Sunteți pe pagina 1din 1

PROCES VERBAL DE CUSTODIE

NR. _ _ DATA _ _ . _ _ . _ _ _ _
Incheiat intre:
Societatea Comerciala ...............................................................................................................
........................................................... avand sediul in ...................................................................,
str. .................................................................................................................., nr........, reprezentata prin
......................................................................................................................................... in calitate de
...........................................................................................
Si
Societatea Comerciala S.C. BAU STARK S.R.L. avand sediul in Chitila, jud. Ilfov, str.
Rudeni, nr. 38, reprezentata prin Purcarea Dragos Florin in calitate de Sef de Santier
cu privire la pastrarea in custodie a urmatoarelor echipamente / materiale:
- .............................................................................................................,
- .............................................................................................................,
- .............................................................................................................,
- .............................................................................................................,
- .............................................................................................................,
Echipamentele / materialele se vor afla in custodia S.C. BAU STARK S.R.L. pana la montarea
si punerea in functiune a acestora.
Custodele are obligatia sa asigure paza si depozitarea in bune conditii a bunului lasat in
custodie.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal de custodie in 2 (doua ) exemplare.

NUMELE
Beneficiar:
Custode:

PRENUMELE

SEMNATURA