Sunteți pe pagina 1din 66

M i ni s t eru l Educa ţi e i şi Ce rce tă rii Şt iin ţ i f i ce

Ce nt ru l N a ţ iona l d e Eva l uare şi E x a minar e

Examenul d e b a cal a u r e a t naţ i on a l 2015

Prob a C d e evaluare a competenţelor lingvi s tice î n tr -o li m bă de circula ţ ie internaţi o n a lă s tudiată pe parcursul înv ăt ămânWlui liceal

P r oba o r ală l a Umba e ngleză

T oate fil i e r e l e, p r ofi luri le şi . sp ecializăr i le/ c alific ări le

Biletul nr . 1

23 iuni e 2015

1 . A nswer the f o l l o w in§ ques ti on: Haw di d yau meet y a u r best f r i en d (s ) ?

2 . S p e a k a b o u t how a i r po l l ut i on affec t s the env i ro nm e nt . ,

3. Gi v e your o pini o n o n th e fo l lowin g

st a t emen t : A w a r m smi l e is the u n iv ersa l f ang u a g e of

ki n dness. Us e relevant arguments and examples t o s uppor t y our id e a s .

P r o b a C - L i mba en g l eză

Min iste rul Ed ucaţi e i şi Ce rcetăr i i Ş t i i n ţ if ice

C entrul Naţio n al d e E valuar e şi Exam i n are

Examenul de baca l au r eat naţ i on ~ 1 2015

Proba C .

de evaluare a competenţelor li ngvistice i n tr-o I i m bă , de circulaţ i e internaţională

studiată p e parcurşul Înv ă

,

â r: t tu l u i l i c eal

, , ~, '

Proba ora l ă J , a L i mba e ngleză

To a te fi li e r e l e , p r of il uri l e şL . , §p e eiali zăr i le / eal i f i c ăril e

Biletul nr. 2

1 . Ans wer th e f o l l o wing q u est i on s:

living in a fla r? Wl?y?

2. Des c r ib e a . u sua l w e ekda y .

W ha t pet d o y ou t h ink

w o u ld b e mo st sui f able f o r a pe r son

3. G iv e y o ur op in io n an th e fal l ow i ng

s t a t eme n t :

A t a ny s tree t c ome r t he fe ~Ji l 1g of ab s u r dify

c a n s t r i ke any m e n i n t he f ace . (Al bert Ca mu s) Use relev an t a rq u rnentş and e xampfes to

support your ideas .

Pro b a C - L imba e n g l eză

· c -. ~ ·

<'

M i n i s terul Ed u caţiei ş i C erc e tării Ş tiinţ i fice

C ent r ul N a ţ io n a l de E v a lua re şi Ex am i n a re

Examenul de bacalaureat na t i on a l 2015

Proba C de eva l uare a competenţelor lingvistice i n t r-o llrrrb ă de c i rculaţ i e internaţională studiată pe parcursuIÎn V ' ~t ~ m â(ltOlui liceal

Â", ,'

_"

Proba orală l a L i mba e ngleză

Toat e fi l ierel e , pr of ilurile ş L , $pe c ializările/c alif i c ăril e

Bi l etul nr. 3

2 3 i unie 2015

1. Answ e r t h e f o Jlo win g questions : Would y o u co n s id e r t a k i n g a g ap y ea r af t er high scho ol? Why ( not) ?

,; _ ·1

2. D e s c r ib e the a tmosphe re i n a mu se um .

3. G iv e y o ur o pi nion on th e fo ll o w i ng sta te m ent : It do es n o f do i o dw e ll on .rf:~<P9ty1sa n d [ o r ge t to / i v e . (JK R o wlin g ) Use relevant arguments and examples to supp or t yo u r ldeas,

Prob a C - Li mba e n g le ză

2. Q € ) s c r i be a family photo .

3 . Giv e your opinion on the followin g

state m e nt :

,

E v e ry s aint has a p a st . E v e ry si ~ ne r h as a

futu re . (O s c a r Wilde) Use relevant arguments and examples to suppor t y o ur idea s.

Pro b a C - Li m b a engleză

Pro b a C - L im b a e n gleză

M iniste rul Educ at iei s i Ce rc etă r i i S t iinti fi c e

C entrul N a ţio na l de E v a luare şi E x a mi na r e

Examenu l de baca l aureat na t i on a l 2015

Proba C : :

de evaluare a competent e lor lingv i stic e t n t r-o lim bă ele c irculatie i n t ernaţională

stud i a t ă pe parcursul î nv ă tă mân tuf ui

l iceal

P roba orală 1 ~ ::b i mbae rigleză

T o a t e fi l i e re l e , pr ofi l uri l e ş i . ~, $p ec i a l i z ăr i l e /ca l i fi că ri l e

2 3 iun ie 2015

Bi l etul nr. 9

1.

A ns w er t h eJ ol lo w ing . ques t ions: 00 you enja y w a t chi n g reali ty sho w s? W hy (not)?

2

. D e sce l be yo uri d eal h o u se ,

3

. F a s t f ood ad v er ti s ing c amp a ign s h av e chang e d t h ei r purpose d u r ing t he past y ea rs . Afte r

y

ears of f a st food be in g criti c i se d for it s h arm f ul e ff ects , m an y con t er n po r a ry c a m p a ig n s

e

m p ha s i se th e a vai lab il i t y o f h ea lth y op t io n s . Wh at is you r opi n i o n ? ' U s e r e lev a nt

argument s and ex a mples to support your ideas.

I

Proba C - Limba eng l eză

Ministe r ul Ed u ca ţ iei şi Cercetării Şt i inţifice Cen tr ul National de E valua r e ş i Examinare

Exa m enu l de baca l aurea t na t i on a l 20 1 S

Proba C de evaluare a co mp ete n telor lin gv i stice I uţ r-o li mb ă i d~ circu l aţie i nt ernaţională

Bi l etul n r . 10

s t udia t ă pe parcursul Î n " ~ t~m â n!U lu i

l icea l

P roba ora l ă l a p mba e ng l eză

Toate fil i erele, profiluri l e şLspecializăr i le/calificăril e

_o,,> - ~ - >:

23 iunie 2015

1. Answer th e fo l l o win g quest i ons : Do you have dinner together with your family? Why (not)?

2. D e s c r i be yo ur f irst day i n high school .

3 . There are numerous and complex causes leading to youth unemployment. S o me o f them

rtl~ rket . Wh i c h of

these causes do you find t he most important and what solutions would y o u pro p o se i n order to improve the situation? U se re l evant argume n ts a n d examples to su p p o rt y o ur ideas.

are the lack of educa ti on, of experience and the inflexibility of the labou r

,

.

/,.

" '

Proba C - Limba engle z ă

Minister u l Ed u ca ţ ie i ş i Ce r cetării Şt i inţ i f i ce Ce nt rul N a t iona l de Eva l ua re ş i E x a mi na r e

Ex a menul d e b aca l aurea t na t i o n a l 201 5

P roba C

de e v a lua r e a com peten ţ e lo r l in g v is ti ce~ ~ t r-o

l i m b ă .d. e c i r culaţie

s tud i at ă pe p arc u rs u l înv ă1ă m â n !t i l u i

l i cea l

P ro b a o r a l ă l a U m ba ~ ng leză

inte r na ţ i o n ală

Toa t e fi l ie r e l e , p rof i l u rile şLs p ec i alizări l e!cal i f i cările

B i l e tul n r . 11

2 3 iu nie 2015

1 . Answer th e f ol lo win g q ues t i o ns: Would you rather ea t out or o r der take-out? Why?

2. D e s cr i be w h a t yo u see f rom your bedroom w indow.

3. G i v e y o u r opinion o n the fol lowing s t atemen t : In order that aII men may be ta u ght t 6 , $ peak

t he iruih , i t ie necessa r y hal aII like w ise shoul d learn to hear it . (Sam u $I J ohnson ) U se

r e l e v a nt a r g um e nt s a nd

Proba C - L i mba e n gleză

x a mp l es t o suppo rt yo u r ideas.

.

M i nis t e rul

Educa ţ ie i ş i Ce r c e t ăr i i Ş ti inţi fic e

Cent r ul N a ţional d e E v a l ua re ş i E x a min a r e

Examenul de bac a l a ureat na ţ i on a l 2015

Pro ba C

d e evaluare a competenţelor lingv i sticeji1tr-o Ilrnb ă de circulaţi e i nternaţion a l ă

studiată pe parcursutfneă t ămănturut

A

"

li

c e a l

Prob a orală l a , L i mba e ngle z ă

To a t e fi li er ele , p r o fi l uril e şi . s p ec lali z ăr i l e / cal i f l c ărtl e

Biletul nr . 12

23 iuni e 2015

1 . A ns w e r th e fol lo w i ng qu es t i o ns: Do y o u w a n f t a h a v e a d eskjob? W hy (n o f) ?

2 . D e s c r i b e a marri ag e c er e rn o ny.

3 . Give your o pini on on th e fol l o wi ng state m en t : We b el i eve ihe! we ca n chang e tht i t h i ngs

a rou n d us in acco rdan ce w ith o ur d es ir es-we be f ie v e it be c ause ottie rwi se w e can s e e no

fa v oura bl e outco m e . (M ar c el P ro u s t) Us e r e l e vant a r g u ment s a nd e xamp Î e s to support

your idea s.

