Sunteți pe pagina 1din 12

FIA CU DATE DE SECURITATE n conformitate cu Reg.

(CE) 1907/2006

ACTELLIC 50 EC
Versiunea 11.1 Aceast versiune nlocuiete toate versiunile anterioare.
Data revizuire: 12.11.2013

Dat tiprire: 08.10.2014

SECIUNEA 1. IDENTIFICAREA SUBSTANEI/ PREPARATULUI I A SOCIETII

1.1 Element de identificare a produsului


Denumire comercial:
ACTELLIC 50 EC
Cod design:
A5832C
1.2 Utilizri relevante identificate ale substanei sau amestecului i utilizri contraindicate
Utilizare:
INSECTICID
1.3 Informaii privind furnizorul fiei cu date de securitate
Societate
Syngenta Crop Protection AG, Postfach, CH-4002 Basel, Elveia
Telefon:
+41 61 323 11 11
Fax:
+41 61 323 12 12
Adres e-mail:
sds.ch@syngenta.com
1.4.Numr de telefon care poate fi apelat n caz de urgen
Telefon urgene:
+44 1484 538444
Reprezentant unic n Romnia
Societatea Syngenta Agro SRL, Bucureti, Romnia, Victoria Park, os. Bucureti- Ploieti, nr. 73-81,
Cldirea 3, etaj 4, Sector 1, 013685, Bucureti, Romnia.
Telefon
+40 21 528 12 00
Fax
+40 21 528 12 99
Telefon n Syngenta Alarm Centre, Huddersfield, Anglia, Tel.: +44 1484538444, Fax: +44 1484554093
caz de
sau
urgen
Syngenta Agro SRL, Bucureti - Serviciul de Urgen, Tel.: +(40 21) 5292577 sau
Centrul de informare toxicologic: Institutul Naional de Sntate Public, Bucureti,
Tel: +(40 21) 3183606 sau +(40 21) 3183620, interior 235, orar luni-vineri, orele 8.00-15.00.
SECIUNEA 2. IDENTIFICAREA PERICOLELOR
2.1 Clasificarea substanei sau amestecului
Clasificare conform Regulamentului (UE) 1272/2008
Lichide inflamabile
Toxicitate acut(oral)
Pericol de aspirare
Sensibilizarea pielii
Lezarea grav a ochilor
Toxicitatea specific a unui organ int-expunere unic
Toxicitatea specific a unui organ int-expunere unic
Toxicitate acvatic acut
Toxicitate acvatic cronic

Categoria 3
Categoria 4
Categoria 1
Sub-categoria 1B
Categoria 1
Categoria 3
Categoria 3
Categoria 1
Categoria 1

H226
H302
H304
H317
H318
H335
H336
H400
H410

A se consulta Seciunea 16 pentru descrierea complet a Frazelor de pericol (H) menionate n


aceast Seciune.

Versiunea 11.1

Pagina 1 din 12

FIA CU DATE DE SECURITATE n conformitate cu Reg. (CE) 1907/2006

ACTELLIC 50 EC
Versiunea 11.1 Aceast versiune nlocuiete toate versiunile anterioare.
Data revizuire: 12.11.2013

Dat tiprire: 08.10.2014

Clasificare conform Directivelor UE 67/548/CEE sau 1999/45/CE


Xn
Nociv
N
Periculos pentru mediu.
R10
Inflamabil.
R22
Nociv n caz de nghiire.
R37
Iritant pentru sistemul respirator.
R41
Risc de leziuni oculare grave.
R43
Poate provoca sensibilizare n contact cu pielea.
R50/53
Foarte toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung
asupra mediului acvatic.
R65
Nociv: poate provoca afeciuni pulmonare n caz de nghiire.
R67
Inhalarea vaporilor poate provoca somnolen i ameeal.
2.2 Elemente pentru etichet
Etichetare: Regulamentul (CE) Nr. 1272/2008
Pictograme de pericol

Cuvnt de semnalizare:
Fraze de pericol:
H226
H302
H304
H317
H318
H335
H336
H410

PERICOL

Lichid i vapori inflamabili.


