Sunteți pe pagina 1din 12

COLECŢIA:

CULTURĂ GENERALĂ

INTERNET, E-MAIL şi SOFTWARE


PENTRU SENIORI

Ce este Internet? What Is Internet?

Internet, cunoscut şi ca net este un sistem de The Internet, also known as "the Net," is a
reţea de computere accesibil în toată lumea worldwide system of computer networks in
prin intermediul căruia utilizatorii de pe orice which users at any one computer can get data
calculator pot obţine date din orice alt from any other computer. It was conceived by
calculator. A apărut în 1969 pus la punct de the Advanced Research Projects Agency
Advanced Research Projects Agency (ARPA) (ARPA) of the U.S. government in 1969 and
în baza unui program al guvernului S.U.A. şi a was first known as the ARPANET. The original
fost cunoscut iniţial sub numele de ARPANET. aim was to create a network that would allow
Scopul iniţial a fost acela de a crea o reţea users of a computer at one university to be
care să permită utilizatorilor de calculatoare able to communicate with computers at other
dintr-o universitate să comunice cu utilizatorii universities. A side benefit of ARPANET's
altor calculatoare din alte universităţi. design was that, because messages could be
Beneficiul reţelei ARPANET a fost acela că, sent in more than one direction, the network
mesajele putând fi transmise spre mai multe could continue to function even if parts of it
direcţii, reţeaua putea continua să funcţioneze were destroyed in the event of a military attack
chiar dacă părţi din aceasta erau distruse de or other disaster. Today, the Internet is self-
atac militar sau de alte dezastre. Astăzi, sustaining and is used by hundreds of millions
Internet este independent şi este folosit de of people worldwide. For many Internet users,
milioane de oameni din toată lumea. Pentru e-mail has replaced the Post Office for short
utilizatorii Internet, poşta tradiţională a fost messages. You can also carry on live
înlocuită cu e-mail (poşta electronică) pentru conversations with other computer users using
mesajele scurte. Se poate conversa direct cu Internet Chat. Currently, Internet telephone
alţi utilizatori prin Internet Chat. Acum, hardware and software allow real-time voice
programele de telefonie prin Internet permit conversations (VOIP) including free long
conversaţii în timp real (VOIP) între două distance for voice calls between two
calculatoare, chiar şi pe distanţe foarte mari. computers. The most widely used part of the
Cea mai folosită componentă este World Wide Internet is the World Wide Web ("the Web").
Web (numită pe scurt web). Pe multe pagini On most web sites, certain words or phrases
web, anumite cuvinte sau fraze apar în text în appear in text of a different color than the rest
culoare diferită sau uneori subliniate. Dacă and sometimes also underlined. When you
puneţi mouse-ul asupra acestor cuvinte sau point to one of these words or phrases by
fraze şi daţi click, sunteţi transferaţi la o pagină clicking the left button of your mouse, you will
asociată cu acele cuvinte sau fraze. Acestea be transferred to the page that is associated
se numesc hyperlinks sau legături (links). with this word or phrase. These are called
Uneori există butoane, imagini, sau părţi de hyperlinks or links. Sometimes there are
imagini pe care se poate da click cu mouse-ul. buttons, images, or portions of images that
Dacă mutaţi săgeata mouse-ului asupra unei can be "clicked". If you move the pointer over
reclame de pe pagina web respectivă şi a spot on a web site and the pointer changes
săgeata se transformă într-o mânuţă into a hand, this indicates that you can click
înseamnă că dacă daţi click de mouse veţi fi it and be transferred to another site. With the
transferaţi la o altă pagină web. Prin web, you have access to millions of pages of
intermediul web aveţi acces la milioane de information. Web browsing is done with a web
pagini cu informaţii. Traficul pe web se face browser. Currently, the most popular web
printr-un navigator web (web browser). Cele browsers are Microsoft Internet Explorer and
mai populare navigatoare web sunt Internet Mozilla Firefox. Another excellent alternative is

-1-
Explorer şi Mozilla Firefox. O altă alternativă Opera. Depending on your connection speed,
excelentă este Opera. În funcţie de viteza de browsers can support such advanced features
conectare, navigatoarele web pot suporta as animation, video, sound, and music. All of
facilităţi pentru animaţie, film, sunet şi muzică. these browsers can be downloaded absolutely
Toate aceste motoare de căutare pot fi free. Personally, I use Mozilla Firefox, which I
descărcate absolut gratuit. Personal, folosesc do recommend for all users.
Mozilla Firefox pe care îl recomand tuturor
utilizatorilor.

Motoare de căutare (search engines) Search Engines

Există practic sute de motoare de căutare pe There are literally hundreds of search engines
Internet. Totuşi, eu folosesc unul, deoarece on the internet. However, there is only one that
îmi oferă tot ce-mi doresc. Este vorba de I use and that you will ever need.... Google.
Google. Alte motoare de căutare populare Other popular search engines are Yahoo and
sunt Yahoo şi MSN. MSN.

