
IMATHA HM VCE HCHA11110, THX 11(11)11('1)SII RHWE mana,
Erk
THM 8111116 npiA petienkink Avivarrpaunco tuemmap,
611THX,
pt11111
TOAA6p IlleTpap, H
H :xHA ero, 4,0AOANHA, H 110r1H
EA, HACTACTA H HpHHA, RIIVI4H TOAA6p illeTpap,
WT npliA HAM H
HAIIIHMH BOAtpH.

52

www.dacoromanica.ro

AEVKOsH

c(w)irk
H

Aupli

npiA

ThM p4,
WTII(H)NAA,

11

KAKO

SUET
ii

BINSVI1AENT111,

&plat

11M

II

OT

r(oc)n(o)Ac(T)3(0)

flOTRpIe11Ia,

C'h

MN

B'hrtiM

nparma

Aox0Aonn,

nenop&<tueuo>i NNICOMINCE, NA 11111111.


H IIN M ct lie &MINUET.

ig Mc,

A(t)T(0)

uI,anpHA(e)

t GAAIVI r(oc)nomiwk
ToAepaunco BEA Awr(o)+(e)T NCKAA

4-11.

A(ONN.

p.>.

t IloxopaNtin <man>.
t Io Vasilie voievod, din mila lui Dumnezeu, domn al Tarn Moldovei. IatA
au venit Inaintea noastrd i lnaintea tuturor boierilor nostri moldoveni, mari si mici,
slugile noastre Dumitraco oimar, fiul lui Toader etrar, i cu Maximiian Banul,
Cu sotia sa, Dodolina, i, de asemenea, Ciorcea i cu fiicele ei, Nastasiia si Irina,
nepotii lui Toader etrar, de bundvoia lor, nesiliti de nimeni i nici asupriti, si au
va'ndut dreapta Ion ocind i cumpArAturd., jumdtate de sat VlAsinestii, care este pe

Prut, In tinutul Ia0, din vatra satului, 0 din camp, i cu MO de peste i cu tot
venitul, care aceastd jurnAtate de sat a fost dreaptd cumpArdturd pdrintilor lor de la
cAlugdrii sfintei mandstriri Sfantul Saya, din targ din Ia0. Aceasta ei au vAndut-o
credincio01or i cinstitilor no0ri boieri, Gligorie Ureche, mare vornic de Tara de
Jos 0 Th[t]oma, mare vornic de Tara de Sus, pentru o sutd i cincizeci de lei bAtuti.
Si le-au plAtit lor totul deplin, ace0i bani mai sus scri0, 150 de lei bAtuti, In

mainile mai sus [Inainte] zi0lor Dumitraco oimar, fiul lui Toader etrar,
Maximiian Banul i sotia sa, Dodolina, i Ciorcea i fiicele ei, Nastasiia i Irina,
nepotii lui Toader etrar, dinaintea noastrA i inaintea boierilor no0ri.
Drept aceea, sd le fie lor 0 de la domniia mea dreaptA ocind i cumpdaturd,
uric 0 Intdriturd cu tot venitul, neclintit niciodatd, In veci.
Si altul sd nu se amestece.
La Ia0, In anul 7153 <1645>, aprilie 12 zile.
f insu0 domnul a poruncit.
Toderwo mare logort a iscAlit. <m. p.>.
t Ciohoranul <m. p.>.

<Pe verso, o lnsemnare contemporand>: 3armc


cen(o)

HAM111111611111,

G(0)A0CT

MWII

34

KVnexclia

114

nonosima

(Zapis de cumpardturd pe jumdtatea

satului Vldineti, In tinutul Ia0";


doud din sec. al XVIII-lea>: 7153 <1645>
apr(ilie) 12. V14ineti; 7153 <1645> apr(ilie) 12. No. 7.
Inst. de Ist. A. D. Xenopol" Iai, Fotografii, XXVIII/54 (foto dupa orig. ce se pastreaza in
Arhiva Sectiei din Sanlct Petersburg a Institutului de Istorie, Fond Acte moldoveneti, dosar 72,
hartie (20 x 29,2 cm), sigiliu timbrat, avand in camp un scut polonez, incarcat Cu capul de bour, care
are steaua cu ase raze intre coarne, iar la dextra semiluna i spada i la senestra soarele i sceptrul;
scutul este timbrat de o casca cu lambrechini, care are deasupra o coroana inchisk incadrata de cifrele
arabe 1633; de jur Imprejur Trite dota cercuri perlate, legenda: t Yw &Gm& soesoq(a), 6(e)Ao

www.dacoromanica.ro

53

m(n)nocfno,

rocn(o)Attpu

3emmi

/1/11.vnA4tat(oH).

wspivui

(t lc,

Dumnezeu, domn al Tani Moldovei. 7142 <1633 scptembrie 1

Vasilie voievod, din mila lui

1634 august 31>").

EDITH: Moldova, IV, p. 123-125, nr. 47 (text slay dupi orig., trad. editorilor i facsimil la

sfaqitul volumului).
' Slove acoperite de sigiliu.

1645 (7153) aprilie 12, Ia0

55

liw

AIOAAAFICKON.

EACH& BOSOM, B(0)*Ylo


r(oc)n(e)Ac(T)8(o)

IINWEM

Whp1V1211460M WT 11(0)AOCT 1106VpAVHCICOMV,


N

rA08NNICOM

a AewvrtisimaptimI.

M(N)tO)CTY10,
cAvrii
MN
11

r(OC)I1(0)A(4)ph

r(oc)n(e)Ac(T)s(4)

3MMI
MN,

1111INVKA4OM OT TIIIIIIP 1'11,1414CM,

Deaca ve ti vedea cartea domnii mle, iar voi

to sd aveti a ldsa in paci satul Braniti, ce-i intr-acel tdnutu, a Covurluiului, ce-i a

Ep(i)sc(o)piei de la Roman, intru nemic s nu-i invluiti, nici sd-i globiti, nici
deugubin(i) sd. nu le luati, nici alte gloabe, nici giud<...>1 nu-i giudecati, nici sd-i
globiti, ce sd aibd a-i giudeca i a-i globi print<ele ... n>Iostru ales, Anastasie
ep(i)sc(o)pul de Roman, cum au fost obica<iul ... .
Aij>ldere, i tu oltuze d<e ... Gd>llati Intru nemic sd nu-i Invdlue<ti
nici>I la podvoade, nici cal de olac sd nu le iai, ce de toate sd fie In pace.
TOE IINWEM. HUN NE IPIENNTe.

gaptir <7153/1645> All<pNATE>


CAtIM r(001(0)A(N)W1 BEAitA.

<V>31dc,

fa <12>.

Arh. Nationale Bucureti, Episcopia Roman, I/1. Orig., hartie difolio (30
Indoituri, sigiliu domnesc mijlociu, aplicat In ceara roie, cazut.
Inst. de Ist. A. D. Xenopol" la..5i, Fotografii, XXVIII/55 (xerocopie).

20,5 cm), rupt la

EDITH: Aricescu, Indice, II, p. 48, nr. 1777 (rez. dupa orig.); Catalog, II, p. 535, nr. 1772
(rez. dupa orig).
' ,,lo Vasilie voievod, din mila lui Dumnezeu, domn al Taxii Moldovei. Scriem domnia mea
slugilor domnii mele, parcalabilor de tinutul Covurlui, i parcalabilor de targul Tecuci, 4i globnicilor
i deugubinarilor."

2 Rupt In orig.
3 Acoperit de sigiliu.

1645 (7153) aprilie 12, 120

56

Ilw Bacudie Sweawm,

B(o)*Tio

m(H)A(o)cilio,

r(o)cn(o)Aarh BMAN

Adec-au venit innaintea noastr i innaintea alor nNtri boiari,


mari i mici, CArstea, i frate-sdu, Arsdnie, i Onciul i veri(i) primari a lor,
MWAMSCKWH.

54
www.dacoromanica.ro

Ionaco Blehan i Calistru, i Ion, nepotul li Badivaiel, .1 cumnatd-su, Miron,


toti nepotii lui Gurd de in Coposni, i sementiia lor, Leontie i Vasilie Cociorvd,
i toti nepotii Simei, i s-au pardt Innaintea domnii mle pentru o slit(e) de sat,
anume Barboii, cu boiarinul domnii ml(e) Stefan Moimdscul ce-au fostu armas
mari.

Deci domniia mea le-am dat hotarnic pre boiarinul domnii ml(e), pre
Islniul vomicul, de le-au hot:drat pre uricele lor. Dec(i) giumAtate de sat s-au venit

dumisali, armaului, partea cea den gios, lar partea cea de in sus s-au venit
rdzilor, cari mai sus set-is% iar de in vatra satului s-au venit armaului, yard de
sat de In Izvorul Fintnei spre padure cdtrd apus, i cu livadd cu porndt pre vatra
satului.

Aijdere, o prisacd ce o au fostu descAlecatd de pdrintii armaului i a


giupfinsdi lui, Irina, de In dzilel(e) Erimiei vod(d). Mai apoi, i armaul cu
giupkeasa lui au pus pornte -au fcut cas(d) i zemnici, cu multd cheltuial(d) a
lor; iar acmu, deac-au hotArdt, acea pri<sacd>2 s-au venit pre partea rdzilor, cari
mai sus scriu. Dec(i) acei rdzi au poftit bani, pretul priskii.
Dec(i) dumnealui armaul, impreund cu giupdneasa lui, fina, s-au tocmit cu
rdzii sdi i le-au dat pre acea prisacd doisprce galbeni de aur, ca sd 1(e) hie moie
neclatit(d), In vci.
Aijdere, i pentru vatra satului i cu livada au rdmas rdzii sd n-aib treabd

cu acea vatrd de de sat i cu livada. Si prisaca li-i pldtitd cum mai sus serie, ca A
hie acstea, vatra satului, i livada i prisaca, moie necldtit, in vci, armaului i
giupdnsei lui i ficiorilor sdi.
5-aceasta pdrd sd nu s(d) mai prascd nici oandoard, in vci.
or Vic, SW A(ll)TW 4,3ptir an(pHATE) fit
TomptunKo BEA Atur(o)+(e)T HCKAA <m. p.>.

<Pe verso-ul filei a doua, o insemnare contemporan>: 'I' amuic WT CHAO


El,psouni WT Fi(o)Awc(T) livner(ii)TVp(4) (t Zapis din satul Bdrboi, din tinutul

Cdrligdtura"), <i una din sec. al XVIII-lea>: Vasli voievoda. Bdrboii. 7153
<1645> ap(rilie) 12.
Arh. Nationale Bucuresti, Doc. istorice, CLX/148. Orig., hartie difolio (35 x 24,8 cm),
filigran, cerneala neagra, sigiliu domnesc mijlociu, timbrat, avand In camp un scut polonez,
Incarcat cu capul de bour, care are steaua cu sase raze Intre coarne, iar la dextra semiluna si spada
si la senestra soarele si sceptrul; scutul este timbrat de o casca cu lambrechini, care are deasupra o
comma inchisa, Incadrata de cifrele arabe 1633; de jur imprejur intre doua cercuri perlate, legenda:
t TUJ BACH& SossoA(4), G(0):10.10 M(H)iOCTTIO. rocn(o)Aapii 3emmi Mwmaacs(on). w3pms

(t

JO

Vasilie voievod, din mila lui Dumnezeu, domn al Tarii Moldovei. 7142 <1633 septembrie 1
1634 august 31>").
Inst. de 1st. A. D. Xenopol"

Iasi, Fotografii, )0CV111/56 (xerocopie dupa orig.).

i Asa In orig.
2 OtlItS.

55

www.dacoromanica.ro

1645 (7153) aprilie 12

57

Un ispisoc de la domnul Vasa v(oie)v(o)d, din 7153 <1645> aprilie 12,


cuprinzAtor de impartire satului BrAeti, zicand cu iazul, i vecinii, cu pomAt, i
cu livezi, i cu fanati cu toate veniturile. Si au rAmas in pace Agafii: giumAtate de
sat din BrAeti(i) din Gios, i cu un ramnic ce esti in pomdt, i alt ramnic ce 1-au
fcut singur i cu fanat.
Mijdere, 0 un iaz ce este pi vali VAculeOlor, pi din sus de pod, 0 alte iazuri
mari ce sint pe &lima, sA fie amanduror fratilor dimpreun, lui Vasalii i Agafii, i
fnat pe vale, ce sA numete Loze, pe vale tocmai pand In iazul ce scrii mai sus,
iazul Briasa, i alte locuri de iazuri cate vor fi pe neimpArtite, ca s le fii lor
dimpreunk amanduror fratilor, i cu toate veniturile.
Arh. Nationale Ia.0, Documente, CDU108, f. 190. Rez. Intr-o copie a unei mArturii hotamice
din 1823 noiembrie 28.

1645 (7153) aprilie 15, Iai

58

<t Hw Baca&

BWERWM,

B(o)Nalo

m(u)n(o)vrTio,

r(o)cn(o)mrk 3eMAII

MWMARCKWH. ...>I sA mergeti la sat la Mireti i sa strangeti oameni, megiia0 di


pri pregiur, din sus 0 din gios, i sA alegiti parte fetelor ilenii, nApo(a)tele Stanii,
din sat din Mire0, din vatra satului, 0 din camp, i din fanat, 0 din pAdure 0 din
tot vinitu, ce va hi parte Stani 0 a nepoate[le]lor ei, f<et>2ele ilenii, precum le vor

spune drsele. $i sa socotiti foar<te>2 pe drptate, cum veti afla cu oameni


<bu>2ni; sa faceti o scrisoare d<e>2 acolo 0 sA ne dati
TO6 mum r(OC)11(0),A,C(TEIO) MIL HIM FI6 610,6T.
<7153/1645> an(pHAY6) <15>.
ig MC, A(ii)T(0)
uI
Arh. Nationale Bucure0i, Doc. istorice, XL172 b. Orig., hrtie (25 X 20 cm), filigran, rupt In
partea de sus 0 In partea dejos.
Inst. de Ist. A. D. Xenopol" Ia.i, Fotografii, XXVIII/58 (foto).
I Taiat i pierdut.
2 Rupt.
3 Cifra unitAtilor este putin 5tearsA.

1645 (7153) aprilie 18

59

7153 <1645> ap(rilie) 18. intritur(A) de la Vas(i)lie vod(d) pe un vad de


mo<a>lr(d) numai2.

56

www.dacoromanica.ro

Arh. Nationale Bucuresti, Mlinkstirea Doljesti, V/3, nr. 3. Ment.intr-un izvod de documente.
Inst. de Istorie A. D. Xenopol" Ia.i, Fotografii, XVIII159 (xerocopie).

Catalog,II, p. 353, nr. 1773 (ment.).


Omis.

2 numai", deoarece doc. anterior din perilipsis, din 1608 (7116) martie 10, cuprindeintAritura
acordad de Constantin Movila voievod mardstirii Secul, pentru un vad de moad In Siret, In hotarul
drgului $chei, din jos de drg, si cu o bucea de loc din acelasi hotar
sA-si aseze sat"
A,
XVII, II, p. 147, nr. 187; vezi si Catalog, I, p. 313, nr. 1352).

1645 (7153) aprilie 19, Ia0

60

t Hw
AIWAMEICKWil.

BACNATE

SWEBWM,

R(0)NCTIO

M(H)A(0)CTIO,

r(o)cri(o)Aalsk

3MAII

Adecd s-au parat de fat(d), irmaintea domnii mli, Vasilie i Rusul,

ginerii VArvarii, cu socrul lor, cu Larion, pentru o parte de mina' din sat din
Vereni, se shntu pre Moldova, in tinutul Sucvii, dzicandu Vasilie i Rusul cum
acea parte de ocind iaste direapr mo0e a so(a)crd-sa, a Varvarii; iard dupd moartea
ei s-au sculatu Larion, socrul lor, i au luatu altA feme, i acmu va sa. fac(d) parte
dintr-acea oc(i)nd i feciorilor sAi, cari-i are cu acia ferne, i au artatu i n4te
hartii mencinoasd.
Deci dorrmiia mea am socotit cum nu s'A' cade sd aibd treabd feciorii lui Larion,

cari-i are cu ace feme, Intr-ac parte de oc(i)nd, ce sa tie numai feciorii Vrvarii,
pentru cdci iaste direaptd oc(i)nd i moie a ei. Deci Larion i cu feciorii lui au rdmas
din lgi de-naintea domnii mli, iar Vasilie i Rusul i alti frati a lor, feciorii Vdrvarii,
ei s-au indireptat, cum de-acmu Innainte, ca sA aib ajiOrl ei oc(i)na i moiia, toata
partea VArvarii, cat sd va alge partea ei, cu tot vinitul. $i sa nu sd mai parascd de
aceasta para' nici odAndoard, in vci, preste cartea domnii mli.
FINK
V4111114Te.
Oir MC, A(11)T(0) ,,aptir <7153/1645> an(pHATE)
GAAM r(oc)n(o)A(H)H% BEAAA.

<19>.

Aprixtmi

<1111CM>.

Arhivele Nationale Bucuresti, Doc. istorice, CDLXXIX/41. Orig., hfirtie (30,5 x 19,5 cm),
filigran, sigiliu domnesc mijlociu, aplicat In cead rosie, deteriorat.
Inst. de Ist. A. D. Xenopol" Iai, Fotografii, XXVIII/60 (xerocopie dupd orig.).

1645 (7153) aprilie 20

61

Zapis din v(e)let 7154 <1645> ap(rilie) 20, Intru care serie:

Adicd eu, Toader, ficiorul lui Vasalie, nepotul Marcii, i cu fmia mea,
Onopiiaml, scriem i mkturisim, cu acest zapis al nostru, cum noi, di nimi nevoiti,
57

www.dacoromanica.ro

nic(i) asupriti, ce de a noastra bunavoia, ni-am tocmit cu Ursul de Partnos(i)


am vandutil partea noastra di ocin, ce s va alegi dintr-un batran, giumd(ta)te de
bdtran. Si s-au vandutil drept un bou, si boul s-au socotit, drept 3 ug(hi), i pani di
al ti 3 ug(hi).

Si di aici Innaint sd-i fie Ursului driapt(d) ocind i mosire i ficiorilor sai, in
vec(i), i proci.
Bibl. Acad. Rom., Bucuresti, Ms., nr. 5181, f. 137v. Copie.
Greqit In copie.

1645 (7153) aprilie 22, Iai

62

Hw

MOMABCKON.

&NATE MOM,
1111111eM

E(0))1610

M(H)A(0)Cf110,

r(oc)n(o)Aaph

r(0011(0)A(CT)8(10 MN 160nipm NAINEMN

3EMAN

Neanul vornicul

de glo(a)td. Dam stire cum au parat Miron de Iurghicni pre boiarenul nostru
credincios, Dumitru Buhus vel spdtariu, pentru neste fan' ce-au mancat iapele lui
Miron i s-au tamplat unul dintr-acei cai de s-au omorat, sdrindu preste un gardu.
Drept acia, deaca vei vedea cartea dotnnii ml(i), iar tu sa mergi acolo si
s(d) strangi o(a)meni buni de pren Inpregiur, sa-i Intrebi de vor fi Inbland vitele lui
Miron far() de pdstoriu, cum au dat sam(a) durrmealui, Buhus spatariul, Innaintea
no(a)strd, si a va afla ea i-au facut paguba i intr-alti ai, mai de demultu, dumisale
si o(a)minilor sai, lar tu sa-i Inpli2 de pre Miron to(a)te pagubele, cat sA vor afla
a facut dobito(a)cele lui; i acel cal, Inca sa fije mortu; i sa-i iai i gloabd portii de
pre dansul. lar de A. va gdsi ca au avut Miron pdstoriu la bucatele sale si s-au acut

numai estimpu, pacube, sA aibd a plati o(a)menii lui Buhus spdtariul, calul, iar
Miron sA pldteas(cd) ispasea cum vor marturisi o(a)meni btmi, carii au fost ispdsri.
$i de-acmu Innainte sd aibd Miron a-s(i) pune pastoriu la bucatele sale, iar de
nu-si va pune pdstoriu, to(a)te acl bucate sA vor lua la domnie si nu s(e) vor mai
da nice dando(a)rd.
TO runner% r(oc)n(o)A(cT)s(o) MN. &AK ve VtINNNT(H).
OV tilt, R(i) A('k)T(0) ,opur <7153/1645> an(pHae)
<2 2> .

t CAM

r(ocno)A(H)wk BEAtA.

Bibl. Nationala Bucurqti, Documente istorice, 1195. Orig., lartie (30 X 20,5 cm),
sigiliu domnesc mijlociu, aplicat In cernealA roie, neclar.

Inst. de 1st. A. D. Xenopol" - lai, Fotografii, XXVIII/62 (foto dupa orig.).


I ran", scris peste alt CUVallt.

2 Slovele: pli", scrise peste un cuvint sters.


3 Asa in orig.

58

www.dacoromanica.ro

1645 (7153) aprilie 24, Iai

63

Ilw

BaconTe

soesoAa

B(o)Will0

MAOCTTIO,

r(o)co(o),Aapk

aAAAH

AIWAAASCKON. Scriem domniia mea la sluga noastr Vasiliel Capea de Scuiani.

Ddmu-ti tire cd s-au jeluit Innaintea domnii mli boiarenul domnii mli, Roca ce
au fost vistrnic, pre CArAiman ce au fost pitan i dzicndu c va s ezascA un iaz, ce
iaste pre partea boiarinului nostru, ce scriem mai sus, la sat la avoiani.
Dereptu acia, deaca vei vedea cartea domnii ml(e), iar tu s'a aibi a mrge
sd opreti pre <CA>2rAiman s nu ezasci pana vi hi de &O).
Acesta-ti scriem domniia mea i-ntr-alt chip si nu faci.
V Itic, n(i)T(o) iiiir <7153/1645> an(pHae) ks'A <24>.
t OAM r(o)cn(o)Aron SeAlIA.
&A AWr(0)+(eT) IAN(A).
t riAtixamrk <nocan>.

<Pe verso-ul filei a doua, o scrisoare, din 7237 (1729) iulie 7, a Ilincl
Lupuleasa i un fragment dintr-o ala scrisoare, din aceeai vreme (frA datA de an),

ianuarie 29, Focani, scrisA de un anume Luca, lar pe fila 2 recto, mai multe
Insemndri din sec. al XVIII-lea, aflate In legatur cu scrisorile de mai sus>.
Arh. Nationale Ini, Documente, CLVIII/19. Orig., hartie difolio (29,8 x 19 cm), filigran,
restaurat, sigiliu domnesc mijlociu, aplicat In cemeala roie, slab imprimat.
Ibidem, CDXXII/199, f. 1 v., nr. 8 (rez. Intr-un perilipsis de la Inceputul secolului al XIX-lea);

ibidem, CDLXII/13, nr. 3 (rez.); idem, Arh. M. Costachescu, Caiet I, p. 57-58, nr. 37 (copie de
M. Costachescu, dupa orig.).

Inst. de Ist. A. D. Xenopol" Iai, Fotografii, XXVIII/63 (xerocopie).

EDITII: Ghibruiescu, Arhiva, fasc. I, 14, 1928, p. 65-66, nr. 54 (orig.); idem, Surete, XXI,
p. 65-66, nr. 54 (orig.); Costachescu, Opis. Oraste, p. 354 (rez. edit., dupa orig.).

i Scris de alta mana cu alta cemeala pe loc Wat alb.


Rupt.

1645 (7153) aprilie 25, Iai

64

Ilw

B4CHAY6 SOMA 13(0))010 m(o)n(o)vrTio, r(o)cn(o),Aaph 3604A11


ofillAwine npliA HAMH H n'AA HAIIINAill SonipH, SeANSNX N

IVIWAAAFICKON. G.INC(e)

MANX,

Kilintilt

HANNKA,

AMA fewprIe

K4A4110A,

C'h

SiT

EN

4.14411

ell Smasose 11 ...1, H ceerpo[o] eonv ...1, Awloria GA4T11, no


NX AW6pWil SWAH, HEISHM oenonimAeno 4 FIN flpHCNAOSAHN, N HpWAAAN CSON
npasa y:14(H)114 N N3AVIIHNO, WT CEA0 MOSNAttill, WT ilETSpliTati ceno
HOAOSMIA, LITO FlOAAN Hposeipm, v S(0)AOCT PWMANCKWH, WT BATplle ceno, N
GNAAHHHLIAN,

WT noni,

11

WT diNHONCATH,

CII

cmose

o WT SEC opiixoA. TM WHN

www.dacoromanica.ro

59

npwmai n4m<e>2mv BiplINOMt? GwAiippmv, AVMNTpAWKO Ei?Vw SEA crria(ap),


pm"' WECT Aedo, AEVIRUB11 6111THX.
H HAATIM HM HCIIA9311110, WT npilA HAMH N ROA HAIMIMII 6
Ti1M pag, KAISW M EniAeT ero m(H)goc)T(H) npasait WTH(H)NA,
BlIKIPMEHT 11 noTarkwAenTe, Ch WIAM AoxoAom, NenoWweinio.
11 N

M C(A) 11

V MC, A(1)T(G)

VMN 111AT.

iiirr

<7153/1645> an(pidie)

<25>.

t GAM r(o)C11(o)A(t1)Hls BEAtA.


ToAepanco SEA AWr(0)41(E)T <111. p.>.

AvmuTpv

<I111CAA>.

t Io Vasilie voievod, din mila lui Dumnezeu, domn al Prii Moldovei. lata
a venit Inaintea noastrd i Inaintea boierilor notri, mari i mici, cneaghina Ilinca,
fiica lui Gheorghe Calapod, cu ginerele ei, Stefan Siminicean, i cu nepotii ei ...1,
i surorile lui ...1, fiicele Saftei, de bundvoia lor, de nimeni sili i nici asupriti, i
au vndut a lor dreapt mina i schimbaturA din satul Movilni, din a patra parte
de sat jurratate, ce este langa Criveti, in tinutul Roman, din vatr de sat, i din

cmp, i din fanal, i din livezi i din tot venitul. Aceea ei au vndut-o
credinciosului nostru boier, Dumitraco Buhu mare spdtar, pentru 60 de lei
batuti.
Si le-a plAtit deplin, dinaintea noastr i Inaintea boierilor notri.

Pentru aceea,

fie milostivirii sale dreaptd mira, i cumparaturd i

Intariturd, Cu tot venitul, neclintit.


$i altul sa nu se amestece.
La Iai, In anul 7153 <1645> aprilie 25.
t insui dorrmul a poruncit.
Toderaco mare logofdt a iscalit <m. p.>.
t Dumitru <a scris>.

<Pe verso-ul filei a doua, o insemnare din sec. al XVIII-lea>: Acest zapis mi
l-au dat m'au(a) me, Habdasca, pe sat pe Movilen(i), care-i este i ei danie de la

spt(arul) Dumitracu Buhu, i mi 1-au dat. Leat 7236 <1728> iun(ie) 20.
Costantin Abaza <m. p.>.
Arh. Nationale Iasi, Documente, DCLXXXV/47. Orig., hrtie difolio (29,5 x 20,5 cm),
filigran, sigiliu dornnesc mijlociu, aplicat in cearil rosie, cazut i imprimat pe plicatura documentului.
Inst. de Ist. A. D. Xenopol" Iai, Fotografii, XXVIII/64 (xerocopie).
EDITII: Ghibanescu, Surete, III, p. 102-103, nr. 64 (text slav dupa orig. si trad.).
I Loe liber.
2 Rupt.

60

www.dacoromanica.ro

1645 (7153) aprilie 25, 1E1.0

65

t liw Bun&

MEW npThAome

MOJAMEICKNM11

sonlipu,
MTN%

m[H]nocTllo r[o]cn[0]A4p1 BeMAN


npiiA 114M II nplo, SWIM' HAMANN
MANX,
II
C'h
1.114AH
spefrnx envd,

E[o] I 11:1110

BOesoAd,

iillOdAARCK011.

Bei111311X

11

itittiffit,

C%
nfi?pun HM, ileOliffe,
c[u]n[o]su
ArkrAH 11 cecTp4 er(o), c(ki)u(o)su litHIOA
Ttus(e) 440?MilTp4 N C% SNIT en, E HA p &to , c(ki)n(o)au IVINKA,
okO30111,
C% sprefrax enki?, c(Id)u(o)14u HCTpATTe, BUN 311tAt14 N
T11)3(e) ALVAN&
npiionVuu non 143AWKO N ion, no ux Aospou son, HeittiM nenotithKAenn a
1111
IlpliCedOSAFIN,
npommi C304 114FI44 OTH(11)11A, OT VpIlit 4TO 11M4d
HON, OT Bormult BOeBOAA, OT 110d0FINH4 MO
11X,
non
HBAIHKO
KkA0Be
ffiecTaa
44CT
TpeTan 44CT,
firlid'hAtH11, OT
4TO HA IIpt?T,
V s[o]nocT
illinb'uniolo, OT BATfotie MO,
OT nont, N OT usipunst? li OT SEC f1pliX0A.
TA 01111 Flp0AAM1 cnVrn r(o)cn(o)Ac(T)sa MN ilpo.fup MIITHIIK Bed, pAAT OCI1M

TrhHACYe,

11

Tnurop'fe,

ti

C%

11X,

14p4T4N144efie

11

14X,

11

11

11

11

11

11

umpu dOKOT 34 4,11NA4HAp%111,


q1e+4ti(0)311 HAMA 10334111'k, 34 Mtn moose 4TO CIITROplid
deck,'

11

neT

deV110311

11

4TO
10364111

OH AM
Iflettlaa

NO4TO OH Mid KVIllid nrhea OT AVM11Tp4, A041t4


MANISA, Ge311411.1A ti1111111X nnemenuuu eA Skim(e) fltiCANIIM. fi noTom 1111CTAA
CA TNX HM(0 IBICANIIM ildeMeHtiltli
AtiMliTpA ti lipATlid TI1X H(11)11(40511
Runt Il1e4l4no14H 10364111A.
H 611CT4A CA cnt?rn r(o)cn(o)A(cT)sa mu Hpo+up Red MIITH1111 11 DAMA
tiCilnlitiO TNX 11(11)11('k)511 361111(e) MICAH, 41Z>2 deVISOBil SIITFIX 11 (imp 110110T
ad 4lidilHApM111, 3% WIN VIM smw(e) npoAcianuo, SUN WW1 11 nfrlioutnai II
non HBAIBKO
HON, OT Wilk 144M14 N npiA HAMM 601lip1i11.
11
MN, idISO VittlAiXOM IIX Aosposonnoe Tosmeut(e) <u>2 ficninnoe
NO
A
MN
N
OT
WIC
elfie*(e) MA0X0M N noTsirkmixora cAvst
34HMTV,
r(0)01(0)A(CT)SA Mil lipo4up MliTHIIII HA TOA sknn(e) nritA Melilla OT nonosuna
HA TOA 44CT 34 OTH(11)11t?,

11

ceno
11

Bp'hA'hAillii, OT IlleCTAA %%CT TpeTAA %ACT, OT saTpt?e ceno, ti OT 110dA,

OT I44pt1H(11),

OTH(11)liti,

II

11

CI& di1l11O*4TIIMI1

sussYnnuffe,

NeHOKOHIBIIM11 1111301111*(e),

11

131nut

11

C% BCC npuxo, MO M BM enkte Nunn


C% SIAM A0X0A0M,
HOTFirh*AeHTe,

HA slum

H NH AA C(t) He VM1111114eT npiA CHM liCTIIIINV MTV HAllteMV.


V 111C, d('k)T(0)

a,aptir,

m('k)c(A)u,it an(puKie) a.

GAM r(o)cn(o)A(H)wk lied41,13.


TOAep411130 Bed d0W(0)4(0T.
AieMliTpAIHISO <nliCAA>.
1. Io Vasilie voievod, din mila lui Dumnezeu, domn al Tarii Moldovei.
Adica au venit inaintea noastra si Inaintea boierilor nostri moldoveni, mari si
mici, Stefan si cu fratii lui, Tanasie, 0 cu sora lor, Maria, si cumnatul lor,

Leontie, fiii lui Grigorie, si cu nepotii lor de frate, Dragan si cu sora lui, copiii lui

www.dacoromanica.ro

61

Neaniul Dobos, si de asemenea Dumitra i cu fratele ei, Vidrutd, fiii Maicdi, si de


asemenea Mardarie i cu fratii lui, fiii lui Istratie, toti nepotii i strAnepotii popii
Ivasco i ai lui Ion, de a lor bunAvoie, de nimeni siliti i nici asupriti, si au vandut
a lor dreaptd ocind i mosie, din uricul ce au avut mosii lor, popa Ivasco si Ion, de
la Bogdan voievod, din jumdtate de sat BarMani, din a sasea parte a treia parte,

care este pe Prut, In tinutul Ldpusnei, din vatra satului, si din amp, i din taririd
si din tot venitul. Aceasta au vandut-o ei slugii domnii mele Profir, mare vames,
pentru optzeci i cinci de lei si patru coti de filandrds, pe care el le-a dat lui
Stefan Pagul iuzbasa, pentru niste case pe care le-a fdcut iuzbasa Stefan pe
aceastA parte de ocind, pentru cd el a cumpdrat mai intdi de la Dumitra, fata
Maicdi, fArstirea celorlalti nepoti ai ei mai sus scrisi. $i dupd aceea, s-au sculat
acesti mai sus scrisi nepoti ai Dumitrei si au intors Ina'At acesti bani lui Stefan
iuzbasa.

Si s-a sculat sluga domnii mele Profir, mare vames, si a plait deplin acesti
bani mai sus scrisi, 85 de lei bdtuti i patru coti de filandrds, In mdinile vanzAtorilor
de mai sus, toti nepotii i strAnepotii popii Ivasco i ai lui Ion, dinaintea noastrd
dinaintea boierilor nostri.
Si noi, dacd am vdzut de a lor de buravoie tocmeald i platd deplind, am dat
si de la noi si am Intdrit slugii domniei mele Profir vames aceastd mai sus numitd
<ocind>, din jumdtate de sat din adrlddni, din a sasea parte a treia parte, din vatra

satului, si din camp, si din tarind, si din fdnat si din tot venitul, ca sd-i fie lui
dreaptA ocind, i cumpArdturd, si uric si intdriturd, cu tot venitul, netulburat
niciodatd, In veci.
$i nimeni altul sd nu se amestece inaintea acestei adevArate cArti a noastre.
In Iasi, anul 7153 <1645>, luna aprilie 25.
insusi domnul a poruncit.
Toderasco mare logofdt.
Dumitrasco <a scris>.
Dupa Saya, Doc. Lapaynei, p. 67-69, nr. 47. Text slay i trad. dupa orig. ce se pastra In Arh.
Directiei Cadastrului din Chiqinau, dosar nr. 36, f. 13, Insotit de un suret, ibidem, f. 14.
ALTE EDITII: Iorga, Lucruri nou, p. 87 (rez. cu extrase, dupa orig.).
Parantezele editorului.
2 Omis in textul slavon.
3 Urmeaza mentiunea: L(ocul) p(ecetii).

1645 (7153) aprilie 27

66
<1.

111AI

MWAAARCKOHH.

62

BACH& 60130,0>i,

...I

B(0)X110 M(H)A(0)CTTIO, r(o)cri(o)Aaph 3EMAH


AAAH ECMH CEC MICT <rocnoAcTsa MH ...>lei mea Costanda ot

www.dacoromanica.ro

Balosinesti ...1 de acia ca sd <hie tare si p>uternicd cu cartea domniei mle a-s(i)
tin si a-s(i) pA<...>I ocind i mosie din sat din Balosinesti si din tt<...>1 din vatra
satului, cu <to>lt venitul, cd<t>I va ... dintr-acia ca pe ... a cosi fdn ... I a lua a
dzecea
iaste
fa'n, din tot vinitul,
alias(d).
acia nime sd nu ... I ai fin sau a opri
<7153/1645> an(pufle)
i
('k)T(o)

...

fa() innaintea domn<iei mele ...>. I


<27>.

Arh. Nationale Iasi, Documente, CLXIV/7. Orig., Warne (30 x 13 cm), rupt i restaurat,
lipsa o treime din document (partea stanga), sigiliu domnesc mijlociu, aplicat In cerneala rosie, slab
imprimat.

Inst. de Ist. A. D. Xenopol" Iai, Fotografii, XXVIII/66 (xerocopie).


I Rupt.

<1645> aprilie 27, Staveiani

67

t Adcd eu, popa Grihcal, i cu priute(a)sa, Irina Anghelina2, cumu s-au


sculat de bondvoia sa, de nime nevoit, nice asuprit, de am vdndut cumprdturd ce
av3 fost cumpArat tAt(d)-miu Roma, In sat in SAgirni, din a patra parte di sat,
giumate, o am vandut dumisali, lui BdIan comisului, <drept>4 60 de li.
$i In tocmala no(a)strd au fost: PetricA ot Serbinti, si Brat ot tam, si Badul ot
Cerleni, i Tofan ot Nesvoe, i Stefan ot Cruhlica, i Ionasco ot Cruhlic, Ionasco
s(d)nd Petricin.
Si Vasilie Cornescul mum, sA s(e) stie.
Ihic(a) oy GT448,1411(11),

MeC(A)4(e1) an(pHATE) k

<27>.

Popa Griga <m. p.>5.


IhTptillIKO 11011411 6H

64piiwi Xiv,

Aor(o)+(e)T,

11CKAA

<m. p.>.

HCK4A <T11. p.>.

<rn. p.>6.

t
t
t

TaspHAtilii XIINCA11V, HCKM <111. p.>.

<m. p.>.

fInApornoc

IleTpHIC4 <M. p.>.


14110114111107,

CAW(%) 11Tpilt11111

<m. p.>.

IlpHICAVLIIIT ce 114 TOR TOKMCISA0

<I11. p.>6.

Arh. Nationale Bucuresti, Achizitii Noi, XCl/14. Orig., Warne (30,5 x 20,5) filigran, sigiliu
melar oval, aplicat In fum, al popii Griga, avand in camp slovele numelui In ligatura.
Inst. de Ist. A. D. Xenopol" Lai, Fotografii, XXVIII/67 (xerocopie).
Datat dupa doc. din 1645 (7153) mai 16, unde apar cativa dintre martorii prezenti si in acest
document.

www.dacoromanica.ro

63

EDITH: Catalog, II, p. 353, nr. 1774 (rez. dupa orig.); Marcel-Dumitru Ciuca, Silvia VatafuGaitan, Colectia Achiziiii Noi, p. 120, nr. 1605 (rez. dupa orig.).
' In semnatura: Griga.
2 Anghelina", scris deasupra cuvntului precedent, care nu a fost anulat.
3 Gresit, In loc de: au".

4i

4 Urmeaza un sigiliu.
5 Sigiliu melar.
6 Semnatura neclara.
7 In text: lonasco.

8 t S-a Intamplat la aceasta tocmeala".

<Aprox. 1645 (7154)> mai

68

t Adeca eu, Andreica, feciorul Semei, nepotul lui lonasco, fratele


Moschiciului, scriu eu insumi pre mine cu cest zapis al nostru cum am vndut eu o
parte de ocin(a) din sat din Vascauti, din partea tatlui meu, Semei, ce s va alege
dinspre fratie mei a mea parte, a sea part(e) din parte tAtne-meu, Semei, i o am
vndut lui Gavrila apotici, si o am vandut in pret, dereptu cincispeaceacel oi, cu
mei alature i cu lan(A), i cinsprddzci2 oi strpe i cu
$i o am vndut eu, de
bun(d)voia mea, de nim(e)ne nevoit, nici asuprit, ce am vandut de a mea bun(A)voie.

$i In tocmala no(a)strd au fost multi oameni bun(i), batran(i) i tiner(i) din


sat i din megiias(i), anume au fost: Platon ot CohAret(i), si au fost BAdaco din
Cunic(e) ce-au fost pAralab, i Brat capitan ot Cotujan(i), i Toader diiacul de
acol(o), i $tefan ot Tomilduti i Raghinetil ot Coharet(i).
Si eu, popa Simion, am scris.
$i Eremie Buga si NAddbaico.
Deci vadz'andu noi, a lor de bunavoie tocmald i deplin(A) plat(), noi am
scris ceast marturie, ca s(A) hie de gredint.A.
34 ae

1111WEM

1114C(A)

oy H111'611111,

Il 0410TACTEWAN N AIIKVIITE C11 E(o)rdm,


MAIN

...4

A(6)11(11).

fla, non CHMHWII, noAnncax.

t13, Twmep, ncioX


Arh. Nationale Iasi, Documente, CCLXXXDU18. Orig., hartie difolio (31,5 X 19,8 cm), rupt
restaurat, opt sigilii melare, aplicate in cemeala, cu animale, pasan i decoruri geometrice In campuri.

Datat In functie de doc., din 1645 (7154) noiembrie 19, prin care Gavrilas Capotici vinde
aceasta parte din Vascauti.
' Asa In orig.
2 Literea dz", modificata din alta litera.
3 Pentru aceasta scriem i marturisim i ne Infatistun cu Dumnezeu, amin."
4 Data de zi, acoperita de cemeala unui sigiliu.

64

www.dacoromanica.ro

1645 mai

69

O scrisoare, din velet 7153 <1645> maiu, scriind ase, Gheorghii Stefan
sulger i Apostol pralabul de Orheiu: adica mi-au triimes mdriia sa, vodd, sd
socotim i sa alegim locul satului, a Isacovii, dispre hotarul targului.
Deci am socotit cu oamini buni din Virg, anumi: Gligori ci-au fost soltuz,

Sdmion Mihuleti, si Vasali DrAghinici, i Tdnasd Drdghinici i Enachi


Stefulenca si multi oamini buni, de prin pregiur megiesi, ca sA vini hotarul
satului Isacovii din drumul tdrgului la dial, pre Rublinca, pdnd la muchiia
dialului, In Hartop; i asa merge tot Innainte Ord Intrd drumul In padure i zdci
cd au si
Si, pentru credinta, am iscalit.
Dupa Sava, Doc. Orhel, p. 84, nr. 79. Copie prescurtata Intr-o hotarnica din 1805 august 20 a
spatarului Lupu Donici, ce se pasta la Directia Cadastrului din Chiinau, dosar 16, f. 197 v. Editorul
mentioneaza ca la aces data documentul se afla In posesia razeilor din Isacova".

70

<Aprox. 1645> mai 2, Vapreuca

t Cinstite al nostru pdrinte, d(u)mn(ea)ta giupdne Toderasco logoral mare, sd


fu i d(u)mn(ea)ta sdndtos. Dau stire dumital(e) cd mi-au venit cinstit carte mdriei

sal(e), lui vodd, sd strdngu oameni buni, sA alegu parte dumisal(e), pan Iorga
postelnicului celui mare, despre alti rdzsi den Cerepcdu, car doo pArti au
cumpdrat d(u)mnealui, postelnicul, de la Voico logofdtul, iard rdzsilor sdi au
rdmas trei pdrti nevandute. Tot satul Cerepcdul s-au aflat cinci mosi.

Deci am stransu oameni buni, megiiasi de pren pregiurul Cerepcd[u]ului,


anume: Iorescul den Tomildut(i), si popa Ianasco de Vascdut(i), i Iani de-acolea, si
Gajdan de Stoicani, i Nechifor de Voroncdut(i) i Pdhno de-acolo. Si au fost toti
rdzsii, carii au fost de Cerepcdu, anume: Burdugan cel bdtrin, i To(a)der,
Drdgan, feciorul Mancioei, i Vdsiian, fratele Stefedi vdtah, i Ionasco, i Gavriil,
feciorii Coilitd(i), i Gheorghie, feciorul Iaremicei, i Vasilie Flca i cu
Iaremiicea, feciorii Petrei, i alti rdzsi, toti, se-au ardtat ei hotardle cele batedne,
pre unde au tinut Voico logofdtul.
$i s-au inceput acest hotar, parte d(u)m(i)sal(e) postelnicului, den gios, cum

den vatra satului, as si den tot bou!, s-au inceput den obArsiia Blitnitei, despre
hotarul Ciornei, dentr-un sfalpu de piatrd, de-acolea tot drumul pre rang rd(i)u,

pdnd intr-altd piiatrd, ce-i Idnga drumul Alaciovului, ce merge la Ias(i), pre
de(a)supra Cerepedului, de cija Intr-alt piiated, ci iaste de(a)supra Cerepcdului,
de-acolea intr-alt piiatrd, ce iaste de(a)supra casei lui Mihailo Cdrzac, de cija tot
matca pdrdului la altd piiatrd In piscu, preste iazul Celebiei, de-acolea la altd piiatrd
de(a)supra vdei Camencei, In piscu, i and piiatra In matca vei Camencdi, si la alt
65

www.dacoromanica.ro

stilpu de pliant, pki In vrvul dealului despre Tiganesti, lngd un drum ce merge
pre deal la Vidiiani; iarti tide s-au Inpartit deusebi, Ins pomii cu un drum ce
merg pren mijlocul rdiului, parte den sus de rd(iu) s hie rzsilor, parte den
gios s hie dumisal(e) postelnicului. Si s-au pus doi stlpil la rd(iu), s n-aib
price la pome.
Aceasta dau stire dumital(e), sa hii d(u)mn(ea)ta sntos, m(e) WT
X(plICT)e, AMI1H3. V

t ns,

&ROM MH

<2>.

Tw(4)Aep RGI1I1KUR, scris-am Cu mna mea, Ham <m. p.>.

f Mai mic fecior i sluga dum(i)t(a)le, Tompamo

MIS AROpl4HK rAOTHY41.

<Pe verso-ul filei a doua, trei insemnAri contemporane>: t Hotarul


Corepcdului, de la Soroca, di la Iorga postelnicul; t ot Mihai <si> r803AV
Phnmitsa.
Arh. Nationale Bucuresti, Doc. istorice, IV/236. Orig., Brae difolio (30 X 19,5 cm), filigran,
sigiliu melar octogonal, aplicat In cemeala, avnd In camp un scut heraldic, cu mobile neclare, timbrat
de o easel Cu lambrechini i cimier (o pasare?).
Inst. de Ist. A. D. Xenopol"
Fotografii, XXVIII/70 (xerocopie dupa orig.).
Datat dupa Toderasco, fost vomic de gloatii. Todera.sco a ocupat aceasta dregatorie In anul
1644 (Catalog, II, p. 348, nr. 1738), dupa care nu mai este amintit printre vomicii de gloata (poarta).
De asemenea, la datare am tinut seama de anii Intre care larga a fost mare postelnic i Toderasco
lanovici mare logofat (Nicolae Stoicescu, Dictionar al marilor dreetori, p. 409-411).

'Asa In orig., In ioc de: rediul".


2 Asa In orig.
3

care <este> de la Hristos, amin".

1645 (7153) mai 4

71

t Adic noi, Costantin Banta's, si PAnteleiu de Hrlicesti i Alexa d acolo,


dam stire, cu ciast scrisoare a noastra cum au venit la noi cinstita cartea mriei
sale domnu nostru ca sa strngem oameni buni, megiiai,si den sus si den gios,
algem hotarul Blgestilor despre a Petrestilor si a Petrestilor despre a Blgestilor
s punem st<l>lpi.
Deci noi am strnsu oameni buni,
Avram de Grozesti, i Patrichie
de Orbic, i Ionasco de Cndesti, i Ptrasco de Zbersti, i Gligorie de Orbic,
Petrea Gferi de acolo, i Gligorie brAhariul de Bociulesti, i Toader de Bl'gesti,
Gligorie Vrdzar de Durnesti si multi oameni buni, si am ales si am stlpit, cA sd
s(e) stie hotarul unuia despre alaltu.
Hotarul iaste la ampu den sus, den Fntna Ii Parce, putinel mai sus, am pus
bolovan, i In direptul locului la un hansu mari de spini, si den spini In gios *IA In

lacul cu peperigul, den lac in gios, In direptul lacului, In Blgeasca, unde au fost
66

www.dacoromanica.ro

prisaca ...2Fdi, iar de acolo In gios pre marginea poienei cei mari, In gios, pand In
Lspedzi. Aijderi, den sus de Fintand Ii Parce, In dreptul locului pdnd In Groapa
lui Ghte, iar den Groapa lui Ghiiate, in direptul locului, In codru, pAnd in dealul
Tazldului.

Si, pentru mari credinte, am scris aceastA mdrturie i ne-am pus pecetili, a
a s(e) tie.
B(%) gitYr(o) aiipTisr- <7153/1645> MAN 'i <4>.
Pantelei; Avram.
tb, HOCTANTNN BANT11111, NOW <m. p.>.
fla, HAIN BNB MATO, KM, Inca m-am tdmplat <m. p.>.

Patrichie; Pdtraco; Brahar ...3; Ionwo Salom; Toader din Bldgeti; popa
Macsim; Stoptie vomic.

<Pe verso, o insemnare ulterioari>: t De randul unii priski den sus, ce iaste
price, s-au gdsit cu oameni buni c'a o au facut un vecin den Petreti, de 1-au chemat
Lupe, Insd nime nu 1-au apucat sd tie ce om au fost, i prisaca iaste pre hotarul
BlAgeOlor.
Arh. Nationale Iai, Fond Spiridonie, 1/68 a. Orig., hartie (30,3 >c 27,7 cm), filigran, rupt

In cateva locuri, zece amprente digitale. Cu o copie, dupa alta copie, de Vasile ba ceau
(ibidem, 1/68 b).
Idem, Divanul Domnesc, tr. 1137, opis 1290, dosar 16, f. 16 v i 68 (mentiuni).
EDITII: Ghibanescu, Ispisoace, 1112, p. 78, nr. 46 (orig.).
10MiS.
2 Rupt.
3 Neclar.

1645 (7153) mai 4

72

Scrisoare, adecd Inpartala pe satul Zaharqtii, cu Irimiia i Necolai Cdr<c>1u,


cu cumnatul lor, Tire, din let 7153 <1645> mai 4.
Arh. Nationale Bucureti, A.N, MMDCXL11/24, nr. 1. Rez. Intr-o copie a unui izvod cu
scrisorile moiei Zahareti, autentificata de Parcalabia tinutului Hotin, la 7 octombrie 1813.
Inst. de 1st. A. D. Xenopol" Iai, Fotografii, XXVIII/72 (xerocopie).
EDITH: Catalog, II, p. 358, nr. 1775 (rez.); Marcel-Dumitru Chick Silvia Vatafu-Gaitan,
Colectia Achizilii Noi, p. 120, nr. 1606 (rez.).

i Omis.

www.dacoromanica.ro

67

1645 (7153) mai 12

73

t Adecd noi, toti ficiorii Mdlanei, Dochita, i Dafina i Andreiu, nepotii lui
Vasilie, strdnepotii lui Toader, mdrturisim cu cestu zapis al nostru, cum noi, de
bundvoia noastrd, de nime nevoiti, nici asupriti, am vandut a noastrd dreaptd
ocind i mosie din sat din Cdutesni, cat sd va alge partea mosu nostru, lui

Vasilie, un bdtran In tot locul, la campu, si-n hdldste,


pometi, si-n vie', si
vatrd de sat si-n tot locul, cat sd va alege acest bdtran. Si 1-am vandut lui Pavel,

ficiorul popei lui Ionasco ot autesni, dereptu patrudzAci de zloti bdtuti


dereptu doi boj buni, pretuiti de oameni buni, ate patru ug(hi) boul, ca sd-i fie lui
dreaptd ocind i mosie, lui i fi<ci>2orilor lui, i nepotilor lui, necldtit nici
odndoard.
Pentr-acea, nime dintru oamenii nostri, dintru nepoti sau dintru cine va alge

D(u)inn(e)dzdu pre urna noastrd, ca sd n-aibd a mai are platA sau a mai 1ntoarce
de pr aceasta ocin(d), pentru cd am luat pled deplin si o am vandut de bundvoia
noastrd, i ca s(d) aibd credint'd sd-s(i) fac(d) si uric domnescu.
Si, mai spre mar(e) credintd, ne-am pus si pecetil(e) i dgetele.

Si-ntr-aceasta tocmal(A) am fost: eu, Gavrilas ot autessti, i Dinga ot tam, i


Dumitrasco ot tam, Grozav tij ot tam, i Neculaiu ot tam, si Iacomiias(d) ot Rus(i),
si Saya alinescul din Diminesti, i Vasilie ot Negusni, li spaT fro', Costantin ot

tam, i Vasilie ot autesni, i Marco ot tam, i Silion

OT

B(0)A0Cr? BacAVV, i

Costan ot Rusi, i Arcadie, C(61)1411 Saya ot Ddminesti si multi oameni buni ne-am
tamplatintr-aceastd tocmal(A).
Si, mai spre mar(e) credintd, ne-am pus i pecetile i dgetele. D aceasta
mrturisim cu sufletele noastre, ca sd s(e) stie, WT X(pucTo)c
ui1 <7153/1645>, MAN Eit<18> A(101111.
13(%) A('ti)T(0)
CHAIM IICKAA <m, p>.
t Gavrilas <m. p.>.
113, BACHAlle, HCKAA <111. p.>.
fla, theaAHAP?, HCKAA, C(k1)1111 KOCTIM GHR XTMAH <M.
MMHTre, IICKAA <I11. p.>.
fla, Aparomup, IICKAA
p.>.

p>.

<Pe verso-ul filei a doua, o Insemnare contemporand>: De la feciorii


Mlinei,...6 ot CAuteseni, <si o semnAturd neclard>.
Arh. Nationale Bucuresti, Doc. istorice, CCCXL/34. Orig., hrtie difolio (30 x 21,5 cm),
filigran, rupt putin la indoituri, noua sigilii melare, aplicate in cerneala: unul oval, aplicat de doua ori,
al lui Silion, are in camp un scut herladic, incarcat cu litere latine In ligatura i timbrat de literele: E"

T", altul octogonal, cu un scut heraldic in camp, incarcat cu o mobila neclark alte patru
octogonale, din care trei au in camp pasari, unul oval si unul rotund cu decoruri neclare,
amprente digitale.

68

www.dacoromanica.ro

ase

Ibidem, CCCXL/35 (copie); ibidem, CCCXLIV/312 (ment.).


Inst. de Ist. A. D. Xenopol" Iasi, Fotografii, XXVIII/73 (foto dupa orig.).

,,i-n vie , scns deasupra rEindului.


2 Rupt.

3 i fratele lui".
4 din tinutul Vaslui".
de la Hristos, amin".
6 Neclar.

1645 (7153) mai 12

74

Un zapisu a nepotilor lui Vasilie, din vele(a)t 7153 <1645> maiu 12.
Arh. Nationale Bucuresti, Doc. istorice, CCCXLIX/310. Ment. 1ntr-un izvod de documente a

satului autiseni.

1645 (7153) mai 14, Soroca

75

liw BacHae Gomm, E(o)xbo m(H)A(o)crbo, r(OC)11(0)A(4)pls 3EMAH


NIWAAMICKWH. Aden' au parat de fat(a) Inaintea noastra soltuzul i tot(i) oras(e)nii

de Orheiu pre sluga noastra, pre Ghiorghie Catargiul ce-au fost paharnic, pentru
patru oameni, ce au dzis targovetii c le-au luoat din targ, i au fostu acei oameni
de mosie de acolo din Orheiu i i-au dus In satul ski In Piiatra, anume: Fratea,
Ostafie, i Gligorie i Ifrim; si au dzis ca le Impresoara hotarul targului cu acel sat,
cu Piiatra si au pus pietri despre hotarul targului.

intr-acia, domnia mea am ales pre boiarinul domnii mle credincios, pre
Ghiorghie Stefan sulgriul cel mare, si 1-am trimis acolo sa socotiasca cu oameni
buni, ce strambAtate au targovetii despre dansul, si de va fi si pus nescari stalpi
Ghiorghi Catargiul, sa-s(i) fie ales loe acelui sat din hotarul targului, sa aiba a
lepada acei stalpi.
Si au mrsu acolo si nice un stalpu n-au aflat.

Ce am aflat domniia mea, ca 1-au park pre pizma i au gait intru desertu,
cuvinte MO) de isprava.
Deci au ramas targovetii din toata lgea, iar sluga noastra Ghiorghi Catargiul
s-au Indreptat.

Pentr-acia, de acmu Inainte ac<e>11 sat, Piiatra, ca sa-i fie de la domniia


mea, cu tot venitul, i sa OA a sa Irani cu targovetii de-a valoma2, cum s-au hranit
de vac, sa are si sa cosasca In hotarul targului.
Asijdere, i acei patru oameni ce serie mai sus, carii au fost de targ de
Orheiu, domniia mea m-am milostivit i am miluit pre sluga noastra Ghiorghie
Catargiul ce-au fost paharnic, ca sa-i fie lui vecini, In vci.
69

www.dacoromanica.ro

14

NH

M OA)

<He VINHWA>36T.

i <7153/1645> MAN gr <14>.


<t? C>3004(CKA),
t OAM r(o)cn(o)A(u)wh BeAAA.
TOMpAWKO BEA AWr(0)41(ET)

p>.

KWpAAT <1111ICAA>.

Arh. Nationale Bucure0i, Achizitii Noi, XCl/11. Orig., }Artie difolio (33 X 20 cm), filigran,
sigiliu domnesc mijlociu, timbrat, avlind In cAmp un scut polonez, IncArcat cu capul de bour, care are
steaua cu sase raze Tare coame, iar la dextra semiluna i spada i la senestra soarele i sceptrul; scutul
este timbrat de o easel cu lambrechini, care are deasupra o coroanA inchisA, IncadratA de cifrele arabe
1633; de jur Imprejur Intre douA cercuri perlate, legenda: t Yw BacHnte soesoA(8), 6(o)*Tio
m(m)nonilo, rocn(0)Atio 3emmi
.377-ris (t lo Vasilie voievod, din mila lui
Dumnezeu, domn al TArii Moldovei. 7142 <1633 septembrie 1 1634 august 31>").
Arh. Nationale ChisinAu, Fond 37, opis 3, f. 551 (copie In limba rus5).

EDITH: Catalog, II, p. 353-354, nr. 1776 (rez. dupl orig.); Marcel-Dumitru CiucA, Silvia
Vatafu-GAitan, Colectia Achizifii Noi, p. 120, nr. 1608 (rez. dupA orig.); Moldova, IV, p. 125-127, nr.
48 (copia de la Arh. Nationale Chi0nAu 0 trad. editorilor).
I Rupt.
2 Asa In orig.

3 Acoperit de timbrul sigiliului.

1645 (7153) mai 16, Forosna

76

t AdecA eu, NecoarA Focenco din sat din Forosna, ce-i la tnutul Hotinului, scriu

Insumi pre mene cu cestu zapis al miu, de nime nevoit, nici Inpresurat, ce de a mea
bundvoie, am vandut dumisali lui alan ce-au fost comis a mea direaptd mosie
cumparatur din sat din Forosna, care mosie i direaptil i cumparaturh am avut intr-un
salpu cu satul B5.5canii. Eu dumisali, comisului, am vandut pre catu au (a)les oameni
buni, cu tot venitul, Cat au ales pre mosie mea, si pre cump5ratur, cu tot venitul,
ales-au optuspradzci stanjani, am luat de la dumnealui optudzAci de lei batuti, ca
fie dumisali direaptA mosie i sa-si facA i dirse pre cat am vindut dumisale.
Si intre noi fost-au: Frimi Hajdau, i Andronic Badiul, si popa Anton den
Wascani, i Ghiorghie de-acolea, si Ion de-acolea, si popa Ddmiian de 5erbenti,
Gligorcea ot Cruhlic, u mull Gligorcea ot tam, si Gligorii ot tam si multi oameni
buni, megies(i), cari s-au prilejit de-au fostu atunci intre noi.
5i, pre mai mare credintA, am iscAlit i mi-am pus pectea, ca s sAstie.
chWpWC114, MAH gr<16>, R(lt) ACIOT(0) ,spur <7153/1645>.
BEHAN MM.
t IIHKOApA MOtIEFIKO HOW <m. p.>.
t lion(4) &TON <m. p.>.

t Ilon(4) Monu(au) <m. p.>.


70

www.dacoromanica.ro

t
t

fiNApONNIC

WWI% <m. p.>.

K11341M1 OT

t fia,

<111.

IllapA111K0

%ma

p.>.

GNS nor(o)41(e)T,

Cfi TOKMelK(E)2<m. p.>.


113, 6+pamt? Xis*AW, NKAA
C

<111.

NCISAA

NpNAV(INX0A1

VII

6%

p.>.

...3 IICKA)( <M. p.>.


...3 IICKAX <M. p.>.

tia, NNW=

XIOKAIV <m. p.>.

Arh. Nationale Bucuresti, Achizitii Noi, XCl/13. Orig., hartie difolio (30,5 X 20,5 cm),
filigran, patat.
Arh. Nationale Iasi, Documente, CCLVIII/20 (rez. intr-o carte a Divanului Cnejiei Moldovei,
din 1809 septembrie 3).
Inst. de Ist. A. D. Xenopol" Ia.i, Fotografii, XXVIII/76 (xerocopie dupa orig.).

EDITH: Boga, Doc. sec. XVIXVIII, p. 150-151 (orig.); Bulat, Diviziunea proprieteitii, p. 409
(rez. din 1809); Catalog, II, p. 354, nr. 1777 (rez. dupa orig.); Marcel-Dumitru Citica, Silvia VatafuGaitan, Colectia Achizitii Noi, p. 120, nr. 1609 (rez. dupa orig.).
I

si alt

2 t Eu, Patrasco Ciogolea, am iscalit i m-am Intamplat la aceasta tocmeala."


3 Semnatura neclara.

77

1645 (7153) mai 16, StAuceni

f Adec(A) eu, Vasilie Comescul, scriem insumi i mArturisescu, Cu cestu


zapis al miu, de nimene voit, nici Inpresurat, ci de a mea bundvoe, partea mea de
ocinA i direaptA mo0e ce-am avut In sat Forosna, acul Vorlinschii, la tdnutul
Hotinului, eu am fcut schimbu cu Vorlinschii i m-am tocmit Intr-acela chip:
partea de ocind a mea, cdtA am avut eu cu Vurlinschi in Forosna, Intr-un sal(p) ce-

au fostu cu B4canii eu am datu-o[a] lui Vurlinschi pre partea de ocinA a lui


Vurlinschi cata are el in Bd.,5cani i cdtd am avut i eu acolea, In B4cani.

Deci Vurlinschi i cu fratii sal sA fie ei volnici a vinde acea mo0e a loi cdtd
iaste in sat In BAcani, cui vor vrea, nici s ai(bd) pfird unul despre altii, do[a]ara s'A
fac cu mo0e mea cum va fi voia mea 0 a fratilor mii.
Deci eu am VAndut dumisali, comisului BAlan, partea mea de ocinA i mo0e
direaptd, ce-am avut depreunri cu Vurlinschii, in sat In Forosna, dereptu optudzOci
de lei bauti, ca s-i fie dumisali <ocin>1 direapta i mo0e.
$i intr-aceasta tocmald au fostu: Frim HAjdeu, 0 popa Anton de Bdcani,
popa DAmian din Sterbenti, i Andronic Badiul, i Gligorcea din Cruhlic, i altu
Gligorce de-acolea, i Ghiorghie de B4cani, i ...2pril de-acolea, i NecoarA Focenco
den Forosna, i CAzacul dascalul den BilAuti 0 multi oameni buni, megie0, carii s-au
tAmplat atunci de-au fost acolea; ca sd-i fie dumisali, comisului, direaptA mo0e.
71

www.dacoromanica.ro

5i i-am dat i zapisul comisului, cel de schimbAturA, ce-am schimbat cu


Vurlinschi, i sA-i facA dumnealui de pre acestu zapis .1 dires <domnesc>2.
Si, pre mai mare credintA, am isalit i mi-(a)m pus pecetea, ca sa s(e)
Ginatrioni, s(%) A(k)T(o) aFrr <7153/1645> mall
<16>.

t fi3,

E4CNA(H)e KOpHECKVA, HOW <m. p.>.

p.>.

HopAMICKII HCKLIA

illapAIHKO tloront nor(o)+(e)T npunVtaixonn ck N 43

Ei'h

mu Tommie

<rn. p>.
t Andronic Badiul <m. p.>.
...4 HCKAAX, nplowtiaxem HA TON TOKMCK(6)5 <m. p.>.
t 113, 64pam Iowa, HCKAA <m. p.>.
p.>.
t f13, TASpNA4111 XVKA'hlr, HCKAA
fia, ...4 TAHrWpirk, HOW <M. p.>.
IlwrpawKv IMAM HCK4X, f1pHAVtRIT6 <m. p.>.

Arh. Nationale Bucuresti, Achizitii Noi, XCl/12. Orig., hartie difolio (30,5 X 20,5 cm), filigran.
Arh. Nationale Iasi, Documente, CCLVIII/20 (tez. Tntr-o carte a Divanului Cnejiei Moldovei,
din 1809 septembrie 3).
Inst. de Ist. A. D. Xenopol" Ia.si, Fotografii, XXVIII177 (xerocopie dupa orig.).

EDITH: Boga, Doc. din sec. XVIXVIII, p. 150-151 (orig.); Bulat, Diviziunea proprietalii,
p.409 (tez. din 1809); Catalog, II, p. 354, nr. 1777 (rez. dupa orig.); Marcel-Dumitru Ciuca, Silvia
Vatafu-Gaitan, Coleclia Achizifii Noi, p. 120, nr. 1610 (rez. dupa orig.).
Omis.
2 Rupt.

3 t Patra.sco Ciogolea logofat m-am prilejit i eu la aceasta tocmeall."


4 Neclar.

... am iscalit, m-am prilejit la aceasta tocmeala."


6 t Patrascu Paulel am iscalit, m-am prilejit."

1645 (7153) mai 19, Hotin

78

ilw

BACNifie

HOEBOAA,

B(0))1610

M(11)4(0)CT110,

r(o)cn(o)A(A)pis

3EMAN

Scriem domniia mea la slugili noastre, la Buorleanul uricariul, i la


Onciul ce-au fost parcAlab i la Gociul. Deaca veti vedea cartea domniei mle, iar
voi sA stranget(i) oameni buni, btrani, dinpregiur megiiai, i sA mergeti la ...1 la
AlwmascKWII.