Nociv n caz de nghiire.
Poate fi mortal n caz de nghiire i de ptrundere n cile respiratorii.
Poate provoca o reacie alergic a pielii.
Provoac leziuni oculare grave.
Poate provoca iritarea cilor respiratorii.
Poate provoca somnolen sau ameeal.
Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Fraze de precauie:
P102
A nu se lsa la ndemna copiilor.
P210
A se pstra departe de surse de cldur/scntei/flcri deschise/suprafee ncinse.
Fumatul interzis.
P280
Purtai mnui de protecie/mbrcminte de protecie/echipament de protecie a
ochilor/echipament de protecie a feei.
P301 + P310
N CAZ DE NGHIIRE: sunai imediat la un CENTRU DE INFORMARE
TOXICOLOGIC sau un medic.
P305 + P351
N CAZ DE CONTACT CU OCHII: cltii cu atenie cu ap timp de mai multe
+ P338
minute. Scoatei lentilele de contact, dac este cazul i dac acest lucru se poate
face cu uurin. Continuai s cltii.
P310
Sunai imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGIC sau un medic.
P331
NU provocai voma.
P391
Colectai scurgerile de produs.

Versiunea 11.1

Pagina 2 din 12

FIA CU DATE DE SECURITATE n conformitate cu Reg. (CE) 1907/2006

ACTELLIC 50 EC
Versiunea 11.1 Aceast versiune nlocuiete toate versiunile anterioare.
Data revizuire: 12.11.2013

Dat tiprire: 08.10.2014

Aruncai coninutul/recipientul la o unitate autorizat pentru colectarea deeurilor.

P501

Informaii suplimentare
Pentru a evita riscurile pentru sntatea uman i mediu, a se respecta
EUH401
instruciunile de utilizare.
EUH066
Expunerea repetat poate provoca uscarea sau crparea pielii.
Componentele periculoase ce trebuie menionate pe etichet:
pirimifos-metil
solvent nafta (petrol), slab arom.

Etichetarea conform Directivelor UE 67/548/CEE sau 1999/45/CE


Simbol(uri)
Xn
N

Nociv

Periculos pentru mediu

Fraze de risc:
R10
Inflamabil.
R22
Nociv n caz de nghiire.
R37
Iritant pentru sistemul respirator.
R41
Risc de leziuni oculare grave.
R43
Poate provoca sensibilizare n contact cu pielea.
R50/53
Foarte toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung
asupra mediului acvatic.
R65
Nociv: poate provoca afeciuni pulmonare n caz de nghiire.
R67
Inhalarea vaporilor poate provoca somnolen i ameeal.
Fraze de securitate:
S2
A nu se lsa la ndemna copiilor.
S13
A se pstra departe de hran, buturi i hran pentru animale.
S20/21
Nu mncai, nu bei i nu fumai n timpul folosirii.
S26
n cazul contactului cu ochii, splai imediat cu mult ap i consultai medicul.
S35
A nu se arunca acest produs i recipientul su dect dup ce s-au luat toate
precauiile.
S36/37/39 Purtai echipament de proteciecorespunztor,mnui i masc de protective pentru
ochi/fa.
S57
A se utiliza un ambalaj (recipient) corespunztor pentru evitarea oricrei contaminri a
mediului inconjurtor.
S62
n caz de nghiire, a nu se provoca voma: a se consulta imediat un medic i a i se
arta ambalajul(recipientul) sau eticheta.
Etichetarea preparatelor speciale:
Pentru a evita riscurile pentru om i mediul nconjurtor se vor respecta instruciunile de utilizare.
Componentele periculoase care trebuie menionate pe etichet:
pirimifos-metil
solvent nafta (petrol), slab arom.

