Sunteți pe pagina 1din 10

sigla

FISA CU DATE DE SECURITATE

Cod: SDS-78/CLP

conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, Regulamentul (CE) nr. 1272/2008


si Regulamentul (CE) nr. 453/2010

Data: 28.05.2014

RASINA EPILOX T 19-38/700

Ed. 1 2 3 4 5
Rev. 0 1 2 3 4

SECTIUNEA 1.Identificarea substantei/amestecului si a societatii/intreprinderii


1.1 Element de identificare a produsului:
Denumire comerciala: Rasina Epilox T 19-38/700
Denumire chimica: amestec de rasini.
Numar de inregistrare REACH: informatii in Sectiunea 3
1.2 Utilizri relevante identificate ale substanei/ amestecului i utilizri nerecomandate:
Utilizari relevante identificate: material epoxi liant.
Utilizari nerecomandate: Nu este indicat a fi utilizat pentru aplicaii la domiciliu
1.3 Detalii privind furnizorul fisei cu date de securitate:
Distribuitor:Bridgexim Ind S.R.L., str. Breaza nr. 8, bl. V23b, sc. 2, ap. 42, sector 3, Bucuresti
Tel.: 0213230852, 0723696034.
E-mail persoana responsabila: office@bridgexim.ro (Ing Iazageanu C si Popescu G); Website:
www.bridgexim.ro
1.4 Numarul de telefon pentru urgenta: 0245241036; 0724322041
Program de lucru: 8 - 16
Biroul pentru Regulamentul Sanitar International si Informare Toxicologica
Nr. Telefon: 021 318 36 06 (numai in intervalul orar 8 16)
Adresa: str. Dr Leonte Anastasievici, nr 1-3, sect 5, Bucuresti, 050463, Romania
SECTIUNEA 2.Identificarea pericolelor
2.1 Clasificarea substanei sau a amestecului
2.1.1 Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008[CLP]
Clasa si categoria de pericol:
Acvatic cronic 2; H411
Iritant piele 2 ; H315
Iritant ochi 2; H319
Sensibilizant piele 1; H317
Clasificarea n conformitate cu Directiva 67/548/CEE sau Directiva 1999/45/CE
Xi; Iritant
R36/38: Iritant pentru ochi i pentru piele.
Xi; Sensibilizant
R43: Poate provoca o sensibilizare n contact cu pielea.
N; Periculos pentru mediu
R51/53: Toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra
mediului
Acvatic
2.2 Elemente pentru eticheta
Etichetarea conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 (Regulament CLP)
Simboluri de pericol

Pagina 1 din 10

F 423-03.00

sigla

FISA CU DATE DE SECURITATE

Cod: SDS-78/CLP

conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, Regulamentul (CE) nr. 1272/2008