SApotni i sA socotiti i sd algeti n4ti parti de ocin ce au fost cumprtur(d)


BalicAi hatmanul, pre dirse ce va arAta boiarinul nostru Patraco Ciogolea ce-au
fost log(o)f(A)t, din vatra satului, i din campu, i din padure, i dintr-apA i din tot

locul, cum vet(i) afla mai cu direptul. Nemrui sA nu fatAriti. 51, deacA veti alge, sd

puneti sanne i sA faceti scrisoare, sti ne dati


TON minim. 14114K

HE

iIHNNTN.

XOTHN, n('k)T(o) wapar <7153/1645>

MAN

61. <19>.

72

www.dacoromanica.ro

GAM r(0011(0)(H)11% BEAU.


BEA AWr(0)+(E)T V411(A).

t oi,VMHTpt? <DMA>.
Arh. Nationale Bucure5ti, Manastirea Dolje5ti, XXIX/52. Orig., hartie (30,5 x 19 cm), sigiliu
domnesc mijlociu, aplicat In cerneala ro5ie, al/And In cimp un scut heraldic Incarcat cu capul de bour,
cu steaua tntre coame, soarele 5i spada la dextra 5i serniluna 5i buzduganul la senestra; capul de bour
este timbrat de o coroana deschisa cu cinci fleuroni; pe margine rare doua cercuri perlate, legenda:
IO Vasilie
t litv EUTAW MOM, 16(6)*Tio M(11)A(0)CTTIO, r(o)c11(0)A(a)p1t 3MA MOMASCKOH
voievod, din mila lui Dumnezeu, domn al Tarii Moldovei").
Idem, Ms., nr. 598, f. 6 v. (rez.).
Inst. de 1st. A. D. Xenopol" la5i, Fotografii, XXVIII/78 (xerocopie dupa orig.).

(t

EDITH: Catalog, II, p. 354, nr. 1779 (rez. dupa orig.).

1645 (7153) mai 20

79

t I Cizacul de Bildutil, i Gavril Hjdeu, i Gligorcea Mihalwo ot Cruhlic,


Dumit<r>1u ot tam <0>1 Gligorie, nepoti lui Orlinschii, m'artocim2 cu ceast
scrisoar <a>' no(a)stri, cumu ne-am voit noi toti, de bunivoia no(a)stri, de am
schimbat o parte de ocind in sat In Forosna, cu Vasilie Cornescul, 0 cu to(a)t ruda
lui, ce si va alge partea no(a)str, cati frati vor hi a lui Orlinschi, sa n-aibi nici o
treabi la Forosna, aci ne-am schimbat cu Vasilie Cornescul 0 Cu frati(i) lui, ca si
fie lui direapti mo0e. lar noui ne-a dat direapti mo0e sa 0 cu frati(i) sii In sat, in
Bacan(i), ca s ne fie direapti mo0e a no(a)stri, ce si va alge, ca s a tie.
$i-n tocmala no(a)stra a fost: giupnul Ifrim Hajdeu, i Badul de Cerlena, 0

Danovici den Serbinti, 0 Nicoaxi de Forosna 0 multi o(a)min(i) buni au fost in


tocmala no(a)stri.
$i, pr mai mare credinta, ne-am pus pecetile, ca s si 0ie.
AIM i <20>, nek)T(o) ,,iiirr <7153/1645>.
Dupa Moldova, W, , p. 127-128, nr. 49. Orig., hartie (20,5 x 16,2 cm), aflat la Arh. Nationale
Chi5inau, Fond 220, opis 1, dosar 321.

ALTE EDITII: Boga, Doc. basarabene, vol. XV, p. 12 (orig.).


I

OrniS.

Gre5it, In loc de: marturisim".

1645 (7153) mai 22

80

t Adeci eu, Larion diiaconul, ficiorul Tempei, nepot Micului, strenepotul lui
Coste din satu de Rite0i, insumi pre mine mkturisiscu cu cest zapis al mieu, cum
73

www.dacoromanica.ro

eu, de bundvoia mea, de nimeme silitu, nici asupritu, s-am schimbatu a mia
direaptd ocind si mosiia din satu din Unghni, din tot satul a treia partia, care ocind
mi-au fost direaptd mosiia si rscumpArdturd de la giupdineasd Pascalina, ci-au fost

giupdneas(a) rdposatului Strovici log(o)f(d)t. Acia a treia partia de satu de


Unghni, de pre Moldova, am datu eu giupdnsei Agafiei, ci-au fost giupdineasa
rdpdosatului Boul ci-au fost vistmic, iar durrmeaei mi-au datu mind pentru ocin,
din giumAtate de satu de Rdtesti, din partea din gios a treia part, care mind au fost
dumilor sale direaptd cumpdaturd di la Harutul diiacul din Ratesti.
5-am datu eu si diresel(e) mial(e) ci am avut pre acia a treia partia de satu
de Unghni, ca sd fie dumisal(e) de la noi direaptd ocin si mosiia. lar de sd va afla
cineva dintru oamenii nostri a sd acolesascd de acia ocin(d), acia oameni sd aib
a-s(i) Intreba cu mine sau cu feciori(i) miei.
5-am si ales acia a treia partia de Ungheni s-am si stalpitu parte din sus
despre hotarul Zmeestelor.
5i, pre mai mare credintd, pusu-mi-am pecetea mia ate cest adevdratu zapis
al mieu s-am si isedlit cu mdina mia, ca sd s(e) stie.
E('h) AMT(o)

Ilona &pima

i-prd <7153/1645> MAN

a <22>.

CRIANTEACTRO <111. p.>'.

Arh. Nationale Bucureti, Doc. istorice, DCCLXXVII/6. Orig., hArtie, filigran, un sigiliu
melar, aplicat In cerneala.
Ibidem, XVI/19 a (copie din 1812).
Bibl. Nationalii Bucureti, Documente istorice, LXX/5 i DOCII/84 (copii).
Arh. Nationale Iai, Documente, CDXXII/196, nr. 7 i CDLX/91 (rez.).

Inst. de Ist. A. D. Xenopol"

Iai, Fotografii, XXVIII/80 (foto dupa copia de la Bibl.

NationalA Bucuregi).
I Popa Larion marturisesc <m. p.>.

<1645

81

1652> mai 28, Iqi

Scriem la ficiorul
nostru, la Hosminda. Dau-ti stire, deaca vei vedea cartea noastrd, iar tu sa dai pre
TOMA HATAKW30110

BEA ABOMIK ERMAN 3MAN.

Mafteiu tiganul pre mna bistricnilor, cAci am fcut schimbdturd cu ddnsii, sd nu-1
opresti.
De-aceasta scriem. intr-alt chip sa nu faci.
V MC ,

tls,

MAN

a <28>.

TOMA BEA BOpHIIK,

HCKAA <M.

p>.

Arh. Nationale Bucure0, MariAstirea Sf. Saya

lai, XXXII/90. Orig., hrtie (14,5 x 15,5 cm),

filigran.

Inst. de 1st. A. D. Xenopol" Ia.5i, Fotografii, XXVIII/81 (xerocopie).

74

www.dacoromanica.ro

Datat dupa vremea in care Toma Cantacuzino a fost mare vomic de Tara de Sus (Nicolae
Stoicescu, Dictionar al marilor dregiltori, p. 361).

ED1TII: Iorga, St. fi doc., XI, p. 91, nr. 195 (rez., cu extrase, fall data de an); Catalog, H,
p. 354, nr. 1780 (rez.).

82

1645 (7153) mai 28, Sendre4ti

Un zapis al lui SAlite, sin Crucean, Cu fAmeia lui, Alexandra, fata lui Paos,
precum, de a[1] lor bunAvoie, au vAndut un tigan, anume Grigore CApAtAn, ficior
vd<ta>fului, Cu copiii lui, care vor hi In partea lui, cdci tiganca n-au fost a lor, ceau fostu <a>1 Arimii CrAstiian. Acestu tigan 1-au vandut Erimii lui Crdstian, drept
zece galbeni, ca sA-i fie, in veci, dumisale.
$i In tocmalA s-au timplat multi oameni buni.
Si, pentru credintA, au pus pecetele, sd stie.
Art'
<7153/1645> rum 28.
SAlite; Alexandra.
Gheorghie; Andreiu; Neagul; PAtrdcanu; SlAvild; Ruge; Gheorghite.
1114411 IICKAA.

Arh. Nationale Bucureti, Ms., nr. 572, f. 154v. Copie prescurtata.


EDITH: Catalog, II, p. 354, nr. 1781 (rez.).
I Omis.

1645 (7153) mai 29, DumbrAvita

83

f Eu, HArAbor din DumbrAviti, scriu i mArturisesc cu cest zapis la miu, cum
am vandut, de bunAvoia mea, un pamAnt In frunti din DumbrAviti, cu toatA partea
acelui pdmntil, din toate poinile i din tot locul, cu ce sa va alge din partea acilui
pAmntil, i Cu vad di mo(a)rA, ci-s(A) va alge In Dimaci i In Seretil, diript <u>ln
cal bun.

Si anal 1-am vandut s-au tAmplat: i Dumitru UrdzicA c<hi>lhaia tij din
Dumbrviti, i s-au tamplat i stegarul Iunasco2, i priotul Isaiia, i Ionasco2
Hrincescul, i Obrgii B<u>lric, i Dumitru vAtavul, i RA.chitan tij, i Iunasco2
P<o>Ipiiacul, i Hardbura tij, i Brcila tij, i Andriiu tij i multi o(a)meni buni.
Iar cini va vrea
strici aceasta tocmala <sA>I hii triclt i proclt di cii triisuti i
optusprAdzAci Ot(e)t<i>l, i s. hie cu luda i ca tricltul Ariia, In vci de vci.
pre mai mare credintA, ne-am pus i picitile, ca s(A) tii.
T

A(11)T(0)

Thic(a)

y A<vm>lsrharapi,

13%

AVM

111E+M1h

Gen

KIII1HTM13,

Ei('I)

,313FIr <7153/1645>, m(A)c(e)uti MAN, a, <29> A(k)ini.

75

www.dacoromanica.ro

Arh. Nationale Bucureti, Mitropolia Moldovei, VIII18. Orig., hartie (30, 5 x 20,5 cm), rupt la
Indoituri, 11 amprente digitale, aplicate In cemeala.
Ibidem, Mitropolia Moldovei, VIII/45, nr. 4 (rez.); idem, Ms., nr. 524, f. 11 (copie) i f. 38 (rez.).
Arh. Nationale Iai, Documente, CCCXXXIX, p. 1124, nr. 7 (copie din sec. al XIX-lea).
Inst. de Ist. A. D. Xenopol" Iai, Fotografii, XXVIII/83 (xerocopie dupa orig.).
EDITH: Stoide, Capitanul .5tefan, p. 209, nr. 7 (orig.) i p. 200-205 (comentarii); Catalog, II,
p. 354, nr. 1782 (rez. dupa orig.).
Rupt.
2 Aa In orig.

3 "t Scris In Dumbravita, In casa lui $tefan mare capitan."

84

1645 (7153) mai 31

7153 <1645> mai 31. Copiia scoasa di pi copiia moldoveneascd a uricului


shrbesc a domnului Vasdlie voievod, tot pentru hotar(u1) Vdsdiqtii.
Arh. Nationale lai, Divanul Domnesc, tr. 806, opis 916, dosar 25, 1. 31. Ment. din 1842.

85

1645 (7153) iunie 2

Noil Vasilie voievoda, cu mila lui D(u)tnnezeu, domnu Tdrii Moldaviei.


Dat-am carte domniei mele slugilor domniei mele, Nacului pArcMabului i lui
Savin, ca s" fie tare i puternici cu carte(a) domniei mele a-(i) opri doao jArebii din
Nememiceni, a lor dreaptd moie. Si s aibd a opri un fdnati, carile li s-au hmecat
In un heleteu pre Somuz la ficiorii arstienesi. Insd s opriascd loc drept loc btu
fanat, ce sd cheam In Rdt, pentu locul lor.
Nime s nu cuteze a tine sau a opri innaintea cdrtii domniei mele.
Pentru aceia scriem. Altfeli sd nu fie.
7153 <1645> iunie 2.
Singur domnul au poroncit.
Arh. Nationale Iai, Documente, CCCXXXIX/6, f. 831, nr. 13. Copie.
Ibidem, Documente, CDLVI/6, f. 3, nr. 66 (rez. Intr-un opis din 1841).
Inst. de 1st A. D. Xenopol" Ia.i, Fotografii, XXVIII/85 (xerocopie dui:A copie).

I Greit, in loc de: Io".

86

1645 (7153) iunie 5

f Milostive i luminate do(a)mne, sd fii mdrie dumitali sandtos. Facem t(i)re


mdrii dumitale ca au vinit Ghiorghit, ficiorul Lupului din Tudora, cu cinstit carte
76

www.dacoromanica.ro

marii dumitale, la noi, pentr-o [in] pail ce s-au parat cu Calca, pentru nite vecini
din Petie.
Deci noi am adunatu o(a)meni buni, megiei, 0 din sus 0 din gios, i slugi
domneti, o<am>1[13]eni buni 0 batrani, la Varga, la Suceava, 1 i-am intrebatu pre
cum tiu ei, cu sufletele lor. Ei ge au dat sama ca, candu au tanut vornicul Soldan
acel sat, ei tot a fostu adzand in sat 0 platie g ei zloti 0 dajde cu al ti vecini, cace
au fostu e ei vecini ca 0 ceia, pana s-au sfarIt batranii, acolo in sat, 1 li-au ramas
ficiori lor, iar acolo in sat. and este acmu, s-au sculat Calca 1 i-au luat din sat,
din cisla de dajde 0 de zloti, 0 i-au mutat intr-alt sat, in Leudti, 0 ei neavand nici
o moae, acolo ints-acel sat, precum au marturisat ceti o(a)meni, anume: Nichifor
din Buciumeni, g Bucioc din Hrasca, 0 altu Nechifor din Soldaneti, 1 Iftimii din
Hrasca, 0 Vasali din Vartop, 0 Sanson din Hrasca, To(a)der <din>' Boldeti2, 0

Ionaco din Pleati, 0 Samion din Buciumeni 0 alti o(a)meni multi, innainte
no(a)stsa a innainte curtnilor, tuturora, cati au fostu stran0 acolo la cisla.
Si, dup(a) cum au marturisit ei, -au pus 0 pece<ti>31e, pentru credinta.
Deci noi facem t(i)re mar<iei>3 dumitale, iar Marie dumital<e vei>3 face ce
va fi voie marii dumitale.
Sa fii Marie dumital(e) snatos de la m(i)1(o)stivul Dumnedzau, adevaratu.
/1(t)T(o) ,,i-pirr <7153/1645>m(A)cho toliffe) i<5>4.
t Robii marii dumital(e), Frangule stolnicul 1Nacul leva<n>itul.
t Pitics; Nechifor5; t aa6 Nechifor5; t Bacioc5; tVasalii5; t Iffimii5;
Toderaco5;

t Sanson5; t Ionaco Clipalo5.

<Pe verso-ul filei a doua, o insemnare contemporanA>: Pentru vecini ot Petie


de marturie.
Arh. Nationale Bucuresti, Doc. istorice, XXXVII/144. Orig., hdrtie (32 x 20 cm), filigran,
noud amprente digitale, aplicate In cemealit.
Inst. de 1st. A. D. Xenopol" Iasi, Fotografii, XXVIII/86 (foto dupd orig.).
i Omis.
2 Toader <din> Boldesti", scris pe margine, de altd mnd.
3 Rupt.
4 Data a fost scristi In aceeasi vreme, de altd mdnd.

5 alt".

1645 (7153) iunie 7, Suceava

87

ilw

ilAWMAFICKWIL

BACHAY BOMA 8(o)maio

m(a)A(o)refio,

r(oc)n(o)A(a)prk

BEMAH

Dat-am cartea domnii mle boiarenului domnii mle, lui

Dumitraco Buhu spatariul, 0 vornicelului 0 vatamanului din sat din Cupcici, ca


sa fie tari 0 putrnici cu cartea domnii mle a opri, 0 a tin 0 a a<p>1Ara, dol parti
77

www.dacoromanica.ro

de ocind din sat din BrAtani, din ffinat, i dintr-apa 0 din vatra satului, nime sa nu
cutdze a cosi sau a ara preste cartea domnii ml(e). Iar cine va cosi, ca sA aib a-i
lua tot fanul.

lar cui va parea vreo strambatate sa. vie sa. stea de fat(a) Innaintea domnii
mle.
TOE !WHIM r(ocnoA)cTs(o) MH. H FMK He HIAET.
etNIS(A), B(11) n(i)T(o)
<7153/1645> lotiffe)
t 11(ocno)N)11% m1(0.

3 <7>.

<Pe verso, o insemnare contemporana>: Pe Bratuwni, <0 o alta din sec. al


XVIII-lea>: 7153 <1645> iulie 7, Vasili(e) v(oie)vod.
Arh. Nationale Bucureti, Achizitii Noi, XXXIV/11. Orig., hartie (23 x 18 cm), sigiliu
domneasc mijlociu, aplicat In cemeala roie, aplicat In cerneala roie, avand In camp un scut heraldic
incarcat cu capul de bour, cu steaua Intre coame, soarele i spada la dextra i semiluna i buzduganul
la senestra; capul de bour este timbrat de o coroana deschisa cu cinci fleuroni; pe margine ?rare doua

cercuri perlate, legenda: t Hw Lame soesom, 6(o)Ao

At(ii)A(o)rffio,

r(o)cn(041,(a)ph

3eivute

MOAMEICK014 (t Io Vasilie voievod, din mila lui Dumnezeu, domn al Tarii Moldovei"). Cu o trad. In
limba rusa.
Inst. de Ist. A. D. Xenopol" Iai, Fotografii, XXVIII/87 (xerocopie dupa orig.).
EDITH: Catalog, II, p. 355, nr. 1783 (tez. dupa orig.). Marcel-Dumitru Ciuca, Silvia VatafuCaftan, Colectia Achizif ii Noi, p. 120, nr. 1613 (rez. dupa orig.).
I Rupt.

88

1645 (7153) iunie 7, Suceava

t Suret de la Vas(i)le vod(a), din vdleat 7151 <1645> iun(ie) 7.


Precum au mers innainte marii sale 0 innainte cinstit(i) boiarilor marii sale,
mari i mici, sluga mdrii sale, Petre Teliur, i cu femia lui, Anghilina, i cu ficiorii
lor, Baia, 0 Gheorghie i Florica de Bode0i, de a lor bunavoie, de nimene silit(i),
nici asupriti, au vandut a lor driaptd ocina i mo0e, un vad de moara In Garla Putnii

din Gios, Intre Gheorghie Lambovici i Intre Necula, brat Tudosie, ce iaste la
hotarul sdl4te(i) Mirce0ilor, i o vie gata peste garla din gios i alt loe de vie peste
aceea garla, ca s(a) aib al(i) face ie vie. Acia o au vandut slugii noastre, lui
Enaca vameul de Foceni, drept o sad i cinci galbini, bani gata.
Si au pldtit lor deplin, acei bani cari mai sus scriu, 105 galbeni, In manuli
acelor scri(i) mai sus, innainte noasta i dinainte alor noVri boieri, cum ca-s(a) fie
lui, de la noi, driapt ocina, i cumparaturd, 0 uric 0 Intriturd, cu tot vinitul,
neschimbata nici odanioard, in vci.
altul ca-s(a) nu sminteasca.
De la Suceav(a).
78

www.dacoromanica.ro

Arh. Nationale Bucuresti, Doc. istorice, MCDXXV/69. Copie.


Inst. de Ist. A. D. Xenopol" Iasi, Fotografii, XXVIII/88 (xerocopie)

1645 (7153) iunie 7

89

Cartea domnului Vasilie v(oie)vod intar' itoare pentru Nicolaiu pe partea


cumpAratd din Piciorogani.
Arh. Nationale Iasi, Documente, CCCXXIV/16, f. 16 V., nr. 4. Rez. In Gheneralnicul opis" al
documentelor mosiilor lui Mihai Gr. Sturza din tinutul Botosani.
Ibidem, CDLVI/8, f. 5 v., nr. 101 (rez. intr-un opis de documente din 1841).

1645 (7153) iunie 8, Suceava

90
TW

BACNAYe

s(otie)soA.

Adecd au vinit inainte noastrd Nicoar(d) din

Edomire0i i cu toati rudile lui, toti nepotii i strdnepotii lui Pitru Balcoci, i s-au
parat de fat(d) cu rugAtorii no0ri cAlugdri de la sfanta mAn(A)sti(re) Tazldu pentru
sat, pentru Floce0i, ce sa chiamd acmu Balcanii, pe TazlAu, ce iaste In tinutul
Bacdului, dzicand Nicoard cu oamenii lui cum cd iaste a lor acel sat, driaptA ocinA
[Si-am intrebat cAlugArii ...I] 0 ni-au rdtat un uric de la bdtranul Stefan v(oiev)od,
cum cd iaste a lor driapt(a) mo0e, de la mo0.11 Petru Balco. lar rugAtorii no0ri
cAlugAri de la sfanta mAn(d)stire de mai sus scri0 ei,a(a) au rdspunsu, cum ca. le-a
<fost lor>l danii i miluir(e), sfintii ma(n)fistiri, de la bAtranul Stefan v(oiev)od,
ardtandu-n i dresd de la acei batrani dorrmi, scriind cum au cumpArat acea sAli0e
Stefan vo(ievo)d de la Petra Balcan 0 o au dat danie sfintii mAn(A)stiri.
Deci noi cu tot Sfatul nostru am giudecat cu a noastrd direaptd giudecata
aa am aflat adevArul, el n-are NicoarA, cu oamenii lui, nici o triaba' cu acea
pentru cdci mai dinainte au fost vandutd <de>' taal lor, Pdtru Balco. Si aa au
rAmas inaintea noastrA, iar cAlugdrii de la sfanta mAndstir(e) Tazldu s-au indreptat,
punanduli i ferdia In visteria domnia2 mea, 24 zloti.
Si de acmu inainte sd nu aiba <a s'A mai pat-1>i pentru aceastA pard nici o
dat(d), In veci.
$i acel uric ce ne-au ardtat Nicoara Inainti noastrA 1-am luat de la dansul
Divanul domnii meli i 1-am dat in mana cdlugdrilor de mai sus scri0.
altul s'a nu s(e) amestece.
In Suceav(a), 1(ea)t 7153 <1645> iun(ie) 8.
Arh. Nationale Bucuresti, Ms., nr. 628 (Condica Asachi), f. 372. Copie.
EDITH: Catalog, II, p. 355, nr. 1784 (rez. dupa copie).
1

OMB.
2 Asa In copie.

www.dacoromanica.ro

79

1645 (7153) iunie 8

91

f Scriem sa s(e) stie, cum au venit Pand negutaturul i cu Tuadir cu cartea


marii sale, lui voda, la Grcul de Baseni, ca sa MLA a le alege neste paiti de ocina
din sat dena Candesti.
stransu o(a)meni buni si-u marsu de le-au ales
Dece Grcul s-au sculat
ocena, cat au cumparat si o au platit dnainte a uomnil buni i batrani, anamea%
Vasi[i]lei de Prni, i Ionascu ot tam, si Pantea o(t) tam, si Samuila ot Basni,

popa Zaharie de Baseni, si Gligoras o(t) tam si [s]-alti multi o(a)meni buni
batrani, ca sa s(e) stie.
Si, pre mai mare marturie, si-u pus si pecetile.
S-au fostu i fazesii de fata, anume Dragan i Tirun, sa s(e) stie.
u1<7153/1645>, micHuct ionfie),
Rk AtTVA
<8> A(k)ini.
Arh. Nationale Bucuresti, Doc. istorice, XXXIV/199. Orig., hartie (27 x 21,5 cm), rupt la
indoituri, sapte amprente digitate, aplicate In cemeala.
Inst. de Ist. A. D. Xenopol" Iai, Fotografii, XXVIIU91 (xerocopie).
Asa in orig.

<1645-1646> iunie 8, Criveti

92

Adec(a) eu, Ursul de Bohotin, i Patrasco de acolo scriem i marturisim


Insine pre noi cu cest zapis al nostu, cum au graft oarecine catra dumnealui, Cara
spatariul Buhus, ca. ni s-au dus ficiorii nostri s' sa serie calaras(i), iar noi ne-am
prins denaintea dumisal(e), i denaintea popei de sat, si denaintea lui Constantin si
denaintea Crastei croitorii de Roman, si denaintea Coseteanului i denaintea Savei
vornicului, de sa va afla ca. au Inblat ficiorii cu acl Inblete, sA fim de mari rusine,
0 de sa vor duci ficiorii nostri de la noi, sa avem a da noi sam(a) de dansi 0 de
bucatele lor, i sa fie si bucatele no(a)stre pieitore.
$i, pre mai mare credinte, ne-am pus si pecetile cata aest adevarat zapis al nostru.
Hpiumpti, ati(fe)
<8>.

t $i Int-aceasta tocmal(a) s-au prilejit i Vasilie Pahomie.


Ursull; t Patrasco% Dumitru, chiNk Ursu2; Necula, Chin Patrasco%
t Costatin1; t Ceastea% f Saya'; t Vasilie Pahomiel; t Coseteanuli.
<Pe verso-ul filei a doua, o insemnare contemporana>: Zapisul lui Ursu de

Bohotin si a lui Patrasco de Bohotin de chizasi pentru feciorii lor; <0 alta
moderna>: Bohotin. 13.
Arh. Nationale Bucuresti, Doc. istorice, LXXXII/32. Orig., hartie difolio, filigran, un sigiliu
Melar octogonal, neclar, isapte amprente digitale.

80

www.dacoromanica.ro

Inst. de 1st. A D. Xenopol" Iasi, Fotografii, XXVIII/92 (xerocopie dupa orig.)


Datat dupa Dumitru Buhus spatar (Nicolae Stoicescu, Dicfionar al marilor dreetori, p. 355).

EDITIL Rosetti, Cronica Bohotinului, p. 213-214, nr. XX (orig.); Iorga, St. fi doc., XVI,
p. 100, nr. 4 (orig.).
I Amprenta digitala.
2 Sigiliu melar.

1654 (7153) iunie 9, Suceava

93

11wEACH& BOMA 6(0)Nalo din(o)n(o)criio, r(oc)n(o)A(a)p% 3EMAH


Adec au venit innaintea domnii mle i Innaintea boiarilor domnii
mle Mriica, fOrnia Bdcei, fata lui Ion din Serbeti, nepoata lui Nistor, i cu
feciorii lor, Istihie, i Cruceanul, i Trofim, 0 Lazar, 0 Damaschin i Dafina, de
nime nevoiti, nice asupriti, ce de a lor bun(A)voie,
vndut a lor dreapt(A)
ocin(d) i mo0e, cinci pAmnturi In tarin() la Due0, In tnutul Neamtului, cu
vatr de sat, 0 cu rana, i cu loc de stupin(A), i cu pornAt i cu tot vinitul. Si
aceastA ocin(A) au fost cumpArAturA moplui lor, lui Nistor, de la pdrintii lui
Comonici, iar ei au vOndut-o boiarinului dorrmii mle Iordachi vel vistrnic, dreptu
doispradzce lei bAtuti.

In[n] acea <tocmalA>I le-au dat banii ce mai sus scrie boiarinul domnii
mle Iordachi vel vistrnic, 12 lei, bani gata, deplin intru manule lor.
intru acea, i domniia mea Inca i-am dat i i-am IntArit ca [de] s.-i fie 0 de la
domniia mea ocinA i cumpOrAtur(A), cu tot venitul. Si algul) sA nu sA amstece
innaintea cOrtii domnii mle.

GIN(), B(11) A(k)T(0) 4,W1i--d <7153/1645> loofie)


NOC)11(0)A1411%

<9>.

pew.

'romance set% Awr(o)+(e)T man <m. p.>.

MUNI <oilcan>.

<Pe verso-ul filei a doua, Insemnare contemporanA>: ,AHuiegio


OT BOAOCT !HAW (Due0 de la Bcea, din tinutul Neamt).

OT

810-1t,

Bibl. Nationala Bucuresti, Documente istorice, XLI/1. Orig., hark difolio (31 x 21 cm),
filigran, sigiliu domnesc mijlociu, aplicat In ceara rosie, cazut.
Arh. Nationale Bucuresti, Doc. istorice, DLXIX/40 (copie moderna);
Inst. de Ist. A. D. Xenopol" Iai, Fotografii, XXVIII/93 (foto dupli orig.).
I Orris.

81

www.dacoromanica.ro

1645 (7153) iunie 10

94

A patra parte din mosie Giunestii, pe care este sat(u1) Ghinutii, parte
Dnciulisei, dup hotarnica din 7153 <1645> iunii 10, ce este In scrisorile
sulg(e)r(u)lui loan Bran.
Arh. Nationale Iasi, Documente, DLXXXIX/152. Ment. din 1810, intr-o copie a Jumalului
Divanului Cnejiei Moldovei, prin care se IntAreste lui Tudorachi Ciurea mosiile Milinauti, CApoteni,
Treisteni, Sisauti si altele.

1645 (7153) iunie 12, Suceava

95

Hw

Bac(m)Kie

MOMAlicK011. AAAN

11

1106BOAA,

6(o))010

flOTBp%ANAH EcMhl

m(a)A(o)cTYlo,

Hal11E11

r(o)cn(o)A(a)p% 3eMae

M(0)A(11)611,

c(BrA)Thil MOHACTIlp

NA6*(6) ECT xpam Vale& E(oropom)ue, mil RAAHNIIV, 4TO


c(e) aoseT rithrs'pa, vil WIAM11 HOANAM111 N NCT04111114111, ENC(6) CIIT ~(10cm
er(0), 4TO TOE 861W(E) naciume 11AAMINV, NA liMil AA11111/1, eCT AilcUile
c(BA)T1314 MONAcTIlp WT X0M0p(a) WT flA6BcANApA soesom noKoettaro, 864(01W
HMV mamo'.
WT X0M0p(41),

"NO"

RNO AA err N WT Nac, c'h B%ceM


c(BA)Tiill momarrup shiw(e)
MAMAN, r(o)Annvka Xomopthl, eAcc(e) ECT xpam Veril& E(oropoAa)ute.
a XOTAP TOE npilA peq(e)tioe IMANIINV,
BlatM14 HOANAM14

WT TOA CBE AtAVAI

4TO

Ce

SOBET MilrVpa,

AtAVAI AA*(6) AO RIM14111414,

N WT rhAO ROM 1110AASAA ropi

Mm(e) Ao Bpise, re VnameT V NIOAAVEIA N WT TOA RASA ropii,

To
1411

ell

N WT TIIA0 CEE AtAVA3 M(e) AO ripar, N WT

TOAila AtAVA 110pHlf AA*(e) AO MOAMEia,


Atisc(e) Ao Maco.
HpoToz(e),

11

NCTOLINNIMI, 11041111111 WT 11136p MIK(6) Ao (f)ep(e)Ao?, A


C31141111A MX(E) AO RptICAOH G15141/11M, N WT TOA CB6

naK

ECT BEC xoTap.

NNKTO M Ne miel'

t?A611.11ATI4

ti HpiA CHM ANCTOM

114111.

V CVLIAB(A),

B(l,) A(t)TO ,spar lotife

t GAM r(o)cn(o)A(H)wh Beata.


TOMpAIIIKO HA Awr(w)+(e)T IICKAA <m. p.>.
t AVMHTpallIKO Rapa <raicm>.

t Io Vasilie voievod, din Trilla lui Dumnezeu, domn al TArii Moldovei. Am

dat si am Intdrit rugii noastre, sfintei mandstiri de la Homor, unde este hramul
Adormirea NAscdtoarei de Dumnezeu, un Munte ce se cheamA MAgura, cu toate
poienile si izvoarele ce sunt In jurul lui, care Munte mai sus scris, anume Mgura,
este danie sfintei mnstiri de la Homor de la raposatul Alexandru voievod, vesnica
lui pomenire.
82

www.dacoromanica.ro

Deci sa fie 5i de la noi, cu tot venitul, sfintei mAnastiri mai sus scrise, numitA
Homorul, unde este hramul Adormirea Nascatoarei de Durrmezeu.

lar hotarul acelui munte inainte zis, ce se cheamA MAgura, 5i cu toate


poienile 5i izvoarele Incepe de la Iazer pana la Feredeu, iar de acolo tot la Dealul
Opcina OM la Prislopul Sacuilor, 5i de acolo tot dealul pana la Fantana, 5i de aici
tot dealul pana la Prag, 5i de acolo Dealul Negru pana In Moldova, 5i de aici apa
Molduvei In sus pana la Breaza, unde cade in Molduva 5i de acolo Breaza In sus,
iarA5i panA la Iazer. Acesta este tot hotarul.
Pentru aceea, nimeni altul sa nu Indrazneasca sa se amestece inaintea acestei
carti a noastre.
La Suceava, in anul 7153 <1645> iunie 12.
1. insu5i dorrmul a poruncit.
Todera5co mare logorat a iscalit <m. p.>.
t Dumitra5co Cara <a scris>.
Arh. Nationale Bucuresti, Doc. istorice, LXXXIV/9. Orig., hirtie, filigran, sigiliu domnesc
rnijlociu, aplicat In ceard rosie, cizut.
Inst. de 1st. A. D. Xenopol" Iasi, Fotografii, XXWII/95 (foto dupi orig.).
I Asa In orig.

1645 (7153) iunie 12, Suceava

96
t Noe ILIC(H)ATE
MOAMEICKOH.

BOEBOAtl,

E(0)100

M(41)A(0)CTTIO,

r(o)cn(o)A(a)rh 3eMAe

Dat-am carte domniei mele slugii domniei mele, lui Iona5co

Cris<t>2ian, spre ca sa hie tare 5i putemic cu carte domniei mele a tine ai sei direpti

vecini din sat din Iona5eni, cari i-au InpArtit cu nepotii Tarai 5i ari dzapis de la
dan5ii 5i de la boierii domniei meli, pre nume: Vasian, 5i frati-seu, Nicoara Miron,

5i Danil(a) Rusul, 5i loan Holop, 5i frati-seu, Iftimi, 5i Agapie, ce Intru ...3


schimbatufi din satele giupanesii lui Cristiian.
A5ijdere, 5i trei ru5(i) ce au venit din Tara Le5asca, dupa moarete Tarai, 5i
s-au oprit pe langa giupanesii, anume: Danil(a), 5i Irina 5i Simion.
lar cui i-a pare cu stAmbul sa vie sa ste de fati Inaintea domniei mele.
Suceava, v(a) let 7153 <1645> iuni(e) 12.
V(asilie) voievod.
Dupi Miron Costin", an. I, nr. 5, 1913, p. 66-67. Copie din Condica de documenturile vechi
a familiei Saint Georges. 1866", IncredintatA, la 4 februarie 1867, de Tribunalul Dorohoi, fosti in
Muzeul Saint-Georges din Birlad.

I Gresit, In loe de: Io".


2 0111iS.

3 Rupt.

83

www.dacoromanica.ro

1645 (7153) iunie 13, Suceava

97

t AdecA eu, Bejan Bale, scriu si mArturisescu cu cest zapis al mieu, cum
ne-am park de fat(d) hmaintea mdriei sale, lui vodd, cu Gligorasco Jora, pentru un
satu, anume Mdscdtni, pre Jijiia, ce i-au fostu cumpdrat Jora, mainte de decat
mene, de la augdrii de GAlata.
Apoi, m-am sculahi i eu de am adaos pre Jora si am cumpArat acel satu.
Deci mat-ha sa, \Todd, ne-au aflat lge denaintea Divanului, cum ca <sd>11(i)
tie Jora satul, pentru cdci i-au fostu lui cumpardtur(A) mai denainte vrme, iar mie
si-mi Intoarcd bani(i) ce am dat eu, patru sute si dohlzAci de lei.

Deci mi-eu dat toti bani(i) deplin Jora, patru sute si doIdzAci de lei, In
Suceav(a), In Divan, denaintea boiarilor. i dirs(e) ce am luat de la alugAri
pre-acea ocin(A) i cate am facut eu, toate le-am dat In mina Jordi, denaintea
boiarilor. lar de sd va gsi undeva candva niscari dirse pr aceea ocin(A), ca
s(A) nu sd creadzA.

he mai mari credintd, am pus si pectea isaitura.

Cm(), ,371ir <7153/1645> aii(ue)


f Bejan Bals <m. p.>.

<Pe verso-ul filei a doua, o Insemnare contemporand>: Zapis ot Bale pre


Mdcicdteni. 7153 iuni(e) 13; <si alta din sec. al XIX-lea>: Scriso(a)re de
Mdcicdteni.
Arh. Nationale Bucuresti, Doc. istorice, CLXXXV/178. Orig., hartie difolio (30,5 x 21 cm),
filigran, cemeala neagr, rupt putin la Indoituri.
Inst. de 1st A. D. Xenopol" Iai, Fotografii, XXVIII/97 (xerocopie dupa orig.).
EDITH: Crefterea colectiunilor, 1919, p. 240 (rez. dupa orig.).
I Omis.

98

1645 (7153) iunie 15, Suceava

Suret di pi un ispisoc de la Vasilii vodk din 7153 <1645> iunii 15.


Adicd au vinit Inaintea noastrd si Inaintea boierilor nostri, mari i mici, Ana,
si Maricuta, i Gafita, si GrApina, i Ileana i Dumitru, ficiorii lui Grigorii, nepot(ii)
lui Grozav, di a lor bunAvoie, de nimine silit(i), nici asuprit(i), s-au vandut a sa
driaptd ocind i mosie, giumdtate di sat di Medveca, a triia parte, ci ieste pi Prut, In
tin(u)t(u)1 Hotinului, din vatra satului, si din camp, si din pa', si din fanat di coasA
si din tot venitul. Aceasta iei au vandut cinstit i credinciosului nostru boier,
Grigorii Ureche marelui vornic di Pdmantul de Gios, drept o sutA i zdci taler(i) di
argint.

84

www.dacoromanica.ro

$i li-au plAtit lor tot(i) diplin, inaintea noastr i inaintea boierilor notri.

Pentru aceia, cum ca sd-i fii boierului domnii mele aceastA mai sus inainte

zis parte di ocink din giumatate di sat din Medvica, cu tot vinitul, neclAtit,
niciodinioark in veci.
Si altul ca sA nu s amestece.
Scris in Suceava.
SAngur domnul au poruncit.
Todirwo [fiind] vel logofAt.
Dumitracu <a scris>1.
Arh. Istorica Centrala de Stat a Actelor Vechi, Moscova, Federatia Rusa. Fond 1299, opis 1,

dosar 521, f. 180-181, nr. 10. Copie de Ioasaf Luca ieromonah. Documentul a fost transcris la
Moscova de di. prof. dr. Iban Caprow.
Ibidem, f. 129 v. 130 v., nr. 10 (trad. In limba rusa din 1834).
EDITE: Caprow, CcIteva documente, p. 55, nr. 6 (copia de la Moscova); Moldo va, IV, p. 128-130,

nr. 50 (accea.5i. copie i trad. In limba rusa a editorilor); Bulat, Diviziunea proprietellii, p. 398 (rez.
Intr-o adresa, din 1809 octombrie, cat-re Divanul Cnejiei Moldovei, cu data de luna: iulie").
I

Urmeaza. mentiunea: 1(ocul) p(ecetii).

1645 (7153) iunie 15, Suceava

99

liw 84c(u)de BOSOM,

E(0))4.10 M(H)A(0)CTY10, r(o)cn(o)A(n)p% 3EMAN


NIWAMOCKON. GIK(E) flpTHM npip, HAMN N ['AA SliCHMN HAWNMN MWAMEICKHAAN
Soniphi, EISHISHMH H MAAHMN, CAb'S'il HAWe rpuropaunto ?DNI N Tiranu 3A
ANNH npAA ~AH Cli CAVrA Hall* ECKAN EMIlle, pAi(i ennn CHANNIN 34 ceno, HA
HM41 Mil =M'AMI, tITO HA }INSTA, t? 3(0)AOCT XffipAliVCKOMV, tITO TOA CHANNIN
NAO KAA&repWM WT C()T44 M(0)1l(4)CTIlp ['MATA MIMA NpASAA AAAlife N
M(H)AONANTe WT EleTfht ROSOM, H GhIAO HAN npiucAe ut?nunn 34 rpuropawuo
Xopli WT icant?repn, paXi niunx AtsTinne t? Tru iticuttimt?. fl NOTOM, CK43HAN

KAAVrepH TOA Tonme*(e), NOtITO ncxonnT enna nt?rium WT NNX. ti CA&rA RAM
WN trIsCTAA CA H C1&TB0pHA TWKMEX(E) Cls ilawYe naTpmapxt?'
BENCAN EAAllle,
ilt?cannmcunni

nant?repu

C'h

WT

PhAATA

1111111NI4

KVHHA

TOA

m'upe,

ne311811ue2 )1(0134,
MA LIETHpH CTO N MA AeciT nevutvun
H
pt?uu iinuae n4Tput4p)&1.
lino r(o)cn(o)ncTs(o) MN N whcer(o) GitsiTa CT&AHXWM HA NNX H TAKO

iliKIIIKI&TANH,
661THX,

Erl&

wspirroxom
BEXAHROBN

rpHrOpAWKO

HM

34KWN

flpAR(A),

KAKO

Aa

HMAET

BpATHTH

THX

N(H)N('ll)S111

WH MANA nrkAnTu. lino cnt?rn MAME


?Dril BUTAA CA N SpATHA Tux n(n)n(i)sm Euau(e) MICANNH,
EAAIlle

WhalAT,

AWKOSH BhITHX, Wh pVIS(H)

ROLITO

CAV$11 N(4)1116Mt? EVKAN EAAWN, WT n'AA HAMN N

npilA NALUHMN nonivu.

85

www.dacoromanica.ro

Tilt%

paAT,

TOA

CNAIIIIITN

EH w(e)

['IAA]

peLleNNA,

Al%1111MTANH,

cat?ra saw(e) rpsropausso *opa, cis sec npuxo,k. H Narkmi.& 4TO


NMAA GAAWe SA KVIie*NNO 9,6*(e) MAUI) B% (AN(H) A{OpA. H WT
HaripiA M Fie NMAeT NA<H> Timm p40 cTA TA*, N% M BI&AeT CAVSI
N
&pHs
Mummy lik1W(e) MAN, ?KOK npasa WT11(H)114, H

AI,VKATH

NOTEip%*Aelife, c% R1ChM 0X0A0m, Nenoptilnewo FINICWAH*(e), HA BiKH.


H MN M C(A) Ne VA11111114eT.
Fic(A)

CV44Bc111111,

B(%) A(h)T(G)

i, m(i)c(A)g4 FM, a A(k)

t GAAA1 r(0)C11(0),4(11)N% BeAtA.

TOAep4iiiK0 BeA AWr(W)41(e)T BMA <M. p.>.


t AVMHTpAIIIKO <1111C4A>.

t Io Vasilie voievod, din mila lui Dumnezeu, domn al Thrill Moldovei. WA.
a venit Inaintea noastrd i Inaintea tuturor boierilor nqtri moldoveni, mari
mici, sluga noastrd Grigorwo Jora i s-a phedt de fatA Inaintea noastrd cu sluga
noastrd Bejan Bale, pentni o seli0e de sat, anume M4cdtni, ce este pe Jijiia, in
tinutul Hdrldu, care seli0e a fost a cAlugdrilor de la sfnta mAndstire Galata de
Sus dreaptd danie i miluire de la Petru voievod, 0 a fost mai inainte cumpdratd
de Grigoraco Jorea de la alugAri, pentni nite dugheni din tdrgul Iai. lar apoi,
cAlugdrii au stricat acea tocmeald, pentru cd. a ieit o dugheand de la ei. lar sluga
noastrd Bejan Bale, el s-a sculat 0 a fcut tocmeald cu Paisie patriarhu1 de
Rusalim3 i cu alugdrii de la Galata de Sus i a cumpArat acea selite, M4cdtni,
frd tirea2 lui Jora, i a dat patru sute 0 doudzeci de lei bdtuti in mdinile lui
Paisie patriarhul.
Deci domnia mea 0 cu tot Sfatul nostru i-am judecat pe ei i ap le-am afiat

lege dreaptd, ca sd Intoarcd acei bani Inapoi lui Bejan Bale, pentru cd el a
cumpdrat mai Inainte. Deci sluga noastrd Grigoraco Jorea s-a sculat 0 a lntors acei
bani mai sus scri0, 420 de lei bAtuti, in mdinile slugii noastre Bejan Bale,
dinaintea noastrd i lnaintea boierilor no0ri.
Pentru aceea, acea seli0e mai sus [Inainte] zisd, Mdcdtni, sd o stApdneascd
sluga noastrd Grigoraco Jora, cu tot venitul. Si dresele de cumpArAturd pe care le-a
avut Bale Inca le-am dat in mdinile lui Jora. $i de acum Inainte sd. nu mai pdrascd
pentru aceastd Ord, ci sd fie slugii noastre mai sus scrise, Jora, dreaptd ocind,
cumpdaturd, i uric i Intarire, cu tot venitul, neclintit niciodatd, In veci.
$i altul sa nu se amestece.
Scris la Suceava, In anul 7153 <1645>, luna iunie, 15 zile.
t insu0 domnul a poruncit.
Toderaco mare logoral a iscAlit <m. p.>.
f Durnitraco <a scris>.
Arh. Nationale Bucureti, Doc. istorice, XafV/83. Orig., hirtie, filigran, sigiliu domnesc
mijlociu, timbrat, deteriorat.
Inst. de 1st. A. D. Xenopol"

lai, Fotografii, XXVIII/99 (foto dupCi orig.).

86

www.dacoromanica.ro

EDITH: Iorga, St. fi doc., VI, p. 538 (rez. dupd orig).


I Asa in orig.
2 Gresit, In loc de: BO stage.

3 Pentru: Ierusalim".

1645 (7153) iunie 16, Suceava

100

t Hw

RACHAY

A1>lwAA<4sc>1ico<1i>1.

BOESOM,

R(0)X.H0

Ail(H)A(0)CT110,

r(0)C11(0)A4rk 3<e

Dat-am cartea domnii mli slugei noastre, lui Pa<lade

sulg>2er, spre-acia el s hie tare i putrnic cu cu cartea <dom>lnii mli al(i) tin

al(i) apra ale sale dirpte oci<ni>1

i cumprturi din Brti, din gura

Huractei, i din g<ura>1 Iapii, care cumpArAturi au fost cumpdrat Chiriiac vamepl
pre unde-i spune uricul, cu tot vinitul, s aib a tin, i nime sd nu-i cutdze a tin
sau a opri inaintea cArtii domnii mli, pentni caci au arltat <u>In uric di la Chiriac
vamu13 <in>lintea domnii meli.
<14>2 FMK HE sb'AeT.

GIM4g10, ,saptir <7153/1645> lotifie)

<16>.

t GAM r(o)kn(o)A(N)wk BeAtA.

AtpIIWrl

<mum>.

Bibl. Nationald Bucuresti, Documente istorice, LVII/7. Orig., hartie (29 X 20 cm), rupt la
indoituri i pAtat, sigiliu domnesc mijlociu, aplicat In cemeald rosie, neclar.

Arh. Nationale Iasi, Documente, CLXXIX/10 (copie din 1854 septembrie 18); ibidem,
CDXXX/82, nr. 4 (rez. In perilipsisul cu scrisorile mosiei MdstAtici i Valea Epii la tinuturile Falciu
Tutova).
Inst. de Ist. A. D. Xenopol" Iai, Fotografii, XXVIII/100 (foto dupd orig. si dupd copia din
1854 septembrie 18 de la Arh. Nationale Iasi).

EDITII: Ghibdnescu, Surete, XXI, p. 66, nr. 55 (copia din 1854); Wan, Arhiva Muzeului
Municipal Iasi, Documente slavo-romdne, fasc. I, p. 66, nr. 55 (aceeasi copie); Costachescu,
Donafiunea A. Sulescu, p. 202, nr. 10 (rez. dupd copia din 1854); Iorga, St. yi doc., XVI, p. 189,
nr. 29 (ment. dupd orig.).

Rupt i pdtat.
2 Rupt; completat dupd copia de la Arh. Nationale Ia.si i dupd EDITII.
3 De la pentru cdci" pind aici, ingrosat cu alta cemeald peste textul original rdzuit.

1645 (7153) iunie 17

101

7152 <1645> iun(ie) 17. 0 carti a domnului Vasile v(oie)vod, ce IntArete

stapnire lui Irimie Vanculet atr(ar) pe sat Prucenii, ci-au avut ba4tinA

cumparAturi.

87

www.dacoromanica.ro

Arh. Nationale Bucureti, Doc. istorice, CXXXV1/180. Mentiune din 1818 septembrie 29,
1ntr-un perilipsis cu Scrisorile PArucenilor i a Bolduretilor", nr. 5.

1645 (7153) iunie 19

102

0 copii de pe o carte a lui Vasa'li vod(A), pe partea lui Tdbuci din Boian.
7153 <1645> iuni(e) 19.
Arh. Nationale Bucure0, Doc. istorice, CXX1/27, nr. 85. Rez.

Ibidem, CXX1/27, nr. 23 (ment. Intr-un izvod din 1795 iunie 20, cu scrisorile moii
Boianului ot Corclun") i nr. 59 (ment.).

1645 (7153) iunie 20

103

Suret s-au scos din cel sArbascu a pre InAltatului d(o)mnfi, Ilw

Eacime

soesm r(o)c(no)p,(Ap)1 3emnii Alm%Amu], din vel(et) 7153 <1645> iun(ie) 20.

t Viindu Inainte noastrA si inainte a 1<or>1 noastri boieri, mare si mici, slug
al noastru2, Iftimii Vta<v>lu, si au artat Inainte noastra din3 zapis 04 mArturie de
la slugile noastri2: Isac ureadnic din BArlad, i Raclis[cd] cu<r>ltean, si de la Iupul

cupet, si de la Ionasco BAltag, si de la Ursul aprod de la Zmiiani si de la multi


oa<mi>sni bun(i), slugile domnest(i), serie s'i mArturisie2 I<n>5tru cestu zapis
precum au fost cumpArat sluga noastru2, Dumitrasco Gheuca, unile p4(i) de ocina
din satu Dragsin(i), ce este pe pArAu(1) Studenet, In tinutul Tutovii. Si el au fostu
cumpArat de la Oprina, so(a)cra Stanchii, s'i de la alti frati ai Stanchi, de la Dochiia,
si de la Toader Baltatul, si de la Nicolai, ficioar2 Ursului pitar, toate parte lor ce sd
alege, giumatate dintru acestu sat.
Dar slugA noastru2 sus numit, Iftimie, au intorsu toti ban(ii) lui Dumitrasco
Gheuchi, toti cfite6 au fostu dat el pentru ace parte, cA Iftimii <a>1 avut ceialalta
giumdtate de sat, dreapta cumpdraturA mai nainte. Dar slugii noastn.12, lui
Dumitrasco Gheuchi, nu s-au cddzut lui s cumperl dintrta]acest sat, Dragsini, cli
au cumprat sluga noastru2, Iftimii, mai nainte ceialalta giumatate sat, din Dracsini,
si au loat Dumitrasco Gheucd <ai>1 lui drepti ban(i), cAte6 au fostu el dat, de la
Iftimie, septedzec(i) si c<inc>5i galbin(i) ungurest(i), ban(i) gata.
Si noi, dom<nia mea>5, cu tot Sfatul noastri2, precum am vAdzut acestil adevArat
zapis si mArturuia2 si Intoarcere, am crezut, s'i de la noi Inca am dat si am Int.kit slugii
noastru2 sus nuinit, lui Iftimie vAta<v>1u, la aces[s]ti sus numit(e) pArti de ocinA, din sat
Dragsini, ce s-au ales, giumAtate sat, din vatra satului, si din campil, si din fenet, si cu

vad de moare2 pe periu Studenet, si cu loe de prisaca si cu tot vinitul, ce este a lui
dreapta cumpArAturd si Intoarcere, precum este lui si de la noi dreapta ocina, >5i
cumpArAturA, si Intrire si uric, cu tot venitul, necletie, pan in vc(i).

88

www.dacoromanica.ro

$i nimeni s'A nu s'a scoale innainte cartii noastre, ca sIngur domnu au


poroncit.
Arh. Nationale Bucure0, Doc. istorice, CLX/149. Trad. cu slove chirilice din sec. al XIX-lea.

Codrescu, Uricariu/, XX, p. 74-75 (aceea0 trad. cu greeli, dupa orig. slav, anea
atunci in posesia editorului, cu data de zi: 11).
1 OrrliS.

2 Aa in trad.

3 Greit In trad., in loc de: un".


4 Greit in trad., in loc de: de".
5 Rupt
6 Greit In trad., in loc de: cati".
7 Grqlt In trad., in loc de: neclintit".

1645 (7153) infle 20, Suceava

104

t Adeca noi, Paval, .1 Luca i Istratie, i cu nepotii notri, feciorii Leavului,


i a lui Ionawo, i a Mariei i a Oghiniei, noi toti sintem feciorii lui Grigorie

vatavul i a fameei sale, Dochiia. Scriem i marturisim cu cest zapis al nostru, cum
noi, de nime nevoiti, nici asupriti, ce de bun(a)voia noastrA, am vandut a noash-A

dreapta mina i moie din sat din Verni, pre Moldual, in tanutul Suceavei,
dumisal(e) lui Iordachi vistrnicul cel mare, drept o suta i patrudzaci2 lei batuti,
din giumatate de sat din gios, doa case de mqie batrane i giumatate dintr-alt()
casa, din partea lui Plewan, ce-i partea lui Oitd, i din partea alugareasca a doi
frati, ce ne iaste dreaptA cumpAratur(a) de la feciorii Nmiului, anume Ilea i
Vas(i)lie. Aijdere, i din cia giurnatate din sus, partile a trei frati, iar de la ficiorii
Nmiului, Ilea, i Vasilie i Tiron, cu vatra de sat i cu pamanturi in tarin(a), i cu
loe de stupin(A), i cu pomat i cu vad de moar(A) in Moldual.
Si ne-au dat vistrnicul Iordachi banii toti ce mai sus serie, ...3 lei, bani gata,
intru minule noaste. Pentru aceea, ca sa-i fie de la noi ocin(a) i cumparaturA
dumisale i cu tot venitul.

$i in[n] aceasta toemal() au fost: Eremiia Murgulet, j lije portariul,


Nacul pracalabul, i Ionawo cupariul, i fie Boul, i Nacul Brut, i Dumitru
diiaconul de Verni, i Vasilie CAmpanul din BArle0, i Hilohie de Dobrulqti,
Andonie de Hasnaani, i Suil(a) de Miteti i satnii de Vmni au fost de fat(a).
5i, pentru credinta, am iscalit i ne-am pus pecetile.
Si eu, Luchiian diiacul, am scris, ca sa s(e) tie.
GtA(aria), A(k)T(o)
<7153/1645> iolif(e) i<20>.

t Eu, Payar'.
t Eu, Dumitrus diiacol, am scris.
T 113, Lue Illerminag(H) 4n. p.>4.

www.dacoromanica.ro

89

t
t

113,

HOHAIHKO,

113,

MAMA firkpKIIAA61,

C(h1)11

Kt?HAp,

p.>4.

HCKAA

HCKAA <M. p.>4.

Nacul Brut <in. p.>4.


t 113, HAwzlw, ciuGotiA 411. p.>4.
f Vasilie Cimpanul <m. p.>4.
f Eu, Nechifor BAcea, Inci am fostu acolo <m. p.>.
f Eu, Andonie4.
Eu, Hilohie <m. p.>.
T f13, llliTpALHICO NHA'h, HCKAA <m. p.>4.

f Iur(a)5co Adam, Inca m-am prilejit acolea in[n] aceasti tocmal(i)4.


Arh. Nationale Bucurqti, Doc. istorice, CDLXXDC/42. Orig., hartie (31,5 x 19 cm) filigran,

zece sigilii Melare, aplcate In cemeald, cinci octogonale i patru rotunde, din care doar In cel
octogonal, al lui Nacul parcalab se poate observa o floare, celelalte fiind neclare.
Idem, Ms., nr. 1535, f. 36, nr. 32 (tez. cu data de luna: iulie").
Arh. Nationale Iai, Documente, CDLVI/2, f. 21, nr. 605 (rez. cu data de luna: iulie").
Inst. de Ist. A. D. Xenopol" Iai, Fotografii, XXVIII/104 (foto dupa orig.).

EDITII: Catalog, II, p. 365, nr. 1794 (rez, dupa rez. de la Arh. Nationale Bucureti, Ms., nr.
1535, cu data de luna: iulie");
I A4a In orig.

2 Pretul scris cu alta cemeala, pe loc lasat alb.


3 Loc liber.
4 Sigiliu Melar.
5 Al doliea u", modificat din alta slovd.

1645 (7153) iunie 22, Suceava

105

t 11w &odie s0E(B0)A(A),

BEKTIO

M(H)A(0)CTTIO,

r(c)o(o)A(a)0k 3ANAH

ilAWAAARCKOH. Dat-am cartea domnii mle, slugii noastre, lui Costin, feciorul Savei,

fratilor sii, spre acea ei si fie tari i putrnici cu cartea domnii mle aji lua a
zcea din jumatat(e) de sat din Cuciur, din partea de gios, ce iast(e) a lor dreapti
ocin i cumpirituri, din paine, i din fa'n i din tot venitul, cine ce va fi lucrat pe
acel loe al lor. Si nim si nu cutze a Orl sau a opri preste cartea domnii mle, iar
de va parea cuiva cu strmbul si vie de fati inaintea domnii mle
aduci
dirsele.
HHAK HE

BlIAET.

evilas(a), B(%) n(i)T(o)

j1 <7153/1645> ..(fe)

<22>.

SEA AWP(0+E)T

Arh. Nationale BucureVi, Ms., nr.. 628 (Condica Asachi), f. 533. Copie.
EDIT1I: Balan, Doc. bucovinene, II, p. 122, ni. 56 (trad. editorului dupa o trad. germ. care se afla la
Arh. Statului Cernuti, Liber Granicialiurn, IV, P. 464); Catalog, II, p. 355, nr. 1786 (rez, dupa copie).

90

www.dacoromanica.ro

1645 (7153) iunie 22

106

Un zapis ce s-au luat cu Ord de la feciorul lui Costa(n)d(in) Udrea, nepot lui
Gfinscd, den leat 7153 <1645> iun(i)e 22.
Arh. Nationale Ia.5i, Documente, DCIX/49, f. 1. Ment. Intr-un perilipsis cu documentele
moiei GhitcAuti, de la tinutul Dorohoi, din 1786 martie 22.

1645 (7153) iunie 25

107

Un ispisoc a domnului Vasile v(oie)vod, ci Intdre0i stdpdnire lui Irimie


Vanculeti atr(ar) pe 2 sati, Bran4terii i Bolduregii.
Arh. Nationale Bucureti, Doc. istorice, CXXXVI/180. Ment. intr-un perilipsis, din 1818
septembrie 29, al scrisorilor moiei SAlitea, cu toate selitile ei.

1645 (1753) mai 28

108

Un ispisoc de la Vasale vodd, din 7153 <1645> iun(ie) 26, cu care Intiar. qte
stdpanirea man(A)stirii Bistrita, dui:a drese ce-au ardtat de la Stefan v(oie)vod 0 de
la Petru v(oie)vod 0 de la alti domni, ardtdnd In sdmni toate hotarele ace0ii mo0i,
Ilie0ii, Incepandu-se de la Sapte Movili, 0 pfin(d) in Bdrleasca, 0 pAn(d) In Valea
lui Cdrlitean i la Fantna de Piatra, unde cadi Cdrliteana In Siretiu.
Arh. Nationale la*i, Documente, CXXXIX/10, f. 1 v. Rez. Intr-o mArturie hotarnicA din 1805
iulie 28.

1645 (7153) iunie 27, Suceava

109

ilw E4Clitae Eidea0Act, E(0)010 MOIM(0)CT.1.10, r(Oc)n(o)4(a)rh 36MAN


MOMARCK011. Scriem domniia mea la Costin Liciul i la Toader Liciul din Sencduti.

Ddmu-vd tire cd domnii mle s-au jdluit sluga domii mle, Ursui ce-au fost
parcdlab, pe nite rdza0 ai lui, anume din Tdcotni, 0 din Cotela, 0 din Serbenti, i

din Forosna, 0 din Cicicani 0 din addroeni, ce grit In tinutul Hotinului, zicdnd
inaintea domnii mle ed.* are ni0e pdrti de ocind la aceste sate, ce mai sus grit scrise,

care parti ii sInt danie de la o mdtud a lui, anume Nastea, ce au fost fatd lui Ivan
Vartic, 0 ne-au ardtat, Inaintea domnii mele, 0 drese de 1(a) mdtu0-sa pre acele
pdrti de ocind i ei le tin raid ispravd.
Pentru aceia, dacd veti vedea cartea domnii mele, iar voi sd aveti a merge pre
la iaste locuri i sd chemati rdz0 i sd strangeti oameni buni, batrdni, megiia0 de
91

www.dacoromanica.ro

prin-pregiur, din sus i din jos, 0 sd alegeti partile precum li vor spune In drse,
despre toti rdze0i, care parte din ce sat va spune in dres, din cimpu, i din pddure,
0 din vatra satului 0 din tot hotarul, ce va fi la acele sate, ca s aveti a-i alege, 0
precum veti alege 0-ti afla cu oameni buni. Iar voi s faceti i mrturie, sd aducd la
domniia mea. Iar crora le va pdrea cu strambul dintr-acei rdza0, iar voi sd le dati
zi s vie sd stea de fatd inaintea domnii mle 0 sli aducd 0 drsele.
Astfel scriem domnia mea. Altfel sd nu fie.
Ellic(a) oy Ob'tias(%), ,,iii-iF <7153/1645>, 101111 a <27>.
Hen nor(o)+(eT) ria(A)1.

Aceastd copie s-au scos intomai dupd cea adevratd la Scoala Domneascd ot
Sfntul Gheorghie Vechiu din Bucureti.
Chirit dasc(d1) slov(e)nesc.
1812 iuni(e) 20.
Arh. Nationale Bucurqd, Doc. istorice, XXXIII/91. Copie.
Inst. de Ist. A. D. Xenopol" Iai, Fotografii, XXVIII/109 (foto dupA copie).
1 Deasupra, Intr-un cerc, se MIA mentiunea: pecetea domnului".

1645 (7153) iunie 27, Suceava

110

t MU EACH& so(ego),i(it), E(o)NcTio m(u)n(o)rno, r(oc)n(o)A(a)p% Benin


Monmscicem.

Scriem domnie mea la sluga domnie ml(e), la Enachie din

Sufrdceti. Ddmu-ti tire cd domnie mle s-au jaluit Toma Biltil din Prdjeti, i
Arhip de acolea, 0 Foce nepetull lui Nddupla i [lui] Gligorie, nepo<tu>21 lui
IsTidupl, pre alti rdze(i) de acolea din [d] Suffceti.
Pentr-aceia, da<cd>2 vei vedea cartea de acolea, iar tu s strngi oamni buni
din sus i din gius i sd aleacepartea lui IsTaduald din satu din Sufraceti, din vatra
satului, 0 din pdmnturi, 0 din fnati, 0 din vad de moar<d>2, 0 di<n>2 tot venitul,
ce i s-a [a] veni, curn or ti oamnii buni, 0 sd ne faceti 0 o marturie 0 sd ne dati
tire cu<m>2 va fi mai cu dir<eptul>3.
TOE HHHIHM r(OC)HOAC(T)Ht1 MH. HIM NE 611M1T.
t? etAIAS(%), A('II)T(0) ,,,WIir <7153/1645>, 10H(m)

a <27>.

t CUM r(oc)i(oAH)irh MOM.


Bibl. Nationala Bucureti, Documente istorice, L19. Orig., hrtie (30 >c 20,5 cm), sigiliu
domnesc mijlociu, aplicat In cemealA roie, neclarA.
Inst. de Ist. A. D. Xenopol" Igi, Fotografii, XXVIIU110 (foto dupti orig.).

1Greit, In loc de: nepotul".


2 Ornis.

92

www.dacoromanica.ro

3 Gresit, In
4

loe de: aleaga".

cu va fi mai cu dir<eptul>": scris deasupra randuiui.

1645 (7153) iunie 28, Suceava

111

liw &IONA
Cr.)*(6)

MOA4EIcK011.

BOEBoAA,

nOnAourli

E(o)meho

m(H)A(o)cTlo,

npim HAM

14

r(oc)n(o)A(a)in,

npiA

HAIIIEMH

BEANKHAill u MAAHAill,
H(A)11.16 rAtirOpTEItiephAl2
Avnvn WT 4111>IIirkEtpli, N Teran(n) att AHNE HA cant 11(4)1116
BOA411,

3EMAE

mOAAARCISHM61

u EMS er(o),
HOcTE,

c(bi)Fro.

HWIJAWKO ApM411 WT VtorvpiiNH, pE1411111H WHH ANS(6) HOCTAKNAH 34<KAAA>I


Wm wept& H HOAOKHHA 34 WTN(14)Fil& WT CEA0 AN1111011H, WT HH*HAA 4ACT,

HWHAIIIKO Momitu, pag MA HA Amin. AEV<KOBH,


Tc14

wTn(n)lar.
341111c

34

KAKO>I M Ap'll*HT WH
u M SliatIMACT cOGII1

WTH(11)11% HOKV 3ANAATIOT endu? H(11)11(11)511

34

((ACT

ti

clurr<tt

BKIKVIMANTE

NAME,

HOCTE,

c(111)1111>1

WT(K)Nis

KAKO

HWHAWKO INMAN, th4430BAA


WO, HWIIAWKO AMMAN, TM

*<epide H n>'onornma WT CEAO &menu, WT FIHNCHAA 4ACT, LITO W 3(0)AOCT


GINABcK011, NA Gupirr, WT Hp11114 H WT RAT EN, HWNAWKO, <I1 ...>1WHIOA WT
Xenttetpn WT c(61)11% EH, rAspHA,PM TpNAECiT SOAOTIIHKII BHTH.
H<II>2 TOM, r(0)c11(0)ACTS(0) Mhl H
1141116M GIIIATOM clIAHX0M HX no
A
34140110 3EMCKOMV H WSpiTOXOM KAKO AA AFp*HT HOCTE TAA WTH(11)1111,

rAllrOpTE AUErkAlt H iliftWA SOCTAA WT npiA UMW H WT Sec MOH. tI


(a)me HocTe Vnpasun Ct H IlOCTABHA COBH iflermo,
stuT(H),

CAlfra

r(o)cn(o)AcTs(4) MH.
TAM pAA<I>2, WT H(111)1411 HA npiA ,e,a NE HMAET MAH3 TErATH nuirofie
41frithl 4 FIE AltgOBATN, In AA NWT ovnt 1141116 HOCTE 11p4gA4 WTN(N)N11
BliiKV11A6N(E,

c'11

B(%)cEM AOX0A0M.

