Sunteți pe pagina 1din 29

Documcntatic tchnica pcnttu solicitarea Autorizatiei de gospodarirea.

apclcr penlnl obi6'liwl: Sistcmul de alimcntate cu apa, sistemul de


canalizare si statia de epurare ape uzate menajere inlocalitatea
Stefanestii de Jos
S.C. EURO APAVOL S.A. - Comuna Stefanestii de Jos, judetul Ilfov

Amenajarile intcrioare si exterioare din cadrul Gospodar1..ilor de apa potabila si a Statiei de epurare cuprind
spatii pentru acces si circulatie intcrioara, spatii vctzi, trotuare si parcaje. Serviciilc ofcrite cup.rind activitati
de exploatare utilaje in vederea alimentarii cu apa potabila a consumatorilor si a colectarii apelor uzate
mcnajere si trecerea prin Statia de epurare, si in final a evacuarii in raul Pasarea..

2.6. Cerinte, volume, debite


Date hidrologice de baza - debitele volumele de apa necesare pentru desfasurarca acti.vitatii in Gospodariei
de apa comunala si a Stattet de epurare din comuna tefanetii de Jos, judetul Ilfov.

1. Alimentarea cu apa
1.1. Sursa din subteran: prin intermediul a 6 foraje de alimentare cu apa, amplasate in sarul tefanetii de Sus,
cu urmatoarele caracteristici:
Nt. foraj Adancime [m) NHs [m]

Fl
F2
F3
F4
Pl
P2

55,57
6,0
(F 178H/2004) in incinta GAP 1 nu cste in functiune
54,75
6,
(F 179H/2004) in functiune;
0
56,50
7,4
(Fl /2008) in functiune;
(F2/200S) in functiune;
52,50
7,4
56,50
5,0
(Pl/2012) in functiune;in incinta GAP
2;
56,50
5,0
(P2/2012) in functiunc;in incinta GAP
Coordonate STEREO 70 ale forajelor de alimentare cu apa sunt:
Nr. foraj
X
Y
Z
Fl:
338 808,63; 596 130,35; 84,25;
F2:
338 761,08; 595 783,48;
83,30;
F3:
339
596 371,83; 83,40;
127,45;
F4:
339
245,12; 596 060,86;
83,30;
336 882,43; 595 090,43; 82,20;
Pl:
P2:
336
595 001,27; 82,75;
394,38;
coordonatele zonei
de protectie a forajului (inclusiv suprafata) sunt: prccizate confonn Studiilor
hidrogeologice privind dimensionarca zondor de protectie sanitara si a pa.ramettilor de protective
hidrogeologica, intocmite in 2012, respectiv 2014 de S.C. HIDROGEO TEHNIC PROJECT S.R.L.
SI
S.C. ENVIROMAG S.R.L. Bucuresti.
Forajde de allinentare cu apa au instituitc zone de protectie sanitara din gud de protectie sanitara din
gard de plasa cu unnatoarele coo.rdonate Stereo 70:
Fl (S 3.608 m2)
F2 {S 1.314 m2)
- Pl: X:338 783,47; Y: 596 164,60;
- Pt: X:338 743,08;Y: 595 801,73;
- P2: X: 338 843,74; Y: 596 154,29;
- P2: X: 338 779,08; Y: 595 801,73;
P3:X: 338 833,79; Y: 596 096,10;
- P3:X: 338 779,08;Y: 595 765,23;
- P4:X:338 773,52;Y: 596 106,41;
- P4:X: 338 743,08;Y: 595 765,23;
2
F3 (S
100,00 m2)
F4 (S
100,00 )
- P1: X: 336 124,85; Y: 596 378,41;
- Pt :X:339 242,52; Y: 596 067,44;
- P2: X: 336 134,03;Y: 596 374,43;
- P2:X: 339 251,70; Y: 596 063,46;
- P3:X: 336 130,05; Y: 596 365,25;
- P3:X: 339 247,72; Y: 596 054,28;
- P4; X: 336 120;87; Y: 596 369,23;
- P4:X:339 238,54;Y: 596 058,26;
251,00
250,00
230,00
225,00
223,00
220,00

NHd [m] Q up1.[l/s] Obsetvatii (denumirc anterioara; amplaeamcnt)

54,60
53,99
49,00
46,00
47,50
47,50

Documentatie tehnica pentru solicitarca Autorizatiei de gospodarirea


apelor pentnt obitaiv11I: Sistemul de alimentare cu apa, sistemul de
canalizarc si atatia de epurarc ape uzatc menajcrc in localitatea
Stefanestii de Jos
S.C. EURO APAVOL S.A. - Comuna Stcfancatii de Jos, judctul llfov

Pt si P2 (S
3.300,00 m)2
- P1:X: 337 145,00; Y: 594 380,00;
- P2:X: 337 671,00; Y: 595 169,00;
- P3:X: 336 777,00; Y: 595 353,00;
- P4: X: 336 289,00; Y: 595 238,00;
1.2. Volume de apa potabila necesare din sursa subterana
3

o zilnic maxim: Q .;max == 1.198,92 tn Izi;


- maxim ian:ul:437.607,00 m;3
(13;881/s); o zilnic tnediu: Q oimtdiu 3 922,25
m'/zi;(10,671/s);
0 zilnic minim: Q xi mcdiu
783,91 m /zi; ( 9,07
- mediu anual: 336.620,80 m';
- minim anual: 286.127,70 ;m3
1/s);
o regim de functionare: 365 zile.
1.2.1. Volume de apa potabila nccesare pentru gospodarii individuale asigurate ptin racorduri (estimat
1.500 gospodarii individuale -4.500 locuitori):

- maxim anual: 256.230,00 ml;


- mediu anual: 197.100,00 m';
- minim anual: 167.535,50 m3;
1.2.2. Volume de apa potabila necesare pentru gospodarii individuale asigurate prin cismde stradale (estimat
500 locuitori);
o zilnic maxim: Q ..;.,,.,. = 35,75 ml/zi;
- maxim anual: 13.048,75 ml;
3
(0,411/s);
- mediu anual: 10.037,50
; ;
3
8.531,88m
m
o zilnic mediu: Q aimediu
27,50 m /zi; (0,32
3
3
1/s);
O
zilnic minim: Q ii mdiu
23,38 m /zi;
(0,2"1l/s);
anual:
minim
o regim de functionare: 365
zile
1.2.3. Volume de apa potabila nccesare pentru unitati socio-culturale (scoa!a, gradinita, dispensar, primarie,
politic):
3
- maxim anual: 5.276,18
o zilnic maxim: Q .;"""' = 20,29 m /zi;
(0,231/s);
- mediu anual: 4.058,60 m;
3

o zilnic maxim: Q timax


= 702,20 m /zi;
(8,131/s); O zilnic mediu: Q si mdiu
540,00
ml/zi;(6,251/s);
0 zilnic minim: Q 1i medi11
459,00
ml/zi; (5,311/s);
o regim de functionare: 365 zile

=
=

3
;

zilnic mediu: Q oimdiu = 15,61m /'Li;


3
- minim anual: 3.449,81m\
(0,181/s);
o zilnic minim: Q ii rnediu
13,27
m
/zi;(0,151/s);
o regim de functionare: 260 zilc.
i.2.4. . Volume de apa necesare pentru animalde din cadnll gospodariilor:
3
o
zilnic maxim: Q oi mox = 196,20 m /'Li;(2,271/s);
- maxim anual! 71.613,91 ;
3
3
3
tn.
m o zilnic mediu: Q .;mec1;., = 150,93 m /zi; (1,751/s); - mediu anual: 55.087,63
o
zilnic minim: Q ximediu
128,29 tnl/7l; (1,481/s);
- minim anual: 46.824,48 m;3
o regim de functionare: 365 zile
3
3
3
1.2.5.
Volume de apa necesare pentru allinentare rezervoare apa cu V1
550 m V2 = 250 m V3 = 300 m

zilnic maxim:
o zilnic mediu:
o

1.2.6.

Q zi mu = 3,92 m /zi; (0,05 1/s);


Q 1;.,,.,diu = 3,01ml/zi; (0,031/s);

- maxim anual: 1.430,00 ;m3


- mcdiu anual: 1.100,00 ni3;

o zilnic minim:
Q oi mediu 2,56 m3/zi;(0,031/s);
- minim anual: 935,00 m:\
o regim de functionare: 365 zile
Volume de apa necesare pentru udat gradini de legume si spatii vcrzi, parcuri cu S = 8.400 m2:
3

o 3zilnic maxim: Q ,;.,,.,. = 45,76 m /'Li;(0,531/s);


- maxim anual: 8.236,80
3o zilnic mediu: Q .;.,,.,diu
m
35,20
ml/zi; (0,411/s); - mediu anual: 6.336,00
3
3
m
;
o
zilnic minim: Q zimedw = 29,92 m /zi; (0,351/s);
- minim anual: 5.385,60 m
;
o regim de functionare: 180 zilc

pag.