si Regulamentul (CE) nr. 453/2010

Data: 28.05.2014

RASINA EPILOX T 19-38/700

Ed. 1 2 3 4 5
Rev. 0 1 2 3 4

Cuvant de avertizare: Atentie


Fraze de pericol
H315 Provoac iritarea pielii.
H319 Provoac o iritare grav a ochilor.
H317 Poate provoca o reacie alergic a pielii.
H411 Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
Fraze de securitate
P260 Nu inspirai praful/fumul/gazul/ceaa/vaporii/spray-ul.
P280 Purtai mnui de protecie/mbrcminte de protecie/echipament de protecie a ochilor/
echipament de protecie a feei.
P303+P361+P353 N CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau prul): scoatei imediat toat
mbrcmintea
contaminat. Cltii pielea cu ap/facei du.
P305+P351+P338 N CAZ DE CONTACT CU OCHII: cltii cu atenie cu ap timp de mai multe
minute.Scoatei lentilele de contact, dac este cazul i dac acest lucru se poate face cu uurin.
Continuai s cltii.
P310 Sunai imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGIC /un medic.
P405 A se depozita sub cheie.
P501 Aruncai coninutul/containerul n acord cu regulamentele locale/regionale/naionale/
internaionale.
Indicaii de pericol speciale pentru om si mediul nconjurtor:
Produsul trebuie marcat pe baza metodei de evaluare a "Liniilor directoare generale de clasificare
pentru preparatele EG" n versiunea cu valabilitate recent.
Sistemul de clasificare:
Clasificarea corespunde listelor actuale ale CEE, este ns mbogit cu datele rezultate din
bibliografia de specialitate i cu datele puse la dispoziia noastr de ctre firm.
2.3 Alte pericole
Substanta/Amestecul nu contine substante clasificate ca substante SVHC in proportie 0,1%,
publicate de Agentia Europeana pentru Produse chimice (ECHA), in conformitate cu articolul 57
din REACH.
Criterii pentru PBT, vPvB: amestecul nu indeplineste criteriile pentru PBT si vPvB.
SECTIUNEA 3.Compozitia/informatii privind componentele
3.1 Substante
Substanta periculoasa Nr. INDEX
Conc.
Clasificare
Nr. CAS
[%]
DSD
NR.EINECS
603-074-00-8
50-100 Xi; R36/38
Produs de reactie:
25068-38-6
R43
bisfenol AN; R51/53
(epiclorhidrina);rasina 500-033-5
Nr REACH:
epoxi (greutate
01moleculara numerica
Pagina 2 din 10

Clasificare
CLP
Irit. Ochi 2
Irit. Piele 2
Sens. Piele 1
Acv. Cronic 2

H319
H315
H317
H411

F 423-03.00

sigla

FISA CU DATE DE SECURITATE

Cod: SDS-78/CLP

conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, Regulamentul (CE) nr. 1272/2008


si Regulamentul (CE) nr. 453/2010

Data: 28.05.2014

RASINA EPILOX T 19-38/700


medie = 700)

211945661926-0006

Produs de reactie
oligomeric :
formaldehida cu 1
cloro 2,3 epoxipropan
si fenol
Oxiran, derivati mono
[(alchiloxi C12-14-)
metil]

25-50
9003-36-5
Nr REACH: 01211945439240-0003
603-103-00-4
10- <
68609-97-2
20
271-846-8
Nr REACH:
012119485228922-0005

Ed. 1 2 3 4 5
Rev. 0 1 2 3 4

Xi, N; R38R43-R51/53

Acv. Cronic 2
Sens. piele1
Irit. Piele 2

H411
H317
H315

Xi; R38
R43

Irit. piele 2
Sens. piele1

H315
H317

SECTIUNEA 4. Masuri de prim ajutor


4.1 Descrierea msurilor de prim ajutor
Observatii generale: Daca apar probleme de sanatate sau aveti suspiciuni ca produsul a avut
efecte nocive asupra sanatatii d-voastra consultati medicul si prezentati-i datele din aceasta fisa
cu date de securitate. Este necesar sa supravegheati functiile vitale inainte de consultul
medical(verificati bataile inimii, asigurati respiratia artificiala, masaj cardiac, etc). Daca
persoana afectata isi pierde cunostinta, transportati-o catre un punct de asistenta medicala in
pozitie stabila, culcat.
Dup inhalare:
Pacientul trebuie transportat ntr-un loc bine aerisit i pentru orice eventualitate, trebuie cerut
sfatul medicului.
In caz de lein, pacientul trebuie inut i transportat n poziie lateral ct mai stabil.
Dup contactul cu pielea: Trebuie splat imediat cu ap i spun, cltind din abunden.
Dup contactul cu ochii:
Este necesar splarea ochilor cu ap curent timp de cteva minute, innd pleoapele complet
deschise. Dac durerile persist trebuie consultat medicul.
Dup nghiire:
Nu trebuie provocat voma, trebuie chemat imediat medicul.
Trebuie cltit bine gura si but ct mai mult ap.
4.2 Indicaii pentru medic:
Cele mai importante simptome i efecte, att acute, ct i ntrziate Nu exist date
disponibile.
Indicaii privind orice fel de asisten medical imediat i tratamentele speciale necesare
Nu exist date disponibile.
SECTIUNEA 5. Masuri de combatere a incendiilor
5.1 Mijloace de stingere a incendiilor
Mijloace de stingere corespunzatoare:CO2, pulbere sau ap gazoas. Incendiile puternice
Pagina 3 din 10
F 423-03.00

sigla

FISA CU DATE DE SECURITATE

Cod: SDS-78/CLP

conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, Regulamentul (CE) nr. 1272/2008


si Regulamentul (CE) nr. 453/2010

Data: 28.05.2014

RASINA EPILOX T 19-38/700

Ed. 1 2 3 4 5
Rev. 0 1 2 3 4

trebuie stinse cu jet de ap .


