Sunteți pe pagina 1din 4

HGO1001/2016

IDinternunic:366388

Fiaactuluijuridic

RepublicaMoldova
GUVERNUL
HOTRRENr.1001
din23.08.2016
cuprivirelaconcesionareazcmntului
deapmineralnaturalCahul
Publicat:26.08.2016nMonitorulOficialNr.277287artNr:1087
ntemeiulart.16alin.(1)lit.a)dinCodulsubsoluluinr.3XVIdin2februarie2009(Monitorul
OficialalRepubliciiMoldova,2009,nr.7577,art.197),cumodificrileulterioare,iart.7alin.(1)
lit.a),b)ie)dinLegeanr.534XIIIdin13iulie1995cuprivirelaconcesiuni(MonitorulOficialal
RepubliciiMoldova,1995,nr.67,art.752),cumodificrileicompletrileulterioare,Guvernul
HOTRTE:
1.Seaprob:
concesionareazcmntuluideapmineralnaturalCahul,curezerveledeapmineralnatural
cuefectcurativevaluatenvolumde945m3/24deore,atribuitelacategoriileB+C1
cerinele generale i condiiile concesionrii zcmntului de ap mineral natural Cahul (se
anexeaz).
2. Se desemneaz Ministerul Mediului n calitate de autoritate public central n domeniul
proteciei mediului i utilizrii raionale a resurselor naturale pentru desfurarea procedurii de
concesionareazcmntuluideapmineralnaturalCahul,nconformitatecuprevederilecadrului
legalnvigoare.
PRIMMINISTRUPavelFILIP
Contrasemneaz:
Viceprimministru,
ministruleconomieiOctavianCalmc
MinistrulmediuluiValeriuMunteanu
Nr.1001.Chiinu,23august2016.

Aprobate
prinHotrreaGuvernuluinr.1001
din23august2016
Cerinelegeneraleicondiiileconcesionrii
zcmntuluideapmineralnaturalCahul
Seciunea1