Versiunea 11.1

Pagina 3 din 12

FIA CU DATE DE SECURITATE n conformitate cu Reg. (CE) 1907/2006

ACTELLIC 50 EC
Versiunea 11.1 Aceast versiune nlocuiete toate versiunile anterioare.
Data revizuire: 12.11.2013

Dat tiprire: 08.10.2014

2.3 Alte pericole


Nu se cunosc.
SECTIUNEA 3. COMPOZIIE/ INFORMAII PRIVIND COMPONENII
3.2 Amestecuri
Componente periculoase
Denumire chimic
Nr. CAS, Nr. EC, Nr. de Clasif.(67/ Clasif.(REG.(CE) Nr.
Concentraie
nreg.
548/CEE)
1272/2008)
pirimifos-metil
29232-93-7
Xn, N
Acute Tox.4; H302
49 % g/g
249-528-5
R22
Aquatic Acute1; H400
R50/53
Aquatic Chronic1; H410
solvent nafta (petrol),
64742-95-6
Xn, N
Flam. Liq.3; H226
40 50 %
slab arom.
265-199-0
R10
STOT SE3; H335
g/g
01-2119455851-35-0
R37
STOT SE3; H336
002
R51/53
Asp. Tox.1; H304
R65
Aquatic Chronic2; H411
R66
R67
Calciu
26264-06-2
Xi
Skin Irrit.2; H315
1 5 % g/g
dodecilbenzensulfonat
90194-26-6
R38
Eye Dam.1; H318
247-557-8
R41
2-metilpropan-1-ol
78-83-1
Xi
Flam. Liq.3; H226
1 2 % g/g
201-148-0
R10
STOT SE3; H335
01-2119484609-23-0
R37/38
Skin Irrit.2; H315
012
R41
Eye Dam.1; H318
R67
STOT SE3; H336
Substane pentru care exist limite de expunere la locul de munc stabilite de Comunitate.
Pentru descrierea complet a frazelor R menionate n aceast Seciune, vezi Seciunea 16.
Pentru descrierea complet a frazelor H menionate n aceast Seciune, vezi Seciunea 16.
SECIUNEA 4. MSURI DE PRIM AJUTOR
4.1 Descrierea msurilor de prim ajutor
Recomandri Pstrai recipientul produsului, eticheta sau Fia cu date de securitate.
generale:
Vei avea nevoie de acestea n cazul apelrii numrului de urgene Syngenta,
contactrii unui centru de informare toxicologic, a unui medic sau dac mergei pentru
tratament.
Inhalare:

Ducei imediat pacientul la aer.


Dac respiraia este neregulat sau a ncetat, aplicai metoda de respiraie artificial.
Asigurai-v c pacientului nu i este frig i c este relaxat.
Contactai imediat medicul sau centrul de informare toxicologic.

Contact cu
pielea:

nlturai imediat mbrcmintea contaminat.


Splai temeinic prile afectate ale corpului cu ap din abunden.
Dac iritaia persist pe piele, contactai medicul.
Splai mbrcmintea contaminat nainte de refolosire.

Versiunea 11.1

Pagina 4 din 12

FIA CU DATE DE SECURITATE n conformitate cu Reg. (CE) 1907/2006

ACTELLIC 50 EC
Versiunea 11.1 Aceast versiune nlocuiete toate versiunile anterioare.
Data revizuire: 12.11.2013

Dat tiprire: 08.10.2014

Contactul cu
ochii:

Cltii ochii (inclusiv sub pleoape) cu ap din abunden pentru cel puin 15 minute.
ndeprtai lentilele de contact.
Contactai imediat medicul.

Ingerare:

n caz de nghiire, contactai imediat medicul i artai recipientul sau eticheta


produsului.
NU provocai voma.

