Sunteți pe pagina 1din 15

CUR.RICI.

JLUM
VITAE
PELINALEXANDRU

Anulnagterii;

,1958

profesiona
Activitatea
l5:
2 A r 4- 0 1. 2 0 1 6
Banca
ComercialS,,EuroCreditBank"
S.A,Chiginiu
juridici
Direclie
$ef
gi Responsabilititi
ActivitSti
:
- Asigurarea
activit5lii
legale
cotidiene
a Bincii,
- reprezentarea
intereselor
BSnciiin instantele
de
judecatdr
organele
de dreptgide control,
- colectarea
datoriilor
de la debitorii
bincii,
- anaIiza/perfecta
rea/modificareacontractel0r,
- modificarea
gi completarea
actelornormative
interne
Bincii,
ale
- elaborarea
avizelor
la proiecte
de actenormative
ale
gialtorinstitulii.
BEncii
Nationale
protejareaprin
mijloace legale a averii
proprietarului,
- oferirea
consultaliilor
gi organizarea
pe
seminarelor
juridice
teme
indreptatela ridicareaniveluluide
juridice
cunogtinte
a personalului
B*ncii,
2013- 2014
Cabinetul
avocatului,,Pelin
Alexandru"
Avocat
2 0 1 1- 2 0 1 3
BiroulAsociat
deAvocafi,,CORECT"
Avocat
stagiar

1993- 2017
Nationald
a Moldovei
Banca
juridicd
Directie
$ef
gi responsabilitdti
:
Domenii
(analiza
gi/sauparticiparea
la elaborarea
a) elaborarea
juridice)proiectelor
de
expertizei
efectuarea
legislaliei,
actelor
legi,hotbrdriale Parlamentului
5i Guvernului,
publice
alestatului;
aleBNM,altorautorit5li
normative
b) efectuareaexpertizeijuridice a

proiectelor

ordonantelor
hotd16rilor,
instrucliunilor,
9i
ordinelor,
legislatiei
corespunderii
altoracteale BNMla obiectul
re;
in vigoa
sine stitdtor sau in comun cu alte
c) elaborarea
sau
de modificare
a propunerilor
aleBdncii
subdiviziuni
(ordinelor,
ordonantelor
a actelornormative
abrogare
S .a . )a l eB N M ;
d) pregdtireasine stdtbtorsau in comun cu alte
actelor
ale BNMa avizelorla proiectele
subdiviziuni
parvenite
la BNMpentruaviz;
normative
de Administratie
Consiliului
la gedintele
e) participarea
problemelor
de dreptapdrutein
al BNM,discutarea
gi solutionare
acestora;
cadrulgedintelor
in modul stabilit de lege, a
D reprezentarea,
gi alte
BNM in instantelejudecdtoregti
intereselor
organealestatului;
juridicesubdiviziunilor
Bbncii
g) acordarea
asistenlei
gi din
acestora
pe chestiunile
ce reiesdin atributiile
BNM;
competentele
h) pregbtireagi prezentareaconduceriiBNM a
privindlegislatia
in vigoare9i
informative
materialelor
modificdrileaduse acesteia,efectele lor asupra
de bazdaleBNM;
atributiilor

i) ?ndeplinirea
altorsarcinicarerezultddin alte acte
gi normative
legislative
in vigoare.
1 9 9 1- 1 9 9 3
- Directia
Ministerul
Afacerilor
Externe
consulard
Prim-secreta
r, consu
ltant
1 9 8 9- 1 9 9 1
Ministerul
Justitieial Republicii
Moldova
juridica
in gospodaria
nationalS
activitatea
juridicde categoria
I
Consultant

sectia

1 9 8 7- 1 9 B B
Arbitrajul
de Stat al R.S.S.M sectiasupraveghere,
- Consultant
generalizare
a practicii
arbitrale
superior
1 9 8 5- L 9 B 7
Comitetul de stat de aprovizionareal RSSM
(GOSSNAB) sectiajuridicd- Jurisconsult,
inginer
superior
resurse
umane

Educalie:

Limbivorbite:

1 9 8 0- 1 9 B s
Universitatea
de Stat din Moldova facultateade
drept

- nativd
Romand
Rusd nivelavansat
- la nivelul
programului
Franceza
universitar

Functia
solicitatd:
M e m b r ua l C o n s i l i u l ude
i supraveg
here aI Bdncii
Nationale
a Moldovei

. ',''"
\s\:ffiitta

)i,:,:izliis

' i' )t,', ,

CURRICULUM
\{ITAE
DumrRu
Unsu

%,:!ii!
li'

",,,,,|14
,,, :'2,:
),0i11

Nli'2,rii:i
i'l1.;;;,,11:r;,,:
ilir\\\l

,t;,,-""*V
;r,
*

il

, N
.N

"

:,:,,:::;,::,:

.,

anulnagter:ii,1900

'ilr .-^4
l.
..

.lN
.,,.:,i!

