Sunteți pe pagina 1din 3

FIA DISCIPLINEI

1. Date despre program


1.1. Instituia de nvmnt superior
1.2. Facultatea
1.3. Departamentul
1.4. Domeniul de studii
1.5. Ciclul de studii
1.6. Programul de studii/Calificarea
2. Date despre disciplin
2.1. Denumirea disciplinei
2.2. Codul disciplinei
2.3. Titularul activitilor de curs
2.4. Titularul activitilor de seminar
2.5. Anul de studiu

Universitatea Spiru Haret


Marketing i Afaceri Economice Internaionale
Finane
Marketing
Licen
Marketing

Finane
L_MAEI/Mk/1/2/5
Prof. univ. dr. Elena Doina Dasclu
Prof. univ. dr. Elena Doina Dasclu
2.6. Semestrul
2
2.7. Tipul de evaluare

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice)


3.1. Numr de ore pe sptmn
3
din care: 3.2. curs
3.4. Total ore din planul de nvmnt
42
din care: 3.5. curs
Distribuia fondului de timp
Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie
Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren
Pregtire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri
Tutoriat
Examinri
Alte activiti
3.7. Total ore studiu individual
58
3.8. Total ore pe semestru
100
3.9. Numr de credite
4

E
2
28

2.8. Regimul disciplinei


3.3. seminar/laborator
3.6. seminar/laborator

DF
1
14
ore
28
10
14
2
4

4. Precondiii (acolo unde este cazul)


4.1. de curriculum
Microeconomie, Dreptul afacerilor
4.2. de competene
Iniierea, nelegerea i nsuirea aspectelor eseniale ale mecanismului creerii valorii adugate n expresie monetar
5. Condiii (acolo unde este cazul)
5.1. de desfurare a cursului
5.2. de desfurare a
seminarului/laboratorului

Cursul se desfoar n amfiteatre cu videoproiector.


Seminariile se desfoar n sli de seminar.

Competene
transversale

Competene profesionale

6. Competenele specifice acumulate


1. Cunoatere, nelegere, explicare i interpretare:
utilizarea adecvat a conceptelor, teoriilor, metodelor i instrumentelor de natur financiar n entitile/organizaiile private i publice;
culegerea, analiza i interpretarea de date i informaii referitoare la probleme economico-financiare;
realizarea de lucrri de natur economico-financiar la nivelul entitilor/organizaiilor private i publice;
execuia de operaiuni i tranzacii financiare specifice entitilor/organizaiilor private i publice;
implementarea planurilor i bugetelor la nivelul entitilor/organizaiilor private i publice;
aplicarea deciziilor financiare n cadrul entitilor/organizaiilor private i publice;
iniierea, nelegerea i nsuirea aspectelor eseniale ale mecanismului creerii valorii adugate n expresie monetar;
pregtirea viitorilor manageri prin ntregirea cunotinelor teoretice i abilitilor practice nsuite/formate n anii de studiu n cadrul disciplinelor complementare.
2. Instrumental-aplicative:
adaptarea conceptual i aplicativ a viitorilor manageri ai organizaiilor moderne la condiiile transformrilor rapide i profunde ale peisajelor politice, economicosociale, culturale;
elaborarea unui plan de afaceri pornind de distribuirea valorii adugate, n expresie monetar, fapt ce va da natere tuturor categoriilor de finane n cadrul unei
societi.
3. Atitudinale:
managerul va gndi n termeni financiari cum are loc redistribuirea resurselor financiare create n toate tipurile de bugete pentru toate categoriile de bugetari;
formarea i dezvoltarea unor atitudini pozitive, responsabile; valorificarea optim a propriului potenial al studentului n activiti tiinifice, de cercetare a domeniului
financiar.
Competene transversale:
aplicarea principiilor, normelor i valorilor eticii profesionale n cadrul propriei strategii de munc riguroas, eficient i responsabil;
identificarea rolurilor i responsabilitilor ntr-o echip plurispecializat i aplicarea de tehnici de relaionare i munc eficient n cadrul echipei;
identificarea oportunitilor de formare continu i valorificarea eficient a resurselor i tehnicilor de nvare pentru propria dezvoltare.
7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate)
7.1. Obiectivul general al
nsuirea de ctre studeni a noiunilor fundamentale privind mecanismul formrii valorii adugate n ntreprinderi, n expresie monetar, care prin
disciplinei
distribuirea acesteia principalilor actori participani la constituirea ei, iniial n form bneasc, s se transforme i n finane: publice, personale, ale
bncilor i societilor de asigurri etc., particulare sau private ale ntreprinztorilor i chiar ale ntreprinderilor respective i, nu n ultimul rnd, n
finane internaionale. n urma nsuirii noiunilor acestei discipline, studenii pot dezvolta politica de formare a organizaie profit sau non-profit, sunt
capabili s creeze produse cu valoare adugat ct mai mare, care n esen reprezint Produsul Intern Brut (PIB) al oricrei societi.
7.2. Obiectivele specifice
nsuirea cunotinelor necesare operaionalizrii mecanismelor de a crea plus de valoare care st la baza formrii tuturor veniturilor ntr-un stat.
Evidenierea caracterului integrator, de sistem a conceptelor i instrumentelor monetar-financiare n cadrul ansamblului economico-social.
Aprofundarea cunotinelor necesare pentru determinarea oportunitii dezvoltrii produselor cu aportul de valoare adugat cea mai mare
pentru organizaie/ntreprinztor.