II NH AA
GYLIAB(4),

t Cam

NE VM61111AET npim CHM ANCTOM r(o)cn(o)Arrn(o)


R('ii) A(t)T(o) .apnr, ionf(e) 134.

r(0)C11(0)A(14)11%

TOAEpAWKO REA AWr(0)+(e)T NCKAA <m. p.>.

t AVMHT114111K0 HApA <mum>.

Io Vasilie voievod, din mila lui Dumnezeu, domn al Prii Moldovei. IatA
au venit, Inaintea noastrd i Inaintea boierilor noV:ri moldoveni, mari i mici,
slugile noastre Gligorie Mead i nepotul lui, Lupul din <Li>'pqti, i au prdt de
fatA pe sluga noastrA Coste, fiul lui Ionaco Darman din Ungurni, spur-land ei a au
pus zAlog o jirebie .1 jumAtate de ocinA din satul LipAqti, din partea de jos, la
Ionaco DArinan, pentru doisprezece lei, ca sA stApAneasc el acea parte de ocind
pand and i vor pldti banii i sd-i ia ocina. Iar sluga <noastrd Coste, fiul>' lui
Ionaco Darman, a ardtat un zapis de cumpArAtuf, a a cumpdrat tata! lui, Ionwo
jumdtate din satul Lipdeti, din parte de jos, care este In
Darman, acea j<irebie
93

www.dacoromanica.ro

tinutul Suceava, pe Sirt, de la fina si de la fratele ei, Ionasco, <si...>1oniul din


Hentesti si de la fiul ei, Gavril, pentru treizeci de galbeni bdtuti.
intru aceea, domnia mea si cu Sfatul nostru i-am judecat dupA legea tArii si
am aflat ca sA stApAneascA Coste acea ocinA, iar Gligorie MierAll si Lupul au ramas
dinaintea noastrA si din toga legea. lar sluga noastrA Coste s-au indreptat si si-a pus
fierk, 12 zloti, In Vistieria domniei mele.
Pentru aceea, de acum inainte sd nu aibA a mai3 pAra Gligorie si Lupu si nici
sA dobAndeascA, ci sA fie slugii noastre Coste dreapta ocinA si cumpArAturA, cu tot
venitul.
Si altul sA nu se amestece Inaintea acestei cArti a domniei mle.
La Suceava, in anul 7153 <1645> iun<ie> 28.
t insusi domnul a poruncit.
Toderasco mare logordt am iscAlit <m. p.>.
t Dumitrasco Cara <a scris>.
Arh. Nationale Bucuresti, Doc. istorice, 111/173. Orig. slav, hartie, rupt la Indoituri, sigiliu
domnesc mijlociu, timbrat, neclar.
Inst. de Ist A. D. Xenopol" Iasi, Fotografii, XXVIII/111 (foto dupa orig.).
I Rupt.
2 Omis.
3 Asa In orig.

<1645 (7153)> iunie 28

112

Zapis ... de la Vidrasco si de la Carste, ficiorii lui Ioancrii, fata Costii din
Petriceni, ce au vAndut 2 pArti de ocinA din giumAtate de sat de Storojinet, ot
Suceav(a), lui Gligorie Robceanul ... luna iun(ie) 28.
Arh. Nationale Bucuresti, Manastirea Agathon, 11/28, nr. 58. Rez., din 1745 iulie 21, Intr-un
Catastih de toate mosiile si vecini si tigani ce a vandut pe parintii nostri, $tefan Volcinschii si de pe
maica no(a)stra, Marie, fata lui Ion Stroescul".

Datat dupa doc. din 1645 (7153) iulie 20, nr. 56 In acelasi catastif, unde este pomenita
Nastasia Robcenita, sotia raposatului Grigorie, fost ag.
EDIPI: Cata log, Supliment I, p. 216, nr. 652 (rez., Cu aceeasi datare).

113

1645 (7153) iunie 28, Suceava

t Adec(A) noi, Gligorie de Verijni, s'i Cu femia mea, Irin<a>l, nepoata


Nmisului de Versni, scriem si mArturisim Cu cestu zapis 1a nostru, cum noi, de
nime siliti, nici asuprit(i), ce de bun(A)2 voia [a] noastrA, am vAndut a noastra
94

www.dacoromanica.ro

direaptA ocin(d) i mo0e, optu pAmAnturi in sat in Verni, partea Andreiai, den

partea cea nemias[s]cd, In vatra satului, 0 den ampu, 0 den pAdure, 0 den
tarin(A), i dentr-apA i den tot venitul. Acea parte de ocin(A) ce-i mai sus scris(A),

optu pmanturi den botar in hotar, cu tot venitul, acia o am vandut dumisal(e), lui

Iordachie vel vistirnic, dereptu treispredzeci de galbeni, sd-i hie dumisal(e)


direaptA ocin(A) i mo0e, i cuconilor dumisal(e), In veci.

aestA tocmal(A) s-au fAcut dennaintea Nacului pArcAlabul, 0 a


Murgulet, i Me portarul de Suciav(a), i Necolaiu de Litni, i Ionaco cupArelul
tij de Litni, i Savin de VorontAre0i i a multi bojari de Curte. SA aibA al(i) faci
dumnealui i dires domnescu.
Pre mai mare credint, ne-am pus i pecetile 0 am iscAlit intr-acestu adevArat
zapis, sd s(e) tie.
<7153/1645>, ionf(e)
<28>.
Cvms(a), n(i)T(o)
Elac(a)
t il3, ROAM dAVVVA14, HCKAA <111. p.>3.

t 113, Lie lil11THAWI,

liCKAA

<111. p.>3.

p.>3.
t 113, HINMAN Ainrcew, HCKAA
t tia, HWHAWKO WOO Kt:map, IICKAA <M. p.>3.
t fia, HAMA 1111K91A116,

IICKAA

<111. p.>3.

Arh. Nationale Bucureti, Doc. istorice, CMOCIX/43. Orig. hartie (30,5 x 21 cm), filigran,
cinci sigilii Melare, doua rotunde i trei octogonale, aplicate in cerneala, din care doar in cel
octogonal, al lui Nacul parcalab, se poate observa o floare, celelalte fiind neclare.
Idem, Ms., nr. 1535, f. 36, nr. 33 (tez. din 1843 cu data de luna: iulie").
Arh. Nationale Iai, Documente, CDLVI/2, f. 21 r., nr. 606 (rez. cu data de luna: iulie").
Inst. de 1st. A. D. Xenopol" Iai, Fotografii, XXVIII/113 (foto dupa orig.).
EDITH: Catalog, II, p. 357, nr. 1797 (rez., dupa rez., din Ms. nr. 1535, cu data de lull/ iulie").

Patat.
2 bun", scris deasupra randului.
3 Sigliu Melar.

1645 (7153) iulie 1

114

Carte domnului VasAli v(oie)v(o)d, datA Lupului de Tudora, a fie tari


puternic a opri 0 a tine a sa driaptA ocinA i mo0e, tot satul Rocanii, pri unde au
umblat Suceava mai demult, pre =tea cea batrAnA.
A0jdere, s OA a One 0 o baltA, ci sA chiamA Balta Porcului, despre padure,
cdci au umblat Suceava prin-trAnsa.
Arh. Nationale Iai, Fond Ministerul Justitiei, Anaforale nr. 24, f. 229 v. (tez.).

Idem, Arh. M. Costachescu, caiet III, p. 2597, nr. 1337 (copie, dupa acelqi rez.); idem,
v., nr. 1 (rez., in copia unei anaforale, din 1839 mai 25, a Divanului

Documente, CLIV/52, f. 3 r.
Dorrinesc).

95

www.dacoromanica.ro

1645 (7153) iulie 1, Suceava

115

Vasile vod la tot<i>' slujitorii, cati veti Imbla cu toate slujbele domniei mle
la tinutul Sucvei, pentru randul cestor rusi, anume Ioancea i ficiorul lui, Larion,
Cfaciun, i Simion, s't Andrei si Gligorie, i Gavrilcea, i frate-s'u, Vasilie, carii au

iesit acum din Tara Lesasc'd i s-au asadzat la seliste la Calinesti, ce iaste a
boiarenului nostru, a Tutului spatariul", sa-i erute de dajde, si de zloti, i de lei, si
de talen, si de orti si de alte dabile, de toate cate sint pre alti misei In tara dorrmiei
ml[e]2. Tot asa si altii carii vor vini, pana sa vor implea vrmea ai lor".
Sa stie, voi parclabi, i globnici, si olacari, i podvodari i desugubinari, de
acel tinut"3.
Dupa Iorga, St. fi doc., V, p. 219-220, nr. 39. Rez. Cu extrase dupa orig. care se afla
colectia lui Al. Callimachi.

ALTE EDITH: Idem, Anciens documents, I, p. 234 (ace14 text, cu trad. franceza); Balan,
Doc. buco vinene, VII, p. 177, nr. 113 (acel* text, dupa Iorga).
I intregirea noastra.
2 intregirea editorului.
3 Se mentioneaza: Semneaza domnul. Pecete mica roie, rupta.

116

1645 (7153) iulie 1, Iai


t Adeca eu, popa Grigorie din Tamaduiani, ce-am fost lacuitoriu s't In

Cozmesti,
cu preuteasa mea si cu feciorii nostri, Toader, s't Ion si Tudosca,
scriem i marturisim cu cest zapis al nostru, cum noi, de nime nevoiti, nici asupriti,

ce de bun(a) voia noastra, am vandut dumisale, vistrnicului Iordachi, a noastra


dreapt(a) ocin(d) i cumparatur(a) din Verseni, pre Muldua', ce-i n tanutul
Sucvei, o jirbie, ce-i o cash' batrana, drept o sut de talen i bani buni, ce aceast
ocin() ne-au fost dreapt(a) cumparatur(a) de la Vasilie si de la soru-sa, Profira,
feciorii lui Cristiian si a fmeei sal(e), Todosiia, cu pamanturi In tarina, i fanat,
cu vatr de sat, si cu curaturi In lunc, i cu vad de moar(a) in Moldua, i cu
livedzi, i cu blti, si din padure, si din campu i cu tot venitul.
$i dumialui, Iordachi vistnticul cel mare, ne-au dat banii toti deplin ce mai
sus serie, o sut de talen, bani gata; si zapis ce am avut eu de cumparatur(a), acela
Inca 1-am dat eu la mina dumisale vistmicului.
$i l'n[n] aceast(a) tocmal(a) au fost de fat(a): Eremiia Murgulet, i Andoca den
Iasi, i Gheorghi Bot diiacul, i Ionasco Sapotean, i Necoar(a) Dupnit(d), i Triasie
diiacul, si Gheorghie Melesanul, i alti multi oameni i Toader Perjul anume.
Deci, vadzand noi toti de bun(a)voie tocmala si plata deplin(), cu bani gata,
am iscalit ln[n] acesta zapis. Si, pentru credinta, ne-am pus si pecetile.

96

www.dacoromanica.ro

$i eu, Luchian diiacul, am seria, ca s s(e)


<7153/1645>, iod(e)
<1>.
t Eu, pop(a) Gligorie, cu mana mea am scrisu, ca sA stii.

V Mc, A(i)T(0)

fb, HpM1AVAN, CAM RUA <111. p.>2.


t Avboica. crka(rist)gag, [ICEOTIVCEe <m. p.>.

f Ionwo SApotean <m.p,>2.


fl3, Finnottp(%) 4,Vonnu(k) <m.p.>2.
fb, FHWFHE 1111EAEHIAH, HOW <M.p.>2.
fb, TrouTe, HCKAAX <1T1. p.>2.
fl3, rnoprue geolt(V)A, HCKAX <m.p.>.

fb, TOMEp, HCKAA <m.p.>.

<Pe fila a doua, scris de aceea0 mand, inceputul ace1uia0 act>: t Adica eu,
popa Grigorie de TAmAduiani,
cu preuteasa; <iar pe verso-ul filei a doua, o
Insemnare>: Zapis pre o parte din Vereni, de la popa Grigorie ot TAmAduiani;
mai jos>: fi? <23>.
Arh. Nationale Bucuresti, Doc. istorice, CDLXXIX/44. Orig., hrtie (30,5 x 21 cm), filigran,

cinci sigilii Melare, aplicate in cemeala: doua rotunde, al lui Nicoara Dupnita si al lui Ionasco
Sapotean, cu pasan i in camp, i trei octogonale: al lui Irimia Murgulet, cu dote{ paski afrontate In
camp, sustinfind un copac, al lui Ghiorghie Melesan si al lui Tfinasie, Cu scuturi heraldice In camp,
Incarcate cu mobile neclare.
Idem, Ms., nr. 1535, f. 36, nr. 34 (rez.).
Arh. Nationale Iasi, Documente, CDLVI/2, f. 21 T., nr. 607 (rez. Intr-un opis din 1841).
Inst. de 1st. A. D. Xenopol" - Ia.si, Fotografii, XXVIII/116 (foto dupa orig.).
EDITH: Catalog, II, p. 355, nr. 1787 (rez. dupa Ms. 1535).
Asa In orig.
2 Sigiliu Melar.

3 Andoca zlatar, martor".

1645 (7153) iulie 2, Suceava

117

t Mw Runde

soesoAcl,

R(o)Nalo

m(k)A(o)olio,

r(oc)11(4)A(4)P1

3EMAH

Dat-am cartea domnii mle Antemii Turietcoaie sA hie tare 0


putmica cu carte domii mle a opri 0 a tin a ei dirpte ocine i mo0i, anume:
AAWAAARCKWH.

giumkate de sat cu moard In NA.slavcea, 0 a treia parte de sat de Beserecani, 0 den


$elewu, ce i sA va alge den mo0e 0 8 jirbii de comparaturA, 0 a treia parte de sat
de Turiiatca, ce are de mo0e 0 15 jirbii de cumpAratura, 0 a treia parte de sat de
Stneti, 0 a treia parte de sat de Nhorni, 0 a treia parte de sat de Culicni 0 a treia
parte de sat de Sirauli, nime sd n-aibd treabd <a>' ara sau a cosi pre locurile ei. Tar

cine va ara sau va cosi, ca sA aib a lua a dzcea den pane, 0 den fan 0 den tot
www.dacoromanica.ro

97

venitul, i nime a nu cutedze a tin sau a opri pre ei, <inaintea>' cartea domnii mle.
TO6 1111111CM.

11

HAK 116 BkA6T.

srr <7153/1645>, logie)

Ovium(a), n('k)T(o)
t CAM r(OC)11(0)A(11)116

<2>.

5611i111.

E6A nowr(0)41(e)T vgit(A).


t MAPAVII6 <MUM>.
Arh. Nationale Bucuresti, Doc. istorice, V/82. Orig., MI-tie (30,5 x 20 cm), filigran, sigiliu
domnesc mij/ociu, aplicat In cm-maid rosie, putin ciar.
Inst. de 1st. A. D. Xenopol" Iai, Fotografii, XXVIII/117 (foto).
I Omis.

1645 (7153) iulie 2, Suceava

118

t liw ILICHAT6 %MOM, E(G))1(Tio m(n)A(o)cato, r(oc)n(o)A(A)rh 36MMI


MWMARCKW11. Dat-am cartea domii mle slugii noastre, lui $tefan $oldan, spre
aceia ca s fie tare si puternic cu cartea dorrmii mele a lua a zcea, pre unde vor
spune dirsale, la sliste la Ungurasi, den tot venitul s OA a lua a zcea, precum
va fi partea lui, i nime sd nu cuteze a tind sau a opri preste cartea domii mle. lar
cui va pdrea cu strmbul, el va veni de fat Inaintea domnii mee.
Aceasta scriem domniia mea, intr-alt chip sa nu fie.
u <7153/1645>, pm(Ye)
Gvgag(%), A(t)T(o)
<2>.
t GAM% r(oc)ii(o)A(n)Fth
Arh. Nationale Iasi, Documente, DCCXII/15. Orig., hartie (26,5 x 19,6 cm), filigran, sigiliu
domnesc mijlociu, aplicat In cemeal rosie.
Arh. Nationale Suceava, Colectia doc., 1/57 (copie dupa orig. de Theodor Balan).
Inst. de 1st. A. D. Xenopol" Ia.i, Fotografii, XVIII/118 (foto dupft orig. si dupa copie).
EDITH: Catalog Suceava, p. 155, nr. 413 (rez. dupa copia de la Arh. Nationale Suceava).

1645 (7153) iulie 3, Ia0

119

loan' Wasily Woywod bestimmt die Grnzen des Metropolitan Dorfes


Durnestie.
D<e>d<a>tto Iassy 1753 <1645>, den 3` July.

Ioan' Vasilie voievod intreste hotarele satului Durrieti, aflat In stApanirea


Mitropoliei.
Dat In Iai, 7153 <1645>, la 3 iulie.
98

www.dacoromanica.ro

Arh. Nationale Suceava, Colectia doc., XIII/5, Fascicula litera A, f. 9 v., nr. 131. Rez. germ.

intr-o copie de la sfarsitul sec. al XVIII-lea sau inceputul sec. al XIX-lea, dupa rez. germ. din
Inventarul documentelor Mitropoliei Sucevei ajlate in Arhiva prinjului Radziwill, intocmit la 3
ianuarie 1783, in Zlkiew, de consilierul orasului Lemberg, Johann Anastasius Manowarda.
Arh. Nationale Bucuresti, Doc. istorice, MXCVII/129, f. 298 (ment. intr-un perilipsis cu doc.
Mitropoliei, de la sfarsitul sec. al XVIII-lea).

EDITH: Popovici, Index Zolkiewiensis, III, p. 752, nr. 131 (rez. germ. si trad. editorului);
Erbiceanu, Istoria Mitropoliei Moldovei ci Sucevei, p. 23 (ment. de la Arh. Nationale Bucuresti);
Tezaur sucevean, p. 155, nr. 414 (rez. dupa rez. germ.).

Gresit, in loc de: ,,lo".

1645 (7153) iulie 5

120

f Adecd eu, Mitodie, i soru-me, Nazarie, ficiori Gaftonii din Oprie0i, din
tinutul Tecuciului, scriem i mrturisim cu cest al nostru zapis, cum am dat mo0e
noastrd, catA se va alege din sat din Opriwti, o am dat lui Lazoru, ficiorul lui
Tudor, a0jdere din Opr*ti, ins& mo0e manii1 noastre, Gaftonii, din hotar p(A)nd
In hotar, 0 din vatra satului, 0 din cmpu, i din pddure, 0 din apd, 0 din vad de
moard, 0 din apdturi, 0 din scauni de vie, 0 din aou de fanu i din tot venitul,
cdtu sa va alege.
0 am dat de bundvoie noastrA, frd nici o sud, pentru un cal ce-au fostu furat
fratele nostru, Dumitru, lui Lazar, 0 1-au prins cu calul de fatd.
Deci ne-a azutu cu oameni buni 4i negustori, de ne-amu rugat de I-au iertat
i-am dat aceastd mo0e ce iaste mai sus scris(d), cum sd-i fie dum(nea)lui mo0e,

In veci necldtit, sd-i fie dum(nea)lui,

feciorilor dum[m]iisale i nepotilor

dumisale, i nime sd nu cuteze a intoarce preste cuvntul nostru, i in veci.

Si, pentru mai mare credinta, am pus mai mare mrturie, pre nume: Nica
negustor, i Romanu, i Costa(n)din ot tam, i Stefanu Voicul, i Gheorghie,
Vasilie Mdlaiu, i Melintie i alti oameni buni, cum i-am dat aceastd ocend, iar
Lazor i-au iertat capul.
Aceasta scriem, sA sA tie, i, pentru credinta, am pus pecetile i noi
mrturiile.
<7153/1645>, ionfie) "e- <5>2.
AeT(o)
Arh. Nationale Bucuresti, Ms., nr. 573 (Condica Manastirii Rachitoasa), f. 74-74 v. Copie din
1794.

Inst. de 1st. A. D. Xenopol" 1ai, Fotografii, XXVIII/120 (xerocopie).


EDITH: Catalog, II, p. 355, nr. 1788 (rez.).
I Asa in copie.
2 Urmeaza desenul schematic a sase sigilii: trei octogonale, doua rotunde i unul oval.

www.dacoromanica.ro

99

1645 (7153) iulie 5

121

Altu zapis, a lui Lazariel 1 cu frate-su, Todie, precum sA fie de mare


credinte la mina lui Lazdr, sin Tudor, ca i-au datu moie lui din satu din Mohoreni,
din tot venitul, i cu vad de moar, pentru cal-au prinsu Lazar cu-n cal de furat. lar
pentru cd i-au iertat capul, i-au dat moie din Oprieti, parte mane-sa, Gaftona,
catA se va alege din piste tot hotarul.
Si au fost multi oameni buni, care, pentru credintA, -au pus pecetile.
A(e)r(o) ,,i-priF <7153/1645>, ionfie) -i <5>2.
Arh. Nationale Bucuregi, Ms., nr. 573 (Condica Manlistirii Rdchitoasa), f. 74 v. Copie
prescurtatti, din 1794.
Inst. de 1st. A. D. Xenopol"

Iai, Fotografii, XXVIII/121 (xerocopie).

EDIT1I: Catalog, II, p. 355, nr. 1789 (rez.).

I Greit, in loc de: Nazarie" (vezi doc. anterior).


2 Se indicd locul a cinci sigilii octogona1e.

1645 (7153) iulie 5

122

Zapis, din let 7153 <1645> iulie 5, di la Irimie, ficiorul lui Carstiian ci au
fostu pa'rcdlabu, i a mamii sale, Drgai, ci scriu i mArturisdsc cu zapisul lor, cum
ii, di bunAvoia <lor>l, di nim(e) saliti, nic(i) asuprit(i), au vandut 2 pamanturi i un
razor In frunt(e) din sat din 0146ti, cu parte din vadu morei, i in sOliti satului i

la campu, cu tot vinitul, cat tani hotarul satului. Aceast(d) moie o au vandut
fratilui su, DabijAi paralabului, drept 300 vedri di vin i 15 galbini, bani gata.
Aijdirea, Piatra, sora Tatului, tot dintr-acist zapis, au Vandut dum(nealui)
parcAlabului Dabiji un rdzor In frunt, cu tot vinitul, drept 3 galbin(i).
Aijdirea, Cozma di la Bodia, tot dintr-acest zapis, au vandut dum(nealu)i
parcAlabului un pAmantu In frunt, la 01Aeti, cu tot vinitul, drept 3 galbini i 15
potronic(i).
Aijdirea, Ion Fition, tot dintr-acest zapis, au vandut dum(nealui)
paralabului 14 pa(i) In frunte, drept 3 galbin(i), 1 leu, iar4i cu tot vinitul.

Mijdirea, i One, tot Intr-acist zapis, au vandut dum(nealui) un rAzor In


frunt, la 01415ti, cu tot vinitul, drept 3 <i>' p(o)lughi.
It. ijdirea, i Vas(i)li Horni, fratele lui Bdlan, tot Intr-acist zapis, au vandut
dum(nealui) un razor In frunt(e) din OliOgi, cu tot vinitul, drept 3 <i>1 p(o)1 ughi.
Aijdirea, Ion Filior, tot Intr-acist zapis, au vandut dum(nealui) un pAmantu
In frunt, cu tot vinitul, drept 7 ugh(i).
lqijdirea, Ursul, sin Andrucu din OliAti, tot dinix-acest zapis, au vandut
dum(nealui) un pdmant In fruit& cu tot vinitul, drept 7 ugh(i).
100

www.dacoromanica.ro

A0jdirea, i Mariian, tot Intr-acest zapis, au vandut dum(nealui) parcalabului


Dabijai un razor i a trie part dintr-un pamantu, cu tot vinitul, drept 3 ug(hi) i 15
pot(roni c i).
Arh. Nationale Bucure5ti, Doc. istorice, Ms., 5181, f. 4 v.-5 r. Copie.
Inst. de Ist. A. D. Xenopol" Iai, Fotografii, XXVIII/122 (xerocopie).

'Onus.

1645 (7153) iulie 6

123

Antimia i sora ei, Anita, fiicele lui Vasile Albota, vand lui Solomon
Barladeanul vomic jumtate dintr-un stalp din partea din jos a satului Salicani.
Dupd. Oh. Bezviconi, Boierimea Moldovei, I, p. 292 (rez.).

1645 (7153) iulie 7

124

Vasilie von lui Patraco M<ie>1cul aprodul, pentru a tin un loe de prisaca
i o poian(a) de fn, la sat Pope02.
Dupd Iorga, s. i doc., VI, p. 57, nr. 8. Rez. dupd orig. care se pdstra Intre Documentele
moOilor M. S. Regelui", III. Poieni.

Arh. Nationale Bucureti, Ms. nr. 1220, f. 15 v.

1266, f. 5 (rez., mentiondnd, In plus,

cumpArarea locului de prisacd i al poienii de la Grigorie Hermeziu, In 7145 <1636 septembrie 1


1637 august 31>).

Arh. Nationale Iai, Colectia Litere, K1384, p. 355 (rez.); K1353, f. 24 v. (ment.); Fond
Ministerul Justitiei, tr. 1785, opis II-2036, Anaforale dosar 4, f. 16 (ment.).

ALTE EDITH: Codrescu, Uricariul, XX, p. 258 4i 275 (rez.); ibidem, VI, p. 329 (ment.);
ibidem, XXII, p. 174 (ment.); Catalog, II, p.355-356, nr. 1790 (rez., dupd Ms. nr. 1266).
I Completarea editorului, dupd zapisul de vnzare din 1642 (7150) februarie 8 (ibidem, p. 5657, nr. 7).
2 Se mentioneazd: pecetea <domneascd> cu chinovar".

125

<1645 (7153)> iulie 8, Cbice0i

t Milostive i luminat do(a)mne. Dam tir marie dumitale cum au venit


giupaneasa lui Stratulat ce au fost aga cu cinstit(d) cartea marie tal i cu omul
dumisale, logofatului celui mart, ca sa alegem nete parti de ocina ce-au cumparat

Stratulat aga din sat din Bradicqti, pre drese ce-au avut Stratulatoie de
www.dacoromanica.ro

101

cumpArdturd, pre citu-i serie In drese de cAtre MArdarie 0 de cdtrd al ti rAzei a lui;
mArs-am acolo, la acel sat, 0 Inpreund cu omul dumisale, log(o)fAtului celui maxi.
Deci In vatra satului i In tarind au fost hotdrit de Nen<iu>11 vornicul 0 de
logofAtul RacovitA, i stilpit cu pi(e)tri; dece noi n-am mai ruiit ace hotdriturd.

larA finatul n-au fost hot.Arit, ce am mArsu i am ales pre acelea drese ai
StrAtuldtoie2, precum ne scrie cartea mdrie tale. $i am dat pre mina giupinesei
StrAtulAtoie, iard ce-au prisosit am dat pre mina lui MArdarie 0 a rAzeilor lui. lard
nete poiani, ce-au fost a nete oameni curAtituri, cu sAcure i cu sapa, i [ai] nete4
locuri de priseci, i cu pomi i cu altA brand, ce iaste pre acele locuri. Acei oameni,

andu au fost ei tiindu acel loe, ei n-au fost Inpdrtindu cu al ti rdzei a lor, ce le-u
fost tiindu ei singuri. Si acmu, acei oameni -au vindut 01.016 lui StrAtulat agdi.
Dece noi acle poiani i ace hrand am dat pre mina giupinesei StrAtulAtoie.
Dece noi, aceti oameni, ae-m tiut cu sufletel no(a)stre i ddm tir mdrie
tal, anum: Chirila de RAspopi, i Stratul ot Brddiceti, i Ionaco Aleu ot tam, i
Trifan, s(i)n Soropul, i Onit(d), brat Trifan, i Gligorie Gurean ot Teoti, i Flore
ot Cdbiceti, i Gligorie ot tam, i Darie Buciuma ot Cdbiceti 0 multi oameni
buni, ce s-au tinplat la acestd Inprtele.
Printru mai mar creidintd, noi toti ne-m pus 0 pecetile pre acest zapis,
tie.
tonfie) <8> A(k)mi.
t113, SAME 011110TiNVA, CAVr(A) BEA nor(o)+(e)T,
1{11611411111,

IICKAX

Buciuma5; Chirilas; Aleus; Stratuls; Tritans; Ionit(A)5; Gligorie5; Flores; He


Gligories.
f Eu, Popa Fene, am scris acestd mdrturie.

<in continuare, InsemnAri din sec. al XIX-lea>: BrAdiceti; <0>: HotarnicA a


StrAturAtoaie.
Arh. Nationale Bucuresti, Episcopia Hui, XXV/24. Orig., hfirtie (31 X 19,7 cm), rupt la
indoituri, noua amprente digitale, aplicate In cemeala.
Idem, Ms., nr. 546, f. 129 (copie).
Inst. de Ist. A. D. Xenopol" Ia.i, Fotografii, XXVIII/ 125 (foto dupa orig.).

Datat dupa doc. din 1645 (7153) august 24, prin care Vasile Intareste jupanesei lui Stratulat,
fost aga, stapanirea peste o ocina din BrAdicesti.
EDITH: Catalog, Supliment, I, p. 216, nr. 653 (rez. dupa orig., cu aceeasi datare).
I Rupt.

2 Slova I", modificata dintr-un r".


3 Asa in orig.

4 Slova n", scrisa pe loe sters.


5 Amprenta digitala.

6 alt".

102

www.dacoromanica.ro

1645 (7153) iulie 9, Ia0

126

SOMA 6(o)hapo m(n)n(o)cfno,

r(oc)n(o)(a)rh 3MIAN
Scriem la sluga noastrA, pircAlabul ot Neamtul, dmu-ti tire cA s-au
jeluit inaintea domnii ml(e) sluga noastrA Luchian diiacul cu oamenii sai pre toti
11W

ILICHATe

MOAMEICK011.

setnii din Muntni, dzicAnd el are o parte de ocin(A) in sat In Muntni,


cumpArdtur(A) de matue-sa Sofiica, ce-au fost dup(A) David armawl, de la Rodna
cel bAtran; iar zapis de cumpAraturA de la Rodna, ce-au avut David armawl, acela
au arsu In foc, and au ars casele lui Matia din Blitraneti, ce-au tAnut pre Io(a)na,

sora giupansei lui Dav<id>2 ce-au fost arma. Deci acmu, ei tAgAduiescu acea
parte 0 nu vor sA li-o arate.
Pentru acea, deaca vei vedea cartea dornnii ml(e), iar tu sA strAngi oameni
buni 0 din sus 4i din gios, dimpr<e>2giur megiia0, i depreunA cu toti set<nii>2
din <M>2untni i s aveti a alge c<u>2 totii partea Rodnei din ocin(A), din
Muntni, de catrA fi-atii lui i despre al ti r<A>2z4i.

Iar de nu vor vrea sa o aleag(d) sau de le va parea cu strambul, sa le dati dzi


sa stea de fat(d) 1nnaintea domnii mle. Si sd aibi a face mrturie, cum veri afla
acolo, 0 sA o dai la Luchian.
Aceasta scriem. intr-alt chip s nu faci,1nnaintea cdrtei domniei mle.
/fi hic, n(i)T(o)
<7153/1645>, ionf(e)
<2>.

f roon(0)01%

pese.

6A nww+eT &LIRA.

t HON <fincan>.
Arh. Nationale Bucure0, Doc. istorice, CXVIII/23. Orig. hartie (31,5 X 21 cm), filigran,
sigiliu domnesc mijlociu, aplicat In cemealarosie, neclar.
Inst. de Ist. A. D. Xenopol" Iai, Fotografii, XXVIII/126 (foto).
EDITH: Crefterea colectiunilor, XIII 909, p. 96 (rez.).

noastra, parcalabul ot Neamtu", scris de alta mana, cu alta =walk pe loc liber.
2

Rupt.

1645 (7153) iulie 10, Ia0

127

t Tw Bun&
IVIWAAABCKON.

CUM

MWAMBCIIHM11

sontpki,

SEAN&

nniirnni
HIIKIIM

E(o)*YEIO

npiA
NEANKIliNti

14

r(o)cn(o)A(a)ri

m(n)n(o)cTTio,

HAM

M44HM11,

flpitA

14

AtAti(H)Hti,

NH

4TO

111INC14AOS41l1161,

HMAAN

WIlli

II

34

tYCHMH

60Aipti NAM rnwprie

N
Neli0A411
ctinlicap, C16 Kulfillinfli CH, 044A,
CH, Ilapacknua,
XKTH TOMep GOVA StICTiptillit,

Ne1101WIICANiikl

urru(n)n&

80650A4,

aeMAH
FietWHMH

OTe+tiN

COMA

no ox Aospon NOAH,
nomposanti
"paw
MAN H
pamineifie, 4ACTH 14 WT CMG

103

www.dacoromanica.ro

GTeX110M11,
5111KINIA611.1.e

span'

BOAOCTII

p0ANTeA10

FIX

...I,

4TO TOW 4dCTH 34

TOdAep BOVA

EiNCTilliNNIC,

mom?, GTe+ANV BOVA KAV4 ilp;

NMAAN MeXAV C08010,

AtAN(N)FIV
H

AAAH

341111C111

Fi

npasact

paminege,

FIX

4TO

Ne V1MCAA11 ThIX 561111(e) flHC4IlIIkIX%ACTH SA WT(H11)11V.

MIM2pii, r(o)cn(o)AcTs(o) MN, NM VIIIIMIXOM


AAA& N mposaNTE,

34

kIAH

110Adp0S4MI

II

r(o)cn(o)AcTs (0)

AM

110

ewelE(e) AMoXonn

onion* 114111MV, 0Te44111 BOVA KAVichp, KAKO M OPT TOT111


44CTII 34 WTH(11)1IV WT CeA0 GT05E011111,

FIX

II

Aospou

50AN

noTarkAtixonn
5 6IWe

...I, &HMO Cii 1136epeT,


WTH(N)NA, U
1411.1.e,
N
glum ti
50AOCTI4

Kvnexato TOW MI BOVA BlICTilpHIM, 11p4SA4


noTsrucAetfie, C11 Ell1C1IM A0X0A0M, itenoptnuetfflo HNICOMIXe, FIA RUN.
H 1111 AA CI He VAMIlideT.

5(%) A(t)T(0) ,opur, logic) 7.


t GAM r(o)crt(o)A(11)wk BeAtA.
TOA6p4WKO BEA Awr(o)+(e)T, HCKAA <m. p.>.
t flisTp(A)111KW <MICAA>.

t Io Vasilie voievod, din mila lui Durnnezeu, domn al TArii Moldovei. Iatd
au venit Inaintea noastra i Inaintea tuturor boierilor notri moldoveni, mari $i mici,
boierii notri, Ghiorghie Stefan mare sulger, cu cneaghina sa, Safta, i Necolai

Sechil stolnic, cu cneaghina sa, Paraschita, copiii lui Toader Boul vistiemic, de
buravoia lor, nesiliti de nimeni i nici asupriti, i au dat i ddruit dreapta lor ocina
i dedina, ce au avut ei de ImpArteald, pArtile lor din satul Stejarni, In tinutul .../,
care acele parti de mo0e au fost dreaptA cumpAratur pdrintelui lor, Toader Boul
vistier, 0 le-au dat i le-au &alit fratelui sdu, Stefan Boul clucer; i in zapisele de
Imparteala, pe care le-au avut intre ei, nu sunt Inscrise acele mai sus serse pArti de
ocina.

Pentru aceea, domnia mea, daca am vazut dania i daruirea lor de bunavoie,
domnia mea Inca am dat 0 am IntArit boierului nostru, Stefan Boul clucer, ca sd-i
fie acele mai sus serse pal* de ocina din satul Stejerni, In tinutul
cat se va
alege cumpardtura lui Toader Boul vistiernic, dreaptd ocind, i danie, i uric 0
Intdritura, Cu tot venitul, neclintit niciodata, In veci.
$i altul sa nu se amestece.
La Ia0, In anul 7153 <1645> iulie 10.
t insu0 domnul a poruncit.
Toderwo mare logofat a iscalit <m. p.>.
t Pdtraco <a scris>.
Arh. Nationale Bucuresti, Doc. istorice, DLXXXIX/28. Orig. hrtie, filigran, sigiliu domnesc
mijlociu, aplicat in ceara rosie, deteriorat.
Inst. de Ist. A. D. Xenopol" Iai, Fotografii, XXVIII/127 (foto).
I Loc alb in orig.
2 Gresit, in loe de: Tim.

104

www.dacoromanica.ro

128

1645 (7153) iulie 11


t Adecd, eu, Gafa, fata lui Pilipovschie, nepo(o)ata Ihntoie, WFWKAI Elinii

Dacuvnei, insumi pre mene mdrturisescu cu cest zapis al mieu, cum eu, de
bondvoia mea, de nimen(e) nevoit(), nici asuprit(d), am vndut o jirbii din sat din

Sandi*, partea mea, insd iaste partea Tudorii, din cea parte, ce tine 0 VArvarca
Ihndtoie, am vndut dumisa1(e), lui Gavrilg logoatufui, pind voi mai intreba,
innaintea legii, cu Vdrvarca i pentru altd jirbii.
Si mi-au dat plata deplin ...2.

$i In tocmala noastrd au fos(t): Ionwo Brandzanul, i Toaderaco, feciorul

Jordi, 0 Prodan, feciorul Drgwscului,

Iachim Tdtescul i Dumitrwo

aprodul.
Si, pre mai mare mkturii, noi ne-am iselit i ne-am pus 4i pecetile.
lar eu, Costantin DrAgu5e(s)cul, am scris acest zapis.
De iasta scriem i marturisim.
BOO A(11)T(0)FP.1 <7153/1645> ion(Ye) -AZ <11> A(k)H11.
fl3, RWCTAFITHII Ap%rtnuecioin <m.p.>.
t 11WHAIIIISO Er1tiA34iliVA <m.p.>.
fl3, Ilpomu Aphrb'ulecKb'n <m.p.>.

f Iachim Ttescul <m.p.>.


t Dumitraco aprod.

<Pe verso, o insemnare contemporand>: t


(f Snduti, In tinutul Suceava").

Gy SOAOCT GtMARCK011

Arh. Nationale Iasi, Fond Spiridonie, XV/8. Orig., hArtie (28,6 x 15,5 cm), filigran.
Arh. Nationale Bucuresti, Achizitii Noi, MMCMV/3, nr. 4 (rez.); idem, Fond S. Zotta, dosar
nr. 124, f. 286, nr. 7 (rez., cu data de zi gresitA: 19).
Inst. de Ist. A. D. Xenopol" Iai, Fotografii, XXVIII/128 (foto dupA orig.).

EDITH: GhibAnescu, Ispisoace, 1112, p. 79, nr. 47 (orig.); Balan, Doc. bucovinene, III, p. 23,

nr. 8 (rez.); Catalog, Supliment I, p. 217, nr. 654 (rez. dup rez. de la Arh. Nationale Bucuresti);
Marcel-Dumitru Ciuck Silvia VAtafu-GAitan, Colectia Achizifii Noi, p. 120, nr. 1615 (rez. dui:a rez.
de la Arh. Nationale Bucuresti).

nepoata".
2 Loe liber.
3 Diacul a scris, pentru cifra unitAtilor, mai Teal Ps. (4), dupA care a tAiat-o si a scris cifra P(3).

129

1645 (7153) iulie 11, Popeni

t M(i)1(o)stive i luminate doamne, sd fie mdriia dumitale sdnatos. Darn tire


mdriei dum(i)t(a)le peniru pfira ce-au pfirit Inaintea mAriei dum(i)tale thmia lui
105

www.dacoromanica.ro

Ionaco Roca i cu ficiorii ei din sat SApotni, pre Isac Starcea, pentru nqte
hlqte ce-au avut price inpreun(A).
Deci am venit la acle locuri, cum au fost invatatura mariei dum(i)t(a)le, i
am chemat oameni buni cu cinstita cartea mariei dum(i)tale, din sus i din gios,
megiiai de prinpregiur, i am socotit cu totii depreun(d). Deci am aflat trei halete
pre hotanil acelor doao sate, cace ca vine un tarmure a Sapotnilor i altu tirmure a
Popnilor, cat tine acel loc de halete.

Deci am ales cu oameni buni i ei Inca s-au voit s'a tie satul Sapotnii un
haleteu mare din gios, ce-i de catre Durnni, i Popni(i) sa tie un haleteu din sus,

iara un haleteu din sus, ce-(i) iaste improtiva satului Popnilor, iar un halqteu
mai mic, ce au fost in mijloc, 1ntre acste doao halete, s-au socotit sa nu fie
direptu nemica, nici s-1 mai ezasca, nici Sapotnii, nici Popnii, nici odanaoar(a),
In vci, ce numai sa tie famia lui Ionwo Roca i cu feciori ei i cu razii s'al din
Sapotni acel haleteu din gios de cata Dumni, iar Isac Starcea i cu razii sai ce
va avea sa tie acel haleteu din sus improtiva satului Popnilor. A.ea s-au ales i
s-au tocmit.
Mijdirea, s-au socotit i hotarul Popnilor despre Dumni pre smnele cle
batrane O s-au mai pus smne improtiva celar smne batrane despre Dumrii --au
cadzut samnele din gios de iazul Sapotenilor2.
De aceasta dam tire mariei dum(i)t(a)le, s'a' fii mariia dum(i)t(a)le sanatos,
WT r(000A)11,

AM11112.

ti floniNu, A(t)T(o) iTiF <7153/1645> anf(e) a <11>.


f Robii i. erbii mriei tale: Paval Albota vomicul, i Costantin Starcea biv
parcalab, i Gociul, i Dumitxwo Saidir, i Miron, i Grozav, i Ghiciul din Dor(o)hoi
i altii multi robi a mariei tale.
Arh. Nationale Bucureti, Doc. istorice, CLX/150. Orig., hartie difolio (28 x 19 cm), Migran,
cemeala neagra.
Idem, Manastirea Doljeti, XXDQ53. Orig., hartie (29, 5 x 20,5 cm), rupt.
Ibidem, XXIX/54 (copie, din sec. al XVIII-lea); ibidem, X/219 (copie); X/57, nr. 38-39 (rez.);
idem, Ms. nr. 598, f. 6 v.-7 r. (rez.).
Inst. de Ist. A. D. Xenopol" Igi, Fotografii, XVIII/ 129 a, b, c (foto dupa orig., xerocopie
dupa dublet i dupa copia de la Arh. Nationale Bucureti, Manastirea DoljeVi, XXIX/54).

Documentul din fondul Doc. istorice, CLX/150, are un dublet, scris de aceeni mana i la
aceeni data, pastrat la idem, Manstirea Doljeti, XXIX/53. Pe lana cateva deosebiri marunte,
dubletul nu cuprinde un pasaj de la sfa'rit, unde este pomenit hotarul mqiei Popeni dinspre moia
Dumeni. Dupa parerea noastra, acesta a fost i motivul din pricina caruia a mai fost scris o data
documentul.

EDITII: Catalog, II, p. 356, nr. 1791 (tez. dupa orig. (dublet), aflat In fondul Manastirea
Doljeti, XXIX/53).

1 Fragmentul de la: A5ea s-au ales" pana aici lipsqte In dubletul pastrat la Arh. Nationale
Bucure0, Manastirea Dolje*ti.
2 de la Domnul, amin".

106

www.dacoromanica.ro

130

1645 (7153) iulie 13, Ita0


Ionasco Tara

sora sa, Maria, Impreund cu sotul acesteia, Miraut,

marturisesc ea' Tofana, cumnata lor, vaduva fratelui lor, Simion, stapaneste singura

o parte din satul Beresti, mostenita de la mama lor, dar care, Intre timp, fusese
vandut de catre un altul fratelui lor, Constantin, si care a fost ulterior rascumparatd

de Simion i Tofana. A patra parte din Beresti a rrtmas In stapanirea lor si a


nepotilor lor, fiii lui Constantin.
Dupa Marinescu, Moruzi, p. 84-85, nr. 12. Rez. In limba franceza dupa orig. rom., barde (30,6
21,4 cm).

131

1645 (7153) iulie 13, Pomirla

t 113, MIMA insork Asopm rnoTuTul. Darn stire CU ceastrt sctisoare a


no(a)stra, cum ne-au trimis mAnia sa, domnul nostru Vasilie voevoda, cu cinstit
carte mariei sale s'a mrgem la <sa>2t la Pomarla, ce iaste In tanutul Dorohoiului,
strangem oameni buni, megiiasi de prinpregiur, sa socotim pentru neste parti de
ocina, ce-au parat dumnealui Patrasco Ciogolea logoftul c iaste cumpratura lui
Isac Balica hatmanul de la Grozav, feciorul Zahariei, si de la Simion Polupan,
nepotul lui Grozav, si de la Dumitru, ginerele Boghiului, si de la popa Giurgea
frate-sau, Andronic, feciori Dancii de Pomarla, ca sa algem acle parti de ocin
pre dirsle dumisale, ce are dumnealui de la unchiul sdu, Balica hatmanul, despre
top razs<i>3i din sat din Pomarla, carii s-au parat si de fat(A) In<aintea>3 mariei
sale, lui vod(a), anume: <I>3onasco, i frate-sau, Vasilie, si Coste, si Andrei si
Miron, i cumnatii lor, Griga si Tiron, feciorii Cazacului, nepoti Grigai de Pomarla.
De care lucru, noi am mrsu, cum au fost Invatatura mriei sali, lui \roda, la
sat la Pomarla, si am stransu bojari si oameni buni, megiiasi, slugi domnesti de
prinpregiur: pre dumnealui Costantin Starcea4 ce-au fost parcalab, i Dumitrasco de

Seleseu, si Gociul de Dor(o)hoi, Oniul de $eleseu,

Gligori i Nicolai,
Teutulestii, i Nicorit(a) Brah(a) de Rugasesti, i Ghiorghit(a), feciurs Rascad' de
Sapotni i alti oameni buni, ce-au fostu sKran>30.
Deci am ales feciorilor Cazacului si a toti razsii lor, mosni i cumparator(i),
we dirse ce-au aratat de mosie i cumparatura, i li s-au ales din tot satul doao parti,
iar dumisale Ciogolii logoatul s-au ales, pre dirsele unchiu-sau Balicai hatmanul, a
treia parte den mijlocul satului. Si s-au stalpit si din sus si din gios de cata cealalte
parti si Inca. mai prisosiia de a treia parte, treidzeci i eas(e) stanjeni <in>3 vatra
satului. Deci acei stanjeni i-au dat si au daruit pre top razsii din sat.
$i s-au tocmit i s-au Impcat cu toti razsii satului de-naintea no(a)stra, cum
i

sa tie dumnealui, log(o)<3(a)tul Ciogolea, a tTeia parte In vatra satului, i In


tarin(a), i tanate, si In haleste si In tot locul. Pentr-aceasta, nime sa nu mai aiba a
scorni para, unii pri altii, nici odanaoar(a), In vci.

107

www.dacoromanica.ro

Si, pentru credinta, cari noi toti scriem mai sus, iscalit-am i ne-am pus
pecetile la acest zapis.
$i eu, Dumitraco Saidir, am scris, sa s(e) tie.
11Hc(4) t? Honnpna, nek)T(o) .3pur <7153/1645>, m(h)c(A)ula
<13> pl(k)Fiti.
T f13, Harm drum% ABONINK <m.p.>.
t tb, HOcTAHTHN Grhp44, HCKAA <m.p.>.
t na, FIHKOpHLIII EpAX(%), HcKAA <m.p.>.
t Gociul ot Dorohoi <m.p.>.
t f13, rAHrOpHe Tlart,IA, HcKAA <m.p.>.
t 113, rnwprif GIsflOTEHN'A), HcKAA <m.p.>.
<I. Du>3mitraKo ot Seeeu".

Panfie),

t Oniul ot tam'.
$i altul ca acesta iaste in mana Cazacetilor8.

<Pe verso-ul filei a doua, o Insemnare contemporana>: De hotaratu la


Pomada i de stalpitu; <i alta, ulterioara>: PT Ilonimpa (de la Pomrla").
Arh. Nationale Bucure0i, Doc. istorice, CLX/151. Orig., hartie (31,5 >< 20 cm), filigran, rupt
putin la indoituri, doua sigilii melare octogonale, aplicate In cemeala: al lui Dumitraco din Selevu
cu doll pasari afrontate In camp, sustinand un copac, 0 al lui Oniul, neclar.
Arh. Nationale Ia0, Documente, CDLVI/9, f. 42 r.-v. (copie Intr-o condica de doc. a fatniliei
Starcea).

Arh. Nationale Botopni, Fond Liceul Anastasie Bgota", inv. nr. 82, p. 16-18, doc. nr. 12
(copie, din prima jumatate a sec. al XIX-lea, intr-o Condica de doc. a mo0ilor Pomarla 0 Hilieul de
Sus); ibidem, p. 74 (rez. In copia unei anaforale, din 1796 decembrie 9, cu data gre0ta: 7152 <1644>
august 31, Imprumutata de la cartea domneasca aflata In acela0 fond cu orig. de la Arh. Nationale
Bucure0i).
Inst. de Ist. A. D. Xenopol" 14, Fotografii, XXVIII/131 (xerocopie dupa orig.).

1 t Eu, Paval Albota vomic de gloate.


2 Omis.
3 Rupt.

4 Starcea", scris deasupra randului.


5 Aa In orig.

6 Gre0t, In loc de: RoFai".


7 Sigiliu melar.
8 insemnare, de aceea.0 mina, la sfa'ritul actului, prin care diacul spune ca un act asemanator
se afla In posesia familiei Cazacul.

132

1645 (7153) iulie 15, SApoteni

t 113, HARI1A flASOTII AROpHiiK rAOTHTHI. Dam tire, cum ne-au fostu trimis
mania sa, domnu nostru, sa socotim la nete ocine a dumisale logofatului Ciogolii

i sa luom sama i a nete dirse a lui Isac <S>2tarcea de Popni, pre nite parti
108

www.dacoromanica.ro

ce-au dzis Ciogolea logofatul ca-s cumpraturi unchi-sau, Balicai hatmanul, in sat

In Popni, anume partea Ruscai, fata Tampei, nepoata, Iursei,

alta parte a

Todoscai, cu toti fratii ei, nepotii lui Borodaci. De care lucru, socotit-am si am luat
sama si dirselor lui Isac Starcea si am aflat ca au Intorsu acste cumparAturi, ce
scriu mai sus, so(a)cra Starcii, Hacimandoie, toti banii In manule Balicai hatmanul.
Deci noi si3 carii s-au priljit aicea depreund la aceasta socotinta, anume:
Gociul, i Dumitrasco de Seleseu, i Oniul, i Gligorie i Nicolai, Teutulestii,

Nicorici Brah(A) si multi oameni buni, ca sa nu mai aiba teal:4 Ciogolea


logofatul a s(e) amesteca la acle pat* de mina, nici odanaoarA, In vci, ce sa-si
tie Isac Starcea ocina i nime sa nu aiba a-1 mai invalui din ruda Mai.
TO6
n(u)mem.

MomiTpcunito 111cuw1p, am scris, s s(e) stie.

0%norkini, a(k)T(0)
<7153/1645>, ton(Ye) a <15> ANNII.
fl3, HAM &SOT% Animus <m.p.>.
fla, Illapcmuo 1101.0Ai BNB Awr(o)4(e)T, NOUN <m.p.>.

t Gociul <m. p.>


fla, nuirwpTe TINTVA <m. p.>.
fI3, rimprnu,(%) G'IsENT6N(VA), NOMA <m. p.>.
AVMHTpAWISO IIIANANp, HCB4AX <m.p.>.

t fb, Nuicopu

B154)(11,

LIMA <M.p.>.

11646T ,11,VMNTpdlliliO3.
116411T ONIOAVH3.

Arh. Nationale Bucuresti, Doc. istorice, CLX/152. Orig., hartie difolio (28,5 x 19 cm), lipit pe
alta hartie, doull sigilii melare aplicate In tus negru, din care unul rotund al lui Dumitrasco $aidir
cealalta, hexagonala, a lui Oniul.
Arh. Nationale Iasi, Documente, CXLVI/7, f. 6 (rez. In lista scrisorilor mosiilor din tinutul
Hotin ale lui Iordache Ruset mare vistiernic, din 1809).
Arh. Nationale Botosani, Condica Pomarlei si a Hiliseului de Sus, nr. 12, p. 16-18 (copie de
C. Tomida serdar).

Eu, Paval Albota vomic de gloata".


2 Ili&
3 SigiliU.

133

1645 (7153) iulie 15, Ia0

t AdecA eu, Parasca ce-au fost fameie a raposatului Gligai de targ de Ias(i),
marturisesc sangura, pre mene, cu acest zapis al mieu, cum eu, de nimeni nesilita,
nici asuprit, ce eu sangura, de bunavoia mea, am vandut o casa a mea cu tot locul,
cat va cuprinde pana In gardul vornicului Paval i pana In gardul lui Andronic din

ulita, cum au fost de vac; si o am vandut lui Tudor si fameii lui den Ias(i)
optuspradzce galbeni, bani gata, cum au pretuit acea casa oameni buni den targ de
109

www.dacoromanica.ro

batrani i tineri: Danciul ce-au fostu temnicriu, i Ursu, Andronic


darabanulu, si alt Ursu, si Ion, si Toader, i alt Andronic den targ de Iasi, si Hilip
dascalul, i Vasilie Bosie da.. .1, i Enachie de Ias(i), ca sa h<ie lui Tudor si
fmeei>1 lui i cuconilor lui mosie acea casa, In v<eci.
Si cu, Gheorghiu Romase>lscul dascalul, am scris cu mana mea.
Si, spr<e mai mare credinta>1, toti ne-am pus pecetile noastre la acest zapis
a<lmeu, ca s se stie>1.
U Ias, <valeto 7153 <1645> iulie 15>1.
Dupa Caprou-Zahariuc, Documente. lafi, I, p. 401-402. Transcriere aflata la Arh. Nationale
Fond M. Costachescu, nr. 1265, vol. I, p. 507-509, nr. 207 (I), dupa orig., hartie, rupt In trei parti
(o parte lipsind), noua sigilii In fum, din Arhiva bisericii Banu din lai; complctata dupa o copie de la
Arh. Nationale Bucureti, din 1898 ianuarie 23.
ALTE EDITH: Ghibanescu, Surete, IV, p. 78-79, nr. DOM/ (text dupa o.rig., din Ms. Surete,

565, cu mentionarea celor noua sigilii In fum

nesemnalate de M. Costachescu); M.
Iaci, in loan Neculce", fasc. 11 (1922), p. 269 (text dupa orig.);
Mihail, Contribujii documentare, p. 427, nr. 1 (ment. cu numele vanzatoarei grqit, din prima
jumatate a sec. al XIX-lea).
II, f.

Costachescu, Doc. bisericii Banu

Parantezele apartin editorilor: rupt

i completat dupa o copie de la Arh. Nationale

Bucureti, din 1898 ianuarie 23".

1645 (7153) iulie 17, Iai

134

liw

LIMAN

BOESOM,

E(0)NCY10

M(H)A(0)CTI10,

r(o)cii(o)mph

3EMAII

iii1wmtuursou. Dat-am cartea domniei mle lui Vasilie diiaconului din Slobodzie ot

Steranestil s fie tari i putrnic cu cartea domniei mle a Vane i apara a sale
dirept ocine i mosie di sat din Livni2, a treia part, si din satu din Hrusovatu, ce i
s-a alg partea, din vatra satului, si din fanate si din totu vinitul. Nime sa nu OA a

cosi sau ara far% stirea lui. lar cine va fi arat frstirea lui sa aiba a lua a dzece
cin va cosi sa aibA a-i lua coasa i ra'nu13.
Iar cui va parea cu strambul sa vie sa stea de fata innaintea dorrmiei mle.

Toe nmem

r(0)C11(0)ACTB(4)

Oy Mc, A(t)T(o)

iTirr <7153/1645> ionf(e)

<17>.

04AM r(o)cii(o)A0ONI

AVNIFITpAWKO

<mum>.

<Pe verso, o insemnare contemporana>: Livenii. 7153 <1645> iulii 17; <alta

din prima jumatate a sec. al XIX-lea>: Livenii. No. 2. 1755 (sic!) iulie 17; <si
cloud moderne>: No. 2. 7153/1645 iul(ie) 17. Cartea lui Vasilie voievodu, dornnul
Moldovei, prin care intarescu lui Vasilie diaconu stapanirea peste partile sale de
mosie din satul Livenii (Liveni) <si> Mitrop(lia) Iasi, pach(etul) 156, f. 2.
110

www.dacoromanica.ro

Ash. Nationale Bucuresti, Mitropolia Moldovei, CLVI/2.


Orig., hArtie (29 x 20 cm), filigran, rupt la tndoituri, lipit, sigiliu domnesc mijlociu, aplicat in
cerneal rosi e.

Idem, Ms., nr. 531 (Condica Mitropoliei Moldovei), f. 3 (copie).


Arh. Nationale Ia.si, Documente, CCOOCXDC/ f. 732, nr. 2. Copie din 1818, in Condica Mitropoliei
Moldovei; idem, Arhiva M. CostAchescu, Caiet II, p. 1086-1087, nr. 480 (copie de M. CostAchescu, dupa
copia din Condica Mitropoliei Modovei, f. 732).

EDITIL Catalog, II, p. 356, nr. 1792 (rez. dupA orig.).

I ?tare ot" i Stefanesti", literele tu" sterse.


2 Primul if (i) i11 (ea), fAcute peste alte litere.
3 i fa'nul", scris deasupra rAndului de aceeasi m'Ana.

1645 (7153) iulie 18,

135

t liw

BACHATe GWEGW44,

seAsssx

MOMASCKIIMN swAeps,
cAVrA

HAIII

MOAEGIIIIK

M(11)A(0)CTTIG,

npiA
MAANX,

14

GisTar,

64111MTe

CHANTEACTESO WT

E(0)1e10

opTsAo

Gthic(e)

AIWOAAARCKWII.

r(o)cn(o)A(A)prk aeMAII
npliA

4,0p0+Teth nHAOHNIACII,

C(11)Fi('ls)

riptA HAMN eAss 34IIIIC


AHMliTpg WT dikkpmtipeus, Il WT

VK43WEIAAN

HAIII

HAMII

0011

3Axap7A WT TAM, H .ohp>lican WT TAM, N WT BACNATe H WT spAT er(o),


WT
iNseprke,
WT
ToaAep, c(ki)s(o)se 04c, H WT
nuctuzuse
Aospu,
WT
MHOrli
Atom
Xiituintuu
WT
CHANTeACTS01441(11) Rit TOT 341111C KAKO nfismourk nplv, HAMII MtipON, C(111)His
11

lleTplinti

PVC151A,

ero,

KeH<4

Ch

TCAHH,

r>pW34G4,

HeKIIM

NeHOWX4e1111 4 HeilpeCeAOSANN, H IlpOMAII CROA npasaa wTs(s)sV, II AtAn(s)st?


GOAOCTi?
<s>To ecT HA EispAilseA,
II
WT CeA0 ElitleI111111,
Kitale*HO,
BACAVIICKOMV, WT lieTRplactel 44CT CeAA, tleTBp'11T44 44CT, C'I1 Gpm 34 MANN
11
Cl& noness N C'h 116C npsxm, 4TO TM LIACT seise HM
114 plu,A 6%pAe3ens,
WT
TVTKA
er(o), Asia. TM WH npoAAA ssats epAt?,
npasaa litille*111144
u

Aopo+Tes

en,

C(k)Fill

114TIIMIle

615T4ITV,

pa,A,T AsmeceT

Tpu

AGVISOFIN

eA1111 KOH

WkCTAAA

lialltAHAA Til)(
KOH,

Frk

Aopo+TTIA,cit

Ce

Glkl111(e)

p111111

14 TAKOMepe,

C(11)1111

EH,

WITIIMIKe>, N MITRAN &Ce


n(m)sek)ss MORFI, N e4,1111

AeVKOGN GHTkII,

nscasux,
PtAt?A,

14 *en er(o), rpoaass.


Cit c(k)in en, H.TIIMIle

Mp0+1.1114,

COBII

S'IsTAr,

WT Torm(e) CeAct E'k4elpH, WT LieTSplITAA 44CT, Anua 44CT, N WT CEAMAA


...2
WHN MANAN WT
milpa Hp11111111,
LIACT,
nonosssa.
11+1111M04e,
14

likIII(e)
<A1,141>A

pAAT AeBeT AWKOBN GliT15111.


flAATNAA

UIICAI1IIHX,

Aopo4Te

ch

c(k)som

cii,

11,0TNMIle,

4 ~KM ENT611, n(s)n(i)ss

roToss,

&Ce
Bis

FICIMAHHAA TiX
Ille+Assm,

pt?ss

lipssun, RANA 11+psmon.

111

www.dacoromanica.ro

II Tanonnpe, tiliA3OBAA4 <n>'piA HAMM skun(e) MANUA, okopopma, C'h


EN, il4<TIIM>lie BlITAr,
H APVI' 3AFINC 38 CHANTEACT30 WT TOAAep WT
r'hp4HNH, N WT rABRA WT TAM, H WT ijie+AN WT TAM, H WT ...I WT
C(11)1111

AbspMtipitilti,
nH>canutie

'NMI,

Ei'h

TOT

er(o)

3A

H WT Amon' mg Aos<pH,

WT HCTpATTE WT TAAM

KAKO

3111111C

Aospoio

sone

...>I

npYHA<e

c(w)H%

<npo>14<n>1

CBOA

...1, sH&K
11p4R44

cHue

IleTpuwkw

WTN(H)M?

AtAN(H)11V ..i Ce H3RepeT WT Toro*(e) MO WT Emetpu, CI& HpoAT 34 MANN


118 p<ino,>1 EVAIISEAti N COO sec npuxoA. T AA tv<n npomn Shl WE mic>lawal
er(o),

Aelfli0B11

,A,Op0+Tell, N C(k)11tY eN, /14TIIMIle, paAT TpH


BliThli, n(u)H(t)$h roTosu.
11A<ATIPIAA Aopo+Tina, Ch C(h)NOM EH, ii.THMIle,

AeVISOEIN

BliTkH,

EINVIiti

bIS83011AAA

Aopo4T11/21,

C'h

COON%

en,

Tomep

EMU

114TuniHe,

fipceiffe WT CalltiLleilli,
WT HOCTANTHN, C(Iti)11(1s) GE,

CBEANTeACTS0 WT OTpAriA,

34

H WCHM

4:?Ce
HUMANA, a
Eill MAO) rAtirOp, C(61)11'h 2, BlitiK ileTpliKisH TeAEN.

TAKON<Aripe,

3AMIC

AeceT

WT

ti

WT

GliAlsp'hi? WT AAIIMVpetill, H
N WT
MilOrN mg AospH, nucanup(u) sil TOT 3AF1HC KAKO npYHAe npliA NAMII Aliemiw,
c(w)H CailtiAll, Eilit?li XAVKA, no er(o) Aospou ROAN, H npomn CBOA npasaa

AtAll(H)FIV WT CeA0
AilipMi?peNtill NII*1111 11,
4TO
ECT
HA
t? TO*(E) BOAOCT/s/, WT BATW CEAO, ti WT wimpetrite, li C'h GPM
34 MANN t? pinia ErhArkSeAH H CI& Bet nmix0A, ROAM c(A) n31<epeT>I 44CTV
wTH(u)HV
ErhAls$EAll,

eno?. T AA WN npomn RhIll(e)

IllICANIIM,

N c(w)H& en,

01,0p0+TEN,

IteminnnesH,

pmT WCIIM AEVKORN WWI.


