Sunteți pe pagina 1din 8

FIA DISCIPLINEI

1. Date despre program


1.1 Instituia de nvmnt superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studii/Calificarea

Universitatea Sapientia Cluj-Napoca


tiine Tehnice i Umaniste Trgu-Mure
tiine Sociale Aplicate
Comunicare
Licen
Specializat n tiinele Comunicrii

2. Date despre disciplin


2.1 Denumirea disciplinei
2.2 Titularul activitii de curs
2.3 Titularul activitii de seminar
2.4 Anul de studiu
2.5 Semestrul
2.6 Tipul de evaluare
2.7 Regimul disciplinei

INTRODUCERE N SISTEMUL MASS MEDIA


Tks Gyngyvr, PhD, lector
--I
1
Examen
DI

3. Timpul total estimat


3.1 Numr de ore pe sptmn
2
din care3.2curs
2
3.3 seminar/laborator
3.4 Total ore din planul de nvmnt 28
din care3.5curs
28
3.6 seminar/laborator
Distribuia fondului de timp
Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie
Documentare suplimentar n bibliotec, pe platforme electronice de specialitate i pe teren
Pregtire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri
Tutoriat
Examinri
Alte activiti
3.7 Total ore studiu individual
3.8 Total ore pe semestru
3.9 Numrul de credite
4. Precondiii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum Nu sunt.
4.2 de competene Nu sunt.
5. Condiii (acolo unde este cazul)
5.1 de desfurare a cursului
5.2 de desfurare a seminarului/laboratorului

Este nevoie de sal cu videoproiector.


---

Cf.M.Of.al Romniei, Partea I, Nr.800bis/13.XII.2011,Ordinul ministrului nr.5703 din18 oct.2011

----ore
28
53
28
0
3
0
84
112
4

6. Competene specifice acumulate


Competene
profesionale

Competene
transversale

Cunoaterea, nelegerea conceptelor de baz i a teoriilor sociologice despre mass


media, utilizarea lor adecvat n comunicarea profesional;
Definirea principalelor concepte specifice sociologiei mass media, utilizarea
terminologiei de specialitate n situaii multiple;
Identificarea i nelegerea teoriilor cu privire la comunicarea mediatic,
sistemele mass media i la efectele comunicrii mediatice;
Utilizarea cunotinelor de baz pentru explicarea i interpretarea unor variate
tipuri de concepte, situaii, procese din domeniul sociologiei mass media;
Explicarea conceptual a situaiilor i a problemelor de comunicare mediatic de
nivel macrosocial;
Elaborarea de proiecte profesionale cu utilizarea unor principii i metode
consacrate n domeniu.
Abordarea n mod realist - cu argumentare att teoretic, ct i practic - a unor
situaii-problem complexe, cu grad mediu de complexitate, n vederea soluionrii
eficiente i deontologice a acestora;
Aplicarea tehnicilor de munc eficient n echipa multidisciplinar cu ndeplinirea
anumitor sarcini pe paliere ierarhice.

7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate)


7.1 Obiectivul general al
disciplinei

7.2 Obiectivele specifice

Obiectivul general al disciplinei este s prezinte relaia dintre mass-media i


celelalte subsisteme ale societii (politic, economic, cultural), s dezvluie
modul de funcionare a sistemului mass-media, att n angrenajele sale
proprii, ct i n interferenele sale cu celelalte sisteme ale societii. Se
urmrete prezentarea sistemului mass media din perspectiv sociologic.

nelegerea modului de funcionare a sistemului mass media n


societate,
nelegerea rolului i influenei mass media n viaa social i
cotidian,
nelegerea funciilor i efectelor mass media n societate,
cunoaterea modelelor de consum ale mass media n societatea
romneasc i european,
analiza culturii media din Romnia,
cunoaterea principiilor profesionale i identitare ale lucrtorilor din
mass media.

