Sunteți pe pagina 1din 25

ROMNIA

JUDEUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI
GENERAL BERTHELOT

337235, General Berthelot, nr. 30


tel./fax: 0254770531;770515
cod fiscal 5453835
berthelot2004@yahoo.com
www.primariaberthelot.ro

P R O I E C T Nr. 47 /2016
HOTRREA Nr.
/ 2016
************************
privind aprobarea concesionrii terenului nscris n CF 60963, lotul 2, n suprafa de 2248
m2, din intravilanul localitii General Berthelot
Primarul comunei General Berthelot, judeul Hunedoara, n temeiul art.45, alin.6 din
Legea nr.215/2001 privind administraia public local cu modificrile i completrile
ulterioare;
Avnd n vedere expunerea de motive nregistrat sub nr.1625/05.08.2016, la proiectul
de hotrre prin care se propune aprobarea concesionrii terenului din CF 60963, lotul 2, n
suprafa de 2248 m2, din intravilanul localitii General Berthelot ;
Prevederile art.3 alin.4 si ale art III pct 5 din Legea 213/1998
Prevederile art 871 i urm din noul cod civil
Lund n considerare art.41 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executrii
lucrrilor de construcii, cu modificarile si completraile ulterioare;
In temeiul art.36 alin.2 lit c, alin.5 lit.a, art.45 alin.1 si art. 115 alin.1 lit. b, din
Lege nr.215/2001 privind administraia public local, cu modificrile si completrile
ulterioare;
n temeiul prevederilor art.36 alin.5 lit.b i art.45 din Legea administraiei publice locale
nr.215/2001, republicat , cu modificrile i completrile ulterioare;
PROPUN:
Art.1 - (1)Se aprob concesionarea prin licitaie public, a terenului din domeniul privat
al comunei General Berthelot , nscris n CF 60963 lotul 2, n suprafa de 2248 mp, intravilan General Berthelot;
(2) Redevena minim, de pornire a licitaiei este de 200 lei/an.
Art.2 Se aprob Studiu de oportunitate conform anexei nr.1, care face parte
integrant din prezenta hotrre.
Art.3 Se aprob Caietul de sarcini conform anexei nr.2, care face parte integrant din
prezenta hotrre.
Art.4 Se aprob Contractul-cadru privind concesionarea, prevzut n anexa nr. 3,
care face parte integrant din prezenta hotrre.
Art.5 Prezenta hotrre se poate contesta de cei interesa i n termenul i n
condiiile stabilite de Legea nr. 554/2004, contenciosul administrativ, cu modificrile i
completarile ulterioare, la Tribunalul Hunedoara.
Art. 6 Prezenta
se comunic, n condiiile legii: Instituiei Prefectului judeului
Hunedoara, Primarului comunei General Berthelot, Compartimentului financiar contabil i
achiziii publice i se afieaj pe site-ul www.primariaberthelot.ro si la panourile de afiaj.

General Berthelot 5 august 2016


INIIATOR PROIECT :
P R I M A R,
.
Huzoni Marina

Anexa nr.1 la H.C.L. nr. /2016

STUDIUL DE OPORTUNITATE
************************************
privind concesionarea prin licitatie public deschis cu strigare a unei suprafee de teren,
proprietatea privat a comunei General Berthelot, situate n intravilanul satului General
Berthelot, comuna General Berthelot, judeul Hunedoara
OBIECTIVELE STUDIULUI
Descrierea bunului ce urmeaza a fi concesionat, motivele de ordin economic, financiar,
social i de mediu care justifica concesiunea, nivelul minim al redeventei, durata estimativa a
concesiunii, termenele previzibile pentru realizarea procedurii de concesionare, modalitatea
de acordare a concesiunii.
A. OBIECTUL CONCESIUNII SI DESCRIEREA BUNULUI
Obiectul concesiunii il reprezinta terenul situat n intravilanul satului General
Berthelot, aparinnd domeniului privat al Comunei General Berthelot, avand destinatia de
teren agricol.
B. MOTIVELE DE ORDIN ECONOMIC, FINANCIAR, SOCIAL SI DE MEDIU CARE
JUSTIFICA CONCESIONAREA
1. Motivaia pentru componenta economica: - administrarea eficienta a domeniului public si
privat al comunei General Berthelot pentru atragerea de venituri suplimentare la bugetul local;
2. Motivaia pentru componenta financiar: Principalele avantaje ale concesionrii terenului
sunt urmtoarele: - concesionarul va acoperi n ntregime costurile de ntreinerea terenului
concesionat. - concesionarul va achita autoritii concedente, n contravaloarea terenului
concesionat, o redeven anual stabilit prin contract. - concesionarea trece ntreaga
responsabilitate pentru modul de gestionare a terenului concesionat, n sarcina
concesionarului ( inclusiv cele de mediu).
3. Motivaia pentru componenta social: - crearea unui climat care sa atraga si investitii ce au
un impact pozitiv asupra comunitatii.
4. Motivaia pentru componenta de mediu: - concesionarul va avea obligaia, prin contractul
de concesiune, s respecte toat legislaia n vigoare pe probleme de mediu. Contractul de
concesiune transfer responsabilitatea viitorului concesionar cu privire la respectarea
clauzelor de protecia mediului, printre care unele dintre cele mai importante sunt: - luarea
tuturor msurilor necesare pentru diminuarea si evitarea polurii solului si a apei subterane, cu
efecte asupra sntii populaiei; - utilizarea durabil a resurselor; - gestionarea eficient a
deeurilor si meninerea cu strictee a condiiilor de igien cerute de reglementrile legale in
vigoare;
C. NIVELUL MINIM AL REDEVENTEI
Nivelul redeventei se va stabili prin caietul de
sarcini, urmarindu-se obtinerea unor venituri suplimentare la bugetul local, dar in acelasi timp
se va avea in vedere si incurajarea investitorilor.
D. MODALITATEA DE ACORDARE A CONCESIUNII
Apreciem ca cea mai potrivita
modalitate de acordare a concesiunii este procedura concesiunii prin licitatie publica
deschis[ cu strigare.
E. DURATA ESTIMATIVA A CONCESIUNII Fata de investitiile ce se vor efectua pe
terenul supus concesiunii, durata propusa este de 49 de ani, cu posibilitatea prelungirii pentru
o perioada egala cu cel mult jumatate din durata sa initiala, prin simplul acord de vointa a
partilor. Subconcesionarea este interzisa, cu exceptia situatiilor expres prevezute de lege.
F.INVESTITIILE NECESARE PENTRU REALIZAREA SI FUNCTIONAREA
OBIECTIVULUI Se vor efectua toate lucrarile care sa ofere terenului destinatia pentru
care s-a concesionat . Investitiile i lucrarile se vor executa numai dupa obtinerea autorizatiei
de construire n conditiile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executrii lucrarilor de
constructii, republicata, cu modificarile i completrile ulterioare. Obtinerea tuturor avizelor si
acordurilor necesare realizarii investitiei cade in sarcina concesionarului.
G. TERMENELE PREVAZUTE PENTRU REALIZAREA PROCEDURII DE

