Sunteți pe pagina 1din 8

TEST

PGIU+PGD
1. n conformitate cu prevederile Legii energiei electrice i a
gazelor naturale nr.123/2012, cu modificarile si completarile
ulterioare:
a) Desfasurarea activitatilor de furnizare a gazelor naturale, a
biogazului/biometanului, GNL, GNC/GNCV, GPL, de operare a conductelor
de alimentare din amonte aferente productiei sau de inmagazinare a
gazelor naturale, a sistemelor de transport, de distributie, a terminalelor
GNL, precum si administrarea pietelor centralizate de gaze naturale se
realizeaza pe baza de licenta.
b) Desfasurarea activitatilor de furnizare a gazelor naturale, a
biogazului/biometanului, GNL, GNC/GNCV, GPL, de operare a conductelor
de alimentare din amonte aferente productiei sau de inmagazinare a
gazelor naturale, a sistemelor de transport, de distributie, a terminalelor
GNL, precum si administrarea pietelor centralizate de gaze naturale se
realizeaza pe baza de autorizatie de infiintare.
c) Desfasurarea activitatilor de furnizare a gazelor naturale, a
biogazului/biometanului, GNL, GNC/GNCV, GPL, de operare a conductelor
de alimentare din amonte aferente productiei sau de inmagazinare a
gazelor naturale, a sistemelor de transport, de distributie, a terminalelor
GNL, precum si administrarea pietelor centralizate de gaze naturale se
realizeaza pe baza de autorizatie de functionare eliberata de ANRE.
2.ANRE emite licente pentru desfasurarea activitatilor:
a) operare a sistemelor de transport, distributie sau inmagazinare
subterana;
b) operare a conductelor de alimentare din amonte aferente productiei
gazelor naturale;
c) operare a instalatiilor de utilizarea partinand clientilor finali
3. In conformitate cu prevederile Legii energiei electrice si a
gazelor naturale nr.123/2012, cu modificarile si completarile
ulterioare:

a) Accesul tertilor la conductele de alimentare din amonte, la sistemele


de transport, la depozitele de inmagazinare, la sistemele GNL si la
sistemele de distributie a gazelor naturale se realizeaza in regim
reglementat;
b) Accesul tertilor la conductele de alimentare din amonte, la sistemele
de transport, la depozitele de inmagazinare, la sistemele GNL si la
sistemele de distributie a gazelor naturale se realizeaza in regim
negociat;
c) Accesul tertilor la conductele de alimentare din amonte, la sistemele de
transport, la depozitele de inmagazinare, la sistemele GNL sila sistemele
de distributie a gazelor naturale se realizeaza gratuit.
4. Pentru protectia obiectivelor/sistemelor din sectorul gazelor
naturale se interzice tertilor:
a)sa realizeze constructii de oricefel in zona de siguranta a obiectivelor de
gaze naturale; in cazul in care, in mod exceptional,
estenecesarcapeterenulpe care suntamplasateacesteasa se execute o
constructive,
solicitantulvasuportatoatecheltuielileaferentemodificarilornecesare, cu
respectareatuturorprevederilorreferitoare la
proiectareasiexecutialucrarilor in sectorulgazelornaturalesi sub
conditiacedarii in patrimoniuoperatorului a bunuluirezultat;
b) saefectuezesapaturisaulucrari de oricefel in zona de protective a
obiectivelor de gaze naturale, faraavizulprealabil al operatorului de
system;
c) saintervina in orice mod asupraconductelor,
echipamentelorsiinstalatiilor de gaze naturale.
5. Prevederilenormelortehnice NTPEE/2008 se aplica la:
a) proiectareasi/sauexecutarealucrarilor din sistemele de alimentare cu
gaze naturale;
b)exploatareasistemelor de alimentare cu gaze naturale in functiune;
c) modernizarea, reabilitarea, modificareasireparatiile capital ale
sistemelor de alimentare cu gaze natural existente;

