Sunteți pe pagina 1din 6

Aprobat,

ROMANA
FILIALA CLUJ-NAPOCA
Tel./fax. 02641596889
ACADEMIA

Nr. bTl3 t !*-

PRESEDINTE"

Aca$fimil.Ur.?p,._
:'!,
,[AAy2$'r';,,,,,
'.,

il,2o4/r

;t

i,''''''.]ri:i"

Referat de necesitate

".:,

Institut/Departament/Colectiv de cercetare: Institutul de Arheologie si Istoria Artei


Adresa beneficiar (locatie exacta de livrare/ prestare/ executare): Academia Rom6nd,
Filiala Cluj-Napoca, Str. Republicii, nr. 9
n Tip Produse: Achizilie de echipamentelapanturd IT
Cod CPV - 30213f00-6: Computere portabile
Cod CPV - 30125100-2: Cartuge de toner
Sursa de

finantare: n Buget

laptop gi consumabile

toner

Granturi-Cercetarer cod PN-II-ID-PCE-2012-4-0020


a venituri sponsorizari n Fonduri structurale n Alte venituri proprii

Va rugam sa ne aprobati procurarea urmatoarelor produse:

Nr.

Valoare estimata lei fara

Denumire
produs/

at

TVA

Cant.

U.M.

serviciu/
lucrare

min

max

Pe

U/M

TOTAL

sau ferma

Data la
care devine
necesar

Echipamente/

IT laptop

aparatura

2.

Consumabile

TOTAL

toner original

buc

buc

.,;,

1640 lei

1640 lei

Noiembrie
2014

I 15 lei

I 15 lei

Noiembrie
2014

1755 lei

1755 lei

Mentionez ca produsele de mai sus vor fi utilizate doar pentru realizarea obiectivelor
contractului de cercetare sl
reprezinta cheltuieli eligibile in conformitate cu devizul aprobat si cu fondurile disponibile.

Justificarea/ scopul achizitiei: Echipamente/aparatuta IT


Specificatii tehnice (cerinte, prescriptii,
caracteristici de natura tehnica ce
permit fiecarui produs, serviciu sa fie
descris, in mod obiectiv, in asa maniera
incat sa corespunda necesitatii
autoritatii contractante)
Echipament e I ap ar attx a I T reprezentata
prin:
Laptop Asus X552LAV 15.6" LED HD.
Intel Core i3-4030U I.9GIz3M,4GB,
500GB,Intel HD Graphics, DVDRW,
WLAN N, BT4.O, USB 3.0, HDMI. CR.
SonicMaster, web., 4 cell, 2.3kg,black,
incluzand 2 ani garantie si sistem de
operare Microsoft Windows 7 Home
Premium OEM.

Justificarea includerii
specificatiilor tehnice

(principiul proportionalitatii)

Aparatura este necesard pentru


livrarea rezultatelor pe etape qi
indeplinirea obiectivelor
proiectului (PN-II-PCE -20 t2-40020 conform Planului de
realizare a priectului.
Confi gura{ia echipamentuui

trebuie sd fi e identicd/echivalentd
cu cea pe care am soliticitat_o
deoarece pentru prelucrarea

Cartus toner DevetopfN-

datelor arheologice de
specialitate este necesar acest tip
de configurafie.

S-fonerL
Canusul toner solicitat trebuie sa
bottle of 5009, Laser, Negru, 12.000 pages; se potriveasca
pentru un Copiator
potrivit pentru Copiator ,A3 Develop Ineo
.A3 Develop Ineo Zl5X. Copiator
215X. Copiator digital ,A,3,2lppm 44, g
digital ,A3. 2tppm 44, g ppm ,{3
ppm A3 copiere/printare, fpo. 6.5 sec,
copiere/printare, fpo. 6.5 sec,
rezolutie copiere 600x6 00dpi, zoom25_
rezolutie copiere 600x6 00dpi,
400% in pasi de lYo + functie de
zoom 25-400% in pasi de lyo +
autozooming. Rezolutie printare
functie de autozooming.
600x600dpit o*B7q'
A-
Rezolutie printare GDI:
d P.L qirl/#L ,
600x600dpi. Acesta este necesar
in vederea prelucrarii datelor
arheologice obtinute atat pe teren
cat si in institutiile de specialitate
pentru a putea livra rezultatele pe
etape ale grantului conform
obiectivelor propuse pentru anul

2014 dar si pentru intreaga durata


de desfasurare a proiectului.

INTOCMIT:
Ana Ignat
Y\

\l..JDIRECTOR DE PROIECT/ GRANT,


CS II Florin Gogarltan

-f

z1

'/A
+t

Qo 7c +zr

CONTABIL $EF,
Dumitru Panfa

,...r'- /
"!- . tLk)

aprobi,

ACADEMIA ROMANA

Se

FILIALA CLUJ-NAPOCA

PRE$EDTNTE

,_

Aca$.^EmilBurzo..'':

l,R. ./

Tel./fax. 02641596889

'lN/Ufh

Nr.3il3 r lltBor+

,''

r';i,r"4ilr:r
d,.t | ')i
1:\i

i''
i;
.J

,r.:.
6 r r)..

f.&#+,

'\,'',
Jx''''t'fri;
\.j.',".'*;::.:r/

Programul:

IDEI

Tipul

Proiecte de cercetare exploratorie

-lJ

.-''

proiectului:
Cod proiect:

PN-II-rD

-P CE-20

t2-4-002 0

Institut/Departament/Colectiv de cercetare: Institutul de Arheologie qi Istoria Artei


Adresa beneficiar (locatie exacta de livrare/ prestare/ executare): Academia Romdnd, Filiala ClujNapoca, Str. Republicii nr. 9

Tip produse: Echipamente/consumabile/Aparatura IT

finantare: n Buget I
sponsorizari n Fonduri structurale
Sursa de

laptop, cartus toner

Cranturi-Cercetarer cod PN-II-ID-PCE-20I2-4-0020


tr Alte venituri proprii

caiet de sarcini privind achizi[ia de echipamente/aparatura IT

l. Serviciile

o Venituri

laptop

care fac obiectul achiziliei:

Laptop Asus X552LAV 15.6" LED HD,Intel Core i3-4030U 1.9chz 3M,4GB, 500GB,Intel HD
Graphics, DVDRW, WLAN N, BT4.0, USB 3.0, HDMI, CR, SonicMaster,

web.,4 cell,2.3kg,

black; cu sistem de operare Microsoft windows 7 Home premium oEM.

2.

Cartus tonelDevelopTN-l18-Toner, 1 bottle of 5009, Laser, Negru, 12.000 pages pt. Ineo 215

'A*-

)ftiqil4L.
2. D etzlierea r"ffililo, solicitate
I

Mentionez ca produsele de mai sus vor fi utilizate doar pentru realizarea obiectivelor contractului de cercetare si reprezinta cheltuieli
eligibile in conformitate cu devizul aprobat si cu fondurile disponibile.

Laptop Asus X552LAV 15.6" LED HD,Intel Core i3-4030U I .gchz 3M, 4GB, 500GB,Intel HD
Graphics, DVDRW, WLAN N, BT4.0, USB 3.0, HDMI, CR, SonicMaster, web.,

4 cell,2.3kg, black,

ani garanlie qi sistem de operare Microsoft Windows 7 Home Premium OEM.


Cartus toner DevelopTN- I I 8-Toner, 1 bottle of 5009, Laser, Negru, I 2.000 pages pt. Ineo

2 I 5.

Produsele si consumabilele sunt necesare pentru livrarea rezultatelor pe etape qi indeplinirea

obiectivelor proiectului (PN-II-PCE-2012-4-0020, Viato in asezarile de tip tell ale epocii bronzului.
Studiu de arheologie

a asezarilor de la granita estica a bazinului Carpatic), conform Planului de

realizare a priectului pentru anul in curs, 2014 dar qi pentru perioada urmatoare.

3. Scopul pentru care sunt solicitate serviciile:


Aparatura si cosumabilele sunt necesare in vederea prelucrdrii datelor ob{inute at6t pe teren gi in

instituliile specializate de cdtre echipa grantului PN-II-PCE-2012-4-0020.

Caracteristicile tehnice ale produselor

1. Laptop Asus X552LAV 15.6" LED HD, Intel Core i3-4030U 1.9chz 3M,4GB, 500GB, Intel HD
Graphics, DVDRW, WLAN N,8T4.0, USB 3.0, HDMI, CR, SonicMaster, web.,4 cell,2.3kg,black,2
ani garanfie qi sistem de operare Microsoft windows 7 Home premium oEM.

2. Cartus toner DevelopTN-118-Toner, 1 bottle of 5009, Laser, Negru, 12.000 pages. potrivit pentru
Copiator ,{3 Develop Ineo 2I5X. Copiator digital A3, 2lppm 44, 8 ppm ,A.3 copiere/printare, fpo. 6.5
sec. rezolutie copiere 600x6$0OOt, zoom 25-400%

printare GDI:600x600dpi.

4. Condiliile minime

d-rw*tcL

in pasi de lYo + functie de autozooming. Rezolutie

.lfutrui'e-

AA fu
v

+Ln4i/u4!_
-T

pentru acceptarea de cdtre achizitor a ofertelor sunt:

Ofertele trebuie s6 includd toate cheltuielile aferente, iar materialele sd corespundd standardelor gi

performantelor care se impun.


NotS: in cazul nerespectdrii condiliilor minime de livrare a serviciilor solicitate gi care trebuie
dovedite prin specificafiile din ofertd, se vor respinge ofertele, considerate ca fiind necorespunzdtoare sau
inacceptabile.

5. Criteriul

de atribuire al contractului.

- Criteriul de atribuire este: preful cel mai scdzut comparat la ofertele complete qi calificate.

6.

Calitatea serviciului prestat.


1. Prestatorul are

obligatia de a garanta cd serviciul prestat este cel solicitat qi corespunde tuturor

normelor legale in vigoare referitoare la serviciile solicitate.

2. Nu sunt acceptate oferte sau prestdri servicii de alt tip decdt cele cerute prin documentalie,
altele decdt cele solicitate gi garantate prin ofert6.

DIRECTOR / SEF COL

INTOCMIT: Ana Ignat

os#

\-\

Acad. Marius

DIRECTOR DE PROIECT/ GRANT.


CS II Florin

Gogaltan

ri" r"Z/>t
I

CONTABIL $EF,
Dumitru Panta

@',r/o-