Sunteți pe pagina 1din 99

LEGE nr.

50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executrii


lucrrilordeconstruciiRepublicare*)
Forma sintetic la data 19aug2016. Acest act a fost creat utiliznd tehnologia SintActActe Sintetice. SintAct i tehnologia
ActeSinteticesuntmrcinregistratealeWoltersKluwer.

(ladata23nov2009reglementatdeNormeMetodologicedin2009)
(ladata12sep2005reglementatdeNormeMetodologicedin2005)

CAPITOLULI:Autorizareaexecutriilucrrilordeconstrucii
Art.1

(ladata23nov2009Art.1dincapitolulIreglementatdeArt.13dincapitolulI,sectiunea4dinNorme
Metodologicedin2009)
(la data 23nov2009 Art. 1 din capitolul I reglementat de Art. 1 din capitolul I, sectiunea 1 din Norme
Metodologicedin2009)

(1)Executarea lucrrilor de construcii este permis numai pe baza unei autorizaii de


construire sau de desfiinare, emis n condiiile prezentei legi, la solicitarea titularului
unui drept real asupra unui imobil teren i/sau construcii identificat prin numr
cadastral,ncazulncarelegeanudispunealtfel.
(ladata14feb2009Art.1,alin.(1)dincapitolulImodificatdeArt.I,punctul1.dinOrdonantaurgenta
214/2008)

(2)Construciilecivile,industriale,inclusivcelepentrususinereainstalaiiloriutilajelor
tehnologice, agricole sau de orice alt natur se pot realiza numai cu respectarea
autorizaiei de construire, emis n condiiile prezentei legi, i a reglementrilor privind
proiectareaiexecutareaconstruciilor.
(3)Prin excepie de la prevederile alin. (1), executarea lucrrilor de construcii cu
caracter special, care se realizeaz n baza tratatelor/acordurilor n vigoare la care
Romnia este parte, se reglementeaz prin aranjamentele de implementare/ acordurile
tehnice/nelegerile/memorandumuriledeimplementareatratatelorrespective,adoptate
potrivitlegislaieinvigoare,cucondiiaavizriidocumentaieitehnicepotrivitlegislaiei
nvigoare.
(ladata18iul2016Art.1,alin.(2)dincapitolulIcompletatdeArt.1,punctul1.dinLegea148/2016)

prevederidinArt.1dincapitolulI,sectiunea1(NormeMetodologicedin2009)ladata23nov2009pentruArt.1din
capitolulI
Art.1:Asigurareacadruluiunitaralautorizrii
Prezentelenormemetodologiceaucaobiectpunerealadispoziiacelorinteresaidindomeniulexecutriilucrrilordeconstrucii
administraiapubliclocalicentral,investitori,proiectani,instituiiiautoritiavizatoareprivindautorizarealucrrilorde
construcii,precumiexecutaniaunuiactnormativdetaliatpentruaplicareaunitaraprevederilorLegii,ncorelareicu
prevedericuaplicabilitatendomeniulautorizriiexecutriilucrrilordeconstruciialealtoractenormativenvigoare,privind:
proceduradeautorizare,formularelenecesareautorizriiicriteriilepentrustabilireaconinutuluidocumentaiilornecesare
autorizrii,nconformitatecuconinutulcadrureglementatprinanexanr.1laLege.
prevederidinArt.13dincapitolulI,sectiunea4(NormeMetodologicedin2009)ladata23nov2009pentruArt.1
dincapitolulI
Art.13:Principiulautorizriiexecutriilucrrilordeconstrucii
(1)Potrivitprevederilorart.1ialeart.2alin.(2)dinLege,executarealucrrilordeconstruciiestepermisnumainbazaicu
respectareauneiautorizaiideconstruire/desfiinareemisdeautoritileadministraieipublicelocale,lasolicitareatitularului
unuidreptrealasupraunuiimobiltereni/sauconstruciiidentificatprinnumrcadastral,ncondiiileLegii,ntemeiulicu
respectareaprevederilordocumentaiilordeurbanism,legalaprobate,acerinelorimpuseprincertificatuldeurbanism,
avizele/acordurileexprimate,precumi,dupcaz,prinpuncteledevedere/acteleadministrativealeautoritilorpentruprotecia
mediuluicompetente.
(2)nconformitatecudispoziiileLegii,lucrriledeconstruciimenionatelaalin.(1)suntoperaiunilespecificeprincare:
a)serealizeaz(edific)construciideoricefel
b)sedesfiineazconstruciii/sauamenajriasimilabileconstruciilor.
1.
Legeanr.50/1991consacrnart.1alin.(1)principiulpotrivitcucareexecutarealucrrilordeconstruciiestepermisnumaipe
bazauneiautorizaiideconstruiresaudedesfiinare.
2.
Aceastautorizaiedeconstruiresaudedesfiinareseemitelasolicitareatitularuluiunuidreptrealasupraunuiimobilteren
i/sauconstrucii.
3.
Preocuprinprivinareglementriiconstruciilorauexistatncdinantichitate1.Astfel,RegulamentulorauluiPergamobliga,de
exemplu,constructoriisrespectemaimultenormedeigienisecuritate.nRomaantic,seconstatexistenaservituilorde
nlime,deperspectiv,dealiniere,dedistanntrecldiri,devedereideestetic.
4....citestemaideparte(15)
WoltersKluwer,Legeaprivindautorizareaexecutariilucrarilordeconstructiidin30mai2015,WoltersKluwer

Art.2
(1)Autorizaia de construire constituie actul final de autoritate al administraiei publice
locale pe baza cruia este permis executarea lucrrilor de construcii corespunztor
msurilor prevzute de lege referitoare la amplasarea, conceperea, realizarea,
exploatareaipostutilizareaconstruciilor.
(ladata14feb2009Art.2,alin.(1)dincapitolulImodificatdeArt.I,punctul2.dinOrdonantaurgenta
214/2008)
prevederidinArt.2dincapitolulI,sectiunea1(NormeMetodologicedin2009)ladata23nov2009pentruArt.2,
alin.(1)dincapitolulI
Art.2:Proceduradeautorizareaexecutriilucrrilordeconstrucii
(1)Autorizareaexecutriilucrrilordeconstruciireprezintexercitareaautoritiidectreadministraiapublicjudeeani
local,dupcaz,precumidectreadministraiapubliccentral,nsituaiileprevzutedeLege,cuprivirelapunereanaplicare
aprevederilordocumentaiilordeamenajareateritoriuluiideurbanism,aprobatepotrivitlegii,careseconstituientemeijuridic
pentrurealizareadelucrrideconstrucii.
[...]

(2)Autorizaia de construire se emite n baza documentaiei pentru autorizarea


executrii lucrrilor de construcii, elaborat n condiiile prezentei legi, n temeiul i cu
respectareaprevederilordocumentaiilordeurbanism,avizateiaprobatepotrivitlegii.
(ladata14oct2009Art.2,alin.(2)dincapitolulImodificatdeArt.I,punctul1.dinLegea261/2009)
(ladata23nov2009Art.2,alin.(2)dincapitolulIreglementatdeArt.13dincapitolulI,sectiunea4din
NormeMetodologicedin2009)
prevederidinArt.2dincapitolulI,sectiunea1(NormeMetodologicedin2009)ladata23nov2009pentruArt.2,
alin.(2)dincapitolulI
Art.2:Proceduradeautorizareaexecutriilucrrilordeconstrucii
[...]
(2)Ansambluloperaiunilorlanivelulautoritilorabilitateprinlege,precumialsolicitantuluinraportcuacestea,careconduce
laemitereaautorizaieideconstruire/desfiinare,constituieproceduradeautorizareaexecutriilucrrilordeconstrucii,denumit
ncontinuareproceduradeautorizare.
[...]
prevederidinArt.13dincapitolulI,sectiunea4(NormeMetodologicedin2009)ladata23nov2009pentruArt.2,
alin.(2)dincapitolulI
Art.13:Principiulautorizriiexecutriilucrrilordeconstrucii
(1)Potrivitprevederilorart.1ialeart.2alin.(2)dinLege,executarealucrrilordeconstruciiestepermisnumainbazaicu
respectareauneiautorizaiideconstruire/desfiinareemisdeautoritileadministraieipublicelocale,lasolicitareatitularului
unuidreptrealasupraunuiimobiltereni/sauconstruciiidentificatprinnumrcadastral,ncondiiileLegii,ntemeiulicu
respectareaprevederilordocumentaiilordeurbanism,legalaprobate,acerinelorimpuseprincertificatuldeurbanism,
avizele/acordurileexprimate,precumi,dupcaz,prinpuncteledevedere/acteleadministrativealeautoritilorpentruprotecia
mediuluicompetente.
(2)nconformitatecudispoziiileLegii,lucrriledeconstruciimenionatelaalin.(1)suntoperaiunilespecificeprincare:
a)serealizeaz(edific)construciideoricefel
b)sedesfiineazconstruciii/sauamenajriasimilabileconstruciilor.

(21)Procedura de autorizare a executrii lucrrilor de construcii ncepe odat cu


depunerea cererii pentru emiterea certificatului de urbanism n scopul obinerii, ca act
final,aautorizaieideconstruireicuprindeurmtoareleetape:
(ladata23nov2009Art.2,alin.(2^1)dincapitolulIreglementatdeanexa2dinNormeMetodologice
din2009)
(ladata23nov2009Art.2,alin.(2^1)dincapitolulIreglementatdeanexa1dinNormeMetodologice
din2009)
(ladata23nov2009Art.2,alin.(2^1)dincapitolulIreglementatdeArt.2dincapitolulI,sectiunea1din
NormeMetodologicedin2009)

a)emitereacertificatuluideurbanism
b)emiterea punctului de vedere al autoritii competente pentru protecia mediului
pentru investiiile care nu se supun procedurilor de evaluare a impactului asupra
mediului
c)notificareadectresolicitantaautoritiiadministraieipublicecompetentecuprivire
la meninerea solicitrii de obinere, ca act final, a autorizaiei de construire, pentru
investiiilelacareautoritateacompetentpentruproteciamediuluiastabilitnecesitatea
evalurii impactului asupra mediului i a emis ndrumarul conform legislaiei privind
evaluareaimpactuluianumitorproiectepubliceiprivateasupramediului

d)emitereaavizeloriacordurilor,precumiaactuluiadministrativalautoritiipentru
protecia mediului competente privind investiiile evaluate din punctul de vedere al
impactuluiasupramediului
e)elaborarea documentaiei tehnice necesare pentru autorizarea executrii lucrrilor de
construcii,denumitncontinuaredocumentaietehnicD.T.
f)depunerea documentaiei pentru autorizarea executrii lucrrilor de construcii la
autoritateaadministraieipublicecompetente
g)emitereaautorizaieideconstruire.
(ladata14oct2009Art.2,alin.(2^1)dincapitolulImodificatdeArt.I,punctul2.dinLegea261/2009

prevederidinanexa2(NormeMetodologicedin2009)ladata23nov2009pentruArt.2,alin.(2^1)dincapitolulI

ANEXANr.2:
CONINUTULSIMPLIFICATALDOCUMENTAIEITEHNICED.T.

PIESESCRISE
PIESEDESENATE
TIPURILEDECONSTRUCII
MEMORIUCUPRINZND
REFERATEDE AVIZEIACORDURI
PROVIZORII
DESCRIEREASUMARA
VERIFICARE
ARHITECTURA
STRUCTUR
UTILITIURBANESPECIFICE
prevzutelaart.3alin.(1) LUCRRILOR
PROIECT
Plancons
lit.d),g)ih)dinLege
truciisub
Punctulde
pentrucareautorizaiade
terane
vedere/
Planurile
Sistemul Plan
construireseemitenbaza
(reele
actuladmi
tuturornivel
Toate
Planfundaii
Arhitectura
Sistemulde
Numrulde Amenajri
Cerina
Plande
Seciune
constructiv
Planfundaii
sptur
documentaiilortehnice
tehnico
Principalele
Structura Cerina
Cerina
Alimentare
Alimentare
Alimentare
Alimentare
nistratival
Prevenirea
Protecia
urilorfaadele
(amplasare
Dategene
suprafaa
acoperire
niveluri/
Instalaiile
exterioare
Rezisten
TelecomuProtecia
situaiesc.
caracte
(fundaii,
(alipirela
(pentru
D.T.cuconinutsimplificatn
edilitare)
materiale
sistemul Siguranan
Securitate
cuap
cuenergie
cugaze
cuenergie
autoritii
istingerea
sntii
(inclusival
(vederi/
indepen
construit
rale (teras/
nlimeala
aferente
circulaii
mecanici
nicaii
civil1:2000/
risticsc.
stlpi,
calcan)sc.
alipirela
raportcuconinutulcadru
sc.1:2000
utilizate
constructiv exploatare
laincendiu
canalizare
electric
naturale
termic
competente
incendiilor
populaiei
acope
desfurri)
dent)sc.
desfurat
arpant)
streain carosabile
stabilitate
1:100 1:100centuri,
1:100
calcan)
prevzutnanexanr.1la
/1:100
pentru
riului)sc.
sc.1:100
1:100
*
planee)sc.1:100
Lege
protecia
1:100
mediului
1.Construciiiamenajriurbanepentruspaiipubliceprevzutelaart.3alin.(1)lit.d)ih)dinLege
mprejmuiri


mobilierurban,amenajri
despaiiverzi,parcuri,locuri

dejoaciagrement
pieeilucrride


amenajarespaiipublice
copertineipergolen

spaiipublice
2.Construciipentrucampinguriprevzutelaart.3alin.(1)lit.g)dinLege
taberedecorturi,csue


saurulote
3.Construciipentrumiccomerstradal,expunereiafiajprevzutelaart.3alin.(1)lit.h)dinLege
chiocuri,tonete,cabine,

spaiideexpunere
corpuriipanourideafiaj,

firmeireclame
4.Construciipentruanexegospodretiprevzutelaart.3alin.(1)lit.h)dinLege
buctriidevar

grajduri(pentruanimale
mari)
hambare,fnare,ptule
magazii,oproane,garaje

spaiipentruactiviti

meteugreti
5.Construciipentruanexegospodretialeexploataiiloragricolesituatenextravilanprevzutelaart.3alin.(1)
lit.h)dinLege
saivane,padocuri,
adposturiiocoalepentru
animale,platformefuraje,
spaiipentrucazare
temporarpetimpul

campaniiloragricole
trguriioboareperiodice

LEGENDA:
Pieseobligatorii
Pieseopionale(recomandabile)
Nuecazul
NOT:*NumaipentruconstruciicuAriadesfurat>100,0m2

ANEXANr.3:
CARTUmodelconformanexeinr.1laLege
Potrivitprevederilorcuprinselapct.A.,titlulII,ultimulalineat,pct.B.,titlulII,ultimulalineat,pct.C.,titlulII,ultimulalineatdin
Anexanr.1laLege:
FiecareplanprezentatncadrulSeciuniiIIPIESEDESENATEvaaveanparteadreaptjosuncartu,carevacuprinde:
numelefirmeisaualproiectantuluielaborator,numruldenmatricularesaunumrulautorizaiei,dupcaz,titlulproiectuluiial
planei,numrulproiectuluiialplanei,dataelaborrii,numele,calitateaisemnturaelaboratorilorialeefuluideproiect.
7 5
VERIFICATOREXPERT
NUME
)

SEMNTURA

CERINA8)

REFERATdeverificare/RAPORTde
expertiztehnictitlu/nr./data9)

Beneficiar:

Proiectnr.10)

SPECIFICAIE6)

NUME5

SEMNTURA

Scara:

Titluproiect:2

Faza:11

EFPROIECT

PROIECTAT

Data:4)

Titluplana:3)

Plananr.12)

DESENAT

___________
NOT:
Modeluldecartuprezentatarecaracterinformativ,fiecareelaboratoravndlibertateadeaprezentaunaltformat,cucondiia
furnizriituturordatelorceruteprinanexanr.1laLege
Semnificaianscrisurilordinrubricilecartuuluiesteurmtoarea:
1
)numelefirmeiSocietatecomercial/Biroudearhitectursaualproiectantuluielaboratorpersoanfizicautorizat,
numruldenmatricularesaunumrulautorizaiei
2
)titluldocumentaiei
3
)titlulplaneii,dupcaz,al"obiectului
4
)dataelaborriidocumentaiei
5
)numeleititlulprofesional
6
)calitateaelaboratorilor(exclusivpentrufirme)nconformitatecucompeteneleprofesionaleprevzutedeLege
7
)calitateadeverificatordeproiecte/experttehnic,dupcaz
8
)cerinadecalitateconformLegiinr.10/1995pentrucaresafcutverificarea
9
)titlulreferatuluideverificare/expertizeitehnicenr.idataacestuia
10
)numruldocumentaieilaelaborator
11
)fazadeproiectareconformsolicitrii:D.T.A.C/D.T.A.D./D.T.O.E.,dupcaz

ANEXANr.4:
TAMPILAMODEL"ANEXLACERTIFICATULDEURBANISM

CONSILIULJUDEEAN
BISTRIANSUD
ANEX
LA
CERTIFICATULDEURBANISM
Nr............din...............20....
Arhitectef,
....................
tampilamodelpentruConsiliuljudeean

JUDEULBISTRIANSUD
PRIMRIAORAULUINSUD
ANEX
LA
CERTIFICATULDEURBANISM
Nr............din..............20....
Arhitectef,
........................
tampilamodelpentruPrimrieora

JUDEULBISTRIANSUD
PRIMRIAMUNICIPIULUIBISTRIA
ANEX
LA

CERTIFICATULDEURBANISM
Nr............din...............20....
Arhitectef,
....................
tampilamodelpentruPrimriemunicipiu

JUDEULBISTRIANSUD
PRIMRIAORAULUI
BUDACUDEJOS
ANEX
LA
CERTIFICATULDEURBANISM
Nr............din..............20....
Arhitectef,*
tampilamodelpentruPrimriecomun
___________
*
)Sevasemnadepersoanacuresponsabilitatendomeniulamenajriiteritoriuluiiurbanismului.

ANEXANr.5:
TAMPILAMODEL"VIZATSPRENESCHIMBARE

CONSILIULJUDEEAN
BISTRIANSUD
VIZATSPRENESCHIMBARE
construire
Anexalaautorizaiade____________desfiinare
Nr............din..............20....
Arhitectef,
....................
tampilamodelpentruConsiliuljudeean

JUDEULBISTRIANSUD
PRIMRIAORAULUI
NSUD
VIZATSPRENESCHIMBARE
construire
Anexalaautorizaiade____________desfiinare
Nr............din..............20....
Arhitectef,
....................
tampilamodelpentruPrimrieora

JUDEULBISTRIANSUD
PRIMRIAMUNICIPIULUI
BISTRIA
VIZATSPRENESCHIMBARE
construire
Anexalaautorizaiade____________desfiinare
Nr............din..............20....
Arhitectef,
.........................
tampilamodelpentruPrimriemunicipiu

JUDEULBISTRIANSUD
PRIMRIACOMUNEI
BUDACUDEJOS
VIZATSPRENESCHIMBARE
construire
Anexalaautorizaiade____________desfiinare
Nr............din..............20....
Arhitectef,
..................
tampilamodelpentruPrimriecomun
___________
*)Sevasemnadepersoanacuresponsabilitatendomeniulamenajriiteritoriuluiiurbanismului.
prevederidinArt.2dincapitolulI,sectiunea1(NormeMetodologicedin2009)ladata30iul2010pentruArt.2,
alin.(2^1)dincapitolulI
Art.2:Proceduradeautorizareaexecutriilucrrilordeconstrucii
[...]
(3)nnelesulprevederilorart.2alin.(21)dinLege,proceduradeautorizarecarencepeodatcudepunereacereriideemitere
acertificatuluideurbanism,cumenionareanmodexpresascopuluisolicitriiactului,princaresolicitantulianuninteniade
aobine,caactfinal,autorizaiadeconstruireconstituieansambluloperaiunilorlaniveluladministraieipublicelocale/judeene
careaucafinalitateautorizareaexecutriilucrrilordeconstrucii.

(4)Formularelecareseutilizeazncadrulproceduriideautorizaresuntprezentatenanexanr.1"FORMULARE".
prevederidinanexa1(NormeMetodologicedin2009)ladata30iul2010pentruArt.2,alin.(2^1)dincapitolulI
[...]
F.15
Ctre,
............................................................
[conductorulautoritiiadministraieipubliceemitente*)]
COMUNICAREprivindncheiereaexecuieilucrrilor
Subsemnatul1)...............................................................,CNP|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,cudomiciliul2)/sediulnjudeul
...................,municipiul/oraul/comuna.................................,satul...............,sectorul....,codpotal.................,str.
.............................nr.......,bl......,sc.....,et.....,ap......,telefon/fax............................,email......................,titularal
Autorizaieideconstruire/desfiinarenr...............din................,emispentruexecutarealucrrilordeconstruciiprivind
construirea/desfiinareaconstruciiloriamenajrilor3).......................................................................
................................................................................................................nvaloarede............................lei,
Aduclacunotin
Cladatade4)......................ora............,aufostfinalizatelucrriledeconstruciiautorizatepentruimobilultereni/sau
construcii,situatnjudeul.................................................,municipiul/oraul/comuna....................,satul
...........................,sectorul......................,codpotal.................,str......................nr.......,bl.......,sc.....,et.......,ap.
......,Carteafunciar3)................................................................................................Fiabunuluiimobil
..............................................................................................saunr.cadastral
................................................................................................
Semntura5).....................................L.S.
Data.................................
___________
PRECIZRIprivindcompletareaformularului:
*
)Secompleteaz,dupcaz:preedinteleConsiliuluijudeean............
primarulGeneralalmunicipiuluiBucureti
primarulsectorului.......almunicipiuluiBucureti
primarulmunicipiului.....................................
primaruloraului..........................................
primarulcomunei.........................................
1
)Titularulautorizaiei(Numeleiprenumelepersoaneifizice,saualreprezentantuluipersoaneijuridiceinclusivcalitatea
acestuia)
2
)Adresapotal(apersoaneifizicesauasediuluisocialalpersoaneijuridice)
3
)Senscriudateledeidentificaredinautorizaie(denumirealucrrii,capacitateaicategoriadelucrridinautorizaie)
4
)Datanceperiiexecutriilucrrilortrebuieanunatcuminim10zilenainte
5
)Seaplicsigiliul,ncazulpersoanelorjuridice
NOT:
Formularulpentruntiinareaprivindncepereaexecutriilucrrilorautorizateseanexeazlaautorizaiade
construire/desfiinarendouexemplare.
Titularulautorizaieiesteobligatspstrezepeantierunexemplaralacesteintiinri,cunumrulidatanregistrriila
emitent.
16._
F.16
Ctre,
INSPECTORATULTERITORIALNCONSTRUCII.......................................
COMUNICAREprivindncheiereaexecuieilucrrilor
Subsemnatul1).....................................................................,CNP|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,cudomiciliul2)/sediuln
judeul...................,municipiul/oraul/comuna........................................,satul...................,sectorul....,codpotal
.................,str.........................nr..............,bl......,sc.....,et.....,ap......,telefon/fax............................,e
mail............................,titularalAutorizaieideconstruire/desfiinarenr...............din......................,emispentru
executarealucrrilordeconstruciiprivindconstruirea/desfiinareaconstruciiloriamenajrilor3).............................
......................................................................................................................
......................................................................................................................nvaloarede............................lei,
Aduclacunotin
Cladatade4).........................ora...............,aufostfinalizatelucrriledeconstruciiautorizatepentruimobilultereni/sau
construcii,situatnjudeul....................................................,municipiul/oraul/comuna...........................,satul
..........................................,sectorul......,codpotal.................,str............................nr.......,bl.......,sc.....,et.......,
ap.......,Carteafunciar3)......................................................................................................Fiabunuluiimobil
....................................................................................................saunr.cadastral
..................................................................
Anexez,ncopiedovadaachitriicoteide0,1%dinvaloarealucrrilorautorizate,nconformitatecuprevederileLegiinr.
50/1991privindautorizareaexecutriilucrrilordeconstrucii,republicat,cumodificrileicompletrileulterioare.
Semntura5).....................................L.S.
Data.................................
___________
PRECIZRIprivindcompletareaformularului:
1
)Titularulautorizaiei(Numeleiprenumelepersoaneifizice,saualreprezentantuluipersoaneijuridiceinclusivcalitatea
acestuia)
2
)Adresapotal(apersoaneifizicesauasediuluisocialalpersoaneijuridice)
3
)Senscriudateledeidentificaredinautorizaie(denumirealucrrii,capacitateaicategoriadelucrridinautorizaie)
4
)Datanceperiiexecutriilucrrilortrebuieanunatcuminim10zilenainte
5
)Seaplicsigiliul,ncazulpersoanelorjuridice
NOT:

Formularulpentruntiinareaprivindncepereaexecutriilucrrilorautorizateseanexeazlaautorizaiade
construire/desfiinarendouexemplare.
Titularulautorizaieiesteobligatspstrezepeantierunexemplaralacesteintiinri,cunumrulidatanregistrriila
InspectoratulTeritorialnConstrucii....................................
prevederidinanexa1(NormeMetodologicedin2009)ladata17dec2013pentruArt.2,alin.(2^1)dincapitolulI

ANEXANr.1:FORMULARE
1._
(1)_
F.1
Ctre,
............................................................
[conductorulautoritiiadministraieipubliceemitente*)]
CEREREpentruemitereacertificatuluideurbanism
Subsemnatul1)........................................................,CNP|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,cudomiciliul/sediul2)njudeul
....................................,municipiul/oraul/comuna.................................,satul..................................,sectorul....,cod
potal.................,str....................................nr.......,bl......,sc.....,et.....,ap......,telefon/fax...................,email
..........................................................,ncalitatede/reprezentantal.....................................CUI
.......................................,
nconformitatecuprevederileLegiinr.50/1991,privindautorizareaexecutriilucrrilordeconstrucii,republicat,cumodificrile
icompletrileulterioare,solicitemitereacertificatuluideurbanismnscopul**):
.............................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
|_|1.Elaborareadocumentaieipentruautorizareaexecutriilucrrilordeconstrucii,nconformitatecuprevederileart.3alin.
(1)dinLege,privind:
|_|1.1.Lucrrideconstruire
|_|1.2.Lucrridedesfiinare
|_|a)lucrrideconstruire,reconstruire,consolidare,modificare,extindere,reabilitare,schimbarededestinaiesauderepararea
construciilordeoricefel,precumiainstalaiiloraferenteacestora,cuexcepiacelorprevzutelaart.12dinLegeanr.50/1991
|_|b)lucrrideconstruire,reconstruire,extindere,reparare,consolidare,protejare,restaurare,conservare,precumioricealte
lucrri,indiferentdevaloarealor,careurmeazsfieefectuatelaconstruciireprezentndmonumenteistorice,stabilitepotrivit
legii
|_|c)lucrrideconstruire,reconstruire,modificare,extindere,reparare,modernizareireabilitareprivindciledecomunicaiede
oricefel,drumurileforestiere,lucrriledeart,reeleleidotriletehnicoedilitare,lucrrilehidrotehnice,amenajriledealbii,
lucrriledembuntirifunciare,lucrriledeinstalaiideinfrastructur,lucrrilepentrunoicapacitideproducere,transport,
distribuieaenergieielectricei/sautermice,precumidereabilitareiretehnologizareacelorexistente
|_|d)mprejmuiriimobilierurban,amenajridespaiiverzi,parcuri,pieeialtelucrrideamenajareaspaiilorpublice
|_|e)lucrrideforajeiexcavrinecesarepentruefectuareastudiilorgeotehniceiaprospeciunilorgeologice,proiectareai
deschidereaexploatrilordecariereibalastiere,asondelordegazeipetrol,precumiaaltorexploatridesuprafasau
subterane
|_|f)lucrri,amenajriiconstruciicucaracterprovizoriu,necesarenvedereaorganizriiexecutriilucrrilor,ncondiiile
prevzutelaart.7alin.(11)dinLegeanr.50/1991
|_|g)organizareadetaberedecorturi,csuesaurulote
|_|h)lucrrideconstruciicucaracterprovizoriu,chiocuri,tonete,cabine,spaiideexpuneresituatepecileispaiilepublice,
corpuriipanourideafiaj,firmeireclame,precumianexelegospodretialeexploataiiloragricolesituatenextravilan
|_|i)cimitirenoiiextinderi.
|_|2.Operaiuninotarialeprivindcirculaiaimobiliar:
|_|vnzri,|_|cumprri,|_|concesionri,
|_|cesionri,|_|dezmembrri,|_|parcelri,
|_|comasri,|_|partaje,|_|succesiunietc.
|_|3.Adjudecareaprinlicitaieaproiectriilucrrilorpublice(denumire)***).................................................................
|_|4.Cererinjustiie
|_|5.Altescopuriprevzutedelege(definire)***)
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
pentruimobilul|_|tereni/sau|_|construcii,situatnjudeul..................................................,municipiul/oraul/comuna
..........................................,satul...........................................,sectorul......,codpotal..................,str.
...........................................nr.......,bl.......,sc.....,et.......,ap.......,sauidentificatprin3)
..................................................
nsprijinulidentificriiimobiluluianexez:
planulcadastral/topograficactualizatlazi,scara1:...........,precumiextrasuldecartefunciarpentruinformare,eliberatede
OCPI4)
.................................................................................................................
Suprafaaterenuluii/sauconstrucieipentrucaresolicitcertificatuldeurbanismestede............m2.
Data......................................................................
Semntura5)
L.S.
___________
*
)Secompleteaz,dupcaz:
preedinteleConsiliuluijudeean
primarulGeneralalmunicipiuluiBucureti
primarulsectorului.......almunicipiuluiBucureti

primarulmunicipiului
primaruloraului
primarulcomunei
**
)Seintroduce"X"ncasetiseanuleazcenucorespunde
***
)Sefaceprecizarea,dupcaz
(2)_
PRECIZRIprivindcompletareaformularului
Cererepentruemitereacertificatuluideurbanism
1)Numeleiprenumelesolicitantului:
persoanfizicsau
reprezentantalfirmei(persoanjuridic),cuprecizareadenumiriiacesteia,precumiacalitiisolicitantuluincadrulfirmei.
2)Domiciliul/sediulfirmei:
Pentrupersoanfizic:
secompleteazcudateprivinddomiciliulacesteia.
Pentrupersoanjuridic:
secompleteazcudateprivindsediulsocialalfirmei.
3)Alteelementedeidentificare:
nsituaiancareamplasamentulimobiluluinuesteevideniatnplanurilecadastralesautopograficealelocalitii/teritoriului
administrativ(lascrile1:500,1:2000sau1:10.000,dupcaz)aflatengestiuneaoficiuluidecadastruipublicitateimobiliar
teritorial,pentruidentificareaimobiluluisolicitantulvaputeaprezenta,dupcaz,informaiiprivind:
localitatea,numrulcadastralinumruldecartefunciar,ncazulncarelegeanudispunealtfelsau
elementedereper,generalcunoscutesau
numruldeordineisuprafaadeterennscrisenRegistrulagricolsau
plandesituaieextrasdincadrulunorstudiii/sauplanuriurbanisticeelaborateanteriornzon.
4)Planuricadastrale/topografice,cuevideniereaimobilelorncauz,astfel:
pentruimobilelenenscrisenevideneledecadastruipublicitateimobiliar:Plandencadrarenzon,launadinscrile
1:10.000,1:5.000,1:2.000,1:1.000,1:500,dupcaz,eliberat,lacerere,dectreoficiuldecadastruipublicitateimobiliar
pentruimobilelenscrisenevideneledecadastruipublicitateimobiliar:Extrasdinplanulcadastraldepeortofotoplani
extrasuldecartefunciarpentruinformareactualizatlazi,eliberate,lacerere,dectreoficiuldecadastruipublicitate
imobiliar.
5)Larubrica"Semntura":
sevanscrieinclarnumelesolicitantului:persoanfizicsaureprezentantalpersoaneijuridice.
2._
F.2
ROMNIA
..........................................................*)
Arhitectef
Nr..........din...............
Doamnei/Domnului
PRIMAR**)......................................................
AvndnvedereCerereanr............din...................pentruemitereacertificatuluideurbanismiaautorizaieide
construire/desfiinare,naintatde1)..................................................................,cudomiciliul2)/sediulnjudeul
............................,municipiul/oraul/comuna..........................,satul...............................,sectorul.......,codpotal
....................,str..........................nr.......,bl......,sc.....,et.......,ap......,telefon/fax...............................,email
...............................,nregistratlanr..................din.................20.....,
pentruimobilultereni/sauconstrucii,situatnjudeul
...........................................................................,municipiul/oraul/comuna..........................................,satul
.........................................,sectorul........,codpotal......................,str..........................................nr.........,bl..........,
sc......,et.......,ap........,sauidentificatprin3)
...................................................................................................................
nscopul4)....................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
nconformitatecuprevederileart.4alin.(1)lit.......***)dinLegeanr.50/1991privindautorizareaexecutriilucrrilorde
construcii,republicat,cumodificrileicompletrileulterioare,vrugmsnecomunicaiavizuldvs.ntermende5ziledela
datanregistrriiprezentei.
Anexm3)
..................................................................................................................
..................................................................................................................
Arhitectef,
..
(numele,prenumeleisemntura)
L.S.
____
1
)Numeleiprenumelesolicitantului.
2
)Adresasolicitantului.
3
)Datedeidentificareaimobiluluitereni/sauconstrucii.
4
)Scopulemiteriicertificatuluideurbanismconformprecizriisolicitantuluiformulatencerere.
*
)Secompleteaz,dupcaz:ConsiliulJudeean......................................................sauPrimriaMunicipiuluiBucureti.
**
)Secompleteaz,dupcaz:
almunicipiului................................................
aloraului......................................................
alcomunei.....................................................
alsectorului....almunicipiuluiBucureti.
***
)Senscrielit."a)",dacadresaesteemisdearhitectulefaljudeului,respectivlit."c)",dacadresaesteemisde
arhitectulefalmunicipiuluiBucureti.

F.3
ROMNIA
Judeul.....................................................................
PrimriaMunicipiului/Oraului/Comunei/Sectorului......................................................
(autoritateaadministraieipubliceemitente)
Primar
Nr..........din...............
Ctre...........................................................................................*)
Urmareadreseidvs.nr...........din..............,referitoarelaCerereanr............din................pentrueliberareacertificatuluide
urbanism,naintatde1)...............................................................,cudomiciliul2)/sediulnjudeul
.................................,municipiul/oraul/comuna..............................................,satul....................................,sectorul
............,codpotal....................,str...............................................nr.......,bl......,sc.....,et.......,ap........,telefon/fax
.........................,email.......................,pentruimobilultereni/sauconstrucii,situatnjudeul
...........................................................................,municipiul/oraul/comuna..................................................,satul
...........................................,sectorul......,codpotal.................,str......................................................nr.......,bl.......,
sc.....,et.......,ap.......,sauidentificatprin3)....................................................................................................................
nscopul4)
....................................................................................................................
....................................................................................................................
nurmaanalizriidocumentaieitransmiseiaverificriidatelorexistente,seemiteurmtorul
AVIZ5)
....................................................................................................................
Prezentulavizestevalabilipentruemitereaautorizaieideconstruire/desfiinare.
Primar,
.
(numele,prenumeleisemntura)
L.S.
Secretar,

(numele,prenumeleisemntura)
Arhitectef**)
.
(numele,prenumeleisemntura)
____
1
)Numeleiprenumelesolicitantului.
2
)Adresasolicitantului.
3
)Datedeidentificareaimobilului.
4
)Scopulemiteriicertificatuluideurbanismconformprecizriisolicitantuluiformulatencerere.
5
)Sevorprecizaelementeleprivindregimuljuridic,economicitehnicaleimobiluluitereni/sauconstrucii,rezultatedin
documentaiiledeurbanismideamenajareateritoriuluiaprobate,precumidinhotrrileconsiliuluilocal.
*
)Sevanscrie"PreedinteleConsiliuluiJudeean........................."sau"PrimarulgeneralalmunicipiuluiBucureti",dupcaz.
**
)Sevasemnadearhitectulefsaupentruarhitectulefdepersoanacuresponsabilitatendomeniulamenajriiteritoriuluii
urbanismului,specificndusefunciaititlulprofesional,dupcaz.
F.4
ROMNIA
Judeul.....................................................................
Primriamunicipiului/oraului/comunei......................................
[autoritateaadministraieipubliceemitente*)]
Primar
Nr..........din...............
Ctre,CONSILIULJUDEEAN..........................................
Doamnei/DomnuluiArhitectef..............................
Urmarecereriinregistratcunr...........din....................,pentruemitereacertificatuluideurbanismsolicitatde1)
....................................................................................cudomiciliul2)/sediulnjudeul.........................,
municipiul/oraul/comuna.....................,satul.............................,sectorul.......,codpotal....................,str................nr.
......,bl......,sc.....,et.......,ap......,telefon/fax.........................,email.................................,pentruimobilulteren
i/sauconstrucii,situatnjudeul..................................,municipiul/oraul/comuna...................................,satul
.................................,sectorul......,codpotal.................,str.................................................nr.......,bl.......,sc.....,
et.......,ap.......,sauidentificatprin3)..........................................
nscopul4).............................................................
nconformitatecuprevederileLegiinr.50/1991,privindautorizareaexecutriilucrrilordeconstrucii,republicat,cumodificrile
icompletrileulterioare,vrugmsemiteiavizulstructuriidespecialitatedincadrulConsiliuluijudeeanasupraproiectului
(propunerii)de"Certificatdeurbanism"anexatprezentei.
Primar
................(numele,prenumeleisemntura)
L.S.
Secretar,
...............(numele,prenumeleisemntura)
Arhitectef*)
................(numele,prenumeleisemntura)
___________
1
)Numeleiprenumelesolicitantului
2
)Adresasolicitantului
3
)Datedeidentificareaimobiluluitereni/sauconstrucii
4
)Scopulemiteriicertificatuluideurbanismconformprecizriisolicitantului,formulatncerere

)Sevasemnadearhitectulefsau,pentruarhitectulef,dectrepersoanacuresponsabilitatendomeniulamenajrii
teritoriuluiiurbanismului,specificndusefunciaititlulprofesional,dupcaz.
5._
F.5
ROMNIA
ConsiliulJudeean..........................................................
Arhitectef
Nr..........din...............
Doamnei/DomnuluiPRIMAR*).....................................................
Urmarecereriidvs.nr...........din...................,pentruemitereaavizuluistructuriidespecialitatenvedereaeliberrii
certificatuluideurbanismsolicitatde1)..................................................cudomiciliul2)/sediulnjudeul............................,
municipiul/oraul/comuna........................,satul.............................,sectorul.......,codpotal....................,str.
.....................nr.......,bl......,sc.....,et.......,ap......,telefon/fax.........................,email.................................,pentru
imobilultereni/sauconstrucii,situatnjudeul..............................................,municipiul/oraul/comuna
........................................,satul...........................................,sectorul......,codpotal.................,str.
................................................nr.......,bl.......,sc.....,et.......,ap.......,sauidentificatprin3)
.............................................
Depuspentru4)
......................................................................................................................................................................
nurmaanalizriiproiectului(propunerii)deCertificatdeurbanismtransmisiaverificriidatelorexistente,seemiteurmtorul
AVIZ5).....................................................................................................................
Arhitectef...........................................(numele,prenumeleisemntura)L.S.
___________
1
)Numeleiprenumelesolicitantului
2
)Adresasolicitantului
3
)Datedeidentificareaimobiluluitereni/sauconstrucii
4
)Scopulemiteriicertificatuluideurbanismconformprecizriisolicitantului,formulatncerere
5
)Sevorprecizaelementeleprivindregimuljuridic,economicitehnicaleimobiluluitereni/sauconstrucii,rezultatedin
documentaiiledeurbanismideamenajareateritoriuluiaprobate,precumidinhotrrileconsiliuluilocal/judeean*)Se
completeaz,dupcaz:
almunicipiului...........................
aloraului...............................
alcomunei................................
6._
F.6
ROMNIA
Judeul.....................................................................
[autoritateaadministraieipubliceemitente*)]
Nr.................din............................
CERTIFICATDEURBANISMNr...........din...............
nscopul:..............................................................................................**)
CaurmareaCereriiadresatede1).......................................................................cudomiciliul2)/sediulnjudeul
...................,municipiul/oraul/comuna...........................,satul.............................,sectorul.......,codpotal
....................,str....................................nr.......,bl......,sc.....,et.......,ap......,telefon/fax.........................,email
.................................,nregistratlanr..............din.................20.....,pentruimobilultereni/sauconstrucii,situatn
judeul...................................................,municipiul/oraul/comuna..........................................,satul
...........................................,sectorul......,codpotal.................,str.................................................nr...............,bl.
......,sc.....,et.......,ap.......,sauidentificatprin3)....................................
___
1
)Numeleiprenumelesolicitantului.
2
)Adresasolicitantului.
3
)Datedeidentificareaimobiluluitereni/sauconstruciiconformCereriipentruemitereaCertificatuluideurbanism
ntemeiulreglementrilorDocumentaieideurbanismnr....................../................................,fazaPUG/PUZ/PUD,aprobat
prinhotrreaConsiliuluiJudeean/Local........................................nr............................../...............................,
nconformitatecuprevederileLegiinr.50/1991,privindautorizareaexecutriilucrrilordeconstrucii,republicat,cumodificrile
icompletrileulterioare,
SECERTIFIC:
1.REGIMULJURIDIC:
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
2.REGIMULECONOMIC:
..........................................................................................................................
3.REGIMULTEHNIC:
..........................................................................................................................
Prezentulcertificatdeurbanismpoatefiutilizat/nupoatefiutilizatnscopuldeclarat4)pentru/ntruct:
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
___________
4
)Scopulemiteriicertificatuluideurbanismconformprecizriisolicitantului,formulatncerere
*

Certificatuldeurbanismnuinelocdeautorizaiedeconstruire/desfiinareinuconferdreptuldeaexecutalucrri
deconstrucii.
4.OBLIGAIIALETITULARULUICERTIFICATULUIDEURBANISM:
nscopulelaborriidocumentaieipentruautorizareaexecutriilucrrilordeconstruciideconstruire/dedesfiinaresolicitantul
sevaadresaautoritiicompetentepentruproteciamediului:
...............................................................(autoritateacompetentpentruproteciamediului,adresa)(Denumireaiadresa
acesteiasepersonalizeazpringrijaautoritiiadministraieipubliceemitente.)

naplicareaDirectiveiConsiliului85/337/CEE(DirectivaEIA)privindevaluareaefecteloranumitorproiectepubliceiprivate
asupramediului,modificatprinDirectivaConsiliului97/11/CEiprinDirectivaConsiliuluiiParlamentuluiEuropean2003/35/CE
privindparticipareapubliculuilaelaborareaanumitorplanuriiprogramenlegturcumediulimodificarea,cuprivirela
participareapubliculuiiaccesullajustiie,aDirectivei85/337/CEEiaDirectivei96/61/CE,princertificatuldeurbanismse
comunicsolicitantuluiobligaiadeacontactaautoritateateritorialdemediupentrucaaceastasanalizezeisdecid,dup
caz,ncadrarea/nencadrareaproiectuluiinvestiieipublice/privatenlistaproiectelorsupuseevaluriiimpactuluiasupramediului.
naplicareaprevederilorDirectiveiConsiliului85/337/CEE,proceduradeemitereaacorduluidemediusedesfoardup
emitereacertificatuluideurbanism,anteriordepuneriidocumentaieipentruautorizareaexecutriilucrrilordeconstruciila
autoritateaadministraieipublicecompetente.
nvedereasatisfaceriicerinelorcuprivirelaproceduradeemitereaacorduluidemediu,autoritateacompetentpentruprotecia
mediuluistabiletemecanismulasigurriiconsultriipublice,centralizriiopiunilorpubliculuiiformulriiunuipunctdevedere
oficialcuprivirelarealizareainvestiieinacordcurezultateleconsultriipublice.
nacestecondiii:

Dupprimireaprezentuluicertificatdeurbanism,titularulareobligaiadeaseprezentalaautoritateacompetent
pentruproteciamediuluinvedereaevaluriiiniialeainvestiieiistabiliriidemarriiproceduriideevaluarea
impactuluiasupramediuluii/sauaproceduriideevaluareadecvat.
nurmaevaluriiiniialeanotificriiprivindinteniaderealizareaproiectuluisevaemitepunctuldevedereal
autoritiicompetentepentruproteciamediului.

nsituaiancareautoritateacompetentpentruproteciamediuluistabileteefectuareaevaluriiimpactuluiasupra
mediuluii/sauaevaluriiadecvate,solicitantulareobligaiadeanotificaacestfaptautoritiiadministraiei
publicecompetentecuprivirelameninereacereriipentruautorizareaexecutriilucrrilordeconstrucii.|
nsituaiancare,dupemitereacertificatuluideurbanismoripeparcursulderulriiproceduriideevaluarea
impactuluiasupramediului,solicitantulrenunlainteniaderealizareainvestiiei,acestaareobligaiadeanotifica
acestfaptautoritiiadministraieipublicecompetente.
5.CEREREADEEMITEREAAUTORIZAIEIDECONSTRUIRE/DESFIINAREvafinsoitdeurmtoareledocumente:
a)certificatuldeurbanism(copie)
b)dovadatitluluiasupraimobilului,tereni/sauconstrucii,sau,dupcaz,extrasuldeplancadastralactualizatlaziiextrasulde
cartefunciardeinformareactualizatlazi,ncazulncarelegeanudispunealtfel(copielegalizat)
c)documentaiatehnicD.T.,dupcaz(2exemplareoriginale):
|_|D.T.A.C.|_|D.T.O.E.|_|D.T.A.D.
d)avizeleiacorduriledeamplasamentstabiliteprincertificatuldeurbanism:
d.1)avizeiacorduriprivindutilitileurbaneiinfrastructura(copie):
|_|alimentarecuap
|_|canalizare
|_|alimentarecuenergieelectric
|_|alimentarecuenergietermic
|_|gazenaturale
|_|telefonizare
|_|salubritate
|_|transporturban
Alteavize/acorduri
|_|.................................
|_|.................................
|_|.................................
d.2)avizeiacorduriprivind:
|_|securitatealaincendiu
|_|proteciacivil
|_|sntateapopulaiei
d.3)avize/acordurispecificealeadministraieipublicecentralei/saualeserviciilordescentralizatealeacestora(copie)
|_|...............................
|_|.................
|_|.................................
d.4)studiidespecialitate(1exemplaroriginal)
|_|...............................
|_|.................
|_|.................................
e)punctuldevedere/actuladministrativalautoritiicompetentepentruproteciamediului(copie)
g)Documenteledeplataleurmtoarelortaxe(copie)
....................................................................................................................
.....................................................................................................................
Prezentulcertificatdeurbanismarevalabilitatede...................lunideladataemiterii.
Conductorulautoritii
administraieipubliceemitente***),
...........................................(funcia,numele,prenumeleisemntura)
L.S.
Secretargeneral/Secretar,
..............................................
(numele,prenumeleisemntura)
Arhitectef****)
...........................................

(numele,prenumeleisemntura)
Achitattaxade:...................lei,conformChitaneinr...............din..................
Prezentulcertificatdeurbanismafosttransmissolicitantuluidirect/prinpotladatade...............
nconformitatecuprevederileLegiinr.50/1991privindautorizareaexecutriilucrrilordeconstrucii,republicat,cumodificrile
icompletrileulterioare,
seprelungetevalabilitateaCertificatuluideurbanismdeladatade.................pnladatade.................
Dupaceastdat,onouprelungireavalabilitiinuesteposibil,solicitantulurmndsobin,ncondiiilelegii,unalt
certificatdeurbanism.
Conductorulautoritii
administraieipubliceemitente***),
...........................................
(funcia,numele,prenumeleisemntura)
L.S.
Secretargeneral/Secretar,
........................
(numele,prenumeleisemntura)
Arhitectef****)
..............................................
(numele,prenumeleisemntura)
Dataprelungiriivalabilitii:....................
Achitattaxade:...................lei,conformChitaneinr...................din.....................
Transmissolicitantuluiladatade............direct/prinpot
___________
*
)Secompleteaz,dupcaz:
Consiliuluijudeean
PrimriaMunicipiuluiBucureti
PrimriaSectorului....alMunicipiuluiBucureti
PrimriaMunicipiului.........................
Primriaoraului.........................
PrimriaComunei.........................
**
)Scopulemiteriicertificatuluideurbanismconformprecizriisolicitantului,formulatncerere
***
)Secompleteaz,dupcaz:
preedinteleConsiliuluijudeean
primarulgeneralalmunicipiuluiBucureti
primarulsectorului....almunicipiuluiBucureti
primar.
****
)Sevasemna,dupcaz,dectrearhitectulefsau"pentruarhitectulef"dectrepersoanacuresponsabilitatendomeniul
amenajriiteritoriuluiiurbanismuluiprecizndusefunciaititlulprofesional.
7._
F.7
Ctre,
............................................................
[conductorulautoritiiadministraieipubliceemitente*)]
CEREREpentruprelungireavalabilitiicertificatuluideurbanism
Subsemnatul1)........................................................,CNP|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,cudomiciliul2)/sediulnjudeul
..............................,municipiul/oraul/comuna.....................,satul............................,sectorul....,codpotal.................,
str.........................nr.......,bl......,sc.....,et.....,ap......,telefon/fax............................,email
.................................................,nconformitatecuprevederileLegiinr.50/1991,privindautorizareaexecutriilucrrilorde
construcii,republicat,cumodificrileicompletrileulterioare,solicit:
prelungireavalabilitiiCertificatuluideurbanismnr............din...................
pentruimobilultereni/sauconstrucii,situatnjudeul........................................,municipiul/oraul/comuna
.................................,satul.........................................,sectorul......,codpotal.................,str.
................................................nr.......,bl.......,sc.....,et.......,ap.......,sauidentificatprin3)..........................................
............................................................................................................
............................................................................................................
...........................................................................................................,
Solicitprelungireavalabilitiicertificatuluideurbanismnr......../..............dindatade...............pnladatade................
Anexezprezenteicereri:
certificatuldeurbanismnr......../...............(noriginal)
documentulprivindachitareataxei(ncopie)
Semntura5)
.....................................
L.S.
Data................................
___________
*
)Secompleteaz,dupcaz:
preedinteleConsiliuluijudeean....................
primarulGeneralalmunicipiuluiBucureti
primarulsectorului.......almunicipiuluiBucureti
primarulmunicipiului.....................................
primaruloraului.........................................
primarulcomunei..........................................
1
)Numeleiprenumelesolicitantului
2
)Adresasolicitantului
3
)Datedeidentificareaimobiluluitereni/sauconstrucii
8._

(1)_
F.8
Ctre,
............................................................
[conductorulautoritiiadministraieipubliceemitente*)]
CEREREpentruemitereaautorizaieideconstruire/desfiinare
Subsemnatul1)........................................................,CNP|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,cudomiciliul2)/sediulnjudeul
.............................,municipiul/oraul/comuna......................,satul............................,sectorul....,codpotal.................,
str........................nr.......,bl......,sc.....,et.....,ap......,telefon/fax............................,email...........................,n
calitatede/reprezentantal..........................................CUI..............................,
nconformitatecuprevederileLegiinr.50/1991,privindautorizareaexecutriilucrrilordeconstrucii,republicat,cumodificrile
icompletrileulterioare,solicitemitereaautorizaieideconstruire/desfiinarepentruimobilultereni/sauconstrucii,situatn
judeul......................,municipiul/oraul/comuna....................................,satul..........................................,sectorul......,
codpotal....................,str.................................................nr.......,bl........,sc.....,et.......,ap.....,Carteafunciar3)
...................................Fiabunuluiimobil...........................................................................................saunr.cadastral
............................................................................................,nvedereaexcutriilucrrilorde4).......................................
............................................................................................................
............................................................................................................
nvaloarede5):..........................................................................................
DocumentaiatehnicD.T.pentruautorizareaexecutriilucrrilordeconstruire(D.T.A.C.+D.T.O.E.),respectivdedesfiinarea
construciilor(D.T.A.D.)nr.6)...........................din.....................
..............................................................................................................[denumireadocumentaiei]afostelaboratde
.............................................................cusediulnjudeul...............................municipiul/oraul/comuna
...........................................sector/satul..............................codpotal..................,str..................................nr........,bl.
.....,sc......,et.....,ap....,respectivde..................................arhitect/conductorarhitectcudreptdesemntur,nscrisn
TabloulNaionalalArhitecilorcunr.........................,nconformitatecuprevederileLegiinr.184/2001privindorganizareai
exercitareaprofesieidearhitect,republicat,aflatnevidenaFilialeiteritoriale..........................................aOrdinului
ArhitecilordinRomnia.
VerificareaDocumentaieitehniceD.T.,nconformitatecuprevederileLegiinr.10/1995,afostefectuatde7):

1.CerinaA......................................

4.CerinaD......................................

2.CerinaB......................................

5.CerinaE......................................

3.CerinaC......................................

6.CerinaF......................................

7.CerinaAf.....................................

)Secompleteaz,dupcaz:
preedinteleconsiliuluijudeean
primarulgeneralalmunicipiuluiBucureti
primarulsectorului.......almunicipiuluiBucureti
primarulmunicipiului........................
primaruloraului........................
primarulcomunei........................
Durataestimataexecutriilucrrilorsolicitatestede..................luni/zile,nbazaprevederilorDocumentaieitehniceD.T.
pentruautorizareaexecutriilucrrilordeconstruire(D.T.A.C.+D.T.O.E.),respectivdesfiinareaconstruciilor(D.T.A.D.)
anexatprezentei,conformgraficuluideexecuie,semnatiparafatdeproiectant,anexatprezentei.
Anexezlaprezentacerere:
a)Certificatuldeurbanismnr.............../..................emisde.....................(copie)
b)dovadatitluluiasupraimobiluluitereni/sauconstrucii/extrasuldeplancadastralactualizatlaziiextrasuldecartefunciar
deinformareactualizatlazi(copielegalizat).............................................................................
c)DocumentaiatehnicD.T.A.C./D.T.O.E./D.T.A.D.,dupcaz,compusdin:..............................
...........................................................................................................
...........................................................................................................(2exemplareoriginale)
LaelaborareaDocumentaieitehniceD.T.aufostrespectatetoateproceduriledenotificareaautoritiipublicepentruprotecia
mediuluiprevzutedeLege,carefacobiectulproceduriideevaluareaimpactuluiasupramediului.
d)avize/acorduri,studiidespecialitatestabiliteprincertificatuldeurbanism(copie):
d.1)avizeiacorduriprivindutilitileurbaneiinfrastructura:
.........................................................................................
d.2)avizeiacorduriprivindsecuritatealaincendiu,proteciacivil,sntateapopulaiei:
.........................................................................................
.........................................................................................
d.3)avize/acordurispecificealeadministraieipublicecentralei/saualeserviciilordeconcentratealeacestora:
.........................................................................................
.........................................................................................
d.4)studiidespecialitate(cte1exemplarcopie):
.........................................................................................
.........................................................................................
d.5)raportdeexpertiztehnicpentrulucrrideintervenielaconstruciiexistenteconsolidare,modificare,extindere,
reabilitare,schimbarededestinaie,dupcaz(1exemplarcopie)
d.6)raportdeauditenergeticpentrulucrrideintervenielacldiriexistentenvedereacreteriiperformaneienergeticei/sau
pentrulucrriderenovaremajor,dupcaz(1exemplarcopie)
d.61)raportuldeexpertizasistemelortehnice,pentrulucrrideintervenielacldiriexistentenvedereacreteriiperformanei
energeticei/saupentrulucrriderenovaremajor,dupcaz(1exemplarcopie)
d.62)certificatuldeperformanenergeticacldirii,pentrulucrrideintervenielacldiriexistentenvedereacreterii
performaneienergeticei/saupentrulucrriderenovaremajor,dupcaz(1exemplarcopie)
d.63)studiulprivindposibilitateamontrii/utilizriiunorsistemealternativedeproducereaenergiei,pentrulucrrideinterveniela
*

cldiriexistentenvedereacreteriiperformaneienergeticei/saupentrulucrriderenovaremajor,dupcaz(1exemplar
copie)
d.7)referateledeverificareadocumentaieiprivindasigurareacerineloresenialedecalitatenconstrucii,corespunztor
categorieideimportanaconstruciei(cte1exemplarcopie)
.........................................................................................
.........................................................................................
e)punctuldevedere/actuladministrativalautoritiicompetentepentruproteciamediului:(copie)
f)dovadanregistrriidocumentaieilaOrdinulArhitecilordinRomnia(1exemplarcopie).
g)documenteledeplatataxelorlegalenvedereaautorizrii(copie)
.........................................................................................
.........................................................................................
h)anexala"Cerereapentruemitereaautorizaieideconstruire/desfiinare",completatcutoateelementelenecesaredescrierii
lucrrilorpentrucaresesolicitautorizaia(2exemplareoriginale).

Declarpepropriarspunderecdatelemenionatenprezentacereresuntexacteimangajezsrespect,n
cunotinaprevederilorCoduluipenalprivindinfraciuneadefalsndeclaraii,autorizaiadeconstruirei
documentaiaaferentvizatspreneschimbare.
Semntura5)
..................................
L.S.
Data.................................
ANEXlaCerereapentruemitereaautorizaieideconstruire/desfiinare
CAPITOLUL1:Tipuridelucrri
nconformitatecuprevederileart.3dinLegeanr.50/19911)
|_|a)lucrrideconstruire,reconstruire,consolidare,modificare,extindere,reabilitare,schimbarededestinaiesauderepararea
construciilordeoricefel,precumiainstalaiiloraferenteacestora,cuexcepiacelorprevzutelaart.11dinLegeanr.50/1991
|_|b)lucrrideconstruire,reconstruire,extindere,reparare,consolidare,protejare,restaurare,conservare,precumioricealte
lucrri,indiferentdevaloarealor,careurmeazsfieefectuatelaconstruciireprezentndmonumenteistorice,stabilitepotrivit
legii
|_|c)lucrrideconstruire,reconstruire,modificare,extindere,reparare,modernizareireabilitareprivindciledecomunicaiede
oricefel,drumurileforestiere,lucrriledeart,reeleleidotriletehnicoedilitare,lucrrilehidrotehnice,amenajriledealbii,
lucrriledembuntirifunciare,lucrriledeinstalaiideinfrastructur,lucrrilepentrunoicapacitideproducere,transport,
distribuieaenergieielectricei/sautermice,precumidereabilitareiretehnologizareacelorexistente
|_|d)mprejmuiriimobilierurban,amenajridespaiiverzi,parcuri,pieeialtelucrrideamenajareaspaiilorpublice
|_|e)lucrrideforajeiexcavrinecesarepentruefectuareastudiilorgeotehniceiaprospeciunilorgeologice,proiectareai
deschidereaexploatrilordecariereibalastiere,asondelordegazeipetrol,precumiaaltorexploatridesuprafasau
subterane
|_|f)lucrri,amenajriiconstruciicucaracterprovizoriu,necesarenvedereaorganizriiexecutriilucrrilor,ncondiiile
prevzutelaart.7alin.(11)dinLegeanr.50/1991
|_|g)organizareadetaberedecorturi,csuesaurulote
|_|h)lucrrideconstruciicucaracterprovizoriu,chiocuri,tonete,cabine,spaiideexpuneresituatepecileispaiilepublice,
corpuriipanourideafiaj,firmeireclame,precumianexelegospodretialeexploataiiloragricolesituatenextravilan
|_|i)cimitirenoiiextinderi
|_|j)lucrridedesfiinareaconstruciilordelalit.a)h).
CAPITOLUL2:Categoriideconstrucii1):
|_|construciidelocuine
|_|construciipentruinstituiipubliceiservicii:
|_|pentrusntate
|_|pentruasistensocial
|_|pentrunvmnt
|_|pentrucultur
|_|pentruturism
|_|pentruculte
|_|pentruadministraieifinane
|_|pentrucomer
|_|pentruservicii
|_|pentrusport
|_|pentrurecreere
|_|construciiagricoleizootehnice
|_|construciiindustriale
|_|construciipentrudepozitare
|_|construciipentrutransporturi
|_|construciipentrutelecomunicaii
|_|construciienergetice
|_|construciihidrotehnice
|_|construciipentrumbuntirifunciare
|_|construciitehnicoedilitare
|_|construciipentrupompieri
|_|construciicucaracterspecial
|_|construciicufunciunicomasate
|_|reeleedilitare:
|_|ap
|_|canalizare
|_|energieelectric
|_|termice
|_|gaze
|_|telecomunicaii

|_|amenajriexterioare:
|_|amenajareaiconsolidareaterenului
|_|strzi,alei,platforme,parcaje,garaje
|_|spaiilibereimobilierexterior
|_|spaiiverzi,mprejmuiri
|_|construciicucaracterprovizoriu.
___________
1
)Seintroduce"X"ncaset
CAPITOLUL3:Datecaracteristiceprivindamplasamenteleiconstruciile
a)Suprafaaterenului.........................m2
b)Situareaterenuluifadestrzileadiacente.....................................
c)ProcentuldeocupareaterenuluiPOT2):existent................%propus................%
d)CoeficientuldeutilizareaterenuluiCUT2):existent................propus................
e)Aliniereaconstruciilor:
Corpuldecldirecelmaiavansatfadelimitaproprietiilastradseaflla...............m.
Distaneleminimealeconstruciilorfadevecintisunt:
de..............mfadelimitadeproprietatedin.....................................
de..............mfadelimitadeproprietatedin.....................................
de..............mfadelimitadeproprietatedin......................................
f)Numruldecorpuridecldiri......,dincare:existente...............desfiinate.................meninute................propuse
................rezultate...................
g)Suprafee3):
(m2)

Construcii

Suprafaconstruit SuprafadesfuratSuprafautil

Suprafalocuibil/nr.cam

existente,dincare:
desfiinate
meninute

propuse

TOTAL )

Totalulrezultprinnsumareasuprafeelornscriselarubricile"meninute"i"propuse".
h)nlimeaconstruciilorpropuse(nm):
*

CORP...........