Documentatie tehnica pentru solicitarea Autorizatici de gospodarirea


apdor pentr11 obiectit111I: Sistemul de alimentare cu apa, sistemul de
canalizarc si statia de epurarc ape uzate menajerc in localitatca
Stefancstii de Jos
S.C. EURO APAVOL S.A. - Comuna Stcfanestii de Jos, judetul llfov

1.2.7. Volume de apa necesare pent:ru agentii economici -din foraje:


3
o zilnic maxim: Q i max = 195,00 m /zi; (2,26 1/s);
- maxim anual: 50.700,00;
3
m o zilnic mediu: Q ai mediu = 150,00 m3/zi; (1,74 1/s);
- mediu anual:;
3
39.000,00,m3 o zilnic minim: Q ,.;,,. dn. = t27,50 m /zi;(t,481/s);
minim;
anual: 33.tSO,OO m3
o regim de functionare: 260 zile.
1.3.

Instalatii de captare a apei: Forajele de alimentare cu apa swit cchipate astfel:


F2 -F4 sunt cchipate cu cate o electtopompa Rovatti tip 4EX.3t cu r.uurmatoarele caractcristici:
Q
26 m3/h; H = 50 mCA; P = 5,5 kw;
Pt; P2 sunt echipate cu cate o decttopompa submersibila cu cu urmatoarele caracteristici:

Q
1.4.

= 22 ml/h; H = 55 mCA; P = 5,5 kw;

Instalatii de inmagazinare si tratare a apei:

Apa extrasa este catre 2 gospodarii amplasate pe domeniul public al comunei Stefanestii deJos, astfel:
1.4.1. Gospodaria de apa GAP1amplasata pc str. Freziilor nr. 25/Stanjeneilor; are indotare:
rezervor suprateran realizat din panori metalice, de compensare cu V1 = 550 tn3
instalatie de ridicare a presiunii -statia de pompare booster, echipata cu urmatoarele ELP:
dectropompe centrifuge cu ax vertical (2+1) cu caracteristicile tehnice: Q ::: 54 m /h;
H = 25,0 mCA, P
4,0 kw;
3
o elelctropompa cu caracteristicile tehnice: Q
18 m /h; H
36 tnCA, P
3,0 kw;
penttu
stingerea incendiului ;
statie de clorinare cu hipoclotit de sodiu, penttu 20 l/zi; pumpa cu P = 0,55 kw.

o
o

o
1.4.2.

Gospodaria de apa GAP2 amplasata pc str. Sinaia; are in dotare:


3
rezervor
metalic suprateran
supraterancu
cuV3
V2 300
250mml;
;
rezervor metalic
instalatie de ridicare a presiunii -static de pompare echipata cu unnatoarele ELP:
o electropompe (3+ 1) cu caracteristicile tehnice: Q = 25 ml/h; H = 56x mCA, P

==

o elelcttopompa cu caracteristicile tehnice: Q = 25 m /h; H = 56 mCA, P


stingerea incencliului ;

static de clorinare cu hipoclorit de sodiu, pentru 20 1/zi; pompa cu P

= 4 kw;

= 4 kw; pentru

= 0,55 kw.

1.5. lnstalatii de aductiune:


Forajele F2, F3 si F4 alimenteaza gospodaria GAP1. Reteaua este realizata din conducte PEID si Dn t25 mm
si
o lungime totala aprox. L

800 m.

Forajele Pl si P2 alimenteaza gospodaria GAP2. Reteaua este realizata din conducte PEID cu Dn .160 tnm si
o lungimc L = 300 m.

1.6. Instalatii de distributie apa potabila :prin retea de conducte de PEID cu diametre:Dn 63 mm; - Dn
200 mm si lungime aproximativa L
3t,427 km (din GAPt o retea de distributie cu L
16,1t 5 km; din
GAP2 o retea de distributie cu L
2.

==
15,3t2 km).

Apa penttu 3stingerea incendiilor:


rezerva
intangibila de incendiu este stocata in rezervoarele cu
3
3
Vt
550 m V2 = 250 m V3 = 300 m prezentate la pct.1.4.

I.

! pag

t :..;:J ,J _ ,:." \; :;-,_ ... .


J.

: ..

. '. .

'

. :

:.. :.

-. ' '

' ' .\

!; :

Documenlaiie tehnit-a pentru solidtarea Autorizatie de gospodarirea apelor


pentm obiect1i1111. Sistemul de alimentare u apa 2!localitatii

Buturugeni
S.C. EURO APAVOL S.A.- Comuna Buturugeni, judetul Giurgiu
2.6. Cerinte, volume,debite

Date hidrologice de baza - debitele i volumde de apii necesare pentru desfasurarea activitiitii in cadrul
Gospodariei de apa comunala din localitatea Buturugeni, judetul Giurgiu.
Alimentarea cu apa
1.1.

Sursa din subteran: prin intermediul a 2 foraje de alimentare cu apa, amplasate pe malul drept al raului
Neajlov, in vecinatatea localitatii Buturugeni, cu urmatoarele caracteristici:
Nr. foraj Adancime [mJ NHs [mJ

NHd [mJ Q exp1.[l/s] Observatii (amplasament)

Fl
F2

28,00
17,50

195,00
195,00

11,00
13,20

4,38
4,38

in incinta gospodariei de apa GAP;

Coordonate STEREO 70 ale forajelor de alimentare cu apa sunt:


Nr. foraj
X
Y
Ft:
317 134,05;
568 498,78;
F2:
316 952,07; 568 327,46;
Forajele de alimemare cu apa au instituite zone de protectie sanitara din gard de protectie sanitara realizat
din plasa de sanna ghimpata si stalpi metalici (cu forma circulara cu raza de 10 m) si au unnatoarde
coordonate Stereo 70:
Ft (S = 2.795 m2)
F2 (S
20 m2)
., P1:X: 317 156,05; Y: 568 456,90;
- Pi: X: 316 951,98; Y: 568 320,39;
- P2: X: 317 180,16; Y: 568
- P2: X: 316 959,14; Y: 568 327,37;
481,47;
- P3: X: 316 952,15; Y: 568 334,53;
- P3:X: 317 136,61; Y: 568
- P4: X: 316 945,00; Y: 568 327,55;
524,20;
P4: X 317 112,50; Y: 568
499,63;

1.2.

Volume de apa potabila necesare din sursa subterana -forajele GAP:

==

1.2.1.

o zilnic
maxim:Q zi max = 649,04 m /zi; (7,51
l/s);
- maxim anual:236.899,30;
3
3
m3 o zilnic mediu: Q zi mcdiu
499,26 m /zi; (5,78 1/s); - mediu anual: 182.230,20;
m
424,37
- minim anual: 154.895,70
3 m /zi; (4,911/s);
m\ O ilnic minim: Q:-i mcdiu
o regim de functionarc: 365 zile.
Volume de apa potabila necesare pentru gospodarii individuale (estimat 860 gospodarii
individuale - 2600 locuitori):
3
- maxim anual: 113.880,00 m;3
o zilnic maxim: Q zi max = 312,00 m /zi;
(3,611/s); o
3
3 (2,78 1/s);
3
zilnic mediu: Q zi metliu
240,00
mm
/zi;
- mediu anual:
87.600,00 m ;
0 zilnic minim: Q zi mcdiu
204,00
/zi; (2,36
3
- minim anual:
74.460,00 m ;
1/s);
o regim de functionare: 365 zile
Volume de apa potabila necesare pentru alimentarea locuitorilor prin cismele stradale (estimat 600
locuitori):
3
3
o zilnic maxim: Q ::i "'"" = 42.90 m /zi; (0.50 l/s);
maxim anual: 15.658,50 tn
;
3
3
Q zilnic mediu: Q ,,,,...d:.. = 33,00 m /zi; (0,38 1/s);
- mediu anual: !2.045;00 m;
3
0 zilnic minim: Q zi mcdiu
28,05 m /zi; (0,32 1/s);
- minim anual: 10.238,25
m3;
o regim de functionare:365 zile
Volume de apa potabila necesare pentru agenti
3
econotni.ci: o zilnic maxim: Q zi """' = 260,00 m /zi;
3
(3,011/s);
- maxim anual: 67.600,00 m;
3
O zilnic mediu: Q zi mi:diu
200,00 m'/zi;
- mediu anual: 52.000,00 m;
3
(2,311/s);
- minim anual: 44.200,00 m;
3
O zilnic minim: Q zi mcdiu = 170,00 m /zi; (1,97 1/s);
o regim de functionare: 365
zile.
.....

==

1.2.2.

1.2.3.

r--. .

"i

S.C fa 1roenvinnmentI Consulting S.RL

j ag. 6

Do111mentatie lehmi:a pentru J olzi.iiarea Au torizatie de gospodarirea apelor


pentru obiectivuL- Sistemul d alimentar:e cu apa 2!localitatii Buturugeni
S.C. EURO APAVOL S.A. - Comuna Buturugeni, judetul Giurgiu

1.2.4.

