Sunteți pe pagina 1din 10

.

-----

VASILE COTOFAN
I
in eolaborare ell:
RAnU PALICICA
CARMEN GANTA
I

VALENTINA tlRITCU
I
VALERIU ENCIU

~TImTI ~TI[ilI1I]I1ffi
IIDmrn~TITI~rn
V(Q)llo

ITITTI

Prof. univ dr. dr.h.c. VASILE COTOFAN.-..


Universitatea Agrono11flcii $i de Medicinii/i'eterfnarii
"Ion lonescu de la Brad" la$i
fn colaborare

Dr.

R,

'

cu:

. -_Dr. VALRNTThiA,B1HTCU

----

universitar
Cr.r-ersi:afea de $tiinte Agricole
si _\1edicinii Veterinarii
(l 3(Jflafului
Timi~oara

Conjerenfiar
universit;ir -- " .."
Universitatea Agronomicii $i de
Medicinii Veterinarii
"Ion Ionescu de la Brad"
Ia$i

JG50T

~LERI!1

ENCIU

~"C()nJerenfl{[rumverSit'tff==C
_
Universitatea Agrarii de Stat din
Republica Moldova
Chi$iniiu

ANATOMIA ANIMALELOR

DOME STICE

~--

Jvol. TIll
,-~~~ratul
.
lstemul~
circulator.,.

---"

COTOFAN, VASILE
Anatomia animalelor domestice / Vasile Cotofan: in eolaborare eu:
Radu Palieiea, Valentina Hriteu, Carmen Ganta, Valeriu Eneiu - Timi~oara :
Orizonturi Universitare, 1999-2000
3 vol.; 24 em.
Vol. III., 2000, 348 p. - Bibliogr.
ISBN 973-9400-84-1
I. Palieica,
II. Hriteu,
III. Gantii,
IV. Eneiu,
619 : 611

Radu (colab.)
Valentina (colab.)
Carmen (eo1ab.)
Valeriu (colab.)

Prof. univ dr.


.. dr.h.c. VASILE COTOFAN
,
Laureat al premiului "Alexandru Locu~teanu" cl. I
,

fn colaborare cu:

Dr. RAnU PALICICA

Dr. VALENTINA HRITCU


,

Pro!esor universitar

Conferenliar

universitar

Dr. CARMEN GANTA.


,

Dr, VALERIU

Conferenliar universitar

Conferenliar

ENCIU

universitar

ANATOMIA
ANIMALELOR DOMESTICE
Vol.

III

Aparatul circulator
Sistemul nervos

EDITURA ORIZONTURI UNIVERSITARE


TIMI~OARA, 2000

Cartea a fast avizata favorabil


de catre colectivul Catedrei de ~tiin{e
Fundamentale $i Consiliul Facultii{ii de Medicinii Veterinarii din Universitatea
Agronomicii
de Medicinii Veterinarii "Ion Ionescu de la Brad" Ia~i.

Referenfi ~tiin{ifici:
Prof. univ. dr. Virgiliu Niculescu
Universitatea de Medicina ~i Farmacie Timi~oara
Prof. univ. dr. Corneliu Radu
Universitatea

de ~tiinte Agricole ~i Medicina Veterinara a Banatului Timi~oara

Consilier editorial: ~tefan Kilyeni

. Culegere ~i tehnoredactare

computerizatii:

Adrian Nicolici-Schultz
Elena Topuzu
Adina Roman

Coperta: Mihaela Uliczai


Sigla EOU: Adrian Dumitrescu

2000, Editura ORIZONTURI

UNIVERSITARE

Timi~oara

Pregiitire $i tipar executate la /mprimeria M/RTON Timi!joara


Str. Samuil Micu nr. 7, tel.: 056/225684 - 1900 TIM/SOARA

Cuprins
_~ ;-G 10 LOG IA ...........................................................................................