CORP...........

CORP...........

CORP...........

nlimealacornisau

streain

nlimeamaxima
construciilor

i)Numruldeniveluri

CORP...........

CORP...........

CORP...........

CORP...........

Existente

Propuse

j)Caracteristiciconstructiveiaspectexterior

CORP...........

CORP...........

CORP...........

CORP...........

Sistemconstructiv

Fundaii

Acoperi(arpant/teras)

Sistemdenclzire

nvelitoare(material/culoare)

Finisajexterior
(material/culoare)

Tmplrieexterior
(material/culoare)

k)Capacitifuncionalealeconstruciilorproiectate:
*
Construciidelocuine1)
|_|principale(permanente)
|_|deserviciu
|_|sezoniere(devacan)
|_|denecesitate
|_|pentrunchiriere
|_|deintervenie
|_|sociale
|_|deprotocol
Numrdeapartamentepropuse.....,dincarecu:1cam....2cam....3cam....4cam....5cam....
___________
2
)ConformLegiinr.350/2001cumodificrileicompletrileulterioareiH.G.R.nr.525/1996,republicat
3
)DocumentulnaionaldereferinesteSTAS490885

Construciipentruinstituiipublice1)
|_|sntatenr.depaturi..................nr.deconsultaii..........nr.deproceduri..........
|_|nvmntnr.deslideclas...........nr.delocuri...............nr.degrupe..............
|_|culturnr.delocuri..................
|_|hotelierenr.decamere..................nr.delocuri...............
|_|cultenr.delocuri..................
|_|administrativeifinanciarenr.depersonal...............
Construciipentrucomer,alimentaiepubliciservicii1)
|_|comernr.depersonal..................
|_|alimentaiepublicnr.delocuri...............nr.depersonal...............
|_|serviciinr.depersonal..............
Construciipentrusport,recreere1)
|_|sportnr.delocuri...................
|_|recreerenr.delocuri...................
Construciipentruactivitiproductive1)
|_|producienr.depersonal...............
|_|depozitarenr.depersonal...............
Altecaracteristicialecapacitilorfuncionalepentruconstruciipropuse,necuprinsencategoriiledemaisus:
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
l)Asigurareautilitilorurbane1)
|_|ap
|_|gazenaturale
|_|canalizare
|_|telefonizare
|_|energieelectric
|_|salubritate
|_|energietermic
|_|transporturban
Alteutiliti:
|_|.................
|_|.................
|_|.................
m)Garajeiparcaje1)
|_|garajenr.delocuri...................Suprafaaconstruitdesfurat.............m2
|_|parcajenr.delocuri...................Suprafaaconstruitdesfurat.............m2
n)Drumuri,alei,platforme:suprafacarosabil............m2suprafapietonal..............m2
o)Spaiiverzi1)
|_|arboritiainumr............
|_|arboriplantainumr............
|_|arborimeninuinumr............
|_|spaiiverzisuprafa............m2
p)Moduldeevacuareadeeurilor.......................................................................................
...........................................................................................................................
r)Msuridesecuritatelaincendiuiproteciecivil.................................................................
...........................................................................................................................
s)Msurideprotecieamediului.......................................................................................
...........................................................................................................................
t)Altecaracteristicispecifice........................................................................................
...........................................................................................................................
ntocmit4)
L.S.
Data.....................
___________
4
)Anexasentocmetedectreproiectantuldocumentaiei(persoanfizicsaujuridic),seprecizeazdateledeidentificare,
dupcaz:
numeleiprenumelentocmitoruluiiseaplicparafadupcaz
numelefirmei,numeleiprenumelereprezentantuluiiseaplictampila.
(2)_
PRECIZRIprivindcompletareaformularului
Cererepentruemitereaautorizaieideconstruire/desfiinare
1)Numeleiprenumelesolicitantului:
persoanfizicsau
reprezentantalfirmei(persoanjuridic),cuprecizareadenumiriiacesteia,precumiacalitiisolicitantuluincadrulfirmei.
2)Pentrupersoanfizic,secompleteazcudateprivinddomiciliulacesteia
Pentrupersoanjuridic,secompleteazcudateprivindsediulsocialalfirmei.
3)SecompleteazcudateextrasedinCarteafunciarsaudinFiabunuluiimobil,dupcaz.
4)Senscrie:denumirealucrrii,capacitateaicategorialucrrilor,precumioricarealteelementeprincipalecaredefinesctoate
lucrrileprevzuteafiautorizate.
5)Valoarealucrrilorsedeclardectresolicitantisestabilete,dupcaz,nfunciede:
suprafaaconstruitdesfurataconstruciilorori
valoarealucrrilordeconstruciiiinstalaiiaferente,dindevizulgeneralalinvestiiei.
6)Secompleteazcudenumirea,numrulproiectului,dataelaborrii,precumicudateledeidentificarealeefuluideproiect,
proiectantului/proiectanilornconformitatecuprevederileart.9dinLege.
7)Secompleteazcunumele,prenumeleverificatorului,precumicunumrulcertificatuluideverificator,pentrufiecare
cerin/domeniudeverificare.

*
* *

NOT:
Bazadecalculpentrudeterminareavaloriilucrrilordeconstruciiiinstalaiiaferenteacestoraesteceaevideniatlacap.4
Cheltuielipentruinvestiiadebaz,subcap.4.1.Construciiiinstalaii,nconformitatecuStructuradevizuluigeneral,aprobat
prinHotrreaGuvernuluinr.28/2008pentruaprobareaconinutuluicadrualdocumentaieitehnicoeconomiceaferente
investiiilorpublice,precumiastructuriiimetodologieideelaborareadevizuluigeneralpentruobiectivedeinvestiiiilucrri
deintervenii,coroboratcuprevederilepct.138alin.(1)dinNormelemetodologicedeaplicareaLegiinr.571/2003privindCodul
fiscal,cumodificrileicompletrileulterioare,aprobateprinHotrreaGuvernuluinr.44/2004,cumodificrileicompletrile
ulterioare.
Valoareaautorizatalucrrilordeorganizaredeantiervaaveacabazdecalculcap.5Altecheltuieli,subcap.5.1
Organizaredeantier,pct.5.1.1.Lucrrideconstruciiiinstalaiiaferenteorganizriideantier,nconformitatecuStructura
devizuluigeneral,aprobatprinHotrreaGuvernuluinr.28/2008.
Taxelepentruemitereaautorizaieideconstruire/desfiinaresestabilescdectrepersonaluldespecialitatedincadrul
administraieipubliceemitente,pebazareglementrilorlegalenvigoare,isecomunicsolicitantuluilaprezentareaacestuian
vedereadepuneriicereriideautorizare.
Solicitantulareobligaiadeaanexalacerereapentruemitereaautorizaieidocumenteledeplatataxelor,comunicateanterior
deemitent.
Dovadaachitriitaxelorsefaceprinprezentarea,ncopie,adocumentelordeplatcaresenregistreazinformularla
poziianr.7.
9._
F.9
ROMNIA
Judeul....................................................................
Primriamunicipiului/oraului/comunei.....................................
[autoritateaadministraieipubliceemitente*)]
Primar
Nr..........din...............
Ctre,CONSILIULJUDEEAN.........................................Doamnei/DomnuluiArhitectef..............................
Urmarecereriinregistratcunr...........din....................,pentruemitereaautorizaieideconstruire/desfiinaresolicitat
de1).............................................................cudomiciliul2)/sediulnjudeul....................,municipiul/oraul/comuna
.....................,satul.............................,sectorul.......,codpotal....................,str...................nr.......,bl......,sc.....,et.
......,ap......,telefon/fax.........................,email.................................,pentruimobilultereni/sauconstrucii,situatn
judeul...................................,municipiul/oraul/comuna...................................,satul............................,sectorul......,
codpotal.................,str.................................................nr.......,bl.......,sc.....,et.......,ap.......,sauidentificatprin3)
.....................................................................................................................................................................................
.........
nvedereaexecutriilucrrilorde4)
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
nconformitatecuprevederileLegiinr.50/1991,privindautorizareaexecutriilucrrilordeconstrucii,republicat,cumodificrile
icompletrileulterioare,vrugmsemiteiavizulstructuriidespecialitatedincadrulConsiliuluijudeeanasupraproiectului
(propunerii)de"Autorizaiedeconstruire/desfiinare"anexatprezentei.
Primar
................(numele,prenumeleisemntura)
L.S.
Secretar,
................(numele,prenumeleisemntura)
Arhitectef*)
.............(numele,prenumeleisemntura)
___________
1
)Numeleiprenumelesolicitantului
2
)Adresasolicitantului
3
)Datedeidentificareaimobiluluitereni/sauconstrucii
4
)Scopulemiteriicertificatuluideurbanism
4
)Senscriucategoriiledelucrri,denumireainvestiiei/lucrrilor,capacitateaialteelementedefinitorii.
*
)Sevasemnadearhitectulefsau,pentruarhitectulef,dectrepersoanacuresponsabilitatendomeniulamenajrii
teritoriuluiiurbanismului,specificndusefunciaititlulprofesional,dupcaz.
10._
F.10
ROMNIA
ConsiliulJudeean..........................................................
Arhitectef
Nr..........din...............
Doamnei/DomnuluiPRIMAR*)......................................................
Urmarecereriidvs.nr...........din...................,pentruemitereaavizuluistructuriidespecialitatenvedereaeliberrii
certificatuluideurbanismsolicitatde1)..........................cudomiciliul2)/sediulnjudeul.................................,
municipiul/oraul/comuna..........................,satul.............................,sectorul.......,codpotal....................,str.
.............................nr.......,bl......,sc.....,et.......,ap......,telefon/fax.........................,email....................,pentru
imobilultereni/sauconstrucii,situatnjudeul...................................................,municipiul/oraul/comuna
..........................................,satul...........................................,sectorul......,codpotal.................,str.
................................................nr.......,bl.......,sc.....,et.......,ap.......,sauidentificatprin3)
.....................................................................................................................................................................................
...............
nvedereaexecutriilucrrilorde4).....................................................................................................................
nurmaanalizriiproiectului(propunerii)deAutorizaiedeconstruire/desfiinaretransmisiaverificriidatelorexistente,se
emiteurmtorul

AVIZ5)..........................................................................................................................
Arhitectef...........................................(numele,prenumeleisemntura)L.S.
___________
1
)Numeleiprenumelesolicitantului
2
)Adresasolicitantului
3
)Datedeidentificareaimobiluluitereni/sauconstrucii
4
)Senscriucategoriiledelucrri,denumireainvestiiei/lucrrilor,capacitateaialteelementedefinitorii.
5
)ncazulavizuluinefavorabil,sevorprecizadetaliatmotivelerespingerii(seadmiteredactareauneianexe)
*
)Secompleteaz,dupcaz:
almunicipiului...........................
aloraului...............................
alcomunei.................................
11._
(1)_
F.11ROMNIA
Judeul.....................................................................................
[autoritateaadministraieipubliceemitente*)]
Nr.................din............................
AUTORIZAIEDECONSTRUIRE/DESFIINARENr.............din......................
Caurmareacereriiadresatede1)................................................................................................cudomiciliul/sediul2)n
judeul.................................,municipiul/oraul/comuna..............................,satul...................................,sectorul.......,
codpotal....................,str...........................nr............,bl............,sc............,et............,ap............,telefon/fax
............................,email..........................................,nregistratlanr..............din.................20.....,nconformitatecu
prevederileLegiinr.50/1991,privindautorizareaexecutriilucrrilordeconstrucii,republicat,cumodificrileicompletrile
ulterioare,
SEAUTORIZEAZ:executarealucrrilordeconstruire/desfiinarepentru:
3
)........................................................................................................................
..............................................................................................................................
peimobilultereni/sauconstrucii,situatnjudeul............................................................,municipiul/oraul/comuna
......................................................,satul......................................,sectorul......,codpotal...........,str.
........................nr.......,bl.......,sc.....,et.......,ap.....,Carteafunciar4).................................................Fiabunului
imobil..............................................................................saunr.cadastral..............................................,
lucrrinvaloarede5)........................
nbazadocumentaieitehniceD.T.pentruautorizareaexecutriilucrrilordeconstruire(D.T.A.C.+D.T.O.E.),respectivde
desfiinareaconstruciilor(D.T.A.D.+D.T.O.E.)nr.6).......................................din
............................................................................................................[denumirea/titluldocumentaiei]elaboratde
..........................................................,cusediulnjudeul..............................municipiul/oraul/comuna
...................................................sectorul/satul......................................codpotal..................,str.
....................................................nr.....,bl......,sc......,et.....,ap.....,respectivde
.............................................................arhitect/conductorarhitectcudreptdesemntur,nscrisnTabloulNaionalal
Arhitecilorcunr..................................,nconformitatecuprevederileLegiinr.184/2001privindorganizareaiexercitarea
profesieidearhitect,republicat,aflatnevidenaFilialeiteritoriale..........................................aOrdinuluiArhitecilordin
Romnia.
(2)_
CUPRIVIRELAAUTORIZAREAEXECUTRIILUCRRILORSEFACURMTOARELEPRECIZRI:
A)DocumentaiatehnicD.T.(D.T.A.C.+D.T.O.E.sauD.T.A.D.)vizatspreneschimbarempreuncutoateavizelei
acordurileobinute,precumipunctuldevedere/actuladministrativalautoritiicompetentepentruproteciamediului,faceparte
integrantdinprezentaautorizaie.

NerespectareantocmaiadocumentaieitehniceD.T.vizatspreneschimbare(inclusivaavizeloriacordurilor
obinute)constituieinfraciunesaucontravenie,dupcaz,ntemeiulprevederilorart.24alin.(1),respectivart.26
alin.(1)dinLegeanr.50/1991privindautorizareaexecutriilucrrilordeconstrucii,republicat.|
nconformitatecuprevederileart.7alin.(15)(151)dinLegeanr.50/1991icurespectarealegislaieipentru
aplicareaDirectiveiConsiliului85/337/CEE(DirectivaEIA)privindevaluareaefecteloranumitorproiectepublicei
privateasupramediului,nsituaiancarentimpulexecutriilucrrilorinumainperioadadevalabilitatea
autorizaieideconstruiresurvinmodificridetemprivindlucrriledeconstruciiautorizate,careconducla
necesitateamodificriiacestora,titularulareobligaiadeasolicitaonouautorizaiedeconstruire.
B)Titularulautorizaieiesteobligat:
1.sanunedatanceperiilucrrilorautorizate,printrimitereantiinriiconformformularuluianexatautorizaiei(formularul
modelF.13)laautoritateaadministraieipublicelocaleemitentaautorizaiei
2.sanunedatanceperiilucrrilorautorizate,printrimitereantiinriiconformformularuluianexatautorizaiei(formularul
modelF.14)lainspectoratulteritorialnconstrucii,mpreuncudovadaachitriicoteilegalede0,1%dinvaloareaautorizata
lucrrilordeconstruciiiinstalaiiaferenteacestora
3.sanunedatafinalizriilucrrilorautorizate,printrimitereantiinriiconformformularuluianexatautorizaiei(formularul
modelF.15)lainspectoratulteritorialnconstrucii,odatcuconvocareacomisieiderecepie
4.spstrezepeantier,nperfectstare,autorizaiadeconstruireidocumentaiatehnicD.T.(D.T.A.C.+D.T.O.E./D.T.A.D.)
vizatspreneschimbare,mpreuncuProiectulTehnicP.ThiDetaliiledeexecuiepentrurealizareaalucrrilordeconstrucii
autorizate,pecarelevaprezentalacerereaorganelordecontrol,potrivitlegii,petoatdurataexecutriilucrrilor
5.ncazulncare,peparcursulexecutriilucrrilor,sedescopervestigiiarheologice(fragmentedeziduri,ancadramentede
goluri,fundaii,pietrecioplitesausculptate,oseminte,inventarmonetar,ceramicetc.)ssistezeexecutarealucrrilor,sia
msuridepazideprotecieisanuneimediatemitentulautorizaiei,precumiDireciajudeeanpentrucultur,cultei
patrimoniu
6.srespectecondiiileimpusedeutilizareaiprotejareadomeniuluipublic,precumideprotecieamediului,potrivitnormelor
generaleilocale
7.stransportela.........................................................(secompleteazdectreemitent)materialelecarenusepotrecupera
sauvalorifica,rmasenurmaexecutriilucrrilordeconstrucii.

8.sdesfiinezeconstruciileprovizoriideantierntermende.........ziledelaterminareaefectivalucrrilor
9.lancepereaexecuieilucrrilor,smontezelalocvizibil"Panouldeidentificareainvestiiei"(vezianexanr.8lanormele
metodologice)
10.lafinalizareaexecuieilucrrilor,smonteze"Plcuadeidentificareainvestiiei"
11.nsituaianefinalizriilucrrilorntermenulprevzutdeautorizaie,ssoliciteprelungireavalabilitiiacesteia,cucelpuin15
zilenainteatermenuluideexpirareavalabilitiiautorizaieideconstruire/desfiinare(inclusivduratadeexecuiealucrrilor)
12.sprezinte"Certificatuldeperformanenergeticacldirii"laefectuarearecepieilaterminarealucrrilor
13.ssolicite"Autorizaiadesecuritatelaincendiu"dupefectuarearecepieilaterminarealucrrilorsaunaintedepunerean
funciuneacldirilorpentrucaresaobinut"Avizuldesecuritatelaincendiu"
14.sregularizezetaxadeautorizarecerevineemitentului,precumicelelalteobligaiideplatceirevin,potrivitlegii,ca
urmarearealizriiinvestiiei
15.sdeclareconstruciileproprietateparticularrealizate,nvedereaimpunerii,laorganelefinanciareteritorialesaulaunitile
subordonateacestora,dupterminarealorcompletinumaitrziude15ziledeladataexpirriitermenuluidevalabilitatea
autorizaieideconstruire/desfiinare(inclusivduratadeexecuiealucrrilor).
C)Duratadeexecuiealucrrilorestede...........luni/zile,calculatdeladatanceperiiefectivealucrrilor(anunatn
prealabil),situaiencareperioadadevalabilitateaautorizaieiseextindepentreagaduratdeexecuiealucrrilorautorizate.
D)Termenuldevalabilitateaautorizaieiestede.............luni/ziledeladataemiterii,intervaldetimpncaretrebuiencepute
lucrriledeexecuieautorizate.
Conductorulautoritii
administraieipubliceemitente**),
............................(funcia,numele,prenumeleisemntura)
L.S.
Secretargeneral/Secretar,
.........................(numele,prenumeleisemntura)
Arhitectef***)
................................(numele,prenumeleisemntura)
Taxadeautorizarenvaloaredelei................afostachitatconformChitaneinr..................din.........................
Prezentaautorizaieafosttransmissolicitantuluidirect/prinpotladatade.................nsoitde......(...........)exemplar(e)
dindocumentaiatehnicD.T.,mpreuncuavizeleiacordurileobinute,vizatespreneschimbare.
nconformitatecuprevederileLegiinr.50/1991privindautorizareaexecutriilucrrilordeconstrucii,republicat,cumodificrile
icompletrileulterioare,
seprelungetevalabilitateaAutorizaieideconstruire/desfiinaredeladatade............pnladatade..........
Dupaceastdat,onouprelungireavalabilitiinuesteposibil,solicitantulurmndsobin,ncondiiilelegii,oalt
autorizaiedeconstruire/desfiinare.
Conductorulautoritii
administraieipubliceemitente**),
................................(funcia,numele,prenumeleisemntura)
Secretargeneral/Secretar,
..............................................(numele,prenumeleisemntura)
L.S.
Arhitectef***)
................................
(numele,prenumeleisemntura)
Dataprelungiriivalabilitii:.......................
Achitattaxade:......................lei,conformChitaneinr..................din.........................
Transmissolicitantuluiladatade.................................direct/prinpot.
___________
1
)Numeleiprenumelesolicitantului.
2
)Adresasolicitantului.
3
)Denumirealucrrii,descriereaconcisalucrrilorautorizate,precumialtedateextrasedinD.T.A.C./D.T.A.D.
4
)SecompleteazcudateleextrasedinCarteafunciarsaudinFiabunuluiimobil,dupcaz.
5
)Valoarealucrrilor,declaratdesolicitant,nscrisncerereadeautorizare,calculatnfunciedesuprafaaconstruit
desfurataconstruciilor,orivaloarealucrrilordeconstruciiiinstalaiiaferentedindevizulgeneralalinvestiiei.
6
)Secompleteazcudenumirea/titlul,numrulidataelaborriidocumentaiei,precumicelelalteelementedeidentificare.
*
)Secompleteaz,dupcaz:
consiliuluijudeean
PrimriaMunicipiuluiBucureti
PrimriaSectorului........alMunicipiuluiBucureti
PrimriaMunicipiului
PrimriaOraului
PrimriaComunei.
**
)Secompleteaz,dupcaz:
preedinteleconsiliuluijudeean
primarulgeneralalmunicipiuluiBucureti
primarulsectorului.........almunicipiuluiBucureti
primar.
***
)Sevasemnadearhitectulefsau,pentruarhitectulef,dectrepersoanacuresponsabilitatendomeniulamenajrii
teritoriuluiiurbanismului,specificndusefunciaititlulprofesional,dupcaz.
12._
F.12
Ctre,
............................................................
[conductorulautoritiiadministraieipubliceemitente*)]
CEREREpentruprelungireavalabilitiiautorizaieideconstruire/desfiinare
Subsemnatul1)............................................................,CNP|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,cudomiciliul2)/sediulnjudeul
...........................................................................,municipiul/oraul/comuna.................................,satul

............................,sectorul....,codpotal.................,str..........................................nr.......,bl......,sc......,et.....,ap.
.....,telefon/fax............................,email.......................................,nconformitatecuprevederileLegiinr.50/1991,privind
autorizareaexecutriilucrrilordeconstrucii,republicat,cumodificrileicompletrileulterioare,solicit:
prelungireavalabilitiiAutorizaieideconstruire/desfiinarenr............din...................
pentruimobilultereni/sauconstrucii,situatnjudeul...................................................,municipiul/oraul/comuna
...........................,satul.........................................,sectorul......,codpotal...................,str.........................nr.......,bl.
......,sc.....,et.......,ap.......,Carteafunciar3).....................................................................................................Fia
bunuluiimobil...................................................................................................saunr.cadastral
....................................................................................................,nvedereaexecutriilucrrilorde4)
..............................................................................
Declarpepropriarspunderecdatelemenionatenprezentacereresuntexacte.
Anexezprezenteicereri:
MemoriujustificativprivindnecesitateaprelungiriivalabilitiiAutorizaieideconstruire/desfiinarenr................dindatade
.......................
DocumentaiatehnicderivatdinD.A.T.C./D.A.T.Ddupcazprincareseevideniazstadiulfizicallucrrilorrealizaten
bazaautorizaieideconstruire/desfiinarenr.........dindatade..........,precumilucrrilermasedeexecutatpnlafinalizare
Autorizaiadeconstruire/desfiinarenr..............dindatade......................,noriginal.
Documentulprivindachitareataxei(ncopie)
Semntura5).....................................L.S.
Data.................................
___________
*
)Secompleteaz,dupcaz:
preedinteleConsiliuluijudeean.........................
primarulGeneralalmunicipiuluiBucureti
primarulsectorului.......almunicipiuluiBucureti
primarulmunicipiului......................................
primaruloraului..........................................
primarulcomunei...........................................
1
)Numeleiprenumelesolicitantului
2
)Adresasolicitantului
3
)Datedeidentificareaimobiluluitereni/sauconstrucii
4
)Senscriulucrrilermasedeexecutatpentrucaresesolicitprelungireavalabilitii.
13._
F.13
Ctre,
............................................................
[conductorulautoritiiadministraieipubliceemitente*)]
COMUNICAREprivindncepereaexecuieilucrrilor
Subsemnatul1)................................................................,CNP|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,cudomiciliul2)/sediulnjudeul
......................................,municipiul/oraul/comuna...............,satul.....................,sectorul....,codpotal.................,str.
....................................nr.......,bl......,sc.....,et.....,ap......,telefon/fax...........................,email............,titularal
Autorizaieideconstruire/desfiinarenr.............din...........................................,emispentruexecutarealucrrilorde
construciiprivindconstruirea/desfiinareaconstruciiloriamenajrilor3)
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................nvaloarede............................lei,
Aduclacunotin
Cladatade4)......................ora....................,vorncepelucrriledeconstruciiautorizatepentruimobilultereni/sau
construcii,situatnjudeul.................................................,municipiul/oraul/comuna..............................,satul
..................................,sectorul......,codpotal.................,str......................nr.......,bl.......,sc.....,et.......,ap.......,
Carteafunciar3)................................................................................................Fiabunuluiimobil
..............................................................................................saunr.cadastral...................................................
Semntura5).....................................L.S.
Data.................................
___________
PRECIZRIprivindcompletareaformularului:
*
)Secompleteaz,dupcaz:
preedinteleConsiliuluijudeean....................
primarulGeneralalmunicipiuluiBucureti
primarulsectorului.......almunicipiuluiBucureti
primarulmunicipiului....................................
primaruloraului........................................
primarulcomunei.........................................
1
)Titularulautorizaiei(Numeleiprenumelepersoaneifizice,saualreprezentantuluipersoaneijuridiceinclusivcalitatea
acestuia)
2
)Adresapotal(apersoaneifizicesauasediuluisocialalpersoaneijuridice)
3
)Senscriudateledeidentificaredinautorizaie(denumirealucrrii,capacitateaicategoriadelucrridinautorizaie)
4
)Datanceperiiexecutriilucrrilortrebuieanunatcuminim10zilenainte
5
)Seaplicsigiliul,ncazulpersoanelorjuridice
NOT:
Formularulpentruntiinareaprivindncepereaexecutriilucrrilorautorizateseanexeazlaautorizaiade
construire/desfiinarendouexemplare.
Titularulautorizaieiesteobligatspstrezepeantierunexemplaralacesteintiinri,cunumrulidatanregistrriila
emitent.
14._

F.14
Ctre,
INSPECTORATULTERITORIALNCONSTRUCII.....................................
COMUNICAREprivindncepereaexecuieilucrrilor
Subsemnatul1).....................................................................,CNP|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,cudomiciliul2)/sediuln
judeul.............................,municipiul/oraul/comuna.............................,satul............................,sectorul....,codpotal
.................,str...................................nr.......,bl......,sc.....,et.....,ap......,telefon/fax...................,email
.........................,titularalAutorizaieideconstruire/desfiinarenr...............din......................,emispentruexecutarea
lucrrilordeconstruciiprivindconstruirea/desfiinareaconstruciiloriamenajrilor3).............................
......................................................................................................................nvaloarede............................lei,
Aduclacunotin
Cladatade4)............................ora....................,vorncepelucrriledeconstruciiautorizatepentruimobilultereni/sau
construcii,situatnjudeul.....................................................,municipiul/oraul/comuna.............................................,
satul...........................................,sectorul......,codpotal..........,str.........................nr.......,bl.....,sc.....,et.......,ap.
...,Carteafunciar3).......................................................................................................Fiabunuluiimobil
.....................................................................................................saunr.cadastral
.......................................................................................................
Anexez,ncopiedovadaachitriicoteide0,1%dinvaloarealucrrilorautorizate,nconformitatecuprevederileLegiinr.50/1991
privindautorizareaexecutriilucrrilordeconstrucii,republicat,cumodificrileicompletrileulterioare.
Semntura5).....................................L.S.
Data.................................
___________
PRECIZRIprivindcompletareaformularului:
1
)Titularulautorizaiei(Numeleiprenumelepersoaneifizice,saualreprezentantuluipersoaneijuridiceinclusivcalitatea
acestuia)
2
)Adresapotal(apersoaneifizicesauasediuluisocialalpersoaneijuridice)
3
)Senscriudateledeidentificaredinautorizaie(denumirealucrrii,capacitateaicategoriadelucrridinautorizaie)
4
)Datanceperiiexecutriilucrrilortrebuieanunatcuminim10zilenainte
5
)Seaplicsigiliul,ncazulpersoanelorjuridice
NOT:
Formularulpentruntiinareaprivindncepereaexecutriilucrrilorautorizateseanexeazlaautorizaiade
construire/desfiinarendouexemplare.
Titularulautorizaieiesteobligatspstrezepeantierunexemplaralacesteintiinri,cunumrulidatanregistrriila
InspectoratulTeritorialnConstrucii....................................
15._

(3)Autorizaiile de construire pentru reele magistrale, ci de comunicaie, amenajri


pentru mbuntiri funciare, reele de telecomunicaii ori alte lucrri de infrastructur,
care se execut n extravilanul localitilor, se emit cu respectarea planurilor de
amenajareateritoriului,avizateiaprobatepotrivitlegii.
(31)Autorizaiile de construire pentru instalarea reelelor de comunicaii electronice,
precum i autorizaiile de construire pentru instalarea infrastructurilor fizice necesare
acestorreeleseemitcurespectareanormativelortehniceprevzutedelegislaiaprivind
regimul infrastructurii fizice a reelelor de comunicaii electronice, precum i, dup caz,
pe baza normativelor tehnice privind proiectarea i realizarea construciilor pe care se
amplaseazacestea.
(la data 28iul2016 Art. 2, alin. (3) din capitolul I completat de Art. 49, punctul 1. din capitolul VII din
Legea159/2016)

(4)Prin exceptare de la prevederile alin. (2) se pot emite autorizaii de construire i


frdocumentaiideamenajareateritoriuluiideurbanismaprobate,pentru:
(ladata23nov2009Art.2,alin.(4)dincapitolulIreglementatdeArt.56dincapitolulIV,sectiunea1din
NormeMetodologicedin2009)

a)lucrri de modificare, de reparare, de protejare, de restaurare i de conservare a


cldirilordeoricefel,cucondiiamenineriiaceleiaifunciuni,asuprafeeiconstruitela
soliavolumetrieiacestora
a1)lucrri de supraetajare a cldirilor cu nc un nivel, o singur dat, n suprafa de
maximum 20% din suprafaa construit desfurat a cldirilor, cu condiia siturii
acestora n afara zonelor construite protejate sau a zonelor de protecie a
monumentelor,dupcaz
a2)lucrri de extindere a cldirilor sociale, de nvmnt, de sntate, de cultur i
administrative aparinnd domeniului public i privat al statului i unitilor
administrativteritoriale, dac extinderea se ncadreaz n prevederile regulamentului
localdeurbanismaferentplanuluiurbanisticgeneralPUGsauplanuluiurbanisticzonal
PUZ,aprobat,nvigoare

a3)schimbarea folosinei construciilor existente, dac noua folosin corespunde


prevederilor regulamentului local de urbanism aferent planului urbanistic general PUG
sauplanuluiurbanisticzonalPUZ,aprobat,nvigoare
(la data 14oct2009 Art. 2, alin. (4), litera A. din capitolul I completat de Art. I, punctul 3. din Legea
261/2009)

b)lucrri de reparare privind ci de comunicaie, dotri tehnicoedilitare i altele


asemenea,frmodificareatraseuluii,dupcaz,afuncionalitiiacestora
c)lucrri de reparare privind mprejurimi, mobilier urban, amenajri de spaii verzi,
parcuri i grdini publice, piee pietonale i celelalte lucrri de amenajare a spaiilor
publice
d)lucrri de cercetare i de prospectare a terenurilor foraje i excavri , necesare n
vederea efecturii studiilor geotehnice, exploatrilor de cariere, balastierelor, sondelor
degazeipetrol,precumialtorexploatri
e)organizareadetaberedecorturi.
prevederidinArt.56dincapitolulIV,sectiunea1(NormeMetodologicedin2009)ladata23nov2009pentruArt.2,
alin.(4)dincapitolulI
Art.56:Autorizareaexecuieiunorlucrrifrntocmireaunordocumentaiideurbanism/amenajareateritoriului
Prinexceptaredelaprevederileart.2alin.(2)dinLege,pentruautorizareaexecutriilucrrilorprevzutelaart.2alin.(4)din
Legenuestenecesarelaborareanprealabilaunordocumentaiimodificatoaredeamenajareateritoriuluisaudeurbanism,
dupcaz.
1.
Caoriceproceduradministrativ,iceadeurbanismpresupuneparcurgereaanumitoretape,finalizateprinelaborareai
eliberareadocumente,ianume:emitereacertificatuluideurbanismi,apoi,dupcaz,aautorizaieideconstruire.
2.
Autorizaiadeconstruireacunoscutmaimultedefiniiinliteraturadespecialitate.
Prinurmare,aceastaarputeafidefinitcafiindautorizaiadatdectreoautoritateadministrativdeaedificaunasaumai
multeconstruciinoiorideamodificaunasaumaimulteconstruciiexistente,prealabilexecutriiconstruciilor4.
3.
Autorizaiileadministrative(nsenslarg):certificatuldeurbanismiautorizaiadeconstrucie,lacareseadaugoseriedeavize
obligatorii,constituieprimasanciuneadministrativaregulilordeurbanism,peaceastcaleterenurilevizatetransformnduse
ntrunelementdeconstrucieexploatatoficial.Astfel,proceduradeautorizareadministrativurbanisticpresupunemaimulte
fazesuccesive,finalizateprinelaborareaiemitereaunoracteadministrativecufinalitiifunciiproprii:certificatuldeurbanism
i,respectiv,autorizaiadeconstrucie....citestemaideparte(16)
WoltersKluwer,Legeaprivindautorizareaexecutariilucrarilordeconstructiidin30mai2015,WoltersKluwer

Art.3
(1)Construciile civile, industriale, agricole, cele pentru susinerea instalaiilor i
utilajelortehnologice,pentruinfrastructurdeoricefelsaudeoricarealtnatursepot
realiza numai cu respectarea autorizaiei de construire, precum i a reglementrilor
privindproiectareaiexecutareaconstruciilor,pentru:
a)lucrri de construire, reconstruire, consolidare, modificare, extindere, reabilitare,
schimbare de destinaie sau de reparare a construciilor de orice fel, precum i a
instalaiiloraferenteacestora,cuexcepiacelorprevzutelaart.11
(la data 23nov2009 Art. 3, alin. (1), litera A. din capitolul I reglementat de Art. 18 din capitolul I,
sectiunea4dinNormeMetodologicedin2009)
prevederidinArt.18dincapitolulI,sectiunea4(NormeMetodologicedin2009)ladata23nov2009pentruArt.3,
alin.(1),literaA.dincapitolulI
Art.18:Lucrricareseexcepteazdelaautorizare
[...]
(3)nnelesulprevederilorart.3alin.(1)lit.a)dinLege,dacnvedereaschimbriidestinaieiunorspaiiinterioareexistente
astfelcumestedefinitnanexanr.2laLege,nuserealizeazlucrrideconstruciipentrucarelegeaprevedeemitereaunei
autorizaiideconstruire,nuestenecesaremitereaacestuiact.
[...]

b)lucrri de construire, reconstruire, extindere, reparare, consolidare, protejare,


restaurare, conservare, precum i orice alte lucrri, indiferent de valoarea lor, care
urmeazsfieefectuatelatoatecategoriiledemonumenteistoriceprevzutedeLegea
nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicat, cu modificrile i
completrileulterioare,inclusivlaanexeleacestora,identificatenacelaiimobilteren
i/sau construcii, la construcii amplasate n zone de protecie a monumentelor i n

zoneconstruiteprotejate,stabilitepotrivitlegii,orilaconstruciicuvaloarearhitectural
sauistoricdeosebit,stabiliteprindocumentaiideurbanismaprobate
(la data 01mai2016 Art. 3, alin. (1), litera B. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 1. din Legea
53/2016)

c)lucrri de construire, reconstruire, modificare, extindere, reparare, modernizare i


reabilitare privind cile de comunicaie de orice fel, drumurile forestiere, lucrrile de
art, reelele i dotrile tehnicoedilitare, branamente i racorduri la reele de utiliti,
lucrrilehidrotehnice,amenajriledealbii,lucrriledembuntirifunciare,lucrrilede
instalaii de infrastructur, lucrrile pentru noi capaciti de producere, transport,
distribuieaenergieielectricei/sautermice,precumidereabilitareiretehnologizare
acelorexistente
d)mprejmuiri i mobilier urban, amenajri de spaii verzi, parcuri, locuri de joac i
agrement,pieeialtelucrrideamenajareaspaiilorpublice
e)lucrri de foraje i excavri necesare pentru efectuarea studiilor geotehnice i a
prospeciunilor geologice, proiectarea i deschiderea exploatrilor de cariere i
balastiere, a sondelor de gaze i petrol, precum i a altor exploatri de suprafa,
subteranesausubacvatice
f)lucrri, amenajri i construcii cu caracter provizoriu necesare n vederea organizrii
executriilucrrilor,ncondiiileprevzutelaart.7alin.(1)i(13)
g)organizareadetaberedecorturi,csuesauderulote
h)lucrri de construcii cu caracter provizoriu: chiocuri, tonete, cabine, spaii de
expunere, corpuri i panouri de afiaj, firme i reclame, copertine i pergole situate pe
cile i spaiile publice, anexe gospodreti, precum i anexele gospodreti ale
exploataiiloragricolesituatenextravilan
i)cimitirenoiiextinderi.
(2)n vederea simplificrii procedurii de autorizare a executrii lucrrilor de construcii
provizoriiprevzutelaalin.(1)lit.d),g)ih),autorizaiadeconstruireseemitenbaza
documentaiilor tehnice D.T. cu coninut simplificat n raport cu coninutulcadru
prevzutnanexanr.1.
(ladata14oct2009Art.3dincapitolulImodificatdeArt.I,punctul4.dinLegea261/2009)

prevederidinArt.3dincapitolulI,sectiunea1(NormeMetodologicedin2009)ladata23nov2009pentruArt.3din
capitolulI
Art.3:Autonomialocaldescentralizareiparteneriat
(1)nconformitatecuprincipiulautonomieilocale,exercitareacompeteneloriaatribuiilorstabilitedeLegerevineautoritilor
administraieipublicelocale,caresegsesccelmaiaproapedecetean.
(2)PotrivitLegii,ndomeniulautorizriiexecutriilucrrilordeconstruciiprincipiulautonomieilocaleseexercitprin
descentralizareaatribuiiloriseasigurprinacordareadecompetenedeautorizaresporiteunitiloradministrativteritorialede
baz,respectivalecomunelor,oraelor,municipiilorialesectoarelormunicipiuluiBucureti.
(3)nvedereaasigurriiniveluluidecompetentehnicndomeniulautorizrii,inclusivlanivelurileadministraieipublicelocale
carenuipotconstituistructuridespecialitatedincauzalipseispecialitilorpeplanlocal,potrivitprevederilorLegiiseinstituie,
pentregparcursulproceduriideautorizare,unparteneriattehnicntreconsiliilejudeeneprinstructuriledespecialitate
constituitelanivelulacestoraiautoritileadministraieipublicelocale(comune,orae,municipii,dupcaz)carenubeneficiaz
decompetentehnicpeplanlocal.
Art.4:Simplificareaproceduriideautorizare
PrinprevederileLegii,cuprivirelasimplificareaproceduriideautorizarenraportcuinteresuliproteciasolicitantului,se
urmrete:
a)reducereanumruluiformulareloriadecvareaconinutuluiacestora,corespunztorexigenelorspecificeproceduriide
autorizareideexecuiealucrrilordeconstrucii,ncorelarecuoperaiunilestatisticenecesarefundamentriipoliticilorlocale,
regionaleinaionalededezvoltareurbanistic
b)emitereaavizelor/acordurilorpentruutilitiurbaneserviciitehnicoedilitareidegospodriecomunal,precumicele
pentruconfirmareaasigurriicerineloresenialedecalitatenconstrucii,directdectrefurnizorii/administratoriiacestora,n
bazareglementrilorlegalenvigoarespecificeactivitiifiecruiemitent
c)simplificareaconinutuluidocumentaieitehniceD.T.pentruautorizareaexecutriilucrrilordeconstruciiprinpreluareadin
coninutulcadruprevzutnanexanr.1laLegeapieselorscriseidesenatestrictnecesarepentrucategoriiledeconstrucii
prevzutelaart.3alin.(1)lit.d),g)ih)dinLege,conformprevederilorcuprinsenprezentelornormemetodologice.
1.
Autorizaiedeconstruire.Acordulasociaieideproprietari
[art.11alin.(2),Legeanr.230/2007]
nconformitatecuart.11alin.(2)dinLegeanr.230/2007privindnfiinarea,organizareaifuncionareaasociaiilorde
proprietari,proprietarulnupoateschimbaaspectulsaudestinaiaproprietiicomunefraobinemaintiacceptuldinpartea
asociaieideproprietari.

ncondiiilencarelucrrilecarevizauzidulexterioralimobiluluifaadabloculuidelocuinecomune,respectivcopertinasituat
deasupraintrriinbloc,aveaudreptconsecinevidentaschimbareaaspectuluiproprietiicomune,autorizareaacestorlucrri
dectreautoritateapublicprt,fraexistaacceptuldinparteaasociaieideproprietari,estenelegal.
C.A.Bucureti,s.aVIIIacont.adm.ifisc.,decizianr.2383din19noiembrie2009,nA.N.Ghica,Urbanismul.Autorizaiide
construire,certificatedeurbanismiavize.Practicjudiciar,EdituraHamangiu,Bucureti,2011,p.15)....citestemaideparte
(12)
WoltersKluwer,Legeaprivindautorizareaexecutariilucrarilordeconstructiidin30mai2015,WoltersKluwer

Art.4
Autorizaiiledeconstruireseemitdepreediniiconsiliilorjudeene,deprimarulgeneral
al municipiului Bucureti, de primarii municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureti, ai
oraeloricomunelorpentruexecutarealucrrilordefinitelaart.3,dupcumurmeaz:
(la data 23nov2009 Art. 4 din capitolul I reglementat de Art. 8 din capitolul I, sectiunea 3 din Norme
Metodologicedin2009)
prevederidinArt.8dincapitolulI,sectiunea3(NormeMetodologicedin2009)ladata30iul2010pentruArt.4din
capitolulI

SECIUNEA3:Cadrulinstituionalndomeniulautorizriiexecutriilucrrilor
deconstrucii
Art.8:Autoritiemitente
(1)Autorizaiiledeconstruiresaudedesfiinarepentruexecutarealucrrilordeconstruciiprevzutelaart.3alin.(1)dinLegese
emitdectreautoritileadministraieipublicejudeenesaulocale,potrivitcompetenelorprevzutelaart.4alin.(1)dinLege,
pentrulucrrilecareseexecutncadrulunitiiadministrativteritoriale,nfunciedecategoriiledeconstruciiilucrri,precum
icurespectareaprevederilordocumentaiilordeurbanismiaplanurilordeamenajareateritoriului,aprobatepotrivitlegii.
(2)Pentrulucrrilelaconstruciiamplasatenzonedeprotecieamonumentelorinzoneconstruiteprotejateorilaconstrucii
cuvaloarearhitecturalsauistoricdeosebit,prevzutelaart.3alin.(1)lit.b)dinLege,autoritileprevzutelaart.4alin.(1)
lit.c)pct.2ilit.e)pct.2dinLegevoremiteautorizaiiledeconstruire/desfiinarenumaipentruzoneledeproteciea
monumentelorizoneleconstruiteprotejate,delimitate/definiteprindocumentaiideurbanismlegalaprobate.
(3)ntemeiuldispoziiilorart.6alin.(2)dinLege,certificateledeurbanismseemitdectreaceeaiautoritatecareeste
competentsemitautorizaiiledeconstruire/desfiinare,potrivitcompetenelorprevzutelaart.4alin.(1)iart.43lit.a)din
Lege.
(4)Prinexceptaredelaprevederilealin.(1),nsituaiileprevzutedeLege,autorizaiiledeconstruire/desfiinareseemitde
ctre:
a)autoritileadministraieipublicecentralecompetentendomeniiledincarefacpartelucrriledeconstruciisupuseautorizrii
ntemeiuldispoziiilorart.4alin.(5)dinLege,caresuntamplasate,dupcaz,nmareateritorial,zonacontigusauzona
economicexclusivaMriiNegre,astfel:
pentrulucrriledeforajeiprospeciunisubmarine,dectreautoritateaadministraieipublicecentralecompetentndomeniul
resurselorminerale
pentrulucrriledeconstruireareelelorsubmarinedetransportenergetic,dectreautoritateaadministraieipublicecentrale
competentndomeniulenergetic
pentrulucrriledeconstruireareelelorsubmarinedecomunicaii,dectreautoritateaadministraieipublicecentrale
competentndomeniulcomunicaiilor
(5)Prinexcepiedelaprevederilealin.(2),laemitereaautorizaieideconstruire/desfiinarepentrulucrrideamenajri/reabilitri
interioare,carenuaducmodificrialefaadelorcldirilor,nuestenecesarexistenauneidocumentaiideurbanismlegal
aprobate.
b)MinisterulTransporturiloriInfrastructuriipentrulucrrileaferenteinfrastructuriidetransportrutierdeinteresnaional,n
temeiuldispoziiilorart.43lit.b)dinLege
c)ministereleicelelalteorganedespecialitatealeadministraieipublicecentraleinteresatepentrulucrrideconstruciicu
caractermilitar,ntemeiuldispoziiilorart.43lit.a)dinLege

a)de preedinii consiliilor judeene, cu avizul primarilor, pentru lucrrile care se


execut:
1.peterenuricaredepesclimitauneiunitiadministrativteritoriale
(la data 23nov2009 Art. 4, litera A., punctul 1. din capitolul I reglementat de Art. 9 din capitolul I,
sectiunea3dinNormeMetodologicedin2009)
prevederidinArt.9dincapitolulI,sectiunea3(NormeMetodologicedin2009)ladata30iul2010pentruArt.4,
literaA.,punctul1.dincapitolulI

Art.9:Atribuiispecialealeautoritiiadministraieipublicejudeene/amunicipiuluiBucureti
(1)nconformitatecuprevederileart.4alin.(1)lit.a)pct.1ilit.c)pct.1dinLege,autorizaiadeconstruirepentrulucrrile
careurmeazsseexecutepeterenuricaredepesclimitauneiunitiadministrativteritoriale/unuisectoralmunicipiului
Bucuretiseemitedectrepreedinteleconsiliuluijudeean/primarulgeneralalmunicipiuluiBucureti,cuavizul
primarilor/primarilordesector.
(2)nsensulprevederiloralin.(1),prinlucrricareseexecutpeterenuricaredepesclimitauneiunitiadministrativ
teritoriale/unuisectoralmunicipiuluiBucuretisenelegelucrrilealcroramplasamenttraverseazlimitaadousaumaimulte
unitiadministrativteritoriale/sectoarealemunicipiuluiBucureti,cumsunt,spreexemplu,darfraselimitalaacestea:reele
detransportalenergieielectrice,alimentricuap,reeledetransportalgazelornaturale,infrastructurferoviarirutier,
parcuriindustriale,eolieneialteledeaceastnatur.
[...]

2.nintravilanuliextravilanulunitiloradministrativteritorialealecrorprimriinuau
niciun angajat funcionar public cu atribuii n domeniul urbanismului, amenajrii
teritoriului i autorizrii executrii lucrrilor de construcii, n structurile de specialitate
organizateconformlegii
(ladata01mai2016Art.4,literaA.,punctul2.dincapitolulImodificatdeArt.I,punctul2.dinLegea
53/2016)

a1)de preedinii consiliilor judeene, cu avizul prealabil al secretarului unitii


administrativteritorialesaualpersoaneinumitedectreprefectncondiiileart.55alin.
(81)dinLegeaadministraieipublicelocalenr.215/2001,republicat,cumodificrilei
completrile ulterioare, n situaiile excepionale n care lucrrile se execut la imobile
situate pe raza unitilor administrativteritoriale unde consiliul local este dizolvat i
primarulnuipoateexercitaatribuiile:
1.caurmareancetriisaususpendriimandatuluincondiiilelegii
2.n situaia n care fa de primar au fost dispuse potrivit legii penale msuri
preventive, altele dect cele care determin suspendarea mandatului i care fac
imposibilexercitareadectreacestaaatribuiilorprevzutedelege
(la data 30sep2015 Art. 4, litera A. din capitolul I completat de Art. VII din Ordonanta urgenta
41/2015)

b)de primarii municipiilor, pentru lucrrile care se execut n teritoriul administrativ al


acestora,cuexcepiacelorprevzutelalit.a)pct.1
c)de primarul general al municipiului Bucureti, cu avizul primarilor sectoarelor
municipiuluiBucureti,pentrulucrrilecareseexecut:
1.pe terenuri care depesc limita administrativteritorial a unui sector i cele din
extravilan
2.laconstruciileprevzutelaart.3alin.(1)lit.b)
(la data 14oct2009 Art. 4, litera C., punctul 2. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 5. din Legea
261/2009)

3.lucrridemodernizri,reabilitri,extinderidereeleedilitaremunicipale,detransport
urbansubteransaudesuprafa,detransportidedistribuie,pentru:ap/canal,gaze,
electrice, termoficare, precum i lucrri i/sau reabilitri pentru strzile care sunt n
administrareaPrimrieiMunicipiuluiBucureti
(ladata31oct2012Art.4,literaC.,punctul3.dincapitolulImodificatdeArt.42,punctul1.dincapitolul
VIdinLegea154/2012)

d)de primarii sectoarelor municipiului Bucureti, pentru lucrrile care se execut n


teritoriul administrativ al sectoarelor, cu excepia celor prevzute la lit. c), inclusiv
branamenteiracorduriaferentereeleloredilitare
(ladata19mai2005Art.4,literaD.dincapitolulImodificatdeArt.1,punctul5.dinLegea119/2005)

e) de primarii unitilor administrativteritoriale care au n aparatul de specialitate


angajaifuncionaripublicicuatribuiindomeniulurbanismului,amenajriiteritoriului
iautorizriiexecutriilucrrilordeconstruciipentrulucrrilecareseexecut: (la data
01mai2016Art.4,literaE.dincapitolulImodificatdeArt.I,punctul3.dinLegea53/2016)

1.nteritoriuladministrativalacestora,cuexcepiacelorprevzutelalit.a)pct.1
2.la construciile reprezentnd monumente istorice clasate sau aflate n procedur de
clasarepotrivitlegii,aflatepeteritoriuladministrativ,ncondiiileart.10lit.a)ialeart.
45alin.(4)icuavizularhitectuluiefaljudeului
(ladata19mai2005Art.4,literaE.,punctul2.dincapitolulImodificatdeArt.1,punctul6.dinLegea
119/2005)
(ladata14oct2009Art.4,literaF.dincapitolulIabrogatdeArt.I,punctul5.dinLegea261/2009)
(ladata23nov2009Art.4,alin.(2)dincapitolulIreglementatdeArt.9dincapitolulI,sectiunea3din
NormeMetodologicedin2009)

(2)Pentru investiiile care se realizeaz pe amplasamente ce depesc limita


administrativteritorial a judeului, respectiv a municipiului Bucureti, n uniti
administrativteritorialelimitrofe,nvedereaarmonizriicondiiilordeautorizarepentru
ntreagainvestiie,autoritateaadministraieipublicecentralecompetentecuatribuiide
reglementare,potrivitlegii,ndomeniuldincarefaceparteinvestiiasupusautorizrii,

va emite un aviz coordonator, n baza cruia preedinii consiliilor judeene implicate,


respectiv primarul general al municipiului Bucureti, dup caz, vor emite autorizaii de
construire pentru executarea lucrrilor aferente prilor din investiie amplasate n
unitileadministrativteritorialedinarialordecompeten.
(ladata12apr2013Art.4,alin.(2)dincapitolulImodificatdeArt.1,punctul2.dinLegea81/2013)
prevederidinArt.9dincapitolulI,sectiunea3(NormeMetodologicedin2009)ladata23nov2009pentruArt.4,
alin.(2)dincapitolulI
Art.9:Atribuiispecialealeautoritiiadministraieipublicejudeene/amunicipiuluiBucureti
[...]
(3)nsituaiaprevzutlaart.4alin.(2)dinLege,ncarelucrrileurmeazsserealizezepeamplasamentecedepesc
limitelejudeului,respectivalemunicipiuluiBucureti,avndnvederenecesitateaarmonizriicondiiilordeautorizare,
autorizaiiledeconstruireseemitdectrepreediniiconsiliilorjudeeneinteresatei,dupcaz,dectreprimarulgeneralal
municipiuluiBucureti,curespectareaprevederiloravizuluicoordonatoremisdectreautoritateaadministraieipublicecentrale
competente.
(4)nvederearealizriiunitareaobiectivuluideinvestiii,autorizaiiledeconstruireprevzutelaalin.(3)producefectenumai
dupemitereaultimeiautorizaiideconstruire.

(3)Autorizaiile de construire prevzute la alin. (2) produc efecte la data intrrii n


vigoareaultimeiautorizaiideconstruireemisencondiiileprezenteilegi.
(ladata14oct2009Art.4,alin.(4)dincapitolulIabrogatdeArt.I,punctul7.dinLegea261/2009)
(ladata23nov2009Art.4,alin.(5)dincapitolulIreglementatdeArt.8dincapitolulI,sectiunea3din
NormeMetodologicedin2009)
(ladata11oct2011Art.4,alin.(5)dincapitolulIabrogatdeArt.I,punctul2.dinOrdonantaurgenta
85/2011)

(6)Prin excepie de la prevederile art. 2 alin. (1), executarea lucrrilor de foraje


necesare pentru efectuarea studiilor geotehnice i a prospeciunilor geologice,
proiectareaideschidereaexploatrilordegazeipetrol,aaltorexploatrisubacvatice,
precum i a lucrrilor de construire a reelelor submarine de transport energetic i de
comunicaii, n marea teritorial, zona contigu sau zona economic exclusiv a Mrii
Negre, dup caz, este permis n baza actului de autoritate al autoritii competente
desemnateprinlegeaspecial,careinelocdeautorizaiedeconstruire/desfiinareise
emitencondiiilelegislaieispecificedindomeniulgazelor,petrolului,energieielectrice
icomunicaiilor,dincarefacpartelucrrile,dupcaz.
(ladata12apr2013Art.4dincapitolulIcompletatdeArt.1,punctul3.dinLegea81/2013)

1.
Administraiapublicdinunitileadministrativteritorialesentemeiazpeprincipiulautonomieilocaleipecelaldescentralizrii
serviciilorpublice.Descentralizareaconstnfaptulcprincipaleledocumentaiiipremisedeurbanismsuntaprobatede
autoritilepublicelocale,iarautorizaiiledeconstruireseelibereazdepreediniiconsiliilorjudeene,deprimarulgeneralal
municipiuluiBucureti,deprimariimunicipiilor,sectoarelormunicipiuluiBucureti,aioraeloricomunelorpentruexecutarea
lucrrilor.
2.
Emiteniiautorizaiilordeconstruiresunt:
preediniiconsiliilorjudeene
primarulgeneralalmunicipiuluiBucureti
primariimunicipiilor
primariisectoarelormunicipiuluiBucureti
primariioraeloricomunelorpentruexecutarealucrrilor...citestemaideparte(13)
WoltersKluwer,Legeaprivindautorizareaexecutariilucrarilordeconstructiidin30mai2015,WoltersKluwer

Art.5
(1)Avizele i acordurile stabilite prin certificatul de urbanism se solicit de ctre
investitor/beneficiar i se obin de la autoritile competente n domeniu naintea
depunerii documentaiei pentru autorizarea executrii lucrrilor de construcii la
autoritileadministraieipublicecompetentepentru:
a)asigurarea i racordarea/branarea la infrastructura edilitar, n condiiile impuse de
caracteristicile i amplasamentul reelelor de distribuie/transport energetic din zona de
amplasament
b)racordarealareeauacilordecomunicaii
c)securitatealaincendiu,proteciaciviliproteciasntiipopulaiei
d)cerinelespecificeunorzonecurestriciistabiliteprinreglementrispeciale.

(2)Actele de autoritate emise de autoritile competente pentru protecia mediului


prevzute la art. 2 alin. (21) lit. b) i d) se solicit i se obin de investitor/solicitant n
condiiilelegii.
(3)Avizele i acordurile stabilite prin certificatul de urbanism, mpreun cu punctul de
vedere al autoritii competente pentru protecia mediului sau, dup caz, actul
administrativ al acesteia, obinute potrivit prevederilor alin. (1) i (2), se anexeaz i
devinparteintegrantdinautorizaiadeconstruire.
(ladata14oct2009Art.5dincapitolulImodificatdeArt.I,punctul9.dinLegea261/2009)

prevederidinArt.5dincapitolulI,sectiunea1(NormeMetodologicedin2009)ladata23nov2009pentruArt.5din
capitolulI
Art.5:Asigurareatranspareneiproceduriideautorizare
(1)Transparenaproceduriideautorizareaexecutriilucrrilordeconstruciiattlanivelulcertificatuluideurbanism,ctial
autorizaieideconstruire/desfiinareserealizeazprinasigurareacaracteruluipublicalacesteia,respectivprinasigurarea
dreptuluipubliculuideafiinformat.
(2)nsituaiancareautoritateapentruproteciamediuluicompetentastabilitparcurgereaproceduriideevaluareaimpactului
investiieiasupramediului,publicularedreptuldeaseinformaideaparticipaefectividintimplaproceduradeautorizare,dea
sedocumentaideatransmitecomentariiiopiniiautoritiloradministraieipublicecompetente,naintealuriiuneideciziifinale
asupracereriipentruemitereaautorizaieideconstruireaferenteinvestiiei.
(3)nsituaiaprevzutlaalin.(2),informareaiconsultareapubliculuiserealizeaznconformitatecuprevederilelegislaiei
privindevaluareaimpactuluianumitorproiectepubliceiprivateasupramediului.
Art.6:ntrireadisciplineinautorizareinexecuialucrrilorautorizate
(1)Respectareaprevederilorlegaleprivinddisciplinanproceduraautorizrii,precuminaplicareanexecuieaprevederilor
autorizaiilor,ntoatefazele,areefectenplansocial,nerespectareaacestorafiindsancionatpotrivitLegii.
(2)PotrivitLegii,disciplinaautorizriiiexecuieiseasigur:
a)laniveluladministraieipublicelocaleprin:individualizarearspunderiipersonaluluicuatribuiitehnicenadministraiapublic
local,ntrirearoluluiinstituieiarhitectuluief,latoatenivelurileunitiloradministrativteritoriale,precumiprinstabilirea
competenelordecontrolaleorganelorcuatribuiidincadrulaparatuluipropriualadministraieipublicejudeeneilocale
b)laniveluladministraieipublicecentralecompetentencondiiileLegii,prinindividualizarearspunderiipersonaluluipropriucu
atribuiitehnicendomeniulautorizrii
c)lanivelulInspectoratuluideStatnConstruciintoateetapeleautorizriiiexecuieilucrrilor.
1.
Acordulreprezintconsimmntulpecareldunorganpublicaltuiorgan,nvedereaemiteriidectreacestadinurmaunui
anumitactadministrativ.Deaceea,acestaafostnumitactadministrativcomplex.
Astfel,afostexprimatopiniacacteadministrativecomplexepotficalificateiaceleacteadministrativeacroremitere
presupunendeplinireamaimultorformalitiproceduraleprealabile.Deexemplu:anumiteautorizaiideconstruciepentrua
croremitere,potrivitLegiinr.50/1991,seimpuneobinereaunoracorduri(deexemplu:acorduldemediu),certificate
(certificatuldeurbanism)iavizedeladiferiteautoritipublice(pentruap,gaze,energieelectric).
WoltersKluwer,Legeaprivindautorizareaexecutariilucrarilordeconstructiidin30mai2015,WoltersKluwer

Art.6

(la data 23nov2009 Art. 6 din capitolul I reglementat de capitolul III, sectiunea 1 din Norme
Metodologicedin2009)

(1)Certificatuldeurbanismesteactuldeinformareprincareautoritileprevzutela
art. 4 i la art. 43 lit. a): (la data 18iul2016 Art. 6, alin. (1) din capitolul I modificat de Art. 1,
punctul2.dinLegea148/2016)

a)fac cunoscute solicitantului informaiile privind regimul juridic, economic i tehnic al


terenurilor i construciilor existente la data solicitrii, n conformitate cu prevederile
planurilor urbanistice i ale regulamentelor aferente acestora ori ale planurilor de
amenajareateritoriului,dupcaz,avizateiaprobatepotrivitlegii
b)stabilesc cerinele urbanistice care urmeaz s fie ndeplinite n funcie de specificul
amplasamentului
c)stabilesclistacuprinzndavizele/acordurilenecesarenvedereaautorizrii
d)ncunotineazinvestitorul/solicitantulcuprivirelaobligaiadeacontactaautoritatea
competent pentru protecia mediului, n scopul obinerii punctului de vedere i, dup
caz,alactuluiadministrativalacesteia,necesarenvedereaautorizrii.
(ladata14oct2009Art.6,alin.(1)dincapitolulImodificatdeArt.I,punctul10.dinLegea261/2009)

(11)Punctul de vedere al autoritii competente pentru protecia mediului reprezint


documentulscrisemisdeaceastadupetapadeevaluareiniial,respectivdupetapa
dencadrareainvestiieinproceduradeevaluareaimpactuluiasupramediului,iaractul
administrativalautoritiicompetentepentruproteciamediuluieste,dupcaz,acordul
demediusauavizulNatura2000.