: N

, ' 4

pRoFEsIoN,ALA
ACTIVITATEA

:"11'1

2013- PREZENT
LigaBancheritor
din[,loldova
pregedintele
Fregedinte,
Consilului
deAdministrare
Activitalisuplimentare
:
201S"prerent
fu{inisterul
Finanielor
al Repuclioii
Niloldova
tulembru
alColegiului
2012-prezent
Camera
deComerJ
gi lnduslrie
a Republicii
l,/otdova
I'lembru
alConsilului
201l.prezent

nium
chaIrens
j|lffilJf;ffJ__iIren
ecorporarion
[.#;1lj?l;:::ffi
{usA)
201
0"prezent
l'4inisterut
Eco
nomieialRepubliciiir4old
ova
f{embru
al Consiliului
Consulla,iv
2 0 0*72 0 3
1
Asociatia
Bancilor
dintuloldova,
P;'egedinte
2006.2007
a Vatoritor
t lobitiare
lomisiallalionati
Pregedinte,

1 s 9 2 ' .2 006
Banca
Nalionali
a f,,4ojdovei
:
Primvice-guvernator.
vice*pregedinte
arconsiiurui
deAdrninistrarie,
Prepedintele
Comi{etufui
Monetar
aiB Nlr,,l,
l''lembnr
alConsiiului
Economic
aiGuvernului(
1g94,1gg8)
Vice-guvernatorcrin
partea
Repubricii
r,roldova
ia Banca
t{ondiard{1$g7-?005i
Curriculunvitae
OumikuUrsu

l,fiilsil:it1i;;f
06)
xfi1ffffi[:i['fi:la,aBERD(1ee620

, " :;t)
,

.,

.,1 ,.::,1q
,, ,, ,utfl

...,r,'
{
,,..1
..,'',,(:.4
,..tt, i.

i.2

',.,)

giresponsabilitali
Domenii
incadrul
BNM:
+esponsabil
gicoordonarea
deelaborarea
cualteinstitulii
deprofilguvernamentale
a poliliciior
macroeconomice
alestatului,ce
sereferd
laatribuliile
BNM,
- responsabilde
giimplementarea
politicilor
stabilirea
monetar-creditare
incadrulBNM,
-responsabil
giimplementarea
deformularea
masurilor
depolitica
monetari
in contextui
generai
almenfinerii
stabilitalii
financiare
inlarb,
-responsabil
de adrninistrarea
Comitetului
monetar
alBNM,inclusiv
a deciziilor
deintervenlie
pepietele
aleBN[,{
monetare,de
credit9ivalutare
a ldrii,
'responsabil
giactivitatea
de regementare
operalionala
a tezaurului
gia operaliunilor
de
emisiune
a nronedei
nalionale
in circulalie,
-coautor
giprogramuluide
alconceptiei
trecere
lamoneda
nalionali
in 1gg3,
-participant
permanent
lanegocierile
cupartenerii
externide
dezvoltare(FMI,BIRD,BERD,UE)
privind
politicile
macroeconomice
simonetare
alestaiului,
- reprezentarea
intereselor
economice
aleRepublicii
Moldova
incalitatea
device-guvernator
la
B I R Dg i B E R D ,
+esponsabil
gipregdtire
depolitica
decadre
profesional6
a personalului
BNM
1989.1992
Banca
deEconomii
Director
alFilialei
filisporeni
1 9 8 -71989
Agroindbank
URSS
Director
alFilialei
Vulcanegti
1 9 8 -5 1987
Banca
destat(Gosbank)
URSS
Director
alFilialei
Vulcanesti
1 9 8 31- 9 8 5
Banca
destat(Gosbank)
URSS
Economist,
FilialaUnqheni

Eoucnlre
$lsTUDtl
1 9 7 -8 1983
Universitatea
deStatdinMoldova,Facultatea
deeconomie,specialitatea
Finan!e
giCredit
2007
Dispozitia
Pregedintelui
Parlamentului
RM-Consilier
destatalRl,{derangul
l,clasa
I
Cursuri
giCertificiri:
Studii
demacroeconomie:
-lnstitutur
FMr:
dinwashington
suA(1gg4),viena,
gg5)
Austria(1
Stagieri
indomeniul
economiilor
in tranzi[ie:
-Academia
Europei
Centrale
gideEst(Slovenia),1g96
-lnstitutur
dedezvortare
economici
ggT
a BinciiMondiare,l
Curriculum
vitae
DuntitruLJrsu

gicerlificari
Stagieri
in donreniul
poliiicii
monetare
bancare:
9iactivitalilor
-Banca
Nalionald
a Belgiei,lgg2
-Banca
Olandei,1gg4
-Banca
pentru
decontiri
gg5
intemalionale(Elvelia),1
-Commezbank,Germania,
1gg5
-Banca
Centrald
a SUA(
FED),1997
-Banca
Nafionali
a Elveliei,2004
- Banca
Nalionala
a Romdniei
LtNgtvoRalte:

Dtsrtruclrr
DEsrAT

_ bine
Engteza
-bine
Franceza
Rusa-bine
- nativi
Romina

1g9s
Titlulonorific"
Omemerit',:
-pentru
merite
in activitatea
bancari
2006
Ordinul
" Gloria
rnuncii',
-pentru
merite
deosebite
in dezvortarea
sistemurui
nalionar
bancar,contribulie
substan{iala
lapromovarea
politicii
monetar-creditare
giinaltprofesionarizm
2012
Ordinulde
Onoare
alRepubiicii
Moldova
-pentru
munca
inderungati
giprodigioasS,inartii
competenli
profesionarS

r ^

It,,

. ./' ' // t/ r ' . '

