Sunteți pe pagina 1din 3

Plan de Lectie 2

TEMA: Consumatorul elementul central de referinta al marketingului


SUBIECTUL: Consumatorul
OBIECTIV FUNDAMENTAL
Pana la sfarsitul cursului elevii vor fi capabili:
-

O1 Sa defineasca consumatorul;
O2 Sa cunoasca factorii ce influenteaza atingerea obiectivelor unei
organizatii;
O3 Sa enunte conceptele de marketing;

TIPUL LECTIEI: asimilare de noi cunostinte - lectie dezbatere;


METODE SI PRODCEDEE DIDACTICE:
-

Conversatia;
Conversatia euristica;
Monolog;
Expunere;
Explicatia;
Exemplificare.
Dialogul

MATERIAL DIDACTIC
- Manual;
- Scheme;
- Tabla;
- Creta;
- Videoproiector;
DURATA: 50 min
DATA:
LOCUL DESFASURARII: Colegiul Economic Virgil Madgearu Ploiesti;
BIBLIOGRAFIE: Manual Marketing;

Nr.
Crt

Obiectiv
e

Momente
le

Timp
acorda

Continutul
activitatii

Metode
didactic

Mijloa
ce

Forme
de

Obs
.

.
1
1

operati
onale
2

O1

O2

O3

cursului

didactice

3
Moment
organizat
oric

4
1

6
Convers
atia

Verificare
a si
completa
rea
cunostint
elor
necesare
temei noi
Prezentar
ea temei
noi
Asimilare
a in mod
activ a
volumulu
i notional

10

5
Trecerea
absentelo
r si
verificare
a
mijloacelo
r
didactice
Ce este
marketing
ul?
Care sunt
caracteris
ticile
marketing
ului?
Noutate si
important
a.
Definirea
consumat
orului
Identificar
ea
dorintelor
si nevoilor
consumat
orilor
Nevoile
umane

30

Clasificare
a nevoilor
umane

Operare
cu
aceste
idei

Functiile
marketing
ului
Identifica
m
impreuna
cu elevii
nevoile
fiecaruia
clasifican
du-le
ierarhic in

didac
tice
7
Pix

exalua
re
8
-

Convers
atia
euristica

Sche
ma,
tabla,
cario
ca

Monolog

Expuner
e

Sche
ma,
tabla,
cario
ca

Expuner
e,
explicati
e
Expuner
e,
exempli
ficare
Expuner
e

Dialogul

Expuner
e

Stabilirea
temei
pentru
acasa

functie de
important
a lor
Ierarhizar
ea
nevoilor
personale

explicati
a