.

.

P ro ba C - L im b a e n gle z ă

Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaurea t na t i on a l 2015

.","'.

Proba C

de evaluare a compete n ţelor lingvistice î n t r-o l i m bă , de circulaţie internaţională studi at ă pe pa r cursu l î nv ăţ ă mâot U l ui l iceal

',; ~-,:,

Proba ora l ă l a L i mba . e ngleză

"

Toate filierele, profilur i le şi , s , p ecia l izările/cal i ficările

B i letul nr. 13

2 ~ iunie 2015

1.

Answer th e fol l o win g questions: Who is yaur favaurite playwright? Why?

2.

D e s c r i be yo ur li ving roo m.

3. Give your op i nion on the following statement : Anything wortti dying for is ce rt ain/ y worth living for. (Joseph Heller) Use re l evant argumen t s and examples to su p po rt your l d eas,

Proba C - Limba engleză

Min i sterul E ducaţie i şi Ce r cetării Ştiin ţ i f i ce Cent r ul Na ţ iona l d e E valuare ş i E x a minare

E xamenu l de baca l aureat n a ţ i on a l 20 1 5

Proba C de ev a lua r e a com p eten ţ elo r l in gvis t ice j ~ tr-o

I

ă . , de circu l aţie internaţională

studiată pe p a r curs ; u n n v ătă mâ ~ţu l ui liceal

P ro b a ora l ă ' ? ' L i mba e ng l eză

Toate f i lie r e l e , profiluril e ş ispecia l izările/cal i ficările

B il etul nr . 14

. 23 iun i e 20 1 5

1. Answer th e fol l o win g ques t ion : How do you se e yoursetî in 20 years ' time?

2. D e s c r i be a hap py fam i ly occasio n.

3. Give you r opinion an th e f ol lowi ng st a t e ment : A I I g r own - up s wer e o n c e

blJt on/y

fe w of th e m r e membe r it. (Antoine de Saint -E x upe ry) Use r elevan t " ar g ument ă = and

examples t o support y ou r i deas.

Proba C - L i mba eng l e ză

.

/

Min i sterul E du ca ţi e i ş i Cercetării Şt iinţ i fice Centrul Naţional d e E v a lua re şi E x a minare

Examenul de bacalaureat nat i on a l 2015

Proba C de evaluare a competen t elor l ingvist i ce l i1 tr-o I im

de circula ti e internaţională

stud i ată pe

parcur! : ;ul ' în ' \ ; r ă \ă mânţ u lui liceal

Proba orală ( a L i mba e ngleză

To a t e f i lie re l e , profllu r i le şi . sp ec i a li zăr it e /c a lifi c ăril e

,-:,".-,

2 3 iunie 20 1 5

Biletul nr. 16

1 . An s wer th e foll o w i n g

que s tion s: D o you en j o y tra vel/in g a br oad? Why ( no t)?

2 . D e s c r ibe a mounta i n r e sor t .

3. G i v e yo ur opinio n o n the fo llowi n g

st atemen t: AII a nimals a r e eque l , bu t s o mi f ani m fj /s

are

mor e eq u a f t han ot he r f

support your ideas .

( Ge o r g e O rw el l ) Use relevant arg u ments 3 m ; . d ~xampi ~ s to

Prob a C - Limba e n g l ez ă

Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice Centru l Na ţi onal de Evaluare şi Examinare

Ex am e n u l de baca l aurea t naţ iona l 2015

P r ob a C

de evaluare a compete n te l or li ngv i sti c e I nt r - c l lmbă d e c i rculatie i n ternaţiona l ă

s t ud i ată p e pa r cu rsul t n v ăt ămă n tulu!

,'<,

/ -

"''''

Pr oba orală la Lim ba engleză

'~, . -

.,"

liceal

Toate fil i e r ele, pr ofiluri l e şi specializările/calificările

Bi l etul nr. 17

23 i un ie 2015

1. Answe r th e ' f o l lo win g questio n s: What is your favourife character from a TV ser i es? Why?

2. D esc r ibe a busy venue.

3. O ne-thi r d of the wor l d ' s popu l a ti on lives in countri e s which a r e experiencinq w ater

s h or t ages, yet l i ttle is beinq done to preserve and e n s ure proper m a nage m en t of this inva l uab l e and l i f e givin resource . Identify the possible causes and p r ov ide " s alutians t o

improve t he s i tuatian. U e re l e v a nt arguments and examples to s u pport y our i deas.

Proba C - Limba engleză

Min i sterul E du ca ţi e i şi Ce rce t ării Şt iin ţif i ce

C entru l N a ţi o n al d e E v a luare şi Ex a minare

Examenul de bacalaureat national 2015

Proba C de evaluare a competen ţ elor lingvist i ce J t ltr-o

ă , d e cir c ulaţie internaţio na lă

studiată pe parcurşul înv ă ţărnâ , n!i :: !luilic ea l

Proba oral~ J âl :J mb a e n ' gle z ă

Toat e f ili e r e l e , pr o f i lu r i le ş i sp ec i al iz ă ril e /c a lifi că r i l e

Biletul nr. 18

23 iunie 2015

1 . An s w e r t h e foll o wing que s tion : W ha t i s th e m os i im p r e s si v e m o n ume nt t ha t you h a v e e v er

s een ?

2 . Desc r i be yo u r id ea l work i n g con d i ti o n s.

3. W h a t ar e th e ad v a n tag e s a nd di sadvanta g es o f l iv ing i n t h e to wn cen tr e ? Use rel e vant arguments and examples to support y o ur ideas .

j

, . ,

,

P rob a C - Limb a e n g l eză

M i nist e rul E d u caţie i ş i C e rc e tăr ii Ş ti i nţific e

Centrul National de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat naţ i on a l 201 5

Proba C

d e evaluare a compe t e n ţelor lingvistice î n tr - o l im b ă de cir c ulaţie internaţională

studiată pe parcurs u l tnvăţămăntulut

lic e al

Proba ora l ă J a L i mba e ngle z ă

Toate fil i e re l e , pro f ilu rile şi.speciauzările/cauttcărne

Biletul nr. 19

2 3 iunie 2 015

,

':,.

1. An s w er th e fo ll o wing que s t io n s: D o y ou enj oy w a fkin g? W hy ( n o t)?

2. D e s cri be the vi e w f rom th e t o p of a m o unt ai n.

3 . W ha t are th e a dv a nt a ge s a nd d i sad v an t ages o f livin g in a fl at? U se r e l e van t argu m e nt s

and examples to support your ideas .

Pro b a C - Li m ba engleză

Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Examenul de baca l aureat na t i on a l 2015

Proba C

de evaluare a compete n telor lingvistice î n t r-o Ilmb ăde circulatie lnternaţ i onală

stud i ată pe parcursul lnvătămăntutul

• x ,

l lceal

Proba orală l a L i mba - e ng l eză

Toate f i lierele, profilurile şispecializările/calificările

Bi l etul nr. 20

, ~ :

. 2 3 iunie 2015

1. Answerth e foll o wing questions: Do you prefer spending tirne with your friends or with your farnily ? W h y?

2. D e s c r ibe a t raditional Roman i an rec i pe .

3. What are the advantage s and disadvantages of being an employee in co r np a rlson to . b eing

se l f - employed? Use relevant arguments and examp l es to support yo u r lde a s ,

Proba C - Limba engleză

Biletul n r, 2 1

12015

~ tj~

circ u la ţ ie internaţio n ală

ânthlul l iceal

Toate filierele, profilurile

cializările/calificările

iunie 201 5

fol!owing.qules1tiorlS: Do you enjoy reading bl o gs? Why (no t )?

2.

3. W h at are th e advan t a q es and disadvantages of l i v i ng i n an

is o l a t ed c

the

countryside? U s e r e l eva nt ar g uments and ex a m p les te support y o ur .

Pro b a C - L imba engle ză

Mi n isterul E duc a ţ ie i şi Ce rcetării Ştiinţifi ce

C e n trul Naţion al d e E valu are şi E x am in a r e

Examenul de bacalaureat nat i on a l 2015

Proba C de ev a luare a competenţelor lingvistice Î n t r - o li m bă de c irculaţie internaţională studiată pe parcursul înv ă tă mâo ţ t il ui liceal '«. Proba orală J a L i mb a e r i gleză

Toate filierele, profilurile şrspecanzărue/canncarne

Biletu l nr . 22

~' ,

2 3 iunie 20 1 5

1 . A ns w er th e f ol l o wing que st i o n s: W hat i s y ou r fa vourit e mea n s of communica t io n? W h y ?

2. D e s c r i be your f a vou r i te ac to r.

3. Wh a t a r e t he adv a ntag es

and di sad v antages of tr a v el lin g

by tr ain ?

arguments and examples to support your ideas .