Mijloace de stingere necorespunzatoare: nu exista date disponibile.
5.2 Pericole speciale cauzate de substanta sau amestecul in cauza: apele contaminate folosite
la la stingerea incendiilor se vor colecta separat, evitandu-se patrunderea acestora in canalizare.
5.3 Recomandri destinate pompierilor
Mijloace de protecie specifice:
Trebuie folosit un aparat de protecie respiratorie cu capacitate de alimentare autonom.
Trebuie folosit echipamentul de protecie integral.
5.4 Alte indicaii
Reziduurile rmase dup incendiu trebuie eliminate n conformitate cu legea i apa contaminat
poate fi folosit pentru stingere.
Apa contaminat trebuie adunat separat i nu va fi amestecat cu reziduurile normale.
SECTIUNEA 6. Masuri de luat in caz de dispersie accidentala
6.1 Precauii personale, echipament de protecie i proceduri de urgen:
Pentru personalul care nu este implicat n situaii de urgen: Utilizai echipament personal
de protecie costum rezistent la ap, nclminte nalt. Urmai instruciunile din seciunile 7 i
8. nchidei locul accidentului. n spaiile nchise asigurai alimentarea cu aer proaspt. Eliminai
sau scoatei din funciune toate sursele de aprindere. Verificai continuu concentraia de vapori
din aer.
Pentru personalul care intervine n situaii de urgen: Nu sunt indicate.
6.2 Precauii pentru mediul nconjurtor: Trebuie mpiedicat infiltrarea n subsol/teren.
In cazul accesului n reeaua de canalizare sau de aprovizionare cu ap, trebuie informate imediat
autoritile responsabile.
Trebuie evitat infiltrarea n canalizare/ape de suprafa/ape freatice.
6.3 Metode i material pentru izolarea incendiilor i pentru curenie: Materialul contaminat
trebuie eliminat ca reziduu n conformitate cu punctul 13.
Lichidul trebuie restrans cu ajutorul materialelor absorbante (nisip, fin fosilic, liant universal,
liant acid, rumegu)
6.4 Trimiteri ctre alte seciuni: Pentru informaii cu privire la o manipulare sigur vezi
capitolul 7.
Pentru informaii cu privire la echipamentul de protecie de uz personal vezi capitolul 8.
Pentru informaii cu privire la reziduuri vezi capitolul 13.
SECTIUNEA 7. Manipulare si depozitare
7.1 Precautii pentru manipularea in conditii de securitate :
Masuri de protectie :
Masuri de prevenire a incendiilor : Se vor lua masuri impotriva descarcarilor electrostatice. Se
va tine departe de sursele de incalzire. Fumatul interzis
Clasa de incendiu: nu exista date disponibile.
Masuri de prevenire a generarii de aerosoli si praf : asigurati o ventilatie corespunzatoare a
spatiului de lucru, exhaustare, preveniti raspandirea vaporilor in atmosfera, utilizati echipament
de protectie conform Sectiunii 8; manipulati produsul in asa maniera incat sa evitati scurgerile,
preveniti contactul substantei cu flacarile deschise, scanteile sau suprafetele incinse.
Masuri de protectie a mediului : se va evita deversarea produsului in apele de suprafata,
subterane si canalizari.
Pagina 4 din 10