E-mail E-mail

Un studiu recent a arătat că persoanele de A recent study reveals that seniors who
vârsta a treia care lucrează la calculator sau become adept at and use a computer appear
folosesc calculatorul, suferă în mai mică to have fewer depressive symptoms than
proporţie de sindrom depresiv, comparativ cu those older adults who aren't so
bătrânii care nu sunt deloc legaţi de tehnologia technologically connected. Given the social
modernă. Pe baza informaţiilor adunate privind and informational nature of older adults'
natura socială şi de informare a acestor computer practices - e-mail, chat rooms and
persoane în vârstă, care au legătură cu health information gathering, for example, it
calculatorul – prin conversaţii pe e-mail sau seemed likely that this would be beneficial to
chat, precum şi prin navigarea pe Internet în an individual's overall mental health. However,
căutarea unor informaţii, pare să fie chiar these findings are among a generally highly
benefică pentru sănătatea mintală a acestor educated group residing in a limited
persoane. Cu toate acestea, rezultatele geographic area. 22% of Americans 65 and
studiului s-au raportat la un grup educat de older use the Internet. The percent of seniors
persoane dintr-o zonă limitată din punct de who go online has jumped by 47% between
vedere geografic. 22% dintre americanii trecuţi 2000 and 2004. In a February 2004 survey,
de 65 ani folosesc calculatorul pentru navigare 22% of Americans age 65 or older reported
pe Internet. Între anii 2000-2004 procentul having access to the Internet, up from 15% in
acestora a depăşit chiar 47%. Într-un raport 2000. That translates to about 8 million
din februarie 2004, 22% dintre americanii de Americans age 65 or older who use the
65 ani, sau mai în vârstă, aveau acces la Internet. By contrast, 58% of Americans age
Internet, faţă de doar 15% în anul 2000. 50-64, 75% of 30-49 year-olds, and 77% of
Înseamnă că aproape 8 milioane de americani 18-29 year-olds currently go online. In the year
de 65 ani sau mai în vârstă folosesc Internet- 2000, about 40% were women. The gender
ul. Prin contrast, celelalte categorii de vârstă ratio among wired seniors has shifted to 50%
care intră online sunt acoperite de următoarele men and 50% women in 2004. Still, most
procente: 58% - 50-64 ani; 75% – 30-49 ani; seniors live lives far removed from the
77% 18-29 ani. În anul 2000, procentul la Internet, know few people who use email or
femeile care intrau pe Internet a fost de 40%, surf the Web, and cannot imagine why they
iar în anul 2004 el a fost egal împărţit între would spend money and time learning how to
bărbaţi şi femei. Există încă bătrâni care nu au use a computer. My advice for all seniors: It’s
legătură cu Internet-ul, cunosc puţine Better Late Than Never!
persoane care folosesc e-mail sau care intră
pe Internet şi care nu concep să cheltuie bani

-2-
şi timp ca să înveţe cum să folosească un
calculator. Sfatul meu pentru toţi seniorii: Mai
bine mai târziu, decât niciodată!

E-MAIL = MESAJUL ELECTRONIC What is E-mail?

Ce este un e-mail? Un e-mail este un mesaj What is e-mail? E-mail is an electronic


electronic transmis de la un computer către message sent from one computer to another.
un alt computer. Puteţi transmite sau primi You can send or receive messages with
mesaje cu anexe, cum ar fi fotografii, muzică, attachments, such as photos, music, video
filme şi alte documente. Un e-mail pleacă de la and other documents. E-mail passes from one
un computer spre un mail server şi de aici computer, known as a mail server, to another
spre un alt computer, prin acces la Internet. as it travels over the Internet. Once it arrives at
Odată ajuns la destinaţie în mail server, the destination mail server, it's stored in an
mesajul este stocat într-o cutie electronică electronic mailbox until the recipient retrieves
până în momentul primirii lui de către it. This whole process is extremely fast and
destinatar. Întregul proces se derulează rapid lets you quickly communicate with people
ceea ce facilitează comunicarea promptă cu around the world at any time.
persoane din toată lumea în orice moment.

Ca să primiţi un e-mail aveţi nevoie de un To receive e-mail, you need an account on a


cont pe un mail server. Puteţi accesa contul mail server. You can retrieve your email from
vostru de e-mail de oriunde în lume, atâta anywhere in the world, as long as you have
timp cât aveţi acces la Internet. Mesajele access to the Internet. Your incoming e-mail is
primite sunt transmise de la un Post Office sent from a Post Office Protocol (POP)
Protocol (POP) server. Standardul pentru server. The current standard for receiving e-
primirea mesajelor este POP3. mail is POP3.

