Sunteți pe pagina 1din 4

Service

Discurile de frân\
La fiecare încetinire comandat\ de
c\tre conduc\tor, sistemul de frânare
transform\ energia cinetic\ a automo-
bilului în energie termic\, generat\ de
frecarea dintre pl\cu]ele de fric]iune [i
discul pe care acestea ac]ioneaz\ (la
puntea fa]\) sau de frecarea dintre
sabo]i [i tambur (la puntea spate).
Majoritatea automobilelor moderne se
folosesc pentru oprire la puntea fa]\
de discuri cu frân\. Tendin]a este, mai
ales la autoturisme, ca discurile de
frân\ s\ asigure frânarea [i la puntea
spate, înlocuind astfel mai vechile
frâne cu tambur.

Discurile de frân\ pot fi de dou\ tipuri: masive [i cu aerisire Verificarea discurilor de frân\
interioar\ (ventilate). Datorit\ canalelor de r\cire practicate În cadrul îngrijirii [i repara]iilor, discurile de frân\ trebuie
din construc]ie pe direc]ie radial\, acestea din urm\ au o verificate de fisuri, crest\turi [i alte tipuri de uzare.
capacitate mai mare de a acumula c\ldur\ [i de a se
autor\ci mai repede decât cele cu construc]ie masiv\. Fisurile:
La autovehiculele mai grele sau/[i mai rapide discurile de Fisurile apar din cauza suprasolicit\rii termice la frân\rile
frân\ de pe puntea fa]\ sunt supuse la sarcini de frânare mai bru[te la viteze mari. Fisurile pot ap\rea chiar [i la discurile
mari din punct de vedere termic, sistemul de frânare cu disc de frân\ încinse f\r\ a fi sub tensiune mecanic\, din cauza
ventilat pretându-se cel mai bine acestor condi]ii aspre de tensiunii termice.
func]ionare. Evitarea fisur\rii discurilor de frân\ în cazul unui mod de

Disc ventilat (stânga) [i disc masiv Fisur\ incomplet\ pe suprafa]a discului

AUTO tehnica 2007/11-12 19


Service

Crest\turile pot fi cel mai u[or detectate


Fisur\ complet\ - discul este iremediabil prin examinare tactil\
conducere extrem, ar fi montarea discurilor de frân\ înt\rite
cu fibre de carbon. Pre]ul ridicat al acestor discuri exclude
îns\ fabricarea lor în serie.
Sunt permise fisur\rile discului de frân\?
În anumite condi]ii: DA. Fisurile pe suprafa]a discului sunt
permise dac\ nu sunt complete (se sfâr[esc tot pe suprafa]a
discului [i nu la marginile acestuia). Aceste fisuri pot fi
reparate.
Fisurile pe suprafa]a discului nu sunt permise când se pre-
lungesc pân\ la marginea interioar\ sau exterioar\ a discu-
lui. În acest caz, discul nu poate fi reparat.

Crest\turile se pot observa atât pe disc cât [i pe pl\cu]ele de


frân\, ca urme complementare
Uzare în form\ de pan\: Depozitarea mizeriei în interiorul
etrierului poate duce la uzarea în form\ de pan\ a discului [i
a garniturii. Discurile cu uzare sub form\ de pan\ trebuie
înlocuite.

Multiple fisuri superficiale incomplete pe


suprafa]a discului

Crest\turile:
Crest\turile (striurile) de pe discul de frân\ sunt cauzate de
uzarea acestuia. Pentru o mai facil\ în]elegere, crest\turile
sunt de fapt formate de [an]urile de pe suprafa]a unui disc
de frân\ uzat. Uzarea poate avea mai multe forme, care pot
fi depistate la o simpl\ verificare vizual\ [i/sau tactil\ a
suprafe]ei discului.
Verificarea uz\rii în form\ de pan\
Forme ale uz\rii
Crest\turi u[oare: Discul de frân\ poate fi reparat. În cazul uz\rii în form\ de pan\, se recomand\ o aten]ie
Crest\turi adânci: Repararea se pune sub semnul întreb\rii. special\: pistonul se va te[i. Se poate ajunge la ruperea car-
Posibilitatea de reparare depinde de adâncimea uz\rii. casei etrierului între loca[ul capacului de protec]ie [i cel al
Trebuie respectate îns\ normele de repara]ie. inelului de etan[are. Eventual trebuie înlocuit etrierul.

20 AUTO tehnica 2007/11-12


Service

Grosimea discului de frân\ Pe cursorul vernierului se poate citi rezultatul m\sur\rii [i


Grosimea minim\ a discului se afl\ cu 2 mm sub noile dup\ împingerea înapoi a piciorului de m\surare.Grosimea
m\suri. Discul de frân\ poate fi folosit pân\ la aceast\ minim\ a discului nu trebuie dep\[it\ nici în crest\turi.
m\sur\. La repararea discului de frân\, grosimea de Procesul de m\surare:
reparare se afl\ la 1 mm peste m\rimea minim\. Pentru a ob]ine un rezultat elocvent, trebuie ca m\surarea
Exemplu: Disc de frân\ aerisit din interior s\ se efectueze în patru puncte diferite, atât pe exterior cât
Nou: 20 mm [i pe interior (m\surarea în cruce).
M\sur\ de uzare: 18 mm B\t\ile discului de frân\
M\sur\ de reparare: 19 mm
Grosimea minim\ a discului este trecut\ pe disc [i în docu- Mai departe trebuie verificat dac\ înc\rcarea mare a dis-
menta]ia de repara]ie corespunz\toare. Toleran]a de curilor nu au dus la deformarea acestora.
grosime admis\ (paralelitatea planului) este de 0,02 mm. Pulsarea frânei se datoreaz\ în general b\t\ilor (sau unui
tambur deformat)
M\surarea grosimii:
Cea mai simpl\ modalitate de m\surare este prin folosirea
micrometrului. Se mai poate folosi [i un aparat de m\sur\
înregistrator (de exemplu Ate - 3.9314-6150.3 utilizat în
service-urile Volkswagen).

M\surarea b\t\ii discului cu ceasul comparator

M\surarea b\t\ii:
Trebuie s\ se constate dac\ lag\rul de roat\ nu are un joc
neadmis. În continuare discul frânei trebuie fixat cu
[uruburile ro]ii. B\taia se verific\ la marginea suprafe]ei de
frecare, cu ajutorul ceasului comparator. Valorile admise se
M\surarea grosimii discului cu micrometrul
g\sesc în jurul valorii de 0,05 mm (vezi Documenta]ia de
repara]ie).
Cu ajutorul piciorului de m\sur\, uzarea poate fi m\surat\ Ondularea discului de frân\:
pe întreaga zon\ a suprafe]ei de frecare. Cu ajutorul vârfului
de m\surare poate fi cuprins\ grosimea discului în fiecare Acest termen se refer\ la un disc v\lurit. Cauza este supra-
crest\tur\ adânc\. solicitarea termic\. Urmarea const\ în frecarea frânelor.

Important:
Schimbarea discurilor de frân\ din cauza uz\rii trebuie s\ se
efectueze pe ambele p\r]i.

Elementele
sistemului de
Sistemul de frânare a unui automobil cu discuri frânare cu disc
[i la puntea spate aferent
unei ro]i

22 AUTO tehnica 2007/11-12