Sunteți pe pagina 1din 17
Ghidul Structo® Plus Performan]\ în betoane armate! Ciment. Betoane. Agregate.®

Ghidul Structo® Plus

Performan]\ în betoane armate!

Ciment. Betoane. Agregate.®

Ghidul Structo® Plus Performan]\ în betoane armate! Ciment. Betoane. Agregate.®

Ghidul Structo® Plus pas cu pas

Cimentul premium pentru tine!

pag. 04

Domenii de utilizare Structo® Plus

pag. 05

Un Plus la prepararea betoanelor!

pag. 05

Beneficiile Structo® Plus pentru tine

pag. 06

Prepararea [i punerea în oper\ a betonului

pag. 07

Re]ete orientative de betoane

pag. 11

Recomand\ri [i aten]ion\ri

pag. 13

Depozitarea cimentului

pag. 14

Re]ete orientative de betoane pag. 11 Recomand\ri [i aten]ion\ri pag. 13 Depozitarea cimentului pag. 14

Structo® Plus Cimentul premium pentru tine.

Structo® Plus este cimentul premium de la Holcim dezvoltat s\ r\spund\ tuturor tipurilor de proiecte de construc]ii civile [i cerin]elor celor mai exigen]i constructori.

Compozi]ia [i caracteristicile sale confer\ propriet\]i îmbun\t\]ite atât betonului proasp\t cât [i betonului înt\rit.

Datorit\ calit\]ilor sale, Structo® Plus asigur\ un plus de performan]\ betoanelor simple [i armate, îndeplinind cerin]ele lucr\rilor complexe de construc]ii civile.

Toate acestea asigur\ ob]inerea unor construc]ii rezistente [i durabile cu Structo® Plus.

Toate acestea asigur\ ob]inerea unor construc]ii rezistente [i durabile cu Structo® Plus . 4 Ghidul Structo®

Domenii de utilizare ale Structo® Plus

Structo® Plus este un ciment cu clas\ de rezisten]\ superioar\, înregistrând rezisten]e finale la compresiune de minim 42,5 N/mm 2 .

Cu Structo® Plus se ob]in betoane de clase superioare sau uzuale, într-o gam\ variat\ de aplica]ii:

• elemente, structuri monolite din beton simplu [i beton

armat: funda]ii, stâlpi, grinzi, plan[ee, pere]i interiori [i exteriori, sc\ri etc. realizate inclusiv pe perioada de timp friguros, cu luarea m\surilor specifice precizate în reglement\rile tehnice

• produse prefabricate: elemente de zid\rie, pavare, placare etc.

• [ape curente

Un Plus la prepararea betoanelor

Câteva cuvinte-cheie descriu cele mai mari avantaje ale utiliz\rii Structo® Plus:

• Clase superioare de beton

• Volum mai mare de beton

• Beton “gras”. Turnare [i compactare u[oar\

• Decofrare rapid\

• 90 de zile termen de valabilitate

• Rezisten]\ [i calitate a lucr\rilor executate

Beneficiile Structo® Plus pentru tine

Structo® Plus i]i ofer\ o serie de beneficii ]ie [i echipei tale:

Plus i]i ofer\ o serie de beneficii ]ie [i echipei tale: • Productivitate. Lucr\rile de betonare

• Productivitate. Lucr\rile de betonare (punerea în oper\ [i compactarea) se execut\ mai rapid, datorit\:

omogenit\]ii [i lucrabilit\]ii superioare a betonului

volumului mai mare de beton ob]inut cu Structo® Plus

decofr\rii rapide

u[urin]ei în prepararea betonului datorit\ noii greut\]i a sacului

• Eficien]\ [i continuitate în execu]ie. Cu Structo® Plus ai un singur produs pentru aplica]ii diverse în lucr\rile tale de construc]ii.

• Durabilitate [i siguran]\. Cu Structo® Plus construc]ia ta va fi mai durabil\ [i va avea o via]\ mai lung\ datorit\:

clasei mai mari de rezisten]\

riscului redus de segregare

înglob\rii totale a arm\turii

rezisten]ei la agresivitatea chimic\

Prepararea [i punerea în oper\ a betonului

NU UITA!

Pentru a ob]ine lucr\ri de calitate, respect\ întotdeauna:

re]etele de preparare a betonului

proiectul de execu]ie, care prevede: clasa betonului, dimensiuni, armare etc.

regulile de executare a lucr\rilor

protec]ia betonului dup\ turnare

controlul lucr\rilor în toate fazele de execu]ie

Amestecarea betonului

• Î]i recomand\m s\ amesteci mecanizat materialele componente ale betonului, ca s\ ob]ii o bun\ omogenitate a acestuia [i o lucrabilitate constant\.