Pro b a C - Limba e n g l ez ă

6'

.:V

Use re l evant

Ministerul E ducaţiei ş i Ce rcetării Ştiinţi f ice

C e nt r ul N a ţi o n a l de E v a luare şi Ex a mina r e

Examenul de bacalaureat na ţi on a l 2015

Proba C de eva l uare a compete n ţe l or li ngvistice î n tr-o l im bă de circulat i e i nternaţională

stud i ată pe parcursu l î n v ă tăm ânîu l ui

/

«

"

- . " - ,,,/

,.

lic e al

P roba o ra lă i: fl Ji m b aen gle ză

' "

" - '0

T o a t e f i l i erele , profilurile şi , şp e c i al i z ăr i l e / c alif ic ăr i l e

B i letul nr. 23

2 3 iunie 2015

1. An s w e r th e fol Jo win g question: Wh a t g a m e s did you u se t o pl a yas a c hi l d?

2.

âbo utaf

amo us

r n us i c i an.

3.

W h at are th e advant a ges and d i s a dv a n tages of d a t i n g o nl ine? Use relevan t argu m e nt s

and examples to supp o rt you r ideas.

Pr o b a C - Lim ba e n g l ez ă

Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice

Ce nt r u l N a ţ i on al de Eva l uare ş i E x a mi na r e

Examenul de baca l a ure a t na t io na l 2 01 5

Pro b ă - O

d e evaluare a comp e ten ţe lor lingvistic e

înf r ~ o ' i imb , ăde c irc ul a ţie internaţion a l ă

studiată pe parcursul înv ăţ ământÎ. Jlui licea l

~ : .

-.,---

Proba oral ă l a Lim b a e ngl e z ă

Bile t ul nr . 23

To a t e f i l i e r e l e , pr o fi lu r i l eş i

spec i a l izări le / cal i f i că r ile

23 iuni e 2015

1 . Answ e r t h e f oll o w i ng qu es t io n s: W hat i s y our m os t i mportant possession? Wh y ?

2 . D es c r ib e a sp or t s m an / s po rts w oman .

3 . W h a t a r e t h e a dv an t ages a n d di sadvantages of g o i ng on a pack a ge t a u;? ' Os e r e l e v ant

arguments and examples to support y o ur i dea s.

P r oba C - Lim b a eng l eză

.

M i ni s ter ul Educ aţi ei ş i Ce r cetăr ii Ş ti inţif ice

C e nt r ul Naţi o na l de E va luar e ş i Ex aminar e

Proba C

de evaluare a competente l or

l ingvistice!

studiată pe parcurşul ' t

Proba orala

c i rc u latie inter n aţională i liceal

Toate f i l i erele, pro fi lurile

v· e c ia l izări l e / ca l i f i c ări l e

iunie 2015

Biletul nr. 25

1.

wiQ§ ., quest i ons: Would you con s ider a caree r in a multi-national company?

2.

3 . Give your op in ion on the following statemen t : The t e rm "iorqive and fo

s ense to me. Forgiving does allow us ta stop dw e lling an an issu e ,

heafthy . But if we forget, we don ' t l e arn from aur mist a k e s. (M e g Caf

arquments and examp l es to support your l deas ,

P ro ba C - L i mb a eng le ză

M in i sterul Ed u caţie i şi Cercetării Şt i i nţ i f i c e

Centru l

de Ev a luare

Examinare

E x amen u l de b a c a l aur ea

P r e o ae

de e v al u a re a compet e n ţ el o r l i ngv i stjy e in stud l at ă p e pa r cu

v

circula ţ i e intern a ţ i on ală l ui ll ce al

Toa t e fi l i e re l e , . !# ro f i l u r i l ~şi s p ec i a l iză r i l e/c a l i fică r i l e

B i l e tu l nr, 2 6

iun ie 2015

HO\Afiiia q u es tio n : Haw da you enjay spending yaur free Urne?

2. ne x t- d oor n e i g h b ou rs.

3 . D e spit e h a v i ng d i f f ere n r ac es , r e l ig io ns , s o c i o e co n o m i c s t atuses, a Rom ani a stu de nts a r e x pec t e d to l ea r n us i ng th e s a m e cu r r i c ulum . s it uati o n should b e c h a g e d ? What s o luti o n s d o y ou pr opose? Use re an d s xamp l es t o SUpP ( rt your i deas.

Proba C - Lim b a engle z ă

Mi

n ister ul Educa ţ i ei ş i C ercetă r ii Şt ii n ţif ice

Ce

n t r ul Naţion al d e E valuare şi E x am in ar e

Examenul de baca l aurea

Pro

de e v al u are a competentelo r ling v is stud i ată pe parcu

circulatie i n te r na ţ i o na l ă l i : l t l it ul ' u i licea l

Toa t e ft l ie r e l e, pro fi luril ~ şj " sp e cia!iză r i l e / c a !i fică r i ! e

Biletul nr . 27

iun i e 20 1 5

1. nCI M o, c i th i O fi i flf \ I. , ; , . ,A quest i o n s : Who is your f a vourite nov e tist? Why?

e yo Ll ' are an al i en a n Ea r th . Descr i b e a day in your l ife .

3 . G i v e y o u r op i n i on on the f ol l owing statement : That's the thing about

e verything they say . They think e veryo n e e l s e does too . (Kha l ed H o s arguments and examp l es to supp o rt you r ideas.

Pr ob a C - L imb a en g l ez ă

M i n ist erul

E duc a ţiei şi C e r c etării Ş ti i n ţ i f i ce

Centrul N a ţional d e E va l ua r e ş i E xam i nare

Examenul de baca l aureat na ţ i on a l 2015

Proba C

de evaluare a compe t e n ţel o r li ngvistice

stud i ată pe pa r cursul Î n

< -

r-o

ă . d~ c i rcula t ie i nternaţio n ală

ământalul liceal

'··'"0_",,1

P r oba o r a l ă la l : i mba e ng l eză

Toate f i li erele , profilur i le ş i s p e c i al i ză ri le/c a l i fi c ăril e

B i letul nr. 28

23 iunie 2015

1. Answer t h e fo l l o win g quest i ons: What count ry w o u/d you l i k e t o mov e t o ? W hy ?

2 . D e s e r i b e a n i d e a l day at t h e b ea c h .

3. G i v e yo ur o pinio n on th e f o! l o w ing state m ent : t t ' s wr o n g w h at t h e y say about t hepast , ab out

ho w y o u can b ury i t . Be c aus e

pa s t c / aws ils w ay ou t . ( K haled H osse int) . U s e re l e v ant "

.

arguments and e x amp l es to support your i deas.

P rob a C - L i mba e n g l eză

Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice Centru l Naţional de Evaluare şi Examinare

Exame n ul de bacalaureat na t i on a l 2015

Proba C ,; de eva l uare a compete n te l o r lingvistice Î n t r-o li m b ăde circulat i e internaţională stud i a t ă pe parcursul înv ăI ăr nân . t ! - H ui liceal

Proba orală l a L i mba e ng l eză

Toate f il ierele, profilurile şi , speciali z ări l e/ca l ifică r ile

Biletul nr. 29

. 2 3 iunie 2015

1. Answer th e fo l l o win g questions: What is the book that you couJd read over and over again? Why?

2.

D e sc r i be a n advertis e ment that made a good impression on you.

3 . G i ve your opinion on the following statement: Never be bu/Jied into sil e nc e , nevei a /Jow yourself to be made a v i c tim. Accept no one ' s definition of your life , defi he you rs elf . (Robert

F ros t ) U se releva n t arg u ments and

Proba C - Limba e ngleză

examples to support your i d eas.

'

Mi n ister ul Ed uca ţ iei şi C ercet ăr ii Ş ti inţif ice

C en t r ul N a ţi onal de E v alua r e ş i E x a minar e

Examenul de bac a lau r e

2015

Proba C

d e eval u are a competenţe l or li n gvistice

studiată pe parcurşu l ' I

ă • d~circu l atie internaţională ântUlui H ceal

Proba oral

mba engleză

Toate filierele, profilurile şL'§pecializările/calificările

Bile t u l nr, 30

iun i e 2015

!6wiqgCjuestions: What i s your f a vourite U r n e of th e day ta r ea d? Why?

2.

3 . Give you r opinion on t h e fo l ! o wing s t atement:

You wouk i n'i wony sa mu

oth e rs thtn« of yo u i f you r ea fi z e d now s e /dom they do . ( E! eanor Roos ~

argumenta and examp l es to support your ideas.

P r oba C - L i mba eng lez ă

Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţ i f i ce Ce n trul Naţional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat na t i on ~ J 2015

Proba C de eval u are a co mp e t e nţ elor lingv i stice J n t r-o

l im b ă " de circulaţie inte r naţ i o n a l ă

st u diată pe p a r c u rsu l î n v ă ţăm ân t Ul ui

/-:>"

,;)~./~-

, v .; <~ '

liceal

Proba oraIăl l < L : i mbaerig l eză

Toate filierele, profilurile

şi 'specializările/calificările

2 3 iun i e 2015

B il etul n r. 33

1 . Answer th e fol l o win g quest i ons:

Do you enjoy reading books in English? Why (nof)?

3. G î ve your opinîon on the f ol lowing statement : Think not of yourself as the ercnitect'ot your

career b u t as the sculptor. Expect to have to do a lot of hard hammering en d chisefin g and

scraping and polishing . (8 . C. Forbes) Use relevant arguments and ex a m ple s to support

your i deas.

