Sunteți pe pagina 1din 5

INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN DOLJ

Str. Ion Maiorescu Nr.6, 200760 Craiova, Telefon 0251/420961;


0351/407395 (407397)Fax: 0251/421824

NOTA NR.

.ffj

eJ/tJ.f. 2tJ/b

privind admiterea In clasa a IX-a, lnvatamant profesional de stat cu durata de 3


ani, an ~colar 2016-2017

Comisia Judeteana de Admitere pune la dispozitia tuturor celor interesati lista locurilor libere pentru
eta pa a Ill-a de admitere in invatamantul profesional de stat cu durata de 3 ani din judetul Dolj

Absolventii clasei a VIII-a, care nu au participat la nici o repartizare sau nu au fast repartizati in
perioadele anterioare, care nus-au inscris in perioadele prevazute de metodologie sau care ~i-au incheiat
situatia ~colara ulterior etapelor anterioare ~i solicita un lac in clasa a IX-a, invatamant profesional cu
durata de 3 ani, var fi repartizati de comisia de admitere judeteana, pe locurile ramase libere.
Repartizarea se face in perioada 1-2 septembrie 2016, tinand cont de criteriile prevazute in metodologia
de admitere, in baza hotararilor comisiei de admitere judetene.
Dosarul

de inscriere se va depune pana la data de 01 septembrie 2016 (ora 14:00} la sediul


lnspectoratului ~colar Judetean Dolj (Strada Ion Maiorescu, nr. 6, telefon 0351/407395, 0251/420961) ~i va
cuprinde urmatoarele acte:

cartea de identitate (daca este cazul} ~i certificatul de na~tere, in copie xerox; (se prezinta insotite de
documentele originale, care se certifica pentru conformitate cu originalul}
adeverinta cu notele ~i media generala obtinute la Evaluarea Nationala din clasa a VIII-a (daca este
cazul};
foaia matricola pentru clasele V-Vlll (cu calculul mediei generale);
fi~a medicala (adeverinta medicala).

Distributia pe unitati de invatamant a locurilor libere pentru etapa a Ill-a de admitere in invatamantul
profesional de stat cu durata de 3 ani, anul ~colar 2016-2017 este ata~ata prezentei note.

Inspector ~colar pentru


invatamantul profesional ~i tehnic,
Prof. Simona CIULU

ti/1

INSPECTORA~CO}A} JU DEJEAN DOLJ I /


NR.INREG.

"Jl9j.3/-!J'f,f2:,0A-b

DISTRIBUTIA PE UNITATI DE iNV.iiTAMANT A LOCURILOR LIBERE PENTRU ETAPA A lllA


pentru admitere in inviijiimanlul profesional cu durata de 3 ani
Anul Colar 20162017

Tlpui'unitilii_de

Reg.

Jud.

Denumirea unitatii de

inva:tamant

Cod SIRUES

Localitatea unde

invatamant (de
are sedlul unftatea
stat I pa'rticular I
de invatamarit
special)

Domeniul ~e

Calificarea profesionali.-

preg1i~re

N d8 1 1N d 1 1- rienumireaope'ratorululeconomiccarea
r.r .fioc~~ ~'. -~fic_a~e solicitatcolarizarea,potrivitproie~ului
P am !~a - P am ca .
planului de c'olarlzare

Locuri"libere
pentru ETAPA
aIJl-a de

inscriere

DJ

ILICEUL TEHNOLOGIC
AUTO CRAIOVA

243949

de stat

Cralova

Mecanic8

Operaror la ma~ini cu comanda numerica

14

0,5IS.C. DICO ROMANIA S.R.l.(7)


SC POPEC! UTILAJ GREU S.A.(7)

OJ

ILICEUL TEHNOLOGIC
AUTO CRAIOVA

243949

de stat

Craiova

Mecanica

Sudor

14

0,5ISC POPEC! UTILAJ GREU S.A.(7)


SC CUMMINS GENERATOR
TECHNOLOGIES(3)
S.C. KIRCHHOFF AUTOMOTIVE ROMANIA
S.R.l.(4)

DJ

ILICEUL TEHNOLOGIC
AUTO CRAIOVA

1243949

de stat

Craiova

Electric

Electrician exploatare joasa tensiune

28

1ISC MARGAS IMPEX SRL (4)


SC CUMMINS GENERATOR
TECHNOLOGIES (2)
SC SITCO SERVICE SRL (2)
S.C. GALINATUR BIO S.R.L. ("15)

OJ

ILICEUL TEHNOLOGIC
1478623
'ALEXANORU
MACEDONSKI" MELINESTI

de stat

Melineti

Mecanica

Uicatul? mecanic prestari servicii

28

11sc EUROSANTIS SRL CONSTANTA PuncJ


de lucru Melinesli {28)