(la data 14oct2009 Art. 6, alin. (1^1) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 11. din Legea
261/2009)
(ladata23nov2009Art.6,alin.(2)dincapitolulIreglementatdeArt.8dincapitolulI,sectiunea3din
NormeMetodologicedin2009)

(2)Certificatul de urbanism se emite de autoritile abilitate s autorizeze lucrrile de


construciiprevzutelaart.4iart.43lit.a)iseelibereazsolicitantuluintermende
cel mult 30 de zile de la data nregistrrii cererii, menionnduse n mod obligatoriu
scopulemiteriiacestuia.
(ladata18iul2016Art.6,alin.(2)dincapitolulImodificatdeArt.1,punctul3.dinLegea148/2016)

prevederidinArt.8dincapitolulI,sectiunea3(NormeMetodologicedin2009)ladata30iul2010pentruArt.6,
alin.(2)dincapitolulI

SECIUNEA3:Cadrulinstituionalndomeniulautorizriiexecutriilucrrilor
deconstrucii
Art.8:Autoritiemitente
(1)Autorizaiiledeconstruiresaudedesfiinarepentruexecutarealucrrilordeconstruciiprevzutelaart.3alin.(1)dinLegese
emitdectreautoritileadministraieipublicejudeenesaulocale,potrivitcompetenelorprevzutelaart.4alin.(1)dinLege,
pentrulucrrilecareseexecutncadrulunitiiadministrativteritoriale,nfunciedecategoriiledeconstruciiilucrri,precum
icurespectareaprevederilordocumentaiilordeurbanismiaplanurilordeamenajareateritoriului,aprobatepotrivitlegii.
(2)Pentrulucrrilelaconstruciiamplasatenzonedeprotecieamonumentelorinzoneconstruiteprotejateorilaconstrucii
cuvaloarearhitecturalsauistoricdeosebit,prevzutelaart.3alin.(1)lit.b)dinLege,autoritileprevzutelaart.4alin.(1)
lit.c)pct.2ilit.e)pct.2dinLegevoremiteautorizaiiledeconstruire/desfiinarenumaipentruzoneledeproteciea
monumentelorizoneleconstruiteprotejate,delimitate/definiteprindocumentaiideurbanismlegalaprobate.
(3)ntemeiuldispoziiilorart.6alin.(2)dinLege,certificateledeurbanismseemitdectreaceeaiautoritatecareeste
competentsemitautorizaiiledeconstruire/desfiinare,potrivitcompetenelorprevzutelaart.4alin.(1)iart.43lit.a)din
Lege.
(4)Prinexceptaredelaprevederilealin.(1),nsituaiileprevzutedeLege,autorizaiiledeconstruire/desfiinareseemitde
ctre:
a)autoritileadministraieipublicecentralecompetentendomeniiledincarefacpartelucrriledeconstruciisupuseautorizrii
ntemeiuldispoziiilorart.4alin.(5)dinLege,caresuntamplasate,dupcaz,nmareateritorial,zonacontigusauzona
economicexclusivaMriiNegre,astfel:
pentrulucrriledeforajeiprospeciunisubmarine,dectreautoritateaadministraieipublicecentralecompetentndomeniul
resurselorminerale
pentrulucrriledeconstruireareelelorsubmarinedetransportenergetic,dectreautoritateaadministraieipublicecentrale
competentndomeniulenergetic
pentrulucrriledeconstruireareelelorsubmarinedecomunicaii,dectreautoritateaadministraieipublicecentrale
competentndomeniulcomunicaiilor
(5)Prinexcepiedelaprevederilealin.(2),laemitereaautorizaieideconstruire/desfiinarepentrulucrrideamenajri/reabilitri
interioare,carenuaducmodificrialefaadelorcldirilor,nuestenecesarexistenauneidocumentaiideurbanismlegal
aprobate.
b)MinisterulTransporturiloriInfrastructuriipentrulucrrileaferenteinfrastructuriidetransportrutierdeinteresnaional,n
temeiuldispoziiilorart.43lit.b)dinLege
c)ministereleicelelalteorganedespecialitatealeadministraieipublicecentraleinteresatepentrulucrrideconstruciicu
caractermilitar,ntemeiuldispoziiilorart.43lit.a)dinLege

(21)Autoritileadministraieipublicelocaleauobligaiadeaacordantermende15zile
suport tehnic de specialitate autoritilor prevzute la art. 43 lit. a) n procesul de
emitereacertificatuluideurbanism,pentrustabilireacerinelorurbanisticecareurmeaz
sfiendeplinitenfunciedespecificulamplasamentului.
(ladata18iul2016Art.6,alin.(2)dincapitolulIcompletatdeArt.1,punctul4.dinLegea148/2016)

(3)Certificatul de urbanism se semneaz de ctre preedintele consiliului judeean sau


de primar, dup caz, de secretar i de arhitectulef sau de ctre persoana cu
responsabilitatendomeniulamenajriiteritoriuluiiurbanismuluidinaparatulpropriual
autoritii administraiei publice emitente, responsabilitatea emiterii acestuia revenind
semnatarilor,potrivitatribuiilorstabiliteconformlegii.
(31)Pentruautoritileprevzutelaart.43lit.a),certificatuldeurbanismsesemneaz
de ctre persoanele cu responsabilitate n domeniu, desemnate prin ordin intern al
conductoruluiautoritii.
(ladata18iul2016Art.6,alin.(3)dincapitolulIcompletatdeArt.1,punctul5.dinLegea148/2016)

(4)nvedereaeliberriicertificatuluideurbanism,solicitantuloricepersoanfizicsau
juridic interesat se va adresa autoritilor prevzute la art. 4 cu o cerere care va
cuprindeattelementeledeidentificareaimobiluluipentrucaresesolicitcertificatulde

urbanism, respectiv localitate, numr cadastral i numr de carte funciar, unde este
cazul,daclegeanudispunealtfel,ctielementelecaredefinescscopulsolicitrii.
(ladata14oct2009Art.6,alin.(4)dincapitolulImodificatdeArt.I,punctul12.dinLegea261/2009)
(ladata23nov2009Art.6,alin.(4)dincapitolulIreglementatdeArt.19dincapitolulII,sectiunea1din
NormeMetodologicedin2009)
prevederidinArt.19dincapitolulII,sectiunea1(NormeMetodologicedin2009)ladata23nov2009pentruArt.6,
alin.(4)dincapitolulI
Art.19:Documentelenecesareemiteriicertificatuluideurbanism
(1)Pentruemitereacertificatuluideurbanism,solicitantuloricepersoanfizicsaujuridicinteresattrebuiesdepunla
emitentodocumentaiecuprinznd:
a)cerereatip(formularulmodelF.1"CEREREpentruemitereacertificatuluideurbanism"),nconformitatecuprecizrileprivind
completareaacesteia,cuprinznd:
1.elementeledeidentificareasolicitantului
2.elementeledeidentificareaimobiluluipentrucaresesolicitemitereacertificatuluideurbanism,respectivlocalitate,numr
cadastralinumrdecartefunciar,ncazulncarelegeanudispunealtfel
3.elementelecaredefinescscopulsolicitrii
b)planuricadastrale/topografice,cuevideniereaimobilelorncauz,astfel:
1.pentruimobilelenenscrisenevideneledecadastruipublicitateimobiliar:plandencadrarenzon,launadinscrile
1:10.000,1:5.000,1:2.000,1:1.000,1:500,dupcaz,eliberat,lacerere,dectreoficiuldecadastruipublicitateimobiliar
2.pentruimobilelenscrisenevideneledecadastruipublicitateimobiliar:extrasdinplanulcadastraldepeortofotoplani
extrasdecartefunciarpentruinformareactualizatlazi,eliberate,lacerere,dectrebirouldecadastruipublicitateimobiliar.
c)documentuldeplatataxeideeliberareacertificatuluideurbanism,ncopie.
(2)Potrivitprevederilorart.6alin.(1)i(4)dinLege,certificatuldeurbanismesteunactdeinformareprivindregimuljuridic,
economicitehnicalimobilului,precumicerineleurbanisticespecificeamplasamentului,determinatenconformitatecu
prevederiledocumentaiilordeurbanismavizateiaprobate,documentcareseelibereaz,lacerere,oricruisolicitantpersoan
fizicsaupersoanjuridicnefiindnecesarprezentareatitluluiasupraimobiluluisauaaltuiactcaresatestedreptulde
proprietate.
(3)Seinterziceemitentuluiscondiionezeemitereacertificatuluideurbanismdeelaborareaprealabilauneidocumentaiide
urbanismpentruimobilulncauz,precumiaoricrordocumentaiitehnicededefinireascopuluisolicitrii.
(4)PotrivitLegii,certificatuldeurbanismnuinelocdeautorizaiedeconstruire/desfiinareinuconferdreptuldeaexecuta
lucrrideconstrucii.

(5)Certificatuldeurbanismnuconferdreptuldeaexecutalucrrideconstrucii.
(6)Certificatuldeurbanismseemiteinurmtoarelesituaii:
a)nvedereaconcesionriideterenuri,potrivitlegii
b)nvedereaadjudecriiprinlicitaieaproiectriilucrrilorpublicenfazade"Studiude
fezabilitate",potrivitlegii
c)pentrucererinjustiieioperaiuninotarialeprivindcirculaiaimobiliaratuncicnd
operaiunilerespectiveaucaobiectmprelioricomasrideparcelesolicitatenscopul
realizrii de lucrri de construcii, precum i constituirea unei servitui de trecere cu
privire la un imobil. Operaiunile juridice menionate, efectuate n lipsa certificatului de
urbanism,suntlovitedenulitate.
(ladata14oct2009Art.6,alin.(6)dincapitolulImodificatdeArt.I,punctul12.dinLegea261/2009)

prevederidincapitolulIII,sectiunea1(NormeMetodologicedin2009)ladata17dec2013pentruArt.6din
capitolulI

CAPITOLULIII:Proceduradeautorizare
SECIUNEA1:Certificatuldeurbanism
Art.30:Definiie
(1)Certificatuldeurbanismesteactuldeinformarealautoritiiadministraieipublicecompetentesemitautorizaiide
construire/desfiinare,prevzutelaart.4alin.(1)iart.43lit.a)dinLege,careseemite,nprincipal,nvedereanceperii
proceduriideautorizareaexecutriilucrrilordeconstrucii,precumiainstalaiiloraferenteacestora,inclusivpentrudesfiinarea
construciilororiaaltorlucrrioriamenajri
(2)PrinCertificatuldeurbanism,potrivitprevederilorart.6alin.(1)dinLege,seaduclacunotininvestitorului/solicitantului
informaiiexistenteladatasolicitrii,nconformitatecuprevederileplanurilorurbanisticeialeregulamenteloraferenteacestora
orialeplanurilordeamenajareateritoriului,dupcaz,avizateiaprobatepotrivitlegiicuprivirelacerineletehniceale
amplasamentului,precumilaobligaiilepecareacestalearenproceduradeautorizareaexecutriilucrrilordeconstrucii,
privind:
a)regimuljuridic,economicitehnicalimobiluluitereni/sauconstruciiexistenteladatasolicitrii,nconformitatecu
prevederileplanurilorurbanisticeialeregulamenteloraferenteacestora,orialeplanurilordeamenajareateritoriului,dupcaz,
avizateiaprobatepotrivitlegii
b)cerineleurbanisticespecificeamplasamentului
c)avizele/acordurilelegalenecesarenvedereaautorizrii

d)obligaiadeacontactaautoritateacompetentpentruproteciamediului,nscopulobineriipunctuluidevederei,dupcaz,al
actuluiadministrativalacesteia,nvedereaautorizrii.
(3)Certificatuldeurbanismseelibereazsolicitantuluintermendecelmult30dezilecalendaristicedeladatanregistrrii
cererii,menionndusenmodobligatoriuscopulemiteriiacestuia.
(4)Potrivitprevederilorart.6alin.(5)dinLege,nbazaCertificatuluideurbanismnuestepermisexecutarealucrrilorde
construcii.
(5)Certificatuldeurbanismsemaiemite,nconformitatecuprevederileart.6alin.(6)dinLege,pentrundeplinireaprocedurilor
legaledeconcesionaredeterenuri,nvedereaadjudecriiprinlicitaieaproiectriilucrrilorpublicenfazadedocumentaie
tehnicoeconomic"Studiudefezabilitate",orisimilaracesteia,precumipentrucererinjustiieioperaiuninotarialeprivind
circulaiaimobiliar,atuncicndoperaiunilerespectiveaucaobiectmprelioricomasrideparcelesolicitatenscopulrealizrii
delucrrideconstrucii,precumiconstituireauneiservituidetrecerecuprivirelaunimobil.
(6)Pentruaceeaiparcel(imobil)sepotemitecertificatedeurbanismmaimultorsolicitani,indiferentdecalitateaacestoran
raportcuproprietateaasupraparcelei.naceastsituaiecertificateledeurbanismurmeazaaveaacelaiconinutcucaracterde
informare(privindregimuljuridic,economicitehnicalimobilului)conformprevederilordocumentaiilordeurbanismaprobate,
potrivitlegii,pentrutoisolicitanii.
Art.31:Solicitantulcertificatuluideurbanism
(1)Solicitantulcertificatuluideurbanismestepersoanafizicsaujuridicinteresatsprimeascdelaautoritateaadministraiei
publicecompetenteinformaiicuprivirelaunimobiltereni/sauconstruciinscopuriledefinitelaart.6dinLege.
(2)nvedereaeliberriicertificatuluideurbanism,solicitantulsevaadresaautoritilorcompetenteprevzutelaart.8alin.(1)i
(3),depunnd,potrivitprevederilorart.6alin.(4)dinLege,ocerereconformformularuluimodelF1"CEREREpentruemiterea
certificatuluideurbanism"ncaresevornscrieattelementeledeidentificareaimobiluluipentrucaresesolicitcertificatulde
urbanismlocalitate,numrcadastralinumrdecartefunciar,undeestecazul,daclegeanudispunealtfel,cti
elementelecaredefinescscopulsolicitrii.
Art.32:Cerineurbanistice
(1)Certificatuldeurbanismsentocmetenconformitatecuprevederiledocumentaiilordeurbanism(P.U.G.,P.U.Z.,P.U.D.),iar
pentruinvestiiilecaredepesclimitauneiunitiadministrativteritorialesepoatentocmiipebazaplanurilordeamenajarea
teritoriului(P.A.T.N.,P.A.T.Z.,P.A.T.J.),aprobatepotrivitlegiii,nlips,nconformitatecuregulilecadrustabiliteprin
RegulamentulGeneraldeUrbanism(R.G.U.).
(2)ncazulncarescopuldeclaratdesolicitantesteautorizareaexecutriilucrrilordeconstrucii,iarspecificulobiectivului
(funciune,accesibilitate,relaiidevecintateetc.)nusencadreaznprevederiledocumentaiilordeurbanismi/saude
amenajareateritoriuluiaprobate,oridacparticularitileamplasamentului(suprafaneconstruibilcaurmareaunorinterdicii
sauservitui,aunorzonedeprotecieadotrilordeinfrastructur,rezervedeterenpentruinvestiiideinterespublicetc.)nu
permitrealizareainvestiiei,certificatuldeurbanismseelibereazcumenionareaexpresaincompatibilitilorrezultate,precum
iaimposibilitiiemiteriiuneiautorizaiideconstruirepentruobiectivulpropus.
(3)nsituaiideosebite,nfunciedecondiiilespecificedeamplasament(poziiaterenuluinansamblullocalitiiorial
teritoriului)i/saudeimportanaicomplexitateaobiectivuluideinvestiiiidacprevederiledocumentaiilordeurbanismide
amenajareateritoriuluiaprobatenufurnizeazsuficienteelementenecesareautorizrii,oridacsesolicitoderogaredela
prevederiledocumentaiilordeurbanismsaudeamenajareateritoriuluiaprobate,emitentulpoateceresuplimentar,prin
certificatuldeurbanism:
a)elaborarea,ncondiiileicurespectareaprevederilorLegiinr.350/2001privindamenajareateritoriuluiiurbanismul,cu
modificrileicompletrileulterioare,aunuiplanurbanisticzonal(P.U.Z.)numainbazaunuiavizprealabildeoportunitate,
ntocmitiaprobatncondiiilelegiioriaunuiplanurbanisticdedetaliu(P.U.D.),dupcaz,urmndca,dupaprobare,
prevederileacestuiasfiepreluatencadrulP.U.G.oriP.A.T.J.ncertificatuldeurbanismsevafacemeniuneacdocumentaia
tehnicD.T.(D.T.A.C./D.T.A.D.)sevaputeantocminumaidupaprobareadocumentaieideurbanismicuobligativitatea
respectriintocmaiaprevederiloracesteia
b)completarea,dupcaz,adocumentaiilorcarensoesccerereapentrueliberareaautorizaieideconstruirecuurmtoarele
studii,avize,expertize:
1.studiidespecialitate:decirculaie,istoric,deamenajarepeisagistic,deimpactasupramediului(numailasolicitareaautoritii
deprotecieamediului),studiudensorireialteleasemenea
2.avizedelaorganismelecompetentepentruzoneleasupracrorasainstituitunanumitregimdeproteciesauderestriciide
construire(proteciazonelornaturaleprotejareamonumenteloristoricezonecutraficaerianvecintateaconstruciilori
ansamblurilorcucaractermilitardrumurireeleelectriceidetelecomunicaiimagistraledetransportdegaze,deproduse
petroliereciferateinavigabilecursurideapstaiimeteosurseigospodriideap,amenajridembuntirifunciare
etc.)
3.expertizetehniceraportdeauditenergetic,raportdeexpertizasistemelortehnice,certificatdeperformanenergetica
cldiriistudiuprivindposibilitateamontrii/utilizriiunorsistemealternativedeproducereaenergiei,ncazurileprevzutede
lege.
(4)Pentrulucrrilaconstruciileexistente(reparaii,consolidri,schimbridedestinaieaspaiilorinterioareetc.),dacprin
acesteanuseaduccldirilormodificridenatururbanisticoridacnouafunciuneestecompatibilcureglementrile
urbanisticealezonei,nuestenecesarntocmireaunuiplanurbanisticzonal(P.U.Z.)oridedetaliu(P.U.D.),dupcaz.
Art.33:Depunereadocumentaiei
(1)nvedereaemiteriicertificatuluideurbanismsolicitantultrebuiesdepunlaemitentautoritileprevzutelaart.4dinLege
actelemenionatelaart.19.
(2)Cerereatippentrueliberareacertificatuluideurbanism("FormularulmodelF.1CEREREpentruemitereacertificatuluide
urbanism")seprocurdelaemitentisecompleteazcudatelesolicitate.
(3)Ladepunereacereriitip,emitentulcomunicsolicitantuluicuantumultaxeinecesareeliberriicertificatuluideurbanism,
calculatpotrivitreglementrilorlegalenvigoare,solicitantulavndobligaiadeaachitataxadendatideaprezentacopia
documentuluideplat.
Art.34:Verificareaconinutuluidocumentaiei
(1)Verificareaconinutuluidocumentaieidepusepentruobinereacertificatuluideurbanismseefectueazncadrulstructurilor
(compartimentelor)despecialitateorganizatencadrulconsiliuluijudeeansaualprimriei,dupcaz,constatndusedac:
a)cerereaestecorectadresatemitentuluipreedinteleconsiliuluijudeean,primarulgeneralalmunicipiuluiBucureti,sau
primarul,dupcazconformcompetenelordeemiterestabilitedeLege
b)cerereatipestecompletatcorect
c)elementeledeidentificareprivindsolicitantuliimobilulsuntsuficiente,potrivitprecizrilorprivindcompletarea"Formularului
modelF.1CEREREpentruemitereacertificatuluideurbanism

d)esteprecizat(declarat)scopulpentrucaresesolicitcertificatuldeurbanism
e)existdocumentuldeplatataxeipentruemitereacertificatuluideurbanism.
f)existextrasuldeplancadastralactualizatlazi,respectivextrasuldecartefunciarpentruinformare,eliberatelacererede
ctrebirouldecadastruipublicitateimobiliar.
(2)Dacdocumentaiadepusesteincompletsaucuelementedeidentificareinsuficiente,ntermende5ziledeladata
nregistrriiacestlucrusenotificnscrissolicitantului,cumenionareaelementelorlipsdindocumentaie,careserestituien
vedereacompletrii.
(3)nsituaiaprevzutlaalin.(2),ncepndcudatanotificrii,termenullegalde30dezilecalendaristicepentruemiterea
certificatuluideurbanismsedecaleazcunumruldezilenecesarsolicitantuluipentruaelaboramodificrile/completrileaduse
documentaieiiniiale,caurmareanotificriiprecumiadepuneinregistradocumentaiacomplet.
(4)nsituaiaprevzutlaalin.(3)taxancasatnuserestituie,urmndafiutilizatpentrueliberareacertificatuluideurbanism
dupdepunereadocumentaieicomplete.
Art.35:Redactareacertificatuluideurbanism
(1)Certificatuldeurbanismseredacteaznbazacereriiiadocumentaieicompletedepuse,ndeplinconcordancu
prevederiledocumentaiilordeurbanismaprobateicusituaiarealdinterenladatasolicitrii,utiliznduseformularulmodel
F.6"CERTIFICATDEURBANISM
(2)Certificatuldeurbanismsolicitatnvederearealizriiunorlucrrideconstruciiseredacteazfcndusespecificrilenecesare
privind:
a)regimuljuridic,economicitehnicalimobilului
b)ncadrarea/nencadrarealucrrilornprevederiledocumentaiilordeurbanismi/saudeamenajareateritoriuluiaprobate
c)nominalizareaavizelor,acordurilor,punctuluidevederei,dupcaz,aactuluiadministrativalautoritiicompetentepentru
proteciamediului,caretrebuiesnsoeascdocumentaiatehnicD.T.
d)necesitateantocmirii,dupcaz,aunordocumentaiideurbanismsuplimentare,detipP.U.Z.sauP.U.D.,caresjustifice
soluiaurbanisticpropus,sausmodificereglementrileurbanisticeexistentepentruzonadeamplasament,dupcaz,n
conformitatecuprevederileart.32alin.(3),cuindicareaelementelortematicecareurmeazafirezolvateprinacestea.
(3)nCertificatuldeurbanismsenscriuinformaiilecunoscutedeemitentladataemiteriiextrasedindocumentaiiledeurbanism
idinregulamenteledeurbanismaferente,aprobatepotrivitlegii,saunlipsaacestoradinRegulamentulgeneraldeUrbanism
RGUaprobatprinHotrreaGuvernuluinr.525/1996,republicat,privindregimuljuridic,economicitehnicalimobilului
tereni/sauconstrucii,dupcumurmeaz:
a)Regimuljuridic:
1.situareaimobiluluinintravilansaunafaraacestuia
2.naturaproprietiisautitlulasupraimobilului,conformextrasuluidecartefunciarpentruinformare,eliberatlacereredectre
birouldecadastruipublicitateimobiliar
3.servituilecaregreveazasupraimobilului,dreptuldepreemiune,zonadeutilitatepublic
4.includereaimobiluluinlistelemonumenteloristoricei/saualenaturiiorinzonadeprotecieaacestora,dupcaz.
b)Regimuleconomic:
1.folosinaactual
2.destinaiastabilitprinplanuriledeurbanismideamenajareateritoriuluiaprobate
3.reglementrialeadministraieipublicecentralei/saulocalecuprivirelaobligaiilefiscalealeinvestitorului
4.alteprevederirezultatedinhotrrileconsiliuluilocalsaujudeeancuprivirelazonancareseaflimobilul.
c)Regimultehnic:
1.informaiiextrasedindocumentaiiledeurbanism,inclusivdinregulamenteledeurbanismaferente,dinplanulcadastraldeinut
deoficiuldecadastruipublicitateimobiliar,oridinplanuriledeamenajareateritoriului,dupcaz,precumirestriciileimpuse,
nsituaiancareasupraimobiluluiesteinstituitunregimurbanisticspecial(zonprotejat,interdiciitemporaresaudefinitivede
construire)nfunciedecomplexitateaidevolumulinformaiilor,acesteasevorputeaprezentaintroanexlacertificatulde
urbanism(cumeniuneaexprescaceastafaceparteintegrantdincertificatuldeurbanism)
2.obligaii/constrngeridenatururbanisticcevorfiavutenvederelaproiectareainvestiiei:
(i)regimuldealiniereaterenuluiiconstruciilorfadedrumurilepubliceadiacente
(ii)retragerileidistaneleobligatoriilaamplasareaconstruciilorfadeproprietilevecine
(iii)elementeprivindvolumetriai/sauaspectulgeneralalcldirilornraportcuimobilelenvecinate,precumialteprevederi
extrasedindocumentaiideurbanism,dinregulamentullocaldeurbanism,dinP.U.Z.,P.U.D.saudinRegulamentulGeneralde
Urbanism,dupcaz
(iv)nlimeamaximadmispentruconstruciilenoi(total,lacorni,lacoam,dupcaz)icaracteristicilevolumetriceale
acestora,exprimateattnnumrdeniveluri,ctindimensiunireale(metri)
(v)procentulmaximdeocupareaterenului(POT)icoeficientulmaximdeutilizareaterenului(CUT),raportatelasuprafaade
terencorespunztoarezoneidinparcelcarefaceobiectulsolicitrii
(vi)dimensiunileisuprafeeleminimei/saumaximealeparcelelor(ncazulproiectelordeparcelare)
3.echipareacuutilitiexistenteireferinecuprivirelanoicapacitiprevzuteprinstudiileidocumentaiileanterioraprobate
(ap,canalizare,gaze,energieelectric,energietermic,telecomunicaii,transporturbanetc.)
4.circulaiapietoniloriaautovehiculelor,acceseleautoiparcajelenecesarenzon,potrivitstudiiloriproiecteloranterior
aprobate.
(4)nvedereancadrriiinvestiieinreglementrileurbanistice,aprobatencondiiilelegislaieinvigoareprivindamenajarea
teritoriuluiiurbanismul,lacerere,autoritateaadministraieipublicelocalecompetentanexeazlacertificatuldeurbanism
informaiilenecesarecuprinsendocumentaiileurbanistice,anterioraprobate,pentruzonadeinteres,respectivP.U.G./P.U.Z.,
inclusivR.L.U.aferentextrasedinplaneledereglementri,echiparetehnicoedilitar,UTR,dupcazpecareareobligaiadea
marcaretragerileobligatoriicaregenereazlimiteleedificabiluluinraportcuvecintile,precumialteelementeapreciateca
necesare.ExtrasuldinP.U.G./P.U.Z.seanexeazinsituaiancaresacerutelaborarea,ncondiiileicurespectarea
prevederilorLegiinr.350/2001privindamenajareateritoriuluiiurbanismul,cumodificrileicompletrileulterioare,aunei
documentaiideurbanismpremergtoareP.U.Z.sauP.U.D.,dupcaz.
(5)ncazulinterveniilornecesarepentruconsolidareai/saureabilitareacldirilorcolectivedeoricefel(cumaimuliproprietari
nacelaiimobil),nsituaiancareuniiproprietarinuidauacordul,nvedereaurgentriiautorizriiiademarriilucrrilorde
consolidare,lipsaacorduluiacestoravaputeafisuplinitdehotrreaasociaieideproprietari,adoptatncondiiilelegii.
(6)ncazulcondominiilorimobileformatedinterencuunasaumaimulteconstrucii(corpuridecldirisautronsoane/ansamblu
rezidenialformatdinlocuineindividualencareexistproprieticomuneiproprietiindividuale,ntoatesituaiilencare
estenecesarevideniereadefalcataparticipriiacestora,cotelepridinproprietateaindivizsedetermin,conform

prevederilorart.40alin.(3)dinLege,proporionalcusuprafaautilalocuinelor,acaselordevacan,oriasuprafeelorcualt
destinaiedincldire,dupcaz.
(7)Emitentulcertificatuluideurbanismareobligaiadeanscrienrubricarezervatscopulutilizriiactuluicategoriadelucrri
declaratdesolicitantinscrisn"FormularulmodelF.1CEREREpentruemitereacertificatuluideurbanism",nconcordancu
precizrilelaacesta.
(8)ncazulncarescopulpentrucaresesoliciteliberareacertificatuluideurbanismnusencadreaznprevederile
documentaiilordeurbanismideamenajareateritoriuluiaprobate,certificatuldeurbanismseelibereazcumenionarea
incompatibilitilorrezultate,inclusivposibilitatea/imposibilitatearealizriiobiectivuluideinvestiii.
(9)Certificatuldeurbanismsecompleteaz,nfunciedescopulpentrucareafostsolicitat,dupcumurmeaz:
a)pentruoperaiuninotarialeprivindcirculaiaimobiliar,efectuatenscopulprecizatlaart.6alin.(6)dinLege,formularulse
completeazpnlapct.3inclusiv
b)pentrusituaiancarescopuldeclaratesterealizareadelucrrideconstrucii,secompleteazntotalitate
c)pentrucereriinjustiiesevacompletanfunciedecerineleacestora.
(10)Petoatedocumenteleanexlacertificatuldeurbanismseaplictampilamodel"AnexlaCertificatuldeurbanismnr.......
",prezentatnanexanr.4.
(11)nvedereaautorizriiexecutriilucrrilordebranamente/racorduri,princertificatuldeurbanismsesolicit:proiectulde
execuie,contractulpebazacruiaseexecutlucrrile,taxapentruocupareadomeniuluipublic,avizulAdministraieiDomeniului
Public/Administraieistrzilor,avizeleadministratorilor/furnizorilordereele,dupcaz,avizulComisieidecoordonarereele
(pentruextinderi).
Art.36:Semnareacertificatuluideurbanism
(1)Potrivitprevederilorart.6alin.(3)dinLege,certificatuldeurbanismseemiteisesemneazdeaceeaiautoritateabilitats
emitautorizaiadeconstruire/desfiinare,respectivdectrepreedinteleconsiliuluijudeeansaudeprimar,dupcaz,de
secretaridearhitectulefsaudectrepersoanacuresponsabilitatendomeniulamenajriiteritoriuluiiurbanismuluidin
aparatulpropriualautoritiiadministraieipubliceemitente,acoloundenuesteinstituitfunciadearhitectef.
Responsabilitateaemiteriicertificatuluideurbanismrevinetuturorsemnatariloracestuia,potrivitatribuiilorstabiliten
conformitatecuprevederilelegalenvigoare.
(2)Lipsauneisemnturiatragenulitateaactului.
(3)nabsenasemnatarilorprevzuideLege,menionailaalin.(1),certificatuldeurbanismsesemneazdectrenlocuitoriide
dreptaiacestora,mputerniciinacestscop,potrivitprevederilorlegale.
(4)nconformitatecuprevederileLegiiadministraieipublicelocalenr.215/2001republicat,cumodificrileicompletrile
ulterioare,ntructdelegareadectreprimaracompeteneideemitereaautorizaiiloresteinterzis,nmodanalog,coroboratcu
prevederileart.6alin.(3)dinLege,aceastprevedereseaplicilaemitereacertificatelordeurbanism.
Art.37:nregistrareacertificatuluideurbanism
(1)Emitentulcertificatuluideurbanismareobligaiadeainstituiunregistrudeevidenacertificatelordeurbanism,ncare
acesteasuntnscrisenordineaemiterii,numrulcertificatuluiavndcorespondentnnumruldenregistrareacererii.
(2)nRegistruldeevidenacertificatelordeurbanismsenscriudateleprivind:adresaimobilului,numrulcadastralinumrul
decartefunciar,numele,codulnumericpersonaliadresasolicitantului,scopulpentrucaresaemiscertificatuldeurbanism,
taxaachitatitermenuldevalabilitateacertificatuluideurbanism.
(3)Pentrucertificateledeurbanismemisencondiiileart.32alin.(3)i(4),autoritileadministraieipubliceauobligaiadea
organizaideainelazievidenaacestora.
Art.38:Eliberareacertificatuluideurbanism
(1)Certificatuldeurbanismseelibereazsolicitantuluidirectsauprinpot(cuscrisoarerecomandatcuconfirmaredeprimire),
ntermendecelmult30dezilecalendaristicedeladatanregistrriicererii,indiferentdescopulpentrucareafostsolicitat.
(2)nsituaiancarecertificatuldeurbanismesteemisdepreedinteleconsiliuluijudeeansaudeprimarulgeneralal
municipiuluiBucuretiocopieaacestuiavafitransmisspretiinprimrieinacreirazteritorialseaflimobilulceface
obiectulcertificatuluideurbanism.
(3)nsituaiancarecertificatuldeurbanismesteemisdeprimar,nbazaavizuluistructuriidespecialitateaconsiliuluijudeean,
ocopieaacestuiavafitransmisspretiinconsiliuluijudeean.
(4)nsituaiancarecertificatuldeurbanismesteemisdeprimaruldesectoralmunicipiuluiBucuretiocopieaacestuiavafi
transmisspretiinPrimrieiMunicipiuluiBucureti.
Art.39:Valabilitateacertificatuluideurbanism
(1)Valabilitateacertificatuluideurbanismreprezintintervaluldetimp(termenul)acordatsolicitantuluinvedereautilizrii
acestuianscopulpentrucareafostemis,potrivitLegii.
(2)Emitentulcertificatuluideurbanismstabiletetermenuldevalabilitatepentruunintervaldetimpcuprinsntre6i24lunide
ladataemiterii,nfunciede:
a)scopulpentrucareafostsolicitat
b)complexitateainvestiieiicaracteristicileurbanisticealezoneincareseaflimobilul
c)meninereavalabilitiiprevederilordocumentaiilorurbanisticeiaplanurilordeamenajareateritoriuluiaprobate,pentru
imobilulsolicitat.
(3)Valabilitateacertificatuluideurbanismnceteazdac:
a)titularulrenunlainteniadeamaiconstrui,situaiencareareobligaiadeanotificaacestfaptautoritiiadministraiei
publiceemitente
b)titularulnusolicitatprelungireavalabilitiicertificatuluideurbanismntermenullegalde15zilenainteaexpirriiacesteia.
Art.40:Prelungireatermenuluidevalabilitateacertificatuluideurbanism
(1)Prelungireatermenuluidevalabilitateacertificatuluideurbanismsepoatefacenumaidectreemitent,lacerereatitularului
formulatcucelpuin15zilenainteaexpirriiacestuia,pentruoperioaddetimpdemaximum12luni,dupcare,nmod
obligatoriu,seemiteunnoucertificatdeurbanism.
(2)Pentruprelungireavalabilitiicertificatuluideurbanismsecompleteazisedepunelaemitentocereretip(potrivit
"FormularuluimodelF.7CEREREpentruprelungireavalabilitiicertificatuluideurbanism")nsoitdecertificatuldeurbanism
emis,noriginal.
(3)Odatcudepunereacereriideprelungireavalabilitiicertificatuluideurbanism,solicitantulvafacedovadaachitriitaxeide
prelungireaacesteia.
Art.41:Asigurareacaracteruluipublic
(1)Listacertificatelordeurbanismestepublic.
(2)Listaseafieazlunarlasediulemitentuluiicuprindeenumerareacertificatelordeurbanismemisenlunaprecedent(n

ordineaeliberrii),fcnduseevideniereafiecruiimobilprinmenionarea:adresei,anumruluicadastralidecartefunciar,a
numeluiiprenumeluisolicitantului,precumiascopuluipentrucareafosteliberatactul.
(3)Documentaiiledeurbanismideamenajareateritoriului,precumicelelaltereglementricareaustatlabazaemiterii
certificatuluideurbanismvorputeaficonsultatelacerereasolicitanilorcertificatelordeurbanism,nconformitatecuun
regulamentaprobatprinhotrreaconsiliuluijudeean/local,dupcaz.
1.
Certificatuldeurbanismreprezintunactdeinformare,cucaracterobligatoriu,emispentruaplicareadocumentaiilorde
amenajareateritoriuluiideurbanismaprobate,princareautoritileadministraieipublicelocalefaccunoscutesolicitantului
regimuljuridic,tehnicieconomicalimobileloricondiiileicerineleurbanisticenecesarenvederearealizriiunorinvestiii,
tranzaciisauoperaiunimateriale6.
2.
Legeanr.50/1991privindautorizareaexecutriilucrrilordeconstruciireglementeazemitereaacestuicertificatnspecialn
cadrulactivitiideexecutarealucrrilordeconstrucii.
3.
Potrivitart.6dinLegeanr.50/1991,certificatuldeurbanismcuprindeelementeprivind:...citestemaideparte(112)
WoltersKluwer,Legeaprivindautorizareaexecutariilucrarilordeconstructiidin30mai2015,WoltersKluwer

Art.61
(1)Msurile specifice pentru protecia mediului stabilite prin actul administrativ al
autoritii competente pentru protecia mediului vor fi avute n vedere la elaborarea
documentaieitehniceD.T.inupotfimodificateprinproceduradeautorizareoriprin
autorizaiadeconstruire.
(2)nsituaiancareoinvestiieurmeazsserealizezeetapizatsausseamplaseze
pe terenuri aflate n raza teritorial a mai multor uniti administrativteritoriale
nvecinate,evaluareaefectelorasupramediuluiserealizeazpentruntreagainvestiie.
(la data 14feb2009 Art. 6 din capitolul I completat de Art. I, punctul 10. din Ordonanta urgenta
214/2008)

Art.7

(ladata23nov2009Art.7dincapitolulIreglementatdeArt.77dincapitolulVI,sectiunea1dinNorme
Metodologicedin2009)

(1)Autorizaia de construire se emite pentru executarea lucrrilor de baz i a celor


aferente organizrii executrii lucrrilor, n cel mult 30 de zile de la data depunerii
documentaiei pentru autorizarea executrii lucrrilor de construcii, care cuprinde, n
copie,urmtoareledocumente:
(la data 23nov2009 Art. 7, alin. (1) din capitolul I reglementat de capitolul II, sectiunea 2 din Norme
Metodologicedin2009)
(ladata23nov2009Art.7,alin.(1)dincapitolulIreglementatdeArt.14dincapitolulI,sectiunea4din
NormeMetodologicedin2009)

a)certificatuldeurbanism
b)dovada,ncopielegalizat,atitluluiasupraimobilului,tereni/sauconstruciii,dup
caz,extrasuldeplancadastralactualizatlaziiextrasuldecartefunciardeinformare
actualizatlazi,ncazulncarelegeanudispunealtfel
(la data 14oct2009 Art. 7, alin. (1), litera B. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 13. din Legea
261/2009)

c)documentaiatehnicD.T

(la data 23nov2009 Art. 7, alin. (1), litera C. din capitolul I reglementat de Art. 21 din capitolul II,
sectiunea1dinNormeMetodologicedin2009)
prevederidinArt.21dincapitolulII,sectiunea1(NormeMetodologicedin2009)ladata23nov2009pentruArt.7,
alin.(1),literaC.dincapitolulI
Art.21:DocumentaiatehnicD.T.
(1)DocumentaiatehnicDTeste,potrivitdefiniieidinanexanr.2laLege,documentaiatehnicoeconomicdistinctcarest
labazaemiteriiautorizaieideconstruire/desfiinareiprincaresestabilescprincipalelecoordonateprivindncadrareanindicii
urbanisticiaprobai,amplasareaconstruciilorirelaiileacestoracuvecintile,schemeleifluxurilefuncionale,compoziia
spaial,structuraderezisten,expresiadearhitectur,dotareaiechipareaconstruciilor,inclusivsoluiiledeasigurare,
branareiracordareaacestoralainfrastructuraedilitarurbanenecesare,dupcaz.
(2)Potrivitprevederilorart.7alin.(1)dinLege,autorizaiadeconstruire/desfiinareseemitepentruexecutarealucrrilordebaz
iaceloraferenteorganizriiexecutriilucrrilor.
(3)nfunciedescopulsolicitrii,documentaiatehnicD.T.poatefi:
a)documentaietehnicD.T.(D.T.A.C.+D.T.O.E.)pentruautorizareaexecutriilucrrilordeconstruire,inclusivpentrulucrrile
aferenteorganizriiexecutriilucrrilor
b)documentaietehnicD.T.(D.T.A.D.+D.T.O.E.)pentruautorizareaexecutriilucrrilordedesfiinarea
lucrrilor/construciilor,inclusivpentruautorizarealucrriloraferenteorganizriiexecutriilucrrilor.
(4)DocumentaiatehnicD.T.,alctuitdinpiesescriseidesenateicompletatcuelementeledeidentificareidateletehnice
conformanexeila"FormularulmodelF.8CEREREpentruemitereaautorizaieideconstruire/desfiinare"varespectaurmtoarele
condiii:

a)seelaboreaznbazaconinutuluicadruprevzutnanexanr.1laLegeicurespectareaprevederilorlegislaieispecificedin
domeniulconstruciiloriinstalaiilorpentruconstrucii,arhitecturii,amenajriiteritoriuluiiurbanismului
b)seelaboreazdecolectivetehnicedespecialitateisesemneaz,ncondiiileprevzutelaart.9dinLege
c)severific,ncondiiilelegii,deverificatorideproiecteatestai.
(5)Potrivitprevederilorart.61alin.(1)dinLege,msurilespecificepentruproteciamediuluistabiliteprinactuladministratival
autoritiicompetentepentruproteciamediului,precumicerineledinavizeleiacordurileemisevorfiavutenvederela
elaborareadocumentaieitehniceD.T.inupotfimodificateprinproceduradeautorizareoriprinautorizaiadeconstruire.

d)avizele i acordurile stabilite prin certificatul de urbanism, punctul de vedere al


autoritii competente pentru protecia mediului i, dup caz, actul administrativ al
acesteia
(la data 14oct2009 Art. 7, alin. (1), litera D. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 13. din Legea
261/2009)

d1)pentruproiecteledeinfrastructurtranseuropeandetransport,avizele/iacordurile
stabiliteprincertificatuldeurbanism,punctuldevederealautoritiicompetentepentru
protecia mediului i, dup caz, actul administrativ al acestuia, avizele/acordurile de
principiusau,dupcaz,avizeledeamplasamentfavorabilecondiionatepentrurelocarea
sistemelor/reelelordetransportidedistribuieaenergieielectrice,gazelornaturalei
aieiului,precumiaaltorreeledeutilitisituatepecoridoruldeexpropriere.
(la data 18mar2016 Art. 7, alin. (1), litera D. din capitolul I completat de Art. IV, punctul 1. din
Ordonantaurgenta7/2016)
(la data 14oct2009 Art. 7, alin. (1), litera E. din capitolul I abrogat de Art. I, punctul 14. din Legea
261/2009)

f)dovadaprivindachitareataxeloraferentecertificatuluideurbanismiaautorizaieide
construire.
(la data 14oct2009 Art. 7, alin. (1), litera F. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 15. din Legea
261/2009)
prevederidinArt.14dincapitolulI,sectiunea4(NormeMetodologicedin2009)ladata23nov2009pentruArt.7,
alin.(1)dincapitolulI

Art.14:Autorizareaexecutriilucrrilordeconstrucii
(1)Realizarea/edificareaconstruciilorcivile,industriale,agricolesaudeoricenatur,inclusivainstalaiiloraferenteacestora,aa
cumsuntmenionatelaart.3alin.(1)dinLege,sepoateefectuanumainbazaicurespectareaprevederiloruneiautorizaiide
construire,emisntemeiulLegiiinconformitatecuprevederiledocumentaiilordeurbanismideamenajareateritoriului
aprobate.
(2)Potrivitprevederilorart.7alin.(1)dinLege,odatcuautorizareaexecutriilucrrilordebaz,prinautorizaiilede
construire/desfiinareseautorizeaziexecutarealucrrilordeorganizaredeantieraferente.
(3)Prinexcepiedelaprevederilealin.(2),curespectareaprevederilorart.7alin.(13)dinLege,precumincondiiile
prevederilorart.26alin.(7),sepotemiteautorizaiideconstruiredistinctepentruautorizareaexecutriilucrrilordeorganizare
deantier.
prevederidincapitolulII,sectiunea2(NormeMetodologicedin2009)ladata30iul2010pentruArt.7,alin.(1)din
capitolulI

SECIUNEA2:Avizeiacordurinecesarenproceduradeautorizare
Art.22:Avizulprimarului
(1)nsituaiancareemitereacertificatuluideurbanismiaautorizaieideconstruire/desfiinareestedecompetena
preedinteluiconsiliuluijudeean/primaruluigeneralalmunicipiuluiBucureti,estenecesaravizulfavorabilalprimaruluiunitii
administrativteritoriale/sectoruluimunicipiuluiBucureti,pealcrei/cruiteritoriuestesituatimobilulncauz,ncarevorfi
menionateelementelecaracteristicealeregimuluijuridic,economicitehnicaleimobiluluitereni/sauconstrucii,rezultate
dindocumentaiiledeurbanismiamenajareateritoriuluiaprobate,precumidinhotrrileconsiliuluilocal.
(2)naplicareaprevederiloralin.(1),arhitectulefaljudeului/municipiuluiBucuretiareobligaiadeasolicitaavizul
primarului/primaruluidesectorntermende3ziledeladatanregistrriicererii,utilizndformularulmodelF.2Cererepentru
emitereaavizuluiprimarului.
(3)Avizulprimaruluiseemiteiestevalabil:
a)numaipentruemitereacertificatuluideurbanism,dacscopuldeclaratdesolicitantestepentrucererilenjustiieioperaiunile
juridiceprevzutelaart.6alin.(6)dinLege
b)attpentruemitereacertificatuluideurbanism,ctipentruemitereaautorizaieideconstruire/desfiinare,dacscopul
declaratdesolicitantestepentruexecutareadelucrrideconstruciioripentruadjudecareaprinlicitaieaproiectriilucrrilor
publice.
(4)Primarulareobligaiadeaemiteavizulntermende5ziledelaprimireasolicitrii,utilizndformularulmodelF.3Avizul
primarului.
Art.23:Avizulstructuriidespecialitatedincadrulconsiliuluijudeean
(1)nsituaiancarencadrulprimriilorcomunelorioraelor,precumi,dupcaz,alemunicipiilor,nusuntconstituitestructuri
despecialitatepropriipotrivitlegii,avizulstructuriidespecialitatedincadrulconsiliuluijudeeanesteobligatoriunsituaiilen
careemitereacertificatuluideurbanismiaautorizaieideconstruire/desfiinareestedecompetenaprimarilordecomunei
orae,precumi,dupcaz,aprimarilordemunicipii,pentrutoatecategoriiledeconstrucii,alteledectlocuineleianexele
gospodretialeacestora.

(2)Cerereadeemitereaavizuluistructuriidespecialitatedincadrulconsiliuluijudeeansenainteazdeprimar,mpreuncu
proiectul(propunerea)decertificatdeurbanismsaudeautorizaiedeconstruire/desfiinare,dupcaz,redactatdepersoanacu
responsabilitatendomeniulurbanismuluiiamenajriiteritoriuluidincadrulprimriei,ntermendemaximum5ziledeladata
nregistrriicereriisolicitantului,utiliznd"FormularulmodelF.4CEREREpentruemitereaAVIZULUIstructuriidespecialitatea
ConsiliuluiJudeeanpentruemitereacertificatuluideurbanism
(3)Arhitectulefaljudeului,ncalitatedeefalstructurii(compartimentului)despecialitate,emiteavizulstructuriide
specialitatedupcumurmeaz:
a)pentrucertificateledeurbanismntermendemaximum10ziledeladataprimiriisolicitrii
b)pentruautorizaiiledeconstruire/desfiinare,ntermendemaximum15zile.
(4)Pentruemitereaavizuluistructuriidespecialitate,seutilizeaz"FormularulmodelF.10AVIZULstructuriidespecialitatea
ConsiliuluiJudeeanpentruemitereaautorizaieideconstruire/desfiinare"pecareseaplictampilaconsiliuluijudeean
individualizatpentrufunciadearhitectef.
Art.24:Avizeiacordurialefurnizorilor/administratorilordeutilitiurbane
(1)nvedereaconstituiriidocumentaieipentruautorizareaexecutriilucrrilordeconstrucii,estenecesarobinerea
avizelor/acordurilorfurnizorilor/administratorilordeutilitiurbane(alimentarecuap,canalizare,electricitate,gaze,termoficare,
telecomunicaii,salubritate,transporturbaninclusivsoluiiledeasigurare,branareiracordareaacestoralainfrastructura
edilitar,dupcaz)stabiliteprincertificatuldeurbanism,inclusivpentrurestriciileimpusepentrusiguranafuncionriireelelor
detransportenergeticsautehnologicdinzonadeamplasament,dupcaz.
(2)Avizele/acordurileprevzutelaalin.(1)seexprimntemeiulunordocumentaiispecificeelaboratenconformitatecu
cerineleavizatorilornbazadatelorextrasedeproiectantdindocumentaiatehnicD.T.pentruautorizareaexecutriilucrrilor
deconstrucii.
(3)Furnizorii/administratoriideutilitiurbaneprevzuilaalin.(1)auobligaiadeafacepublice,lasediuipepaginapropriede
internet,dateleiinformaiilespecificedomeniuluilor,necesarepentruelaborareadocumentaiilorpentruobinerea
avizelor/acordurilorprivind:
a)bazalegalcareseaplicndomeniu
b)coninutulcadrualdocumentaieicaretrebuieprezentatpentruavizare,nconformitatecureglementrilespecifice
domeniului
c)dateprivindtaxadeavizarebazalegalimodalitatedeachitare.
Art.25:Avizeiacordurialeautoritilorcentrale/serviciilordeconcentrate
(1)Avizele/acordurileautoritilorcentraleorialeserviciilordeconcentratealeacestora,dupcaz,potrivitcerinelorstabilitei
nscrisencertificatuldeurbanism,nfunciedecaracteristicileurbanisticealeamplasamentuluiidenaturainvestiiei,seobin,
potrivitprevederilorart.5alin.(1)dinLege,dectresolicitantsaudectreproiectant,ncalitatedemputernicitalacestuia,
nainteadepuneriidocumentaieipentruautorizareaexecutriilucrrilordeconstruciilaautoritileadministraieipublice
competente,pentruurmtoareledomeniiprincipale:
a)asigurareairacordarea/branarealainfrastructuraedilitar,ncondiiileimpusedecaracteristicileiamplasamentulreelelor
dedistribuie/transportenergeticdinzonadeamplasament,
b)racordarealareeauacilordecomunicaii
c)securitatealaincendiu,proteciaciviliproteciasntiipopulaiei
d)cerinelespecificeunorzonecurestriciistabiliteprinreglementrispeciale.
(2)Avizele/acordurileprevzutelaalin.(1)seemitnurmaanalizeidocumentaiilorelaboratedeproiectantpentruobinerea
avizelor,nconformitatecucerineleavizatorilorpotrivitreglementrilorlegalenvigoare,specificefiecruidomeniu,precumi
nbazadatelorextrasedindocumentaiatehnicD.T
(3)Avizele/acordurileserviciilordeconcentratealeautoritilorcentraleprivindsecuritatealaincendiu,proteciaciviliprotecia
sntiipopulaiei,prevzutelaalin.(1)lit.c),suntobligatoriiisesolicit,dupcaz,conformlegislaieispecificenvigoare.
(4)ncazulautorizriiexecutriilucrrilorpeamplasamentesituatenzonencare,prindocumentaiiledeamenajarea
teritoriuluiideurbanismaprobate,sainstituitunanumitregimderestriciecuprivirelarealizareaconstruciilor,potrivit
prevederiloralin.(1)lit.d),obinereaavizeloriacordurilorautoritilorcentralecompetenteprevzutelaart.10dinLegecareau
instituitrestriciilesau,dupcaz,aserviciilordeconcentratealeacestoraesteobligatorie.Documentaiilepentruobinerea
avizelordinparteaautoritilorcentralecompetentesauaserviciilordeconcentratealeacestora,dupcaz,caresentocmesc
corespunztorreglementrilornvigoarespecificefiecruidomeniu,sedepunlasediulautoritiloravizatoarecompetente
(inclusivalserviciilorpublicedeconcentratealeacestora,dupcaz).Dupavizare,documentaiileprezentatepotfirestituitesau
sepstreaznarhivaavizatorului.
(5)InspectoratuldeStatnConstruciiISC,prininspectorateleteritorialenconstrucii,emiteavizeiacorduripentruanumite
categoriidelucrri,potrivitprevederilorlegalenvigoareinconformitatecuRegulamentulpropriudeorganizareifuncionare.
(6)Pentruobinereaavizelori/sauacordurilororganismelorcentralecerutenmodexpresprincertificatuldeurbanism,obligaie
ainvestitorului,acestavaprezentadocumentaiilespecificelaemitenintimputilemiteriiavizelori/sauacordurilornaintea
dateidepuneriintregiidocumentaiinvedereaautorizriiexecuieilucrrilor.
(7)Instituiile/operatoriieconomiciabilitate/abilitiprinlegesemitavizele/acordurileprevzutelaart.5alin.(1)dinLegeau
obligaiadealeemitesolicitantuluintermendemaximum15zilecalendaristicedeladatanregistrriicererii/documentaiei
specificecomplete,subsanciuneaaplicriiprevederilorlegaleprivindaprobareatacit,fralteproceduriprealabile,potrivit
prevederilorart.7alin.(20)lit.b)dinLege,cuexcepiileprevzutelaart.7alin.(201)dinLegereferitorlaacteledeautoritate
emisedectreautoritilepentruproteciamediuluicompetente.
(8)Prinexceptaredelaprevederilealin.(1),nconformitatecuprevederileart.45alin.(11)dinLege,pentruobinereaavizelori
acordurilornecesareautorizriiexecutriilucrrilordeconstruciiautoritileadministraieipublicecompetentepotorganizan
cadrulstructurilordespecialitateprestareaacestorservicii.Prestareasefacecontracost,lacerereasolicitantuluiautorizaieide
construire/desfiinare.
Art.26:Acteleautoritiicompetentepentruproteciamediului
(1)nvedereasatisfaceriicerinelorlegislaieipentruproteciamediului,prinproceduradeautorizareseprevedeobinerea
urmtoareloractealeautoritiicompetentepentruproteciamediului:
a)punctuldevederealautoritiicompetentepentruproteciamediuluipentruinvestiiilecarenusesupunprocedurilorde
evaluareaimpactuluiasupramediului,potrivitprevederilorart.2alin.(21)lit.b)dinLege
b)actuladministrativalautoritiicompetentepentruproteciamediuluipentruinvestiiilecaresesupunevaluriiimpactului
asupramediului,potrivitprevederilorart.2alin.(21)lit.d)dinLege.
(2)Potrivitprevederilorart.6alin.(11)dinLege,punctuldevederealautoritiicompetentepentruproteciamediuluiseemite
solicitantuluidupetapadeevaluareiniialainvestiieipentruncadrareaacesteianproceduradeevaluareaimpactuluiasupra

mediului,respectivdupetapadencadrareaproiectuluinproceduradeevaluareaimpactuluiasupramediuluii/sauprocedura
deevaluareadecvat,potrivitprevederilorlegalenvigoare.
(3)Actuladministrativalautoritiicompetentepentruproteciamediuluieste,dupcaz,acorduldemediusauavizulNatura
2000.
(4)Potrivitprevederilorart.61alin.(1)dinLege,msurilespecificestabiliteprinactuladministrativalautoritiicompetente
pentruproteciamediuluivorfiavutenvederelaelaborareadocumentaieitehniceD.T.inuvorputeafimodificateprin
proceduradeautorizaresauprinautorizaiadeconstruire.
(5)Proceduradeevaluareaimpactuluiasupramediuluiiproceduradeevaluareadecvatnbazacroraseemiteactul
administrativalautoritiicompetentepentruproteciamediuluiidentific,descrieievalueaz,nconformitatecuprevederile
legislaieispecificeprivindproteciamediului,efecteledirecteiindirectealeuneiinvestiiiasupra:fiinelorumane,fauneiiflorei,
asolului,apei,climeiipeisajului,abunurilormaterialeipatrimoniuluicultural,oriainteraciuniidintreacetifactoriisunt
condusedectreautoritilepublicecentralesauteritorialepentruproteciamediului.
(51)Pentruinvestiiilecaretrebuiesupuseproceduriideevaluareaimpactuluiasupramediuluii/sauproceduriideevaluare
adecvate,evaluareaimpactuluiacestoraasupramediuluinumaipoatefiefectuatdupncepereaexecutriilucrrilorde
construciioriduprealizareainvestiiei.
(6)Potrivitprevederilorart.61alin.(2)dinLege,nsituaiancareoinvestiieurmeazsserealizezeetapizat,oridac
amplasamentulacesteiaocupterenuricareseaflnrazateritorialadousaumaimulteunitiadministrativteritoriale
nvecinate,evaluareaimpactuluiasupramediuluiserealizeazpentruntreagainvestiie,pringrijaautoritilorcompetentepentru
proteciamediului.
(7)Potrivitprevederilorart.7alin.(13)dinLege,nsituaiancareaparmodificri,pentrucareestenecesaremitereaunei
autorizaiideconstruiredistinctpentruorganizareaexecutriilucrrilor,aceastasevaemitenumaidacautoritateacompetent
pentruproteciamediuluiconstatcmodificrileadusesenscriunlimiteleactuluiadministrativemisanterior.ncazcontrar,
autoritateacompetentpentruproteciamediuluirefaceevaluareaefectelorlucrrilordebaziaceloraferenteorganizrii
executriilucrriloriemiteunnouactadministrativ.
(8)Potrivitprevederilorart.8alin.(3)dinLege,pentruemitereaautorizaieidedesfiinarealucrrilor/construciilornueste
necesarobinereaactelorautoritiicompetentepentruproteciamediuluiprevzutelaalin.(1).
(9)Potrivitprevederilorart.5alin.(3)dinLege,avizele/acordurilestabiliteprincertificatuldeurbanismseanexeazidevin
parteintegrantdinautorizaiadeconstruire.
Art.27:Acordulvecinilor
(1)Acordulvecinilor,prevzutlapct.2.5.6.alseciuniiI"Piesescrise"acap.A."Documentaiatehnicpentruautorizarea
executriilucrrilordeconstruireD.T.A.C.",prevzutnanexanr.1laLege,estenecesarnurmtoarelesituaii:
a)pentruconstruciilenoi,amplasateadiacentconstruciilorexistentesaunimediatalorvecintateinumaidacsuntnecesare
msurideinterveniepentruprotejareaacestora
b)pentrulucrrideconstruciinecesarenvedereaschimbriidestinaieincldiriexistente
c)ncazulamplasriideconstruciicualtdestinaiedectceaacldirilornvecinate.
(2)Situaiileprevzutelaalin.(1)lit.a)corespundcazurilorncare,prinridicareauneiconstruciinoinvecintateaimediata
uneiconstruciiexistente,potficauzateacesteiaprejudiciiprivindrezistenamecanicistabilitatea,securitatealaincendiu,
igiena,sntateaimediulorisigurananexploatare.Cauzeleacestorsituaiipotfi,deexemplu,alipirealacalcan,fundarealao
cotmaiadncdectceaatlpiifundaieiconstrucieiexistente,afectareagraduluidensorire.
(3)Situaiileprevzutelaalin.(1)lit.b)ic)corespundcazurilorncare,urmareinvestiieinoipotficreatesituaiidedisconfort
generatedeincompatibilitintrefunciuneapreexistenticeapropus,attnsituaiancareseaducmodificridedestinaiea
spaiilorninterioruluneicldiri,ctinsituaiancarefuncionalitateauneiconstruciinoiesteincompatibilcucaracteruli
funcionalitateazoneincareurmeazsseintegreze.Cauzelecelemaifrecventesuntcelelegatedeafectareafunciuniidelocuit
prinimplementareaunorfunciuniincompatibiledatoritzgomotului,circulaiei,degajriidenoxe,etc.
(4)Acordulvecinilorsevadacondiionatdeasigurarea,prinproiectultehnicP.Th.iautorizaiadeconstruire/desfiinare,a
msurilordepunerensiguranaconstrucieipreexistenterezultatenurmaraportuluideexpertiztehnicntocmitlacomanda
investitoruluinoiiconstrucii.
(5)Acordulvecinilorestevalabilnumainformautentic.
(6)Refuzulnejustificatdeaidaacordulseconstatdectreinstanadejudecatcompetent,hotrreaacesteiaurmndsfie
acceptatdectreemitentulautorizaieideconstruire/desfiinarenloculacorduluivecinilor.

(11)Prin excepie de la prevederile alin. (1), pentru construciile reprezentnd anexele


gospodreti ale exploataiilor agricole termenul de emitere a autorizaiei de construire
estede15ziledeladatanregistrriicererii.
)

(ladata18mai2008Art.7,alin.(1)dincapitolulIcompletatdeArt.1,punctul3.dinLegea101/2008

(12)Documentaiapentruautorizareaexecutriilucrrilordeconstruciisedepuneise
nregistreaz la autoritatea administraiei publice competente numai dac solicitantul
prezinttoatedocumenteleprevzutelaalin.(1).
(la data 14oct2009 Art. 7, alin. (1^2) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 16. din Legea
261/2009)

(13)Cu respectarea legislaiei privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice i


private asupra mediului, n situaia n care apar modificri pentru care este necesar
emiterea unei autorizaii de construire distinct pentru organizarea executrii lucrrilor,
aceastaseemitenumaidacautoritateacompetentpentruproteciamediuluiconstat
c modificrile aduse se nscriu n limitele actului administrativ emis anterior. n caz
contrar, autoritatea competent pentru protecia mediului reface evaluarea efectelor
lucrrilordebaziaceloraferenteorganizriiexecutriilucrriloriemiteunnouact
administrativ.