Proba C - Limba engleză

'

"

,

M iniste r ul Educaţiei şi Cercetă ri i Şt i inţ i fice Ce nt r ul N a ţ i on a l d e E v a l ua r e şi E x a min a r e

Examenul de bac a l a ureat na ţ i on a l 201 5

Proba C de evaluare a competente l or lingv i stice studiată pe parcursul Î n

-o li m b ă " d e circ ul aţie in te rn a ţion ală

mânta l ui lic ea l

<

)\ . :-

Proba orală l a L i mba e ngl e ză

T o a t e fi lie re l e , pr of i lur i l e şi ~ s p ecia l iz ă r il e / ca l ifică r ile

Biletul nr . 34

23 iuni e 2015

1. An s we r t h e foll o w i l l g q ue st io ns : Wh at k ind of scene ry r e l axes you? Wh y ?

2 . D e s c r i be aqui e t s tr ee t co rn e r .

3 . Is de fo r esta t i o n t h e most i m por t a nt problem th e wor l d is faci ng toda y? Dis c ;ws s, lJ se

relevant a rguments and examples to s upport your id ea s .

Proba C - Li mba eng l eză

<

'

Ministerul E ducaţiei şi Cercetării Şti i nţifice Centr u l Na ţ iona l de Evaluare şi Exam i n are

Exa m e nu l d e baca l a ur ea t n a ţ i on a l 20 1 5

Pr o b a C

de evaluare a co mp e t e nt el or hnqvi etl c e t n t r-o Iimb ă

s t u d i at ă p e par c u r s uli n v ă tăm ân tul u i

<>

.••'".

d e c ir culaţie i n t er n aţ i o n a l ă l icea l

Pr o ba ora I ă < I , aL i mba . e ng l eză

T oate filiere l e , profilurile şi . şpec i alizările/cal i ficările

Biletul nr . 35

2 3 iun i e 2015

1 . Answer th ~ fol low in g questlo n s: What chores do nof app e al to you? Why?

2.

D

e s c r ibea p ho to that you took during a h o liday.

3.

Do you ag r ee that women r equi r e positive discrimination because in the pa s t they had a

i s a dvantaged position in a patriarchal society? Use re l evant arqume nt s a nd exa m ptes '

d

to support yo u r ideas.

" ţ

Prob a C - Limba e n gle z ă

"'-Z"

i ,

Ministerul Educatiei şi Cercetării Ştiinţifice Cen t rul Na ţ iona l de Eva l uare ş i Exam i na r e

Exa m enu l de b aca l aureat na ţ i o n ş] 2015

V \

P roba C

de e v alua r e a co mp e t e nţ e lor

l i n g vi stice

Î n tr -o l im b ă d e circulaţie

s tu d i a tă

pe pa r cu r ş j .dî. n v ă , ! ăm â n ! !ll ui

dP'

P ro b a ora l ă J â b mba

,;;.,,,.,

~ Î1 gleză

licea l

int ernaţio n a l ă

Toate fil i erele, profilurile şL~pecializări l e/calificările

B il etul n r. 36

2 3 i unie 2015

1. Answer th e Joll o win g questio n s: What was your favourite fairy tale as a ehild?

2. D e s c r i be the . cl othes that you would choose to wear for a formal interview.

3. Give you r opin i an on t h e f ol l awing

statement:

Fair speech may hide a foul tie en . ( J . R . R .

Tolkien) U se r e l e v a nt a r g me n ts a nd exam p les to support yo u r ldaas .

Proba C - Limba engleză

<;0-<

Ministerul Educaţiei şi Cercetăr i i Ştiinţifice

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Exa m en ul de baca l aurea t na ţ i on a l 20 1 5

Proba C

de evaluare a compe t e n ţelor li ngvistice î n t r-o l i m b ă de circu l aţie i nternaţională

s tu dia t ă pe parc u rs u l Î nv ~ tăm ân Ju' ui licea l

Proba ora l ă l a L i mba e ng l eză

Toate fil i erele, profilu r i l e şi , s pecializări le/ca l ificările

B i letul nr. 37

. 2 3 iunie 2015

1 . Answer th e fol l o w i n g qUesti ~ ns: Do you celebra te Halloween? Why (not)?

2. D e s cr i be t h e op ening scene in your favourite book.

3. Give your opinion on the foliowing s t atement:

It is in vain [

] to recall the pa s t, u nl ess it

works some influence upo n the present. (Char l es Dickens) Use relevan t a r g ument s and

examp l es to su p port your i deas.

Proba C - Limba engleză

.

Ministerul Educ a t i ei şi Cercetăr ii Ş t ii nţifi c e

Centrul

de Ev a l ua r e

Ex a m i na r e

E x a me nu l de bac a l aureat na 1tl ol n~ 1

Pr o ba C

de evaluare a comp e te n t elo r li ngvi s t ic e

s tud i at ă , pe parcur ~! - II

Pr o ba o ral ă i: (

circulatie int e r n aţională ul llce a l

Toa t e fi l i e r ele, pr of i l u r i l ' : ~e c ia!izăr i le/ca ! i f ică r i l e

Bi le tul n r . 38

i u n i e 2015

1 .

question: Are y ou an outgo i ng persan?

2. fa v our i te C h r i stmas holiday .

3

. G i ve yo u r opin i on on th e fo ll ow i ng statem e nt : I cen'i go back ta yesterdq J t ;fX f T 98USe I different pers o n then . (Lew i s Car r ol ! ) U s e r elevant arquments and ex c mm p l e $ . to s uppo r t

sa

your i de a s,

Proba C - L i mba eng lez ă

M i n iste rul Educaţ i e i ş i Ce r ce t ă r ii Ş ti in ţ if i ce

Ce ntr u l Na ţi ona l d e E v a l uare şi E x aminare

Examenul d e bac a l a ur e at na ţ i on a l 2 0 15

P r oba C

d e e v a luare a competenţelor lingv i s tic e î n t r-o limb ă . de circ ul at i e inte rn a ţio n a l ă studi a tă p e p a r c ursu l tnvătămăntutut licea l

Proba o r al ă l3 ' !i L i mb a e ngl eză

Toate f i l i e r e l e , pr o fi lu r il e şi , §p ecializăr il e/calificări l e

Biletul nr. 3 9

2 3 i unie 2015

1. Answer t h e fo ll o w in g ques tion s: Do you e n jo y wa t ch i ng eports on TV? Why (not)?

2 . D e scr i b e yo uri deal l iv i n g roo m .

3. G îv e y our opinîon o n t h e fo l lowing s t ateme nt : Stop worrying about growing okr. Arit;J think

abo u t g r o w in g up . ( P hl lip Roth ) U s e rele v a nt a r gum e nt s an d e x ar nplest o ideas .

Pr o ba C - Limba engleză

su p p or t y o u r

Ministeru l E ducaţie i şi C ercetării Ştii n ţ if ice Centrul Naţion a l de E v a l ua r e şi E xamina r e

Examenul de bacalaureat

nat i on ~ J 2015

Proba C de evaluare a compe t enţe l or l i ngvist i ce î n t r-o l imb ă de circulatie internaţiona l ă

studiată pe parcursu l Înv ~tă ' mân t l il ui licea l

,.

i!,'<:y

",/

Proba ora l ă l a ti m ba en gle z ă

Toat e fil i ere l e , pr o filuril e ş ~ \ § p ec i a lizările/c a lific ă ri le

Biletul nr. 40

. 2 3 iun" i e 2015

1 . An s w e r th e f o l l o w i n g que s tion s: What ar e y our f a vourite col o u rs ? Wh y ?

2.

3. G iv e y o ur op i nion an th e f ollo w ing s t a t eme nt : If you lo o k f or pe rfe c ti a n , y a u ' l I ne v er be cont e nt. (L e a To l s toy) Use releva n t arguments and examples to supp o rt y our idea s .

Pro b a C - L imba en g l e ză

Min i sterul

E d u ca ţ i ei ş i C erce t ării Ş tiin ţ i f ice

Ce n trul N a ţion a l de Eva l ua r e şi E xam in a r e

Examenul de bacalaureat na ţ i on e ] 20 1 5

Proba C d e evaluare a competentelor lingvistice Intr-o I im bă . de circul a ţie internaţională stud i ată pe parcursul f n văţăm ân tOl , ui liceal

.

Proba orală J aL .i mba eo g l eză

Toate f i l ierel e , p r o fi lur i l e şi , speci al i z ăr i l e / ca lifi că ril e

B i letu l nr. 4 1

~,~.:

2 3 iun i e 2015

1 . An s wer th e fo l l o w i n g que s t i on: How do y o u usu a l/y spend you r e v e ning?

2. D e scr i be the a t mo s phere i n a shopping ce ntr e .

3 . Th e r e ar e mo r e a nd more t e ach e rs wh o a dv oc ate u si ng a lte r n a tiv e m e an s o f a s s e s s rnent su c h as pro j ect s and ora l presen t a ti on s i n st ea d of wr i t ten e xamination s . Wmich ones d o yo u c on s i d e r m o re appropri a te? Use re l evant arguments and examples to s u p port your

i deas.