CONCESIONARE
n conditiile respectarii etapelor legale pentru realizarea concesiunii,
conform Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executrii lucrarilor de constructii, republicata, cu
modificarile i completrile ulterioare, concedentul preconizeaza indeplinirea procedurii in
termen de maxim 36 luni. Prezentul studiu de oportunitate va sta la baza aprobarii concesiunii
de catre Consiliul Local al comunei General Berthelot. n baza studiului de oportunitate
concedentul va elabora caietul de sarcini al concesiunii.
H. ALTE CLAUZE Procedura de concesionare se va realiza n 20 (douazeci) zile de
la data publicarii anuntului de participare.

ANEXA Nr. 2 la H.C.L. nr. /2016

CAIET DE SARCINI
privind aprobarea concesionrii terenului nscris n CF 60963, lotul 2, n suprafa
de 2248 m2, din intravilanul localitii General Berthelot
CAPITOLUL 1

DATE GENERALE
Prezentul caiet de sarcini i propune s ofere celor interesai toate informaiile utile cu privire
la modalitile i procedura de concesionare a parcelei disponibile din domeniul privat al
comunei, nscris n CF 60963, lotul 2, n suprafa de 2248 m 2, din intravilanul
localitii General Berthelot care doresc s realizeze investiii.
Terenul este amplasat n intravilanul comunei General Berthelot, nscris n CF 60963, lotul 2,
n suprafa de 2248 m2, din intravilanul localitii General Berthelot.
OBIECTUL CONCESIUNII
Terenul se concesioneaz n vederea realizrii unor investiii avnd ca obiect locuin e, birouri,
activiti economice, industriale, de producie i de depozitare.
Scopul organizrii procedurii de concesionare este urmtorul:
concesionarea parcelei se face prin organizarea unei licitaii publice deschise cu strigare.
Scopul concesionrii este:
creterea populaiei din comuna
- atragerea investitorilor n comun
- crearea de noi locuri de munc
- suplimentarea veniturilor proprii ale bugetului local
CAPITOLUL 2

DESCRIEREA PARCELEI DE TEREN DESTINATE LICITAIEI


Suprafaa total a parcelei ce face obiectul concesiunii este de 2248 mp, conform topografiei,
formei geometrice i dimensiunilor individuale prezentate n schia imobilului , care face parte
integrant din caietul de sarcini.
Destinaiile i condiiile prevzute pentru parcela de teren din CF:
Realizarea de investiii construcie locuin e, birouri, pentru desfurarea de activit i care se
ncadreaz n profilul activiti industriale, de producie i de depozitare.Parcela care face
obiectul concesiunii, prezint urmtoarele utiliti i dotri:
- Reea de ci de acces i transport: parcela este amplasat cu acces la DJ 687 C
- Reea alimentare cu apa
- Canalizare (n curs de finalizare)
Mrimea si amplasamentul parcelei supuse procedurii de licitaie pentru concesiune:

parcela are suprafaa de 2248 mp, este amplasat n localitatea General Berthelot. Mrimea i
amplasamentul exact al parcelei sunt prevzute n schia anexat.