........Cordul
1.1.1. Pericardul

14
15

1.1.2. Conformatia extern a a cordului


1.1.3. Conformatia interioara a cordului
1.1.4. Structura cordului

16
19
25

1.1.5. Vascularizatia cordului


1.1.6. Cordul la animalele domestice
1.2. Arterele ...............................................................................................
1.2.1. Trunchiul pulmonar
1.2.2. Aorta
1.2.2.1. Trunchiul brahiocefalic
1.2.2.1.1. Artera carotida comuna
1.2.2.1.1.1. Artera carotida externa
1.2.2.1.1.2. Artera carotida intema

1.2.2.2.6. Arterele gonadice


1.2.2.2.7. Artera iliaca interna
1.2.2.2.8. Artera iliaca extern a
1.3. Ven ele
1.3.1. Venele pulmonare

28
31
35
37
37
38
38
38
46

1.2.2.1.1.3. Artera occipital a


1.2.2.1.2. Artera subclaviculara
1.2.2.1.3. Artera axilara
1.2.2.1.4. Artera brahiala
1.2.2.1.5. Artera mediana
1.2.2.1.6. Trunchiul brahiocefalic la animalele domestice
1.2.2.2. Aorta descendenta
1.2.2.2.1. Artera celiaca
1.2.2.2.2. Artera mezenterica craniala
1.2.2.2.3. Arterele celiaca ~i mezenterica
animalele domestice
1.2.2.2.4. Artera mezenterica caudala
1.2.2.2.5. Arterele renale

11

46
49
56
59
60
63
70
73
74

craniala la
74
81
82
82
85
93
99
101

v.

Corolan, R. Palicica,

Valentina Hrircu, Carmen Ganrii, V. Enciu

1.3.2. Vena cava craniala..

101

1.3.2.1. Trunchiul bijugular sau confluentul jugular


1.3.2.2. Vena axilara
1.3.3. Vena cava caudala

102
108
110

1.3.3.1. Vena porta


1.3.3.2. Vena iliaca comuna

..-

1.3.3.3. Dezvoltarea filogenetica


1.3.3.4. Circulatia fetala
1.4. Forma tiunile limfatice
1.4.1. Formatiunile Iimfoepiteliale
1.4.2. Sistemullimfoid
al splinei
1.4.3. Sistemul circulator limfatic

a aparatului cardiovascular. .. 123


125
126
126
130
132

1.4.4. Sistematica ~i topografia nodurilor limfatice


1.4.4.1. Nodurile limfatice ale capului ~i gatului
1.4.4.2. Nodurile limfatice ale membrului toracic
1.4.4.3. Nodurile limfatice
1.4.4.4. Nodurile limfatice
1.4.4.5. Noduri1e limfatice
~i pelvine
1.4.4.6. Nodurile limfatice
bazinului

110
117

parietale ale cavitatii toracice


viscerale ale cavitatii toracice
parietale ale cavitatii abdominale

135
135
139
139
142
144

viscerale abdominale ~i ale


145

1.4.4.7. Nodurile limfatice ale membrului pelvin


1.4.5. Noduri1e limfatice la animalele domestice
1.4.5.1. Rumegatoare
1.4.5.1.1. Nodurile limfatice
1.4.5.1.2. Nodurile limfatice
1.4.5.1.3. Nodurile limfatice
~i pelvine
1.4.5.1.4. Nodurile limfatice

ale capului ~i gatului


ale cavitatii toracice
ale cavitatii abdominale

146
147
147
147
148

ale membrului toracic

149
151

1.4.5.1.5. Nodurile limfatice ale membrului pelvin


1.4.5.2. Suine

151
152

1.4.5.2.1. Nodurile limfatice ale capului ~i gatului


1.4.5.2.2. Nodurile limfatice ale membrului toracic

152
153

1.4.5.2.3. Nodurile limfatice ale cavitatii toracice


1.4.5.2.4. Nodurile limfatice ale cavitatii abdominale
~i pelvine
1.4.5.2.5. Nodurile limfatice ale membrului pelvin
1.4.5.3. Carnivore
:

153
154
154
157

AUliO

elor domestice vol. III

].4.5.3.1. Nodurile limfatice ale capului ~i gatului


1.4.5.3.2. Nodurile limfatice ale membrului toracic

157
158

1.4.5.3.3. Nodurile limfatice ale cavitiitii toracice


1.4.5.3.4. Nodurile limfatice ale cavitiitii abdominale
~i pelvine
1.4.5.3.5. Nodurile limfatice ale membrului pelvin

158

. SISTEMUL NERVOS
2.1. Sistemul nervos central

158
159

161
163

2.1.1. Miiduva spiniirii


2.1.2. Encefalul
2.1.2.1. Mielencefalul
2.1.2.2. Metencefalul
2.1.2.3. Mezencefalul
2.1.2.4. Diecefalul
2.1.2.5. Telencefalul

