Sunteți pe pagina 1din 2

Detaliiprocedura

PentruaputeaparticipalaproceduriledesfasurateinSEAPtrebuiemaiintaisavainregistratisiautentificatiinsistem.
Autoritatecontractanta

ComunaHoceni
Coddeidentificarefiscala:3394309
Adresa:ComunaHoceniJudetulVaslui,Hoceni
Telefon:+400235485483
Fax:+400235485493
Informatiigenerale
Denumire:[RFQ0082050]ExecutielucraripentruobiectiveleAlimentarecuapapotabilainsatulBarbosi,comuna
Hoceni,judetulVasluiCanalizaresistatiedeepurareinsatulBarbosi,comunaHoceni,judetulVaslui
Starecurenta:InDesfasurareDepunereoferta
Impartirepeloturi:Nu
Criteriudeatribuire:Pretulcelmaiscazut
Datapublicare:12.08.201614:25
Tipcontract:Lucrari
Datalimitadedepunereaofertelor:01.09.2016
Modalitateatribuirecontract:Uncontractdeachizitiipublice 15:00
CPV:452313008Lucrarideconstructiideconductedeapa Datalimitadeevaluareaofertei:26.09.2016
sidecanalizareaapelorrezidualelamaredistanta(Rev.2)
18:00
Valoareestimatatotala:5,987,870RON
Dataevaluaretehnica:
Monedaincaresetransmiteofertadepret:RON
Dataevaluarefinanciara:
Conditiideplata:
Datalimitadevalabilitateaofertei:
Conditiidelivrare:
30.12.2016
Obiectachizitie:ExecutielucraripentruobiectiveleAlimentarecuapapotabilainsatulBarbosi,comunaHoceni,
judetulVasluiCanalizaresistatiedeepurareinsatulBarbosi,comunaHoceni,judetulVaslui.VALOAREAESTIMATA
TOTALAESTEDEFALCATAASTFEL:Cap.1Cheltuielipentruobtinereasiamenajareaterenului9000leiCap.2
Cheltuielipentruasigurareautilitatilornecesareobiectivului17.300leiCap.4Cheltuielipentruinvestitiadebaza
5.771.740leiCap.5.1Organizaredesantier164.630leiCap.6Cheltuielipentrudareainexploatare25.200lei
TOTALGENERAL5.987.870leifaraTVAValoareaestimatapentruAlimentarecuapapotabilainsatulBarbosi,
comunaHoceni,judetulVaslui:Cap.1Cheltuielipentruobtinereasiamenajareaterenului4500leiCap.2Cheltuieli
pentruasigurareautilitatilornecesareobiectivului12.800leiCap.4Cheltuielipentruinvestitiadebaza2.274.340lei
Cap.5.1Organizaredesantier65.720leiCap.6.Cheltuielipentrudareainexploatare12.600leiTOTALGENERAL
2.369.960leifaraTVAValoareaestimatapentruCanalizaresistatiedeepurareinsatulBarbosi,comunaHoceni,
judetulVaslui:Cap.1Cheltuielipentruobtinereasiamenajareaterenului4500leiCap.2Cheltuielipentruasigurarea
utilitatilornecesareobiectivului4500leiCap.4Cheltuielipentruinvestitiadebaza3.497.400leiCap.5.1.
Organizaredesantier98.910leiCap.6.Cheltuielipentrudareainexploatare12.600leiTOTALGENERAL
3.617.910leifaraTVACheltuielidiversesineprevazute(reprezentand3,88%dinvaloareacalculataconformHG
28/2008)224.900,95LEIfaraTVA