P r o b a C - Limba en g l eză

.

,

Mini sterul E d u caţie i şi Ce rc etăr i i Şt iin ţ if i ce

C e n t r u l Naţ ional d e E v alu a r e ş i E x am i na r e

Examenul de bacalaureat na ţ i on a l 2015

Proba C " de evalu a re a competenţe l or Ii ngvistice~ ~ tr-oÎimbă ~ de

circ u laţie internaţion a l ă

studiată pe parcursul inv ă ţă mân t u l ui liceal

Proba orală l a L i mba ~ ngleză

Toate filierele, profilurile şi(§pecializările/calificările

:':~V

. 2 3 iunie 2015

Biletul nr. 42

1 . Ans w e r t h e f oll o w ing qu es tion s:

,-

<

;

Do yo u w an f ta go fa u n iv ersi ty?

2.

D e s c r i be your i d e al work e nv i r o nm en t .

W hy (no f)?

3. G iv e

y our o pin ion o n th e

fo llo w in g sta t e me nt: It ma tte r s not w hat someone is b o r n , b l ; l l what

t he y g r o w t o b ec (J . K , R ow l i nq ) Use relev a nt arguments and examples tP · support ideas .

y our

P r o b a

C - L i mba

eng l eză

y

Min i s t er u l Ed uca ţ i ei şi Cercet ării Şt i inţif ic e Centrul Naţ i onal de Evaluare şi Ex a mi n are

Exa m en ul de b aca l aureat na ţ i on a l 2015

Proba C , ' ;

de evaluare a com p ete n ţe l or l i ngvistice - r-o Iimbă.,.de circulaţie internaţională

st udi a t ă pe pa r c ur s ul i n

ţ ă m ăn tul ul liceal

Pro b a ora l ă I a L i mba en g l eză

c-

Toate fil i erel e, p r o fi luril e ş k §p§c iali ză r i le/c a lifi c ările

Bi l etul n r. 43

-:

./

2 3 i un i e 2015

1. Answ e r th e fol l o win g questions: Do you he/p you r parents around the hous e ? Why (not) ?

2 . O e s c r i be yo ur grandparents .

3.

G ive your op i n l on on t he fo"owing

s tatem en t:

My advi ce t s , n e v e r do tomorrow

wh,at you

can do today . Procrastin a tion

is the thi e f

of tim e .

(Cha rle s

D i c ke nsj - U se

rele v ant

arguments and examp l es to s u pport your ideas.

' . '

Prob a C - Limb a e ng l e ză

M i ni s t e rul Ed uc a ţi e i şi Ce rcet ă r ii Ş tii n ţ i fice

C e n trul Naţi on al d e E v a lua r e şi E xam i nare

Examenul de bacalaureat na t t on ş l 201 5

Proba C de evaluare a compe t ente l or l ingvistice Î n tr - o I im bă , de circulaţie internaţională studiată pe parcurşul înv ătă mânîu l ui Iic e al

: ~:. , -

,

K " "' -

.,: '<,

"

Proba orală t ă L l mba e nq l ez ă

Toate filierele, profilurile şÎşpecializările/calificările

Biletul nr . 44

2 3 iunie 2015

1. Ans w er th e fo U o wing q ues ti o n s: Do you enjoy ha ving t ime f or yourse l f ? W hy (no t)?

2. D e scri b e a t e a c her

th a t mad e a long-I asti n g

im pression a n y ou .

3. G iv e y o u r opi ni o n a n th e f oll o win g st a t e m en t:

D o not jus t see k hap pin ess for y o u r se l f. Seek

happin es s

for a II . Thr oug

kindn ess.

T hr o ugh

m e r cy. (D a vid

l . ev l atha n)

U s e r e l e v a nt

a r gum e nts and example to support your i deas.

P r o b a C - L i m ba e n g l ez ă

Ministeru l Educatiei şi Cerce t ări i Ştiinţifice Centrul Naţional de E val u a r e şi Examina r e

E x a m e nu l d e b aca l aureat n a t i on ~ 1 2015

P r oba C

de e v aluare a c om pe ten te l or lin gvistice t nt r-

b ă de

c i rculati e inte r naţ i o n a l ă

s tud iată pe pa r cu rsul În" ~t ăm ân tiilu i l lcea l

P ro b a o r a lă l ai ; : i m b a , e ng l eză

Toate fil i ere l e, pro f ilur i le şi§pecia l izările / calificările

Bi l etu l nr. 4 5

23 iunie 2015

1 . Answer th e f o l l owi ng que s tion: Do you usu a lly p l an ahead

perso n?

o'

2. D e s c r l be af arnous castle from Roman i a.

or are you a spontaneous

3. Give your opinion an the fo l l awing statement : In spite of e ve r ything , I still b t;j J f eve peoţxe are

really good at heart . ( Ann e F ra n k) U se re l evant your ideas .

Proba C - L imb a engleză

arguments

/OO'~

jfC

and exa m p l e s t o support

M i nisteru l Educaţie i ş i Cercetări i Ştiinţifice

Centru l Na ţ i o nal de Evaluare ş i E x aminare

Examen ul de b acalaureat na t i o n a l 2015

'e

Proba C "'" de evaluare a c o mpetenţelor lingvistice î btr-o l i ml )ă " d~ circulaţie internaţiona l ă stu d iată pe parc u rsul î n vătă mân ţ u l ui l iceal

Pr o b a orală J a L i mba e n g l eză

Toate filierele , prof i lurile şi~pecializările/calificările

Bi l etul n r. 46

~/( -

2 3 iu n i e 2015

1. Answe r t h e f o l lo win g questions: What animal scares you? Why?

2. D e s c r ibe a hi storical building.

3. Give your opin i on on the f o llowing statement: One

must be care fui of t a o k s: and

is

inside them, for words have the power to change us. (Cassandra C t a re) ' Us e relevant

arg u ments a n d exa m ples t o support your ideas.

Proba C - Limba engleză

M i n is t e rul Edu c aţi ei şi C e r c etării Şt ii nţ i f i ce

C e nt r ul Na ţi onal d e E v aluare şi E x amina r e

Examenul de baca l aureat nat i on a l 2015

Proba C de evaluare a competen t e l or lingvistice t n tr-o I i m bă " de c ir c ulaţie internaţională studiată pe parcursul Îm/ ~ tă mântl : il ui li cea l

• •.

[0,1

-

<'

P

r oba or a l

\

.'. ~ ' , , : > i mb a e ngl ez ă

"",., :.:.:/':;-0'

Toate filierele, profilurile ş i specializările/calificările

Biletul nr. 47

, ~ ~ iunie 2015

1. Answe r t h e f oll o w i ng

,',

c.

.

q u e sti o n s: Do y a u l ike w a t eh ing r omanee m avies ? W h y ( no t) ?

2. D e s c r ib e achar a c t er th a t y o u i d e ntify with .

3. G iv e your o p i n i on on the fol l owin g s t ate m e nt : C h r i s tma s w o n' t b e C n r i; t m e s w i t ho u t a n y pr ese nts . ( Lo uis a May Al co tt) Us e relevant argument s and e x a mple s to s u pp o rt your

ideas .

P r ob a C - L imba e n g l ez ă

.

, ,'

·L - ' --/

Ministe r u l Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice Centrul Naţiona l de Evaluare şi Examinare

Exa m enul de bacalaureat n a ţ i

2015

Proba C . de evaluare a comp eten t e l or lingvist i ce î n t r-o l i m b ă , de circulaţie internaţiona l ă studia t : ă pe parcu r sul În" ~ ti i m ântu t uil iceal

:C

'

. "e-.,<

~ ' <' "

Proba orală I ~gi mbae ng l eză

Toate fil i erele, profilurile Şi , ~p ~cializările/calificările

Biletul n r. 48

2 3 iunie 2015

I

 

,

1.

Answe r t h e f of l o w iP9 questions : Do you watch trai/ers betore watching the actual movies?

n o t )?

(

2.

Describe a public person.

 
 

/

<

3.

School regulations

are often

the subject

of debates .

Discuss the i ( ' ad v a n tages

and

disadvantages. Use rele va nt arguments and examples to support you ri dea

Proba C - Limba eng l eză

Min is teru l Edu ca ţ i ei ş i Ce rce t ării Şt i in ţ i fice

C e n t r ul

N aţi ona l d e Eva lu are ş i E x am i nare

Examenul de bacalaureat na li o r îi;d 2015

de evaluare a competentelor

Proba C lingvisti c e Î n tr- o l i m b ă de circula tie tntem a ţlon a l ă

studiată pe parcursul În ~tă mân ! u l ui

lic eal

To a t e f il i er e l e , profi lu ril e şi~p ec ial izăr i l e / cal i f i c ăr ile

Biletul nr. 49

23 i uni e 2015

1 . An s w e r th e foll o win g q ues t io n s: Do y o u en j o y b uying pr ese nt s? W h y (not) ?

2. th e s ett i n g of y ou r al l - ti rne fa v ou rit e m ovie/book .

3 .