TasoNcAupe,

Aptlil

<CO>1611

i4811HAA A0p0+THIA,

Ch

C(11)11%

eH,

110,THMHE,

WTH(H)114? WT Tor<o>'*(e) MO Akrilnit?peNH, neT NNB, WT


ii)(NAT N W<T s>.'paT er(o) 41T]oma Isom c(A) u3sepeT %ACT HM WT 4ACT
X'h3VI4CCIM, CI, sec Rum, PaAY uaTopH HA AeceT Aelf110BH EitiThil, n40101)511
ro<Tosu>'
Tanonepe, &14430114A CAbIrA NAM B6111(e) IINCANN611, ilENTIIMIIE Blel'Ar,
MU 3111114C 34 CREANTeACTRO WT BApTHIC SNOB Asopm, H WT>I GARNN, 3ET
Sopowrap,
11
PAKANW
WT
RisfltiTAN
34
HtYprilini N WT mor(H) cntYrm
r(o)c(no)A(cT)sa MN, micaeitie FM TOT 34011C KAKO npThowi ripiA WWI TOAAep
(bAONA0p H BpAT cm?, lion* c(m)H(o)se Tlip011, N WeillAll N Tomep PATIM,
c(hl)H(o)se fiBpAAM, N A03i H E'hAAN, C(kI)11(0)Ele ...2 IlepKVA, RUH MANN u
4ACT

311

/lam

npetWuH(gH)
npecenosaHn,

1v1Vpyi

npoAann

CBOA

Adhpno?peant?n,
npasaia

wrn(u)119

Henom?*AeHH

NEKIIM
N

NH

MIA11(11)liti WT Tor(o)*(e)

ithpmt?penu, WT RC CEAO, LIETtipisTAA %ACT, CrliANNAA 4ACT, 4TO C(A)


HMeNOBAAA 113 AMA 44CT A430p Al'hplWerittWAOBA A
He Cis
114311BA<AA>1
4ACT HORACCIrls. T44 WW1 npomnu cnt?sit Haurkm& sion(e) illiCANNOAW, 64kumHe
svrar, mg wecT AeCeT AegKOFIN BliThli, C'h sec nim1xo,4, KOANKO C(A) 1138EpET,
HA T AA 4ACT N COO npoA 34 MAHN HA rho Pitpinsemi.
ceno

1111

TAKEISAep(e),

i0pAIIII40,

11

VISA3OBAA

cnvra

HAW

WehTliMlie

CANA ma& WT

WT rAHrOp WT XmopAuu H WT morn naAT AospH,

112

www.dacoromanica.ro

cnul(e)

nucanup (e) B% TOT MICA& 114110 WW1 no TOKMEX(E) 341 Aospou Mil C%
CBONMH r%3611111 WT liklipM&pENN, MO M HMAET COBH Al1p)K4TH 144,T11MNE S%CH

... NN ince 44CT &AO& u spaTs' EMV, AINEp%E, 44CT ...I C(A) u3sepeT,
II
Asa NH, 44CT 111111%11, Kti'llEIEFIO II ASA NHS 44CT l'057M4SV H A.. .'4 C%
KOHANTE H C% 4EBES11 N C(%) merro SA ...I TpH NHS, 44CT HONAp11, li B%CE
44CT BAXApliN, C% SEC npux0A WT 44CT X%3%44CK%. il ...1A ,II,VMHTpAllIKO N
cecTpu r(0), 11141Hnffl, C(1%1)11(0)116 HAHN, 1114V14H GACOSH, TuNc(e) 4TO c(A)
44CT

u3sepeT 44CT 11X WT 44CT

X%314ACCIC%

H sue 48CT

C(61)110M

Aparcuu,

4TO

C(A) u3sepeT WT %ACT 1,10p44CCK%.

ncero uawero GmeTa,

nuto*(e)
VsuAexom Aouposoautia Teume*(e) N NCIMAUIVIO HAATV sepormu emu N WT
114C
opeK(e) MAN N NOTSp%AllAll SkIll(E) NNCANA A0p0+THIA 111104.01111121C% N
C(6)10:1 EN, CAt?St nainemti skw(e) nucauomV, 14.TtIMHE 111T4IV, NA Ti3X BlICEX
44CT4IX Sh111(e) npiA peueuux WT CEAO 6124611111 NA 611pA1lSeAll, N WT MO
r1/1%paittipeuu, TAKONCAEpE NA B%pAESEAH, WT arrpt? CEAAX, H WT 110AE, H WT
IMO

r(o)cn(0)A(cT)s(4)

MH

C%

uwnaiffe, H WT AESAAY, N C% SpOAT 34 MANN NA ptuA 16%pailseau, N C% MECT11


34 nacuu(&), N C% CAAOSE, N C% HOW!INN H ch SEC npux0A, IMO M err HM N
WT NAC flpABAA WTN(H)FIAA, H AilAN(NN)AA, 11 littMEIENO, u noTspvicAoffe, N
VplIK C% B%CEM A6X0A0M, uenouoaesum 1111K0A11*(6), NA SM.
OV 111C0X, S(%) A(11)TO ,r3pur, m(11)c(A)144 login, ki A(k)K(u).

t GAM r(o)cn(o)A(u)wh

A.

TOAEpAWKO BEA awr(o)+(e)T IICKAA <m.p.>.


t 14W11111K0 <man>.

t Io Vasilie voievod, din tnila lui Dumnezeu, domn al Tarii Moldovei. Ian.' au
venit lnaintea noastra 0 1naintea tuturor boierilor notri moldoveni, mari 0 mici,

Dorofteia Andoniasa cu fiul ei, sluga noastra Eftimie vtav, 0 au aratat 1naintea
noastr un zapis de marturie de la rugatorul nostru popa Dumitru din MArmureni, 0
de la Zaharia de acolo, 0 B.. .can de acolo, 0 de la Vasilie 0 de la fratele lui, Toader,
fiii lui Sas, i de la Costea, 0 de la Mihaila, 0 Mierde, 0 de la Hilipa din Dumeti 0
de la multi oameni buni, scriind 0 inar' turisind, In acel zapis, cum au venit Inaintea
lor Miron, fiul lui Rusul, nepotul Petricai Telii, Cu femeia lui, Grozava, nesiliti de
nimeni 0 nici asupriti, 0 au vandut dreapta lor ocinA, 0 dedina 0 cumpa'ratura din
satul Baceti, ce este pe Barlazel, In tinutul Vaslui, din a palm parte a satului, a patra
parte, Cu vad de moara pe raul BarlAzel, 0 Cu poieni i Cu tot venitul, care parte le-a
fost dreaptA cumparatura de la matua lui, Anca. Aceasta ei au vandut-o nepoatei lui,
Dorofteia, 0 fiului ei, Eftimie vtav, pentru douAzeci 0 trei lei batuti 0 un cal bun.
Si s-au sculat Dorofteia cu fiul ei, Iftimie, 0 au pltit totul deplin, aceti mai

sus scrii 23 de lei batuti, bani gata, 0 un cal bun, in minile lui Miron, flul lui
Rusul, 0 femeii lui, Grozava.
$i de asemenea, i-a cumparat Dorofteia, Cu fiul ei, Iffimie vtav, din acelai
sat Baceti, din a patra parte, a aptea parte 0 din a aptea parte, jumatate. Aceasta
113

www.dacoromanica.ro

ei au cumpArat de la Stefania, flica Irinei, nepoata ...2 Iftimoae, pentru noua lei
batuti, si a platit Dorofteia Cu fiul ei, Iftimie, totul deplin, acei mai sus scrisi 9 lei
WO, bani gata, In mainile Stefaniei, fiica Irinii, nepoata Iftimoaiei.
$i de asemenea, a aratat inaintea noastrA mai sus scrisa Dorofteia, cu fiul ei,
Iftimie vatav, i alt zapis de marturie de la Toader din Garcina, si de la Gavril de
acolo, si de la Stefan de acolo, si de la
din Marmureni, si de la Istratie de acolo
si de la multi oameni buni, astfel scriind, in acel zapis, cum a venit fiul ...2, nepotul
Petricai Telei, de buna lui voie si a vandut dreapta sa mina i dedinA ...I, ce se va
alege din acel sat din Bacesti, cu vad de moara pe paraul Barlazel i cu tot venitul.
Aceasta <el a vandut>I nepoatei lui, Dorofteia, i fiului ei, Istratie, pentru treizeci
si opt de lei batuti, bani gata.
$i a pltit Dorofteia, cu fiul ei, Iftimie, totul deplin, 38 de lei batuti, in mana
lui Gligor, fiul ...2, nepotul PetrieAi Telei.
$i de asemenea, a arAtat Dorofteia, cu fiul ei, Iftimie, un zapis de marturie de
la Stratul, si de la Arsenie din Oniceni, si de la Toader BadArdu din MAnnureni,
de la Costandin, fiul lui Sas, si de la multi oameni buni, scriind in acel zapis cum a
venit inaintea lor Dienis, fiul lui Onila, nepotul lui Hazuca, de buna lui voie, si a
vandut dreapta sa ocina i declina din satul Mrmurenii de Jos, ce este pe Barlazel,
In acelasi tinut, din vatra satului, si din curAtura, i cu vad de moarA in raul Barlazel

cu tot venitul, cat se va alege partea lui. Aceasta a vandut mai sus scrisilor
Dorofteia i fiului ei, Iftimie, pentru opt lei batuli.
$i de asemenea, si-a cumparat Dorofteia cu fiul ei, Iftimie, si parte de ocind
din acelasi sat Mannureni, cinci ogoare, de la Ihnat si de la fratele lui, Toma, cat se

va alege partea lor din partea Hazaciasca, cu tot venitul, pentru paisprezece lei
bdtuti, bani gata.
Si de asemenea, a aratat sluga noastr mai sus scrisa, Iftimie vatav, un zapis
de marturie de la Vartic, fost vomic, si de la Savin, ginerele lui Vorontar, i de la

capitan de curteni, si de la multe slugi ale domniei mele, scriind in acel


zapis ca au venit inaintea lor Toader Flondor i fratele lui, Costea, fiii lui Tiron, si
Stefan i Toader Oatul, fiii lui Avram, i Lozea i Balan, fiii ...2Cercul, to nepotii
stranepotii lui Lazor Giurgea Marmureanul, nesiliti de nimeni, nici asupriti, si au
vandut dreapta lor ocind i dedina din acelasi sat Mrmureni, din tot satul, a patra
parte, partea din mijloc, ce s-a numit de demult partea lui Lazor MArmureanul, dar

acum s-a chemat partea Popeasca. Aceasta ei au vandut slugii noastre mai sus
scrisA, Effimie vatav, pentru saizeci lei batuti, cu tot venitul, cat se va alege la
aceasta parte si cu vad de moard pe raul Barlazel.
$i de asemenea, a arAtat sluga noastri Iftimie o scrisoare de la Iurasco, si de
la Gligor din Hodoreni si de la multi oameni buni, astfel scriind in acea scrisoare,
cum ei s-au tocmit de bunavoie cu razesii lor din Mrmureni, ca sA aibA a-si stapani
Iftimie toate partile
toatA partea lui Andonie si a fratelui lui, Mierae, partea ...I
se va alege i douA ogoare, partea Anei, cumpdratura si cloud ogoare partea lui
Grumaz si ...I cu sapatura i cu livezi i cu loe de ...I trei ogoare, partea Condrii, si
114

www.dacoromanica.ro

toata partea Zahariei, cu tot venitul din partea ilazaciasca. $i Dumitraco i surorii
lui, Sterania, fiii Ilenii, nepotii lui Sas, de asemenea ce se va alege partea lor din

partea Hazaciasca 0 toata partea fiului lui Dragsin, ce se va alege din partea
Giorceasca.

Deci dornnia mea 0 cu tot Sfatul nostru, cum am vazut tocmeala lor de
bunavoie 0 plata deplind am crezut 0 de la noi Inca am dat i am Intr. it mai sus
scrisei Dorofteia Andoniasa 0 fiului ei, slugii noastre mai sus scrise, Iffimie vatav,
toate aceste parti, mai sus inainte spuse, din satul Bacqtii pe Barlazel 0 din satul
Mrmureni, de asemenea pe Barlazel, din vatra satelor 0 din camp, 0 cu locuri de
prisaca, 0 Cu gradini, 0 cu poieni 0 cu tot venitul, ca sa le fie lor 0 de la noi ocina, 0
dedina, 0 cumparatura, 0 intarire 0 uric cu tot venitul, neclintit niciodata, in veci.
in Ia0, in anul 7153 <1645>, luna iulie, 18 zile.
t insu0 dorrmul a poruncit.
Toderaco mare logofa't a iscdlit <m.p.>.

f Ionwo <a scris>.


Arh. Nationale Iai, Documente, CXLIV/3. Orig. slav, 'Artie (42,5 x 28,5 cm), filigran, rupt la
Indoituri, cu pArti lipsii, sigiliu domnesc mijlociu, timbrat, cazut.

i Rupt
2 0MiS.

136

1645 (7153) iulie 18, Ia0


f Adeca eu, Oprea calugarul, feciorul Raisanu[i]lui, scriem i marturisim cu

ceasta scrisoar(e) <a>' mea, cum m-am voit, de bunavoia mea, de nime silit 0
neimpresurat, cu fratii mii, anume Simion Baisanul 0 cu Toderaco, feciorul Jodi,
de l<e>'-am dat partil(e) mle de ocin(a) 0 tigani, toate partil(e) m<le>1 0 tigani,
anume Buhaetii, giumatate, 0 giumatate de sat den Dracsin(i), ce sintu la tinutul
Vasluiului, ca s(a) [sa] le hie lor mo0e, cu tot venitul, despre alti frati.

Pentr-aca, iar dupa moartea mea, sa OA ei a ma griji 0 la taruit 0 la


comandat. Dar pan(a) voi fi viu sa aibu treaba ei cu aceli ocini[ne] 0 tiganii sti
n-aiba treaba fratii miei.
$i ne-am tocmit dennaintea [fo] lui Ftirnie, vatavul de la Iordachi vistrnicul,
i dinnaintea lui Dumitraco uricarul den I(i), i dennaintea lui Paval potcovariul
0 IonaFo2.
Iar de nu m-ar comanda, sa aiba ei a da sama la Dumnedzau.
Pentru credinta, ne-am pus pecetil(e) 0 am iscalit.
$i eu, Lupul diiacul, am scris, sa s(e) tie.
V Mc, n(t)T(o) ,,iiisir <7153/1645> ionsi(e) a <18>.
Iftimie vatav a vistenticul3.
fi3, AVMHTNIIIISO 1411K4p, HCKAAX <m.p.>.

www.dacoromanica.ro

115

Arh. Nationale Bucuresti, Doc. istorice, CV/79. Orig., hartie (29,5 X 18,5 cm), lipit pe alta
hartie, dotia sigilii Melare hexagonale, aplicate In cemeala, neclare.
I 0MiS.

lonasco", adaugat ulterior de alta mana.


3 Sigiliu melar.
2

<inainte de 1645 (7153) iulie 20>

137

Eu, Isac deregAtorul de BArlad, i Racle cApitanul, i Iupul negutAtorul,


Ionaco BAltag, i Ursul aprodul de Zmiiani, i Ionwo Dinga de BArlad, i Ursul
Vntul de acolea, i Nacul negutdtorul de acolea i multi oameni buni, ce ne-am
prilejit la aceastA tocmal(A). Adec() au venit Innaintea noastrA Iftimie vAtavul de
au pAtit pre Dumitrwo Gheuca, pentru ocin(a) de la Dragsini, ce au fost cumpdrat
Dumitrwo de la Oprina, fata Stancdi de GrAdeti a giupksei <C>limbalei.
Deci Iftimii, <e>21 au avut moie mai devrme acolea i au fost tiut ca au
cumparat Dumitraco. Deci am socotit ca sd-i Intoarcd Iftimie lui Dumitraco. Deci

Iftimie au scos banii innaintea noastrA i a tot tArgul i i-au dat pre mAna lui
DumitraFo, 75 ug(hi)3. Si aceti bani s-au dat pentru partea mne-sa, Stancai,
pre partea Odochiei[ei], i pentru partea lui Toader Bltatul i pentru partea lui
Neculaiu, feciorul lui Ursul pitariul; faci giumAtate de sat de Dracsani4.

Deci noi, deac-am vAdzut <pe>5 Iftimie d'Andu banii toti deplin pre acea
giumAtate de sat ce scriem mai sus, noi ne-am pus pecetile i iscAliturile pAnAl(i)
va face i derse de la mAria sa, vod(A), sA s(e) tie.
f13, nuiroptuu, NCK11/1 <m.p.>.
f13, WpCVA, NCIC11/1 <m.p.>.

Eu, Ionwo, am scris <m.p.>.


Arh. Nationale Bucuresti, Doc. istorice, CLX/126. Orig., hartie, sapte sigilii melare, aplicate
In cemeala: trei ovale, doua rotunde i doua octogonale, cu animale i decoruri geometrice in camp.
Inst. de Ist. A. D. Xenopol" Iasi, Fotografii, XXVIII/137 (foto).
Datat In functie de doc. de tntarire din 1645 (7153) iulie 20 (vezi doc. urmator).
I Sters.
2 Rupt.

'i

3 75 ug(hi)", scris de alta mina pe loc !bat liber.


4 Gresit, in loc de: Dracsini".

1645 (7153) iulie 20, Ia0

138

14w

MOAMSCKON.

RacHATE

Ca*(e)

G(o)Nalo m(k)A(o)erYto, r(o)cri(o)A(a)p%


npim, RAM N ripiA 11.110EM N4111RMN

EiGesom,

ripTme

116

www.dacoromanica.ro

3EMAR

wept',

BeANKNX H maANX, CAVSt 114111 H.Tiliae sisTar H VKA3OBAA [TU HAMII eANN
annuc 34 CHANTeAcTE10 WT cAV514 Haunix: IICAK 1:firliANNK WT ErknanV, U WT
PAKAN111 IMANTAN 34 KVprliNN, H WT IOnvn Kvneul, H WT 11WHA111/10 BilATAF,
WT
Vpa? anpoA WT BminaNN H WT
nnuor(H)
A1oi
Ospii,
cAt?r(11)
r(o)cn(o)ncTs(o) MN, nHcantp(u) H CHANTeACTBIA11p(H) Bvis TOT 341111C BABO GUA
caVra 144111 AHMHTpaillItO Cena HIKHX 4AcTli 34 WTH(11)14V WT ceno
BOAOCTV TVTOBcK014. TOA WH SRA
ApArCiffill, 4TO ECT HA pes,A GT00411104,

KVHHA WT CflpUN4, AltipA OTAHilii, II WT HHUX EpaTillaX OTAHKII, WT COMAN,


WT TOMep PlIABATVA H WT 1114110A4lo, c(61)11(0)Be 4e?pcb' nsTap, WItCH
ACT
Hm 4TO ce N3SepeT TiX 4ACTN, 11040B11114 34 Toro ceno.
ti C<A8>1r4 144111 11111111(e) UIICAIIHII 114131Mile, WN BpATIIA WItCH ii(H)14(i)Sik
A8<M44>1TpaillitOBN
MICANNX

lit?IleX140

11411

eMt?

ISOANKO

notrins(e)

4AcTN,

ripixne,

114TI4MNe

HMAA

SHA WN AAA pag TiKX Bialle>1


4l?pr44

TOA

110A01111144

CM% riman

reVKN NenoAosano ce
1111 TOT ceA0 Aparcuaa, BABO KVinin cn&ra HAW 114THM1441, 144<11>1
CA8Srli

HAIlleM&

npene, Taa Apira ROA ceA0 WT Ap4rcus2. 11 Mea CM AtimNTpaill110 Fevs4


er(o) noria n(H)ti('ll)aid, 110A(14)K0 BHA WIl AM, wT 14+TtimNe, CeAHM AeceT
neT VrAapcnix,

n(14)11(11)5h1 rOTOBNii.

suero Harnero GIIBeTA, rnso*(e) vssAexonn


34 CBeANTeACTRO H BpaTeNTe siposans ecTons N WT Nac

RHO r(0)01(0)ACTB(4)
TOT

NcTN111414

3411

egiew(e) MAR
rkTar, HA T'IX
4TO Ce

14

1131611p4eT,

Mil

Vis

HOTBirlsANAN cAV$i
111(e)

HAIlleAk&

skiw(e)

nticANNOMt?,

11+TIIMHeBil

n'AA pegeoux %Un 34 WT11(11)NV WT CeA0 Aparctim,

110AOSIIHA CeAA, WT saTp? CeAO,

H WT 110Ae,

H WT CHHO)KATH

c(%) sec
ciN 6p0A 34 MAHHH HA pit4A GTVANNeik, H CII MecT14 34 rucios
npuxon, 4TO ecT eno? npasaa n'ovulo N BpATeNTe, KAKO AA ecT mil? H WT
Nac npasaa WTH(N)1144, H Kiale*HAA, U BpATeNTe, H noTspriogneWe N Vpifil, Cit
14

14

ErlIceM AOXOAOM, HenOKOAMMO HIIKOANIK(e), HA SEU.

H 1111 AA C(A) He VMHILIACT 'van CHM AlicTOM


uI, m(ii)c(4s)an ionYe,
oy hICOX, B(%) A('k)To

t Gaam r(o)cn(o),n(m)irk senin.


TOAepAWKO BeA AWr(0)4(e)T LIMA <m.p.>.
t HWHAIHKO <Binan>.

t Io Vasilie voievod, din mila lui Dumnezeu, domn al Tdrii Moldovei. Iat
a venit inaintea noastr i inaintea tuturor boierilor notri, mari i mici, sluga
noastr Iftimie vatag 5i a aratat inaintea noastr un zapis de la slugile noastre:
Isac ureadnic de Barlad, i de la Racli capitan de curteni, i de la Iupul negustor,
i de la Ionaco Baltag, i de la Ursu aprod din Zmiiani i de la multi oameni
buni, slugi ale domniei mele, scriind i mrturisind In acel zapis cum a cumprat
sluga noastra Dumitraco Gheuca nite parti de ocind din satul Dragsini, ce este
pe pirAul Studenita, In inutul Tutova. Aceea el le-a cumparat de la Oprina, fiica
Stanai, i de la al ti frati ai Stanai, de la Odochia, i de la Toader Bltatuli de

www.dacoromanica.ro

117

la Nicolai, fiii lui Ursu pitar, toata partera lor ce se va alege din acele parti,
jumatate din tot satul.

lar sluga noastra mai sus scrisa Iftimie, el a intors inapoi toti banii lui
Dumitrwo Gheuca, cat a dat el pentru acele mai sus scrise pri, pentru ca a avut
Iftimie cealalta jumatate de sat dreapta cumparatura mai inainte, iar slugii noastre
Dumitraco Gheuca nu i s-a cuvenit sa cumpere in acel sat Dragsini, cum a
cumparat sluga noastra Iftimie, mai inainte, cealalta jurriatate de sat din Dragsini.
Si
luat Dumitraco Gheuca dreptii lui bani, cat a dat, de la Iftimie, aptezeci
cinci <de galbeni>1 ungure0i, bani gata.
Deci domnia mea cu tot Sfatul nostru, cum am vazut acel adevarat zapis de
marturie i de intoarcere, am crezut i de la noi Inca am dat i intarit slugii noastre

mai sus scrise, Iftimie vtag, acele mai sus inainte zise part de mina din satul
Dragsini, ce se va alege jumtate de sat, din vatra satului, i din camp, i din fanat,
cu vad de moat% pe paraul Studenita, i cu loe de prisaca i cu tot venitul, ce
este dreapta cumparatura i intoarcere, ca sa-i fie de la noi dreapta ocina,
cumparatur, i intarire 0 uric, cu tot venitul, neclintit niciodata, in veci.
altul sa nu se amestece inaintea acestei carp a noastre.
La Ia0, in anul 7153 <1645>, luna iulie, 20 zile.
t insu0 domnul a poruncit.
Toderwo mare logofat a iscalit <m.p.>.

t Ionwo <a scris>.


Arh. Nationale Bucureti, Doc. istorice, CLVI/55. Orig. slay, hartie, sigiliu domnesc mijlociu,

timbrat, amt.
Ibidem, CLX/149 (trad. veche cu data de luna: iunie").
Inst. de Ist. A. D. Xenopol" Iai, Fotografii, XXVIII/138 (foto dupa orig.).

EDITH: Codrescu, Uricariul, XXIII, p. 210-214 (orig. slay i trad. editorului); Antonovici,
Doc. bd. rliklene, vol. IV, p. 87-89, nr. LIII (dupa Codrescu).
1 Rupt.

3i

2 Drag", scris peste alt cuvant.

1645 (7153) iulie 20

139

Vasile Lupu voievod IntA're0e stapanirea Nastasiei Robcinita, a raposatului


Grigore fost aga, partile din Petriceni, tinutul Suceava.
Arh. Nationale Bucureti, Manastirea Agathon, 11/28, nr. 56. Rez.
Ibidem, 11/39, nr. 12 (rez. fara valeat).

EDITII: Catalog, II, p. 356, nr. 1793 (rez.).

118

www.dacoromanica.ro

1645 (7153) iulie 21, Iqi

140

t Adeca eu, Gligorcea, fratele giupnesei Candachiei, i Moiseiu, s(i)n


Ft-Oman, 0 Ursu, ginerele mieu, scriem i mArturisim, imini pre noi <cu>1 cestu
zapis al nostni, cum de bunAvoia noastrA ne-am tocmit cu fratele nostru, cu Ursul
Ciocklan, pentr-un tAgan, anum(e) Dumitraco, feciorul Pantei, care tigan au fost dat
de dumneaei, de Candachiia, giupaneasa lui Ursu pitariul, fratelui nostru, lui Ursu
Ciocklan, 0 giupansei dumisal(e) i cuconilor sai, pentru sufletul giupfinu-sdu, lui
Ursu, 0 a cuconilor dumisal(e) pitariul.
Deci noi acel tigan ce mai sus serie 1-am luat 0 1-am dat la o trabd a noastrd,
ce i-am dat alt tigan pentr-acel tigan, anume pre Fitacul, fratele lui Dumitraco, iar

fecior Pantei, ca a-4i] fie de-acmu dreptu tfigan de mo0e fratane-nostru, lui Ursu
Ciocklan, i cuconilor dumisal(e) 0 cui sA va mai alge din cuconii dumisal(e),
necltitti, In veci.

5i-ntr-aceasta tocmal(5) 0 schimbAturd a noastrA s-au fa'cut dinnaintea


boiarilor dumisal(e), lui vodA: dumnealui Vasilie Roca vomicul de gloat(d), 0
dumnealui Costantin vomic Ciogolea, 0 dumnealui Buta vomic, 0 durnnealui
Nniul vomic i dumnealui Barsan vomic.
Pre mai mare credintA, am iscAlit i pecetile ne-am pus sd aibA a-(i) face 0
dirse domne0i, sA sA fie; insd cu tAgancd 0 cu feciori cu tot.
Si eu, Dumitrwo Cucoranul stegariul, am scris acest zapis.
t V Mc, AMT(o) siii-Zr7 <7153/1645> ionii(e) a <21>.
tls, liAOHCE10, IICKAA <m.p.>.
Ursul2.
113,

KOCTANTIIN tioroni, IICKAA <m.p.>.

Barsand <m.p.>3.

Vasilie Roca <m,p.>.


Buta vomic <m.p.>.
Arh. Nationale Bucure.56, Doc. istorice, XXII/173. Orig., hktie, filigran, un sigiliu Melar
oval, neclar, i o amprenti digital., aplicate In cemealk
Ibidem, DCCCXLIV/86 (rez.).

Inst. de Ist. A. D. Xenopol" 10, Fotografii, XXVIII/140 (foto dup orig.).


I 0MiS.

2 Amprent digitalk
3 Sigiliu Melar.

141

1645 (7153) iulie 22, Ia0

t Ilw Ettc(u)Kie SOMA B(o)Neilo m(u)n(o)crbo, r(o)cn(o)A(gOrb 3EMAN


11A0AAMICK011. Dat-am carte domniei ml(i) rugAtorului no[o]stru, egumAnului de la
www.dacoromanica.ro

119

mAnAstir(ea) lui S(fe)ti Iaonl, NicoritA, ca sa fie tari i putrnic cu cartea domniei
ml(e) a tine si a opri o casA si o vie In tArvgu2 In Tecuci, car(e) cas(A) si vie, care o
au cumpAratu-o NicoritA hatmanul, de la [i] Vasilie de aco[o]lea, cum ne-au artat
si zapisil(e).
Iar cui va pre cu strAmbul, sA vie s(d) ste de fati Innaintea domniei mea.
Toe n(ii)wem r(o)cn(o)AcTs(a) Mn.

V Plc, A('h)T(o)

i <7153/1645>

'GAM)

<22>.

GAM% r(0)C11(0)41)Fils BeAtA.

MAIM <man>.
Arh. Nationale Bucumti, Manastirea Nicorita, 1/3. Orig., hartie (30,5 x 19,5 cm), rupt la
indoituri, sigiliu domnesc mijlociu, aplicat In cerneala roie, nectar.
Inst. de 1st. A. D. Xenopol" Iai, Fotografii, XXVIII/141 (xerocopie).

EDITEI: Solomon-Stoide, Doc. tecucene, I, p. 18, nr. XXXI (orig.); Catalog, II, p. 356, nr.
1795 (rez. dupa orig.).

I Grqit, In loe de: Loan".

2 Grqit, in loc de: tarp".

1645 (7153) iulie 23

142

Vasile Lupu voievod pentru Lupascu Bucium stolnic.


Dupa Bezviconi, Boierimea, I, p. 272. Ment.

1645 (7153) iulie 24

143

t Adec(d) eu, Nacul parcalab den tunutul Suceavei, scriem ceastA


scriso(a)re a noastrA, cum s-au park de fat(A) innaintea mArii sal(e), lui vod(A),
giupaneasa Botedzoie den Giurgesti, si cu giupneasa Candachiia den Plesesti
si cu Mihaiu, prentru sarbe si strAnbAtAti ce au avut unii despre
Deci
mdriia sa, vod(A), m-au Invdtat <pe>1 mene sA margu sA socotescil acolo, cu
o(a)meni buni.
Deci am stransu oameni, slugi domnesti, i fecior(i) de bojari
multi
oameni buni, megeias(i), si le-am ales: den vatra satului doo pArti s-au venit i
Bootedzoie i oaminilor sAi, i Candachii cu [lui] Mihaiu, ginere-sAu, i s-au venit a
treia parte den vatrd, i dentr-ap(A), i In tarinA, tutindele al treelea pAmAntu, si den
fAnat, si den levedzi, si den pomi, fAr() ce vor fi pomi fAcuti d<e o>lameni i
Botedzoie, i <i>lar <ia>lzu<r>'i ce vor fi fAcut cu sapa, i Botedzoie, iar
tuti<nde>2rele doo parti. Si le-am stilpit in yea

120

www.dacoromanica.ro

Si alte scarbe ce au fostil Intre dan0i 0 cu vecinii lor s-au asmanat toate

s-au 1npdcat toti. De acmu Innainte sa nu se mai svddeascd nici sd sd mai


protevasca cebra ce i-au fostil sva[n]dindu pana acmu.
lar carele dentru dan0i vor scomi sfadd, sau vor vrea s fac(d) scarb(d) sau
vor vrea sd Inble in pizmd, ca pang acmu, den rdz(i) sau trani, de va mai ara
pdmanturi unul altor(a), far(a) voia a cui va fi pmantul sau Panatul, sau cine nul(i)

va pune gard la tarirfa sau va bdga unul pre altu la slujitori, la z1ota4(i), sau la
destnici, sau la gortinaxi sau la parcalab(i), cu pizma, aceia sd fie dator(i) portii
mdrii sal(e), lui vod(d), cu 12 boi, 0 parcalabul sa aibd a-i lega i sd-i trimit(a) la
mdriia <sa>2, la \roc% s fie de mare certare i de rea ru0ne Innaintea Divanului,
carele va mai seri3, sd-1 bata, sa i sd taie manule, <care>le va sudui far(d) isprav(A)
sd i sd taie limba.
$i <la> aceastA toc<meal>ld au fostu: dumiialui vornicul Iuracu, 0 Vas(i)lie,
s(a)n MAlaiu, 0 A<...>la den Hreasca, 0 Condrea den Seliti, 0 papa4 den Hreasca,

0 <Pan>ltea den Preuteti, 0 Misaiu de la WO i multi megiia(i), tran<i. Si>'

ne-am pus pecetile 0 isaliturile 0 s-au facut scriso(a)re <0 gi>liupa<ne>isei


Botedzoie, 0 giupartsei Candachii 0 genere-sn. D<e aceas>Ita scriem.
il(u)c(4) y ...I, RN A(11)T(0) ,apHr <7153/1645>, MeC(A)101046) f4 <24>.
113,

11:1<liiM 11111rh>MG, HOW

<m.p.>5.

<Iu>laFo vomic <m.p.>5.


EACHAYe,

C(111)1191

111111A410

<rn.p.>5.

f Pop(a) Gheorghie ot Hreasc<a>1 <m.p.>.


Ar<seni>le ot Hreasca <m.p.>.
f Condrea <m.p.>6.
Misaiu <m.p.>6.
f Pantea ot Preuteti <m.p.>.
Arh. Nationale Bucuresti, Doc. istorice, CLX/154. Orig., hrtie difolio (30 x 19,5 cm), filigran,
rupt la indoituri, lipit, trei sigilii Melare, neclare, si douA amprente digitale, aplicate In cemeall
I Omis.
2 Rupt.

3 Pentru: sari".
4 Gresit, In loc de: popa".
5 Sigiliu Melar.
6
AmprentA digitala.

1645 (7153) iulie 24, Imi

144

14w

EACHATe

BOSOM,

GO)1(<1.10>1

M(10/1(0)CT710,

r(o)cn(o)mpli 3MAH

Adeca au venit innaintea domnii mle 0 innaintea tuturor boierilor


domnii 'nee slug<ile n>loastre, Onita, ginerele lui Stefan de Draguni, 0 Gavril

iliWAMBCK011.

www.dacoromanica.ro

121

de Voinova i alti 11*(0 a lor, de au parat de fatA Innaintea domn<niei mele pe>'
slugile noastre, pre Simion 0 pre Hamartu d<e Dra>lmni, pentru o bucata de loe

ce au ei acolo In sat, In Draguni, dz<icand Oni>ita i Gavril ca le presoar(a)


Simion i Hamartu a <lor>I bucat de loc.
Deci domniia mea i cu tot Svatul domnii mle am <socotit>1 0 am trimis
pre sluga noastra, pr Dragan Boul
i pre sluga noastra, pre Vas(i)lie
Sapoteanul, sA socoteasca r<andul>I acelui loc.
Deci slugile noastre ce mai sus scriem au marsu a<co>llo 0 au stransu oameni
buni 0 au socotit i le-au ales locul In vatra satu<lui>1: 0 au aflat ca satie Onita
Gavril i cu alti raz4(i) a lor <giu>lmtate de sat, partea de sus, iar giumatate de sat,
partea de gios, s tie Simion i H<amar>ltu i cu alp raz(i) a lor. A0jdirea, s-au
aflat patru <iaz>luri ezite: dece doi[n] iazuri, ce simtu den sus, O. tie Onita i Gavril
cu raz4ii sAi, ia<ra dol>1 iazuri, ce sirritu den gios, sal le tie Simion i Hamartu cu

raz0 lor, iara un vad de iaz, ce iaste neiezit Inprotiva gurii Morocii, sa tie toti
frat0e, canpul i tanna. intr-altu chip nu s-au putut alge, pentru cA iaste locul
stramtu, mai multu spini i padure, decat loc curat. Dece au a tine cum au tinnut de
vac inpreuna, frat0e. Mijdirea u<n iaz>l, ce iaste pre mijlocul satului, s-au aflat sa
tie apa in giumatate <tot>i, cine pre partea sa, sa sa hianeasca.
Dece domniia mea, dea<ca>' am vadzut acea lnpartal de slugile noastre 0 de
oameni, de la domniia m<ea am dat>1 0 am intrit slugilor noastre, lui Simion i lui
H<a>lmartu, 0 altor raz(i) a lor, pre acea giumatate de sat, partea de <gios ...>1, ca
sa le hie lor direapta ocina i mo0e, <cu t>lot venitul, neclatita niceodata, In vci.

Si de aceast<a ...>' aiba a sa mai <pari

<7153/1645> tomi(e) i

n(k)T(o)
GAM r(0)C11(0)A(11)11%

<24>.

senin.

TOAEpAlllK0 REA AWP(0)4(E)T liCKAA

<m.p.>.

MAMA* <BHCAA>.
Arh. Nationale Chi inpu, Fond 220, opis 1, dosar 232. Orig., MI-tie (26,5 X 42 cm), rupt la
indoituri, sigiliu domnesc mijlociu, aplicat In ceara roie, deteriorat.
Ibidem, dosar 233 (copie din sec. al XIX-lea).
Inst. de 1st. A. D. Xenopol" Iai, Fotografii, XVIII1144 a, b (xerocopii dupa orig. i dupli
copie).
EDITH: Boga, Doc. basarabene, VII, p. 29-30, nr. XXVI (orig.); Moldova, IV, p. 130-132,
nr. 51 (orig. i trad. In limba rusa a editorilor).
I Rupt.

1645 (7153) iulie 28, Ia0

145

14w

Alonmscrsoli.

122

Bac(w)Kie

BOMA E(0)Neflo m(n)A(o)rato,

r(o)cn(e)A(a)pit Bemne

Scriem donmiia mea la sluga noastra, la Arama den Hreasca.


www.dacoromanica.ro

Damu-t(i) tire, daca vei vedea cartea domnii mle, iar tu sa mergi sa alegi nite
parti de ocin(a) a Zadului de Analeti, de la sat de la Onceti, ce i s va alge
partea lui, despre alti raz(i) a lui, despre Vas(i)lie, despre Hodor, satie unde va
hi partea lui. Si de pre partea lui sa aibd a-(i) lua a dzcea, den paine, i den
pomte i den tot venitul, pentru caci -au fostu luat dzi cu Vas(i)lie Hodor i la dzi
n-au venit -au ramas de dzi.
TOE minim r(ocno)AcTs(o) MI11. HIM HE HIIAET.

t Itlc,

s('h) n(i)T(o) ,optir <7153/1645> ton(ie) ui <28>.

t GAM r(o)cn(o)A(H)H% Benin.


Be Atur(0)+(e)T INH(A).

t ii,vmwrpl? <man>.
<Pe verso, o semnatura din prima jumatate a sec. al XIX-lea>: Vasilii Milu.
Muzeul Judetean Suceava, Documente, nr. 4798. Orig., hartie (31 x 20 cm), rupt la indoituri,
sigiliu domnesc rnijlociu, aplicat in cerneala rqie, neclar. Cu o transcriere moderna, cu

1645 (7153) iulie 29, Iai

146

HOW HAMM

NIOAAABCKOH.

B(0)EBOA,

B(o)liaio m(H)A(o)cato, r(o)cri(o)A(a)p% aMAH

Scriem domniia mea la Vasilie de Zlatareti. Dau-t(i) tire ca

domiei mle s-au jeluit Gorie, ficiorul lui Dumitru ce au fost vornic, zicand ea au

avut mina in sat In Todireti de moie i are i cumpdratura i danie de la


Mandrea.

Pentr-aceia, deaca vei videa cartea domniei mle, iar tu sa socoteti cata
pane va fi de-a zecea pre locul lui, toat s o strangeti i de ati2 sa va vini pre partea
lui s o dati pre mana lui Gorie.
TOE HHWEM. HHAK 11f

*,T.

AET ,opur <7153/1645> ionm(e)


t GAM r(o)cnoA(N)in peti(e)3.
IfIC,

<29>.

intocmai cu ur(i)ghinalu. Chirica ban <m. p.>.


Enachi ban <in .p.>.
Arh. Nationale Bucureti, Doc. istorice, DIV/86.
Copie din 1835.
Inst. de 1st. A. D. Xenopol" Iai, Fotografii, XVIII1146 (foto).
I Gre*it, in loc de: 11w".

2 Omit, in loc de: alt".


3 Urmeaza, Intr-un cerc, mentiunea: Locul pecetii g(o)spod".

123

www.dacoromanica.ro

1645 (7153) iulie 30, Suceava

147

t Eu, Ghiorghie Stefan ve! sulger, .1 cu giup(a)nasa me, cu Safta, i Neculai


Sechil stolnicul .1 cu giup(a)nasa me, cu Paraschiva, fetele lui Toader Boul visternicul,
scriem i mArt- urisim cu cest zapis al nostru, cum la inprtare no(a)str ni s-au venit
nete part' de ocin(a) din sat din StAjareni, care parti au fost cumprtur() durnisal
socru nostru, lui Toader Bou! vistemicul. Deci noi am socotit, de bunavoie no(a)stra,
am daruit toate acele prti de ocin, cate s vor alegi din sat, din Stjreni, dumisale
fraline-nostru, lui Stefan Boul clucerul, i dac(a) i 1(e)-am druit dumisale, fratinenostru, ce mai sus serie, nici la zapisul cel de inpArtare nu le-am scris, pantru caci s-i fie
dumisale ocin() i moie ificiorilor dumisal, cu tot venitul, ce s(e) va alege.

$i in tocmala no(a)stra, cand am ddruit acel part' de ocin() ce mai sus


serie, din sat din Stajareni, le-m druit denainte dumisale surori(i) no(a)str, Mari
stolnicesi, i denainte ginerelui dumisale, lui Patraco postelnicul, i denainte
giup(a)nesai dumisale, Anniti, i denainte altor boieri i ficiori de boieri: denainte

dumisale lui Dumitru Buhu sptarul, i denainte dumisale lui Patraco Ciogole
logortul, i denainte lui Pavl vomicul i denainte lui Neculai Mogaldei.
Si deci d-acmu nime sa nu mai aib a par(i) sau a straca aceast(d) tocmal(A),
pentru caci om facut noi, de bunavoie no(a)str, aesta tocmal(a). ekum nuul(e)m1
Buc(a)
egyao(a), ionfie)
<7153/1645>.
<30> Akini, AMT(0)
flo, rimpni Illettun SeA cvn(yAp), HCKAA <m.p.>.
t fi3, IllapAHIKO tioroni SHB 110110)+(e)T, HCKAA <m.p.>.
fi3,
fiA6Wrii AROpHliK <111. p.>.
fi3, HOCTAHTHH '10r0A11, HCKAA, m-am tamplat i eu, ce m-au great la scris

p>.
t fia,

GASHN,

HCKAA

<m.p.>.

fi3, AVHVA, HCKAA <m.p.>.

<Pe fila a doua, inceputul doc., iar pe verso-ul aceleiai file, o insemnare
contemporan>: Tn>K(e), 34HHC2 pre Stjreni, de la domnealor i de la suroril(e)
noastre, de la dumneaei Safta sulgroae i de la stolniceasa Praschiva.
Arh. Nationale Bucuresti, Doc. istorice, CCLXV/21. Orig., hrtie difolio (30 >( 20,8 cm),
filigran, doua sigilii Melare, aplicate In cemealA, unul oval, neclar, i unul octogonal, avand un scut
heraldic in cmp, incArcat cu o pasAre.

I Asa scriem".
2 De asemenea, zapis".

1645 (7153) august 3, Iasi

148

Surt di pe o carte sarbasca de giudecata de la Vasalie v(oie)vod, din leat


7153 <1645> avg(u)st 3.
124

www.dacoromanica.ro

Prcum au venit Innaintea noastrA 0 innaintea tuturor boierilor notri ai


Moldav[v]iei, a mari 0 a mici, Filip, cu frati-sk, ficiorii Magdii, 0 Ioan, ficiorul
Sofiicdi, 0 Paul 0 Vasalie, ginerile lui Gavril, tot(i) nepot(i) lui Ifrim, 0 au prt de
fatA Innaintea noasht pe boieriul nostru BArsan vomecul de poartA, zicAridu acei de mai
sus scr*i) oameni, precum le 1npresoarA lor boieriul nostru 13Arsan vornecul giumAtate
de sat din Mihaile0, partea din gios. Si au aedtat precum acea giumdtate de sat nu este
Mihileti, ce Pop41i. $i au arAtat Inaintea noastrd 0 dres de la Alecsandru v(oie)vod,
pe a triia parte din satul MihAiletii, 0 iardi pe a nob parte din tot satul, In partea din
gios, 0 dintr-alt zapis de cumpArturg, iarA.0 de la Alexandru v(oie)vod, giumtate din
a noAa parte din tot satul. lar boieriul nostru de mai sus scris, BArsan vomicul, aa au
rdspuns cd are dres, pe acea bucatA de sat 0 sd chiamA Pop4tii.

Deci noi 0 cu tot Sfatul nostru am socotit 0 am poruncit boieriului nostru de


mai sus scris ca sa aducA dresale lnnaintea noastrA i nu le-au adus la zi, 0 iar4i i-am
dat lui al doilea sorocu 0 nici atuncea n-au adus nici un dres 0 iard0 i-am mai pus lui
a triilea sorocu, ca se-(i) aducA dres, 0 nicidecum n-au adus, poate cA. nu le-au avut.

Pentru aceia, domniia mea am socotit 0 i-am giudecat pre &it* cu dreptate,
ca sA aib a stpAni acei de mai sus scr4(i) oameni, acea a triia parte din satul
Mihdiletii, partea din gios, ce este mowlui lor, Ganea Zaiciulu, i a noAa parte din
tot satul, din hotar pAna In hotar, 0 giumdtate din a noga parte, iarA0 din tot satul,

partea de gios, precum scriia loru drsul de la Alexandru v(oie)vod. Iar boieriul

nostru Brsan vomicul sl n-aibA a se amestica in pArtile lor, nici a dobandi


niciodat in vci, piste aciastA carte a noastrd.
$i Intr-alt chip sA nu fie.
S-au scris in Ia(i).

S-au talmacit de Gheorghia Evloghi dascal. 1782 apr(ilie) 39.


Arh. Nationale Iqi, Documente, CLXXIV/26. Trad. rom., din 1782 aprilie 30, de Gheoghe
Evloghie dascAl.

EDITH: Ghibinescu, In Arhiva, p. 66-67, nr. 56 (aceeai trad.); idem, Surete, XXI, p. 66-67,

nr. 56 (acee4 trad.).

149

1645 (7153) august 4, Iasi

t Ilw EACH& soesom, B(o)ato m(H)A(o)cTTio, r(0)C11(0)A(A)prk 3EMA1


INGAMBCK011. Scriem domnie mea la sluga noastrA, la Dumitraco Cocris. DAmu-ti
tiri cA domnie mli s-au jaluit sluga noastrA Vasilie de BrWni pre n4ti rAz0 ai
sai, dzicandu ca-i fac ImpresuraturA pre unde au ei m4ii.
Petr-aceia, deaca vei vedea cartea [cartea] domnie mle, iar tu s socoteti cu

oameni buni, megiiWi), din sus 0 din gios, sA-i algeti moOla de <cd>ltra alp
raz0, cumu-i vor spune i dirsele, acolo la sat abuj(i); sA-i algeti din cAmpu, 0
125

www.dacoromanica.ro

din pAduri, i din lazuri, i din lalksteu i din tot locul, ce i sA va vini, pr<e>2 dirs

ce vor avea.
lar cui va parea cu strambul s'A' le dai <zi>I sA stea de fat(A) inaintea domniei
mle i s le faci o marturie, cum vei afla cu oameni buni.
TOE 1111111EM r(o)cn(o)AcTs(a) mu. IINAK He t011411HTE.
Ific, AMT(o) Ti; <7153/1645> its(rver) A <4>.
t GAMA r(o)cnoA(H)ink BEAtA.
Arh. Nationale Bucuresti, Doc. istorice, LXXXFX/115. Orig., hartie, sigiliu domnesc mijlociu,
aplicat In cemeala rosie, sters.
Ibidem, MCXXIII/191, f. 206 v. 207 (copie).
Inst. de 1st. A. D. Xenopol" Iai, Fotografii, XXVIII/149 (foto dupa orig.).
I 0MiS.
2 Rupt.

1645 (7153) august 4

150

Adecd eu, Isac, fiul lui Gavril, unchiul lui Toader de Valeva, cu nepotul
mieu, Roman, i cu fiul lui, Costin, scriem i mArturisim cu acest zapis al nostru,
precum de nime siliti, ci de a noastrd bundvoie, am vAndut a noastrA dreaptd ocind
i moie a treia parte de sat de Valeva, parta de jos, cu heleteul, campul, pomdtul,
padurea i cu toate veniturile lui Gavrila vomicul, In fata du(mi)sale Dima staroste
de CemAuti, Ciohodar namesnic, Lupul vame, Zota de CernAuti, Stefan Unguranul
ot tam i Lazar de Cernauti, pentru ...I.
Si, pentru mai mare credintA, am iscalit i am apAsat pecetile noastre, ca s s'A
tie.

7153 <1645> august 4.


Lupul Trandafir, martor.
Stefan i Lazar martori.
Eu, Grigori diac din CernAuti, am scris.
DupA Balan, Doc. bucovinene, I, p. 245, nr. 141. Trad. rom., dupA o copie germ., care se
Ostra la Arh. Cemauti, Liber Granicialium, IX, p. 505-506.
I Nota editorului: lipseste".

151

1645 (7153) august 5, Iai

f Adeca eu, ntrasco Boldescul ce am fostu armas, scriu i rnArturisescu cu cestu


zapis al mieu, cum am <a>vut park In cAteva rnduri, cu Dumitrasco uricariul, pentru a

126

www.dacoromanica.ro

patTa parte de sat de Popeti, din parte de sus, ce-i pre Sirt, In tinutul Neamtului, ce
aci a patra parte de satu au fostu cumpArahrd parintelui mieu, lui Toader Boldescul ce
au fost vornic, de la Ion II&lie, i de la Hociungu cel batran i de la alti oameni a lor.

intr-aca, noi ne-am tocmit, de bunAvoia noastr, i mi-au datu dumialui


Dumitraco, cinci boj, dereptu eaptedzeci i doi de talen i bdtuti, intru mana mea,
dinaintea dumisale giupan[n]ului Toderwo marele logoft i dinaintea altor boiari,
cari mai gios au iscAlit.

Si dirse ce am avut pre acea parte de mind ce mai sus scriem, de


cumpartura de la acei vandztori i de lntdritura de la Moiseiu vodi, toate le-am
dat pre mana dumisale, ca sa-i fie lui direptl ocind i. rascumparAturd, pentru aci i

s-au venit lui sa rscumpere, aci au fost i dumnealui monean de acolea. Si de


acmu inainte ca sa nu mai aibu eu treab() Intr-acea giumAtate de sat, In partea de
sus, nici feciorii miei.
Si, pre mare credint, am isalit cu mana mea i au fost i feciorii miei de
fat(5.), Gruit(A) i Dumitraco, candu am fcut aciastA tocmald. Iar de sa vor mai
afla niscare dirse, pre niscare parti de ocin intr-acea parte de sus, ori la mene, ori

la feciorii miei, si nu si creadz, ce iar4(i) s se dea pre mana dumisale


uricariului, nici s mai pardscu eu sau feciorii miei pre dansul, nici dumnealui pre
noi, de aciasta Ord, nici odAndoar In vci, preste acest zapis al nostru.
$i eu, Chiril am scris, s s(e) fie.

Ific, 00 tt(t)To ,piir <7153/1645>, m(k)c(A)10 as(rvrra) '-i- <5>.


1I3, IhTpa wito 60AAECWA 6NB aprum <m.p.>.
113, Tompawko BeA A0r0+(e)T, HCAAA <m.p.>.
113, ,A,VMHTpAll1K0 EitThu, enwrap <m.p.>.
133, reopru Ille+AN A ct?gyip), HCKAA <m.p.>.
113, lipeANNHA 1311KVA614 Gen uieTpap <m.p.>.
1I3, Iherpauso 4Horoni 643 AOr(0)+(e)T, HCKAA <m.p.>.
P4KOSHN(11) Ilextui nor(o)+(e)T <m.p.>.
Ihic(4) I?

tI3, HUNAN) AOr(0)+(e)T, HCKAA <m.p.>.


tI3, fimpeu PIIKOBHNN HOCTeANHK, HCKAA <m.p.>.
fI3, A9MHTpAIHKO aopuNK, HCKAA <m.p..
tI3, AAMACKHN nvnIncis WT HOME', KIM <m.p.>.
tI3, &CHAN 1{0pAAT KIIM(%)pALH, m-am prilejit <m.p.>.
tI3, HAMA &NOT% BOpHNK <m.p.>.

<Pe verso-ul filei a doua, o Insemnare contemporand>: t

antic

3a

n'nemaitio NA 4eTspiatia 4ACT WT lloneutni (1. Zapis de cumpardtur pe a patra

parte din Popeti").


Arh. Nationale 1a.5i, Fond Spiridonie, XXXI/52. Orig., lartie difolio (30 x 20,4 cm), filigran,
cemeali cafenie.
EDITH: Ghiblinescu, Ispisoace, 11/2, p. 79-81, nr. 48 (orig.).

www.dacoromanica.ro

127

<Aprox. 1645 (7153) - 1646 (7154)> august 6

152

f intru tot cinstit printeli nostru, dumn(e)ata, log(o)f(e)t(e), sd fie


dumn(ea)ta sdndtos. Ddm tiri dumitali, ca pdrintelui nostru, pentru rndul
gupdnsdi Ii Strdtuldtoia i lui Vasilie, cd au venit cu cinstita cartea mane sali, lui
vodd, la noi, la mejiiai, ca s socotim pentru o parte de 'wink din satul Bradiceti,

partea lui Pobihnd, car(e) parte au dzis giupdneasa lui Ghietdu cd ou cumpdrat
giupdnu-sdu, Ghieteu, de la Pobihra. lar giupdneas(a) lui Stratulat, Ina' au scos
dres cum au cumpArat Strdtulat, el, acea parte de ocind.

Deci noi ne-am stran<s>' multi o(a)meni buni i bdirdni, mejiiai di pren
pregiur, i am socotit i ne-am Intrebat unul pre altu, dorti sd va af[f]la cineva ca sa
tie el, sau sd hie audzit din pdrintii lor sd hie ffindu ctun au cumpdrat Ghietdu.
Deci noi, dumn(e)ata log(o)f(e)t(e), noi nu tim cu sufleteli no(a)stre, nici
am audzit den pdrintie nogfltri, sd hie cumpdrat Gheldu acea parte de ocinnd, nici
alta. Iar de va avea dumneaei nescari derse undeva, ja le va sco(a)te, sau nescare
o(a)meni, rar(d) noi, sd hie fostu intr-acea tocmald, dumneaei s va Inderepta, iar
noi nu tim.

De aceasta dam tiri dumitali, lar dum(ea)ta vei socoti cum te va ndstvi
milostivul DurnnAdzdu.
SA fie dumnata sndios, intr-ai mul

i buni, WT Xpicre,

Noi, slugi mdriei sali, lui vodd, popa Toader ot Rdspopi, i Chirila,

Dumitraco Burghli, i Ionaco Leu, i Irimie, i Iachim, i CAzacul i


multi oameni buni, di pren pregiur mejiiai.
$i, pre mai mari credintd, ne-am pus *i pecetili.
Arh. Nationale Bucure0, Episcopia Hui, XXV/23. Orig., /Artie (31,5 x 20 cm), filigran, rupt
la Indoituri.
Idem, Ms., nr. 546 (Condica Episcopiei Hui), f. 129 v.-130 r. (copie).
Inst. de 1st A. D. Xenopol" 1ai, Fotografii, XXVIII/152 (xerocopie dupA orig.).

Datat dupA doc. din 1645 august 24 qi din 1646 februarie 20, cnd jupneasa StrAtulAtoaie se
judecA pentru o altA parte din satul BrAdiceti.

EDITH: Catalog, II, p. 374, nr. 1905 (rez., dupA orig., datat: <Cca. 1646 1650> august 6).
I 0111iS.

2 de la Hristos, amin".

1645 (7153) august 7

153

Noi' Vasile v(oie)vod, cu mila lui Dumnezeu, domn al TAM Moldaviei.


Dat-am cartea domnii mle slugii noastre, lui Bolea aprod, ginere lui Ciontrtan, ca
sd fie tare i putemic [cu] a cduta i a cerca cu carte domniei mele ca oriunde va
128

www.dacoromanica.ro

afla in tara domniei mle pe loan Butcul, pe Vasile Butcul, si pe Toader si pe


Drdgusca, cu fiii ei, acestea pentru ca au fost drepti vecini si au fugit de vecindtate
si dajdea dn sat din ...2, lAsindu-si dajdea acolo in sat.
Pentni acia, unde sA vor afla in tara domniei mle sau in sat boieresc sau
calugresc, oriunde sA vor afla, sa fie volnic a-i lua de grumazi, cu toate bucatele

lor, s-i duel la sat

...2,

$i nimene sd nu cuteze a tin sau a opri preste cartea

domniei mle.

TO flAelliNT3.
,71ir <7153/1645> as(nrcr)

<7>.

Dupd ce vechie s-au scos de mine dascalul Vasile din Cordon.


Arh. Nationale Bucuresti, Doc. istorice, CCLXIII/4. Copie.
1

Gresit, In loc de: Io".

Loc liber,

Gresit, In loc de: Toe mum.

1645 (7153) august 8, Iasi

154

liw &OWE BOCSOAA,

E(o)Neielo

nA(n)A(o)cifio,

r(oc)ii(o)A(4)rh

36M411

4ii1WAM5CKOH. a)K(6) 11111111,4 npAA NAM] a npilA EMCHMH 11411111M" MOAAARCKHAAN


6044H, BEANKHAU1
M4AHM14, own r(o)cn(o)A(ci)s(a) MN 04401fMliTp4111140 vpeup
11

N Amu] Mui3OM valor KpATN c'h Writ HAW 1111Tp4111110 EOAAECKVA BNB 4pm4m,
NW 11040511114 WT chno Bonet" EMMA 11040511114, 470 NA GOT, V B(0)40CT
pill11141H

NemEi4liCK011,

err

tin%

TOA

impicenoscleT
WT14(14)N11,

BOAMCKVA,

CUTA

11040511114
CBE

CEAO

44CTV NM,

4TO MIN HAWN Irk


C11146

11011411 11

1193Tp4ll1KO
TOA

FlpABA

WTH(H)14V

ell

ROAAECKVA,

1104051111114

fi

C640.

144344 [OA NAM, IMO eCT TliX

itlfile*Filf MV ti w(T)1v ero WT X011144,


lim WT T444

MAN, AVAiNTpAWKO vow,

BNIII(e)

HAWN

AtAN(N)IIV

FAUX KV116*14 11

CAVrA

44CT14

guic(e)

114 11111

34

D1sTp411I140

34 wTH(Oinr npasH

14 WT X041f1411f H WT WINN p'h31111114

HapeAeihe 34 KV1ICK1114 WT THX npoAcKuruka N


34 noTriruicAenYe WT MOWN MORIAA BOBOAA.
11140
Mli H C11 El& CIIEVIIT r(o)cn(o)A(cT)s(a) MN ciataTpixoni TiX
WOW& 47O 144M V114301144 IhTpaimo BOAMCKVA N wspivroxom rh NCT141414010
11

VKABVBAA

KM ECT Ivan Kvnemia


GOAAECISVA

11444

11.11Tp4WKO

BOAAUKVA

BNB ABONIHK, WT TOA 11040511114

II

51411111A10,

wT(11)4v
%%CT

cmoemV,

TOME!,

11040511114, A BOMBE

tie 114146T Kvnemiv, 4TO WN VIVEC401144 53 11'hI404% AtA0 C'h csoero MM.
RI%
Tonuice, crurra MU% 1111Tp4WKO EOAAECKVA BIB apmaw,
34 ero
AOROM 50410, 1161414M nenowneti A He opine/man, nommpun cda ti ClITB0p144
TOKMC4(6) C.1% can r(0)c41(0)MCT)5(4) MN AVMHTpallIKORN vimusap 14 MA HeT
50411 Aoeptix N CEIANAA MCAT H ABA Tailepil GliTiq,
41%
pinc(u) 1111Tp4111KOBN

129

www.dacoromanica.ro

EGAAECKKVA apmaut, WT npiA NAM]


4111{%

11

ripi,4 HAIMIMH Oar. H Tow SHAH

N c(hO(o)se ero tu mmi, rpvtutti

14

AVMHTpAllIKO.

HNO Mli, IMO VBHAiXOM IIX Aosposontioe ToKmex(e) ucnnime sparetillo,


A MN N WT NC eupew(e) Alu,oxom noTsrkAuxom cnvram r(o)cn(o)A(cT)s(n) MN
AVAANTpAWKOB11 Ifp114p 114 TOA BNW(E) npiA pettettaa LIETBOITA 44CT SWIM, WT
ceno 1101111111, C'h AVIICTO 34 CTAB H 34 MANN 11 C'h BCC nprixo,w, HMO AA

ShAET emv ripma WTH(11)114,

11

spertretffle,

11

yolk H

iterrapioKAetife,

c'h Rut%

H NapeAR& 4TO 11MAA


EGAAECKVA 114 Ti)( 44CTH SA WT11(11)M1, VC61 EllICK(E) AM ril& pVKH CAW. H M
AOXGAGM

11110NOABHMH

1111KOMINCH,

114 RUH 1014111111.

NE NMAET 11411 ThrATH, pag CYA T'll}K(e).

H IN AA CA ne VMHWAET.
11Hc(4) oy Mc, R(II) n(i)To

,apNr, M(k)C(A)I4 as(rvan) ii.


NAM r(o)cri(o)A(H)trk Benin.

TOAEpe111K0 BEA AWr(0)41(E)T IICKAA <in.p.>.

TOAAEp <1111C4A>.

f Io Vasilie voievod, din mila lui Dumnezeu, domn al Tarn Moldovei. Jata a
venit Inaintea noastra si Inaintea tuturor boierilor nostri moldoveni, mari si mici,
sluga domniei mele Dumitrasco uricar si s-a parat de fata de mai multe ori cu sluga
noastra Patrasco Boldescul fost armas, pentru jumatate din satul Popesti, jumdtatea
din sus, ce este pe Siret, in tinutul Neamt, spunand sluga noastra mai sus scrisd,
Dumitrasco uricar, ca li este acea jumatate din satul Popesti dreaptA mind si dedina
si ii asupreste toed partea lui, Pdtrasco Boldescul, cu niste cumpdaturi de ocini, ce
ei au avut in acea jumatate de sat. Iar sluga noastra PAtrasco Boldescul, astfel a zis
Inaintea noastra, ca sunt acele parti de ocina drepte cumparaturi lui s'i tatalui lui de
la Hernic, s'i de la Hociugu s'i de la al ti razesi ai lor de acolo si ne-a afatat drese de
cumpdratura de la acei vanzatori si de Intarire de la Moise Moghila voievod.
Deci noi cu tot Sfatul domniei mele am cercetat acele drese ce ne-a ardtat
Patrasco Boldescul si am aflat cu adevdrat ca este dreapta cumpardturd lui PAtrasco
Boldescul si tatdlui sau, Toader Boldescul, fost vornic, din acea jumdtate de sus,
jumdtate de parte, iar mai mult nu are cumpardtura, ce i-a asuprit Ma' nicio treabd
cu puterea sa.
intru aceasta, sluga noastra PAtrasco Boldescul fost arma, de bunavoia lui,
nesilit de nimeni si nici asuprit, s-a Impdcat si au &cut tocmeald cu sluga domniei
mele Dumitrasco uricar si a dat cinci boj bunil si saptezeci si doi de talen i batuti, In
mainile lui Pdtrasco Boldescul armas, dinaintea noastra si Inaintea boierilor nostri.
Si atunci au fost de fatd si fiii lui, anume Gruita si Dumitrasco.
Deci noi, daca am vdzut tocmeala lor de bunavoie si Intoarcere deplina, noi
si de la noi Inca am dat si am Intarit slugii domniei mele Dumitrasco uricar acea
mai sus Inainte zisa a patra parte din sus, din satul Popesti, cu loe de iaz

si de
moard si cu tot venitul, ca sa-i fie dreapta mind, si Intoarcere, si uric si Intarire, cu

tot venitul, neclintit niciodata, in vecii vecilor. $i dresele ce a avut Boldescul


130

www.dacoromanica.ro

pentru acel pArti de ocini, toate Inca le-am dat In minile lui. Si sd nu aibd a mai
pentru aceast para.
$i altul sA nu se amestece.
Scris la Iasi, In anul 7153 <1645>, luna august 8.
t insusi domnul a portmcit.
Toderasco mare logofa't a iscAlit <m.p.>.

t Toader <a scris>.


<Pe fila a doua v., o insemnare contemporanA>: t
EVATNY 1.14 LIETNY6T4A LIACT WT ceno iloneufia,

3141TH C(A), BMW LIACT

114 CHpiT,

saw sa Tiiw(e)
13(0)AOCT 116ME11,CKON,

Acest zapis de pArA si de intoarcere pe a patra parte din

satul Popestii, pe Siret, Intinutul Neamt, sA se stie, partea de sus") <continue&


aceeasi vreme>: de la Dumitrasco uric(ar) de cumpAithirA, ispisoc donmescu.
Arh. Nationale Iasi, Fond Spiridonie, XXXI/53. Orig. slay, hrtie difolio (41,7 x 26 cm),
filigran, sigiliu domnesc mijlociu, timbrat, craut. Cu o trad. din sec. al XVIII-lea.
EDITH: Ghibrtnescu, Ispisoace, 11/2, p. 81-84, nr. 49 (orig. slay si trad. editorului).

Pasajul: an vpuisapH 4M neT

HUH 013p11X H

ce", scris Cu alta cerneala.

1645 (7153) august 8, Iasi

155

t liw Enctinue soesom, E(o)Nefio m(a)n(o)cfilo, r(o)cri(o),4(4)p1 3eMAN


AIWMARCKON. Scriem domniia mea la sluga noastrA. PAtrasco Boldescul. DAmu-t(i)
stire cA s-au jeluit innaintea domniei mle Macsin den Schiai, dzicAndu c s-au
InpArtit ocina i dlnitele cu fnul de cat& rdzasii sAi, iar niste rAzs(i), nepotii
lzrnArandei calugaritei, i cu alti oameni, ei au mersu de i-au cosit fnul cu triia lor.

Dereptu aceea, deaca vei vedea cartea domniei mle, iar tu sA. mergi s
socotesti, cu oamen(i) buni, cAt f'anu vor hi cosit acei oamen(i), pre p<a>Irtea lui
dea fanul lnnapoi, <ci>lne cAt va hi cosit.
Macsin, s-i faci lge dereaptA,
lard cui va pdrea cu strambul, sA stea de fat(A) inna<in>ltea domnii mle.
11414K

He VLINNNTE.

t V hic, n(i)T(o) ,,WriF <7153/1645> as(rvrr) <8>.


t r(0)C11(0)A(N)W11

t epEMNIA <MUM>.
Arh. Nationale Bucuresti, Doc. istorice, XLVII/191. Orig., hrtie, rupt la indoituri, filigran,
sigiliu domnesc mijlociu, aplicat In cernealtt rosie, sters.
Inst. de 1st. A. D. Xenopol" Iai, Fotografii, XXVIII/155 (foto).
I Rupt.

131

www.dacoromanica.ro

1645 (7153) august 8, Suceava

156

t Eu, Lazor cizmar, i cu feciorii miei, marturisescu, cum, de bun(a)voia


mea 0 cu voia feciorilor miei, de nime nevoiti, am vandut o bucat(a) de loc, de
gradin(a), den locul casei dennapoi, am vandut giupanului Stav'r i giupainsei
sale, dereptu eas<As>'pradzce lei, ca sa-i hie dereapta cumparatur(a) i ocina
lui Stavar i fameii sale i feciorilor sai. Acel loc 1nsa n-am vandut in lungu, ce in
cunnedzi, pan-In cela gardu.
$i ceasta tocmala fost-au: popa Gheorghie cel domnescu, i Frangule stolnic,
Solomon cizmar i Erimiia Iu14, ce au scris, cu dzisa lui Lazor 0 a feciorilor lui Lazor.

Si eu, Lazor, pus-am i pcetea i m-am rogat marturilor de -au pus


pecetile, de credinta, sa n-aiba val, nici Intorsatura, In vci.
Illic(a) etc N4(asa), n(i)To
<7153/1645> as(rvcr)

<8>.

epemura 1ItiA11111 HCKAA <m.p.>2.

t Eu, popa Ghiorghii, martur3.


t Eu, Lazor, pus-am dgetul.
t13,

fhpatirsdAH CTOA(HHK),

HCKAA <m.p.>.