'r-J(./

Curriculumvitae
Durnitrul)rsu

C u r r i c u l uvm
itae

lnformatii
personale
N u m e/ P r e n u m eEnicov.
Vadim
f\u I Y5d

T^t^f ^^
rctc;tu i

E-mail
C e ta te n i eRepubhca
Moldova.
RomAnia
D a tan a s te ri i

19 7 5

Sex Masculrn

D o m e no
i uclu p a t i o n aLli c e n t iiantD r e p t .
M a s t ei nr E c o n o m i e .
profesiona
Experienta
la
P e ri o a d a D i nl u l i e2 0 1 2p A nA
i n P rezent
F u n c to
i ac u p a t d C o n s i l rJeurr r d iD
c r r e c tionrC o m p a nJi eC
r onsultan
L teag a l C o n s u l t . m d
R e s p o n s a b rpl r trant6r i p 3 l sC o n s u l ta ni ntap r otectra
drepturrlomul
or urconsol rdarea
l egal i tati
si isectorul
de secul ta: e,
Exper t iza
l e g i l osr tra te g i isi
l or
progranrell vl
or:anagementuI
proi ectel or
In c o l a D o racre
u fv4i srunea
OS C Idrnl r,' l ol dova
a fostreal i zata
eval uarea
mecani smel
r
ri oesecur
it at e
tn te rnsdt i n te g r i tate
i n Mrni sterul
A fac;eriInterne,
l or
precum
si el aborate
acteno.matrv e. elevant
in e.
l uiP ol rtrci
c a d rui ln s trtu tude
P ubl rce
aufostexecutate
anal i ze
al ereformelsectorul
or
ur.; ecur it at e
de
A u fo s te x e c u t ate
servi cide
i consul t:rnta
pentrumaimul teorgani zati
r
neguvernament
a, 13,
per
soane
fi z i c e
j uri di ce
9 p e rs o a ne
A n g a l a to rC o m p a nLi a& B AC o n s u l t aSnttr H u m u l e5s ,tC
i h i s i n aM
uD2008
R,e p u b l i fcua4 o l c o v a
Ti pulac t iv it at
s iiis ecto ru
l
d ea c ti v i ta teE x p e rtPo l i ti p
c iubl i ce
si l ntegri tate

PerioadaD i nA p r i l i 2e 0 0 2p i n ai n t u t i e2 0 1 2
Functia
ocupataC o n s u l t aPnrtr n c r pi naSl e r v i c rCuol n s r @
Responsabilrtati
prrncipale
P ro c e s a re
a a l i trcA
an
a InformatlstettcJentrfi carea
rrscuri l or,
A nal rza
si eval uare
i n domerr ile
polr t ict lor
p u b l rc ec o n s o l i dari
i i talsri idrepl urrrl
l egal
or ur;
omul
P romovarea
reformel sectorul
or
ur secur it at e
de
i n c l u s crvo l a b o rarea
cu organi zatrrl
tnleernatronal
e,
Formul
area
srprezentarea
prrl puner ilr
r,
Exper
t iza
s i e l a b o ra relae gi l or,
strategi i l si
or programel or,
P erfectarea
deci zi i l or
C onsi l i ul Supr
ui
emde
S e c ri
u tate
P ri n tre
c e l ema ii mportante
programe
el aborate,
l a caream parti ci pat
ca membru
de echipasunt
S tra te qSe
ra c u r rtatri
N al onalsr
e S tratergi
a onalde
N ati
a P reveni si
reC ombatere
a C oruptir : i.
rre amobtrnut
L a2 9l ' J o i e m b2002
gi ' acul
deconsi l rer
destatdecl asal ft b 6 bftrri i . ZOCi;
amobt r nut
g r a d udi e c o n s t l tdeer s t a td e c l a s al l s i l a 1 5A p r r l r2e0 0 8a m o b t r n ug tr a d udl e c o n s r l i r t r
c l es t a td e

,-rdbd
a

'

A n g a l a to rA p a r a tP
u rl e s e d i n t R
e leupr u b l iN
c r4ro l d r :Bvda S t e f acne lM a r e , ' 1 5c4h i s i n aM
u D 2 0 7l3/ o
, tdova
Ti pulac t r v r t at
s rsr rec to ru
cr i ce.
d et a c ttv rta teC o n s u l l a n
Cto n sol i darea
tegal rtatrr
srpr:l rtipubl

perioadaD i nl u l i e1 9 9 7p i n i i n A p r i l i2e0 0 2
Functra
ocupataProcuror
superior
desecfie
in prclg!@
Responsabilitati
principaleConducerea
grupului
deprocurori
in investigatii
financiare;
Analiza
gicontrolul
in dor.rreniul
prevenirri
crimelor
siconsoliddrii
legalitatii;
contribuirea
justitiei
laexercitarea
Pe parcursul
activitafii
am investigat
maimultecauze
privind
infractiunr
finilnciare
si de coruptie
printre
carecredite
ilegale
la Banca
c$ Economii,
activitatea
piramider
financiare
, cazurl
*ln[g]capital'
decoruptie
in Serviciul
Fiscal,
Dinlulie1997ajutor
deprocuror,
dinlunie1998procuror
desectie,
dinAugust
2001prgcuror
superior
AngajatorProcuratura
Generala
a Republicii
Mc,kJova.
- Bodoni,
Strada
Mitropolit
Banulescu
numar
26,chisinau,
MD2005,
Republica
Moldova
Tipulactivitdtii
sisectorul
deactivitateProcuror.
Consolidarea
leoalitdtii