Ca să transmiteţi un e-mail trebuie să aveţi To send e-mail, you need access to a mail
acces la un mail server care livrează mesajul server that forwards your mail. The standard
vostru. Protocolul standard folosit pentru protocol used for sending Internet e-mail is
transmitere e-mail pe Internet se numeşte called Simple Mail Transfer Protocol
Simple Mail Transfer Protocol (SMTP). (SMTP). When you send an e-mail, your
Când transmiteţi un e-mail, computerul vostru computer sends it to an SMTP server. The
îl transmite la un SMTP server. Server-ul server looks at the e-mail address and then
depistează adresa destinatarului şi îl transmite forwards it to the recipient's mail server, where
către mail server-ul destinatarului, unde este it is stored until the addressee retrieves it. You
stocat până când destinatarul îl descarcă de can send e-mail anywhere in the world to
acolo. Puteţi transmite mesaje oriunde în anyone who has an e-mail address. All
lume, către orice destinatar care deţine o Internet Service Providers (ISPs) offer at
adresă de e-mail. Toţi furnizorii de servicii least one e-mail address with every account.
Internet (Internet Service Providers = ISPs)
oferă cel puţin o adresă de e-mail pentru
fiecare cont.

Pe lângă mesajele electronice, puteţi transmite In addition to e-mail messages, you can also
anexe, documente, fotografii, muzică, filme şi attach documents, photos, audio, video and
alte fişiere de program – atâta timp cât other software files - as long as the person
persoana care primeşte aceste anexe are receiving the attachment has the software to
programul pentru deschiderea fişierelor open the file. Email attachments are made
respective. Anexele e-mail pot fi transmise prin possible through the use of the Multi-purpose
folosirea Multi-purpose Internet Mail Internet Mail Extension (MIME) and other
Extension (MIME) şi a altor tipuri de codări. types of encoding.

-3-
Ca o concluzie: As a conclusion:
™ POP = mesaj mail primit ™ POP = incoming mail
™ SMTP = mesaj mail transmis ™ SMTP = outgoing mail

PROGRAME PENTRU E-MAIL E-MAIL SOFTWARE

Microsoft Outlook – versiunea 2003 se Microsoft Outlook – version 2003 comes in


găseşte în pachetul Microsoft Office. Interfaţa bundle with Microsoft Office. The software
programului are două panouri. Panoul din interface has a dual-pane format. The bottom
stânga are 4 tab-uri: section of the left-hand pane has four tabs:
mail Mail,
calendar Calendar,
contacte Contacts,
sarcini Tasks.
Când daţi click pe un tab, se derulează meniul When you click on a tab, the top portion of the
aferent acestuia. Panoul din dreapta se left pane displays features of that function. The
schimbă şi el în funcţie de ce alegeţi. Puteţi right-hand pane also changes depending on
vizualiza calendarul pe săptămână sau pe the function you choose. You can view your
lună. Puteţi adăuga note la o dată calendar by week or month. You can enter
calendaristică, puteţi pune alarmă, puteţi să notes about a calendar entry, set a reminder,
faceţi o legătură la un contact de la acea dată. and link it to a contact. You can also set up a
Puteţi face programări zilnice sau daily or weekly schedule, so you can see your
săptămânale aşa încât să vizualizaţi toată busy, free, out of office, or currently
agenda voastră dintr-o singură privire. Tab-ul unscheduled time at a glance. The Contacts
Contacte oferă mai multe câmpuri de feature offers various fields for information,
informare, cum sunt: nume, adresă, telefon, such as name, address, telephone, fax, e-mail
fax, adresă e-mail, companie şi categorie. address, company, and category. The Tasks
Tab-ul Sarcini vă oferă o serie de liste “ce am feature lets you make a to-do list. You can use
de făcut”. Atenţie! Trebuie să înregistraţi the left-hand pane to view or sort. Caution:
programul Office 2003 ca să nu aveţi limitare Microsoft's activation feature limits some
la opţiuni. Dacă folosiţi Office de 50 de ori fără features until you register Office 2003. If you
să înregistraţi programul, anumite opţiuni nu use Office 50 times without activating it, many
mai sunt active. Mai mult, deoarece Outlook more features will be disabled. In addition,
foloseşte Internet Explorer ca să transmită since Outlook uses Internet Explorer to render
mesaje în stil web, calculatorul vostru este web-style email it is vulnerable to the same
vulnerabil. security weaknesses.

Mozilla Thunderbird are filtru spam şi Mozilla Thunderbird features e-mail


detector built-in phishing pentru protejare authentication with spam filtering and a built-
împotriva mesajelor scams. Scanează orice in phishing detector to help protect against
mesaje primite pentru depistarea mesajelor e-mail scams. It scans any incoming mail for
junk pe care le mută imediat în folderul junk what it thinks is junk and immediately moves it
direct din Inbox (dacă aveţi încredere, puteţi to a junk folder for review, removing it from
seta programul Thunderbird să le şteargă your Inbox (if you trust it, I think you can have
direct din Inbox). Programul lucrează foarte Thunderbird just delete it). It works extremely
bine. Dacă pune ceva de care aveţi nevoie în well. If it puts anything in the junk folder that it
junk folder puteţi identifica mesajul şi puteţi shouldn't, you just identify the message as
da click pe “Not Junk” iar a doua oară "Not Junk" and it won't do it again. Other
programul nu mai pune mesajele de la acel features include autosaving of messages in
expeditor în acel folder. Alte utilităţi includ progress as drafts, automatic spelling
salvarea automată a mesajelor în derulare ca checking as the user types a message, and
ciorne, verificarea greşelilor de tastare şi automatic updating of the software.
actualizarea automată a programului. Thunderbird also has support for podcasts