4.2 Cele mai importante simptome i efecte, att acute, ct i ntrziate


Simptome:
Simptomele sunt cele ale inhibiiei colinesterazei.
4.3 Indicarea oricrei asistene medicale imediate i tratament special necesar
Recomandri Contactai imediat Syngenta la numrul de telefon urgene indicat n prezentul
medicale:
document, Centrul de informare toxicologic sau un medic n vederea sfaturilor de
tratare. A se lua n considerare i analizele de snge venos pentru a se determina
activitatea colinesterazic a sngelui (a se folosi tub de heparin). A se administra
sulfat de atropin fie intramuscular fie intravenos n funcie de severitatea gradului de
otrvire. Antidoturile specifice sunt: oximele (de ex. Pralidoxim) sau Toxogonin.
SECIUNEA 5. MSURI DE STINGERE A INCENDIILOR
5.1 Mijloace de stingere a incendiilor:
Mijloace de stingere - incendii mici
Utilizai ap pulverizat, spum rezistent la alcool, extinctor chimic uscat sau dioxid de carbon.
Mijloace de stingere - incendii mari
Spum rezistent la alcool sau ap pulverizat.
Nu utilizai un jet continuu de ap, deoarece se poate mprtia i rspndi incendiul.
5.2 Pericole specifice cauzate de substana sau amestecul n cauz:
Deoarece produsul conine componente organice combustibile, fumul rezultat din incendiu va fi
dens i negru i va conine produi periculoi de combustie (vezi paragraful 10).
O eventual expunere la descompunerea produilor poate constitui un real pericol pentru sntate.
5.3 Recomandri destinate pompierilor:
Purtai mbrcminte de protecie complet i folosii un aparat de respiraie autonom.
SECIUNEA 6. MSURI DE LUAT N CAZ DE DISPERSIE ACCIDENTAL
6.1 Precauii personale, echipament de protecie i proceduri de urgen:
Consultai msurile de protecie prezentate n seciunile 7 i 8.
Blocai accesul persoanelor n zona afectat de scurgerea/mprtierea produsului.
Ferii-v de acumularea vaporilor care formeaz concentraii explozive. Vaporii se pot forma n zone
joase.
nlturai toate sursele de incendiu.
Acordai atenie la suflul exploziei.

Versiunea 11.1

Pagina 5 din 12

FIA CU DATE DE SECURITATE n conformitate cu Reg. (CE) 1907/2006

ACTELLIC 50 EC
Versiunea 11.1 Aceast versiune nlocuiete toate versiunile anterioare.
Data revizuire: 12.11.2013

Dat tiprire: 08.10.2014

6.2 Precauii pentru mediul nconjurtor:


mpiedicai orice posibilitate de mprtiere sau scurgere a produsului, dac o putei realiza n
siguran.
A nu se arunca n apa de suprafa sau n canalele de scurgere.
6.3 Metode i materiale pentru izolarea incendiilor i pentru curenie:
Controlai pierderile, apoi colectai produsul scurs folosind material absorbant necombustibil (ex.:
nisip, pmnt, diatomit, vermiculit) i depunei-l ntr-un container spre a fi eliminat n conformitate
cu reglementrile naionale/locale (vezi seciunea 13).
Dac produsul contamineaz ruri i lacuri sau canale de scurgere, informai autoritile
competente.
6.4 Trimiteri ctre alte seciuni:
Consultai msurile de protecie prezentate n seciunile 7 i 8.
Consultai reglementrile de nlturare prezentate n seciunea 13.
SECIUNEA 7. MANIPULARE I DEPOZITARE
7.1 Precauii pentru manipularea n condiii de securitate:
A se evita contactul cu pielea i ochii.
A nu se mnca, bea sau fuma n timpul utilizrii.
Luai msuri de siguran mpotriva descrcrilor electrostatice.
A se folosi numai n zone n care exist echipament de stingere a incendiilor.
Pentru protecie individual, consultai seciunea 8.
7.2 Condiii de depozitare n condiii de securitate, inclusiv eventuale incompatibiliti:
Pstrai recipientele nchise n spaii uscate, rcoroase i bine ventilate.
Nu permitei accesul copiilor.
Depozitai departe de materialele combustibile.
Depozitai ntr-un spaiu echipat cu stingtoare.
Depozitai produsul departe de alimente, buturi i furaje.
A nu se fuma.
Fizic i chimic stabil pentru minim 2 ani dac este pstrat n amabalajele originale i la temperatur
ambiental.
7.3 Utilizri finale specifice:
Produse de protecia plantelor omologate: pentru utilizarea produsului n mod corespunztor i
sigur, consultai condiiile de omologare specificate n eticheta produsului.
SECIUNEA 8. CONTROALE ALE EXPUNERII/ PROTECIA INDIVIDUAL
8.1 Parametri de control:
Componente

Limita(e) de expunere

pirimifos-metil
solvent nafta (petrol), slab arom.