• Ai grij\ ca durata de amestecare s\ fie de cel pu]in 1 minut dup\ introducerea ultimului component. Aceasta durat\ poate fi sporit\ în func]ie de tipul [i compozi]ia betonului, de condi]iile de mediu.

durat\ poate fi sporit\ în func]ie de tipul [i compozi]ia betonului, de condi]iile de mediu. Ghidul

Armarea [i cofrarea betonului

• Respect\ specifica]iile din proiect [i asigur\-te c\ lucr\rile de armare [i cofrare se vor face numai de c\tre persoane specializate.

[i cofrare se vor face numai de c\tre persoane specializate. Turnarea betonului Toarn\ betonul respectând urm\toarele

Turnarea betonului

Toarn\ betonul respectând urm\toarele reguli generale:

• Ud\ în prealabil cofrajele de lemn, betonul vechi sau zid\riile care vor veni în contact direct cu betonul proasp\t.

• Dac\ torni peste beton vechi, acesta trebuie preg\tit în prealabil [i cur\]at, umezit pentru o priz\ mai bun\.

• Ai grij\ ca în\l]imea de c\dere liber\ a betonului s\ nu dep\[easc\ 1,5 m.

• Urm\re[te cu aten]ie înglobarea complet\ în beton a arm\turii.

• Re]ine c\ nu este permis\ cioc\nirea sau scuturarea arm\turii în timpul beton\rii.

• Re]ine c\ nu este permis\ cioc\nirea sau scuturarea arm\turii în timpul beton\rii. 8 Ghidul Structo®

Compactarea betonului

• Nu uita de un aspect obligatoriu: cât timp betonul este lucrabil, compacteaz\-l fie mecanizat, prin vibrare, timp de 30 secunde, fie manual, cu maiul sau cu vergele metalice.

de 30 secunde, fie manual, cu maiul sau cu vergele metalice. Decofrarea betonului • Decofreaz\ elementele

Decofrarea betonului

• Decofreaz\ elementele de construc]ie numai atunci când betonul a atins o anumit\ rezisten]\ specificat\ ^n normativele în vigoare.

numai atunci când betonul a atins o anumit\ rezisten]\ specificat\ ^n normativele în vigoare. Ghidul Structo®

Tratarea [i protejarea betonului

Pentru a proteja betonul împotriva usc\rii premature, a înghe]ului

[i a eventualelor [ocuri sau vibra]ii, este absolut necesar s\ tratezi

[i s\ protejezi betonul timp de [apte zile dup\ turnare prin:

• men]inerea în cofraj

• acoperirea cu materiale de protec]ie men]inute în stare umed\ (prelate, strat umed de nisip, rogojini etc.)

• stropirea periodic\ cu ap\

în stare umed\ (prelate, strat umed de nisip, rogojini etc.) • stropirea periodic\ cu ap\ 10

Re]ete orientative de betoane (1/2)

Aten]ie!

Subdozarea

cimentului

duce la

sc\derea

rezisten]ei [i

durabilit\]ii

construc]iei.

Clase de beton (m\rci)

C8/10 C12/15 C16/20 Material (B150) (B200) (B250) 1 sac = 40 kg Ap\ 3,1 2,9
C8/10
C12/15
C16/20
Material
(B150)
(B200)
(B250)
1 sac =
40 kg
Ap\
3,1
2,9
2,5
8,8
8,2
7,1
Nisip
0-4 mm
sau
sau
sau
27
25
21
4,0
3,7
3,2
Pietri[
4-8 mm
sau
sau
sau
15
14
12
Pietri[
3,8
3,6
3,1
8-16 mm
sau
sau
sau
16
15
13
Pietri[
3,6
3,3
3,0
16-22 mm
sau
sau
sau
15
14
13
Beton ob]inut
16,8
15,4
13,9
(g\le]i)

1 g\leat\

mm sau sau sau 15 14 13 Beton ob]inut 16,8 15,4 13,9 (g\le]i) 1 g\leat\ =

= 10 litri

Re]ete orientative de betoane (2/2)

Clase de beton (m\rci)