F 423-03.00

sigla

FISA CU DATE DE SECURITATE

Cod: SDS-78/CLP

conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, Regulamentul (CE) nr. 1272/2008


si Regulamentul (CE) nr. 453/2010

Data: 28.05.2014

RASINA EPILOX T 19-38/700

Ed. 1 2 3 4 5
Rev. 0 1 2 3 4

Sfaturi privind igiena generala la locul de munca : spalati-va pe maini inainte de a manca,
bea sau fuma. Scoateti imbracamintea contaminata dupa terminarea lucrului si spalati-o inainte
de refolosire. Se vor amenaja dusuri pentru spalare in zona de lucru.
7.2 Conditii de depozitare in conditii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilitati:
Masuri tehnice si conditii de depozitare: asigurati o ventilatie corespunzatoare a spatiului de
lucru, utilizati echipament de protectie conform Sectiunii 8; depozitati produsul in ambalaje
inchise etans;.
Materiale de ambalare: nu exista date disponibile
Cerinte pentru spatiile de depozitare si rezervoarele: nu exista date disponibile
Clasa de depozitare: nu exista date disponibile
Informatii suplimentare referitoare la conditiile de depozitare: nu exista date disponibile
Recomandari: nu exista date disponibile
Solutii specifice sectorului industrial: nu exista date disponibile
7.3 Utilizari specifice: se vor consulta indrumarile tehnice de folosire a acestei substante.
SECTIUNEA 8. Controale ale expunerii/ protectia personala
8.1. Parametri de control
Indicaii suplimentare privind instalaiile tehnice: Fr date suplimentare, a se vedea punctul 7.
Parametri de control
Ingredienii ale cror valori limit trebuie inute sub control la locurile de munc:
Produsul nu conine cantiti relevante de substane ale cror valori limit trebuie inute sub
control la locurile de munc.
Indicaii suplimentare: S-au folosit ca baz listele valabile n momentul produciei.
Controale ale expunerii
8.2 Echipament de protecie personal:
Norme generale de protecie i de igien n timpul lucrului:
A se ine la distan de alimente, buturi i furaje.
A se ndeprta imediat hainele contaminate.
A se spla minile naintea pauzelor i la terminarea lucrului.
A se evita contactul cu ochii i pielea.
Masc de protecie:
In cazul expunerilor scurte i minime se va utiliza masca; n cazul celor mai intense i de durat se
va utiliza aparatul autorespirator.
Protecia minilor:

Mnui de protecie
Materialul din care sunt fabricate mnuile trebuie s fie impermeabil la aer i rezistent la produs /
substan / preparat.
n absena testelor nu pot fi date recomandri privind materialul de mnui pentru produs /
preparat / amestec chimic.
Alegerea materialului pentru mnui se va face lundu-se n consideraie timpul de penetrare, rata
de permeabilitate i degradarea.
Material pentru mnui
Alegerea unei mnui potrivite nu depinde numai de material, ci i de alte caracteristici de calitate
i difer de la productor la productor. Dac produsul reprezint un preparat din mai multe
Pagina 5 din 10

F 423-03.00

sigla

FISA CU DATE DE SECURITATE

Cod: SDS-78/CLP

conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, Regulamentul (CE) nr. 1272/2008


si Regulamentul (CE) nr. 453/2010

Data: 28.05.2014

RASINA EPILOX T 19-38/700

Ed. 1 2 3 4 5
Rev. 0 1 2 3 4

substane, durabilitatea materialului pentru mnui nu poate fi probat n prealabil i de aceea


trebuie controlat nainte de folosire.
Butil-cauciuc
Cauciuc nitril
Timp de penetraie al materialului pentru mnui
Timpul exact de penetrare trebuie aflat i respectat de ctre fabricantul mnuilor de protecie.
Protecia ochilor:

Ochelari de protecie bine nchii.


