Sunteți pe pagina 1din 5

i{INISTERUL EII}CAIITI HAI:IOHALE $I CEBETAF$I STXHIIFICE

UI'IIVERSITATEA DE lrEDlClHA $l FiRIEACIE 'lULlU l&ATlEfifiSJ" CLUJ-|{APOCA

I}MF

rncu lr,gTEA DE rrilEgKtr'lA neNr*nA

UNffTB$TATiA PT
MBsiflN& st $,Anl,t*ctu

480349 Sltl$"hlapoea, Rom$nia


str. Lsr.ris Psstel"rr rlr" 44" et. 2
Tel: +40-264-597256, +40-374-8341 15
Fax:+40-264-537257
E*mai| : decnat-stama@urnf.ntuj.r*
.

*F9;lS,:l'f SS!$SAfi {,}

CLuS:Pg**

www.r+rnf*iuj"r*

Nr.inresistrare 33630 din I 3.06.201 6

Citre dra secretar facultate Delia Mois

in

cadrul gedintei de lucru

a Consiliului Facultdlii de Medicind

Dentard din

28:Q3.2016, s-au hotdrdt validarea Tematicii de Rezidentiat noiembrie 20t6 ca 9i tematica

.&
i.

i.,

2016.
' pentm examenul de licenld Medicind Dentard septembrie
in luna iunie 2016 s-a afigat pe site-ul Rezidentiat.ms.ro tematica qi bibliografia

pentru examenul de Rezidentiat sesiunea noiembrie 2016 Medicind Dentard, anexatd la


prezenta adresS.

Vd rugdm sd anunfati studentii anului VI Medicind Dentard promolia 2016

Cu consideratie

Decan,

Prof.dr. Radu Septimiu Cdmpian

intocmit

iT{ffiffi

v;:ffi

Secretar qef facultate,


Stdnculesp Nicoleta

H
-trL'
/

TEMATICA

SI

BIBLIOGRAFIE PENTRU CONCURSUL DE REZIDENTIAT

IN DOMENIUL MEDICINA DENTARA SESIUNEA nov. 2016


(inparanteze este precizat indexul bibliografic at temei)

1.

Anestezia in medicina dentara ( l,pag. 6-53).

2. Extractia dentara (I,pag.64-102).


3. Patologia eruptiei dentate (1, pag. 1 16-122, l3t-T57, 59- 69).
4. Tratamentul chirurgical al leziunilor periapicale (I, pag. 174-194).
5. Tratamentul chirurgical preprotetic (1, pag.198-220).
6. Infectii oro-maxilo-faciale (I, 242-268,27 0 -288).
1

.*
'l
;,.:,

'

Afectiuni

de origine dentara ale sinusului

maxilar

(I,

pag.292-308).

8. Traumatologie oro-maxilo-faciala (1, pag.3 12-33 5, 6l -3 69, 37 9 -382, 3 88-394).


9. Chisturi si tumori benigne ale partilor moi orale si cervico-faciale (1, pag. 4023

404, 406-426, 428-433, 437 -443).


10. Chisturi, tumori benigne si osteopatii ale oaselor maxilare (1, pag. 450-471,474-

485, 488-5 1 0, 512-517).


11. Tumori maligne oro-maxilo-faciale (1, pag. 545-584).
1

2. Patologia articulatiei temporo-mandibulare

1, pag. 67 9 -685, 687 -693, 69

-7

02)

13. Patologia glandelor salivare (1, pag. 719-720,723-738,744-753,760-770)


14. Tratamentul chirurgical al anomaliilor dento-maxilare severe (1, pag. 787-816)
1

5. Despicaturi labio-maxilo-palatine ( 1, 824-85 5)

16. Durerea in teriorul oro-maxilo-facial. Nevralgia de trigemen (1, pag. 916-919)


17. Metode locale de prevenire a cariei dentare din santuri si fosete (2, integral)
18. Rolul factorilor functionali in formarea apararului dento-maxilar (3,pag.3I5-392,

405-417, 433-445)
1

9. Dezvolt arca ocluziei dentate (4, pag.

-49)

20. Etiopatogenia anomaliilor dento-maxilare, factori locali (4,pa9.73-76)


2

. Clasific area anomaliilor dento-maxilare (4, pag. 7 7 -83)

22. Exarnentl radiologic in ortodontie (4, pag. I 43


23

. Anomaliile dento-maxilare

-17

9)

de Clasa a rr-a (4, pag. 37 9 -39

l)

Malocluzia de clasa all-a, diviziunea 2 (4,pa9.396-399)

25. Malocluzia
26. Sindromul

27.

de Clasa a

lII-a (4, pag. 405-408)

de inocluzie verticala (4, pag. 418-426, 429'438)

Anodontia (5, pag. l5-40)

28. Dintii supranumerari (5, pag.73-94)


29. lncluzia dentara (5,

30. Reincluzia

pag,7

3-94)

dentara (5, pag. 107-118)

31. Ectopiaderrtara

(5, pag. 121-130)

32. Diastema (5, pag.133,142)


33. Transpozitia dentara (5, pag. 149-154)
34. Tratamentul cariei
.t

+,
:i

dentare (6, pag. 1 67 -I85, 294-333, 339 -3 46)

35. Etiopatogenia cariei

dentare (6, pag.