<Pe verso-ul filei a doua, o insemnare In limba greaca din sec. al XVIII-lea).
Arh. Nationale Iasi, Documente, CLXXIV/27. Orig., hartie difolio (30 x 20,5 cm), filigran, un
sigiliu melar, octogonal, neclar, si o amprenta digitala, aplicate In cemeala.

'Dais.
2 Sigiliu melar.
3 Amprenta digitala.

1645 (7153) august 8

157

t Adeca' eu, Ionaco Deuga,

cu femia mea, Anesia', sponem

marturisim cu cestu zapis al nostro2, cum am marsu noi, de bunavoia noastra, la'
s(fan)ta maThastiri, la Pangarat(i), d am dat o poiana ce am din sus de Straji, pe apa

Bistritae2, dereptu gura Tarcaului, Ora In Stance, de iasta parte; o ame dat' de
m-am scris la pomnicul cel mare 0 sa ne faca trei sute de leturghie.
De iasta scriem i marturisim cu acestu zapis al nostru.
$i In tocmala no(a)stra au fostu: Mitrofan de Besarecani, i Veniiamin tij,
Vasilcea din sat den Darmaneti.
5i, pe mai mari credinta, ne-am pus i pecetili, ca sa s(e) tii.
B(h) A(k)T(o) )1,3pHr <7153/1645>, m(k)c(A)Litt 4a(rvvra), <8> A(k)HH.
Arh. Nationale Bucuresti, Manastirea Pangarati, 111172. Orig., hartie (29 x 20 cm), doua
amprente digitale i trei sigilii melare rotunde, aplicate In fum, avand In camp: unul silueta unei
femei, al doilea o legenda si un decor neclar, iar al treilea o pasare (?).

132

www.dacoromanica.ro

Inst. de Ist. A. D. Xenopol" Ia.5i, Fotografii, XXVIII/157 (xerocopie).


EDITH: Catalog, II, p. 357, nr. 1798 (rez. dupA orig.).

I Scris deasupra rndului de aceegi mind.


2
3

Aa in orig.
pAnA In StAncA", adAugat ulterior deasupra findului, de altA mina.

1645 (7153) august 8

158

t Un zapis, din veletu 7153 <1645> avgustu 8, di la Craciun din Ghicani vi


di la frate seu, Dumitravco Cherjila, scrie c-au facutu acestu zapis la mana lui
Chicovu comisu, ca sa-i fie de credint, precum sa sa vtie ea, dand un armsariu

galban a dumisal(e) intr-o groapa a noastra vi perindu calul, ni-au trasu la


giudecat. Si, dandu-ne sa-i platim calul, noi ne-am avedzatu cu dumn(e)lui vi ni-am
pusu dzi, in patru luni, sa-i dam armasariul in(a)poi, precum au fostu a dum(i)sali
ori sa-i dam 50 lei. $i i-am pusu 2 Olt de movie din Ghicani, din Levuca in giosu,
ce s-ar alege a noastre drepte movie, iar nefiind nici calul, nici banii la dzi, sa fie
movie a dum(i)sal(e), sa-i ramae dreapt mina vi movie, in veci, dum(i)sal(e), v'i [vi]
copiilor dum(i)sal(e) vi niamului dum(i)sali.
Si movie iaste hotarata pana in hotarul Bujoranilor.
$i la tocmala au fostu multi oameni din Ghicani, carii ii arata la zapisu totu
anume. $i voltuzul Sandul din Barladu cu 6 pargari, carii v-au pus pecetil(e).
Si preutul Vas(i)lie de Ghicani au scris zapisul.
Arh. Nationale Igi, Documente, DCVI/8. Copie tntr-un izvod, din 1761 mai 25, de Simion
Checo uricar.

1645 (7153) august 9, Iasi

159

t Mu

BACH&

BOEBOAA,

B(o)wYlo

m(H)A(o)vaio,

r(o)cn(o)q(4)p%

BeAiAll

Dat-am cartea domniei mle pArintelui vi rugatoriului nostru, lui


Ghidion episcopul de Hui, vi pre cine va trimite ca sa fie tare vi putemic cu cartea
domniei mle a lua pre Ion Harcal, ce tine pre Tecmaneasa, cu toate bucatele ce va
AIWAMSCKWII.

avea, vi sa-1 clued la satele svintei Ipiscopii, unde vedu vi par<i>2ntii lui, pentru ace
este vi el vecin direptu de movie svintei Ipiscopie.
Si nime sa nu cutedze a tine sau a opri preste cartea domniei mle.
TOe 11HIlleM r(0)01(0)ACTS(4) MIL 14NAK tie tNitiliT(e).
V IfIC, B('h) A(t)T(0) ,3prir <7153/1645> as(rvcT), i: <9>.

GAM r(o)cn(o)A(m)ins FiedIA.

IiiiiiriMil(91) <NW>.
133

www.dacoromanica.ro

Arh. Nationale Bucureti, Ms. nr. 543 (Condica Episcopiei Hui), f. 50. Orig., liar& (30 x 19 cm),
rupt la Indoituri, lipit pe alta foaie, sigiliu domnesc mijlociu, aplicat In cearfi roie, deteriorat.

Melchisedec, Cronica Hufilor, p. 117 (rez. dupA orig., cu data de an: 1647");
Catalog, II, nr. 1799, p. 357 (rez. dupa orig.).

I Scris peste adra".


2 Rupt.

1645 (7153) august 10, Iasi

160

t liw BACNATe ROMA GOXY10 61(H)A(o)cfito, r(o)cri(0),A4prh 3MAN


11/1wmascHoli. Dat-am cartea domniei mle slugei noastre Dabijei apitanului sA fie
tare si putrnic, Cu cartea domniei mli a-si Orl a lui vecini, ce are la sat la
Toderesti, anume: Arsenie, i Ionasco si pre altii, s nu-i dea nemrui.

'ara cui va parea cu strAmbul, sA vie de fatA cu sluga noastr, ce mai sus
scriem.
Aceasta scriem domniia mea. 1111411 He omeT.

t
t
t

A('ll)T(0) ,,,aptir <7153/1645>


GAMA r(o)cn(o)A(H)wk REMIA.
<ntican>.
Ific,

as(rVer) 7 <10>.

<Pe verso-ul filei a doua, o Insemnare contemporanA>: t Toderestii, pe


vecini, car(e) scriu anume, i dintr-aesti este Ionita' cislariu, cu fii-su, Alecsandru;
<si douA Insemndri din sec. al XVIII-lea>: Todiresti <si o semnaturd a tmui spAtar,
neclark apoi>: Pe vecini, iar nu pe mosie. 7153 <1645> av(gu)st 10. Nr. 3.
Arh. Nationale Iai, Documente, CCXVI/11. Orig., hrtie (29,5 x 19 cm), filigran, rupt la
Indoituri, tAiat4 o portiune din coltul din stanga sus, sigiliu domnesc mijlociu, aplicat In cerneald
roie, neclar

161

<Inainte de 1645 (7153) august 12>


De la care <Vasile voievod>1 rAnduit esti si lnstiintarea cata Todirascu vel

log(o)f(a)t, cu curprindere cA au mArsu la nuinita mosie, <Holohoreni>1, cu Neculai


Ureche spat(ar), si au strinsu oameni buni, hatrAni, din sus si din gios, si pe razsii

de acolo pe toti, si au cetit dresali lui Ureche spat(ar), ce au cumpArat mosul sau,
Gavrilas log(o)f(d)t, In zalilli lui Petra v(oie)vod. Si s-au aflat stAlpitA i hotArtA
acea parte. Si atunce au umblat acel sat in opt bAtrAni si au fost stlpi acei opt
bfitrIni. Apoi, au iesit un bAtiin, cA au fost sterpu, si au umblat pe sapte bAtrni.
lar cand au fost In zAlile lui Costandin vodA, s-au legat Chirita post(elnic) de

au cumpdrat de la unul si de la altul, cine i-au vAndut, si au fAcut tot ispisoaci


134

www.dacoromanica.ro

domnesti, iscMite de Costandin vodd si de Pdtrascul log(o)f(d)t cel mare, care


dresd, ce au cumparat Chirir post(elnic) si dresA ce au cumpdrat Andriiasa, moasa

lui Neculai Ureche, de la Chiritoaia, li-au aratat Urechi. Si Intai au socotit


giumatate de sat, Intreagd, si din cealaltd giumatate, Inca o parte si o salpisd. Mai
apoi, au cercat Urechi si au mai gsit niste dresa de a ChiritAi, facute tot pe o vremi,
si au socotit i dintr-aceli dresa i putAnel lucru, nu vine satul tot a lui Urechi

spat(ar), caci sa aleg dresdli, care cata parte serie. lar rdzesii zac a le esti cu
Inpresuraturd i scriu eke dod dresd pe o parte vandutd, dar dresdli nu scriu in doe
dresa pe o urmA. $i s-au luat zi de imoavd sd vie Innaintea lui vodd i innaintea lui
marele log(o)f(a)t, ca acii fazasi alte dresa n-au ardtat, fard niste arfoloage.
Arh. Nationale Bucuresti, Doc. istorice, ms. nr. 5304, f. 17 v.

18 r. Copie prescurtata.

Datat In functie de doc. din 1645 august 12, prin care i se intareste lui Neculai Ureche spatar
stapanirea peste satul Holohoreni.

I Vasile voievod este pomenit In rezumatul actului precedent din condica - o porunca
domneasca, din 1645 august 12, adresata lui Patrasco Vorbinescul, ca sa cerceteze pricina lui Grigore
Ureche, mare vomic, cu niste oameni din Holohoreni.

1645 (7153) august 12, Iasi

162

llw

HACH&

Bosom,

E(o)NcTio

m(u)n(o)cillo,

r(o)cli(o)A(a)rk

BEMAE

iiiitvwsotou. Scriem domniia mea la sluga noastrd, la Patrasco Vorbinescul.


Ddmu-ti stire ca s-au parat de WA innaintea dornniei mile credinciosul i cinstitul,
boiarinul domniei mle, Urche vornicul cel mar(e) de Tara de Gios, cu o(a)meni
den sat, den Holohorni, pentru sat, pentru Holohorni, dzicandu ca au ei mosie
acolo.

Deci domniia mea am trimis boiari de la domniia mea de au cercat de


da<o>1 ori acolo si tot s-au aflat cA e<i>2 n-au nice o traba acolo. $i au inblat ei
far(d) de isprav(a), amestecndu, i mosie n-au avut; deci i-au rdmas boiarinul
domniei mle, Urche vornicul, ce mai sus scriem.
Pentr-acea, daca vei vedea cartea domniei mle, iar tu sd le pui dzi sd-si ja
casdle de-acolea, iar(d) de la vor lua pand la dzi, sa mergi tu singur sa le rdsipesti,
toate pn-Intr-una.
Aiasta-ti scriem, Intr-altu chip sa nu faci.
t V Inc, 6(%) A(h)T(o) F-41 <7153/1645> as(rtiCT) BI <12>.
t GAM r(o)cn(o)A(H)wh BEAM.
BeA AWP(0)+(E)T

MOO.

Arh. Nationale Chisinau, Fond 220, opis 1, dosar 234. Orig., hartie (19,6 x 31,5 cm), sigiliu
domnesc mijlociu, aplicat in cemeala rosie, neclar. Cu o copie din sec. al XIX-lea.
Inst. de Ist. A. D. Xenopol" Iai, Fotografii, XXVIII/162 a, b (xerocopie dupa orig. si dupa copie).

www.dacoromanica.ro

135

EDITIL Boga, Doc. basarabene, VII, p. 30-31. nr. XXVII (orig.); Moldova, IV, p. 133-134,
nr. 52 (orig. i trad. In limba rusA a editorilor).
I 0MiS.
2 Rupt.

1645 (7153) august 12

163

7153 <1645> avgust 12. Ispisocul donmului Vasale v(oie)vod, 1ntAreste pe


satul Holohorenii lui Neculai Ureche spat(a)r, nepotul lui Gavrilas log(o)f(A)t.
Arh. Nationale Bucureti, Achizitii Noi, MMDCXXXVIII/161, nr. 3 (rez. Intr-o copie a unui
perilipsis cu dovezi a neamului BuhuFsc").
Inst. de 1st. A. D. Xenopol" Iai, Fotografii, XXVIII/163 (xerocopie).

EDITH: Catalog, II, p. 357, nr. 1800 (rez.); Marcel-Dumitru CiucA, Silvia Vatafu-Gaitan,
Colectia Achizilii Noi, p. 120, nr. 1616 (rez.).

1645 (7153) august 13, Iasi

164

Carte de la Vasilie voievod <pentru Averesti, tinutul Roman>.


Arh. Nationale Bucureti, Marastirea Neamt, LXVIII/80, nr. 14. Ment.
EDITH: Catalog, II, p. 357, nr. 1801 (rez.).

1645 (7153) august 14

165

Vasile Lupu voievod Intreste lui Efrem Hajdeu stapnirea asupra mosiei
Citnicduti.
Dup Marcel-Dumitru Ciuca, Silvia Witafu-GAitan, Colectia Achizifli Noi, p. 120, nr. 1617,
cu mentiunea: rez. in inventarul de la pachet, doc. hind pierdut, DCCXCl/30".

166

1645 (7153) august 15, Iasi

Suret de pe ispisocu sarbAscu de la Vasalie v(oie)v(o)d, din let 7153 <1645>


avg(ust) 15.

Precum au part de fati 1nainte noastra sluga noastrd Irimie NAdabaico


ficiorul su, Lupasco medelniceriu, pe sluga noastra Lupasco stolnicol, nepot lui
136

www.dacoromanica.ro

Bucium biv vornicu, pentru un tigan, anumi Mihaila, feciorul lui Cioban, nepot lui

Cioban celui batran de la Crainici, cu feciorul lui Filip 5(i) muieri lui,
zacand slugile noastrel, Nadabaico, precum acel tigan este drept al lor, de
cumparatura, pre carile 1-au cumparat mo5u1 lor, Nadabaico biv vel vomicu, de la

Cozma, feciorul lui Grmaila, nepotul lui Necoara stolnicul, iar lui Necoara
stol(ni)c i-au fost de ba5tina. lar sluga noastra Lupa5co stolnicol au aratat inainti
noastra un ispisocu de la Petru v(oie)v(o)d de Intaritura pe toti tiganii ce-au avut
mo5u sat', Bucium biv vel vomic, i Intru acel ispisocu au fost pus mai pre urma 5i
pe acel tigan, Ciobanul cel batran, 5(i) nu are de dns(u1) nici o triaba.
Deci domniia me i-am giudecat pre dann5ii, dupa dreptate, precum am aflat

cu adivarat ca acel tigan au fost drept de cumparatura lui Nadabaico biv vomicu,
mo5u lui Irimie, feciorul lui Nadabaico, pre ai lui drepti i adevarati bani.
Deci au ramas Lupa5co stol(ni)c, nepot lui Bucium biv vor(ni)c, din toata
legea, iar sluga noastra, Irimie Nadabaico, 5.1 ficioriul sau, Lupa5co medelniceru,
s-au Indreptat 5(i) au pus ferue.

Deci de acum Inainte, acel tigan, anumi Mihil, ficiorul lui Cioban, cu
ficiorul sau, Hilip, 5i muierea lui, MHO, sa fie drepti robi tigani slugilor noastre de
mai sus scri5i, Irimie Nadabaico i ficiorului sAu, lui Lupa5co med(el)niceriul, iar

Bucium stol(ni)c sa nu mai aiba a mai pad de aceasta park nici a dobandi,
niciodat, In veci.
S-au scris In Ia5i.
insu5i(i) domnul au zis.
Todera5cu vel log(o)f(A)t iscal.
Gheorghii dascalu talmacitoiu.
De la Isprvnicia Romanului.

Posleduindu-s(e) cu cel adevarat suret talmacit de dascalul Evloghii, cari


suret sa afla la Arsnii Nadabaico, s-au Incredintat 5i de noi. 1796 iuli(e) 10.
Matei Sturza spat(ar)
Iancul Miclescu pah(arnic)
Arh. Nationale Bucuresti, Doc. istorice, LXXIII/11. Copie, dup. trad. de Evloghie dasal,
Incredintat la 10 iulie 1796 de Ispravnicia tinutului Roman.
Inst. de Ist. A. D. Xenopol" Iai, Fotografii, XXVIII/166 (foto).
I Asa In copie

1645 (7153) august 17, Iasi

167

11w

itionmacKom.

EACH& BOMA

B(o) N1.10

M(N)A(0)CT.1.10,

MX (6)

n<pii>1A

<N4>1 MN

MOMAFICKNMN sonlipH,

npTHAo WE

BEANKHMN H MAANAAN,

r(o)cri(o)A(a)prk
npip, RIICNMN

3eIHAN
NAIIICMN

CAitNil HAMM?, HOCTNN )gtIN

C11

137

www.dacoromanica.ro

spa'r<itax enat?, c>1(h1)nonn VpcVnosn, !HANN aware &sap, H VKASOEIAAN. nfyliA


NAM CI& MINI 34n11c SA csexirrencTso WT <MHOPH>1 AIOAN A0414, NA Mkt:
40M%pT4N whimmas Copo1ji<c>2ntan,
30T4 NAMIICHHK, H AHM1114114 whpirknas,
CHMIIWN Wp310 <1110A>IT&3 N C% fa whprapn, N HAN% rpeKVA, N Avon
WT E&AATA N WT MINX AIOANX Aospnx 14 CTApH, F1HCAelp<H 11%>1 TON 341114C
11

KAKO HCKSAINA HOCT1414 HCAK

11

C% GpATHIAX emg snw(e) nucannkx caonx npan(n)

WTH(H)NA H 4VilA14(11)144, 110A0BNIK4 ce>lno 00A014011114, EMMA 110<A0>28H114, 4TO


114 HIANAp, t? 3(0)AOCT COpORHCKON, C'h MiCTe SA CTAR H SA MAHN & H%1111Ap,
NA WG11 <c>iToponn, H C'h GEC npnx0A.
AAA HOC[C]THN N C% spaillax ennt?, Pi T4A1111 cpenrhunx, B'h pt?n(n)

rhovil,

c(koirk 80HK4,

AtA11(H)11A

<nwro>'+(e)T, 4TO TOA 110A0311114 CA0 SHAG HM 34


nx, rraparo AASAp 1111111(6) nncannonw, N 6111A

NA AA

WT

flp0A<4>A4 NAIMIX nnentenunn nx 1101401411WMV HOMO nwr(0)4(6)T, A HOTOM,


COIN% fro, rI.ANW14, UMW HA flp0AANCIAA. TA)KG, wn<ii IICK>1&1114A WT

Ner(o), no 4TO GRAO HM SA AtAll(H)N4? N noAosaer 14M HCIWWITh114.

IMO VRIIMIXOM TOT liCTRI4h sa<nnc WT nalio>lnix mom Aospm


CTApH,
BlipOBAXOM H WT HAC Elfle*(6) AAA0X0M II HOTtip%AHX0M CA&314
HAIIIEMV HOCT'hH3 HC<4K>1 N SpATTIAX enat?, c(ki)noan ittpc&nomm, annt?nn vraparo
HA
11A3Ap,
RHIN npiA penena 110AORNNA CA0 GOA<ON4i>141111, B1111114A
TOA
110AORHNA, C'h MIICTO 34 CTAB N 34 MAHN NA pima, WMINAp, NO W6t CT0p01111,
C% RC np<uxo>1A, KAKO AA G'hAET HM npasaa wru(n)nV, N RHIC&HAENTA, H
HNO MH,

11

tiplIK

110ATElp%)KAENTE,

CI&

11%CilM Aoxmona,

n<enop>lVwenub'

11411{0AN*6,

HA

BliMN.
H AA EMAeT WIN Arknca'rn CORN TOA 110A0B4INA ceno Ruin(e) nucatinx <110

rple MAMA 11 AWKAA ArMA nx, craparo /law, WTK% B%CH

CT0p01411,

HO

craponm? xoTapv, no Wm <113 BiKA>1 W*H[A11]BAA(N).


NH

<I. ii

C(A) He VAANWACT.

MC,

li(%) n(t)T(0)>3 *spur, ni(t)c(A)na asN'a al:,, Akhoni.

Caam r(o)cn(o)A(u4)11% s<en>2tn.

Tompatuno Ben nwr(o)+(e)T HCKAA <m.p.>.


Tomep <nlican>.

f Io Vasilie voievod, din mila lui Dumnezeu, domn al Tarn Moldovei. lath'
au venit Inaintea noastrd i Inaintea tuturor boierilor no0ri moldoveni, mari 0 mici,

slugile noastre Costin Jac i cu fratii <lui>', fiii lui Ursul, nepotii lui Lazar
batranul, 0 au arAtat Inaintea noastra un zapis de mrturie de la <multi>I oameni
buni, anume: Ciomrtan, pralab de Soroca, i Zota vornic, 0 Dimiian pa'rcalab, 0
Simion Huzeiu oltuz 0 cu 12 pirgari, i Para Grecul, 0 Miron din Bulata i de la
alti oameni buni 0 btrani, scriind <in>' acel zapis cum au rascumparat Costin Jac

i cu fratii lui mai sus scri0 dreapta lor ocind 0 dedira, jumAtate din satul
Soloncni, jumatatea de sus, ce este pe CAinar, in tinutul Soroca, cu loe de iaz 0 de
moart In CAinar, pe ambele pArti, 0 cu tot venitul.
138

www.dacoromanica.ro

$i au dat Costin i Cu fratii lui 150 talen i de argint, In mainile lui Ghidion,

fiul lui Voico logoft, care acea jumdtate de sat le-a fost motenire de la
bunicul lor, Lazar bdtrdnul mai sus scris, i au va'ndut-o nite rude ale
fdposatului Voico logofdt, iar apoi, fiul lui, Ghidion, a scos-o la vanzare.
Astfel, ei au rdscumprat-o de la el, pentru cd le-a fost de motenire i li s-a
cuvenit s-o rdscumpere.
Deci noi, dud am vdzut acel adevdrat zapis <de la,>' multi oameni buni i.
bdtrdni, am crezut i de la noi Inca am dat i am IntArit slugii noastre Costdri Jac i
fratilor lui, fiii lui Ursul, nepotii lui Lazar bdtranul, pe acea mai sus zisd jumdtate
de sat Soloncni, jurratatea din sus, cu loe de iaz i de moard pe pardul Cdinar, pe
ambele prti, i cu tot venitul, ca sd le fie dreaptd ocind, i cumpArdturd, i une i
Intdrire, cu tot venitul, neclintit niciodat, In veci.
Si sd aibd ei ali stApani acea jumdtate de sat mai sus scrisd, <pe>' care a
hotdmicit i a stdpanit bunicul lor, Lazar batrdnul, dinspre toate pdrtile, dupd
vechiul hotar, pe unde au folosit <din veac>1. Si altul s nu se amestece.
<La Iai, In anul>3 7153 <1645>, luna august, 17 zile.
t insu0 domnul a poruncit.
Toderaco mare logofdt a iscdlit <m.p.>.
Toader <a scris>.
Arh. Nationale Bucuresti, Doc. istorice, XLIII/77 a. Orig. slay, hartie, sigiliu domnesc
mijlociu, timbrat, avand In camp un scut polonez, Incarcat cu capul de bour, care are steaua cu sase
raze Intre coarne, iar la dextra semiluna si spada si la senestra soarele si sceptrul; scutul este timbrat
de o casca cu lambrechini, care are deasupra o coroana inchisa, Incadrata de cifrele arabe 1633; de jur

Imprejur trite doua cercuri perlate, legenda: t

li.v

Bacudie

soesop,(4),

6(o)Naio

m(ti)noeffio,

rocn(o)mpn Seim' ililwmascii(oN). ,siiZs (t lo Vasilie voievod, din tnila lui Dumnezeu, domn al
Tarii Moldovei. 7142 <1633 septembrie I 1634 august 31>").
Ibidem, XLIII/77 b (trad., din 1767).
Inst. de 1st. A. D. Xenopol" Iasi, Fotografii, XXVIII/157 (foto dupa orig. si trad.).
I Rupt.
2 0111iS.

3 Sub timbrul sigiliului domnesc.

1645 (7153) august 18

168

Alt ispisocu, de la Vasili v(oie)vod, din velet1 7153 <1645> avg(us)t 18, care

iard(i) Intdrti sf(n)ti(i) md(nd)stiri Secului tot pe acel vad di moard, pi apa
Siretiului2, i pe o bucatd de locu ci iast(i) din hotar(u1) targului Schia.
Arh. Nationale Bucuresti, Manastirea Neamt, CXIII/36, nr. 2. Rez. Intr-un perilipsis din prima
jurnatate a sec. al XIX-lea.
Inst. de Ist. A. D. Xenopol" Ia.si, Fotografii, XXVIII/168 (xerocopie).

139

www.dacoromanica.ro

EDITH: Catalog, H, p. 357, nr. 1802 (rez.).

Urmeaza cifra: 7193", taiata Cu o linie de aceea.0 mana.


pi apa Siretiului", scris deasupra de aceea.5i mana.

1645 (7153) august 19, Iasi

169

Suret de pe ispisocul vechi pe sArbie de la Vagle v(oie)vod, <scris>1 de


Pdcu, in Iesi, la let 7153 <1645> avgust 19.

No? Vasale v(oie)vod, domn Tdrii Moldovii. latA c viind inainte noastrd si
inainte tuturor boierilor nostri, mari si mici, boieriul nostru, Nacu vomicu de gloatd
si ...3 chieghica4 ...3 Vartic s-au giudecat de fatd inainte noasti, pentru un iaz ce
zice Vartic cd are, jumdtate de acel iaz, si cum cd ajunge hotarul Crdstinestii pdrd la
prdul Poletinului.

Deci domnie noastr am timis pe sluga noastra Bolerianuls uricariul ca,


strangand oamini buni, sA socotiascd pentru rdndul acelui iaz. $i asa, socotind sluga

noastrd ce mai sus ardtat(5.), cu oameni buni, si au facut numitului mai sus,
boieriului nostru, mdrturie in scris cdtrA dorrmie noastrd.
Dupd aceea, iards(i) al doile rind s-au giudecat de fata inainte noastrd pentru
acel iaz. Am trimes domniia noastrd pe Gavrila biv logofe(t), care cercetand si el

cu alti oameni buni, tot asemene au aflat, precum cd Vartic nu are nici o treabd la
acel iaz. Si iards(i) au dat mdrtorie in scris si acestui boier al nostru cdtrd domniia
noastrd.

Dupd aceea, iard al triile rand s-au giudecat fata <de>6 innainte noastrd,

tot pentru acel iaz, si pentru hotarul satului Sirutii. $i am times domniia
noastrd pe boierii nostri, Popdscul pdrcdlab, si pe Balan comis si pe Trandafir

pralab si pe Hajddu. $i asa, stringdnd ei oameni buni, au cercetat uricul


vechiu a satului Crdstinestii, in care serie semnele, si au gdsit ca nu ajungi
hotarul Cristestilor in semne. Boierii nostri de mai sus ardtati au pus sernne
drepte.
Aceia, de acum innainte sA aibd a tdne Cristestii pnA unde la serie uricul cel
vechiu, In semne, iar boieriul nostru, Cfriechiu17 vomic, sA aibd a tdne pard unde au
hot-drat boierii nostri de mai sus ardtati.

$i sd nu mai aibd a mai trage aceastd judecatd niciodatd, in veci, peste


aceastd carte a domniei noastre.
insusi(i) domnul a ponincits.
Toderacu vel logof(d)t.

S-au posleduit si esti intocmai cu cel adivdrat; 1811 iulie 8. loan Chescu
stol(nic).

140

www.dacoromanica.ro

Arh. Nationale Bucure*ti, Doc. istorice, Ms. nr. 90 (Condica de acte a lui Toader Hasdeu),
f. 39-41. Copie de pe trad. romaneasca i trad. rusa, de la Inceputul sec. al XIX-lea, verificata, In
1811 iulie 8, de loan Checu stolnic.
Arh. Nationale I*, Documente, CXLI/58, f. 1 v. (rez. dezv. Intr-o carte a Divanului, din 1811
octombrie 28).

EDITH: Codrescu, Uricariul, I, p. 165-166 (trad. rom.); Bianu, Catalog, I, p. 199, nr. 16 (rez.
dupa copia de pe trad.).
1 Omis.

2 Greit, In loc de: 1o.


3 Loc alb In copie.

4 Grqit, probabil In loc de: cneghina".


5 Greit, In loc de: Boraleanul".
6 OttliS.

7 Gre*it; In textul paralel rusesc numele este scris corect: Nacul".


Urmeaza mentiunea copistului:1(ocul) p(ecetii).

1645 (7153) august 20, Iasi

170

liw

Hama Boesom, E(o)meilo m(u)n(o)cfilo, r(o)cn(o)(a)in 3eMAH


Adec(d) au pdrfit de fati 1rmainte domniei ml(e), fAmeia PopAscului din
Mdtcani i cu ficiorii ei, we sluga noastrd pre Mihalcea diiacul, pentru o mo0e din sat
din Uriche0i, din partea din gios, dzicdndu Popdscoaia i ficiorii iai a au zalojit aceastA
mo0e, dreptu doi tal(e)ri buni, la Coma, socrul Mihalci din CopAc4ti, iar Mi[l]halce
au dzis c au cumpdrat acea mo0e Cozma, socru-sdu, a treia part din partea lui Vasilie
Popd(s)cul, cum au ardtat i zapis de la o(a)meni buni, mArturie cum au cumpArat.
AIGAAABCKOH.

Deci au rdmas Mihalcea pre Popdscoie 0 pre ficiorii ei, denainte domniei
ml(e), s aibd a-(i) un(e) el mo0ia i cu fratii sAi, cumu-i scrie zapisul, iar
Popdscoie i ficiorii sai sd n-aibd nici o treabd cu ace mo0e.
Deci de aiasta par sd. nu s(e) mai pdr(a)scd, In veci, de-acmu-nainte.
Toe HHIlleM r(o)cn(o),A(cT)sa MN. HHAK He WhAET.
t V Mc, s('h) A(t)T(o)
i <7153/1645> as(rtAT)

Ca

LIMA

<20>.

r(o)cri(o)A,(N)H%
<HHCAA>.

Arh. Nationale Iai, Fond Spiridonie, XIJ8. Orig., hartie (30 x 21 cm), filigran, sigiliu domnesc
mijlociu, aplicat in cemeala roie, neclar.
EDITII: Ghibanescu, Ispisoace, 11/2, p. 84, nr. 50 (orig.).

171

<1645 (7153)> august 20


t Adec(d) eu, Tudora, fata lui Toader de Portar(i), femia lui Ghervasie de

Oldneti, i cu feciorii miei, ...I, scriem i mArturisim cu cest zapis al mieu cum, de

141

www.dacoromanica.ro

neme nevoitA, nici asupritA, ce de bunvoia noastrA, am vandut toatA partea noastr'A
de mosie si cumpArAtur(A), ce-am avut de la tatA-nostru, Toader den Portar(i), ce lui

i-au fostu cumparaturd de la Hilip, toatA partea noastrA din sat din TigAnesti, pre
valea Sratii, In tinutul Vasluiului, ce o am vandut dumisali, lui RAcovit(A) Cihan al
doile logofet, dereptu cinsprAdzci galbeni, bani buni, sd-i hie dumisali dereaptd
ocin(6) si mosie, lui si feciorilor dumisali, in vci, denaintea a multi oameni buni,
anum(e): Gavril Bchiia de TAtrni, s'i popa Vasilie, si Toma Toderici, si Ursu si
altii de pre pregiur megeiasi.
lar, pentru credinta, noi am pu<s>2 pecetili s'i dgetili in loc de pecet(i), sA
aibd a-s(i) face dumnealui s'i derse domnesti. SA s(e) stie.

t rid1(t)c(A)ua as(rycT) i <20>.


Pop(a) Vasilie <m. p>2.
t Dgetul lui Toderici3.
f Dgetul Ursului3.
$i eu, Moldovan diiacul, incl m-am prilejit Intr-aceastA tocmal(d) si am scris
acest zapis.

<Pe verso, o Insemnare de la sfarsitul sec. al XVIII-lea>: Zapis pre TigAnesti


de la Tudora, femeia lui Ghervasii, fata lui Toader din Portan, pe Tignesti.
Bibl. Nationala Bucureti, Documente istorice, XII/8. Orig., hartie (19,05 x 14,05 cm), un
sigiliu Melar octogonal, neclar, i dota amprente digitale, aplicate in cerneala.
Inst. de 1st. A. D. Xenopol" Iai, Fotografii, XXVIII/171 (foto dupii orig.).

Datat dupa doc. de intarire din 1646 (7154) aprilie 21.


I Omis.
2 Sigiliu Melar.
3 Amprenta digita16.

172

1645 (7153) august 21, Iasi

t Adecd eu, Stratona, fata Anei de Iurghicni, nepoata ..., scriu s'i
m'arturisescu cu cesta zapis al mieu, cum eu, de bunvoia mea, de nime nevoitA, nici
asuprit, am Vandut partea mea de ocink ce s'A' va alge partea mane-mea, Anei, din
sat din Iurghicni, din vatra satului, si din campu, si din pAdure, si dintr-apd si din tot
venitul, cu tot locul cat s va alge. Aceasta o am vandut Todosiei, giupansdi lui
Bandur, direptu cincidzAci de talen, inse cu un cal ce au luat tatA-mieu, Ddnild,
dereptu treidzaci de talen, candu au fostu vornicul Bandur viu.
Si cat au fostu mai ramas, acmu mi-au fcut deplin plata, denaintea dumisale

Nniului vornicului, s'i a Rosciii si a Butei, vornicii de poartA, si a lui Barsan


vornicul si a lui Dumitasco uricariul, ca s'AA fie de acmu Innainte a ei direapta
ocinA si mosie, In vci.

142

www.dacoromanica.ro

oy IIIC, B('h) A(11)T(0) ,3ptir <7153/1645> as(rvyr) a <21>.


Milton As opm, liCKAAX, dinnaintea noastrd au fost aceastA tocmald mai
de apoi <m.p.>3.
113,

Buta vor(nic) <m.p.>.

<Pe verso-ul filei a doua, cloud Insemndri contemporane>: t Dat-au


d(u)mnelui, spdtariul Bohu, pre ceast parte de ocind arvon(A). Di-i va pldcea
dum(i)sale acea parte de mind, deacd va mrge dumnelui la Iurghicni, sd-i dea i
cia bani, s-i fac(d) plata deplin, de nu-i va plAcea sd-i dea banii innapoi, ce i-au
dat dinnaintea no(a)strd.
Patru galbeni au dat d(u)mnelui; fI3, IRMA wpm, SICK44X <111. p.>;
<i>: f Partea Stratonii, fata Annei, de la Iurghicni; <urmeazd iscAlitura

lui> Costandin Paladi hat(man) <m. p.>; .<i o Insemnare tarzie>: 7153 <1645>
aug(u)st 21. No. 4.
Bibl. Nationald Bucuresti, Documente istorice, 1196. Orig., hartie difolio (32 x 20,5 cm),
filigran, un sigiliu melar, oval, aplicat In cemealA, al lui Nniul vomic, cu un scut heraldic in cmp,
incArcat cu un decor neclar hexagonal.
Arh. Nationale Iasi, Fond Ministerul Justitiei, Anaforale, nr. 40, f. 23 v. (rez., din 1841).
Inst. de 1st. A. D. Xenopol" Ia.si, Fotografii, XXVIII/172 (foto dupA orig.).
I Loc liber.
2 sa", scris peste alte litere sterse.
3 Sigiliu Melar.

1645 (7153) august 22, Iasi

173

liw EACH& Roesom, E(o)Neilo m(On(o)rfilo, r(o)cn(o)A(a)prk 36MAII


Dat-am cartea domnii mli lui Apostol Cehan spre acea sfi hie tare i
puternic cu cartea domnii mle a tine i a opri o parte de ocin(A), ce au cumpdrat
socru-sdu, Bolea, de la Boziana i de la soru-sa, Dumitra, din sat din Prigorcni,
il/LOAAABCK011.

nimenea sd nu are sau sd cosascd acea partea, nici sA aib o treabd.


Iar cui va pdrea cu strAmbul, sd vie sd stea de fatd inaintea dornniei mle. Si
nime sd nu cutezA a tine sau a opri prste cartea domniei mle.
oy Irk A(t)T(o) ,opur <7153/1645> asr(vvr) a <22>.
t ettAM r(0)C11(0)A(01191 BEAM.
t AIGAMILIN <111ICAA>.

Arh. Nationale Mehedinti, Colectia Dr. Constantin I. Istrati", 11118. Orig., hartie (31,5 x 19,5
cm), degradat si lipsA 1/3 din dreapta textului, restaurat, sigiliu domnesc mijlociu, aplicat In cemealA
rosie, neclar.
EDITH: GhibAnescu, Surete, XVI, p. 75, nr. CVII (orig.); Col. Dr. C. I. Istrati", p.75, nr. 136
(rez. dupa orig., Cu data: <1645 (7153) august 22> si mentiunea editorilor: datat dui% un regest mai

143

www.dacoromanica.ro

vechi, Intocmit tnainte de degradarea documentului i anexat la document. Vezi i Ghibilnescu, Surete,
XVI, p. 75, nr. CVII).

4nainte 1645 (7153) august 24>

174
6TO

Aa,

OTpliTiMAT BM ara, marturisescu eu cu gura me la danie 0

savarenie me cum am dat fetii meli, Maricuta, zeci boj de plug i trei tineri, 0 zaci
vaci cu vitai 0 trei tineri, 0 apte iape cu manzi, i zeci mascuri, 0 150 de matee de
stupi, 0 200 de oi, 0 viili in Dric, cu crami, de la Mantul, i satul Hurdugii, cu

culi, cu iazuri, cu vecini, cu tot vinitul, 0 parte de Daneti, din cat sa va alege
parte no(a)stra, 0 prisaca de la Hurdugi, iar din giumatate de sat Futeleti, In
giumatate, cu tot vinitul, 1 din Pojorani, de la Prut, din cat sa va alege partea
no(a)stra, in giumatate, cu tot vinitul, 0 din tigani, In giumatate, 0 din povijie
casei, i din argint, 0 o sabie, 0 o arvana 0 un ilic. Aceste le-m dat fetii meli,
Maricutii, curn scriem mai sus, denainte popii lui Tene, i Macarie capitanul, 0
Romwo, i Gligorie Colacei 0 Ionaco Godinac.
lar carile va strica cuvantul meu sa fie treclet 0 proclet.
Si eul, sluga agdi Beldiman, am scris.
f13,

eTplITSYMIT 4rh2.

Si eu, popa Fenea, am fostu de &Ka) 0 marturisascu, prcum scrie mai sus.
Dupli Ghibgnescu, Surete, VII, nr. C, p. 124-125. Orig., fad datr, cu mentiunea: patru
peceti In fum: paski i initiale".

Datat dupli doc. urmAtor, din 1645 (7153) august 24, Ia4i prin care Vasile Lupu voievod
judedi pricina dintre jupSneasa lui Strltulat fost agii i jupOneasa Gongoae pentru o parte din satul
Brildiceti.

I In textul editat, greit: cu".


2 Mentitmea editorului: I(ocul) p(ecetii)."

1645 (7153) august 24, Iasi

175

liw

EACH& soesom,

E(o)aio

m(a)A(o)rapo,

r(o)cri(o)A(o)p% 36MAH

MOM4BCK011. Adeca au venit de s-au parat de fata Inaintea domniei m<le>I

Gongoaie, cu giupaneasa lui Stratulat ce au fost agA, pentru o mina de la


Bradicqti, ce o au cumparat Stratulat de la feciorii Stoicai, iar Gongoaie au dzis2
ca partea ei nu o au vandut Stoical. lar Stratulatoaie au adus i uricul 0 zapis<ul de
la>2 Stoica, cum acea ocina o au cumparat de la Stoica i partea Gongoaie.
Deci au ramas Strdtulatoaie pre Gongoaie, denaintea dornniei mle; sal(i)
tie Stratulatoaie mo0ia, iar Gongoaie sa n-aibd treaba4.
144

www.dacoromanica.ro

TON 1111111EM. HIM Ile BVAET.


Orf hic, A(t)T(o) ,optir <7153/1645>

As(rvcT)

<24>.

t Gn r(o)cn(o)A(n)irk
Arh. Nationale Bucuresti, Episcopia Hui, XXV/8. Orig., hrtie (30,5 x 20 cm), rupt la
Indoituri, sigiliu domnesc mijlociu, aplicat In cemeala rosie, avand In camp un scut heraldic Incarcat
cu capul de bour, cu steaua fare coarne, soarele i spada la dextra i semiluna i buzduganul la
senestra; capul de bour este timbrat de o coroaria deschisa cu cinci fleuroni; pe margine Intre doua
cercuri perlate, legenda: t litv &awe Gomm, h(o)tieflo m(11)4(o)vrTio, r(o)cri(0)A(4)F6 Beme
lo Vasilie voievod, din mila lui Durrmezeu, domn al Tarii Moldovei").
Monmacaok
Idern, Ms., nr. 546 (Condica Episcopiei Hui), f. 122 (copie).
Inst. de 1st. A. D. Xenopol" Ia.i, Fotografii, )0CVIII/175 (foto dupa orig.).
EDITH: C. Aricescu, Indice, II, p. 66, nr. 1942 (rez. dupa orig.); Catalog, II, p. 357, nr. 1803
(rez. dupa orig.).
I

0MiS.

Urmeaza un pa" sau ca", taiat

Cu doua

linii de aceeasi mina.

Patat.
4 a", facut peste alta litera.
3

1645 (7153) august 24, Iasi

176

t Ge

oyso 43,

,A,VMI1TpV POHJK4

AgeopilliK

EOTtallAHCKkIH,

cstAnTeAcsaVio

CHM MICAN(EM MUM MO HOTOKMHX0M Ci C'h POMAN erlfM'hti N C'h SEC


C1160p WT c(A)T44 MONACTkp FOAlieBli WT VLF hICKTN, rAex(e) ECT XpAM
E%StieCellYe T(ocnoA)A E(or)A
Gn(a)ca thunero tc(VcA) X(pncT)A, no HAWN
MGM BOAR, MOM 1iellO1inKAN61 A NH Hp11c1iA0B41lNIsl, ti clown CHM AIOAN
C'h

11

AOSplall

1138p4X0M

XOTAp,

3114M146,

B11

cenv Hunepettuim N CEAV TOM614IHM, WTKii xoTapv CEAV HAMM& linCTEIIIHM,


b' SOAOCTII MACRON. H TAKO 11O<CO>KOTHRIIIN Cis ThlAill A10# AOSpittAiti, soTopku
livinuan
XGANAH Ch 60p03118MN HA rpasax, N ['PUTMAN CANN
AOA rk VCTA B'hAt111, HUTASIIXOM Apten
AINXAAIIM, Il WT TAM AOANN010
KAMEN,

rAe liNteliVeT RApAK103EA,

N WT TAM V AAAWKOM 'i(e)pea

H WT TAM V AOA st? s(e)per


TAMO 110CTABHX0M
MOCTV tamiro, craw, re npsxoAnAs KANIVW7111.
ItAmeti

SHX1110

HpERAA'11,

AO

BEAHKAr0

TAKO H3Hp4XOM xoTap MUM B111111() filiCANIIhM CeAWM, 4 KTO WT


pASOpHT culO TOKM0K(6), HAN 43 HAN whm?rkpuT, AA NACHT MTN HAT MHO%
BOAh AO IlOpTV r(o)cn(o)A(A)pcsv.
ti HA 60A1111130 sipv N DOTBWKAeiffe, noArnicax Witco M0610 H netkyr
MOIO IlpHAOXVIX ich cemv tiCTNNOMV !Neat& moemv, AA Coh 3144T.
A(k)nk.
F as(rvcT)
Mc, A(1)7(o)

t Hewn BOp(NIIK) EMAIL


ticKAA

145

www.dacoromanica.ro

t Adica eu, Dumitru Rosca vomic de Botosani, marturisesc cu aceasta


scrisoare a mea, cum m-am tocmit cu Roman egumenul si cu tot soborul de la
sfanta manastire a lui Golac, din targul Iasi, unde este hramul inaltarea Domnului
Dumnezeu si Mantuitorului nostru Iisus Hristos, de bunavoia noastra, nesiliti de
nimeni si nici asupriti, si am grans oameni buni si batrani, megiesi de primprejur,
si am ales, in semne, hotarul satului Piperestilor si satului Tomesti, dinspre hotarul
satului nostru Carstesti, din tinutul Iasi. Si asa am socotit cu acei oameni buni, care
au umblat cu brazda in cap, si am pus o piatra la Fantana lui Mihalcea, si de acolo
valea in jos in gura valcelii, am pus alt piatra, unde se numeste Caraghiuzel, si de
acolo mai departe peste rapa si acolo am pus piatra si de acolo la vale la malul
Jijiei, la podul cel mare, Whin, din jos, pe unde au trecut carausiil.
Asa am ales hotarul acelor mai sus serse sate, iar cine dintre noi ar strica

aceasta tocmeala, sau eu, sau calugarii, sa aiba a da cincizeci de boj la poarta
domneasca.
Iar pentru mai mare credinta si lntarire, am subscris cu mana mea si am pus
pecetea mea la aceasta adevarata scrisoare a mea, sa se stie.
La Iasi, anul 7153 <1645> august 24 zile.
t Pecetea vomicului Visan.
Ddiul a iscalit <m.p.>.
Biblioteca CentralA UniversitarA Cluj, Fond Sion, nr. 31. Orig. slay, hArtie, filigran, sigiliu aplicat.

Arh. Nationale Bucure4ti, MAnAstirea CetAtuia, VIII/1 (trad., din 1781 mai 30, de Gheorghie
Evloghie dasal).
Inst. de Ist. A. D. Xenopol" Iai, Fotografii, I11/174 <fotocopia orig. a existat cAndva in
Fototeca Institutului; actul a fost transcris de Nicolae Grigorap; idem, XXVIII/176 (xerocopie
dupti trad.).
EDITH: GhibAnescu, Ispisoace, 11/2, p. 85, nr. 51 (copie, din 1842 iulie 14, dupA o trad. fAcuta
de Gheorghie Evloghie dascAl); Catalog, II, p.357-358, nr. 1804 (rez. dupA trad.).
I Aa In orig.

1645 (7153) august 26, Iasi

177

liw

BAcNATE

soesem,

*Howe

B(o)no m(n)A(o)cfno,

r(o)cn(o)A(a)p%

3emAn

Nam ti nrkA IncliMil NAilitiMil


mWAAARciiHMN GOA4N, ReANKNAkti N MAAHM11, ra+4, AW4KA IINANHOScKtill, IINVKA
lixtilsTOcie, npiwuvu Mimi A 4llIfiKVH4, fi0 ell 4,06p4ct RCA, KUM lieliCalthKAENA
AIWAAARCK011.

ChC(e)

A NH itiniceAOSANNA,

WT ceA0 CHwisViiii,
11X1111T0e,

T&

WHA

MATe111111

146

iirliA

H npomna CROA opium WTN(11)11A N AtAti(11)11A, emu wnpigie,


4TO iS' BOAOcT GV4Ascitiiii, WT 4AcT 4TO ApviaTn Brhpriapica

eANKO OA) ussepeT WT saTpve MO, N WT non+, H WT Sec lipNXGA.

puma HAineANV sAininomv N nO4TeNNOMV SOAtptillif,


Blis HA AWr(0)41(6)T, MAY neT AecAT Tamp AN4NHX.
www.dacoromanica.ro

l'AriptinAill

EilaTAA

n(u)ri(t)sH

11111W(E)

Cil

er(o)

HHCANN14,

M(11)A(0)CT(14)

11

a% pVs(u) r4+4k1,

HAATHA
A0111%1

VCE

HCHA1141110,

Tiix

1111ANHOSCK11, WT IlptA

HAM 14 nptik 11411111M11 HOAK


11140
MH,
14140
VSHAtX0M 11X AOROBWAHOE TOKMEK(e)
ticnIvhime
MM
A
WT
HU EllICK(E)
31111AATV,
MA0X0M N
noTarhoxoNt SOMIpN1W
r(o)co(o)A(cT)6(4) MN, er(o) At(u)n(o)c.r(s) n(a)tiv rAElpHAAW MATAW BNB
AWr(0)41(E)T, NA TOA H11111(e) npliA pegetia, mutt *spisue WT MO GNWIN11,11,
WT HACT INIRApICA HXWEITOAE, EANKO C(A) Hsseprr, c% sec ninixoA, KAKO M
611MT
er(o) M(N)A(0)CT(11)
RABA WTH(11)144,
H
BliKVIMENTE,
11
VIM 14
noTsp%*AesTe, C'11 li'lailM MXOMM, 1leflOWIIIH110 wittoning(e), 114 81111 14.
11

NH M C(A) NevomiumeT.
I/1c, A(t)T(0) ,opur, M(41)C(A)1,4 AR(E'VCTA),
OM r(o)cri(o)A(H)Frk BeAtA.

Acon(H).

TOMpAWKO BEA Awr(o)+(e)T NCKAA <m. p.>.


AVINIITIMIKO <rincan>.

f Io Vasilie voievod, din mila lui Dumnezeu, domn al frii Moldovei. lata a
venit Inaintea noastr i Inaintea tuturor boierilor notri moldoveni, mari i mici,
Gafa, fiica lui Pilipovschi, nepoata IhnAtoaiei, stfnepoata henil Davcuna, de

bunvoia ei, nesilit de nimeni i nici asupria, i a vndut dreapta sa ocin i


do:link o jirebie din satul SinAuti, ce este In tinutul Suceava, din partea ce a
stAp'nit-o Varvarca IhnAtoaie, ct se va alege din vatra satului, i din camp i din
tot venitul. Aceea a vndut-o credinciosului i cinstitului nostru boier, Gavrila
Mateia, fost mare loget, drept cincizeci de talen i numdrati.
$i s-a sculat milostivirea sa i a pltit totul deplin, acei bani mai sus scrii,

In minile Gafei, fiica lui Pilipovschi, dinaintea noastra i Inaintea boierilor


notri.
Deci noi, dacd am vzut tocmeala lor de bunAvoie i platA deplin, iar noi i
de la noi Inca am dat i am IntArit boierului domniei mele, milostivirii sale panului
Gavrila Mateia, fost logoat, acea mai sus Inainte zis, o jirebie din satul Sinuti,
din partea Vli-varcAi Ihnkoaie, eat se va alege, cu tot venitul, ca s. fie milostivirii

sale dreaptd ocinA, i cumpArturA, i uric i intrire, cu tot venitul, neclintit


niciodat, in veci.
Si altul sa nu se amestece.
La Iai, anul 7153 <1645>, luna august, 26 zile.
t insui dornnul a poruncit.
Toderaco mare logoft a isclit <m.p.>.
t Dumitraco <a scris>.

<Pe verso-ul filei a doua, o Insemnare din sec. al XVIII-lea>: t

0%trtaripi,

6(0)AOCT GtMARCKON.r-Ir as(rvcT) a (t SdnAuti, tinutul Suceava. 7153


<1645> august 26>"); <i o scurt insemnare din sec. al XIX-lea In limba rusa>.

147

www.dacoromanica.ro

Arh. Nationale Iasi, Fond Spiridonie, XV/9. Orig. slay, h5rtie difolio (30,5 x 20,7 cm),
filigran, sigiliu domnesc mijlociu, aplicat In ceara rosie, clizut.
GhibAnescu, lspisoace, 11/2, p. 86-87, nr. 52 (orig. slay si trad. editorului).

1645 (7153) august 30

178

llwi
BACHAYE
EWX(YE)10
MI1A(0)CTY10,
Ei(06)11WA(g),
r(o)cn(0)A(4)01
aeNIAN MWAAARCKON. Adeca au venit Inaintea domnii mele i Inainte alor notri

moldovene0 boieri, mari i mici, sluga noastra Eremie Dabija .1 s-au pirht de fata
inainte noastra cu boieriul nostru credincios, Gheorghie 5tefan sulger cel mare,
pentru un sigan, anume Hilip, cu ficiorul lui, i pentru Ion, ficiorul Hanului,
ginerele lui Hilipu, i pentru o tigancA, iarA fatA lui Hilip, ce o tine Isai Neag4,
tiganul Buciumqtiloru, ziandu Eremie Dabija, ficiorul lui Crastiian, cum aceti
tigani grit lui drepti erbi tigani i cumparatura de la Eremie Naddbaoico i de la
fata lui, Nastashe, drept 86 de galbeni, insa cu o tigancd, anume Tudora, fata Irimii,
i Forija sigan. lar boeriul nostru ce mai sus scriemu <a spus ca tiganul>2 au fost de
mo0e a dumisale, a lui Gheorghie sulgeriul cel mare, iar tatal lui, Ion, au fost
domnescu.

Deci domnie mea i cu tot Svatul nostru am socotit dresele i uricile ce-au
avut Nadabaieu vor(nic) i s-au aflat scri(i) pdrintii acelor tigani, ce mai sus scriu,
intr-acele drese.
Deci boieriul nostru Gheorghie $tefan mare sulger au ramas dinainte domnii
mele i dinainte lege tArhi, jara sluga noastra Erimie, fratele Dabijii, s-au indreptat
ca sa OA a tine tot(i) tigan(ii), ce mai sus scriu.
5i, de aceasta pard, sd nu sa mai phrased, nici odinduara, In veci.
<30>.
Avr(o) .apiir <7154/1645> afi(IIITTA)
Pecet(e) g(o)spod.
Vel log(o)f(a)t.
Arh. Nationale Bucuresti, Ms., nr. 572 (Condica MAnAstirii RAchitoasa), f. 154 r. Copie de la
sfArsitul sec. al XVIII-lea.
EDITH: Catalog, II, p. 358, nr. 1805 (rez. dup5 copie).

2i

Gresit, in loc de: 11w".

<1645 septembrie 1

179

t Hw ILICHAYE Boesom,
AIOAAARCISOIL

MI(6)

npme

1646 august 31> (7154), lai

Ei(o)xTio m(n)A(o)cfito, r(o)cn(o)A(ahrk 3EMAH


nirkA HAM H aptA HAMM MOAAABCKHANII

148

www.dacoromanica.ro

BoAtpii, &Oak,

C(111)His

ritl4pH4(11),

BHVK &Merits,

KVEINO

C% WT(6)16 er0,

HOHAIllKO,

whittim 11en0HIMAeHN 4 HN nocunosami, H npomnu Willi npasit

WTH(N)HV

Il

AtAH(N)NV, WT ceA0 Hp%AWN, 4TO V BOA(0)CT MAW?, Wait%

loplunr, N c% cliHNK4T(11), H c% seTpv ceAV, H c% 44cT WT


poelpor, N c% micT(o) nacuKamm N c% caose. TAA Hp014AN WHN HAHleMV
siiptiomv sonipun, HWMAKN BeA
llcTtpIll1K,
AY
AeBAT
Aospli
3M1AATTAN
xmcnnllo, Ch n(H)N(ii)sn roman, fril p%KAx NX, BNIll(e)
13'

Vr(11).

NIICAHN

HNO

r(0)cfl(0)ACTS(4)

MN,

minim

AosposonHoe

A r(o)cn(o)AcTs(a) MN A4<A0>1)(0M
W(T)HNNV, WT ceA0 Hp%AllyN, sillii(e) fiNcAHNOMV RGAtplIIl,

ToKmex(e)

NcriA%H0e nAATV,

NA TOA 44CT

34

HOMAKR

BscrlipHNK, MO AA MAET eMV H WT r(0)0(0)ACTB(4) MN npasa WTHNNV,


ant?nnemYe H C% sec noixoA.
NN
4 ci He VMHHIAeT, NHKOANX(e),

V [V] ific,

HA Sine.

B(%) AN)T(0)

t r(o)cn(o)046
ToAepaunso BEA Atur(0)4(6)T HcKAA

t Io Vasilie voievod, din mila lui Dumnezeu, domn al TArii Moldovei.


IatO a venit Inaintea noastrA i Inaintea boierilor nostri moldoveni, Vasilie, fiul
Mantel, nepotul lui Andreian, Impreund cu tatAl lui, Ionasco, nesiliti de nimeni
nici asupriti, si au vfindut ei dreapta lor ocinA i dedinA, din satul Carligi, ce
este In tinutul Neamt, opt pAmAnturi In tarinA, si cu fOnat, si cu vet% de sat, si
cu parte din elesteu, i cu loe de priski si Cu grAdini. Aceasta au vandut-o

boierului nostru credincios, Iordachi mare vistiernic, drept mud ughi, bani
buni.
Si le-a pldtit deplin, cu acei bani gata, In miinile lor, sus scrisii 9 ughi.

Deci dornnia mea, vAzind de bunAvoia lor tocmeald i platA deplinA, si


domnia mea am dat si am IntArit pe acea parte de ocinA din satul CArligi mai sus
scrisului boier, Iordachi mare vistiernic, ca sd-i fie si de la domnia mea dreaptA
mink 0 cumparatura i cu tot venitul.
$i altul s nu se amestece niciodatA, In veci.
La [la] Iasi, In anul 7154 <1645 septembrie 1
f Domnul a zis.

1646 august 31>.

Toderasco mare logoat a isalit <m.p.>.


Bibl. Nationala Bucureti, Documente istorice, XLI/3. Orig. slay, hirtie (32 x 21 cm),
filigran, sigiliu domnesc mijlociu, aplicat In cearh roie, deteriorat.

Arh. Nationale Bucure0, Doc. istorice, CXXII/106 (trad. rom., din 1787 mai 30, de
Gheorghie Evloghie dascal); ibidem, DLXIX/41 (rez., cu extras i descr. arheogr.); ibidem, LVII/89
(rez. intr-un perilipsis, din 1800 iulie 25).
Inst. de 1st. A. D. Xenopol" Iai, Fotografii, XXVIII/179 (foto dupii orig.).

www.dacoromanica.ro

149

Codrescu, Uricariul, XXII, p. 399-400 (trad., din 1787 mai 30, de Gheorghie Evloghie
dasc5.1); CreVerea colectiunilor, nr. XIII, (1909, oct. dec.), p. 190 (rez. dupa trad. din 1787).
I OM/S.

2 Sub sigiliul domnesc.

1646 august 31(7154)>

<1645 septembrie 1

180

Cinstit pdrintele nostru, dum(nea)ta log(o)f(e)t(e), s fii dumn(e)ata

sdn(A)tos. Dam tire dum(i)tale, pentru rndul Tomitii apitanului, cA au venit cu


cinstit carte mrii sale, Vasilie vodA, la noi, ca s socotim cu oameni buni, pentru
o parte de ocin, zicAndu c are asuprealA dinspre nite rdze0 ai lui la o sAli0e, ce
s-au chemat DAnceni.
Deci noi, avndu carte mArii sale, lui vod, am mersu i am socotit, i s-au
aflat doao parnnturi i giumdtate a Tomitii, arate de rAze0i lui.
Pentru aceia, noi dam tire dum(i)tale, s'A fii dumn(e)ata sn(A)tos.
$i s-au pus 0 sAmne, cum s-au mAsurat hotaru12.

Macri cap(i)t(a)n; popa de Drmne0i; Chicior ot tam; Natul; Pavel ot


$dtrrni.
Arh. Nationale Bucureti, Ms., nr. 645 (Condica MAnAstirii Bamovschi), f. 60. Copie.
Inst. de Ist. A. D. Xenopol" Iai, Fotografii, XXVIII/180 (foto dupa copie).

Datat In functie de judecata domneasca, vezi doc. urmAtor.

EDITH: Catalog, II, p.332, nr. 1650 (rez., datat: <1642

1653>).

I OmiS.

2 Urmeaz4 Insemnarea copistului: Par4 velet".

<1645 septembrie 1

181

liw

MWMASCH010.

EACHAYE

SHBOAA,

8(000

1646 august 31> (7154), Iai

M(H)A(0)CT.1.10,

r(0)CF1(0)A(t)r1

BeAkAii

AdecA s-au prt di fat(A) innaintea domnii mle Tomita cApitanul,

cu popa Eie din Dncn(i), i Vas(i)lie diiaconul, i cu Frim de-acolo i cu


CAlugArita, MAtuea lor, pentru ni0(e) pArti di ocin, ce au avut Tomita in satu, In
DAncni, mo0e i danie ce au avut di la Nicoar(d) Prjescul i cumparAturi ce au
avut ale sale, cum au <a>lrAtat i dirse irmaintea domnii mli di danie 0 de
cumpArAturi. lar popa Ilie, i cu diiaconul, i cu Frimu i cu matuea lor,
CAlugarita, au dzis Innaintea domnii ml(e), cum au 0 ei amestic Intr-aceli pArti di
ocind,

Cu Tomita

Inpreun(A).

150

www.dacoromanica.ro

Dici domniia mea [1] am socotit dirs(e)le Tomitei i am aflat domniia mea
cum popa Ilie i diiaconul, cu oamenii lor, n-au nici o treaba intr-aceli parti. Si au
ramas Tomita pre popa Ilie, i pre Vas(i)lie diiaconul, i pre Frim i pre matuea
lor, alugarita, dinaintea domnii ml(e).
Pentr-acia, ca s(a) n-aiba a s(e) mai pail aceasta par(a), nici odinioar(4),
vci, peste cartea domnii mle.
Irlw(E)2, E('i) n('k)To giiiirA <7154/1645 septembrie 1-1646 august
31>.
t GAM r(o)cri(o)A(u)wh [min.

KNWIttiA <MICAA>.

Arh. Nationale Bucureti, Doc. istorice, DLXXXIX/51. Orig., hrtie, flligran, sigiliu domnesc
mijlociu, aplicat In cernealA r0e, neclar.
Idem, Ms., nr. 545 (Condica ManAstirii Barnovschi), f. 60 (copie).
Inst. de Ist. A. D. Xenopol" Iai, Fotografii, XXVIII/181 a, b (foto dupA orig. i dupA
copie).
EDITH: Catalog, II, p. 376, nr. 1916 (rez. dupA copia din ms. Nr. 645).
I Ornis.

2Aanorig.

<1645 septembrie 1

182

Ilw

1646 august 31> (7154), Botopni

E4C(11)ATE BOMA 16(o)xYlo

m(m)n(o)rrafto,

r(o)cn(o)Actin acme

AIWAMEICK011. Scriem domnie mea la starostiei de Putna. Dam tir(e) ca au avut zi

naintea Portei dumniei ml(e) Barladeanul, cu Stefan Brate de Cruce de Gios, ca


s(A) hie amandoi de fata se-i Intrebe pentr-un locu, ce -au pus Stefan cas(a), i
pomi, i gradini i pibnete pe moiia Barledeanului, i n-ar(e) nici o tre<a>lba, ca i
s-au venit lu<i>1 de pre o cumparatur(a), cum are i zapis de la o(a)mini buni,
cu<m>' au ales acel loe, i pentr-o vaca, ce zice cA i-au fost luat.
Deci Stefan n-au venit la zi, ce au ramas den to(a)t(a) lge domniei mel(e),
iar Barle<dea>inul au venit la zi -au ateptat dupa zi pan-a patra zi .1 -au pos
heraia nainte Portei domniei mle.

Derept ace, dec(a) veti vede cartea domniei ml(e), iar voi se mergeti
acos(a)2 se puneti zi acilui om, ca s(d)-i mute cas(a) de pre <a>lce13 loe, iar de nu
o va muta pan-la zi, voi se o rasepiti.

Iar de acmu Innainte, ca s(a) nu s(e) mai parasca, de ceasta par(), nici
dan(A)o(a)r(A), In veci.
H liAit <ite>' 4314111111Te.
HNC

ti

BOT('KIA1111),

WiCA <7154/1645 septembrie 1

1646 august 31>.

t OtAAM r(o)cn(o)A(H)H% BEItiA.


ILIEMA ilopm Vq(11A).

151

www.dacoromanica.ro

Arh. Nationale Bucuresti, Manastirea Bogdana, 1112. Orig., hartie (31 x 19 cm), rupt pe
alocuri, sigiliu domnesc mijlociu, aplicat in cerneala rosie, neclar, iar pe verso, un sigiliu melar,
aplicat in cemeala neagra.

Idem, Ms., nr. 591, f. 18 (rez.); idem, Manastirea Bogdana, 11122, nr. 2; XL126, nr. 2 si
XLIV/5, nr. 2 (rez.).
Inst. de 1st. A. D. Xenopol"

Iasi, Fotografii, XXVIII/182 (foto dupa orig.).

EDITH: Glicherie, Mandstirea Bogdana, p. 77 (rez.); Catalog, II, nr. 1912, p. 375 (rez. dupa
orig.).
I OrrliS.

2 Asa in orig.
3 Slova ti, scrisa peste alta slova.

<1645 septembrie 1

183

1646 august 31> (7154)

t Ispisoc ot Vas(i)lie vod(a) i marturie de la boieri ca au vndut 19


pamanturi, dreptu 18 ug(hi), Toader de Solqti i ficiorul sau, Dumitraco, care grit
als(e) osabit hotarele de catre alp razq(i), cu loc de prisac(A) i cu fdnat.
L(ea)to 7154 <1645 septembrie 1 1646 august 31>.
Arh. Nationale Mehedinti, Colectia Dr. Constantin I. Istrati", III152. Rez. intr-un perilipsis de
la mijlocul sec. al XVIII-lea.

<1645 septembrie 1

184

1646 august 31> (7154)

0 carte data de la Vasilie voievoda, din leat 7154 <1645-1646>, de stapkit

un laz a lui Drdgan, ce este In sat in Rucior(i), pentru care s-au i prat cu
calugarii i 1-au ramas de Divan.
Arh. Nationale Suceava, Documente, X11112, f. 1 v., nr. 5. Rez. de la mijlocul sec. al XVIII-lea.

EDITE!: Catalog Suceava, p. 156, nr. 414 (rez., datat: 1646 (7154) f. 1. z.).

<1645 septembrie 1

185

1646 august 31> (7154)

Ispisoc de la Vasil(ie) vod(d), 1(eat) 7154 <1645>, Intaritura lui Grigorie,


ficiorul Candachiei, nepotul Parascai, pe partea lui ce i s-au ales In Durnqti.
Arh. Nationale Iasi, Documente, CXL/60, f. 18 r. Rez. In scars" unei condici de doc. a
familiei Cantacuzino.