Volume de apa necesare pentru animalele din cadrul gospodariilor -sursa foraje:
3
3
o
zilnic maxim:Q zi nmx = 42,93 m /zi; (0,50 l/s); - maxim anual: 15.670,36 m
;

1.2.5.

m
m

;
;

- mediu anual: 400,00 m;


zilnic mediu:
Q ,; mcdiu = 1,09 m/zi; (0,011/s);
3
3
o zilnic minim:
Q ii mMiu = 0,93 m /zi; (0,011/s);
- minim anual: 340,00 m ;
o regim de funcri.onare: 365 zile
2
Volume de a{Ja necesare pentru udat gradini si spatii verzi -parcuri cu S = 4000 m
:
3
3
o zilnic maxim: Q 7.i mox = 26,00 m /zi; (0,30 l/s);
- maxim anual: 4.680,00 m;
3
3
/ zi; (0,231/s);
o
zilnic mediu: Q.; mediu = 20,00 m
- mediu anual: 3.600,00 m ;
3
3
o zilnic minim: Q .;mediu = 17,00 m /zi; (0,20 1/s);
- minim anual: 3.060,00 m ;
o regim de functionare: 180 zile
Volume de apa necsare pentru unit.a.ti socio-culturale (scoala, gardinita, politie, primarie)
-din foraje:
3
maxim anual: 1.737,32 m3;
o zilnic maxim: Q zi max = 6,68 m /zi; (0,081/s);
3
- mediu anual: 1.336,40 ;
o zilnic mediu: Q zi mcdiu = 5,14 m /zi; (0,06 1/s);
3
3
m
0 zilnic minim: Q zi mcdiu = 4,37 m /zi; (0,05
3
- minim anual: 1.135,94 m ;
1/s);
o regim de functionare:260 zile.
o

1.2.7.

ma.

1.2.6.

zilnic mediu: Q zi mcdiu = 33,03 m /zi; (0,38


1/s);
- mediu anual: 12.054,13
3
O zilnic minim: Q zi mcdiu
28,07 m /zi; (0,32 1/s); - minim anual:
10.246,01
Volume de apa necesare pentru alimentare rezervor de apa cu V = 400 m3:
3
3
o
zilnic tnaxim :
Q ti
= 1,42 m /zi; (0,021/s);
- maxim anual: 520,00 m
O 3
3

1.3. Instalatii de captare a apei: Forajele de alimentare cu apa sunt echipate astfel:
F1 si F2 sunt echipate cu 2 electropompe submersibile Rovatt:i tip 4 cu unnatoarele caractetistici:
Q = 15,8 m3/h (4,381/s); H = 74,00 mCA; N = 5,5 kw;
1.6. Instalatii de inmagazinare si tratare a apei: gospodaria de apa GAP are urmatoarele dotari:
3
un rezervor metalic, montat suprateran, cu volumul V", a1 = 400 m
;

statie de pompare cu 2 buc. ELP Hydro tip 2000 cu (1f+1 r) cu caracteristicile tehnice:

Q = 46 m3/h; H = 49 mCA; P = xx kw; si un hidrofot cu membrane cu V = 750 1;


1.7. Instalatii de tratare a apei: statia de tratare a apei are in dotare :
o

2 hue. pompe dozatoare cu hipoclorit de sodiu; pentru 20 1/zi; pompa cu P


0,55 kw;
Clorinarea se efectueaza cu hipoclorit de sodiu prin injectie cu ajutorul unor
micropompe dozatoare, direct in conductele de refulare ale forajelor (2 buc.).
stati.e de filtrare compusa din ; 1 buc. filtru pt. desulfurare; 1hue. filtru cu carbune activ;
si 1 hue. filtru cu nisip;

Coordonatele STEREO ale gospodariei de apa GAP (S

= 2.795 m

sunt: Pl :X: 317 156,05; Y: 568 456,90;


- P2:X: 317 180,16; Y: 568 481,47;
P3: X: 317 136,61; Y: 568
524,20;
- P4: X 317 112,50; Y: 568 499,63;
1.8. Instalatii de aductiune: prin conducte din teava din polietilena de inalta densitate cu Dn 90 mm si
L = 30 m;
1.9. Instalatii de distributie apa potabila: prin retea de conducte de PEID cu diamctre: Dn 32 mm; Dn
180 mm si lungime aproximativa L = 10,5 km, cu camine de vane, si cismele stradale.
;.............
I

2. Apa pentru stingerea incendiilor: rezerva intangibila de incendiufeste stocata in;eiervorul pin metal,
montat suprateran in cadrul gospodariei de apa potabila GAP;
intangibila de incendiu cu V= 204,3 m-'; mentionat la pct.1.6.

c/i V = 400 m
----.

si volum d:-ez
/

----------------------------=-------

'

S.C. EmYJenvirrmmmtal Conmlting S.RL

}ctg.'7

Dommentatie tehm,apmtm J"olidtarr!a Autorizatie de gospodr.rirea apclor


pentnt obied ';m/. Sistemul de alimentare cu apa al localitatii Bulbucata

S.C. EURO APAVOL S.A.- Comuna Bulbucata, judetul Giurgiu

2.3. Profil de activitate


Conform Certificatului constatator nr. 15691/18.03.2014 al societatii EURO APAVOL S.A., desfasoara
urmatoarele tipuri de activitati:
activitate principala:
cod CAEN: 3600 -Captarea, tratarea si distributia apei;
activitati secundare:
cod CAEN: 4221 -Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide.
Mentionam faptul ca, acesta codificare corespunde Ord. 337/2007, iar celelalte coduri pot fi consultate in
certificatul constatator care este anexat.

2.4. Regim de f unctionare


In cadrul comunei Bulbucata, judetul Giurgiu exista aproximativ 500 gospodarii individuale, unitati socio
economice locale si unitati private care sunt alimentate din reteua de apa potabila existenta.
Conform recensamantului efectuat ill 2011, populatia comunei Bulbucata era de 1.591 de locuitori.
Regim de functionare: 365 zile/an.
):;>-

Regim de lucru:: 8 h /zi,; 1schimb/zi; 5 zile/saptamana, 260


zile/an; Incaz de avarii si situatii accidentale: serviciul este
asigurat: 24 ore; Nr. Salariati: 4.

2.5. Amplasarnent
Comuna Bulbucata sc afla in zona ccntral-vcstica a judetului, pe malurile Neajlovului, si cuprinde satde:
Bulbucata (resedinta), Coteni, Facau Teiori.
Localitatea Bulbucata, judetul Giurgiu este strabatut.a de oseaua judeteana DJ411 sl are
unnatoarde vecinatati:
o N....
comuna Clejani;
l:
valea raului
o N:
Neajlov; comuna
o SE:
Iepuresti; terenuri
o S:
arabile.
Societatea EURO APAVOL S.A., detine in intravilan terenuri, iar suprafata pe care se afla amplasata
2
Gospodaria de apa pot.abila are S ten:n = 2.209 m
Amenajarile exterioare din cadrul Gospodariei de apa pot.abila cuprind spatii pentm acces si rirculatie
interioara, spatii verzi, si parcaje. In incinta se desfasoara activitati de exploatare uti.laje in vederea
functionarii Gospodariei de apa potabila .

2.6. Cerinte, volume. debite


Date bidrologice de baza - debitele i volumele de apa necesare pentru desfasurarea activitapi in cadrul
Gospodariei de apa comunala din localitatea Bulbucata, judetul Giurgiu.
Alimentarea cu apa
1.1. Sursa din subteran: prin intermediul a 2 foraje de alimentare cu apa, amplasate pe malul drept al raului
Neajlov, in vecinatatea localitatii Bulbucata, cu unnatoarele caracteristici:
Nt. foraj Adancime [m] NHs [m]
Ft
F2

100,00
100,00

30,10
29,50

NHd [m] Q expt [l/s] Observatii (amplasament)


31,44
30,57

3,06
3,06

in inciJ;ita gospodariei de apa GAP;

:J

S.C Euroenvironmental Consulting


S.RL

/jag. 5

Doc11mentatie tchnfr apcn/r11 solid/area Autorizatic de gospodarirca apclor


pentm obiectivuL Sistemul de alimentare cu apa al localitatii Rulbucata
S.C. EURO APAVOL S.A. - Comuna Bulbucata, judetul Giurgiu

Coordonate STEREO 70 ale forajelor de alimentare cu apa sunt:


X
Y
Z
Nr. foraj
F1:
308 874,68;
564 307,55;
90,65;
F2:
308 721,04; 564 502,69;
90,35;
Coordonatele zonelor de protectie ale forajelor (inclusiv suprafata) sunt: precizate conform Studiul
hidrogeologic pentru dimensionarea zonelor de protectie sanitara si delimitarea perirnetruiui
hi.drogeologic a surselor de alimentare cu apa pentru comuna Bulbucata, judetul Giurgiu, intocmit in
decembrie 2014 de S.C. Eco Aqua Design S.R.L.
Forajele de alimentare cu apa au instituite zone de protectie sanitara din gard de protectie sanitara
realizat din plasa de sarma ghimpata si stalpi metalici (cu forma circulara cu raza de 10 m) si au
urmatoarele coordonate Stereo 70:
2
Fl (S
78.50 )
F2 (S
78,50 m )
2

- Pl: X: 308 973,00; Y: 564 356,00;


- P2:X: 308 955,00; Y: 564 384,00;
- P3:X: 308 936,00;Y: 564 371.,00;
- P4:X:308 951,00; Y:564 345,00;

- Pl: X: 308 805,00; Y:564 492,00;


- P2:X: 308 790,00; Y:564 524,00;
- P3::X: 308 768,00; Y: 564 515,00;
- P4:X: 308 775,00; Y: 564 485,00;

1.2. Volume de apa potabila necesare din sursa subterana -forajele GAP:
3

zilnic maxim: Q zi r.ux = 292,65 m /zi; 3(3,39 1/s);


- maxim anual: 106.817,50 m3
o zi.lf'ic mediu: Q i mc<iiu
225,12 m3 /zi; (2,611/s);
- mediu anual: 82.167,30 m3;3
o zilnic minim: Q zi mcdiu
191,35 m /zi; (2,211/s);
- minim anual: 69.842,21 m ;
o regitn de functionarc: 365 zile.
1.2.1. Volume de apa potabila necesare pentru gospodarii individuale (cst:imat 300 gospodarii
individuale - 950 locuitori):
3
3
- maxim anual: 81.139,50 m ;
o zilnic maxim: Q zi ma::
222,30 m /zi; (2,57
3
- mediu anual: 62.415,00 m ;
1/s);
3
o zilnic mediu: Q zi mcdiu = 171,00 m /zi; (1,98
1/s);
O 3 zilnic minim: Q zi rne<liu = 145,35
- minim anual: 53.052,75 m3
.i;
(1,68
l/s);
m
/7
;
o regim de functionare:365 zile
3
1.2.2. Volume de apa potabila necesare pentru agenti
- maxim anual:6.760,00 m ;
3
economici: o zilnic maxim: Q zi max = 26,00 m /zi;
-mediu anual: 5.200,00 ml;
(0,30 l/s);
- minim anual: 4.420,00 m3;
3
C zilnic mediu: Q zi tn<diu
20,00 m /zi; (0,231/s);
o zilnic minim: Q zi mcdiu == 11,00 ml Izi; (0,20
l/s); o regim de functionare: 365 zile.