(la data 14feb2009 Art. 7, alin. (1^1) din capitolul I completat de Art. I, punctul 12. din Ordonanta
urgenta214/2008)

(131)Prin excepie de la prevederile alin. (13), autorizaia de construire, emis de


instituiile abilitate s autorizeze lucrrile de construcii cu caracter special potrivit art.
43 lit. a), se semneaz de ctre conductorul instituiei emitente sau de persoana
delegat de acesta, de eful structurii de specialitate cu atribuii privind autorizarea
executrii lucrrilor de construcii din aparatul propriu al instituiei emitente i de o
persoan din cadrul structurii de specialitate care ndeplinete cerinele de formare
profesional prevzute de art. 361 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea
teritoriului i urbanismul, cu modificrile i completrile ulterioare, responsabilitatea
emiteriiacesteiarevenindsemnatarilor,potrivitatribuiilorstabiliteconformlegii.
(la data 18iul2016 Art. 7, alin. (1^3) din capitolul I completat de Art. 1, punctul 6. din Legea
148/2016)

(14)Se excepteaz de la prevederile alin. (1) lit. b) lucrrile de construcii care privesc
realizarea, dezvoltarea sau relocarea sistemelor/reelelor naionale de transport i de
distribuie a energiei electrice, a gazelor naturale i a ieiului, gazolinei, etanului,
condensatului, realizate de ctre titularii de licene, autorizaii i acorduri petroliere
pentru care licena, acordul de concesiune sau acordul petrolier sunt documentele pe
baza crora se elibereaz autorizaia de construire, cu notificarea i acordarea de
indemnizaii,rente,despgubiri,dupcaz,proprietarilor,mpreuncudovadancheierii,
nprealabil,auneiconveniintrepri,avndlabazextrasuldecartefunciar,liberde
sarcini, actualizat sau, dup caz, n situaia n care imobilele nu sunt nscrise n cartea
funciar,titluldeproprietateiprocesulverbaldepunerenposesie.
(15)n cazurile n care autorizaia de construire sa emis n baza avizelor prevzute la
alin.(1)lit.d1),beneficiarulareobligaiadepuneriilaemitentulautorizaieideconstruire
a avizelor/acordurilor sau, dup caz, a avizelor de amplasament, pentru scoaterea
terenurilor din fondul forestier sau pentru relocarea sistemelor/reelelor de transport i
dedistribuieaenergieielectrice,gazelornaturaleiaieiului,precumiaaltorreele
deutilitisituatepecoridoruldeexproprierepnladatasemnriiprocesuluiverbalde
recepielaterminarealucrrilor.
(la data 18mar2016 Art. 7, alin. (1^3) din capitolul I completat de Art. IV, punctul 2. din Ordonanta
urgenta7/2016)

(2)Documentaia tehnic D.T. se elaboreaz n conformitate cu coninutulcadru


prevzut n anexa nr. 1, n concordan cu cerinele certificatului de urbanism, cu
coninutul actului administrativ al autoritii competente pentru protecia mediului, al
avizeloriacordurilorceruteprincertificatuldeurbanismisentocmete,sesemneaz
iseverific,potrivitlegii.
(la data 14feb2009 Art. 7, alin. (2) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 13. din Ordonanta
urgenta214/2008)

(21)Documentaiile tehnice D.T. aferente investiiilor pentru care autoritatea


competentpentruproteciamediuluiaevaluatefecteleasupramediuluiiaemisactul
administrativ se verific n mod obligatoriu pentru cerina esenial de calitate n
construcii"c)igien,sntateimediu",potrivitlegii.
(22)n situaia n care, dup emiterea actului administrativ al autoritii competente
pentru protecia mediului i naintea depunerii documentaiei pentru autorizarea
executrii lucrrilor de construcii, investiia sufer modificri care nu au fcut obiectul
evaluriiprivindefecteleasupramediului,acesteavorfimenionatedectreverificatorul
tehnic atestat pentru cerina esenial "c) igien, sntate i mediu" n raportul de
verificare a documentaiei tehnice aferente investiiei, iar solicitantul/investitorul are
obligaiasnotificeautoritateapublicpentruproteciamediuluiemitent,cuprivirela
aceste modificri, potrivit prevederilor legislaiei privind evaluarea impactului anumitor
proiectepubliceiprivateasupramediului.

(23)Documentaiile tehnice D.T. pentru reabilitarea termic a cldirilor se verific n


modobligatoriupentrucerinaesenialdecalitatenconstrucii"f)economiedeenergie
iizolaretermic",potrivitlegii.
(la data 14feb2009 Art. 7, alin. (2) din capitolul I completat de Art. I, punctul 14. din Ordonanta
urgenta214/2008)

(3)nsituaiadepuneriiuneidocumentaiitehniceincomplete,acestlucrusenotificn
scris solicitantului, n termen de 5 zile de la data nregistrrii, cu menionarea
elementelornecesarenvedereacompletriiacesteia.
(ladata14oct2009Art.7,alin.(3)dincapitolulImodificatdeArt.I,punctul17.dinLegea261/2009)

(31)Persoanele fizice cu atribuii n verificarea documentaiilor i elaborarea/emiterea


autorizaiilor de construire rspund material, contravenional, civil i penal, dup caz,
pentrunerespectareatermenelorprevzutelaalin.(1)i(3).
(ladata14oct2009Art.7,alin.(3)dincapitolulIcompletatdeArt.I,punctul17.dinLegea261/2009

(4)Executarealucrrilordeconstruciisepoatefacenumaipebazaproiectuluitehnici
adetaliilordeexecuie.
(5)Autoritateaemitentaautorizaieideconstruirestabileteoperioaddevalabilitate
decelmult12lunideladataemiterii,intervalncaresolicitantulesteobligatsnceap
lucrrile. n aceast situaie, valabilitatea autorizaiei se extinde pe toat durata de
execuiealucrrilorprevzuteprinautorizaie,nconformitatecuproiectultehnic.
(51)Pentru proiectele de infrastructur transeuropean de transport, autorizaiile de
construire, certificatele de urbanism, avizele, acordurile, dup caz, avizele de
amplasamentimeninvalabilitateapetoatperioadaimplementriiproiectelor,pnla
finalizarea executrii lucrrilor pentru care au fost eliberate, respectiv pn la data
semnrii procesuluiverbal de recepie final a lucrrilor, cu condiia nceperii execuiei
lucrrilorntermende12lunideladataemiteriiautorizaieideconstruire.
(52)Prevederile alin. (51) nu se aplic dac pe parcursul execuiei lucrrilor sunt
identificate elemente noi care s impun reluarea procedurilor de avizare prevzute de
lege,necunoscuteladataemiteriiacestora,precumi/saumodificrialecondiiilorcare
austatlabazaemiteriiacestora,dupcaz.
(la data 18mar2016 Art. 7, alin. (5) din capitolul I completat de Art. IV, punctul 3. din Ordonanta
urgenta7/2016)

(6)Nenceperea lucrrilor ori nefinalizarea acestora n termenele stabilite conduce la


pierderea valabilitii autorizaiei, fiind necesar emiterea unei noi autorizaii de
construire.nsituaiancarecaracteristicilenuseschimbfadeautorizaiainiial,se
va putea emite o nou autorizaie de construire, fr a fi necesar un nou certificat de
urbanism.
(7)Prin excepie de la prevederile alin. (6), n cazul justificat n care lucrrile de
construcii nu pot fi ncepute ori nu pot fi executate integral la termenul stabilit,
investitorul poate solicita autoritii emitente prelungirea valabilitii autorizaiei cu cel
puin 15 zile naintea expirrii acesteia. Prelungirea valabilitii autorizaiei se poate
acordaosingurdatipentruoperioadnumaimarede12luni.
(8)Investitorul are obligaia s ntiineze autoritatea emitent a autorizaiei de
construire,precumiinspectoratulteritorialnconstruciiasupradateilacarevorncepe
lucrrileautorizate.ncazcontrar,dacconstatareafapteidenceperealucrrilorfr
ntiinaresafcutntermenuldevalabilitateaautorizaiei,datanceperiilucrrilorse
considercafiindziuaurmtoaredateideemitereaautorizaiei.
(9)Autorizaia de construire se emite dac sunt ndeplinite cumulativ condiiile cerute
prin prezenta lege. Autoritatea emitent a autorizaiei nu este responsabil pentru
eventualele prejudicii ulterioare cauzate de existena, n momentul emiterii actului, a
unor litigii aflate pe rolul instanelor judectoreti privind imobilul teren i/sau
construcii,responsabilitateaaparinndsolicitantului.
(ladata12dec2011Art.7,alin.(9)dincapitolulImodificatdeArt.1dinLegea269/2011)

(10)Lucrrile de consolidare la cldirile ncadrate prin raport de expertiz tehnic ori


prinnottehnicjustificativnclasaIderiscseismicicareprezintpericolpublicse
autorizeaznregimdeurgen,ncondiiileprevzutelaalin.(16).
(ladata14oct2009Art.7,alin.(10)dincapitolulImodificatdeArt.I,punctul17.dinLegea261/2009

(11)ncondiiileprezenteileginuseemitautorizaiiprovizorii.
(12)Autorizaiile de construire/desfiinare se emit numai pe baza unei documentaii
complete, n conformitate cu coninutulcadru prevzut n anexa nr. 1, cu excepia
situaiilorprevzutelaalin.(16).
(13)Autorizaia de construire se semneaz de preedintele consiliului judeean sau de
primar,dupcaz,desecretaridearhitectulefsaudepersoanacuresponsabilitaten
domeniul amenajrii teritoriului i urbanismului din aparatul propriu al autoritii
administraiei publice emitente, responsabilitatea emiterii autorizaiilor revenind
semnatarilor,potrivitatribuiilorstabiliteconformlegii.
(14)Valabilitatea autorizaiei se menine n cazul schimbrii investitorului, naintea
finalizrii lucrrilor, cu condiia respectrii prevederilor acesteia i a nscrierii n cartea
funciaramodificrilorintervenitecuprivireladrepturilerealeimobiliare.
(la data 14feb2009 Art. 7, alin. (14) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 15. din Ordonanta
urgenta214/2008)

(15)nsituaiancarentimpulexecutriilucrrilorinumainperioadadevalabilitate
a autorizaiei de construire survin modificri de tem privind lucrrile de construcii
autorizate, care conduc la necesitatea modificrii acestora, titularul are obligaia de a
solicitaonouautorizaiedeconstruire,potrivitprevederilorprezenteilegi.
(la data 14feb2009 Art. 7, alin. (15) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 16. din Ordonanta
urgenta214/2008)
(ladata23nov2009Art.7,alin.(15)dincapitolulIreglementatdeArt.66dincapitolulIV,sectiunea2
dinNormeMetodologicedin2009)
(ladata23nov2009Art.7,alin.(15)dincapitolulIreglementatdeArt.67dincapitolulIV,sectiunea2
dinNormeMetodologicedin2009)
prevederidinArt.66dincapitolulIV,sectiunea2(NormeMetodologicedin2009)ladata23nov2009pentruArt.7,
alin.(15)dincapitolulI

Art.66:Modificridetemntimpulexecutriilucrrilordeconstrucii
(1)Prinmodificaredetem,potrivitdefiniieidinanexanr.2laLege,senelegeoriceschimbareiniiatdectre
investitor/proprietarcarevizeaz,dupcaz,funciunilei/saucapacitilefuncionalecaracteristice,indicatoriitehnicoeconomici
aprobai,soluiilespaialei/saudeamplasamentorialteasemeneacerinespecificeinvestiiei,cuefecteasupradocumentaiei
tehniceD.T.careafundamentatemitereaautorizaieideconstruire/desfiinare.
(2)Potrivitprevederilorart.7alin.(15)dinLege,dacntimpulexecutriilucrrilornumainperioadadevalabilitatea
autorizaieideconstruiresurvinmodificridetemprivindlucrriledeconstruciiautorizatecareconduclanecesitatea
modificriiacestora,investitorul/proprietarulareobligaiadeaoprilucrrile,dupcaz,ideasolicitaonouautorizaiede
construire,pentruobinereacreiavadepuneonoudocumentaietehnicD.T.,elaboratncondiiilemodificrilordetem
survenite.
(3)nvedereaemiteriiuneinoiautorizaiideconstruire,potrivitprevederilorart.7alin.(151)dinLege,autoritateaadministraiei
publicejudeene/localecompetentvadecide,dupcaz:
a)emitereanoiiautorizaiideconstruiredaclucrrilecorespunztoaremodificrilordetemsenscriunlimiteleactului
administrativalautoritiicompetentepentruproteciamediului,precumialeavizeloriacordurilorobinutepentruautorizaia
deconstruireiniial
b)reluareaproceduriideautorizarencondiiileLegiidaclucrrilecorespunztoaremodificrilordetemdepesclimitele
actuluiadministrativalautoritiicompetentepentruproteciamediului,precumialeavizeloriacordurilorobinutepentru
autorizaiadeconstruireiniial.
(4)ncadrulproceduriidecizionale,prevzutlaalin.(3),verificareamoduluidencadrarealucrrilor,corespunztormodificrilor
detem,sefacedectre:
a)structuriledespecialitatealeautoritiloradministraieipublicecompetente,precumideverificatoriideproiecteatestain
condiiilelegii,cuparticipareareprezentanilorinstituiiloravizatoarepentruverificareancadrriimodificrilornlimiteleavizelor
iacordurilorobinutepentruautorizaiadeconstruireiniial,ncondiiiledispoziiilorart.7alin.(152)dinLege
b)autoritateacompetentpentruproteciamediuluipentruverificareancadrriimodificrilornlimiteleactuluiadministrativ
acesteia,potrivitprevederilorlegislaieiprivindevaluareaimpactuluianumitorproiectepubliceiprivateasupramediului,n
condiiiledispoziiilorart.7alin.(153)dinLege.
prevederidinArt.67dincapitolulIV,sectiunea2(NormeMetodologicedin2009)ladata23nov2009pentruArt.7,
alin.(15)dincapitolulI
Art.67:Schimbareasoluiilortehnicedinproiectpeparcursulexecuiei
(1)nsituaiancare,naintedencepereaexecutriilucrrilordeconstruciisaupeparcursulderulriiacestora,devinenecesar
modificareasoluiilortehnicedindocumentaiatehnicD.T.autorizat,beneficiarul/investitorul/administratorul/managerulde
proiectareobligaiadeanuncepesau,deaoprilucrrile,dupcaz,ideasolicitaemitereauneinoiautorizaiideconstruire

corespunztormodificriloraduseproiectului,materializateprindocumentaiipiesescriseidesenate,cucondiiaca
documentaiatehnicD.T.astfelmodificatssencadrezenprevederiledocumentaiilordeurbanismaprobate,urmndsse
aplicenmodcorespunztorprevederileart.54alin.(6).nacestecondiii,taxadeautorizaresevaregularizaduprecepiala
terminarealucrrilordeconstrucii,potrivitlegii.
(2)Prinexcepiedelaprevederilealin.(1),pebazdedispoziiedeantierdatdeproiectantullucrriloriverificatdectreun
verificatordeproiecteatestatncondiiilelegii,precumicuacordulscrisalbeneficiarului/investitorului/
administratorului/manageruluideproiect,dupcaz,sepotadmitemodificrilocalealesoluiilortehnicedindocumentaiatehnic
D.T.autorizatfremitereauneinoiautorizaiideconstruire,dac:
a)nusemodificfunciuneaconsemnatnautorizaiainiial
b)seasigurrespectareaprevederiloravizelor/acordurilor/punctuluidevederealautoritiicompetentepentruproteciamediului,
precumialeactuluiadministrativalacesteiadupcaz,anexelaautorizaiainiial
c)seasigurrespectareaprevederilorCoduluicivil
d)nusemodificcondiiiledeamplasament(regimdenlime,POT,CUT,aliniament,distaneleminimefadelimitele
proprietii,oriaspectulconstruciei)
e)nusuntpericlitaterezistenaistabilitateacldirilornvecinate
f)seasigurrespectareaprevederilorreglementrilortehnicendomeniulsecuritiilaincendiu.
g)seasigureconomiadeenergie.
(3)Sencadreaznprevederilealin.(2)ilucrriledevenitenecesarencazurispecialedeterminatedeluareanconsiderarea
unorsituaiiimprevizibilelafazadeproiectare(caurmareaunordecopertri,releveedefundaiietc.),careseexecutla
construciiexistente,inclusivlamonumenteistorice(cuavizulorganismelorabilitatealeMinisteruluiCulturiiiCultelor).
(4)nsituaiileprevzutelaalin.(1),(2)i(3)responsabilitateaprivindcorectitudineatehnicasoluieimodificatoareaparine
proiectantului,nsolidarcuverificatorul/verificatoriideproiect,iartitularulautorizaieiareobligaiadeadepune(ncopie)la
emitentulautorizaieidocumentaiilei/saudocumentelespecificate,camartor.
Art.68:Completrisaudetalierialeprevederilorplanurilordeurbanismideamenajareateritoriului
nvedereaemiteriiautorizaiilornsituaiancare,pentruanalizamoduluincareinvestiiapropussepoateintegran
ansamblulurbanisticpreexistent,suntnecesarecompletrisaudetalierialeprevederilorplanurilordeurbanismi/saude
amenajareateritoriului,legalaprobateemitentulautorizaieipoateceresolicitantului,princertificatuldeurbanism,elaborarea
unordocumentaiideurbanism/amenajareateritoriuluisuplimentare.

(151)Pentruobinereauneinoiautorizaiideconstruire,potrivitprevederiloralin.(15),
solicitantul va depune o nou documentaie tehnic D.T, elaborat n condiiile
modificrilor de tem survenite, urmnd ca autoritatea administraiei publice locale
competentesdecid,dupcaz:
(ladata23nov2009Art.7,alin.(15^1)dincapitolulIreglementatdeArt.66dincapitolulIV,sectiunea
2dinNormeMetodologicedin2009)

a)emitereanoiiautorizaiideconstruire,daclucrrilecorespunztoaremodificrilorde
temsenscriunlimiteleactuluiadministrativalautoritiicompetentepentruprotecia
mediului, precum i ale avizelor i acordurilor obinute pentru autorizaia de construire
iniial
b)reluarea procedurii de autorizare n condiiile prezentei legi, dac lucrrile
corespunztoare modificrilor de tem depesc limitele actului administrativ al
autoritii competente pentru protecia mediului, precum i ale avizelor i acordurilor
obinutepentruautorizaiadeconstruireiniial.
prevederidinArt.66dincapitolulIV,sectiunea2(NormeMetodologicedin2009)ladata23nov2009pentruArt.7,
alin.(15^1)dincapitolulI
Art.66:Modificridetemntimpulexecutriilucrrilordeconstrucii
[...]
(3)nvedereaemiteriiuneinoiautorizaiideconstruire,potrivitprevederilorart.7alin.(151)dinLege,autoritateaadministraiei
publicejudeene/localecompetentvadecide,dupcaz:
a)emitereanoiiautorizaiideconstruiredaclucrrilecorespunztoaremodificrilordetemsenscriunlimiteleactului
administrativalautoritiicompetentepentruproteciamediului,precumialeavizeloriacordurilorobinutepentruautorizaia
deconstruireiniial
b)reluareaproceduriideautorizarencondiiileLegiidaclucrrilecorespunztoaremodificrilordetemdepesclimitele
actuluiadministrativalautoritiicompetentepentruproteciamediului,precumialeavizeloriacordurilorobinutepentru
autorizaiadeconstruireiniial.
[...]

(152)Verificarea ncadrrii lucrrilor corespunztoare modificrilor de tem n limitele


avizelor i acordurilor obinute pentru autorizaia de construire iniial se realizeaz de
ctrestructuriledespecialitatealeautoritiiadministraieipublicecompetente,precum
ideverificatoriideproiecteatestaincondiiilelegii,pentrufiecarecerinesenialde
calitatenconstrucii,cuparticipareareprezentanilorinstituiiloravizatoare.
(la data 14oct2009 Art. 7, alin. (15^2) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 18. din Legea
261/2009)
(ladata23nov2009Art.7,alin.(15^2)dincapitolulIreglementatdeArt.66dincapitolulIV,sectiunea
2dinNormeMetodologicedin2009)
(ladata23nov2009Art.7,alin.(15^2)dincapitolulIreglementatdeArt.75dincapitolulVI,sectiunea
1dinNormeMetodologicedin2009)

prevederidinArt.66dincapitolulIV,sectiunea2(NormeMetodologicedin2009)ladata23nov2009pentruArt.7,
alin.(15^2)dincapitolulI
Art.66:Modificridetemntimpulexecutriilucrrilordeconstrucii
[...]
(4)ncadrulproceduriidecizionale,prevzutlaalin.(3),verificareamoduluidencadrarealucrrilor,corespunztormodificrilor
detem,sefacedectre:
a)structuriledespecialitatealeautoritiloradministraieipublicecompetente,precumideverificatoriideproiecteatestain
condiiilelegii,cuparticipareareprezentanilorinstituiiloravizatoarepentruverificareancadrriimodificrilornlimiteleavizelor
iacordurilorobinutepentruautorizaiadeconstruireiniial,ncondiiiledispoziiilorart.7alin.(152)dinLege
b)autoritateacompetentpentruproteciamediuluipentruverificareancadrriimodificrilornlimiteleactuluiadministrativ
acesteia,potrivitprevederilorlegislaieiprivindevaluareaimpactuluianumitorproiectepubliceiprivateasupramediului,n
condiiiledispoziiilorart.7alin.(153)dinLege.
prevederidinArt.75dincapitolulVI,sectiunea1(NormeMetodologicedin2009)ladata23nov2009pentruArt.7,
alin.(15^2)dincapitolulI
Art.75:Operaiuniprivindasigurareacerinelordecalitatenconstrucii
Dupobinereaautorizaieideconstruire/desfiinare,pentruexecuialucrriloraferenteobiectivuluideinvestiii,potrivit
prevederilorLegiinr.10/1995mpreuncuregulamenteledeaplicareaacesteia,pringrijainvestitorului/beneficiaruluiia
executantuluiestenecesarrealizareaurmtoareloroperaiuni:
a)Urmrireaexecuieilucrrilordeconstrucii
Urmrireaexecuieilucrriloresteobligatorieiseasigurprin:
1.dirigintedeantierautorizat,careprezentantalbeneficiarului,careurmretecaexecuialucrrilorssefacndeplin
concordancuautorizaiaemis(inclusivcudocumentaiatehnicD.T.(D.T.A.C./D.T.A.D,dupcaz,careastatlabazaemiterii
autorizaiei),curespectareaproiectuluitehnicpentruexecuialucrrilorpebazacruiaafostemis,precuminconformitatecu
reglementriletehnicenvigoare
2.responsabiltehniccuexecuiaatestat,careprezentantalexecutantului(persoanjuridiccuprofildeactivitatenconstrucii).
Costurilenecesarepentruurmrireaexecuieilucrrilorpentreagadurataacestoraseincludnvaloareadevizuluigeneralal
investiiei.
b)ntocmireaCriitehniceaconstruciei
Carteatehnicaconstrucieireprezintevidenatuturordocumentelor(acteidocumentaii)privindconstrucia,emisentoate
etapelerealizriieidelacertificatuldeurbanismpnlarecepiafinalalucrrilor,sentocmeteisecompleteazpe
parcursulexecuieidetoifactoriicareconcurlarealizarealucrrilor,pringrijainspectoruluideantier.Duprecepie,Cartea
tehnicsecompleteazncontinuare,pentreagaduratadeexistenaconstruciei,cutoateinterveniileasupraacesteia,prin
obligaiabeneficiarului.
c)Efectuarearecepieilucrrilordeconstruciiiainstalaiiloraferente
Potrivitprevederilorlegalenvigoarerecepialucrrilordeconstruciiiainstalaiiloraferenteesteactulprincareinvestitorul
declarcaccept,preialucrarea(cusaufrrezerve)icaceastapoatefidatnfolosin.Prinactulderecepiesecertific
faptulcexecutantuliandeplinitobligaiilenconformitatecuprevederilecontractuluiialedocumentaieideexecuie.
Recepialucrrilordeconstruciideoricecategorieiainstalaiiloraferenteacestoraseefectueazattlalucrrinoi,ctila
interveniilentimpasupraconstruciilorexistente(reparaiicapitale,consolidri,modificri,modernizri,extinderiialtele
asemenea)iserealizeazndouetape:
1.recepialaterminarealucrrilor
2.recepiafinallaexpirareaperioadeidegaranie.
d)Urmrireacomportriinexploatareaconstruciei
Urmrireacomportriinexploatareaconstrucieisefaceduprecepiafinalalucrrilor,petoatdurataexisteneiacesteia,
beneficiarulavndobligaiadealuamsurilecorespunztoarepentruasigurareacerinelordecalitateaconstruciilor,conform
prevederilorlegale.

(153)Verificarea ncadrrii lucrrilor corespunztoare modificrilor de tem n limitele


actuluiadministrativalautoritiicompetentepentruproteciamediuluiserealizeazde
ctre aceasta potrivit prevederilor legislaiei privind evaluarea impactului anumitor
proiectepubliceiprivateasupramediului.
(la data 14feb2009 Art. 7, alin. (15) din capitolul I completat de Art. I, punctul 17. din Ordonanta
urgenta214/2008)
(ladata23nov2009Art.7,alin.(15^3)dincapitolulIreglementatdeArt.66dincapitolulIV,sectiunea
2dinNormeMetodologicedin2009)
prevederidinArt.66dincapitolulIV,sectiunea2(NormeMetodologicedin2009)ladata23nov2009pentruArt.7,
alin.(15^3)dincapitolulI

Art.66:Modificridetemntimpulexecutriilucrrilordeconstrucii
[...]
(4)ncadrulproceduriidecizionale,prevzutlaalin.(3),verificareamoduluidencadrarealucrrilor,corespunztormodificrilor
detem,sefacedectre:
[...]
b)autoritateacompetentpentruproteciamediuluipentruverificareancadrriimodificrilornlimiteleactuluiadministrativ
acesteia,potrivitprevederilorlegislaieiprivindevaluareaimpactuluianumitorproiectepubliceiprivateasupramediului,n
condiiiledispoziiilorart.7alin.(153)dinLege.

(16)Cu respectarea legislaiei privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice i


privateasupramediului,ncazulconstruciilorcareprezintpericolpublic,autorizaiade
construirepentruexecutarealucrrilordeintervenienprimurgen,careconstau,n
principal,nsprijinirialeelementelorstructurale/nestructuraleavariate,demolripariale

iconsolidrilastructuraderezisten,obligatoriincazurideavarii,accidentetehnice,
calamiti ori alte evenimente cu caracter excepional, se emite imediat de ctre
autoritatea administraiei publice competente potrivit prezentei legi, urmnd ca
documentaiiletehnicoeconomicecorespunztoarefiecreifazedeproiectareexpertiz
tehnic, studiu de fezabilitate/documentaie de avizare, documentaie tehnic D.T.,
proiecttehnicP.T.,detaliideexecuieD.Esfieelaborateiaprobatepeparcursulsau
lancheiereaexecutriilucrrilor,curespectareaavizeloriacordurilor,precumi,dup
caz,aactuluiadministrativalautoritiicompetentepentruproteciamediului.
(ladata14oct2009Art.7,alin.(16)dincapitolulImodificatdeArt.I,punctul19.dinLegea261/2009

(ladata23nov2009Art.7,alin.(16)dincapitolulIreglementatdeArt.17dincapitolulI,sectiunea4din
NormeMetodologicedin2009)
prevederidinArt.17dincapitolulI,sectiunea4(NormeMetodologicedin2009)ladata23nov2009pentruArt.7,
alin.(16)dincapitolulI
Art.17:Autorizareaexecutriilucrrilornregimdeurgen
(1)nconformitatecuprevederileart.7alin.(16)dinLege,autorizaiadeconstruire/desfiinarepentruexecutarealucrrilorde
intervenienprimurgen,obligatoriincazurideavarii,accidentetehnice,calamitinaturalecutremure,inundaii,
alunecri/prbuirideterensaualteleasemeneaorialteevenimentecucaracterexcepional,seemiteimediatdectre
autoritateaadministraieipublicecompetentepotrivitLegii.Documentaiiletehnicoeconomicecorespunztoarefiecreifazede
proiectareurmeazsfieelaborateiaprobatepeparcursulsaulancheiereaexecutriilucrrilor,curespectareaavizelor,
acorduriloripunctuluidevederealautoritiicompetentepentruproteciamediului,precumidupcazaactuluiadministratival
acesteia,solicitateprincertificatuldeurbanismemis,ncondiiileLegii,mpreuncuautorizaiadeconstruire/desfiinare.ncazul
construciilor/instalaiilorcareprezintpericolpublic,autorizaiadeconstruireseemitepentruexecutarealucrrilordeintervenie
nprimurgen,pentruprevenirea/atenuareasaureducereaglobalarisculuideproducereaefectelorriscurilornaturale
cutremure,inundaii,alunecrideteren,tasrii/sauprbuirideterenetc.oriantropice(explozii,incendii,avarii,alte
accidentetehniceetc.consolidarea/reparareaelementelorstructurale/nestructuralealeconstrucieiinclusivprinintroducerea
unorelementestructuralesuplimentarenscopulevitriipierderilordevieiomenetisaurniriigraveapersoanelor,precumi
distrugeriiunorbunurimateriale,culturaleiartisticedevaloare.
(2)nmodsimilar,potrivitprevederilorart.7alin.(161)dinLege,autorizaiadeconstruiresevaemitenregimdeurgen,
pentrulucrriledeintervenienprimurgenlaconstruciimonumenteistorice,cuconsultareaprealabilaorganismelor
abilitatealeMinisteruluiCulturii,CulteloriPatrimoniuluiNaional,precumipentrulucrriledeconsolidarelacldirilencadrate,
prinraportdeexpertiztehnicoriprinnottehnicjustificativ,nclasaIderiscseismicicareprezintpericolpublic,n
condiiileprevzutelaart.7alin.(10)dinLege
(3)Potrivitprevederilorart.7alin.(17)dinLegeprimriilepotdezafectaconstruciile,proprietateaunitiiadministrativ
teritoriale,aflatenstareavansatdedegradareicarepunnpericolsiguranapublic,cuexcepiaconstruciilormonument
istoric,pebazdeautorizaiededesfiinareemisncondiiileart.7alin.(16)dinLege,cuobligaiadeasentocmidocumentaii
specificenconformitatecuprevederilecuprinsenanexanr.1laLege.
(4)Pentrudezafectareaconstruciiloraflatenstareavansatdedegradareicarepunnpericolsiguranapublic,din
proprietateaprivatapersoanelorfizicei/saujuridice,primarulareobligaiadeanotificaproprietaruluiresponsabilitilecarei
revinpotrivitprevederilorLegiinr.10/1995privindcalitateanconstrucii,cumodificrileulterioare,cuprivirelaurmrirea
comportriinexploatareaconstruciiloripostutilizareaacestora,implicitcuprivirelasiguranapublic.Prinnotificareseva
atenionacuprivirelanecesitateacaproprietarulsiamsurilededesfiinarenregimdeurgenncondiiileart.7alin.(17)din
Lege.
(5)Potrivitprevederilorart.42alin.(1)dinLege,autorizaiadeconstruirepentrulucrriledeintervenienscopulasigurrii
cerineloresenialederezisten,stabilitateisigurannexploatareaconstruciilorasupracroraauintervenitfactoridistructivi
deoriginenaturalsauumanseemitepentruconsolidareantregiiconstrucii.
(6)Prinlucrriledeintervenienprimurgenprevzutelaalin.(1),potrivitlegislaieinvigoare,senelegmsurilenecesare
caresepotrealiza,dupcaz,prinlucrride:
a)meninereasistemuluiconstructivexistent/adoptareaunorsistemealternativecorespunztoareconstndn
consolidarea/reparareaelementelorstructuralesauasistemuluistructuralnansamblui,dupcaz,aelementelornestructurale
aleconstrucieiexistentei/sauintroducereaunorelementestructuralesuplimentare
b)meninere/modificareaconfiguraieiifunciuniiexistenteaconstruciei/instalaiiloraferenteconstndnreducerea
numruluidenivelurii/saunlturareaunorporiunideconstrucie/instalaiicareprezintocomportarenefavorabillariscuri
naturale/antropicesaucareprezintriscridicatdedislocare/prbuire,etc.
c)executaredelucrriconexeconstndnlucrridedesfacere/refacereainstalaiilor,echipamentelor,finisajelorinterioarei
exterioare,nvelitorilorialteleasemenea,precumialtetipuridelucrristrictnecesaredinzonadeintervenie
d)mbuntireaterenuluidefundaredacestecazul.

(161)Prevederilealin.(16)seaplicnmodcorespunztoriconstruciilorprevzutela
art.3alin.(1)lit.b)careprezintpericolpublic.
)

(ladata14oct2009Art.7,alin.(16)dincapitolulIcompletatdeArt.I,punctul20.dinLegea261/2009

(ladata23nov2009Art.7,alin.(16^1)dincapitolulIreglementatdeArt.17dincapitolulI,sectiunea4
dinNormeMetodologicedin2009)
prevederidinArt.17dincapitolulI,sectiunea4(NormeMetodologicedin2009)ladata23nov2009pentruArt.7,
alin.(16^1)dincapitolulI
Art.17:Autorizareaexecutriilucrrilornregimdeurgen
[...]
(2)nmodsimilar,potrivitprevederilorart.7alin.(161)dinLege,autorizaiadeconstruiresevaemitenregimdeurgen,

pentrulucrriledeintervenienprimurgenlaconstruciimonumenteistorice,cuconsultareaprealabilaorganismelor
abilitatealeMinisteruluiCulturii,CulteloriPatrimoniuluiNaional,precumipentrulucrriledeconsolidarelacldirilencadrate,
prinraportdeexpertiztehnicoriprinnottehnicjustificativ,nclasaIderiscseismicicareprezintpericolpublic,n
condiiileprevzutelaart.7alin.(10)dinLege
[...]

(162)Pentru proiectele de infrastructur transeuropean de transport, autorizaiile de


construire se pot elibera n baza documentelor prevzute la alin. (1) i a avizelor de
principiupentruscoatereadefinitivdinfondulforestiernaional.
(ladata18mar2016Art.7,alin.(16^1)dincapitolulIcompletatdeArt.IV,punctul4.dinOrdonanta
urgenta7/2016)

(17)Primriilepotdezafectaconstruciile,proprietateaunitiiadministrativteritoriale,
aflatenstareavansatdedegradareicarepunnpericolsiguranapublic,cuexcepia
construciilormonumentistoric,pebazdeautorizaiededesfiinareemisncondiiile
alin. (16), cu obligaia de a se ntocmi documentaii specifice n conformitate cu
prevederilecuprinsenanexanr.1.
(ladata23nov2009Art.7,alin.(17)dincapitolulIreglementatdeArt.17dincapitolulI,sectiunea4din
NormeMetodologicedin2009)
prevederidinArt.17dincapitolulI,sectiunea4(NormeMetodologicedin2009)ladata23nov2009pentruArt.7,
alin.(17)dincapitolulI

Art.17:Autorizareaexecutriilucrrilornregimdeurgen
[...]
(3)Potrivitprevederilorart.7alin.(17)dinLegeprimriilepotdezafectaconstruciile,proprietateaunitiiadministrativ
teritoriale,aflatenstareavansatdedegradareicarepunnpericolsiguranapublic,cuexcepiaconstruciilormonument
istoric,pebazdeautorizaiededesfiinareemisncondiiileart.7alin.(16)dinLege,cuobligaiadeasentocmidocumentaii
specificenconformitatecuprevederilecuprinsenanexanr.1laLege.
(4)Pentrudezafectareaconstruciiloraflatenstareavansatdedegradareicarepunnpericolsiguranapublic,din
proprietateaprivatapersoanelorfizicei/saujuridice,primarulareobligaiadeanotificaproprietaruluiresponsabilitilecarei
revinpotrivitprevederilorLegiinr.10/1995privindcalitateanconstrucii,cumodificrileulterioare,cuprivirelaurmrirea
comportriinexploatareaconstruciiloripostutilizareaacestora,implicitcuprivirelasiguranapublic.Prinnotificareseva
atenionacuprivirelanecesitateacaproprietarulsiamsurilededesfiinarenregimdeurgenncondiiileart.7alin.(17)din
Lege.
[...]

(18)Taxapentrueliberareaautorizaieideconstruiresecalculeazpotrivitlegii.
(19)Taxapentruprelungireavalabilitiiautorizaieideconstruiresecalculeazla30%
dinvaloareainiialataxeideautorizare.
(20)Instituiile/Operatorii economici abilitate/abilitai prin lege s emit
avizele/acordurileprevzutelaart.5alin.(1)auurmtoareleobligaii:
a)s stabileasc coninutulcadru al documentaiilor specifice necesare pentru emiterea
avizelor/acordurilor, precum i lista altor documente i condiii specifice necesare, pe
care le pun la dispoziia publicului i autoritilor administraiei publice competente pe
paginapropriedeinternetiprinafiarelasediu
b)s emit avizele/acordurile, n termen de maximum 15 zile de la data nregistrrii
cererii/documentaiei specifice complete, sub sanciunea aplicrii prevederilor legale
privindaprobareatacit,fralteproceduriprealabile.
(ladata14oct2009Art.7,alin.(20)dincapitolulImodificatdeArt.I,punctul20.dinLegea261/2009

b1)siamsurilenecesarepentrugestionarealegalainformaiilorclasificate,coninute
de documentaiile solicitate pentru emiterea avizeloracordurilor prevzute prin
certificatul de urbanism emis de instituiile prevzute la art. 43 lit. a), inclusiv prin
stabilirea unui coninutcadru specific adaptat al acestora, cu respectarea termenului
prevzutlalit.b)
(la data 18iul2016 Art. 7, alin. (20), litera B. din capitolul I completat de Art. 1, punctul 7. din Legea
148/2016)

c)pentru proiectele de infrastructur transeuropean de transport, s emit


avizele/acorduriledeprincipiupentruscoatereaterenurilordinfondulforestiersau,dup
caz, avizele de amplasament favorabile condiionate pentru relocarea
sistemelor/reelelordetransportidedistribuieaenergieielectrice,gazelornaturalei
a ieiului, precum i a altor reele de utiliti situate pe coridorul de expropriere, n
maximum10ziledeladatadepuneriisolicitriilaautoritateaemitentpebazaplanului

de amplasament al obiectivului de investiii, i memoriului tehnic, care vor cuprinde n


modobligatoriupoziionareareelelordeutilitisauaterenurilorafectatedescoaterea
dinfondulforestier.
(la data 18mar2016 Art. 7, alin. (20), litera B. din capitolul I completat de Art. IV, punctul 5. din
Ordonantaurgenta7/2016)

(201)Prevederilealin.(20)lit.b)nusuntaplicabileactelordeautoritateemisedectre
autoritile pentru protecia mediului competente, respectiv punctului de vedere i
actului administrativ al acestora, care se emit potrivit legislaiei privind evaluarea
impactuluianumitorproiectepubliceiprivateasupramediului.
(ladata14oct2009Art.7,alin.(20)dincapitolulIcompletatdeArt.I,punctul20.dinLegea261/2009

(21)Autorizaia de construire i anexele acesteia au caracter public i se pun la


dispoziia publicului spre informare pe pagina proprie de internet a autoritii
administraieipubliceemitentesauprinafiarelasediulacesteia,dupcaz.
(ladata14oct2009Art.7,alin.(21)dincapitolulImodificatdeArt.I,punctul21.dinLegea261/2009

(211)Se excepteaz de la prevederile alin. (21) autorizaiile de construire pentru


lucrrile de construcii cu caracter special, dac acestea intr sub incidena regimului
informaiilorclasificate.
)

(ladata18iul2016Art.7,alin.(21)dincapitolulIcompletatdeArt.1,punctul8.dinLegea148/2016

(22)naplicareaprevederiloralin.(21),autoritileprevzutelaart.4auobligaiadea
respecta restriciile impuse de legislaia n vigoare n legtur cu secretul comercial i
industrial,proprietateaintelectual,protejareainteresuluipubliciprivat,precumifr
a se aduce atingere garantrii i protejrii drepturilor i libertilor fundamentale ale
persoanelorfizicecuprivireladreptullaviaintim,familialiprivat,potrivitlegii.
(23)Autoritileprevzutelaart.4facpublicemitereaautorizaieideconstruiresau,
dup caz, a actului de respingere a cererii pentru autorizarea executrii lucrrilor de
construciiipunladispoziiapubliculuiurmtoareleinformaii:
a)coninutulautorizaieideconstruireialanexeloraferente,careincludtoatecondiiile
necesareafindeplinitedesolicitani,sau,dupcaz,coninutulactuluiderespingerea
cereriipentruautorizareaexecutriilucrrilordeconstrucii
b)principalele motive i considerente pe care se bazeaz emiterea autorizaiei de
construiresau,dupcaz,aactuluiderespingereacereriipentruautorizareaexecutrii
lucrrilor de construcii, ca urmare a examinrii comentariilor i opiniilor exprimate de
public,inclusivinformaiicuprivireladesfurareaprocesuluideconsultareapublicului
c)descrierea, dup caz, a principalelor msuri pentru evitarea, reducerea i, dac este
posibil, compensarea efectelor negative majore, conform actului administrativ emis de
autoritateacompetentpentruproteciamediului.
(la data 14feb2009 Art. 7 din capitolul I completat de Art. I, punctul 19. din Ordonanta urgenta
214/2008)

(24)Autorizareadeconstruirepentruconstruireaunuidrumpublicnousaumodificarea
substanial a unui drum public existent, cuprins n reeaua rutier, nu se va emite n
condiiilencareproiecteledeinfrastructurrespectivenuconinrapoarteledeauditde
siguranrutiersaudeevaluaredeimpactasuprasiguraneirutiere,dupcaz,realizate
n conformitate cu prevederile Legii nr. 265/2008 privind gestionarea siguranei
circulaieipeinfrastructurarutier,cumodificrileicompletrileulterioare.
)

(ladata19iul2012Art.7,alin.(23)dincapitolulIcompletatdeArt.I,punctul38.dinLegea125/2012

(25)La cererea beneficiarului proiectului de infrastructur transeuropean de transport


sepotemiteautorizaiideconstruirepeloturi,seciuni,sectoaresauobiectedelucrri,
condiionatdedepunereadocumentaiilortehnicecompletensoitedepunctuldevedere
al autoritii competente pentru protecia mediului/actul administrativ al acesteia,

avizele/acordurile prevzute de certificatul de urbanism sau de avizele/acordurile de


principiu/avizeledeamplasamentfavorabilecondiionateaferente,dupcaz.
(la data 18mar2016 Art. 7, alin. (24) din capitolul I completat de Art. IV, punctul 6. din Ordonanta
urgenta7/2016)
prevederidinArt.77dincapitolulVI,sectiunea1(NormeMetodologicedin2009)ladata23nov2009pentruArt.7
dincapitolulI
Art.77:Operaiuniprivindobligaiileemitentuluiautorizaiei
(1)Lafinalizarealucrrilordeconstruciiautorizate,emitentulautorizaieiareobligaiadearegularizataxeleicotelelegale,
inclusivceleprevzutelaart.70,nfunciedevaloareafinal(rezultat)ainvestiiei,susinutcudocumentelefurnizatede
investitor/beneficiar,nconformitatecuprevederileart.76lit.a).
(2)EmitentulautorizaieiareobligaiascomuniceInspectoratuluideStatnConstruciivaloareafinalainvestiiei,aacuma
fostcalculatpentruregularizareataxeideautorizare,ladatarecepieilaterminarealucrrilor.
1.
Obligaiaexisteneiautorizaiilordeurbanismnuafostinstituitpentruprotejareadrepturilorterilor,cinumaipentruarspunde
anumitorconsideraiideinteresgeneral.
Prinurmare,prezenasauabsenacertificatuluideurbanismiaautorizaieideconstruiresuntfrefectasupradrepturilor
privatealeterilor.Acesteasunteliberatesubrezervadrepturilorterilor.
2.
Cerereadeeliberareaautorizaieideconstruirepoatefifcutdeoricepersoanfizicsaujuridicdeintoareaunuititlucarei
conferdreptuldeconstruire,personalsauprinreprezentant.
3.
Verificareacereriipentruautorizaiadeconstruireconstnexaminareamoduluincareprevederiledocumentaieiidatele
nscrisenanexacereriirespect:...citestemaideparte(136)
WoltersKluwer,Legeaprivindautorizareaexecutariilucrarilordeconstructiidin30mai2015,WoltersKluwer

Art.71
(1)n vederea eliberrii certificatului de urbanism, precum i a autorizaiei de
construirepentruexecutareadelucrrideconstruciinecesarederulriioperaiunilorde
explorare/prospectare geologic i exploatare a petrolului i gazelor naturale, la
solicitareatitularilordelicene/permise/autorizaii:
a)prin excepie de la prevederile art. 6 alin. (4) i art. 7 alin. (1) lit. b), terenurile
cuprinse n perimetrul de explorare/ prospectare/exploatare, care nu sunt nscrise n
evidenele de cadastru i carte funciar, se pot identifica prin numrul de tarla i de
parcel, prin titlu de proprietate i procesverbal de punere n posesie, precum i prin
oricealtmodalitatedeidentificareprevzutdelege
b)prin excepie de la prevederile art. 7 alin. (1) lit. b), contractele de nchiriere
ncheiate,ncondiiilelegii,dectretitulariidelicene/permise/autorizaiicuproprietarii
terenurilordinperimetreledeexploatareconstituietitluripentruemitereaautorizaieide
construire, dac respectivele contracte cuprind explicit acordul proprietarilor pentru
executarealucrrilordeconstruciipeacesteterenuri.
(2)La ncetarea contractelor de nchiriere, titularii de licene/permise/autorizaii
prevzuilaalin.(1)lit.b)auobligaiarepuneriinstareaanterioaraterenurilorcare
aufcutobiectulacestorcontracte,dacprilenuauconvenitaltfel.
(la data 14mai2014 Art. 7 din capitolul I completat de Art. I, punctul 1. din Ordonanta urgenta
22/2014)
1.
Autorizaiedeconstruire.Intrareanlegalitate.Necesitateandepliniriiproceduriilegaledeautorizarepentrutoateconstruciile
nourealizate(Legeanr.554/2004)
Edificareaunorconstruciinoi,frobinereaprealabilauneiautorizaiideconstruire,necesiturmareaproceduriideintraren
legalitate,respectivdentocmireantregiidocumentaiipentruobinereaautorizaieideconstruireinudoardecompletarea
celeidejaexistente.
(CurteadeApelCluj,Seciacomercial,decontenciosadministrativifiscal,Decizianr.1919din4iunie2009)
WoltersKluwer,Legeaprivindautorizareaexecutariilucrarilordeconstructiidin30mai2015,WoltersKluwer

Art.72
n vederea eliberrii certificatului de urbanism, precum i a autorizaiei de construire
pentruexecutareadelucrrideconstruciiprivindinstalareaidezvoltareadereelede
comunicaiielectroniceideinfrastructurifiziceaferenteacestora,precumiracordarea
laenergieelectric,lasolicitareafurnizorilordereeledecomunicaiielectronice:
a)prin excepie de la prevederile art. 6 alin. (4) i art. 7 alin. (1) lit. b), terenurile pe
careurmeazafiinstalatesaudezvoltatereeledecomunicaiielectronicesauelemente

de infrastructur fizic necesare susinerii acestora, care nu sunt nscrise n evidenele


de cadastru i carte funciar, se pot identifica prin numrul de tarla i de parcel, prin
titlu de proprietate i procesverbal de punere n posesie, precum i prin orice alt
modalitatedeidentificareprevzutdelege
b)prinexcepiedelaprevederileart.7alin.(1)lit.b),constituietitluripentruemiterea
certificatului de urbanism i a autorizaiei de construire contractele de nchiriere
ncheiate de furnizorii de reele de comunicaii electronice cu proprietarii, ali deintori
de drepturi reale principale, administratorii, concesionarii, locatorii, titularii dreptului de
folosincutitlugratuitaterenurilorsauconstruciilorpecareurmeazafiinstalatesau
dezvoltate reele de comunicaii electronice sau elemente de infrastructur fizic
necesaresusineriiacestora,precumiracordarealaenergieelectric,dacrespectivele
contracte cuprind explicit acordul proprietarilor pentru executarea lucrrilor de
construcii,ori,nlipsaacestorcontractedenchiriere,hotrrilejudectoretidefinitive
careinlocdecontractntrepri.
(ladata28iul2016Art.7^1dincapitolulIcompletatdeArt.49,punctul2.dincapitolulVIIdinLegea
159/2016)

Art.8

(ladata23nov2009Art.8dincapitolulIreglementatdeArt.20dincapitolulII,sectiunea1dinNorme
Metodologicedin2009)

(1)Demolarea, dezafectarea ori dezmembrarea, parial sau total, a construciilor i


instalaiilor aferente construciilor, a instalaiilor i utilajelor tehnologice, inclusiv
elementeledeconstruciidesusinereaacestora,nchidereadecariereiexploatride
suprafaisubterane,precumiaoricroramenajrisefacnumaipebazaautorizaiei
dedesfiinareobinutenprealabildelaautoritileprevzutelaart.4.
(ladata23nov2009Art.8,alin.(1)dincapitolulIreglementatdeArt.15dincapitolulI,sectiunea4din
NormeMetodologicedin2009)
prevederidinArt.15dincapitolulI,sectiunea4(NormeMetodologicedin2009)ladata23nov2009pentruArt.8,
alin.(1)dincapitolulI
Art.15:Autorizareaexecutriilucrrilordedesfiinareaconstruciilor/lucrrilor
(1)Desfiinareademolarea,dezafectarea,dezmembrareaparialsautotal,orialtelucrriasemeneaaconstruciilori
instalaiiloraferenteacestora,ainstalaiiloriutilajelortehnologice,inclusivelementeledeconstruciidesusinereaacestora,
nchidereadecariereiexploatridesuprafaisubterane,precumiaoricrorlucrri/amenajri,sepoateface,ntemeiul
prevederilorart.8alin.(1)dinLege,numaipebazauneiautorizaiidedesfiinare,emisdectreautoritilecompetente
prevzutedeLege.
[...]

(2)Autorizaiadedesfiinareseemitenaceleaicondiiicaiautorizaiadeconstruire,
n conformitate cu prevederile planurilor urbanistice i ale regulamentelor aferente
acestora,potrivitlegii,cuexcepiileprevzutelaart.11.
(ladata23nov2009Art.8,alin.(2)dincapitolulIreglementatdeArt.15dincapitolulI,sectiunea4din
NormeMetodologicedin2009)
prevederidinArt.15dincapitolulI,sectiunea4(NormeMetodologicedin2009)ladata23nov2009pentruArt.8,
alin.(2)dincapitolulI

Art.15:Autorizareaexecutriilucrrilordedesfiinareaconstruciilor/lucrrilor
[...]
(2)nconformitatecuprevederileart.8alin.(2)dinLege,autorizaiadedesfiinareseemitenaceleaicondiiicuautorizaiade
construire,titularulacesteiaavndaceleaiobligaiicaititularulautorizaieideconstruire.

(3)Prin exceptare de la prevederile art. 2 alin. (21), pentru emiterea autorizaiei de


desfiinare a lucrrilor/construciilor nu este necesar emiterea punctului de vedere al
autoritiicompetentepentruproteciamediuluioriaactuluiadministrativalacesteia.
(ladata14oct2009Art.8,alin.(2)dincapitolulIcompletatdeArt.I,punctul22.dinLegea261/2009

prevederidinArt.20dincapitolulII,sectiunea1(NormeMetodologicedin2009)ladata17dec2013pentruArt.8
dincapitolulI
Art.20:Documentelenecesareemiteriiautorizaieideconstruire/desfiinare
(1)Documentaiapentruautorizareaexecutriilucrrilordeconstruciielaboratnconformitatecuprevederilelegalenvigoare,
ntemeiulicurespectareaprevederilordocumentaiilordeurbanismaprobate,potrivitlegii,pelngcerereapentruemiterea
autorizaieideconstruire,inclusivanexaseutilizeazformularulmodelF.8"CEREREpentruemitereaautorizaieide
construire/desfiinare"obinutdelaemitentvaconine,nmodobligatoriu,urmtoareledocumente:
a)certificatuldeurbanism,ncopie

b)dovadatitluluiasupraimobilului,tereni/sauconstrucii,ncopielegalizat,sau,dupcaz,extrasuldeplancadastralactualizat
laziiextrasuldecartefunciardeinformareactualizatlazi,ncazulncarelegeanudispunealtfel
c)documentaiatehnicD.T.,ndouexemplare,dintrecareunexemplarsearhiveazlaemitentiunexemplarvizatspre
neschimbaresereturneazbeneficiarului
d)avizele,acordurileipunctuldevedere/actuladministrativalautoritiipentruproteciamediuluicompetente,solicitateprin
certificatuldeurbanism,ncopie
e)studiiledespecialitate,notatehnicjustificativsauraportuldeexpertiztehnicpentrulucrrideintervenielaconstrucii
existente,raportuldeauditenergetic,raportuldeexpertizasistemelortehnice,certificatuldeperformanenergeticacldirii,
pentrulucrrideintervenienvedereacreteriiperformaneienergeticelacldirii/saupentrulucrriderenovaremajor,
precumistudiulprivindposibilitateamontrii/utilizriiunorsistemealternativedeproducereaenergiei,ncazurileprevzutede
legislaiaprivindperformanaenergeticacldirilorinmsurancareprinauditulenergeticalcldiriisestabiletecacest
lucruesteposibildinpunctdevederetehnic,funcional,economicialmediuluinconjurtor,solicitateprincertificatulde
urbanism,ncondiiilelegii,unexemplar.
(11)Renovareamajormenionatlaalin.(1)lit.e)arenelesulprevzutlaart.251alin.(81)dinLegeanr.571/2003privind
Codulfiscal,cumodificrileicompletrileulterioare.
(2)nconformitatecuprevederileart.8alin.(2)dinLege,documentaiapentruautorizareaexecutriilucrrilordedesfiinare,
elaboratntemeiulicurespectareaprevederilordocumentaiilordeurbanism,avizateiaprobate,potrivitlegii,areaceeai
structurcudocumentaiapentruautorizaiadeconstruireiesteconsideratcompletdac,pelngcerereapentruemiterea
autorizaieidedesfiinareinclusivanexa(seutilizeazformularulmodelF.8"CEREREpentruemitereaautorizaieide
construire/desfiinare"obinutdelaemitent),completatcuelementeledeidentificareidateletehniceconformdocumentaiei
tehniceD.T.A.D.cuprindeaceleaidocumentemenionatelaalin.(1),adaptatescopului,precumicertificatuldeatestarefiscal
privindvaloareadeimpozitareaimobilului(ncopie).
(3)Ladepunereadocumentaieipentruautorizareaexecutriilucrrilordeconstruciisevoraveanvedereurmtoarele:
a)nconformitatecuprevederileart.7alin.(1)dinLege,odatcuautorizaiadeconstruire/desfiinaresesolicit,deregul,i
autorizareaorganizriiexecutriilucrrilor.naceastsituaie,solicitantulareobligaiadeaprezenta,pelngdocumentaia
tehnicD.T.pentruautorizareaexecutriilucrrilordebaz(D.T.A.C.),documentaiatehnicD.T.pentruorganizarea
executriilucrrilor(D.T.O.E.)piesescriseidesenate,ntocmitnbazaprevederiloranexeinr.1laLege,mpreuncuavizele
specificeaferente(avizcirculaie,avizpentruocupareatemporaradomeniuluipublic,avizsanitar,aviz/contractcusocietateade
salubritateialteleasemenea,dupcaz),ndouexemplare
b)nsituaiancare,princertificatuldeurbanismafostsolicitatelaborareaunorstudiisuplimentare,sintezeleacestorase
anexeazdocumentaiei,inclusivavizele/aprobrileobinutepentruacestea(douexemplare).Lanevoie,solicitantuluiiseva
puteacereprezentareastudiilornntregullor.
1.
Autorizaiadedesfiinareseemitenaceleaicondiiicaiautorizaiadeconstruire,darspredeosebiredeautorizaiade
construirenuestenecesaremitereapunctuluidevederealautoritiicompetentepentruproteciamediuluioriaactului
administrativalacesteia.
WoltersKluwer,Legeaprivindautorizareaexecutariilucrarilordeconstructiidin30mai2015,WoltersKluwer

Art.9

(ladata23nov2009Art.9dincapitolulIreglementatdeArt.78dincapitolulVI,sectiunea2dinNorme
Metodologicedin2009)
(ladata23nov2009Art.9dincapitolulIreglementatdeArt.28dincapitolulII,sectiunea3dinNorme
Metodologicedin2009)

(1) Documentaiile tehnice D.T. i proiectele tehnice se elaboreaz de colective


tehnice de specialitate, se nsuesc i se semneaz de cadre tehnice cu pregtire
superioar numai din domeniul arhitecturii, urbanismului, construciilor i instalaiilor
pentru construcii, astfel: (la data 14oct2009 Art. 9, alin. (1) din capitolul I modificat de Art. I,
punctul23.dinLegea261/2009)

a)de arhitect cu diplom recunoscut de statul romn, pentru proiectarea prii de


arhitectur pentru obiective de investiii cuprinse la toate categoriile de importan a
construciilorsuprateraneiacelorsubterane
b)de ingineri constructori i de instalaii, cu diplom recunoscut de statul romn,
pentrupriledeingineriendomeniilespecifice,pentruobiectivedeinvestiiicuprinsela
toate categoriile de importan a construciilor supraterane i subterane, precum i la
instalaiileaferenteacestora
c)de conductor arhitect, urbanist i/sau de subinginer de construcii, cu diplom
recunoscut de statul romn, pentru cldiri de importan redus i aflate n afara
zonelorprotejate,stabiliteconformlegii.
(2)Prevederilealin.(1)seaplicipentrudocumentaiadeexecuie.
(3)Semnarea documentaiilor de ctre persoanele prevzute la alin. (1) angajeaz
rspundereaacestorancondiiilelegii.
prevederidinArt.28dincapitolulII,sectiunea3(NormeMetodologicedin2009)ladata23nov2009pentruArt.9
dincapitolulI
Art.28:ntocmireaDocumentaieitehniceD.T.(D.T.A.C./D.T.A.D.)
(1)DocumentaiatehnicD.T.(D.T.A.C.sauD.T.A.D.,dupcaz,inclusivD.T.O.Eaferent),careestepartecomponenta

documentaieipentruautorizareaexecutriilucrrilordeconstruciiprevzutlaart.7alin.(1)dinLege,sentocmetepotrivit
coninutuluicadruprevzutnanexanr.1laLege,nconformitatecuprevederileart.7alin.(12)dinLege.
(2)nvedereasimplificriiproceduriideautorizare,seadmiteprezentareaunordocumentaiitehniceD.T.(D.T.A.C.sau
D.T.A.D.,dupcaz)cuconinutsimplificatnraportcuconinutulcadruprevzutnanexanr.1laLege.
(3)ConinutulsimplificataldocumentaieitehniceD.T.prevzutlaalin.(2)seaplic,potrivitprevederilorart.3alin.(2)din
Lege,pentruurmtoareletipuridelucrrii/sauconstruciiprovizoriiprevzutelaart.3alin.(1)lit.d),g)ih)dinLege,dac
acesteasuntsituatenafarazonelorcuregimspecialdeproteciesauderestriciideconstruire,inclusivazonelordeproteciea
monumenteloristorice,dupcumurmeaz:
a)mprejmuiriimobilierurban,amenajridespaiiverzi,parcuri,locuridejoaciagrement,pieeialtelucrrideamenajarea
spaiilorpublice,potrivitprevederilorart.3alin.(1)lit.d)dinLege
b)organizareadetaberedecorturi,csuesauderulote,potrivitprevederilorart.3alin.(1)lit.g)dinLege
c)lucrrideconstruciicucaracterprovizoriu:chiocuri,tonete,cabine,spaiideexpunere,corpuriipanourideafiaj,firmei
reclame,copertineipergolesituatepecileispaiilepublice,anexegospodreti,precumianexelegospodretiale
exploataiiloragricolesituatenextravilan,potrivitprevederilorart.3alin.(1)lit.h)dinLege
(4)ConinutulsimplificataldocumentaieitehniceD.T.,piesescriseidesenate,strictnecesarepentruemitereaautorizaieide
construire/desfiinare,conformtipurilordeconstruciiprevzutelaalin.(3),esteprezentatnanexanr.2"CONINUTUL
SIMPLIFICATALDOCUMENTAIEITEHNICED.T.".
(5)Tipurilordelucrrii/sauconstruciiprevzutelaalin.(3)lesuntaplicabileprevederileart.82alin.(8).
(6)nconformitatecuprevederileanexeinr.1laLege,nmodobligatoriu,fiecareplanadocumentaieitehniceD.T.vaavea
nparteadindreaptajosuncartucarevaconineinformaiileminimalenecesarepentruidentificareabeneficiarului/investitorului,
proiectantuluipersoanfizicsaujuridic,titlulproiectuluiialplanei,numrulproiectuluiialplanei,dataelaborrii,
numele,calitateaisemnturaelaboratorilorialeefuluideproiect.Modelulorientativalcartuuluiesteprezentatnanexanr.3
"CARTUmodelconformanexeinr.1laLege".
Art.29:CompetenedeelaborareadocumentaiilortehniceD.T.
(1)Potrivitprevederilorart.9alin.(1)dinLege,documentaiiletehniceD.T.iproiecteletehniceP.Th.,caredezvolt
documentaiiletehniceD.T.,seelaboreazdecolectivetehnicedespecialitate.Dreptuldepromovareadocumentaiilor,n
vedereaavizrii/autorizriisepoatefacenumaisubsemnturaunorcadretehnicecupregtiresuperioarcareauabsolvitcu
diplomrecunoscutdestatulromninstituiidenvmntsuperiordespecialitatendomeniularhitecturii,construciilori
instalaiilorpentruconstrucii,careaudreptdesemnturpotrivitnivelelordecompeten.Semnareadocumentaiilorangajeaz
rspundereaacestorancondiiilelegii,nconformitatecuprevederileart.9alin.(3)dinLege.
(2)EsteinterzissemnareaproiectelortehniceP.Th.pentruexecutarealucrrilor,precumiadocumentaiilortehniceD.T.de
ctrepersoanecarenundeplinesccerinelelegaleprevzutelaalin.(1),respectivcarenuauabsolvitinstituiidenvmnt
superiordespecialitatendomeniularhitecturiiiconstruciilor/instalaiilorpentruconstrucii,oricarenuaudreptdesemntur
ncondiiilelegii,subsanciunealegiipenale,nconformitatecudispoziiileart.24alin.(1)lit.c)dinLege.
(3)Potrivitprevederilorlegalenvigoareprivindcalitateanconstrucii,documentaiiletehniceD.T.,precumiproiecteletehnice
P.Th.caredezvoltdocumentaiiletehniceD.T.,ncondiiilelegii,severificpentrucerineledecalitatedectrespecialiti
verificatorideproiecteatestai.Solicitantulautorizaieideconstruire/desfiinareareobligaiadeafacedovadaefecturiiverificrii
documentaieitehniceD.T.prezentatepentruautorizare.
(4)nconformitatecuprevederileLegiinr.184/2001privindorganizareaiexercitareaprofesieidearhitect,republicat,
arhiteciiiconductoriiarhitecicudreptdesemntursuntobligaisapliceparafacunumruldeordinenscrisnTabloul
NaionalalArhitecilor,inclusivpedocumentaiiletehniceD.T.
(5)Conductoriiarhiteci,urbanitiii/sausubingineriideconstrucii,cudiplomrecunoscutdestatulromn,potelabora,n
cadrulcolectivelortehniceprevzutelaalin.(1),documentaiipentrucldirideimportanredus,stabilitepotrivitdefiniieidin
anexanr.2laLege,iaflatenafarazonelorprotejate,ncondiiileart.9,alin.(1)lit.c)dinLege.
prevederidinArt.78dincapitolulVI,sectiunea2(NormeMetodologicedin2009)ladata23nov2009pentruArt.9
dincapitolulI
Art.78:Obligaiialeproiectantului
ntemeiulcontractuluideproiectarencheiatcubeneficiarul/investitorul,pentruasigurareacalitiidocumentaieitehniceD.T.
(D.T.A.C./D.T.A.D.),inclusivaproiectuluitehnicP.Th.potrivitprevederilorart.28alin.(1)lit.a),proiectantulare,potrivitlegii,
urmtoareleobligaii:
a)asigurareacalitiidocumentaieitehniceD.T.pentruautorizareaexecutriilucrrilordeconstrucii,respectivaproiectului
tehnicP.Th.,corespunztorcerinelordecalitate,prinrespectarealegislaieiprivindcalitateanconstruciiiareglementrilor
tehnicenvigoare
b)prezentareadocumentaieitehniceD.T.elaboratespreverificare,ncondiiileLegii,dectrespecialitiiverificatorideproiecte
atestai,stabiliideinvestitor,precumisoluionareaneconformitilororianeconcordanelorsemnalate
c)atenionareabeneficiaruluicuprivirelaexigeneleurbanisticecroratrebuieslisesubordonezerealizareaobiectivuluide
investiii,nraportcureglementrileurbanisticelegalaprobate,sau,dupcaz,cuprivirelaincompatibilitiletehnicesau
urbanisticepecareacestalegenereaznzonadeamplasament.Pedurataexecuiei,proiectantulrspundecuprivirelacelelalte
obligaiipecarelearenconformitateculegislaianvigoareprivindcalitateanconstrucii.