-4-
Programul permite monitorizare podcasts şi and RSS feeds. The program can detect
RSS. Programul poate detecta dacă un whether a podcast is an audio or video file
podcast este un fişier audio sau video şi îl and will run it in the correct player on a user's
redă cu player-ul corect din calculatorul computer. Mozilla Thunderbird does not use
utilizatorului. Mozilla Thunderbird nu foloseşte Internet Explorer to render e-mail and does not
Internet Explorer pentru a transmite mesajele support the dangerous ActiveX controls so it
şi nu are legătură cu controalele ActiveX, is not vulnerable to the same security
aşadar nu este vulnerabil ca Microsoft weaknesses as Microsoft Outlook.
Outlook.

Microsoft Outlook Express – Acest program Microsoft Outlook Express - This program is
este extrem de expus la viruşi şi spioni şi nu extremely vulnerable to viruses and spyware
mai este asistat de Microsoft. and is no longer supported by Microsoft.

Cum transmit un e-mail cu anexe E-mai With Attachments

Transmiterea Sending
Transmiterea unui e-mail este foarte simplă şi Sending an e-mail is simple and fast. In
rapidă. În Microsoft Outlook daţi click pe New Microsoft Outlook, click on New and in
iar în Thunderbird daţi click pe Write. Daţi click Thunderbird, click on Write. Click on the little
pe icoana cu address book şi selectaţi adresa picture of an address book and select an
la care transmiteţi mesajul, sau scrieţi manual address to send the e-mail to or write the
adresa de e-mail a destinatarului. Scrieţi la address in manually. Write something
Subject ceva semnificativ privind mesajul. meaningful in the subject box. People read the
Oamenii citesc mai întâi ce scrie la Subject şi subject line and decide to open, reply, or trash
apoi se hotărăsc să deschidă, să răspundă, an e-mail. Do not use Urgent in Subject. Keep
sau să arunce la lada de gunoi (trash) mesajul it readable, add a line between paragraphs.
primit. Nu folosiţi Urgent la Subject. Scrieţi Don’t type in all capital letters; in the Internet
textul mesajului cursiv, daţi Enter între world, all-caps means shouting. Avoid
paragrafe. Nu bateţi mesajul cu majuscule, în attachments whenever possible; they can
limbajul Internet acest lucru înseamnă că ţipaţi contain viruses and can take a long time to
la persoana la care vă adresaţi. Evitaţi anexele load depending on their size. Check your e-
la mesaj pe cât posibil, ele pot conţine viruşi mail for spelling and grammatical errors. The
sau se descarcă greu, în funcţie de mărimea spell checker in your e-mail won’t catch every
anexelor. Verificaţi dacă aţi scris gramatical mistake. Caution! Don’t send anything over e-
corect. Intrumentul de verificare scriere mail that is strictly confidential. CC stands for
corectă nu evidenţiază întotdeauna toate Carbon Copy. It means people whose e-mail
greşelile. Atenţie! Nu scrieţi date confidenţiale addresses appear after the CC label will
în e-mail. CC (Carton Copy) înseamnă copie receive a copy of the e-mail. The CC header
ca cea la indigo. Înseamnă adrese de e-mail would also appear inside the header of the
ale destinatarilor cărora trimiteţi mesajul în received message for everyone to see. BCC
copie. CC apare la toţi destinatarii care stands for Blind Carbon Copy which is similar
primesc mesajul. BCC (Blind Carbon Copy) to CC except that the e-mail addresses of the
înseamnă copie oarbă la indigo, similar cu CC, people listed in this field do not appear in the
cu excepţia că adresele de e-mail ale received message header. Therefore, the
destinatarilor incluse aici nu apar în mesajul recipients in the TO or CC fields will not know
tuturor destinatarilor. Aşadar, destinatarii a copy was sent to these BCC addresses.
trecuţi la rubrica TO sau CC nu vor şti că a
fost transmisă o copie a mesajului şi
destinatarilor trecuţi la rubrica BCC.