Protecie corporal: Salopet protectiv.
SECTIUNEA 9. Proprietati fizice si chimice
9.1 Informatii generale:
Indicaii generale
Aspect:
Form: lichid
Culoare: galben deschis
Miros: caracteristic
Schimbare de stare de agregare
9.2 Informatii importante pentru sanatate, securitate si mediu:
Punct de fierbere/Interval de fierbere: > 200 C
Punct de curgere: - 5 C
Punct de inflamabilitate: > 140 C
Temperatur de aprindere: > 200 C
Autoaprindere: Produsul nu este autoinflamabil.
Pericol de explozie: Produsul nu este explozibil.
Presiune vaporic la 20 C: < 2 hPa
Densitate la 20 C: 1,13 g/cm3
Solubil n / amestecabil cu:
Apa: insolubil
solveni organici: solubil n muli solveni organici
Coeficient de distribuie (n-octanol/ap): Nedefinit.
Vscozitate:
dinamic la 25 C: 500 - 900 mPas
Nivelul solventului:
Solvent organic: 0,0 %
9.3 Alte informaii Nu exist date disponibile.
SECTIUNEA 10. Stabilitate si reactivitate
10.1 Reactivitate
Nu exista date disponibile.
10.2 Stabilitate chimica
Substanta este stabila in conditii normale fizice si chimice si la temperatura ambianta.
10.3 Posibilitatea unor reactii periculoase: nu exista date disponibile.
10.4 Conditii de evitat:produsul nu se descompune dac este folosit conform normelor.
10.5 Materiale incompatibile poate produce reactii violente cu bazele si cu numeroase
Pagina 6 din 10

F 423-03.00

sigla

FISA CU DATE DE SECURITATE

Cod: SDS-78/CLP

conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, Regulamentul (CE) nr. 1272/2008


si Regulamentul (CE) nr. 453/2010

Data: 28.05.2014

RASINA EPILOX T 19-38/700

Ed. 1 2 3 4 5
Rev. 0 1 2 3 4

substante organice inclusiv alcooli si aminele. De asemenea poate produce polimerizarea


exoterma.
10.6 Produse de descompunere periculoase: vapori/gaze iritante.
SECTIUNEA 11. Informatii toxicologice
11.1 Informaii privind efectele toxicologice
Toxicitate acut:
Valori LD/LC50 relevante pentru clasificare:
25068-38-6 reaction product: bisphenol-A-(epichlorhydrin) epoxy resin (number average
molecular
weight = 700)
Oral LD50 > 10 000 mg/kg (Rat)
Iritabilitate primar:
Pe piele: Irit pielea i mucoasele.
la ochi: Efect iritant
Sensibilizare: Poate provoca sensibilizarea la contactul cu pielea.
11.2 Indicaii toxicologice suplimentare:
In baza metodei de calcul din Directiva General a Comunitii Europene asupra clasificrii
preparatelor n ultima sa versiune valabil, produsul prezint urmtoarele riscuri: Iritant
SECTIUNEA 12. Informatii ecologice
12.1 Toxicitate
Toxicitate acvatic:
25068-38-6 reaction product: bisphenol-A-(epichlorhydrin) epoxy resin (number average
molecular weight = 700)
EC50/48h 2,8 mg/l (Dap)
EC50/96h 220 mg/l (Alg)
LC50/96h 3,6 mg/l (leuciscus idus)
12.2 Persisten i degradabilitate Nu exist date disponibile.
Alte indicaii: Din punct de vedere biologic produsul nu este uor biodegradabil .
Comportament n compartimentele ecologice:
12.3 Potenial de bioacumulare Nu exist date disponibile.
12.4 Mobilitate n sol Nu exist date disponibile.
Efecte toxice pentru mediu:
Observaie: Otrvitor pentru pete.
Alte indicaii ecologice:
Indicaii generale:
Clasa de pericol pentru ape 2 (Autoclasificare): periculos
A nu se infiltra n apele freatice, n reeaua de ap sau n canalizare.
otrvitor pentru organismele acvatice
12.5 Rezultatele evalurii PBT i vPvB
PBT: neaplicabil
vPvB: neaplicabil
Alte efecte adverse Nu exist date disponibile.
SECTIUNEA 13. Consideratii privind eliminarea
13.1. Metode de evacuare ale amestecului:
Pagina 7 din 10