Art.10

(la data 23nov2009 Art. 10 din capitolul I reglementat de capitolul III, sectiunea 2 din Norme
Metodologicedin2009)
(ladata23nov2009Art.10dincapitolulIreglementatdeArt.16dincapitolulI,sectiunea4dinNorme
Metodologicedin2009)

Pentruautorizareaexecutriilucrrilordeconstruciinzoneleasupracrorasainstituit,
potrivit legii, un anumit regim de protecie prevzut n planurile de amenajare a
teritoriuluiindocumentaiiledeurbanismaprobate,sevaprocedadupcumurmeaz:
a)nzoneleconstruiteprotejate,nzoneledeprotecieamonumenteloristorice,definite
potrivitlegii,inansambluriledearhitecturisiturilearheologice,solicitantulvaobine
avizul conform al Ministerului Culturii i Cultelor, pe baza documentaiilor de urbanism
avizateiaprobateconformlegii

(ladata19mar2006Art.10,literaA.dincapitolulImodificatdeArt.I,punctul3.dinLegea52/2006)

b)n cazul lucrrilor de intervenii asupra construciilor monumente istorice, pe lng


avizulMinisteruluiCulturiiiCultelorsevorobineavizelespecificecerinelordecalitate
aconstruciilor,potrivitprevederilorlegale
(ladata23nov2009Art.10,literaB.dincapitolulIreglementatdeArt.75dincapitolulVI,sectiunea1
dinNormeMetodologicedin2009)
prevederidinArt.75dincapitolulVI,sectiunea1(NormeMetodologicedin2009)ladata23nov2009pentruArt.
10,literaB.dincapitolulI

Art.75:Operaiuniprivindasigurareacerinelordecalitatenconstrucii
Dupobinereaautorizaieideconstruire/desfiinare,pentruexecuialucrriloraferenteobiectivuluideinvestiii,potrivit
prevederilorLegiinr.10/1995mpreuncuregulamenteledeaplicareaacesteia,pringrijainvestitorului/beneficiaruluiia
executantuluiestenecesarrealizareaurmtoareloroperaiuni:
a)Urmrireaexecuieilucrrilordeconstrucii
Urmrireaexecuieilucrriloresteobligatorieiseasigurprin:
1.dirigintedeantierautorizat,careprezentantalbeneficiarului,careurmretecaexecuialucrrilorssefacndeplin
concordancuautorizaiaemis(inclusivcudocumentaiatehnicD.T.(D.T.A.C./D.T.A.D,dupcaz,careastatlabazaemiterii
autorizaiei),curespectareaproiectuluitehnicpentruexecuialucrrilorpebazacruiaafostemis,precuminconformitatecu
reglementriletehnicenvigoare
2.responsabiltehniccuexecuiaatestat,careprezentantalexecutantului(persoanjuridiccuprofildeactivitatenconstrucii).
Costurilenecesarepentruurmrireaexecuieilucrrilorpentreagadurataacestoraseincludnvaloareadevizuluigeneralal
investiiei.
b)ntocmireaCriitehniceaconstruciei
Carteatehnicaconstrucieireprezintevidenatuturordocumentelor(acteidocumentaii)privindconstrucia,emisentoate
etapelerealizriieidelacertificatuldeurbanismpnlarecepiafinalalucrrilor,sentocmeteisecompleteazpe
parcursulexecuieidetoifactoriicareconcurlarealizarealucrrilor,pringrijainspectoruluideantier.Duprecepie,Cartea
tehnicsecompleteazncontinuare,pentreagaduratadeexistenaconstruciei,cutoateinterveniileasupraacesteia,prin
obligaiabeneficiarului.
c)Efectuarearecepieilucrrilordeconstruciiiainstalaiiloraferente
Potrivitprevederilorlegalenvigoarerecepialucrrilordeconstruciiiainstalaiiloraferenteesteactulprincareinvestitorul
declarcaccept,preialucrarea(cusaufrrezerve)icaceastapoatefidatnfolosin.Prinactulderecepiesecertific
faptulcexecutantuliandeplinitobligaiilenconformitatecuprevederilecontractuluiialedocumentaieideexecuie.
Recepialucrrilordeconstruciideoricecategorieiainstalaiiloraferenteacestoraseefectueazattlalucrrinoi,ctila
interveniilentimpasupraconstruciilorexistente(reparaiicapitale,consolidri,modificri,modernizri,extinderiialtele
asemenea)iserealizeazndouetape:
1.recepialaterminarealucrrilor
2.recepiafinallaexpirareaperioadeidegaranie.
d)Urmrireacomportriinexploatareaconstruciei
Urmrireacomportriinexploatareaconstrucieisefaceduprecepiafinalalucrrilor,petoatdurataexisteneiacesteia,
beneficiarulavndobligaiadealuamsurilecorespunztoarepentruasigurareacerinelordecalitateaconstruciilor,conform
prevederilorlegale.

(la data 14feb2009 Art. 10, litera C. din capitolul I abrogat de Art. I, punctul 21. din Ordonanta
urgenta214/2008)

d)nzoneledesiguranideprotecieainfrastructurilordetransportdeinterespublic,
precum i n zonele aferente construirii cilor de comunicaie, stabilite prin
documentaiiledeamenajareateritoriuluii/saudeurbanism,sevaobineiautorizaia
MinisteruluiTransporturilor,ConstruciiloriTurismului,conformprevederilorlegale
d1)n perimetrele limitrofe construciilor reprezentnd anexele gospodreti ale
exploataiilor agricole, delimitate prin planuri urbanistice cu respectarea distanelor
prevzute de normele sanitare n vigoare, n care sa instituit un regim de restricie
privind amplasarea cldirilor de locuit i a obiectivelor socioeconomice, solicitantul va
obine avizul direciei pentru agricultur i dezvoltare rural judeene, respectiv a
municipiuluiBucureti.
)

(ladata18mai2008Art.10,literaD.dincapitolulIcompletatdeArt.1,punctul4.dinLegea101/2008

e)n zonele unde sa instituit alt tip de restricie solicitantul va obine avizul
organismelorcompetente.
prevederidinArt.16dincapitolulI,sectiunea4(NormeMetodologicedin2009)ladata23nov2009pentruArt.10
dincapitolulI

Art.16:Autorizareaexecutriilucrrilordeconstruciiamplasatenzoneasupracroraesteinstituitunanumitregimdeprotecie
(1)Autorizaiiledeconstruire/desfiinarenvedereaexecutriilucrrilordeconstruciinzoneleasupracroraesteinstituit,
potrivitlegii,unanumitregimdeprotecieprevzutnplanurileurbanisticeinplanuriledeamenajareateritoriului,aprobaten
condiiilelegii,seemitnconformitatecuprevederileart.10dinLege,numaicucondiiaobineriinprealabilaavizeloria
acordurilorspecificedinparteaautoritilorcareauinstituitrespectivelerestricii,dupcumurmeaz:
a)pentrulucrrideconstruciicareseexecutlamonumenteleistorice,construciiledinzoneledeprotecieamonumentelor,in
ansambluriledearhitecturisiturilearheologice,precumipentruconstruciiledinzoneleconstruiteprotejate,nconformitate
cuprevederileart.10lit.a)dinLege,autorizaiiledeconstruire/desfiinareseemitcuavizulconformalMinisteruluiCulturii,

CulteloriPatrimoniuluiNaional.nsituaiancareseautorizeazexecutareaunorlucrrideinterveniiasupraconstruciilor
monumenteistorice,pelngavizulMinisteruluiCulturii,CulteloriPatrimoniuluiNaionalsevorobine,ntemeiuldispoziiilor
art.10lit.b)dinLege,iavizelespecificecerinelordecalitateaconstruciilor,potrivitprevederilorlegalenvigoare
b)pentrulucrrideconstruciicareseexecutnzoneledesiguranideprotecieainfrastructurilordetransportdeinteres
public,precuminzoneleaferenteconstruiriicilordecomunicaie,stabiliteprindocumentaiiledeamenajareateritoriului
i/saudeurbanismaprobate,potrivitdispoziiilorart.10lit.d)dinLegeialegislaieinvigoarendomeniultransporturilor,seva
obineautorizaiaMinisteruluiTransporturiloriInfrastructuriidocumentcuvaloaredeaviztehnic
c)pentrulucrrideconstruciicareseexecutnperimetrelelimitrofeconstruciilorreprezentndanexelegospodretiale
exploataiiloragricole,delimitateprinplanuriurbanisticecurespectareadistanelorprevzutedenormelesanitarenvigoare,n
caresainstituitunregimderestricieprivindamplasareacldirilordelocuitiaobiectivelorsocioeconomice,sevaobineavizul
direcieipentruagriculturidezvoltareruraljudeene,respectivamunicipiuluiBucureti.
(2)nsituaiancarelucrriledeconstruciiseexecutnzonencaresainstituitunalttipderestricie,solicitantulvaobine
avizulspecificalorganismelorcareauinstituitregimulderestricie.
(3)Avizelespecificeprevzutelaalin.(1)sepotemite,potrivitlegii,ideserviciilepublicedeconcentratealeministerelororiale
altororganismecentrale,potrivitcompetenelorstabilitedelegislaianvigoare.
prevederidincapitolulIII,sectiunea2(NormeMetodologicedin2009)ladata17dec2013pentruArt.10din
capitolulI

SECIUNEA2:Autorizaiadeconstruire/desfiinare
Art.42:Definiie
(1)Autorizaiadeconstruire/desfiinareeste,nconformitatecuprevederileart.2alin.(1)dinLege,actulfinaldeautoritateal
administraieipublicecompetentepotrivitlegii,nbazacruiasepotexecutalucrrideconstruciiipebazacruiaseasigur
aplicareamsurilorlegalereferitoarelaamplasarea,conceperea,realizarea,exploatareaipostutilizareaconstruciilorcuprivirela
construirea,respectivdesfiinareaconstruciilor,inclusivainstalaiiloraferente,precumiaamenajrilor,dupcaz.
(2)Lucrriledeexecuieainstalaiiloraferenteconstruciilorseautorizeaz,deregul,odatculucrriledeconstrucii,
constituindmpreuncuacestealucrriledebaz.nanumitesituaii,lucrriledeexecuieainstalaiiloraferenteconstruciilorse
potautorizaseparat.
(21)naplicareaprevederilorart.4alin.(1)lit.c)pct.3dinLege,branamenteleiracordurileaferentereeleloredilitarese
autorizeazdectreprimarulgeneralalmunicipiuluiBucureti,nsituaiancareacesteasuntinclusendocumentaiatehnic
pentruautorizareaexecutriilucrrilordemodernizri,reabilitri,extinderidereeleedilitaremunicipale.
(3)Potrivitdefiniieicuprinsnanexanr.2laLege,instalaiileaferenteconstruciilorsuntechipamentelecareasigurutilitile
ap,canal,energieelectricitermic,ventilaii,comunicaii,etc.necesarefuncionriiconstruciilor,caresuntsituaten
interiorullimiteideproprietate,delabranament/racordlautilizatori,indiferentdacacesteasuntsaununcorporaten
construcie.
(4)Utilajele,echipamenteleiinstalaiiletehnologiceindustrialenusuntdenaturainstalaiiloraferenteconstruciilor,aacum
suntacesteadefinitenanexanr.2laLege.
(5)Potrivitprevederilorart.7alin.(1)dinLege,autorizaiadeconstruireseemitepentruexecutarealucrrilordebaziacelor
aferenteorganizriiexecutriilucrrilor,aacumsuntdefinitelaart.3alin.(1)dinLege.
Art.43:Emitereaautorizaieideconstruire/desfiinare
(1)Autorizaiadeconstruire/desfiinareseemitepentrucategoriiledelucrriprecizatedesolicitantncerereadeautorizare,
stabilitenconformitatecuprevederileLegiiidetaliatenanexalacerereapentruemitereaautorizaieideconstruire/desfiinare
(seutilizeazformularulmodelF.8"CEREREpentruemitereaautorizaieideconstruire/desfiinare").
(2)ncondiiileprevederilorart.7alin.(1)dinLege,autorizaiadeconstruire/desfiinareseemitencelmult30dezile
calendaristicedeladatadepuneriidocumentaieipentruautorizareaexecutriilucrrilordeconstrucii.
(3)Prinexcepiedelaprevederilealin.(2),autorizaiiledeconstruire/desfiinareseemitdupcumurmeaz:
a)maximum15zilecalendaristice,potrivitprevederilorart.7alin.(11)dinLege,pentrulucrrilelaconstruciilereprezentnd
anexelegospodretialeexploataiiloragricole
b)nregimdeurgen,potrivitprevederilorart.7alin.(10)dinLege,pentrulucrriledeconsolidarelacldirilencadrateprin
raportdeexpertiztehnicoriprinnottehnicjustificativnclasaIderiscseismicicareprezintpericolpublic,ncondiiile
prevzutelaart.7alin.(16)dinLege
(4)ncondiiileLegii,nuseemitautorizaiiprovizorii.
(5)nsituaiaemiteriiautorizaieideconstruirepentruconstruciilecucaracterprovizoriuesteobligatoriespecificareatermenului
pentrucareseacordprovizoratul,precumiconsecineleimsurilecaredecurgdindepireaacestuitermen.
(6)Potrivitprevederilorart.3alin.(1)dinLege,coroboratcuart.42alin.(4),autorizaiadeconstruirepentruobiectivele
industriale,detransporttehnologic,etc.seemitenumaipentrulucrriledeconstruciiinclusivcelenecesarepentrurealizarea
structurilorconstructivedesusinereautilajelor,echipamentelorsauinstalaiilortehnologiceindustrialedincomponenaacestora.
Art.44:Solicitantulautorizaieideconstruire/desfiinare
(1)Potrivitprevederilorart.1alin.(1)dinLege,solicitantulautorizaieideconstruire/desfiinarepoatefioricepersoanfizicsau
juridictitularalunuidreptrealasupraimobiluluitereni/sauconstrucii,identificatprinnumrcadastral,ncazulncare
legeanudispunealtfel,careatestdreptulacestuiadeaexecutalucrrideconstrucii.
(2)Solicitareaemiteriiuneiautorizaiideconstruire/desfiinaresepoatefacefiedirectdectredeintorul/deintoriititlului
asupraimobiluluisaudeinvestitori,fieprinintermediulunuimputernicit,desemnatncondiiilelegii,carepoateficonsultantul,
proiectantul,oricealtpersoanfizic,oriopersoanjuridicautorizatcarearenobiectuldeactivitatemanagementulsau
proiectarealucrrilordeconstrucii.
(3)ncazulncareautoritileadministraieipublicelocaleseasociaz,finaneazsaurealizeazlucrrideutilitatepublic
modernizri,refaceridestrzi,reabilitri,racordridestrzilautilitietc.peimobiledindomeniulpubliciprivataljudeelor,
municipiilor,oraeloricomunelor,autorizaiadeconstruiresevaobinenbazauneidocumentaiicadastraleianscrieriin
carteafunciaraimobilului.Acoloundenuesteposibilnscriereancarteafunciaraimobilului,suportultopograficntocmitn
bazamsurtorilorvacuprindeireprezentarealimitelorimobilelornvecinatecareauatribuitenumerecadastraleiseva
recepionadinpunctdevederetehnicdectreoficiuldecadastruipublicitateimobiliar.
(4)ncazullucrrilordeconstruire,modificare,extindere,reparare,modernizareireabilitareprivindciledecomunicaie,
reeleletehnicoedilitare,lucrrilehidrotehnice,lucrrideinfrastructur,transportdistribuieaenergieielectrice,termicesaugaze
naturaleexecutatenextravilan,realizatepeterenurisituatenextravilanullocalitilor,ceaufcutobiectullegilorproprietii,se

vaprezentaplanulparcelaraltarlalei,recepionatiintegratnbazadedateaoficiilordecadastruipublicitateimobiliar.
Terenurileafectatedeacestelucrrivorfiidentificateconformplanuluiparcelarrecepionatdectreoficiuldecadastrui
publicitateimobiliar.
(5)ProceduradenregistrareaterenurilorestestabilitdeLegeacadastruluiiapublicitiiimobiliarenr.7/1996,republicatin
normeledeaplicareaacesteia,emisedeAgeniaNaionaldeCadastruiPublicitateImobiliar.
Art.45:Depunereadocumentaiei
(1)nvedereaobineriiautorizaieideconstruire/desfiinaresolicitantultrebuiesseadresezeautoritiiadministraieipublice
localeemitentacertificatuluideurbanism,oridupcaz,autoritiipublicecentraleconformart.4alin.(5)iart.43lit.b)din
Lege,careareobligaiadeacomunicasolicitantuluicuantumultaxeideemitereaautorizaiei,calculatpotrivitprevederilorLegii
nr.571/2003privindCodulfiscal,cumodificrileicompletrileulterioare,anormelordeaplicareaacesteia,precumialaltor
taxelegale,dupcaz.
(2)Dupachitareataxei/taxelorprevzutelaalin.(1)solicitantulvadepunedocumentaiacuprinzndtoatedocumentele
specificatelaart.20alin.(1),curespectarea,dupcaz,aprevederilordelaart.20alin.(3),nsoitdecopiadocumentuluide
platataxei/taxelor.
(3)Documentaiaprezentatncondiiileprevederiloralin.(2)sepreiaisenregistreazlaghieulautoritiiadministraiei
publicecompetentesemitautorizaiadeconstruire.
Art.46:Verificareaconinutuluidocumentaieidepuse
(1)Structuriledespecialitateorganizatencadrulconsiliilorjudeene,PrimrieiMunicipiuluiBucuretiiprimriilormunicipiilor,
sectoarelormunicipiuluiBucureti,oraelori,dupcaz,alecomunelor,precumipersoanacuresponsabilitatendomeniul
urbanismului,amenajriiteritoriuluiiautorizriiexecutriilucrrilordeconstruciidincadrulprimriilorcomunalesau,dupcaz,
structuriledespecialitatealeautoritiloradministraieipublicecentralecompetente,conformLegii,semitautorizaiide
construire,auobligaiadeaverificadacdocumentaiaestecomplet,constatnddac:
a)cerereaesteadresatautoritiiadministraieipublicelocalecompetent,potrivitLegii,semitautorizaia
b)formularulcereriiianexasuntcompletatecorespunztor
c)certificatuldeurbanismestenvalabilitate,iarscopuleliberriisalecoincidecuobiectulcereriipentruautorizare
d)existdovadatitluluisolicitantuluiasupraimobilului,tereni/sauconstrucii,precumi,dupcaz,aextrasuluideplan
cadastraliaextrasuluidecartefunciardeinformare,actualizatelazi,daclegeanudispunealtfel
e)documentaiatehnicD.T.estecompleticonformcuprevederileanexeinr.1laLegeialeprezentelornorme
metodologice
f)existavizeleiacordurilefavorabilei,dupcaz,studiileceruteprincertificatuldeurbanism
g)existreferateledeverificareaproiectuluii,dupcaz,referateledeexpertizaretehnic/auditenergetic,dupcaz
h)sefacedovadaachitriitaxelorlegalenecesareemiteriiautorizaieideconstruire/desfiinare
i)esteaplicatpepieselescriseidesenateparafaemisdeOrdinulArhitecilordinRomnia,careconfirmdreptul
arhitectului/conductoruluiarhitect,dupcaz,deaproiectaisemnadocumentaiile,ncondiiileprevederilorart.9alin.(1)lit.a)
iart.24alin.(1)lit.c)dinLege.
(2)nsituaiancare,nurmaanalizeidocumentaieidepuse,seconstatfaptulcdocumentaiatehnicD.T.esteincomplet
saunecesitclarificritehnice,potrivitprevederilorart.7alin.(3)dinLege,acestlucrusenotificnscrissolicitantului,ntermen
de5zilecalendaristicedeladatanregistrrii,cumenionareaelementelornecesarenvedereacompletriiacesteia.ncepndcu
datanotificrii,termenullegalde30dezilecalendaristicepentruemitereaautorizaieideconstruire/desfiinaresedecaleazcu
numruldezilenecesarsolicitantuluipentruaelabora,adepuneinregistramodificrile/completrileadusedocumentaiei
tehniceiniialecaurmareanotificrii.
(3)Responsabilitateaemiteriiuneiautorizaiipebazauneiverificrisuperficialesauprtinitoarerevine,negalmsur,att
semnatarilorautorizaiei,ctipersoanelorfizicecuatribuiinverificareadocumentaiilorielaborarea/emitereaautorizaiilorde
construirecarerspundmaterial,contravenional,civilipenal,dupcaz,pentrunerespectareatermenelorprevzutelaart.43
alin.(2)i(3).
(4)ntemeiulprevederilorart.7alin.(9)dinLege,autoritateaadministraieipublicelocale/competente,potrivitLegii,emitenta
autorizaieideconstruire/desfiinare,nuesteresponsabilpentrueventualeleprejudiciiulterioarecauzatedeexistenala
momentulemiteriiactuluiaunorlitigiiaparinndsolicitantului,aflateperolulinstanelorjudectoreti,privindimobilulteren
i/sauconstrucii,situaiencareresponsabilitatearevineexclusivsolicitantului,cuexcepiacazuluincarelitigiulafostnotatn
carteafunciariesteevideniatnextrasuldecartefunciardepusdesolicitant.
(5)nsituaiaprevzutlaalin.(2)taxapentruautorizarencasatnuserestituie,urmndafiutilizatpentruemiterea
autorizaieidupdepunereadocumentaieicomplete.
Art.47:Examinareatehniciavizareadocumentaiei
(1)Examinareatehnicadocumentaieidepuseseefectueazdestructuriledespecialitateiarecaobiectdocumentaiatehnic
D.T.pentruautorizareaexecutriilucrrilordeconstruire(D.T.A.C.+D.T.O.E.)saudedesfiinare(D.T.A.D.+D.T.O.E.),dupcaz,
inclusivdatelenscrisenanexalacerere,iconstnexaminareamoduluincaresuntrespectate:
a)dateleicondiiileceruteprincertificatuldeurbanism
b)reglementrilecuprivirelantocmireaiconinutulproiectuluisupusautorizrii,aacumrezultdinanexanr.1laLege,
coroboratecuprevederileart.21alin.(4)iart.28
c)prevederilecuprivirelacompeteneleproiectanilorpentrusemnareadocumentaiilor,nconformitatecuprevederileart.9din
LegeialeLegiinr.184/2001privindorganizareaiexercitareaprofesieidearhitect,republicat
d)prevederilecuprivirelaverificareaproiectelordectreverificatorideproiecteatestaipotrivitprevederilorLegiinr.10/1995
privindcalitateanconstrucii,cumodificrileulterioareialeHotrriiGuvernuluinr.925/1995pentruaprobarea
Regulamentuluideverificareiexpertizaretehnicdecalitateaproiectelor,aexecuieilucrriloriaconstruciilor,nvederea
asigurriicerinelordecalitateaproiectului
e)introducereacondiiilordinavizele,acordurile,punctuldevederealautoritiicompetentepentruproteciamediuluii,dup
caz,actuladministrativalacesteia,favorabile,obinutencondiiileLegii,precumi,dupcaz,dinstudiileceruteprincertificatul
deurbanism
(2)nsituaiancaredocumentaiaprezentatesteconformexigenelorcuprinselaalin.(1),structuradespecialitatea
emitentuluipromoveazdocumentaianvedereaemiteriiautorizaieideconstruire/desfiinare.
Art.48:Redactareaautorizaieideconstruire/desfiinare
(1)Autorizaiadeconstruire/desfiinareseredacteazdectrestructuradespecialitatedincadruladministraieipublicejudeene,
municipale,orenetisaucomunale,oridepersoanacuresponsabilitatendomeniileurbanismului,amenajriiteritoriuluii
autorizriiexecutriilucrrilordeconstruciidincadrulprimriilorcarenuauorganizatestructuridespecialitate,princompletarea
"FormularulmodelF.11AUTORIZAIEDECONSTRUIRE/DESFIINARE",nconformitatecudocumentaiaprezentat.

(2)Prinautorizaiadeconstruire/desfiinareemitentulpoateimpuneanumitecondiiipentruperioadaexecutriilucrrilor
autorizate,rezultatedinaplicareanormelorgeneraleilocale,privind:
a)condiiiledeutilizareadomeniuluipublic(accesenzonaantierului,staionrialeutilajelor,nchideridedrumuripublice,
ocupritemporaredespaiipublice,treceritemporaresauspturinspaiilepublice,devierialecirculaieiautosaupietonale,
proteciacirculaiei,executareaunordrumuriprovizorii,folosireaunorelementedereclametc.)
b)msuriledeprotejareaproprietilorparticularenvecinate
c)msuriledeproteciesanitarisocialnsituaiacazriiunormuncitorisezonieri(executareadebaracamente,grupurisociale,
grupurisanitare,dotridetoatetipurilencazulunuinumrmaimaredemuncitori,plataserviciilorsuplimentareprestatede
unitileexistenteetc.)
d)msuriledesecuritatelaincendiu.
(3)nsituaiaautorizriiexecutriilucrrilorpentruconstruciicucaracterprovizoriu,lapct.3din"FormularulmodelF.11
AUTORIZAIEDECONSTRUIRE/DESFIINARE"emitentulareobligaiadeafaceprecizriprivindobligaiilecaredecurgdin
"caracterulprovizoriuiduratadeexistenlimitatpnla......",inclusivprecizriprivindtermenuldencetareafuncionrii
obiectivuluiautorizat.
(4)nsituaiancareformularultipizatnupermitenscriereatuturormeniunilornecesare,acesteasevorputeainserantro
anexlaautorizaie(cumeniuneaexprescaceastafaceparteintegrantdinautorizaiadeconstruire/desfiinare).
(5)DocumentaiatehnicD.T.(D.T.A.C.,D.T.A.D.,D.T.O.E.,dupcaz),constituiedocumentulmartoralautorizrii,scopncare
iseaplictampila"VIZATSPRENESCHIMBARE",prevzutn"Anexanr.5ModeltampilVIZATSPRENESCHIMBARE",pe
toatepieselescriseidesenatecomponente.Unexemplarserestituiesolicitantuluiodatcuautorizaia,iaraldoileaexemplar
rmnenarhivaemitentuluiautorizaiei.
Art.49:Semnareaautorizaieideconstruire/desfiinare
(1)Semnareaautorizaieideconstruire/desfiinaresefacedectreautoritateaadministraieipublicejudeene/locale,dupcaz,
potrivitcompetenelorprevzutelaart.4dinLege.Alturideautoritateaadministraieipubliceemitente,autorizaiade
construire/desfiinaresemaisemneazdesecretarulgeneraloridesecretar,precumidearhitectulefsaudectrepersoanacu
responsabilitatendomeniulamenajriiteritoriuluiiurbanismuluidinaparatulpropriualautoritiiadministraieipublice
emitente,acoloundenuesteinstituitfunciadearhitectef.Responsabilitateaemiteriiactuluirevinetuturorsemnatarilor
acestuia,potrivitatribuiilorstabilitenconformitatecuprevederilelegalenvigoare.
(2)Lipsauneisemnturiatragenulitateaactului.
(3)nabsenasemnatarilorprevzuideLege,menionailaalin.(1),autorizaiiledeconstruire/desfiinaresesemneazdectre
nlocuitoriidedreptaiacestora,mputerniciinacestscop,potrivitprevederilorlegale.
(4)nconformitatecuprevederileLegiiadministraieipublicelocalenr.215/2001republicat,cumodificrileicompletrile
ulterioare,delegareadectreprimaracompeteneideemitereaautorizaiiloresteinterzis.
Art.50:nregistrareaautorizaieideconstruire/desfiinare
(1)Emitentulautorizaieideconstruire/desfiinareareobligaiadeainstituiunregistrudeevidenaautorizaiilorde
construire/desfiinare,ncareacesteasuntnscrisenordineaemiterii,numrulautorizaieiavndcorespondentnnumrulde
nregistrareacererii.
(2)nRegistruldeevidenaautorizaiilordeconstruire/desfiinaresenscriudateleprivind:adresaimobilului,numrulcadastral
inumruldecartefunciar,numeleiprenumelesolicitantului,codulnumericpersonaliadresa,titluldeproprietateasupra
imobilului,lucrrileautorizate,valoarealucrrilorautorizate,duratadeexecuieitermenuldevalabilitateaautorizaiei.
(3)Pentruautorizaiiledeconstruire/desfiinareemisencondiiileart.51alin.(2)(4),autoritileadministraieipubliceau
obligaiadeaorganizaevidenaacestora.
Art.51:Eliberareaautorizaieideconstruire/desfiinare
(1)Autorizaiadeconstruire/desfiinareseelibereazsolicitantului,directsauprinpot(cuscrisoarerecomandatcuconfirmare
deprimire)ntermendemaximum30zilecalendaristicedeladatadepuneriidocumentaieicomplete.
(2)nsituaiancareautorizaiadeconstruire/desfiinareesteemisdepreedinteleconsiliuluijudeeansaudeprimarulgeneral
almunicipiuluiBucureti,ori,ncondiiileprevzutedeLege,dectreautoritileadministraieipublicecentralecompetente,cu
excepiacelorprevzutelaart.43lit.a)dinLege,ocopieaacesteiavafitransmisspretiinprimrieipeacreiraz
administrativteritorialseaflimobilulcefaceobiectulautorizrii.
(3)nsituaiancareautorizaiadeconstruire/desfiinareesteemisdeprimarnbazaavizuluistructurilordespecialitateale
consiliuluijudeean,ocopieaacesteiavafitransmisspretiinconsiliuluijudeean.
(4)nsituaiancareautorizaiadeconstruire/desfiinareesteemisdeprimaruldesectoralmunicipiuluiBucureti,ocopiea
acesteiavafitransmisspretiinPrimrieiMunicipiuluiBucureti.
Art.52:Valabilitateaautorizaieideconstruire/desfiinare
(1)Prinautorizaiadeconstruire/desfiinareemitentulstabileteinscrienformular:
a)termenuldevalabilitatealautorizaieideconstruire/desfiinare
b)duratadeexecuiealucrrilor.
(2)Valabilitateaautorizaieideconstruire/desfiinareseconstituiedin:
a)intervaluldetimp,decelmult12lunideladataemiterii,ninteriorulcruiasolicitantulesteobligatsnceaplucrrile
autorizate
b)ncazulndepliniriicondiieispecificatelalit.a),ncepndcudataanunatanceperiilucrrilor,valabilitateaautorizaieise
extindepetoatduratadeexecuiealucrrilorprevzutprinautorizaie.
(3)Durataexecutriilucrrilor,carereprezinttimpulfizicmaximnecesarpentrurealizareaefectivalucrrilordeconstrucii
autorizate,sestabiletedectreemitentulautorizaieideconstruire/desfiinare,pebazadatelornscrisencerererespectivn
anexalaaceastaconformprevederilordocumentaieitehniceD.T.pentruautorizareaexecutriilucrrilordeconstruire
D.T.A.C.saudedesfiinareD.T.A.D.,dupcaz.nfunciedeinteresulpublicidegraduldecomplexitateallucrrilor,emitentul
autorizaieideconstruire/desfiinarepoatereducedurataexecutriilucrrilorfadeceasolicitatprindocumentaie,cu
consultareainvestitorului/beneficiarului,manageruluideproiect,proiectantului,sauconsultantului,dupcaz.
(4)ncazulschimbriiinvestitoruluipeparcursulexecutriiinainteafinalizriilucrrilor,potrivitprevederilorart.7alin.(14)din
Lege,valabilitateaautorizaieideconstruire/desfiinaresemenine,cucondiiarespectriincontinuareaprevederiloracesteia,
precumianscrieriincarteafunciaramodificrilorintervenitecuprivireladrepturilerealeimobiliare.naceastsituaie,
autorizaiampreuncucelelalteacteavize,acorduri,documentaiietc.,careaustatlabazaeliberriiacesteia,aparinde
dreptnouluiinvestitor(proprietar).
Art.53:Prelungireavalabilitiiautorizaieideconstruire/desfiinare
(1)ncazulncarelucrriledeconstruciinuaufostnceputeorinuaufostexecutateintegralntermenelestabiliteprin
autorizaiadeconstruire/desfiinarepotrivitprevederilorart.52,investitorulpoatesolicitaautoritiiemitenteprelungirea
valabilitiiautorizaiei.

(2)Prelungireavalabilitiiautorizaieideconstruire/desfiinaresevasolicitacucelpuin15zilenainteadateiexpirriitermenului
devalabilitateisepoateacorda,potrivitLegii,osingurdatpentrucelmult12luni.
(3)Deciziaprivindacordareaprelungiriivalabilitiiautorizaieideconstruire/desfiinareestedecompetenaemitentuluiacesteia,
nbazaexaminriicereriinraportcu:
a)interesulpublic
b)complexitatealucrrilorautorizate
c)stadiulexecutriilucrrilororicauzelecareauduslanerespectareatermenelorprevzutenautorizaie.
(4)Prelungireavalabilitiiautorizaieideconstruire/desfiinaresenscrienoriginalulautorizaieiiniialemise,frafinecesar
prezentareauneialtedocumentaii.naceastsituaieemitentulautorizaieiareobligaiadeacomunicadeciziasasolicitantului,
ntermendemaximum15ziledeladepunereacererii.
Art.54:Pierdereavalabilitiiautorizaieideconstruire/desfiinare.
A)Emitereauneinoiautorizaii.
(1)Autorizaiadeconstruire/desfiinareipierdevalabilitateaprin:
a)nenceperealucrrilorntermenuldevalabilitatestabilitprinautorizaiadeconstruire/desfiinareorinefinalizareaacestora
conformdurateideexecuiestabiliteprinautorizaie,dacnuafostsolicitatprelungireavalabilitiiautorizaiei
b)nefinalizarealucrrilorntermenulacordatcaprelungireavalabilitiiautorizaiei
c)modificareacondiiilor,datelorsauconinutuluidocumentaieicareastatlabazaemiteriiautorizaiei.
(2)nsituaiileprevzutelaalin.(1)estenecesaremitereauneinoiautorizaiideconstruire/desfiinare.
(3)ncazulnefinalizriilucrrilorntermenulacordatprinprelungireavalabilitiiautorizaieideconstruire/desfiinare,
continuarealucrrilorrmasedeexecutatsevaputeafacenumaidupemiterea,ncondiiilelegii,auneinoiautorizaiide
construire/desfiinare,corespunztorstadiuluifizicalrealizriilucrrilorautorizateladatasolicitrii,pentrulucrriledeconstrucii
rmasedeexecutatnraportcuproiectuliavizelecareaustatlabazaemiteriiautorizaieiiniiale.naceastsituaietaxelede
autorizaresevorcalculacorespunztorvaloriilucrrilorrmasedeexecutat.
(4)nsituaiancaretermenuldevalabilitateaautorizaieiaexpiratinclusivcelacordatprinprelungireavalabilitiiiniiale,
pentruemitereauneinoiautorizaiideconstruirenvedereafinalizriilucrrilorrmasedeexecutatvalabilitateacertificatuluide
urbanism,precumiaavizeloriacorduriloremiselaprimaautorizaiesemenine,cucondiiarealizriiconstruciein
conformitatecuprevederileautorizaieiiniiale.
(5)ncazulntreruperiiexecuieilucrrilorpeoperioadndelungat(pestelimitadevalabilitateaautorizaieide
construire/desfiinare),frluareamsurilordeconservare,potrivitprevederilorlegalenvigoareprivindcalitateanconstrucii,
continuarealucrrilorrmasedeexecutatsevaputeafacenumaidupemitereauneinoiautorizaiideconstruire/desfiinare,care
vaavealabazodocumentaietehnicntocmitnconformitatecuconcluziilereferatuluideexpertiztehnicalucrrilor
executate.
(6)Potrivitprevederilorart.7alin.(15),(151)i(153)dinLege,oricemodificareadusdocumentaieitehniceD.T.pentru
autorizareaexecutriilucrrilordeconstruciinaintedencepereasaupeparcursulexecutriilucrrilorestesupusrelurii
proceduriideautorizaredacmodificrilenusencadreaznlimiteleavizelor,acorduriloriactuluiadministrativalautoritii
pentruproteciamediuluicompetente.Verificareancadrriimodificrilornlimiteleavizeloriacordurilorsefacedectre
structuriledespecialitatealeautoritiloradministraieipublicecompetente,precumideverificatoriideproiecteatestain
condiiilelegii,cuparticipareareprezentanilorinstituiiloravizatoare,iarverificareancadrriimodificrilornlimiteleactului
administrativalautoritiicompetentepentruproteciamediuluiserealizeazdectreaceastapotrivitprevederilorlegislaiei
privindevaluareaimpactuluianumitorproiectepubliceiprivateasupramediului.
Art.55:Asigurareacaracteruluipublic
(1)ntemeiulprevederilorart.7alin.(21)dinLege,autorizaiiledeconstruire/desfiinarempreuncuanexeleacestora,
respectivactelederespingereacereriipentruautorizareaexecutriilucrrilordeconstrucii,aucaracterpublic.nacestscop,se
punladispoziiapublicului,pepaginapropriedeinternetaautoritiiadministraieipublicecompetente,emitent,sauprinafiare
lasediulacesteialistelelazialeactelordeautoritateemise,nvedereasolicitriiiobinerii,dupcaz,ainformaiilorprevzutela
art.7alin.(23)dinLege.
(2)ntemeiulprevederilorart.7alin.(22)dinLege,caracterulpublicalautorizaiilordeconstruire/desfiinareprevzutlaalin.
(1)seasigurfraseaduceatingererestriciilorimpusedelegislaianvigoareprivindsecretulcomercialiindustrial,
proprietateaintelectual,protejareainteresuluipubliciprivat,garantareaiprotejareadrepturilorfundamentalealepersoanelor
fizicecuprivireladreptullaviaintim,familialiprivat.
prevederidincapitolulIII,sectiunea2(NormeMetodologicedin2009)ladata17dec2013pentruArt.10din
capitolulI

SECIUNEA2:Autorizaiadeconstruire/desfiinare
Art.42:Definiie
(1)Autorizaiadeconstruire/desfiinareeste,nconformitatecuprevederileart.2alin.(1)dinLege,actulfinaldeautoritateal
administraieipublicecompetentepotrivitlegii,nbazacruiasepotexecutalucrrideconstruciiipebazacruiaseasigur
aplicareamsurilorlegalereferitoarelaamplasarea,conceperea,realizarea,exploatareaipostutilizareaconstruciilorcuprivirela
construirea,respectivdesfiinareaconstruciilor,inclusivainstalaiiloraferente,precumiaamenajrilor,dupcaz.
(2)Lucrriledeexecuieainstalaiiloraferenteconstruciilorseautorizeaz,deregul,odatculucrriledeconstrucii,
constituindmpreuncuacestealucrriledebaz.nanumitesituaii,lucrriledeexecuieainstalaiiloraferenteconstruciilorse
potautorizaseparat.
(21)naplicareaprevederilorart.4alin.(1)lit.c)pct.3dinLege,branamenteleiracordurileaferentereeleloredilitarese
autorizeazdectreprimarulgeneralalmunicipiuluiBucureti,nsituaiancareacesteasuntinclusendocumentaiatehnic
pentruautorizareaexecutriilucrrilordemodernizri,reabilitri,extinderidereeleedilitaremunicipale.
(3)Potrivitdefiniieicuprinsnanexanr.2laLege,instalaiileaferenteconstruciilorsuntechipamentelecareasigurutilitile
ap,canal,energieelectricitermic,ventilaii,comunicaii,etc.necesarefuncionriiconstruciilor,caresuntsituaten
interiorullimiteideproprietate,delabranament/racordlautilizatori,indiferentdacacesteasuntsaununcorporaten
construcie.
(4)Utilajele,echipamenteleiinstalaiiletehnologiceindustrialenusuntdenaturainstalaiiloraferenteconstruciilor,aacum
suntacesteadefinitenanexanr.2laLege.
(5)Potrivitprevederilorart.7alin.(1)dinLege,autorizaiadeconstruireseemitepentruexecutarealucrrilordebaziacelor
aferenteorganizriiexecutriilucrrilor,aacumsuntdefinitelaart.3alin.(1)dinLege.

Art.43:Emitereaautorizaieideconstruire/desfiinare
(1)Autorizaiadeconstruire/desfiinareseemitepentrucategoriiledelucrriprecizatedesolicitantncerereadeautorizare,
stabilitenconformitatecuprevederileLegiiidetaliatenanexalacerereapentruemitereaautorizaieideconstruire/desfiinare
(seutilizeazformularulmodelF.8"CEREREpentruemitereaautorizaieideconstruire/desfiinare").
(2)ncondiiileprevederilorart.7alin.(1)dinLege,autorizaiadeconstruire/desfiinareseemitencelmult30dezile
calendaristicedeladatadepuneriidocumentaieipentruautorizareaexecutriilucrrilordeconstrucii.
(3)Prinexcepiedelaprevederilealin.(2),autorizaiiledeconstruire/desfiinareseemitdupcumurmeaz:
a)maximum15zilecalendaristice,potrivitprevederilorart.7alin.(11)dinLege,pentrulucrrilelaconstruciilereprezentnd
anexelegospodretialeexploataiiloragricole
b)nregimdeurgen,potrivitprevederilorart.7alin.(10)dinLege,pentrulucrriledeconsolidarelacldirilencadrateprin
raportdeexpertiztehnicoriprinnottehnicjustificativnclasaIderiscseismicicareprezintpericolpublic,ncondiiile
prevzutelaart.7alin.(16)dinLege
(4)ncondiiileLegii,nuseemitautorizaiiprovizorii.
(5)nsituaiaemiteriiautorizaieideconstruirepentruconstruciilecucaracterprovizoriuesteobligatoriespecificareatermenului
pentrucareseacordprovizoratul,precumiconsecineleimsurilecaredecurgdindepireaacestuitermen.
(6)Potrivitprevederilorart.3alin.(1)dinLege,coroboratcuart.42alin.(4),autorizaiadeconstruirepentruobiectivele
industriale,detransporttehnologic,etc.seemitenumaipentrulucrriledeconstruciiinclusivcelenecesarepentrurealizarea
structurilorconstructivedesusinereautilajelor,echipamentelorsauinstalaiilortehnologiceindustrialedincomponenaacestora.
Art.44:Solicitantulautorizaieideconstruire/desfiinare
(1)Potrivitprevederilorart.1alin.(1)dinLege,solicitantulautorizaieideconstruire/desfiinarepoatefioricepersoanfizicsau
juridictitularalunuidreptrealasupraimobiluluitereni/sauconstrucii,identificatprinnumrcadastral,ncazulncare
legeanudispunealtfel,careatestdreptulacestuiadeaexecutalucrrideconstrucii.
(2)Solicitareaemiteriiuneiautorizaiideconstruire/desfiinaresepoatefacefiedirectdectredeintorul/deintoriititlului
asupraimobiluluisaudeinvestitori,fieprinintermediulunuimputernicit,desemnatncondiiilelegii,carepoateficonsultantul,
proiectantul,oricealtpersoanfizic,oriopersoanjuridicautorizatcarearenobiectuldeactivitatemanagementulsau
proiectarealucrrilordeconstrucii.
(3)ncazulncareautoritileadministraieipublicelocaleseasociaz,finaneazsaurealizeazlucrrideutilitatepublic
modernizri,refaceridestrzi,reabilitri,racordridestrzilautilitietc.peimobiledindomeniulpubliciprivataljudeelor,
municipiilor,oraeloricomunelor,autorizaiadeconstruiresevaobinenbazauneidocumentaiicadastraleianscrieriin
carteafunciaraimobilului.Acoloundenuesteposibilnscriereancarteafunciaraimobilului,suportultopograficntocmitn
bazamsurtorilorvacuprindeireprezentarealimitelorimobilelornvecinatecareauatribuitenumerecadastraleiseva
recepionadinpunctdevederetehnicdectreoficiuldecadastruipublicitateimobiliar.
(4)ncazullucrrilordeconstruire,modificare,extindere,reparare,modernizareireabilitareprivindciledecomunicaie,
reeleletehnicoedilitare,lucrrilehidrotehnice,lucrrideinfrastructur,transportdistribuieaenergieielectrice,termicesaugaze
naturaleexecutatenextravilan,realizatepeterenurisituatenextravilanullocalitilor,ceaufcutobiectullegilorproprietii,se
vaprezentaplanulparcelaraltarlalei,recepionatiintegratnbazadedateaoficiilordecadastruipublicitateimobiliar.
Terenurileafectatedeacestelucrrivorfiidentificateconformplanuluiparcelarrecepionatdectreoficiuldecadastrui
publicitateimobiliar.
(5)ProceduradenregistrareaterenurilorestestabilitdeLegeacadastruluiiapublicitiiimobiliarenr.7/1996,republicatin
normeledeaplicareaacesteia,emisedeAgeniaNaionaldeCadastruiPublicitateImobiliar.
Art.45:Depunereadocumentaiei
(1)nvedereaobineriiautorizaieideconstruire/desfiinaresolicitantultrebuiesseadresezeautoritiiadministraieipublice
localeemitentacertificatuluideurbanism,oridupcaz,autoritiipublicecentraleconformart.4alin.(5)iart.43lit.b)din
Lege,careareobligaiadeacomunicasolicitantuluicuantumultaxeideemitereaautorizaiei,calculatpotrivitprevederilorLegii
nr.571/2003privindCodulfiscal,cumodificrileicompletrileulterioare,anormelordeaplicareaacesteia,precumialaltor
taxelegale,dupcaz.
(2)Dupachitareataxei/taxelorprevzutelaalin.(1)solicitantulvadepunedocumentaiacuprinzndtoatedocumentele
specificatelaart.20alin.(1),curespectarea,dupcaz,aprevederilordelaart.20alin.(3),nsoitdecopiadocumentuluide
platataxei/taxelor.
(3)Documentaiaprezentatncondiiileprevederiloralin.(2)sepreiaisenregistreazlaghieulautoritiiadministraiei
publicecompetentesemitautorizaiadeconstruire.
Art.46:Verificareaconinutuluidocumentaieidepuse
(1)Structuriledespecialitateorganizatencadrulconsiliilorjudeene,PrimrieiMunicipiuluiBucuretiiprimriilormunicipiilor,
sectoarelormunicipiuluiBucureti,oraelori,dupcaz,alecomunelor,precumipersoanacuresponsabilitatendomeniul
urbanismului,amenajriiteritoriuluiiautorizriiexecutriilucrrilordeconstruciidincadrulprimriilorcomunalesau,dupcaz,
structuriledespecialitatealeautoritiloradministraieipublicecentralecompetente,conformLegii,semitautorizaiide
construire,auobligaiadeaverificadacdocumentaiaestecomplet,constatnddac:
a)cerereaesteadresatautoritiiadministraieipublicelocalecompetent,potrivitLegii,semitautorizaia
b)formularulcereriiianexasuntcompletatecorespunztor
c)certificatuldeurbanismestenvalabilitate,iarscopuleliberriisalecoincidecuobiectulcereriipentruautorizare
d)existdovadatitluluisolicitantuluiasupraimobilului,tereni/sauconstrucii,precumi,dupcaz,aextrasuluideplan
cadastraliaextrasuluidecartefunciardeinformare,actualizatelazi,daclegeanudispunealtfel
e)documentaiatehnicD.T.estecompleticonformcuprevederileanexeinr.1laLegeialeprezentelornorme
metodologice
f)existavizeleiacordurilefavorabilei,dupcaz,studiileceruteprincertificatuldeurbanism
g)existreferateledeverificareaproiectuluii,dupcaz,notatehnicjustificativ/raportuldeexpertiztehnic,raportulde
auditenergetic,raportuldeexpertizasistemelortehnice,certificatuldeperformanenergeticacldirii,precumistudiul
privindposibilitateamontrii/utilizriiunorsistemealternativedeproducereaenergieiacoloundeestecazul
h)sefacedovadaachitriitaxelorlegalenecesareemiteriiautorizaieideconstruire/desfiinare
i)esteaplicatpepieselescriseidesenateparafaemisdeOrdinulArhitecilordinRomnia,careconfirmdreptul
arhitectului/conductoruluiarhitect,dupcaz,deaproiectaisemnadocumentaiile,ncondiiileprevederilorart.9alin.(1)lit.a)
iart.24alin.(1)lit.c)dinLege.
(2)nsituaiancare,nurmaanalizeidocumentaieidepuse,seconstatfaptulcdocumentaiatehnicD.T.esteincomplet
saunecesitclarificritehnice,potrivitprevederilorart.7alin.(3)dinLege,acestlucrusenotificnscrissolicitantului,ntermen
de5zilecalendaristicedeladatanregistrrii,cumenionareaelementelornecesarenvedereacompletriiacesteia.ncepndcu
datanotificrii,termenullegalde30dezilecalendaristicepentruemitereaautorizaieideconstruire/desfiinaresedecaleazcu

numruldezilenecesarsolicitantuluipentruaelabora,adepuneinregistramodificrile/completrileadusedocumentaiei
tehniceiniialecaurmareanotificrii.
(3)Responsabilitateaemiteriiuneiautorizaiipebazauneiverificrisuperficialesauprtinitoarerevine,negalmsur,att
semnatarilorautorizaiei,ctipersoanelorfizicecuatribuiinverificareadocumentaiilorielaborarea/emitereaautorizaiilorde
construirecarerspundmaterial,contravenional,civilipenal,dupcaz,pentrunerespectareatermenelorprevzutelaart.43
alin.(2)i(3).
(4)ntemeiulprevederilorart.7alin.(9)dinLege,autoritateaadministraieipublicelocale/competente,potrivitLegii,emitenta
autorizaieideconstruire/desfiinare,nuesteresponsabilpentrueventualeleprejudiciiulterioarecauzatedeexistenala
momentulemiteriiactuluiaunorlitigiiaparinndsolicitantului,aflateperolulinstanelorjudectoreti,privindimobilulteren
i/sauconstrucii,situaiencareresponsabilitatearevineexclusivsolicitantului,cuexcepiacazuluincarelitigiulafostnotatn
carteafunciariesteevideniatnextrasuldecartefunciardepusdesolicitant.
(5)nsituaiaprevzutlaalin.(2)taxapentruautorizarencasatnuserestituie,urmndafiutilizatpentruemiterea
autorizaieidupdepunereadocumentaieicomplete.
Art.47:Examinareatehniciavizareadocumentaiei
(1)Examinareatehnicadocumentaieidepuseseefectueazdestructuriledespecialitateiarecaobiectdocumentaiatehnic
D.T.pentruautorizareaexecutriilucrrilordeconstruire(D.T.A.C.+D.T.O.E.)saudedesfiinare(D.T.A.D.+D.T.O.E.),dupcaz,
inclusivdatelenscrisenanexalacerere,iconstnexaminareamoduluincaresuntrespectate:
a)dateleicondiiileceruteprincertificatuldeurbanism
b)reglementrilecuprivirelantocmireaiconinutulproiectuluisupusautorizrii,aacumrezultdinanexanr.1laLege,
coroboratecuprevederileart.21alin.(4)iart.28
c)prevederilecuprivirelacompeteneleproiectanilorpentrusemnareadocumentaiilor,nconformitatecuprevederileart.9din
LegeialeLegiinr.184/2001privindorganizareaiexercitareaprofesieidearhitect,republicat
d)prevederilecuprivirelaverificareaproiectelordectreverificatorideproiecteatestaipotrivitprevederilorLegiinr.10/1995
privindcalitateanconstrucii,cumodificrileulterioareialeHotrriiGuvernuluinr.925/1995pentruaprobarea
Regulamentuluideverificareiexpertizaretehnicdecalitateaproiectelor,aexecuieilucrriloriaconstruciilor,nvederea
asigurriicerinelordecalitateaproiectului
e)introducereacondiiilordinavizele,acordurile,punctuldevederealautoritiicompetentepentruproteciamediuluii,dup
caz,actuladministrativalacesteia,favorabile,obinutencondiiileLegii,precumi,dupcaz,dinstudiileceruteprincertificatul
deurbanism
(2)nsituaiancaredocumentaiaprezentatesteconformexigenelorcuprinselaalin.(1),structuradespecialitatea
emitentuluipromoveazdocumentaianvedereaemiteriiautorizaieideconstruire/desfiinare.
Art.48:Redactareaautorizaieideconstruire/desfiinare
(1)Autorizaiadeconstruire/desfiinareseredacteazdectrestructuradespecialitatedincadruladministraieipublicejudeene,
municipale,orenetisaucomunale,oridepersoanacuresponsabilitatendomeniileurbanismului,amenajriiteritoriuluii
autorizriiexecutriilucrrilordeconstruciidincadrulprimriilorcarenuauorganizatestructuridespecialitate,princompletarea
"FormularulmodelF.11AUTORIZAIEDECONSTRUIRE/DESFIINARE",nconformitatecudocumentaiaprezentat.
(2)Prinautorizaiadeconstruire/desfiinareemitentulpoateimpuneanumitecondiiipentruperioadaexecutriilucrrilor
autorizate,rezultatedinaplicareanormelorgeneraleilocale,privind:
a)condiiiledeutilizareadomeniuluipublic(accesenzonaantierului,staionrialeutilajelor,nchideridedrumuripublice,
ocupritemporaredespaiipublice,treceritemporaresauspturinspaiilepublice,devierialecirculaieiautosaupietonale,
proteciacirculaiei,executareaunordrumuriprovizorii,folosireaunorelementedereclametc.)
b)msuriledeprotejareaproprietilorparticularenvecinate
c)msuriledeproteciesanitarisocialnsituaiacazriiunormuncitorisezonieri(executareadebaracamente,grupurisociale,
grupurisanitare,dotridetoatetipurilencazulunuinumrmaimaredemuncitori,plataserviciilorsuplimentareprestatede
unitileexistenteetc.)
d)msuriledesecuritatelaincendiu.
(3)nsituaiaautorizriiexecutriilucrrilorpentruconstruciicucaracterprovizoriu,lapct.3din"FormularulmodelF.11
AUTORIZAIEDECONSTRUIRE/DESFIINARE"emitentulareobligaiadeafaceprecizriprivindobligaiilecaredecurgdin
"caracterulprovizoriuiduratadeexistenlimitatpnla......",inclusivprecizriprivindtermenuldencetareafuncionrii
obiectivuluiautorizat.
(4)nsituaiancareformularultipizatnupermitenscriereatuturormeniunilornecesare,acesteasevorputeainserantro
anexlaautorizaie(cumeniuneaexprescaceastafaceparteintegrantdinautorizaiadeconstruire/desfiinare).
(5)DocumentaiatehnicD.T.(D.T.A.C.,D.T.A.D.,D.T.O.E.,dupcaz),constituiedocumentulmartoralautorizrii,scopncare
iseaplictampila"VIZATSPRENESCHIMBARE",prevzutn"Anexanr.5ModeltampilVIZATSPRENESCHIMBARE",pe
toatepieselescriseidesenatecomponente.Unexemplarserestituiesolicitantuluiodatcuautorizaia,iaraldoileaexemplar
rmnenarhivaemitentuluiautorizaiei.
Art.49:Semnareaautorizaieideconstruire/desfiinare
(1)Semnareaautorizaieideconstruire/desfiinaresefacedectreautoritateaadministraieipublicejudeene/locale,dupcaz,
potrivitcompetenelorprevzutelaart.4dinLege.Alturideautoritateaadministraieipubliceemitente,autorizaiade
construire/desfiinaresemaisemneazdesecretarulgeneraloridesecretar,precumidearhitectulefsaudectrepersoanacu
responsabilitatendomeniulamenajriiteritoriuluiiurbanismuluidinaparatulpropriualautoritiiadministraieipublice
emitente,acoloundenuesteinstituitfunciadearhitectef.Responsabilitateaemiteriiactuluirevinetuturorsemnatarilor
acestuia,potrivitatribuiilorstabilitenconformitatecuprevederilelegalenvigoare.
(2)Lipsauneisemnturiatragenulitateaactului.
(3)nabsenasemnatarilorprevzuideLege,menionailaalin.(1),autorizaiiledeconstruire/desfiinaresesemneazdectre
nlocuitoriidedreptaiacestora,mputerniciinacestscop,potrivitprevederilorlegale.
(4)nconformitatecuprevederileLegiiadministraieipublicelocalenr.215/2001republicat,cumodificrileicompletrile
ulterioare,delegareadectreprimaracompeteneideemitereaautorizaiiloresteinterzis.
Art.50:nregistrareaautorizaieideconstruire/desfiinare
(1)Emitentulautorizaieideconstruire/desfiinareareobligaiadeainstituiunregistrudeevidenaautorizaiilorde
construire/desfiinare,ncareacesteasuntnscrisenordineaemiterii,numrulautorizaieiavndcorespondentnnumrulde
nregistrareacererii.
(2)nRegistruldeevidenaautorizaiilordeconstruire/desfiinaresenscriudateleprivind:adresaimobilului,numrulcadastral
inumruldecartefunciar,numeleiprenumelesolicitantului,codulnumericpersonaliadresa,titluldeproprietateasupra
imobilului,lucrrileautorizate,valoarealucrrilorautorizate,duratadeexecuieitermenuldevalabilitateaautorizaiei.

