Sunteți pe pagina 1din 8

@,

TEMA DE CONTROL 2
Instructiuni:
1)Cititi cu atentie suportul de curs Partea a 11-a;
2)Citifi cu atentie enuntul problemelor de mai jos si, avPnd i n vedere definitiile veniturilor si a
cheltuielilor dar ~i exemplele de venituri qi cheltuieli din exploatare ~i financiare, rispundefi
cerintelor.
Este esential s i relineti ce este un venit ~io cheltuiali dar ~icare sunt veniturile yi cheltuielile de
exploatare ~ifinanciare ale unei entitgti.

1.AvHnd in vedere definitia cheltuielii si criteriile de recunoastere, i n care dintre


urmitoarele situatii entititea trebuie s( recunoasci in contabilitate b cheltuiali?
---_.
.4rgumentati rBspunsul.
I
'
. . . .-cd .
c
d o~~-i,,
. . . . . L . .? he N cu % r n l c don
;j:i,;;i,.
_;;.
.-7-

2 .

< ,
> - .- . --- , , >..

,,

. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. ! L .... ..:. . . . . . , .
......
. . . . .L

~c)consum
1', nlarssii pr-i~nc:
d ) p l a ~ asalariilor;
'

,$'

,
\ ,

y,+

e)inregistrarea salariilor datorate personalului;


f)plata de dividende;
g)inregistrarea dobgnzilor de plat5 aferente creditelor primite de la bgnci;
h)inregistrarea impozitului pe profit de platg;
i)plata impozitului pe profit;
j)inregistrarea amortizkii utilajelor;
k)inregistrarea unui provizion pe'ntru litigii;
1)primirea unui credit de la ban&;
m)rambursarea unui credit primit de la bancg.
2.AvHnd in vedere definifia venitului si criteriile de recunoastere, i n care dintre
urm5toarele situafii entitatea trebuie s i recunoasci in contabilitate un venit?
Argumentafi r5spunsul.

a)achizitie de miirhri;
;, b)vinzarea de m5rfuri;
c)incasarea m5rfurilo; viindute, ulterior vdnziirii;
d)primirea unui imprurnut de la o entitate asociat5;
P e)inregistrarea unui serviciu prestat unui teq;
f)incasare de dobgnzi;
g)incasare de dividende;
h)incasarea unei creante de la un client;
i)primirea unei subventii pentru investitii;
j)primirea unui teren ca aport la capital in natur5;
k)primirea unei sume de bani de la un asociat ca m a r e a cresterii de capital social grin aport
m nurnerar;
1)anularea unui provizion pentru litigii;
,, m)anularea deprecierii unui stoc
A

3.S5 se determine valoarea totalii a


conform modelului de Cont de

9Venituri din vinzarea mrfurilor

(M.000, cheltuieli din diferenfe de curs valutar 50.000,


venituri din producfia imobilizatg 00.000, subvenfii pentru investitii (aferente activelor)
200.000, venituri aferente costului producfiei obfinute 300.000, cheltuieli in avans 40.000;

J!

&

10
venituri din viinzarea de imobilizari corporale 100.000, venituri din subveniii de exploatare
aferente materiilor prime 200. 0, pierderi din viinzarea irnobiliz5rilor financ'are 50.000;
venituri din despSgubiri 2 0 0 0 ~ k e n i t u r idin subveniii pentru investiiii 2 0 . 0 O ~ h e l t u i e l cu
i
dobiinzile 100.Op0 cheltuieli privind cedarea activelor 30.000.
Q

O'