Now a d ays , y o un g er a n d youn ge r c h i l d r en a r e g e t t ing access t o gadge t s , s uc h a s t he ir

par e nt s ' m o b i l e phon es

ad v an t a g es a n d dis a dv a t ag e s of c hil d r en b e in g s ur rou n ded b y t ec hn ol o qy

Use relevant arguments cind examples to support your ideas.

and t a bl e t s. Some sa y thi s is a n ecessa ry e v i ! . Wh at a r e the

a II tim es?

P r ob a C - Li m ba en g leză

M i n iste r ul E d uca ţi e i şi Ce r ce tă rii Ş t i in ţific e

Ce n tru l Na ţion al d e E v alu ar e şi E x ami n a r e

Examenul de bacal a ureat naţ i on a l 201 5

Proba C ' de eva l uare a competente l or lingvistice î n t r - o Ii m băde circulati e intern a ţional ă studiată pe parcursul în vă , t ă mâQt til ui lice a l

-

.

:'

/

-"' x '

'

"

P r oba or ală la L li m b a e Îigl eză

(· i.

Toate filierele, profilurile şi. §pecializările/calificările

Bi l etul nr . 50

2 3 iunie 2015

1. An s w er t h e fo l l o wi n g que s t i o n: H o w i m p o r t ant i s it t o ta k e c are o ft he e nv i r o nm ent ?

2. De s c r i be a ca st l e y ou h av e vi s ite d an d l ike d.

3 . G iv e y o ur op in i o n o n the fol l owing st ateme n t : It h as become appal /ingly obvio u s th et

o

arguments and examp l es to support your ideas.

ur t ec h no l og y

h a s ex ce ed e d

o u r hu m a ni ty .

Pr o ba C - L i mba engleză

( Al be r t

E ins t e in ) . U s a

'

relev a nt

M i n i steru l Educaţ i ei şi Cercetă rii Ştiinţifice

Ce n tr u l Naţiona l de E v aluare şi Examinare

Exa m en ul de bacalaureat na ţ i on a l 20 1 5

de e v aluare a co mp e te nţ e lor

P roba C li ngv i stice î n t r-o l i î n b ă . de circu l aţie inte r naţ i ona l ă

s tu d i a t ă pe p a r curs u l învătământutut

liceal

P r ob a o r aI ă \ I ~p mba ; ~ ng l eză

T oa t e filie r ele , prof i lur i le şis p ecia l izările/cafificările

B i letu l n r. 51

23 iu n ie 2015

1 .

Answer t h e f o l lo win g question: How important is it for young people to have ro/e mode / s ?

2. Sp e ak about your drea m job.

3. G i ve your connection

o; t he human

- is the ke y to personal and career success . (Pau t J . M e yer) Use

opiruon on the following statement: Communiceti on

re l eva n t argumen t s and e x am pl es ta support yaur ldeas ,

··"w

Proba C - Limba engleză

Mi nis t er ul Educaţie i ş i Ce r cetării Ştiinţ i fice Centrul Na ţ iona l de Eva l uare şi Exam in are

,

Exa m enu l d e b aca l aureat na ţ i o na l 20 1 5

Proba C

y

de evaluare a com p ete n telor lin gvistice Î t: i tr-o l im bă

ci r culaţie internaţ i onală

stud iat ă pe p a r curs . ur î n v ă t ă m â o t U l ui licea l

~ v

: ; _' ~,,,J

Pro b a ora l ă J â ţ i mba e n g l eză

Toate filierele, profilurile şJ~pecializările/calificările

B i letul nr. 52

23 iu n ie 2015

1 . Answe r t h e f dl low in g q ues ti on: Have

yau f ee l ?

you ever given a speech in public? How did

2. Sp e ak your favourite moment i n a day.

3 . Gi v e your opinion on t h e f oll o w ing s t atement: When we Iose the ri g h t lO b e r 1 ifjF A n:,nf we I ose t he p r ivilege t9 be free . ( Charles Evans Hughes) Use re l e v a nt a r guments

a n d e x am pl es t o s u p p or t y our i deas.

Proba C - Limba engleză

.

M ini sterul

E d u caţ i e i ş i Ce rc e tăr i i Ş ti in ţ i f i ce

Ce ntr u l N a ţio na l de E val ua r e şi E xami n a re

Examenul de bacalaureat na ţ i on a l 2015

Proba C de e valuare a competentelor lingvistic e Î n tr - o li m bă de circulatie lnternaţ l onal ă studiată pe parcursul în v ă ţăm ân !l J 1 ui llceal .

Toa t e fi li er e l e , profiluril e ş i . sp e cl a llzărn e /c a nn că rn e

Bi l etul nr . 54

1. An s w er the f O l l owi n g q u e s t i on:

l o v e?

23 iuni e 2015

W h y do so m e sa y t hat peo pl e ne v e r forget t h e « f i rst

2 . S p e ak ab out a t i me whe n

yo u h a d t o g iv e u p so m eth i ng.

3. G i v e y ou r opi n io n on t he f o ll o wi ng s t ate m e nt: L e i y ou r hopes , no t y ou r h ur is , s h a p e

yo u r futur e. (Robert support your ideas .

P r oba C - Limba engleză

H

. S chul ler )

Use relevant

arguments

ex a mpla s

to

M i n isterul Educa ţ ie i şi Cercet ă ri i Ştiinţific e

C entr u l Na ţi ona l de Eva l uare şi E x amina r e

Examenul de bacal a ureat na ţ i on a l 2015

Prob a C

de ev a luare a c ompetenţelor li ngvistic e i n tr-

b ă de circulaţie internaţion a l ă

studiată pe parcursu l tnvătământmut

l iceal

Proba orală l a L i mb a e ngleză

To ate fil i ere l e , pr of i lu r il e şis , p ec i al i zăr il e/cal i fică ri le

Biletul nr. 55

1. An s w e r t h e /i f o l l ow i ng

WhY ? / ifVh yn ot?

--',''''<

2 3 iunie 2015

q ues t io n s:

Do peo pl e le ar n f r o m th e ir o w n m is i ekes?

2. Sp e ak ab ou t a m e mory you hav e as a s t ude nt and t hat y ou reme m ber fo n d ! y ~

3. G ive y our opi n î on on the fo liowi n g s t a tem e nt : L ea r n from y esterd ;;y, l i v e fo r toda y,

h o p e f o r t o morr o w . The imp o rt a nt th i n g i s no t t o stop q u es t ion ln q : ( Alb e rt E in stei n)

Use re l evant argumen t s and exampl es to s upport your

Pr ob a C - Li mb a eng l eză

-,

Mi n isteru l Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice

Centrul Naţiona l de Eva l uare ş i Exam i nare

Examenul de baca l aureat na ţi on a l 2015

Pro b a C

:

de evaluare a compete n te l or lingvisticei tilţ r-o lim bă .de. circulaţie internaţiona l ă studia t ă pe p a r curş ! JI Î nv ătă mâl1~U l ui liceal

Proba orală Jţ :t b mba e ngleză

Toate f i lie r ele , prof i lurile şispec i alizările/calificările

Bi l etul nr. 56

23 i unie 20 1 5

1. An s wer t he f o l l ow in g question : How c lo se are you t o y o ur f amily?

2. De sc r ibe a t im e when you felt angry .

3 . G i v e your op i nion on the following state ment: Th e r e w a s never a n i ght o r a o rob t em that c ould d e f e at sunrise or hope . (Bernard W i lliams) Use relevan t arg u ments and

examp l es to support our ideas.

Prob a C - L i mba engle ză

Mini ste r u l E duc a ţi e i şi C ercetării Ş ti in ţif ic e Centrul Naţional de E va l uar e şi E xaminar e

Examenu l de bacalaureat naţ i on a l 2015

Proba C de evaluare a compete n te l o r lingv i stice î h tr-o l im b ă de circulatie Internatlonală studiată pe parcursţllin vătă mâpt ii lui liceal

',--

/?',i-'

.~:-Aţ>';':'-':"

Proba OraIă ! a~imba ~)( ~le z ă

Toate filierele, profilurile şispeeializările/calificările

Biletul nr. 57

1. An s w er t h e co m p e t e nces?

23 iunie 2015

f o U ow i n g qu es tio n :

H a v e

yo u

g ot go ad

2 . S p e ak ab out a b o ok

you have r ece ntl y r ead a nd e n jo y e d.

ti m e m a n agement

3. Gi v e y our opinlon o n th e fo l l o wing s tat ement : N a tur e a l w ay s w ear ş the c ot ors of th e

spir i t . ( Ralp h Wa ld o E me rson ) Use rel e v a nt argu m ents and ex a r ttp les

yourideas.

\'.

Pr o ba C - Limba engleză

j!

su pport

Ministerul Educaţiei şi Cercetări i Şti i nţifice Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Exame n u l de baca l aurea t na ţ l o

I 2015

Proba C de eva lu are a co mp e t enţe lor l i n gv i stice î n t r-o l lm b ă d e circulaţ i e internaţ i ona l ă s t udia t ă pe pa r curs ul În~ ~ t~m ân , ~ul ui liceal

,",:"'(:

Proba ora I ă < I~ . ~i mba ~ · ng l eză

Toate fi li erele , p r ofi l urile ş i . spec i a li zăril e/calificările

Bi l etul n r . 58

23 iun i e 2015

1 . Answer t h e fo llo wi nq ques t ion: Have you ever thought of moving to a foreign

countryv;

2. l"" ~ ~ r rlih,,,t h e l ast pastime ac t iv i ty you did to relax.

