Sunteți pe pagina 1din 2

00023 1 65

rP
PRTMARTA MUNICIPIULUI CHf$fNAU
DrsPoztTrE

din

18

iwtu

enN6

-l
,
Cu privire la organizarea consultdrilor
publice referitoare la realizarca

rr' '

J proiectului investilional privind


edificarea gi exploatarea unui parcaj
, subteran in Parcul ..Valea Morilor"
in temeiul Legii privind transparenta decizionald nr. 239 din 13.11.2008,
art.29 (1) lit. g) ti art. 32 (1) din Legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din
28.12.2006 ,,Privind administralia publicd \ocald", primarul general aI
municipiului Chiqindu DISPI-INE :
1. Se expune consultdrilor publice, pe o perioadd de 45 de zlre
calendaristice, proiectul deciziei Consiliului municipal Chigindu ,,Despre
reahzarea prin parteneriat public-privat a proiectului investifional privind
edificarea qi exploatarea unui parcaj subteran in Parcul ,,Valea Morilor" gi
schila de proiect.
2. Direclia relalii publice (dl Vadim Brirzaniuc) va asigura informarea
generald a locuitorilor municipiului Chigindu, in termen de 5 zile de la data
semndrii prezentei dispozilii, privind prevederile proiectului deciziei CMC
,,Despre realizarea prin parteneriat public-privat a proiectului investilional
privind edifrcarea gi exploatarea unui parcaj subteran in Parcul ,,Valea Morilor"
gi a materialelor aferente prin intermediul mass-media gi publicarea lor pe
p agina web o fi ci ald, a autoritSlii publice locale : www. chisinau.md.
3. Direclia generald, arhitecturl, urbanism gi rela[ii funciare (dl Ivan
Carpov):='

3.1. Va asigura, in modul stabilit, informarea direclionatd, a organismelor


centrale gi teritoriale interesate;
3.2. Va recepliona gi va analiza rbcomandirile parvenite pp
ursul
desfdguririi consultdrilor publice (adresa pogtald - bd. $tefan cel Mare gi Sf6nt,
83, adresa electronicd - dgaurf@yandex.ru, tel. 022-2t-22-04 qi 022-22-81-10);

3.3. Ya elabora srnteza recomanddrilor qi o va prezerrt.a spre examinare


Comisiei pentru construcfii, arhitecturb gi relafii funciare.
4. Controlul executdriiprezentei dispozilii mi-l asum.

PzuMAR GENERAL

Dorin Chtrtoacd