29

/g5I&l,

,-vflorm

4.S; se determine va1oarea)re


_heltuieli ori a veniturilor fina
conform modelului de Cont de profit i pierdere OMFP 305512009 (in lei):
Cheltuieli cu materiile prime 300.000, venituri din
80.00&kheltuieli cu energia
100.000, cheltuieli cu seniciile primite de la teqi
de afaceri 500.000; venituri
\ F i n avans 60.000; venituri din diferenie de curs
heltuieli cu salariile ~i
asiinilate 500.000. cheltuieli cu amortizarea i~nobilizfirilor4 4 & cheltuieli de in avans
?OO 000. ThQ
c n. ~ t ~din
~ r icreante rcactiiate 350 000. cheltuieli cu ajustgrile pentnl de~~recicrea
- - - ' $ 6 ,
l < L , , - l !7
- ~
\I '
1
c!! C L
'bh;. , 1
i
b3
1 ,
10
t \ i 3 l d L 4 ~ L l t 2 L L ? i t l L ~~ e~ ~ ~ ~ 1 1 1 ?1 b
! ~~1Ll1l L J L l d c l i l i L l 1 ~ dl11 LljLlbt~Uc2T 210~11~ l ~ d 1 1 1 ~ 0 1
SLl?T C l l ~ l l
180.000. \ enituri aferente intereselor de participare 150.000.

TV

I ,

(1-6

cby

$4
46

,,<,

I1

7-

.-"A
w

'

Contul de profit .yi pierdere


incheiat la 31 decembrie
(mii lei)
Exercitiul finaiiciar
Denumirea indicatorului
Nr.
Rd.
precedent
incheiat
1.Cifra de afaceri neti (rd 02+0301
04+05+06)
300 -.-o o-O - -Productia viiiiduti
02 _ _- _ _
-- __
Venituri din vinzarea lnirfurilor
03
6- 0 ~ . o o o
~educeri~%merciale
acosdate
04

...........

--_--___^__-I____

case ma1 ail i n Q ~ ' I . ~ L I s Icc)1111ac1e


~
a t leal1112
Venituri din subventii de e1ploatal.e
06
aferente
cifrei
de
afaceri
nete
'
2.Venitituri aferente costulu~productlei in
curs de executie
Sold C
Sold D

--

----

3.Productia realizati de entitate pentru


scopurile sale proprii ~i capitalizatii
4.Alte venituri din
. exploatare
~ e n i t u r din
i exploataie-Total
(rd. 01+07-08+09+10)
-

"

- -

09
10-

--

----- - -

--

fi
---

5. a) Cheltuieli cu materiile prime ~i


materialele consumabile;

12

Alte cheltuieli materiale


b)Alte cheltuieli externe
c) Cheltuieli privind mirfurile
Reduceri comerciale primite

13
14
15
16

6.Cheltuieli cu personalul (rd. 18+19)


a)Salarii ~i indemnizatii
b)Cheltuieli cu asiguririle ~i protectia
social2
7. a) Ajustiri de valoare privind
imobilizirile corporale ~i
necorporale(rd.2 1-22)
a. 1) cheltuieli
- - ---a.2) venituri
b) Ajustiiri de valoare privind activele
circulante (rd.24-25)
b. 1) cheltuieli
b.2) venituri
8.Alte cheltuieli de exploatare (rd 27 la 30)
8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe

17
18
19

20
-

23
24
25
26
27

--

L O- O--- o -o- g t 2 0 0--. o- g

&lo-* ow?

/OD.000

-f

+ A0

&-.0 0 0

000

8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe gi


vgrsgminte asimilate
8.3 .Alte cheltuieli ----Cheltuieli cu dobinzile de refinanpire
inregistrate de entitGile radiate din
Registrul general gi care mai au in derulare
contracte de-leasing
- -_ _
AjustSiri privind provizioanele (rd.32-33)
cheltuieli
venituri
-

28
29

- - --

-30
31
32
33

&oooo

t-3- 0 . o -o -o-.

- --

Ct~eltrrieIitle el-11loatnr.c-Total
iJ
.
. - .
. - - - [.J, 1
i > - (,-.- , - - ,---:---,.,-..
I1r'cltitul sau pie~.cIc.rc.:l d i r ~~ . S ~ I ~ ( I ; \ ~ : L I . ~
-Profit (rd. I 1-34)
33
36
-Pierdere (rd.34- 1 1 )
!