DJ

ICOLEGIULNATIONAL
ECONOMIC "GHEORGHE
CHJTU' CRAIOVA

11181538

de stat

Craiova

Comert

Comerciantvanzator

56

21s.c. AUCHAN ROMANIA SA


CRAIOVA (28),
S.C.
SELGROS CASH CARRY S.R.L.(28)

52

DJ

ICOLEGIUL NATIONAL
ECONOMIC 'GHEORGHE
CHJTU' CRAIDVA

11181538

de stat

Craiova

Turism i alimenlatie IBucatar

28

11s.c. FLORMANG COM S.R.L. (4)


HOTEL MELISS (4) HOTEL
S.C.
EUROPECA (5)
NEXT M.R.C. S.R.L.(3)
S.C.
PARC STRAND IMPEX S.R. l.(4) S.C.
RESTAURANT BACOLUX S.R.L.(4)
HOTEL GOLDEN HDUSE(4)

DJ

ICOLEGIULNATIONAL
ECONOMIC "GHEORGHE
CHJTU' CRAJOVA

11181538

de stat

Craiova

Turism i alimentatie ICofetar patiser

28

1IHOTEL MELISS (4)


S.C. PARC STRAND IMPEX S.R.l.(4) S.C.
MOM TRADE S.R.L. COFETiiRIA AIDA)(4),
S.C. ROCOMA EXIM S.R.L. (GREEN HOUSE

16

le f'

13

t:'cOt:t:M Ul'"lTt:I C' 0 I /')\

)(4),
HOTEL GOLDEN HOUSE(4),
S.C. IRIAMA ALCOM S.R.L.(4)

DJ

ILICEUL 'MATEI BASARAB' 11101722


CRAJOVA

'de stat

Craiova

Construclii, instala\ii iflnsta!ator instalatii tehnico-sanitare i de gaze


lucran oublice
'age--,---Of4

28

11SC RECON SA (14)


S.C.VAD PROD SRL (14)

13

Reg.

Jud.

Denumirea unititii de
invitamint

CodSIRUES

Tipul unitatll de
Localitatea unde
invitamint (de
are sediul unitatea
stat f particular I
de invitamint
special)

Domeniul de
pregitlre

Calificarea profeslonali

Nr. de locuri Nr. de clase


planificat planificate

Denumirea operatorului econoinic care a


solicitat !iColarizarea, potrivit proleclulul
planului de !iColarizare

DJ

ILICEUL "MATEI BASARAB" 11101722


CRAIOVA

de stat

Craiova

Comert

Receptioner- distribuilor

28

DJ

de stat

carcea

Mecanic

Mecanic auto

28

DJ

ILICEUL TEHNOLOGIC'
11229897
CONSTANTIN
IANCULESCU" GARCEA
ILICEUL TEHNOLOGIC'ING. 1832001
IONETE AURELIAN ' MALU
MARE

de stat

Malu Mare

Agriculture]

Apicultor- sericicultor

14

0,5IAPI EXPERT P.F.A. RADU


GUTESCU (14)

1ISCANDESORO SRL(13),
SC LUX PREMIER SRL(8),
SC UNICON IMPEX SRL(7)
1IAUTO MOTORS BO (14)
RM MOTORS COMPANY SRL (14)

Locuri Jibere
pe.ntru ETAPA
a Ill-a de'
inscricre

19

18

DJ

ILICEUL TEHNOLOGIC"ING. 1832001


IONETE AURELIAN 'MALU
MARE

de stat

Malu Mare

Agricultura

Zootehnist

14

0,5ISC GALINATUR BIO SRL (14)

14

DJ

ILICEUL TEORETIC
"GEORGE ST. MARINCU'
POIANA MARE

1478647

de stat

Poiana Mare

Agricultura

Agricultor culturi de camp

28

111.1. EPINGEAC MIRCEA (28)

16

DJ

ICOLEGIUL TEHNIC DE
1836538
INDUSTRIE ALIMENTARA
CRAIOVA

de stat

Craiova

IndusIrie atimentara

IBrutar-pa!iser preparator produse fclinoase

28

23

DJ

ICOLEGIUL TEHNIC DE
1836538
INDUSTRIE ALIMENTARA
CRAIOVA

de stat

Craiova

Turism i alimenlatie IBucatar

56

11 SC KALAMITSI SRL (8)


S.C.PATIBONA PROD SRL (7)
SC S.C. CAFE BAR GOLDSTAR
SRL(5)
S.C. STAR PAN SRL(4)
PATI SERV EUGENIA SRL(4l
2ISC NIELA COM SRL (20)
SC FLORMANG SRL (17)
S.C. OCEALAN DEZMEMRARI
SRL(16)
S.C. POCOMA EXIM SRL(5)