3 mg/m3(piele)
100 mg/m3

Versiunea 11.1

Tip de limit
de expunere
8 h TWA
8 h TWA

Sursa
SYNGENTA
FURNIZOR

Pagina 6 din 12

FIA CU DATE DE SECURITATE n conformitate cu Reg. (CE) 1907/2006

ACTELLIC 50 EC
Versiunea 11.1 Aceast versiune nlocuiete toate versiunile anterioare.
Data revizuire: 12.11.2013

Dat tiprire: 08.10.2014

Urmtoarele recomandri pentru controlul expunerii/protecia individual sunt destinate proceselor de


producie, de formulare i ambalare a produsului.
8.2 Controale ale expunerii:
Msuri tehnice:
n cazul n care expunerea nu poate fi eliminat, cea mai eficient msur de protecie tehnic este
controlul i izolarea produsului.
Eficiena acestor msuri de protecie depinde de riscurile la utilizare.
Dac detectai prezena stropilor sau vaporilor, folosii sistemul de ventilaie pentru nlturarea
acestora.
Evaluai nivelul de expunere i folosii orice msur de protecie suplimentar pentru a mpiedica o
eventual cretere a limitelor de expunere.
Solicitai informaii cu privire la msurile de protecie necesare n igiena profesional.
Msuri de protecie:
Utilizarea de msuri tehnice trebuie s aib ntotdeauna prioritate n faa utilizrii de echipamente de
protecie individual.
A se solicita recomandri profesionale adecvate la alergerea echipamentelor de protecie
individual.
Echipamentele de protecie individual trebuie s fie certificate conform standardelor
corespunztoare.
Protejarea cilor respiratorii:
Putei folosi un aparat de respirat cu filtru pentru particule pn cnd vei putea lua msuri tehnice
mai eficiente.
Protecia conferit de aparatele de respirat care purific aerul este limitat.
Folosii un aparat de respirat individual n cazurile de urgen, atunci cnd nivelul de expunere nu
este cunoscut sau n oricare alt situaie cnd aparatele de respirat cu rol de purificare a aerului nu
furnizeaz o protecie adecvat.
Protejarea minilor:
Purtai mnui rezistente la substane chimice.
Mnuile pe care le purtai trebuie sa fie n conformitate cu standardele reglementate.
Alegei mnuile n funcie de cerinele mediului n care lucrai.
Nivelul de rezisten al acestora variaz n funcie de densitatea materialului, tipul de material folosit,
precum i de productor.
Schimbai mnuile cnd nivelul de rezisten nu este adecvat expunerii.
Material adecvat: cauciuc nitrilic.
Protejarea ochilor:
Dac exist posibilitatea contactului cu ochii, folosii ochelari de protecie adecvai formei feei
precum i vizier.
Protejarea pielii i a corpului:
Evaluai expunerea i selectai echipament de protecie rezistent la compui chimici n funcie de
potenialul de contact i de caracteristicile de permeabilitate/penetrare ale materialului
echipamentului.
Splai-v cu ap i spun dup ce ndeprtai echipamentul de protecie.
Decontaminai echipamentul de protecie nainte de reutilizare sau utilizai echipament de unic
folosin ( combinezoane, oruri, mneci/manoane, cizme,etc.).
Purtai dup caz: costum de protecie impermeabil.
Versiunea 11.1

Pagina 7 din 12

FIA CU DATE DE SECURITATE n conformitate cu Reg. (CE) 1907/2006

ACTELLIC 50 EC
Versiunea 11.1 Aceast versiune nlocuiete toate versiunile anterioare.
Data revizuire: 12.11.2013