-5-
Despre anexele e-mail Dealing With E-mail Attachments
Anexele sunt fişiere ataşate unui mesaj Attachments are files you include with an
electronic. Indiferent de ce program folosiţi, email message. Follow these basic tips when
urmaţi cu stricteţe regulile de mai jos: dealing with attachments in an email message,
no matter what email program you're using:
™ nu deschideţi nici o anexă decât dac㠙 Do not open any attachment unless you
cunoaşteţi cine a transmis-o, de unde şi know whom it's from and you were
numai dacă aşteptaţi vreun mesaj cu expecting it. Let the person know in
anexe; anunţaţi în prealabil persoana advance when you send attachments. If
căreia transmiteţi mesajul că urmează you receive an attachment you weren't
să-i transmiteţi un e-mail cu anexe; expecting, check to see if the person
dacă totuşi primiţi un e-mail cu anexe, really sent it.
verificaţi dacă într-adevăr persoana ™ If you receive an e-mail message with
care a transmis mesajul a transmis an attachment from someone you don't
ceva cu anexe. know, delete it immediately.
™ dacă primiţi un e-mail cu anexe de la ™ Keep your antivirus and antispyware
cineva necunoscut, ştergeţi-l imediat; software updated.
™ să aveţi instalat în calculator un ™ Use an e-mail program with spam
program antivirus şi antispy actualizate; filtering built-in, such as Microsoft
™ folosiţi un program e-mail cu filtru spam Outlook or Mozilla Thunderbird. Web
precum Microsoft Outlook sau Mozilla based e-mail services like Gmail
Thunderbird; programele de e-mail prin (Google) and Yahoo! Mail also feature
web cum sunt Gmail (de la Google) şi spam filtering.
Yahoo! Mail (de la Yahoo) au incluse ™ Add a personal password to the text of
filtru spam. your e-mail message that your friends
™ folosiţi un fel de parolă la mesajul dvs. and family also know. If they send
text când transmiteţi un e-mail, cuvânt attachments and you see the password
de care prietenii şi familia să aibă then you'll know it really came from
cunoştinţă; dacă transmit anexe fără să someone you know.
vă anunţe şi mesajele includ acest
cuvând, ştiţi sigur că vin de la cineva
cunoscut.

Cum transmiteţi anexele prin e-mail How to send attachments (documents,


(documente, foi de calcul, fotografii şi tot spreadsheets, photos or most types of
felul de fişiere) – majoritatea programelor files) by email (most email programs work
lucrează cam în acelaşi fel: the same way):
1. Deschideţi programul e-mail, deschideţi 1. Open your email program, open a new
mesaj nou şi scrieţi mesajul. message window and write your
2. Daţi click pe icoana attachment (icoana message.
care are o agrafă) sau selectaţi Insert 2. Click on the attachment icon (the paper
fişier de pe bara de meniu. clip) or Insert the file by selecting from
3. Căutaţi în calculator unde este fişierul the drop down menu.
pe care doriţi să-l anexaţi. 3. Browse your hard drive to locate the file
4. Daţi click pe el să-l selectaţi, apoi daţi you want to attach.
click pe butonul Insert. 4. Click it to highlight the name, then click
5. Apare o icoană sau un mesaj care vă the Insert button.
înştiinţează că fişierul a fost anexat. 5. An icon or message should appear
6. Anexa apare în cadrul mesajului. showing that the file has been attached.
7. Daţi click pe butonul Send. 6. The attachment icon appears in the
message.
7. Click the Send button.

-6-
Anexarea fotografiilor digitale la un e-mail Sending Digital Photos as Email
Attachments
Din nefericire, fotografiile digitale sunt foarte Unfortunately, digital camera photos are
mari fizic. Dacă destinatarul are limită privind extremely large in physical size. The receiver
dimensiunea mesajului, aceste anexe mari may not appreciate this, especially if her ISP
blochează căsuţa poştală a destinatarului, puts a limit on the size of email attachments to
făcând imposibil accesul. Redimensionaţi be received. Many times, these large
fotografiile. Utilizatorii Windows XP au o attachments will clog the inbox, making it
facilitate din sistemul de operare sau prin impossible to access remaining mail. Resize
programe cum ar fi Picasa care the photos. Users of Windows XP have a way
redimensionează copiile fotografiilor înainte de to do this built right into the operating system,
a le transmite ca anexe la un mesaj electronic. and many photo cataloging programs, such as
Folosiţi Windows XP pentru redimensionare şi Picasa, have an e-mail feature that will resize
e-mail, fără a altera originalele fotografiilor: copies of the pictures before sending them.
Use Windows XP's automated function to
resize and email a group of pictures without
altering your originals:
1. Intraţi în Explore şi apoi în dosarul unde 1. Navigate in Explore and then to the
aveţi fotografiile pe care doriţi să le folder containing the pictures you wish
transmiteţi ca anexe. to email.
2. Pe bara de intrumente sus, deasupra 2. In the toolbar at the top of the folder,
dosarului, să nu fie selectate opţiunile make sure Search and Folders are not
Search şi Folders. selected so you can see the tasks panel
3. Selectaţi fişierul sau fişierele de anexat to the left of the files list.
(cu SHIFT + săgeată în jos, sau CTRL 3. Select the file or group of files that you
+ click de mouse). wish to email (use Shift+down arrow or
4. În stânga, daţi click pe E-mail the Ctrl+mouse click to select multiple
selected items sub File and Folder files).
Tasks. Apare fereastra Send Pictures 4. In the tasks panel on the left, click on
by E-mail. Email the selected items under File and
5. Selectaţi Make all my pictures smaller. Folder Tasks. The Send Pictures by E-
6. Daţi click pe Show more options. Mail box will appear.
7. Selectaţi o dimensiune pentru fotografii. 5. Select Make all my pictures smaller.
Cea mai mică dimensiune este optimă 6. Click Show more options.
iar fişierele sunt reduse ca dimensiune. 7. Choose a size for your pictures. The
8. Daţi click pe OK. small option is suitable for most
9. Apare o bară de progresie care indică purposes and will give you the best
reducerea dimensiunii fotografiilor, reduction in file size.
după care apare în programul e-mail 8. Click OK.
default mesaj nou e-mail. 9. A status bar appears as Windows
10. Windows introduce automat toate resizes the files, then a new message is
fişierele anexate la Subject. Dacă doriţi opened in your default mail program
schimbarea, daţi click pe o anexă şi with your pictures attached.
Delete de pe tastatură. 10. Windows inserts the file names into the
11. Completaţi adresa destinatarului, subject field of the message. You will
adăugaţi mesajul personal şi click pe probably want to change this (Delete).
Send. 11. Fill in the recipients e-mail address(es),
add a personal message, and you're
ready to send.

