Sunteți pe pagina 1din 5

Proces-verbal privind desf`[urarea procedurii cercet`rii disciplinare prealabile

Proces-verbal privind desf`[urarea procedurii


cercet`rii disciplinare prealabile
(art. 263-268 din Legea nr. 53/2003 Codul muncii)
Antet1
Nr. ________/_________2

Proces-verbal3
privind desf`[urarea procedurii cercet`rii disciplinare prealabile4
Ast`zi, ..................5, ca urmare a sesiz`rii conducerii ...............................6 cu privire la s`vr[irea unor abateri disciplinare,
\n scopul desf`[ur`rii procedurii cercet`rii disciplinare prealabile7;
\n conformitate cu dispozi]iile art. 263-268 din Legea nr. 53/2003 Codul muncii;
\n condi]iile stabilite de Regulamentul intern al ....................................8;
s-a \ntrunit Comisia9 numit` pentru cercetarea disciplinar` prealabil` compus` din:
........................................................... pre[edinte;
........................................................... membru;
........................................................... membru;
........................................................... observator, f`r` drept de vot.
Comisia astfel \ntrunit` a constatat urm`toarele10:
1. Sesizarea cu privire la s`vr[irea abaterii disciplinare a fost formulat` de .............................................
..........................................................11, prin referatul/nota/adresa \nregistrat` cu nr. .................................
2. Subiectul abaterii disciplinare este ......................., avnd func]ia de .........................................................
3. Sesizarea s-a f`cut \n leg`tur` cu s`vr[irea urm`toarelor fapte: ...........................................................12
.......................................................................................................................................................................................
...................................................
4. |n urma sesiz`rii, d-na/d-nul .............................13 a fost invitat(`) prin adresa14 nr. ................................,
pentru a fi ascultat(`) \n leg`tur` cu abaterile respective.
Adresa nr. .................. a fost comunicat`15 salariatului ................................16 ..................., d-l/d-na semnnd
de primire \n/pe ............................................. ......................................................................................17
5. D-l/d-na ..................................................................18:
a) s-a prezentat la data de ................, dat` la care salariatul a fost ascultat cu privire la constat`rile
cuprinse \n referatul de sesizare a conducerii ...............;
b) nu s-a prezentat19 la data men]ionat` \n adresa nr. ..............., astfel \nct nu a fost posibil` ascultarea
salariatului cu privire la constat`rile cuprinse \n referatul de sesizare a conducerii ..............................
6. Punctul de vedere al salariatului/ei este cel consemnat20:
a) \n Notele explicative scrise, \nregistrate cu nr. ..........................., prin care salariatul [i-a prezentat propria pozi]ie \n leg`tur` cu fapta imputat`, precum [i ap`r`rile invocate \n favoarea sa;
b) salariatul \n cauz` a refuzat s` prezinte Note explicative scrise, fapt consemnat ca atare \n
.................................................................................................................................................................................
6

Concedierea perfect`, de la A la Z

Proces-verbal privind desf`[urarea procedurii cercet`rii disciplinare prealabile

c) Avnd \n vedere neprezentarea salariatului la convocare, f`r` un motiv obiectiv, Comisia a aplicat
dispozi]iile art. 267 alin. (3) din Legea nr. 53/2003, potrivit cu care angajatorul are dreptul s` dispun`
sanc]ionarea, f`r` efectuarea cercet`rii disciplinare prealabile.
7. A[a cum rezult` [i din Notele explicative formulate, d-nul/d-na ..........................................................21
a) recunoa[te
b) nu recunoa[te
s`vr[irea faptelor [i invoc` \n ap`rarea sa urm`toarele \mprejur`ri: .........................................................

Gravitatea faptei: ....................................................................................................................................................


.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
Consecin]ele abaterii disciplinare: .......................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
c) Latura subiectiv`
Fapta a fost s`vr[it` cu:
inten]ie direct`28
inten]ie indirect`29
culpa cu prevedere30
culpa simpl`31
Cauze exoneratorii de r`spundere32: ..............................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

R& S

RENTROP & STRATON

8. |n leg`tur` cu abaterile sesizate, Comisia a re]inut urm`toarele:


a) Obiectul abaterii disciplinare \l reprezint` fapta/ele \n leg`tur` cu munca salariatului, care const`/u
\ntr-o ac]iune sau inac]iune s`vr[it` cu vinov`]ie de c`tre acesta, prin care s-au \nc`lcat:
normele legale
regulamentul intern
contractul individual de munc`
contractul colectiv de munc` aplicabil
ordinele [i dispozi]iile conduc`torilor ierarhici
b) Latura obiectiv`:
Salariatul/a a s`vr[it urm`toarele fapte:
.......................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................22
.......................................................................................................................................................................................
Faptele au fost s`vr[ite \n urm`toarele \mprejur`ri: ......................................................................................23
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
Caracterul ilicit
Salariatul a s`vr[it faptele mai sus men]ionate cu \nc`lcarea:
obliga]iilor de serviciu propriu-zise,
[i anume: ...............................................................................24
stabilite prin .........................................................................25
normelor de comportare din unitate
[i anume: ..............................................................................26
stabilite prin .........................................................................27

Concedierea perfect`, de la A la Z

Proces-verbal privind desf`[urarea procedurii cercet`rii disciplinare prealabile

9. Antecedentele33: salariatului ...........................................................................................................................