DJ

ICOLEGIUL TEHNIC DE
1836538
INDUSTRIE ALIMENTARA
CRAIOVA

de stat

Craiova

Turism i alimentatie jOsp8tar (chelner) vanzatorin unitclti de


alimenlatie

28

11sc NIELA COM SRL (10)


SC FLORMANG SRL (7)
S.C. OCEALAN DEZMEMRARI
SRL(7)
S.C. POCOMA EXIM SRL(4)

IDJ

ICOLEGIUL TEHNIC DE
1809224
ARTE SI MESERll
'CONSTANTIN BRANCUSI"
CRAIOVA

de stat

Craiova

Turism I alimenlatie ILucrator hotelier

28

11 SC FLORMANG COM SRL (7),


SC EUROPECA IMPEX SRL(7),
SC GOLDEN LIVSTYLE SRL HOTEL
MELISS(7),
HOTEL PLAZA(7)

10

IDJ

ILICEUL TEHNOLOGIC
11181485
"DIMITRIE FILISANU'
FIUASI
ILICEUL TEHNOLOGIC
11181485
'DIMITRIE FILISANU'
FILIASI
ILICEULTEHNOLOGICDE 1112695
TRANSPORTURI AUTO
CRAIOVA

de stat

Filia$i

Construclii,instalalii si IZidar,pietrar,tencuilor
lucrari publice

14

0,5IS.C. GIDEA CONSTRUCT SRL(14)

13

de stat

Filiai

Construclii,instalatii si IZugrav,ipsosar,vopsitor,tapetar
lucrari publice

14

0,5IS.C. GIDEA CONSTRUCT SRL(14)

11

de stat

Craiova

Mecanic.3

56

DJ

11

IDJ

Mecanic auto

"'~'-'..:

UI <t

21sc ROKOR TRADING SRL (15)


SC AUTOFRESH ROSI SRL (7)
S.C. FLORMANG COM S.R.l.(14)
S.C. AUTO MGN S.R.L. (10)
S.C. TAVIANDRA S.R.L. (10)

33

23

Reg.

Jud.

Denumlrea uni~pi de
invitimin~

CodSIRUES

Tlpul uniti~i de
Localitatea unde
invitimint (de
are sediul unitatea
stat I particular 1
de invitimint

Domeniul de
pregitire

Califlcarea profesionali

Nr. d"e locuri Nr. de clase


planlflcat planificate

speci~I)

Denumirea operatorului economic care a


solicitat Colarizarea,potrivit prolectului
planului de COlarizare

Locuri llbere
pentfu ETAPA
a 111-a de
inscriere
0

DJ

LICEUL TEHNOLOGIC DE
TRANSPORTURI AUTO
CRAIOVA

112695

de stat

Craiova

Mecanica

Tinichigiu vopsitor auto

28

1 SC AUTOFRESH ROSI SRL (14)


S.C. FLORMANG COM S.R.L.(6)
S.C. AUTO MGN S.R.L. (4)
S.C. TAVIANDRAS.R.L. (4)

20

12

DJ

SCOALA PROFESIONAlA
DANETI

479720

de stat

Daneti

Agricultura

Agricultor culturi de camp

28

1 CENTRUL DE CERCETAREDEZVOLTARE PT. CULTJVAREA


PLANTELOR PE NISIP
DABULENl(28)

13

DJ

SCOALA PROFESIONALA 478881


'CONSTANTIN
ARGETOIANU' ARGETOAIA

de stat

Argetoaia

Agricuttura

Horticultor

14

14

DJ

844341

de stat

Craiova

Electric

Electrician exploatare joasa tensiune

28

15

DJ

LICEUL TEHNOLOGIC
'GEORGE BIBESCU'
CRAIOVA
COLEGIUL,,:;>TEFAN
ODOBLEJA' CRAIOVA

9834&14

de stat

Craiova

Mecanica

DJ

16

DJ

DJ

14
Mecanic echipamente hidraulice i pneumatice

CO\.EGIUL,,$TEFAN
ODOBLEJA' CRAIOVA

9834844

LICEUL TEHNOLOGIC
TRANSPORTURI CAI
FERATE CRAIOVA
LICEUL TEHNOLOGIC
TRANSPORTURI CAI
FERATE CRAIOVA
COLEGIUL TEHNIC
'COSTIN D. NENITESCU'
COAtQVA
SCOALA PROFESIONALA
VALEA STANCIULUI