=
=

1.2.3. Volume de apa necesare pentru ani.malele din cadrul gospodariilor - sursa foraje:
3
o zilnic maxim: Q zi max = 42,71 m /zi; (0,491/s);
- maxim anual: 15.587,33 m3;
3
o zilnic mediu: Q zi mediu == 32,85 m /zi; (0,381/s);
- mediu anual: 11.990,25 m3 ;
3
o zilnic minim: Q zi mc<!iu = 27,?2 m /zi; (0,32 1/s);
- minim anual: 10.191,71
ml; o regim de functionare: 365 zile
1.2.4.
Volume de apa necesare pentru alimentare rezervor de apa cu V
400 m3 :

1.2.5.

o zilnic maxim: Q .. ma.


1,42 m /zi; (0,02 1/s);
- maxim anual: 520,00 ml;
o zilnic mediu: Q zirnediu = 1,10 ml/zi; (0,011/s);
- mediu anual: 400,00 ;
3
3
m o zilnic minim: Q zi mcdiu = 0,93 m /zi; (0,011/s); - minim anual: 340,00 ;
m3
o regim de functionare: 365 zile
2
Volume de apa necesare pentru udat spatii verzi -parcuri cu S
700 m :

3
o zilnic maxim: Q zi max
28,08 m3/ zi; (0,331/s);
o
zilnic mediu: Q zi
= 21,60 m /zi; (0,251/s);
mediu
3

zilnic minim: Q zi rncdiu = 18,36 m /zi; (0,211/s);


o regim de functionare: 180 zile

- maxim anual: 5.054,40 m;3 3


- mediu anual: 3.888,00 m

r-.

minim ar.tual: 3.304,80 m3;


. . - .... ..

. .

.._:_

_:_ .'"..

S.C. Euroenvironmental Consulting S.RL

pag. 6

Do,'Hnm1tatie tehnfr a penlru solidtarea 1\utorizatie de gospodarll:ea apelo1


pentn1 obiediwd Sistemul de alimentare cu apa al localitatii Bulbucata
S.C. EURO APAVOL S.A. - Comuna Bulbucata, judetul Giurgiu

1.2.6. Volume de apa necesare pentm unitati socio-culturale (scoala, gardinita, politie, primarie) din foraje :
3
o zilnic maxim: Q ,_;""'-' = 5,49 m /zi; (0,06
- maxim anual: 1.426,36
1/s);
m'; mediu anual:
3
o zilnic mediu: Q i metliu = 4,22 m /zi; (0,051/s);
;
1.097,20 m3
3
0 zilnic minim: Q zi mcdiu = 3,59 m /zi;
- minim anual: 932,62 m3;
(0,041/s);
o regim de functionare: 260 zile.
1.3. Instalatii de captare a apei: Forajele de alimentare cu apa sunt echipate astfel:
F1 si F2 sunt echipate cu 2 electropompe submersibile Rovatti tip 4EX21/30-47F cu urmatoarele
3
caracteristici: Q = 12,6 m /h (3,5 1/s); H = 64 mCA; N = 5,5 kw; alimenteaza gospodaria cu apa
GAP omunei Bulbucata.
1.4.Instalatii de inmagazinare si tratare a apei: gospodaria de
apa GAP (pe Os ..5?.) are urmatoarele dotari:
3

un rezervor metalic, suprateran, cu volumul V,0 = 400 m ;


o instalatie de ridicare a presiunii -statia de pompare, echipata cu urmatoarele ELP:
- electropompe centrifuge Grundfos - 2 hue. (reeim de functionare : 1+1) c:u caracteristicile tehnice:
Q = 16 m3/h; H = 35,0 mCA, P = 3,0 kw; n = 2900 rot/min ;vas de expansiune cu V = 500 I
statia de tratare a apei are in dotare :
o pompa dozatoare cu hipoclorit de sodiu; pentru 20 l/zi; pompa cu P = 0,55 kw;
o statie de filtrare compusa din 2 buc. Filtrare mecanica si filtrare fizico-chimica;
cu
carbune activ;
o

Coordonatele STEREO ale gospodariei de apa GAP (S = 2.209 m2) sunt:


Pt:
P2:

P3:
P4:

X; 308 933,87;
X: 308 912,32;
X: 308 870,34;
X: 308 894,40;

Y: 564 324.97;
Y: 564 364,73;
Y: 564 339,82;
Y: 564 299,00.

1.5.ln.qtalatii de aductiune: prin conducte din teava din PF.TD cu Dn 7.5 mm si l. = 236,70 m;

1.6. Instalatii de distributic apa potabila:prin retea de conducte de PEID cu diamette: Dn 63 mm +


Dn 160 mm si lungime aproximativa L = 7,295 km, cu 25 cismele stradale.

2.

Apa pentru stingerea incendiilor: rezerva intangibila de incendiu este stocata in rezervorul din
beton annat, montat semiingropat in cadrul gospodariei de apa potabila GAP; cu V = 400
3
)
m3;mentionat la pct.1.6. (rezerva intangibila
V = 145 m .

3. Modul de folosire a apei


3.1.Necesar total de apa
potabila :
3
o zilnic maxim: Q zi ma:: = 292,65 m /zi; (3,39 1/s);
3
o zilnic mcdiu: Q zi mcdiu = 225,12 m /zi; (2,61
l/s);
3
o zilnic minim: Q mc:diu = 191,35 m /zi; (2,211/s);
o regim de functionare:365 zile.
3.2. Cerinta totala de apa potabila :
3
O zilnic maxim:
Q zi mu
= 343,28 m /zi; (3,97
3
1/s); o zilnic mediu:
Q mediu = 264,06 m /zi;
(3,06 1/s); O zilnic minim:
Q zi mcdiu = 224,45
3
m /zi; (2,60 1/s); o regim de functionare: 365 zile.
3.3. Gradul de recirculare intema a apei: nu este cazul.

- maxim anual: 106.817,50 m


- mediu anual: 82.167,30 m3
- minim anual: 69.842,21 m3

S.C. Euroenvironmental Cons11/ting


S.RL

- maxim anual: 125.296,90 m;; 3


- mediu anual: 96.382,24 m3;;
- minim anual: 81.924,91 m3;;

pag. 7

v fJ{/4f}J/lrR.i
Domme11!1;fie ll'hr.i1w f>!'nlm .mlidtr11w .-\utori7.atie de gospodarirea apclor
pmrm ohied1i1JJL Sistem de alimeui.are cu apa si sistem de canalizare ape uzate si pluviale in orasul
Voluntari
S.C. EURO APAVOL S.A. - Oras Voluntari, judetul Ilfov

2.3. Profil de activitate


Conform Certificatului constatator nr. 13573/07.03.2013 al societatii EURO APAVOL S.A., dcsfasoara
urmatoarele tipuri de activitati:
actit-:itate principala:
cod CA.EN: 3600 - Captarea, tratarea si distributia apei;
activitati secundare:
cod CA.EN: 3700 -Colectarea si epurarea apelor uzate;
cod CAEN: 4221 -Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide.
Mentionam faptul ca, acesta codificare corespunde Ord. 337/2007, iar celelalte coduri pot fi consultate in
certificatul constatator care este anexat.
2.4. Regim de fu nctionare

In cadrul orasului Voluntari, judetul Ilfov exista aproximativ 4100 gospodarii individuale, unitati socio
economice locale si unitati private care sunt alimentate din retelele de apa potabila existente.
Regim de functionare: 365 zile/ an.