Dat tiprire: 08.10.2014

SECIUNEA 9. PROPRIETI FIZICE I CHIMICE


9.1 Informaii privind principalele proprieti fizice i chimice:
Stare fizic:
lichid
Form:
Lichid clar
Culoare:
Galben pal spre maro
Miros:
aromat
Prag de acceptare a mirosului:
nu exist informaii
4 - 8 la 1 % m/v (25 C)
pH:
Punct/interval de topire:
nu exist informaii
Punct/interval de fierbere:
nu exist informaii
Punct de aprindere:
46 C
Vitez de evaporare:
nu exist informaii
Inflamabilitate (LICHID, gaz)
nu exist informaii
Limit inferioar de explozie:
nu exist informaii
Limit superioar de explozie:
nu exist informaii
Presiunea de vapori:
nu exist informaii
Densitate relativ de vapori:
nu exist informaii
1,02 g/ml la 20 C
Densitate:
Solubilitatea n ali solveni:
Miscibil n ap
Coeficient de partiie: n-octanol/ap:
nu exist informaii
Temperatur de autoaprindere:
410 C
Descompunere termic:
nu exist informaii
4,61 mPa.s la 40 C; 8,08 mPa.s la 20 C
Vscozitate dinamic:
Vscozitate cinematic:
nu exist informaii
Proprieti de explozie:
nu este exploziv
Proprieti de oxidare:
nu este oxidant
9.2 Alte informaii:
Tensiune superficial:

35,3 mN/m la 25 C

SECIUNEA 10. STABILITATE I REACTIVITATE

10.1 Reactivitate
10.2 Stabilitate chimic
10.3 Potenial de reacii periculoase
10.4. Condiii de evitat
10.5 Materiale incompatibile
10.6 Produse de descompunere periculoase

Nu exist informaii.
Nu exist informaii.
Nu se cunosc. Nu apare polimerizare periculoas.
Nu exist informaii
Nu exist informaii.
Combustia sau descompunerea termic produce
vapori toxici i iritani.

SECIUNEA 11. INFORMAII TOXICOLOGICE


Toxicitate oral acut:
Versiunea 11.1

LD50 obolan femel , 300-2000 mg/kg.


Pagina 8 din 12

FIA CU DATE DE SECURITATE n conformitate cu Reg. (CE) 1907/2006

ACTELLIC 50 EC
Versiunea 11.1 Aceast versiune nlocuiete toate versiunile anterioare.
Data revizuire: 12.11.2013

Toxicitate acut la inhalare:


Pirimifos-metil
Solvent nafta(petrol)slab
arom.
Toxicitate dermal acut:
Coroziunea /Iritarea pielii:
Leziuni
oculare
grave/
Iritarea ochilor:
Sensibilizarea cilor
respiratorii sau a pielii:
Mutagenitatea celulelor
germinative:
Pirimifos-metil
2-metilpropan-1-ol
Carcinogenitate:
Pirimifos-metil
2-metilpropan-1-ol
Teratogenitate:
Pirimifos-metil
Toxicitate reproductiv:
Pirimifos-metil
2-metilpropan-1-ol
STOTexpunere unic:
2-metilpropan-1-ol
STOTexpunere repetat:
Pirimifos-metil
2-metilpropan-1-ol
Toxicitatea prin aspirare:
Solvent nafta(petrol) slab
arom.

Dat tiprire: 08.10.2014

LC50 obolan mascul i femel, >5,04 mg/l , 4 ore.


Iritant pentru sistemul respirator.
LD50 obolan mascul i femel, >2000 mg/kg.
Iepure: uor iritant.
Iepure: moderat iritant.
Test Buehler la Porcuor de guinea: Este sensibilizant al pielii n testele
pe animale.

Nu a relevat efecte mutagene n experimentele pe animale.


Nu a relevat efecte mutagene n experimentele pe animale.
Nu a relevat efecte carcinogene n experimentele pe animale.
Nu a relevat efecte carcinogene n experimentele pe animale.
Nu a relevat efecte teratogene n experimentele pe animale.
Nu a relevat efecte de toxicitate reproductiv n experimentele pe
animale.
Nu a relevat efecte de toxicitate reproductiv n experimentele pe
animale.
Poate cauza ameeal sau somnolen.
Nu au fost observate efecte adverse n testele de toxicitate cronic.
Nu au fost observate efecte adverse n testele de toxicitate cronic.
Pericol de aspirare dac este nghiit poate ptrunde n plmni i
cauza leziuni.