152

www.dacoromanica.ro

186

<1645 septembrie 1

1646 august 31> (7154)

Un ispisoc de la Vasile vod, sa'rbesc, pi Mere0 i pi StAneti.


Arh. Nationale la.5i, Documente, CDXIV/73, f. 1 v. Ment. Intr-un izvod de zapise, din 1745
(7253) itilie 17.

<1645 septembrie 1

187

1646 august 31> (7154)

Suret de pe o carte a lui Vasilie vodd. 7154 <1645 septembrie 1

1646

august 31>.
Dupft Bulat, Din doc. mandstirii Veiratec, p. 313 (ment. Intr-un izvod de scrisori a schitului
Hangu).

<1645 septembrie 1

188

1646 august 31> (7154)

Ispisoc de la Vasile voievod, pentru moia schitului Hangu.


Arh. Nationale Iai, Divanul Domnesc, Tr. 805, opis 915, dosar 12, f. 124. Ment.
EDITII: Bulat, Din doc. meineistirii Vdratec, p. 314 (ment. Intr-un izvod de scrisori a schitului
Hangu).

189

<1645 septembrie 1

1646 august 31> (7154)

t Adecd eu, Siletean, scriem i mrturisim cu cestu zapis al miu, cumu de a


mea voie, de nimene silit, nice asuprit, ce de a mea voie, amu fndutt o sacaturA la
sat la Soldeti, lui Toader, ficior lui Istratie ot BAtinqti. $i om fa'ndutl, dereptu doi
lei, bani gata, i dereptu 12 mine de mlaiu.

Deci eu amu Intrebat i pe frate-miu, el n-au vrut sA cumpere. Deci


pentr-acela lucru ca sA hie lui dereaptA moi<e>2, in vci de vci, iarA dentru
oameni miei nime sa n-aibA a grAi Intr-alte chipuri, di omu vndut denaintea lui
Marcu ot Batinqti, Ionaco ot tam, Stefan i Irimiia ot TigAneti, Vasilie Dolohan
i multi oameni buni au fostu In tocmala3 no(a)strA, ca sA sA tiie.
Ma<i>2 pe mare credinte, pusu-ne-am i pe<ce>2tile.
Veleat 7154 <1645 septembrie 1 1646 august 31>.
Arh. Nationale Bucurqti, MAnAstirea Brazi, XXXIV/3. Orig., hirtie (20,5 x 15 cm), cinci
sigilii Melare rotunde, aplicate In cemeala, neclare.
Idem, Ms., nr. 591, f. 37v. (copie)

www.dacoromanica.ro

153

EDITH: Catalog, II, nr. 1913, p. 375 (rez. dupA orig.).

Ma In orig.
2 OilliS.

3 Slova a", modificatA dintr-un e".

<1645 septembrie 1

190

1646 august 31> (7154)

f Eu, Cioban, i Precop, scriu i marturisascu, insumi cu ces[s]til zapis aid


nostru, de nimene nevoiti, nici <in>ldemnati, ce <de>' a noastra bunavoie, am
va<n>lduta pop(ii) lui Murgu i pop(ii) Dumei partea matusa-sa2, ce au cu<m>lparatu
de la Ciogalea, p unde sa va alge, cu venitul cu tot, direptu 10 ug(hi) si 10 lani.

$i tocmala no(a)stra multi oameni buni au fosta i boieri, anume: vornicul


Ilie, i Irimiia Dabija, i Saia pitarul, i Enachi blanarul domnesco3, si sulgrul Iani
si multi o<ame>lni buni, sa s(e) stie.
$i, pe mare crede<n>ltd, ne-am pus si pecetile.
Eh A(11)T(0)
<7154/1645 septembrie 1
1646 august 31>, Bli
A(k)1414 BUNK BOA114.
Arh. Nationale Bucure0, MAnAstirea Soveja, VII/1. Orig., hartie difolio (31,5 x 20 cm),
filigran, cinci sigilii melare, dourt rotunde i trei octogonale, aplcate In cemealk neclare.

Inst. de Ist. A. D. Xenopol" Iai, Fotografii, XXVIII/190 (foto dupA orig.).


EDITH: Catalog, II, p. 376, nr. 1915 (rez. dupa orig.).

2 Slova
modificata dintr-un a".
Aa in orig.

in zilele lui Vasilie vodd".

<1645 septembrie 1

191

1646 august 31> (7154)

f AdecA eu, Mariia, Aupal Ilnei, cu nepotii sai, cu 401112 Savei, cu Enachi
cu Anasiia, cum noi, de bunavoia no(a)stra, am vandut a no(a)stra direapta part(e) de

ocina, ce sa va alge din sat di Alecsesti, din pa<r>3tea lui Gherasim, 2 parti
<van>3dute, jara a triia parte iaste nevandutk partea Agafiei nevanduta, cum noi
ne-am tocmit, de bunavoia no(a)sta.a, ne-am tocmit, de nime nevoiti, nice impresurati,
ce noi de bunavoia no(a)stra am vandut. Si am vandut Lungului armasului.
<S>3i am luat un cal/ ...3 ug(hi) i o vaca, diripti1 4 ug(hi).

$i au fost Dragan, cu c(k)ii(o)se, Drgan, cu Vasalie, si cu Ion si cu Enachi


de fata acolo, si Tanasie, cu Vrabioie, si Gligorasco, nepotu Scortei, i Tofan, cu
c(id)wh2

154

www.dacoromanica.ro

$i eu, popa Thasie, am scris, i mai apoi ne-am pus si pecet<i1>3e, ca sa sA stie.
HMO'
u<7154/1645 septembrie 1 1646 august 31>.
t Eu, Beam <m.p.>.
Marie6; Sava6; Enachi6; Anisde6; Ile(a)na6.
Arh. Nationale Bucuresti, Doc. istorice, XCVI/29. Orig., hartie, filigran, rupt la Indoituri, un
sigiliu melar octogonal, neclar, si opt amprente digitale, aplicate In cerneall.
Inst. deist. A. D. Xenopol"
Fotografii, XXVIII/191 (foto).

I fiica".

2 file.
3 Rupt.

4 cal", scris Cu alta cerneala pe loc rupt.


6 AmprentEt digitala.

<1645 septembrie 1

192

1646 august 31> (7154)

t Adeca eu, Savin Urmezatt, cu fimeia me, Nastasaia, fata lui Neculai din
Ghereni, sanguri pre noi marturisam cu aceast scrisoare a noastra, de nimi nevoiti,

nici asuprit(i), ci di a noastra bunavoia, am vandut a noastra direapt(a) ocna


mosiie din sat, din Crasnileuca, de pre Prut, din t(i)n(u)t(u1) Dorohoiului, din tot
sat(u1), din a patra parti giumatati, iari giumatati au ramas altor frati. $i-(a)u'
vandut fratilui nostru, lui Dumitrascu din alinesti, drept cinzaci de galbeni di aur,
cari mina au fost cumpartura socru-meu, lui Neculaiu din Ghereni, de la Mica,
fata lui Gheorghie din Cresneleuca.
$i ni-au facut toata plata deplin si de pi acest zapis ca sa-s(i) faca i dires domnesc.

$i In tocmala noastr au fost: Stefan Murguletu, i Dumitrasc(o) Badiul din


Rduti, i Grigorasc(o) Borodaci de acolo, si Dumitrasc(o), ficiorul lui Neculai
din Ghereni, s't Turcul ce-au fost parcalab, i Platon din Calinesti si alti multi ficiori
de boieri.
Si, pre mai mare credint, am isalit i ni-am pus si pecetile, ca sA s(e) stie.
Let 7154 <1645 septembrie 1 1646 august 31>.

Cari sInt iscalit(i): Savin Urmezau; Stefan Murgulet; Dumitrasco Badiul;


Gregorasco Borodaci; Neculaiu Migule2; Neculaiu ot Ghereni3.

Posleduindu-si din cuvant In cuvant i afiandu-si Intocmai, 1-am iscalit,


<1>802 marti(e) 20. Bald(ovin) ban <m. p.>.
Arh. Nationale Bucuresti, Doc. istorice, CCLXXIII/9. Copie verificata In 1802 mai 20.
1 Asa In copie.

Gresit, probabil In loe de: Murgulet".


3 Toate iscaliturile au fost imitate de copi Nationale

155

www.dacoromanica.ro

<1645 septembrie 1

193

1646 august 31> (7154)

Altu zapis a lui Mfirzea, cu ameia lui, Irina, fata Dabij(ei), nepoata lui
Naddbaico vornic, precum, de nimeni nevoiti, i-au vandut dumisale, Erimii lui
Crastian, un tigan, anume Toader, cu Viganca lui, Antonie, j cu copii a lor, drept
35 de galbeni.

Asijdere, i-au mai vindut dum(i)sale o tigancd, anume Dragaia, fata lui
Callan, ce o tine pe ace tiganca Bunune, sin Erimii Furijii, tiganca cu doi copii,
drept 18 galbeni, ca sa-i hie dumisale drepti tigani.
s-au iscalit, cati s-au tfimplat fate la tocmal, sA s(e) stie.
Let 7154 <1645 septembrie 1 1646 august 31>.
Marzea iscal.
Tanasd biv dvomic, staroste ot Putna, s-au tamplat.
Arh. Nationale Bucuresti, Ms. nr. 572 (Condica MAnIstirii RAchitoasa), f. 154 v. Copie
prescurtatd.

EDITH: Catalog, II, p. 376, nr. 1920 (rez.).

194

1646 august 31> 7154

<1645 septembrie 1

t Un zapis ot Costantin, s(A)nA Maria, nepot lui Mtei Cojocar,

cu
Costa(ntin) i toti fratii lui au vandut dintr-un bAtrn giumtate, tij giumdtate, lui
Apostol sulger, pentru o iapd i pentru 20 oi cu miei.
L(e)t 7154 <1645 septembrie 1 1646 august 31>.
Arh. Nationale Mehedinti, Colectia Dr. Constantin Istrati", 111152. Rez. Intr-un perilipsis de
la mijlocul sec. al XVIII - lea.

195

<1645 septembrie 1

1646 august 31> (7154)

Un zapis de cumparatura ot Sanesti de la Negrita, fat(a) lui Boldur.


Arh. Nationale Iasi, Documente, CDXIV/73, f.
(7253) iulie 17.

196

r. Ment. Intr-un izvod de zapise, din 1745

1645 (7154) septembrie

Adecd eu, Dumitru, ficiorul lui Bogdan, si eu, Vasile, ficiorul lui Ion Fordan,
scriem i mrturisim cu acestu zapis al nostru, ca sA fie de mare credintA la mAna

mdrii sale Matei Basarabu v(oie)vod, cum sa s(e) stie ea' i-am vandut mrii sale
156

www.dacoromanica.ro

doao pamanturi in Soveja, pe locul Itetilor, drept 8 ug(hi), ca sa fie marii sale
moie stAtAtoare, in veci.
Si la tocmala noastra fost-au multi bojen i megiia(0, anume: Ionit(a) Dabija,

i Pairacan camra, i popa Murgu, i Lupa vor(ni)c, i Tape vor(ni)c din Campuri,
Vasile, ficiorul lui Mogou, i Andronache i Simion, 0 din Vrance, Miraut(a).
$i am vandut de a noastra bunavoie, far(d) de nici o sila, i cu tire fratilor
din sus 0 din gios.
pentru mai adevarata credinta, pusu-ni-am i degetul in zapis.
Insa sA sa tie: pmanturile din Dealul Babii, pana in apa $uitai, 0 de lat
pamantul 4 prajini de falcie.
Aceasta sciiem i marturisim.
$i au fostu i Ion vtav la aceasta tocmala.
<7154/1645>, currems(04).
Dumitru Bogdan'.
Eu, Vasile'.
Eu, Mihul, iscal.
Arh. Nationale Bucureti, Ms., nr. 656 (Condica Manastirii Soveja), f. 3 r. Copie din 1796
aprilie 1 de Constantin Polimaz logofat, In condica privitoare la moiile Manastirii Soveja.

EDITH: Catalog, II, p. 359, nr. 1814 (rez. dupa copie).


I Alaturi de nume, copistul a insemnat ca in original se afla o amprenta digitala.

197

<Aprox. 1645 septembrie>

Adeca eu, Dumitracu, san Neagul, din satu din Clipiceti, i cu fameia mea,
Luca, i cu feciorii miei, Toma', scriem i marturisim cu cestu zapis al nostru cum
noi, de bunavoie noastra, de nime saliti, nici inpresurat(i), ce de a noastra bunAvoie,
am vandut o vie ce au fostu parte mea dintr-a Baciului, In gios, cu locu cat tine vie,

pan(a) in varvu i pana in vie Tratului, i cu un pamant spre Garla Putnii; am


vandut-o marii sale Io Matei Basarabu voi(e)vod, cu mila lui Dumnezau, ce-i
dornnu Tarai Rumaneti, drept optuzeci de talere batute, ca sa fie driapta moie
marii dumisale, i feciorilor i nepotilor marii dum(i)sale.
$i in tocmala noastra au fostu: Ionita i Maftei de Vitneti, 0 Ion Dobanda
de Clipiceti, i Paval, i Gherman, i Hrana, san Marcul ot tam, 0 Simion Rusul, i
Condratu ...2, i Chiril, i Dumitru, i Onacu Parciul de acolo, 0 Toader a Nechitei

ot tam, 0 Mihaild, i $tefan, sin Trif(u) ot tam, i popa Murgu de Cucuiat(i) i


Murgin(A) ot tam.

$i tocmala candu am fcut, am fcut-o cu vornic Lupe, i Tipa vornic, i


Gade cap(i)t(a)n, i Stanciu izbaa de Buzau i Lupul vtav de pietrari.
Deci i noi, vazandu plata deplina i tocmala de bunavoie, ni-am pus peceti
i iscalituri i degetele, sa sa tie.
157

www.dacoromanica.ro

Hi% velet3.

DumitraFu4.
Eu, Mihai, iscal; eu am scris.
Arh. Nationale Bucure4ti, Ms., nr. 656 (Condica Manastirii Soveja), f. 32. Copie.

Datat in functie de doc. anterior, din 1645 septembrie, unde apar cativa dintre martorii
pomeniti i in acest document.
EDITH: Catalog, II, p. 361, nr. 1829 (rez. dupa copie).

I Ap in text.
2 Loc liber.
3 insemnare de alta mana.

4 Urmcaza mentiunea: locul pecetii".

1645 (7154) septembrie 1, Iasi

198

&CRATE Gomm,
16(o)Nato m(H)A(o)rrTio, r(o)cn(o)A(4)p% 36MAH
Scriem domniia mea la parcalabii de Neamtu. Dmu-va tere cd s-au
parat de fat(A) innaintea domnie mle Erimiia Varnav de Sacoiian(i), i cu Tufan
de-aculea i cu Tanasie de-aculea, pentru cas(a) ce au fIcut Tdnasie, pre un iaz de
moar(5), i asupra a net(e) fantan(i) i pre un pumt a lor, i aculea n-au mai fust
cas(5) de cndu-i satul, rar() acea casA ce-au fostu a Murei.

liw

AIOAAARCKOH.

Derept acia, deaca yeti videa cartea domnie mli, iar voi sa stran<geti
oame>in(i) buni, batran(i), s5 sucutit(i) cu dereptul de nu va mai hi fustu cas(d) la
cel ...Itlin(), iar voi sa-i mutat(i) cas(a) In vatra satului. Iar de va fi fust fcut ... i
mo(a)r alt cas(5), sA fie i aceasta pre acel loc.
De aeasta scrisa domniia mea.
HUH HE HVAET.

V lac, A(k)T(0)

<7154/1645>
t NM r(o)cii(o)in)trk BEAA.
,i-pi-CA

cen(Tesp%)

3 <I>.

Arh. Nationale Bucurqti, Doc. istorice, LXX/66. Orig., hartie, sigiliu domnesc mijlociu
aplicat in cemeala rqie, putin clara.
I Rupt.

1645 (7154) septembrie 4, Iasi

199

ilw

AIWAAABCKOH.

158

E(o)Nato m(m)n(o)crlio, r(o)cn(0)4(4)rh 3MAH


GIX(e) tifilmouha ripAA HAMH H npAA SAWN H(A)WEAAH sonipa,
R4CHATE

soesom,

www.dacoromanica.ro

66ANKIIX

MAAHX,

rtcrpa er(o),

CH

HpHHA,

4(6)11(01111)411T,
H

non(a)

COION(%) LIMA, N

GIA14411

11M11:

fluAponnts,

er(o),

6p4T

HWHAWKO,

11

riWprie,

C(111)11(%)

H
H

GfiplIFITenttA, N !MAHN OVpAVA,


1103M4, IiNVK H4611A, N HpHM(14 ti 1111X rum in(n) HM, H TU4A(14) Atille F1PeNA

1H4pKO,

AMM

BOAllpHtl

C%

OEAG IleTpegin, 4TO

(1)01i11111,

H(4)mennv
4?

IHNIOA

C(61)11(%)

Asopmfic

6(0)AOCT POM4HC11011,

rAOTHTH,

priAT

46TF9MT44

44CT

p116114111 WNH EX(6) All*AA(11)

11M

Asopmut TOA 4ACT 34 WTH(H)HV 663 A11A0 C% 66A1IK4 npuomosauTe.


BOA11pHH u(a)memv BMW MICAH, 11111110A wpm, bIK430114A iipAA HAMH 6A1111

11111110A

HCHHCOK 34 sintinmeifie WT tlAmpou GApHOCKTE soesom, KAKO W11 cese KV1111A TOA
4ACT

WTHOONV WT

34

InecTAeciT

T4A(6144)

GIA01414,

NhJ4

AHLINTH WT 111106r(0)

H WT MC,

K'hpCTHH6H,

MACTO,

4TO

6HVKA
Ci1

PlICKAN,

flpHX0ANT

4ACT

en,

WT trhcer(o) M11CTO 34
C11110*HT14,
C% spvA 34 MAHN H 6AHHO MACTO 34 rum ch caAosii.
T4X(6) r(0)cn(0)A(4) Mil wspivroxom IICTIIN010 KAKO 6CT 60AllpHHOBH
WT 1101113,

C%

FlOA11H11 WT E0611411,

11

11

A1116MV

1111HIOA

ASOpHIIK

npasa

FiliKVIIA6HT6

NA

C6011

RpAPIX

Fl(H)H(11)511.

14

30CT4AH TOTH 4(6)11(03104W WT 66C 3A11011 36MCKON, 4 anw(e) MAN, IRMA


Asopnnfi, viipagnA H HOCTARHA COBH +ern*, 110 W61141110, WT 11611111 tht [VIM AA
HM46T A'hp*ATT HIINIOA AROpH1111 T04 4ACT 34 WTHOONV, C% SEC npliX0A
11H AA C11

Itic,

116

tiM1111146T.

s(k) A(t)T(o)

ia <7154/1645>

cen(TespTe)

<4>.

t GAM r(o)cn(o)A(u)wk
Tompaunico REA nwr(o)41(e)T liCKAA <111. p.>.

t liWpAAT <nucan>.

t Io Vasilie voievod, din mila lui Durnnezeu, domn al 'Phi Moldovei. Ltd
au venit inaintea noastra i Inaintea tuturor boierilor no0ri, mari i mici, ace0i
oameni, anume: Oancea i fratele lui, Ghiorghie, i sora lui, Irina, i popa
Andronic, i Ionwo, fiul lui Pavel, 0 Marco, fiul lui Paval, i Focea, fiul
Sprintenitei, i Malin Surdul, i Cozma, nepotul lui Pavl, i Irimiia i alti raze0 ai
lor, i s-au parat de fata inaintea noastr cu boierul nostru Nniul, vomic de gloata,
pentru a patra parte a satului Petre0i, ce este in tinutul Romanului, zicand ei ca le
sapanete Nniul vomic acea parte de ocinl rara nici o treabA cu mare asuprire. lar
boierul nostru mai sus scris, Nniul vomic, a aratat inaintea noastra un ispisoc de
cumpartur de la Miron Bamovschi voievod, precum el insu0 a cumparat acea
parte de ocina de la Odochiia, fiica Carstinei, nepoata lui Vascan, pentru aizeci de
talen i batuti, din tot locul, ce s-a venit partea ei, din camp, 0 din padure,
Cu
poienile de la Babicea, 0 din tot locul de fanat, i cu vad de moat% i un loe de
prisaca Cu pomat.
Deci domnia mea am aflat cu dreptate ca este boierului nostru Nniul vomic
dreapta cumparatura pe banii sai drepti. Si au ramas acei oameni din toata legea
iar mai sus scrisul, Nniul vomic, s-a indreptat 0 a pus feraie, dupa obicei; de
acum Inainte sa aib IsTniul vomic a stapani acea parte de ocind, cu tot venitul.
159

www.dacoromanica.ro

Si altul sA nu se amestece.
La Iasi, in anul 7154 <1645> septembrie 4.

f insusi domnul a spus.


Toderasco mare logoft a iscalit <m. p.>.
t Corlat a scris.
Arh. Nationale Bucureti, Ms., nr. 601 (Condica Mkastirii Doljeti), f. 11-13. Orig. slay,
hrtie difolio (31 x 19 cm), filigran, sigiliu domnesc mijlociu aplicat In ceara roie, cazut. Cu o trad.
din 1761 (7269) iulie 2 de Gheorghe Evloghie dascil, ibidem, f. 13.
Arh. Nationale Back', Col. de documente, LIX/3 (1) (rez.)
EDITH: Catalog, II, p. 358, nr. 1808 (rez. dupa orig.); Codrescu, Uricariul, VI, p. 245-246
(ment.).

1645 (7154) septembrie 7

200

7154 <1645> septem(vrie) 7. Carte sArbascA de la domnul Vasalie


v(oie)v(o)d pentru Veresni.
Arh. Nationale Ia.5i, Documente, 456/2, f. 21 r., nr. 619. Ment. Intr-un opis din 1841.
Arh. Nationale Bucure*ti, Ms., nr. 1535, f. 36 v., nr. 46 (ment.).

EDITH: Catalog, II, p. 358, nr. 1809 (rez. dupa rez. de la Arh. Nationale Bucureti).

1645 (7154) septembrie 8, Iasi

201

liw

11110AAASCHOH.

EACH& Boesom,

8(o)aato

m(a)A(o)crTio,

r(0)CF1(0)A(4)P1i

3EMAN

Scriem domniia mea la sluga dornniei mle, la Costandin Cehan.

DAmu-t(i) stire cA' s-au parat de fatA inaintea domniei mle Vasilie din Toderesti si
cu oaminii lui, pre sluga noastrA, pre Grigorie Lea, zicAnd a le inpresoara mosiia

acolo in Todiresti, iarA sluga noastr ci mai sus scrisem au arAtat dirse de
cumparatura i de dare de la Stefan v(oie)vod i de la Radul v(oie)vod.
Pentr-aceia, daca vet(i) videa cartea domniei mle, jara tu sa mergi acolo la
Todereti i sd socotesti diresile lui Gorie, ci-i vor scrie de cumpArAturA si de dare,

si sfi-i alegi pArtile lui, catu-i vor serie diresile. $i deaca vei alege, el sAl(i) tie
pArtile, iar ce va mai prisosi sA tie Vasile cu oaminii sdi.

Asijdirea, ci stt va afla paine de an si de estu timpu pre partea lui Gorie, stt
aibA al(i) lua a zecea, numai sA socotesti sA-i alegi pre direptate. NimAruia sA nu
falAresti.

Aceasta-t(i) scriem domniia mea si intr-altu chip sA nu hie.


V Mc, gii)T(0) gLiFrA <7154/1645> cenT(e)3(ge) it- <8>.
CAM r(o)cri(o)A(n)wk BEAtAl.

160

www.dacoromanica.ro

Panco <a scris>.

intocma cu ur(i)ghinalu.
Chirica ban.

... 2 .
Arh. Nationale Bucuresti, Doc. istorice, DIV/87. Copie de la Inceputul sccolului al XIX-lea
Intr-o condicA de documente a mosiei Codaesti.

i UrmeazA mentiunea: locul pecetii g(o)spod".


2 IscAliturA indescifrabilA.

1645 (7154) septembrie 9

202

Carte di la Vas(i)lii v(oie)vod, scriind cum c-au venit inaint(e) domnii sal(e)
Nastasae Robcinita, cu o mdrturi(e) de la Machidon, ca sd e sama cu niti vecin(i)
di Storojinet, din let 7154 <1645> sdp(tembrie) 9.
Arh. Nationale Bucuresti, MAnftstirea Agathon, 11/28, nr. 93. Rez.

EDITH: Catalog, II, p. 359, nr. 1810 (rez.).

203

1645 (7154) septembrie 10

Si alt zapis de la Dumitrwo de astavna, din let 7154 <1645> sept(embrie)


10, intru cari scrii cum au vndut Stroescu toata parte t<ta>ni-sdu, cat s-ar alegi
din StAneti i din Nihoreni.
Arh. Nationale Iasi, Documente, CDIV/417. Rez. In Copia de pe hotamica Nihorenilor, a
StAnestilor, din let 7276 <1767> dechem(vrie) 13, ce este iscAlita de dumnealui rAposat(u1) Vasile
Razu vel logof(At), dumnealui rAp(osatul) Dumitra.scu Sturz(a) vel vomic, i de dumnealui rip(osatul)
Costantin Sturz(a) vel vomic i de dturinealui rAp(osatul) Alecsandru Neculce vel vomic".
EDITH: Codrescu, Uricariul, XXII, p. 88, 95 (rez.).

1645 (7154) septembrie 11

204

Un ispisoc Arbesc de la Vasali v(oie)vod, netalrnacit.


Arh. Nationale Iasi, Documente, DXCVII/24. Ment. Intr-un izvod de scrisori ale mosiei
SasinAnesti din 1834 martie 21.

161

www.dacoromanica.ro

1645 (7154) septembrie 13

205

Adeca eu, Draguica, sopa lui Teodor Burduja, am facut acest zapis adevarat
la mana dumisale, Ionascu Hociung, cum i-am dat danie la moartea mea, din satul

Ledeni, partea mea care fusese alma din tot locul, adica din 10 pamanturi 3,
deoarece s-a intamplat sa mor in casa domniei sale; si dumnealui sa mA Ingrijeasca
In privinta tuturor acelora ce sunt de trebuinta, deoarece si-a luat dumnealui asupra
sa obligatia, de fata fiind multi oameni, ca ma va ingriji, sA dea pentru mine dou
sarindari pentru liturghii, si o vaca, i cinci saci cu fuinA,si 30 vecire de mied, i 4

ocale de cear de lumanari i sa-mi citeasa cele 4 Evanghelii i slujba de


inmormantare.
lar la facerea zapisului 1-am chemat pe vornicul Ursul, vornie de poarta, si pe
preotul Nicolae de la Rizboieni, si pe preotul Grigorie de la Redeni, si pe Gheorghita
Mireuta, i pe Strat(u1) Mireuta si pe al ti oameni buni, care s-au mai aflat.
Si, pentru mai mare credinta, mi-am pus si degetul.
1745 <1645> septembrie 13.
Eu, Draguica, sotia lui Burduja.
Eu, Gheorghita Mireuta.
Eu, Strat(u1) Mireuta.
$i eu, Ursul vomic de poarta.
Preotul Nicolae de la Razboieni.
Alt preot, Grigorie de la Redeni, a iscalit si a scris zapisul.

intocmai dupa cel adevarat, Constandin Leondaris sulger. 1812 mai 5.


Arh. Nationale Bucureti, Doc. istorice, MCCXXII/1. Copie in timba greaca. n Arhiva
Institutului a ramas doar trad. in timba romana Muta de Natalia Trandafirescu, pe care o publicarn
mai sus.
Ibidem, DCCXXXV/95 (alta copie).
Inst. de Ist. A. D. Xenopol" Ia.i, Fotografii, XXVIII/205 (xerocopie dupa copie).

1645 (7154) septembrie 15

206
Velet 7154 <1645> sept(embrie) 15.

Un ispisoc de la Vasilie \roda, scriind c-au aratat Innainte domnii sale


Gheorghie Dimuta starostele de negutitori un zapis de la Marie, muiare lu Ignat
Manoletu, precum au vandut a sa mina i cump'ratura, parte Maricai, giupaneasa
lui Gavril a Grebencii biv parcAlab, si parte lui Anton stolnicel, si parte Lolai
parte lui David, samintiia Sasului, ce s va alege din satul Sendrenii, in tinutul
pe Prut, aceste le-au vandut ea lui Gheorghie Dimuta, drept 85 de talen.
$i iarasi(i), alta parte de ocin, ce el si ea s-au cumparat dintr-acelasi(i) sat,
Sendrenii, de la Vasilie, feciorul Varvarei, nepot lui Ignat Balota, a patra parte din
162

www.dacoromanica.ro

parte lui Iuracu Zautral, drept 10 lei, din drese de IntAriturd ce-au avut moul lor
de la Erimie Movila vod(d), pe giumdtate de sat de Sendrenii de Gios, giumdtate.

$i alt ocind au avut iar0 cu Man, ce 0 cu altd. sdmintie a lui. Si s-au


sculat pentru aceli Olt de ocind Arsenie i cu altd sdmintie a lui, cu galceav(d)
asupra lui Gheorghie Dimut(d), pentru partea Ursoaie, din acela0 sat, i pentru
parte lui Balot, dzicand cA Ant a lor 0 le-au fi tiind Gheorghie Dimuta cu
inpresurare.
Deci luand Vasilie vodd sama s-au aflat cd pArdscu ei rdu, i aceli pdrti le
stdpAnqti bini Gheorghie Dimutd, fiindu-i drepte cumpdrturi de la acei vanzdtori
mai sus scri0.
$i i-au Intdrit lui Gheorghie Dimutd, pe acea giumdtati de sat de Sendrenii de
Gios, giumdtati, cu tot vinitul, ca sd-i fie driaptd mo0e.
Arh. Nationale Bucuresti, Ms., nr. 628, f. 17 v.-18. Rez.
Idem, Doc. istorice, CXXV/164 (rez. Intr-un perilipsis <de la sfarsitul secolului al XVIII-lea>,
de pe scrisorile ce au aratat vechil(u1) egumen(ului) Cetatuii pe mosia $endreni, de pe Prut, tinutul Iasi".

EDITH: Catalog, II, p. 359, nr. 1811 (rez. dupa rez. din ms. nr. 628).
I Probabil, numele Dirnineati" a fost tradus In doc. original, In slavoneste.

207

<1645 (7154)> septembrie 15

Zapisul lui Larion cu ai sAi prin care \rand partea lor vist(iernicului) celui
mare <din VereOni>.
Arh. Nationale Iasi, Documente, CDLVI/2, f. 21 r., nr. 620 (rez.).
Arh. Nationale Bucuresti, Ms., nr. 1535, f. 36 v. (nr. 47) (rez.).
Datat dupa doc. urmator, din acelasi perilipsis, cu data 1645 (7154) septembrie 16.

EDITH: Catalog, II, p. 359, nr. 1812 (rez. dupa rez. de la Arh. Nationale Bucuresti).

1645 (7154) septembrie 15, Iasi

208

ilw

&Olaf BOEBOM,

B(e)TIO

M(H)A(0)C1110,

r(o)cri(o)A(d)p%

3EMAH

Adecd au venit innaintea noastra i innaintea tuturor boiarilor [a lar]


notri boiarii Moldovei, celor mari i celor mici, Ionaco Mdrijea, ficiorul lui
Drdgan Mdrijei, de au park de fat(d) innaintea domniei mle pe sluga noastrd pe
ANOMARCKOH.

lateo, ginerile lui Srghie, ficiorul Gligi Mdnjei, dzicindu Ionwo Mdnjea i
alte smintii a lui cum s acoliste Iatco de o part(e) de ocind de la sat de la
Voineti, ce-i in tinutul CArligturii, 0 de o part(e) de ocind de la sat de la Grieti,
163

www.dacoromanica.ro

ce-i la tinutul Vasluiului, cum simtu a socru-sau, a lui Sarghie, a ficiorului

Manjei. lar Ionaco Manjea i alte samintii a lui, ei dzic ca nu tiu cine iaste
Gliga Manjea, nici iaste de ruda lor. lar sluga noastra Iatco au dzis Innaintea
domnii mle cum sangur Ionaco Manjea i-au spus cum are femia lui ocin(d)
depreuna cu danii Intr?acle sate ce mai sus scrie i prentr-alte locuri, partea
Gligai Manjei, fratele lui Dragan Manjei, i i-au aratat i locul casei
Manjei, i i-au aratat i loe de ha<le>1teu, unde va face pre partea Gligi, -au
facut late() halateu sangur cu multa cheltuial(a) din pajite, -au adus multi
oameni buni, batrani, megiiai de pre Inpregiur, de au marturisit cu sufletele lor
cum iaste Gliga Manjea frate bun cu Dragan Manjea, ficiori lui Dragan Manjei
celui batran.

Dupa acia, 1-au park Ionaco Manjea cum au facut halteul in bahna,

unde-i loe de rnatu, de stria ranatele. lar Iatco au adus oameni buni de au
marturisit cu sufletele lor cum nu iaste halateul In fanatu, ce-i In vatra satului, i

nu stria nemic anat(u).


Dupd acia, au parat lateo pre Ionaco Manjea cum au vandut el singur toate
partile de ocin a tuturor fratilor de la sat de la Grieti, ce-s la Vaslui, lui Enachie
vistmicul, f.rtirea altor frat(i).
Domnia mea am facut lge, ca si aiba a tin ceia frat(i) partea lui Ionaco
Manjei den Voineti, den rascumparaturd ce au rscumparat de la Fortuna ce-au
fosu comis, cu ...2 vandut la Gri<e>2ti.
Dup<a aceia>2, de iznoava s-au sculat Ionaco Manjea i cu toate rudele lui,
de si lepada de femia lui Iatco, de Anghelina, de au dzis cum nu iaste fata buna
lui Sarghie, ce-i iaste hiiastra, Meal cu altu barbat, pe urma lui Sarghie. Iar sluga
noastra lateo au adus preuti i slugi domneti, oameni buni, bateani, carii au tiut
candu au nscut Anghelina, famia lui lateo, de au marturisit innaintea domnii
mle i a tot Svatul domnii mle cu sufletele lor cum iaste fat(a) blind lui Sarghie,
ficiorul Gligai Mnjei.

Intr-acea, domniia mea i cu tot Svatul domnii mle socotit-am i i-am


giudecat pre dreptate dui:4 lgea tini, daca au marturisit preuti i slugi domneti,
oameni buni, batrani, cu sufletele lor, cum iaste Anghelina fata build lui Sarghie, ca
si aiba a tin la toate moiile tata-ne-sAu pre unde va avea, In toate locurile, partea
tat-ne-su, lui Sarghie, ficiorul Gligi Manjei.
Deci Iatco s-au indereptat i -au pus heraia, 12 talen, In Vistriul domnii

mle, iar Ionaco Manjea i toad samintiia lui, ei, au ramas den toat(A) lgea
noastra i a tr' Deci de acmu Inainte, sa nu mai aiba a si mai parl aceasta par&
nici a dobandi, nici odanaoara, In vci.
Il NH M
11 VAAINWAIOT npiA CHM MICTOM HAW.
t; hic, (%) AMT(o)
<7154/1645> cenT(esge)

t CAM r(o)cri(o)A004% Haim


Tompaullto BEA AWr(0)41(E)T HOW <m.p.>.
t AVMNTpAWKO Rapa <HHCAA>.

164

www.dacoromanica.ro

<15>.

Arh. Nationale lasi, Documente, CDLIX/19. Orig., difolio (43,5 x 28,6 cm), rupt la hidoituri
lipit, sigiliu domnesc mijlociu, timbrat, deteriorat.
EDITIL GhibAnescu, Surete, III, p. 321-323, nr. 177 (orig. si trad. editorului).
I
2

0MiS.
Rupt.

1645 (7154) septembrie 17, Iasi

209

llw

60650M, E(o)xYlo m(n)n(o)cfno, r(o)cn(o)A(4)prk BEMAE


npinme n'AA 114M14 H niyhA 11(4)11.1eMN MOAAAEICKHMH
sonipa, 561114104MR H MAAIIMN, epmonnx nona fir4,0TO11 WT C(BA)TA4 MONACTHP,
<1l>l43us4enn4r(o) &AMA, t'Ame ECT XPAM fiPX1ICTp4TIC4 likiX4NA4 N r45PIIM,
EAC14a6

CO*(e)

liAGAAARCKOH.

MIMA nenoVN:Aenum A
C504

HPASAA WTN(11)11%

npacenosanum,

1411

irk

34

Aospa

AilAN(14)4M WT ceno Repuurium,

44CT er(o) WT 44CT lFkMiim, MiiCTO


Cil nnsipeT WT Rano C6A0, 14 WT nont M WT AiiCO,
GV44504.111,

50AV itiOAAOBA,

C'h

aun

Cit

546AN,

Cli MISMO N

314

50Aii

er(o),

H AM

4TO V 5(0)A(0)CTIt
EANN AOM,

KOAHKO

MUTO 34 MANN

Cit MM, WT SEC I1PHXGAI

AA AM COWT411.1 MONACTIV ~Te, mAexce ECT xpam


El(11)CiIM A0X0A0M.
fiPXIICTP4THr4 iiIINXANAA N rAISPHNAA, 34 A(One csoer(o) N 34 A(&)we POANTEAii
C'h

N CIITROPIITN HM 04AA6T, WT AkT AO AiT, IAKO ck FIOAOSAET.


AA& no
TM AAAH Cit 611/1114 NPOICAEH4FIT6 KTO 611 CXOTiA p430pHTH
cm(%)Tpme er(o) WT AIITH N WT poAv er(o)
HAN
HVAVT KTO M ECT
nen(o)powea WT ROCI10A)4 E(0011 H WT HP(41)4(11)CTA B(o)rom(a)T(e)rk H WT
C5011X,

B(11)CiX C(811)THx, AMNN.

er(o)
Ana& N
Aosposonnan
m(u)n(o)nadie, r(o)cn(o)A(cT)s(a) MM 61416*(E) MA0X0M H DOVTRIMANX0M Buiu(e)
tincan& C(54i)T1311 MONACTHP &m'YA C11 TOA 4ACT 34 WTI1(11)FIV WT C6A0
moHaerap omita WTH(41)11% Il AtA11(1)1,1%,
BEPH111411414, M G'IsAFT
B('OrkAi A0X0A0M.
il110

1111

r(0)C(110)A(CT)3(A)

AA

Ci

MH,

1IAkffle

He thli111114T.

ROO AMT(0) ,tapHA <7154/1645> cenT(espTe)


GAM r(o)cn(o)A(a)irk

TOMPA111140 56A Awr(o)4(e)T liCKAA

<17>.

<m.p.>.

AVAANTP4111140 <1111CM>.

t Io Vasilie voievod, din mila lui Dumnezeu, domn al Trii Moldovei.


Tata a venit inaintea noastrd i inaintea boierilor notri moldoveni, mari i mici,
ieromonahul popa Agathon, de la sffinta manAstire, numit Agapia, unde este

hramul Arhistrategului Mihail i Gavril, nesilit de nimeni, nici asuprit, ci de


bunivoia lui, i a dat adevkata sa ocin i dedinA din satul Verisni, ce este In
165

www.dacoromanica.ro

tinutul Sucevei, toata partea lui din partea lui Nmis, locul pentru o casa, si din
camp, si din padure, cu loe de moara In apa Moldovei, cu stupi cu albine, si cu
livada si cu casa, din tot locul, cu tot venitul. Aceea a dat-o sfintei manastiri
Agapia, unde este hramul Arhistrategului Mihail si Gavril, pentru sufletul sau,

si pentru sufletul parintilor sai si sa le faca pomenire, din an In an, cum se


cuvine.

Aceea au dat cu mare blestem pentru cine ar vrea a strice aceasta danie
dupa moartea lui din copiii si din neamul lui sau oricine sa fie neiertat de Domnul
Dumnezeu s'i de Preacurata MaicA si de toti Sfintii, amin.
Deci domnia mea, vazand de bunavoia lui danie si miluire, domnia mea Inca
am dat si am 1ntarit mai sus scrisei manastiri Agapia acea parte de mina din satul
Verisni, ca sa-i fie sfintei manastiri dreapt ocina s'i dedina, cu tot venitul.
Si altul sa nu se amestece.
La Iasi, In anul 7154 <1645> septembrie 17.
t insusi domnul a poruncit.
Toderasco mare logoral a iscalit <m.p.>.
t Dumitrasco <a scris>.
<Pe verso-ul filei a doua, o Insemnare ulterioara>: t Verisenii.
Arh. Nationale Bucuregi, Doc. istorice, CDLXXIX/55. Orig. slay, hartie difolio (35 x 24 cm),
sigiliu domnesc mijlociu aplicat In cearli roie, deteriorat.

Omis.

1645 (7154) septembrie 20, Iasi

210

t Eu, Nastasiia Stefaneas(a), si cu feciorii miei, Nacul si Antemiia,


marturisim cu cestu zapis al nostru cum noi Insine, de bun(a)voia noastra, de nimi
nevoit(i) si nesilit(i), ce de a noastra voie, am vandut un locsor de casa, denapoi
den locul casei noastre, vandut-am lui Culai zugravul si femeii sale, Alexandrei, si
ficiorilor lor, dereptu dzce galbeni, ca se fie ocin(a) si mosie.
$i la tocma[a]la noastra au fostu vecini, den sus si den gios, anume: Ionasco
Picioraga, si Lazor dar()banul, si Agapie Zot(a) si alp oameni buni. Iar candu s-au
scris zapisul au fostu si egumenul de la Hlincea si tot soborul.
Si, pre mai mare marturie, pusu-ne-am si pecetile, sa fie de credinta.
$i eu, Gavril, am scris ca sa s(e) stie.
V Mc,
ipirA <7154/1645> cen(TespTe) i <20>.
t KaOrlyceuEvu TOU Aytou recogyLou, Aocriracog Lecogovaxo, gagrivco
Ta avcoOev <m. p.>'.
Ala,

fasptin dripoA,

HCKAA

<m.p.>.

166

www.dacoromanica.ro

<Pe verso-ul filei a doua, scris in sec. al XVIII-lea>: S-au scris la condicd.
7154 <1645> sdpt(embrie) 20. N<r.> 2.
Arh. Nationale Bucuresti, Doc. Istorice, LXXIX/2. Orig., }Artie difolio (31,5 x 19,5 cm),
difolio, cemeala cafenie, filigran, doua sigilii melare aplicate In aceeasi cerneala, unul octogonal si
altul rotund, neclare.
Idem, Ms., nr. 628 (Condica Asachi), f. 47 v. (rez. fait data de zi).

EDITH: Caprosu-Zahariuc, Documente !aft, I, p. 402, nr. 324 (orig.); Catalog, H, p. 359,
nr. 1815 (rez. fara data dc zi).
I Egumenul de la Sfantul Gheorghe, Dosithei ieromonahul, marturisesc cele de mai sus <tn. p.>".

1645 (7154) septembrie 20

211

7154 <1645> sept(em)v(rie) 20. Ispisoc de la Vasile v(oie)vos pe sarbie,


tlindcit de Gheorghi Evloghi dascalu, de giudecatd ce-au avut Dumitru Buhq
spat(a)r, stdpanul Buhuce0ilor, cu ficiorii $tefului $oldan din $ofrdce0i, pentru
despartire hotarelor satelor Buhuce0ii i 5ofrcetii, hothandu-se dupd cercetarea
ce-au facut Neniul vor(ni)cu de poartd. $i au dovedit hotarul intr-aceli doo mo0i,
Fantana Rece de supt satul Buhuce0ii. S-au dat limas pe Dumitru Buhu spat(a)r
de giudecatd, iar ficiorii $tefului $oldan sA alb." a tine hotarul satului SofrAcetii, de
cdtrd hotatul satului Buhuce0ii, pand la acea Fantand Rece, pe unde au aflat Neniul
vor(ni)cu de poartd i cu alti oameni buni.
Bibl. Acad. Rom., Manuscrise, nr. 5304, f. 32 v. Rez.

212

1645 (7154) septembrie 28, Iasi

Noi Vasilie v(oie)vod, cu mila lui Dumnezdu, domnu Tarii Moldovii. Scriem
domnie mea la sluga noastrd, la Udre, i la Isacu. Ddmu-vd tire cd s-au park de
fatd innainte domnii mele Vasile Buznd cu Calnidtue0ii pentru satu Noure0ii 0 au
ardtat i drese de inprtald, de ocene, pre unde au avut mo0i lor. Si s-au venit lui
Buzndi giumdtate de sat de Nuore0i din gios, ce sd cheam acmu Corobciana. $i
CAlmdtue0ilor li s-au venit, iar giumdtate de satu de Nuore0i, parte din sus. Deci
Buzridi au zis ca-1 oprescu Ci1mtue0ii de la ni0e poieni i Intl 0 in parte ce din
gios, de-i inpresoard ocena, iar CA'linatue0ii au zis cd le iaste satul hotrat, inprtit
In doao i stalpit.
Pentru aceia, deacd vei vede carte domnii mele, sd mergi la Nuore0i i

strangi oameni buni, bAtrani, de pin pregiur megig(i), i sA socote0i cu acei


oameni buni cum vor ti cu sufletele lor. De sd va afla cd le iaste satul inpartitu in
doao i hotdrat qi stalpit, s aibd Vasile Buzridi a tine giumAtate de sat din salpi in
167

www.dacoromanica.ro

gios i almatuestii sd aibd a tine iar giumAtate de satu din stalpi In sus, cum au
tinut i pdrintii lor si cum le scrie dresAle i s le faceti scrisoare de mrturie. lar de
sA afla cA nu li-au fost satul InpArtit, nici hotOrdt, nici vor fi salpi, nici sernne,
aveti a le inprti satul In doao, cum va fi mai cu dreptul, i sa puneti semne i sA tie
Vasile Buznai parte din gios, iar COlmAtuestii sA tie parte din sus, cum le scriu
dresele, i O. le faceti si scrisoare, s ne dat(i) stire.
Aceasta scriem. intr-al<t> chip s nu fie.
V Mc, s(k) neT(e) apriA <7154/1645>, cenr(em)8(p(e) i <20>.
insusi domnul a poruncie.
Ve! log(o)f(d)t.
Enache <a scris>.
Bibl. Acad. Rom., Ms. rom., nr. 13, f. 54. Copie.
I UrmeazA un cerc In care copistul a marcat locul pentru sigiliul domnesc.

213

1645 (7154) septembrie 28

Un ispisoc de la Vas(i)lie vodA, din vOletu 7154 <1645> sapt(emvrie) 28, scrie
c-au vandut Ion si frate-sdu, Gavril, ficiorii lui Coste, a lor dreaptd moii, locu di un
pogon di vie si un pdmAntu In tarin, din satu din Foltesti, lui Giurgiu, drept 10 ughi.
Si iarisi, au mai vindut MerAutA i frate-sk, Ignatu, i sora lor, Marie, a lor
dreaptil ocin, un locu di casd si un pogon de vie si un pAmantu in tarinA, Intr-acelasi
satu, tij(e) lui Giurgiu, drept 10 ughi.
iarsi, au mai vndut Ion si frate-sdu, Stefan, a lor dreapt mosie, cfit sA va

alege parte lui Toader Horiciu, dintr-acelasi sat de mai sus scris, iardsi lui Giurgiu,
drept 10 ughi.
Si iardsi, au mai vandut Andrei de acolo a lui dreaptd mosie, un rAzor In
frunte, dintr-acelasi sat, Foltestii, iarsi lui Giurgiu, drept un ughi.
$i iarAsi, au mai vandut Mihil i frate-sAu, Ciople, s't sora lor, Marica, a lor
dreaptA mosie, parte lor cdtu sti va alege, dintr-acelasi satu, Foltestii, iarAsi lui Giurgiu.
Arh. Nationale Mehedinti, Colectia Dr. Constantin I. Istrati", III144. Rez. intr-un perilipsis
din 1754 (7262) martie 15, cu scrisorile satului Folteti, din tinutul Putnei.

EDITH: CoL Dr. C. I. Istrati", p. 102-103, nr. 264 (ment. In rez. dup perilipsis).

214

1645 (7154) septembrie 28

7154 <1645> sept(embrie) 28. Carti gospod sdrbasc di la Vasilie v(oie)v(o)d


IntArind stApdnire pentru a patra parti din giumAtati di sat din ...1 Vorovesti lui
Ghiorghi Rosca vist(iemic) ci au cumpArat di la Moisi, sin a lui Ion Albici.
168

www.dacoromanica.ro

Arh. Nationale Bucure$ti, Doc. moldoveneti, XVIII/21, nr. 15. Rez. Intr-un opis, din 1837
noiembrie 4, pentru documentele primite de la logofeteasa Zoita Bal, In urma Invoielii cu epitropii
casei raposatului vistiemic Dimitrie Ghica.
Inst. de Ist. A. D. Xenopol" Iai, Fotografii, XXVIII/214 (xerocopie dupa rez.).
EDITH: Catalog, Supliment I, p. 218, nr. 657.
1

.-.

ters.

1645 (7154) octombrie

215
7154 <1645> oct(ombrie).

intiintare, Ursul cant log(o)f(d)t de cercetare un(i) curturi di pi <loe>


g(os)pod.
Arh. Nationale Bucureti, Achizitii Noi, MMV/31, nr. 281. Rez.

EDITH: Catalog, II, p. 360, nr. 1821; Marcel-Dumitru CiucA, Silvia Vatafu-Glitan, Colectia
Achizilii Noi, p. 121, nr. 1625 (rez.).

1645 (7154) octombrie 7, Iai

216
Hw

EIGESOM,

BACHAYE

E(o)maelo

m(n)A(o)cfito,

r(o)cn(o)A(4)01

3MAH

Dat-am cartea domniei mle slugei domniei mle, lui Dumitraco


din ...I, sa fie tare i putmic cu cartea domniei mle a ap5ra al ski hl.5teu in sat
In Vldqti, nime s nu vindze pte rara voia lui i frd voia fratilor lui, nici cu
volocul, nici cu undita. lard pre cene <v>2or prinde vanandu p4te intr-acel hal4teu
INWAAARCKOH.

s aiba a-i lua volocul i alte cenii cu ce vor hi prindzandu pte.

Aceasta scriem domniia mea i nime sa nu cutdze a villa intr-acel hAl4teu


preste cartea domnii mle.
V irlc, A(k)T(0) ,iFrA <7154/1645> wis(roslik) 3 <7>.

CAM r(o)cri(o)A(m)ins MAIM.

Bibl. Nationala Bucureti, Documente istorice, 1/97. Orig., hArtie difolio, sigiliu domnesc
mijlociu aplicat In cemeala r4e.
I Loc liber In text.
Rupt.

1645 (7154) octombrie 8, Iai

217

t
MOCK

CC

&HO

BHVKA

43,

FINCTOp

EATHIHE,

AtItirkunecKVA(4)1.

KHirHilii

MOA,

HiVIIHA,

AMIII A

Scriem i mrturisim cu ceast scrisoare a


169

www.dacoromanica.ro

noastrA, de nime nevoiti, nice asupriti, ce de a noastrA bunAvoie, am vandut a


noastrA direaptA ocinA i mo0e, giumAtate de sat de Oglindzi, ce iaste In tinutul
Neamtului, din vatra satului, 0 din campu, 0 dintr-apA, 0 din range 0 din tot
venitu, ce sA va alge pre acea giumdtate de sat. Acea am vindut dumisale, lui
Ghiorghie Roca ce au fostu vistiernic, direptu o sutti de stupi, pretuiti direptu o
sutA de lei.
Si ne-au fAcut dumnealui platA deplin(A) denaintea dumisale TAutului ce au

fost logora't, 4i Costantin Ciogolea vomicul de gloatA, 0 Buta vomic, 0 Ursu


vornicul, 0 Gligorie Pilipo<v>2schie vomic, 0 Toderaco ce au fostu vomic 0
multi vo<i>2nici de folos din curtea mtiriei sale, domnu nostru.
$i eu, Vas(i)lie Corlatescul, am scris cAtra acestu adevArat zapis 0 am fostu
In tocmala lor, sA s(e) fie.
V tic, a(%) A(t)To .5i--4A- <7154/1645> wit(Tosp(iit) i <8>.
fla, TINTeA B113 AWr(0)+(6)T <m.p>.
Costantin Ciogo<lea> vornic <m.p>.
a3, rAHrOplie IINANHOBCKN ABOpHNK <m.p>.
Ne(s)tor Baltysta3<m.p>.

<Pe verso-ul filei a doua, o Insemnare contemporanA>: Zapisul lui Nistor


Bate0e pe parte lui de pe Oglinzi <0 alta, arzie>: No. 4. 7154 <1645> oct(ombrie) 8.
Ark Nationale Bucure*ti, Doc. Istorice, LXXXVI/29. Orig., hartie difolio (29,7 x 20,7 cm),
difolio, filigran.

EDITII: Xenopol, Documente, in Arhiva", 1, p. 107-109 (orig. cu caractere chirilice i


transliteratie, cu data de an gmitii: 1646); Th. Codrescu, Uricariul, XI, p. 280-281 (orig.); Marele
dictionar geografic al Romemiei, vol. W, Bucureti, 1901, p. 551 (text orig. dup1i Xenopol).
1 ,,i' Adia eu, Nistor Batiste, i cheaghina mea, Ileana, fiica Dochiei, nepoata lui MfflAilescul".
2 Omis.

3 Semnaturli Cu caractere latine.

1645 (7154) octombrie 8, Ia0

218

11W &aide GOMM, E(0)X.1.00 ilA(N)A(0)0110, r(o)cn(o)A(4)p% 3MAN


11AWAAABCKON. MK(E) npliA HAMM N np*A HAMM Gomm BEANKNX N AAAANX,

Wra HAIll

IINCTOp

HATHIpe

H MAMMA ero, MARA, AMIA MUM, BHVKA

MNXIAIAECIMIA, HiliNM NeflOtithiCAEHN A MI HplICA0BAHN,


WTH(N)Ht?
HEME4CKOH,

II

AtAN(N)11$3,

110A0BN114 MO WT

WT B4Tp0 MO, N WT non*,

N Hp0AAA(N) NX HpABAA

C3rANN311,

N WT EEC npHxoA, 4TO HVAET HA


Hp0AAAN HAMM BOAtplINA, rilWprTE POHIKA GM Biwanyllum,
CilHONCATN

1146A11,

170

4TO

t?

B(0)AOCT

WT BOAA, II Ch NAM [N]


TOA nonosHHA CEAO. TM WHN

IAAHOBAAN MAN ANA CTO nevicosnx.

www.dacoromanica.ro

paAH WA CTO

Toro

pam,

r(o)cn(o)Avra(a)

MN,

FAKO

VanAtxom

mexAo

IIHMH

A0gpOSOAN010 TOKME*A0 M nonnolo 34HAATt!, Il WT NAC ewe*(e) Amoxona H


noTpsplAmxonn 60101pH NAIIIEMH BHW(E) MICAH,
P0ffl1C4
HA
TA
EINCTAENHK,
110A081111A
CA0 WT CDPAH11311, KAKO M ecT H eT r(o)cn(o)AcTs(a) MH npasa
WTIIHNA H BIIIMAENNE, C% EVIICAM A0X0A0M.

H NH AA di NEVMHWAET.

V MC, K(%) airr(o) ,apnA ws(TospYe)

<8> A(k)n(u).

GAM r(o)cn(o)A(Wirk
TOAEpAIIIKO BEA awr(o)41(e)T HCKAA
HOpAAT <oilcan>.

<m.p.>.

f Io Vasilie voivod, din mila lui Dumnezeu, domn al Tarii Moldovei. Jata a
venit inaintea noastra i inaintea boierilor notri, mari i mici, sluga noastsa Nistor
Bat4te i sotia lui, Ileana, fiica Dochiei, nepoata lui Mihilescul, nesiliti de nimeni
nici asupriti, i au vandut dreapta lor ocina i dedina, jumatate de sat din Oglinzi,
ce este in tinutul Neamt, din vatra satului, din camp, din apa, cu loe de fan i din tot

venitul ce va fi pe acea jumatate de sat. Aceea ei au vandut boierului nostru,


Gheorghie Roca fost vistiernic, pentru o sut de stupi, pretuiti drept o suta de lei.

Pentru aceasta, domnia mea, daca am vazut de bunavoia lor tocmeala


deplina platd, i de la noi Inca am dat 5i am intarit boierului nostru mai sus scris,
Roca vistiernic, acea jumatate de sat din Oglinzi, ca sa-i fie i de la domnia mea
dreapta mina i cumparatura, cu tot venitul.
$i altul sd nu se amestece.
La Iai, in anul 7154 <1645>, martie 8 zile.
insui domnul a spus.
Toderaco vel logotIt <a iscAlit>.
Corlat <a scris>1.
Dupa Berechet, Documente, p. 186-187, nr. XV. Orig. slavon 4i trad. edit.
Arh. Nationale Ia.i, Fond Ministerul Justitiei, Anaforale, nr. 47, f. 86 r. (rez., dupa orig., fara
data de zi).
Arh. Nationale Bucure0, Manastirea Neamt, LX/44, nr. 5 (rez., fait data de luna i zi).

ALTE EDITII: Catalog, II, p. 376, nr. 1919 (rez. dupa rez. de la Arh. Nationale Bucureti,
numai cu data de an).
I Actul acesta este scris pe o coala de cancelarie, avand pecetea aplicata pe un strat subtire de
ceara r0e, din care nu a mai ramas deck o parte din margini, care pecete, la indoirea actului, a %sat
o wail urmi din inscriptia ei" (nota edit.).

219

1645 (7154) octombrie 8, Iai

t Adeca noi, Gheorghie Paturnichii, i Mirauti i sora noastra, Maricuta,


ficiori Anucai, i Damaschin parcalabul de Neamtu, ficiorul Nastasiei, toti nepoti
171

www.dacoromanica.ro

i stranepot(i) VoicAi, scriem i marturisim cu cest zapis al nostni cum de bunavoia

noastra, de nime nevoiti, nici asupriti, am vandut a noastra direapta ocin(a) i.


moie, a opta[a] parte din sat din Bodeti O a opta[a] parte de sat din Dance0, ce
sintu pre Cnel.', in tinutul Neamtului, **1 cu vad de moara In Cracu, O cu a treia
parte din giumatate de 1114 de la Bodeti O cu o poiana de fanati de la Muncei, ce
sa chiama Grigoia, din vatra satului, i din tot vinitul, i din tarina, .1 din padure, i
din tot locul, din dirse ce au avut Ima noastra AnuFai de 111par-tare de la Erimiia
vod(a). Acst parti noi li-am vandut dumisale, giupanului Tomei mare vornic de
Tara de Sus, dereptu o suta i patrudzaci de galbeni, bani buni.
Si ne-au platit durnnealui deplin acei bani ce mai sus scriem Intru m'anule
noastre.
Derept acia, ca sa-i fie dumisal(e) direapta ocina i cumparatur(a), In vci,
i cuconilor dumisal(e).
Si, mai we mare credinta, ne-am pus i pecetile i am iscMit.
Si eu, Dumitra5co, am scris A s(e) tie.
V lilc, 6(%) n('k)T(0) .35iCA <7154/1645> w(rospla)'7 <8>.
da, 1111Hp1ag(11) HCKAA <m.p.>.
tia, AAMACCKHH nwininas ilemakosoe <m.p.>.
f Cum serie mai sus deplin am luat tot, ban(i) gata, ca s(a) <se>2 fie.

<Pe verso-ul filei a doua, o Insemnare contemporana>: Zapis de la Mierut


Paturnichi i de la Damas[s]chin pr partea lor de Bodetii, de mana lor fa'cut
acestu zapis, <alta de la Inceputul sec. al XIX -lea>: 7154 <1645> oc(tombrie) 8

i una moderna>: No. 47.


Arh. Nationale 18i, Fond Spiridonie, XXX/47. Orig., hartie difolio (29,9 x 19,5 cm), filigran,
cerneala neagra, un sigiliu Melar rotund, aplicat in cemeala neagra, al lui Damaschin.
EDITII: Ghibanescu, Ispisoace, 11/2, p. 88 (orig.).

I u" Ingrosat peste alta litera.


2 mis.

220

1645 (7154) octombrie 9, Botopni


t Adec(a) eu, Costin, ficiorul lui Buturco, i Cu soru-mea, Marica,

.1

soru-mea, Todosca, scriem i marturisim Cu cest zapis cum am vandut noi o parte
de ocind den Jorcani, partea den gios, derept patruspradzce galbeni Mihalcei

MeicM, far(a) alta cheltuial(a), ce-au cheltuit, caci ne-au parut ca am mai avut
parte; ce, dac(a) am cautat la dirse, s-au gasit c-am avut numai Mata.
Deci ne-am Inpacat O mi-am platit deplin acea parte ce-i mai sus scrisa i i-am
dat toate dirsele, cum d acmu irmainte ca sa n-aibu treaba eu in Jorcani, nici eu,
172

www.dacoromanica.ro

nici surorile mle, nici ficiorii notri, nici nepotii notri, nici nime den oamenii notri,
In vci de vci, ce ca s'd fie mind i direaptA moie Mihalcei Meicdi i ficiorilor lui.

aceasta tocmard am facut dennaintea mitropolitului, lui Varlaam, i

Si

dennaintea Tomei vomicul

a lui Costantin Ciogolei vornicului de poartA.

.1

Deci noi, vomicii de BotAni, anumel Dumitru Roca i Gligorie


postelnicul, dac-am vddzut scrisoare de la dumnealui vomicul Toma cum s-au
tocmit de bundvoie i am vAdzut cd i-au fa'cut Mihalcea Meica lui Costin platd
deplin(d), noi i-am fdcut zapis dennaintea a multi oameni buni i ordni, anume:
Ion Corbul, i Tutan, .1 Andronic cel bdtrdn, i DrAgan cojocariul, i Toader Milo
i Costin Botedzatul.
Si au scris popa Ionaco Mirdutd.
Iar pre mai mare mdrturie am pus pectea oraului i ale noastre iscAlituri i
pecet(i).
lar de pre scrisoarea noastrA, ca s'd aibd a-(i) face ispisoc domnescu. Toe
fillinem.

V EoTOOLuitiu, s(%) A(h)T(o)


<9>.
t fI3, HWN <m.p.>.

,WisCA <7154/1645>, m('ll)c(A)ita tuK(Tosp%)

Arh. Nationale Bucuresti, Doc. istorice, 00CXVII/247. Orig., hrtie difolio, filigran, pecetea
ora5ului Botoani, In fum, cu legenda: t lletigrrit Tp(i.rld) rivri,w(iNu) (t Pecetea tArgului Botosani").

I Scris peste alt cuvint razuit.


2 Iscaliturii indescifrabilli.

1645 (7154) octombrie 12

221

7154 <1645> octom(vrie) 12. Carte dorrmului Vasali v(oe)vod att.


Ionac(u) Bd1hdceanu din Buceti ca sd meargA la Buceti .1 sd aleagd parte lui
Stefan Vasluian despre al ti frat(i) din satul Bucetii, din tot locul, cum i Buciunal
sA-(i) aleagA ...2 spre Stefan".
Arh. Nationale Ia.5i, Fond Min. Justitiei, Anaforale, 32, f. 291 v. Rez.
I Asa In orig.
2 Rupt.

1645 (7154) octombrie 15, Iai

222

t HW
MOAAABCKON.

RAC(N)Kie
CD:K(E)

E(o)elo m(n)A(o)crYlo, r(o)cn(o)A(a)ph 3ee


npiA 11(4)111WAN MOAMEICKUMN
npiA HAMM

soeso,m,

npiff,4

11

173

www.dacoromanica.ro

BOAilpH, BEANISHMH H M4AHM111, NAW GOAiipH11 TIVTVA BNB swr(o)4(e)T WT eAnn


WT

B(0)AOCT

NAKVA

GVIABCKON,

WT

341111C

SA

WEttIAN

fiAEISCA
iiAVrineg, H WT TOAAEp 4,0X4TKO, u HilKoplitl Epax(%)
Cli RI nruitpn H WT moAn Aospn, RUCO Cil AM &AH, C(1,1)11% TOMep,

CBtAATEACTFIS?

11

EitAITV

TIXTVA

er(o), ch EANA 44CTi? 34


WTH(11)1lV, VI,;(6) HMAA 110 wr(h)tor csoemv, TOAAep T911(TiYA, WT ARA 4ACTN
M(4)T<Ep>111 ocien
WT FlOA CEAA Eilnimetpu, nemu 4ACT, N EAHA 44CT 110
IthpHICH, CECTpli ni11/11411, B1IVLF11 2, 4TO HMAA Cis 11AEMEHH1111 er(o), iirrtAT7E,
LIETBIMTA 4ACT WT CEA0 BIA011141111, 4TO F1A BOAliCA,
B(0)AOCT AoporGio, H
AWP(0)41(E)T,

npeA

chmp(%)Tki

lIACT 4TO Ci EMV npnliAeT c% C(1i)N(0)BE CABH REMAN,

C11

nnemennnn

HA HMil OpstA, 4TO WH CiAAA stivn& csoemv fhTplIWKAFI,


TIIVT&A Awr(o)+(e)T, SA <q>1To er(o) SIMIA COGKI 34 C(h1)114

C(14)11(0)SH

EA1144
CBOH,

11

rpamon:?,

34

4TO

ECT

V411A

er(o)

WT impuro spaTa, MICO CREAWAA


KNtrHNi TOAMp TIXTVA, WT ndiA BNIII(E) MicANIIX

em<v>3

er(o), TVAOCKA,
H moA(n) Aosphnz. TONCE SA TO V4HHHAII EM1( 114MET norpesmnoe
M A(10116 Il 110A poKv H IIA pOIS
TpETHIM H AEBETNHIs H
A(k)1111
Himen& er(o) nommnirrY H rpms<tvrn w>1T cedi uutow(e) mime,' V 341111C,
semunim nponnemanTem, KAKO ASN 11e110p8wun HIIKTO AAANTIA er(o), WT 13p4T114
ls BEAOMOCTTio NX, 34 4TO WN AMA
er(o) HAH WT CECTI111, 34 inos(e) GIMO
MALIFOXA

NANOR(N)

11

11

11

CROA ANIMA BOA, 34 4TO ch H Apiolan BAHS T'hVTIA WT MAMO mal H


4M HE 11MAA II AM TisIfTtM emula ~A C11 X(6)136Gel% A(V)X0BliNKV er(o),
non(i) GDHO+PEN, H EA1111 KOH BflATV 0(o), AMA, Ii wAcKAH SA A(v)tue
110

er(o).
HNO MW, snAiswe SAMIC WT A1OAT A0B1311X 3A er(o) AosposonNoe mal&
Twx smu(e) 11HC4NNHX 4ACT11 34 WTH(H)HH, mfix(e) ecniK t?BilpHAN H TaKo*Aepe
econki Ami H noTsFhAtinn anule) FHICAHNOMV,
Awr(o)+(e)T, lid TiX
Bilwe

MICANNN

44CT

BABO

AA

ECT

em<V>3,

A0)(0,40m,

KenopvineKK

HNKOAH*(6), 114 Gin.