F 423-03.00

sigla

FISA CU DATE DE SECURITATE

Cod: SDS-78/CLP

conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, Regulamentul (CE) nr. 1272/2008


si Regulamentul (CE) nr. 453/2010

Data: 28.05.2014

RASINA EPILOX T 19-38/700

Ed. 1 2 3 4 5
Rev. 0 1 2 3 4

Deseurile de produs sunt deseuri periculoase si vor fi tratate conform reglementarilor in vigoare
privind deseurile si protectia mediului. Manipularea reziduurilor de produs se va face conform
descrierii din capitolul 6.3. Trebuie sa existe o persoana autorizata pentru gestionarea deseurilor
periculoase.
13.2. Metode de evacuare a ambalajelor contaminate:
Se va proceda in aceeasi maniera cu dispozitiile pentru produs.
13.3. Masuri de limitare a expunerii la manipularea deseurilor:
Vor fi adaugate ulterior conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006.
13.4. Reglementari privind evacuarea si manipularea deseurilor:
Legislatie Romania:
- Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor
- H.G. 128/2002 privind incinerarea deseurilor.
- H.G. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand
deseurile, inclusiv deseurile periculoase completata de H.G. 210/2007.
Legislatie Uniunea Europeana:
- Directiva 2006/12/CE privind deseurile.
- Directiva 1991/689/CEE privind deseurile periculoase.
SECTIUNEA 14. Informatii referitoare la transport
Clasificarea pentru transport:
Transport rutier si feroviar ADR/RID
-Nr. UN: 3082
-Nr. de identificare a pericolului (Kemler): 90
-Clasa ADR/RID/IMDG/ICAO-IATA: 9
-Cod de clasificare: M6
-Grupa de ambalare: III
-Denumirea expeditiei: Substanta periculoasa pentru mediu, lichida, N.O.S. (Rasina epoxidica)
Transport maritim IMDG
-Nr. UN: 3082
-Clasa IMDG: 9
-Grupa de ambalare: III
-Poluant marin: da
-Denumirea expeditiei: Substanta periculoasa pentru mediu, lichida, N.O.S. (Rasina epoxidica)
Transport aerian ICAO-TI si IATA-DGR
-Nr. UN/ID: 3082
-Clasa ICAO/IATA: 9
-Grupa de ambalare: III
-Denumirea expeditiei: Substanta periculoasa pentru mediu, lichida, N.O.S. (Rasina epoxidica)
SECTIUNEA 15. Informatii de reglementare
15.1 Regulamente/legislatie in domeniul securitatii, sanatatii si al mediului specifice
(specifica) pentru substanta sau amestecul in cauza:
Prevederi specifice:
Amestecul este restrictionat in conformitate cu Anexa XVII din Regulamentul (CE) nr.
1907/2006, punctul 3, modificat de Regulamentul (CE) nr. 552/2009.
Este interzisa utilizarea in:
- articole ornamentale, destinate producerii de efecte luminoase sau de culoare prin diferite faze,
Pagina 8 din 10

F 423-03.00

sigla

FISA CU DATE DE SECURITATE

Cod: SDS-78/CLP

conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, Regulamentul (CE) nr. 1272/2008


si Regulamentul (CE) nr. 453/2010

Data: 28.05.2014

RASINA EPILOX T 19-38/700

Ed. 1 2 3 4 5
Rev. 0 1 2 3 4

cum ar fi in lampi ornamentale si scrumiere;


