Sunteți pe pagina 1din 3

Plan de Lectie 3

TEMA: Punerea in practica a notiunilor despre consumatori


SUBIECTUL: Consumatorul
OBIECTIV FUNDAMENTAL
Pana la sfarsitul cursului elevii vor fi capabili:
-

Sa identifice si sa ierarhizeze corect nevoile prin prisma unui consumator

TIPUL LECTIEI: formare de priceperi si deprinderi - lectie de lucrari curente


METODE SI PRODCEDEE DIDACTICE:
-

Conversatia;
Conversatia euristica;
Monolog;
Expunere;
Explicatia;
Exemplificare.
Dialogul

MATERIAL DIDACTIC
- Manual;
- Scheme;
- Tabla;
- Creta;
- Videoproiector;
DURATA: 50 min
DATA:
LOCUL DESFASURARII: Colegiul Economic Virgil Madgearu Ploiesti;
BIBLIOGRAFIE: Manual Marketing;

Nr.
Crt
.

Obiectiv
e
operati

Momente
le
cursului

Timp
acorda
t

Continutul
activitatii
didactice

Metode
didactic
e

Mijloac
e
didacti

Form
e de
exalu

Obs
.

1
1

onale
2

3
Moment
organizat
oric

4
1

Dararea
temei ,
verificare
a
volumulu
i notional
necesar
Munca
independ
enta a
elevilor

10

Stabilirea
Rezultate
lor

Concluzii

30

5
Trecerea
absentelor
si
verificarea
mijloacelo
r didactice
Ce este
consumat
orul?
Cum se
clasifica
nevoile
umane?
Stabilirea
nevoilor
personale,
ierarhizare
a acestora
in functie
de
important
a lor.
Stabilirea
caror
nevoi pot
fi
optionale
si care
sunt
obligatorii.
Corectare
a si
explicarea
greselilor
Se
apreciaza
lucrarile
elevilor si
modul in
care au
lucrat. In
cazul in
care nu
sunt
indeplinite
pe deplin
cerintele

6
Convers
atia

ce
7
Pix

are
8

Convers
atia
euristic
a

Schem
a,
tabla,
carioc
a

Suprave
ghere,
indrum
are

Convers
atie
euristic
a,
Dialog
Convers
atie
euristic
a

Schem
a,
tabla,
carioc
a

se
indruma
elevul
pentru
corectarea
modului
de lucru.