2003- lanuarie
Activitifipublice lanuarie
2012,
Secretar
Executiv
alComisiei
Centraltlde
Control
a declaratiilor
despre
venitur
siproprietate
a
functionarilor
publici
/ inteqritate

M a2i 0 1-2M a2i 0 1 6 ,


Presedinte
alcomisie
peActiuni
decenzori
ins,ocietatea
/ audit
,,Anticor"
E d u c a { i e9 i f o r m a r e
PerioadaSeptembrie
2014- Prezent
(nefinalizert)
Calificarea
studiilorDoctorat
in Stiinle
Juridice
Tema
tezeidedoctor Securitatea
Juridica
a Persoanei.
Numele
sitipulinstitutiei
deinvatamAnt
Academia
deStiinte
a Moldovei
PerioadaSeptembrie
2009- lunie
201'1
Calificarea
/ diploma
obtinutaMaster
in Stiinte
Economice
profesionale
Competente
dobandite
Admin
istrarea
afacerilor
Numele
sitipulinstitutiei
deinvafamant
Universitatea
deStatdinMoldova
- lunie'1997
PerioadaSeptembrie
1992
Calificarea
/ diploma
obtinutaLicenliat
in Drept.
profesionale
Competente
dobAndite. l r r r i s n r dr o n t i
Numele
sitipulinstitutiei
deinvdtamAnt
U n i v e rs i ta te
d eaS tatdi nMol dova.
v v v r r L g .

Aptitudini
si competente
personale
Limbi
straine
cunoscute
Autoevaluare
(.)
Nivel
european

Vorbire
Ascultare

Crttre

Pa
rlininaro
lr ue
ur (rvryqr
v
I

Discurs
oral

Scriere
Exprimare
scrisa

conversatie

R u s a C2 Experimentat
C2 Experimentat
C2 E xperi mentat
C 2 E xperi mentiC
tt 2_Exper im ent at
Engleza C1 Experimentat
C'1 Experimentat
C1 Experimentat
C1 E xperi mentiC
l t 1 Exper im ent at
Franceza
Experrmentat
C'1 Experimentat
C1 Experimentat

Publ:catii
9i activititide
cercetare
Publicatii
esentiale:
- element
juridica
,Securitatea
persoanei
als;ecuritafii
in statul
dedrept.",
Autor,
Legea
siViata
Moldova,
Martie,
Nr.3(291)
201i;
- ,,Reflectii
asupra
semnificatrilor
s,:curitatii
cafenomen
social",
Autor,
Legea
siViata,
Moldova
-

August,
NrB(284)
2015,

,,Se c u ri ta persoanei
tea
ca el ement
component
al securi tati
i onal e"
nati
, Legeilsi Viat a,
A utor,
Mo l d o v aF,e bruari, eN r.2(278)
Z} j S ,

nationala
,,Securitatea
sisecuritatea
statului:
qicorelarea
esenta
I Aalat
notiunilor',
Coautor
viata,
Moldova,
August,
NrB(Z7il)
2014,
Lvvvs

el

vl

ersoanei
i n si stemul
,,Se c u ri ta p
tea
securi tati
i onal e"
nati
,
C oautor
Jurnal ul j uri di
c t ional
ner
Teor ie
s i p ra c ti c aM, ol dova
A ugust,
N r,1(B )20j 4,

necesitati
pentru
,,Oportunrtati,
reorganizarea
Consiliului
Suprem
9ioptiuni
deSecuritate"
Autor
l n s t i t udt ueP
l o l i t iPc ui b l i cM
e ,o l d o vDae c e m b, 2
r i0e1 1 .
securitatii
,Conslliul
nafionale
in procesul
deluare
a deciziilor
Analiza
comparata:
fiepublica
Moldova,
Romania
si Ucraina"
Cosulep
Editia
Cartier,
Moldova.
Martie,
2006

Activitdti
decercetare:
-Aprilie
Februarie
2016,
Expertin
Proiectul
globale
privind
,,Principii
dreptul
lainformare
Proceduri
sipractici
desecretizarr."
Fundatia
Soros
Moldova;
Institutul
dePoljtici
F,ublrce;
- Mai2014,
Martie
Expert
in cadrul
Programului
implementdrii
,,Monitorizarea
programului
de
guvernare:
publicd,
publice,
Ordine
Apararr:
si Securitate",
Institutul
dePolitici
Chisinau;
Noiembrie
2012- Decembrie
20'113,
Expert
in cadrul
Programului
OSCE
gievaluarea
,,Analiza
mecanismelor
deresponsabilizare
interna
in MinisterulAfacerilor
Interne";
- Decembrie
Noiembrle
2011,
Expert
in cadrul
Programului
democratica
,,Guvernarea
a sectorulur
doconrifero"
privind
Centrul
- Geneva;
Controlul
Democratic
asupra
Forfelor
Armate,
DCAF
I n s t i t udt ueP
l o l i t iPc ui b l i c- e
Chisinau;
lulieAugust
20'10Expert
in cadrul
Proiectului
,,Dezvoltarea
capacitatilor
organizatiilor
n e g u v e r n a m ei n zt aolneaH A n c e sUt in' ;i u n eEau r o p e a T
nA
a ,C IC
S r o sBs o r d eCro o p e r a t i o n :
- Februarie
lanuarie
2006,
Expert
in cadrul
Proiectului
Suprem
deSecuritate
,Consiliul
instrument
dedecizii
vitale
in Moldova,
publice
Ucrarna,
Romania",
Initiativa
Centrelor
depolitici
- Budapesta;
a lnstitutului
pentru
o Societate
Deschisa
- Chisinau
Institutul
dePolitici
Publice
vv