14 11H AA Ci HeV<AANIIIAET>1.

BOJ AtT(0)

,t,apKA

<7154/1645>

t
TOMpAWKO RCA AtUr(0)4(6)T tICKAA
t AVMHTNIIIIKO <1111C4A>.

ws(TospTe)

<15>.

eaam r(0)C11(0)A(11)1111 BEA41A.

<m.p.>.

t Io Vasilie voievod, din mila lui Dumnezeu, domn al prii Moldovei. lata a
venit inaintea noastra i Inaintea boierilor nostri moldoveni, mari i mici, boierul
nostru Tautul, fost logofat, cu un zapis de marturie de la Nacul, parcalab de tinutul
Suceava, si de la Stefan Murgulet, si de la Toader Dohatco, i Nicorici Braha,
Alecsa voit cu 12 pargari din argul Siret si de la oameni buni, cum s-a dat Isac, fiul
lui Toader, nepot lui Tautul logoPt, inaintea mortii lui, cu o parte de ocina, pe care
a avut-o dupa tatal san, Toader Tautul, a cincea parte din doua parti din jumatatea
satului Bli1eti, i o parte de pe mama sa, Marica, sora Pintei, nepoata ...2, ce a
avut-o cu varul lui, Istratie, a patra parte din satul Baloseni, ce este pe Bodeasa, in
174

www.dacoromanica.ro

tinutul Dorohoi, si o parte ce i se cuvine cu fiii lui Saya Pepelea, cu verii sal,
anume Ordzul si Mandzul, ce el s-a dat nepotului sau, Patrascan, fiul lui Maul
logofat, pentru ca si 1-a luat de fiu si 1-a invatat carte, pentru call este nepot drept

de frate, cum a marturisit si mama lui vitreg, Tudosca, cneaghina lui Toader
Tautul, dinaintea mai sus scrisilor pani si oameni buni. Si sa-i faca pomenirea la
inmormantare si de trei zile si de noua zile si de 20 de zile si de 40 de zile si
jumatate de an si pe an sa-1 pomeneasca si sa-1 grijeasca de acum precum scrie In
zapis, cu mare blestem, ca sa nu clinteasca nimeni dania lui, dintre fratii lui sau
dintre surori, pentru ca a fost si cu stirea lor, pentru ca el s-a dat de bunavoia sa,
pentru ca s-a tinut pe MS Tautul din tineretea sa si copii n-a avut si a dat Tautul o
iapa cu manz duhovnicului lui, popa Onofrei, si un cal fratelui lui, Lupul, s'it haine
pentru sufletul lui.
Deci noi, vazand zapis de la oameni buni de bunavoia lui danie acele mai sus

serse parti de ocina, noi am crezut si de asemenea am dat si am intarit mai sus
scrisului, Tutului logordt, acele mai sus serse parti ca sa-i fie, cu tot venitul,
neclintit niciodat, in veci.
$i altul sa nu se amestecel.
La Iasi, In anul 7154 <1645> octombrie 15.
t insusi domnul a poruncit.
Toderasco mare logoft a iscalit <m.p.>.
t Dumitrasco <a scris>.
Arh. Nationale Bucureti, Doc. istorice, LX/16. Orig. slay., hartie difolio (32 x 20 cm), lipsa
2/3 din fila a doua, filigran, sigiliu domnesc mijlociu timbrat, deteriorat. Cu o trad. rom. din prima
jumatate a sec. al XIX - lea.
Ibidem, CCLXV/22 (copie de pe trad. din 1805 mai 3); ibidem, CCXCl/167, nr. 44 (rez.).
Idem, Manastirea Varatic, xiva, 8 (trad., din 1805 aprilie 28, de Pavel Debrici polcovnic).

EDITII: Iorga, St. fi doc., V, p. 400 (rez. dupa idem, Doc. Bistrilei, I, p. 83 (cu data de an:
1646); Th. Codrescu, Uricariul, X, p. 97-99 (trad. dupa orig. slay, cu data de an: 1646); Catalog, II,
p. 359, nr. 1816 (rez. dupa trad. din 1805 aprilie 28).
I Rupt.
2 Loc liber.
3 Omis.

223

1645 (7154) octombrie 15

Carte gospod de la Vasale voda, din let 7154 <1645> octombrie 15, catre un
Grigore Galban di Cosmesti, data dupa jaloba lui Porce de Osfisti asupra lui Dumitru
Ciudin si popa Alexa, pentru ca. Porcea isi ingradise tzarina cu gard si acia venisa sa

iai de a zacea. Se poronceti acelui Grigori Galban de Cosmesti se marga la fata


locului se-i cerceteze si, de va mai fi aiure alt loe de arat, se lasa pe Porce in pace'.
175

www.dacoromanica.ro

Colectia prof. C. Cihodaru, Iasi. Copie modeml, dupa Tez. vechi.


I Urmeazi mentiunea rezumatorului: dar vo mArturie de la Grigore GolbAn n-au arOtat".

1645 (7154) octombrie 16, Iai

224

t liw

BACHATE

ROesom, E(o)dio

M(11)A(0)CTTIO,

r(0)0(0)4(4)p% 3<e>1MAH

ittwmasatou. Scriem domniia mea la sluga noastrA, la Ionasco, nepotul lui


Necorit(A) ce au fostu hdtman, si la D(u)m(i)tru uricariul. DAmu-v(A) stire ca
domniei n'ele s-au jdluit slugile noastre, feciorii Bujoranului de satu de Bujoreni,
pre Sarletu, dzicdndu cd le Inpresoar(d) hotariul lor Cu hotarul Zorilnilor si nu
tinu pre und au tinutu de vacu.
Pentr-aceia, deca veti vedea cartea domniei mle, iar voi sA mrgeti acolo sd
strdngeti oamini buni i bdtrdni di prin pregiuru, megiiai, sA socotiti, s alegeti
hotarul Bujoranilor despre a Zorilnilor s't cum veti afla mai cu direptul i sA puneti
nete semne i sA faceti o scrisoare sA ne dati stire.
De aiasta vA scriem domniia mea. intru altu chipu sd nu faceti.
<16>.
V tic, AMT(0)
<7154/1645>, wit(Tosiffe)
C4AM r(o)cn(0)A(R)wis BeAtA.
Hett AWr(0)4(e)T

t Milidil(A) <a scris>.

<Pe verso-ul filei a doua, doud. Insemndri de la Inceputul sec. al XIX - lea>:
7154 <1645> oct(om)v(rie) 16. N. 19 <si>: Pentru impresurare Bujorenilor de cata

Zorilen(i), de la Vasilie v(oie)v(o)d <si trei moderne>: Anul 7154 <1645>


oct(om)vrie 16 <alta>: No 65 <si> Bujorenii, Zorilenii.
Arh. Nationale Bucuresti, Doc. istorice, MCDLVIII/63. Orig., hfirtie difolio (30 x 20,5 cm),
rupt i lipit pe tnijloc, sigiliu domnesc mijlociu aplicat in cemealft rosie. Cu o copie veche avAnd data
de zi: 17.
Ibidem, CCXCVIII/203, nr. 65 (rez.).
EDITIL Iorga, St.

doc., VI, p. 21, nr. 35 (rez., cu extras).

I Omis.

225

1645 (7154) octombrie 18, Iai

AdicA eu, Vasilie Banul medelnicr cel mare, nepotul Petrii Ungurului,
ruda noastrA, cu Chiriiac, i Cu femeia lui, cu Anita, i cu TAnasie cu feciorii
lui, toti nepotii Petrii Ungurului, s[s]criem i mdrturisim Cu cestu zapis al nostru
Cu

176

www.dacoromanica.ro

cum noi ne-am stransu i ne-am inpartitu ocine ce am avut di la mou nostru, di la
Petrea Ungurul.
s-au vinitu Anitii i ficiorilor Titiani(i): giumatate de satu de Slobodziani,
OT BOAOCTV1 Vasluiu, i giumatate de satu de Platonesti, OT BOAOCTV1 Carligatura,
si a patra parte de Hotceti, Irma i partile lor de Criveti si de Ravacani, care parti
au fostu vandute de tat-sau, di Gligorie Mustea, lui Buhu vistirnicul; i iarai(i)
din Hasnani, a opta parte, ce o am platit eu, Vasilie Banul, de le-am data un cal.
Si In tocmala noastra au fostu: parcalabul Damaschin, i Pacurar de Verni,
si Istratie de tinutul Carligatura, si Ionasco Mares, i Toader Marco si multi oameni
buni, ca sA <se>2 stie.

Otr Mc, s(%) A(t)T(o) ,,WmCA <7154/1645> wit(Tooriini)


143, RAMA EtWA Ben meA(ennivtip) <m.p.>.
f13, AAMACKHN WIspItItA45 ilemeiocoe, HCKAA <m.p.>.
Eu, Trohin, am scris.
,

<18>.

Arh. Nationale Bucuresti, Doc. istorice, CDXXV/10. Orig., hartie difolio, filigran, sase

amprente digitale aplicate In cemeala neagra.

de la tinutul".
2

OlniS.

1645 (7154) octombrie 20,

226
amenliCKOnit

gApActiM
POMANCKON,

efiNCK01111

r0T6W4AN

mHTpononwr

enticK(o)11%

GiNABCKNT,

PAnOBCKYN,

reMON

fiN4CTA66
ermot(o)1111

H 40M4 BEA Aspow


BEA
AWP(0)+(6)T, N HMG% B1118 BCA ABONNK,
3EMAN,
IleTplitliNKO MIR BEA Asoptin, H 10p11 BEA MAT/1p, H rewprie BEA 'mallow,
XinliCKTH,

10114AKTE

B6A

l'ABBIAAW

Asopumi /OMAN 3EMAH,

BEIM

men micTipmut,

N ES:V111

GIIIS

Ben

CIRATAp,

116WprH1411

BEA CVAyAp,

N
N

N Open& Gen illeTpap, H PIOSOBNIVii BTOON AWr(0)4(e)T, H


Ilwrptuuto goroni G615 nwr(o)+(e)T, H KOCTAHTNN lloront
RGNHK rAOTHTH,
14CTpATYE Bk15
AWr(0)+(e)T, H HAIC Illerrimmg norrap, H ILAKVA firIspKI1AAB,
Epeak ii/Wprs'neui, H /WWII WenTimm Il IIEWAAN tliermtAt, dam stire Cu ceast
&AIWA 56A meAempmp,

scrisoare a noastra cum au venit irmaintea noastra egumenul i cu tot saborul de la


svanta mnstire, ce sa cheama Pandocrator, car iaste zidit de Toader Movila, de au
marturisit innaintea noastra cum s-au tocmitu de bunavoia lor cu durrmealui, cu
Toderaco logofalul cel mare, 0 i-au Val-Out o selite, anume Crainicnii, ce iaste pre
Prat, in tinutul Dorohoiului, cu tot venitul, dereptu patru sute si cincidzeci de lei batuti.

$i au data dumnealui, logofatul, acesti bani ce scriem mai sus, 450 de lei,
bani gata, In mana calugarilor, denaintea noastra.
Deci noi, vadzandu de bunavoie tocmala i plata deplin(a), noi Inca am facut
aceasta scrisoare a noastra sa-i fie dumisale de marturie.

www.dacoromanica.ro

177

Si, pre mai mare intaritura si credinta, ne-am pus pecetile i manule noastre
am iscalit. Toe fltillieM.
ti Inc, ROO A(k)T(o) a,s5i-CA <7154/1645> wK(Tosp%) ---K <20>.
113, HAMM% MHTp0HOAHT <tn.p.>.

t n3, fbiacracue moon POMAKKIIIH <m.p.>.


t 113, 4,eo+4I1 enHcK01111 PAAOticKH, HcKAA <m.p.>.

NAM enficKorrk XVwcitH <m.p.>.


Vpiie ABOpHHK <m.p.>.
rAflpHA XATMAH <m.p.>.

n3, TOMA lien Asopm <m.p.>.


rasprinam<m.p.>.
HVIICS% UN SOTHHK <m.p.>.

fla,

HOHAIIIKO

113,

HETIIWAHKO BNB

wpm <m.p.>.

['imp* REA (lAWHHK <m.p.>.


113, liwpAium REA micT('lipHHK), HOW <m.p.>.
t13, illapAIIIKO 110r0Aii Gila nor(o)+(e)T, HCKAA <m.p.>.
rHKA REA cTOAHHK <m.p.>.
ifs, Diwprne 111e4au1 Gen CVA(1,141), HCKAA <m.p.>.
113,

HpANTIA BeHKVAN HA meTpap, HcKAA <m.p.>.

113,

Pitutosim(%)

/13,

HOCTAHTHH 40r0Ali ABopm <m.p.>.

tlexcui Awr(0)+(e)T <m.p.>.

<Pe verso-ul filei a doua, o Insemnare contemporana>: OT Krk<H>mitrkuu,


WT Aopoxoti, <una din sec. al XIX-lea>: Anul 7154 <1645> octomvrii 20 zile <si
una moderna>: No. 1.
Arh. Nationale Igi, Fond Spiridonie, X/1. Orig., hartie difolio (43 x 28,8 cm), filigran, patru
sigilii ecleziastice aplicate In fum: sigiliul Mitropoliei Sucevei, cu icoana hramului in camp (Sfantul
Gheorghe) 0 legenda t Iletin C(aA)T(e)re fewpnutt AkutponoKiu OtPlASCICOY (f Pecetea Sfantului
Gheorghe a Mitropoliei Sucevei"), sigiliul Episcopiei de Roman, cu icoana hramului in camp (Santa
Paraschiva) 0 legenda: t Hew. Aomi(A)N en(u)cu(o)mie Pommicitee (t Pecetea Episcopiei de Jos
a Romanului"), sigiliul Episcopiei de Rldauti, cu icoana hramului in camp (Sfantul Nicolae) 0
legenda: t newt C(A)T(o)ro N(H)uonmo 6rutcuenue Pmeacua ( t Pecetea Sfantului Nicolae a
Episcopiei Radautilor") i sigiliul Episcopiei de Hui, cu icoana hramului In camp (Sfintii Apostoli
Petru i Pavel) 0 legendEt: t Begin. C(g)T(e)ro lima u Mum enucuerfie Xg1110010 ( Pecetea
Sfintilor Petru 0 Pavel a Episcopiei Huilor") 0 sigiliul melar al lui Ghica mare stolnic.
Idem, Fond Divanul Domnesc, tr. 1450, opis 1651, dosar 43, f. 64 (rez.).

EDITH: Ghibanescu, Ispisoace, 11/2, p. 89-90, nr. 54 (orig.).

227

1645 (7154) octombrie 20

7154 <1645> octom(v)ri(e) 20. Suret de la Vasali v(oie)vod cuprinzatori ca


s-au infatosat Innainte sa si a boierilor sai Patrascan ci au fost camaras, i Apostol si
178

www.dacoromanica.ro

Acsanti cu samintiili lor din Soldeti, cu Ionac(u), i loan Dalban i smintili lor,
pentru un loe di pi valea ZAbrAutului, cu poieni, vaduri de mori, i pe o delnit de la
$oldeti, In sus, pi <valea> Zabrautului, i s-au hotA-rAt a stApAni PAItracan cAmdra

moiia de la Soldqti, pi valea <ZAbrAutului>.


Arh. Nationale Iai, Anaforale, nr. 39, f. 160. Rez.

1645 (7154) octombrie 20, Ia0

228

liw

Eacuae
(X) )K()

liA0AA4BCK011.

BOEBOAA,
npYeAe 1

m(u)a(o)efiro,

E(o)uffio

flpthA

HAMN

npiA

r(o)cn(o)A(411

ItCNM11

HAMEMN

BEMAE

MOAAABCICHMN

BEANKNX H
MAANX,
CAVII[M] HAIllE[M] FAHrOpAIIIKO BE:KAN N iniurunil
er(e), ill'kpinta, Avila TWNAILIKO ACOpt SUB ABONINK, N VK43OBAA npAA HAMN M'IN
sanw csilAirreac<T>2s0 WT TECTV Er(0), YWHAWKO }}(001 BNB Asopinut, H WT
uunruirkl er(e), Guama, N TAKO nucataw(H) H cuilAtTenc<T>2sor4Ip(n) u% TOT

BOAtp(H),

sanuc KAKO CAM TWHAWKO Worli BNB ArlopuuK u mitimiti er(e), CHAMA, AM(N) N
nomposaa(u)

trkAux

CRONX,

110A0B1IN4

ceno

[C'h]CTAB,

H C% Aome u

11

KIIHrtillt I er(e),

ceno

Eeptuani(H)

rAtIrOpA LIMO

EcEAN

KNHrE1181

4TO err y B(0)AOCT 1FilMEACK0e,

Bep4E111(H),
C'h

caAose.

fi

er(e), 111%1511K1t11,
C% nonomma WT

111111X WhANX kilt% 111K0 ZOpil BNB ABOpliNK

CHM11141, M NE IIMATN N14 EANA Tirlist? WT CH 110A01114114 WT


C'h 110A0B1IN4 WT [Ci]CTAB, H C% AOME H C% CAAOBE, M NE

VMHUIAT, N'h M Ap'101111T HFINX WTHIIHN N AiAN(11)11H, no rAe B'hAET.


TaKoucAup(e), r(o)cn(o)Arru(o) Mil N ncer(o) ower(o) ClirliTA
El HAtX0M

TOT

NCTIINT11

sanliC

34

CRIAJITEAC<T>2110

TAKO

eipew(e)

INIC411111(H)

CrhAiTEACTBOIA111(11) S% TOT 341111C, r(o)cn(o)AcTs(o) MH Bip0BAXOM N WT 114C

einew(e) AaAexona N NOTBIMANX0M CAVTAM 114111 l'AllrOp4 WKO EM.A!. N KNIIITHENI


E113,
111%pliK'hIl I , 114 TOT 110A0BIDI4 ceno Beriewu N C% 11040B1IN4 WT [C1]CT4B, H

Aa 611AET WT r(o)cn(o)AcTs(A) MH RARA WTH(N)11V N


AtAH(11)11V, C'h 11%CiA1 A0X0A0M, 4TO C'h usseper [110A0EDINA ceno Berlaini H
C'h 110A0B11114 WT [C%]CTAB, N
C% AOME N C% caAose, H C% BEC npiixoA] WT
Erkr1IX MACTO 110A0BHH4, N VplIK H noTapunmeifie, uunopouniuo HNKOAN )K (E), NA
C'h Aome H C% caAose,

BiK11 8134117H.

H MI AA Ci HE VMHWAET.

OV hit, B(%) A(k)T(0) ,3pNA WK(TOE9T111) K <20>.

t CM

r(0)C11(0)ANN% BEAtil.

ToAepauno BeA AWr(0)+ET NCKAA <m.p.>.

f Io Vasilie voievod, din mila lui Dumnezeu, domn al Trii Moldovei. Jata a
venit inaintea noastrd i Inaintea tuturor boierilor notri moldoveni, mari i mici,
sluga noastr Gligoraco Bejan i cneaghina lui, Marica, fiica lui Ionawo Jorea,

fost vornic, O a arAtat un zapis de mArturie de la socrul ski, Ionwo Jorea, fost
179

www.dacoromanica.ro

vomic, si de la cneaghina lui, Simina, i asa scriind i mArturisind in acel zapis cum
insusi Ionasco Jorea, fost vomic, i cneaghina lui, Simina, au dat si au druit fiilor
lor, lui Gligorasco Bejan i cneaghinei lui, MArica, jumdtate din satul Vercesti, ce
este in tinutul Neamt, si cu jumAtate de iaz i cu case si cu grAdini. Iar alti fii ai lui

Ionasco Jorea, fost vomic, si ai cneaghinei lui, Simina, s nu OA nicio treaba la


acea jumAtate din satul Vercesti si la jumAtate din iaz, i cu case si cu grAdini, sa nu
se amestece, ci sA stApneascA alte ocine i dedine, pe unde vor fi.
De a.semenea, dorrmia mea si tot Sfatul nostru, dacd am vAzut acel adevArat
zapis de mArturie astfel scriind i mArturisind in acel zapis, domnia mea am crezut
de la noi Inca am dat si am intArit slugii noastre Gligorasco Bejan i cneaghinei lui,
MArica, acea jumatate din satul Vercesti cu jumAtate de iaz, i cu case si cu grAdini,

sa fie de la domnia mea dreaptA ocinA i dedind, cu tot venitul, ce se va alege


[jurnAtate din satul Vercesti i junatate din iaz, i cu case si cu gradini, i cu tot
venitul] din tot locul jumdtate, si uric i intArire, neclintit niciodatA, in vecii vecilor.
$i altul sA nu se amestece.
La Iasi, in anul 7154 <1645> octombrie 20.
f insusi dorrmul a porimcit.
Toderasco mare logoat a iscalit <m. p.>.

<Pe verso-ul filei a doua, o insemnare contemporanA,>: f Zapis pe Verceste


de dane[e]i de la mama 16140 Marecotki.
Aril: Nationale Bucureti, Doc. istorice, XLIII/80. Orig. slavon, hartie difolio, filigran, sigiliu
domnesc inijlociu timbrat. Cu o trad. din 1786 septembrie 27 de Gheorghe Evloghi dasal.
I Aa In orig.
2 OnliS.

3 Greit, In loc de: ere.

229

1645 (7154) octombrie 22, lai

am

Atur(o)+(e)T, H r4Bp1111 reTman,


Awr(o)+(e)T, H ileTpHtliNKO BNB
Moms, N HVX6'11 ABONINK BNB, H 10pra REA CH'hTilp, II rimprse sen
i0MAKHE REA EINCTip1111K, H rHKA REA CTWANNK, H
AHVA REA MEMEAIllitliP),
N Nwprse lJle4aii BEA cvnyAp, H EptimsA REA weTpap, H PIIKOBNLW 116011
srrwps Awr(o)+(e)T, H HUNAN!) TPETTH Awr(o)+(e)T, N fillApEIA111 PIIKOBIWN
GE

M111,

OtsN4BCK011,

HOCTEANNK,

11

ToAepawso

HrABIWAAW

40r0Aii ABWPFINK,
ere nA(s)n(o)cT(s),

11

REA

BNB

POWKA 41,B0p1111K

NWIX

WT Asopv

scriem i mrturisim cu aceast scrisoare a


noastrd cum au venit Inaintea noastrA Gheorghie Patumichi i frate-sau, MirAuti,
sora lor, Maricut(a), ficiorii AnucAi, i cu nepotul lor, Damaschin paralabul de
r(o)cn(o)Ams%

Neamtu, ficiorul Nastasiei, tot(i) nepot(i) VoicAi, de a lor bundvoie, de nime


180

www.dacoromanica.ro

nevoiti, nici asupriti, 0 au vandut a lor direapta ocina i mo0e, a opta parte de satu

de Bode0i 0 a opta parte de satu de Dance0i, ce sintu pre Cracau, In tinutul


Neamtului, i cu vad de moara In Cracau, i cu o poian(A) de fanat de la Muncei, ce
sa chiama Grigoia, i cu a treia parte din &Imitate dintr-un fang de la Bode0i, 0
din vatra satelor, i din campu, i din paduri 0 din tot locul, cu tot venitul, din
dirse ce au avut ima lor de inpartal de la Irimiia Moghila vode. Acste pri,i
cu poien(i) de rang cu loc de moar(d) In Crack' i cu tot venitul le-au vandut
dumisale, giupanului i fratelui nostru, Tomei marele vornic de Tara de Sus,
dereptu o sute i patrudzaci de galbeni, bani gata.

Si le-au platit dumnealui tot deplin acei bani ce mai sus scriem denaintea
noastra a tuturor.
Derept acia, ca sA-i fie dumisal(e) direapta ocin(A) i cumpArAtur(A), In vci.
$i, mai pre mare credintd, am iscalit cu manule noastra, ca sapi fie dumisal(e)

de credinte.
$i eu, Dumitraco, am scris.
V 1r1c, s('k) A(i)T(o)
<7154/1645> w(Top)
f13, Tompauno BEA AWr(0)+ET, NCKAA <m.p.>.

<22>.

113, rap" XETMAN <m.p.>.


113, 10prA BEA cnierap <m.p.>.
Iliwprue BEA LIAINHHK <m.p.>.
113,

IIETpNtliiNKO BNB

Atop= <m.p.>.

10MAKHE BEA surr(iipm), NCKAA <m.p.>.

fla, &MANE EANgA BEA meMenutittkp) <m.p.>.


113, rimprit 11141au BEA cvn(yAp), NCKAA <m.p.>.
113, Hpenum BENKVAE RfA weTpap, HCKAX
fi3, HOCTANTNN 110r0At BORNK
j13, PAKOBNIVIs IIEXAN Atur(0)+(e)T

<m.p.>.

its, 11Wimp nwr(o)+(e)T MAX <m.p.>.


tis, fiNApell PIIKOBNNH 11WCTEANNK NCKAA <m.p.>.

<Pe verso-ul filei a doua, o insemnare contemporana>: Zapis de la boiarii cei

malt pit Bode0 i pr Dncti, pr partile Ptornice0ilor, pr di Bode0ii


dotta tarzii>: 7154 <1645> octovr(ie) 22; s-au scris <0 una moderna>: No. 48.
Arh. Nationale Iai, Fond Spiridonie, )0a/48. Orig., hrtie difolio (30,3 X 20,2 cm), filigran.
EDITH: Ghibanescu, Ispisoace, 11/2, nr. 55 (orig.).

1645 (7154) octombrie 22,

230

liw EACH& mom, B(o)Nnio m(H)A(o)cillo, r(o)cn(o)A(a)prh 3emne


illomasCK011. Scriem domnia mea la slugile noastre, la camanarii, cand ve ti lua
181

www.dacoromanica.ro

camana la targu la Husi. Damu-va tire, daca veti vedea cartea domniei mle, iar
voi ca sa aveti a lasa foarte In pace o cracima mare i un cojocariu i un mesarciu
ce sIntu a Sv(i)ntei Episc(o)piei de Hui.
Deci Intru nemica sa nu-i Invaluiti, pentm eke nu va sintu voao in sama.
Toe HHIHEM r(o)cn(0)AcTs(4) MN.
OV MC, AMT(o) 3,357a <7154/1645>(
Wit,TompTe)
t Ottonn r(o)cn(o)A(u)trk min.
NW 11CHAN B(06)30A4 <m.p.>.

iiii <22>.

Arh. Nationale Bucuresti, Ms., nr. 543 (Condica Episcopiei de Hui), f. 48. Orig., hartie (29,5
x 19 cm), rupt la Mdoituri, lipit pe alta foaie, filigran, sigiliu domnesc Melar aplicat In ceara rosie,
deteriorat.

EDITH: Melchisedec, Chronica Huqilor, p. 117 (men1.); Catalog, II, nr. 1817, p. 360 (rez.
dupl orig.).

1645 (7154) octombrie 24, la0

231

11W

AIOAAINcICON.

EacNATe

fax(e)

MWAMBCKNMN BOAipH,

ilittipurio,

BOEBOAA,

B(0)14.10

npliA

npinmowe
BeANKNX

M(N)A(0)CTTIO,

MAMIX,

1(0)CH(0)A(4)P% 3MAN

npiA EMCHMH 11(4)WNMH


cnli'm ',awe, rewpile lhaVpHince N

HAMN

11114pHKINA, C(111)11(0)01 &MICH, N mg(e)


CNN% NACTUNA, B%CH BiIlf110) &MIN, HO NX
ROMO, MOM Henoind*AeHH A Nil npmcenosium, N npoAann tix 11p4B4

BpAT er(o),

H CECTpA HM,

AAMACKHN fl%pICAAA6 NeMel4CISON,

Aospoil

WTN(H)114

mATH

AiIAN(N)NA, WT N)(
fIN&IIIKA H NaCTACTA,

HX,

WCMAA 4AcT,

liptul%V,

I?

WT

CEA0

BoAeituff

B(0)AOCT NEMNCKNH,

npnifili

11

11NTOMNN

Hapimeiffe,

4TO

NMAA(N)

SA pa3Ainege WT epHMYA AilOrNA4 BMW,


N

C%

WCMAA 44CT

WT

MicTO 34 CTAB

ceno

Alma"

le HpAKOBA,

11

4TO
C%

Nil

eANA

!MANNA SA CiINNEKATN WT 111141411, NA NM* "'MIA, N C% TpTAA 4ACT WT


HOAOGNNA WT eAHH diNNERAT(H) WT ceno GoAegni, N WT airrptle MO, N WT
BOA, H WT Atca, H WT u,aptuil? H WT GEC npHxoA. Tix Wtfil HpOMAN
NAWEMV
irliptimmv H 1104(H)TENNOMV Honlimy, n(a)nv TOMA seninconiv
pitAY
E Mill Wil 11
CTO
N
3EMAN,
tieT(H)pli Aecirr Vrapcimx,
CANA
AHOMINKV

ii(H)HisH roTosti.
11 !MATRA HM HcilAIINO WT npiA Namil H npiA HAMM noniipH.
Hilo MIA, IMO $ANAtX0M HX AosposonHoe Toicnie*(e) ii NCHAIINNOE 34
HAATV,
A
MN
II
WT
NAC
eine*(e) Amoxom N nonpunxom BOAtplINV
r(o)cn(o)Acn(o) MM sipiffH li noting'', TOMA sen wpm'', 114 TiX BkIW(e)
npiApetieNTH, WCMAA 4AcT WT ceno BoAelpH N WOW 4ACT WT MAPIelpH, N C%
MicT(0) 3A MAHN HA Film, lipailost, H C% CANA HOANV 34 CiiNNO WT
1111f144611,
NA
HAI rpHrOIA, N C% TpeTAA 441CT WT HOAOHNNA N emo
WT E0AelpH,
WT
MAX, IMO AA W6AFT er(0)
CliNNONCAT(11)
N
B4TpV6

182

www.dacoromanica.ro

on(u)A(0)er(H) upasa WTH(N)NA, Il EiNKVIMENNE,


KCM A0)(0,40M.
hic, 11(%) A('ll)T(0) )1,3pNA WIt(TONITIA)
GAAM r(o)cn(o)A(H)trk Benin

dfINK

noTarhzikeime,

C%

Toman, SEA Awr(o)+(e)T NOMA <m.p.>.

AVANITpAIIIKO

<nucm>.

t Io Vasilie voievod, din mila lui Dumnezeu, domn al Tarii Moldovei. lata
au venit inaintea noastra i inaintea tuturor boierilor nostri moldoveni, mari i mici,
slugile noastre Gheorghe Paturnichie i fratele lui, Mirauta, i sora lor, Maricuta,
fiii Anuscai, si de asemenea, Damaschin, parcalab de Neamt, fiul Nastasiei, toti

nepotii Voicai, de bunavoia lor, nesiliti de nimeni i nici asupriti, si au vandut


dreapta lor mina i declina din dreptele i propriile lor drese ce au avut mamele lor,
Anusca si Nastasiia, de imparteala de la Ieremia Movil voievod, a opta parte din
satul Bodesti si a opta parte din satul Dancesti, ce sunt pe Cracau, in tinutul Neamt,
cu loe de iaz la Cracau cu o poiand de fan de la Muncei, anume Grigoia, i cu a
treia parte din jumdtate dintr-un fanat de la satul Bodesti si din vatra de sat si din

camp, si din Orina si din tot venitul. Acelea ei le-au vandut credinciosului si
cinstitului nostru boier, pan Toma, mare vomic de Tara de Sus, pentru o suta
patruzeci de <galbeni> unguresti, bani gata.
Si le-a platit deplin dinaintea noastra i inaintea boierilor nostri.
Deci noi, daca am vazut tocmeala lor de bunavoie si plata deplina, noi si de
la noi inca am dat si am infrit boierului domniei mele credincios si cinstit, Toma,
mare vornic, acele mai sus inainte zise a opta parte din satul Bodesti, si a opta parte
din Dancesti, i cu loe de moara pe raul Cracau, i cu o poiana de fan de la Muncei,
anume Grigoia, i cu a treia parte din jumatatea unui fetnat de la Bodesti si din vatra
de sat, ca sa fie milostivirii sale dreapta mina, i cumparatura, si uric si intarire, cu
tot venitul.
La Iasi, in anul 7154 <1645> octombrie 24.
t insusi domnul a poruncit.
Toderasco mare logoft a iscalit <m.p.>.
t Dumitrasco <a scris>.

<Pe verso-ul filei a doua o insemnare contemporana>: Ispisoc domnscu de


la Patrnicsti si de la Damaschin, pr partile lor de Bodesti si din Dancesti[i],
<alta din sec. al XVIII-lea>: s-au scris r <3>, <una din sec. al XIX-lea>: 7154
<1645> octomv(rie) 24 <si una moderna>: No. 49.
Arh. Nationale lai, Fond Spiridonie, XXX/49. Orig. slavon, hrtie, Migran, sigiliu domnesc
mijlociu timbrat. Cu o trad., din 1827 iunie 4, de Nathanail.
Ghibanescu, Ispisoace, 1112, p. 92-94, nr. 56 (orig. slavon i trad. edit.).

183

www.dacoromanica.ro

1645 (7154) octombrie 25, Iai

232

t 11w LOWE BOMA <E>1(0)HSHIO M(H)A(0)C.60, r(0)CH(0)A(A)F11 3EMAH


Adeca s-au pa'ratu de fat(a) innaintea domniei mle To[o]ader,

Momascitou.

ficiorul lui Isac, cu Vas(i)lie Negrul


cu Danul de Talharesti, pentru o parte de
ocin(a) din Plop[l]ni, dzacandu To[o]ader, ficiorul lui Isac, ca are cumparatur(a)
de la Petrica, fratele lui Vas(i)lie Negrul, din[n] a treia parte de satu, din partea din
sus, giumata[a]te, care parte au dzas ca i-au fostu cumparatur() i Petricai de la un
unchiu al sau si a lui Vasilie Negrul, ia[a]r Danul au datu sama ca n-au a[u]vutu
Petrica nici o cumpa'ratur(a) de la nime, far(a) catu au avutu ei mosie, acea a treia
parte de satu. Dici pre acea parte au fostu patru frati a ei: doi au fostu sterpi i doi
cu ficiori. Dici sa Inparte acea a treia parte in doo parti. Dici giumata[a]te de acel
stalpu s-au aflatu vanduta de Petrica.

Dici domniia mea li-am socotitu 160: de va avea Petrica vreun deres de
cumpAratur(a) de la acel unchiu al lor, el va fi vandutu a sa cumparatur(A), iar de nu
va avea, el au vandutu si partea fratilor sai. Dici ca sa aiba fratii lui, Vas(i)lie i Cu
altii, ca sa alegi intr-alte ocine ce va fi avandu Petrica, pentru caci n-au avutu zapis

de cumparatur(a), ce au ramas Danul pre Vas(i)lie i pre Toader, sa n-aiba nime


triab(a) la acea giumata[a]te de stalpu ce au ramas nevandute, far(a) Danul Cu
oamenii sai, nici sa s(e) mai parasca de aiasta para, In vci.
car Mc, B(10 A(CT(0) 45F-CA <7154/1645> wit(Tosfint)

<25>3.

GAM r(o)cn(o)A(H)Nrk Benin.

Arh. Nationale Bucuregi, Doc. istorice, CDLIX/14. Orig., hartie difolio, filigran, sigiliu
domnesc tnijlociu aplicat in cemeala roie.
I

$ters.
ce au ramas nevanduta", scris, de aceea.5i mina, deasupra randului.
3 Data scrisa de alta tuba i cu alta cerneala.
2

1645 (7154) octombrie 26, Iai

233
epmoliax
MONACTIV,

g(or)a

enrmem

SEC

vhsop

WT

r(o)nena Ilamettpwrop, BAUM ECT XpAM Pk3KpEC(6)11TA


Gn(a)ca Hamm ficvc(a) X(pOrral. Scriem i dam stire

C(BA)T411

ROCHGA)A

Cu

ceasta

scrisoare a noastra cum ne-am tocmit de bunavoia noastra, de nimene siliti, nici
nevoiti, vadz,andu saraciia i nestita2 sfanteei mAnastiri, si de o parte si de alta,
ne-am vorovit Cu tot saborul sfanteei manastiri i ne-am tocmit Cu giupanul
Toderasco logofatul cel mare de i-am vandut o seliste In tinutul Dorohoiului,
anome Cra<i>3nicenii, pe apa Prutului, dereptu patru sute de lei batuti, i cu acei
bani sA ne facem la Sarbi un helesteu i cramele i viile sA lucram la Cotnar(i), ca
au ramas pustie.

184

www.dacoromanica.ro

Deci, dupli noi i dupA moartia noastrd, ceneva den frati sau den cAlugari sau
hie cene va hi, sA nu sA mai amstece intr-aiasta tocmal sau sA scomeascA vreo
pArA pentru aceast selite, cA mai pentru mare nevoie i scadria sffintei
manAstir(i) am fficut aceasta tocmalA cu acestu boiariu, cAci CA dintr-alt parte n-am
avut cu ce ne apuca.

S-au fost atuncea cAlugdri: popa Theofan egumenul, i popa loan


proegumenul, i popa Theodosie proegumneul, i popa Nicolae proegumenul, i
popa Ghelasie proegumenul, i popa Damaschin, i popa Gheorghie, i Iorist, i
Rafail i alti toti cAlugrii mArturisim i scriem i dAm tire cu cest zapis al
nostru.
Lit cene va strica aceasta tocmalA s fie prod& WT ROCHOAM E(or)a
cilTsop(m)war(o) 11(E)B0 H SEMAA N WT Hp(11)4(11)CTI:14 ero ilil()'r(e)pi
WT
11

1111C41X e(BA)T61X,

AM11114.

S-au pus i pectea sfantei mAndstiri, sa sA fie, pre mai mare credint.
Mc t? IliCOX, B('ll) A(11)TO ,3ptiA <7154/1645>, wit(TospYra) ii's" <26>
A(k)HH.

TWIN OHM.

<Pe aceeai fild o Insemnare din prima jumAtate a sec. al XVIII-lea>:

Acestu Toderwo log(o)ftul ce au cumpArat acestu sat de la cdlugArii de


Pandocrato<r>3 au avut Toderaco un ficior, anume Andrie, i Andriq au vAndut
acestu sat i cu alte sate moului nostru, lui Iordachii Cantacuzino celui bAttin. $i
acmu cele sate au rAmas la cumnatA-me, Catrina spdt(A)roae PdcAnita. Deci, cand
ar trebui s s(e) cerci la niamul d(u)milor sal(e), cari a tine satul Ciurbenii, ce iaste
la tinutul Dorohoiului.

<Pe verso-ul filei a doua, o Insemnare contemporanA>: Zapisul calugarilor


de la Pandocrator pre sat, pre CrAinicni .<i alta de la Inc. sec. al XIX - lea>: Anul
7154 <1645> octomvrii 26. No. 2.
Arh. Nationale Ia.0, Fond Spiridonie, X/2. Orig., hartie, filigan, cemeala cafenie, sigiliul
manastirii Pantocrator <Todireni> aplicat In cemeala neagra.
EDITH: Ghibancscu, Ispisoace, II/2, p. 94-95, nr. 57 (orig.).
I "t Smeritul ieromonah Theofan egumen 0 tot soborul de la sfanta manastire, numita
Pandocrator, unde este hramul tnaltarea Domnului Dumnezeului 0 Mantuitorului nostru Iisus

Hristos".
2 Probabil, cuvant preluat din ruso-ucraineana cu sensul nenorocire, nenoroc".
3 Omis.

4 de Dornnul Dumnezeu Facatorul cerului 0 pamantului 0 de Preacurata lui Maica 0 de top


Sfintii, arnin".

185

www.dacoromanica.ro

<inainte de 1645 (7154) octombrie 27>

234

t Adec eu, Udrea, fe<cio>lrul lui Stan de Cani, den Tara Munteneasca,
scriu 0 marturisescu eu cest zapis al meu, de nim(e) nevoitu, am vandutu dumisali,

lui Ghiorghit(A) mari sulgriu, un tigan, anume Dumitru, careli 1-au fostu
cumpAratu pdrintii mei, 1-am vandutu du<mi>'sali, dreptu ...2.
$ la tocmal(A) ni-au fostu dumnealui: Andoca 0 ...2.
Si, pentru credinta, mi-am pus pectea, s s(e) tie.
ZOTU AGryle IRLOTWO <m. p.>3.

[Is, Ypumue liCKAA <m. p.>.

<Pe verso, o insemnare contemporanA>: t Pe Dumitru tiganul, <urmat de o


insemnare In limba greacg>.
Iasi, XXXV/49. Orig., hrtie (20 x 16 cm),

Arh. Nationale Bucureti, ManAstirea Sf. Saya


sigiliu melar octogonal, aplicat in cemealli.

Datat in functie de doc. urmAtor, din 1645 (7154) octombrie 27.

EDITH: Catalog, II, p. 360, nr. 1818 (rez. dupli orig.).


I 0MiS.
2 Loc liber.
3 Zotu Arghir martor.

235

1645 (7154) octombrie 27, Iai


t Aded noi, Vasilie Banul medelnicriul cel mare, 0 Erimiia Vanculet

etrariul cel mare, 0 RAcoviti Cehan al doile log(o)f(A)t, 0 5aidir logoatul al treile,
0 Andreia RAcoviti postelnicul, i Vas(i)lie Roca vornicul, 0 Costantin Ciogolea
vornicul i alp boiari din curtea dumisale, lui vodA, scriem i rtfrturisim cu aceastA
scrisoare a noastrd, cum au venit inaintea noastrd Udrea, ficiorul lui Stan de Caine
din Tara MunteneascA, de a lui bunvoie, de nime nevoit, nici asuprit, 0 au vandut

a lui dereptu erbu tigan, anume Dumitru, care sigan iaste dereptu cumprAturA
tAtane-sAu, lui Stan de Cain[n]e. Acesta tigan 1-au vandut dumisale, lui Gheorghie
$tefan sulgriul, dereptu ...' galbeni.
$i i-au pltit dumnealui deplin dinnaintea noastrA.

Deci, vddzindu de a lor bunAvoie tocmald 0 deplin(A) plat, fcut-am


dumisal(e) 0 de la noi aceastA scrisoare, sd-i fie dumisale de credintA.

5i, mai pre mare credint, ne-am pus 0 pecetile 0 am isalit cu manule
noastre.
$i eu, Dumitraco, am scris, a s(e) 0ie.

V Mc, a(%) n(i)T(0) ,3pliA <7154/1645> .(To.pyn)


186

www.dacoromanica.ro

<27>.

da, Bacudie EANVA BEA meA(erumirlip)

Racovita Ceban log(o)f()t <m.p.>


fla, fillApEH PAKOSN14% NOCT(E)ANNK, HCRAA
lammip Awr(o)4(e)T, NCISAA

Ghiorghie Catargiul aga


Arh. Nationale Bucure46, MAnAstirea Sf. Saya Iai, XXIX/4. Orig., hartie difolio (30 x 20 cm),
filigran.

EDITH: Catalog, II, p.360, nr. 1819 (rez. dupa orig.).


I L,oc liber.

1645 (7154) octombrie 28, Ia0

236

t liw Bun& BOMA B(o)Nefelo


fax(e)

AAWAMBCKON.

NONA01116 npAA

Gonivu, s minx N MANX, cnt?ra HAW


IIkKIIM

AAVNTANCKON 3eMAN,

npas

HUNK

X0A011

r(0)C11(0)401111

npm

Il

NAMN

llIEMN

tl

}SOTO*

HpliCHAORAN(N),

NE

NNI'AN

HAM

eNa,

TAM
TOKMEX(E)

pAAi
H

sont<p>21111

00AN010

r(0)CH(0)ACTS(4)
SANAATV,

u(a) wemv SHIN [MAN,

OAN,

IAtG

VEINAiXON1

WT 11E mime MAOXONI


111WpeiE

GTE+AN

H npow
SA EINWHAENTE

flpAS

OTAN
AC Rim. TOE wail WN npomn
sonipm, filWreiE 01'4M BEA cvnyap, pag ...1VrApCKHX.

WTOOLkg

BeAdAN

AAWAMBCKNAAH

Ark Allp0A, C(il)Fik GTAN Ae 1111NE WT

NEHONthKAeN(N)

AIYAANTW,

HAVII

m(H)A(o)cflio,

HAWeAilt

er(o) wpm

a
H

livrainAnxom

l cvn(ya)p,

Bea

Emptionw

NA

TOT

toirti<n>2, HaWk MAANTIlt?, KIM M eCT H WT r(0)C11(0)ACTS(A) MN !VAS X0A003

torati.
11 NH Ad C(A)

VA1NWAET.

V Inc,

('h) A(k)T(o)optiA WK(TOripTid)


t GAAM r(o)cri(o)A(H)irh KASAA.

liw Lame sweswAtt


t I{WpAAT <NNW>.

t Io Vasilie voievod, din mila lui Dumnezeu, domn al Tarii Moldoveiu. Jata
au venit Inaintea noastra i Inaintea boierilor nostri, mari i mici, sluga noastra
Udrea aprod, fiul lui Stan de Cane din Tara Romaneasca, nesilit de nimeni i nici
asuprit, si a vandut dreptul lor rob' tigan, anume Dumitru, care ligan a fost drept de
cumparatura a tatalui lui, Stan de Cane. Acel ligan l-a vandut credinciosului nostru
boier, Ghiorghie Stefan, mare sulger, drept ...2 ughi.
De aceea i domnia mea, daca am Vzut buna lui tocmeala i plata deplina, si de
la noi Inca' am dat si am IntArit boierului nostru mai sus scris, Ghiorghie Stefan, mare
sulger, acest sigan, anume Dumitru, ca
fie si de la dorrmia mea drept rob3 tigan.
187

www.dacoromanica.ro

Si altul sa nu se amestece.

La Iasi, in anul 7154 <1645> octombrie 28.


f insusi domnul a spus.
lo Vasilie voievod <m.p.>.
t Corlat <a scris>.
Arh. Nationale Bucureti, MAnAstirea SE Saya lasi, XXXV/6. Orig. slavon, hArtie difolio
(30,5 x 21 cm), filigran, sigiliu domnesc mijlociu, aplicat In cemealA rosie.
1 Loc alb In orig.
2 Rupt.
3 in orig: xouon.

1645 (7154) octombrie 29

237

7154 <1645> oct(om)vri(e) 29. Ispisocul domnului Vasile v(oie)vod prin


cari inputerniceste pe un loan Buftei din Prohoz:Asti si Rusu de a tine si a apara o
ocinA si mosie a lor ci au la satul Prohozastii, i MazAestii si Cernu.
Arh. Nationale Iasi, Anaforale, p. 27 v., nr. 3. Rez. intr-o anafora din 1833
octombrie.

1645 (7154) noiembrie 1

238

7154 <1645> noicinv(rie) 1. Alt suret de pe ispisocul domnului Vasali


v(oe)vod prin care iarasi(i) sa intaresti stApanire pi pal-tile din Nasoesti lui Ionascu

Solomon si fratelui sAu, Lupu, ficiori lui Dumitascu Solomon, dui:id giudecata
ce-au avut atunce Innaintea domnii sale si innainte a tot Sfatul, cu Vasali Ferindei i
Dumitrascu cu fratii lui si altii.
2036, Anaforale, dosar 15, f .93. Rez.
Idem, Fond M. CostAchescu, Caiet III, p. 2641, nr. 1418 (copie de M. CostAchescu, dupa
Arh. Nationale Iasi, Min. Justitiei, Tr. 1785, opis II
Anaforale 15).

239

1645 (7154) noiembrie 3, Ia0

Vasile voievod. Dat-am cartea domnii mele slugii noastre, lui Patrasco
aprodul, ca s fie tare si puternic cu cartea domnii mele a cherna si a soroci pe
Grigore Hurmeziu, si pe p(o)p(a) Maftei, si pe Petrisoru si pre Isac din Pribesti, sa
vii to de fatA Inaintea domnii mele si a aducA Isac si un ispisoc, ce serie lui Isac
de cumparaturA a silistei Popestii, ce au cumparat de la Hurmeziu11.

188

www.dacoromanica.ro

Arh. Nationale Bucuresti, Ms., nr. 1220 (Condica Manastirii Rica), f. 50 r. Copie prescurtata
de la mijlocul sec. al XIX-lea.
Ibidem, f. 65 (copie) si f. 16v. (reg., fail data de zi); idem, ms., nr. 1266, f. 5 v. (reg.); idem,
Doc. istorice, LIV/247 (rez., fail data de zi, cu un comentariu despre autenticitatea actelor).
Arh. Nationale Iasi, Colectia Litere, K/384, p. 355 (rez. In anaforaua din 1825) si K/334, p. 9 (ment.).

EDITH: 'Th. Codrescu, Uricariul, VI, p. 329 (ment.); ibidem, XX, p. 255, 258, 276, 286-287
(ment.); ibidem, XXII, p. 285 (rez.); Iorga, St. fi doc., VI, p. 57, nr. 9 (regest); Bianu si Nicolaisa,
Catalog, 111, p. 306 (rez.); Catalog, II, p. 360, nr. 1822 (rez.).

I in continuare, urmeaza textul prin care se dovedeste falsitatea unui document, din veleatul
7155, prezentat de Isac.

1645 (7154) 4nainte de noiembrie 6>

240

t Eu, Vasile de Hu(i), seerri Deli Iani, i amia mea, Anita, 0 coconii miei
scriem i mrturisim cu cestu zapis al nostru cum am vandutu, de bunavoia noastr,

pre Simion tiganul 0 cu t<ig>2anca 0 cu feciorii lui, anume: Vasilie 0 o fati,


anume Chireana, 0 pe Saya i o fati a Chirane(i) 0 doai fte a lui Vasilie, dereptu
cincidzki de lei.

$i in tocmala noastrA au fostu: dumnealui comisul Andreia, 0 popa


Dumitrwo de la besreca lui Stefan vodA, i Ianciu pivnicriul de Hui, i Clifa
oltuzul de Hui i Mihillachi, feciorul Sasca(i) ot Ia0.
De aceasta mdrturisim, ca sa-i fie dumisale tigani de mo0e. Si, de credintA,
am pus i pecetile.
Si eu, Mesan diiacul, am scris, ca sh s(e) tie.
L(ea)tu 7154 <1645-1646>.

Vasilie <m.p.>3; Anita <m.p.>4. t Ereu Dimitrie <m.p.>3; t MiMilachi


<m.p.>3; Ianciu <m.p.>4; Mesan <m.p.>4.

<Pe verso-ul filei a doua, o Insemnare contemporand>: Zapis de tigani de la


Vasilie ot Hui.
Arh. Nationale Bucuresti, Doc. istorice, CLXXXV/162. Orig., hartie difolio (30,5 x 19,5 cm),

filigran, cinci sigilii melare, patru octogonale si unul rotund, aplicate In fum: al lui Vasilie, cu o
pasare In camp, al preotului Dimitrie, cu icoana unui sfant In camp, al lui Mihailachi, cu un scut oval
In camp, Incarcat cu un animal, al lui Ianciu, cu o pasare In camp, si al lui Mesan, cu doua pasan
afrontate In camp, si o amprenta digitala, aplicata In fum.
Datat In functie de doc. urmator, din 1645 (7154) noiembrie 6.

I ginerele".
2 Omis.

3 Sigiliu melar.
4 Amprenta digitala.

www.dacoromanica.ro

189

1645 (7154) noiembrie 6, Iai

241

t Hw

EACH&

E106BOAA,

B(o)mato

m(H)A(o)crTio,

r(0)cri(0)A(a)p%

36MAN

Adeci au venit inaintea noastra' i Inaintea alor novtri moldovenevti


boieri, la cei mari vi la cei mici, giupanasa Buciumoaie vi cu feciorii ei i s-au
MWAAARCKON.

parat de fat(i) inaintea noastri cu Vas(i)lie, ginerele lui Deli' Iane, de targ de
Hu(i), pentru nite tigani, anume Simion vi cu fimia lui vi cu ficiorii lor, anume

Vasilie i cu doao fte a lu, i Saya 0 Chreana cu o fati a ei, dzicndu


giupaneasa Buciumoaie cum acevti tigani i-au pus zilog la socrul lui Vasilie, la
Dli Iani, dereptu cindzici de zlot(i), iar Vasilie aea au dat sam cum nu sintu
pu(i) zilog, ce sintu vandut(i), cum au aritat vi zapis de la mana Buciumoaie(i) vi
carte de rrnas cum s-au mai par& de fat(A) inaintea noastri.
Deci domnia mea am socotit vi am al-Mat cu<m>2 sintu deripti verbi tigan(i) lui
Vas(i)lie i cumpAritur(.) socru-siu, lui Deali Iani, iar Buciumoaie i cu ficiori(i) ei
pardscu fa'r(d) isprav(i). Si au rimas ei dinnaintea noastri 0 din toati lgea

lar Vasilie s-au Indireptat cum de acum inainte ca si OA el a-vi tin ai sai
direpti tigani ce mai sus scri Simion i cu fAinia lui vi cu ficiori(i) lor vi cu
nepoti(i) lor.

Si de aceasti pr si nu s mai parasci niciodat, in vci, preste cartea


domnii mle.

t
t

Ac, N(%) A(i1)T(0)


<7154/1645>, m(li)c(A)10
OAM r(o)cn(o)A(N)irk BeAtA.

Noes(pTra)

<6>.

CASpNA X6TMAN 15kIN(A).

AVMHTpAWKO <AMA>.

Arh. Nationale BucureA Doc. istorice, CCXLI/33. Orig., hrtie, difolio, filigran, sigiliu
domnesc tnijlociu, timbrat.

242

1645 (7154) noiembrie 6, Iai


t Io Vasilie voievod, din mila lui Dumnezeu, domn al Tirii Moldovei.

Scriem domniia mea la slugili domnii mle, la Dumitru vornicul de Botdiani 0 la


Dumitravco Saidir din Sendrivni. Dimu-vd tire cd s-au paratu de fati innaintea
domnii mele Nistisie din Vicolrti e Cazicevtii cu PAtravco Ciogolea ce au fostu
log(o)fitu, pentru o moie din Pomarla de la tinutul Dorohoiului, dzicandu rnasie
vi cu CizAcetii, innaintea domnii mle a le inpresura nevte loe a lor la satu la
Pomarla 0 au dzis ci n-ari Ciogolea nici o treabi acolo. $i au scos de au ardtatu

innaintea domnii mle nivte direase de la Irimiia vodd, fcute, cumu spunea
intr-acle direase, diriapti ocin i m<ovi>le a lor.
naintea domnii mle un zapis de cumparituri ce
lar Ptraco Cio<golea>
anul de la Grozav, vi de la Simion de acolo de la riziavi(i) lor
au cumpAratu

<v>'eti vedea cartea domnii mle iar voi sA mergeti acolo la acel satu ...' din
190

www.dacoromanica.ro

sias<e>1 dzile in ...2 saptdmni i sd strngeti oameni buni i ...I de prenpregiuru

sA socotiti cu acei oameni buni sd inpr<titi>I din Pomrla pre acle dirse di la
Irimiia vodd si ...I acel loe totu. Iar voi sd puneti stAlpi despre toate pArili ... s
inblati pre direptate, nemruiuli sd fdtdriti si cum veti
buni sd faceti o
scrisoare, sA dati stire domnii mle.
altfel sd nu fie.
In Iasi, in anul 7154 <1645> noev(rie) 6.
Arh. Nationale Iasi, Documente, CDLXI/57. Copie contemporank din care lipseste sesimea
din stanga.

EDITH: Codrescu, Uricariul, XXIII, p. 381-382 (orig.); Ghibanescu, Doc. comunicate, p. 499
(orig. cu data de zi: 7).
I Rupt.
2 Loe fiber.

243

<inainte de 1645 (7154) noiembrie 7>


Adecd eu, MAricuta, ce am fostu giupdniasd lui Dimitrasco soltuzului,

ficior(u1) lui Pavd1 i fimeia mea', Mdricuta, i Ionasco i Chelsiia, i ficiorii lui

Filipu, scriem i mdrturisim cu acestu zapis al nostTu cum ni s-au prilejit, dupd ce
s-au sarsit Dumitru soltuzul ce mi-au fostu mie giupAnu i noi pdrinte. Noi, pentru
bucate ce ni-au rdmas, am avut cdtva gAlceav inaintea dumisale, lui Gligore biv
postelnicu, vomicul de Botosani, i Dumitru vomicul.
Deci dumnalor ne-au tocmit i ne-au inpartit toate bucatele i bani ce-am
avut i datorii ce-am avut, 'Med. s-au socotit cu boieri dumnalor Cetea2 Chiosa,
Tudosie Udre, i Vasile cdpitanul, si Leca si Chiriiacu, ficiorii Crstii, i Gligore
Momiciu soltuzul cu doisprizAci prgari i Ghiorghitd de Botoseni; dupd ce, candu
s-au fAcutu zapisul, fost-au i preotii ce-i donmesti: popa PAntea, si popa Ionasco

de curte si popa Ionasco a MerAutii, si au mArturisit i inaintea dumisale, lui


Solomon vistemicul, i dumisale, lui PavAl dvornicu de poartd. Deci dupd ce ne-au
tocmit dumnealui i ne-au inpArtit dumnialui, Gligore vornicul de Botosani, au
pohtit a dumnisale ce sd vine din toate.

Deci noi am socotit i i-am dat toate pArtile de ocin ce am avut eu,
Mdricuta, fimeia lui Dumitrasco soltuzului, cu ficiorii lui ce mai sus serie, din sat
din adiceni, din tinutul HArlului, nime dintru ruda noastrd sd nu aibd a intoarce,
pentru cdci este a noastrd cumpArAturd. Si direse ce-am avut li-am dat toate pre

mAna dumisale, lui Grigore vomicul de Botosani, pentru cdci le-au tocmit
dumnialui. Si ce-au fostu venitul de la noi ne-au ldsat.
$i noi Inca' i-am ddruit acele parti de ocind ci ne sintu cumpArAturd not nime
sd nu sd amestece dintru ruda noastrA sau dintr-altd smintie s. strice a noastrd
danie, pentru cAci sd hie pomand dumisale soltuzului.

www.dacoromanica.ro

191

lar cine sd va amesteca sd fie trecletu si procletu de 318 Oteti si de 12 Apostoli


s'i sA aibd parte cu Ariia.

$i eu, Grigore postelnicul, sd aibu a pomeni pe Dumitru soltuzul si pre


giupdneasa dumisale, Mdricuta, pdnd la a mea moarte.
Pre mai mare credintA, am pus si pecetile si iscdliturile, ca sd sd stie.

PavAl, Ionasco, Mdricuta, Solomon vistiernicul, Cristea Chiosa si alte trii


iscAlituri si patru peceti.
Arh. Nationale Iasi, Documente, CCLXXXI/4. Copie, din 1814, in Condica pentru 13Aiceni"
a domnitei Zmaranda Calimah.
Arh. Nationale Bucuresti, Doc. istorice, MCCCXXX1/19 b. (rez.).
Datat dui:A doc. urmAtor, din 1645 (7154) noiembrie 7.

I Gresit, In loc de: lui".


2 Gresit, In loc de: Carstea".

244

1645 (7154) noiembrie 7

Noe Vasile v(oie)v(o)d, cu mila lui Dumnezdu, domn Tara Moldavviei. IatA
au venitu inaintea noastra si inaintea boierilor nostri, a mari si mici, sluga noastrd
Grigorie biv postelnicu, urednicu din Botosani, si giupdniiasa lui cu zapis de la
insusi Mdricuta, giupdniasa lui Dumitru biv soltuzu si de la copiei lui, Dumitru, de
<la>2 PayAl si fimeia lui, Mdricuta, si Ionasco, si Chelsie si Filipu, scriind intr-acel

zapis cum cd ei, de a lor bundvoie, de nimine nevoiti, niel siliti, au datu si au
ddruitu toate pArtile lor de mosie si Cu vecinii ce-au avutu ei din satul Bdicenii,
tinutul Hdrldului, ce le-au fostu lor cumpdrAturA dinpreund cu boieriul ei, Dumitru

soltuzul, pe care parte de mosie au ddruit-o ei smintiilor lor, lui Grigorie biv
postelnicu si giupdnesii sale, pentru sufletul ei si pentru sufletul pdrintilor lor,
dinnaintea a multor boieri si preoti si altor ce-au fostu fatd, anume: Solomon
visternicul, si Pavil vornicul de poartd, si Crdstea Chiosa, si Teodosie Udrea, si
Grigorie Momici [si] soltuzul cu 12 pdrgari din tdrgul Botosanii, si preoti, anume:

preotul Pantea, si preotul Ionasco din curtea domniei mele si preotul Ionasco a
MierAutii din Botosani.

Dreptu aceia, s'i domnie mea, cum am vAzut acel zapis de mArturie de la
insdsi Mdricuta, giupdniasa lui Dumitru soltuzul, si de la copiei lui, Dumitru, si
atdta boieri si preoti si altii ce-au fostu fatA, domniia mea am crezutu si de la noi
Inca i-am dat si i-am 'filar' it slugii noastre, lui Grigore biv postelnicu, si giupdnesdi
lui, pe acele pdrti de mosie din Bdiceni si cu vecini, ca sd fie si de la noi driaptA
ocind, si danie, si uricu si intdriturd, cu tot venitul.
$i altul sA nu sd amestece.
Scris in Iasi, de Corlat, 7154 <1646> noemv(rie) 7.
192

www.dacoromanica.ro

insa0 dornnul au poruncit.


Toderaro vel logoft.

Este 0 talmacirea lui de pe limba sirbeasca, iscalitA de loan Stamate biv vel
pitariu.
Costandin vel logoft <m. p.>.
4 r. Copie, din 1814, In Condica

Arh. Nationale Iasi, Documente, CCLXXXI/5, f. 3 v.

documentelor mosiei Bdiceni.


Bibl. Acad., Ms. rom, nr. 3412, f. 40 v. (copie).
Arh. Nationale Bucuresti, Doc. istorice, MCCCXXXI/19 c. (rez.).

I Gresit, In loc de: Io".

2 omis.

1645 (7154) noiembrie 10

245

7154 <1645> no(ie)mv(r)i(e) 10.


De la Grigori, san Cozmii, nepotul Ilei, stranepotul Rusai, din giumatate de
sat a opta parte, din parte Rusi, din sat Voloconta0ii, pe apa Pnitului.
Arh. Nationale Bucuresti, Manilstirea Neamt, LXXV/17, nr. 3. Ment.

EDITH: Catalog, II, p. 361, nr. 1824.

246

1645 (7154) noiembrie 14

f Adca eu, anume Dumitru, feciorul lui Urs(u) dn Cherchijen(i), dn


tanutul Harlaului, marturisescu cum eu, d nimene nevoit, nici silit, ce de-a me
bunav<o>lie, am vandut a me derepta ocina 0 [0] mo0e2, ce sa va alege parte me,
i <c>11.1 to(a)ta voie me i tire tuturor fratilor miei, i o am vandut dumisal(e),
logoftului, lui Seidiri. $i mi-<a>3u dat 2 boj, de mi-<a>3u ales dn ese boi.
Si aceast tocmala s-au fcut dntre multi oamen(i) buni, anume: Ion d-acole,

0 Nuor, feciorul lu<>1 Pactuar d-acole, 0 Onuca de-acole, 0 Stefan Beican


de-ac<o>11e, i Vas(i)lie Ciopata de-acole, 0 Stefan Popel(e) dn Talhare0(i), 0
I<l>lie, feciorul pope<i>3 Budai de-acole 0 multi oameni bun(i), tin<eri>1 0
batran(i), dn sat 0 megiiWi).
A00re, noi, vadzandu tocmal(a) d a lor bunavoie 0 plata deplin(a) 0 nem ta<m>3plat 0 noi Intr-ace tocmale. Noi, pr mai mar(e) crednt, ne-m pus 0
pecetile, a sa tie.
Si eu, popa Vas(i)lie, le-<a>3mu scris marturie.
193

www.dacoromanica.ro

<in josul filei, 1nsemnarea, de aceeai mand, Cu aceeai cernealA>: Si s-au


fcut aceast(6) tocmal(d) in dzilel(e) lui Vas(i)lie vodd, cu mila lui Dumnadzau,
dom(n) "'Arai Moldovei.
Ilik(4) frh neT(o)

opHA <7154/1645>, In luna noe(m)v(rie), ;"i <14>

A(k)ii(N).

<Pe verso, cloud Insemnri contemporane>: f Zapis pintru Cerchejin(i) <0>


Seidir <0 alta moderna>: 7154 <1646> (sic!) noe(m)v(rie) 14. No. 1.
Arh. Nationale Bucurqti, Doc. istorice, DCCLXXVII/7. Orig, hartie (25 x 18,5 cm), rupt la
Indoituri, lipit, cinci amprente digitale aplicate In cemeala neagra.
Ibidem, MCCCXXXV1/52 (copie).

Arh. Nationale 14, Documente, CXXVI/9, 10, 22 (f. 1, nr. 2), 147 i 417 (rez.); idem,
Colectia Litere", Condica K1372, p. 238 (ment.).
I Rupt.
2

mqie", scris deasupra rat' Idului, de aceegi mana.

