Sunteți pe pagina 1din 3
Prima instanfé: Judecatoria Centru, mun.Chisinau (jud. [-Chirtoaca) Dosarul nr. 2r-1995/16 INCHEIERE 22 august 2016 mun. Chisinau Colegiul Civil al Curjii de Apel Chisinau in componenta: Presedintele sedintei Nina Cemat Judecatorii Ana Panov si Anatolie Minciuna examinand, far citarea pirilor, recursul declarat de citre reprezentantul Primarului General al mun.Chisinau Dorin Chirtoacé, avocetul ova Tatiane, impotriva hotaratii Tudecdtoriei Centru, mun.Chisinau din 01.08.2016, adoptat& in cauza civild la cererea de chemare in judecati depusii de depusa de Grupul de Inifiativa privind inregistrarea acestuia pentru inifierea referendumului local, pentru tevocarea Primaralui General al mun. Chigindu, dl Dorin Chirtoacd, in numar de 276 de persoane, stabilirea intrebarilor preconizate a fi supuse referendumului si anume: in limba de stat »sustineti revocarea lui Dorin Chirtoaca din funetia de Primar general al mun, Chisindu ? -Optiuni de rispuns: Pentru / Contra”, in varianta rusé ,nomepaupaere i st otoure Terepansuoro Tpumapa Myxuuunas Kumunoy, r-xa Hopuna Kuproaxa? - orperstse/ npota” si stabilirea termenului de 60 zile calendaristice pentru colectarca semnaturilor, constata: Pozitia instangei de fond: LLa data de 27.07.2016 Grupului de inigiativi, reprezentat in persoana presedintelui Victor Chironda s-a adresat cu cerere in judecata, soliciténd fnregistrarea Grupul de Initiativa privind inregistrarea acestuia pentru initierea referendumului local, pentru revocarea Primarului General al mun. Chisinau, d] Dorin Chirtoac’, in numar de 276 de Persoane, stabilirea intrebarilor preconizate a fi supuse referendumului si anume: in limba de stat ,,sustineji revocarea Iui Dorin Chirtoacd din functia de Primar general al mun. Chisiniu ? -Opfiuni de raspuns: Pentru / Contra”, in varianta rust whoublepyKupaere 1H 331 orabi8 Tenepanstioro Tpumapa Mynuaunus Kunmusy, rua Hopwna Kuproaxa? - orsersi:sa/ nporua” si stabilirea termenului de 60. vile calendaristice pentru colectarea semnaturilor. 2.in motivarea cererii, Grupul de inifiativa a fficut trimitere la art 177 alin. (2) al Codului Blectoral din care reiese, c& revocarea primarului prin referendum poate fi initiat in cazul in care acesta nu face fata interesclor colectivitatii in cauz’, precum si in temeiul art. 181 al Codului Electoral, reglementeazi modalitatea de inregistrare a Grupului de initiativa. Cu referire la temeiul initierii referendumului, in sensul art.177 al.(2) al Codului Electoral au invocat, c& Grupul de inifiativa a semnalat si identificat un sir de inca legale, cat si cu privire la oportunitatea actelor emise de cétre Primarul General al mun. Chisingu cu privire la: instrfinarea ilegala a patrimoniului municipal, cu precidere terenuri si bunuri imobile, far’ a fine cont de oportunitatea $i eficientizarea gestiumii acestora $i ridicarea redevenfelor pentru atingerea unor indicatori financiar-bugetari la Primar general al mun. Chisinau ? -Optiuni de raspuns: Pentru / Contra”, in varianta Tusa ,,nozepxkubaere 1H BEI OT31B Peaepanbuoro TIpumapa Mynunenus Kuumnoy, r- ua lopuua Kuproaxa? - orperst:3a/ npotas”. S-a stabilit termenului de 60 zile calendaristice pentru colectarea semnturilor. 4.Prin incheierea Judec&toriei Centru, mun.Chisinau din 04.08.2016 a fost corectati greseala tehnic’ admisa in pet.1 a parfii motivate a hot&ratii din 01.08.2016 ou inlocuirea sintagmei”admite actiunea integral”, cu “admite acfiunea partial” 5.La data de 03.08.2016 reprezentantul Primarului General al mun.Chisiniu Dorin Chirtoacé, avocatul Iovu Tatiana, a declarat cerere de apel impotriva hotararii Judecitoriei Centru, mun.Chisinéu din 01.08.2016, solicitind casarea acesteia, cu emiterea unei noi hotiréri, prin care cererea Grupului de Inifiativa privind inregistrarea acestuia pentru inifierea referendumului local, pentru revocarea Primarului General al mun. Chisinau, dl Dorin Chirtoacd, si fie respinsi ca lipsit& de temei legal. 