vvvvr

rtqlw

C ur s ur r :
Absolvent
al cursurilor
organizaler
postde UNDPsi MAEa Romdniei,
Bucuresti
Mai20'1'1
- keychallenges
conflict
reconstruction
andstabiliz:ation
andresponses,
Absolvent
al cursurilor
in Acadernia
deAdministrare
Publica,
Chisinau,
lunie200;uDezvoltarea
manageriala
siartaconducerii
Participant
siraportor
lamultiple
seminare
siconferinte
internationale
in domeniul
cjreptului,
integritatii
sialsectorului
desecuritate.
Competente
siabilitati
sociale

S p i rdi tee c h i p a ;

n ^ ^ ^ ^ ; + x r l t ^ . . , r^ d O n n m r r n i n e r o ,
\ . l O P O U | t dU
t l U I I U- - - - , , , v , , , v s , v ,

Inventivitate

Competente
siaptitudini
organizatorice
M a n a g e m eenct h
u il p e i ;
- Abilitatea
dea stabili
relatii
demunca;
Experienta
in coordonarea
activitiitilor
complexe.
- Abiliteti
temeinice
deutilizare
a programelor
decalcurator;
Competente
siaptitudini
deutilizare
a
priceput
Utilizator
Internet
de
calculatorului
Permis(e)
deconducere
Referinte

Categoriile
A,B,C
Lacerere

,rl/,r

,/i

i
t .
LI';..",r
, " I t::'. t'\'
J
L

ln, t
f--\:

CIJRRICUI-IJM\T'TAE
1.
2.
3.
4,
5.

Nume;
Prenume:
D:rtanagterii:
ltla{ionalilatea:
Starecivill:

Ia g a n
Va l e ri u

i971
N{oldovean

A dr es a :
-[elefon:
E-mail:
6,
Educa

formare:

Institutiu:

Data:

Universitatea
A Ig13rtr StutOinffit,looa

Din (lwu,/anul)
Punala (kmaianul

09t1994
0 B /9l 9 6

Cctlificarea;

Studi i post-universitarela special


itarea
co'rabilitffiG
E c o n o rrri e

Institu
Duta:
Din (luncu'anu/)

UninersitatcaAFarI GTiat ,1t,,IU"l,t"*

Calific'area:

Ditrlorrr:r

Specialt'zureu;

E v i d en t a

(]el1
988
Panalu (luna/unul) a6tw93

C u r u p e t c n t e lItin
intbu

RomAna
Rusi
Engleza
Francezi
8.
9.

$ti!q (0-nivel scizut. 5-nivel avrnqlr

Cirire

ri/n,*
T i'-h

A
.?

,Scriere
vr lt(t

)
.)

Apartenen{a la organizafii protesionale:


r
Menrbru asociatal Asociafiei contab'ilor
si auditorilor profesio'igticri' Repubrica
N{orcr.va
Pozi{ia actuall:

Managerfinanciar,unitateade Implementare
a credituluide Asistenf[acofdatcie
Guve:r'ul
Republiciipolonia
. Expertfinanciar,Alternative
internationale
de cJezvoltare,
con-ipanie
cleconsultan{a,
(angajat
parr-time)
10. Experien{iprol'esional[:20 ani
11. Caliliciri de bazd:
r Gestionarea
sursclorciecrcditarefi'anlateclecrcditori,clon.tori
cxterni;i locali
o Sisternde raportareflnanciar6
;i contabila
. Consultanlb
financiari
r E'laborare
cadruntlrtnati'decr"eclitares*praveghcre
pentruorganiza{iifina'ciareuebarrcare
Ei
r Activitntri
de ccrcetare
qgp!iu,etc.):
Asistenld tehnica pentru irnbundtdfirea
refbrmci Inanagernentr_rlui
fi rra n l e l o rpubl i ce?nR epubl i caMol cl ova

Itr.S::gl.re

penrruevaluareapropun
eriIor cie

Asocia{ia contabiliror auditoriror profesioni;ti


;i
din
u'r' ''\rl'uu
lr*punri.o
il'foldova,Asr:cia{iaerper,{ilorcontabili.
}

: sitLralia
acrualisi noiperspective
i rylelslementaricontabile

Organizeazd
instruireaspecialiqtilor
;i a partenerilorcle O.rii,ft r* I
privindintroducerea
unornoi produsefinanciarein activitatea
U'itiitii
Coordoneazd{ asiguraintocmireaRaportuluiFinanciararrual.irr baza
legislafieiRepubliciiMoldova,IFRS qi reglernerrtarile
OCDE pr-rvipd
asi stentanecond
itionatA
Data:

- Prezent
0412014

Loccttia""

Chiriinau,RepublicaMoldova

('ontDania:
Fttnctia:

Descrierea postului:

Activitati

Alternative Internafionalede Dezvoltur". Co-

Expertfinanciar,consultant(anguJut
purtLi,rr.)
o

de Corrsultarr

E x p e fti za fi nanci aragi opera{i onal aal e compani i l or i i rrta

o
r
o
r
o
o

co'solidareasitualiilorfinanciareale cornpaniilor
lntocmireaproiectelor
financiarea companiilorin procesnlefuzienlre
Managementstrategicgi operalional
Gestionare
financiara;i raportarefinanciard
Analiza operalionala
a procedurilorfinanciare
Audit operafional
al procedurilor
flnanciare

o
o

Planuri de af-aceri
E fe c tu areaanal i zel orfl nanci aresi econonti ce

iStudiide fezabilitate

0 7 1 2 0 1p5a n al a l 2 t 2 0 t 5
$ef rle echipi
FondulInternafional
pentruDezvoltare
in Agriculura(IFAD)
Prog;ramul
ruralde rezilienldeconomico-clirnatic6
incluzivd(l RECR)
t
lR-esponsabilpentru coordonarea qi elaborarea rnodifici-rrilor
Standardului Nalional de Contabilitate confbrrl cerintelor
irrternalionale
legatede activitatea
AEi. analizacontabilasi a cadrLrlLri
de raportarepentruAEi ;i instituliide micro-t'inantare.
evaluareasi
i d e n t i f i c a r ecao n ( i n u t u l u; ii a p r i n c i p i i l ocr o n t a b i l e
n e c e s a rpee n t r u; r f i
puse in aplicarepentru a se asiguracorelareacorespupzatoare
c1
standardele
internationale
natiopalede contabititate.
;i noile standarde
elaborareanoilor standardenationalede contabilitaterefentoarela
activitalileorganizatiilor
de microfinanfare
qi a AEi, ajustatela cadr-Lrl
juridic specializat $i armonizarea cu cerinlele nationale
si
irrternafionale
o Participarea gi promovarea SNC-ului elaborat
iprpreupa cg
r e p r e z e n t a nC
t iN
i P Fl a t o a t ed i s c u l i i l ep u b l i c ei,n s p e c i acl u M i p i s t e r - r - r l
[rinanlelor
;i ConsiIiuIConsultativinstitutionalizatincaclru
I NlF
r [llaborarea versiunii finale a indicatiilor metodice
privind
particularitalile
contabilitAtii$i prezentarea
infbrma{iilor?n situatiile
financiareale asocialiilor
de economiigi imprumut
0612014
pdnd\a0912014
Consultant/Auditor principal
Proie:ctr-rl
Bancii Mondiale ,,Supofi de Lrrgentdpentlr agricultL'a
Molclovei"
o [rfectuareaauditului operationala proiectului.in confbrrriitate
,]1
Standardele
Internafionale
pentru practicaprof-esiopala
a Audit,l'i
i n t e r n I, S S A I3 0 0( P r i n c i p i i l feu n d a r n e n t aal e
l ea u d i t L r l u
p ie r f b r r n a p r c i . )
e
m i s e\dr ve rIrN\ T
r \ -O
. , rS
r .A
L 1I! ,r ;r i 4
lm
- n l iSse eO
a
l lt st esst tda
l l unad
l Uag r dIrC
e
e
l 9l e
V avl la
t gn tg
e
e
j
d
e
e
c
C
aat fter eL
COon Snl sl l Li lt li uIl
:"'..w
'
de Standarde
internalionale
in Audit si Asig'rari
I

Data:
Locatia:

- 0312015
Drn(t412014
Edinrt,Ch
S.Q._''Gigacom
A.G."9.R

Contpania:
Funclia:

qsru

Descriereu
postului;

Ciestionare
financiard,rnonitorizaresi rapoftarefinanciarl

---

l,
l

'

/
-

-l

_lt
./t

|
t .
il

I
l
t l
I l
I I
tI

rlllil'
lu,

o
o
a
o
a

2004- 03t2014

Datcr:

Descrierett postului:

Analizaoperafionalda procedurilorfinanciare
Auditul operational
financiare
Ei internal procedurilor
Planuride afaceri
R e l a t i i l ec u b a n c i l el o c a l es i a l t ei n s t i t u t ifil n a r r c i a r e
Analizafinanciardsi economicd
i

C h i : ; i n a uR, e p u b l i c M
a oldova
l;
Corporafieruraldfinanciare(RFC
I
I
Vice
inte,DirectorFinanciar
.
Responsabilpentrucoordonarea
qi orgarizareaactivitatilorf i n a.-.--__]
ncrare
ale Corpora{iei
o (loordonarea
p o l i t i c i l o r; i a p r o c e d u r i l o d
r e l u c r u r .r n a n L r a l e l o
S Ir
materialelor
conformcerintelorRFC
.
Responsabilpentru implementarea m e n t i n e r e as i s t e r n u l r - r i
de
contabilitate
EiMIS
Responsabil pentru dezvoltarea politicilor
lor
Si procedr-rri
,depaftamentului
de contabilitate,c6t gi formularele. m a n u a l e l es i
materialele departamentuluide contabilitate

