Sunteți pe pagina 1din 2

RAIFFEISEN BANK SA

RECENZIE SITUAII FINANCIARE INDIVIDUALE


LA 31.12.2012

Denumire situaie financir


Bilan

Explicaie
Total activ

Sume(mii lei)

Total datorii

20.782.792

Total capitaluri proprii

2.821.976

Contul de profit i pierdere

Rezultat pierdere

392.718

Situaie individual a
modificrilor capitaluri
proprii
Situaia fluxurilor de
numerar
Notele la situaiile financiare
individuale

Sold capitaluri proprii la


sfritul anului

2.821.976

Numerar i echivalent de
numerar la sfritul anului

6.122.190

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

23.604.768

Entitatea raportoare
Bazele intocmirii
Metode si politici contabile semnificative
Politici de gestionare a riscului financiar
Estimari contabile si judecati semnificative
Active si datorii financiare
Venituri nete din dobanzi
Venituri nete din speze si comisioane
Venit net din tranzactionare
Alte venituri operationale
Cheltuieli operationale
Cheltuieli salariale
Cheltuieli nete cu provizionul pentru deprecierea valorii
activelor financiare
Impozitul pe profit
Reconcilierea profitului inainte de impozitare cu impozitul pe
profit din contul de profit si pierdere
Numerar si disponibilitati la Banca Centrala
Active si datorii financiare detinute pentru tranzactionare
Instrumente
financiare
derivate
detinute
pentru
managementul riscului
Credite si avansuri acordate bancilor
Credite si avansuri acordate clientilor
Titluri de valoare

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Participatii
Imobilizari corporale
Imobilizari necorporale
Creante si datorii privind impozitul amanat
Alte active
Depozite atrase de la banci
Depozite atrase de la clienti
Credite de la banci si alte institutii financiare
Provizioane
Alte datorii
Datorii subordonate
Capital social
Alte rezerve
Tranzactii cu parti afiliate in relatii speciale cu Banca
Securitizari
Angajamente extrabilantiere. Active si datorii contingente
Analiza pe scadente a activelor si pasivelor
Capital
Datorii din impozitul amanat+evenimente ulterioare datei
bilantului

LEAHU CRINELA, GRUPA 3 CIG