SECIUNEA 12. INFORMAII ECOLOGICE

12.1 Toxicitate:
Toxicitate la peti
Toxicitate la nevertebrate
acvatice
Toxicitate la plante acvatice/alge

LC50 Cyprinus carpio (crap), 6,2 mg/l, 96 ore.


EC50 Daphnia magna (puricele de ap), 0,48 g/l, 48 ore.
EbC50 Pseudokirchneriella subcapitata(alga verde), 3,07 mg/l, 72 ore.
ErC50 Pseudokirchneriella subcapitata(alga verde), 8,27 mg/l, 72 ore.

12.2 Persisten i degradabilitate:


Stabilitate n ap
Pirimifos-metil Timp de njumtire prin degradare: 4-6 zile. Nu este persistent n ap.
Stabilitate n sol
Pirimifos-metil Timp de njumtire prin degradare: 8,3 zile. Nu este persistent n sol.

Versiunea 11.1

Pagina 9 din 12

FIA CU DATE DE SECURITATE n conformitate cu Reg. (CE) 1907/2006

ACTELLIC 50 EC
Versiunea 11.1 Aceast versiune nlocuiete toate versiunile anterioare.
Data revizuire: 12.11.2013

Dat tiprire: 08.10.2014

12.3 Potenial de bioacumulare:


Pirimifos-metil Are potenial ridicat de bioacumulare.
12.4 Mobilitate n sol:
Pirimifos-metil Are mobilitate sczut n sol.
12.5 Rezultatele evalurii PBT i vPvB:
Pirimifos-metil Aceast substan nu este considerat ca fiind persistent, bioacumulatoare sau
toxic(PBT).
Aceast substan nu este considerat ca fiind foarte persistent sau foarte
bioacumulatoare (vPvB).
12.6 Alte efecte adverse:
Informaii suplimentare

Clasificarea produsului este bazat pe nsumarea concentraiilor


componentelor clasificate.

SECIUNEA 13. CONSIDERAII PRIVIND ELIMINAREA


13.1 Metode de tratare a deeurilor:
Produs:
Nu contaminai lacurile, cursurile de ape sau anurile cu substana chimic sau recipientul folosit.
Nu aruncai restul de substan n canalele de scurgere.
Dac este posibil, alegei reciclarea n locul aruncrii sau incinerrii produsului.
Dac reciclarea nu este posibil, asigurai-v c eliminarea produsului se realizeaz n conformitate cu
HG 856/2002.
Ambalaje contaminate:
Golii recipientele de produsul rmas.
Cltii recipientele de trei ori.
Pregtii recipientele goale pentru reciclare sau eliminare. Eliminarea deeurilor se face conform Legii
211/2011 privind regimul deeurilor, iar eliminarea ambalajelor se face conform HG 621/2005 privind
ambalajele i deeurile de ambalaje.
Nu refolosii recipientele goale.
SECIUNEA 14. INFORMAII PRIVIND TRANSPORTUL

Transport terestru (ADR/RID)


14.1 Numr ONU
14.2 Denumire corect ONU pentru
expediie
14.3 Clasa(ele) de pericol pentru
transport
14.4 Grup ambalare
Etichete
14.5 Pericole pentru mediu
Transport maritim (IMDG)
14.1 Numr ONU
Versiunea 11.1

UN 1993
LICHID INFLAMABIL, N.O.S. (HIDROCARBURI BENZENICE
SUBSTITUITE I PIRIMIFOS-METIL)
3
III
3
Periculos pentru mediu

UN 1993
Pagina 10 din 12

FIA CU DATE DE SECURITATE n conformitate cu Reg. (CE) 1907/2006

ACTELLIC 50 EC
Versiunea 11.1 Aceast versiune nlocuiete toate versiunile anterioare.
Data revizuire: 12.11.2013

14.2 Denumire corect ONU pentru


expediie
14.3 Clasa(ele) de pericol pentru
transport
14.4 Grup ambalare
Etichete
14.5 Pericole pentru mediu

