Sunteți pe pagina 1din 8

ROMANIA

MINISTERUL EDUCAIEI NAIONALE


UNIVERSITATEA "OVIDIUS" DIN CONSTANA
B-dul Mamaia 124, 900527 Constana
Tel./Fax: 40-241- 606467, 511512, 618372, 0723151222
E-mail: rectorat2@univ-ovidius.ro
Webpage: www.univ-ovidius.ro

FACULTATEA DE PSIHOLOGIE I TIINE ALE EDUCAIEI

METODOLOGIE PROPRIE
privind organizarea i desfurarea Concursului de Admitere
la Studiile de LICENTA
Sesiunea iulie - septembrie 2013
I. CONSIDERATII GENERALE
1. Legea Educaiei Naionale nr.1/2011;
2. Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificrile i completrile
ulterioare;
3. Legea nr. 441/2001 pentru aprobarea Ordonanei de Urgen nr. 133/2000 privind
nvmntul universitar i postuniversitar de stat cu tax, peste locurile finanate de la bugetul
de stat;
4. H.G. nr. 1004/2002 privind stimularea elevilor i studenilor care au primit distincii la
olimpiadele colare internaionale organizate pentru nvmntul preuniversitar i a
doctoranzilor care au obinut rezultate deosebite n activitatea de cercetare;
5. H.G.
nr. 707/2012
pentru
aprobarea
Nomenclatorului
domeniilor
i
al
specializrilor/programelor de studii universitare, a structurii instituiilor de nvmnt
superior, a domeniilor i programelor de studii universitare acreditate sau autorizate s
funcioneze provizoriu, a locaiilor geografice de desfurare, a numrului de credite de studii
transferabile pentru fiecare program de studii universitare, form de nvmnt i limb de
predare, precum i a numrului maxim de studeni care pot fi colarizai n anul universitar
2012 2013, modificat prin HG 60/2013;
6. H.G. nr. 185/2013 privind organizarea i funcionarea Ministerului Educaiei Naionale;
7. OMEN nr. 3544/2013 privind cadrul general de organizare i desfurare a admiterii n
ciclurile de studii universitare de licen, de master i de doctorat pentru anul universitar
2013/2014;
8. Adres MEN nr. 579/11.10.2012 referitor la locurile cu tax pe cont propriu valutar.
9. Metodologia privind organizarea si desfasurarea Concursului de Admitere la studii de
licen n Universitatea Ovidius din Constanta n sesiunile iunie-iulie si septembrie
2013

ART.2 In anul universitar 2013/2014 admiterea in nvatamntul superior la Facultatea de


