Sunteți pe pagina 1din 8
 
Colegiul Naţional ,, Gheorghe Ţiţeica
” 
 Drobeta Turnu SeverinProf. ...... .......Disciplina: ......Aria curricular
 ,, .......” 
 
 RAPORT DE AUTOEVALUARE 
Anul !colar "#$% &"#$'
 În cursul anului şcolar 2015 -2016, subsemnatul ..... ..... , profesor titular/suplinitor laColegiul Naţional ,,!eorg!e "iţeica#, $in %robeta &urnu 'e(erin, pe cate$ra/postul $e ......., am$erulat acti(it)ţi $i$actice, şcolare şi e*traşcolare, +n conformitate cu pre(e$erile contractuluiin$i(i$ual $e munc) şi ale fişei postului, $up) cum urmea)
$.Proiectarea activitţii
1.1espectarea programei şcolare, a normelor $e elaborare a $ocumentelor $e proiectare, precumşi a$aptarea acesteia la particularit)ţile clasei.a.laborarea planific)rii anuale şi semestriale +n acor$ cu meto$ologia recoman$at) şiactualiarea ei b.laborarea planific)rii unit)ţilor $e +n()ţare +n acor$ cu meto$ologia recoman$at) şiactualiarea eic.tiliarea eficient) a $ocumentelor curriculare programa, planificare,manuale, g!i$uri,suporturi $e curs, soft-uri etc. ţin3n$ cont $e principiile $i$acticii mo$erne$.4nclu$erea +n proiectarea curricular) a strategiilor $i$actice a*ate pe formarea competenţelor (iate $e program)e.4nclu$erea +n proiectarea curricular) a conţinuturilor care s) +mbine aspectele teoretice cucele practice / s) promo(ee inter$isciplinaritatea1.24mplicarea +n acti(it)ţile $e proiectare a ofertei e$ucaţionale la ni(elul unit)ţii.a.4mplicarea in acti(itati $e fun$amentare a ofertei e$ucationale a unitatii scolare b.4mplicarea in acti(itati $e proiectare, re$actare a ofertei e$ucaţionale lani(elul unit)ţii1. olosirea &4C +n acti(itatea $e proiectare.e$actarea tuturor $ocumentelor $e proiectare i realiarea $e material $i$actice i suporturi
ș ș
$e curs, utili3n$ &4C 1.7 8roiectarea unor acti(it)ţi e*tracurriculare corelate cu obiecti(ele curriculare, ne(oile şiinteresele e$ucabililor, planul managerial al unit)ţii.
a.8roiectarea acti(it)ţilor e*tracurriculare ce contribuie $irect la atingerea obiecti(elor curriculareconcursuri $isciplinare, sesiuni $e comunic)ri ştiinţifice, cluburi şcolare, re(iste $isciplinare,e*cursii, (iitarea unor obiecti(e economice, cultural-istorice, (iionare/realiare unor piese $eteatru, cercuri, etc.
1
 
 b.laborarea $ocumentelor proiecti(e pentru acti(it)ţi e*tracurriculare ce contribuie $irect la$e(oltarea instituţional) proiecte naţionale/ 9u$eţene/locale, proiecte cu finanţare, proiecte $e$i(ersificare/ promo(are a ofertei e$ucaţionale etc.
". (eali)area activitţilor *i*actice
2.1 tiliarea unor strategii $i$actice care asigur) caracterul aplicati( al +n()ţ)rii şi formareacompetenţelor specifice.a. 8reg)tirea acti(it)ilor practice/aplicati(e ale procesului $e +n()are
ț ț
 b. %esf)urarea acti(it)ilor practice/ applicati(e- in(estigare/ aplicarea/ (erificare/cercetare
ș ț
c. tiliarea la lecii a materialelor i mi9loacelor $e +n())m3nt specific $isciplinei
ț ș ț
$. (aluarea i aprecierea lucr)rilor practice +n funcie $e criterii $e apreciere specifice
ș ț
2.2 tiliarea eficient) a resurselor materiale $in unitatea $e +n()ţ)m3nt +n (e$erea optimi)riiacti(it)ţilor $i$actice-inclusi( resurse &4C.a.'electarea i (alorificarea manualelor / au*iliarelor +n concor$an) cu ni(elul $e preg)tire
ș ț
al ele(ilor  b.:cti(it)i $e selecie a coninuturilor 
ț ț ț
c.tiliarea baei logistice e*istente +n unitatea $e +n())m3nt
ț
2. %iseminarea, e(aluarea şi (aloriarea acti(it)ţilor realiate.a.urniarea $e fee$-bac; ele(ilor pri(in$ ni(elul competenelor formate si al cunotinelo
ț ș ț
$ob3n$ite +n (e$erea +mbun)t)irii +n())rii
ț ț
 b.urniarea $e fee$-bac; i informarea sistematic) a $ucabililor i a p)rintilor prin +nt)lniri
ș ș
cu p)rinii
ț
c.eglarea $e proces prin m)suri ameliorati(e.2.7 <rganiarea şi $esf)şurarea acti(it)ţilor e*tracuriculare, participarea la acţiuni $e (oluntariat.a.<rganiarea i $erularea $e acti(it)i e*tracurriculare ce contribuie $irect la atingerea
ș ț
obiecti(elor curriculare. b. <rganiarea i $erularea $e acti(it)i e*tracurriculare ce contribuie $irect la $e(oltarea
ș ț
instituional)
ț
c. <rganiarea $e acti(it)i e*tracurriculare i $e (oluntariat propuse $e beneficiarii pentru
ț ș
e$ucaie
ț
$. Înc!eierea unor parteneriate i colabor)ri cu instituii publicei pri(ate pentru $esf)urarea
ș ț ș ș
acti(it)ilor e*tracurriculare i $e (oluntariat
ț ș
2.5 ormarea $eprin$erilor $e stu$iu in$i(i$ual şi +n ec!ip) +n (e$erea form)rii/$e(olt)rii competenţei $e =a+n()ţa s) +n(eţi#.
a.>alorificarea ac!iiţiilor anterioare $e +n()ţare ale e$ucabililor cunoştinţe, competenţe,atitu$ini etc. +n acti(it)ţi $e +n()ţare b.8reocupare pentru $e(oltarea la ele(i a capacit)ţilor $e a culege şi $e a structurainformaţiilec.4ntegrarea +n procesul $i$actic a unor acti(it)ţi $e auto+n()ţare sau +n()ţare autocon$us) $eele(i$.%i(ersificarea mo$ului $e transmitere a informaţiilor e.(i$enţa ele(ilor cu ne(oi speciale şi a celor capabili $e performanţ)2
 