Cerinelegeneraleprivindprocedura
deorganizareaconcursuluideselectareaconcesionarului
1.SelectareaconcesionaruluivafiefectuatdectreComisiadeselectareaconcesionarului,creat
deMinisterulMediului,ncalitatedeconcedent,formatdinnoupersoanefizice:doireprezentaniai
MinisteruluiMediului,doispecialitinjurispruden,unreprezentantalAgenieiProprietiiPublice,
treispecialitindomeniulgeologieiiunspecialistndomeniulconstruciilor.
2. Comisia de selectare a concesionarului va defini criteriile de selectare a concesionarului, va
aproba comunicatele informative privind desfurarea concursului, va stabili mrimea taxei de
participare, va desfura concursul public, va deschide ofertele i va stabili oferta ctigtoare, va
ndepliniialtefunciistabilitedelegislaianvigoare.
3. Procedura de selectare a concesionarului va cuprinde o singur etap i se va desfura prin
concurspublicdeselectareaconcesionarului.
4.Lafinalizareaconcursuluipublicconcedentulvaatribuicontractuldeconcesiunectigtorului
selectat.
5.Ofertaniicareauntrunitcerinelelegale,tehniceidecapacitatefinanciar,cuprinsenpartea
tehnic a procedurii de selectare, vor fi evaluai n cadrul prii financiare. La evaluarea ofertelor
financiare, ofertanii vor concura n baza cerinelor specificate n documentaia de concurs i
comunicatulinformativ,carevorfistabilitedectreComisiadeselectareaparteneruluiprivat.
6.Concedentulvaasigurapublicareacomunicatuluiinformativdeiniiereaconcursuluideselectare
aconcesionaruluinMonitorulOficialalRepubliciiMoldovaipepaginawebaAgenieiProprietii
Publice.Comunicatulinformativvafivalabil60deziledinmomentulpublicriinMonitorulOficial
alRepubliciiMoldova.
7.nperioadacuprinsntredatapublicriicomunicatuluiinformativdeiniiereaconcursuluide
selectare a concesionarului i datalimit de depunere a ofertelor, concedentul va asigura oricrui
operatoreconomicposibilitateadeaobineinformaiicompletecuprivirelacondiiiledeparticiparela
proceduradeconcurs.
8.TaxadeparticiparelaconcursvafistabilitdectreComisiadeselectareaparteneruluiprivati
vafiindicatncomunicatulinformativdeiniiereaconcursuluideselectareaparteneruluiprivat.
9. Deschiderea, evaluarea i desemnarea ofertei ctigtoare se va efectua de ctre Comisia de
selectare a concesionarului i se va finaliza cu elaborarea Raportului de evaluare a ofertelor
recepionate,princaresevaatribuicontractuldeconcesionareofertantuluictigtor.
Seciunea2
Condiiileconcesionriizcmntului
deapmineralnaturalCahul
10.Obiectulconcesiunii
ZcmntuldeapmineralnaturalCahul,curezerveledeapmineralnaturalcuefectcurativ
evaluatenvolumde945m3/24deore,atribuitelacategoriileB+C1(procesulverbalalComisieide
statpentrurezerveledesubstanemineraleutilenr.7629din26mai1976).
11.Scopulconcesiunii
ConcesiuneaaredreptscopmeninereaniveluluiapeinLaculSratprinatribuireanfolosina
zcmntuluideapmineralnaturalCahul,urmareaimplementriiproiectuluiReabilitareazonei
deodihniagrementLaculSratdinor.Cahul.
12.Termenulconcesiunii
GuvernulacorddreptuldevalorificareindustrialazcmntuluideapmineralnaturalCahul,
pe un termen de 25 de ani din data semnrii contractului de concesiune. La solicitare, termenul de
folosire temporar a sectorului de subsol se prelungete de ctre concedent, conform prevederilor
legislaieireferitorlaexploatareazcmintelordeapsubteranincondiiilestabilitenart.14alin.
(1)dinLegeanr.534XIIIdin13iulie1995cuprivirelaconcesiuni.
13.Elementedepre
1)Rambursareainvestiiilorsevaefectuadincontulveniturilorobinutedinactivitateaobiectului
concesionat.
2)Redevenasestabiletenmrimedecelpuin2%dinvenitulrealizatdinactivitateaobiectului
concesionat.
14.Programuldelucrri
1)Elaborareaiavizarea,nmodulstabilit,adocumentaieitehnicedeproiectprivindexploatarea
zcmntuluideapmineralCahul,carevacuprindeiparteatehnicdeforareiutilareasondei
artezienedeexplorareexploatare.Termenuldeelaborare,aprobareidarenexploatareaconstruciei
hidrotehnicenuvadepi2anidelamomentulncheieriicontractuluideconcesiune.

2) Reevaluarea rezervelor de ap subteran a zcmntului de ap mineral natural Cahul i