Psihologie i tiine ale Educaiei se organizeaz la:
1. ciclul I - studii universitare de licen organizat pe domenii de studiu la forma de
nvmnt zi pe locuri n regim fr tax (subvenionate de la bugetul de stat) i pe locuri n
regim cu tax;
ART.3 Admiterea in invatamantul universitar pentru toate formele de invatamant (zi, invatamant
la distanta ID, invatamant cu frecventa redusa IFR) se organizeaza pe domenii de studiu
autorizate i acreditate de Agentia Romana de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Superior.
ART.4 Locurile n regim fr tax (subventionate de la bugetul de stat) si in regim cu taxa sunt
stabilite prin Ordin al Ministrului, pe baza cifrelor de scolarizare aprobate prin Hotarare de
Guvern.
ART.5 Un candidat declarat admis poate urma un singur domeniu de studiu pe loc finantat de la
bugetul de stat, pentru durata normala de studii, pentru fiecare dintre cele 3 cicluri de studii
universitare (Capitolul II, art.7/alin.1). Candidatul admis la mai multe domenii de studiu pe
locurile fara taxa este obligat sa opteze pentru domeniul la care doreste sa fie finantat de la
bugetul de stat, la o singura institutie de invatamant superior. Fac exceptie olimpicii si studentii
cu performante la olimpiadele internaionale care au dreptul de a urma, fr taxe de colarizare,
cursurile a dou specializri n instituii de nvmnt de stat.
ART.6 Pot candida la admiterea in toate ciclurile de studii universitare cetatenii statelor membre
ale Uniunii Europene, ai statelor apartinand Spatiului Economic European si Confederatiei
Elvetiene, in aceleasi conditii prevazute de lege pentru cetatenii romani, inclusiv in cea ce
priveste taxele de scolarizare
ART.7 In anul 2013 Concursul de admitere se organizeaza n doua sesiuni, iulie si septembrie.
Cea dea doua sesiune se organizeaza in cazul in care, in urma primei sesiuni (iulie) - dupa
afisarea rezultatelor, in urma contestatiilor si dupa eventuala redistribuire a candidatilor - au
ramas neocupate locuri subventionate de la bugetul de stat sau locuri cu taxa. Eventualele locuri
ramase neocupate dupa a doua sesiune de admitere se anuleaza.
II. PERIOADELE DE INSCRIERE SI DE DESFASURARE ALE CONCURSULUI
ART. 8. Inscrierile se fac n perioada 15-25 iulie 2013, (inclusiv) pentru programul de studiu
Pedagogia nvmntului primar i precolar, i n perioada 15-26 iulie 2013, (inclusiv) pentru
programele de studii Psihologie, Asisten social i Psihopedagogie special;
ART.9 Proba de aptitudini la programul de studii Pedagogia nvmntului primar i precolar
se desfoar n data de 26 iulie 2013, conform graficului afiat.
ART.10 Candidatii vor fi informati prin afisare in ziua anterioar inceperii concursului de
admitere asupra datei, orei si salilor de desfasurare a probelor de concurs.
ART.11 Inscrierea candidatilor se face in spatiile stabilite de conducerile facultatilor, intre
orele 900-1600 n zilele lucrtoare i 900-1200 n zilele de smbt i duminic.
ART.12 Organizarea celei de-a doua sesiuni de admitere pentru ocuparea locurilor ramase
vacante dupa prima sesiune, concursul de admitere se sustine n aceleasi conditii ca n prima
sesiune. Inscrierile se fac n perioada 9 - 17 septembrie 2013, (inclusiv) pentru programul de
studiu Pedagogia nvmntului primar i precolar, i n perioada 9-18 septembrie 2013,
(inclusiv) pentru programele de studii Psihologie, Asisten social i Psihopedagogie special.
Proba de aptitudini la programul de studii Pedagogia nvmntului primar i precolar se
desfoar n data de 18 septembrie 2013, conform graficului afiat
ART.13 Incepand cu data de 1 iulie 2013, candidatii au obligatia de a se informa zilnic, in ceea ce
priveste desfasurarea admiterii, prin anunturile si listele afisate la avizierele facultatilor pana la
afisarea listelor definitive.
2