f.:cti(itate $iferenţiat), acti(itate $e grup pentru $e(oltarea abilit)ţilor $e formare
+e-plu:
- pre$area la clas) s-a f)cut prin centrarea $emersului $i$actic asupra ele(ilor, prin urm)rirea permanent) a obţinerii performanţei şcolare?- +n procesul instructi(-e$ucati( am utiliat i meto$e i strategii $i$actice care s) stimulee
ș ș
implicarea acti(), g3n$irea ele(ului şi s)-i formee $eprin$eri $e stu$iu- +n()ţarea prin proiecte, in(estigaia sau portofoliile?
ț
- am aplicat constant meto$e $i$actice acti(-participati(e +n ca$rul orelor $e@ at3t pentru$e(oltarea competenţelor, abilit)ţilor şi $eprin$erilor intelectuale, c)t i a celor practice.
ș
- am utiliat te!nicilor şi mi9loacelor &4C +n ca$rul orelor $e curs proiector multime$ia,internet, platforme e$ucaţionale, platforme e-learning, preent)ri 8oAer 8oint, at3t pentru proiectarea şi $erularea procesului instructi(-e$ucati(, c3t şi pentru e(aluarea unor proiecterealiate $e c)tre ele(ii mei?- am organiat $erularea unor acti(it)ţi e*tracolare i e*tracurriculare +n ca$rul proiectului
ș ș
Bcoala altfel# ...., ....., ..... ?- am promo(at stu$iul in$i(i$ual şi lucrul +n ec!ip) +n ca$rul proiectelor e$ucaţionale$erulate $e c)tre ele(ii mei pe parcursul anului şcolar?- am mobiliat ele(ii s) se implice +n actiunile $e (oluntariat $erulate +n şcoal) $e e*.str3ngerea unor bunuri şi pro$use $estinate onelor ţ)rii lo(ite $e ninsorile abun$ente $intimpul iernii, implicare +n acti(it)i ecologice locale sau integrate 'trategei Naionale $e
ț ț
:ciune Comunitar) acti(it)i $e (oluntariat +n care i-am implicat pe ele(ii $in clasa mea,
ț ț
la Centrul pentru copiii cu $iabilit)i i la C)minul pentru persoane $e (3rsta a 444-a @ .
ț ș
. +valuarea re)ultatelor /nvţrii
.1 :sigurarea transparenei criteriilor, a proce$urilor $e e(aluare şi a reultatelor acti(it)ilor $e
ț ț
e(aluare.a.laborarea $e in$icatori şi $escriptori $e performanţ) pentru fiecare competenţ), potri(itstan$ar$elor curriculare $e performanţ) şi comunicarea/afişarea acestora b.ealiarea baremului $e notare pentru orice test/lucrare $e e(aluare scris) şi comunicareaacestuia ele(ilor c.:nalia reultatelor e(alu)rii şi informarea ele(ilor cu pri(ire la notele obţinute la $ataconsemn)rii acestora +n catalog, +n preenţa obligatorie a ele(ilor .2 :plicarea testelor pre$icti(e, interpretarea şi comunicarea reultatelor.a.ormularea itemilor +n concor$anţ) cu obiecti(ele e(alu)rii, conţinuturile e(alu)rii şistan$ar$elor $e performanţ) b.tiliarea itemilor obiecti(i, semi-obiecti(i şi subiecti(ic.8reentarea baremelor $e corectare şi notare$.:nalia a$ministr)rii testului şi +ntocmirea matricei $e specificaţiee.'tabilirea şi aplicarea $e m)suri $e ameliorare/$e(oltare +n urma e(alu)rilor :plicarea testelor iniţiale şi interpretarea lor cu rol $e $iagno)

Răsplătiți-vă curiozitatea

Tot ce doriți să citiți.
Oricând. Oriunde. Orice dispozitiv.
Anulați oricând
576648e32a3d8b82ca71961b7a986505