CAPITOLUL 3
INVESTIII CARE CAD N SARCINA CONCESIONARILOR
Concesionarul este obligat, prin clauz compromisorie nscris n contract, s fac investiiile
asumate i amenajrile corespunztoare, astfel, nct, n termen de maximum 3 ani de zile s
se realizeze scopul pentru care a fost concesionat suprafaa de teren, care face obiectul
contractului de concesiune.
Orice investiie, sau amenajare, care este necesar scopului pentru care a fost concesionat
parcela de teren, se va realiza numai n baza unei Autorizaii de Construire, nsoit de toate
avizele i acordurile cerute de lege. La finalizarea investiiei conform angajamentului asumat i
nscrierea acesteia n CF, concesionarul are posibilitatea cumprrii terenului concesionat, la
preul ce va fi stabilit n baza unui raport de evaluare.
CAPITOLUL 4
REGIMUL BUNURILOR UTILIZATE DE CONCESIONAR
Bunurile predate concesionarului, potrivit prevederilor contractului de concesiune, vor fi
utilizate de acesta n mod direct, pe riscul i pe rspunderea sa.
La ncetarea contractului, concesionarul este obligat s predea, n deplin proprietate, liber de
orice sarcini, terenul concesionat, care face parte din categoria bunurilor de retur.
Bunurile care au aparinut concesionarului i au fost utilizate de ctre acesta pe durata
concesiunii, nu fac parte din categoria bunurilor de retur.
Pe toat perioada contractului de concesionare, este interzis modificarea destinaiei terenului
pentru care s-a ncheiat contractul, fr acordul prealabil scris al concendentului.

CAPITOLUL 5 DURATA CONCESIONRII


Durata concesionrii este de 49 ani.
Contractul de concesiune poate fi prelungit pentru o perioad egal cu cel mult jumtate din
durata sa iniial, prin acordul prilor.

CAPITOLUL 6 REDEVENA MINIM


Redevena minim, de pornire a licitaiei este de 200 lei/an. Redevena se modific periodic
prin hotrre a consiliului local, ce va fi comunicat concesionarului, ncheindu-se un act
adiional la contractul de concesiune.

CAPITOLUL 7
OBLIGATIILE CONCESIONARULUI PRIVIND PROTECTIA MEDIULUI
Concesionarul este obligat s ia, pe tot parcursul concesionrii, toate msurile necesare i
obligatorii pentru protejarea mediului nconjurtor, n condiiile prevzute de legislaia n
vigoare privitoare la protecia mediului si de Regulamentul urbanistic local.

CAPITOLUL 8 ALTE CLAUZE


Concesionarul are obligaia de a exploata n mod direct bunurile care fac obiectul
concesiunii, fr a putea subconcesiona sau subnchiria unei alte persoane, n tot sau n
parte, obiectul concesiunii.
Concesionarul nu are voie s vnd ori nchirieze bunurile construite:locuin e, birouri,
spaii de producie, sau servicii realizate din investiiile proprii, fr acordul prealabil scris al
concedentului. n cazul obinerii aprobrii concedentului, noile activiti vor respecta profilul de
activitate prevzut de prezentul caiet de sarcini.
Redevena, se achit anual, integral sau n dou trane pn la data de 30 iunie,
respectiv 15 decembrie a anului, pentru anul n curs. Pentru fiecare zi de ntrziere se percep
de ctre concedent, conform prevederilor legale n vigoare la data la care obligaia devine
scadent, penaliti la suma datorat, calculate la valoarea redevenei neachitate.
Contractul de concesiune nceteaz n cazurile prevzute de lege si de
condiiile contractuale.
Pentru validarea procesului de licitaie, este necesar ca cel puin 2 oferte s fie valabile,
pentru aceast parcel. n caz contrar, se organizeaz o nou procedur de atribuire a
contractului de concesiune, prin licitaie deschis cu strigare, iar dac nici de aceast dat nu
s-au depus cel puin 2 oferte valabile se va proceda la atribuirea contractului prin negociere
direct, cu unicul ofertant eligibil.

CAPITOLUL 9
CONDIII DE PARTICIPARE LA LICITAIE:
La licitaie vor fi acceptai ofertanii care ndeplinesc cumulativ condiiile:
Personae fizice:
- S nu fie condamna i nici nu s-a nceput urmrirea penal pentru gestiune
frauduloas, abuz de ncredere, fals, uz de fals, nelciune, delapidare, mrturie
mincinoas, dare sau luare de mit, precum i pentru alte infraciuni de natur comercial
suspendare;
Persoane juridice:
a)

S fie agent economic nregistrat la Oficiul Registrului Comerului din Romnia sau la
organismul public corespunztor din alt stat;
b) Obiectul principal de activitate al firmei s fie: activiti economice, industriale, de
producie i de depozitare
c) S nu fie insolvabil, n stare de faliment sau n lichidare;
d) S nu aib restane de plat la bugetul de stat, bugetele locale i alte obligaii i
contribuii legale;

e)

S nu furnizeze date false n documente.

Pentru a fi acceptat la licitaie ofertantul trebuie s depun la secretariatul Primriei General


Berthelot pn la data de ___ .09.2016 ora 09,00, urmtoarele documente de participare:
Persoane fizice:
- Scrisoare de intenie conform structur standard anexat original - (Anexa 1);
Copie CI/BI
- dovada depunerii garaniei de participare la licitaie de 1.000 lei, prin una din
urmtoarele forme de plat ;
- ordin de plat tip trezorerie, n contul Consiliului Local General Berthelot deschis la
Trezoreria Haeg original i copie;
- numerar la casieria Primriei
- taxa participare la licitaie n suma de 40 lei
Persoane juridice:
1) documente de certificare a identitii i calitii ofertantului :
Scrisoare de intenie conform structur standard anexat original - (Anexa 1);
- Certificat constatator de la Oficiul Registrului Comerului original;
Declaraie pe proprie rspundere a administratorului societii c nu se afl n
reorganizare financiar sau faliment original (Anexa 2);
- Certificat de nmatriculare i C.U.I., n copie ;
- Copie
dup statutul i contractul societii comerciale, cu actele adiionale
semnificative;
- dovada depunerii garaniei de participare la licitaie de 1.000 lei, prin una din
urmtoarele forme de plat ;
- ordin de plat tip trezorerie, n contul Consiliului Local General Berthelot
deschis la Trezoreria Haeg original i copie
- numerar la casieria Primriei
- taxa participare la licitaie n suma de 40 lei
Documentele solicitate mai sus n copie pot fi ori legalizate, ori n ziua licitaiei se vor
prezenta i actele originale, pentru a se face dovada conformitii acestora.