(3)Pentruautorizaiiledeconstruire/desfiinareemisencondiiileart.51alin.(2)(4),autoritileadministraieipubliceau
obligaiadeaorganizaevidenaacestora.
Art.51:Eliberareaautorizaieideconstruire/desfiinare
(1)Autorizaiadeconstruire/desfiinareseelibereazsolicitantului,directsauprinpot(cuscrisoarerecomandatcuconfirmare
deprimire)ntermendemaximum30zilecalendaristicedeladatadepuneriidocumentaieicomplete.
(2)nsituaiancareautorizaiadeconstruire/desfiinareesteemisdepreedinteleconsiliuluijudeeansaudeprimarulgeneral
almunicipiuluiBucureti,ori,ncondiiileprevzutedeLege,dectreautoritileadministraieipublicecentralecompetente,cu
excepiacelorprevzutelaart.43lit.a)dinLege,ocopieaacesteiavafitransmisspretiinprimrieipeacreiraz
administrativteritorialseaflimobilulcefaceobiectulautorizrii.
(3)nsituaiancareautorizaiadeconstruire/desfiinareesteemisdeprimarnbazaavizuluistructurilordespecialitateale
consiliuluijudeean,ocopieaacesteiavafitransmisspretiinconsiliuluijudeean.
(4)nsituaiancareautorizaiadeconstruire/desfiinareesteemisdeprimaruldesectoralmunicipiuluiBucureti,ocopiea
acesteiavafitransmisspretiinPrimrieiMunicipiuluiBucureti.
Art.52:Valabilitateaautorizaieideconstruire/desfiinare
(1)Prinautorizaiadeconstruire/desfiinareemitentulstabileteinscrienformular:
a)termenuldevalabilitatealautorizaieideconstruire/desfiinare
b)duratadeexecuiealucrrilor.
(2)Valabilitateaautorizaieideconstruire/desfiinareseconstituiedin:
a)intervaluldetimp,decelmult12lunideladataemiterii,ninteriorulcruiasolicitantulesteobligatsnceaplucrrile
autorizate
b)ncazulndepliniriicondiieispecificatelalit.a),ncepndcudataanunatanceperiilucrrilor,valabilitateaautorizaieise
extindepetoatduratadeexecuiealucrrilorprevzutprinautorizaie.
(3)Durataexecutriilucrrilor,carereprezinttimpulfizicmaximnecesarpentrurealizareaefectivalucrrilordeconstrucii
autorizate,sestabiletedectreemitentulautorizaieideconstruire/desfiinare,pebazadatelornscrisencerererespectivn
anexalaaceastaconformprevederilordocumentaieitehniceD.T.pentruautorizareaexecutriilucrrilordeconstruire
D.T.A.C.saudedesfiinareD.T.A.D.,dupcaz.nfunciedeinteresulpublicidegraduldecomplexitateallucrrilor,emitentul
autorizaieideconstruire/desfiinarepoatereducedurataexecutriilucrrilorfadeceasolicitatprindocumentaie,cu
consultareainvestitorului/beneficiarului,manageruluideproiect,proiectantului,sauconsultantului,dupcaz.
(4)ncazulschimbriiinvestitoruluipeparcursulexecutriiinainteafinalizriilucrrilor,potrivitprevederilorart.7alin.(14)din
Lege,valabilitateaautorizaieideconstruire/desfiinaresemenine,cucondiiarespectriincontinuareaprevederiloracesteia,
precumianscrieriincarteafunciaramodificrilorintervenitecuprivireladrepturilerealeimobiliare.naceastsituaie,
autorizaiampreuncucelelalteacteavize,acorduri,documentaiietc.,careaustatlabazaeliberriiacesteia,aparinde
dreptnouluiinvestitor(proprietar).
Art.53:Prelungireavalabilitiiautorizaieideconstruire/desfiinare
(1)ncazulncarelucrriledeconstruciinuaufostnceputeorinuaufostexecutateintegralntermenelestabiliteprin
autorizaiadeconstruire/desfiinarepotrivitprevederilorart.52,investitorulpoatesolicitaautoritiiemitenteprelungirea
valabilitiiautorizaiei.
(2)Prelungireavalabilitiiautorizaieideconstruire/desfiinaresevasolicitacucelpuin15zilenainteadateiexpirriitermenului
devalabilitateisepoateacorda,potrivitLegii,osingurdatpentrucelmult12luni.
(3)Deciziaprivindacordareaprelungiriivalabilitiiautorizaieideconstruire/desfiinareestedecompetenaemitentuluiacesteia,
nbazaexaminriicereriinraportcu:
a)interesulpublic
b)complexitatealucrrilorautorizate
c)stadiulexecutriilucrrilororicauzelecareauduslanerespectareatermenelorprevzutenautorizaie.
(4)Prelungireavalabilitiiautorizaieideconstruire/desfiinaresenscrienoriginalulautorizaieiiniialemise,frafinecesar
prezentareauneialtedocumentaii.naceastsituaieemitentulautorizaieiareobligaiadeacomunicadeciziasasolicitantului,
ntermendemaximum15ziledeladepunereacererii.
Art.54:Pierdereavalabilitiiautorizaieideconstruire/desfiinare.
A)Emitereauneinoiautorizaii.
(1)Autorizaiadeconstruire/desfiinareipierdevalabilitateaprin:
a)nenceperealucrrilorntermenuldevalabilitatestabilitprinautorizaiadeconstruire/desfiinareorinefinalizareaacestora
conformdurateideexecuiestabiliteprinautorizaie,dacnuafostsolicitatprelungireavalabilitiiautorizaiei
b)nefinalizarealucrrilorntermenulacordatcaprelungireavalabilitiiautorizaiei
c)modificareacondiiilor,datelorsauconinutuluidocumentaieicareastatlabazaemiteriiautorizaiei.
(2)nsituaiileprevzutelaalin.(1)estenecesaremitereauneinoiautorizaiideconstruire/desfiinare.
(3)ncazulnefinalizriilucrrilorntermenulacordatprinprelungireavalabilitiiautorizaieideconstruire/desfiinare,
continuarealucrrilorrmasedeexecutatsevaputeafacenumaidupemiterea,ncondiiilelegii,auneinoiautorizaiide
construire/desfiinare,corespunztorstadiuluifizicalrealizriilucrrilorautorizateladatasolicitrii,pentrulucrriledeconstrucii
rmasedeexecutatnraportcuproiectuliavizelecareaustatlabazaemiteriiautorizaieiiniiale.naceastsituaietaxelede
autorizaresevorcalculacorespunztorvaloriilucrrilorrmasedeexecutat.
(4)nsituaiancaretermenuldevalabilitateaautorizaieiaexpiratinclusivcelacordatprinprelungireavalabilitiiiniiale,
pentruemitereauneinoiautorizaiideconstruirenvedereafinalizriilucrrilorrmasedeexecutatvalabilitateacertificatuluide
urbanism,precumiaavizeloriacorduriloremiselaprimaautorizaiesemenine,cucondiiarealizriiconstruciein
conformitatecuprevederileautorizaieiiniiale.
(5)ncazulntreruperiiexecuieilucrrilorpeoperioadndelungat(pestelimitadevalabilitateaautorizaieide
construire/desfiinare),frluareamsurilordeconservare,potrivitprevederilorlegalenvigoareprivindcalitateanconstrucii,
continuarealucrrilorrmasedeexecutatsevaputeafacenumaidupemitereauneinoiautorizaiideconstruire/desfiinare,care
vaavealabazodocumentaietehnicntocmitnconformitatecuconcluziilereferatuluideexpertiztehnicalucrrilor
executate.
(6)Potrivitprevederilorart.7alin.(15),(151)i(153)dinLege,oricemodificareadusdocumentaieitehniceD.T.pentru
autorizareaexecutriilucrrilordeconstruciinaintedencepereasaupeparcursulexecutriilucrrilorestesupusrelurii
proceduriideautorizaredacmodificrilenusencadreaznlimiteleavizelor,acorduriloriactuluiadministrativalautoritii
pentruproteciamediuluicompetente.Verificareancadrriimodificrilornlimiteleavizeloriacordurilorsefacedectre
structuriledespecialitatealeautoritiloradministraieipublicecompetente,precumideverificatoriideproiecteatestain
condiiilelegii,cuparticipareareprezentanilorinstituiiloravizatoare,iarverificareancadrriimodificrilornlimiteleactului

administrativalautoritiicompetentepentruproteciamediuluiserealizeazdectreaceastapotrivitprevederilorlegislaiei
privindevaluareaimpactuluianumitorproiectepubliceiprivateasupramediului.
Art.55:Asigurareacaracteruluipublic
(1)ntemeiulprevederilorart.7alin.(21)dinLege,autorizaiiledeconstruire/desfiinarempreuncuanexeleacestora,
respectivactelederespingereacereriipentruautorizareaexecutriilucrrilordeconstrucii,aucaracterpublic.nacestscop,se
punladispoziiapublicului,pepaginapropriedeinternetaautoritiiadministraieipublicecompetente,emitent,sauprinafiare
lasediulacesteialistelelazialeactelordeautoritateemise,nvedereasolicitriiiobinerii,dupcaz,ainformaiilorprevzutela
art.7alin.(23)dinLege.
(2)ntemeiulprevederilorart.7alin.(22)dinLege,caracterulpublicalautorizaiilordeconstruire/desfiinareprevzutlaalin.
(1)seasigurfraseaduceatingererestriciilorimpusedelegislaianvigoareprivindsecretulcomercialiindustrial,
proprietateaintelectual,protejareainteresuluipubliciprivat,garantareaiprotejareadrepturilorfundamentalealepersoanelor
fizicecuprivireladreptullaviaintim,familialiprivat.
1.
Avizelespecialedeproteciesuntnecesarencazulautorizriiconstruciilornzoneasupracrorasainstituit,potrivitlegii,un
anumitregimdeprotecieprevzutndocumenteledeurbanism.
2.
Autorizaiedeconstruire.Autorizarealucrrilordeconstrucienzoneleasupracrorasainstituit,potrivitlegii,unanumitregim
deprotecie(art.17,Legeanr.489/2006art.10,Legeanr.50/1991)
AbsenaavizuluidinparteaMinisteruluiCulturiiiCultelornecesarobineriiautorizaieideconstruciei,nuatragenulitatea
acesteia,deoarecepotrivitart.17dinLegeanr.489/2006,calitateadecultrecunoscutdestatsedobndeteprinhotrrea
Guvernului,lapropunereaMCC,dectreasociaiilereligioasecare,prinactivitateainumrullordemembrii,ofergaraniide
durabilitate,stabiliteiinterespublic.
Avizulsereferlarecunoatereacalitiidecultauneiasociaiireligioase,avizcareesteobligatoriupentrudesfurareaactivitii
cultuluirespectiv.Acestanutrebuieconfundatcuavizulpentruconstruire,respectivpentruautorizarealucrrilordeconstrucien
zoneleasupracrorasainstituit,potrivitlegii,unanumitregimdeprotecieprevzutnplanuriledeamenajareateritoriuluiin
documenteledeurbanismaprobate(C.A.Piteti,seciaaIIacivil,decontenciosadministrativifiscal,decizianr.1950/Rcont
din20septembrie2012,nP.R.nr.10/2013)....citestemaideparte(13)
WoltersKluwer,Legeaprivindautorizareaexecutariilucrarilordeconstructiidin30mai2015,WoltersKluwer

Art.11
(1) Se pot executa fr autorizaie de construire urmtoarele lucrri care nu modific
structura de rezisten i/sau aspectul arhitectural al construciilor: (la data 14feb2009
Art.11,alin.(1)dincapitolulImodificatdeArt.I,punctul22.dinOrdonantaurgenta214/2008)
(ladata23nov2009Art.11,alin.(1)dincapitolulIreglementatdeArt.63dincapitolulIV,sectiunea2
dinNormeMetodologicedin2009)
(ladata23nov2009Art.11,alin.(1)dincapitolulIreglementatdeArt.18dincapitolulI,sectiunea4din
NormeMetodologicedin2009)

a)reparaii la mprejmuiri, acoperiuri, nvelitori sau terase, atunci cnd nu se schimb


formaacestoraimaterialeledincaresuntexecutate
b)reparaii i nlocuiri de tmplrie interioar i exterioar, dac se pstreaz forma,
dimensiunilegoluriloritmplriei,inclusivnsituaiancareseschimbmaterialeledin
care sunt realizate respectivele lucrri, cu excepia cldirilor declarate monumente
istorice,ncondiiilelegii
(ladata10mai2007Art.11,alin.(1),literaB.dincapitolulImodificatdeArt.1,punctul1.dinLegea
117/2007)

c)reparaiiinlocuiridesobedenclzit
d)zugrveliivopsitoriiinterioare
e)zugrveliivopsitoriiexterioare,dacnusemodificelementeledefaadiculorile
cldirilor
f)reparaii la instalaiile interioare, la branamentele i racordurile exterioare, de orice
fel,aferenteconstruciilor,nlimiteleproprietii,montareasistemelorlocaledenclzire
i de preparare a apei calde menajere cu cazane omologate, precum i montarea
aparatelorindividualedeclimatizarei/saudecontorizareaconsumurilordeutiliti
(la data 23nov2009 Art. 11, alin. (1), litera F. din capitolul I reglementat de Art. 65 din capitolul IV,
sectiunea2dinNormeMetodologicedin2009)
prevederidinArt.65dincapitolulIV,sectiunea2(NormeMetodologicedin2009)ladata23nov2009pentruArt.
11,alin.(1),literaF.dincapitolulI

Art.65:Lucrrideinstalaiiaferenteconstruciilorcareseexcepteazdelaautorizare
(1)nnelesulprevederilorart.11alin.(1)lit.f)dinLege,seexcepteazdelaautorizarelucrrilepentru:
a)reparaiilainstalaiileinterioarealecldirilor,inclusivinterveniileconstndnnlocuireai/saureamplasareaconsumatorilor,
cucondiiasnuseafectezestructuraderezistenaconstruciilor
b)montarea/instalareaaparatelorindividualedeclimatizarei/saudecontorizareaconsumatorilordeutiliti
c)montarea/instalareasistemelorlocaledenclzireidepreparareaapeicaldemenajerecucazaneomologatedeISCIRcu
obligaiacaprinsoluiatehnicadoptatpentruinstalareaacestorasfierespectatecondiiileprevzutedenormativelede
specialitate.
(2)Instalareasistemelorlocaledenclzireidepreparareaapeicaldemenajereprevzutelaalin.(1)lit.c)sepoatefacenumai

pebazaunorproiectedespecialitateelaboratedeproiectaniautorizai,verificate/expertizatencondiiilelegii,caretrebuie
avizatedesocietateafurnizoare.
(3)Execuialucrrilorspecificatelaalin.(1)sevafacenumaicurespectareacondiiilorprevzutedenormativeledeproiectarei
execuienvigoareisevorrealizaexclusivdepersoaneautorizate.

g)reparaiiinlocuirilapardoseli
h)lucrri de reparaii, nlocuiri ori reabilitri fr modificarea calitii i formei
arhitecturale a elementelor de faad, dac aceste lucrri nu se execut la construciile
prevzutelaart.3alin.(1)lit.b),astfel:
(la data 23nov2009 Art. 11, alin. (1), litera H. din capitolul I reglementat de Art. 18 din capitolul I,
sectiunea4dinNormeMetodologicedin2009)

1.finisajeinterioareiexterioaretencuieli,placaje,alteleasemenea
2.trotuare,ziduridesprijinoriscrideacces
3.lucrridereabilitareenergeticaanvelopeii/sauaacoperiuluidacnuseschimb
sistemul constructiv al acestuia, respectiv teras/arpant la cldiri de locuit
individualecucelmult3niveluri,carenusuntmonumenteistoriceclasatesauncursde
clasare,respectivsituatenafarazonelordeprotecieamonumentelori/sauazonelor
construiteprotejatestabilitepotrivitlegii
(ladata14oct2009Art.11,alin.(1),literaH.dincapitolulImodificatdeArt.I,punctul24.dinLegea
261/2009)
prevederidinArt.18dincapitolulI,sectiunea4(NormeMetodologicedin2009)ladata17dec2013pentruArt.11,
alin.(1),literaH.dincapitolulI
Art.18:Lucrricareseexcepteazdelaautorizare
[...]
(4)naplicareaprevederilorart.11alin.(1)lit.h)dinLege,seexcepteazdelaautorizaredacnuseexecutlaconstruciile
prevzutelaart.3alin.(1)lit.b)dinLegelucrriledereparaii,nlocuiriorireabilitriprivind:
a)finisajeinterioareiexterioaretencuieli,placaje,alteleasemenea
b)trotuare,ziduridesprijinoriscrideacces
c)lucrridereabilitareenergeticlacldiridelocuitindividualecucelmulttreiniveluri,carenusuntmonumenteistoriceclasate
sauncursdeclasare,respectivsuntsituatenafarazonelordeprotecieamonumentelori/sauazonelorconstruiteprotejate
stabilitepotrivitlegii.
(5)Lucrrileprevzutelaalin.(4)lit.c)aucaobiectreabilitareaenergetica:
a)anvelopeiparteaopaci/sauparteavitratdacacesteanuconduclamodificareacalitiiiformeiarhitecturalea
elementelordefaad
b)acoperiuluicldiriidacnuseschimbsistemulconstructivalacestuia,respectivteras/arpant.
c)instalaiilorinterioaredenclzireidepreparareaapeicaldedeconsum.

i)lucrridentreinerelaciledecomunicaieilainstalaiileaferente
j)lucrrideinvestigare,cercetare,expertizare,conservareirestaurareacomponentelor
artistice ale construciilor prevzute la art. 3 lit. b), cu avizul Ministerului Culturii i
Cultelorialautoritiiadministraieipublicejudeenesaulocale,dupcaz
k)lucrri de foraje i sondaje geotehnice pentru construcii de importan normal sau
redus,situatenafarazonelordeprotecieinstituitepentruzcminteacvifere
l)lucrri de construcii funerare subterane i supraterane, cu avizul administraiei
cimitirului.
m)lucrridecompartimentareprovizorienestructural.
(ladata14oct2009Art.11,alin.(1),literaL.dincapitolulIcompletatdeArt.I,punctul25.dinLegea
261/2009)
prevederidinArt.18dincapitolulI,sectiunea4(NormeMetodologicedin2009)ladata23nov2009pentruArt.11,
alin.(1)dincapitolulI
Art.18:Lucraricareseexcepteazadelaautorizare
(1)Seexcepteazadelaautorizarecategoriiledelucrarideconstructiicugradridicatderepetabilitate,carenumodificastructura
derezistenta,caracteristicileinitialealeconstructiilorsauaspectularhitecturalalacestora,specificatelaart.11alin.(1)dinLege.
[...]
prevederidinArt.63dincapitolulIV,sectiunea2(NormeMetodologicedin2009)ladata23nov2009pentruArt.
11,alin.(1)dincapitolulI
Art.63:Lucrricaresepotexecutafremitereauneiautorizaiisuplimentareoriprelungireavalabilitiiautorizaieiexistente
(1)Lucrriledeconstruciinecesarepentruremediereadeficienelorconstatatecaurmareaefecturiirecepieilaterminarea
lucrrilorsepotexecutafrafinecesaremitereauneinoiautorizaiideconstruireoriprelungireavalabilitiiautorizaiei
existente,cucondiiancadrriinprevederileautorizaieiemisepentruexecutarealucrrilordeconstrucii.
(2)Lucrrilededesfiinareaunorconstrucii/lucrriexecutatefrautorizaiesaucunclcareaprevederiloracesteia,dispusede
organeledecontrolabilitatesaudeinstan,sepotexecutafrafinecesaremitereauneiautorizaiidedesfiinare.

(ladata23nov2009Art.11,alin.(2)dincapitolulIreglementatdeArt.64dincapitolulIV,sectiunea2
dinNormeMetodologicedin2009)

(2)Sepotexecutafrautorizaiedeconstruireilucrripentruamplasareadetonete,
pupitre acoperite sau nchise, destinate difuzrii i comercializrii presei, crilor i
florilor, care sunt amplasate direct pe sol, fr fundaii i platforme, precum i fr
racordurii/saubranamentelautilitiurbane,cuexcepiaenergieielectrice,precumi
lucrri de reparaii/reabilitri/retehnologizri, inclusiv modificarea, nlocuirea sau
adugarea de echipamente reelelor de comunicaii electronice n cazul n care pentru
acesteanusuntnecesareilucrriasuprainfrastructurilorfizicedesusinere,efectuate
de beneficiarii regimului de autorizare general din domeniul comunicaiilor electronice
i/saudeoperatoriidereea.
(la data 28iul2016 Art. 11, alin. (2) din capitolul I modificat de Art. 49, punctul 3. din capitolul VII din
Legea159/2016)
prevederidinArt.64dincapitolulIV,sectiunea2(NormeMetodologicedin2009)ladata23nov2009pentruArt.
11,alin.(2)dincapitolulI

Art.64:Obiectedemobilierurbanexceptatedelaautorizare
(1)Potrivitprevederilorart.11alin.(2)dinLege,nuestenecesaremitereaautorizaieideconstruirepentruamplasareapesola
obiectelordemobilierurbandestinatedifuzriiicomercializriipresei,crilor,florilorialteleasemeneatonete,pupitre
acoperitesaunchise(chiocuri)cusuprafaaconstruitdemaximum5,00m2.
(2)nconformitatecuprevederileart.2dinHotrreaGuvernuluinr.584/2001privindamplasareaunorobiectedemobilier
urban,autoritileadministraieipublicelocalepotemiteautorizaiidefuncionarepeperioadedeterminate,cuavizulprealabilal
arhitectuluief,pentruobiecteledemobilierurbanprevzutelaalin.(1),peamplasamentelestabilitenconformitatecu
reglementrileurbanisticeaprobate,nbazacontractelordenchirierencheiatenconformitatecureglementrilelegalen
vigoare,precumicuregulamentelepropriideorganizareaactivitiieconomicepedomeniulpublicalunitiloradministrativ
teritorialerespective.

(21)La construciile cu caracter special avnd destinaia de uniti sanitare care sunt
monumente istorice, amplasate n zone de protecie a monumentelor i n zone
construite protejate, stabilite potrivit legii, se pot executa fr autorizaie de construire
lucrri care nu modific structura de rezisten i/sau aspectul arhitectural al
construciilor de finisaje interioare i exterioare, reparaii i nlocuiri de tmplrie
interioar i exterioar, dac se pstreaz forma, dimensiunile golurilor i tmplriei,
reparaiilaacoperiuri,nvelitorisauterase,atuncicndnuseschimbformaacestora
i materialele din care sunt executate, reparaii i nlocuiri la pardoseli i la instalaiile
interioare.
(22)ncazulmonumenteloristorice,sepotexecutalucrrileprevzutelaalin.(21)doar
n baza i cu respectarea obligaiei privind folosina monumentului istoric, ntocmit i
eliberat potrivit legii. Obligaia se va elibera n termen de 30 de zile de la solicitare,
nerespectareatermenuluicrendposibilitateaexecutriilucrrilornabsenaobligaiei.
(23)MinisterulCulturiivafinotificatnainteanceperiilucrrilorprevzutelaalin.(21)i
vaputeaverificaconformitateaacestoracuprevederilelegii.
(ladata18iul2016Art.11,alin.(2)dincapitolulIcompletatdeArt.1,punctul9.dinLegea148/2016

(3)Dac lucrrile prevzute la alin. (1), cu excepia celor prevzute la lit. e) i j), se
executlaconstruciilemenionatelaart.3lit.b),esteobligatorieemitereaautorizaiei
deconstruire.
(ladata23nov2009Art.11,alin.(3)dincapitolulIreglementatdeArt.18dincapitolulI,sectiunea4din
NormeMetodologicedin2009)
prevederidinArt.18dincapitolulI,sectiunea4(NormeMetodologicedin2009)ladata23nov2009pentruArt.11,
alin.(3)dincapitolulI
Art.18:Lucrricareseexcepteazdelaautorizare
[...]
(2)Potrivitprevederilorart.11alin.(3)dinLege,esteobligatorieemitereaautorizaieideconstruirepentrulucrrileprevzutela
alin.(1),dacacesteaseexecutlaconstruciimonumenteistorice,laconstruciidinzoneledeproteciealemonumenteloridin
zoneleconstruiteprotejatesaulaconstruciilecareauvaloarearhitecturaloriistoricdeosebit,stabilitcaatareprin
documentaiiledeamenajareateritoriuluiiurbanismaprobate,croralesuntaplicabileprevederileart.3alin.(1)lit.b)iart.
10lit.a)ib)dinLege.
[...]
1.
Articolul11enumeranumitetipuridelucrricarenumodificstructuraderezisteni/sauaspectularhitecturalalconstruciilor
pentrucarenuestenecesaremitereauneiautorizaiideconstruire.
Jurisprudennaional
2.

AvizalComisieitehnicedecirculaiedincadrulPrimrieiMunicipiuluiBucureti
[art.1,art.11lit.i),Legeanr.50/1991]
ExecutareacuavizulComisieitehnicedecirculaiedincadrulPrimrieiMunicipiuluiBucuretiauneibariereacionate
electromagneticpentruainterziceaccesulntroparcareaflatpedomeniulpublicnusencadreaznexcepiileprevzutedeart.
11lit.i)dinLegeanr.50/1991,ntructaceastanuesteolucraredentreinerelaciledecomunicaieilainstalaiileaferente,ci
unademodificareauneicidecomunicaie.
(C.A.Bucureti,s.aVIIIacont.adm.ifisc.,decizianr.451din16februarie2009,nA.N.Ghica,Urbanismul.Autorizaiide
construire,certificatedeurbanismiavize.Practicjudiciar,EdituraHamangiu,Bucureti,2011,p.245)....citestemai
departe(12)
WoltersKluwer,Legeaprivindautorizareaexecutariilucrarilordeconstructiidin30mai2015,WoltersKluwer

Art.12
(1)Autorizaiiledeconstruiresaudedesfiinare,emisecunclcareaprevederilorlegale,
pot fi anulate de ctre instanele de contencios administrativ, potrivit legii. Anularea
autorizaiilordeconstruiresaudedesfiinarepoateficerut,ncondiiilelegii,idectre
prefect,inclusivlasesizareaexpresaorganelordecontrolaleInspectoratuluideStatn
Construcii.
(2)O dat cu introducerea aciunii se pot solicita instanei judectoreti suspendarea
autorizaiei de construire sau desfiinare i oprirea executrii lucrrilor, pn la
soluionareapefondacauzei.
(ladata19mai2005Art.12,alin.(2)dincapitolulImodificatdeArt.1,punctul9.dinLegea119/2005

)
1.
Aciuneananulareaautorizaieideconstruiresaudedesfiinarepoatefiintrodusdeoricepersoaninteresatidectre
prefect,inclusivlasesizareaexpresaorganelordecontrolaleInspectoratuluideStatnConstrucii.
2.
Peaceastcalesepotsolicitainstaneijudectoretii:
suspendareaautorizaieideconstruiresaudesfiinare
oprireaexecutriilucrrilor,pnlasoluionareapefondacauzei.
3.
Autorizaiedeconstruire.Cerine(Legeanr.50/1991)
DindispoziiileLegiinr.50/1991privindautorizareaexecutriiconstruciiloriunelemsuripentrurealizarealocuinelor,precum
idinnormelemetodologiceadoptatereiesecautorizareaexecutriiconstruciilorsefacecucondiiadepuneriidocumentaiei
corespunztoareiconformeculegea,aavizeloriacordurilorceruteicucondiiacalimiteledeocupare,amplasareinlime
srespectenormeleobligatoriisausnudepeasclimitelestabilitenreglementriledeurbanismadoptate....citestemai
departe(16)
WoltersKluwer,Legeaprivindautorizareaexecutariilucrarilordeconstructiidin30mai2015,WoltersKluwer

CAPITOLULII:Concesionareaterenurilorpentruconstrucii

Art.13
(1)Terenurile aparinnd domeniului privat al statului sau al unitilor administrativ
teritoriale, destinate construirii, pot fi vndute, concesionate ori nchiriate prin licitaie
public,potrivitlegii,ncondiiilerespectriiprevederilordocumentaiilordeurbanismi
deamenajareateritoriului,aprobatepotrivitlegii,nvederearealizriidectretitulara
construciei.
(ladata23nov2009Art.13,alin.(1)dincapitolulIIreglementatdeArt.60dincapitolulIV,sectiunea2
dinNormeMetodologicedin2009)
prevederidinArt.60dincapitolulIV,sectiunea2(NormeMetodologicedin2009)ladata23nov2009pentruArt.
13,alin.(1)dincapitolulII

Art.60:Terenuripentruconstructii
(1)Prinimobil,nconformitatecuprevederileLegii,sentelegeterensi/sauconstructii.
(2)Terenurilepentruconstructiisuntcuprinsenintravilanullocalitatilorsi,nfunctiededestinatiesiutilizare,potfi:
a)terenuriocupateterenurilecuconstructiideoricefel(suprateraneorisubterane),clasificatepotrivitlegii,inclusivamenajarile
aferente
b)terenurilibereterenurilefaraconstructii,deoricefel(suprateraneorisubterane),inclusivamenajarileaferente
c)terenuriaparentlibereterenurilefaracladiri,asigurndfunctiuniurbanedeinterespublicstabilitesiexecutatenbaza
prevederilordocumentatiilorurbanisticelegalaprobate(spatiileverzisideprotectie,locuridejoacapentrucopii,traseeale
retelelortehnicoedilitaresubteraneinclusivzoneledeprotectieaferente,rezervepentrulargireaorimodernizareacailorde
comunicatieetc.).
(3)Autorizareaexecutariilucrarilordeconstructiideoricefelpeterenuriledescriselaalin.(2),estepermisanumainstricta
corelarecurespectareafunctiunilorstabiliteprinprevederiledocumentatiilordeurbanismavizatesiaprobate,potrivitlegii.
(4)Peterenuriledinextravilan,nconditiileLegiisialeart.90103dinLegeafonduluifunciarnr.18/1991,republicata,cu
modificarilesicompletarileulterioare,sepotexecutalucraripentruretelemagistrale,caidecomunicatie,mbunatatirifunciare,
reteledetelecomunicatiiorialtelucrarideinfrastructura,constructii/amenajaripentrucombatereasiprevenireaactiuniifactorilor
naturalidistructivideoriginenaturala(inundatii,alunecarideteren,eroziuneasolului),anexegospodarestialeexploatatiilor
agricole,precumsiconstructiisiamenajarispeciale.

(2)Terenurile aparinnd domeniului public al statului sau al unitilor administrativ


teritorialesepotconcesionanumainvederearealizriideconstruciisaudeobiectivede
uzi/saudeinterespublic,curespectareadocumentaiilordeurbanismaprobatepotrivit
legii.
(ladata23nov2009Art.13,alin.(2)dincapitolulIIreglementatdeArt.61dincapitolulIV,sectiunea2
dinNormeMetodologicedin2009)
prevederidinArt.61dincapitolulIV,sectiunea2(NormeMetodologicedin2009)ladata23nov2009pentruArt.
13,alin.(2)dincapitolulII

Art.61:Terenuridestinateconstruirii,aparinnddomeniuluipublicalstatuluisaualunitiloradministrativteritoriale
(1)Potrivitprevederilorart.13alin.(2)dinLege,terenurileaparinnddomeniuluipublicalstatuluisaualunitiloradministrativ
teritorialeseconcesioneaznumainvederearealizriideconstruciiorideobiectivedeuzi/sauinterespublic,potrivitlegii.
(2)ncondiiilelegii,peterenurileaparinnddomeniuluipublicpersoanelefizicesaujuridicepotrealiza,ninteresprivat,numai
construciicucaracterprovizoriu,autorizatencondiiileLegii,peamplasamentestabilitenbazareglementrilordocumentaiilor
urbanisticeaprobate.
(3)Prinexcepiedelaprevederilealin.(1),sepotconcesionaterenuridestinateconstruirii,ncondiiileprevederilorart.15din
Lege.

(3)Concesionarea se face pe baz de oferte prezentate de ctre solicitani, cu


respectarea prevederilor legale, urmrinduse valorificarea superioar a potenialului
terenului.
1.
Terenurileaparinnddomeniuluiprivatalstatuluisaualunitiloradministrativteritoriale,destinateconstruirii,potfi:
vndute,
concesionate,
nchiriate,
prinlicitaiepublic,potrivitlegii,ncondiiilerespectriiprevederilordocumentaiilordeurbanismideamenajareateritoriului,
nvederearealizriidectretitularaconstruciei.
Prinexcepie,acesteterenurisepotconcesionafrlicitaiepublic,cuplatataxeideredevenstabilitepotrivitlegii,oripotfi
datenfolosinpetermenlimitat,nsituaiileprevzutelaart.15dinLege.
2.
Terenurileaparinnddomeniuluipublicalstatuluisaualunitiloradministrativteritorialesepotconcesionanumainvederea
realizriideconstruciisaudeobiectivedeuzi/saudeinterespublic....citestemaideparte(19)
WoltersKluwer,Legeaprivindautorizareaexecutariilucrarilordeconstructiidin30mai2015,WoltersKluwer

Art.14
Pn la reglementarea prin lege a situaiei juridice, nu pot face obiectul concesiunii
terenurile libere de construcii, aflate n administrarea consiliilor locale i care pot fi
revendicatedefotiiproprietari.
Art.15
Prin excepie de la prevederile art. 13 alin. (1), terenurile destinate construirii se pot
concesionafrlicitaiepublic,cuplatataxeideredevenstabilitepotrivitlegii,oripot
fidatenfolosinpetermenlimitat,dupcaz,nurmtoarelesituaii:
a)pentrurealizareadeobiectivedeutilitatepublicsaudebinefacere,cucaractersocial,
fr scop lucrativ, altele dect cele care se realizeaz de ctre colectivitile locale pe
terenurileacestora
b)pentrurealizareadelocuinedectreAgeniaNaionalpentruLocuine,potrivitlegii
c)pentrurealizareadelocuinepentrutineripnlamplinireavrsteide35deani
d)pentrustrmutareagospodriilorafectatededezastre,potrivitlegii
e)pentruextindereaconstruciilorpeterenurialturate,lacerereaproprietaruluisaucu
acordulacestuia
f)pentru lucrri de protejare ori de punere n valoare a monumentelor istorice definite
potrivitlegii,cuavizulconformalMinisteruluiCulturiiiCultelor,pebazadocumentaiilor
deurbanismavizatepotrivitlegii.
(ladata19mar2006Art.15,literaF.dincapitolulIImodificatdeArt.I,punctul4.dinLegea52/2006)

Art.16
(1)Terenurileprevzutelaart.13,cefacobiectullicitaiei,seaduclacunotinpublic
dectreprimariiunitiloradministrativteritorialeundesuntsituate,printropublicaie
afiat la sediul acestora i tiprit n cel puin dou ziare de larg circulaie, cu
minimum20dezilenaintededatalicitaiei.

(2)Publicaiile privind licitaia vor cuprinde data i locul desfurrii acesteia, suprafaa
idestinaiaterenului,stabiliteprindocumentaiiledeurbanism,precumitaxaanual
minimalderedeven.
(3)Oferta solicitanilor va fi nsoit de un studiu de prefezabilitate sau de fezabilitate,
dup caz, cuprinznd n mod obligatoriu elementele tehnice necesare pentru
caracterizarea funcionalitii i a capacitii construciei, a gradului de ocupare a
terenului,precumiacelorlalteelementecuprinsencertificatuldeurbanism.Nuvorfi
acceptate dect oferte care corespund prevederilor documentaiilor de urbanism,
aprobatepotrivitlegii.
(4)Licitaia se efectueaz, n condiiile legii, de comisiile instituite n acest scop, prin
hotrreaconsiliilorlocalei/saujudeene,respectivaConsiliuluiGeneralalMunicipiului
Bucureti, n conformitate cu competenele de autorizare stabilite la art. 4. Comisiile
funcioneaz la sediul consiliilor locale n a cror raz administrativteritorial sunt
situateterenurile.
Art.17
Limita minim a preului concesiunii se stabilete, dup caz, prin hotrrea consiliului
judeean, a Consiliului General al Municipiului Bucureti sau a consiliului local, astfel
nctsasigurerecuperarean25deaniapreuluidevnzarealterenului,ncondiiide
pia,lacareseadaugcostullucrrilordeinfrastructuraferente.
Art.18
Terenurile prevzute la art. 13, ce se concesioneaz pentru realizarea de locuine i
spaii construite asociate acestora, n funcie de prevederile regulamentelor locale de
urbanism,aprobatepotrivitlegii,voraveaurmtoarelesuprafee:
a)nlocalitileurbane:
1.pnla450m2pentruunapartamentntrocldirecupartersauparterietaj
2.pn la 300 m2 pentru un apartament ntro cldire cu parter i etaj, cu dou
apartamente
3.pnla250m2pentruunapartament,ncazulcldirilorcuparterimaimulteetaje,
avndcelmult6apartamente
4.pentrucldirilecumaimultde6apartamente,suprafaadeterenvafistabilitpotrivit
documentaiilordeurbanism
b)nlocalitilerurale,pnla1.000m2pentruolocuin.
Art.19
Pentru realizarea unei case de vacan se poate concesiona un teren n suprafa de
pnla250m2.
Art.20
mpotrivalicitaiei,pnlamomentuladjudecrii,sevaputeafacecontestaie,dectre
orice persoan interesat, la judectoria n a crei raz teritorial are loc licitaia.
Contestaiasuspenddesfurarealicitaieipnlasoluionareasadefinitiv.
1.
LicitaiapoateficontestatncondiiileLegiicontenciosuluiadministrativnr.554/2004lajudectorianacreirazteritorialare
loclicitaia.
2.
Momentulpnlacarepoateficontestatestepnlamomentuladjudecrii.
3.
Contestarealicitaieiarecaefectsuspendareadesfurriiacesteia.
WoltersKluwer,Legeaprivindautorizareaexecutariilucrarilordeconstructiidin30mai2015,WoltersKluwer

Art.21
Pe baza procesuluiverbal de adjudecare a licitaiei sau a hotrrii consiliului local,
respectivaConsiliuluiGeneralalMunicipiuluiBucureti,pentrusituaiileprevzutelaart.
15, se va ncheia actul de concesiune, care se va nregistra de ctre concesionar n
evidenele de publicitate imobiliar, n termen de 10 zile de la data adjudecrii sau
emiteriihotrrii.
Art.22

(1)Concesionarea terenurilor prevzute la art. 1319 se face n conformitate cu


prevederile legii, durata acesteia fiind stabilit de ctre consiliile locale, consiliile
judeene, respectiv de Consiliul General al Municipiului Bucureti, n funcie de
prevederiledocumentaiilordeurbanismidenaturaconstruciei.
(2)Anteriorconcesionriiterenurilevorfinscrisencarteafunciar.
(la data 14feb2009 Art. 22 din capitolul II modificat de Art. I, punctul 23. din Ordonanta urgenta
214/2008)

Art.23
(1)Intravilanul localitilor se stabilete prin planurile generale de urbanism PUG ,
aprobatepotrivitlegii.
(2)UlterioraprobriiPlanuluiGeneraldeUrbanismPUGpotfiintrodusenintravilanul
localitilor i unele terenuri din extravilan, numai n condiii temeinic fundamentate pe
bazdeplanuriurbanisticezonalePUZ,aprobatepotrivitlegii.
(3)Terenuriledestinateconstruirii,evideniatenintravilan,sescotdincircuitulagricol,
definitiv,prinautorizaiadeconstruire.ncazulncareproprietarulterenuluidoretes
scoat din circuitul agricol doar o parte din terenul deinut, pentru ndeplinirea acestei
proceduri,autorizaiadeconstruirevafinsoitdedocumentaiatehniccadastral.
(ladata27iul2012Art.23,alin.(3)dincapitolulIImodificatdeArt.IVdinLegea133/2012)

1.
Planulurbanisticzonal13(PUZ)estedocumentaiacaresereferlaozondintrolocalitateactualsauviitoare,princarese
analizeazsituaiaexistentiseprecizeaztoateelementeleurbanisticenecesareeliberriicertificatelordeurbanismi
autorizaiilordeconstruire.
2.
Coninutulplanuluiurbanisticzonalaprofundeazprevederileplanuluiurbanisticgeneralpentruzonastudiat,cuelemente
suplimentare,necesarerealizriiconstruciiloriamenajrilorsolicitate.
3.
ObiectulprincipalalPUZestereprezentat14de:
stabilireamoduluideorganizarearhitecturalurbanisticazoneiiacategoriilordeinterveniinecesare,ncorelarecutemaPUZ
stabilireaaliniamentelorconstruciiloriaindicilorprivindutilizareaterenurilor,POT,CUTistabilireaaltorreprezentri
considerateutile...citestemaideparte(14)
WoltersKluwer,Legeaprivindautorizareaexecutariilucrarilordeconstructiidin30mai2015,WoltersKluwer

CAPITOLULIII:Rspunderiisanciuni

(la data 23nov2009 Art. 24 din capitolul III reglementat de Art. 73 din capitolul V din Norme
Metodologicedin2009)

Art.24
Constituieinfraciuniisepedepsesccunchisoaredela3lunilaunansaucuamend
urmtoarelefapte:
a)executarea fr autorizaie de construire sau de desfiinare ori cu nerespectarea
prevederilor acesteia a lucrrilor prevzute la art. 3 alin. (1) lit. b), c), e) i g), cu
excepiileprevzutedelege
b)continuareaexecutriilucrrilordupdispunereaopririiacestoradectreorganelede
controlcompetente,potrivitlegii
c)ntocmirea ori semnarea documentaiilor tehnice D.T. necesare pentru autorizarea
executriilucrrilordeconstrucii,precumiaproiectelortehniceiadocumentaiilorde
execuie, pentru alte specialiti dect cele certificate prin diplom universitar, n
condiiileprevzutelaart.9.
(la data 01feb2014 Art. 24 din capitolul III modificat de Art. 36, punctul 1. din titlul II din Legea
187/2012)
prevederidinArt.73dincapitolulV(NormeMetodologicedin2009)ladata23nov2009pentruArt.24dincapitolul
III
Art.73:Sanciuni
ntemeiulLegii,fapteledenerespectareaprevederiloracesteia,potrivitgravitiiiimportaneisocialeaacestoraconstituie
infraciunipotrivitprevederilorart.24dinLegesau,dupcaz,contraveniipotrivitprevederilorart.26dinLege.
1.
Articolul24dinLegeanr.50/1991astabiliturmtoareleinfraciunilaregimuldeautorizareaconstruciilor:
executareafrautorizaiedeconstruiresaudedesfiinareoricunerespectareaprevederiloracesteiaa:
b)lucrrilordeconstruire,reconstruire,extindere,reparare,consolidare,protejare,restaurare,conservare,precumioricealte
lucrri,indiferentdevaloarealor,careurmeazsfieefectuatelaconstruciireprezentndmonumenteistorice,inclusivla
anexeleacestora,identificatenacelaiimobiltereni/sauconstrucii,laconstruciiamplasatenzonedeproteciea

monumentelorinzoneconstruiteprotejate,stabilitepotrivitlegii,orilaconstruciicuvaloarearhitecturalsauistoric
deosebit,stabiliteprindocumentaiideurbanismaprobate
c)lucrrilordeconstruire,reconstruire,modificare,extindere,reparare,modernizareireabilitareprivindciledecomunicaiede
oricefel,drumurileforestiere,lucrriledeart,reeleleidotriletehnicoedilitare,branamenteiracordurilareeledeutiliti,
lucrrilehidrotehnice,amenajriledealbii,lucrriledembuntirifunciare,lucrriledeinstalaiideinfrastructur,lucrrile
pentrunoicapacitideproducere,transport,distribuieaenergieielectricei/sautermice,precumidereabilitarei
retehnologizareacelorexistente...citestemaideparte(13)
WoltersKluwer,Legeaprivindautorizareaexecutariilucrarilordeconstructiidin30mai2015,WoltersKluwer

Art.241
(1)Instana de judecat, prin hotrrea prin care soluioneaz fondul cauzei, poate
dispune ncadrarea lucrrilor n prevederile autorizaiei sau desfiinarea construciilor
realizatenelegal.
(2)Procurorul sau instana de judecat poate dispune, din oficiu sau la cerere, oprirea
temporaraexecutriilucrrilor,petotparcursulprocesuluipenal.
(la data 01feb2014 Art. 24 din capitolul III completat de Art. 28, punctul 1. din titlul II din Legea
255/2013)
1.
Instanapoatedispune:
ncadrarealucrrilornprevederileautorizaiei
desfiinareaconstruciilorrealizatenelegal
oprireatemporaraexecutriilucrrilor,petotparcursulprocesuluipenal.
WoltersKluwer,Legeaprivindautorizareaexecutariilucrarilordeconstructiidin30mai2015,WoltersKluwer

(la data 01feb2014 Art. 25 din capitolul III abrogat de Art. 36, punctul 2. din titlul II din Legea
187/2012)

Art.26

(ladata23nov2009Art.26dincapitolulIIIreglementatdeanexa7dinNormeMetodologicedin2009
)
(la data 23nov2009 Art. 26 din capitolul III reglementat de Art. 79 din capitolul VI, sectiunea 2 din
NormeMetodologicedin2009)
(ladata23nov2009Art.26dincapitolulIIIreglementatdeanexa6dinNormeMetodologicedin2009
)
(la data 23nov2009 Art. 26 din capitolul III reglementat de Art. 74 din capitolul V din Norme
Metodologicedin2009)

(1)Constituie contravenii urmtoarele fapte, dac nu au fost svrite n astfel de


condiiinct,potrivitlegii,sfieconsiderateinfraciuni:
a)executarea sau desfiinarea, total ori parial, fr autorizaie a lucrrilor prevzute
la art. 3, cu excepia celor menionate la lit. b), c), e) i g), de ctre investitor i
executant
(ladata01feb2014Art.26,alin.(1),literaA.dincapitolulIIImodificatdeArt.36,punctul3.dintitlulII
dinLegea187/2012)

b)executareasaudesfiinarea,cunerespectareaprevederilorautorizaieiiaproiectului
tehnic,alucrrilorprevzutelaart.3,cuexcepiacelorprevzutelalit.b),c),e)ig),
precumicontinuareaexecutriilucrrilorautorizatefrsolicitareauneinoiautorizaii
deconstruirensituaiileprevzutelaart.7alin.(15),dectreinvestitoriexecutant
(ladata01feb2014Art.26,alin.(1),literaB.dincapitolulIIImodificatdeArt.36,punctul3.dintitlulII
dinLegea187/2012)

c)aprobarea furnizrii de utiliti urbane, ca urmare a executrii de lucrri de


branamenteiracordurilareelepentruconstruciinoineautorizate
d)meninerea dup expirarea termenului prevzut prin autorizaie sau dup terminarea
lucrrilorautorizateoriadaptareanaltescopurifadeceleprevzutenautorizaiea
construciilor,lucrriloriamenajrilorcucaracterprovizoriu
e)neaducerea terenului la starea iniial de ctre investitor, dup terminarea lucrrilor
prevzute la art. 3 lit. c), precum i nerealizarea lucrrilor de curare, amenajare ori
degajare,dupcaz,aamplasamentuluii/sauaterenuriloradiacenteocupatetemporar
pedurataexecuiei,odatcuncheierealucrrilordebaz
e1)nendeplinirea obligaiei de repunere n starea anterioar a terenurilor care au fcut
obiectul contractelor de nchiriere de ctre titularii de licene/permise/autorizaii,
prevzuilaart.71alin.(1)lit.b),ladesfiinareaacestora

(la data 14mai2014 Art. 26, alin. (1), litera E. din capitolul III completat de Art. I, punctul 2. din
Ordonantaurgenta22/2014)

f)mpiedicarea ori sustragerea de la efectuarea controlului, prin interzicerea accesului


organelordecontrolabilitatesauprinneprezentareadocumenteloriaactelorsolicitate
g)neanunarea datei nceperii lucrrilor de construcii autorizate, n conformitate cu
prevederileart.7alin.(8)
(ladata14oct2009Art.26,alin.(1),literaG.dincapitolulIIImodificatdeArt.I,punctul27.dinLegea
261/2009)

h)neemitereacertificatelordeurbanismntermenulprevzutlaart.6alin.(2),precum
i emiterea de certificate de urbanism incomplete ori cu date eronate, care nu conin
listacuprinzndavizeleiacordurilelegalenecesarenraportcuobiectivuldeinvestiii,
sau eliberarea acestora condiionat de elaborarea prealabil a unei documentaii de
urbanism sau a oricror documentaii tehnice de definire a scopului solicitrii, cu
depirea termenului legal, sau refuzul nejustificat ori condiionarea furnizrii
informaiilordeinterespublicprevzutelaart.6alin.(1)
(ladata14oct2009Art.26,alin.(1),literaH.dincapitolulIIImodificatdeArt.I,punctul27.dinLegea
261/2009)

h1)neemitereaautorizaiilordeconstruirentermenulprevzutlaart.7alin.(1)

(ladata14oct2009Art.26,alin.(1),literaH.dincapitolulIIIcompletatdeArt.I,punctul28.dinLegea
261/2009)

i)emitereadeautorizaiideconstruire/desfiinare:
n lipsa unui drept real asupra imobilului, care s confere dreptul de a solicita
autorizaiadeconstruire/desfiinare
n lipsa sau cu nerespectarea prevederilor documentaiilor de urbanism, aprobate
potrivitlegii
n baza unor documentaii incomplete sau elaborate n neconcordan cu prevederile
certificatului de urbanism, ale Codului civil, ale coninutuluicadru al proiectului pentru
autorizareaexecutriilucrrilordeconstrucii,carenuconinavizeleiacordurilelegale
necesaresaucarenusuntverificatepotrivitlegii
n lipsa expertizei tehnice privind punerea n siguran a ntregii construcii, n cazul
lucrrilordeconsolidare
nbazaaltordocumentedectceleceruteprinprezentalege
j)neorganizarea i neexercitarea controlului privind disciplina n autorizarea i
executarea lucrrilor de construcii de ctre compartimentele abilitate din cadrul
aparatului propriu al consiliilor judeene i al primriilor, n unitile lor administrativ
teritoriale,potrivitprevederilorart.27alin.(3)i(4),precumineurmrireamoduluide
ndeplinire a celor dispuse de Inspectoratul de Stat n Construcii, potrivit dispoziiilor
art.29alin.(3)
k)nendeplinirea, la termenul stabilit, a msurilor dispuse de Inspectoratul de Stat n
Construciilacontrolulanterior
l)refuzul nejustificat sau obstrucionarea sub orice form a accesului persoanelor fizice
saualreprezentanilorpersoanelorjuridiceladocumenteleprevzutelaart.34alin.(7)
(la data 14feb2009 Art. 26, alin. (1), litera M. din capitolul III abrogat de Art. I, punctul 26. din
Ordonantaurgenta214/2008)

n)neefectuarea recepiei la terminarea lucrrilor de construcii n condiiile prevederilor


art.37alin.(2).
(ladata01mai2016Art.26,alin.(1)dincapitolulIIIcompletatdeArt.I,punctul4.dinLegea53/2016

(2)Contraveniileprevzutelaalin.(1),svritedepersoanelefizicesaujuridice,se
sancioneazcuamenddupcumurmeaz:
dela1.000leila100.000lei,celeprevzutelalit.a)
dela3.000leila10.000lei,celeprevzutelalit.f)
de10.000lei,celeprevzutelalit.c)
dela3.000leila10.000lei,celeprevzutelalit.b),d),e)ie1)

(la data 14mai2014 Art. 26, alin. (2) din capitolul III modificat de Art. I, punctul 3. din Ordonanta
urgenta22/2014)

dela5.000leila30.000lei,celeprevzutelalit.h),h1)ii)
dela1.000leila5.000lei,celeprevzutelalit.j)ik)
de2.000lei,celeprevzutelalit.l)in)
)

(ladata01mai2016Art.26,alin.(2)dincapitolulIIImodificatdeArt.I,punctul5.dinLegea53/2016

de1.000lei,celeprevzutelalit.g).
(la data 14oct2009 Art. 26, alin. (2) din capitolul III modificat de Art. I, punctul 29. din Legea
261/2009)

(3)CuantumulamenzilorseactualizeazanualprinhotrreaGuvernului.
(4)Sanciuneaamenziipoatefiaplicatireprezentantuluipersoaneijuridice.
(5)Sanciunea amenzii pentru faptele prevzute la alin. (1) lit. h) i i) se aplic
funcionarilorpubliciresponsabilideverificareadocumentaiilorcarestaulabazaemiterii
certificatelor de urbanism i a autorizaiilor de construire sau de desfiinare, precum i
semnatarilor,potrivitatribuiilorstabiliteconformlegii.
(6)ncondiiileprezenteileginuseaplicsanciuneaavertisment.
(la data 14feb2009 Art. 26 din capitolul III completat de Art. I, punctul 27. din Ordonanta urgenta
214/2008)
prevederidinArt.79dincapitolulVI,sectiunea2(NormeMetodologicedin2009)ladata23nov2009pentruArt.26
dincapitolulIII
Art.79:Obligaiialeexecutantului
(1)Executantul,nbazacontractuluideantreprizncheiatcubeneficiarul,pentruasigurareacalitiilucrrilordeconstrucii,
potrivitLegii,areurmtoareleobligaii:
a)ssesizezeinvestitorulcuprivirelaneconformitilei/sauneconcordaneleconstatatenproiect,nvedereasoluionrii
acestoradectreproiectant
b)snceapexecuialucrrilornumainbazauneiautorizaiideconstruire/desfiinarenvalabilitate
c)sexecutelucrrilenumaipebazainconformitatecuproiectultehnicP.Th.,verificatdeverificatorideproiectatestai,
potrivitlegii
(2)Pedurataexecuieilucrrilor,executantulrspundecuprivirelacelelalteobligaiipecareleare,nconformitateculegislaia
nvigoareprivindcalitateanconstrucii.
prevederidinArt.74dincapitolulV(NormeMetodologicedin2009)ladata01mar2010pentruArt.26dincapitolul
III
Art.74:Aplicareasanciunilorcontravenionale
(1)ncadrareafapteicontravenionale,respectivvaloareaamenziicontravenionale,sestabiletedeorganuldecontrolise
nscrienformularultipizat"PROCESVERBALdeconstatareisancionareacontraveniei",prezentatnAnexelenr.6i7la
prezentelenormemetodologice.
(2)Formularultipizat"PROCESVERBALdeconstatareisancionareacontraveniei"prezentatnanexanr.6esteredactatn
conformitatecuprevederileOrdonaneiGuvernuluinr.2/2001privindregimuljuridicalcontraveniilor,cumodificrilei
completrileulterioare,iseutilizeazdectreorganeledecontrolaleadministraieipublicelocalecuatribuiidecontroln
domeniuldisciplineinurbanismiautorizareaexecutriilucrrilordeconstrucii.
(3)InspectoratuldeStatnConstruciiutilizeazformularultipizat"PROCESVERBALdeconstatareisancionareacontraveniei"
propriuacruiformesteprevzutnanexanr.7,redactatiaprobatnconformitatecuprevederilelegii.
(4)Potrivitdispoziiilorart.26alin.(6)iart.35alin.(3)dinLege,ncorelarecuprevederileart.28i29dinOrdonana
Guvernuluinr.2/2001privindregimuljuridicalcontraveniilor,cumodificrileicompletrileulterioare,ndomeniuldisciplinei
autorizriiexecutriilucrrilordeconstruciiialexecuieiacestoranbazaautorizaiiloremise,laaplicareasanciunii
contravenionale:
a)nuseaplicsanciunea"avertisment"
b)nuseadmiteachitareantermende48deoreajumtatedinminimulamenziistabilite.
prevederidinanexa6(NormeMetodologicedin2009)ladata01mar2010pentruArt.26dincapitolulIII

ANEXANr.6:
ConsiliulJudeean.....................................(autoritateacreiaiaparineagentulconstatator)
Primria
PROCESVERBALdeconstatareisancionareacontraveniilorNr.............,ncheiatazi,...............
1.Subsemnatul,.................................................,ncalitatede................................,nbazalegitimaieidecontrolnr.
.........................,eliberatde.........................................,nurmacontroluluiefectuatastzi,.....................,ora............,la
sediul/antierul....................................................................................................................................amconstatat
urmtoarele:
.........................................................................................................................................................................
2.nconformitatecuprevederileLegiinr.50/1991,privindautorizareaexecutriilucrrilordeconstrucii,republicat,cu
modificrileicompletrileulterioare,acestefapteconstituiecontraveniilanormelelegaleprivind
.....................................................................................................................................................................................
...............................................isesancioneazcuamendacontravenional,astfel:

a)conformart........alin.......lit......,dela.....................leipnla...................lei
b)conformart........alin.......lit......,dela.....................leipnla...................lei
c)conformart........alin.......lit......,dela.....................leipnla...................lei
____________________________________________________________________
Totalamend.................................dela.....................leipnla.....................lei
3.Desvrireaabaterilordemaisussefacerspunztor,dupcaz:
a)persoanafizicdl(dna.),...........................................,cudomiciliuln.........................,str.................................,nr.
....,bl.....,sc.....,et.....,ap.....,judeul.......................,sectorul.....,C.N.P.|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,posesor
(posesoare)al/abuletinului/criideidentitate/paaportuluiseria.......nr.........................,eliberat()/emis()depoliia/statul
.......................................ladatade..............................,tichetdenscriereacontraveniilorseria...........nr...................
(pentrucetenistrini),ncalitatede...............................................................................
b)persoanajuridic...........................................................,nmatriculatlaregistrulcomeruluicunr..........................,cod
fiscalnr........................,cusediuln....................................,str......................................................,nr.........,bl.........,
sc.........,et......,ap......,judeul.......................,sectorul....,reprezentatdedl(dna.)................................................,n
calitatede/avndfunciade..............................................,C.N.P.|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,posesor(posesoare)al/a
buletinului/criideidentitate/paaportuluiseria.......nr..................,eliberat()/emisdepoliia/statul
..........................................ladatade...........................................,tichetdenscriereacontraveniilorseria...........nr.
...............................(pentrucetenistrini).
4.Subsemnatul(a),.................................,posesor(posesoare)al/abuletinului/criideidentitateseria......nr.
..............eliberat()de.....................ladatade...................,domiciliat(domiciliat)n............................,str.
.....................,nr....,bl.........,sc.........,et.........,ap.........,judeul/sectorul...................................,C.N.P.
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,ncalitatedemartor,declarcnumitul,...........................................................................nu
estedefa/refuz/nupoatessemnezeprocesulverbaldeconstatareisancionareacontraveniilor.
5._
a)Altemeniunialeorganuluiconstatator(contravenientulnuseafldefa,refuzsaunupoatessemneze,motiveleprivind
lipsamartoruluietc.)...........................................................................
b)Obieciunialecontravenientului........................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
Agentconstatator,
................(numeleiprenumele,semntura)
Contravenient,
.................(numeleiprenumele,semntura)
Martor,
................................
(numeleiprenumele,semntura)
6.Potrivitprevederilorart.31i32dinOrdonanaGuvernuluinr.2/2001privindregimuljuridicalcontraveniilor,cumodificrile
icompletrileulterioare,mpotrivaprezentuluiprocesverbaldeconstatareidesancionareacontravenieisepoateface
plngere,ntermende15ziledelacomunicare,lajudectorianacreirazteritorialafostsvritcontravenia.
Prezentulprocesverbalsantocmitn3exemplare,coninndrezoluiadeaplicareasanciuniii"ntiinareadeplat"isa
nmnat/comunicatcontravenientuluiunexemplarpersonal/prinafiareladomiciliu/cuscrisoarerecomandatcuconfirmarede
primirenr..........din...................
Agentconstatator,
(numeleiprenumele,semntura)
.......................
Contravenient,
.........................(numeleiprenumele,semntura)
Martor,
........................(numeleiprenumele,semntura)
7.Rezoluiedeaplicareasanciunii
Tinndseamadefaptelesavrsite,constatatesiconsemnatelapct.2dinprezentulprocesverbal,nbazaprevederilorart.26
alin.(3)dinLegeanr.50/1991<00077704.htm>privindautorizareaexecutariilucrarilordeconstructii,republicata,siavndn
vederedispozitiileart.21dinOrdonantaGuvernuluiRomnieinr.2/2001<00050396.htm>privindregimuljuridical
contraventiilor,subsemnatul,.....................................................,ncalitatede.......................................................(functia
sidenumireaorganuluidecontrolcaruiaiapartineagentulconstatator),aplicurmatoarelesanctiuni:
pentrufaptaconsemnatlalit.a)amendanvaloarede.................................lei(adic.......................)
pentrufaptaconsemnatlalit.b)amendanvaloarede.................................lei(adic........................)
pentrufaptaconsemnatlalit.c)amendanvaloarede.................................lei(adic........................)
_______________________________________________________________________________
TOTAL...........................................amendanvaloarede..........(ncifre)......lei(adic....(nlitere).....)
idispun,ntemeiullegii,urmtoarelemsuri:..........................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
Msuriledispusesevorrealizapnladatade..........................,contravenientulavndobligaiadeanotificaorganuluide
controlndeplinireaacesteiobligaiintermenulstabilit.
8.ntiinaredeplat:
a)Contravenientulurmeazsachitesumatotalde...........................leilaC.E.C.BanksaulaDireciatrezorerieicontabilitate
publicteritorialntermende15ziledeladatacomunicriiprezentuluiprocesverbal,iarsumelencasatesefacintegralvenitla
bugetullocal
b)Contravenientulareobligaiaspredeacopiachitanei,ntermende15ziledeladatacomunicriiprezentuluiprocesverbal,la
adresa.................................................................(organuluidecontrolcruiaiaparineagentulconstatator),situatn
.......................................,str.............................,nr............,judeul/sectorul..................,telefon.................
Daccontravenientulnuachitamendantermende15ziledeladatanmnrii/comunicrii,sevaprocedalaexecutareasilit.
Consiliuljudeean........................................................

Primria(autoritateacreiaiaparineagentulconstatator).........................................................(organulde
control/funcia)....................................................(numeleiprenumele,semntura)
L.S.
AmprimitunexemplarContravenient...............................................
prevederidinanexa7(NormeMetodologicedin2009)ladata19mar2014pentruArt.26dincapitolulIII

PROCESVERBALdeconstatareisancionareacontraveniilor
(pag.1)

INSPECTORATULDESTATNCONSTRUCIII.S.C.
InspectoratulRegionalnConstrucii...................
InspectoratulJudeeannConstrucii....................
(autoritateacreiaiaparineagentulconstatator)

Seria......nr..............

ncheiatastzi,......................
1.Subsemnatul,.............,ncalitatede.............,nbazaLegitimaieidecontrolseria........nr...........,eliberatde.............,
nurmacontroluluiefectuatladatade............,ora.............,lasediul/antierulsituatn..................,amconstatat
urmtoarele:..........................
2.nconformitatecuprevederile.............,acestefapteconstituiecontraveniilanormelelegaleprivind.............ise
sancioneazcuamendcontravenional,astfel:
conformart..............alin..............lit..............,dela.............leipnla.............leiiseaplicoamendde.............
lei
conformart..............alin..............lit..............,dela.............leipnla.............leiiseaplicoamendde.............
lei
conformart..............alin..............lit..............,dela.............leipnla.............leiiseaplicoamendde.............
lei
Totalamendcontravenionalaplicat:...................lei.
3.Desvrireafaptelorsefacerspunztor,dupcaz:
a)persoanafizic.....................,cudomiciliuln............,str............nr......,bl......,sc......,et......,ap......,
judeul/sectorul...........,C.N.P.|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,legitimat()cu..........,seria........nr..........,eliberat()de
..........ladatade..........,sau,dupcaz(pentrucontravenientceteanstrinsauceteanromncudomiciliulnstrintate)
paaportseria........nr..........,statulemitent.............,dataeliberrii..............
b)persoanajuridic.............,nmatriculatlaregistrulcomeruluicunr........,codfiscalnr..........,cusediuln............,str.
..........nr......,bl......,sc......,et......,ap.......,judeul/sectorul...........,reprezentatprin...........,ncalitatede/avnd
funciade...........,C.N.P.|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,legitimat()cu........,seria......nr.........,eliberat()de...........ladata
de...........,sau,dupcaz(pentrucontravenientceteanstrinsauceteanromncudomiciliulnstrintate)paaportseria
.......nr.........,statulemitent...........,dataeliberrii...............