III. ADMITEREA LA CICLUL UNIVERSITAR DE LICEN INVATAMANT DE ZI


III.1 CONDITII DE INSCRIERE LA CONCURS
ART.14. Pot candida la admiterea n nvmntul superior, n ciclul de studii universitare de
licen, absolvenii de liceu cu diplom de bacalaureat sau diplom echivalent cu aceasta.
ART.15 (1) Un candidat poate participa concomitent la concursul de admitere pe mai multe
domenii de studiu de licen din cadrul Universitatii Ovidius Constanta, dac programarea
probelor de concurs i permite acest lucru.
(2) Un candidat admis poate beneficia de finanare de la buget pentru un singur domeniu de
studiu, n cadrul unei universiti, pe durata normal de studii.
(3) Un alt domeniu de studiu poate fi urmat doar n regim cu tax. Fac excepie candidaii cu
performante la olimpiadele internaionale.
ART.16 Candidaii cu diplome de bacalaureat sau diploma echivalent acesteia (n original sau
copie legalizat), care nu au nscris n clar media general (inclusiv mediile la probele
sustinute) a examenului de bacalaureat NU vor fi inscrisi la concursul de admitere (avand in
vedere ca media de bacalaureat se ia in considerare la calculul mediei finale de concurs).
ART.17.Absolventii promotiei 2013 pot prezenta in locul diplomei de bacalaureat o adeverinta
tip de promovare a examenului de bacalaureat, eliberata de liceu, cu semnatura directorului si
stampila rotunda in care sa fie specificata in clar media de bacalaureat si mediile la probele
sustinute. In vederea inmatricularii candidatii declarati admisi se vor obliga sa aduca diploma de
bacalaureat in original pana la inceperea anului universitar. In caz contrar nu vor fi inmatriculati.
ART.18 Pentru domeniile de studiu de licen la care media generala de concurs se calculeaza pe
baza mediilor anuale de liceu la diferite discipline si/sau media de absolvire a anilor de liceu,
candidatul va prezenta la inscriere foaia matricola sau o adeverinta in care sa se mentioneze
mediile anuale obtinute la respectivele discipline si media de absolvire a anilor de liceu. Foaia
matricola sau adeverinta sunt eliberate de catre liceul respectiv si vor fi semnate - de directorul
liceului si stampilate.
ART.19 Pentru nscrierea la concursul de admitere, candidatii vor completa o cerere de nscriere,
n care vor mentiona, pe proprie rspundere i sub semnatura, toate datele solicitate de formularul
respectiv (formular pus la dispozitie la secretariatele facultatilor). Candidatii vor indica
domeniul, forma de nvatamnt si tipul de regim de studii: fara taxa sau cu taxa, la care
doresc sa concureze (in functie de optiuni). Inscrierile se fac pe numele din certificatul de
nastere. Cererea de nscriere ine loc de antecontract pn la semnarea contractului de studii (n
cazul n care candidatul este declarat admis).
ART.20 Pentru inscrierea la concursul de admitere la ciclul universitar de licen sunt necesare
urmatoarele acte (ntr-un dosar plic):
1. cererea de nscriere pentru concursul de admitere n nvatamntul universitar. Candidatii vor
indica: forma de nvatamnt la care doresc sa concureze (zi fara taxa, zi cu taxa sau ID/IFR
cu tax) pentru fiecare domeniu de studiu de licen;
2. certificatul de nastere, n copie legalizata;
3. certificatul de casatorie, in copie legalizata, pentru candidatele casatorite;
4. diploma de bacalaureat sau diploma echivalenta cu aceasta, n original; candidatii care se
nscriu si la alte domenii de licenta vor prezenta diploma de bacalaureat in copie legalizata.
Candidatii straini au obligatia sa prezinte la admiterea pentru toate ciclurile de studii universitare
cu predare n limba romna, un Certificat de competenta lingvistica/Atestat de cunoastere a limbii
romne eliberat de catre Departamentul de specialitate din cadrul Universitatii Ovidius din
Constanta;
3