CAPITOLUL 10
CRITERII DE ATRIBUIRE
Criteriul de atribuire a contractului de concesiune este cel mai mare nivel al redevenei.

CAPITOLUL 11
GARANIA DE PARTICIPARE
- garania de participare = 1.000 lei (n original, O.P. sau chitan).

CAPITOLUL 12

PREVEDERI PROCEDURALE
NOT 1: Desfurarea procedurii de atribuire a contractelor de concesiune a parcelei
prin licitaie:
Documentaia de atribuire poate fi achiziionat de la sediul Primriei General Berthelot,
loc.General Berthelot nr.30 ncepnd cu data de ___ .09.2016.
Se achit garania de participare la licitaie: numerar la casieria Primriei sau prin virament
n contul RO Trezoreria Hateg
Ofertele i documentele de participare se depun la secretariatul Primriei General
Berthelot, n plicuri sigiliate nchise pentru a fi nregistrate pn la data de .09.2016 ora 09,00.
Licitaia ce se va desfura va fi astfel:se va anuna preul minim al redeven ei de pornire a
licitaiei, ofertanii fcnd oferte cu cate un pas de licitare ,pragul fiind de 5% .
Daca la a treia strigare a ultimei oferte de pret, nu se striga o suma mai mare,
presedintele Comisiei de Licitatie anunta adjudecarea in favoarea participantului care a
oferit suma cea mai mare.
n cazul n care nu s-au prezentat minimum doi participani la licitaie sau n cazul n care
nici un ofertant nu a oferit cel puin preul de pornire, licitaia se va repeta, ncheindu-se
proces-verbal de constatare
NOT 2: Garania de participare:
Ofertantul va pierde garania de participare dac i retrage oferta dup data limit de
depunere a ofertei sau daca, fiind declarat castigator, refuza sa semneze contractul de
concesiune n decurs de 15 zile
Garania de participare a ofertantului declarat ctigtor, va fi reinut de ctre concedent,
pn n momentul ncheierii contractului de concesiune
Concedentul este obligat s restituie celorlali ofertani, garania de participare, n termen
de 7 zile de la data comunicrii privind rezultatul procedurii de atribuire a contractului de
concesiune, cu excepia ofertantului declarat ctigtor.
NOTA 3: Modalitatea de a obine informaii suplimentare:
Alte date informative despre concesiune se pot obine de la sediul Primriei General Berthelot,
loc.General
Berthelot
nr.30,
tel/fax
0254770531,
tel.0254770515,
email:berthelot2004@yahoo.com

ANEXE:
Anexa 1: Scrisoare de intenie
Anexa 2: Declaraie de participare la licitaie
Anexa 3: Schia de amplasare a terenului

ANEXA nr. 1(la caietul de sarcini) Scrisoare de interes pentru concesionare teren

Ctre,
CONSILIUL LOCAL General Berthelot
Loc.General Berthelot, nr.30 jud.Hunedoara
Tel:
0254 770531
Tel/Fax:
0255 770515
E mail:
berthelot2004@yahoo.com

Referitor la:
Concesionare teren nscris n CF 60963 Lotul 2 n suprafa de 2248
mp, General Berthelot
SCRISOARE DE INTERES
Prin
prezenta,
ne
exprimm
interesul
de
a
folosi
terenul
astfel:______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_________________________________________.
A. Persoana fizic:
Numele i prenumele________________________________________
Domiciliul _________________________________________________________
CI.BI ____________________________
SEMNATURA
B. Persoana juridic:
DATE ACTUALE DESPRE FIRM:
Denumirea firmei: _____________________________________
Reprezentant legal: ____________________________________
Localitate/adresa:
Telefon, Fax, E-mail:
Pagin web:
Persoan contact:
Profil de activitate actuala:
Cifr de afaceri
(ultimii 3 ani) :
SEMNATURA

ANEXA nr. 2 la caietul de sarcini


(pentru licitatie)

D E C LARA I E
(pt personae juridice)
Subsemnatul / a ... , n calitate de reprezentant
legal al Societaii Comerciale .. , declar urmtoarele n numele
Ofertantului:
- la data prezentei, societatea comercial pe care o reprezint nu se afl n
reorganizare sau lichidare judiciar sau n faliment
- administratorii subscrisei societi comerciale nu au fost condamnai i nici nu s-a
nceput mpotriva lor urmrirea penal pentru gestiune frauduloas, abuz de
ncredere, fals, uz de fals, nelciune, delapidare, mrturie mincinoas, dare sau
luare de mit, precum i pentru alte infraciuni de natur comercial
- am luat cunotin de prevederile CAIETULUI DE SARCINI al licitaiei PUBLICE
DESCHISE CU STRIGARE
- oferta de concesionare depus de societatea comercial pe care o reprezint este
valabil 60 de zile calendaristice de la data prezentei
- n cazul n care mi se va adjudeca concesionarea parcelei din CF 60963 Lotul 2,
intravilan General Berthelot, m angajez n numele societii s respectm
prevederile caietului de sarcini i ale procedurii de atribuire aprobat de Consiliul
Local General Berthelot

OFERTANT (Semntur i tampil S.C.)