6.Prin incheierea Presedintelui Curtii de Apel Chigindu, Ion Plesca din 15.08.2016 s- a dispus blocarea (bifarea) judec&torilor Colegiului civil si de contencios administrativ al Curfii de Apel Chisinau care la 15 august 2016 care se afl in concediul anual de odihna, de la repartizarea in ordine de recurs a cauzei la cererea de chemare in judecata. declarat’ de Grupul de initiativa format din Presedinte - Victor Chironda, Vicepresedinte - Gaik Vartanian si Secretarul - Vladislav Nicolaescu privind inregistrarea grupului de inifiativa pentru petrecerea referendumului local, dupa cum urmeazi: Budai Nelea, Muruianu Ion, Eftos Valeriu, Pahopol Anatolie, Bulgac Lidia, Pruteanu Victor, Gavrilifa Ana, Popova Ludmila, Guzun Maria, Nogai Ala, Brasoveanu Vladimir, Cimpoi Iulia, Simciue Natalia, Ciugureanu Mihail, Daschevici Grigore, Traciuc Nina, Anton Marina, Cotrufi Iurie, Vascan Nina, Fistican Eugenia si Negra Veronica.Persoana responsabili va asigura blocarea (bifarea) judecdtorilor: Buda Nelea, Muruianu Ion, Efros Valeriu, Pahopol Anatolie, Bulgac Lidia, Pruteanu Victor, Gavrilifa Ana, Popova Ludmila, Guzun Maria, Nogai Ala, Brasoveanu Vladimir, Cimpoi Iulia. Simciue Natalia, Ciugureanu Mihail, Daschevici Grigore, Traciuc Nina, Anton Marina, Cotruf& Iurie, Vascan Nina, Fistican Eugenia gi Negru Veronica de la repartizarea in ordine de recurs a cauzei nr.2-1827/16, la cererea de chemare in judecata declarati de Grupul de initiativa format din Presedinte - Victor Chironda, Vicepresedinte - Gaik Vartanian si Secretarul - Vladislav Nicolaescu privind fnregistrarea grupului de inifiativa pentru petrecerea referendumului local, prin intermediului Programului Integrat de Gestionare a Dosarelor. 7. La data de 18.08.2016 reprezentantul Primarului General al mun.Chisinau, Dorin Chirtoacd, avocatul Iovu Tatiana a depus cerere privind dispunerea examinarii cauzei in ordine de apel, motivand prin faptul, cA in spefa similaré la cererea depus& de cétre petitionarii Dodon Igor, Batrincea Vlad, Bolea Vasile privind inregistrarea grupului de initiativa pentru inifierea referendumului local pentru revocarea primarului general al mun. Chisinau, dl. Dorin Chirtoacd din 11.03.3013, instanta a pronuntat in procedura speciala hotararea Judecdtoriei Centru mun. Chisinau din 05.07.2013, dosar nr, 2- 3016/13, unde s-a dispus c& hotrarea este susceptibila cu apel. Cauza a fost examinati in apel de citre Curtea de Apel Balti (dosar nr. 28-951/14 din 03.06.2014). Iar potrivit deciziei Curfii Supreme de Justifie din 05.11.2014 (dosar nr. 3ra-1217/14) pronunfat& s-a apreciat ca corecte si legale caile de atac dispuse si modul de examinare in procedura special. Ayénd in vedere ci exist o practic judiciard constant pe cauze similare care prevad 3 16.Avand in vedere c& exist o practicA judiciara constanté pe cauze similare care prevad doua cai de atac - apelul gi recurs, respectiv urmeaza a fi examinaté in ordine de apel si prezenta pricini la cererea privind inregistrarea grupului de inifiativa pentru initierea referendumului local pentru revocarea Primarului General al mun. Chisinau, d]. Dorin Chirtoaca. 17.0r, in sensul prevederilor art.65-68 Cod electoral, cu recurs se atacd hotérarea instanjei de judecata cu privire la contestatii privind actiunile/inactiunile si hotrdrile Comisiei Electorale Centrale, consiliilor si birourilor electorale $i actiunile/inacfiunile concurenfilor electorali. Potrivit art. 1 a Codului Electoral contestatie este cererea de anulare sau revizuire a unui act, a unei hotérari sau actiuni. 18.Astfel, obiectul pricinii intentati la cererea grupului de initiativa privind inregistrarea pentru initierea referendumului local pentru revocarea Primarului General al mun. Chisinau, dl. Dorin Chirtoaca nu constituie contestarea actiunilor/inactiunilor gi hotirarilor Comisiei Electorale Centrale, fapt pentru care cauza se supune procedurii generale privind c&ile de atac prevazute de Codul de procedura civ: in baza celor expuse si in conformitate cu art. art. 269-270 CPC, Colegiul Civil, dispune: Se ridica de la examinare in ordine de recurs cauza civil la cererea de chemare in judecata depusi de Grupul de Initiativa privind inregistrarea acestuia pentru initierea referendumului local, pentru revocarea Primarului General al mun. Chisinau, dl Dorin Chirtoacd, in numar de 276 de persoane, stabilirea intrebarilor preconizate a fi supuse referendumului si anume: in limba de stat ,,sustine{i revocarea lui Dorin Chirtoaca din fincfia de Primar general al mun. Chisindu ? -Opfiuni de raspuns: Pentru / Contra”, in varianta rusé ,nowepxusaere mm Bt ors Pexepansoro Tipywapa Myxumunna Kummanoy, r-Ha Jlopana Kuproaka? - orsets:3a/ nporas” si stabilirea termenului de 60 zile calendaristice pentru colectarea semn&turilor si se restituirea pricinii in cancelaria Curfii de Apel Chisinau pentru a fi inregistrata in ordine de apel. Incheierea nu se supune nici unei cai de atac. Presedintele sedintei: C7 N.Cemat Judecatorii : A. Panov a : ~V AMinciuna N