3. G i ve your op i nion on t h e fol l owing statement: The truth is rarel y ţ iu r e and never

simple. (Osca r Wilde) U se relevant a rguments and exarnples '

ideas.

Proba C - Limba engleză

u pp ort your

:

Ministerul Educaţi e i ş i Cerc e tării Ştiinţifice

C e nt ru l Naţional d e E v a lua re şi E xa m ina re

Examen ul de baca l aurea t nat iona l 2015

Prob a C

. de eva l uare a com p e t enţe l or l ing v istice i nt nt o i im b ă < de circulaţie internaţională studia t ă pe parcu rsul î n v ă ţă mâ n t u l ui liceal

P r oba ora l ă l a Limba engleză

Toate fi l ierele , pr of i l uri l e şi ' specia l izărtle/ca f ific ă rite

:/ ' c "':.

. B i letu l nr. 59

, 23 iunie 2015

1. An s Voi ' e r . ţh e f ollQ win g q u estion: How important is it t o build a succes s ful car ee r ?

2. De s cribe y our favourit e way of ent e rtai n m en t .

3. G i ve yo u r opin i on on th 1 e f ollowing s t a t e ment :

In a tim e of univer sa l dec eii - iellinq

th e truth is a reVOIUti r aary act . (G e o r ge Orwell) Use relevant ~ r gu me nts and

examp l es to s up po r t l our i deas.

P r oba C - L imb a e ng lez ă

Mi n is te r ul E d uca ţiei şi C erc e tării Şt i inţifice

Centrul N a ţio n al de E v a lu a re şi E x a minare

Examenul de baca l aureat naţ i or i a l 2015

,

Proba C de evaluare a competenţelor li ngvistice t n tr-o I iÎ n băde circulaţie internaţion a lă studiată pe parcursul tnvătămăntulut llceal

P r oba oraIă , j , ~ t i m b ae~gl e ză

Toate filierele, p r ofiluril e ş t . speciau z ăr i le/cautl că ri te

Biletul nr. 60

23 iunie 2015

1. Answ e r the fo l l o wi n q q ~ ~ st io n : How oft e n do y ou fi s t en t a the n e w s?

2. Sp eak abo u ] y o ur f a vouri te ce l ebri ty.

3 . G i v e your opin io n on t he f ollowing statemen t: AII t ru th s are easy t a u n der s ta ndon ce

they are di sco v e r e d;

the point is t a di s c o ve r th e m . ( Ga li leo Ga l i l e i) U s e r e levant

arguments and examp l es to support your ideas.

P r oba C - L i m b a engleză

4 '

Mini ste rul E duc a ţiei şi Ce r cetă rii Ş t i in ţ ifice

C e ntru l N a ţ i o na l de Eva l uare ş i Exam i n are

Examenul de baca l aureat na ţi e

Proba C de eva l uare a competenţelor lingvist i ce î n t r - o limb ăde circulaţie internaţion a lă studia t ă pe parcursul În v~~ ~ mân ~ . ~l uiliceal

 

_'·0·--.,--

""'.('

:1

\~;

P r oba oraIă : I ~ t i m b a , en gle z ă

To a t e fi l iere l e , profiluril e ş i ' spe c i a li zăr il e / ca l ifi c ări le

B il etul n r . 61

1. An s w e r th e f o l l o wing

23 i unie 2015

q u es t i on : Haw d a ya u l i k e tra v e llin g a n ha lid a y s?

2. so me o n e w ho s e s e n se o f h umou r y o u pa rt i c ul a rl y l ike.

3. Gi v e y o u r opmi o n

on the foll o w i ng

sta t e m en t :

I f y ou tel l th e tru th y ou d o n 't h a ve ta

r e m em ber a nything. (M a rk T w a in) Use relevant argument s and exa m p le s to su p port your i deas.

Prob a C - L i m b a e n g l ez ă

(

Ministeru l Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice Centrul Naţional de E valuare şi Examinare

Examenul de bacalaureat nat i ~ ~a l 2015

Proba C ' de evaluare a compete n telor li ngvistice î n t r-o l i m b ă de circulatie internaţională stud i a t ă pe parcursul în vatăm ân tti l ui liceal

, ,

"

.

Pro b a or a lii " i âL i mba e l 1 gleză

Toate filierele, profilur i le şi~pecial i zările/calificările

Bi l etul nr. 62

23 iunie 2015

1 . Answer t h e f o l l owi n g question: Have you ever scuba - dived?

2. lţ ) ~:r ' r i,h< = > a t i me when you had a mea l w i th fr i ends or family .

3. Give your opin i on an the fo l lowing stateme n t:

tt's no wonder thet truth is s tr a nger

than fiction . Fiction has t o make sense. (Mark Twain) Use relevan t arq u ments and

exa m ples to s u pport y our ideas.

Proba C - Limba engleză

.<

M iniste r ul Educa ţ ie i ş i Cercet ă rii Ştiinţifice

Centrul

de Evalua r e

E x ami n are

Exame nu l d e bac a lau r ea

Pro b a C de eva lu are a competenţe l or lingvis t ice st u diată p e parc ur s ul

r -

IPr ob a o ra l

2 01 5

ă } . d ~circ u la ţi e i nterna ţ ională tal u l l lceal

cializările/califlcările

B i l et u l nr. 63

1.

iuni e 2015

q

u es t ion: Ho w i mport a nt is th e tirst imp r essi o n when y o u m eet

.u:-; ,. ;v .~ ~time ?

2. S p e k a bo u t yo u r d rea m h ol i d ay dest in at i on .

3 . G iv e yo ur op ini on o n t t e fo ll o w i ng

s tate me n t : Ho ne s t y is the fi

b ook o f w isd om . (T h o m a s J e ff e r so n ) Use re l evan t ar g umen t s

support your ideas,

a

P r ob a C - Limb a en g l eză

Ex a menul de bacalau r eat na t iori" 20 1 5

Pro ba C de eva lua re a competenţe l or lin gv i s t ice s tu dia t ă p e parcu r sull

P r ob a o ra l

- 0 1

ăd~ circu laţi e i nter na ţională ăn ttllu i tlcea l

T oate fi l i ere l e , p r o f i luri le şişpe c ia l i zăr il e/ c al i f i c ări l e

B i l etul nr. 64

1.

23îunie 20 1 5

qu e s t ion: How im p o rt ant is the f irs t impre ss ion wh e n at t e ndi ng

Proba C - Limba engleză

Ministeru l Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

' ~ -- ' ;

Exa m enu l de b aca l aureat n a ţ l on ~ 1 2015

 

de evaluare

a co m pe t e n ţ e lo r

Pr oba C l in gvis t ice Î n t r - o l im b ă , d e circulatie l nt ernatlonală

 

s

tu d i a t ă pe pa r c u rs ul Î n v ~t ă m â ntul ui

l iceal

 

,,<

 

P

roba orală I~ L ;; i mba en g l eză

 
 

Ţ oa t e

filie r e l e , profiluri l e şi ~ specializăr i le/calificări l e

 

2

3 iunie 2015

B

i le tul n r. 65

1. Answer t h e fo l l ow i n g qu e st i on: What do you consider to be succes s in life?

2. ~p( : la K < :Ih,~ ll t <:In ideal

w o rkplace for you.

3 . Give your opinion on the fo ll owing statement : Happiness is a direction, not a pl ace.

(Sydney

i d eas .

J . H arris)

Proba C - Limba engleză

U s e r e l eva nt

I

arguments

and examples

t Q " S U p port ' your

Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice

Cent r ul Naţion a l de Evaluare şi Exami na re

Examenul de bacalaureat na ţi onal 2015

Proba C de evaluare a compe t entelor li ngvistice î n t r-o limb ă .de. circulaţie internaţională s tu dia t ă pe parcursul Î nv ~tăm ânt jJl ui liceal

.

4

.~ ~"' ;;

Proba orală ă a Umba e nglez ă

Toate fil i e r e l e , p r ofilurile şispecializăn l e/ca i i flc ă rile

Biletul nr. 66

23 iun i e 2015

1. Answer the f o l i owi n g question : How often do you invite friends out?

2. about th e compe t ences the idea l employee s hould have.

3 . G i v e y o ur opinion on the following s tatement: Happine ss i s notbinqmor e th a n g ood health and a bad memory . (A l b e rt Schweit z er) U se relevant a rg um ents and examples to support your ideas.

Prob a C - Limba engleză

\

M i n i st erul Ed u ca ţ i e i ş i C e r c e t ăr i i Ş ti i n ţ if i c e

C e nt r u l Na ţi o n a l d e E v alua re şi E x am in a r e

Examenu l de bacalaureat na t i on a l 2015

Proba C< de evaluare a competentelor linqviatlceî n tr-o l l r n b ă .de. circulatie intern a ţională

studiată pe parcursulîn văt ămân t u l ui liceal

Proba orală 153.Limbaengleză

Toate f il i e re l e , pr o fi l uri le şi §p~ c i al iz ă r i l e/califi c ă ril e

'<

. 2 3 iunie 2015

Biletu l nr . 67

1. An s w e r t h e

<,~

fo l lowi n g que st ion : I s it i mpor t ant ta ha v e a d eg r ee a r qu lific a t i ons?