36. Formele anatomo-clinice

3I-57)

ale pulpitelor

dintilor permanenti (7, pag.68-93)

37. Necroza si gangrena pulpara (7,pag.94-102)

38. Parodontite apicale acute si cronice (7,pa9.103-125)


39. Tratamentul necrozei si gangrenei pulpare (7,pag.
40.

158-213)

Obturarea canalelor radiculare (7, 214-248)

41. Tratamentul parodontitelor apicale acute si cronice

(7

, pag. 103-125)

42. Morfologia parodontiului marginal (8, pag. 26-89)


43. Etiopatogenia parodontopatiilor marginate cronice (8, pag.

103-155)

44. Diagnosticul imbolnavirilor gingivo-parodontale (8, pag. I 89-20 1 )

45. Clasificarea bolilor parodontiului marginal (8, pag. 205-219)


46. Forme clinice simptomatologie in gingivite si parodontite marginate

(8,

pag.22I-280)

47. Evolutie, prognostic

si complicatii ale parodontopatiilor (8, pag. 283-286)

48. Tratamentul gingivitelor si parodontopatiilor marginate (8, pag. 288-374)


49. Imobil izarea dintilor parodontotici (8, pag. 427 -461)
50. Orientari terapeutice principale si scheme de fatament in gingivite si parodontite

(8,

pag.465-477)
5

Ocluzi a dentara(9,pag.25-7 6)

52. Sindromul algo-disfunctional

al articulatiei temporo-mandibulare(9,pa9.77-146)

53. Examene clinice si paraclinice in leziunile odontale coronare si edentatia partial

redusa.(9, pag .147 -169)


54. principiile de tratament in restaurarile unidentare si prin punti dentare(9,pag. 500540)
55. Restaurari unidentare intracoronare si extracoronare(9, pag' 170-400)

56.Elemente structurale ale puntilor dentare(9. Fag. 434-482)


57.Etape ale terapiei prin punti dentare:Amprentarea (9, pag. 630-690)
58. Etape ale terapiei prin punti dentare: Inregistrarea relatiilor mandibulo-craniene
(9,pag. 690-740)
59. Examene clinice si paraclinice in edentatiapartiala si edentatia totala(l0, llag.32-83)
60. Protezapartialacrilica mobilizabila.Elemente componente. (10, pag. 84-104)

Elementele structurale ale protezelor partiale scheletate( 10, pag . 1 I 6- 1 99)


62. B iodina mrca pr otezelor scheletate in cav itatea orala( 1 0,pa g. 20 I -229)
63. Etape ale terapiei prin proteze partial mobilizabile scheletate:Amprentarea (10, pag.

6I.

279-293)
64. Etape ale terapiei prin proteze partial mobilizabile scheletate: inregistrarea relatiei

intermaxilare (1 O,Pag. 295-308)


65. Etape ale terapiei prin proteze totale:Amprentarea (I0,pag.465-544)
66.Etape ale terapiei prin proteze totale: Determinarea relatiilor intermaxilare(l0, pag.

s50-564)
67 .Etapeale terapiei prin proteze totale. Proba machetelor (10, pag. 568-582) 68'

Verifi carea si adaptarea protezelor mobile.

(I

0,pag.

583

-5 93

69.Stomatopatiile protetice la edentatul total (I0, pag.593-693)


7

0. .

Reopti mizar ea protezel or mobile.

0,pa9.69

-7

03)

BIBLIOGRAFIA
1.

Al. Bucur, C. Navarro Vila, J. Lowry,


maxilo-faciala, vol.

J. Acero

Compendiu de chirurgie oro-

si2,Editura Q Med Publishing, Bucuresti, 2009.

Rodica Luca-Metode locale de prevenire a cariei in santuti si fosete,-Ed. Cerma,

Bucuresti, 1997.

3.Gh.Boboc-Aparatuldentomaxilar'Formaresidezvolaffe,Ed.Medicala,
Bucuresti, 1995'

4.ValentinaDorobat,D'stanciu-ortodontiesiortopediedento-faciala"Editura
t.'

5.

medicala, Bucuresti, 2003


bucuresti'
dentare, Editura carteauniversitara,
Ecaterina ionescu Anomaliile
2005.

6. A. Iliescu, M. Gafar cariologie


Medicala, Bucuresti, 200

Editura
si odontoterapie restauratoare,

T.M.Gafar,A.Iliescu-Endodontiaclinicasipractica,Editiaal-uEdituf4
Bucwesti,200l

8.H.T.Dumitriu,SilviaDumitriu,AncaDumifiiu-Prodontologie,EdituraViata
rA,

f
,i,.

,
ii
r

i:i*

2009
Medicala Romaneasca, Bucuresti'

:9.N.Foma(coordonator),C.DeBaat,D.Bratu,V.Mercut,Al.Petre,S.Popsor,T.
Traistaru,ProteticaDentaraVol.I,EdituraEnciclopedica,Bucuresti,,20ll

,10.N.Form(coordonator),C'DeBaat'L'Lascu'M'Pauna'ProteticaDentaraVol'II'
I.
Editura Enciclopedica, Bucuresti'20tt'