163
167
168
174
177
180
182

2.1.2.6. Cavitiitile interioare ale nevraxului


2.1.3. Meningele
2.1.4. Encefalul la mamiferele dome stice

191
194
197

2.2. Sistemul nervos periferic


2.2.1. Nervii cranieni
2.2.1.1. Nervii arhencefalici
2.2.1.2. Nervii epibranhiali
2.2.1.3. Nervii branhiali
2.2.2. Nervii spinali
2.2.1.1. Ramurile dorsale ale nervi lor spinali
2.2.2.2. Ramurile ventrale ale nervi lor spinali
2.2.2.2.1. Plexul cervical
2.2.2.2. Plexul brahial
2.2.2.2.3. Ramurile ventra Ie ale nervi lor toracali sau
nervii intercostali
2.2.2.2.4. Ramurile ventrale ale nervilor lombari
2.2.2.2.5. Ramurile ventrale sacrale
2.2.2.2.6. Ramurile ventrale coccigiene
2.2.3. Complexul neuroendocrin
2.2.3.1. Sistemul neurovegetativ sau autonom
2.2.3.1.1. Portiunea ortosimpaticii sau simpatica
2.2.3.1.2. Portiunea parasimpatica

"

201
202
203
204
205
230
232
234
234
236
248
250
252
262
265
265
:. 266
278

V. Cotolan, R. Palicica,

Valentina Hritcu, Carmen Ganta, V. Enciu

2.2.3.1.3. Paraganglionii
2.2.3.2. G1andele endocrine
2.2.4. Analizatorii
2.2.4.1. Analizatorul cut an at
2.2.4.1.1. Pie1ea
2.2.4.1.2. Pielea ~i productiile pielii la pasari
2.2.4.2. Analizatorul gustativ
2.2.4.3. Analizatorul olfactiv
2.2.4.4. Analizatorul vizual
2.2.4.5. Analizatorul statoacustic
BIBLIOGRAFIE

286
287
295
295
297
314
320
320
321
334
347

Anarorr.i!l

ar.imalelor domes/ice vol. III

Prefata
A1catuirea ~i publicarea unui manual de anatomie a animalelor domestice
~2spunde unei necesitati reale a invatamfllltului anatomic in general ~i a practicii
edicinii moderne in special.
Lucrarea de fat a rezultata din distilarea unei indelungate experiente
didactice ~i de cercetare a autorilor ~i din filtrarea celor mai moderne cuno~tinte
anatomice existente, va servi studentilor ca indreptar eficient pentru lucrarile din
salile de disectie ~i elucidarea unor probleme morfofunctionale dificile, devenind
apoi un indispensabil co"mpendiu pentru practicieni in aplicarea corecta a
metodelor medicale.
Tinand cont de importanta studiului anatomic in formarea eficienta a
medicului veterinar precum ~i de programa ana1itica in vigoare, manualul
sintetizeaza notiunile indispensabile intelegerii ~i elaborarii oricarui rationament
clinic de chirurgie, obstretica, patologie medicala, morfopatologie ~i expertiza
medicala veterinara.
Folosirea nomenclaturii internationale omologate alaturi de cea romaneasca inlesne~te utilizarea prezentului manual, alaturi de orice alta sursa
informativa, de catre oricare medic veterinar din tara sau strainatate.
Plan~ele ce ilustreaza textul sunt origina1e in marea lor majoritate, fiind
executate de autor direct dupa materialul preparat. 0 parte a materialului ilustrativ 0 reprezinta schemele anatomice morfofunctionale, deosebit de importante in
intelegerea corecta a modului de functionare a diferitelor mecanisme anatomice.
Volumul al 3-lea, rezervat sistemelor circulator ~i neuroendocrin, gandit ~i
sistematizat in acest mod ~i ilustrat de numeroase plan~e originale color, apare
pentru prima data in Romania.
Redactat intr-un stil adecvat ~i cu iconografie anatomicil originala
deosebita, prezentul manual raspunde cerintelor instructive ale invatamantului
medical veterinar modern.
27 februarie 1999
Autorii

S-ar putea să vă placă și