C18/22,5 C20/25 C25/30 Material (B300) (B350) (B400) 1 sac = 40 kg Ap\ 2,2 1,9
C18/22,5
C20/25
C25/30
Material
(B300)
(B350)
(B400)
1 sac = 40 kg
Ap\
2,2
1,9
1,9
6,3
5,7
5,2
Nisip
0-4 mm
sau
sau
sau
19
18
16
2,8
2,5
2,3
Pietri[
4-8 mm
sau
sau
sau
11
10
9
2,9
2,4
2,3
Pietri[
8-16 mm
sau
sau
sau
12
10
9
Pietri[
2,6
2,3
2,1
16-22 mm
sau
sau
sau
11
10
9
Beton ob]inut
12,3
11,5
10
(g\le]i)

1 g\leat\

mm sau sau sau 11 10 9 Beton ob]inut 12,3 11,5 10 (g\le]i) 1 g\leat\ =

= 10 litri

Recomand\ri [i aten]ion\ri

• Utilizeaz\ nisip [i agregate de balastier\ sortate [i sp\late!

• Utilizeaz\ nisip [i agregate de balastier\ sortate [i sp\late!

• Utilizeaz\ ap\ curat\, de la re]eaua de alimentare cu ap\ potabil\!

• Nu folosi ap\ în exces – duce la sc\derea durabilit\]ii [i rezisten]ei betonului.

• Nu folosi ap\ în exces – duce la sc\derea durabilit\]ii [i rezisten]ei betonului.

• Dac\ dore[ti o lucrabilitate superioar\ a betonului, folose[te aditivi.

• Respect\ / adapteaz\ dozajele de materiale prev\zute în re]etele orientative de pe saci [i din ghid!

• Respect\ / adapteaz\ dozajele de materiale prev\zute în re]etele orientative de pe saci [i din

• Dac\ agregatele pe care le utilizezi sunt umede, cantitatea de ap\ din re]ete se reduce astfel încât s\ ob]ii lucrabilitatea necesar\!

pe care le utilizezi sunt umede, cantitatea de ap\ din re]ete se reduce astfel încât s\

• Dac\ utilizezi agregate cu diametrul granulei de pân\ la 16 mm se va spori dozajul de ciment!

• Se recomand\ ca temperatura betonului proasp\t la începerea turn\rii s\ fie cuprins\ între 5° [i 30° C!

• În cazul beton\rii pe timp friguros ia m\surile speciale prev\zute în normativul C16/84!

• Nu uita s\ protejezi betonul cât mai repede dup\ punerea în oper\.

• Nu este recomandat\ utilizarea produsului în medii agresive!

dup\ punerea în oper\. • Nu este recomandat\ utilizarea produsului în medii agresive! Ghidul Structo® Plus

Depozitarea cimentului

Pentru a-[i p\stra calitatea [i propriet\]ile, cimenturile trebuie p\strate în condi]ii propice:

• Depoziteaz\ sacii în incinte închise [i uscate, ca s\ nu fie p\trun[i de umezeal\.

• A[eaz\ sacii pe scânduri, cu interspa]ii, [i la o distan]\ de 50 de cm fa]\ de pere]ii exteriori.

• Î]i recomand\m s\ evi]i contactul direct între sac [i pardoseal\.

• Se recomand\ ca stivele s\ aib\ cel mult 10 rânduri de saci suprapu[i sau maxim doi pale]i, pu[i unul peste altul.

Ciment pentru 40 betoane armate Ciment pentru 40 betoane armate Ciment pentru 40 betoane armate
Ciment pentru
40
betoane armate
Ciment pentru
40
betoane armate
Ciment pentru
40
betoane armate
Ciment Ciment cu cu
Ciment Ciment cu cu
Ciment Ciment cu cu
40 40
rezisten]\ rezisten]\ 42,5 42,5
40 40
40 40
rezisten]\ rezisten]\ 42,5 42,5
rezisten]\ rezisten]\ 42,5 42,5
Ciment Ciment pentru pentru
Ciment Ciment pentru pentru
Ciment Ciment pentru pentru
40 40
40 40
40 40
betoane betoane armate armate
betoane betoane armate armate
betoane betoane armate armate
Ciment cu
Ciment cu
Ciment cu
Ciment cu
Ciment cu
Ciment cu
40 40
rezisten]\ 42,5
rezisten]\ 42,5
40 40
40 40
rezisten]\ 42,5
rezisten]\ 42,5
rezisten]\ 42,5
rezisten]\ 42,5
Ciment Ciment pentru pentru
Ciment Ciment pentru pentru
Ciment Ciment pentru pentru
40 40
40 40
40 40
betoane betoane armate armate
betoane betoane armate armate
betoane betoane armate armate
Ciment cu
Ciment cu
Ciment cu
Ciment cu
Ciment cu
Ciment cu
40 40
rezisten]\ rezisten]\ 42,5 42,5
40 40
40 40
rezisten]\ rezisten]\ 42,5 42,5
rezisten]\ rezisten]\ 42,5 42,5
Ciment Ciment pentru pentru
Ciment Ciment pentru pentru
Ciment Ciment pentru pentru
40 40
40 40
40 40
betoane betoane armate armate
betoane betoane armate armate
betoane betoane armate armate
Ciment Ciment cu cu
Ciment Ciment cu cu
Ciment Ciment cu cu
40 40
rezisten]\ rezisten]\ 42,5 42,5
40 40
40 40
rezisten]\ rezisten]\ 42,5 42,5
rezisten]\ rezisten]\ 42,5 42,5