Responsabil
pentrupregdtirea
bugetului
anualal RFC d o c u m e n t r r t i a
necesard
pentrupregatirea
rapoftuluianual
JResponsabil
pentruintocmireaplanuluide afacerisi a r.aporlului
a'r.ral
JResponsabil
pentrucoordonarea
gi pregatirea
rapoartelor
flpapciarei1
confbrmitate
cu IFRS
lR.esponsabil
pentrurelafiafi nanciardcu instituIiiqi donatoriflnanciari
intema{ionali(BM, IFAD, BERD. U S A I D . E F S E , .C r e d i t S u i s s e "
t)ikoCredit)
llesponsabilpentrurealizarea
obiectivelorexpuse planulde alaceri
al RFC
Gestionarea
conturilorbancareale co ratrel
Dutct"

1 9 9 -82r 0 0 1 , 2 0 0-12 0 0 4

Companiq:
Ftrnclia:
Descrierea postului".

Corp,sl'a1ia
rurald financiard (RFC
C o n ta b i l - S e f, D i rector fi nanci ar

C h i q i n a uR, e p u b l i c M
a oldova

.
.

f{esponsabil
pentruimplementarea
;i mentilterea si sternu I r,ri
f{esponsabilpentru pregdtirea gi i ntroducerea zi l ni cd
c;ontabile
in sistemulcontabil
[{esporrsabilpentru transferul fondurilor r m p r u l n u t a t e .
p r r i n c i p a l u lduei c r e d i ts i p l a t ad o b A n z i l o r
f{esponsabil
pentruplatatuturorfacturilor
F(esponsabil
pentrupregdtireaqi transmiterea
electronicaa cererilorcle
imprumut
F(esponsabil
pentrudepunerea
corectda tuturordocurnentelor
contabile
chitantelor
;i
Ofera rapoarte qi infonna{ii managementului conforrnitate ,JLl
p,oliticile
RFC
Gestioneazdconturile bancare RFC. are drepturi de sernrratLrrit
secundard
F L e s p o r r s a b ipl e n t r u d e z v o l t a r e a p o r i t i c i l o r s i p r o c e d ' r i k r r
departamentului
de contabilitate.cAt gi forrnularele.rnanLralele
si
rn a te ri a l el edepartamentul uide contabi l i tate
Fi.esponsabil
pentru pregatireabugetului anual al RFC

pentruintocmirea
raportului
anual
lecesard

Responsabil
pentrurealizarea
planuluio.ffil

raportului

anual
Responsabil
pentrucoordonarea pregatirearapoartelorfinanciarer
in
conformitatecu IFRS
R e s p o n sabi lpentru rel a{i afi nanci aracu i nsti tuti i si donatori
fl rrancar . i

internafionali
(BM,IFAD,BERD.USAID.EFSE,CreditSuisse
)
Responsabil
pentrurealizarea
obiectivelor
expuse
in planulde afaceri
ralRFC
Dota:
Loca
Com

Descriereapostului".

Locatia..
(.'ompania"'
Functia:
Descriereu pctstului:

pdndla t2l20t2
0712012
C h i q i n a u ,R epubl i caMol dova

AlternativeInternafionale
de Dezvolta Com
de Consultanta
Con:iultant(angajat part-time)
PNLIDMoldova,Sustinerea
Mdsurilorde promovatea increderii,ST.c
St"d",l d. prtd. sectorululA
;
a Moldovei.
Obie'ctivul
generalal serviciilorde consultan{a
solicitatea lbst sdet'ectLre,ze
in cadrLrlproiectului"sprijinul rnisurilorde corrsolidare
tr i'crederii" Lr'
studir"laprofundata mediuluide rnicro-finanfare,
opliunilede firrart.re
disponibilepentru IMM-uri, precum qi elaborareaunui rnodel peprll
stabilireaunui mecanistnde finantare pentru IMM-uri irnplicate
iI I'l
initizllivecomunede afaceri.
0 l l 1 9 9 9p A n a\ a 0 9 1 2 0 1 1
C h i s i n d uR
, epublicM
a oldova
Centrude dezvoltare
rurala.NGO R D C )

Con s;ultant(angajat par-t-tirne)


r
P a rti c i pareal a el aborareal egi l or pri vi nd A E i . i ntti tuti i l or O.
finanfare, institulii fi nanciare nebancare

a
a
o
a
o
a
a

(loordonareaelabordrii StandarduluiNafional
de Contabilitate,53
Prezentarea
informatiilorin rapoartelefinanciareale AE,i si ale altor
i;nstitufii
similare
I m b u n d t d t i r enai v e l u l u id u r a b i l a l v e n i t u r i l o r r n e d i u lr u r a l p l i n
accesarea
surselorfi nanciare
Consolidarea
influenleiAEi pentrudezvoltarea
zoneir-urale
[ilaborarea
Inaterialelor
de instrr-rire
pentrLl
Eitestarea
rranagerneptll
si
nrembriiAEi
Sieminarede instruire: comportamentorganizatiorral,evalrar.,a.,
planificareade afaceri,de creditare,de marketing.de econonrii ,
$i
principiilede cooperare
Imbundtdfirea
capacitatii
de gestionare
eficientda activitatiilor
Dezvoltareaexpertizei?nmanagement
financiar
[::laborarea
structurii organizatorice
eficiente
El l a b o rarea
pl anul ui de rnarketi nggi de promovare a
F,laborareastrategieide rnobilizare a econorniilor
E)laborareapoliticii contabile pentru AEi

