Sunteți pe pagina 1din 9

DIZOLVAREA UNEI INTREPRINDERI

Societatea comerciala, ca si tehnica principala de organizare a unei intreprinderi,


careia ii confera posibilitatea de a accede la viata juridica, are vocatia durabilitatii.
Societatile comerciale, in general, se dizolva prin:
trecerea timpului stabilit pentru durata societatii, in acest caz fiind necesara
consultarea asociatilor de catre consiliul de administratie, respectiv de directorat,
cu cel putin 3 luni inainte de expirarea duratei societatii, cu privire la eventuala
prelungire a acesteia;
imposibilitatea realizarii obiectului de activitate al societatii sau realizarea
acestuia;
declararea nulitatii societatii;
hotararea adunarii generale;
hotararea tribunalului, la cererea oricarui asociat, pentru motive temeinice,
precum
neintelegerile grave dintre asociati, care impiedica functionarea societatii;
falimentul societatii;
alte cauze prevazute de lege sau de actul constitutiv al societatii.
In functie de forma societatii, legiuitorul a prevazut si alte cazuri de dizolvare a
acestora.Spre exemplu societatea pe actiuni se dizolva si:
in conditiile in care se ajunge ca, in urma unor pierderi, stabilite prin situatiile
financiare anuale aprobate conform legii, activul net al societatii, determinat ca
diferenta intre totalul activelor si totalul datoriilor acesteia, s-a diminuat la mai
putin de jumatate din valoarea capitalului social subscris;
societatea functioneaza cu un singur actionar pe o perioada mai mare de 9 luni.
-cand capitalul social se reduce sub minimul legal
Dizolvarea unei societati cu raspundere limitata cu asociat unic atrage
transmiterea universala a patrimoniului societatii catre asociatul unic, fara lichidare.
La data ramanerii irevocabile a hotararii judecatoresti de dizolvare, persoana
juridica intra in lichidare. Dizolvarea are loc fara lichidare, in cazul fuzionarii ori divizarii
totale a societatii sau in alte cazuri prevazute de lege.
Lichidarea societatilor comerciale inseamna stingerea obligatiilor acesteia fata de
creditori, urmata de lichidarea si repartizarea patrimoniului societatii intre asociati.
Lichidarea societatii comerciale este consecinta dizolvarii acesteia. Operatiunile care
fac obiectul lichidarii societatii sunt realizate de catre lichidatori. In aceasta faza,
interventia instantelor de judecata are caracter exceptional. Lichidarea se face in
interesul asociatilor, personalitatea juridica subzista pentru nevoile lichidarii, lichidarea
este obligatorie si nu facultativa. In faza de lichidare, obiectul si scopul societatii se
modifica in concordanta cu finalitatea lichidarii, administratorii societatii fiind inlocuiti cu

lichidatorii, care devin organul de administrare al societatii si vor prelau gestiunea