.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
10. Comportarea general` \n serviciu a salariatului ...........................................................................................34
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
11. Termenele de prescrip]ie35 prev`zute pentru angajarea r`spunderii disciplinare
............................................................................................................
12. |n verificarea sus]inerilor f`cute de salariat \n ap`rare [i a constat`rilor din referatul de sesizare,
Comisia a analizat urm`toarele probe36: ...........................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.............................................................. ............................................................................................................
Avnd \n vedere aceste constat`ri, Comisia propune sanc]ionarea d-lui/d-nei ......................................37 cu
.........................................38, \n temeiul art. 264 alin. (1) lit. ......... din Legea nr. 53/2003 Codul muncii.
Alte propuneri/opinii separate39: ......................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
Membrii comisiei:
Semn`tura,
................................................ pre[edinte .............................;
................................................ membru .................................;
................................................ membru ..................................

Antetul angajatorului (denumire societate, adres`, sediu, CUI, tel., fax, e-mail).
Num`rul de \nregistrare. Lucr`rile comisiei de disciplin` se consemneaz` \ntr-un registru de procese-verbale.
3
La finalizarea cercet`rii disciplinare prealabile, comisia numit` \n acest sens va \ntocmi un proces-verbal de constatare, care trebuie s` cuprind`: indicarea subiectului abaterii disciplinare, descrierea faptei, descrierea modului
\n care s-a desf`[urat cercetarea disciplinar` prealabil` [i ascultarea salariatului, prezentarea condi]iilor [i \mprejur`rilor \n care fapta a fost s`vr[it`, prezentarea consecin]elor abaterii disciplinare, a comport`rii generale \n
serviciu a salariatului [i a eventualelor sanc]iuni disciplinare suferite anterior de c`tre salariat, stabilirea gradului de vinov`]ie a salariatului, probele administrate [i propunerile persoanei/comisiei \mputernicite de c`tre
angajator s` realizeze cercetarea disciplinar` prealabil` de clasare a cauzei sau de sanc]ionare disciplinar` a
salariatului.
Lucr`rile comisiei de disciplin` se consemneaz` \ntr-un registru de procese-verbale.
4
Ca urmare a sesiz`rii conducerii Angajatorului cu privire la s`vr[irea unei abateri disciplinare sau a constat`rii
\nc`lc`rii de c`tre un salariat a normelor legale, regulamentului intern, contractului individual de munc` sau contractului colectiv de munc` aplicabil, ordinelelor [i dispozi]iilor legale ale conduc`torilor ierarhici, angajatorul va
dispune efectuarea cercet`rii disciplinare prealabile, numind o comisie \n acest sens.
5
Data \ntrunirii comisiei.
6
Denumirea angajatorului.
7
Sub sanc]iunea nulit`]ii absolute, nici o sanc]iune, cu excep]ia avertismentului scris, nu poate fi dispus` mai
\nainte de efectuarea unei cercet`ri disciplinare prealabile.
2