37

9. Venituri din interese de participare

- din care, veniturile obtinute de la


entitgtile afiliate
10. Venituri din alte investitii gi
imprumuturi ce fac parte din activele
imobilizate

38
39

- din care, veniturile obtinute de la


entitqile afiliate
in cadrul grupului
1 1. Venituri din dobinzi

--

40
41

- din care, veniturile obtinute de la


entitgtile afiliate
Alte venituri financiare
Venituri financiare - Total
(rd.3 7+39+4 1+43)
12. Ajustki de valoare privind
imobilizgrile financiare gi investitiile
detinute ca active circulante
(rd. 46-47) ---- a) cheltuieli
b j venituri

13. Cheltuieli privind dobkzile


- din care, cheltuieli in relatia cu entitGile
- afiliate _
---Alte cheltuieli
---- financiare _:%' Cheltuieli financiare-Total
-

--

Profitul sau pierderea financiar(5):


-Profit (rd. 44-5 1)
-Pierdere (rd.5 1-44)

48
49
- SO-.
51

52
53

--

__

.- -

50 0 0 0

/oo.ooo

14. Profitul gi pierderea curent(5):


-Profit (rd. 10 + 42 - 32 - 49)
-Pierdere (rd. 32 + 49 - 10 - 42)
15. Venituri extraordinare
16. Cheltuieli extraordinare
17. Profitul sau pierderea din activitatea
extraordinark
-Profit (rd. 54-55)
-Pierdere (rd. 55-54)
Venituri totale (rd. 11+44+56)
Cheltuieli totale (rd. 34+5 1+57)
Profitul sau pierderea brut(5):
-Profit (rd. 58-59)
-Pierdere (1.d. 59-58 1
.
] s, I];;; ,,<>zi:. 1 ;-,< , - ,.- . .
,

's-

19.:4Itc i;::i'Ll~iic ; , ~ ~ : i - c ~ ~ , i , i.,: . . , : c


elementele de mai sus
20. Profitul sau pierderea net(%)a

exercitiului fiiiailciar
-Profit (rd 62-64-65)
-Pierdere (rd 63 + 64 +65)

Contul de profit 9i pierdere


Pncheiat la 31 decembrie...........
(mii lei)
Denuinirea indicatorului
Nr .
Exercitiul financiar
Rd .
precedent
Pncheiat
1.Cifra de afaceri nets (rd 02+0301
,
04+05+06)
. . . . . . . . ._
_~ ..
...
..... ~ . * o . ~ . Q ~ ._~o
Productia vfindutii
02
Venituri dill vAnza~*ea
ii15rfurilor
03
Reduceri comerciale acordate
04

. . .

ti;?J , L > ~ ~ ~ s i:.;.t2i<ll.,-;.=


~ l z ~
.,,L 2 2

\.pllitLll.i
. - .>
L i., (. ! ' , ; . , , 2 !-.
, < . > , ! L mL...

&

, <

. . . .v
. .. . , '

::

-- ..-:.:.
L k s i ~ l a ~C L- ~t I I I I X C ~dCc itzsi11g

' ! L.iL

:~\<:;,::..,

- ,

1.

C:IIT

~ L I

Venituri din sub\:entii de exploatare


aferente cifi-ei de afaceri
nete
- .2 . ~ e n h 1 raferente
i
costului producfiei Pi1
curs de executie
Sold C
Sold D

06.

07
08

3.Productia realizatii de entitate pentru


scopurile sale proprii gi capitalizats
- 4.Alte venituri din exploatare
venituridin exploatare-TOGI
(rd. 01+07-08+09+10)
5. a) Cheltuieli cu materiile prime gi
materialele consumabile;
,

.....

Alte cheltuieli materiale


b)Alte
cheltuieli
externe
--- - -- -c) Cheltuieli privind msrfurile
Reduceri comerciale primite

-.. -

09
10
11

G.0.0Oo

13
14
15
16

-- -

3.
~

..

A O O . ~ O ~/ L . G w i c \ )
d

....

-. .....

....

~. . -

- .............
~

~-

. .-

_~

._

..

500 - 0 0
- ...0

....

AGO.000

-- -

..

~-...

+.2Je,009 +do0 0 0 9

~ Q o . o o ~

12
....