3 OnliS.

1645 (7154) noiembrie 15, Iai

247

Un ispisocu g(os)pod de la VasAli v(oie)v(o)d, din 7154 <1645> noiemv(rie)


15, prin cari sa cuprindi cd, dup giudecata ci au avut boierinul Gavrila Matie

log(o)f(d)t cu egumenul i tot soborul de la besdrica Sfa'nt(u)lui loan Novi din


ThArai, pentru 12 fdlci de vie de la Cotnari din Dialu Piscopului, dovedindu-s(e)
a nu era viile ci ceri egumenul, ci era dreptu a lui Gavrila boieriului, cari le ave
de la giupneasa lui Necoriti hat(man), i se Intireti stpanire numitului boieri,
Gavrila, pe aceste 12 Aid de vie.
Arh. Nationale Iai, Documente, CCCXX/113, f. 1 r., nr. 5. Rez. dezv. Intr-un perilipsis din
1827 decembrie 20.

1645 (7154) noiembrie 17, Iqi

248

t liw

SACNAYe

soesom,

16(o)Nefelo

m(o)(o)ciiio,

r(o)cn(o)A(a)n

aeMAN

II
npTuAourk Rim
HAAN
npiA &CHM HAWNMN
AMMAROMAN
BeANKNAIN N mAANMN, re/eW4AH erVMen II Bee vhsop WT
C(BA)TAA mONACTHp,
HANAOIVATWp,
mex(e) ecT xpAhl C(BA)T06
NA3NBAeMTN
B1,3Neceiffe r(Ocn0A)4 E(004 N enact% munero, .1.(Tc0c(4)
X(plicT)A, Mini%
HeHOWIICMHHH A MI npnahosauu, HA HO FIX Aospoio 110A10,
N
npommi ux
ilpaatho wm(m)Fiv II Aaatfie emo cAW, HA NAirk KFIAHHILitHTN, HA prialta 110:?T,

A/MAX:MOWN.

CaX(e)

Soap,

t?

ROAWcT

MpoxoricKomt?,

KOTOpOe

ceAW

ecT

AAAHTe

194

www.dacoromanica.ro

MIMOSA&

C(EM)Till

MONACTIVH

WT KTIITOpA C(BA)TiN AMACTIVH, WT TOME') /NOMA. TOE npoAami

NALuemt?

H
Igipuomt?
1104NTeNNOMV
BOW!iptiNV,
paAH HeTHpH CTA nesHosHx EikITHX.

Tei/kepAWKOHN

BeANKOMV

mvr(o)ttleTv,

HNO,
r(0)CH(0)ACTB(4) MN,
TOKAMK(E) H HCHIAN010 SAHAATV,

rOTORU,

KUM

mexcAie

VSNAiXOAA

NHMH

TH)( smi(e) MICANNHX 11(N)H(i)$N,

ohm HaavrepH,

H WT

ACJIVOISOANNO

AfBKOSH,

MAcixom 14 t?tarhAHxom
Haulm? mime MICANNOMV, siptiomt? H HOLINTeNNOMV BOA'kpiNbl, TO,AepAIHKO SEA
4wr(o)4(e)T, HA TOE sHui(e) nptik petleHNO cemv, NA HM11 HpIIHNNTIINTH, KAKO
1-1(11)11('k)514

'h

AA err emv Il WT MAC npasaa WTN(H)NA,

I14C

H tornemio, H tipm H noTsruitAe&,

C'h slam AoxAmom, WHOKOAISHMO NHKOAN*(e), NA ErtiKH.

H liii AA di He iNutuaeT npiA CHM ANCTWAA r(0)01(0)ACTR(0) MN.


Ac, s(%) AMT(o) *spliA Hoes(PTIA)
GAim r(o)cn(o)A(n)n% BeAtA.

tipluteECA AsopHHH <m.p.>.


Maim HAM] <HHCAA>.

t Io Vasilie voievod, din inila lui Dumnezeu, domn al Tarii Moldovei. Jata
au venit inaintea noastra i Inaintea tuturor boierilor no0ri moldoveni, mari i mici,

Theofan egumen 0 tot soborul de la sfanta manastire, numita Pandocrator, cu


hramul Sranta inltare a Domnului Dumnezeu i Mantuitorului nostru, Iisus
Hristos, nesiliti de nimeni i nici asupriti, ci de bunavoia lor, 0 au vandut dreapta
lor ocin i danie un sat, anume Crainicnii, pe raul Prut, in tinutul Dorohoi, care
sat este danie i miluire sfintei manastiri de la ctitorul sfintei manastiri, de la
Toader Moghila. Aceea au vandut-o credinciosului i cinstitului nostru boier,
Toderawo mare logort, drept patru sute lei batuti.
Deci domnia mea, daca am vazut Intre ei de bunavoie tocmeala i plata
deplina, acei mai sus scri0 bani, 400 lei, bani gata, in mainile calugarilor, 0 de la
noi am dat i am intarit mai sus scrisului, credinciosului i cinstitului nostru boier,
Toderaco mare logoft, acel mai sus Inainte zis sat, anume Crainicnii, ca sa-i fie
de la noi dreapta ocina, i cumparatura, 0 uric 011-A;(1i-ire, cu tot venitul, neclintit
niciodata, in veci.
Si altul sa nu se amestece inaintea acestei carti a domniei mele.
La Ia0, in anul 7154 <1645> noiembrie 17.
t insu0 domnul a poruncit.
Ureche mare vornic <m.p.>.
t Ianachi Plop <a scris>.
<Pe verso-ul filei a doua, o insemnare contemporana>: WT KrIsHHNTIIHN,
AOPDX010 (de la Cranicni, de la Dorohoi") <0 una din sec. al X1X-lea>: Anul
7154 <1645> noiemvrii 17. No. 3.
Arh. Nationale Iai, Fond Spiridonie, X/3 a. Orig. slavon, hartie difolio (43 x 28,1 cm),
filigran, sigiliu domnesc mijlociu, fimbrat. Cu o trad. din sec. XVIII, ibidem, X/3 b.

195

www.dacoromanica.ro

Idem, Fond Divanul Domnesc, tr. 1450, ap. 1651, dosar 43, p.64 (rez.).
EDITH: Ghiblnescu, Ispisoace, vol. 11/2, p. 96-97, nr. 58 (text slavon dupti orig. si trad. edit.).

249

1645 (7154) noiembrie 17

t Eu, Nastasiia 5tefOneas(a), singurd eu, de bundvoia mea, de nim(e) nevoitA


si nesilitd, nici inpresuratd, ce de a mea voie, am vandut casa mea cu tot locul cat
iaste tang casa Mdriei barbieritei, Inpotriva Picioragdi, unde sd incpe Ulita unde
sd vende fina, vandut-am eguindnului de svanta mdriAstire, de la Svtei Gheorghie
de la Hlincea, derptu seasddzeci de galbeni, ca sA le fie ocin(d) si mosie, si nime
de feciorii miei treab(d) sd n-aib(d), nici fat& nici fecior, nici ginere, nici nepot,

nici all rudd, cene sd va alge de ruda mea mai aproape, s n-aibd treab(d) cu
aceasta casd ce-am vandut eu, sO parascA sau sd intoarcd, cd iaste cumandul mieu.
$i la tocmala noastrd si la datul banilor au fostu multi oameni buni, bdtrani si

tineri, si vecini, den sus si den gios, si negutAtori, anume: Gheorghie Dimut(4)
negutdtoriul, si Radul sluga dumisale hatmanului, si Neculai zugravul, si Petrea
cald[l]ras de Tar(i)grad, si Ionasco Picioraga, si Agafie Zot(a) si Lazor ddr(d)banul.
5i, pre mai mare mArturie, pusu-ne-am si pecetile, sO fie de credintA.
Si eu, Gavril diiacul, am scris, ca sA s(e) stie.
A(t)T(o) ,,iiiia <7154/1645> tioes(pTito) g.
Arh. Nationale Bucuresti, Doc. istorice, LXXIX/3. Orig., hartie difolio (30,3 x 19 cm),
cemealA neagrA, cinci sigilii melare aplicate in fum: unul, octogonal, cu legenda In exerga, cu slove

chirilice: Nicola Gorchi", avand in camp un leu, deasupra cAruia se afla o corona si o semilunk
altul, tot octogonal, cu legenda In exerga, Cu slove chirilice: t Nicolachi", avail in camp o pasare;
clout rotunde si unul romboidal.
Arh. Nationale Bucuresti, Ms., nr. 644 (Condica Manastirii Aron VodA), f. 6 v. Rez.
EDITH: Catalog, H, p. 361, nr. 1825 (rez. dupA rez. din Ms. nr. 644).

250

1645 (7154) noiembrie 18


t -a ispisoc ot Vas(i)lie vod(d), a(i)T(0) saptiA non(*) i precum,

pop(a) Isac cu preoteasa lui, Ream, si de la frate-sAu, Toader, ficior Annitii, nepoti
Arvasii ot Negoesti, au vandut a lor ocin(d) din sat din MArisfisti, a pera parte, cati
sd va alege din parte HaragAi, Tomei vor(nicului), drept it lei.
Arh. Nationale Bucuresti, Doc. istorice, LXV/87. Rez. dezv. Intr-un izvod de zapise ce sintu
cumpArAtur(i) din Mariststi, ce s-au aflat in zapisali de la giupaneasa lui Iordache med(elnicer)".

196

www.dacoromanica.ro

251

1645 (7154) noiembrie 19, Iai

t AdecA eu, Gavrila5 apotici, scriem 0 mArturisim, insurni pre mene, cu


cestu zapis al mieu, cu(m) eu, de bunAvoia mea, de nime nevoit, nici asuprit, am
VAndut a mea direaptA ocind 0 cumpArAtur(A) din giumAtate de sat de VAscAut(i),
din partea de sus, din partea Simei, ce sA va alge, a ias(a) parte, ce iaste la tinutul

Sorocei, cu loe de hAle5teu, 0 cu fAnat, 0 cu pomte 5i cu tot venitul; ce aciastA


parte de ocin(A), ce mai sus scriem, ne-au fost noao direaptit cumpAratur(d) de la
Andreica, ficiorul Simei, nepotul lui Iona5cico. Aciasta parte de ocinA o am vAndut
dumisale, giupfinului Iordachie marele vistiiarnic, dereptu ...1 de lei bdtut(i).
H In tocmala noastrA s-au tAmplat: Gheorghie Catargiul aga, 5i Andoca

zlAtariul, 5i Dima ce au fost staroste, 0 Dumitra5co CArstiian, 0 Dumitra5co


'Marta, 0 Gligora5co Poroh, 0 Vasilie Stiucd bra5ovanul 0 alp oameni buni 5i
ficiori de boiari.
Si dirse ce am <a>2vut de cumpArAtur(A), Ina le-am dat pre mAna dumisa[a]le
vistrnicului, ca sa-i fie dutnisal(e) direaptA ocni(A) 0 cumpArAtur(A), in veci.

$i, mai pre mare credintA, ni-am pus pectea 0 am iscAlit 0 ace5ti boiari 5i
ficiori de bojari tot(i), s-i fie dumisal(e) de credintd pAnd-s(i) va faci 5i dirse
domne5ti.
$i eu, Dumitra5co uricar, am scris sA se 5tie.
ti Mc, 11(1%) AN)T(0) 4,;FCA <7154/1645> Noes(fint)

47<19>.

Gavrila5 apotici <m.p,>3.

t fia,

MAANTOIWKO lillpCTNIZIN,

NCKAA <m.p.>3.

t Gligorie Poruh <m.p.>3.


t Vasilie GArbea mArturisescu <m.p.>.
t Eu, Dima proi(n) starostea <m.p.>3.
Avroxa4 <m. p.>.
Arh. Nationale Ia0, Documente, CCLX)OCIX/4. Orig., hartie, filigran, patru sigilii Melare,
aplicate in cerneala neagra: al lui Gavrila.. Capotici, rotund, cu o pasare in camp, al lui Durnitra.5co

Carstian, octogonal, cu un decor neclar, al lui Gligorie Poruh, octogonal, cu o cruce in camp 0
legenda neclara 4i al lui Dima fost staroste, oval, cu o cruce i slove In ligatura In camp.
I Loc liber.
2 Omis.

3 Sigiliu melar.
4 Lectura nesigura.

252

1645 (7154) <noiembrie> 21, Malinti


f AdecA eu, Costanda, giup'Aneasa lui Ion Tertei den Vincicauli, 5i cu frate-tnieu,

cu Vasilie Ciudinschii, 0 cu ficior(u)-mieu, cu Todosi, 0 cu alti ficiori ai miei scriu 0

www.dacoromanica.ro

197

mArturisescu cu cest zapis al nostru cum am luat de la durrmealui, de la comisul Sdrbul,


o sutd de galbeni i i-am pus dumisal(e) zdlog satul Giurgeti, la tinutul Dorohoiului, cu
tot venitul, ca s n-avem noi treabd la acea sdlite pana' nu-i vom da banii dumisal(e).
$i bani sA4 ddm dumisal(e) den dzua de Vvedenie la Sana MAriia Mare, iar de
nu-i vom da banii, o sutd de galben(i), ban(i) btm(i), la Santd Mdriia Mar(e), dunmealui
sa socoteascd ce va mai face acea ocind sd ne plateasca i sd hie ocina a dumisale, in
veci, cu tot venitul. Si altul den ruda me sau den fratii notri sd n-aibd treabd a intorce
dumisale, cdci candu-m(i) ne-au trebuit bani, nici unul n-au vrut sd de bani.
Si in tocmala noastrd s-au prilejit: Nacul den Malinti i Irimiia Mdlai.
Si eu, Todosie Tertea, am scris i am iscAlit, cd s'a sd tie i sd s(e) creadz.
ti AIMIII1411, A(k)T(G) 4,4-17-1 <7154/1645>, a <22>.

Costanda <m.p.>

13, i
t

<m.p.>.
f Eu, Erimiia MAlaiu <m.p.>.
f Eu, popa, s-aud prelojetu-sea la cea<s>2to t<c>2mala.
113, HAWA, liCKAA

Arh. Nationale Bucurqti, Doc. istorice, XXXIII/9. Orig., hartie difolio (21 x 15,5 cm),
Migran, o amprenta digitala aplicata In cemeala.

Data de luna: noiembrie, am stabilit-o tinand seama de faptul ca imprumutul a fost luat la
Vovidenie (21 noiembrie).

2i

I Semnatura neclara.

1645 (7154) noiembrie 27

253

Ispisoc shrbesc de la domnul VasAli v(oie)v(o)d, din 7154 <1645>


noemv(rie) 27, intdritori sto1nicului Ghica pe cdteva pdrt(i) din moiia Buhkenii,
Cu

locuri de mori i de iazuri In Ala, i din vatra satului, i din ampu i din

pddure.
Arh. Nationale I*, Fond Min. Justitiei, Tr. 1785, opis II 2036, Anaforale, nr. 15, f. 367, nr. 3.
Rez. dupa o trad. din 1797 martie 28 de Paval Debrici.
Idern, Fond M. Costachescu, Caiet III, p. 2641-2642, nr. 1420 (copie de M. Costachescu dupa
acelai rez.).

1645 (7154) noiembrie 28, Ini

254

liw

MWMARCKOH.

B4CHATE

BOEBOA4,

E(0)maelo

M(H)A(0)CTTIO,

r(0)0(0)A(t)r1

3EMAH

Adecd au venit inaintea noastr Gavril, ficiorul Cr(d)stei Bdtul,

198

www.dacoromanica.ro

fratele MAriei, fata Batului, si s-au park de fat(A) Inaintea domniei miele cu sluga
noastra, cu Cr(A)stea vAtavul, pentru o parte de ocinA din sat din Stogorenil, ce-i In
tinutul CArligAturei, dzicAndu Gavril cum acea parte a lor de mosie si o au vAndut
soru-sa, MAriia, ra'r(A) stirea lui, slugei noastre CrAstei, dereptu 36 ugh(i).
Deci domnia mea am socotit si asea le-am aflat lor lge, deaca nu i-au dat
Cr(A)stea vAtavul stire cAndu au cumpArat acea parte de ocin(A) ce sA va aleage
MAriei, ca sA aibA Gavril a-i da bani(i) Inapoi si sa-s(i) tie ocina. Si s-au luat dzl, in
doao saptmani, ca sd-i Intoard bani(i). Deci, cAndu au fost la dzI, bani n-au avut
Gavril sA-i intoard Crdstei, ce au rAmas din dzi si din toatA lgea phi.
Deci de acmu Inainte ca s aibA a-si linea Cr(A)stea acea part de ocin(d)
cum o au cumpArat, iar Gavril sa nu mai aibA treab(A) niciodatA, In veci, npim CHM
AlICTOM HAW.

ii FMK HE GMT.

ti

Ific,

s(%) a(t)T(o) 4,3PRA Hoes(014)


r(o)cn(o,(n)n% BEAilA.

t Glum

TOAEpAWKO BEA awr(o)r(e)T NOMA

a <28>.

<m. p.>.

<Pe verso-ul primei file, o Insemnare din sec. al XVIII-lea>: Carte g(o)spod
de giudecatA pe pol sat din Stogoreni.
Arh. Nationale Igi, Documente, CXLIV/7. Orig., hArtie difolio (30,7

21 cm), rupt la

indoituri i lipsti douti treimi din fila a doua, filigran, sigiliu domnesc mijlociu, aplicat In cearA, direct
pe hartie, acoperind cAteva cuvinte din text (aceste cuvinte se pot citi).
Ibidem, DCCL/49 (ment.).

I Corectat ulterior din Stoborni".

1645 (7154) noiembrie 26, la5i

255

liw EACHAYE BOMA B(o)Haio

MWAAABCKOH. cu(e) nilime npiA


nonipH,

BEAHKHMH

MAAHMH,

m(n)A(o)cilio,

r(o)cn(o)A(a)gyk

3EMAII

NAM 11 npim, BlICHMH HAWHMH MWAAABCKHMH


name sip& BOAAptill ['WHAM lithTEAWFI

AWr(0)+(E)T II TtrAAH sa AW4E npiA HAMH C% cAVram


r(o)cn(o)Arrn(a) MH, AVI1VA OTpOECKVA GM $41WHIK i51 ,A,Altr010 HOAA, pag
WM in:NATV 311 XOTAp WT xoTap MO Gantirr, 4TO HA illiCTIIV, i? B(0)AOCTV
EMBLIA

BEAM&

116pWkVIVKAAAV,

4TO

Cii

HMENVET

113

AABNNO

ilApIsINW&I,

pinrkmli

soniptin

r(o)cn(o)AcTs(a) MH Elliw(e) micaniHm aNc(e) SIMLA II 4?npiceaos411 cavil


nam(%), &Aura eTpOECKVA, TOA BVICATV 3A Map FM XOTAp EMILIO CHANWN
emv, 4TO WH CHM WHIA, NA IIMA TOnOprsKAAA, II VAAAAN COW CEA0 FM
TOA SVKATV SA XOTAp H BOCTABHA IIMA WHAWNIHNt? TOTV CEAO. ti mini HAM
OTpOECKVA TAKO KA3AAH
Toe CHAH1.11E,

FirliA MAW MO ECT TAA 6VK4TV 3A xoTap WT xoTap

4TO WH COB61 WIIIIAH, 4TO Cii HMENVET TOHOW4HEIK4.

www.dacoromanica.ro

199

ill10 r(0)CI1(0)ACTS(4) Mk! ti


HA

Cis

1114X

11(4)111HM

C'h

SEC GisrlIT r(o)cn(o)Acm(a) nut chAuxonk

Rani mom

ch

CisTROMA

MTV WT

11M

r(o)cn(o)AcTs(n) MM AO naineon slim& noniptuar, TOW HETp11411111i0 MASON


SEAN& AllOpFIHK, KAKO Wil M 1101116AV TAM, AO TIIX MA Etk1W(6) INICANNNMH,
mtnno cis AIOAMN &JAW*? r(0)C11(0)ACTS(4) MH SlipHIN N 1104TENIN, TOAEMIIIKO
SEAN& nwr(o)+(e)T, An C11611p4ET AIOAI A060 WT 0Kp(%)CTNNH nneSicunn H

CIIMOTpliTY 34 ptA THM MAO, IIKEN 1311 W6r143OM W13011f1AIOT Cis TNX AIOAY
"MK - WM Ait NMAIOT AATN ma& r(o)cn(o)AcTs(4) MN
tTa*(e), sonipillit? r(o)cn(o)AcTs(4) MN Toamp fleTpwriouto wpm ti
q(e)A(G)6K11 er(o) m(n)n(o)cTu, 11(4)111l ToAeptuuno BEA nwr(o)+(e)T, noweAir
TAM
Cis mnorn nioAT Aospn, WT OKrtsCTIINII MEIKI411111, ti TAKO WSOITOX0M,
C'h

11

CL

THX

AIOM

Aonpki,

KAKO

ECT

TM IWKATV

34

GTMECKVA WT XOTAp MAO att&TVAOSIII, A cavra

114111E

KOTOM IMAM

xoTap,

AVIIVA GTMECKVA, WN

HE NMAIOT NH eAno Trii6V CL TOA MITATif 34 XOTAp, H ti36p4AN N MAMA N

xoTap MO CaliVTV WTKII Mkt CTOONN,

CTA11110FLAA

KVAA

F10

CTAMMV xoTap,

no

113 Bin W*IISAAH, KTO ct nmenveT HANTKIII, N Anon' N Apt?rux crap'

XOTApH 34 K4ME1111

11

C1C43<4>IAN <C>111 rtiX AOMOSEX 4TO !LOCUM OTpOECKVA

Hil TOtt 6<&>2KATV 34 XOTAp, 4TO WN pEK14T 1.1.1non&wnnv.

cntira HAIM GTpOECKVA WT nptA HAMH H WT SEC 34KWit


3EMCK011, A NAME 'AWN 110AiipNIIV, n(a)n& r4SMA4111 nwr(o)+(e)T, WN 441p4SNA
Sets
Encamp
CA
Eils3AXOM
WT er(o) nn(n)n(o)cT(n) N +ephito, a 3A4TA,
H

30CT44

r(0)C11(0)ACTS(4) MM.

ill10 WT CHAll nanpilA An HMAET Alsp*ATN COShl RAMA WTH(H)HA, SEC


XOTApliiA EMV
xoTap ceno, GDNIPTVAOSH, NO CTAMMV xoTap N HO rAe 113Sp4A
XOTAp TOMV MO CatIVTV SOAlipNilt? r(0)C11(0)ACTS(4) MM, HET151141111K0 wpm,
H C'h THX AIOM AORN, WT WKpisCTI1 kl meleirnw, Kyoto cil ne(nose)K% soniipnnv
11

r(0)C11(0)ACTS(A)
0Kp(%)CTNI11

MM

3111111(6)

AA*() AO Ann'

nncannomv
N

HA

114

Ap?rnx

NMA

...3,

cT(%)nonose

WT

111ANTKIII

no

34

KAMENtiti

Eils

innoNc(e) WhAET uannrkwAe


113M311IN Apismn. H M NE HMAET
HANT'ill'ATH CAW& NMI AVF1VA OTMECKVA, HA noniipino? r(o)cn(o)AcTs(a) MN
E161111(E)
IlliCANIIM, MAY CIA T41*(e) A NH AOSIISATH 11411 VMHWATII Eils TOA
3N4MENIEM,

EIVKATV

34

11

XOT4p,

4TO

Wit pew

ifillMts'111111WA,

n'hpkINU,N, WT XOTAp CaIWT, FINKOAN*(6),

HA

SiiKisl

4TO

C(11)

aoseT

N3 Amu&

slinifin.

H NH M C(A) HE VAAHWAET flpt CHM liCTIINOM MTV r(0)C11(0)ACTS(4)


MN.
i!?

MC, SW A(t)TO ,optiA, m(t)c(A)un noes(pTra), a Aconco

GAAM r(o)cn(o)A(n)wk sentn.


ToAepaunto SEA nwr(o)+(e)T HCKAA 411 p.>.

AVAANTpAWKO <IDICAA>.

t Io Vasilie voievod, din mila lui Dunmezeu, domn al Trii Moldovei. latd a
venit inaintea noastr si inaintea tuturor boierilor notri moldoveni, mari si mici,

200
www.dacoromanica.ro

boierul nostru credincios Gavrilas Mateias, mare logorat, i s-a park de fata Inaintea
noastra cu sluga domniei mele, Lupul Stroescul, fost ureadnic la ampulung, pentru
o bucata de hotar din hotarul satului Onut, ce-i pe Nistru, In tinutul Cernautilor, ce se

numeste de demult Paranti, zicand boierul domniei mele mai sus scris ca sluga
noastra, Lupul Stroescul, a luat si a Impresurat acea bucata de hotar cu hotarul unei
selisti a lui, pe care el Insusi a cumparat-o, anume Toporucivca, si si-a asezat un sat

pe acea bucata de hotar si i-a pus numele $imusin acelui sat. Iar sluga noastra
Stroescul asa a araat Inaintea noastra cum acea bucata de hotar este din hotarul
acelei selisti, pe care el Insusi a cumparat-o, ce se numeste Toporucivca.

Deci domnia mea si cu tot Sfatul domniei mele i-am judecat cu dreapta
noastra judecata si am facut scrisoare de la dornnia mea care boierul nostru
credincios, Toader Petriceico, fost mare vornic, ca sa mearga el acolo, la acele sate

mai sus scrise, impreund cu omul boierului domniei mele credincios i cinstit,
Toderasco, mare logoft, sa adune oameni buni dintre megiasi dimprejur si O.
socoteasca de randul acelui hotar, In ce chip vor afla cu acei oameni buni, ei sa aibd
a da stire domniei mele.
Deci boierul domniei mele, Toader Petriceico vornic, si cu omul milostivirii
sale, panul Toderasco mare logofat, s-au dus acolo i cu multi oameni buni, dintre

megiasi dimprejur, si astfel au dovedit, cu acei oameni buni, ca acea bucata de


hotar, pe care a luat-o Stroescul este din hotarul satului Onut, iar sluga noastra,
Lupul Stroescul, el n-a avut nicio treaba cu acea bucata de hotar, si au ales si au
hotarat si au stalpit hotarul satului Onut din toate prtile, dupa vechiul hotar, pe
unde a umblat din veac, care se numeste Plitca, si Lipca si alte vechi hotare de
piatrd i s-au daramat acele case pe care le-a asezat Stroescul pe acea bucata de
botar, pe care el o numeste Simusin.
$i sluga noastra Stroescul a lamas dinaintea noastra si din toata legea tarn,
iar credinciosul nostru boier, panul Gavrila logoft, el s-a indreptat si am luat de la
milostivirea sa si fettle, 24 de zloti, In Vistieria domniei mele.
Deci din puterea drepttii sa ail:4 a-si tine ocina sa dreapta, tot hotarul satului
Onut, pe vechiul hotar si pe unde i-a ales si hotarat hotarul acelui sat, Onut, boierul
domniei mele, Petriceico vornic, si cu acei oameni buni, dintre megiesi din prejur,
impreuna cu omul boierului domniei mele mai sus scris, anume ...3, din Plitca prin
prejur pana la Lipca si la alti stalpi de piatra si In semne pe unde a fost mai nainte
si vechi de demult. Si sa nu aiba a mai pari sluga noastia Lupul Stroescul, boierul

domniei mele mai sus scris, ca sa nu aiba a dobandi sau a se amesteca In acea
bucata de hotar, pe care el o numeste Simusinul, care se numeste de demult Ptiranti,
din hotarul satului Onut, nimeni, in vecii vecilor.
$i altul sa nu se amestece inaintea acestei adevarate carti a domniei mele.
La Iasi, In anul 7154 <1645>, luna noiembrie, in 26 zile.
t insusi domnul a poruncit.
Toderaco mare logofat a iscAlit <m.p.>.
t Dumitrasco a scris.

www.dacoromanica.ro

201

<Pe verso-ul filei a doua, o insemnare contemporana>: t C31143TVA

EI1IU1111,

(t Onutul de Sus, de la tinutul Cernauti")

una

WT BOAOCTV%VW
modernA>: No. 9-10.

Arh. Nationale Bucuresti, Doc. istorice, DCCIII/23. Orig. slavon, hartie difolio (47 x 37 cm),
rupt la indoituri, lipit, sigiliu domnesc mijlociu, aplicat In ceara rosie, cazut. Cu o trad. moderna In
manuscris i dactilografiata.
Ibidern, DCCIII/90 (trad. din 1806 decembrie 31).
EDITH: Karadja, Documentele mofidor cantacuzinefti din Bucovina, p. 42-45 (orig. slavon
trad. edit., cu data de zi gresita: 29).
Sters i rupt.
2 Rupt.
3 Loc liber.

<1645 (7154)> noiembrie 30

256

Un zapis s-au luat cu para de la ficiorul Udrii, Vasale, nepot Ganscai, fdra
vlt, noiemv(rie) 30.
Arh. Nationale Iasi, Documente, DCLX/49, f I. Ment. Intr-un perilipsis cu documentele mosiei
GhitcAuti, de la tinutul Dorohoi, din 1786 martie 22.
Data de an a fost stabilita In functie de doc. anterior din perilipsis, din 1645 (7153) iunie 22.

257

1645 (7154) decembrie 1, Tirgov4te

Altu zapis a lui Nege diiacul, feciorul lui Ghennan, nepot Stanciului Bolde
din Negrileti, ot tinutu(u1) Putnii, ce lacuieste in Vrance, intru care serie ea, de
bunavoie lui, de nime nevoit, a vandut marii sale Matei Basarab v(oie)vod toata
parte lui de moie din Poiana Sovedji, de pre apa Dobromirului, doao parti de

ocina, din tot locul, cu tot venitul, ce s-ar alege, care ocena iaste inpregiurul
manastir(i) marii sale, Sovejii, unde sta manastirea Soveja, care moie iaste aleasa
i stalpita de parintii lui; doao par*, dereptu 100 ug(hi), bani gata, cu Inca marie sa
s-au milostivit i i-au mai dat piste tocmala, 20 de galbeni, deosabi<t>l, ca sa hie
moie sfintei manastiri, In veci.

$i nime din oamenii lui sa nu s(e) amestece pe<n>ltru c ei au luat bani


deplin de la marie sa, 120 ug(hi), dinainte a tot Divanu, care toti s-au iscalit, sA sa
Trkrosetpe, B(1)ACT ,apHA <7154/1645>, Aeice(m)spfira),
Eu, Negre diiac.

202

www.dacoromanica.ro

<1>.

Eu, Grigore, nepot Negrii.


Mlaiu vist(iernic) pripagu2.

Barbul vel ban; Dragomir vel vor(ni)c; Radul ve l log(o)f(A)t; Stroe vel
vist(ier); Costandin vel post(elnic); Radul Mihalu vel comes; Diicul vel spat(ar);
Preda vel clucer; Drdgusan vel pah(arnic); Marco vel armas; Nicoart vel portar;
Dumitrascu post(elnic); Eu, Strate 2 vist(ier); Jipa vor(nic); Lupse vor(nic); Andrei
satsar; Costandin Gheorma sluger.
Arh. Nationale Bucure0, Ms., nr. 656 (Condica MAnastirii Soveja), f. 4 r. Copie prescurtata.
EDITH: Catalog, II, p. 361, nr. 1826 (rez.).
I 0MiS.

2 In loc de: pribagu".

258

<1645

1646 (7154-7155)> decembrie 1, Ia0

t Adecii eu, Gavril, si Toader si soru-noastr, Todosiia, scriem si mArturisim

cu cestu zapis al nostru cum, de nime nevoiti, nici asupriti, ce de a no(a)str


bundvoie, am mai vandut trei pmnturi In tarina, la satu la Versni, ce-au fostu
noo de cumpArAturA, si o am vandutu, iar()si dumisale vistenicului Iurdachie,
dreptu cinci galbeni, ca sA hie dumisali si cuconilor dumisali dreapta ocin si
cumpAratura, in vci.

Si tocma<la>1 noastrd au fostu denainte a multi ficiori de bojar: Ionasco,


c(hi)uv cuper, si Ghiorghiti Septilici s'i Vas(i)lie Malaiu.
Si eu, TAnasie, am scris acestu zapis, ca sa s. stie.
V Mc, AeK(espTe) -ti.
Gavri12.

t fi3,

YWHAWKO,

C(111)11(11)

Kvnty,

IICKAA

<111.

p.>.

rliWprillpi lileflTHAHLI <n1. p.>3.

t fi3,

BACIdie,

HCKAA

<m. p.>.

<Pe fila a doua recto, o Insemnare contemporan5>: f Adeca eu, Danciul <si
pe verso>: zapis pre trei pAmanturi ot Verseni de la Danciul.
Arh. Nationale Bucure0, Doc. istorice, CDLXXIX/35. Orig., hartie difolio (30,5 x 20,6 cm),
filigran, un sigiliu melar octogonal, aplicat in cerneala neagra, al lui Ghiorghita Septilici, avand In
camp slovele numelui in ligatura: THoprii (Ghiorghi").
Idem, Ms., nr. 1535, f. 36 v., nr. 37, (rez.).
Arh. Nationale Igi, Documente, CDLVI/2, f. 21 r., nr. 610 (rez.).

EDITH: Catalog, II, p.361, nr. 1827 (rez. dupa ms. nr. 1535).

www.dacoromanica.ro

203

Data de an a fost stabilitA dupA celelalte cumpArAturi pe care le face, In anii 1645-1646,
Iordache <Cantacuzino>, mare vistiemic In satul Verseni.
I Omi S.

2 Amprenta digitall.
3 Sigiliu melar.

<1645

259

1646 (7154-7155)> decembrie 7

t Adecl eu, Stefan, si Costantin, flciorii lui Vas(i)lie Nechitoae, nepoti si


strenepoti popei Blandei, scriem si marturisim cu cestu zapis al nostru cum, de
nime nevoiti, nici asupriti, ce de a noastrA bundvoie, am vAndutu a noastr
dreapt mina si mosie, ce am avutu In satu In Versni, o ciumAtatel de pAmAntu
si dintr-alt(d) giumAtate de pdmAntu, giumAtate, din partea lui Burlan, din partea

de gios, si dintr-altA ce va alge partea mea, si o am vAndutu dumisale,


vistenicului Iurdachie, dreptu treidzaci de pot(ronici) buni, ca sA hie dumisale si
cuconilor dumisale treaptA2 ocinA si mosie.
$i Intr-aceast tocmald s-au prilejitu Ghiorghie NAvrapscul biv dvomic, si
Hilip, currmatul lui CujbA, si Antiohie, CNONV Costachie slug& s'i multi ficiori de

bojar.
Prentr-acia, si noi, deaca am vddzutu de bunAvoie tocmale si deplin(A)
platA, noi Ina am f'cutu acestu adevdratu zapis, ca sA hie dumisali, vistrnicului,
de mdrturie, s-s(i) facA dumnealui si zapis dorrmescu.
Si, pre mai mare credint, pusu-ne-am si pecetile si iscAliturile, sA s. stie.
V Iflc, Aert(esiiie) 3.
fla,

111WIWNE 111111111dlitCKVA BNB ABMINNK, NCIMIX <111.

p>.

&TWA NCK4A <III. p.>.


t f13, )(NMI, HCKAA <111. p.>.

f13,

<Pe verso-ul filei a doua, o Insemnare contemporand>: Zapis de cumparaturd


de la Stefan si de la Costantin.
Arh. Nationale Bucuresti, Doc. istorice, CDLXXIX/34. Orig., hArtie difolio (30 x 20,5 cm),
filigran, un sigiliu melar octogonal, aplicat In cernealii neagrA, neclar.
Idem, Ms., nr. 1535, f. 36 v., nr. 49 (rez.).
EDITII: Catalog, II, p. 361, nr. 1828 (rez. dupA ms. nr. 1535).

Data de an a fost stabilitA dui:4 celelalte cumpArAturi pe care le face, In anii 1645
Iordache <Cantacuzino> mare vistiernic In satul Verseni.
I Gresit, In loe de: giumdtate".
2 Gresit, In loc de: dreaptA".

3 Literele ma", serse peste altele.

204
www.dacoromanica.ro

1646,

1645 (7154) decembrie 9

260

t Adecd noi, Ion Mojild, i Ionaco Movilean

Iona.5co Tardea,
mArturisim noi, cu cest zapis al nostru, cum noi ne-am vandut noi pArtile noastre,
i

cat sd va alge toatA partea tAtane-nostru, lui Vasilie Mirtd, den selitea
Dambetilor, ti(o)Awcr POMAKKON, V KOSI&A1, o am vandut dumisal(e), comisului

Furtunei, drept 10 lei', de nimene silit(i) i neasupriti, am vandut toatd partea


tdtane-nostru, lui Vasilie Mind, den vatra satului, 0 den campu, 0 den pAdure,
den hdlqteu, i den curAturi i cu tot venitul.

Si a0jdere i cu Toader Tampdu, cum am vandut toatd partea mane-mea,


Teclei, catu sA va alge den Ciumdleti, partea mane-mea i a fratilor miei 0 a
unchiu-mieu, a lui Vasilie INTAtAgatul, pentru cdci ne-am Invoit noi cu fratii miei ca
sd tie ei pentr-alte ocine pe-aiurea.
Derept acea, ca sd-i fie dumisal(e) direapt(d) mind i mo0e, cu tot venitul.
$i ne-au dat dumnealui pe acea parte opt lei.

$i Intr-aceasta tocmald fost-au: Bcha ot Bogdneti,

i Ciomartan ot

CAtAleti, 0 Ion C(Isl)W113 Ciomartan, i Ionaco, C(61)14113 &dim ot Mice

E('h) nivr(o) ,,F-CA <7154/1645> Aelt(esphs)

<9>.

Arh. Nationale Bucureti, Doc. istorice, LXXII/46. Orig., hrtie, filigran, patru sigilii melare
o amprentl aplicate In cerneala.
1tinutul Roman, la Cobble", scris deasupra rindului de aceea.,i man&
2 Scris deasupra rAndului de acee4

3 fiul".

261

<inainte de 1645 (7154) decembrie 15>

cu brbatul mieu, Istratie,


Adicd eu, Safta, fata lui Albotin, nepoata
cu feciorii notri scriem i mArturisim cu cest zapis al nostru cum noi, de bun(d)voia
noastrA, nice nevoiti, nice asupriti, i am vandut a noastrd dreapt(d) ocin(d) i mo0e
din sat din Fordti, ce sint pre Miltin, In tanutul Ia01or, lui Mihaiu Arbdnawl, din a
patra parte din tot satul, ce-i partea lui Albotin, giumdtate, drept doudzeci i 13.6 bani
buni, cu vatrA de sat, 0 cu pdmanturi In tarin(A), i cu fdnat, i cu loe de stupin(1),
cu pomdt, i cu loc de hdle*teu 0 de moar(d) In valea satului i In Miltin.

$i In<tru>1-[n]acea, Mihaiu Arbdnawl ne-au dat banii tot(i) deplin ce mai


sus serie, 23 ug(hi) buni, tot(i) bani gata, Intru manule noastre.
$i In aceastd tocmal(d) au fost: Tica ce-au fost postelnic, i Savin 3AT2
Voruntceas(di)3, i Ionaco cupArel, i Toderaco, Cls111(1)4 Jorea, i Necoar(d)
Dupnit(d) i alti feciori de boiari i oameni buni.
Pentru acea, i noi toti, vazAnd de bun(d)voie tocmal(d) i plat(A) cu bani
gata, noi Inca am iscdlit i pecetile ne-am pus, pentru credinta, ca sA sAtie.

205

www.dacoromanica.ro

Si eu, Iftimi, m-am prilejit la ceasta" tocmala.


Dupa Th. Codrescu, Uricariul, XXIII, p. 86-87. Orig., Cu comentariu In note.
Datat In functie de doc. urmator, din 1645 <7154> decembrie 15.
I Omis.

2 ginere".
3 Gresit, In loe de: Voruntareas(Ai)".

4 fiul".

1645 (7154) decembrie 15, Iai

262

t HW

EACH& fioesom,

E(0)*Tio m(u)n(o)cfiro, r(o)cri(o)A(cOrk 36MAti


npThAe nrliA NAM II [OA trhcionti 11811111M14 sonepti,
BEANKHX N "AUX, cm?rtt HAW IIANXMO flpnilaW, ti thla3OS4A 1101A NAM Milli
3411MC 34 CREANTEACTRO WT [WA KNII HOCTEANNK, N WT GAMIN, 36T BOWNTAp,
II WT HWHAWKO Mil Kt?nap, N WT 6.0THMNE R%Tar, N WT TOMpAIIIKO ZopA,
H WT FARM* Hopox, N WT HIIKOAp('h) Arn1titi11,(%) N WT MINX BOHM nykAHN
mu(%)
rincarmp(m)
H
WT
AROp
er(o) m(H)n(o)cT(12),
r(o)cn(o)14(c0putelli
illOAAARCKON.

CONC(e)

CSEANTEACTS&EW(H)

TOT

Et%

&WW1, Eiti&KA ...I,


liftlOW*Aeitilliti A NE

11

SaiMC

KAKO

C% M%* Eli,
npecenomm,

nplItAolut 'OA NUM 04411,

A'hilict

N C% C(h1)11(0)BE HM,

NEKIIM

HCTpATI.E,

won' GOA

if

WTH(N)IIV

lipARAA

ti

%cero MO (borktpti,

WT 4ETtir1IT44 LIACT 110AOSIIN4, WT 4ACT


AtAN(H)11V
&BMW, 4TO ECT NA NINAETNN, V tiOnOcT MCKON, C% RATo? CEAO, ti C% MN
t? 144WNW, H C'h CHNONCATN, N C'h MECTO SA mom, N C% CAAOBE, H C% mecTo
34 CTAR II SA MAHN HA peu,li

N C'h Ap8r(H) MECTO SA MANN tia MNAETNN

CEAO,

N C% SEC npuxoA. TALI WWI npommi CAgSE lictillEMI? Eitdui(e) nuccumoms', AlLupo

tIpmataw, NO AsmeceT N BET s'ru, n(14)H(t)3id A ONPIIX.


II BUTAA CE MHXAN ti MATRA VCE NCIM'hila T'11)( shiuge) nticitillix,
n001.1('k)shi roToso,
HCTpATHESH, N C(hONOM 11M.

Vr(H),

HHO

R%

piAt00 04441,

MN

r(0)C11(0)ACTS(4)

C%

AlitLIA

Bucro

HAROTIIII,

114WEr0

AVIOKt?

META,

at,

IAKONC(6)

thill4EX0Aa TOT SANK 34 CREANTEACTRO N AOROBOA1lt?10 TOKMENC(%) H NerbriI1it?10


3411AATY,

sepo38M4

ecmu

WT

NAC

et4J6*(6)

AAAN

110T3p'hANAll

CAtiSt

HAMM?
B61111(E)
1111C4NNOMt?,
11/119010
HpEl1i4l110111,
tia
T48
rutuu(e)
npimpetieimagt, WT %impact& 44CT MA (borymplii, 110AORNH4 WT 48CT HABOTHN,
C%
IIATpt? CEAO, H C% titiRti i? topiinV, H C% CIINO)CATN, H C% MECTO 34
HACHKV, H C% CAAORE, ti C% MECTO 34 CTAB II 34 MANN NA perk CEAO, N C%
APt0(11) MECTO 34 MANN HA likliAETIIN ti C% Riau.% Aoxopm, KAKO Act ECT
CAt?S'll MINN& MNXAERN (1136%N8W N WT HU now WTN(H)NAA, N its'neNantia,

206
www.dacoromanica.ro

&pit

noTspioicAenYe,

CL BUM MXCIA0M,

NEHOKOAEBNAAO HHKOMK(e),

HA

RUN.
HH M C(i) HE VAANWAET.
V Mc, s(%) nellYrtv
m(i)c(A)itti AeK(esfird),

AN)FIN.

CAM r(o)cn(e)A00irk BeAAA.


TOACIMINKO sen AWr(0)41(E)T NCKAA <m.p.>.
t 11WHAIHKO

<mum>.

t Io Vasilie voievod, din mila lui Durrmezeu, domn al TArii Moldovei. IatA a
venit Inaintea noastrA i Inaintea tuturor boierilor notri, mari i mici, sluga noastrti
Mihaiu ArbAna i a arAtat Inaintea noastrA un zapis de mrturie de la Tica fost
postelnic, i de la Savin, ginerele lui Voruntar, i de la Ionaco, fiul cuparului, i de
la Eftimie vAtag, .1 de la Toderaco Jora, i de la Gligorie Poroh, i de la NicoarA
DupnitA i de la al ti oteni de frunte de la curtea domneascA a tnilostivirii sale,

astfel scriind i mArturisind In acel zapis cA a venit Inaintea lor Safta, fiica lui
Albotin, nepoata ...1, i cu bArbatul ei, Istratie, i cu flii lor, nesiliti de nimeni i
nici asupriti, i au vandut dreapta lor ocinA i dedinA din tot satul Fordti, ce este pe
Miletin, In tinutul Iai, jumtate din a patra parte, din partea lui Albotin, cu vatrA de
sat, i cu ogoare in tarinA, i cu fa'nete, i cu loe de prisacA, i cu grAdini, i cu loe
de iaz .1 de moat% pe pArAul satului, i cu alt loc de moard pe Miletin i cu tot
venitul. Aceea au vAndut-o ei slugii noastre mai sus serse, Mihai ArbAna, pentru
douAzeci i cinci ughi, bani buni.
Si

s-a sculat Mihai i a pratit totul deplin acei mai sus scrii 25 ughi, bani

gata, in mainile Saftei, fiica lui Albotin, i ale bArbatului ei, Istratie, i fiilor ion.

Deci dorrmia mea


cu tot Sfatul nostril, daca am vAzut acel zapis de
mrturie i de bunAvoie tocmalA i plata deplinA, am crezut i de la noi Ina am dat
.1

i am IntArit slugii noastre mai sus scrise, Mihai ArbAna, acea mai sus Inainte zisA,
din a patra parte din satul ForAti, jumatate din partea lui Albotin, cu vatrA de sat, i
cu ogoare In tarinA, i cu fAnete, i cu loe de prisack .1 cu gradini, i cu loe de iaz i
de moard pe paraul satului, .1 cu loe de moarA pe Miletin i cu tot venitul, ca sA-i
fie slugii noastre Mihai Arbana i de la noi dreaptA ocinA, i cumpArAturA, i uric i
'MtAfire, cu tot venitul, neclintit niciodatA, In veci.
$i altul sA nu se amestece.
La Iai, In anul 7154 <1645>, luna decembrie, In 15 zile.
insui domnul a poruncit.
Toderaco mare logoft a isalit <m.p.>.
t Ionaco <a scris>.

<Pe verso-ul filei a doua, o Insemnare contemporanA>: t Zapis de la Mihaiu,


domnescu, pre Forati, <urmatA de o insemnare din sec. al XVIII-lea>: intdriturA de

la vasili vodd pi a opta part(e) ce-au vAndut Seta, fata lui Albotin <i de o
Insemnare In bimba greacl>.

www.dacoromanica.ro

207

Arh. Nationale Bucuresti, Doc. istorice, LXXXVI/30. Orig. slavon, hartie difolio, filigran,

sigiliu domnesc mijlociu aplicat in cearil rosie, azut. Cu o trad. din 1810 iulie 25 (ibidem,
CCLXXIV/9).
Ibidem, CCXCV/235, nr. 7 (rez.).

Arh, Nationale Iasi, Col. Litere, 1C1390, p. 275, nr. 7 (cz. in copia unei anaforale din 1826
august 30).

EDITII: Th. Codrescu, Uricariul, XXIV, p. 198-202 (orig. slavon si trad. edit.); N. Iorga, St.
fi doc., XI, p. 51, nr. 19 (rez. dupa trad. din 1810).
I

Loc liber

1645 (7154) decembrie 20, Iai

263

liw

BACNATE

MWAAASCKON .

WT

AWKIIDA,

K1aTEWt1111,

CEA0

NEM,

1IpASH81411

npoAann

WHN

KASO

HAMH

,10+11HA

lipASIA0

3A DAT AECAT Vrwpackux

TAM,

CB010

3AATIIIX,

nonws<nna>1 CEAA 4TrikTAA 4ACT, WT


annorpaAa,
XoTApWM, WT
WT

C>IAAWS(11),

<Crli

DIVIIA

HA IIIIIMII

VCIIMI1

8118414

cTaparo,

BACHATA

nenowNcAenn

HUSMA%

3EMAN

UN

111111116C(N)All m'in Barnic CBtAATEACTED51111111

IMTE1111111, 4TO ecT V 6 (o)AwcT POMAHCKON,


WT

r(o)cn(0),A(4)rk

fitlAfIEN,

TOAAEp0B111,

npncunosann, HM no nx AORpli SWAN,

SI

m (H)A (o)cTllo,

nprkA

npYnAw IBA

G3 1K (e)

BOAiipli

MWAAARCKIIMII

B(o) wao

SOESOAA,

SATI3A

C'h

11ASAWS111,

c(hi)ng nona hila 111K0


unepeT 4ACT 14X, WT

4TO

CO

li WT

CEM5',

CTAS111

WT ceno

AtAlltilli?

WTHIMV

Cli

DOAA,

MANHAMN,

11 WT Mica ti
C'h SUA<M>1

whcatx pu, WT n'AA oioAhi Awspidx, e*e npnnemixom FM


S% TON nylon: faspnoa ni, N Amura, ti AVMNTI3AWKO, N 403AS, 11
1111WAA,
11
BACHATE,
N
illApKW WT IIIIVTEMAH11, N KWIIIIIHA IIIKOM*DACA, N
WT Mil,
N
GASA
IIIIANNECKVA,
ti I4WpAAKTE,
HOCTIIII
c(ki)wk erw[s] WT
li
BACtiae N spAT ero, ROCTAHT1414 WT 11EIV11141114 N GNAYWH WT
khADINED111,
MI mulle C'it SEANKIIIM npokniTTem Km( o) su ne NMAA HillITW WT
RACAVII,
TOKMAA%

nnemene 19( pA3OpliTti 11)( VCTAH0SA146, HA BiK111,


TWPO
11411114M

pAAT,

JARO SNAAXWM

TWKMENC(E)

AOSpOSWAH810

14X

MI1

r( 0)C110 (0)ACTS( A)

tiCiinsHA

II

C'll

3411AAT9,

G'hSIITWM

El'hCAM
Th1X

nAT Aedo'

?r(o) 3AATtilX, 3A TVIO 511111E H44pITANNVIO WTHIINV WT ceno KIIVTEllitH11,


S (0)AOCT

POMAHCK011,

AWKHIAN,

RiaTE111A1411,
C'h

CTASIII,

AA+IIHN
WT
C'h

4TO
N

saTpili

MANNOSEJ

CA

113SepET

flHApEESA,
CEAA,
14

WT

4ACT

SIWKWS

11)(

110AOIDINA

CONA

BACNAYA

4ETSpliTAA

WT

cTaparo,
4ACT
WT

WT 110AA, WT Mica, WT annorpa,W, WT CAAWS,


SICEM XOT<Ap>i WM, 110 KVAA W1114 N3 S'I1KA

C'h

W *RUAR,

TaKo<1>14ke N WT HAC MAOXOM N noTarkAnx0<m>1 npiA pevenom?,


c(kOnti 410114 YWHAIDKO WT ll'hh'TEIHANH, M S'IsAeT en& WTHFINA N
N
C(bJ)HOM ero, N SHV4ATOM N npaipypaawnn ero, STO CA 1436E156T
AtANNHA
Ilasnoaki,

erw[s]

HANSAMKNYII

14110110A4iShIMO

HM,

I1A

11111011

Billa& ;

cenit.

208

www.dacoromanica.ro

14

VpH1C

AA

V4111411T

H HN <AA ch 11 15'>M11W4ET.

W Mc, ,opu,4 mit(espTe)


t CAM r(o)cn(0)01,(1)wh MUM.
IRV &Mlle BWEBEAA <m.p.>.
t PWMELPKCKVA

IHNHX <mean>.

Io Vasilie voievod, din mila lui Dumnezeu, domn al Tani Moldovei. Iata
au venit Inaintea noastra i Inaintea tuturor boierilor notri moldoveni, mari i mici,
Dochita, i Dafina 0 Andrei, nepotii lui Vasilie batranul, din satul Cauteni,
stranepotii lui Toader, nesiliti de nimeni i nici asupriti, ci de a lor bunavoie, i au
adus un zapis marturisind In el cum ei au vandut dreapta lor ocina i dedin din
satul Cauteeni, ce este In tinutul Roman, lui Pavel, fiul popei Ionaco de acolo,
pentru cincizeci de galbeni ungurqti, ce se va alege partea lor, a patra parte din
jumatate de sat, din vatra satului, i din camp, 0 din padure, 0 din vie, 0 <cu>I
gradini, cu iazuri i cu mori, cu tot hotarul, din toate partile, dinaintea a oameni

buni, care s-au prilejit la tocmala lor in acea vreme: Gavrilq, i Dinga, i
Dumitraco, i Grozav, i Nicula, i Vasilie, 0 Marco din CauteOni, i cneaghina
Iacomiasa, i Costin din Rusi, i Saya Calinescul, i Iordache, fiul lui din

Daminqti, i Vasilie i fratele lui Costantin din Neguni 0 Silion din Vaslui,
scriind cu mare blestem ca nimeni dintre nidele lor sa nu strice tocmeala lor,
veci.

Pentni aceea, daca am vazut domnia mea cu tot Sfatul nostru de bunavoia lor
tocmeal i plata deplind, acei cincizeci de ughi de aur, pentru acea mai sus

Insemnat mina din satul Cautqni, din tinutul Roman, ce se va alcge partea
nepotilor lui Vasilie batranul, a Dochitei, 0 a Dafinei i a lui Andrei, a patra parte
din jumatatea satului Cauteni, din vatra satului, din camp, din padure, din vie, din

gradina, cu iazuri, cu mori i cu tot hotarul, pe unde ei din veac au folosit, de


asemenea 0 de la noi am dat 0 am Intarit Inainte zisului, Pavel, fiul popei Ionaco
din Cauteni, sa-i fie ocina i dedina i fiilor lui, i nepotilor i rastranepotilor lui,
cine se va alege mai aproapiat, neclintit lor niciodata, In vecii vecilor; 0 uric sali
faca.

$i altul sa nu se amestece.
La Ia0, 7154 <1645> decembrie 20.
t Insu0 domnul a poruncit.
Io Vasilie voievod <m.p.>.
t RomA'scul monah <a scris>.
Arh. Nationale Bucuresti, Doc. istorice, CCCXLI/36. Orig. slavon, hartie difolio, filigran,
sigiliu domnesc mijlociu aplicat In ceara rosie, deteriorat.
1 Rupt.

www.dacoromanica.ro

209

1645 (7154) decembrie 23, Iai

264
GE
AROPHIIK

tiB0

MII,

BIIIIIII4111

XAT(MAH)

rABIJIIA

3MAII,

ii

IThplilsAAB

OtA4BCK011,

rsoprsti BeA wow's, Twmase

II

N
TOMA HA
sscr('lipsms)

IlvrpawKo tlorom, sen A0r04)ET. Scriem i marturisim cu scrisoarea noastrd cum

au vinit inaintea noastrd Vasilie, ficiorul Turcului, si cu Simion, frate-sdu,


Cristea Dracea i cu fimeia sa, Marica, de-au mrturisat di a lor bundvoi, de nimene
silit(i), nici asupriti, cum de bunAvoia lor au vandut a triia parti din giumdtate di sat

di Medvica, din dreg ce au avut di cumpdraturd tatal lor de la Gercal turcul si di


intAritura ce au avut di la Radul vodd, ce iaste la tin(u)t(u1) Hotinului. Aceea au
vandut dum(i)s(ale), fratelui nostru, lui Ureche vor(ni)cului celui mare din Tara de
Gios, drept 68 de talen i bdtut(i).

Deci noi, vdzand a lui de bundvoi tocmald i platd diplind, am facut


dum(i)s(ale) di la noi aceastA mdrturii, ca s fie dum(i)s(ale) mosii neclintit.

Si, pentru credintd, am isalit, s sstie.


<7154/1645> dich(em)vr(ie) 23.
Inc, Rem'
Isclit(i): rAtipliAll BEA XAT(MAH); TOMA BEA BopuliK IICKAA; r(Wpati
HAX(A)p(Htili); TwpAase BeA BNCT(11)p(HIIK); il1ap411110? '1oroM GIIR noro+eT

BEA

Arh. Istoricli Centrala de Stat a Actelor Vechi, Moscova, Federada Rusa, Fond 1299, opis 1,
f. 181, nr. 11 (copie); actul a fost transcris la Moscova de domnul prof. I. Caprosu.
Ibidem, f. 130 v. 131 v., nr. 11 (trad. rusa din 1834).
EDITH: I. Caprosu, ateva documente, p. 55-56, nr. 7 (aceeasi copie); Moldova, IV, p. 138-139,
nr. 54 (aceeasi copie, cu caractere rusesti si trad. rusa edit.).

I Prima si a treia litera nesigure; In Moldova, IV, p. 138: Trepca".

1645 (7154) decembrie 24, Ia0

265

t liw EACH& soesom, E(o)xTio m(s)A(o)vaio, r(o)cn(o)A(a)p% 3emne


ilAwmascsos. Dat-am cartea domniei mle slu<g>/ei nostre, lui David de Idlucni,
pentr-acia ca s(d) fie tare i putrnic cu cartea domniei mle a opri si a 01.16 a sa
driapt() mind i mosii din sat din Cuzldu, ce-i face par[]tea lui <..>2; pentr-acia
ca s(d) fie tare si putrnic a lua a dzcea de pre partea sa si din pane si din fan si din
tot venitul ce va hi pre partea lui.
Cui va pdrea cu stranbul, sd vie sd ste de fat cu toate drsel(e) sal(e).
TON nmusm. HHAK He WAET.

V Inc, ANOT(0) ,,F-4A <7154/1645> Aes(esplIzt)

<24>.

t GAAM r(o)cn(o)A(i4)irk

<Pe aceesi fild, o insemnare de la inceputul sec. al XIX-lea>: 7174 <1665>


dichemvr(ie) 22.

210
www.dacoromanica.ro

Arh. Nationale Bucuresti, Doc. istorice, CCCXXXV/5. Orig., hartie, rupt la indoituri, sigiliu
domnesc mijlociu aplicat In cemeala rosie, neclar.
EDITII: Iorga, St. 41 doc., V, p. 537, nr. 3 (rez. dupa orig., cu extras).

1645 (7154) decembrie 26, Iai

266

Suret di pi un ispisoc di la Vasilii vodA, din anul 7154 <1645>, luna


dec(he)mv(rie) 26, pi a triia parte din giumatate di sat Medvica.

AdicA au vinit Innaintea noastra i Innaintea boierilor noWi, mari i mici,


sluga noastra Vasili i &ate-ski, Simion, ficiorii Turcului stolnicului, i CrAstia
Dracea cu fimeia lui, Mariica, fata acelui*i) Turcu stol<ni>c, de a lor bunvoi, di
nimini silit(i), nici asuprit(i), O au vAndut a triia parte din giumlate di sat din
Medvica, ce iaste pi Prut, in tAn(u)t(u1) Hotinului, dintr-un dres ci au avut tatl lor,
Turcul stol(ni)c, de la rudeniia sa, Stef(a)nal Turculetoai, di cumparAturA, i
dintr-un ispisoc di la Radul vodA di IntAriturA. Aceasta au vAndut cinstitului
credincios(u)lui nostru boieri, Grigorii Ureche marilui vor(ni)c di PAmntul di
Gios, drept asAzeci di talen i btuti.

Si sculandu-s' a nostru mai sus zis boieri, Grigorii Urechi marile vor(ni)c, i
au plAtit tot deplin, asAzeci talen i bAtuti, In mAnile slugilor noastre ce sunt mai sus

scris(e), Vasilii i frate-gu, Simion, i Cirstia Dracea i. fimeii lui, MAricai,


Irmaintia noastr i Innaintea Sfatului nostru.

Pentru aceia, ca s'a. fii i de la noi lntkire celui mai sus scris, boieriului
dotnnii mele, Grigorii Ureche marilui vor(ni)c, cu tot vinitul.
$i altul sA nu sA amestice Innaintea acetii cArti a domnii mele.
Scris In Ia(i).
SAngur dorrmul au poruncit.
IscAlit(i): TodiraFu, fiind ve! logoft; IonaFu.
TAlcuit di Iosaf Luca ieromonahu12.

Cantora hotArArilor Oblastii Basarabii. Copia aceasta, posleduindu-sd din


cuvant In cuvAnt i flind scoasA intocmai di pe tlmcirea celui adivArat ispisoc, de
aceea pe temeiul jurnalului Inchis la 19 zile a acetii luni, iuni(e), s-au Incredintat
cu iscaliturile cuviinceoasA i punerea pecetii ImpArAte0.
Anul 1830, iunie 20 zile.
Pressedatel Rusul; secretar Gabur(A); stolonaceahiic Vasiliu.
Arh. Istorica Centrala de Stat a Actelor Vechi, Moscova, Fond 1299, opis 1, d. 521, f. 181,
nr. 12 (copie); actul a fost transcris la Moscova de domnul profesor dr. I. Caprosu.
Ibidem, f. 131 v. 133, nr. 12 (trad. rusa din 1834).

Idem, Fond 37, opis 3, d. 886, f. 151-152 (rez. dezv. In limba rusa, cu data de an 1648
<7157>).

www.dacoromanica.ro

211

EDITE!: Bulat, Diviztunea propriettliii, p. 398 (rez.); I. Caprosu, Mew documente, p. 56-57
(aceeasi copie); Moldova, IV, p. 140-141, nr. 55 (aceeasi copie, cu caractere rusesti si trad. rusa a
edit.) si p. 195-196 (rez. dezv. In limba rusa, din Fondul 37, cu data de an gresita: 1648 <7157>, Cu
trad. edit. in limba romana cu caractere chirilice).
I in Moldova, IV, p. 140, nume1e apare In forma: Stefca".
2 Urmeaza mentiunea copistului: 1(ocul) p(ecetii)".

1645 (7154) decembrie 26

267

t Adicd eu, Zanf<ira>1, fata lui Vartec vornicul ot Moldua de la Iugani, soru
lu(i) Ursu Varteci <v>lornecul, scriu i marturisescu cu acesta al mieu zapis, ca
fie d<e>' mare credint la mAna durnnelui, Ddiului post(elnic), cum sa sA tie
i-am vndut dumnealui un sla de tigani, anume Simion Ciogolea, <cu>2 ganca
lui i cu 5 feciori ...3, derept ughi 33, ca sa. fie durrmealui de mo0e, i coconilor
dumnealui, i nipotilor i strenepotilor. Si i-am vandut cu de a me bunavoi, rard de
nici o sud, Cu tirea oamenilor notri.

Iar cine se va scula sA faca Intr-alt chip peste acesta al mieu zapis, sd fie
triclit de 3184 <Sfinti>2 i s5 lAcuiasca cu luda i cu Ariia.
Si la tocmala nostra fost-a oameni buni, anume: den Domire0i, popa Dragul,

jupAnul G<avr>lil ot Brlad, din Focpni I<o>laco, iar din Domire0i Mupt
Ochen(d), de Topliceni, Iane, i Neagoi capit(an), i Ionwo -aloti multi, car(e) pre
nume nu s-au scris.
Si, pantru credinta, pus-am i pecetAle.
Iltic(a),

M(k)c()I4

AeK(esifie),

N)H(H),

R('i)

A(i)T(0)

,31m1A

<7154/1645>.
Arh. Nationale Bucuresti, Doc. istorice, MCCXXXI/233. Orig., hartie (30 X 22,5 cm), un
sigiliu Melar oval, aplicat in cerneala neagra, neclar.
I Rupt.
2 0111iS.

3 Loc liber.

4 de 318", scris deasupra rtindului.

268

<Aprox. 1646 (7154)>, Orhei>

t Adica eu, Donosie, nepotul lui Ghiarasim de Bogze0i, scriu


mArturisAscu cu cest zapis al meu cum eu, de bunAvoia mea, de nime nevoit, nice
asuprit, am vandut a mea direaptd mina i mo0e, ce sA va aleg partea mea din sat
din Bravicni, ce este pre Rut, in tinutul Orheiului. Aceasta am vindut eu
dumisal(e), lui Apostol dvornicul, dreptu doodzki de lei, bani gata, dinaintea
212

www.dacoromanica.ro

dumisal(e) vomicului Ionasco, i Sturdzii de Piscan(i), si dinaintea Mihalcii de


Bravicni, i dinaintea popei lui Istratie cel domnescu de tArg de Orheiu,
dinaintea lui MoisAi FrAtiman din VAsiiani, i dinaintea lui Mafteiu Sdpoteanul d
acolo, si dinaintea lui Stefan PopAscul de Ghermnesti i dinaintea a multi oameni
buni.
Si, pre mai mare credintk mi-am pus si pecetea.
Deci i noi, mnc deacd am vddzut de a lor bundvoie tocmalA si deplin(A)
platk noi Inca ne-am pus pecetile si am iscAlit, sl s(e) stie.

$i eu, Bosii diiacul, ficiorul popei celui domnesc din tArg de Orheiu, am
scris.

Duracl.
tla, ...2 1111KWAS <M. p.>.
t Stefan, biv turcu, ce 1-au chemat RAgeapl.

t fI3, Almelo

drANMAII, HCKAA <111. p.>1.

Mafteiu Spoteanul <m. p.>1.


2
<rn. p.>.

14TO

<Pe verso-ul filei a doua, o Insemnare contemporanA>: Zapisul WT thmoifie,


WT Epamutrkuu (de la Andonie, ce a vindut din Bravicni").

'Too

Arh. Nationale Bucure0i, Doc. istorice XXIII/251. Orig., hartie difolio, patru sigilii inleare,
doua octogonale i doua ovale, aplicate In cerneali: al lui Durac, cu slove In ligatura In camp, iar
celelalte cu atri i cruci.
Datat In functie de doc. din 1646 <7154> aprilie 8, prin care Apostol vomic cumpArA o alta
parte din Braviceni.
EDITH: Saya, Doc. Orhei, p. 85-86, nr. 81 (orig).
I Sigiliu melar.
2 Neclar.

269

<Aprox. 1646 (7154)>, Tecuci

t Eu, Corcodel, i femia mea, Mdriia, fata lui Gligorie, scriu


rna<r>ltorisim In cestu zapis cum am vAndut o mine din Potna, la sat la
PogAnesti3, un bAtrAn din Vadurili Morilor4, partea lui Gligorie, de buravoia