-7-
E-mail pe web Web-based e-mail suppliers
E-mail pe web stochează pe un mail server Web-based e-mail is stored remotely on a mail
mesajele, adică este accesibil din orice colţ al server, which means that it is accessible
lumii unde există conexiune la Internet şi de anywhere there is an Internet connection and
pe un calculator cu un navigator web (web a web browser. Web-based e-mail accounts
browser). E-mail pe web poate fi rapid şi can be set up simply and quickly and can
simplu configurat şi are un grad ridicat privind provide a degree of anonymity. The ability to
starea anonimă a utilizatorului. Posibilitatea de use it anywhere means it is harder to trace the
a fi folosit de oriunde face mai grea depistarea individual who uses it.
utilizatorului.
Avantaje: Advantages:
• întreţinere centralizată a programului e- ™ Centralized maintenance of the e-mail
mail program
• copii de siguranţă, actualizare şi ™ Backups, upgrades and security fixes
securizare automate are done automatically.
• majoritatea furnizorilor de astfel de ™ Many web-based email providers offer
căsuţe poştale electronice oferă spam and virus prevention.
protecţie împotriva spam şi virus.
Dezavantaje: Disadvantages:
• utilizatorul trebuie să fie online ca să • The user must stay online to read and
citească şi să scrie un e-mail write e-mail.
• utilizatorul nu poate stoca mesajele pe • The user cannot keep the messages on
calculatorul propriu their local hard drive.
• conturile sunt supuse atacurilor spam • Web-based email accounts are often
targets of spam.

Furnizori populari de e-mail pe web Popular Web-based Email Providers

Gmail (de la Google) Gmail (Google)


Cotat: Rating:
Preţ (din ianuarie 2007): GRATUIT Price (Jan. 2007): FREE
Gmail oferă 2 gigabytes de stocare online. Gmail offers 2 gigabytes of online storage.
Acces liber Post Office Protocol (POP) şi Free Post Office Protocol (POP) access and
transmitere de la orice adresă. Sortare, sending from any address. Sorting, searching
căutare şi marcare care permit găsirea rapidă and tagging let you easily find and organize e-
şi organizarea mesajelor. Din motive de mails. For security purposes, Gmail requires a
securitate, Gmail solicită un telefon mobil mobile phone to sign up.
pentru activarea contului. Yahoo! Mail
Yahoo! Mail Rating:
Cotat: Price (Jan. 2007): FREE
Preţ (din ianuarie 2007): GRATUIT Yahoo! Mail provides a free 1 gigabyte online
Yahoo! Mail oferă gratuit 1 gigabyte online e-mail account. You can turn off automatic
pentru fiecare cont de e-mail. Puteţi bloca downloading of remote images for enhanced
descărcarea imaginilor pentru securitate security. Yahoo! Mail offers mail filters and
sporită. Yahoo! Mail oferă filtre şi programe de views, message flags and powerful mail
vizualizare, steaguri pentru mesaje şi căutare search across folders. PhotoMail, integrating
puternică în dosarele cu mesaje. Programul Yahoo! Photos with Yahoo! Mail, makes it
PhotoMail, integrat în Yahoo! Photos cu easy to upload and share photos.
Yahoo! Mail, uşurează încărcarea şi MSN Hotmail
distribuirea fotografiilor. Rating:
MSN Hotmail Price (Jan. 2007): FREE
Cotat: MSN Hotmail comes with only 250 megabytes

-8-
Preţ (din ianuarie 2007): GRATUIT of online storage and lacks POP access.
MSN Hotmail vine cu numai 250 megabytes Secure messaging is not supported. E-mail
stocare de mesaje şi nu are acces POP. management as well as spam filtering are not
Securizarea mesajelor nu este oferită. up to par.
Administrarea mesajelor şi filtrul spam nu sunt
la cote maxime.

Program Software
Ce este un „software” What is “software”
Software, cunoscut şi sub numele de program Software, also known as programs or
sau aplicaţie, reprezintă instrucţiunile de applications, is operating instructions for
operare pentru o aplicaţie anume. specific task based applications. The computer
Procesoarele computerului (CPUs) urmează processors (CPUs) carry out these
aceste instrucţiuni. Ele includ pachete de instructions. These include packaged
programe folosite pentru editare grafică, programs used for graphic editing, word
procesare de texte, bază de date, jocuri şi processing, databases, games, and so on.
altele. Software trebuie scris pentru un anumit Software has to be written for a specific
sistem de operare (OS) cum ar fi Windows, computer operating system (OS) like
Mac OS şi Linux. Windows, Mac OS, and Linux.