6. Sistemele de alimentare cu gaze naturale,


inclusivconstructiilesiinstalatiileaferente, se proiecteazasi se
executaastfelincat:
a) sacorespundacerinteloresentiale de calitate in constructii, in
conformitate cu Legea nr.10/1995, cu modificarilesicompletarileulterioare;
b) sarespecteprevederilelegislatieieuropene;
c)sarespecteconditiileimpuse de ANRE;
7)Documentatiiletehnicepentruexecutarealucrarilor in sistemul
de alimentare cu gaze naturale se intocmesc in conformitate cu
prevederileprezentelornormetehnicesilegislatiei in
vigoaresicontinprintrealteleurmatoareleelemente:
a) memoriultehnic care sacontinadescrierealucrarilor, cu referiri la
amplasament, studiugeotehnic, seismicitate, categoria de importanta a
lucrarilor ,masuri de evitare a patrunderiiinfiltratiilor de gaze in cladirisi
de evacuare a infiltratiilor in cladiri;
b) schema de calculsi/sau schema izometrica;
c) certificatul de urbanism cu avizelesiacordurilecerute;
8. In sistemul de alimentare cu gaze naturalesunt definite
urmatoareletrepte de presiune:
a)presiunejoasa (PJ) sub 0,05x10 Pa(0,05 bar)
b)presiuneinalta (PI), in statiile de comprimare din instalatiile de utilizare
cu presiune nominal mai mare de 6x10 Pa (6bar);
c)presiuneconstanta (PC) intre 6x10 Pa(6 bar) siu 2x10 Pa(2 bar);
9.In sistemele de alimentare cu gaze natural pot fi folositetevi
din:
a) polietilena PE80 pana la presiunea maxima de 6x10 Pa(6bar);
b) altematerialedacaacesteapoartamarcajuleuropeandeconformitate CE
sausuntagrementate /certificate tehnic de cater un organism abilitat;
c)polietilena PE100 pana la presiunea minima de 6x10 Pa(6bar);
10. Retelele de distributie in functie de considerentetehnicoeconomice, cerintefunctionalesisituatielocala pot fi:

a) inelaresauramificate;
b) inelaresaucirculare;
c) distribuitesauramificate;
11. Zona de protectie a uneiconducte de gaze naturale din
reteaua de distributie se intinde la suprafatasolului, de
ambeleparti ale conductei, se masoara in proiectieorizontala de
la generatoareaexterioara a conducteisieste de:
a) 0,5 m;
b) 0,9 m;
c) esteedependenta de tipulconstructieisauobstacolului, fiindprecizata
tabular in NTPEE;
12.Constructiilesauinstalatiilesubterane care se
realizeazaulteriorretelelor de distributiesauinstalatiilor de
utilizare a gazelornaturalemontatesubteransi care
intersecteazatraseulacestora, se monteaza la celputin:
a) 0,5 m;
b) distanta minima admisaprecizata de NTPEE, depemdenta de
tipulconstructieisauobstacolului;
c) 0,9 m;
13. Distantaintreretelele de distributiesauinstalatiile de utilizare
a gazelornaturalesiliniile de caleferata in statii, triajesiincinte
industrial se stabileste cu acordul:
a)detinatoriloracestorlinii;
b) operatorului de sistem;
c) ANRE;
14. Se
recomandacadistantaintreconductelemontatepetraseeparalele,
masurata in proiectieorizontala de la generatoareaexterioara a
conductelorsa fie mai mare decat:
a) 1,2x(D+D) unde D si D reprezintadiametreleexterioare ale
conductelor respective;

b) 1,5x(D+D) unde D si D reprezintadiametreleexterioare ale


conductelor respective;
c) 1,1x(D+D) unde D si D reprezintadiametreleexterioare ale
conductelor respective;
15. Posturile de reglaresaureglare-masurare de capacitate pana
la 1000 mc/h sipresiune de intraremai mica de 2x10 Pa(2bar) se
pot alipi de un perete al cladiriiinvecinate cu
conditiacaperetelecladiriisa fie rezistent la explozie, sa nu
aibagoluri (ferestre,usi) pe:
a) olungime care depaseste cu 5m limitelestatiei in ambeledirectiisipe o
inaltime de 3m deasuprapostului;
b) olungime care depaseste cu 5m limitelestatiei in ambeledirectiisipeo
inaltime de 8m deasuprapostului;
c) olungime care depaseste cu 3m limitelestatiei in ambeledirectiisipeo
inaltime de 5m deasuprapostului;
16. Debitele de calcul se determina in functie de debitul nominal
al aparatelorconsumatoare de combustibiligazosi sin de factorii
de simultaneitatespecifici. Pentruconductele de distributie se
prevededebitulpentru o etapa de perspectiva in functie de:
a)schimbarile de amplasament ale unorconsumatoriimportanti;
b) dezvoltareazonelorcevor fi alimentate, pebazaplanurilor de urbanism;
eventualamodificare a densitatiiconsumatorilor;
17. Debitele de calcul se determina in functie de debitul nominal
al aparatelorconsumatoare de combustibiligazosisi de factorii de
simultaneitatespecifici. Pentruconductele de distributie
seprevededebitulpentru o etapa de perspectiva, in functie de:
a) dezvoltareazonelorcevor fi alimentate, pebazaplanurilor de urbanism;
b)costul specific al materialului tubular;
c) venitulmediu al consumatorilor;
18. In cazulunorextinderi ale retelelor de distributie de
presiunejoasa care alimenteazaaparateconsumatoare de
combustibiligazosi cu presiune nominal de 0,02x10Pa(0,02bar),