5. adeverinta medicala tip M.S. 18.1.1., eliberata de cabinetele medicale scolare sau de medicii de
familie - dupa caz - de care apartin (din care sa rezulte ca sunt apti pentru domeniul sau
specializarea la care candideaza). Adeverinta respectiva va fi insotita de rezultatele investigatiilor
medicale cu privire la radiologia pulmonara si serologia sangelui (VDRL), efectuate la cabinetele
de specialitate din policlinica (eliberate cu cel mult 30 de zile inainte de data inscrierii la
concurs). Candidatii cu afectiuni cronice vor prezenta adeverinte medicale vizate de Comisia
medicala judeteana de orientare scolara si profesionala din Constanta. n adeverintele respective
se va mentiona - n mod expres - gradul deficientelor, n functie de localizarea acestora, conform
criteriilor medicale de orientare scolara si profesionala, din Ordinul Ministerului Sanatatii
nr.427/1979. Nedeclararea acestor afectiuni atrage dupa sine consecintele institutionale n
vigoare.
6. patru fotografii color, tip buletin/carte de identitate;
7. chitanta de plata a taxei de inscriere sau, unde este cazul, adeverinta sau documente din care sa
rezulte motivul pentru scutirea de taxa de inscriere;
8. daca e cazul, adeverinta din care sa rezulte calitatea de student (cu sau fara taxa) la o institutie
de invatamant superior de stat sau particular, cu drept de nscriere la concursul de admitere si
diploma de bacalaureat sau diploma echivalenta cu aceasta, n copie legalizata (originalul
rmnnd la prima facultate).
9. copie autentificata de pe legitimatia de concurs care atesta inscrierea la primul domeniu de
studiu de licen (la care candidatul a predat originalele); autentificarea copiei de pe legitimatia
de concurs se va face la secretariatul facultatii unde are loc inscrierea; autentificarea presupune
tampila i semntura efului comisiei tehnice;
10. foaia matricola sau adeverinta (in original sau in copie legalizata) din care sa rezulte mediile
obtinute la disciplinele mentionate ca probe de concurs si media de absolvire a anilor de liceu
(exclusiv media de bacalaureat) sub semnatura directorului liceului si cu stampila rotunda a
institutiei.
11. pentru candidaii de etnie rroma, dosarul va cuprinde, pe lng actele mai sus menionate,
urmtoarele documente:
recomandarea scrisa din partea presedintelui unei organizatii legal constituite a rromilor din
care s rezulte c respectivul candidat face parte din aceast etnie; calitatea de membru al
respectivei organizaii nu este luat n considerare;
copie legalizata a hotararii judecatoresti, care atesta constituirea legala a organizatiei respective.
declaraie pe proprie rspundere c respectivul candidat face parte din etnia rrom
cerere de intenie cu precizarea facultii i a domeniului pentru care respectivul candidat
dorete s candideze, cerere depus la rectorat.
III.2. CONDITII SPECIALE DE INSCRIERE LA CONCURS
ART.21 Studentii pot urma un al doilea domeniu de studiu de licen numai prin concurs de
admitere, in aceleasi conditii ca un absolvent de liceu cu diploma de bacalaureat, in conformitate
cu regulamentul universitatii si a regulamentelor facultatilor. In acest caz, studentul-candidat
este obligat sa declare in cererea de inscriere statutul sau de student cu/fara taxa.
Studentul declarat admis este obligat sa opteze in scris pentru un singur domeniu de
licen care va fi urmat in regim fara taxa. Exprimarea acestei optiuni se face la secretariatele
facultatilor unde au fost declarati admisi, in termenele precizate de respectivele facultati.
ART.22 Studentii admii la domeniile de studiu acreditate sau autorizate sa functioneze
provizoriu, din cadrul institutiilor de invatamant superior particular, pot sa-si continue studiile n
cadrul domeniilor de studiu identice sau similare din Universitatea Ovidius Constanta, cu
conditia ca studentii sa participe la concursul de admitere, la domeniul de studiu de licen
4

respectiva, si sa fiedeclarati admisi, in cadrul cifrei de scolarizare aprobata; anul de studiu in care
studentii admisi prin concurs vor fi inmatriculati este stabilit de catre Consiliul facultatii de care
apartine respectivul domeniu de studiu de licen, pe baza documentelor de scolarizare,
prezentate de student.
ART.23 Candidatii rromi care probeaz statutul de rrom cu acte doveditoare se pot inscrie la
concursul de admitere pe locurile alocate special, subventionate de la bugetul de stat. Locurile
repartizate candidailor rromi le asigur admiterea pe criterii minimale (media 5,00) i scutirea de
taxe de colarizare pe durata studiilor.
ART.24 Candidatii cetateni ai R.Moldova care au absolvit licee din Romania, cu diploma de
bacalaureat, se pot inscrie la concursul de admitere pe locurile alocate special, subventionate de la
bugetul de stat. Locurile repartizate candidailor cetateni ai R.Moldova sunt separate de cifra
alocata pentru anul universitar 2013-2014.
ART.25 (1) Sunt admisi in invatamantul superior, in cadrul numarului de locuri aflate in concurs,
cu prioritate, absolventii de liceu cu bacalaureat care au obtinut, in perioada studiilor liceale,
performante recunoscute la olimpiadele i concursurile colare internaionale.
(2) Pentru olimpici, dosarul de inscriere trebuie completat cu acte doveditoare ale calitatii
de olimpic, diploma in original sau copie legalizata-daca urmeza doua domenii.
(3) Candidaii care au obinut n perioada studiilor liceale distincii (premiile I, II, III, meniune,
premii speciale) la olimpiadele colare internaionale recunoscute de MECT, beneficiaz de
dreptul de a se nscrie, pe locuri finanate de la buget, la cursurile a dou specializri/domenii.
(4) Candidaii care au obinut n clasele XI-a i a XII-a, distincii (premiile I, II, III, meniune,
premii speciale) la olimpiadele colare naionale recunoscute de MECT i la cele internaionale
altele dect cele menionate la alin. (3), beneficiaz de dreptul de a se nscrie, fr susinerea
concursului de admitere, pe locuri finanate de la buget, la cursurile unei specializri/domeniu