6.Cheltuieli cu personalul (rd, 18+19)


17.
a)Salarii gi indemnizatii
. . . . . . . . . . . . .18
...
b)Cheltuieli cu asiguriirile gi protectia
social5
19
7. a) Ajustgri de valoare privind
imobiliz5rile ,corporale g i
.,/-.-)
necorporale(rd.2 1-22)
-~
:. .20. .~~
. .
~.~--21..........-.
a.1) cheltuiell.~..~
. . . . a.2) venituri
-.
b) Ajust5ri de valoare privind activele
-circulante (rd.24-25)
b. 1) cheltuieli
24
b.2) venituri
25
8.Alte cheltuieli de exploatare (rd 27 la 30) - @
8.1. Cheltuieli
privind prestatiile
externe . 27
. - . -- ............
....
. . ....
_

.................

.........

-..

-.-.--.--.-..-p.--.---.---.-..--.-....

.t.+?,,oe.n.

L7 . O : O ~ O .

.......

-.

.~

~%'O.OOQ

. . . .

. . . . . . . . . . . .

dx>0.009

.....
--.............

.......

.. -

8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe 8i


v&-siiminteasimilate
8.3.Alte cheltuieli
-Cheltuieli cu dobinzile de refinanpire
Enregistrate de entitgtile radiate din
Registrul general ~i care mai au in derulare
contracte de leasing
Ajustiiri priviild provizioanele (rd.32-33)
cheltuieli
venituri

28
29
----

"

j,{40

--

37

--

--

--

Ooo

-.

40

80 000

41
-

42
43
<49
.-

13. Cheltuieli privind dobfinzile


- din care, cheltuieli in relatia cu entit5tile
afiliate
Alte cheltuieli financiare
Cheltuieli financiare-Total
(rd.45+48+50)
Profitul sau pierderea financiar(5):
-Profit (rd. 44-5 1)
-Pierdere (rd.5 1-44)

0 00

39

-- --

- din care, veniturile obtinute de la


entitiitile afiliate
Alte venituri3nanciare
Venituri financiare - Total
(rd.37+39+41+43) ..--- -- - -- --12. ~ j u s t k de
i valoare privind
imobiliz&-ilefinanciare 8i investitiile
detinute ca active circulante
(rd. 46-47)
alcheltuieli -_ _ _- _ - _
b) venituri

io.

38

- din care, veniturile obtinute de la


entitiitile afiliate
En cadrul grupului
11. Venituri din dobinzi
-

Q-[/

- din care, veniturile obtinute de la


entitiilile afiliate
10. Venituri din alte investitii ~i
imprumuturi ce fac parte din activele
imobilizate

9. Venituri din interese de participare


i

!I--

30
31
32
33

ClleItrrieIi tle e\~)lo:~tar.e-Total


-. ;:1 !
- -- -,
- .
-...-- ., - .
.
['rofitul s a u [~ier.tIel.eat l i n c,\[iluat;\~.e

2Qo.ooo
+ r Q . --0 0 9

--

48
49
50
51

52
53

40
-t b0.000
?30,@m
000

- /

45
-4.6 _ _ 47

---

-.

d-!! 0

000

--A

-- .

-.-

14. Profitul gi pierderea curent(8):


-Profit (rd. 10 + 42 - 32 - 49)
-Pierdere (rd. 32 + 49 - 10 - 42)
15. Venituri extraordinare
16. Cheltuieli extraordinare
17. Profitul sau pierderea din activitatea
extraordinark
-Profit (rd. 54-55)
-Pierdere (rd. 55-54)
Venituri totale (rd. 11+44+56)
Cheltuieli totale (rd. 34+5 1+57)
Profitul sau pierderea brut(ii):
-Profit (rd. 58-59)
-Piedere ircl. 59-58
j

s, 1 !;-l!-,,-5z:;#.i :>.-.
I

,, - ,.
I '

-.

i 9 ,; j l i ? l l i ~ ~ i ~ ~ lc-' ~, /~~i i- ~i c Z i : - ...


,:~~~~

elementele de mai sus


20. Profitul sau pierderea net(%)a
exercitiului financiar
-Profit (rd 62-64-65)
-Pierdere (rd 63 + 64 +65)