Sunteți pe pagina 1din 53

GHIO DE PROIECTARE, EXECUTIE SI

EXPLOATARE A CENTRALELOR
TERM ICE MICI
INDICATIV: GP 051 - 2000

CU PRINS
I. GENERALITATI
I. I. Obicct. [)omcniu de aplicarc ........................................................ 90
2. AVIZE $1 /\CORDURI OE FUNCTIONARE PENTRU iNCADRARE
iN MEDIUL CONSTRUIT ........................... ............................................. 91
3. PROIECTAREA CENTRALELOR TERMICE ..................................... 92
3.1. Condi\ii pri,incl mnplasarca ccntralelor termice .......................... 92
3.2. .-\gcntul tcnnic
3.3. Combustibil
3.4. Echipamcntclc principale ............................................................. 9-l

Gcncralit:i!i
97
Schimbi1toarc de c,ilduni ....................................................... 98
Echip:1111ente pentru asigurarea cazanclor i instala\iilo, ...... 99
Anrnituri. conducte ........ .
IOI
3.5. Aparntc de miisuni i control. ..................................................... I02
3.6. Aparaturn de nutomatizare ......................................................... I03
3.7 Scheme funqionalc .................................................................... 10-l
Gencrnlit,i!i
10--1

Tipuri rcprezcnlati,c de :;eheme l'unc\ionnlc ...................... I 06


Centrnlc 1c1111icc cu cazanc de peretc .................................. 115
3.8. Orgnnizarc.i centrnlei tcrmicc .................................................... 116
Ampla:..arca e.izanclor de pcrctc (murnle) ........................... 11(1
Amplasarca ccntrnlclor tcnnicc modulate .......................... I18
Ampl.is:irc:i cazanclor de pardoscal.i .................................. 119

Amplasarea altor elcmcntc componcntc nlc ccntralclor


120
tcm1icc
120
3.9. Amcnajiiri constructive
123
3.10. E\'acuarc.1 gazclor de ardcrc
127
3.11. Alimcnt.irca cu combustibil
132
3.12. Alimenlarca cu apit
132
3. J .,. ln,;tnla\ii clcctricc afcrcntc centrnlclor tcnnice

87

c;111 n 0. PIWIECT.\I{[. E:\ECL'TI E !;,I E'.:1'1.0 . .\T .\RE.\


( E\ rR \LEI.Of{ TERi\llCI i\llCI

li\'l>IC.\TI\ GP
051 - 1111111

I. c;ENERALIT.-\ Tl

1.1. Ohiect. Domcniu de aplican

1.1. I. Prczcntul ghid sc rcfcr:i la proicct:1rca. c,ccuiarca i


c\ploat:11ca ci.:ntrnldor tcrmicc m1ci cu puti.:ri.:a ma:xi1rni di: 03 t-.1\\ can.:
ali111i.:11tcazi1 cu agent tcnnic pcntru i11c.t1zire 1 npii caldii de consum.
consumato1 i gr up.qi intr-o singura cliidiri.:.

1.1.2. Ghiclul sc aplicii centralclor tcrmice aforcntc urmiitonrelo1


categorii de cliidiri noi sau cxistcnte:
- indi,iclualc sau colecti,c:
- administrative:
- financiar-bancarc:
- comercialc:
- de cultur,i:
- de s,iniitate:
- de turhm.

1.1.. Centralcle tc1 mice prcpani agent tc, mic pcnt1 u unn,11oarclc
folo-,in1c:
inciilzirc:
inc,ilzirc i prcparare .ipii calchi de eorb11111:
pri.:parare apf1 cald,i de consum:
,entilarc.

1.1.4. Amplasarca ecntralclor term ice sc focc:

- intr-o i11cf1pcrc a,;'11 1d doar func!i11 111:a de ccntr:tl.-, tcn111d:

90

i11c:ipc1 1 earl' .iu )I allc dcstinaiii ( holuri. bai. buci11,irii.


de c, ;1cuar.: sau reduccrca

.:1c. ). fiiri1 bloc.11ca ciilrn


gabantclrn ac.:,101.1
- 111

1.1.5...\gcntul 1<:1 111il produ I., ccntralclc tc1111icc mici csti.: apa cu
tcmpcratura de maximum 95? ( -:,i prc,1uni.:H maxima ck (i bari.

1.1. 6 . Nu fac obiectul p1 cLc111tdui ghid centralclc lennicc pcntru


abu1, ap,i licrbinti.: sau alt tip de agent tcrmic ( ulei). precum ;;i ccntralclc
tcnnicc cu cazane clcctl ice.

1.1. 7. Proiei.:tarca. .:.\ce1qia :;,i exploatarca eerltralclor tcnnicc


trcbuic sii asigmc eel pu!in ni, clurilc dc pcrfo1111an!ii pcntru ecrintele de
calitatc privind:
- rczistcn!ii i stabilitatc:
- sigurani,i in exploatarc;
- siguran!ii la foe:
- igicna. s,iniiintea oamenilor. rcfaccrca i protce!ia mcdiului:
- izolarea te1111ic.i. hidrofug,i i cconomia de cnergic;
- proteqia impotri,a zgomotului.

1.1.8. Tc1111inologia de specialitatc utilizaiii de ghid cstc confonn


STAS 4379 "lnstalaiii de inc.ilzirc i ,entilare. Tcm1inologic."

2. A VIZE SI ACORD URI DE FL'NCTIONARE PENTRU


INC-\DRARE iN i\1EDIUL CONSTRCIT

2.1. Proiectarea i cxceutarca ccntralelor termiec euprinsc 1 11


prezcntul ghid sc fac de ciitrc persoane autorizate confo1111 prevcdcrilor
legale in ,igoare.
2.2. Proicetcle pcnlru eentralclc lennice sc vcrifica obligatoriu de
verificatori atest<1!i de Mini:-lcrul Lucrarilor Publicc i Amcnajiirii
Teritoriului, conform pre,cderilor Lcgii nr. I 0/1995 privind calitatca in
construe\ii.

2.3. La proicetarca. executarca :;;i cxploatarca centralclor tcrmicc


trcbuic rcspcctati.: prc,edcrilc cuprinsc in ri.:glcmcntiirilc spceiliec cuprinse
in anexa I.
91