2. De sc r ib e a n i d e al E n g lis h

class .

3.

.Y

\

t

G i v e your opin i o n on t h e f o l lo w ing sta t e me nt :

A r th u r W a rd) Use relev a nt arguments and examples to support y ou r i dea s. '

H app i ne s s i s an i n~/ de job . ( W i lli am

P rob a C - Limb a e n g l ez ă

Mi ni ste r u l Educatiei si Ce r cetării S t i i nt ifi c e

C ent r u l Na ţion al d e E v a lu are ş i E x a min are

Ex a m en ul d e b a c a l a u re at n a t i onal 2 0 1 5

Prob a C de e v a luar e a c omp e tente l o r lingvist i c e î n t r-o Il m b ă d e c ir cula t ie Int e rn a ţi o n a l ă studiată pe p a r c ur ş ul înv ă tăm â ntul ui l icea l

o '

.):<,,:v

""./

Pr o b a orală-la L i mba en g l eză

Toate fi li erele, p r ofil u r i le şispecializăr i le/calificările

B i l e tu l nr . 68

2 3 i uni e 2 01 5

1. Ans w er t h e f o l l ow in g q u estion: Have you ever been i nvo/ved in an environment- prote ct t o n brojec t?

2. Sj i e ak about a pet yo u had or you would have liked to ha v e when you wer er a ehild .

3 . Give y ou r op i n i on on the fol l o wi ng state m ent : Happiness depends f:J p on o ursel v es. (Aristotle) U se r e l e v a nt a r guments an d e x am pl es t o support YOU}< lde as ,

Proba C - Lim b a eng l eză

M in isterul E ducaţiei ş i Cercetării Ştiinţifice

Ce nt r u l Na ţ iona l de Eva l uare ş i E x am i nare

E xam en ul d e b aca l aurea t na t i o r i ~ 1 2015

Proba C

d e evaluare a c omp e tentelor lingvi s ti ce Î Q t r-o li m b ă . d e c ir culatie in t e r naţ i ona l ă s tu d i a tă pe p a r curş ul Î n văt~ m â nt ~' ui l icea l

"

. ~,."

P roba o r a l ă I a L l m ba - e n qleză

Toate f i lie r e l e, profiluri l e ~i§pecializăr i le/cal i ficări l e

Bil e tul n r. 69

1 . Answer thef o H owi n g

",,-''ţ,

. 2 3 i un ie 2015

q ue stion : What can people do ta have a health

lifestyl e ?

2 . Se e a k abo ut a time when you were in a problematic situat i o n a n d y< ? u had so !utî o n .

I

fi n d a

3 . Give y our opi n ion on the f o l low i ng statement : A table, a chair, a t {o w i ' o f fruit and a

via/ i n; what else does a man need ta be happy? (A l bert Einste i n

Us e releva n t

a r gu m e n ts a nd exa mp l es t o s up port your id eas .

Proba C - Limba eng l eză

M inisterul Edu caţi e i ş i Ce rcetăr i i Şt i i n ţifi c e

Ce n tr u l N a ţio n al de Evaluare ş i E xaminare

Examenul de bacalau r eat nat i on a l 2015

Proba C

de evaluare a competentelor l ingvistlceî n t r-o

li m bă de circulati e internaţ i onală

studiată pe parcur~u l În \ t ăţ~ mâ p! l . lI ui li c eal

("

Proba orală-la L i mba e ngleză

To a t e f i l i e r ele , p rofi lur i l e şi ş p ecia li ză rile/ cal i f i că r ile

Bi l etul nr . 70

. 2 3 iuni e 2015

1. A ns w er t hefo l l o wing que s t i on : Wh ich per s on/peo pl e d o y ou see on a da il y basis?

2. ~ p ea k abogt a n a c tivi t y / a p r ojec t th at d e v elope d yo u r tea m wor k s k ills .

3. G iv e your o pinion on th e foll o wi ng s t ate m ent : The r e a r e al w a y s i i ow e r s fo r t h ose

wh o want to see t he m . (H e nri Mati sse ) Use relev a nt arguments a nd e x amples to

support your ideas.

Pro ba C - L imb a e n g l eză

"

.

Mi n isterul Educaţie i şi Cerce t ări i Ştiinţifice

Centru l Naţional de Evaluare şi Examinare

Exa menul de bacalaureat n a t i on al 2015

d e evalua r e a co mpet ente l o r

P r oba C

lin gv i s t ice Î n t r-o l î r n b ă c e circulatie i n ternaţ i o n a l ă

stu di a t ă pe par cu r s ul î n văJăm âl' ltiJ l u i ll cea l

Pro b a or aIă l~~l mba ~ ng l eză

Toate f i liere l e , profi lu rile ş L s p ecia l izările/cal i ficările

B il etul nr . 71

23 i un ie 2015

1 . Answer t h e f o l l ow in g quest i on: What kind of parties do you enjoy most?

2 .

about a real life situat i on when you had to use Engl i s h .

3. G i ve your opinio n on the fo l lo w ing statement :

Ther e 's no night witho u t stars . ( A ndre

Norton) U se re l e v a n t ar g u m en t s

a n d examples

to sup p ort you r i de a s ,

Proba C - Limba engleză

/

Ministerul Educaţie i ş i Cerce t ă ri i Ştiinţifice Centr ul Na t ional de Ev a l uare ş i E x aminar e

Ex a m enu l de b aca l aurea t n a t i o n a l 2015

P roba C . d e e v a l u a re a c om pe t e nţe lor ling v ist i ce î n t r-o li m b ă de circu l aţie in t ernaţ i ona l ă stu di a t ă pe p a r curş unnv~ăm â n~l . Il ui li ceal

Pr o ba ora I ă < t~ ' )r yi mba < en g l eză

Toa t e fi l iere l e , profi l uril e şispecia l izăr il e/calif i cări l e

B il etul nr. 72

2 3 iu n ie 2015

1. Answe r th e fo llo w l nq quest i on:

sk i l l s ?

What

could young people do to d e v e lop t e am work

2. Speak about an a c tor/actress you adm i re.

3. G i ve you r opinio n on the fol l owing st a temen t : Som e p eo ple walk f n the ca in, others

ju s t get wet . (Roger Mi l ler) Use re l evant arguments andexamp l e s yo u r ideas .

Pro b a C - L i mba engle ză

Proba C - Limba engleză

support

M i ni ster u l E duc a ţ ie i ş i Cer c e tării Şt i in ţifi c e

C entrul N a ţ i o na l de E v a luar e şi E x a mina re

Examenul de bacalaur e at na t i on a l 2015

Proba C " de ev a luare a competenţe l or lingvis t ice - ţr - o IÎnlb ă , d~ circul a ţ ie i nt ernaţion ală

studiată pe parcursul

ă 1 ămâqtuiui liceal

Proba orală I . a L i mba e ngle z ă

T oa t e f ili e r e l e , profilu r il e ş Lsp e ci al iz ăr il e / cal i f i că ril e

Biletul n r . 74

2 3 iuni e 2015

1 . An s w e r t h e fo l l o win g q u es tion: H o w mu c h do y ou n g p eopl e ca r e about politics

n

o w a d a y s?

2. S p e ak a bout a ti me wh e n y o u f e lt y o u m ade a di ffe r ence .

3. Give y our o p inio n

o n th e foll owing

s t a t e m e nt :

I t you

co m ~ l t o teme ' n ot

u n d e rst an d i n g w ho y o u ar e , it wil l det in e wh o you ar e. ( Opra h Wi nf rey) Use relevant arguments and examples to support your id e a s .

Pr oba C - L i mba e n g l eză

#, .

Min is terul Educa ţi e i şi Ce r c etării Ştii n ţific e

C e ntru l Natio na l d e Evaluare ş i E x am i nare

U'

Examenul de baca l aureat n a ţ i on a l 2015

Proba C de eva l uare a compe t enţelor l in gv i s t i ce î n t r - o li m b ă de circulaţ i e i n t ernaţională studiată pe pa r curs ul î n ;' ă lă m ânî \ - l l ui li cea l

;.'

,,"y.,

t

,/1

. , '

, :( . ,"\

P r oba oraIă , i i 3l ; ; :i mba e ngle ză

Toa t e fi lie re le , pro f ilu ri l e şi sp ec i a lizăr i l e / ca l i f icăril e

Biletul nr. 75

1. An s w er

t h e f ol lo w i n g

qu es t i o n:

probl em s ş u c h as po v e r t y ?

2 . De s c ri b e th e i d ea l tea c h e r.

2 3 iunie 2015

H o w much do yo un g

peop l e

care about w o r l d

3 . Giv e y ou r op i n i o n o n th e f o ll o w i n g

sta t em ent :

V i s ion i s t h e a r t o f ' s e e i n g

wh at i s

i nvisi bl e to o th ers . (J o na t h an Sw i ft) Use relev a nt a rgu m ents a

support y our

ex a mples to

Pr o ba C - L i m b a e n g l eză