Agentconstatator,
Martor,
Contravenient,
........................
.......................
.......................
(numeleiprenumele,semntura) (numeleiprenumele,semntura) (numeleiprenumele,semntura)
(pag.2)
4.Subsemnatul(a),...............,legitimat()cu........,seria........nr...........,eliberat()de...........ladatade...........,
domiciliat()n............,str.............nr......,bl......,sc......,et......,ap......,judeul/sectorul...........,C.N.P.
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,ncalitatedemartor,declarcnumitul/numita...................nuestedefa/refuz/nupoates
semnezeprocesulverbaldeconstatareisancionareacontraveniilor.
5._
a)Altemeniunialeagentuluiconstatator(contravenientulnuseafldefa,refuzsaunupoatessemneze,motiveleprivind
lipsamartoruluietc.)......................
b)Obieciunialecontravenientului......................................
6.Rezoluiedeaplicareasanciunii:
Avndnvederefapteleconstatate,seapliccontravenientului,ncondiiileart.10dinOrdonanaGuvernuluinr.2/2001privind
regimuljuridicalcontraveniilor,aprobatcumodificriicompletriprinLegeanr.180/2002,cumodificrileicompletrile
ulterioare,oamendcontravenionalnvaloaretotalde..................leii,nconformitatecuprevederilelegale,sedispun
urmtoarelemsuri:..................................
Msuriledispusesevorrealizapnladatade..................,contravenientulnotificndorganuluidecontrolndeplinireaacestora
ntermenulstabilit.
7.ntiinaredeplat:
ntermende15ziledeladatacomunicriiprezentuluiprocesverbal,contravenientulurmeazsachitesumatotalde
..............leilaC.E.C.BanksaulaorganuldespecialitatealunitiisubordonateAgenieiNaionaledeAdministrareFiscal,iar
sumancasatsefacevenitintegrallabugetuldestatsaulabugetullocal,dupcaz,potrivitdispoziiilorOrdonaneiGuvernului
nr.2/2001,aprobatcumodificriicompletriprinLegeanr.180/2002,cumodificrileicompletrileulterioare.
Contravenientulareobligaiaspredeacopiachitanei/documentuluideplat,ntermende15ziledeladata
nmnrii/comunicriiprezentuluiprocesverbal,lasediulunitiidincarefaceparteagentulconstatator................,situatn
............,str.............nr..........,judeul/sectorul...............,telefon/fax........,email...............
Daccontravenientulnuachitamendantermende15ziledeladatanmnrii/comunicrii,executareasevafacencondiiile
prevzutededispoziiilelegaleprivindexecutareasilitacreanelorfiscale.
8.Potrivitprevederilorart.31i32dinOrdonanaGuvernuluinr.2/2001,aprobatcumodificriicompletriprinLegeanr.
180/2002,cumodificrileicompletrileulterioare,mpotrivaprezentuluiprocesverbaldeconstatareidesancionarea
contraveniilorsepoatefaceplngere,ntermende15ziledelanmnare/comunicare,ajudectorianacreirazteritoriala
fostsvritcontravenia.
9.Prezentulprocesverbal,"Rezoluiadeaplicareasanciunii"i"ntiinareadeplat"sauntocmitn3exemplare,dintrecare
unulsenmneazcontravenientuluiastzi,...............,sau,ntermendecelmultolundeladataaplicriisanciunii,seva
comunicaprinpot,cuavizdeprimire,oriprinafiareladomiciliulsausediulacestuia.

Agentconstatator,
Martor,
Contravenient,
........................
.......................
.......................
(numeleiprenumele,semntura) (numeleiprenumele,semntura) (numeleiprenumele,semntura)
1.
Contraveniilelaregimulautorizriiconstruciilorsuntprevzutenart.26dinLegeanr.50/1991isuntsupuseregulilorgenerale
stabilitedeO.G.nr.2/2001privindregimuljuridicalcontraveniilor.
2.
Competenageneral,deconstatareacontraveniilorideaplicareaamenzilorpentregteritoriulriiaparineInspecieidestat
nconstrucii,lucrripublice,urbanismiamenajareateritoriului.
3.
Sanciunilecarepotfidispusedeinstaneledecontenciossunt:
anulareaautorizaieideconstruire
obligareaadministraieisemitcertificatuldeurbanismsauautorizaia
sancionareapecuniaraorganuluiadministrativculpabil.
4.
Pelngacestesanciuni,sepotdispuneisanciunicontravenionalelaacordareadedespgubiricivileipnlaaplicareade
pedepsepenale....citestemaideparte(115)
WoltersKluwer,Legeaprivindautorizareaexecutariilucrarilordeconstructiidin30mai2015,WoltersKluwer

Art.27

(ladata23nov2009Art.27dincapitolulIIIreglementatdeanexa8dinNormeMetodologicedin2009
)
(la data 23nov2009 Art. 27 din capitolul III reglementat de Art. 76 din capitolul VI, sectiunea 1 din
NormeMetodologicedin2009)
(la data 23nov2009 Art. 27 din capitolul III reglementat de Art. 71 din capitolul V din Norme
Metodologicedin2009)

(1)Preediniiconsiliilorjudeene,primariiiorganeledecontroldincadrulautoritilor
administraiei publice locale i judeene au obligaia s urmreasc respectarea
disciplineindomeniulautorizriiexecutriilucrrilornconstruciincadrulunitilorlor
administrativteritorialei,nfunciedenclcareaprevederilorlegale,saplicesanciuni
sausseadresezeinstanelorjudectoretiiorganelordeurmrirepenal,dupcaz.
(la data 16oct2006 Art. 27, alin. (1) din capitolul III modificat de Art. 1, punctul 2. din Legea
376/2006)

(11)Pelngautoritileprevzutelaalin.(1),pentrulucrrileaferenteinfrastructuriide
transport de interes naional, organele de control desemnate din cadrul Ministerului
Transporturilorauobligaiasurmreascrespectareadisciplineindomeniulautorizrii
executriilucrrilornconstruciii,nfunciedenclcareaprevederilorlegale,saplice
sanciuni sau s se adreseze instanelor judectoreti i organelor de urmrire penal,
dupcaz.
(la data 18mar2016 Art. 27, alin. (1) din capitolul III completat de Art. IV, punctul 7. din Ordonanta
urgenta7/2016)

(2)Arhitectulef al judeului i personalul mputernicit al compartimentului de


specialitate din subordinea acestuia urmresc respectarea disciplinei n domeniul
autorizrii executrii lucrrilor de construcii pe teritoriul administrativ al judeului,
precum i respectarea disciplinei n urbanism i amenajarea teritoriului legat de
procesuldeautorizareaconstruciilor.
(3)Contraveniileprevzutelaart.26alin.(1),cuexcepiacelordelalit.h),h1),i)k),
se constat i se sancioneaz de ctre compartimentele de specialitate cu atribuii de
control ale autoritilor administraiei publice locale ale judeelor, municipiilor,
sectoarelor municipiului Bucureti, oraelor i comunelor, pentru faptele svrite n
unitatea lor administrativteritorial sau, dup caz, n teritoriul administrativ al
sectoarelor municipiului Bucureti, potrivit competenelor de emitere a autorizaiilor de
construire/desfiinare.
)

(ladata01mai2016Art.27,alin.(3)dincapitolulIIImodificatdeArt.I,punctul6.dinLegea53/2016

(31)Pelngautoritileprevzutelaalin.(3),pentrulucrrileaferenteinfrastructuriide
transport de interes naional, autorizate de ctre Ministerul Transporturilor,
contraveniile prevzute la art. 26 alin. (1), cu excepia celor de la lit. c), d), h)l), se

constat i se sancioneaz i de ctre organele de control desemnate ale Ministerului


Transporturilor.
(la data 18mar2016 Art. 27, alin. (3) din capitolul III completat de Art. IV, punctul 8. din Ordonanta
urgenta7/2016)

(4)Contraveniile prevzute la art. 26 alin. (1) lit. h), h1), i)k) se constat i se
sancioneaz numai de ctre organele de control ale Inspectoratului de Stat n
Construcii.
(ladata01mai2016Art.27,alin.(4)dincapitolulIIImodificatdeArt.I,punctul6.dinLegea53/2016

(5)Proceseleverbale de constatare a contraveniilor, ncheiate de organele de control


ale administraiei publice locale, se nainteaz, n vederea aplicrii sanciunii, efului
compartimentului care coordoneaz activitatea de amenajare a teritoriului i de
urbanism sau, dup caz, preedintelui consiliului judeean ori primarului unitii
administrativteritoriale sau al sectorului municipiului Bucureti n a crui raz sa
svritcontravenia.
(la data 16oct2006 Art. 27, alin. (5) din capitolul III modificat de Art. 1, punctul 2. din Legea
376/2006)
(la data 14feb2009 Art. 27, alin. (6) din capitolul III abrogat de Art. I, punctul 29. din Ordonanta
urgenta214/2008)
prevederidinArt.71dincapitolulV(NormeMetodologicedin2009)ladata23nov2009pentruArt.27dincapitolul
III

Art.71:Organedecontrol
(1)Potrivitprevederilorart.27dinLege,organeledecontrolaleconsiliilorjudeeneialeprimriilorauobligaiadeaurmri
respectareadisciplineindomeniulautorizriiiexecutriilucrrilordeconstruciincadrulunitilorloradministrativteritoriale,
potrivitcompetenelorstabilitedeLege.
[...]
prevederidinArt.76dincapitolulVI,sectiunea1(NormeMetodologicedin2009)ladata23nov2009pentruArt.27
dincapitolulIII
Art.76:Operaiuniprivindobligaiileinvestitorilor/beneficiarilorfadeautoriti
(1)Dupobinereaautorizaieideconstruire/desfiinare,nvedereaexecutriilucrrilor,investitorul/beneficiarulareobligaiadea
realizaurmtoareleoperaiuni:
a)Anunareanceperiilucrrilordeconstruciiautorizate
SevaaducelacunotinemitentuluiautorizaieiiInspectoratuluiteritorialnconstruciidataioranceperiilucrrilorde
construciiautorizate,utiliznduse"FormularulmodelF.13COMUNICAREprivindncepereaexecuieilucrrilor"(pentruuzul
administraieipublice),respectiv"FormularulmodelF.14COMUNICAREprivindncepereaexecuieilucrrilor"(pentruuzulISC)
puseladispoziiedeemitentulautorizaieimpreuncuautorizaia.
b)Amplasarea,lalocvizibil,aPanouluideidentificareainvestiiei
Sevoraplicaprevederilecuprinsenanexanr.8laprezentelenormemetodologice.
c)Anunareafinalizriilucrrilordeconstruciiautorizate
SevaaducelacunotinemitentuluiautorizaieiiInspectoratuluiteritorialnconstruciidataiorafinalizriilucrrilorde
construciiautorizate,utiliznduse"FormularulmodelF.15COMUNICAREprivindncheiereaexecuieilucrrilor"(pentruuzul
administraieipublice),respectiv"FormularulmodelF.16COMUNICAREprivindncheiereaexecuieilucrrilor"(pentruuzulISC)
puseladispoziiedeemitentulautorizaieimpreuncuautorizaia.
(2)Duprealizare,pentrupunereanfunciuneaobiectivuluideinvestiii,potrivitprevederilorlegalenvigoare,pringrija
investitorului/beneficiaruluiestenecesarrealizareaurmtoareloroperaiuni:
a)Regularizareataxeloricotelorlegale
nconformitatecuprevederileart.267alin.(14)lit.b)dinLegeanr.571/2003privindCodulfiscal,cumodificrilei
completrileulterioare,ncelmult15ziledeladatafinalizriilucrrilordeconstrucii,odatcuefectuarearecepieilaterminarea
lucrrilor,solicitantul(investitorul/beneficiarul)areobligaiadearegularizataxeleicotelelegale.nacestscop,
investitorul/beneficiarulareobligaiadeadeclaralaemitentulautorizaieivaloareafinal(rezultat)alucrrilorsepotprezenta
documenteledoveditoarenecesare.
Emitentulautorizaieivaaplicaprevederileart.267alin.(14)lit.c)id)dinLegeanr.571/2003privindCoduluifiscal,cu
modificrileicompletrileulterioareivantiinaInspectoratuldeStatnConstruciidesprefinalizareaexecuieilucrrilor,
precumivaloareafinalainvestiieiaacumafostcalculatlaefectuarearecepieilaterminarealucrrilorutiliznd
"FormularulmodelF.16COMUNICAREprivindncheiereaexecuieilucrrilor"(pentruuzulISC)
b)Declarareaconstruciilornvedereaimpunerii
Toateconstruciileproprietateparticularsedeclar,nvedereaimpunerii,laorganelefinanciareteritorialesaulaunitile
subordonateacestora,nconformitatecuprevederileLegiinr.571/2003privindCodulfiscal,cumodificrileicompletrile
ulterioare,precumialeart.39dinLege.
Datadobndiriicldirii,nvedereaimpunerii,sestabiletenconformitatecudispoziiileNormelormetodologicedeaplicareaLegii
nr.571/2003privindCodulfiscal,aprobateprinHotrreaGuvernuluinr.44/2004,pct.62privindCAPITOLULIIImpozituli
taxapecldirialTITLULUIIXImpoziteitaxelocaledinLegeaprivindCodulfiscalnr.571/2003,cumodificrileicompletrile
ulterioare.
c)Obinereaautorizaieipentrudesfurareauneiactivitieconomiceoriaautorizaieisanitaredefuncionare
Autorizaiapentrudesfurareauneiactivitieconomiceoriautorizaiasanitardefuncionare,dupcaz,seemitedeautoritatea
teritorialcompetent,ncondiiileprevederilorart.268alin.(1)i(2)dinLegeanr.571/2003privindCodulfiscal,cu
modificrileicompletrileulterioare.
prevederidinanexa8(NormeMetodologicedin2009)ladata23nov2009pentruArt.27dincapitolulIII

ANEXANr.8:
MODELPENTRUPANOUDEIDENTIFICAREAINVESTIIEI*)

ANTIER
vedere
N
deansamblua
LUCRU
obiectivului
Denumireaiadresaobiectivului.................................................................
Beneficiarulinvestiiei................................[denumireafirmei/numeleiprenumele]
Adresa:.......................................Tel./Fax:.................Email:............
Proiectantgeneral
Proiectantdearhitectur
.......................
................
[Denumireafirmei/Numeleiprenumele]
[Denumireafirmei/Numeleiprenumele]
Adresa:.......................................
Adresa:........................................
Tel./Fax:..............Email:..............
Tel./Fax:...............Email:..............
Proiectantdestructuri
Proiectantdeinstalaii
..........................
...........................
[Denumireafirmei/Numeleiprenumele]
[Denumireafirmei/Numeleiprenumele]
Adresa:.......................................
Adresa:........................................
Tel./Fax:..............Email:..............
Tel./Fax:...............Email:..............
ConstructorAntreprenorgeneral
Constructorpentrustructur
........................
........................
[Denumireafirmei/Numeleiprenumele]
[Denumireafirmei/Numeleiprenumele]
Adresa:.......................................
Adresa:........................................
Tel./Fax:..............Email:..............
Tel./Fax:...............Email:..............
Constructorpentruinstalaii
Constructorpentrunchideri/izolaii
............................
.....................................
[Denumireafirmei/Numeleiprenumele]
[Denumireafirmei/Numeleiprenumele]
Adresa:.......................................
Adresa:........................................
Tel./Fax:..............Email:..............
Tel./Fax:...............Email:..............
Autorizaiedeconstruire/desfiinareNr.____dindatade____________
Emisde.........................................................................................
cuNr._____________________dindatade_________________________
Termenuldeexecuiealucrrilor,prevzutnautorizaie.......................................
Datanceperiiexecuieilucrrilor..............................................................
Datafinalizriilucrrilor......................................................................
NOT:
1.Dateledemaisusvorfinscriseobligatoriuntrunpanoudeminimum60x90cm(litereleavndonlimedecelpuin5cm),
confecionatdinmaterialerezistentelaintemperiiiafiatlalocvizibilpetoatperioadalucrrilor.
2.Dateleprivindidentificareaproiectanilor/constructorilorsenscriunmsurancareproiectarea/execuiasuntrealizatedemai
mulioperatori.
3.Vedereadeansamblupoatefi:fotografiamachetei,operspectivsauofaadreprezentativ(principal)ainvestiiei.
___________
*
)ModelulpentrupanouldeidentificareainvestiieinlocuietemodelulstabilitprinanexalaOrdinulministruluilucrrilorpublicei
amenajriiteritoriuluinr.63/Ndin11august1998,careseabrog.
1.
Contraveniileprevzutelaart.26alin.(1),cuexcepiacelordelalit.h)l),seconstatisesancioneazdectre
compartimenteledespecialitatecuatribuiidecontrolaleautoritiloradministraieipublicelocalealemunicipiilor,sectoarelor
municipiuluiBucureti,oraeloricomunelor,pentrufaptelesvritenunitatealoradministrativteritorialsau,dupcaz,n
teritoriuladministrativalsectoarelormunicipiuluiBucureti,potrivitcompetenelordeemitereaautorizaiilorde
construire/desfiinare.
2.
Contraveniileprevzutelaart.26alin.(1)lit.h),i)ij)seconstatisesancioneazdectreorganeledecontrolale
InspectoratuluideStatnConstrucii.
3.
Calitateprocesual.Obligareaprtuluiladesfiinarealucrrilordeconstruciiexecutatenelegal,lacerereamunicipiului.
Admitereaexcepieilipseicalitiiprocesualeactive(art.27,Legeanr.50/1991)...citestemaideparte(14)
WoltersKluwer,Legeaprivindautorizareaexecutariilucrarilordeconstructiidin30mai2015,WoltersKluwer

Art.28
(1)Odatcuaplicareaamenziipentrucontraveniileprevzutelaart.26alin.(1)lit.a)
i b) se dispune oprirea executrii lucrrilor, precum i, dup caz, luarea msurilor de
ncadrare a acestora n prevederile autorizaiei sau de desfiinare a lucrrilor executate
fr autorizaie ori cu nerespectarea prevederilor acesteia, ntrun termen stabilit n
procesulverbaldeconstatareacontraveniei.
(ladata23nov2009Art.28,alin.(1)dincapitolulIIIreglementatdeArt.59dincapitolulIV,sectiunea1
dinNormeMetodologicedin2009)

prevederidinArt.59dincapitolulIV,sectiunea1(NormeMetodologicedin2009)ladata23nov2009pentruArt.
28,alin.(1)dincapitolulIII
Art.59:Intrareanlegalitate
(1)Organuldecontrolcareasancionatcontravenionalpentrufaptadeaseexecutalucrrideconstruciifrautorizaiesaucu
nclcareadispoziiiloracesteia,potrivitprevederilorart.28alin.(1)dinLege,pelngoprireaexecutriilucrrilor,areobligaia
deadispuneluareamsurilornecesarepentruncadrarealucrrilornprevederileautorizaiei,saudedesfiinarealucrrilor
executatefrautorizaie,ntruntermenpecarelvastabiliprinprocesulverbal.
(2)nvederearealizriiprevederiloralin.(1),potrivitLegii,autoritateaadministraieipublicecompetentsemitautorizaiade
construire/desfiinareareobligaiadeaanalizamodulncareconstruciacorespundereglementrilordindocumentaiilede
urbanismaprobatepentruzonadeamplasament,urmndsdispun,dupcaz,meninereasaudesfiinareaconstruciilor
realizatefrautorizaiesaucunclcareaprevederiloracesteia.
(3)nsituaiancareconstruciarealizatfrautorizaiedeconstruirentrunetecondiiileurbanisticedeintegrarencadrul
construitpreexistent,autoritateaadministraieipublicelocalecompetentepoateprocedalaemitereauneiautorizaiideconstruire
nvedereaintrriinlegalitate,ncoroborareculuareamsurilorlegalecareseimpun,numainbazaconcluziilorunuireferatde
expertiztehnicpentrucerinaesenialdecalitate"rezistenmecanicistabilitate"privindstareastructuriiderezistenn
stadiulfizicncareseaflconstrucia,precumipentrucerinaesenialdecalitate"securitatealaincendiu",numaidup
emitereaAcorduluidemediu,ncondiiilelegii.

(2)Decizia meninerii sau a desfiinrii construciilor realizate fr autorizaie de


construire sau cu nerespectarea prevederilor acesteia se va lua de ctre autoritatea
administraiei publice competente, pe baza planurilor urbanistice i a regulamentelor
aferente,avizateiaprobatencondiiilelegii,sau,dupcaz,deinstan.Pentrulucrri
ce se execut la cldirile prevzute la art. 3 lit. b) este necesar avizul Ministerului
CulturiiiCultelor.
(21)Pentru lucrrile aferente infrastructurii de transport de interes naional, decizia
meninerii sau a desfiinrii construciilor realizate fr autorizaie de construire sau cu
nerespectareaprevederiloracesteiasevaluadectreMinisterulTransporturilorpebaza
unor expertize tehnice ntocmite n condiiile legii sau, dup caz, de instana
judectoreasc.
(22)n vederea fundamentrii deciziei privitoare la meninerea sau desfiinarea
construciilorexecutatefrautorizaiedeconstruiresaucunerespectareaprevederilor
acesteia,rezultateleexpertizeitehnicesesupunaprobriiConsiliuluitehnicoeconomical
Ministerului Transporturilor pentru analiza conformitii lucrrilor executate cu proiectul
tehnic de execuie elaborat conform legii i cu respectarea condiiilor din acordul de
mediu sau punctul de vedere al autoritii competente emis cu respectarea legislaiei
privind protecia mediului. Decizia meninerii/desfiinrii construciilor se aprob prin
ordin al ministrului transporturilor i st la baza emiterii autorizaiilor de
construire/desfiinare.
(la data 18mar2016 Art. 28, alin. (2) din capitolul III completat de Art. IV, punctul 9. din Ordonanta
urgenta7/2016)

(3)Msura desfiinrii construciilor se aplic i n situaia n care, la expirarea


termenului de intrare n legalitate stabilit n procesulverbal de constatare a
contraveniei,contravenientulnuaobinutautorizaianecesar.
1.
Camsurprovizorie,organeledeurmrirepenalsesizateoriinstana,dupcaz,potdispune,petoatperioadaprocesului
penal,oprireaexecutriilucrrilor.
2.
Pelngsanciunilecontravenionale,instanapoatedispune:
oprireaexecutriilucrrilor
luareamsurilordencadrareaacestoranprevederileautorizaiei
luareamsurilordedesfiinarealucrrilorexecutatefrautorizaieoricunerespectareaprevederiloracesteia.
Aceastmsurseaplicinsituaiancare,laexpirareatermenuluideintrarenlegalitatestabilitnprocesulverbalde
constatareacontraveniei,contravenientulnuaobinutautorizaianecesar.
3.
Aciuneavndcaobiectoobligaiedeaface,ntemeiatpeprevederileart.27,art.28iart.32dinLegeanr.50/1991.Calitate
procesualactiv(art.27,art.28,art.32,Legeanr.50/1991)...citestemaideparte(14)
WoltersKluwer,Legeaprivindautorizareaexecutariilucrarilordeconstructiidin30mai2015,WoltersKluwer

Art.29

(la data 23nov2009 Art. 29 din capitolul III reglementat de Art. 72 din capitolul V din Norme
Metodologicedin2009)
(la data 23nov2009 Art. 29 din capitolul III reglementat de Art. 71 din capitolul V din Norme
Metodologicedin2009)

(1)Controlul statului n amenajarea teritoriului, urbanism i autorizarea executrii


lucrrilor de construcii se exercit de Inspectoratul de Stat n Construcii, pe ntregul
teritoriu al rii, i de inspectoratele teritoriale ale acestuia, care dispun msurile i
sanciunileprevzutedeprezentalege.
(2)Inspectoratul de Stat n Construcii i inspectoratele teritoriale pot dispune oprirea
executrii lucrrilor de construire sau de desfiinare, dup caz, atunci cnd constat c
acestea se realizeaz cu nclcarea dispoziiilor legale, a cerinelor privind asigurarea
calitiinconstrucii,frproiecttehnicoripebazaunorautorizaiinelegalemise.
(3)Inspectoratul de Stat n Construcii i inspectoratele teritoriale ncunotineaz
autoritatea administraiei publice pe teritoriul creia sa efectuat controlul i Ministerul
Transporturilor,dupcaz,asupraconstatrilorimsurilordispuse.naceastsituaie,
organele de control ale consiliilor judeene, locale sau ale Ministerului Transporturilor,
dup caz, au obligaia s urmreasc modul de conformare privind cele dispuse de
InspectoratuldeStatnConstrucii.
(la data 18mar2016 Art. 29, alin. (3) din capitolul III modificat de Art. IV, punctul 10. din Ordonanta
urgenta7/2016)
prevederidinArt.71dincapitolulV(NormeMetodologicedin2009)ladata23nov2009pentruArt.29dincapitolul
III
Art.71:Organedecontrol
[...]
(2)Potrivitprevederilorart.29dinLege,controlulstatuluinamenajareateritoriului,urbanismiautorizareaexecutriilucrrilor
deconstruciiseexercitpentregulteritoriualriidectreInspectoratuldeStatnConstrucii,caredispunemsurileiaplic
sanciunileprevzutedeLege.
prevederidinArt.72dincapitolulV(NormeMetodologicedin2009)ladata23nov2009pentruArt.29dincapitolul
III
Art.72:Abilitridecontrolaleorganeloradministraieipublicelocale
(1)Autoritileadministraieipublicelocale,prinorganelepropriicuatribuiidecontrol,potrivitlegii,auobligaiadeaorganizai
deaefectuapermanentaciunidecontrolviznddisciplinanautorizareperazaunitiiadministrativteritoriale,potrivit
competenelorstabilitedeLege,privind:
a)emitereaautorizaiilordeconstruire/desfiinare
b)executarealucrrilordeconstruciinumaipebazdeautorizaiivalabile
c)executarealucrrilordeconstruciicurespectareaprevederilorautorizaiilordeconstruire/desfiinareiaproiectelortehnice.
(2)naplicareaprevederiloralin.(1),arhitectulefaljudeului,mpreuncupersonalulmputernicitalcompartimentuluide
specialitatedinsubordineaacestuianconformitatecuatribuiileconferiteprinregulamentuldeorganizareifuncionarea
consiliuluijudeean,stabilitentemeiulprevederilorLegiinr.215/2001,coroboratecuprevederileart.27alin.(2)dinLege
urmrete,nunitileadministrativteritorialedeperazajudeului,respectareadisciplineinconstruciiprivindexecuialucrrilor
deconstruciinumaipebazaunorautorizaiideconstruire/desfiinare,precumirespectareadisciplineinurbanismiamenajarea
teritoriului,legatdeproceduradeautorizare.

Art.30
(la data 23nov2009 Art. 30 din capitolul III reglementat de Art. 70 din capitolul IV, sectiunea 3 din
NormeMetodologicedin2009)

(1)Cheltuielile pentru controlul statului n amenajarea teritoriului, urbanism i


autorizarea executrii lucrrilor de construcii se suport de ctre investitori, n valoare
echivalent cu o cot de 0,1 % din valoarea lucrrilor autorizate, cu excepia celor
prevzutelaart.3lit.b)ialcaurilordecult.
(2)Virarea sumelor stabilite conform dispoziiilor alin. (1) se face n contul
inspectoratelor teritoriale n construcii, judeene, respectiv al municipiului Bucureti,
dup caz, o dat cu transmiterea ntiinrii privind data nceperii lucrrilor, astfel cum
se prevede la art. 7 alin. (8). ntrzierea la plat a cotei prevzute la alin. (1) se
penalizeaz cu 0,15 % pe zi de ntrziere, fr a se depi suma datorat.
Disponibilitile la finele anului din veniturile extrabugetare se reporteaz n anul
urmtoriauaceeaidestinaie.
(3)Cota stabilit la alin. (1) se aplic i diferenelor rezultate din actualizarea valorii
lucrrilorautorizate,caresefaceodatcurecepialaterminarealucrrilor.
prevederidinArt.70dincapitolulIV,sectiunea3(NormeMetodologicedin2009)ladata23nov2009pentruArt.30
dincapitolulIII
Art.70:Coteulterioareautorizrii
(1)Potrivitprevederilorart.30dinLege,cheltuielilepentrucontrolulstatuluinamenajareateritoriului,urbanismiautorizarea
executriilucrrilordeconstruciisesuportdectreinvestitori,nvaloareechivalentcuocotde0,1%dinvaloarealucrrilor

autorizate,cuexcepiacelorprevzutelaart.3alin.(1)lit.b)dinLegeialcaurilordecult.Virareasumelorsefacencontul
InspectoratuluideStatnConstrucii,iarcopiadocumentuluideplatseanexeazla"FormularulmodelF.14COMUNICARE
privindncepereaexecuieilucrrilorISC"eliberatdeemitentmpreuncuautorizaiadeconstruire/desfiinarenconformitatecu
prevederileart.7alin.(8)dinLege.ntrzierealaplatacoteiprevzutesepenalizeazcu0,15%pezidentrziere,frase
depisumadatorat.Cotade0,1%dinvaloarealucrrilorautorizateseaplicidiferenelorrezultatedinactualizareaacesteia,
caresefaceodatcurecepialaterminarealucrrilor.
(2)nconformitatecudispoziiileart.40alin.(1)dinLegeanr.10/1995privindcalitateanconstrucii,cumodificrileulterioare,
investitoriisauproprietariiauobligaiadeaviralunarctreInspectoratuldeStatnConstruciiISCocotde0,70%din
cheltuielilepentruexecutareaconstruciilorialucrrilorprevzutelaart.2dinaceastlege.Calculul,moduldevirareasumelor,
precumicalcululpenalizrilorcorespunztorntrzierilorlaplatacotelorsefacepotrivitprevederilorLegiinr.10/1995.
1.
Autorizaiedeconstruire.Calitateaconstruciilor
[art.1alin.(1),art.30alin.(1),Legeanr.10/1995]
Potrivitart.1alin.(1)dinLegeanr.10/1995,calitateaconstruciiloresterezultantatotalitiiperformanelordecomportarea
acestoranexploatare,nscopulsatisfacerii,pentreagaduratdeexisten,aexigenelorutilizatoriloricolectivitiloriar
potrivitart.30alin.(1)dinaceeailege:Inspeciadestatnconstrucii,lucrripublice,urbanismiamenajareateritoriuluidin
cadrulMinisteruluiDezvoltriiRegionaleiTurismului,alturidealteorganisme,rspundedeexercitareacontroluluistatutuluicu
privirelaaplicareaunitaraprevederilorlegale,ndomeniulcalitiiconstruciilor,ntoateetapeleicomponentelesistemului
calitiinconstrucii.
(C.A.Bucureti,s.aVIIIacont.adm.ifisc.,decizianr.1764din2septembrie2010,nA.N.Ghica,Urbanismul.Autorizaiide
construire,certificatedeurbanismiavize.Practicjudiciar,EdituraHamangiu,Bucureti,2011,p.80)....citestemaideparte
(11)
WoltersKluwer,Legeaprivindautorizareaexecutariilucrarilordeconstructiidin30mai2015,WoltersKluwer

(ladata14oct2009Art.30^1dincapitolulIIIabrogatdeArt.I,punctul31.dinLegea261/2009)

Art.31
Dreptul de a constata contraveniile i de a aplica amenzile prevzute la art. 26 se
prescrientermende3anideladatasvririifaptei.
(ladata29iun2014Art.31dincapitolulIIImodificatdeArt.IdinLegea82/2014)

1.
Potrivitart.31dinLegeanr.50/1991,dreptuldeaconstatacontraveniileideaaplicaamenzileprevzutedeart.26seprescrie
ntermende3anideladatasvririifaptei.Acesttermenesteuntermenspecialdeprescripie,mailungdectcelepracticate
deobiceinmateriecontravenional.
2.
Destabilitnaceastsituaieestemomentulnceperiicursuluitermenuluideprescripie.Astfel,aufostexprimatemaimultepreri
nliteraturadespecialitate.
Saconsiderat20ccelcarefaceconstruciifrautorizaieestepusntrostarecontravenionalcesubzisttottimpulnclcrii
normelorprevzutenactulnormativprincaresestabileteisancioneazcontravenia.
nsenscontrar,saconsiderat21caceastconcepienupoatefiacceptatpentrucarducelaimprescriptibilitateaacestor
contravenii....citestemaideparte(13)
WoltersKluwer,Legeaprivindautorizareaexecutariilucrarilordeconstructiidin30mai2015,WoltersKluwer

Art.32
(1)n cazul n care persoanele sancionate contravenional au oprit executarea
lucrrilor, dar nu sau conformat n termen celor dispuse prin procesulverbal de
constatare a contraveniei, potrivit prevederilor art. 28 alin. (1), organul care a aplicat
sanciuneavasesizainstanelejudectoretipentruadispune,dupcaz:
a)ncadrarealucrrilornprevederileautorizaiei
b)desfiinareaconstruciilorrealizatenelegal.
(2)n cazul admiterii cererii, instana va stabili termenele limit de executare a
msurilorprevzutelaalin.(1).
(3)n cazul nerespectrii termenelor limit stabilite, msurile dispuse de instan, n
conformitatecuprevederilealin.(2),sevorducelandeplinirepringrijaprimarului,cu
sprijinul organelor de poliie, cheltuielile urmnd s fie suportate de ctre persoanele
vinovate.
(4)n situaiile prevzute la art. 24, organele de control vor putea cere organelor
judiciare s dispun msurile menionate la alin. (1). Organele de control competente,
potrivit legii, pot cere organelor de urmrire penal sesizate i, dup caz, instanei s
dispunoprireatemporaraexecutriilucrrilor,petotparcursulprocesuluipenal.
(la data 01feb2014 Art. 32, alin. (4) din capitolul III modificat de Art. 28, punctul 2. din titlul II din
Legea255/2013)

(5)Persoanelecareaubeneficiatdesubveniepentruconstruireauneilocuineipentru
care sa dispus msura prevzut la alin. (1) lit. b) vor restitui subveniile primite, cu
platadobnzilorlegalepentruperioadancareleaufolosit.

1.
Msurapecareodispuneinstanadeadispunereaducereanstareaanterioar(iniial)aconstruciilororiterenurilorare
caracterulmixtaluneipedepseiuneireparaiicivile.
2.
Acestlucruseconfirmiprinart.32dinLegeanr.50/1991princarepersoanelecareaubeneficiatdesubveniepentru
construireauneilocuinesauauneicasedevacanipentrucaresadispusdesfiinareaconstruciilor,cndacesteaaufost
executatefrautorizaiesaucunerespectareaprevederiloracesteiavorfiobligatesrestituiesubveniileprimite,cuplata
dobnzilorlegalepentruperioadancareleaufolosit.
Jurisprudennaional
3.
Edificareaconstruciilorpestelimitaautorizaiei.Oportunitateasancionriicudemolareaconstruciilor[art.32alin.(1),Legeanr.
50/1991art.1,Protocolulnr.1laConveniaeuropeanadrepturiloromului]...citestemaideparte(15)
WoltersKluwer,Legeaprivindautorizareaexecutariilucrarilordeconstructiidin30mai2015,WoltersKluwer

Art.33
(1)Prin excepie de la prevederile art. 32, construciile executate fr autorizaie de
construire pe terenuri aparinnd domeniului public sau privat al statului, ct i
construciile, lucrrile i amenajrile cu caracter provizoriu executate pe terenuri
aparinnd domeniului public sau privat al judeelor, municipiilor, oraelor i comunelor
vorputeafidesfiinatepecaleadministrativdeautoritateaadministraieipublicedepe
raza unitii administrativteritoriale unde se afl construcia, fr emiterea unei
autorizaii de desfiinare, fr sesizarea instanelor judectoreti i pe cheltuiala
contravenientului.
(la data 14oct2009 Art. 33, alin. (1) din capitolul III modificat de Art. I, punctul 32. din Legea
261/2009)
(ladata23nov2009Art.33,alin.(1)dincapitolulIIIreglementatdeArt.62dincapitolulIV,sectiunea2
dinNormeMetodologicedin2009)
prevederidinArt.62dincapitolulIV,sectiunea2(NormeMetodologicedin2009)ladata23nov2009pentruArt.
33,alin.(1)dincapitolulIII

Art.62:Desfiinareaconstruciilor/lucrrilorneautorizate,realizatepeterenuriaparinnddomeniuluipublicsauprivatalstatului,
orialunitiloradministrativteritoriale
(1)Construciile/lucrrileexecutatefrautorizaiedeconstruireinclusivlucrrileiamenajrilecucaracterprovizoriu
executatepeterenuriaparinnddomeniuluipublicsauprivatalstatului,judeelor,municipiilor,oraeloricomunelorvorputeafi
desfiinatepecaleadministrativ,potrivitprevederilorart.33alin.(1)i(4)dinLege,dectreautoritateaadministraieipublice
deperazaunitiiadministrativteritorialeundeseaflconstruciafremitereauneiautorizaiidedesfiinare,frsesizarea
instanelorjudectoretiipecheltuialacontravenientului.
[...]

(2)Procedura prevzut la alin. (1) se poate declana din oficiu de autoritatea


administraieipublicedeperazaunitiiadministrativteritorialeundeseaflconstrucia
sau la solicitarea proprietarului ori a administratorului legal al terenului aparinnd
domeniuluipublicsauprivatalstatului.
(ladata23nov2009Art.33,alin.(2)dincapitolulIIIreglementatdeArt.62dincapitolulIV,sectiunea2
dinNormeMetodologicedin2009)
prevederidinArt.62dincapitolulIV,sectiunea2(NormeMetodologicedin2009)ladata23nov2009pentruArt.
33,alin.(2)dincapitolulIII

Art.62:Desfiinareaconstruciilor/lucrrilorneautorizate,realizatepeterenuriaparinnddomeniuluipublicsauprivatalstatului,
orialunitiloradministrativteritoriale
[...]
(2)Proceduradedesfiinatepecaleadministrativprevzutlaalin.(1)sepunenaplicare,nconformitatecuprevederileart.33
alin.(2)dinLege,dectreautoritateaadministraieipublicedeperazaunitiiadministrativteritorialeundeseaflconstrucia,
carepoatedeclanadesfiinareadinoficiuorilasolicitareautilizatoruluilegalalterenuluiaparinnddomeniuluipublicsauprivat
alstatului.
[...]

(3)n cazul nendeplinirii de ctre autoritatea administraiei publice competente a


procedurii de desfiinare, n termen de 15 zile calendaristice de la data solicitrii
prevzute la alin. (2), proprietarul sau administratorul legal al terenului aparinnd
domeniului public ori privat al statului va putea trece de ndat la desfiinarea
construciilorexecutatefrautorizaiedeconstruire.
(ladata23nov2009Art.33,alin.(3)dincapitolulIIIreglementatdeArt.62dincapitolulIV,sectiunea2
dinNormeMetodologicedin2009)
prevederidinArt.62dincapitolulIV,sectiunea2(NormeMetodologicedin2009)ladata23nov2009pentruArt.
33,alin.(3)dincapitolulIII

Art.62:Desfiinareaconstruciilor/lucrrilorneautorizate,realizatepeterenuriaparinnddomeniuluipublicsauprivatalstatului,
orialunitiloradministrativteritoriale

[...]
(3)Potrivitprevederilorart.33alin.(3)dinLege,nsituaiancareautoritateaadministraieipublicecompetentenuducela
ndeplinireproceduradedesfiinarentermende15zilecalendaristicedeladatasolicitriiprevzutelaalin.(2),utilizatorullegal
alterenuluiaparinnddomeniuluipublicoriprivatalstatului,judeului,municipiului,orauluisaucomunei,dupcaz,vaputea
trecedendatladesfiinareaconstruciilorexecutatefrautorizaiedeconstruire.
[...]

(4)Prin excepie de la prevederile art. 32, construciile executate fr autorizaie de


construire pe terenuri aparinnd domeniului public sau privat al judeelor, oraelor ori
comunelor vor putea fi desfiinate pe cale administrativ de autoritatea administraiei
publice competente, fr sesizarea instanelor judectoreti i pe cheltuiala
contravenientului.
(ladata23nov2009Art.33,alin.(4)dincapitolulIIIreglementatdeArt.62dincapitolulIV,sectiunea2
dinNormeMetodologicedin2009)
prevederidinArt.62dincapitolulIV,sectiunea2(NormeMetodologicedin2009)ladata23nov2009pentruArt.
33,alin.(4)dincapitolulIII

Art.62:Desfiinareaconstruciilor/lucrrilorneautorizate,realizatepeterenuriaparinnddomeniuluipublicsauprivatalstatului,
orialunitiloradministrativteritoriale
(1)Construciile/lucrrileexecutatefrautorizaiedeconstruireinclusivlucrrileiamenajrilecucaracterprovizoriu
executatepeterenuriaparinnddomeniuluipublicsauprivatalstatului,judeelor,municipiilor,oraeloricomunelorvorputeafi
desfiinatepecaleadministrativ,potrivitprevederilorart.33alin.(1)i(4)dinLege,dectreautoritateaadministraieipublice
deperazaunitiiadministrativteritorialeundeseaflconstruciafremitereauneiautorizaiidedesfiinare,frsesizarea
instanelorjudectoretiipecheltuialacontravenientului.
[...]

(5)Pentru realizarea prevederilor alin. (1) autoritile publice competente pot contracta
efectuarea acestor servicii cu societi comerciale specializate n astfel de lucrri, n
condiiilelegii.
(ladata16oct2006Art.33dincapitolulIIImodificatdeArt.1,punctul4.dinLegea376/2006)
(ladata23nov2009Art.33,alin.(5)dincapitolulIIIreglementatdeArt.62dincapitolulIV,sectiunea2
dinNormeMetodologicedin2009)
prevederidinArt.62dincapitolulIV,sectiunea2(NormeMetodologicedin2009)ladata23nov2009pentruArt.
33,alin.(5)dincapitolulIII

Art.62:Desfiinareaconstruciilor/lucrrilorneautorizate,realizatepeterenuriaparinnddomeniuluipublicsauprivatalstatului,
orialunitiloradministrativteritoriale
[...]
(4)nvederearealizriilucrrilordedesfiinareprevzutelaalin.(1),ntemeiulprevederilorart.33alin.(5)dinLege,autoritile
administraieipublicecompetentepotcontractaefectuareaacestorservicii,ncondiiilelegii,cusocieticomercialespecializaten
astfeldelucrri.
Contenciosulprivindfolosireaterenurilor
1.
Dreptuldeconstruiregenereazunamplucontencios23deoarecevizeazmultipleinteresepublicei/sauprivate.Conflictelei
litigiilenmateriepotfimpritendoucategorii:
contenciosulprivindautorizaiadeconstruire
contenciosulprivindintereseleprilor.
2.
Contenciosulprivindautorizaiadeconstruireestedublu,datoritambivaleneloracesteiaciuniadministrative.Astfel,estevorba
despre:
contenciosuladministrativdirect
contenciosulcontravenionalipenal(administrativindirect).
3.
Contenciosuladministrativdirectestesupusregimuluijuridicgeneralalcontenciosuluiadministrativ.Sepoatefaceodifereniere
ntrecontenciosuldelegalitateicontenciosulnresponsabilitate....citestemaideparte(110)
WoltersKluwer,Legeaprivindautorizareaexecutariilucrarilordeconstructiidin30mai2015,WoltersKluwer

Art.34

(la data 23nov2009 Art. 34 din capitolul III reglementat de Art. 80 din capitolul VI, sectiunea 3 din
NormeMetodologicedin2009)

(1)Studiile de teren i documentaiile elaborate pentru realizarea investiiilor de orice


fel, a elementelor de infrastructur, de gospodrie comunal, precum i a lucrrilor de
amenajare a teritoriului i de urbanism studii i proiecte de sistematizare elaborate
nainte de 1990 la comanda fostelor consilii populare sau a altor instituii ale statului
suntirmnproprietatepublicajudeuluisauamunicipiilor,respectivamunicipiului
Bucureti.
(la data 14oct2009 Art. 34, alin. (1) din capitolul III modificat de Art. I, punctul 32. din Legea
261/2009)

(2)n nelesul prezentei legi, prin studiile i documentaiile menionate la alin. (1) se
nelege exemplarulmartor compus din piesele scrise: tema de proiectare, memorii
generale i pe specialiti, breviare de calcul, avizele i acordurile obinute, precum i
pieseledesenate.
(3)Arhivele cuprinznd studiile i documentaiile menionate la alin. (1), intrate, la
constituire,npatrimoniulsocietilorcomercialenfiinatepestructurafostelorunitide
proiectare judeene i din municipiul Bucureti, se gestioneaz, potrivit legii, de ctre
consiliilejudeenesaudectreprimriilemunicipiilor,respectivdePrimriaMunicipiului
Bucureti.
(la data 14oct2009 Art. 34, alin. (3) din capitolul III modificat de Art. I, punctul 32. din Legea
261/2009)

(4)Inventariereaarhivelorsefacedectrecomisiiconstituitenacestscopprinhotrri
ale consiliilor judeene, municipale, respectiv ale Consiliului General al Municipiului
Bucureti.
(la data 14oct2009 Art. 34, alin. (4) din capitolul III modificat de Art. I, punctul 32. din Legea
261/2009)

(5)Refuzul inventarierii i/sau al predrii studiilor i documentaiilor se sancioneaz


potrivitprevederilorLegiiArhivelorNaionalenr.16/1996,cumodificrileulterioare.
(6)nsituaiarefuzuluipredriiarhivelor,consiliilejudeene,municipalei/sauPrimria
Municipiului Bucureti, dup caz, se vor adresa n termen de 90 de zile instanelor
judectoreti,carevorsoluionacererilenprocedurdeurgen,potrivitlegii.Aciunea
ninstanestescutitdetaxadetimbru.
(la data 14oct2009 Art. 34, alin. (6) din capitolul III modificat de Art. I, punctul 32. din Legea
261/2009)

(7)Accesul persoanelor fizice sau al reprezentanilor persoanelor juridice la arhivele


cuprinznd documentaiile prevzute la alin. (1), precum i la documentaiile de
urbanism elaborate ulterior acestora i gestionate de administraiile publice locale, n
vedereantocmiriidocumentaiilortehnice,estenengrditisestabileteprinhotrre
aconsiliuluijudeean,municipal,respectivaConsiliuluiGeneralalMunicipiuluiBucureti.
(la data 14oct2009 Art. 34, alin. (7) din capitolul III modificat de Art. I, punctul 32. din Legea
261/2009)
prevederidinArt.80dincapitolulVI,sectiunea3(NormeMetodologicedin2009)ladata23nov2009pentruArt.34
dincapitolulIII
Art.80:Bancadedatealeautoritiloradministraieipublice
(1)Bncilededatealeautoritiloradministraieipublicejudeene/localereprezintsistemulinformaionalcarearelabaz
studiiledeterenidocumentaiileelaboratepentrurealizareainvestiiilor,deoricefel,aelementelordeinfrastructur,de
gospodriecomunal,precumialucrrilordeamenajareateritoriuluiideurbanismstudiiiproiectedesistematizare
elaboratenaintede1990lacomandafostelorconsiliipopularesauaaltorinstituiialestatuluicare,potrivitprevederilorart.34
alin.(1)dinLege,suntirmnproprietatepublicajudeuluisauamunicipiilor,respectivamunicipiuluiBucureti.
(2)Bancadedateareelelortehnicoedilitare,partecomponentastudiilordeterensauadocumentaiilorprevzutelaalin.(1),
dupcaz,reprezintsistemulinformaionalcarearelabazdatedincadastrulgeneralidincadastreledespecialitate,care
servesclaformulareastrategiilorglobalealeteritoriiloradministrative,ncorelarecuprogramelededezvoltareaadministraiei
publicelocale,latoatenivelurile.
(3)Pentruconstituireabnciidedate,toiposesoriidereeletehnicoedilitare,supraisubteraneauobligaiadeaconstitui
bncilededatealereelelortehnicoedilitarepecareleadministreazi,ntemeiuldispoziiilorart.45alin.(6)dinLege,s
transmitautoritiloradministraieipublicejudeene,respectivamunicipiuluiBucuretiplanurilecadastralecuprinzndtraseele
reelelorexistentepeteritoriuljudeuluiiallocalitilor,respectivalmunicipiuluiBucureti.Acesteplanurivorfipuseladispoziia
tuturorprimriilormunicipiilor,oraeloricomunelor,respectivprimriilorsectoarelormunicipiuluiBucuretinacrorraz
administrativteritorialsuntsituatereeleletehnicoedilitare,dectreautoritileadministraieipublicejudeene,respectiva
municipiuluiBucureti.
(4)Dateleiinformaiilespecificefiecruitipdereeatehnicoedilitarreprezintsuportuldebazalconstituiriibncilordedate
lanivelulfiecreiautoritipublicejudeene/localei,totodat,asiguraplicareamsurilorprevzutedelegereferitorla
amplasarea,proiectareaiautorizareaexecutriilucrrilordeconstrucii.
(5)Regiileautonome,persoanelejuridice,precumisocietilecomercialenfiinatepestructurafostelorunitideproiectare
judeeneidinmunicipiulBucureti,careaungestiune,potrivitLegii,administrareareelelortehnicoedilitare,respectivarhivele
cuprinzndstudiileidocumentaiilemenionatelaalin.(1),auobligaiadeaprocedalapunerealorladispoziieconsiliilor
judeene,primriilormunicipiilor,respectivPrimrieiMunicipiuluiBucureti,cutitlugratuit,pebazdeprotocoldetransferde
gestiune,nvedereatransferuluidegestiune,potrivitprevederilorart.34alin.(3)dinLege.
(6)nconformitatecuprevederileart.34alin.(4)dinLege,nvedereaefecturiitransferuluidegestiuneprevzutlaalin.(5),
inventariereaarhivelorinclusivevidenaireprezentareapeplanuriihriatuturorreeleloredilitaresubteranei/sau
supraterane,inclusivaconstruciiloriamenajrilortehniceaferentedinintravilanulfiecreilocaliti,precumidinteritoriul
administrativalacesteiasevafacedectrecomisiiconstituitenacestscopprinhotrrialeconsiliilorjudeene,municipale,
respectivaleConsiliuluiGeneralalMunicipiuluiBucureti.

(7)Reeleletehnicoedilitare,caresuntcuprinsencadrularhivelorprevzutelaalin.(5)cuprind:
a)reeledealimentarecuap
b)canalizri
c)reeledetransportialimentarecuenergieelectric
d)reeledetermoficare
e)reeledetransportidistribuiegazenaturale
f)reeledecomunicaii.
(8)Reeleletehnicoedilitare,inclusivconstruciileiamenajriletehnice,sereprezintpeunplan(scara1:500/1:1.000/1:2.000
pentruintravilan,respectiv1:2.000/1:5.000pentruextravilan),extrasdinplanultopograficdebazsau,dupcaz,planul
cadastralpentrufiecarelocalitate,respectivsectoralmunicipiuluiBucureti,npartefolosindsemneleconvenionalespecifice
fiecruitipdereea.
(9)nvedereaefecturiitransferuluidegestiuneprevzutlaalin.(5),planurilerealizateconformprevederiloralin.(8),nsoitede
fieletehnicepetipuridereea,senregistreazpesuportmagneticntrunformatcompatibilcusistemeleinformaticede
gestiunetipGIS.
(10)Potrivitprevederilorart.34alin.(7)dinLege,nvedereadocumentriipentruntocmireadocumentaiilortehnicede
urbanismideexecuieaccesulpersoanelorfizicesaualreprezentanilorpersoanelorjuridicelaarhivelecuprinznd
documentaiileprevzutelaalin.(1)(5),precumiladocumentaiiledeurbanismgestionatedeadministraiilepublicelocalen
condiiileprevederiloralin.(5),estenengrditisestabileteprinhotrreaconsiliuluijudeean,aconsiliuluimunicipal,
respectivaConsiliuluiGeneralalMunicipiuluiBucureti.
Art.81:Formedeperfecionareapregtiriiprofesionale
(1)Autoritileadministraieipublicelocale/judeene/centraleemitentealecertificatelordeurbanismiautorizaiilorde
construire/desfiinare,auobligaiasasigurepregtireaiperfecionareaprofesionalapersonaluluistructurilordespecialitate
dincadrulaparatuluipropriu.
(2)naplicareaprevederiloralin.(1),autoritilevorasiguraparticipareaperiodicapersonalului,laprogrameialteformede
instruireadecvatedomeniilordeactivitate,privindpregtireai/sauperfecionareaacestora,potrivitlegii,organizatede
organismealeadministraieipublicecentralesaulocale,deinstituiidenvmntsuperior,asociaiiprofesionale,precumide
alteorganizaiideprofil.
(3)nvederearealizriiacesteiexigeneuniversitiletehnicecuprofildeconstrucii,instalaiipentruconstrucii,arhitecturi
urbanism,asociaiileprofesionalealeinginerilorconstructoriiinginerilorinstalatori,alearhiteciloriurbanitilor,alteorganisme
cuactivitatendomeniuabilitatencondiiilelegii,precumiconsiliilejudeenepotorganiza,dupcaz,programedeformare
specializatnadministraiapublic,programedespecializarepostuniversitar,programedeperfecionaredescurtdurat,
cursuripostuniversitarepentruarhiteciialtecadrecupregtiresuperioardindomeniulurbanismului,construciilori
instalaiilorpentruconstrucii,cursurideperfecionarepentrucadrecupregtiremediendomeniulurbanismului,arhitecturiii
construciilor/instalaiilor.

Art.35
(1)n condiiile prezentei legi, descrierea faptei ce constituie contravenie se face cu
indicarealocului,dateiioreiconstatrii,nconformitatecudispoziiileart.31.
(2)mpotriva procesuluiverbal de constatare i sancionare a contraveniei se poate
face plngere n termen de 15 zile de la data nmnrii sau comunicrii acestuia.
Plngereasuspendexecutareasanciuniiamenzii,darnususpendmsuradeoprirea
executrii lucrrilor, dispus o dat cu aplicarea sanciunii contravenionale n condiiile
art. 28 alin. (1) i ale art. 29 alin. (2). De asemenea, plngerea nu suspend msura
desfiinrii n condiiile art. 33 alin. (1) a lucrrilor de construcii executate fr
autorizaiepeterenuriaparinnddomeniuluipublicsauprivataljudeelor,municipiilor,
oraelor sau comunelor ori a construciilor, lucrrilor i amenajrilor cu caracter
provizoriu executate pe terenuri aparinnd domeniului public sau privat al judeelor,
municipiilor, oraelor ori comunelor al cror termen prevzut prin autorizaie este
expirat,dispusncondiiileart.28alin.(1).
(la data 14oct2009 Art. 35, alin. (2) din capitolul III modificat de Art. I, punctul 32. din Legea
261/2009)

(3)nmsurancareprinprezentalegenusedispunealtfel,suntaplicabileprevederile
OrdonaneiGuvernuluinr.2/2001privindregimuljuridicalcontraveniilor,aprobatcu
modificriicompletriprinLegeanr.180/2002,cumodificrileulterioare,cuexcepia
dispoziiilorart.28i29.**)
1.
Articolul35reglementeazplngereanmateriecontravenionalndomeniulconstruciilor.Astfel,descriereafapteiceconstituie
contraveniesefacecuindicarealocului,dateiioreiconstatrii.
2.
mpotrivaprocesuluiverbaldeconstatareisancionareacontravenieisepoatefaceplngerentermende15ziledeladata
nmnriisaucomunicriiacestuia.
3.
Plngereanususpendmsuradesfiinriincondiiileart.33alin.(1)alucrrilordeconstruciiexecutatefrautorizaiepe
terenuriaparinnddomeniuluipublicsauprivataljudeelor,municipiilor,oraelorsaucomunelororiaconstruciilor,lucrrilori
amenajrilorcucaracterprovizoriuexecutatepeterenuriaparinnddomeniuluipublicsauprivataljudeelor,municipiilor,
oraelororicomuneloralcrortermenprevzutprinautorizaieesteexpirat,dispusncondiiileart.28alin.(1)....citestemai
departe(14)
WoltersKluwer,Legeaprivindautorizareaexecutariilucrarilordeconstructiidin30mai2015,WoltersKluwer

CAPITOLULIV:Dispoziiifinaleitranzitorii

Art.36
(1)Persoanelefiziceijuridice,carebeneficiazdeterenncondiiileprezenteilegi,sunt
obligatessoliciteemitereaautorizaieideconstruireisnceapconstruciantermen
decelmultunandeladataobineriiactuluideconcesionareaterenului.
(2)n caz de nclcare a obligaiei prevzute la alin. (1) concesionarea i pierde
valabilitatea.
1.
Concesionarulterenuluipentruconstruciiestendrituitssoliciteactuladministrativ,ncondiiileLegiinr.50/1991,dararei
obligaiassoliciteemitereaautorizaieideconstruireisnceapconstruciantermendecelmultunandeladataobinerii
actuluideconcesionareaterenului.
2.
Consecinelenerespectriiacestuitermensuntpierdereavalabilitiiautorizaieideconstruire.
WoltersKluwer,Legeaprivindautorizareaexecutariilucrarilordeconstructiidin30mai2015,WoltersKluwer

Art.37
(1)Persoanelefiziceijuridicecarerealizeazlucrrideconstruciincondiiileprezentei
legiauobligaiadeaexecutaintegrallucrrilepnlatermenulprevzutnautorizaie.
(2)Lucrrile de construcii autorizate se consider finalizate dac sau realizat toate
elementeleprevzutenautorizaieidacsaefectuatrecepialaterminarealucrrilor.
Efectuarea recepiei la terminarea lucrrilor este obligatorie pentru toate tipurile de
construcii autorizate, inclusiv n situaia realizrii acestor lucrri n regie proprie.
Recepia la terminarea lucrrilor se face cu participarea reprezentantului administraiei
publice,desemnatdeemitentulautorizaieideconstruire.
(ladata19mar2006Art.37,alin.(2)dincapitolulIVmodificatdeArt.I,punctul7.dinLegea52/2006

(3)La terminarea lucrrilor, beneficiarul autorizaiei de construire are obligaia s


regularizezetaxapentruautorizaiadeconstruire,potrivitlegii.
(4)O dat cu regularizarea taxei prevzute la alin. (3), beneficiarii autorizaiilor de
construirevorregularizaicelelaltecoteprevzutedelege.
(5)Construciile executate fr autorizaie de construire sau cu nerespectarea
prevederilor acesteia, precum i cele care nu au efectuat recepia la terminarea
lucrrilor, potrivit legii, nu se consider finalizate i nu pot fi intabulate n cartea
funciar. n aceast situaie se aplic n continuare sanciunile prevzute de lege.
Construciilerealizatenaintede1august2001,careestedataintrriinvigoareaLegii
nr.453/2001pentrumodificareaicompletareaLegiinr.50/1991privindautorizarea
executrii lucrrilor de construcii i unele msuri pentru realizarea locuinelor, se
intabuleaz, n lipsa autorizaiei de construire, n baza certificatului de atestare fiscal
prin care se atest achitarea tuturor obligaiilor fiscale de plat datorate autoritii
administraiei publice locale n a crei raz se afl situat construcia, precum i a
documentaieicadastrale.ncazulncareconstruciilenusuntnregistratelaautoritatea
administraiei publice locale competente, acestea se nregistreaz dac se achit
impozitul aferent pe ultimii 5 ani anteriori depunerii declaraiei fiscale, inclusiv pentru
anulncurs.
(ladata02mai2013Art.37,alin.(5)dincapitolulIVmodificatdeArt.IdinLegea127/2013)
(la data 02mai2013 Art. 37, alin. (5) din capitolul IV a se vedea referinte de aplicare din Art. II din
Legea127/2013)
1.
Articolul37consacrprincipiulcexistenajuridicaconstrucieiiimplicitdreptuldeproprietateasupraacesteiasenaten
momentulrecepieiconstrucieiiintabulriincarteafunciar.
2.
Persoanelefiziceijuridicecarerealizeazlucrrideconstruciiauobligaiadeaexecutaintegrallucrrilepnlatermenul
prevzutnautorizaie.
3.
Lucrriledeconstruciiautorizateseconsiderfinalizatedacndeplinescdoucondiiicumulative:
saurealizattoateelementeleprevzutenautorizaiei
saefectuatrecepialaterminarealucrrilor.
4.

Recepialaterminarealucrriloresteobligatoriepentrutoatetipuriledeconstruciiautorizate,inclusivnsituaiarealizriiacestor
lucrrinregieproprie....citestemaideparte(110)
WoltersKluwer,Legeaprivindautorizareaexecutariilucrarilordeconstructiidin30mai2015,WoltersKluwer

Art.38
(1)Sunt de utilitate public lucrrile privind construciile care nu mai pot fi finalizate
conformprevederilorautorizaieideconstruire,inclusivterenurileaferenteacestora.
(2)nvederearealizriilucrrilorprevzutelaalin.(1),autoritateaadministraieipublice
locale pe teritoriul creia se afl construciile va aplica prevederile Legii nr. 33/1994
privind exproprierea pentru cauz de utilitate public, iar imobilele pot fi trecute din
proprietateapublicnproprietateaprivativalorificate,ncondiiilelegii.
1.
Autorizareaexecutriialtorconstruciipeterenuricareaufostrezervatenplanurideamenajareateritoriului,pentrurealizarea
delucrrideutilitatepublic,esteinterzis.
2.
Autorizareaexecutriilucrrilordeutilitatepublicsefacepebazadocumentaieideurbanismsaudeamenajareateritoriului,
aprobateconformlegii.
3.
Articolul38reglementeazsituaialucrrilordeutilitatepublicprivindconstruciilecarenumaipotfifinalizateconform
prevederilorautorizaieideconstruire,inclusivterenurileaferenteacestora.AcestoralesuntaplicabileprevederileLegiinr.
33/1994privindexpropriereapentrucauzdeutilitatepublic.
WoltersKluwer,Legeaprivindautorizareaexecutariilucrarilordeconstructiidin30mai2015,WoltersKluwer

Art.39
Toate construciile proprietate particular, realizate n condiiile prezentei legi, se
declar, n vederea impunerii, la organele financiare teritoriale sau la unitile
subordonate acestora, dup terminarea lor complet i nu mai trziu de 15 zile de la
dataexpirriitermenuluiprevzutnautorizaiadeconstruire.
Art.40
(1)ncazulcndntrocldireserealizeazmaimulteapartamenteisuprafeelocative
cualtdestinaie,proprietariiacestoradobndesciocotpartedeproprietateasupra
tuturor prilor de construcie i instalaii, precum i asupra tuturor dotrilor care, prin
natura lor, nu se pot folosi dect n comun, indiferent de tronsonul, scara sau etajul la
careestesituatproprietatealor.
(2)O dat cu dreptul de proprietate asupra construciilor, n situaia celor realizate n
cldiricumaimulteapartamente,proprietaruldobndeteiocotpartedindreptulde
concesiune asupra terenului aparinnd domeniului privat al statului sau al unitilor
administrativteritoriale.
(3)Cotelepri prevzute la alineatele precedente se determin proporional cu
suprafaautilalocuinelor,acaselordevacanoriasuprafeelorcualtdestinaiedin
cldire,dupcaz.
(la data 14oct2009 Art. 40, alin. (3) din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 32. din Legea
261/2009)
1.
ncazulcndntrocldireserealizeazmaimulteapartamenteisuprafeelocativecualtdestinaie,proprietariiacestora
dobndesciocotpartedeproprietateasupratuturorprilordeconstrucieiinstalaii,precumiasupratuturordotrilorcare,
prinnaturalor,nusepotfolosidectncomun,indiferentdetronsonul,scarasauetajullacareestesituatproprietatealor(ase
vedeaiart.646iurm.C.civ.privindcoproprietateaforat).
2.
Odatcudreptuldeproprietateasupraconstruciilor,nsituaiacelorrealizatencldiricumaimulteapartamente,proprietarul
dobndeteiocotpartedindreptuldeconcesiuneasupraterenuluiaparinnddomeniuluiprivatalstatuluisaualunitilor
administrativteritoriale.
Atenie!
Coteleprisedeterminnfunciedesuprafaautilalocuinelor,acaselordevacanoriasuprafeelorcualtdestinaiedin
cldire....citestemaideparte(12)
WoltersKluwer,Legeaprivindautorizareaexecutariilucrarilordeconstructiidin30mai2015,WoltersKluwer

Art.41
Dreptul de concesiune asupra terenului se transmite n caz de succesiune sau de
nstrinare a construciei pentru a crei realizare acesta a fost constituit, n aceleai
condiiisetransmiteiautorizaiadeconstruire.
1.