III.3. DESFURAREA PROBELOR DE CONCURS


ART.26 La Facultatea de Psihologie i tiinele Educaiei se organizeaz Concurs de
Admitere la Studiile de licen pentru urmtoarele Domenii de licen i Specializri:
Domeniul de licen Psihologie
Specializarea PSIHOLOGIE-nvmnt de zi
Domeniul de licen tiinele Educaiei
Specializarea PSIHOPEDAGOGIE SPECIAL nvmnt de zi
Specializarea PEDAGOGIA NVMNTULUI PRIMAR I PRECOLAR
nvmnt de zi
Domeniul de licen ASISTEN SOCIAL
Specializarea Asisten Social nvmnt de zi
Pentru domeniul tiinele educaiei, specializarea Pedagogie nvmnt primar i
precolar candidaii vor suine Probele de aptitudini (eliminatorii) la Comunicare n limba
romn, desen, educaie fizic i muzic, cu rezultat ADMIS/RESPINS.
Repartizarea candidailor pe sli i pe ora de intrare la proba de concurs va fi afiat n
preziua examenului.
Comisia de examinare va fi format din cinci cadre didactice, dintre care un preedinte
numit prin decizia rectorului cu 24 de ore nainte de prob.

Candidaii sunt introdui n sli n ordinea afiat, respectndu-se ora stabilit, astfel nct
n sal s fie permanent, minim trei candidai.La intrarea n sal fiecrui candidat i se verific
identitatea pe baza B. I. i a legitimaiei de concurs.
Pe toat durata desfurrii probei, n slile de examinare au acces, n afara comisiilor de
examinare i a candidailor, numai membrii Comisiei Centrale de Admitere desemnai n mod
special de rector pentru supraveghere i control. Se interzice cu desvrire circulaia cadrelor
didactice examinatoare de la o sal la alta.
III.4 STABILIREA SI COMUNICAREA REZULTATELOR CONCURSULUI
ART.27 Comisia de examinare stabilete nota final a probei prin media notelor acordate separat
i independent de ctre fiecare examinator dup examinarea integral a fiecrui candidat. Notele
acordate de fiecare examinator se trec ntr-un borderou-centralizator mpreun cu media general
a probei. Aceast operaie se efectueaz de ctre preedintele comisiei de examinare oral.
Candidaii care au absentat la proba de concurs se consider retrai din concurs.
Admiterea se face n ordinea descresctoare a mediilor generale obinute de candidai, n
limita numrului de locuri aprobate.
Media de concurs se calculeaz astfel:
-100%-media de la Examenul de Bacalaureat.
n situaia n care sunt medii egale, se apeleaz la criterii de departajare:
a) nota obinut la Examenul de Bacalaureat la proba scris la Limba romn;
b) nota obinut la examenul de bacalaureat la proba specific profilului dupa cum urmeaz:
pentru profilul real din filiera teoretic:proba la matematic; pentru profilul umanist din filiera
teoretic: proba la o limb de circulaie internaional;pentru filiera tehnologic: prob scris
disciplinar specific profilului; pentru filiera vocaional: proba scris, dup caz, specific
profilului ori specializrii;
Admiterea se face n ordinea descresctoare a mediilor generale de concurs obtinute de
candidati, n limita numarului de locuri planificate pentru fiecare facultate, respectiv domeniu de
studiu de licen.
ART.28 Media minima de admitere este 5,00 (cinci).
ART.29 Rezultatele concursului de admitere, verificate si aprobate de comisia centrala de
admitere a universitatii, se aduc la cunostinta celor interesati, prin afisare, pe categorii de admisi
(n ordinea descrescnda a mediilor) si respinsi (in ordine alfabetica). Se va specifica obligatoriu
data si ora afisarii. Rezultatele sunt valabile numai la facultatea respectiv domeniul de studiu de
licen la care s-a sustinut concursul de admitere.
ART.30 n cazul existentei mai multor candidati cu medie egala cu cea a ultimului loc repartizat
se apeleaza la criterii de departajare, stabilite de metodologia proprie fiecrei faculti.
ART.31 Pentru domeniile de studiu de licen la care probele de concurs se noteaza cu puncte,
fiecare comisie tehnica isi stabileste metodologia de transformare a punctajului in nota;
metodologia de transformare a punctajului in nota se specific n Metodologia proprie fiecrei
faculti
ART.32 Rezultatul obtinut in urma calculului mediei generale de concurs (MG) se va afisa cu
doua zecimale, fara rotunjire. Media generala de concurs (MG) se efectueaza pe calculator, dar se
verifica si de doua colective independente din comisia tehnica pe facultate.
ART.33 Pe listele afisate se vor indica facultatea, domeniul, forma de invatamant, probele de
concurs si n dreptul fiecarui candidat: media finala obtinuta la fiecare proba de concurs, media
generala a examenului de bacalaureat si media generala de concurs, iar acolo unde este cazul, se
va indica intr-o coloana separata calitatea de student S, absolvent A, olimpic O, rrom R
cetatean al R.Moldova M sau student la facultate particulara SP.
6