Data ..

ANEXA nr. 2a la caietul de sarcini


(pentru licitatie)

D E C LARA I E
(pt personae fizice)
Subsemnatul / a ____________________________________________, domiciliat n
loc. __________________________________, sat.(str.)________________________
_________________________, nr.__________, jud.___________________________,
declar urmtoarele n numele Ofertantului:
- la data prezentei, nu sunt condamna i nici nu s-a nceput mpotriva mea urmrirea
penal pentru gestiune frauduloas, abuz de ncredere, fals, uz de fals, nelciune,
delapidare, mrturie mincinoas, dare sau luare de mit, precum i pentru alte
infraciuni de natur comercial;
- am luat cunotin de prevederile CAIETULUI DE SARCINI al licitaiei PUBLICE
DESCHISE CU STRIGARE
- oferta de concesionare depus este valabil 60 de zile calendaristice de la data
prezentei n cazul n care mi se va adjudeca concesionarea parcelei din CF 60963 Lotul
2, intravilan General Berthelot, m angajez s respect prevederile caietului de sarcini
aprobat de Consiliul Local General Berthelot
Data ________________

OFERTANT
______________
(Semntur)

ANEXA Nr. 3 la H.C.L. nr./2016

CONTRACT DE CONCESIUNE
Prile contractante
ntre COMUNA General Berthelot prin CONSILIUL LOCAL GENERAL BERTHELOT, cu
sediul n General Berthelot, nr.30, cod fiscal 5453835, reprezentat prin d-na Huzoni Marina primarul
comunei General Berthelot, n calitate de concedent, pe de o parte
i
D-l(d-na)_____________________________________________,
domiciliat
n
loc.______________________________________,
sat.(str.)
_______________________
____________________________, Nr._____________,
jud.__________________________,
posesor al CI/BI seria _______ Nr.______________________, eliberat de _______________, la data
de ___________________________.
S.C. ________________________, cu sediul social n _______________________________
C.U.I.______________________________ reprezentat prin dl(d-na)___________________
_____________________, avnd funcia de ______________________________________, n
calitate de concesionar, pe de alt parte.
S-a ncheiat prezentul contract de concesiune.
II.

Obiectul contractului de concesiune

Art. 1.(1) Obiectul contractului de concesiune este exploatarea parcelei de teren, n suprafa de, n
suprafa de 2248 m2 , situat n localitatea General Berthelot intravilan i identificat prin C.F.
60963, lotul 2 n vederea realizrii unei investiii avnd ca obiect ____________________
______________.
(2)Obiectivele concedentului sunt:
a) ncadrarea investiiilor concesionarului n domeniile de interes: PUG
b) Creterea populaiei comunei
c) Suplimentarea veniturilor proprii ale bugetului local
d) Crearea de noi locuri de munc
e) Atragerea de noi investitori n comun
(3) n derularea contractului de concesiune, concesionarul va utiliza urmtoarele
categorii de bunuri:
a) bunurile de retur: terenul, n suprafa de 2248 mp
b) bunurile proprii: bunurile care au aparinut concesionarului i au fost utilizate de acesta pe
durata concesiunii.
III. Termenul
Art. 2. (1) Durata concesiunii este de 49 de ani, ncepnd de la data de ____________.
(2) Contractul de concesiune poate fi prelungit, prin acordul scris al ambelor pri, pentru o perioad
egal cu cel mult jumtate din durata sa iniial.
IV. Redevena

Art. 3. Redevena este de ______ lei/mp/an, care se pltete anual integral sau n 2 trane : pn
la 15 iunie, respective 15 decembrie pentru anul n curs. Pentru fiecare zi de ntrziere se percep de
ctre concedent, conform prevederilor legale n vigoare la data la care obligaia devine scadent,
penaliti la suma datorat, calculate la valoarea redevenei neachitate.
V. Plata redevenei
Art. 4. (1) Plata redevenei se face prin conturile: contul concedentului nr. ROTREZXXXXX deschis
la Trezoreria Haeg i contul concesionarului nr. _____________________________deschis la
(2) Concesionarul este obligat s fac investiiile asumate i amenajrile corespunztoare, astfel
nct n termen de maximum 3 ani de zile, s se realizeze scopul pentru care a fost concesionat
suprafaa de teren, care face obiectul contractului de concesiune. n caz contrar, contractul se
consider reziliat de drept, fr nici o alt formalitate suplimentar.
VI. Drepturile prilor
Drepturile concesionarului
Art. 5. Concesionarul are urmtoarele drepturi:
(a) de a exploata, n condiiile legii, n mod direct, respectnd legislaia de protecia mediului,
terenul concesionat;
(a) de a folosi i de a culege fructele bunurilor care fac obiectul concesiunii, potrivit naturii
bunului i obiectivelor stabilite de pri prin contractul de concesiune;
(b) s cumpere terenul concesionat, dup finalizarea investiiei i nscrierea acesteia n CF, n
baza unui raport de evaluare a terenului ntocmit de ctre o persoan autorizat.
Drepturile concedentului
Art. 6. Concedentul are dreptul s inspecteze bunurile concesionate, s verifice stadiul de realizare
a investiiilor, precum i respectarea obligaiilor asumate de concesionar prin contract, dup
notificarea prealabil a acestuia.
VII.