Pachetele Office – Reprezintă o colecţie de Office Suites – Is a collection of powerful


programe puternice destinate afacerilor dar şi programs for business and home use. Suites
folosirii personale. Pachetele de acest gen make it easy for users to create and share
permit utilizatorilor să creeze şi să schimbe information in databases, spreadsheets, and
informaţiile prin baze de date, foi de calcul, word processors, as well as other applications
procesoare de texte, dar şi prin alte aplicaţii. like presentation software.

Microsoft Office (versiunile 2003 şi 2007) Microsoft Office (version 2003 and version
este pachetul cel mai utilizat. Mai sunt şi alte 2007) is the leading office suite. There is also
programe precum Corel şi Open Office. Corel and Open Office. Most office suites
Majoritatea programelor office conţin contain the following four types of programs:
următoarele patru tipuri de programe:
• Procesare texte – Un program pe • Word processor - A computer program
calculator destinat să înlocuiască designed to replace the typewriter. A
maşina de scris. Procesorul de texte word processor can create, edit, print,
poate crea, edita, imprima şi stoca and store documents.
documentele. • Spreadsheet - A computer program that
• Procesare tabele (foi de calcul) – Un lets the user enter numbers or text into
program pe calculator care permite a table with rows and columns. These
utilizatorului să introducă date numbers can be manipulated using
numerice sau texte în foi tabelare cu formulas.
rânduri şi coloane. Aceste cifre pot fi • Presentation program - A computer
calculate cu ajutorul formulelor. program used to create and display
• Program de prezentare – Un program presentations, usually in the form of a
folosit pentru a crea prezentări la "slide show".
proiector, de obicei sub formă de “slide • Email program - A computer program
show”. which users use to create, send, read
• Program de e-mail – Un program pe and store e-mail messages.
calculator folosit de utilizatori pentru a • Certain more advanced office suites
crea, transmite, citi şi stoca mesajele also contain a database program.
de e-mail.
• Alte programe specifice care conţin
programe de bază de date.

-9-
Procesoare gratuite de texte Free Word Processors
Notepad Notepad
Programul Notepad este gratuit şi este inclus Notepad comes free with every version of
în fiecare versiune a Microsoft Windows. Este Microsoft Windows. It is the fastest and
cel mai rapid şi mai uşor mod de a scrie note easiest way to write simple notes. To open
simple. Pentru deschiderea Notepad procedaţi Notepad:
astfel:
• Click pe Start. • Left-click on Start.
• Click pe All Programs. • Left-click on All Programs.
• Click pe Accessories. • Left-click on Accessories.
• Click pe Notepad. • Left-click on Notepad.
Instrucţiuni pentru Notepad: Basic Notepad Instructions:
• Pentru deschiderea unui document • To open a new Notepad document,
Notepad, daţi click pe File (bara de click New under the File menu. If you
meniu) şi apoi pe New. Dacă aveţi deja already have a document open on
deschis un document pe Notepad, Notepad when you click New, it will ask
atunci când daţi click pe New you if you'd like to save your work.
programul vă întreabă dacă doriţi să • To open a saved document, click File
salvaţi documentul curent. then Open. A box will pop up to help
• Pentru a deschide un document salvat you look for files on your computer.
deja, daţi click pe File şi apoi pe Open. Notepad can open any type of text
Se deschide o fereastră unde căutaţi document (*.txt, *.doc, etc.) .
fişierul salvat în calculator. Notepad • To save a document on Notepad, click
poate deschide orice tip de document File then Save or Save As. A box will
text cu extensia (.txt, .doc etc.). pop up asking you choose a file name
• Ca să salvaţi un document cu Notepad, for your document.
daţi click pe File, apoi pe Save sau pe • Click File then Page Setup to change
Save As. Se deschide o fereastră the size of the paper, the margins, and
unde veţi completa denumirea fişierului other formatting.
şi calea unde va fi salvat acesta. • To print a document, click File then
• Ca să schimbaţi dimensiunea foii, Print.
marginile şi alte formatări daţi click pe • To exit Notepad, click File then Exit.
File apoi pe Page Setup. Notepad prompt you to save your
• Ca să imprimaţi la imprimantă daţi click changes if you haven't already done so.
pe File şi apoi pe Print.
• Ca să ieşiţi din Notepad daţi click pe
File şi apoi pe Exit. Notepad vă cere
să salvaţi documentul curent, dacă nu
aţi făcut-o deja.