- trucaje si obiecte folosite in organizarea farselor;
- jocuri pentru unul sau mai multi participanti sau realizarea oricarui articol destinat a se utiliza
in acest scop, chiar daca are aspect ornamental.
15.4. Surse de literatura utilizate:
Legislatie Romania:
- H.G. nr. 1218 din 06/09/2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate in
munca pentru asigurarea protectiei lucratorilor impotriva riscurilor legate de prezenta agentilor
chimici, modificata si completata de Hotararea nr.1 din 4 Ianuarie 2012;
- Ordin nr. 1474 din 12/10/2006 pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare,
pregatire si desfasurare a activitatii de prevenire a situatiilor de urgenta, modificata de Ordin
217/2007;
- Ordin nr. 130 din 25/01/2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a scenariilor de
securitate la incendiu;
- Ordin nr. 163 din 28.02.2007 privind aprobarea Normelor generale de aparare impotriva
incendiilor;
- H.G. nr. 1408 din 04/11/2008 privind clasificarea, ambalarea si etichetarea substantelor
periculoase;
- Hotararea nr. 937 din 01/09/2010 privind clasificarea, ambalarea si etichetarea la introducerea
pe piata a preparatelor periculoase.
Legislatie Uniunea Europeana:
- Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului european si al Consiliului din 18/12/2006
privind inregistrarea, evaluarea si autorizarea substantelor chimice si restrictiile aplicabile acestor
substante;
- Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 16/12/2008
privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si a amestecurilor, de modificare si de
abrogare a Directivelor 67/548/CEE si 1999/45/CE, precum si de modificare a Regulamentului
(CE) nr. 1907/2006, modificat de Regulamentul (CE) nr. 790/2009.
- Regulamentul (CE) nr. 1336/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 16/12/2008 de
modificare a Regulamentului (CE) nr. 648/2004 in vederea adaptarii acestuia la Regulamentul
(CE) nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si a amestecurilor;
- Regulamentul (CE) nr. 552/2009 al Comisiei din 22/06/2009 de modificare a Regulamentului
(CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European si al Consiliului privind inregistrarea, evaluarea,
autorizarea si restrictionarea substantelor chimice (REACH) in ceea ce priveste anexa XVII;
- Directiva 1999/45/CE privind clasificarea, ambalarea si etichetarea preparatelor;
- Regulamentul (UE) nr. 453/2010 al Comisiei din 20 Mai 2010 de modificare a Regulamentului
(CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European si al Consiliului privind inregistrarea, evaluarea,
autorizarea si restrictionarea substantelor chimice (REACH)
- Directiva 2006/12/CE privind deseurile;
- Directiva 1991/689/CEE privind deseurile periculoase.
15.2 Evaluarea sigurantei chimice: nu exista date disponibile.
SECTIUNEA 16. Alte informatii
Indicarea modificarilor FDS
8.12.2011- Ed1/Rev 1 Modifica Capitolul 13 cu:Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor
Pagina 9 din 10

F 423-03.00

sigla

FISA CU DATE DE SECURITATE

Cod: SDS-78/CLP

conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, Regulamentul (CE) nr. 1272/2008


si Regulamentul (CE) nr. 453/2010

Data: 28.05.2014

RASINA EPILOX T 19-38/700

Ed. 1 2 3 4 5
Rev. 0 1 2 3 4

23.01.2012 - Ed1/Rev 2 Modifica Capitolul 15 cu:H.G. nr. 1218 din 06/09/2006 privind
stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate in munca pentru asigurarea protectiei
lucratorilor impotriva riscurilor legate de prezenta agentilor chimici, modificata si
completata de Hotararea nr.1 din 4 Ianuarie 2012;
11.11.2013- Ed1/Rev3: Actualizarea fisei conform ultimei versiuni primite de la furnizor.
28.05.2014 Ed2/Rev 0: Revizuirea si intocmirea fisei cu date de securitate conform ultimelor
Reglementari in vigoare (Ghid pentru intocmirea Fiselor cu date de securitate )
Abrevieri si acronime:
DNEL Derivated no effect level
PNEC Predicted no effect concentration
Trimiteri catre literatura de specialitate si catre sursele de date: Aceast fisa cu date de
securitate, coninutul sau corespunde cerinelor Anexei II la Dispoziia Parlamentului European i
a Consiliului (CE) nr. 1907/2006.
Procedura de clasificare:
Lista frazelor R relevante:
R38: Iritant pentru piele.
R36/38: Iritant pentru ochi si pentru piele.
R43: Poate provoca sensibilizare in contact cu pielea.
R51/53: Toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra
mediului acvatic.
Consiliere pentru formare: Informai personalul cu privire la modurile recomandate de utilizare,
echipamentul personal de protecie, primul ajutor i manipularea interzis a
substantei/amestecului. Scopul acestei fie cu date de securitate este de a permite utilizatorilor s
ia msurile necesare referitoare la sntatea si siguranta la locul de munc si protectia mediului.

Intocmit: Departament Tehnic.


Precautii:
In cazul nerespectarii indicatiilor din fisa cu date de securitate S.C. Bridgexim Ind S.R.L.
este exonerata de raspunderea pentru eventualele accidente in care este implicat produsul.
Multiplicarea si distribuirea acestui document sunt rezervate S.C. Bridgexim Ind S.R.L.

Pagina 10 din 10

F 423-03.00

S-ar putea să vă placă și