Obligaiile prilor

Obligaiile concesionarului
Art. 7. Concesionarul are urmtoarele obligaii :
(a) s asigure exploatarea eficace n regim de continuitate i de permanen a terenului
concesionat, potrivit obiectivelor stabilite de ctre concedent, inclusiv prin Caietul de sarcini;
(a) s exploateze n mod direct terenul care face obiectul concesiunii, n condiiile stabilite prin
Caietul de sarcini i Regulamentul de urbanism
(c)s nu subconcensioneze sau s subnchirieze, n tot sau n parte, terenul ce face obiectul
concesiunii;
(d)s plteasc redevena conform prevederilor contractuale;
(c) s respecte condiiile legale impuse (materiale cu regim special, condiii de siguran n
exploatare, protecia mediului, protecia muncii, paza contra incendiilor etc.); producia se va realiza
dup normele europene n vigoare;
(g) s restituie concedentului, la ncetarea contractului de concesiune prin ajungere la
termen, n deplin proprietate, bunurile de retur, n mod gratuit i libere de orice sarcini;
(h) n termen de 3 luni de la ncetarea din orice cauz a concesiunii, cu excepia vinderii
terenului ctre concesionar, s aduc terenul concesionat la starea n care acesta se afla la
ncheierea contractului;
(k) s asigure contra incendiilor, investiiile realizate pe parcela concesionat; va respecta
normele PSI i va rspunde pentru pagubele pricinuite, dac nu va dovedi c incendiul a provenit din
for major, culpa concedentului, sau a unui ter;
(l) s nu vnd ori s nchirieze spaii de producie sau servicii, realizate din investiiile proprii,
fr acordul prealabil scris al concedentului;
(m) s nu schimbe, fr acceptul scris prealabil al concedentului, profilul iniial al activitii

firmei, pentru care a primit aprobarea de concesiune, cu excepia situaiilor speciale, justificate de
cerine de dezvoltare i adaptare a produciei proprii la cerinele de pia.
(n) s notifice concedentul, de ndat ce sesizeaz existena, sau posibilitatea existenei, unei
cauze de natur s duc la imposibilitatea exploatrii bunului, conform scopului pentru care a fost
concesionat, n vederea lurii msurilor ce se impun pentru asigurarea continuitii activitii;
(o) s depun, n termen de 30 de zile de la semnarea contractului, o declaraie de impunere
n vederea stabilirii taxei pe teren, la compartimentul de specialitate al Primriei comunei General
Berthelot;
(p) n termen de 30 de zile de la semnarea contractului, s nregistreze contractele de
concesiune n cartea funciar. n termen de 15 zile de la ncetarea contractului de concesiune,
concesionarul are obligaia de a radia din cartea funciar nscrierile fcute;
(r) s preia, iar la ncetarea contractului de concesiune, s predea, terenul ce face obiectul
concesiunii, pe baz de proces-verbal.
(s) s pstreze confidenialittea asupra tuturor informaiilor obinute de la concedent;
(t) s construiasc numai dup obinerea autorizaiei de construire, a tuturor avizelor i
acordurilor prevzute de lege.
Obligaiile concedentului
Art. 8. Concedentul are urmtoarele obligaii:
(a) s nu l tulbure pe concesionar n exerciiul drepturilor rezultate din prezentul contract de
concesiune;
(a) s nu modifice n mod unilateral contractul de concesiune, n afar de cazurile prevzute
expres de lege ;
(c)s notifice concesionarului apariia oricror mprejurri de natur s aduc atingere
drepturilor concesionarului i s depun n limitele competenelor sale legale, diligenele
necesare pentru a mpiedica apariia unor asemenea mprejurri;
(d) s asigure i s menin infrastructura industrial n parametrii de funcionare iniiali i s
asigure serviciile de susinere a activitilor;
(d) s asiste cu servicii specializate, n domeniile de competen concesionarul, n probleme
de interes pentru acesta;
(e) s asigure n regim de urgen eliberarea avizelor i autorizaiilor din sfera sa de
competen;
(h) s asigure, accesul concesionarului la informaiile i documentele de interes public,
precum i cele strict referitoare la concesiune, solicitate de concesionar pentru dezvoltarea activitii
acestuia;
(i) s predea, iar la ncetarea contractului de concesiune, s preia, terenul ce face obiectul
concesiunii, pe baz de proces-verbal.
(j) la cererea concesionarului, s vnd terenul concesionat, dup realizarea investiiei, la
preul stabilit n baza unui raport de evaluare.
VIII. ncetarea contractului de concesiune
Art.9. (1) Prezentul contract de concesiune nceteaz n urmtoarele situaii:
a) la expirarea duratei stabilite n contract, dac prile nu convin, n scris, prelungirea
acestuia, n condiiile legii;
a) n cazul nerespectrii obligaiilor contractuale de ctre concesionar, prin reziliere, cu plata
unei despgubiri, reprezentand redeventa pe 3 luni, n sarcina concesionarului;
b)
n cazul neachitrii redevenei n termen de 3 luni de la expirarea perioadei de plat,
contractul se desfiineaz de drept, fr punere n ntrziere i fr orice alt formalitate, cu plata unei
despgubiri reprezentnd redevena pe 12 luni;
d) la dispariia dintr-o cauz de for major a bunului concesionat;
e) n cazul imposibilitii obiective a concesionarului de a-l exploata, prin renunare, fr plata

