Sunteți pe pagina 1din 4

Strrtctura cursului

s
B
s
s

PARCELA ELEIENTE TEHNICE CO lPON141NTE

Cursul

- parcela

Parcela - elemente tehnice @mponente


Dispunerea constructiilor in raport cu aliniamentul si strada
Dispunerea constuctiilor pe parcela in Gport cu limitele laterale si de
spate; despre prevederile Codului Civil
Dispunerea mai multor cladiri pe o aceeasi parcela
lnaltimi si gabarite
Circulatii - caEcteristici de accesibiliiaie ale parcelelori despre sery:tuti
de trecere
Slationarea vehiculelor
Echiparea cu retele tehnico-edilitare
lmprejmuiri

POTSiCUT
Despre nevoia de densitate in orase

Cursul I - pareela - elemente tehnice componente

elemente tehnice component

Situatii posibile:

Regulamentul de consfuctii si alinieri al Bucurestiului din '1939


Regulamentul general de urbanism (HG 525/1 996)
Regulamentul Lo@l de Urbanism afeEnt PUG Bucuresti
Legea50/1991 actualizata
Legea 3502001 actualiata

Parcelari existenle

Parcelari nou propuse sau reparcelari

Aspectetehnice:

Deschideri ale {rcnturilor sidimensiuni minime ale parcelelor in


functie de tipologii

Parcelarile de tip rural, lasaie in voia proprietarului, prin vanare se


subimpart in fasii din ce in @ mai inguste, fiecare proprietar dorind
iesirea la drum (conditie impusa prin lege pentru a ri construibile
parcelele)

Lasand acest tip de tesut sa evolueze la voia intamplarii, apare


necesitaba construirii in profunzimea parcelei liind geneEte o serie
de seryituii de trecere
Stoparea unui astfel de proces se iace prin regulamentul de
urbanism - impunand o interdic0e de @nsturire pehtru zona din
spate a parcelei, incurajand astfel rezolvarea printr-un PUZ a
accesibilitatii in interiorul insulei, sau chiar o reparcelare

- deschideri ale fronturilor si dimensiuni ale


parcelelor

Parcela

Parcelarea
- OpeEtiunea de divizare a unei suprafute de teren in minimum 4
loturi alalurate, in vederea real2arii de noi constructii. Pentru un
numarmai mare de 12 loturi, se poate autoriza realizarea parcelarii
si executarea mnstructiilor cu @nditia adaptarii de solutii de
echipare colectiva carc sa respecte normele legale de igiena si de
proteclie a mediului.
(Regulamentul General de Urbanism, Art. 30,

Parcel,

s
Cadrul reglemenlar

alineat'l)

Dimensiuni ale parcelelor

Drerente urban rurJ datottta modu"brde um

are d nte

Legea 50/1991 republicata stabileste suprafetele parcelelor de teren


care pot fi

lnainte de 1941, prin parcelare se intelegea impartirea unui teren


existent in mai mult de 2 parcele.

@nesionate pentru realiarea de locuinte

ln localitaille urbane:
. Pana la 450 mplapartament (pentru o familie)
P+E

. Pana la 300

mp/apartament

intrc

inirc

cladire P

cladire P+E cu doua

apartamente (pentru 2 familii)

'
.
-

Pana la 250 mp/aparhment in cazul cladirilor P+ mai multe


etaje avand cel mult 6 apadamente

Penlru locuinte colective (de la 6 locuinte in sus), peste 1500

mp
ln localitati ruEle: pana la 'l 000 mp pentru o locuinie

ffi.
ffi

#
ffim
ffi

Parrela - deschideri ale fronturilor si dimensiuni ale


rrarcelelor
Deschideri ale fronturilor si dimensiuni ale parcelelor

W
IS

negrlamentul de constructii si alinieri al Bucurestiutui,lg3g

EsrE lN vlGoaRE

NU MAI

Parcela trebuie sa aiba o deschidere minima de 5 melri si o


suprafata mai mare sau egala cu 100 mp (5x20 metri dimensiune
minima)

Corespunde ideii de a avea locuinte iefline, cu ziduri laterale


comune
Model de locuinta insiruita importat (Anglia, Olanda, Franta) - doar
ca tronturile minime erau de minim 6 metri iar S parcela >90 mp.