8. Coninuturi
8.1. Curs
Metode de predare
Observaii
Obiectul i coninutul finanelor
Prelegere pe suport power-point i
Suportul de curs este distribuit studenilor
Geneza finanelor
interaciune cu studenii
pe cale electronic la debutul activitii
Obiectul finanelor i gestiunii financiare
Finanele publice i finanele private
Funcia financiar a ntreprinderii
Sistemul bugetar
Idem
Idem
Bugetul de stat
Bugetul asigurrilor sociale
Bugetele locale
Bugetele fondurilor speciale
Procesul bugetar
Idem
Idem
Planificarea i decizia bugetar
Principiile bugetare
Cheltuielile bugetare
Idem
Idem
Coninutul i clasificarea cheltuielilor publice
Principalele cheltuieli publice grupate conform criteriului funcional
Impozitele directe i indirecte
Idem
Idem
Caracterizarea general a impozitelor directe
Impozitele reale
Impozitele personale
Dubla impunere juridic internaional
Taxele de consumaie
Taxele vamale
Monopolurile fiscale
Taxele de timbru i nregistrare
Deficitul bugetar i datoria public
Idem
Idem
Deficitul bugetar i finanarea lui
Creditul public: coninut, trsturi, destinaie, rol, elemente tehnice
Datoria public. Comensurarea gradului de ndatorare a statului
Analiza echilibrului financiar
Idem
Idem
Fondul de rulment
Nevoia de fond de rulment
Trezoreria net. Cash-flow-ul
Indicatori ai echilibrului financiar
Analiza rezultatelor ntreprinderii
Idem
Idem
Soldurile intermediare de gestiune
Capacitatea de autofinanare
Evaluarea riscului de exploatare
Echilibrul financiar dinamic
Idem
Idem
Tabloul de finanare nevoi-resurse
Fluxurile nete de trezorerie (cash-flow-urile)
Tablourile fluxurilor financiare
Diagnosticul financiar
Idem
Idem
Marja comercial
Rentabilitatea general a capitalurilor
Rentabilitatea capitalurilor ntreprinderii
Necesitile de finanare a ntreprinderii
Idem
Idem
Determinarea necesarului de finanare
Viteza de rotaie a capitalurilor
Previziunea echilibrului financiar
Gestiunea ciclului de exploatare
Idem
Idem
Gestiunea stocurilor
Optimizarea mrimii stocurilor
Planificarea nevoii de finanare a stocurilor
Bibliografie
1. Dasclu, Elena Doina; Ruanu, Dan Radu, Finane publice, Editura Fundaiei Romnia de Mine, Bucuresti, 2009.
2. Cioponea, Mariana-Cristina, Finane publice i teorie fiscal, Editura Fundaiei Romnia de Mine, Bucureti, 2007.
3. Vcrel, Iulian i colectivul, Finane publice, Editura Didactic i Pedagogic, Bucureti, 2007.
4. Vorniceanu, Marius, Costache, Alexandru, Fiscalitate, Editura Fundaiei Romnia de Mine, Bucureti, 2009.