unei despagubiri. n aceast situaie, concesionarul este obligat ca n termen de 3 luni sa elibereze
terenul concesionat, sau n cazul n care a finalizat investiiile prevzute la Anexa nr.IV, sa pun n
vnzare investiia proprie. n cazul vnzrii investiiei, concesionarul se oblig s asigure asumarea
expres de ctre noul proprietar al investiiilor, a drepturilor i obligaiilor prevzute n prezentul
contract de concesiune, prin semnarea unui nou contract de concesiune ntre concedent i noul
proprietar al investiiei.
f) n cazul vnzrii terenului ctre concesionar, n condiiile prezentului contract.
(2) La ncetarea contractului de concesiune n condiiile alin.(1), cu excepia vnzrii terenului ctre
concesionar, bunurile ce au fost utilizate de concesionar, n derularea concesiunii, vor fi repartizate
dup cum urmeaz:
a) bunuri de retur : terenul revine de drept concedentului, liber de orice sarcini;
b) bunuri proprii: revin de drept concesionarului.
IX. Clauze contractuale referitoare la mprirea responsabilitilor de mediu, ntre
concedent i concesionar
Art. 10. Responsabilitile de mediu sunt asumate de cele dou pri, prin prevederile
corespunztoare din Regulamentul urbanistic si conform declaraiei comune, prezentate n Anexa nr.
III; aceasta nu exclude obligaia permanent a concesionarului, de a lua toate msurile necesare i
obligatorii, pentru protejarea mediului nconjurtor, n condiiile prevzute de legislaia n vigoare i n
cea viitoare privitoare la protecia mediului.
X. Rspunderea contractual
Art. 11. Nerespectarea de ctre prile contractante a obligaiilor cuprinse n prezentul contract de
concesiune atrage rspunderea contractual a prii n culp.
XI Litigii
Art. 12. Litigiile de orice fel, ce decurg din executarea prezentului contract de concesiune, dac nu
sunt soluionate pe cale amiabil, sunt de competena instanei judectoreti de drept comun.
XII. Alte clauze
Art.13. Prezentul contract se completeaz cu condiiile impuse prin Caietul de sarcini i prin
Regulamentul de urbanism.
Art. 14. Orice modificare a clauzelor prezentului contract, se va face prin acte adiionale semnate de
pri.
Art. 15. Prezentul contract intra n vigoare la data de _____________
Art. 16. (1) Toate notificrile i comunicrile adresate unei pri, vor fi fcute n limba romn, la
adresele specificate mai sus la datele de identificare a prilor, sau la alt adres comunicat din
timp.
(2)
n cazul n care notificarea se face pe cale potal, ea va fi transmis, prin scrisoare
recomandat, cu confirmare de primire i se consider primit de destinatar la data menionat
pe confirmare de oficiul potal primitor.
(3)
Dac confirmarea se transmite prin fax, ea se consider primit n prima zi
lucrtoare dup cea n care a fost expediat.

(4) Notificrile verbale nu se iau n considerare de nici una dintre pri, dac nu sunt confirmate, prin
intermediul uneia dintre modalitile prevzute la aliniatele precedente.
XIII. Definiii
Art. 17. (1) Prin for major, n sensul prezentului contract de concesiune, se nelege o mprejurare
extern cu caracter excepional, fr relaie cu lucrul care a provocat dauna, sau cu nsuirile sale
naturale, absolut invincibil i absolut imprevizibil.
(i)
Nici una dintre prile contractante nu rspunde de neexecutarea la termen i/sau
executarea n mod necorespunztor total sau parial a oricrei obligaii care i revine
n baza prezentului contract, dac neexecutarea sau executarea necorepunztoare a
obligaiei respective a fost cauzat de fora major.
(3) Partea care invoc fora major este obligat s notifice celeilalte pri, n termen de 48
ore producerea evenimentului i s ia toate msurile posibile n vederea limitrii consecinelor lui.
(3) Dac n termen de 30 zile de la producere, evenimentul respectiv nu nceteaz, prile au
dreptul s-i notifice ncetarea de plin drept a prezentului contract, fr ca vreuna dintre ele s
pretind daune-interese.
Prezentul contract de concesiune a fost ncheiat n 4 exemplare originale n limba
romn, din care 2 pentru concedent i 2 pentru concesionar i a fost nregistrat la
concedent sub nr. _____________
Anexe care fac parte integrant din contractul de concesiune:
- Anexa nr. I - Procesul verbal de predare primire a parcelei concesionate;
- Anexa nr. II
- Documentul de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului al
concedentului (Extras de Carte Funciara);
Concedent,
COMUNA GENERAL BERTHELOT,
P R I M A R,
Huzoni Marina

Concesionar,
___________

ANEXA NR . I la contractul de concesiune

PROCES VERBAL DE PREDARE PRIMIRE


a parcelei de 2248 mp din Extras C.F 60963 General Berthelot

ncheiat azi, , ntre Consiliul Local General Berthelot, cu sediul n General Berthelot nr.30, jud.
Hunedoara, reprezentat prin d-na Huzoni Marina, avnd funcia de PRIMAR n calitate de mandatar
al concedentului CARE PRED
i
D-l (d-na) sau reprezentant al S.C.___________________________________________ cu domiciliul /
sediul
n
loc._____________________________________________________,
sat.
(str.)__________________________________, nr.________________ ,jud. Hunedoara, CI/BI/C.U.I.
___________________________________________, n calitate de concesionar.
CARE PREIA
parcela de teren n suprafa de 2248 mp identificat n planul de situaie anexat. Suprafaa este
delimitat n teren.
Terenul se pred fr nici un fel de construcii edificate pe suprafaa sa i liber de orice sarcini,
conform Extras C.F 60963 General Berthelot anexat.
Terenul va fi utilizat de concesionar n conformitate cu prevederile Contractului de
concesiune si ale Regulamentului urbanistic , pe termenul prevazut prin contract.
Concedent
___________________