8. Coninuturi
8.1 Curs
Metode de predare
1. Modernizarea social, comunicarea de mas, mass
Metode cooperative de
media. Elementele constitutive i caracteristicile comunicrii nvare;
Dezbateri interactive pe
de mas. Tipologii ale comunicrii de mas.
baz de texte de
Bibliografie:
specialitate;
Cap. 8. Comunicarea de mas. 8.1. Clarificri
Participarea activ a
conceptual. 8.2. Definiii i redefiniii ale comunicrii studenilor la curs;
de mas. 8.3. Caracteristicile i elementele constitutive Prezentri clasice i
ale comunicrii de mas. 8.4. Abordri i tipologii ale multimedia;
Rspunsuri directe la
mass media. In: tefnescu, Simona (2009):
ntrebrile studenilor;
Sociologia comunicrii. Cetatea de Scaun. Trgovite.
173193.
Mass society and modernity: early media theory. In:
Williams, Kevin (2003): Understanding media theory.
Arnold, London. 2343.
2. Istoria mass media. Condiiile sociale ale dezvoltrii mass
media. Cartea. Presa. Filmul. Muzica. Radioul i televiziunea.
Internetul i noile media.
Bibliografie:
A tmegmdiumok fejldse. In: McQuail, Denis
(2003): A tmegkommunikci elmlete. Osiris,
Budapest. 2439.
Magyari Tivadar (2000): A romniai magyar mdia.
Mdiakutat,
http://www.mediakutato.hu/cikk/2000_01_osz/09_a_ro
maniai_magyar_media/
3. Funcionarea sistemului mass-media. Caracteristicile
economice ale sistemului mass-media. Normele interne i
logica funcionrii instituiilor media. Legislaia din Romnia
priviind mass media.
Bibliografie:
Mdiastruktrk s mdiaintzmnyek. In:
McQuail, Denis (2003): A tmegkommunikci
elmlete. Osiris, Budapest. 169190.
A media intzmnyrendszernek mkdse. In:
O`Sulivan, TimDutton, Brian Rayner, Philip (2002):
Mdiaismeret. Korona, Budapest. 213295.
Media Factbook Romania 2013.
http://www.mediafactbook.ro/

Observaii
Evaluarea
studenilor se
face continuu.

idem

idem

idem

idem

4. Profesionitii sistemului mass media. Jurnalitii din


Romnia. Jurnalitii maghiari din Romnia. Practica
producerii mesajelor mediatice. Rutine n producerea
mesajelor mediatice.
Bibliografie:
Papp Z. Attila (2004): A romniai magyar jsgr
trsadalom. Mdiakutat,
http://www.mediakutato.hu/cikk/2004_04_tel/07_roma
niai_magyar/
Jenei gnes (2001): Mibl lesz a hr? Mdiakutat,
http://www.mediakutato.hu/cikk/2001_02_nyar/02_mi
bol_lesz_a_hir/
Eurobarometer Qualitative Studies (2012). Journalists
and Social Media.
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/quali/journ
sm_en.pdf
5. Funciile mass media. Informarea. Distracia.
Interpretarea. Coeziunea. Integrarea.
Bibliografie:
Funciile socio-culturale ale mass mediei. In:
Coman, Mihai (2007): Introducere n sistemul mass
media. Polirom, Iai. 109126.
Cap. 8. Comunicarea de mas. 8.6. Funciile i
disfunciile mass media. In: tefnescu, Simona
(2009): Sociologia comunicrii. Cetatea de Scaun.
Trgovite. 227234.

idem

idem

idem

idem

6. Efectele mass media. Tradiiile cercetrii efectelor mass


media. Teorii despre efectele mass-media efectele puternice;
efectele moderate: modelul influenei n dou trepte, teoria
influenei selective; modelul folosinei i gratificrii mass
media.
Bibliografie:
A hatskutatsi hagyomny. A rvid tv kutats
folyamata. Hosszabb tv s kzvetett hatsok. In:
McQuail, Denis (2003): A tmegkommunikci
elmlete. Osiris, Budapest. 359410.
Cap. 8. Comunicarea de mas. 8.5. Efectele i
influena mass media. In: tefnescu, Simona (2009):
Sociologia comunicrii. Cetatea de Scaun. Trgovite.
193226.

idem

idem

7. Efectele mass media. Teorii despre efectele mass-media


determinismul tehnologic, teoria cultivrii, teoria stratificrii
cognitive, teoria dependenei de sistemul mass media.
Bibliografie:
Cap. 6. Societatea de mas i teoria glonului magic.
Cap. 7. Teoriile influenei selective.
Cap. 8. Socializarea i teoriile influenei indirecte.
Cap. 9. Comunicarea de mas i construirea
nelesului.
Cap. 11. Teoria dependenei de sistemul mass
media. In: DeFleur, Melvin L.Ball-Rokeach, Sandra
(1999): Teorii ale comunicrii de mas. Polirom, Iai.
153172, 173204.205230, 231270, 295323.

idem

idem

8. Efectele mass media. Teorii despre efectele mass-media


teoria agenda setting, teoria framing, teoria spiralei tcerii,
modelul codificrii i decodificrii, modelul efectelor
performative.
Bibliografie:
Bajomi Lzr Pter (2006): Manipull-e a mdia?
Mdiakutat,
http://www.mediakutato.hu/cikk/2006_02_nyar/04_ma
nipulal-e_a_media/
Myat Kornl (2010): Mdiaelmletek s ksmodern mdiakrnyezet. Mdiakutat,
http://www.mediakutato.hu/cikk/2010_02_nyar/04_me
diaelmelet/

idem

idem

9. Transformarea contextului media apariia noilor


media.
Bibliografie:
Szts Zoltn (2012): Az internetes kommunikci
trtnete s elmlete. Mdiakutat,
http://www.mediakutato.hu/cikk/2012_01_tavasz/01_i
nternetes_kommunikacio_tortenete/
Webster, Frank (2007): Az informci s az
informcis trsadalom fogalma. In: Angelusz
Rbert szerk.: Mdia, nyilvnossg, kzvlemny.
Gondolat, Budapest. 956985.