aprobarea,nmodulstabilit,aacestora.Termenuldeaprobarenuvadepi3anideladatasemnrii
contractuluideconcesiune.
3) Elaborarea i avizarea, n modul stabilit, a proiectului zonelor de protecie sanitar a
zcmntuluideapmineralCahul.
4) Elaborarea proiectului perimetrului minier i obinerea Actului de confirmare a perimetrului
minier.
5)Obinerealiceneipentrugenulrespectivdeactivitate.
15.ncetareaconcesiunii
1) La expirarea termenului contractului de concesiune, concesionarul dispune de dreptul
preferenialdeaprelungitermenulcontractuluideconcesiune,darcarenuvadepitermenullimit
stabilitdeart.13alin.(4)dinLegeacuprivirelaconcesiuni.
2) Obiectul concesiunii revine n proprietatea public a statului, n cazul n care concesionarul
refuzprelungireacontractului,ncazulrezilieriiluisauncazulexpirriicontractului.
3) Contractul de concesiune se reziliaz nainte de termen n cazul n care concesionarul nui
respect obligaiile asumate prin contract. Constatarea nerespectrii obligaiilor se face la cererea
concedentului de ctre instana de judecat competent. n acest caz, concesionarul este obligat s
despgubeasc concedentul pentru orice daune produse din culpa sa i s achite penalitile n
cuantumul stabilit prin contractul de concesiune. n cazul rezilierii contractului de concesiune,
concesionarul transmite n proprietatea concedentului bunul care a fcut obiectul concesiunii i
mbuntirileaduseobiectuluiconcesiunii,edificatedincontulinvestiiilor.
4) Concesionarul poate renuna la concesiune n cazul dispariiei obiectului concesiunii sau al
imposibilitiidealexploatadinmotiveindependentedeel.naceastsituaie,temeiniciamotivelor
invocate de concesionar va fi verificat de o comisie instituit de Guvern din reprezentani ai
autoritilor publice interesate. n baza concluziilor comisiei se va conveni asupra continurii sau
ncetriicontractului.
5)Temeiuridencetareaconcesiuniiservesc:
a) dispariia necesitii de folosire a sectorului de subsol prin acord reciproc dintre beneficiarul
subsoluluiiautoritateacareaacordatdreptuldefolosinasectoruluidesubsol
b)apariiaunuipericoldirectpentruviaaisntateaoamenilorceactiveazsaulocuiescnzonade
influenalucrrilorlegatedefolosireasubsolului
c)imposibilitateafolosiriisectoarelordesubsolcaurmareacalamitilornaturalesauapariieialtor
situaiiexcepionale
d)apariianecesitiideretragereasectoruluidesubsolatribuitnfolosinnaltescopuripublice,
cucompensareacheltuielilorefectuate
e)neexecutarea/executareanecorespunztoareaclauzelorcontractuluideconcesiune
f)neachitareaplilorpentrufolosireasubsoluluintermenulstabilitdelegislaiafiscal
g)nefolosireasectoruluidesubsolconformdestinaieidectrebeneficiarullui,peparcursuladoi
ani
h) folosirea sectorului de subsol necorespunztoare destinaiei, abaterii de la proiectele tehnice
(tehnologice)idelaplanurilededezvoltarealucrrilorminiere.
16.Drepturileiobligaiileprilorcontractante
1) La ncetarea concesiunii, n termen de o lun, n oricare dintre situaiile indicate la pct.15,
concesionarulesteobligatstransmitconcedentuluitoatdocumentaiatehnic,deproiectidealt
genreferitoarelaobiectulconcesiunii,registreledeproducie,precumialteacteceindeexploatarea
obiectuluiconcesiunii.
2)Concesionarulesteobligatssuportetoatecheltuielileocazionatedeacordareaconcesiunii.
3) Concesionarul va suporta toate cheltuielile ce in de activitile de proiectare, elaborarea
documentaiei tehnice de proiect i lucrrilor de forare a sondei arteziene necesare pentru captarea
apelor subterane atribuite zcmntului de ap mineral natural Cahul, precum i cele ce in de
riscuriivenituri.
4)ConcedentulvaasiguratransmitereactreconcesionaraRaportuluicurezultatelelucrrilorde
cercetarehidrogeologiciprocesuluiverbalalComisieidestatpentrurezerveledesubstaneminerale
utile.
17.Clauzereferitoarelapersonalulconcesionarului
1) Concesionarul este obligat s respecte legislaia n vigoare a Republicii Moldova ce
reglementeazrelaiiledemunc.
2) Asigurarea social a angajailor concesionarului se reglementeaz de legislaia Republicii

Moldovapentruangajaiiautohtoniidecontracteleindividualedemuncpentruangajaiistrini.
18.Controlul
1)Concesionarulprezintconcedentuluianual,ntermendepnla15februarie,dareadeseam
pentruanulprecedentprivindvolumulapelormineralenaturaleextraseisurvenireaacarevafluctuaii
adebituluisondei,calitateaiproprietilefizicealeapei.
2)Concesionarulprezintanualconcedentului,ntermendepnla1aprilie,situaiafinanciara
ntreprinderiiconcesionale,auditatedectreocompanieacreditatndomeniu,inclusivaveniturilor
obinutedentreprindereaconcesional,carevaconstituibazadecalcularedevenei.
3)Concedentul,pnladatade1martie,plaseazraportulprezentatdeconcesionarpepaginaWEB
oficialainstituiei.
4) Concedentul este n drept s efectueze, independent sau mpreun cu alte autoriti publice
interesate,controlulasuprandepliniriicondiiilorcontractuluideconcesiune,darnumairardeodat
pean.
5)Controlulconcesionaruluipoatefiefectuatidectreorganeledecontrol,nlimitelecompetenei
lor,conformplanuluianualaprobatnmodulstabilitdelegislaianvigoare.
19.Dispoziiifinale
Litigiile aprute ntre prile contractante pe parcursul derulrii contractului de concesiune vor fi
examinatedeinstanelejudectoreticompetentealeRepubliciiMoldova.