Cimentul Structo® Plus este livrat în saci de 40 kg, paletizat [i înfoliat. Produsul este fabricat la Câmpulung, Ale[d [i Turda [i este disponibil la nivel na]ional.

Cimentul Structo® Plus este realizat în conformitate cu standardele în vigoare SR EN 197-1:2002, fiind certificat AEROQ (marcaj CE).

Fiind con[tien]i de responsabilitatea pe care o avem pentru mediul ^nconjur\tor [i plecând de la principiul celor trei R - Reducere, Reutilizare, Reciclare - toate ambalajele utilizate respect\ cerin]ele Directivei Europene 94/62/CE privind reducerea volumului de de[euri.

Dac\ vrei s\ afli mai multe despre Structo® Plus î]i st\m la dispozi]ie.

Po]i accesa site-ul www.holcim.ro sau po]i intra în leg\tur\ cu echipa de consultan]i tehnici prin intermediul Holcim Infoline la num\rul de telefon 021 208 2000.

intra în leg\tur\ cu echipa de consultan]i tehnici prin intermediul Holcim Infoline la num\rul de telefon

Re]ete orientative de betoane (1/2)

Aten]ie!

Subdozarea

cimentului

duce la

sc\derea

rezisten]ei [i

durabilit\]ii

construc]iei.

Clase de beton (m\rci)

C8/10 C12/15 C16/20 Material (B150) (B200) (B250) 1 sac = 40 kg Ap\ 3,1 2,9
C8/10
C12/15
C16/20
Material
(B150)
(B200)
(B250)
1 sac =
40 kg
Ap\
3,1
2,9
2,5
8,8
8,2
7,1
Nisip
0-4 mm
sau
sau
sau
27
25
21
4,0
3,7
3,2
Pietri[
4-8 mm
sau
sau
sau
15
14
12
Pietri[
3,8
3,6
3,1
8-16 mm
sau
sau
sau
16
15
13
Pietri[
3,6
3,3
3,0
16-22 mm
sau
sau
sau
15
14
13
Beton ob]inut
16,8
15,4
13,9
(g\le]i)

1 g\leat\

3,6 3,3 3,0 16-22 mm sau sau sau 15 14 13 Beton ob]inut 16,8 15,4 13,9

= 10 litri

Re]ete orientative de betoane (2/2)

Clase de beton (m\rci)

C18/22,5 C20/25 C25/30 Material (B300) (B350) (B400) 1 sac = 40 kg Ap\ 2,2 1,9
C18/22,5
C20/25
C25/30
Material
(B300)
(B350)
(B400)
1 sac = 40 kg
Ap\
2,2
1,9
1,9
6,3
5,7
5,2
Nisip
0-4 mm
sau
sau
sau
19
18
16
2,8
2,5
2,3
Pietri[
4-8 mm
sau
sau
sau
11
10
9
2,9
2,4
2,3
Pietri[
8-16 mm
sau
sau
sau
12
10
9
Pietri[
2,6
2,3
2,1
16-22 mm
sau
sau
sau
11
10
9
Beton ob]inut
12,3
11,5
10
(g\le]i)

1 g\leat\

Pietri[ 2,6 2,3 2,1 16-22 mm sau sau sau 11 10 9 Beton ob]inut 12,3 11,5

= 10 litri

Holcim (România) S.A. Calea Floreasca 169 A Cl\direa B etajele 7 [i 8 Sector 1,

Holcim (România) S.A. Calea Floreasca 169 A Cl\direa B etajele 7 [i 8 Sector 1, RO 014459 Bucure[ti, România www.holcim.ro

Edi]ia 4, © 2011 Holcim (România) S.A.