- deschideri ale frcnturilor si dimensiuni *Ie


parcelelor - RGLI
Parcela

Regulamentul ceneEl de urbanism


PARCELARILE NOI

REGLEMENTEAZA DOAR

Este pemisa autorizarea parcelarii da@ fiecarea lot indeplineste


cumulativ 3 conditii:
. Frcnt la strada de minimum E metri pentru cladin'le insiruite si
de minimum l2 metri pentru cladiri izolate sau cuplate
. Suprafata minima a parcelei est6 de 150 mp pentru cladiri

.
-

insiruite si de minimum 200 mp pentru cladiri izolato sau


cuplate
Adancime mai mare sau egala c! latimea parcelei (par@lele sa
nu lie dispuse cu latura lunga la stEda)

Loturile care nu indeplinesc conditiile de mai sus sunl @nsideEie


neconstruibile

Parcela

deschideri ale fronturilor si dimensiuni ale

prrcelelor - RGU

- deschideri ale fronturilor si dimensiuni ale


parcelelor

Parcela

Reguli de baza:

Se

Se vih amplasarea de parcele cac sa fie deservitc d doua strazi


(altele decat cele de colt) - exceptie - insulele de locuinte insiruite care
dispun de o alee de seryiciu in spatele loturilor

Adancime de 15 metri locuinielor insiruite - conditionari dictate de


specmcul zonei noasire: soarele esie extrem de important lar lumina

intezice amplasarea parcelelor cu latura lunga la stEda

poate patrunde in inierior pe o adancime de 6 melri + o adancime de


15 melri asiguE o iluminare natuEla corespunzatoare; exista desigur si
rezolvari speciale - patio, curti de lumina, etc.

Locuintele inslruite sau cuplate sunt potrivite in medlul urban, in


mediul rural casele sunl orientate de obicei dupa soare, cu fatada catre
esl sau catre sud

deschideri ale frorrturilor si dimensiuni ale

parcelelor - RGLI

Parcela

Parcela - deschideri ale fronturilor si dimensiuni ale

pareelelor
Reguli de baza:

Regulamentul

de

@nstructii

si

alinieri

al

Bucurestiului

din

'1939,

prevedea ca insulele sa nu fle mai lungi de 200 de metri

Unele comisii tehnice de urbanism lac referire la aceasta regula si


solicita strapungerea de skazi care sa imparta insulele mai lungi de 200
de metri

Parcela

deschideri ale fronturilor si dimensiuni ule

- desthideri ale lronturilor si dinrensiuni ale


rcelelor

Parcela

parcelelor

pa

Conditionari impuse prin RLU PUG Bucuresti:

Conditionari impuss prin RLU PUB Bucuresti

pentru parcelarile noi

Suprafata minima de 150 mp este aplicata luturor parcelelor noi


sau vechi, conditionand construibilitatea, pe moliv de insalubritale

Unele PUZ-uri evita prevederea unei suprafete minime pentru parcelele


de construire de

existente, conditionand obtinerea autorizatiei


intocmirea unui PUD + iluskare de arhitectura

Tipuri de fronturi:
- N4inim 8 metri pentru locuinte insiruite

Minim

12 mettt pentru locu nte izolate sau cuplate(ldentiC RCU)

$.0e

- deschideri ale fronlurilor si dimensiuni ale


parcelelor
- prnlru insertii

in

the end...

: l2.0tli!:

P*rcela -- deschideri ale fronturilor si dimensiuni ale


parcelelor

Parcela

Conditionari iepuse prin RLU PUG BucuEsti


parcelari existente (in arar. zonei proteiate)

::::::::l:,00m,

Condilionari impuso prin RLU PUB Bucurcsti:

S-ar putea să vă placă și