societatii.
Daca in termen de 3 luni de la data ramanerii irevocabile a hotararii judecatoresti
dedizolvare nu se procedeaza la numirea lichidatorului, judecatorul delegat, la cererea
oricarei persoane interesate, numeste un lichidator de pe Lista practicienilor in
reorganizare si lichidare, remunerarea acestuia urmand a fi facuta din averea persoanei
juridice dizolvate sau, in cazul lipsei acesteia, din fondul de lichidare constituit in temeiul
Legii privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului.
Dizolvarea unei societati comerciale se poate realiza:
de drept,
prin vointa asociatilor,
pe cale judecatoreasca.
Ea nu are nici o consecinta juridica asupra personalitatii juridice a societatii, ea
continuandu-si existenta juridica, insa numai pentru operatiunile de lichidare. Din
momentul dizolvarii, administratorii nu mai pot intreprinde noi operatiuni
Tribunalul poate pronunta dizolvarea societatii in urmatoarele cazuri:
-societatea nu mai are organe statutare sau acestea nu se mai pot intruni;
societatea nu a depus, in cel mult 6 luni de la expirarea termenelor legale,
situatiile
financiare anuale sau alte acte care, potrivit legii, se depun la oficiul registrului
comertului;
societatea si-a incetat activitatea, nu are sediul social cunoscut ori nu
indeplineste
conditiile referitoare la sediul social sau asociatii au disparut ori nu au domiciliul
cunoscut sau resedinta cunoscuta;
societatea nu si-a completat capitalul social, in conditiile legii.
In cazul in care dizolvarea societatii are loc din vointa proprie a asociatilor, acestia
vor putea revenii oricand , cu majoritatea ceruta pentru modificarea actului constitutiv,
asupra hotararii luate, cu conditia ca sa nu se fi facut inca nici o repartitie din activ.
Dizolvarea societatilor comerciale trebuie sa fie inscrisa in Registrul Comertului si
publicata in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a.
Documentele necesare pentru inregistrarea mentiunilor privind dizolvarea voluntara
si lichidarea societatilor cu numire de lichidator sunt:
Etapa I
1.Cerere de depunere si mentionare acte (original);
2.Hotararea adunarii generale a asociatilor/actionarilor privind dizolvarea si numirea
lichidatorilor (original);
3.Specimenele de semnatura ale lichidatorilor (original);
4.Daca este cazul: imputernicire speciala sau avocatiala pentru persoanele
desemnate sa indeplineasca formalitatile legale (original).
5.Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale: taxa judiciara de timbru, in original;
timbre judiciare; taxa de registru; tariful de publicare in Monitorul Oficial al Romaniei,
Partea a IV-a.
Etapa a-II-a
1.Cerere de inregistrare (original);

2.Declaratiile date pe proprie raspundere de catre lichidatori precum si declaratiile


date pe proprie raspundere de catre persoanele fizice desemnate sa reprezinte
lichidatorul persoana juridica din care sa rezulte ca indeplinesc conditiile legale pentru
detinerea acestei calitati (original);
3.Daca este cazul:
- avizele prealabile prevazute de legile speciale (copie);
- imputernicire speciala sau avocatiala pentru persoanele desemnate sa
indeplineasca formalitatile legale (original).
4.Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale taxa judiciara de timbru, in original;
timbre judiciare; taxa de registru; tariful de publicare in Monitorul Oficial al Romaniei,
Partea a IV-a.
Etapa a-III-a
1.Cerere de radiere (original);
2.Situatia financiara de lichidare si de repartizare a activului (copie);
3.Certificatul de inregistrare si anexa/anexele la acesta (originale);
4.Certificatul emis de organul fiscal competent din care sa rezulte ca societatea nu
are datorii la bugetul de stat si lacontributiile sociale (original);
5.Daca este cazul:
- darea de seama asupra gestiunii administratorilor si raportul cenzorilor/auditorilor
financiari, daca unul sau multi administratori din SA si SCA au fost numiti lichidatori
(original);
- registrele SA si SCA.
6.Daca este cazul, imputernicire speciala sau avocatiala pentru persoanele
desemnate sa indeplineasca formalitatile legale(original);
7.Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale: taxa judiciara de timbru, in original;
timbre judiciare; taxa de registru; tariful de publicare in Monitorul Oficial al Romaniei,
Partea a IV-a.
Principalele operatiuni care trebuie efectuate pentru lichidari in situatia dizolvarii
societatilor comerciale sunt:
Inventarierea si evaluarea elementelor patrimoniale ale societatii care se
lichideaza in conformitate cu prevederile legale in viguare
Intocmirea bilantului contabil al societatii care se lichideaza
Stabilirea de catre adunarea generala a actionarilor sau asociatilor a
operatiunilor care urmeaza sa se efectuez de catre lichidator in numele
societatii
Valorificarea elementelor patrimoniale de activ (vanzarea imobilizarilor si
stocurilor, incasarea creantelor, titlurilor de plasament, etc)
Achitarea datoriilor societatii catre bugetul statului, bugetul asigurarilor
sociale, terti, salariati, etc
Stabilirea rezultatului lichidarii (profit sau pierdere)
Calcularea, retinerea si varsarea la buget a impozitului pe profit obtinutin
urma operatiunii de lichidare a societatii, precum si orice alte impozite, taxe
sau contributii datorate de societatea comeriala
Intocmirea bilantului de incepere a partajului
Efectuarea partajului activului net de lichidare al societatii comerciale in
functie de:

o Prevederile statutului sau contractului de societate


o Hotararea adunarii generale a actonarilor sau asociatilor, consemnata
in registrul sedintelor adunarii generale
o Cota de participare la capitalul social
Daca lichidarea se prelungeste peste durata unui exercitiu financiar,
lichidatorii sunt obligati sa intocmeasca bilantul contabil anual si sa-l depuna l
DGFP.
In continuare vom exemplifica reflectarea in contabilitate a operatiunilor
privind lichidarea societatilor comerciale.
A. Mai intai vom exemplifica lichidarea unei societati comerciale hotarata
de adunarea generala a actionarilor sau asociatiloe in situatia in care se obtine
profit prin lichidare
I. situatia patrimoniului conform bilantului de incepere a lichidarii se
prezinta astfel:
Mijloace fixe (valoarea ramasa): 8.000 um
Materii prime (diminuate cu valoarea provizionului constituit in
suma de 800um) : 1600 um
Clienti: 2500um
Clienti incerti (diminuat cu valoarea provizionului constituit in suma
de 200): 300um
Conturi la banci in lei: 600um
Capital subscris si varsat: 5.000um
Rezerve legale: 1.000um
Furnizori: 7.000um
II. Lichidatorul a fectuat urmatoarele operatii de lichidare a societatii:
A vandut mijloacele fixe cu 9.000um
A vandut materiile prime cu 1.440um
A incasat 240um din valoarea totala de 500um a clientilor incerti, iar
pentru incasarea inainte de termen a clientilor certi a acordat
sconturi in valoare de 50um
Pentru plata furnizorilor inainte de termen a obtinut sconturi in
suma de 200um
Cheltuielile fectuate cu lichidarea se ridica la 520um
III. Inregistrarile contabile a operatiunilor de lichidare
Vanzarea mijloacelor fixe:
461 =
%
10.710
7583
9.000
4427
1.710
Incasarea contravalorii mijloacelor fixe vandute
5121 =
461 10.710
Scaderea din evidenta a mijloacelor fixe vandute
%
=
213 20.000
281
12.000
6583
8.000
Inchiderea conturilor de venituri si cheltuieli;

7583 =
121 9.000
121 =
6583 8.000
Vanzarea materiilor prime
4111 =
%
1.713,60
707 1.440
4427
273,60
Scaderea din gestiune a materiilor prime vandute
371 =
301 2.000
607 =
371 2.000
Preluarea la venituri a provizionului constituit
391 =
7814
400
Incasarea contravalorii materiilor prime vandute
5121 =
4111 1.756,80
Inchiderea conturilor de venituri si cheltuieli
121 =
607 2.000
%
=
121 1.840
707
1.440
7814
400
Incasarea partiala de la clientii incerti
5121 =
4118
240
Trecerea pe cheltuieli a clientilor incerti neincasati
654 =
4118
260
Preluarea la venituri a provizionului constituit
491 =
7814
200
Incasarea clientilor certi
5121 =
4111 2.450
Acordarea sconturilor
667 =
4111
50
Inchiderea conturilor de venituri si cheltuieli
121 =
%
310
667
50
654 260
7814 =
121 200
Plata furnizorilor
401 =
5121 5.850
Scontul primit
401 =
767 200
Inchiderea contului de venituri
766 =
121 200
Cheltuielile de lichidare efectuate
628 =
401 520
401 =
5121 520
Inchiderea contului de cheltuieli
121 =
628 520
Regularizarea TVA
4427 =
4423 2.296,80