ART.34 Candidatii care au mentionat n cererea de nscriere ca sustin examen de admitere si la


alte domenii de studiu de licen precum i toti candidatii studenti declarati admisi sunt
obligati ca in maxim 48 ore de la fiecare afisare a rezultatelor concursului de admitere n
domeniul de studiu de licen la care au concurat in Universitatea Ovidius, sa-si
defineasca optiunea n scris la secretariatele facultatilor respective unde au fost inscrisi.
Cererile de optiune ale candidatilor admisi vor fi inregistrate in Registrul Special de Admitere
2013 -Sectiunea Optiuni- (la secretariatul facultatii) in care se va specifica numarul cererii de
optiune, data de depunere si semnatura deponentului. Cererea va fi pastrata in dosarul
candidatului admis.
ART.35Candidatii declarati admisi sunt obligati sa se nmatriculeze n anul I de studiu pe baza
unei cereri de nmatriculare depusa n termenul impus - 48 de ore de la fiecare afisare a
rezultatelor si nu mai trziu de 31 iulie 2013 la secretariatul facultatii unde au fost declarati
admisi. Cererile vor fi nregistrate ntr-un Registru Matricol Unic 2013 (la secretariatul facultatii)
n care se vor specifica: numarul cererii, data de depunere si semnatura deponentului. Toti
candidatii declarati admisi sunt obligati sa semneze, odata cu depunerea cererii de nmatriculare,
contractul de studii cu Universitatea Ovidius din Constanta care va fi anexat la dosarul personal
al studentului. Odata cu depunerea cererii de nmatriculare, candidatii admisi la studii cu taxa vor
depune dovada achitarii a 40% din taxa anuala de scolarizare. Cererea de nmatriculare si chitanta
de plata a taxei se vor anexa la dosarul studentului. Suma platita este nerambursabila n caz de
retragere. Candidatii care pna la data de 31 iulie 2013 inclusiv, nu vor depune aceasta cerere si
vor pierde locul (concursul de admitere pentru ei fiind anulat). Locurile ramase libere vor fi
ocupate cu candidati care au obtinut media de admitere de cel putin 5,00 n ordinea
descrescatoare a mediilor. Listele finale vor fi afisate pna n data de 02 august 2013. Candidatii
declarati admisi pe listele finale vor depune cerere de nmatriculare pna n data de 04 august
2013
ART.36 (1) Candidatilor declarati respinsi sau a celor care renunta la locul obtinut prin admitere
li se pot restitui, la cerere, actele depuse la nscriere;
(2) Secretariatele tehnice au obligatia sa restituie n cel mult 48 de ore de la depunerea cererii si
neconditionat, fara perceperea altor taxe, dosarele candidatilor declarati respinsi sau a celor care
renunta la locul obtinut prin admitere ;
(3) Candidatul care si retrage actele nainte de afisarea rezultatelor finale ale concursului de
admitere este eliminat din concurs (pierde dreptul de a fi admis n urma retragerii altui candidat);
n aceasta situatie, secretariatul consemneaza data retragerii n Registrul Matricol Unic 2013.
ART.37 Candidatii care nu indeplinesc conditia de la art.38 isi pierd calitatea de candidat admis
la domeniul respectiv (locul ramas liber va fi ocupat de urmatorul candidat in ordinea
descrescatoare a mediilor generale de concurs, in limita locurilor disponibile).
ART.38 Dupa afisarea rezultatelor contestatiilor si dupa declararea optiunilor (de catre candidatii
admisi la mai multe domenii), noul rezultat al concursului de admitere se face public prin afisare,
pe categorii de admisi si respinsi.
ART.39 Candidaii declarai admii ce au depus cerere de nmatriculare au dreptul de a alege
liber una din specializrile oferite n cadrul fiecrui domeniu de studiu de licen. Opiunile liber
exprimate se pot exercita n perioadele stabilite i comunicate de ctre universitate, fie imediat
dup admitere, fie la un moment ulterior, cu luarea n considerare a planului strategic al
universitii i a modalitilor stabilite de fiecare facultate.