5. Dumitru, Marin, Finanele ntreprinderii, Ediia a IV-a, Editura Fundaiei Romnia de Mine, Bucureti, 2007.
6. Dumitru, Marin, Gestiunea financiar a ntreprinderii, Teste gril, Rspunsuri, Aplicaii, Probleme, Ediia a IV-a, Editura Fundaiei Romnia de Mine, Bucureti, 2007.
7. www.mfinante.ro\Legislaie.
8. Legea nr. 500/2002 privind finanele publice (publicat n Monitorul Oficial nr. 597/2002) actualizat n baza actelor normative modificatoare.
1. Codul Fiscal (Legea Nr. 571/2003 privind Codul fiscal actualizat n baza actelor normative modificatoare).
8.2. Seminar/laborator
Metode de predare
Observaii
Obiectul i coninutul finanelor. Sistemul bugetar n Romnia
Studii de caz, exemple, dezbateri
Se recomand studenilor parcurgerea prealabil a suportului de
curs pentru a putea interaciona n timpul temelor de seminar.
Procesul bugetar. Cheltuielile bugetare
Idem
Idem
Veniturile bugetare. Datoria public.
Idem
Idem
Aspecte practice privind analiza echilibrului financiar.
Idem
Idem
Analiza rezultatelor ntreprinderii.
Idem
Idem
Echilibrul financiar dinamic. Diagnosticul financiar al ntreprinderii
Idem
Idem
Necesitile de finanare ale ntreprinderii. Ciclul de exploatare
Idem
Idem
Bibliografie
1. Dasclu, Elena Doina; Ruanu, Dan Radu, Finane publice, Editura Fundaiei Romnia de Mine, Bucuresti, 2005.
2. Dumitru, Marin, Finanele ntreprinderii, Ediia a IV-a, Editura Fundaiei Romnia de Mine, Bucureti, 2007.
3. Dumitru. Marin, Gestiunea financiar a ntreprinderii, Teste gril, Rspunsuri, Aplicaii, Probleme, Ediia a IV-a, Editura Fundaiei Romnia de Mine, Bucureti, 2007.

9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii epistemice, asociaiilor profesionale i angajatori reprezentativi din domeniul
aferent programului
Coninutul disciplinei este elaborat n concordan cu alte programe de studii similare din alte universiti i n colaborare cu reprezentanii mediului de afaceri la ntlnirile cu
acetia.
10. Evaluare
10.4. Curs

Tip activitate

10.1. Criterii de evaluare


Promovarea evalurilor pe parcurs

10.2. Metode de evaluare


Evaluare final examen

10.3. Pondere din nota final


80%

10.5. Seminar/laborator

Promovarea verificrii pe parcurs

Evaluare pe parcurs 1
Evaluare pe parcurs 2

10%
10%

10.6. Standard minim de performan


Rezolvarea unor probleme cu grad redus de dificultate.

Data completrii

Semntura titularului de curs,


Prof. univ. dr. Elena Doina Dasclu

Semntura titularului de seminar,


Prof. univ. dr. Elena Doina Dasclu

Data avizrii n departament

Semntura efului de departament,


Conf. univ. dr. Diana Crciuna