Plata TVA
4423 =
5121 2.296,80
Impozitul pe profit datorat
691 =
441
65,60
Inchiderea contului de cheltuieli
121 =
691
65,60
Virarea impozitului pe profit
441 =
5121
65,60
IV. Situatia patrimoniului dupa inainte de partaj:
Conturi la banci in lei:6.344,40
Capital subscris si varsat:5.000
Rezerve legale: 1.000
Profit inainte de lichidare: 344,40
V. Partajul
Restiruierea capitalului social
1012 =
456 5.000
456 =
1521 5.000
Decontarea rezervelor legale
1061 =
456 1.000
Impozit pe profit aferent rezervelor legale
456 =
441 160
441 =
5121 160
Decontarea profitului din lichidare
121 =
456 344,40
Impozit pe dividende aferent rezervelor legale si profitului din lichidare
456 =
446 189,50
Virarea impozitului pe dividende
446 =
5121 189,50
Plata dividendelor
456 =
5121 994,90
B. Lichidarea unei societati comerciale hotarata de adunarea generala
actionarilor sau asociatilor in cazul in care s-a obtinut pierdere din lichidare
I. situatia patrimoniului conform bilantului de incepere a lichidarii se
prezinta astfel:
Mijloace fixe (valoarea ramasa): 10.000
Marfuri 6.000
Produse finite 4000
Clienti (diminuat cu valoarea provizionului constituit in suma de
500): 1500
Conturi la banci in lei: 500
Capital subscris si varsat: 8.000
Rezerve legale: 2.000
Credite bancare pe termen lung 10000
Furnizori: 2.000

II. Lichidatorul a fectuat urmatoarele operatii de lichidare a societatii:


A vandut mijloacele fixe cu 9.000
A vandut produsele finite cu 5.000
A vandut marfurile cu 6.000
A incasat de la clientul incert 1.000
Cheltuielile cu lichidarea sunt in suma de 800
A rambursat intreg creditul bancar
A achitat furnizorii
A achitat TVA-ul datorat
III. Inregistrarile contabile a operatiunilor de lichidare
Vanzarea mijloacelor fixe:
461 =
%
10.980
7583
9.000
4427
1.980
Incasarea contravalorii mijloacelor fixe vandute
5121 =
461 10.980
Scaderea din evidenta a mijloacelor fixe vandute
%
=
213 18.000
281
8.000
6583
10.000
Inchiderea conturilor de venituri si cheltuieli;
7583 =
121
9.000
121 =
6583 10.000
Vanzarea produselor finite
4111 =
%
5.950
701 5.000
4427
950
Incasarea contravalorii produselor finite
5121 =
4111 5.950
Scaderea din gestiune a produselor finite vandute
711 =
345 4.000
Inchiderea conturilor de venituri si cheltuieli
701 =
121 5.000
121 =
711 4.000
Vanzarea marfurilor
4111 =
%
7.140
707 6.000
4427 1.140
Scaderea din gestiune a marfurilor vandute
607 =
371 6.000
Incasarea contravalorii marfurilor vandute:
5121 =
4111 7.140
Inchiderea conturilor de venituri si cheltuieli;
707 =
121
6.000
121 =
607
6.000

Incasarea clientilor incerti


5121 =
4118 1.000
Trecerea pe cheltuieli a diferentei neincasate
654 =
4118 1.000
Preluarea la venituri a provizionului constituit
491 =
7814 500
Inchiderea conturilor de venituri si cheltuieli
7814 =
121
500
121 =
654 1.000
Cheltuieli cu lichidarea
628 =
5121 800
Plata imprumutului
162 =
5121 10.000
Achitarea furnizorilor
401 =
5121 2.000
Inchidere conturi de TVA si plata TVA
4427 =
4423 4.040
4423 =
5121 4.040
IV. Situatia patrimoniului dupa inainte de partaj:
Conturi la banci in lei:8.300
Capital subscris si varsat:8.000
Rezerve legale; 2000
Rezultat -1700
V. Partajul
Inregistrarea restituirii capitalului social
1012 =
456 8000
Inregistrarea rezervelor legale cuvenite asociatilor
1061 =
456 2.000
Impozit pe profit datorat pt rezerve
456 =
441
320
Virarea impozitului pe profit
441 =
5121
320
Inchiderea pierderii realizate
456 =
121 1.300
Inregistrarea platii catre asociati
456 =
5121 7.940

Bibliografie:
Legea societatilor comerciale republicata (L31/90)
Precizari privind reflectarea in contabilitate a principalelor operatiuni privind fuziunea, dizolvarea si lichidarea
societatilor comerciale
Legea Contabilitatii nr 82/91
Liviu Sebe, Valentin Ariton Contabilitatea si fiscalitatea operatiunilor privind fuziunea si lichidarea societatilor
comerciale, Editura Tribuna Economica, Bucuresti