cadereatotala de presiunepentrudimensionarearetelei de
distributiesi a instalatiei de utilizareeste de:
a) 0,01x10 Pa(0,01bar) cu conditiaca la iesirea din statiasaupostul de
reglaresa se mentinapresiunea de 0,03x10 Pa(0,03bar);
b) 0,01x10Pa(0,01bar) cu conditiaca la iesirea din statiasaupostul de
reglaresa se mentinapresiunea de 0,3x10 Pa(0,3bar);
c) 0,002x10Pa(0,002bar) cu conditiaca la iesirea din statiasaupostul de
reglaresa se mentinapresiunea de 0,05x10 Pa(0,05bar);
19. Diametrulconductelor SD se determinapecriteriulasigurarii:
a) debitelormaxime de gazsi a
presiuniiminimenecesareaparatelorconsumatoare de combustibiligazosi;
b) debitelornominale de gazsi a
presiuniimaximenecesareaparatelorconsumatoare de combustibiligazosi;
c) debitelornominale de gazsi a
presiuniiminimenecesareaparatelorconsumatoare de combustibiligazosi;
20. Viteza maxima admisa a gazelornaturale in
conductelestatiilorsiposturilordereglaresaureglare-masurareeste:
a) 30m/s, in amonte de elemental de reglare
b) 20 m/s, in aval de elemental de reglare
c) 30 m/s, in aval de elemental de reglare
21. Care din urmatoareleafirmatiiesteadevarata:
a) se interzicevehiculareaprinretelele de distributiesiinstalatiile de
utilizare din polietilena a gazelornaturale care continfazalichidarezultata
din condensareahidrocarburilorgrele;
b) sepermitemontarearetelelor de distributiesi a instalatiilor de utilizare
din polietilena in soluri saturate cu produsepetrolieresau solvent
agresivipentruacestea;
c)conductelesupraterane ale retelelor de distributiesi ale instalatiilor de
utilizareexterioare se pot monta, infunctie de conditiile locale, pegarduri
stabile din caramidasaubeton;
22. Care din urmatoareleafirmatiiesteadevarata:

a)esteinterzisamontarearetelelor de distributiesi a instalatiilor de utilizare


a gazelornaturale, indiferent de modul de pozare sub constructii de
oricecategorie;
b) ) estepermisamontarearetelelor de distributiesi a instalatiilor de
utilizare a gazelornaturale, indiferentde modul de pozare la nivel inferior
fundatieicladirilorinvecinate, situate la distante de pana la 2 m;
c) ) esteinterzisamontarearetelelor de distributiesi a instalatiilor de
utilizare a gazelornaturale, indiferentde modul de pozare in
tunelesigalerii;
23. Care din urmatoareleafirmatiiesteadevarata:
a)pentrualimentareaposturilor de reglare situate in firide, bransamentele
se pot executa cu iesiredirecta in firide;
b)esteinterzisamontareabransamentelorinzidite in elemente de
constructive;
c)esteinterzisaintrareainstalatiilor de utilizare din firidele de bransament
direct in interiorulcladirilor;
24. In scopulidentificariiconductelorsibransamentelor din otel,
montatesuprateran, acestea se marcheaza GNJPM, GNPR sau
GNPJ din:
a) 2 in 2 m;
b) 5 in 5 m;
c) 10 in 10 m;
25.Marcarearetelelor de distributiesubterane se realizeaza de
catre executant prininscriptiipeplacuteamplasatepeconstructii,
pestalpisaupealterepere fixe din vecinatate;
distantadintreplacuteleinscriptionatefiind de maxim:
a) 30 m;
b) 50m;
c) 150m dacatraseelesuntfaraconstructiisaupe camp;

RASPUNSURI corecte: 1a; 2b,c; 3a; 4a,b,c; 5a,b,c; 6a; 7a,b,c; 8a,b; 9b,c;
10a; 11a; 12b; 13a;
14b; 15a; 16a,b,c; 17a; 18a; 19c; 20a,b; 21a,c;
22a,c; 23a,b,c; 24a; 25a,c.

1
a
b
c

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

2
0

2
1

2
2

2
3

2
4

25

S-ar putea să vă placă și