99166

de stat

Craiova

14

Electric

0,5 SC EMMEi SRL(14)

1 SC SOFTRONIC SRL (14) ,


SC GM MOTOR GROUP SRL(14)
0,5 FORD ROMANIA S.A.(5),
S.C. SARMUS S.R.L.(6)
S.C. RADUCONS<3l
0,5 S.C. ELECTROPUTERE S.A.(14)

16

11

Electrician protectii prin relee, automatiziiri i


masuratori rn instalatii energetice
de stat

Craiova

Electromecanica

Electromecanic material rulant

28

1 S.C.RELOC (28)

17

de stat

Craiova

lndustrie textilii i
pieliirie

Confectioner produse textile

28

1 SC DOCARA CONF SRL (28)

26

1881497

de stat

Craiova

lndustrie texti!a i
pieliirie

Confectioner produse textile

28

1 S.C. PRESTCOMPROD S.R.L.(28)

24

481541

de stat

Valea Stanciului

Mecanic8.

Mecanic agricol

28

1 SC AGRODOL SRL (28)

17

DJ

18

DJ

19

DJ

LICEUL TEHNOLOGIC
478609
'PETRE BANITA' cALARAsl

de slat

C81iirai

Agricultura

Agricultor culturi de camp

28

1 CENTRUL DE CERCETAREDEZVOLTARE PT. CULTIVAREA


PLANTELOR PE NISIP DABULENI
(28)

20

DJ

831992

de stat

Calafat

Mecanica

Ulc8lu mecanic prestari servicii

28

1 S.C. EDOARDO DESIGN SRL(28)

13

21

DJ

COLEGIUL TEHNIC
,,STEFAN MILCU,,
CALAFAT
LICEUL TEHNOLOGIC
UCECOM SPIRU HARET
CRAIOVA

870091

particular

Craiova

Mecanica

Mecanic auto

28

1 S.C. AUTOFRESH ROSI SRL(6),


S.C. TOPSERV MOTORS SRL(6)
SCM AUTOMOBIL SERVICE (6)
SC CARS&TRUKS TEILE SRL(5)
SC PIF BRAVO SERVICE SRL(5)

20

Page 3 of4

Reg.

Denumire"a uniti.tii de"


inviitfimant'

Jud.

Cod SIRUES

Tipul uniti\ii de
Localitatea unde
in'vitimilnt (de
are sedlul unitatea
stat/ particular I
de invitamant
special)

Domeniul de
pregiitire

Calificarea profesl0i1alii

Nr. de locuri Nr. de clase


plan meat Pla~lfJ~~te

Denumirea operatorului economic care a


scillcitat ~colarizarea, pOtrivit prolectului
planului de ~colarizare

Locuri libere
pentru ETAPA
a Ill-a de
inscriere

.
.

DJ

22

DJ

DJ

LICEUL TEHNOLOGIC
UCECOM SPIRU HARET
CRAIOVA

870091

LICEUL TEHNOLOGIC 849597


SPECIAL
"BEETHOVEN"
LICEUL TEHNOLOGIC 849597
SPECIAL
"BEETHOVEN"

particular

Craiova

lndustrie textlla i
pietarte

special

Craiova

lndustrie textit8
piel8rie

special

Craiova

Mecanidi

28

1 MBRACAMINTEA SCM , ATCOM


SCM, SC SIDOXA SRL, SC
ANDREJAN STYLE SRL, SC NEW
A&TE SRL

28

Confectioner produse textile

12

1 S.C. PYF PRODUCTION SRL(6)


S.C. MENTOR SRL(6)

Tinichigiu vopsitor auto

12

1 S.C. AUTOFRESH ROSI SRL(6),


S.C. TOPSERV MOTORS SRL(6)

Croitor imbracaminte du pa comanda


~i

PRE$EDINTE COMISIE JUDETEANA DE ADMITERE


Inspector ~colar General Adjunct,

Inspector COiar pentru invatamantul profesional i tehnic,

Prof. NiCUOr COTESCU

Prof. Simona CIUL~

,~ \\HVJ3o~~-

-=---..--;,."~
'
f)~~~'d3 .ao
0 V{Jr

:~
<:("

;~

I~

<;)o
-~~
t \_,,,;th:.\.
>~~
~i;-:~;:.:;1 0 6

\. :;;..t~,-.-,11 g_
.,

r:-JUjtv

.r.:. \~ '..----

..i

,,;:::J

=<!"

!!'1'

C> /,..r'
'"<:'" <.....:
<).- .fP.<;.;:\'C"<?- ....<~
*1.i~.-

(..()'-'

~ER~I-'

Page 4 of 4