Wordpad Wordpad
Programul Wordpad este gratuit şi este inclus Wordpad also comes free with every version
în fiecare versiune a Microsoft Windows. Este of Microsoft Windows. It is a fast and easy way
cel mai rapid şi mai uşor mod de a scrie to write more complicated documents. To
documente mai complicate. Pentru open Wordpad:
deschiderea Wordpad procedaţi astfel:
• Click pe Start. • Left-click on Start.
• Click pe All Programs. • Left-click on All Programs.
• Click pe Accessories. • Left-click on Accessories.
• Click pe Wordpad. • Left-click on Wordpad.

- 10 -
Instrucţiuni pentru Wordpad: Basic Wordpad Instructions:
• Cele mai importante comenzi cum ar fi • The most important commands like
Save-salvează, Open-deschide Save, Open, New, Print and Find are
document salvat, New-deschide right at the top, just click on the icon
document nou, Print-imprimă la without going through the menus.
imprimantă şi Find-găseşte sunt pe • Add text the same way as Notepad.
bara standard sub formă de icoane, Then add formatting, colors, and
care pot fi accesate prin click, fără a pictures.
mai intra în meniu. • You can use the ruler at the top to
• Scrieţi textul ca şi la programul define the edges of your text. Move the
Notepad. Apoi adăugaţi formatarea, ruler cursor to define the width of your
culoarea şi pozele. document.
• Puteţi folosi linia (rigla) se sus pentru a • Add the date and time. Left-click on
defini marginile textului. Mutaţi cursorul Insert then Date and Time and select
riglei ca să definiţi lăţimea the Date and Time format you want to
documentului. use. Be careful when using fonts. The
• Adăugaţi data şi ora pe document. Click best thing to do is not to use fancy
pe Insert, apoi pe Date and Time şi fonts. The most popular fonts are
selectaţi formatul de dată şi timp dorit. Verdana, Courier, Arial, and Times
Atenţie la folosirea fonturilor New Roman.
(caligrafiei). Cel mai inteligent este să • A useful feature for Printing is Print
nu folosiţi fonturi sofisticate. Cele mai Preview. You can preview your files
populare fonturi sunt Verdana, before printing by Left-clicking File then
Courier, Arial şi Times New Roman. Print Preview.
• O utilitate folositoare înainte de a • Save your file often. To save a
imprima documentul este facilitatea document on Wordpad, left-click File
Print Preview. Vă ajută să vizualizaţi then Save or Save As. A box will pop
documentul dând click pe File şi apoi up asking you choose a file name for
pe Print Preview. your document.
• Salvaţi documentul la perioade regulate • To open a new Wordpad document,
de timp. Pentru ca să salvaţi left-click File then New. When you click
documentul daţi click pe File, apoi pe New you can choose between three
Save sau pe Save As. Se deschide o text formats - Word Document, Rich
fereastră unde trebuie să daţi un Text Document, and Text Document.
număr fişierului şi să alegeţi calea Both Word Document and Rich Text
unde va fi salvat fişierul. Document allow you to add rich content
• Ca să deschideţi un document nou în like images and colors to your text file,
Wordpad, daţi click pe File şi apoi pe Text Document is only text as in
New. Când daţi click pe New, puteţi Notepad.
alege trei formate de text: Word • You can add images to your document
Document, Rich Text Document şi by left-clicking Insert then Object.
Text Document. Formatele Word Select Create from File to insert an
Document şi Rich Text Document vă image from your hard drive. Left-click
permit adăugarea de poze, sau culori Browse to specify the location of the
la text, pe când formatul Text image type.
Document este numai pentru text, ca şi • Select fonts by left-clicking Format then
în Notepad. Font.
• Puteţi adăuga imagini pe pagină dând
click pe Insert şi apoi pe Object.
Selectaţi Create from File ca să
introduceţi o poză din calculatorul
personal. Daţi click pe Browse ca să

- 11 -
specificaţi locaţia.
• Selectaţi fonturile dând click pe Format
şi apoi pe Font.

Documente şi foi de calcul Google Google Docs & Spreadsheets


Documente şi foi de calcul Google este un Google Docs & Spreadsheets is a free, web-
procesor de texte şi foi de calcul gratuit pe based word processor and spreadsheet
web. Necesită un cont Google care este program. It requires a free Google account
gratuit şi pe care-l obţineţi prima dată când which you can get when you first visit the site.
vizitaţi pagina.
• Procesor de texte, cu verificare scriere • The word processor formats
şi alte facilităţi. documents, checks spelling and more.
• Se pot încărca documente Word, • Uploads Word, OpenOffice, RTF, HTML
OpenOffice, RTF, HTML sau fişiere or text files.
text. • Downloads documents to your desktop
• Se pot descărca documente pe desktop as Word or PDF files.
cum ar fi fişiere Word sau PDF. • Invite others to share your documents
• Puteţi invita alţi utilizatori să aibă acces by e-mail address.
la documente cu ajutorul adresei de e- • Edit documents online with whomever
mail. you choose.
• Puteţi edita documente online cu orice • Publish documents online to the world,
utilizator doriţi. or to just who you choose.
• Puteţi publica documente online care
pot fi publice sau accesibile către
utilizatori aleşi.

http://iris-milkywaygalaxy.blogspot.com/

Mona Bernhardt-Lörinczi

- 12 -