Dat tiprire: 08.10.2014

LICHID INFLAMABIL, N.O.S. (HIDROCARBURI BENZENICE


SUBSTITUITE I PIRIMIFOS-METIL)
3
III
3
Poluant marin

Transport aerian (IATA/DGR)


14.1 Numr ONU
14.2 Denumire corect ONU pentru
expediie
14.3 Clasa(ele) de pericol pentru
transport
14.4 Grup ambalare
Etichete

UN 1993
LICHID INFLAMABIL, N.O.S. (HIDROCARBURI BENZENICE
SUBSTITUITE I PIRIMIFOS-METIL)
3
III
3

14.6 Precauii speciale pentru utilizator

nu exist

14.7 Transport n vrac conform Anexei II la MARPOL 73/78 i Codul IBC


neaplicabil
SECIUNEA 15. INFORMAII PRIVIND REGLEMENTAREA
15.1 Regulamente/legislaie n domeniul securitii, sntii i al mediului specifice (specific)
pentru substan sau preparat:
Preparat
Hotrrea de Guvern nr.1559/2004
Regulamentul (UE) nr. 547/2011
Regulamentul (UE) nr. 1107/2009
Regulamentul (UE) nr. 453/2010
15.2 Evaluarea securitii chimice:

Nu este necesar evaluarea securitii chimice.

SECIUNEA 16. ALTE INFORMAII


Informaii suplimentare
Descrierea complet a frazelor de risc la care se face referire n seciunile 2 i 3:
R10
Inflamabil.
R22
Nociv n caz de nghiire.
R37
Iritant pentru sistemul respirator.
R37/38
Iritant pentru sistemul respirator i pentru piele.
R38
Iritant pentru piele.
R41
Risc de leziuni oculare grave.
R50/53
Foate toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra
mediului acvatic.
R51/53
Toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra
mediului acvatic.
R65
Nociv: poate provoca afeciuni pulmonare n caz de nghiire.
Versiunea 11.1

Pagina 11 din 12

FIA CU DATE DE SECURITATE n conformitate cu Reg. (CE) 1907/2006

ACTELLIC 50 EC
Versiunea 11.1 Aceast versiune nlocuiete toate versiunile anterioare.
Data revizuire: 12.11.2013

R66
R67

Dat tiprire: 08.10.2014

Expunerea repetat poate provoca uscarea sau crparea pielii.


Inhalarea vaporilor poate provoca somnolen i ameeal.

Descrierea complet a frazelor de pericol la care se face referire n seciunile 2 i 3:


H226
Lichid i vapori inflamabili.
H302
Nociv n caz de nghiire.
H304
Poate fi mortal n caz de nghiire i de ptrundere n cile respiratorii.
H315
Provoac iritarea pielii.
H317
Poate provoca o reacie alergic a pielii.
H318
Provoac leziuni oculare grave.
H335
Poate provoca iritarea cilor respiratorii.
H336
Poate provoca somnolen sau ameeal.
H400
Foarte toxic pentru mediul acvatic
H410
Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
H411
Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
Informaiile coninute n aceast fi cu date de securitate sunt corecte conform cunotinelor noastre la
data publicrii. Acestea reprezint doar recomandri cu privire la msurile de protecie i de siguran
pentru manipularea, utilizarea, procesarea, depozitarea, transportul, ndepartarea i eliminarea
produsului. Prin urmare, fia de fa nu reprezint o garanie sau o specificaie de calitate. Aceste
informaii se refer exclusiv la produsul menionat i nu sunt valabile n cazul combinrii produsului cu
orice alt produs sau intervenind n orice proces, dect dac este deja menionat n fia cu date de
securitate.
Textul marcat n chenar gri i scris cu culoare roie indic o modificare fa de versiunea precedent.
Prezenta versiune nlocuiete toate versiunile anterioare. Actuala versiune are la baz fia cu date de
securitate global versiunea 11/12.11.2013.
Denumirile comerciale ale produselor sunt marca nregistrat a Grupului de Companii Syngenta.

Versiunea 11.1

Pagina 12 din 12