Documentatiadeatribuire
Cod
Denumire
Fisier
FISADATE_IP FisaDate_IP
[RFQ0082050/001]FisaDate_No242347_IP.pdf
322ac2_mem
[RFQ0082050/002]MEMORIUTEHNICHOCENI
Memoriutehniccanalizare
thcanal
CANAL.pdf.p7s
322ac2_fth
[RFQ0082050/003]FISATEHNICAHOCENI
Fisetehnicecanalizare
canal
CANAL.pdf.p7s
322ac2_grafic
[RFQ0082050/004]GRAFICF6HOCENI
Graficcanalizare
canal
CANAL.pdf.p7s
322ac2_grafic
[RFQ0082050/005]GraficderealizareAPA
graficapa
apa
HOCENI.pdf.p7s
Conditiisuplimentare
Denumire
Descriere
Ofertantulvaconstituigaran?iadeparticiparencuantumde110.000lei.
Echivalen?anvalutaavaloriiexprimatenleisevadeterminacorespunzator
cursuluistabilitdeBNRladatapublicariiinvita?ieideparticiparenSEAP.
Garan?iadeparticipareseconstituienconformitatecuprevederileart.36din
H.G.nr.395/2016,cumodificarile?icompletarileulterioare.ncazulviramentului
bancar,platasevarealizancontulRO50TREZ6585006XXX000945deschisla
TrezoreriaHusi.Perioadadevalabilitateagaran?ieideparticiparevaficelpu?in
egalacuperioadadevalabilitateaofertei.Instrumentuldegarantaretrebuiesa
prevadacaplatagarantieideparticiparesevaexecutanecondi?ionat,respectiv
laprimacerereabeneficiarului,pebazadeclaratieiacestuiacuprivirelaculpa
Garantiedeparticipare
persoaneigarantate,?iseprezintaautorita?iicontractantenoriginal,celmai
trziuladata?ioralimitadedepunereaofertelor.Garan?iadeparticipare
constituitaprintruninstrumentdegarantaresevadepunescanatnSEAP?i,n

Garantiedebunaexecutie

original,lasediulautorita?iicontractante,pnaladatalimitadedepunerea
oferelor.ncazuldepuneriideofertenasociere,garantiadeparticiparetrebuie
constituitannumeleasocieriisisamentionezecaacoperanmodsolidartoti
membriigrupuluideoperatorieconomici.Garantiadeparticipareemisanalta
limbadectromnavafiprezentatanoriginalsivafinsotitadetraducerea
autorizatanlimbaromna.(Formularulnr.1)
Cuantumulgaran?ieidebunaexecu?ieestede10%dinvaloareacontractului
faraTVA.Garan?iasevaconstituinconformitatecuart.40dinH.G.
nr.395/2016cumodificarile?icompletarileulterioare.Aceastapoateficonstituita
?iprinre?inerisuccesivedinsumeledatoratepentrufacturipar?iale.Inacest
caz,contractantulareobliga?iadeadeschidelaunit.TrezorerieiStatuluidin
cadrulorganuluifiscalcompetentuncontdedisponibildistinctladispozi?ia
autorita?iicontractante.Sumaini?ialacaresedepunedecatrecontractantnu
trebuiesafiemaimicade0,5%dinvaloareacontractului.(Formularulnr.2)