2.5. Amplasament
O.rasul Voluntari se afla 1n partea de nord-est a muruc1p1ulm Bucurct1, si cuprinde doua zone distincte
ca localizare geografidi, dar unitare din punct de vedere al conceppei administrative: Voluntari i
cartierul Pipera.
Orasul Voluntari, judetul I!fov estc strabatuta de arterele B-dul. Voluntari (sos. Afumati), Sos. Stefanesti,
.Autostrada Bucuresti -Brasov, B -dul. Pipera (sos. Pipera Tunari) si are urmatoarelc vccinatati:
o Ncrd:
comuna Tunari;
o Nord-Est: comunele Stefanesti. si Afumari;
o Sud-Est comuna Pantelimon;
o Sud:
mun. Bucuresti, sectorul 2, delimitarea reprezentand-o calea ferata Bucuresti.
Constanta;
municipiui Bucuresti, sector 1.
o Vest:
Societatea EURO APAVOL S.A., detine in intravilan terenuri, iar suprafata pe care se afla amplasata
2

Gospodaria de apa potabila are S ietm = 10.644,74 m


Amenajarile exterioare din cadrul Gospodariei de apa potabila cuprind spatii pentru acces si circulatie
interioara, spatii verzi, trotuare si parcaje. In incinta se desfasoara activitati de exploatare utilaje in vederea
funccionarii Gospodariei de apa potabila.

2.6. Cerint volume;, debite


Date hidrologice de baza - debitele i volumele de apa necesare pentru desfasurarea accivita in cadrul
Gospodariei de apa orasenesti. din orasul Voluntari, judetul Ilfov.

Alimentarea cu apa
1.1.

Sursa din reteaua de apa potabila a Mun. Bucuresti, aflata in administrarea


Bucuresti S.A. prin intermediul urmatoarelor bransamente:

S.C. Apa

Nova

punct de bransare, in stt. Petricani nr. 11A, cu Dn 180 mm,;


punct de bransare, in Aleea Privighetorilor, intersectie cu str. Erou Iancu Nic6lae, cu Dn 150 mm;
punct de bransare, in Sos. Andronache, cu Dn 150 mm.
//

//

<.

S.C. E1,roen11ironmental Cons11/ti11g S.RL

pag. 5

p1111/n1

1.2.

Doa111enlt1lie lehni.-apen1m J'oiidMrea Aucorizacie <le:: gospodarirca apelor


ohicdiN1/. Sistem de alimentare cu apa si sistem de canalizare :ipe u7.atP. si pluviale in orasul Voluntari
S.C. EURO APAVOL S.A. - Oras Voluntari, judetul Ilfov

Sursa din subteran: prin intermediul a 11 forajc de alimentare cu apa, amplasate in incinta
obiectivelor sociale ale orasului Volutari, cu urmatoarcle caracteristici :
Nr. foraj Adancime
[m]

Fl
F2

F3
F4
F7
F8
F10
F11
F12

FU
Fl4

70,00
73,00
76,00
220,00
217,00
103,00
70,00
75,00
200,00
215,00
90,00

NHs [m]

NHd [m] Q :p1.[l/s] Observatii (amplasament)

11,00
13,20
12,50
41,50
50,00
11,00
10,25
14,00
48,50
45,50
19,00

28,00
17,50
24,50
47,00
53,50
16,00
14,15
30,00
53,00
52,10
29,40

2,2
1,9
1,4
2,2
3,1
2,0
3,0
1,5
2,7
5,0
2,0

in incinta gospodariei de apa GAP;


in zona stadionului;
la intrarea in Voluntari (pod DN 2, pare)
in incinta gospodariei de apa GAP;
pe B-dul Dunarii;
pe B-dul Dunarii;
pe B-dul Dunarii (incinta
Graclinitii);
in
pare Sos. Afumati (Politia Comunit.);
pe B-dul Dunarii (camin batran).
in incinta gospodariei de apa GAP;
in incinta gospodariei de apa GAP;

Coordonate STEREO 70 ale forajelor de alimentare cu apa sunt:


Nr. foraj
X
Y
Z
F1:
33?. 476,12; 593 651,54; 81,82;
332 538,05; 593 383,75;
82,82;
F2:
332 538,05;
593 383,75;
82,82;
F3:
.'J32 475,85; 593 664,72;
81,83;
F4:
333 480,11; 594 601,56; 83,60;
F7:
333 483,86;
594 608,77;
83,65;
F8:
333 365,68;
594 463,36;
81,90;
FlO:
332 671,90; 594 352,96;
82,32;
Flt:
333 520,97;
594 467,99;
83,70;
F12:
F13:
332 472,85; 593 555,70; 82,50;
F14:
332 477,75; 593 558,71; 82,50.

coordonatele zonei de protect:ie a forajului (inclusiv suprafata) sunt: precizate conform Studiului
hidrogeologic privind dimensionarea zonelor de protectie sanitara si a parametrilor de protective
hidrogeologica, intocmit in 2012 de AN "Apele Romane" I.N.H.G.A. si intocmit in 2015 de xxx
Forajele de alimentare cu apa au instituite zone de protectie sanitara din gard de protectie sanitara
din gard de plasa cu unnatoarele coordonate Stereo 70:

Fl (S

= 30

F2 (S = 60 m )

m
Pt:X: 332 477,72;Y:593 649,72;
P2:X:332 477,SG; Y:593 653,81;
P3:X: 332 474,25; Y: 593 474,25;
P4: X: 332 474,48;Y: 593 649,33;

- P.:l :X: 332 528,40; Y:593 372,53;


- P2:X: 332 526,87; Y: 593 373,92;
- P3:X: 332 526,17; Y: .593 373,23;
- P4: X: 332 527,70; Y:593 371,84;

F3 (S
25,00 m
)
P1: X: 332 045,65; Y: 593
258,43;
P2: X: 332 042,37; Y: 593 260,80;
P3:X: 332 040,09; Y: 593
257,50;
P4:X: 332 043,40; Y: 593
255,18.

F4 (S
25,00 m )
- P1: X:332 477,64; Y: 593
662,33;
- P2: X:332 477,42; Y: 593
666,81;
- P3:X: 332 474,17; Y: 593 666,89;
- P4:X:332 474,39/Y: 593 662,33;
,

/'

S.C. E11romvironme11tal CoMtlting


S.RL

pag. 6

Documentatie tehnica pe11tn1 solicitarea Auwrizai.ie <.le gospodarirea apelor


pentro obiediwd- Sistem de alimentare cu apa si sistem de canalizare ape uzate si pluvi.ale in masul
Voluntari
S.C. EURO APAVOL S.A. -Oras Voluntari, judetul llfov

F7 si F 8 (S = 100,00 m2
)
- Pl: X: 333 479,01; Y: 594
594,86;
- P2: X: 333 483,94; Y: 594
601,16;
P3: X: 333 488,07; Y: 594 606,81;
P4: X: 333 474,26; Y: 594
620,11;
- PS: X: 333 468,72; Y: 594 613,17;

F11 (S

= 40,00 m

FlO (S

2
)

- Pl: X: 333 368,48; Y: 594 463,93;


- P2: X: 333 365,31; Y: 594
466,23;
- P3: X: 333 362,98; Y: 594
462,70;
P4: X: 332 366,08; Y: 594 460,58;

F12 (S
25,00 m2)
P1: X: 333 525,71;Y: 594 469,52;

2
)

Pl: X: 332 674,55; Y: 594 353,49;


- P2: X: 332 671,27; Y: 594 355,86;
- P3: X: 332 668,99; Y: 594 352,56;
- P4: X: 332 672,29; Y: 594
350,25.

- P2:X: 333 519,98;Y: 594


473,67;
- P3: : 333 514,69; Y: 594
466,27;
- P4:X: 333 520,49; Y: 594
462,09;

1.3.

= 25,00 m

F13 si F14 (S
50,00 )
2
m Pl: X: 332 472,51; Y. 593
552,41;
P2: X: 332 480,79; Y: 593 558,02;
- P3: X: 332 477,98;Y: 593 562,16;
- P4: X: 332 469,70; Y: 593 556,55.

Volume de apa potabila necesare din sursa subterana -forajele GAP:

=
==

o zilnic maxim : Q zi ma::


1.952,89 m 3/zi; (22,60 l/s); - maxim anual: 712.805,40 m3
3 /zi; (17,391/s); - mediu anual: 548.311,90
o
zilnic
mediu:
Q
zi
mcdiu
1.502,22mm
1.276,89
/zi; (14,781/s); - minim anual: 466.065,10 m3
m3;
o
zilnic minim: Q rjme<liu
;
o regim de funcrionare: 365 zile.
1.3.1. Volume de apa potabila neccsarc pentru gospodarii i.'.1rlividuale (estimat 2.500 gospodarii individuale 7.700 locuitori):
3 tn. ;
o zilnic maxim: Q zil112J( = 1.201,20 m3/zi; (13,90 l/s); - maxim anual:438.438,00
3
924,00 rn /zi; (10,69 1/s); - mediu anual: 337.260,00 m;3
o zilnic mediu: Q zi tr.cdiu
3
o zilnic minim: Q mcdiu = 785,40 m /zi; ( 9,09 1/s); - minim anual: 286.671,00 m3;
o reg:im de functionare: 365 zile
1.3.2. Volume de apa potabila necesare pentru unitati. socio-culturale:
o
zilnic maxim: Q zi max = 57,33 m3/zi; (0,661/s);
- maxim anual: 14.905,80;
3
3
m o zilnic mediu: Q zi mcdiu = 44,10 m /zi; (0,511/s);
mediu
anual:;
3
3
11.466,00 m o
zilnic minim: Q zi mediu = 37,49 m /zi; (0,431/s);
-;
3
minim anual: 9.746,10 m
o regim de functionare: 365 zile.
1.3.3. Volume de apa necesare pentru animalele din cadrul gospodariilor -sursa foraje:
o
zilnic maxim: Q zi max ::::: 79,14 m3/zi; (0,92 1/s);
maxim anual:28.885,19 m3;
3
o
zilnic mediu: Q zi mediu = 60,88 m jzi; (0,70 l/s);
- mediu anuai: 22.219,38 m3;

zilnic minim: Q zi mediu


51,74 mj/zi; (0,60 1/s); - !l11ll11D anual: 18.886,47 mJ;
o regim de functionare: 365 zile.
3
1.3.4. Volume de apa necesare pentru alimentare rezervor de apa cu V = 2500 m
:
3
o zilnic maxim:
Q zi max
8,90 m /zi; (0,10 l/s);
- maxim anual:3.250,00 m33;
o zilnic mediu:
Q ..; mcdiu
6,85 m /zi; (0,08 1/s);
- mediu anual: 2.500,00 m
0