Data __________

Concesionar
___________________

ANEXA NR. II la contractul de concesiune


ANGAJAMENTELE DE INVESTIII ASUMATE DE CONCESIONAR
(pentru personae juridice)

Subsemnatul / a
... , n calitate de reprezentant
legal al Societaii Comerciale .. , cu sediul social situat la adresa
, declar urmtoarele n numele Concesionarului:
-societatea pe care o reprezint va efectua urmtoarea investiie:
i.denumire si descriere (suprafata hala productie construita, regim constructie, tip constructie, linii
tehnologice,
etc)

ii.valoare
planificata:

iii.termen
de
execuie:
iv.construciile vor respecta condiiile impuse prin
regulamentul urbanistic local

La data realizarii integrale a investiiei mai sus menionate, m angajez s remit concedentului un
CERTIFICAT ntocmit de administratorul societii, prin care s se confirme exactitatea ndeplinirii
angajamentului asumat prin Contractul de concesiune.
Concesionar
(Semntur i tampil S.C.)
Data ..

ANEXA NR. II a la contractul de concesiune


ANGAJAMENTELE DE INVESTIII ASUMATE DE CONCESIONAR
(pentru personae fizice)

Subsemnatul / a
... , n calitate de reprezentant
legal al Societaii Comerciale .. , cu sediul social situat la adresa
, declar urmtoarele n numele Concesionarului:
-societatea pe care o reprezint va efectua urmtoarea investiie:
i.denumire si descriere (suprafata hala productie construita, regim constructie, tip constructie, linii
tehnologice,
etc)

ii.valoare
planificata:

iii.termen
de
execuie:
iv.construciile vor respecta condiiile impuse prin
regulamentul urbanistic local

La data realizarii integrale a investiiei mai sus menionate, m angajez s remit concedentului un
CERTIFICAT ntocmit de administratorul societii, prin care s se confirme exactitatea ndeplinirii
angajamentului asumat prin Contractul de concesiune.
Concesionar
(Semntur)
Data ..

ROMNIA
JUDEUL HUNEDOARA
P R I M AR
COMUNA GENERAL BERTHELOT

337235, General Berthelot, nr. 30


tel./fax: 0254/770531;770515
cod fiscal 5453835
berthelot2004@yahoo.com
www.primariaberthelot.ro

Nr. 1625 din 5 august 2016

EXPUNERE DE MOTIVE
=**********************=

Stimai consilieri,
Avnd n vedere cele expuse mai sus, v rog s aprobai proiectul de hotrre
pe care vi-l propun.

P R I M A R,
.
Huzoni Marina

ROMNIA
JUDEUL HUNEDOARA
PRIMARIA COMUNEI
GENERAL BERTHELOT

337235, General Berthelot, nr. 30


tel./fax: 0254/770531;770515
cod fiscal 5453835
berthelot2004@yahoo.com
www.primariaberthelot.ro

Nr. 1626/05.08.2016

RAPORT
la proiectului de hotrre
Proiectul de hotrre privind , iniiat de d-na Huzoni Marina primarul comunei
General Berthelot, reglementeaza o problema legala i oportun, fiind n interesul
cetenilor.
Proiectul de hotrre este ntocmit in prevederilor Ordonanei Guvernului
Romniei nr.35/2002 pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare i
funcionare a consiliilor locale, aprobat cu modificatri i completri prin Legea nr.
673/2002, precum i n temeiul prevederilor Legii nr. 393/2004 privind statutul
aleilor locali, cu modificrile i completrile ulterioare, ale art.36 alin.(2) lit. a),
alin (3) lit. a) i art.45 alin.(1) din Legea administraiei publice locale nr.215/2001,
republicat, cu modificrile i completrile ulterioare;
Proiectul de hotrre privind aprobarea regulamentului de organizare i
funcionare a consiliului local General Berthelot, reglementeaz o problem legal
i oportun, motiv pentru care consider ca trebuie adoptat n forma prezentat
SECRETAR,

___________________

Antoniu Groan

ROMANIA
JUDEUL HUNEDOARA
COMUNA GENERAL BERTHELOT
CONSILIUL LOCAL
Comisia pentru administraia public local,
juridic, aprarea ordinii i linitii publice,
a drepturilor cetenilor
Nr. 1567 / 29.07.2016

A
V
*==========*

la proiectul de hotrre privind aprobarea regulamentului de organizare


i funcionare a consiliului local General Berthelot

Comisia pentru administraia public local, juridic,


aprarea ordinii i linitii publice, a drepturilor cetenilor, lund
n dezbatere proiectul de hotrre mai sus menionat constat c:
Proiectul de hotrre reglementeaz n spiritul legii
probleme de interes local care sunt legale i oportune.
Pentru aceste considerente, avizeaz favorabil proiectul
de hotrre i propune Consiliului local al comunei General
Berthelot s-l adopte n forma prezentat.
General Berthelot la _29 iulie__2016
PREEDINTE
Rodean Mihai Emil

MEMBRI
Jurmoni Doru - Doinel
Scorobete Ion