Concedierea perfect`, de la A la Z

Proces-verbal privind desf`[urarea procedurii cercet`rii disciplinare prealabile


8

Denumirea angajatorului.
Din comisie va face parte f`r` drept de vot, \n calitate de observator, [i un reprezentant al organiza]iei sindicale
al c`rui membru este salariatul cercetat.
10
|n cursul cercet`rii disciplinare prealabile, salariatul are dreptul s` formuleze [i s` sus]in` toate ap`r`rile \n
favoarea sa [i s` ofere persoanei \mputernicite s` realizeze cercetarea disciplinar` prealabil` toate probele [i motiva]iile pe care le consider` necesare, precum [i dreptul s` fie asistat, la cererea sa, de c`tre un reprezentant al
sindicatului al c`rui membru este.
Salariatul are dreptul s` cunoasc` toate actele [i faptele cercet`rii [i s` solicite \n ap`rare probele pe care le consider` necesare.
11
De exp.:
[eful compartimentului din care face parte salariatul;
un organ de control intern sau din afara centrului;
prin autosesizare, atunci cnd persoana abilitat` s` aplice sanc]iunea constat` \n mod direct s`vr[irea unei abateri disciplinare;
orice alt` persoan` care, avnd cuno[tin]e despre s`vr[irea abaterii, sesizeaz` conducerea centrului \n acest
sens.
12
Se prezint` \n detaliu abaterile disciplinare, cu men]ionarea datei s`vr[irii lor.
13
Subiectul abaterii disciplinare.
14
|n vederea desf`[ur`rii cercet`rii disciplinare prealabile, salariatul va fi convocat \n scris de persoana/comisia
\mputernicit` de c`tre angajator s` realizeze cercetarea disciplinar` prealabil`, precizndu-se obiectul, data, ora
[i locul \ntrevederii. Comisia \l va convoca \n scris pe salariatul cercetat, cu cel pu]in 5 zile lucr`toare \nainte (art.
75 alin. (3) din Contractul colectiv de munc` unic la nivel na]ional 2007-2010).
15
Se va preciza modalitatea de comunicare: personal; prin registratur`;prin po[t` (scrisoare recomandat`, cu confirmare de primire) etc.
16
Subiectul abaterii disciplinare.
17
De exp.:
copia adresei, re]inut` de Compartimentul Resurse Umane;
confirmarea de primire, primit` prin po[t`;
registrul/condica de expedi]ie, \n care au fost men]ionate: natura actului comunicat, precum [i data [i faptul
primirii sub semn`tur` sau refuzul de a semna al salariatului, date certificate prin semn`tura persoanei care a
f`cut comunicarea.
18
Subiectul abaterii disciplinare.
19
Neprezentarea salariatului la convocarea f`cut`, f`r` un motiv obiectiv, d` dreptul angajatorului s` dispun`
sanc]ionarea, f`r` efectuarea cercet`rii disciplinare prealabile.
20
Comisia numit` pentru efectuarea cercet`rii disciplinare prealabile are obliga]ia de a lua o not` scris` de la
salariatul ascultat, not` \n care se va preciza pozi]ia salariatului fa]` de fapta pe care a comis-o [i \mprejur`rile
invocate \n ap`rarea sa.
21
Subiectul abaterii disciplinare.
22
Se prezint` \n detaliu abaterile disciplinare, cu men]ionarea datei s`vr[irii lor.
23
Se prezint` \n detaliu \mprejur`rile \n care au fost s`vr[ite abaterile disciplinare.
24
Se prezint` \n detaliu obliga]iile de serviciu \nc`lcate.
25
Se prezint` \n detaliu normele legale, dispozi]iile din regulamentul intern, din contractul individual de munc`,
contractul colectiv de munc` aplicabil sau ordinelele [i dispozi]iile conduc`torilor ierarhici \nc`lcate.
26
Se prezint` \n detaliu normele de comportare \nc`lcate.
27
Se prezint` \n detaliu normele legale, dispozi]iile din regulamentul intern, din contractul individual de munc`,
contractul colectiv de munc` aplicabil sau ordinelele [i dispozi]iile conduc`torilor ierarhici \nc`lcate.
28
Salariatul a prev`zut rezultatul faptei [i a urm`rit producerea lui.
29
Salariatul a prev`zut rezultatul negativ, nu l-a urm`rit, dar a acceptat producerea lui.
30
Salariatul a prev`zut rezultatul faptei sale, nu l-a urm`rit [i nici nu l-a acceptat, considernd f`r` temei c` acesta nu se va produce.
31
Salariatul nu a prev`zut rezultatul negativ, de[i trebuia [i putea s`-l prevad`.
32
Cauzele de exonerare sau de neresponsabilitate prev`zute de dispozi]iile legale \n vigoare sunt: legitima
ap`rare, starea de necesitate, constrngerea fizic` [i moral`, cazul fortuit, for]a major`, eroarea de fapt [i executarea ordinului de serviciu.
33
Se vor trece abaterile disciplinare s`vr[ite \n trecut de salariat.
Nu se vor trece sanc]iunile disciplinare reabilitate de drept.
34
Se prezint` comportarea general` \n serviciu a salariatului.

R& S

RENTROP & STRATON

Concedierea perfect`, de la A la Z

Proces-verbal privind desf`[urarea procedurii cercet`rii disciplinare prealabile


35

Nu au fost/au fost respectate. Sanc]iunea disciplinar` poate fi stabilit` [i trebuie comunicat` \n scris salariatului \n termen de 30 de zile calendaristice de la data lu`rii la cuno[tin]` despre s`vr[irea abaterii disciplinare, dar
nu mai trziu de 6 luni de la data s`vr[irii faptei.
36
Se vor trece \nscrisurile analizate de Comisie (procese-verbale \ntocmite de organe de control, extrase din condica de prezen]`, declara]ii ale salaria]ilor etc.) sau orice alte probe administrate \n cauz`.
37
Subiectul abaterii disciplinare.
38
Sanc]iunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul \n cazul \n care salariatul s`vr[e[te o abatere disciplinar` sunt:
a) avertismentul scris;
b) suspendarea contractului individual de munc` pentru o perioad` ce nu poate dep`[i 10 zile lucr`toare;
c) retrogradarea din func]ie, cu acordarea salariului corespunz`tor func]iei \n care s-a dispus retrogradarea, pentru o durat` ce nu poate dep`[i 60 de zile;
d) reducerea salariului de baz` pe o durat` de 1- luni cu 5-10%;
e) reducerea salariului de baz` [i/sau, dup` caz, [i a indemniza]iei de conducere pe o perioad` de 1-3 luni cu 510%;
f) desfacerea disciplinar` a contractului individual de munc`.
Amenzile disciplinare sunt interzise. Pentru aceea[i abatere disciplinar` se poate aplica numai o singur`
sanc]iune.
39
Se vor men]iona propunerile sau opiniile separate, care nu au \ndeplinit votul majorit`]ii membrilor comisiei,
cu motivarea [i sub semn`tura sus]in`torului.

10

Concedierea perfect`, de la A la Z