==

o zilnic minim:
Q zi
; 3
= 5,82 m3/zi;(0,07 1/s);
- minim anual: 2.125,00 m
mttliu
o regim de functi.onare: 365 zile
2
1.3.5. Volume de apa necesare pent.ru udat spatii verzi -parcuri cu S
5800 m :

zilnic
maxim: Q zi lTr'x = 34,32 m /zi; (0,40
l/s);
- maxim anual: 6.177,60
3
3
m
o zilnicmmediu:
Q zi mediu 26,40 m3/zi; (0,311/s);
- rnediu anual:
.4.752,00

zilnic minim: Q zi mediu = 22,44 m3/zi; (0,26 1/s);

S.C. Euroenvironmental Consulting S.RL

- minim anqal: 4.039,20 m3;

pag 7

Docz11m;11t1th 1d111i.-,1 pe11tru .m/i.i1..1ret1 .\ uro1i1:atic de gospod;iri1(a apdor


prnl ru oh:d/1.tl: Alimentarea cu apa in Jocalitatile Sineti, C.:.i trune!?ti ei Lilieci

S.C. EUR O APAVOL S.A. - comuna Sineti, judew l laio1uip

2.7. Cerinte, volume, debite

Dare l:idrologicc de bazi dcbitc:ie i volumcl e de apa necesare pL'ntru desfosmarea actiYi ta\ ii
in Gospodariei de apa potabila din comuna Sineti, judet ul Ialomita .
1.
1.1.

AJimentarea cu apa
Sursa din subteran: prin intermediul a 3 forajc de mare adancimc amplasa te in comuna
Sineti, sat Sinesti cu urmatoarele caracteristici:

Nr. foraj Adancime [m] NHs [m] NHd [m] Q


Ft
F2
F3

1.2.

100,00
100,00
100,00

8,00
14,00
14,00

cxpi

[l/s] Observatii (amplasament)

3,5

18,00
16,00
16,00

4,2
1,2

in incinta GAP str. Dispensarnlui;


pe str. Fantanii;
p<: str. Fantanii.

Coordonate STEREO 70 ale forajelor de alimentare cu apa sunt:


Nr. foraj
X
Y
Z
Fl:
340 931,74;
610 192,35;
77,50;
F2:
34 1 039,07; 610 357,07;
77,50;
F3:
340 921,56;
610 525,87;
77,50;
coordona tele zonei de protectie a forajului (inclusiv suprafata) sunt: preciza te conform Studiului
hidrogeologic privind dimensionarea zonelor de protectie :rnnitara si a parametrilor de
hidrogeologica pentru forajelc de alimentare cu apa a comunei Sinesti, judetul Ialomita, in tocmi t
in 2010 de HYDRO SOLUTION S.R.L. - anexat:
VoJume si debite de apa potabila necsare din sursa subterana - foraje proprii:

debit zilnic maxim:


Q """"'
694,42 m'/zi;
maxim anual: 217.388,30 m;;
o debit zilnic mcdiu :
Q """".i;., = 561,29 m'/zi;
mediu
anual:
177.120,90
m.'; o debit zilnic minim : Q .,;""'.i"' = 494,73 m'/7.i; minim anual: 156.989,00 m';
o regim de functionarc: 365 zile.
1.2.1. Volume si debite de apa potabila rn:ccs:m: pentru gospodarii individuale (2650 - estimat 800
gospodarii individualc):
o debit zilnic maxim:
Q ,,; nm
381.89
maxim anual: 139.389,8.:i m\
o

m'/zi;

o debit zilnic mcdiu:

Q "'""-'"

m)zi;
o debit zilmc minim:
Q '"m'"'"
m'/zi;
o regim de functiona.re: 365 zile

= 293,76

tnediu anual: 107.222,40 m';


minim anual:
91.139,04
m;;

249,70

1.2.2. Volume si debite de apa potabila necesare pentru obiective orasenesti socio-culturale, unitati
private si cresterea animalelor :
m3 /zi'
- maxim anual: 55.768,35 m';
o debit zilnic maxim : Q s1J. tn. = 15279
,
o debit zilnic mediu :
Q ,,;m<diu = 117,53 m / zi;
- mediu anual: 42.898,45 m\

debit zilnic minim:

,,,mc-.i;.,

99,90

minim anual: 36.463,68 m';

m /zi;
o regim de functionare: 365 zile
1.2.3. Volume de apa necesare pentru consumuri temporare - utilitati gospodaresti: udat si
stropit/irigat
. gradini
'} .de zarzavat:
('<O"'\C ,.,: nl.'I
.m
i t: z1 n1 c
o
de b
1I
maxim anual: 35.100,0G m';
maxi
,, J ,QO :;
.
1;"z1
/ ;
0 debit zilnic mediu:
Q ,,,;mcJiu - 150,00
mediu anual: 27 .000,00 m\
m/zi;
. 1

n > "minim :- 2- C:f'I :I I .
0 deb
Jt Z!i!llC D11nlffi:
'<
minim anual: 22.950,00 m\
I I ,.1v ffi J
Zl;
o Regim de functionare: 180
zile/ an.
1.3.
Instalatii de captare a apei: Forajele de alimentare cu apa sunt echipate astfel:

Fl este echipat cu o electropompa submersibila HEBE - 50, cu urmatoarele


caracteristici:
7 m;/h; I-I = 35 mCA; P = 4,5 kw; alimenteaza gospodaria cu apa
GAP a comuneiQ Sinesti;

S.C Euroenviron111mtal Comulti11g S. R.L.

-====
===

--

Dno1111mtt1!ir /f llfffra prtttm o'(J /iiilarei1 \mori;!:iric de g<>fwd:uin,n npeluI


Alimcntatea cu apa in localitatile Sineti, Ciitrn nesti si Lilieci

/w11!rtt 11/Jiedi1wl

S.C. EURO APAVOL S.A. -comuna Sineti, judeual laJo;nita

==

-=

""""'======== -== ==;....;..==.-. =="""",;.i,.

==

F2 este echipat cu o electropompa submersibila LO\\"AJL\, cu urmatoarele caracteristici:


Q == 1 3 m'/h : !I :::: 40 mCA; P == 5,0 kw; alime:itcaz;i go:;podaria cu apa GAP a

comunei Sinesti;
F3 este echipat cu o electropompa submersibila LO\\'AR :\, cu unnatoarele caracteristid :
Q
6 m'/h; H
30 mCA; P ::: 2,0 kw; a!imenteaza gospodaria cu apa GAP a comunci
Sinesti;
Instalatii de inmagazinare si tratare a apei:
Gospodaria de apa GAP (de la sediul secundar al societa tii) are in dotare urma toarele instalatii:

1.4.

un rezerYor circular din beton annat, montat semiingropa t, cu Yo!umul V,,.c,1


folosit pentru stocare apa, inclusiv rezerva in tangibila de incendiu;
statie de hidrofoare, cu 5000 1 si 200 l -- 2 buc.;

= 200 m';

statie de pompare are in ciotare un grup de pompare cu 3 electropompe (1f+1 r) tip


NOCCHI.- cu urmatoarele caracteristici: Q :: 15 - 36 m'/h; 11
S1 - 37 mC;\; s1
P
6,3 kw; si I electropompa NOCCI cu urma toarelc carncteristici: Q = 1,2 - 10,8
m;/h;
H de45dozarc
- 17,5hipoclorit
mCA; si Pdozator
1,8 de
kw.cior, gazos de tip Dozaclor 2000.
instalatie
Reteaua de aductiune: conducta din PEID cu Dn 110 mm si L = 400 m.

1.5.
1.6.

Reteaua de distributie apa potabila: retea din conductc de PEID, cu diametre: Dn 63 mm;
Dn 75 mm; On 110 mm; si lungime aproximativa L
33,50 km.

Apa pentru stingerea incendiilor: rczerva intangibila de inccndiu estc stocata in rezervorul din
bcton arf:'lat, montat semiingropat in cadrul gospodariei de apa potabila G1\P; cu \! = 200 :n;3
mentionat la pct.1.4. Instalatia de ridicare a presiunii alimente?.Zl!. retc:n:::hidr:.ntilo;: PSI.

2.

3. Modul cle folosire a apei


3.t t . Necesar total de apa potabila din sursa
subterana - foraje: o debit zilnic maxim: Q """''
:: 499,42 m'/zi;
o debit zilnic mediu:
Q '""'"d"' = 411,29 m'/zi;
o debit zilnic minim:
Q '"m"''" -=- 367,23
m'/zi, o Regim de functionare: 365 zile.