IV. DEPUNEREA SI REZOLVAREA CONTESTATIILOR


7

ART.40 n baza autonomiei universitare rezolvarea contestatiilor este atributul


exclusiv al Universitatii Ovidius din Constanta. Nu se admit contestatii
pentru probele orale, de aptitudini sportive sau artistice.
ART.41 Eventualele contestatii se rezolva la nivelul Comisiei centrale de admitere.
V. DISPOZITII FINALE
ART.42 Universitatea Ovidius Constanta percepe taxe de inscriere in cuantumuri stabilite de
Senatul universitatii si anuntate pana la data de 1 iunie 2013.
ART.43 Sumele platite nu se restituie n nici o situatie, ele acoperind o parte din munca
depusa de personalul participant la concursul de admitere si cheltuielile aferente
materialelor necesare bunei desfasurari a Concursului de admitere 2013.
ART.44 Anumite categorii de candidati pot fi scutite de taxa de inscriere, dar numai pana la
vrsta de 26 ani, conform legii 119/2000; acestia vor prezenta unul din urmatoarele acte:
1. certificatul de deces al parintelui/parintilor, in copie legalizata,
2. adeverinta din care sa rezulte ca este angajat al universitatii; adeverinta din care sa rezulte ca
unul dintre parinti este angajat al universitatii;
3. adeverinta din care sa rezulte ca unul dintre parinti este personal didactic (n activitate,
pensionar sau decedat) in nvatamntul de stat. Pentru invatamantul preuniversitar adeverinta va
fi vizata de Inspectoratul scolar judetean respectiv.
ART.45 Se accepta scutirea de taxa de inscriere la concursul de admitere 2013 numai pentru
un singur domeniu de studiu de licen (la secretariatul facultatii) al respectivului domeniu de
licen, unde candidatul va depune actele de inscriere in original, iar pe legitimatia de concurs se
va specifica scutit de taxa de inscriere).
ART.46. Candidatii declarati admisi la studii cu taxa au obligatia de a achita in termenele stabilite
anterior 40% din taxa anuala de scolarizare, suma care este nerambursabila in caz de retragere.
ART.47 Candidatii admisi la concursul de admitere vor dobandi calitatea de student prin Decizia
de inmatriculare a Rectorului.
ART.48 Numarul si data Contractului de studii incheiat odata cu depunerea cererii de
inmatriculare vor corespunde cu numarul si data inmatricularii din Registrul Special de admitere
2011. Responsabilitatea incheierii Contractului de studii revine in totalitate facultatiilor.
ART.49 Universitatea Ovidius Constanta nu are nici o obligatie fata de candidatii admisi
referitor la cazare si masa. Solicitarile candidatilor n acest sens vor fi analizate si rezolvate n
limita posibilitatilor. Bursele de studiu si ajutoarele sociale se vor atribui n conformitate cu
prevederile legale.

Decan,
Conf.univ.dr. Virgil Frnz