idem

idem

10. Transformarea contextului media apariia noilor


media.
Bibliografie:
Scolari, Carlos Alberto (2009): Mapping
conversations about new media: the theoretical
field of digital communication.
http://irtvu.com/files/Article/attach-bulletin-24-116.pdf
Cormode, Graham Krishnamurthy, Balachander
(2008): Key differences between Web 1.0 and Web
2.0 First Monday,
http://firstmonday.org/htbin/cgiwrap/bin/ojs/index.php/
fm/article/viewArticle/2125/1972

idem

idem

11. Transformarea contextului media apariia noilor


media.
Bibliografie:
van Dijck, Jos (2009): Users like you? Theorizing
agency in user-generated content. Media Culture
Society (pdf)
Harrison, Teresa M. Barthel, Brea: Wielding new
media in Web 2.0: exploring the history of
engagement with the collaborative construction of
media products New Media Societ (pdf)

idem

idem

12. Audiena i publicul mass media.


Bibliografie:
Kznsgelmleti s kutatsi hagyomnyok.
Kznsgkpzds s tapasztalat. In: McQuail,
Denis (2003): A tmegkommunikci elmlete. Osiris,
Budapest. 311330. 331355.
Castells, Manual (2005): A valsgos virtualits
kultrja: az elektronikus kommunikci
integrldsa, a tmegkznsg talakulsa s az
interaktv hlzatok kifejldse. In: A hlzati
trsadalom kialakulsa. Gondolat-Infnia, Budapest,
433493.

idem

idem

13. Consumul mass media (tradiional i cea nou) n


Europa i Romnia pe baz de date empirice.
Bibliografie:
European Commission (2011): Media use in the
European Union.
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb76/eb
76_media_en.pdf
IRES (2011): Atitudini i obiceiuri de consum
media. Percepii privind CNA.
http://www.ires.com.ro/uploads/articole/ires_atitudinisi-obiceiuri-de-consum-media.-perceptii-privindcna_2011.pdf
IRES (2011): Romnii i internetul.
http://www.ires.com.ro/uploads/articole/ires_romanii_s
i_internetul_2011.pdf
14. Sinteza temelor discutate
8.2 Seminar
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

idem

idem

Dezbatere interactiv;

idem

Metode de predare

Observaii

Bibliografie (* Cri accesibile n biblioteca facultii/universitii):


1. Angelusz Rbert szerk.: Mdia, nyilvnossg, kzvlemny. Gondolat, Budapest, 2007.
2. DeFleur, Melvin L.Ball-Rokeach, Sandra: Teorii ale comunicrii de mas. Polirom, Iai, 1999.
3. Denis McQuail: A tmegkommunikci elmlete. Osiris, Budapest, 2003.
4. O`Sulivan, TimDutton, Brian Rayner, Philip: Mdiaismeret. Korona, Budapest, 2002.
5. tefnescu, Simona: Sociologia comunicrii. Cetatea de Scaun. Trgovite, 2009.
6. Williams, Kevin: Understanding media theory. Arnold, London, 2003.
Reviste recomandate:
First Monday. http://www.firstmonday.org/ (online)
Infonia. http://www.infonia.hu/infotars/archivum.html (online)
Journal of Media Research. http://reviste.ubbcluj.ro/mediaresearch/ (online)
Mdiakutat. http://www.mediakutato.hu/ (online)
Pagini web recomandate:
Consiliul Naional al Audiovizualului CNA: www.cna.ro
Active Watch: www.activewatch.ro
Biroul Romn de Auditare al Presei BRAT: www.brat.ro
Studiul National de Audien SNA: www.sna.ro
Studiul de Audien i Trafic Internet CNA: www.sati.ro
Societatea Naional de Auditare al Presei SNAP: www.snap.ro

9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii epistemice,


asociailor profesionale i angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Cunotiinele prezentate i discutate n cadrul disciplinei sunt n concordan cu recomandrile
Asociaiei Jurnalitilor Maghiari din Romnia.
10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de
10.2 Metode de
evaluare
evaluare
10.4 Curs
Evaluarea studenilor se face
Nota se calculeaz dup
continuu, pe parcursul
punctajul obinut pe
semestrului, n funcie de calitatea prezentri i activitatea
prezentrilor i gradul de
efectuat pe parcursul
involvare n activitatea cursurilor. cursurilor.
10.5 Seminar
----10.6 Standard minim de performan
La verificare studentul trebuie s obin cel puin nota 5.

10.3 Pondere din nota


final
50% prezentare
50% interactivitate

---

Data completrii

Semntura titularului de curs

Semntura titularului de seminar

15. 09. 2013

Data avizrii n departament

Semntura directorului de departament

..

..
8