- maxim arn.:i;!:182.288,30 m>;


- mc-diu anual: 150.120,90 m';
minim anual: i34.039,00
m';

3.
2.

Necesar total de apa potabila din sursa subterana - foraje (inclusiv


udat/stropit - consum pe pcrioada verii):
maxim anual: 217.388,30 m\
o debit
zilnic maxim:
Q '"' """ == 694,42
3
rn
/zi; om/zi;
debit zilnic mediu:
Q ""ncdno =
- mediu anua1: 177.120,90
561,29
0 debit zilnic minim:
Q szo m<diu = 494,73
m;
3
m /zi;
- minim anual: 156.989,00 m:;;
o Regim de functionare: 365 zile.
3.2. Cerinta totala de apa potabila:
o zilnic maxim:
Q , .m.1X = 855,91
m'/zi; o zilnic mediu: Q ,.,mc:dm = 658,39
1
m zi; o zilnic minim:
Q '" '""""'/ --=
559,63 m'/zi; o regim de functionare365

z.ik
o

maxim anual: 312.407,5 m ;


mediu anual: 240.312,35 ;
3
m
3
- minim anual: 204.265,50 m ;

Gradul de recirculare intema a apei: nu.

4. Norme de apa pentru produsele din fabricatie:


Necesarul i cerinta de apa au fost calculate confor:n STAS SR 1343/2006
fo]osindu-se si normele specifice activitatii.

S.C Ewomv1iTJn111t11lal Conmlti11g S.RL.

s1

STAS 1478/1990,

Documentatie tehr.icapmtm J'olidta1w ,\utorizatie de gospodarirca apclor


pentrn obiedivul: Sistem de alimentare cu apa in comuna Rerceni
S.C. EURO APAVOL S.A. - Comuna Berceni, judetul llfov

2.3. Profil de activitate


Conform Certificatului constatator nr. 15691/ 18.03.2014 al societatii EURO APAVOL S.A., desfasoara
urmatoarele tipuri de activitati:
act:ivitate principala:
cod CAEN: 3600 -Captarea, ttatarea si distributia apei;
activitati secundare:
cod CAEN: 4221 -Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide.
Mentionam faptul ca, acesta codificare corespunde Ord. 337/2007, iar celelalte coduri pot fi consultate in
certificatul constatator care este anexat.

2.4. Regim de func tionare


In cadrul comunei Berceni, judetul Ilfov exista aproximativ 2000 gospodarii individuale, unitati socio
economice locale si unitat:i. private care sunt alimentate din retelele de apa potabila existente.
Conform recensamantului efectuat in 2011, populatia comunei Berceni era de S.942 de
locuitori. Regim de functionare: 365 zile/an.
Regim de lucru salariat:i: 365 zile/an.

R.tgim de lucm: : 8 h /zi,; 1 schimb/zi; 5 zile/saptamana, 260 zile/an;


In caz de avarii si situatii accidentale : serviciul este asigurat: 24 ore;
Nr. Salariat:i: 4

2.5. Ampla.'iament
Localitatea Berceni este situata in Campia Romana, la 15 km sud-est de Bucureti si are in componenta
un singur sat: Berceni, satul de reedin?.
Localitatea Berceni, judetul Ilfov este sttabatuta de oseaua judeteana DJ411 si arc urmatoarele vecinatati
o N:
orasul Popesti Leordeni;
o NV:
Soseaua de Centura DNCB si municipiul Bucuresti;
o V:
terenuri arabile si comuna Vidra;
o S si E:
terenuri arabile.
Societatea EURO APAVOL S.A., detine in inttavilan terenuri, iar suprafata pe care se afla amplasata
2
Gospodaria de apa potabila are S term = 2.300 m
Amenajarile exte.rioare din cadrul Gospodariei de apa potabila cuprind spatii pentru acces si circulat:i
interioara, spatii verzi, ttotuare si parcaje. Inincinta se desfasoara activitati de exploatare utilaje in vederea
functionarii Gospodariei de apa potabila.

2.6. CeKiate; volume, debite

Date hidrologice de bazi - debitele i volumele de apa necesare pentru desfasurarea activirapi in cadrul

Gospodariei de apa comnnale din cadrul localitatii Berceni, judetul Ilfov.

Alimentarea cu apa
/(.: ,"
,,
1.1.
Sursa din subteran: prin intermediul a 2 foraje de alimentare cu apa,
- :, - 9.
.
el
. . .
/ . . . . . . ' ,/
Berceru, cu urm.atoar e caractenstla:
/ -..: : .' :. '-"... . . .-(
Nr. foraj Adancime [mJ NHs [m]
80,00
67,00

Ft

F2

24,70
22,70

NHd [mJ Q cxpl[


/S]
26,35
6,35
24,15
6,30

lt'1

in incinta,(ijs:, ?;'.

'...;

"'

<- '(
<:
::
.

'

1l-dW 1Mai

,.,; ..'/

r-.o

onmenta/ Consu/tinJ!. S.RL

e):>,.:

t: :.#, h#ii::q tfobila;

in incinta

:)

S.C.

Observatii (amp

(..

':-'

r .

,.,.

"' ;\

EJ1roenvir

pag. 5

Dot'u111e11tutii: teb111iu pe11tm solidturea Autorizatie de gospodarirea apelor


pentrn obiedivul: Sistem de alimentare cu apa in comuna Berceni
S.C. EURO APAVOL S..A. - Comuna Berceni, judetul Ilfov

Coordonate STEREO 70 ale forajelor de alimcntarc cu apa Sll"i lt:


Nr. foraj
Ft:
F2:

X
312 798,69;
312 253,22;

Y
595 103,69;
595 054,00;

Z
65,50;
65,50;

coordonatele zonei de protectie a forajului (inclusiv suprafata) sunt: precizate conform Studiului
hidrogeologic privind dimensionarea zonelor de protectie sanitara si a parametrilor de protective
hidrogeologica, intocmit in 2012 de AN "Apele Romane" I.N.H.G.A.
Forajele de alimentare cu apa au instituite zone de protectie sanitara din gard de protectie sanitara
din gard de plasa cu urmatoarele coordonate Stereo 70:

Fl (S

= 144,0

F2 (S

= 75,80 m;.)

- Pl: X: 312 797,02; Y: 595 095,38;


- P2: X:312807,00; Y: 595 102,01;
- P3: X:312 800,36; Y: 595 112,00;
- P4: X: 312 790,38; Y: 595 105,37;

- Pl: X: 312 251,63; Y: 595 048,05;


- P2: X: 312 259,17; Y: 595 052,41;
- P3:X: 312 254,81; Y:595 059,95;
- P4: X: 312 247,27; Y:595 055,59;

1.2. Volume de apa potabila necesare din sursa subterana -forajele GAP:
3

zilnic maxim: Q =i mu = 607,51 m /zi; (7,031/s); - maxim anual: 221.740,90;


m o
zilnic mediu:
Q zi mediu = 467,31m3/zi; (5,411/s);
- mediu anual:;
3
3
170.569,90 m o zilnic minim: Q zi mcdiu = 397,22 m /zi; (4,60 l/s);
- minim;
3
anual: 144.984,40 m
o regim de functionare:365 zile.
1.2.1. Volume de apa potabila necesare pentru gospodarii individuale (estimat 1.83 gospodarii individuale
- 550 loccitori):
o

3
3
- maxim anual: 31.317,00 m ;
zilnic maxim: Q i max = 85,80 m 3/zi; (0,99 1/s);
3
3 (0,76 1/s);
() zilnic mediu'. Q zi mcdiu
66,00 m /zi;
- mediu anual: 24.090,00 m ;
O
zilnic minim: Q ,i mediu = 56,10 m /zi; (0,65
- minim anual: 20.476,50 tn.3;
1/s);
o regim de functionare: 365 zile
1.2.2.
Volume de apa potabila necesare penttu alimentare cismele stradale, (estimat 500 locuitori):
3
o zilnic maxim: Q zi max = 35,75 m /zi; (0,411/s);
- maxim anual: 13.048,75;
3
3
m o zilnic mediu: Q >.imediu = 27,50 m /zi; (0,32 1/s);
- mediu anual: 10.037,50;
3
m
3
o zilnic minim: Q zi mcdiu
23,38 m /zi; (0,27 1/s); - minim anual: 8.531,88 m;3
o regim de functionare: 365 zile
1.2.3. Volume de apa potabila necesare penttu unitati socio-culturale (gradinita, scoala, politie, primarie
etc.):
3
o
zilnic maxim: Q zi max
8,09 m /zi; (0,09 1/s);
- maxim anual:2.102,36 m;3
3 3
33
Q
6,22
m /zi; (0,07 1/s);
-- mediu
o zilnic
Q zizi mediu
mediu = 5,29
m /zi; (0,061/s);
minim anual:
anual: 1.617,20
1.374,82 m
m;
o
zilnic minim:
;
o regim de functionare: 260 zile.
1.2.4. Volume de apa necesare penttu animalele din cadrul gospodariilor -sursa foraje de la
GAP: o
zilnic maxim:
Q zi max = 105,85 m1/zi; ;
(1,23 1/s);
- maxim anual: 38.636,16 m3 o
zilnic mediu:
Q zi ;
3
mediu = 81,43 m /zi; (0,94 l/s);
- mediu anual: 29.720,13m3;
3
o
zilnic minim: Q zi mtdiu = 69,21 m /zi; (0,80 l/s); - minim anual:
3
25.262,11 m
o regim de functionare: 365 zile
/ . .
3
1.2.5.
Volume de apa necesare pentru alimentare rezervor de apa cu V = 500 m :

o zilnic maxim:
3

Q zi ma.-.