Criteriidecalificare
Denumire

Situatiapersonalaaoperatoriloreconomici,inclusivcerintelereferitoarelainscriereainregistrulcomertuluisau
alprofesiei
Descriere:1.Ofertan?ii,ter?iisus?inatori?isubcontractan?iinutrebuiesaseregaseascansitua?iileprevazutela
art.164,165,167dinLegeanr.98/2016Modalitateaprincarepoatefidemonstratandeplinireacerin?ei:sevacompleta
DUAEdecatreoperatoriieconomiciparticipan?ilaproceduradeatribuire(inclusiveventualiiter?i?isubcontractan?i)cu
informa?iileaferentesitua?ieilor,.Documentelejustificativecareprobeazandeplinireacelorasumateprincompletarea
DUAEurmeazaafiprezentate,lasolicitareaautorita?iicontractante,doardecatreofertantulclasatpeloculIn
clasamentulintermediarntocmitlafinalizareaevaluariiofertelor.Acestedocumentepotfi:certificateconstatatoare
privindlipsadatoriilorrestante,cuprivirelaplataimpozitelor,taxelorsauacontributiilorlabugetulgeneralconsolidat
(bugetlocal,bugetdestatetc.)lamomentulprezentariicazieruljudiciaraloperatoruluieconomic?ialmembrilor
organuluideadministrare,deconduceresaudesupravegherealrespectivuluioperatoreconomic,sauacelorceau
puteredereprezentare,dedeciziesaudecontrolncadrulacestuia,a?acumrezultadincertificatulconstatatoremisde
ONRC/actulconstitutivdupacaz,documenteprincaresedemonstreazafaptulcaoperatoruleconomicpoate
beneficiadederogarileprevazutelaart.166alin.(2),art.167alin.(2),art.171dinLegea98/2016privindachizi?iile
publicealtedocumenteedificatoare,dupacaz.2.Persoanelecufunctiidedecizieprivindorganizarea,derulareasi
finalizareaproceduriideatribuiredincadrulautoritatiicontractantesunturmatoarele:Primar:TabaraVasileViceprimar:
TivdaCatalinSecretar:MarcuValeriuConsilierfinanciar:MarinDanielaResponsabilachizitii:MarcuLilianaConsilierii
localiaicomuneiHoceni:HutanuGheorghe,PopaMihai,PaladePetru,MirceaGabriela,PuriceEugen,Vartolomei
Jenica,GemeneGorita,GainaMihai,MilosoviciV.ValentinEduard,MarinConstantinEmilian.Experticooptatimembri
faradreptdevotincomisiadeevaluare:ParaschivescuClarisaMariana,TabarceaAndreiOperatoriieconomicicedepun
ofertatrebuiesadovedeascaoformadenregistrarencondi?iilelegiidin?aradereziden?a,sareiasacaoperatorul
economicestelegalconstituit,canuseaflanniciunadintresitua?iiledeanulareaconstituiriiprecum?ifaptulcaare
capacitateaprofesionaladearealizaactivita?ilecarefacobiectulcontractului.Modalitateaprincarepoatefidemonstrata
ndeplinireacerin?ei:sevacompletaDUAEdecatreoperatoriieconomiciparticipan?ilaproceduradeatribuirecu
informa?iileaferentesitua?ieilor.Documentelejustificativecareprobeazandeplinireacelorasumateprincompletarea
DUAE,respectivcertificatconstatatoremisdeONRC,sauncazulofertan?ilorstraini,documenteechivalenteemisen?
aradereziden?a,urmeazasafieprezentate,lasolicitareaautorita?iicontractante,doardecatreofertantulclasatpe
loculInclasamentulintermediarntocmitlafinalizareaevaluariiofertelor.
Capacitateatehnicasi/sauprofesionala
Descriere:a.PentruobiectivulAlimentarecuapapotabilainsatulBarbosi,comunaHoceni,judetulVasluiOfertantul
trebuiesafiexecutatlucrarisimilarenultimii5aninvaloareadecelpu?in2.000.000lei,valoarecaresepoate
demonstraprininsumareavalorilorlucrarilorexecutatelanivelulamaxim3contracte.b.PentruobiectivulCanalizaresi
statiedeepurareinsatulBarbosi,comunaHoceni,judetulVasluiOfertantultrebuiesafiexecutatlucrarisimilarenultimii
5aninvaloareadecelpu?in3.000.000lei,valoarecaresepoatedemonstraprininsumareavalorilorlucrarilor
executatelanivelulamaxim3contracte.,Informa?iiprivindparteadincontractpecareoperatoruleconomicare,
eventual,inten?iasaosubcontractezeOfertantulareobligatiadeaprecizapartea/partiledincontractpecareurmeaza
salesubcontractezesidatelederecunoasterealesubcontractantilorpropusi(sevacompletaFormularulnr.5).Pentru
informatiisuplimentareprivindmodalitateadeindeplinireanivelul(urilor)minim(e)necesarepentruevaluarearespectarii
cerintelormentionateconsultatifisadedate
Inapoi