F)laborarearegulamentelorde utilizare a f o r m u l a r e l o rc o n t a b i l e
primare;i de raportarefinanciarapentruAEi

I
t"\

iI \\,[

i\\

L-y

l/

Eraborarea
proceduriror
privindaudituffi

supraveghere
de stat

Instruirea
personalului
serviciului
desupraveghere
cles t a tc u p r i v i r cl a
problernele
decontabilitate
aleAEi
Elaborarea
procedurilor
privind auditarea
AEi de cdtre Federatia
Na{ional[
a AEi
Instruirea
personalului
Federa{iei
Nationale
AEi, a Asocia{iei
Centrale
'Ce
economii
si
decreditprivindprobleme
' a Asocialiilor
decontabilitate
raleAEi

Datu:
Locatia:

Compania;
Functia:
Descriereapostului;

0 7/ 1 9 9 7p a n al a 0 t / 1 9 9 9
Chi;inau,RepublicaMoldova
;
Agenfia de Implementareaa Proiectuluide FinanlareRurala( R
F',IU'
ProiectulBanciiMondiale
l
C o n t a b isl e f
I
e ofera rapoafteqi inforrnatiifinanciarecdrreMF
si IDA

o
.

e
r
o
o
o
o
o

r
o

Locatia:
Contpania"'

Functia:
Descriereapostului:

Locatia:

l l x e c u tareaproceduri l orde l ucru i ntre pl U . GR M


si R FC
l m p l e m e n t a r e ap i i n t r e t i n e r e as i s t e r n u l Lcr io r r t a b i a
l l plU

Pregdtirea
zilrticirsi introducerea
datelorcontabilein sisternLrl
c''tabil
Depunerea
corectda tuturordocumentelor
contabilesi chitantelor(lestionareaconturilorbancareale plU
Pregdtirea
bugetuluiPIU
[llaborareaStandardelor
Na{ionalede Contabilitatesi corelareacLr
clrgan
ismeleguvernamentale
[:rlaborarea
politiciicontabilepentruAEi
l)ezvoltarea
de conturispecificepentrLr
contabilitatea
AEi gi corelarea
c'uMinisterulFinanlelor(conforrnprevederilor
Leeii cLrprivirela AIri.
normelede pruden{6financiara,
planulde conturisi SNC)
fllaborareanormelormetodologicede utilizarea sisternelorpe't1u
c,ontabilitatea
AEi
fllaborarea
documentelor
specificede consolidare
pentrucoptabilrtatea
dle AEi ;i corelareacu Ministerul Finanlelor Depafiamenrr1l
ile
;i
Sltatisticd
intocmireaforrnularelor
de raportarespecificepentruAEi si corelarea
cu MinisterulFinan{elor
gi Departarnentul
de Statistica
[:rlaborarea
regulamentelorde utilizare a fbrnrLrlarelor
contabtle
de
raportare
financiard
pentru
AEi
Frrimare
corelarea
;i
cu IVIin ister LrI
si
[:'inanlelor
si Departamentul
de Statistica.

0611\)91pAndla 0l 11991
C h i g i n a uR, e p u b l i cM
a oldova
AgenLfia pentru Restructu rarea
Pro i e c t a l Banci i Mondi al e

Asisten{a
intreprinderilor
(ARIA),

Consultant
r
Furnizareade servicii de consultanta .mt.biIit.t., ."rt*il;J
analizafinanciard
Furnizarea
de serviciide consultantd
in d o m e n i uel f i c i e n t ei ir r d L r s t rei a
.i
recumsl guvernanta
coroorativdin compani i le de restnqqllglg___l
1 1 1 1 \ t 9 6nd 0611991
C h i ; i r r d uR, e publ i ca Mol dova

JA

+r
)
ti I

Compania."

centrulpentrureformauurin@

ProiectulUSAID , "Consolidarea
capicitaliide dezvoltare
a viabilitirtii
-----i'conrerciale
a intreprinderilor
privatizate-roll-out,'
Fttnctia""

De.scrierea
postului;

r Managementul
serviciilor
prestate.
reraliire
cu ma.agementur
cre
companii
lor clientul
ui

Data:
Locatia:
Compania:
Funclia:

Locatia:
Companiu"'
Functia"'

Descriereupostului:

1011993
ndna10t1996
Chisindu,
Re blicaMoldova
Universitatea
A grard de Stat
L e c to r l a Catedra de Contabilitate
(angiliat r-t-time)

A u d i t a l F a c u l t a t i id e E c o n o r n i e

t0t1993 ndla 10t1996


C h i q i n d uR, e p u b l i c M
a oldova
Amethyst"LTD
C o n t a b iS
l ef
Responsabil
de conlucrare
cu bdncile,corrtabi
I itatead i fbritortranzacti
i
Analizasitualieifinanciarecurenteqi elaborareaRapoarlelorF i n a n c i a r e
Elaborarea
Planuluide afacerial com l t l e l

I
i