= 1,78 m /zi; (0,02 1/s);


3

o zilnic mediu: Q zi mediu = l,37 m3/zi; (0,021/s);


3
o zilnic minim: Q zi mediu = 1,16 m /zi; (0,011/s);
o regim de functionare: 365 zile

- maxim anual: 650,.oO' . ;

....

mediu anual: 500,00 mY -_. _ .


minim anual: ,425,QO m;.. . :
/,.' ' .:
. . .

-.>

1.2.6.

Volume de apa necesare penttu udat gradini legume si spatii verzi 2

P,i45=utl ( ':1<S.'= :-300

gradini legume si S = 1200 m spatii verzi):


,. '. :. .._.: ..:. .
3
....,:.'" o zilnic maxim: Q i3 ma::
45,24 m /zi; (0,52 1/s);
- 3
;
maxiny'afaaJ.:
.8'f!'.f3)Q
o
zilnic mediu: Q zi mcdiu
34,80 m Izi; (O,10 1/3);
3
- rnedii:i_jn;J'*
,2'6AO,o
;
" '." :_, 5 I.{<.,_,
\.;:./
m
.. "" .-

fti

=
I

S.C Euroenvironmental Conmlting


S.RL

'
:.-
,.

..' " /

--

.......

... .. ..
\

'

pag. 6

Documentatie tehnicapentn1 so!idtarea Autorizatie de gospodarirea apelor


pmtru obieciivuL- Sistern cie aiimemare cu apa in comuna 1Decembrie
S.C. EIJRO APAVOL S.A. - Comun 1Decembrie, judetul Ilfov

2.3. Profil de activitate


Conform Certificatului constatator nr. 15691/18.03.2014 al societatii EURO APAVOL S.A., desfasoara
urtnatoarele tipuri de activitati:
activitate principala:
cod CAEN: 3600 -Captarea, t:ratarea si dist:ributia apei;
activitati secundare:
cod CAEN: 4221 -Lucrari de const:ructii a proiectelor ut:ilitare pent:ru flui.
i

Mentionam faptul ca, acesta codificare corespunde Ord. 337/2007, iar celelalte coduri p0t fi; onsultate in
certificatul constatator care este anexat.

2.4. Regim de functi onare


In cadrul comunei 1 Decembrie, judetul Ilfov exista aproximativ 2300 gospodarii individuale, unitati socio
economice locale si unitati private care sunt alimentate din retelele de apa potabila existente.
Confortn recensamantului efectuat in 2011, populafia comunei 1 Decembrie era de 7.817 de locuitori.
Regim de functionare: 365 zile/an.
Regim de lucru salariati:365 zile/an.
-.,.

"Y

Regim de f ucru:: 8 h /zi,; 1schimb/zi; 5 zile/saptamana, 260 zile/an;


In caz de avarii si situatii accidentaie: serviciul este asigurat: 24 ore; ./
Nr. Salariati: 4.

2.5. Amplasament
Comuna 1 Decembrie este situata in Campia Romana, la 17 km sud de centrul Bucuretiului si are in
componenta un singur sat: 1 Decembrie, satul de reedina.
Localitatea 1 Decembrie, judetul Ilfov este st:rabatuta de oseaua na!ionala DN5, care leaga Bucuresti de
Giurgiu. La 1 Decembrie, aceasta osea se intersecteaza cu oseaua judeteana DJ401D, care o leaga spre
nord-vest de Darati-Ilfov i Magurclc i spre est de Copaceni i Vidra, si are mmatoarele vecinatati:
o N:
terenuri agricole, raul Sabar si localitatea Jilava;
o NV:
terenuri agri.cole si localitatea Darasti-Ilfov;
o S:
terenuri arabile si localitatea Adunatii - Copaceni;
o E:
terenuri arabile, localitatile: Copaceni, Cretesti, Vidra.
Societatea EURO APAVOL S.A., detine in int:ravilan un teren, pe care se afla amplasata Gospodaria de apa
2
potabila care are sufratata de S == 3.375 m
Amenajarile exterioare din cadrul Gospodarici de apa potabila cuprind spatii pent:ru acces si circulatie
i.1. 1terioara, spatii verzi, trotuare si parcaje. !n incinta se desfasoara activitati de exploatare utilaje in vederea
functionarii Gospodariei de apa potaoila.

2.6. Cerinte:1 volume, debite


Date hidrologice de bazi- debitelc i volumele de apa necesare pent:ru desfasurarea activitap.i in cad.ml
Gospodariei de apa comunale din cadrul localitatii 1 Decembrie, judetul Ilfov.

Alimentarea cu apa
1.1. Sursa din suhteran: prin intertnediul a 7 foraje de alimentare cu apa, amplasate in comuna 1
Decembrie, cu urmatoarele caracteristici:
Nr. foraj Adancime [m] NHs
[m]

Ft

100,00

13,50

NHd [m] Q exp1.[l/s] Observatii (amplasament)


18,80

4,50

in incinta GAP, st:r. Oituz nr. 7;

S.C Euroenvironmenta/ Conrulting S.RL

pag. 5

Documentatie tehnicapentru soJidtarea Autorizatie de eospodarirea apelor


pentru obiectivuL Sistem de alimentare cu apa in cornuna 1Decembrie
S.C.EURO APAVOL S.A.-Cornuna 1Decembrie, judetul Ilfov

rno,oo

F2
F3
F4
F5
F6
F7

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

B,50
13,50
13,50
13,50
13,50
13,50

18,80
18,80
18,80
18,80
18,80
18,80

4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50

in partea de E a GA}';
pe langa De146
pe langa De146
pe langa De146

Coordonate STEREO 70 ale forajelor de alimentare cu apa sunt:


Nr. foraj
X
Y
Z
Ft:
310 530,46;
585 189,99;
65,50;
F2:
310 667,33; 585 138,80; 65,50
F3:
310 590,74; 585 196,51; ;65,50;
F4:
310 225,49; 585 026,82;
65,50;
F5:
310 323,87;
585 090,71;
65,50;
F6:
310 439,96;
585 264,23; 65,50;
F7:
310 493,10;
585 080,12; 65,50;

I,
.:.1

coordonatele zonei de protectie a forajului (inclusiv suprafata) sunt: precizate confonn Studiului
hidrogeologi.c privind dimensionarea zonelor de protectie sanitara si a parametrilor de protective
hidrogeologica, intocmit in 2015 de AN "Apele Romane" I.N.HG..A.
Forajele de alimentare cu apa au instituite zone de protectie sanitara din gard de protectie sanitara
din gard de plasa cu urmatoarele coordonate Stereo 70:

2
Ft si GAP (S
3.375 m)
- Pl: X: 310 557,78;Y: 585
122,44;
- P2:X: 310 515,86;Y:585
124,62;
- P3: X: 310 515,74; Y: 585
203,50;
-P4: X: 310 558,08; Y: 585
2
) 900 m
203,77; F3 (S =
- Pl: X: 310 604,94; Y: 585
180,74;
- P2:X:310 606,51;Y:585
210,70;
- P3:X:310 576,55;Y: 585
212,27;

- P4:X: 310 574,98;Y: 585


F5 (SY: 585
900076,03;
m2)
- Pl: X: 182,31;
310 348,17;
- P2:X: 310 319,61;Y: 585
064,71;
- P3: X: 310 312,21;Y: 585
089,86;
- P4: X: 310 342,11; Y: 585
106,11;

F7 (S
100 m2)
- Pt: X: 310 490,10; Y; 585
073,72;
- P2: X: 310 486,70;Y:585
083,12;
- P3: X:310 496,11; Y: 585
086,52;
- P4: X: 310 499,50; Y: 585
077,11.

F2 (S = 900 m)2
- Pl: X: 310 685,13; Y: 585 127,76;
- P2: X:310 682,81; Y:585 156,40;
- P3:X: 310 651,58; Y: 585 153,86;
- P4:X: 310 653,91;Y: 585
2
125,23; F4 (S )= 900 m
- Pt: X:310 221,36; Y: 585 006,01;
- P2: X: 310 246,29; Y: 585 022,69;
- P3:X: 310 229,61; Y: 585 047,62;
- P4:X: 310 204,68; Y: 585 030,94;
F6 (S
100 m2)
- Pl: X: 310 440,01;Y: 585 257,16;
- P2: X: 310 447,03; Y: 585 264,28;
- P3:X: 310 439,91; Y: 585 271,30;
- P4:X: 310 432,90; Y: 585 264,18;

1.2. Volume de apa potabila necesare din sursa subterana -forajele GAP:
3
O zilnic maxim.: Q zi max
1.488,09 m /zi; (17,221/s);
- maxim anual: 543.153,40 m;3

zilnic
mediu:
Q zi mediu = 1.144,67 m /zi; (13,25 1/s);
3
m
o 1/s);
zilnic
minim:
(11,26
- minim
anual: 355.138,80 m3
regim de functionare: 365 zile.

S.C E11rOenvironmentaJ Consulting S.RL

- tnediu anual: 417.810,30


Q i rrn:diu
972,98 m/zi;

;
;

pag. 6