Potrivitprevederilorart.41dinLegeanr.50/1991dreptuldeconcesiuneasupraterenuluisetransmitencazdesuccesiunesau
denstrinareaconstrucieipentruacreirealizareacestaafostconstituit.
2.
Transmitereadreptuluideconcesiuneopereaznmomentulncheieriicontractuluiautenticdevnzarecumprareprincarese
nstrineazdreptuldeproprietateasupraimobilului,nacelmomentfiindtransmisifolosinacoteipridinterenulaferent
construciei.
3.
ContractdeconcesiunencheiatsubimperiulLegiinr.50/1991.Regimjuridic(art.41,Legeanr.50/1991)
Potrivitprevederilorart.41dinLegeanr.50/1991dreptuldeconcesiuneasupraterenuluisetransmitencazdenstrinarea
construcieipentruacreirealizareacestaafostconstituit....citestemaideparte(13)
WoltersKluwer,Legeaprivindautorizareaexecutariilucrarilordeconstructiidin30mai2015,WoltersKluwer

Art.42

(la data 23nov2009 Art. 42 din capitolul IV reglementat de Art. 69 din capitolul IV, sectiunea 3 din
NormeMetodologicedin2009)

(1)Autorizaiadeconstruirepentrulucrriledeintervenienscopulasigurriicerinelor
de rezisten, stabilitate i siguran n exploatare a construciilor asupra crora au
intervenitfactoridistructivideoriginenaturalsauumanseemitepentruconsolidarea
ntregiiconstrucii.
(ladata23nov2009Art.42,alin.(1)dincapitolulIVreglementatdeArt.17dincapitolulI,sectiunea4
dinNormeMetodologicedin2009)
prevederidinArt.17dincapitolulI,sectiunea4(NormeMetodologicedin2009)ladata23nov2009pentruArt.42,
alin.(1)dincapitolulIV

Art.17:Autorizareaexecutriilucrrilornregimdeurgen
[...]
(5)Potrivitprevederilorart.42alin.(1)dinLege,autorizaiadeconstruirepentrulucrriledeintervenienscopulasigurrii
cerineloresenialederezisten,stabilitateisigurannexploatareaconstruciilorasupracroraauintervenitfactoridistructivi
deoriginenaturalsauumanseemitepentruconsolidareantregiiconstrucii.
[...]

(2)Emiterea autorizaiei de construire/desfiinare n vederea executrii lucrrilor de


intervenie n prim urgen pentru punerea n siguran a construciilor existente,
inclusiv a instalaiilor aferente, care prezint pericol public, indiferent de destinaie,
precum i a lucrrilor la lcauri de cult ori la monumente istorice clasate ori aflate n
cursdeclasare,indiferentdeproprietar,cuexcepiacelorncaresedesfoaractiviti
comerciale,estescutitdetaxadeautorizare.
(la data 14oct2009 Art. 42, alin. (2) din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 33. din Legea
261/2009)
prevederidinArt.69dincapitolulIV,sectiunea3(NormeMetodologicedin2009)ladata23nov2009pentruArt.42
dincapitolulIV
Art.69:Taxenproceduradeautorizare
(1)Pentruemitereacertificatuluideurbanismiaautorizaieideconstruire/desfiinaresolicitantuldatoreaztaxectre
autoritateaadministraieipublicejudeene/localeemitente,caresestabilescnconformitatecuprevederileart.267dinLegeanr.
571/2003privindCodulfiscal,cumodificrileicompletrileulterioare,precumialenormelormetodologicedeaplicarea
acesteia.Proceduraderegularizareaacestortaxeestereglementat,deasemenea,prinLegeanr.571/2003.
(2)Bazadecalculpentrudeterminareavaloriiautorizatealucrrilordeconstruciiiinstalaiiaferenteacestoraestecea
evideniatlacapitolul4Cheltuielipentruinvestiiadebaz,subcapitolul4.1.Construciiiinstalaii,nconformitatecu
Metodologiaprivindelaborareadevizuluigeneralpentruobiectivedeinvestiiiilucrrideintervenii,aprobatprinHotrrea
Guvernuluinr.28/2008privindaprobareaconinutuluicadrualdocumentaieitehnicoeconomiceaferenteinvestiiilorpublice,
precumiastructuriiimetodologieideelaborareadevizuluigeneralpentruobiectivedeinvestiiiilucrrideintervenii,
coroboratcuprevederileCapitoluluiVTaxapentrueliberareacertificatelor,avizeloriaautorizaiilor,punctele131146din
Titlul9alNormelormetodologicedeaplicareaLegiinr.571/2003privindCodulfiscal,aprobateprinHotrreaGuvernuluinr.
44/2004,cureferirelaaplicareaprevederilorart.267dinLegeanr.571/2003privindCodulfiscal.
(3)Valoareaautorizatalucrrilordeorganizareaexecuieilucrrilor(organizaredeantier)vaaveacabazdecalculCapitolul
5Altecheltuieli,subcapitolul5.1Organizaredeantier,pct.5.1.1.Lucrrideconstruciiiinstalaiiaferenteorganizriide
antier,nconformitatecuMetodologiaprivindelaborareadevizuluigeneralpentruobiectivedeinvestiiiilucrrideintervenii,
aprobatprinHotrreaGuvernuluinr.28/2008privindaprobareaconinutuluicadrualdocumentaieitehnicoeconomice
aferenteinvestiiilorpublice,precumiastructuriiimetodologieideelaborareadevizuluigeneralpentruobiectivedeinvestiiii
lucrrideintervenii.
(4)Prinexceptaredelaprevederilealin.(1),potrivitdispoziiilorart.42alin.(2)dinLege,emitereaautorizaieide
construire/desfiinarenvedereaexecutriilucrrilordeintervenienprimurgenpentrupunereansiguranaconstruciilor
existente,inclusivainstalaiiloraferente,careprezintpericolpublic,indiferentdedestinaie,precumialucrrilorlalcauride
cultorilamonumenteistoriceclasateoriaflatencursdeclasare,indiferentdeproprietar,estescutitdelaplatataxelorde
autorizare.Dacncldirilecustatutdemonumentsedesfoaractiviticomerciale,scutireadelaplatataxeideautorizarenu
seaplic.
Art.17alin.(5)dinNormeleMetodologicedin12octombrie2009deaplicareaLegiinr.50/1991privindautorizareaexecutrii
lucrrilordeconstrucii(Ordinulnr.839/2009):
Potrivitprevederilorart.42alin.(1)dinLege,autorizaiadeconstruirepentrulucrriledeintervenienscopulasigurriicerinelor

esenialederezisten,stabilitateisigurannexploatareaconstruciilorasupracroraauintervenitfactoridistructivide
originenaturalsauumanseemitepentruconsolidareantregiiconstrucii.
WoltersKluwer,Legeaprivindautorizareaexecutariilucrarilordeconstructiidin30mai2015,WoltersKluwer

Art.43
Prinexcepiedelaprevederileart.4,autorizareaexecutriilucrrilordeconstrucii:

(ladata23nov2009Art.43,literaA.dincapitolulIVreglementatdeArt.57dincapitolulIV,sectiunea1
dinNormeMetodologicedin2009)

a)cucaracterspecial,inclusivceleexecutatelaconstruciileprevzutelaart.3alin.(1)
lit. b), se face de ctre instituiile din sistemul de aprare, ordine public i securitate
naional, n baza unor proceduri comune stabilite mpreun cu Ministerul Dezvoltrii
RegionaleiAdministraieiPubliceiMinisterulCulturii,ncondiiilelegii
(la data 18iul2016 Art. 43, litera A. din capitolul IV modificat de Art. 1, punctul 10. din Legea
148/2016)
prevederidinArt.57dincapitolulIV,sectiunea1(NormeMetodologicedin2009)ladata23nov2009pentruArt.
43,literaA.dincapitolulIV

Art.57:Autorizarealucrrilorcucaractermilitar
Autorizareaexecutriilucrrilordeconstruciicucaractermilitarseface,ntemeiuldispoziiilorart.43lit.a)dinLege,dectre
ministereleicelelalteorganedespecialitatealeadministraieipublicecentraleinteresate,nconformitatecuprevederileart.8
alin.(4)lit.c),nbazaunorproceduristabilitempreuncuMinisterulDezvoltriiRegionaleiLocuineiiaprobateprinordine
comune.

(ladata23nov2009Art.43,literaB.dincapitolulIVreglementatdeArt.58dincapitolulIV,sectiunea1
dinNormeMetodologicedin2009)

b)aferente infrastructurii de transport de interes naional se face de ctre Ministerul


Transporturilor, prin direcia de specialitate, cu respectarea prevederilor legale n
domeniulautorizriiconstruciilor.
(la data 18mar2016 Art. 43, litera B. din capitolul IV modificat de Art. IV, punctul 11. din Ordonanta
urgenta7/2016)
prevederidinArt.58dincapitolulIV,sectiunea1(NormeMetodologicedin2009)ladata23nov2009pentruArt.
43,literaB.dincapitolulIV

Art.58:Autorizareaexecutriilucrriloraferenteinfrastructuriidetransportrutierdeinteresnaional
Autorizareaexecutriilucrrilordeconstruciiaferenteinfrastructuriidetransportrutierdeinteresnaionalseface,ntemeiul
prevederilorart.43lit.b)dinLege,dectreMinisterulTransporturiloriInfrastructurii,nconformitatecuprevederileart.8alin.
(4)lit.b),nbazacertificatelordeurbanismemisedepreediniiconsiliilorjudeene/PrimarulGeneralalMunicipiuluiBucureti,
precumicurespectareaprevederilorlegalenvigoareprivindunelemsuriprealabilelucrrilordeconstruciededrumuride
interesnaional,judeeanilocal.
1.
Autorizaiedeconstruireauneiantenedeemisierecepiepentrutelefoniemobil.Motivedenulitate(art.43,Anexa1.pct.2.5.6,
Legeanr.50/1991art.31,H.G.nr.525/1996)
Autorizareaconstruiriiuneiantenedeemisierecepiepentrutelefoniamobiltrebuiesrespectecondiiilegeneraledeautorizare
referitoarelaacordullocatoruluispaiului,alvecinilor,precumipeaceleareferitoarelaregimulnlimiicldirilor.
Pentruafinecesaracordulvecinilornuestenecesarcapoluareanoxe,zgomot,vibraiiprodusdenouaconstrucies
producefectenegativeasuprasntiipopulaiei,fiinddoarnecesarcaaceastasexiste,iarcmpurileelectromagneticeemise
reprezintoasemeneapoluare.
Anteneledeemisierecepiepentrutelefoniamobiloperatprinsocieticomercialenusuntconstruciicucaracterspecial,
neavndcaractermilitar,astfelnct,naprecierealegalitiiautorizriiconstruiriilor,elenuvorfiexceptatedelanecesitatea
ndepliniriicondiiilorgeneralereferitoarelanlime....citestemaideparte(11)
WoltersKluwer,Legeaprivindautorizareaexecutariilucrarilordeconstructiidin30mai2015,WoltersKluwer

Art.431
(1)Publicul are dreptul s participe efectiv i din timp la procedura de autorizare a
executriilucrrilordeconstrucii,ssedocumentezeistransmitcomentariiiopinii
autoritilor administraiei publice locale competente, naintea lurii unei decizii asupra
cererii pentru autorizarea executrii lucrrilor de construcii aferente investiiei pentru
care autoritatea competent pentru protecia mediului a stabilit necesitatea evalurii
efecteloracesteiaasupramediului.
(2)Informarea i consultarea publicului se realizeaz n conformitate cu prevederile
legislaiei privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice i private asupra
mediului.
1.
CertificatdeurbanismemisnaintedepublicareaO.U.G.nr.214/2008princaresaintrodusart.431alin.(1)dinLegeanr.
50/1991
(Legeanr.50/1991O.U.G.nr.214/2008)
Pentruautorizareaconstrucieicareesteomprejmuire,nuestenecesarelaborareaiaprobareaunuiPUD.ncazuledificrii

uneimprejmuiri,legeaprevedeposibilitateadepuneriiuneidocumentaiitehnicecuconinutsimplificatncadrulcruianueste
cuprinsPUDul.
(C.A.TrguMure,SeciaaIIacivil,decontenciosadministrativifiscal,decizianr.2054/Rdin3noiembrie2011,nBuletinul
Jurisprudeneidin2011laEdituraUniversulJuridic).
WoltersKluwer,Legeaprivindautorizareaexecutariilucrarilordeconstructiidin30mai2015,WoltersKluwer

Art.432
(1)Oricepersoaninteresat,careseconsidervtmatntrundreptalsuorintrun
interes legitim, se poate adresa instanei de contencios administrativ competente,
potrivit legii, pentru a ataca autorizaia de construire sau actul de respingere a cererii
pentru autorizarea executrii lucrrilor de construcii, dup caz, emise de autoritatea
administraieipublicelocalecompetentpentruinvestiiileprevzutelaart.431alin.(1).
(2)nainte de a se adresa instanei de contencios administrativ competente, n termen
de30deziledeladataaduceriilacunotinapubliculuiaautorizaieideconstruiresaua
actuluiderespingereacereriipentruautorizareaexecutriilucrrilordeconstrucii,dup
caz,persoaneleprevzutelaalin.(1)vorsolicitaautoritiiadministraieipublicelocale
emitenterevocareaactului,ntotsaunparte,dacacestanuaprodusefectejuridice.
(3)Procedura administrativ prealabil prevzut la alin. (2) este scutit de taxa de
timbruitrebuiesfieechitabil,rapidicorect.
(la data 14feb2009 Art. 43 din capitolul IV completat de Art. I, punctul 32. din Ordonanta urgenta
214/2008)
1.
Deciziaasupracereriipentruautorizareaexecutriilucrrilordeconstruciiaferenteinvestiieipentrucareautoritateacompetent
pentruproteciamediuluiastabilitnecesitateaevaluriiefecteloracesteiaasupramediuluipoatefiatacatncontenciosdectre
oricepersoaninteresat.
2.
Obiectulaciuniipoatefi:
autorizaiadeconstruire
actulderespingereacereriipentruautorizareaexecutriilucrrilordeconstrucii.
3.
Aceastaciuneesteprecedatnmodobligatoriudeoprocedurprealabil,scutitdetaxadetimbru,ntermende30dezilede
ladataaduceriilacunotinapubliculuiaautorizaieideconstruiresauaactuluiderespingereacereriipentruautorizarea
executriilucrrilordeconstrucii,princaresesolicitautoritiipubliceemitenterevocareaactului,ntotsaunparte,dac
acestanuaprodusefectejuridice....citestemaideparte(13)
WoltersKluwer,Legeaprivindautorizareaexecutariilucrarilordeconstructiidin30mai2015,WoltersKluwer

Art.44
(1)n condiiile prezentei legi, n vederea realizrii unui cadru legislativ unitar privind
autorizarea lucrrilor de construcii, toate reglementrile tehnice norme, normative,
instruciuni , cu aplicabilitate n domeniul construciilor i urbanismului, elaborate de
ministere i de alte organe centrale, se transmit n mod obligatoriu spre avizare
MinisteruluiTransporturilor,ConstruciiloriTurismului.
(2)Ministereleicelelalteorganecentralecareauelaboratreglementritehnice,potrivit
prevederilor alin. (1), au obligaia de a le transmite Ministerului Transporturilor,
Construciilor i Turismului, n vederea avizrii n termen de 30 de zile de la data
publicriiprezenteilegi,subsanciuneancetriiaplicabilitiiacestora.
Art.45
(la data 23nov2009 Art. 45 din capitolul IV reglementat de Art. 82 din capitolul VI, sectiunea 3 din
NormeMetodologicedin2009)
(ladata23nov2009Art.45dincapitolulIVreglementatdeArt.10dincapitolulI,sectiunea3dinNorme
Metodologicedin2009)

(1)ntermende60deziledelapublicareaprezenteilegi,consiliilejudeene,Consiliul
GeneralalMunicipiuluiBucureti,precumiconsiliilelocalemunicipale,orenetiiale
sectoarelormunicipiuluiBucuretivororganiza,ncadrulaparatuluipropriu,structuride
specialitate pentru ndeplinirea atribuiilor aflate n responsabilitatea arhitectuluief,
funcionar public cu funcie de conducere, eful compartimentului/structurii de
specialitate, cu atribuii n domeniul urbanismului, amenajrii teritoriului i autorizrii
executriilucrrilordeconstrucii,ipentru:
a)avizareadocumentaiilordeamenajareateritoriuluiiurbanism,precumieliberarea
certificatelordeurbanism

(la data 14feb2009 Art. 45, alin. (1), litera B. din capitolul IV abrogat de Art. I, punctul 33. din
Ordonantaurgenta214/2008)

c)ntocmireaieliberareaautorizaieideconstruire/desfiinare
d)organizareaiexercitareacontroluluipropriuprivinddisciplinanconstrucii.
(11)Autoritile administraiei publice competente pot organiza n cadrul structurilor de
specialitate prestarea serviciilor privind obinerea, contra cost n condiiile legii, la
cerereasolicitantului,aavizeloriacordurilornecesareautorizriiexecutriilucrrilorde
construcii.
(la data 14oct2009 Art. 45, alin. (1) din capitolul IV completat de Art. I, punctul 35. din Legea
261/2009)
(ladata23nov2009Art.45,alin.(1^1)dincapitolulIVreglementatdeArt.11,alin.(1)dincapitolulI,
sectiunea3dinNormeMetodologicedin2009)
prevederidinArt.11dincapitolulI,sectiunea3(NormeMetodologicedin2009)ladata23nov2009pentruArt.45,
alin.(1^1)dincapitolulIV

Art.10:Structurainstituionalaadministraieipublicelocale
(1)Pentrucretereaoperativitiinprocesulautorizriiexecutriilucrrilordeconstrucii,precuminvederearespectrii
termenuluilegaldeemitereaautorizaiei,autoritileadministraieipublicecompetenteiaumsurileorganizatoricenecesare
pentrusimplificareaproceduriideemitereaautorizaiilordeconstruire,scopncareconstituiencadrulaparatuluipropriu
structuridespecialitateavndncomponenpersonalcupregtirendomeniilearhitecturii,urbanismului,construciilori
instalaiilorpentruconstrucii,pentrugestionareaprocesuluideemitereacertificatelordeurbanismiaautorizaiilorde
construire/desfiinare,prin:
a)verificareaoperativprivindrespectareastructuriiiconinutuluidocumentaiilordepuseirestituirea,dupcaz,a
documentaiilornecorespunztoare(ntermendemaximum5ziledelanregistrareacererii)
b)analizadocumentelordepusenvedereaemiteriicertificatelordeurbanism,precumistabilireacerineloricondiiilor
urbanisticenecesarepentruelaborareadocumentaieitehniceD.T.pentruautorizareaexecutriilucrrilordeconstrucii
c)analizadocumentaieipentruautorizareaexecutriilucrrilordeconstruciidepuse,nvedereaconstatriindepliniriiprin
documentaiatehnicD.T.atuturorcerineloricondiiilorurbanisticeimpuseprincertificatuldeurbanism,acondiiilorcuprinse
navizele,acordurile,punctuldevederei,dupcaz,actuladministrativalautoritiipentruproteciamediuluicompetent,
obinutedesolicitant.
d)redactareaiprezentareaspresemnareacertificatelordeurbanismiaautorizaiilordeconstruire/desfiinare.
(2)Relaiilefuncionale,atribuiile,competeneleirspunderilestructurilordespecialitate,precumiasigurarearitmicitii
funcionriiacestorasestabilescprinregulamentedeorganizareifuncionarealeaparatuluipropriualconsiliilorjudeeneial
primriilor,dupcaz,potrivitlegii.
(3)InstituiaArhitectuluiefreprezintautoritateatehnicndomeniulamenajriiteritoriuluiialurbanismuluidincadrul
administraieipublicelocalecareducelandeplinireatribuiileconferitedeLegecaefalstructurilordespecialitateorganizaten
cadrulacestora.
(4)Funciapublicdeconduceredearhitectefaljudeului,almunicipiuluiBucureti,alsectoruluimunicipiuluiBucureti,al
municipiuluiialoraului,precumialcomuneivafiocupatdepersonalcustudiisuperioaredelungdurat,dereguldin
domeniilearhitecturii,urbanismului,construciiloriinstalaiiloraferenteconstruciilor.Laoraeicomune,pnlaocuparea
funcieidearhitectefdectrepersoanecustudiisuperioaredelungdurat,atribuiilefuncieidearhitectefvorputeafi
ndepliniteideconductorarhitect,subinginersaudecadrecupregtiremediedindomeniilearhitecturiiiconstruciilor,frca
acetiaspoartetitluldearhitectef.
Art.11:Atribuiiprincipalealestructurilordespecialitate
(1)Structuriledespecialitate,constituitepotrivitprevederilorart.45alin.(1)dinLegencadrulaparatuluipropriualemitenilor
certificatelordeurbanismiautorizaiilordeconstruire/desfiinare,auurmtoareleatribuiiprincipale:
a)asigurareatemeiuluitehnicnecesaremiteriiautorizaiilordeconstruire/desfiinare,respectivavizareadocumentaiilorde
amenajareateritoriuluiideurbanism,potrivitprevederilorart.2alin.(2)dinLege,precumiemitereacertificatelorde
urbanism
b)organizareaactivitiideautorizarenvedereasatisfaceriicerineidesimplificareaaccesuluiceteanuluilaactuldeautoritate
alautoritiiadministraieipubliceprinorganizareaproceduriideemitereaautorizaiilordeconstruire/desfiinare.
c)organizareaiexercitareacontroluluipropriuprivinddisciplinanconstrucii.
(2)Prinexcepiedelaprevederileart.10alin.(1),structuriledespecialitateconstituitencadrulaparatuluipropriualconsiliilor
judeeneacordasistentehnicdespecialitateprimarilorunitiloradministrativteritorialecarenuauconstituitencstructuri
despecialitate,ncondiiileprevederilorart.45alin.(3),(31)i(4)dinLege,prinanalizareacereriloridocumentaiilortransmise
deprimarinvedereaemiteriiavizuluistructuriidespecialitatepentruemitereacertificatelordeurbanismiaautorizaiilorde
construire/desfiinaredincompetenadeemitereaacestora,pebazdeconveniencheiatntreprimariipreedinteleconsiliului
judeean,pentru:
a)eliberareaavizuluistructuriidespecialitatenvedereaemiteriidectreprimariicomunelor,oraelorimunicipiilora
autorizaiilordeconstruire/desfiinarepentrutoatecategoriiledeconstrucii,alteledectlocuineleindividualeianexele
gospodreti,lacerereaacestora
b)emitereaautorizaiilordeconstruire/desfiinaredectrepreediniiconsiliilorjudeene,petermenlimitatilasolicitarea
consiliilorlocalealecomunelorioraelorinteresate.
Art.12:Atribuiispecificealestructurilordespecialitate
(1)Pentruemitereacertificatelordeurbanismstructuriledespecialitatealeorganeloremitenteauurmtoareleatribuiispecifice:
a)solicitareaavizuluiprimaruluiunitiiadministrativteritorialenacreirazseaflimobilul,nsituaiancareemitentuleste
preedinteleconsiliuluijudeean
b)verificareaconinutuluidocumentelordepuse,respectivaproiectuluidecertificatdeurbanismntocmitpotrivitprevederilorart.
19alin.(1),naintatspreavizarelaconsiliuljudeeandectreprimarulcomunei,orauluisaumunicipiului,dupcaz,nsituaian
carenusuntconstituitestructuridespecialitatelanivelulprimriei,nconformitatecuprevederileart.45alin.(1)i(2)dinLege
c)determinareareglementrilordindocumentaiiledeurbanism,respectivadirectivelorcuprinsenplanuriledeamenajarea
teritoriului,legalaprobate,referitoarelaimobilulpentrucaresesolicitcertificatuldeurbanism

d)analizareacompatibilitiiscopuluideclaratpentrucaresesolicitemitereacertificatuluideurbanismcureglementriledin
documentaiileurbanistice,respectivaledirectivelorcuprinsenplanuriledeamenajareateritoriului,legalaprobatee)formularea
condiiilorirestriciilorspecificeamplasamentului,obligatoriipentruproiectareainvestiiei
f)stabilirea,nconformitatecuprevederilelegale,aavizelor,aacordurilor,precumiaunoreventualestudiiiastudiilorde
specialitatenecesareautorizrii
g)verificareaexisteneidocumentuluideplatataxeideeliberareacertificatuluideurbanism
h)redactareaiemitereacertificatuluideurbanism
i)asigurareatransmiteriictreprimari,spretiin,aacteloremise,nsituaiancareemitentulestepreedinteleconsiliului
judeean.
(2)Pentruemitereaautorizaiilordeconstruire/desfiinarestructuriledespecialitatealeorganeloremitenteauurmtoarele
atribuiispecifice:
a)verificareaconinutuluidocumentelor(documentaiei)depuse,subaspectulprezentriituturoractelornecesareautorizrii,
conformprevederilorart.20alin.(1)
b)verificareamoduluincareaufostpreluatencadruldocumentaieitehniceD.T.condiiiledinavizeleiacordurileobinuten
prealabildesolicitant,inclusivcelecuprinsenpunctuldevedere/actuladministrativemisdeautoritateacompetentpentru
proteciamediului
c)verificareaconinutuluidocumentelor(documentaiei)depuse,subaspectulncadrriisoluiilorpropusenprevederile
documentaiilordeurbanismaprobateialecertificatuluideurbanism
d)redactareaiprezentareaspresemnareaautorizaiilordeconstruire/desfiinare
e)emitereadectrestructuriledespecialitatedincadrulconsiliilorjudeeneaavizelorsolicitatedeprimariiunitilor
administrativteritorialensituaiainexisteneistructurilordespecialitatelanivelulprimriilorrespective,ncondiiileprevzutela
art.11alin.(2)lit.a)
f)asigurareatransmiteriictreprimari,spretiin,aacteloremise,nsituaiancareemitentulestepreedinteleconsiliului
judeean,precumiautoritileadministraieipublicecentralecompetentepotrivitLegii,cuexcepiacelorprevzutelaart.43lit.
a)dinLege.

(2)Consiliullocalalcomuneipoateorganizastructuridespecialitatelanivelulaparatului
propriu,ncondiiileprevzutelaalin.(1),nbazauneihotrriadoptatenacestsens.
(3)Structurile de specialitate constituite n cadrul consiliilor judeene acord asisten
tehnic de specialitate, analizeaz i avizeaz cererile depuse pentru emiterea
certificatelor de urbanism i documentaiile pentru emiterea autorizaiilor de construire
dincompetenadeemitereaprimarilorcomunelorioraelorcarenuauconstituitenc
structuri de specialitate, n condiiile prevederilor alin. (1) i (2), precum i ale art. 4
alin.(1)lit.e),lacerereaacestora.
(la data 14oct2009 Art. 45, alin. (3) din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 35. din Legea
261/2009)

(31)Prin excepie de la prevederile art. 4 alin. (1) lit. e), preedinii consiliilor judeene
pot emite autorizaii de construire pentru lucrri din aria de competen a primarilor
comunelor i oraelor care nc nu au constituite structurile de specialitate potrivit
prevederiloralin.(1),petermenlimitat,lasolicitareaacestora.
(la data 14oct2009 Art. 45, alin. (3^1) din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 36. din Legea
261/2009)

(4)n cazul n care, din cauza lipsei de specialiti, nu se pot constitui structurile de
specialitate prevzute la alin. (1) la nivelul oraelor sau al municipiilor se vor aplica n
modcorespunztorprevederilealin.(3).
(5)Funciadearhitectef,prevzutlaalin.(1),senscriennomenclatorulfunciilor
de conducere din cadrul aparatului propriu al consiliilor judeene i locale i se
echivaleazdupcumurmeaz:
a)ef de departament sau director general, pentru arhitectulef al municipiului
Bucureti, respectiv pentru arhitectulef al judeului, arhiteciiefi ai municipiilor,
precumiaisectoarelormunicipiuluiBucureti
b)efserviciu,pentruarhiteciiefiaioraelor
c)ef birou, pentru persoanele cu responsabilitate n domeniul amenajrii teritoriului,
urbanismului i al autorizrii executrii lucrrilor de construcii din cadrul primriilor de
comun, efi ai structurilor de specialitate organizate la nivelul acestora, n condiiile
prevzutelaalin.(2).
(6)Pentruconstituireabnciidedate,toiposesoriidereeletehnicoedilitare,suprai
subterane, sunt obligai s transmit autoritilor administraiei publice judeene,
respectiv a municipiului Bucureti planurile cadastrale cuprinznd traseele reelelor
existente pe teritoriul judeului i al localitilor, respectiv al municipiului Bucureti.
Aceste planuri vor fi puse de autoritile administraiei publice judeene, respectiv a
municipiuluiBucuretiladispoziiatuturorprimriilormunicipiilor,oraeloricomunelor,

respectiv primriilor sectoarelor municipiului Bucureti n a cror raz administrativ


teritorialsuntsituatereeleletehnicoedilitare.

(la data 14oct2009 Art. 45, alin. (6) din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 37. din Legea
261/2009)
prevederidinArt.10dincapitolulI,sectiunea3(NormeMetodologicedin2009)ladata23nov2009pentruArt.45
dincapitolulIV
Art.10:Structurainstituionalaadministraieipublicelocale
(1)Pentrucretereaoperativitiinprocesulautorizriiexecutriilucrrilordeconstrucii,precuminvederearespectrii
termenuluilegaldeemitereaautorizaiei,autoritileadministraieipublicecompetenteiaumsurileorganizatoricenecesare
pentrusimplificareaproceduriideemitereaautorizaiilordeconstruire,scopncareconstituiencadrulaparatuluipropriu
structuridespecialitateavndncomponenpersonalcupregtirendomeniilearhitecturii,urbanismului,construciilori
instalaiilorpentruconstrucii,pentrugestionareaprocesuluideemitereacertificatelordeurbanismiaautorizaiilorde
construire/desfiinare,prin:
a)verificareaoperativprivindrespectareastructuriiiconinutuluidocumentaiilordepuseirestituirea,dupcaz,a
documentaiilornecorespunztoare(ntermendemaximum5ziledelanregistrareacererii)
b)analizadocumentelordepusenvedereaemiteriicertificatelordeurbanism,precumistabilireacerineloricondiiilor
urbanisticenecesarepentruelaborareadocumentaieitehniceD.T.pentruautorizareaexecutriilucrrilordeconstrucii
c)analizadocumentaieipentruautorizareaexecutriilucrrilordeconstruciidepuse,nvedereaconstatriindepliniriiprin
documentaiatehnicD.T.atuturorcerineloricondiiilorurbanisticeimpuseprincertificatuldeurbanism,acondiiilorcuprinse
navizele,acordurile,punctuldevederei,dupcaz,actuladministrativalautoritiipentruproteciamediuluicompetent,
obinutedesolicitant.
d)redactareaiprezentareaspresemnareacertificatelordeurbanismiaautorizaiilordeconstruire/desfiinare.
(2)Relaiilefuncionale,atribuiile,competeneleirspunderilestructurilordespecialitate,precumiasigurarearitmicitii
funcionriiacestorasestabilescprinregulamentedeorganizareifuncionarealeaparatuluipropriualconsiliilorjudeeneial
primriilor,dupcaz,potrivitlegii.
(3)InstituiaArhitectuluiefreprezintautoritateatehnicndomeniulamenajriiteritoriuluiialurbanismuluidincadrul
administraieipublicelocalecareducelandeplinireatribuiileconferitedeLegecaefalstructurilordespecialitateorganizaten
cadrulacestora.
(4)Funciapublicdeconduceredearhitectefaljudeului,almunicipiuluiBucureti,alsectoruluimunicipiuluiBucureti,al
municipiuluiialoraului,precumialcomuneivafiocupatdepersonalcustudiisuperioaredelungdurat,dereguldin
domeniilearhitecturii,urbanismului,construciiloriinstalaiiloraferenteconstruciilor.Laoraeicomune,pnlaocuparea
funcieidearhitectefdectrepersoanecustudiisuperioaredelungdurat,atribuiilefuncieidearhitectefvorputeafi
ndepliniteideconductorarhitect,subinginersaudecadrecupregtiremediedindomeniilearhitecturiiiconstruciilor,frca
acetiaspoartetitluldearhitectef.
prevederidinArt.82dincapitolulVI,sectiunea3(NormeMetodologicedin2009)ladata23nov2009pentruArt.45
dincapitolulIV
Art.82:Dispoziiifinaleitranzitorii
(1)Compartimenteledinaparatulpropriudespecialitatealeconsiliilorjudeene,ConsiliuluiGeneralalMunicipiuluiBucuretii
consiliilorlocaleseorganizeazpentruapreluaatribuiilestructurilordespecialitateprevzuteprinLege.
(2)Prinexcepiedelaprevederileart.4alin.(1)lit.e)dinLege,preediniiconsiliilorjudeene,ntemeiuldispoziiilorart.45alin.
(31)dinLege,potemiteautorizaiideconstruirepentrulucrridinariadecompetenaprimarilorcomunelorioraelorcarenc
nuauconstituitestructuriledespecialitatenconformitatecuprevederilealin.(1),petermenlimitat,lasolicitareaacestora,pn
laorganizareastructurilorpropriidespecialitateconformLegii.
(3)Costulserviciilorprestatedestructurile(compartimentele)despecialitatealeconsiliuluijudeeansestabilescpotrivit
prevederilorCoduluifiscal,aprobatprinLegeanr.571/2003.
(4)Utilizareaformularelorcuprinsenanexanr.1laprezentelenormemetodologiceesteobligatorie,fiindinterzismodificarea
saucompletareastructurii/coninutuluiacestora.Formularelesetiprescpringrijaemitentului,cunscriereadenumiriiexactea
autoritiiemitente,isepunladispoziiasolicitanilor,contracost.
(5)nsituaiancare,lautilizare,rubriciledinformularnusuntsuficientepentrucomunicareaorinregistrareadatelor,emitentul
vaputeaanexarubricisaupaginisuplimentarelaactulemis(carevorfisemnateiparafatedeemitent),cucondiianscrieriin
actuldebazameniuniiprivindexistenaanexeicaparteintegrantaactului.
(6)Serecomandtiprireadeformularedistinctepentruautorizareaexecutriilucrrilordeconstruirei,respectiv,pentru
autorizareaexecutriilucrrilordedesfiinare.
(7)Instituiile/operatoriieconomiciabilitate/abilitaiprinlegesemitavize/acordurinvedereaautorizriiexecutriilucrrilorde
construciiauurmtoareleobligaii:
a)sstabileasclistadocumenteloricondiiilorspecifice,precumiconinutulcadrualdocumentaiilorspecificenecesarepentru
emitereaavizelor/acordurilorsolicitateprincertificatuldeurbanism.Listadocumenteloricondiiilorspecifice,precumi
coninutulcadrualdocumentaiilorspecificenecesaresuntinformaiideinterespublicisepunladispoziiapubliculuiia
autoritiloradministraieipublicecompetente,pringrijainstituiiloravizatoare,pepaginapropriedewebi/sauprinafiarela
sediulacestora.
b)semitavizele/acordurilentermendemaxim15zilecalendaristicedeladatanregistrriicereriiidocumentaieispecifice
complete,subsanciuneaaplicriiprevederilorlegaleprivindaprobareatacit,fralteproceduriprealabile.Cerereanregistrat
idocumentaiaspecificanexatacesteiareprezintacordultacitalinstituiei/operatoruluieconomicabilitate/abilitatasupra
prevederilorconinutendocumentaiacareastatlabazacereriipentruemitereaavizuluii/sauacordului.
(8)Dupemitereaautorizaieideconstruire,documentaiatehnicD.T.vizatspreneschimbaresedezvoltprinproiectultehnic
P.Th.iconstituieparteintegrantaacestuia,respectivadetaliilordeexecuieD.E.,fiindinterzismodificareaprevederilor
acesteia,subsanciuneanulitiiautorizaieideconstruire.Investitorulmpreuncuexecutantulauobligaiadeaexecutalucrrile
autorizatenumainbazaproiectuluitehnicP.Th.,acruiexistenpeantieresteobligatoriepetoatdurataexecutrii
lucrrilor.
(9)nvedereaaplicriiunitareaprevederilorNormelormetodologiceaprobateprinprezentulordin,ncepndcudataintrriin
vigoareaacestuia,caurmareaintrriinvigoareaLegiinr.261/2009privindaprobareaOrdonaneideurgenaGuvernuluinr.
214/2008pentrumodificareaicompletareaLegiinr.50/1991privindautorizareaexecutriilucrrilordeconstrucii,seva
procedadupcumurmeaz:

a)nsituaiancarecompeteneledeemitereaautorizaiilornusemodific,proceduradeautorizaresederuleazncontinuare
potrivitcompetenelordeautorizareanterioare,astfel:
1.ncazulcertificatelordeurbanismemiseanterioracesteidate,aflatenvalabilitate,carencnuaufostdepusempreuncu
documentaiilelegalepentruautorizare,autorizaiiledeconstruire/desfiinareseemitdectreautoritileemitenteale
certificatelordeurbanism
2.ncazuldocumentaiilorlegalepentruautorizaredepuseanterioracesteidate,autorizaiiledeconstruire/desfiinareseemitde
ctreautoritilelacareacesteaaufostdepuse
b)nsituaiancarecompeteneledeemitereaautorizaiilorsemodific,proceduradeautorizaresederuleazncontinuare
potrivitcompetenelordeautorizareprevzuteprinLegeanr.261/2009,astfel:
1.ncazulcertificatelordeurbanismemiseanterioracesteidateiaflatenvalabilitate,carencnuaufostdepusempreuncu
documentaiilelegalepentruautorizare,acesteasesupunconfirmriidectreautoritilecareaudobnditnoilecompetenede
emitereaautorizaiilordeconstruire/desfiinare,frcaprinaceastaslefieprejudiciatetermeneleicelelaltecerineobinute
2.ncazuldocumentaiilorlegalepentruautorizarecareaufostdepuseanterioracesteidatelaautoritilecompetentelaacea
dat,autorizaiiledeconstruire/desfiinareseemitdectreautoritilecareaudobnditnoilecompetenedeemiterea
autorizaiilordeconstruire/desfiinare.
Operaiunilelegatedetransferuldocumentelor/documentaiilorlegalentreceledouautoriti,respectivreglementarearelaiilor
cusolicitanii,suntnsarcinairesponsabilitateaautoritilorimplicateivorfifinalizatepnladatade31decembrie2009,fr
afectareatermenelorstabiliteprinLegeprivindcertificateledeurbanismidocumentaiilelegalepentruautorizareprevzutelalit.
b).
(10)Anexelenr.18facparteintegrantdinprezentelenormemetodologice.

(ladata19mar2006Art.46dincapitolulIVabrogatdeArt.I,punctul9.dinLegea52/2006)

Art.47
1.Anexa nr. 1 privind coninutulcadru al proiectului pentru autorizarea lucrrilor de
construcii i anexa nr. 2 privind definirea unor termeni de specialitate utilizai n
cuprinsullegiifacparteintegrantdinprezentalege.
Art.471
Oricealtedispoziiicontrareprezenteilegiseabrog.
(ladata14oct2009Art.47dincapitolulIVcompletatdeArt.I,punctul37.dinLegea261/2009)

Art.48
Pe data intrrii n vigoare a prezentei legi, Legea nr. 4/1973 privind dezvoltarea
construciei de locuine i vnzarea de locuine din fondul de stat ctre populaie,
publicatnBuletinulOficialnr.46din31martie1973,HotrreaConsiliuluideMinitri
nr.880din16iulie1973pentrustabilireamsurilordeexecutareadispoziiilorLegii
nr.4/1973privinddezvoltareaconstrucieidelocuine,vnzareadelocuinedinfondul
destatctrepopulaieiconstruireadecasedeodihnproprietatepersonal,publicat
n Buletinul Oficial nr. 108 din 20 iulie 1973, Decretul nr. 144/1958 privind
reglementarea eliberrii autorizaiilor de construire, reparare i desfiinare a
construciilor,precumiacelorreferitoarelanstrinrileimprelileterenurilorcusau
fr construcii, publicat n Buletinul Oficial nr. 15 din 29 martie 1958, Decretul nr.
545/1958 privind reglementarea amplasrii construciilor, precum i a trecerii n
proprietatea statului a terenurilor i construciilor necesare efecturii unor lucrri sau
unoraciunideinteresdestat,publicatnBuletinulOficialnr.41din30decembrie1958,
Hotrrea Consiliului de Minitri nr. 2.490/1969 privind stabilirea i sancionarea
contraveniilor la normele privind amplasarea i autorizarea construirii, reparrii i
desfiinrii construciilor i a altor lucrri, publicat n Buletinul Oficial nr. 158 din 31
decembrie1969,precumioricealtedispoziiicontrareprezenteilegiseabrog.
****
*)Republicatntemeiulart.IIalin.(1)dinLegeanr.199/2004pentrumodificareai
completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executrii lucrrilor de construcii,
publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 487 din 31 mai 2004, dnduse
texteloronounumerotare.Legeanr.50/1991afostrepublicatnMonitorulOficialal
Romniei,ParteaI,nr.3din13ianuarie1997iamaifostmodificatprin:
OrdonanadeurgenaGuvernuluinr.231/2000pentrumodificareaicompletarea
Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executrii construciilor i unele msuri pentru
realizarealocuinelor,publicatnMonitorulOficialalRomniei,ParteaI,nr.612din29
noiembrie 2000, respins prin Legea nr. 413/2001, publicat n Monitorul Oficial al
Romniei,ParteaI,nr.402din20iulie2001
Ordonana de urgen a Guvernului nr. 295/2000 pentru suspendarea aplicrii sau
abrogareaunorordonaneiordonanedeurgenaleGuvernului,publicatnMonitorul

Oficial al Romniei, Partea I, nr. 707 din 30 decembrie 2000, aprobat prin Legea nr.
109/2001, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 157 din 29 martie
2001
Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului i urbanismul, publicat n
MonitorulOficialalRomniei,ParteaI,nr.373din10iulie2001
Legea nr. 453/2001 pentru modificarea i completarea Legii nr. 50/1991 privind
autorizarea executrii lucrrilor de construcii i unele msuri pentru realizarea
locuinelor, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 431 din 1 august
2001,rectificatnMonitorulOficialalRomniei,ParteaI,nr.712din8noiembrie2001
OrdonanaGuvernuluinr.5/2002pentrumodificareaicompletareaart.4dinLegea
nr. 50/1991 privind autorizarea executrii lucrrilor de construcii, republicat,
publicatnMonitorulOficialalRomniei,ParteaI,nr.70din31ianuarie2002,aprobat
prin Legea nr. 455/2002, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 504
din12iulie2002
Ordonana Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele i taxele locale, republicat n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 670 din 10 septembrie 2002, abrogat prin
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicat n Monitorul Oficial al Romniei,
ParteaI,nr.927din23decembrie2003
Legea nr. 401/2003 pentru modificarea i completarea Legii nr. 50/1991 privind
autorizareaexecutriilucrrilordeconstrucii,publicatnMonitorulOficialalRomniei,
ParteaI,nr.749din27octombrie2003.
**)Art.35,fostart.30,modificatprinLegeanr.453/2001iLegeanr.401/2003,
eraalctuitdin4alineate.
Alin.(4),alcruiconinutera:"(4)nmsurancareprinprezentalegenusedispune
altfel, sunt aplicabile prevederile Legii nr. 32/1968.", nu a fost modificat sau abrogat
expresprinLegeanr.401/2003.
Alin. (3) al art. 35, aa cum a fost modificat prin Legea nr. 401/2003, a preluat
prevederilealin.(4),nscutrimiterelaOrdonanaGuvernuluinr.2/2001.
Alin.(4)alart.35nuesteinclusnformarepublicat,aplicareaacestuitextncetndo
datcuabrogareaLegiinr.32/1968prinOrdonanaGuvernuluinr.2/2001.
ANEXA nr. 1: CONINUTULCADRU al documentaiei tehnice D.T.

pentruautorizareaexecutriilucrrilordeconstrucii
anexa1modificatdeArt.I,punctul37.dinLegea261/2009)

(ladata14oct2009

Documentaia tehnic D.T. pentru autorizarea executrii lucrrilor de construcii se


elaboreazdeproiectaniautorizai,persoanefizicesaujuridice,ncondiiileprevederilor
art. 9 din prezenta lege i, dup vizarea spre neschimbare, se dezvolt n proiectul
tehnic ntocmit conform prevederilor legale n vigoare, n concordan cu cerinele
certificatului de urbanism, cu coninutul avizelor, acordurilor, punctului de vedere al
autoritii pentru protecia mediului competente, precum i, dup caz, al actului
administrativalacesteia,ceruteprincertificatuldeurbanism.
Documentaia tehnic D.T. pentru autorizarea executrii lucrrilor de construcii se
ntocmetepentru:
autorizareaexecutriilucrrilordeconstruireD.T.A.C
autorizareaexecutriilucrrilordedesfiinareD.T.A.D.
autorizareaexecutriiorganizriilucrrilorD.T.O.E.
Coninutulcadru al documentaiei tehnice D.T. pentru autorizarea executrii lucrrilor
de construcii cuprinde opisul pieselor scrise i desenate, necesar a fi prezentate spre
autorizare.
(ladata14oct2009anexa1modificatdeArt.I,punctul37.dinLegea261/2009)
(ladata14oct2009anexa1modificatdeArt.I,punctul37.dinLegea261/2009)
(ladata14oct2009anexa1modificatdeArt.I,punctul37.dinLegea261/2009)
(ladata14oct2009anexa1modificatdeArt.I,punctul37.dinLegea261/2009)
(ladata14oct2009anexa1modificatdeArt.I,punctul37.dinLegea261/2009)

(ladata14oct2009anexa1modificatdeArt.I,punctul37.dinLegea261/2009)
(ladata14oct2009anexa1modificatdeArt.I,punctul37.dinLegea261/2009)

CAPITOLUL I: Proiectul pentru autorizarea executrii lucrrilor de


construireP.A.C.
SECIUNEAI:Piesescrise
1.Listaisemnturileproiectanilor
Se completeaz cu numele n clar i calitatea proiectanilor, precum i cu partea din
proiectpentrucarerspund.
2.Memoriu
2.1.Dategenerale:
Descrierea lucrrilor care fac obiectul proiectului pentru autorizarea lucrrilor de
construcii,fcndusereferirila:
amplasamentul,topografiaacestuia,trasarealucrrilor
climaifenomenelenaturalespecifice
geologiaiseismicitatea
categoriadeimportanaobiectivului.
2.2.Memoriipespecialiti
Descrierealucrrilorde:
arhitectur
structur
instalaii
dotriiinstalaiitehnologice,dupcaz
amenajriexterioareisistematizarevertical.
2.3.Dateiindicicarecaracterizeazinvestiiaproiectat,cuprininanexalacererea
pentruautorizare:
suprafeeleconstruitdesfurat,construitlasoliutil
nlimilecldirilorinumruldeniveluri
volumulconstruciilor
procentuldeocupareaterenuluiP.O.T.
coeficientuldeutilizareaterenuluiC.U.T.
2.4.Devizulgeneralallucrrilor,ntocmitnconformitatecuprevederilelegalenvigoare
2.5.Anexelamemoriu
2.5.1.Studiulgeotehnic
2.5.2.Referatele de verificare a documentaiei tehnice D.T., n conformitate cu
legislaianvigoareprivindcalitateanconstrucii,inclusivnsituaiileprevzutelaart.7
alin. (21) i (23) ntocmite de verificatori tehnici atestai de Ministerul Dezvoltrii,
LucrrilorPubliceiLocuinelor,aleideinvestitor.
(ladata14feb2009punctul2.,subpunctul2.5.2..dinanexa1,capitolulI,sectiuneaImodificatdeArt.I,
punctul35.dinOrdonantaurgenta214/2008)
(ladata14feb2009punctul2.,subpunctul2.5.3..dinanexa1,capitolulI,sectiuneaIabrogatdeArt.I,
punctul36.dinOrdonantaurgenta214/2008)
(ladata14feb2009punctul2.,subpunctul2.5.4..dinanexa1,capitolulI,sectiuneaIabrogatdeArt.I,
punctul36.dinOrdonantaurgenta214/2008)

2.5.5.Avizele i acordurile privind asigurarea, branarea i racordarea la infrastructura


edilitar, dup caz, precum i avizele, acordurile i actele administrative specifice ale
organismelor administraiei publice centrale sau ale serviciilor deconcentrate ale
acestora,dupcazMinisteruluiMediuluiiDezvoltriiDurabile,MinisteruluiInternelor
i Reformei Administrative, Ministerului Sntii Publice, precum i ale Ministerului
Culturii i Cultelor, Ministerului Aprrii, Ministerului Dezvoltrii, Lucrrilor Publice i
Locuinelor, Ministerului Transporturilor, Serviciului Romn de Informaii ori ale altor
organisme interesate, stabilite prin certificatul de urbanism conform reglementrilor
legale n vigoare i ca urmare a condiiilor speciale de amplasament i/sau a
funcionalitiiinvestiiei,dupcaz,obinutenprealabildesolicitant.

(ladata14feb2009punctul2.,subpunctul2.5.5..dinanexa1,capitolulI,sectiuneaImodificatdeArt.I,
punctul37.dinOrdonantaurgenta214/2008)

2.5.6.Acordul vecinilor, conform prevederilor legale n vigoare, exprimat n form


autentic, pentru construciile noi, amplasate adiacent construciilor existente sau n
imediata lor vecintate i numai dac sunt necesare msuri de intervenie pentru
protejarea acestora , pentru lucrri de construcii necesare n vederea schimbrii
destinaiei n cldiri existente, precum i n cazul amplasrii de construcii cu alt
destinaiedectceaacldirilornvecinate.
SECIUNEAII:Piesedesenate
1.Planurigenerale
1.1.Plandencadrarenteritoriu
plandencadrarenzonalucrrii,ntocmitlascrile1:10.000,1:5.000,1:2.000sau
1:1.000,dupcaz,emisdeoficiuldecadastruipublicitateimobiliarteritorial
(ladata14feb2009punctul1.,subpunctul1.1..dinanexa1,capitolulI,sectiuneaIImodificatdeArt.I,
punctul38.dinOrdonantaurgenta214/2008)

1.2.Plandesituaieprivindamplasareaobiectivelorinvestiiei
plancureprezentareareliefului,ntocmitnsistemuldeProiecieStereografic1970,la
scrile1:2.000,1:1.000,1:500,1:200sau1:100,dupcaz,vizatdeoficiuldecadastru
ipublicitateimobiliarteritorial,pecaresevorreprezenta:
imobilul, identificat prin numrul cadastral, pentru care a fost emis certificatul de
urbanism, descris prin totalitatea elementelor topografice determinante pentru
suprafaa,lungimealaturilor,unghiuri,inclusivpoziiainlimealacoamacalcanelor
limitrofe,precumipoziiareperelorfixeimobiledetrasare
amplasarea tuturor construciilor care se vor menine, se vor desfiina sau se vor
construi
coteleconstruciilorproiectateimeninute,peceletreidimensiuni(cotele+0,00cote
de nivel distane de amplasare axe cotele trotuarelor, aleilor, platformelor i altele
asemenea)
denumireaidestinaiilefiecruicorpdeconstrucie
sistematizareapeverticalaterenuluiimoduldescurgereaapelorpluviale
acceselepietonaleicarosabiledinincinticldiri,plantaiileprevzute
planul parcelar al tarlalei n cazul imobilelor nemprejmuite care fac obiectul legilor de
restituireaproprietii.
(ladata14feb2009punctul1.,subpunctul1.2..dinanexa1,capitolulI,sectiuneaIImodificatdeArt.I,
punctul38.dinOrdonantaurgenta214/2008)

1.3.Planulprivindconstruciilesubterane
Va cuprinde amplasarea acestora, n special a reelelor de utiliti urbane din zona
amplasamentului: trasee, dimensiuni, cote de nivel privind poziionarea cminelor
radiericapac,ivafiredactatlascara1:500.
n cazul lipsei unor reele publice de echipare tehnicoedilitar se vor indica instalaiile
propriiprevzuteprinproiect,nspecialcelepentrualimentarecuapicanalizare.
2.Planepespecialiti
2.1.Arhitectur
Piesele desenate de arhitectur vor cuprinde planele principale privind arhitectura
fiecruiobiect,redactatelascara1:50sau1:100,dupcumurmeaz:
planurile cotate ale tuturor nivelurilor subterane i supraterane, cu indicarea
funciunilor,dimensiuniloriasuprafeelor
planurile acoperiurilor teras sau arpant , cu indicarea pantelor de scurgere a
apelormeteoriceiamoduluidecolectareaacestora,inclusivindicareamaterialelordin
careseexecutnvelitorile
seciunicaracteristicenspecialpeliniadeceamaimarepant,acoloundeestecazul
, care s cuprind cota 0,00, cotele tuturor nivelurilor, nlimile determinante ale

acoperiului cotele la coam i la corni , fundaiile cldirilor nvecinate la care se


alturconstruciileproiectate
toate faadele, cu indicarea materialelor i finisajelor, inclusiv culorile, cotate i cu
indicarearacordriilanivelulterenuluiamenajat
nsituaiaintegrriiconstruciilorntrunfrontexistent,sevaprezentaidesfurarea
stradalprincaresevaartamoduldeintegrareaacestoranesutulurbanexistent.
2.2.Structura
2.2.1.Planulfundaiilor
Seredacteazlascara1:50ivareleva:
modulderespectareacondiiilordinstudiulgeotehnic
msuriledeprotejareafundaiilorcldirilornvecinate,lacaresealturconstruciile
proiectate.
2.2.2.Detaliidefundaii
2.2.3.Proiectdestructurcomplet
Seprezintpentruconstruciicumaimultesubsoluriicelpuin10niveluri.
2.3.Instalaii
2.3.1.Schemeleinstalaiilor
Seprezintparametriiprincipaliischemelefuncionalealeinstalaiilorproiectate.
2.4.Dotriiinstalaiitehnologice
n situaia n care investiia urmeaz s funcioneze pe baza unor dotri i instalaii
tehnologice, determinante pentru configuraia planimetric a construciilor, se vor
prezenta:
2.4.1.Desenedeansamblu
2.4.2.Schemealefluxuluitehnologic
Fiecare plan prezentat n cadrul seciunii II "Piese desenate" va avea n partea
dreaptjosuncartu,carevacuprinde:numelefirmeisaualproiectantuluielaborator,
numrul de nmatriculare sau numrul autorizaiei, dup caz, titlul proiectului i al
planei,numrulproiectuluiialplanei,dataelaborrii,numele,calitateaisemntura
elaboratorilorialeefuluideproiect.
CAPITOLUL II: Proiectul pentru autorizarea executrii lucrrilor de

desfiinareP.A.D.
SECIUNEAI:Piesescrise

1.Listaisemnturileproiectanilor
Se completeaz cu numele n clar i calitatea proiectanilor, precum i cu partea din
proiectpentrucarerspund.
2.Memoriu
2.1.Dategenerale
Descriereaconstrucieicareurmeazsfiedesfiinat:
scurtistoric:anuledificrii,metericunoscui,altedatecaracteristice
descriereastructurii,amaterialelorconstituente,astiluluiarhitectonic
menionareaidescriereaelementelorpatrimonialesaudecorativecareurmeazase
preleva
fotografiicolorformat9x12cmaletuturorfaadelor,iaracoloundeestecazulse
vorprezentadesfurrirezultatedinasamblareamaimultorfotografii
descrierea lucrrilor care fac obiectul proiectului pentru autorizarea lucrrilor de
desfiinare.
(ladata14oct2009punctul2.,subpunctul2.2..dinanexa1,capitolulII,sectiuneaIabrogatdeArt.I,
punctul38.dinLegea261/2009)

SECIUNEAII:Piesedesenate

1.Plandencadrarenteritoriu
plan pe suport topografic vizat de oficiul judeean de cadastru, geodezie i
cartografie,ntocmitlascrile1:10.000,1:5.000,1:2.000sau1:1.000,dupcaz.

2.Plandesituaieaimobilelor
planpesuporttopograficvizatdeoficiuljudeeandecadastru,geodezieicartografie,
ntocmit la scrile 1:2.000, 1:1.000, 1:500, 1:200 sau 1:100, dup caz, prin care se
precizeaz:
parcelacadastralpentrucareafostemiscertificatuldeurbanism
amplasareatuturorconstruciilorcaresevormeninesausevordesfiina
moduldeamenajareaterenuluidupdesfiinareaconstruciilor
sistematizareapeverticalaterenuluiimoduldescurgereaapelorpluviale
plantaiileexistenteicaresemenindupdesfiinare.
Peplansevorindicanmoddistinctelementeleexistente,celecaresedesfiineazi
cele propuse plan de situaie, construcii noi sau umpluturi de pmnt, plantaii etc.,
dupcaz.
3.Planulprivindconstruciilesubterane
Va cuprinde amplasarea acestora, n special a reelelor de utiliti urbane din zona
amplasamentului: trasee, dimensiuni, cote de nivel privind poziionarea cminelor
radiericapac,ivafiredactatlascara1:500.
n cazul lipsei unor reele publice de echipare tehnicoedilitar se vor indica instalaiile
proprii,nspecialcelepentrualimentarecuapicanalizare.
4.Releveulconstruciilorcareurmeazsfiedesfiinate
Planele se vor redacta la o scar convenabil 1:100 sau 1:50 care s permit
evidenierea spaiilor i a funciunilor existente, cu indicarea cotelor, suprafeelor i a
materialelorexistente:
planuriletuturorniveluriloriplanulacoperiului
principaleleseciuni:transversal,longitudinal,alteseciunicaracteristice,dupcaz
toatefaadele.
n situaia n care desfiinarea necesit operaiuni tehnice complexe, se va prezenta i
proiectuldeorganizarealucrrilor.
Fiecare plan prezentat n cadrul seciunii II "Piese desenate" va avea n partea
dreapt jos un cartu care va cuprinde: numele firmei sau al proiectantului elaborator,
numrul de nmatriculare sau numrul autorizaiei, dup caz, titlul proiectului i al
planei,numrulproiectuluiialplanei,dataelaborrii,numele,calitateaisemntura
elaboratorilorialeefuluideproiect.
CAPITOLUL III: Documentaia tehnic de organizare a execuiei

lucrrilorD.T.O.E.

(ladata14oct2009anexa1,capitolulIIImodificatdeArt.I,punctul38.din

Legea261/2009)

Documentaia tehnic de organizare a execuiei lucrrilor D.T.O.E. este necesar n


toate cazurile n care se realizeaz o investiie i se prezint, de regul, mpreun cu
documentaia tehnic pentru autorizarea executrii lucrrilor de construcii, n condiiile
legii.
Documentaiatehnicdeorganizareaexecuieilucrrilortrebuiescuprinddescrierea
tuturor lucrrilor provizorii pregtitoare i necesare n vederea asigurrii tehnologiei de
execuie a investiiei, att pe terenul aferent investiiei, ct i pe spaiile ocupate
temporarnafaraacestuia,inclusivceledepedomeniulpublic,dupcumurmeaz:
(ladata14oct2009anexa1,capitolulIIImodificatdeArt.I,punctul38.dinLegea261/2009)
(ladata14oct2009anexa1,capitolulIIImodificatdeArt.I,punctul38.dinLegea261/2009)

SECIUNEAI:Piesescrise

1.Listaisemnturileproiectanilor
Se completeaz cu numele n clar i calitatea proiectanilor, precum i cu partea din
proiectpentrucarerspund.
2.Memoriu
Acestavacuprinde:

descrierea lucrrilor provizorii: organizarea incintei, modul de amplasare a


construciilor,amenajriloridepozitelordemateriale
asigurareaiprocurareadematerialeiechipamente
asigurarearacordriiprovizoriilareeauadeutilitiurbanedinzonaamplasamentului
precizricuprivirelaacceseimprejmuiri
precizriprivindproteciamuncii.
(ladata14oct2009punctul2.dinanexa1,capitolulIII,sectiuneaImodificatdeArt.I,punctul38.din
Legea261/2009)

SECIUNEAII:Piesedesenate
Plangeneral
a)lalucrriledemaimareamploareseredacteazoplanrealizatconformplanuluide
situaie privind amplasarea obiectivelor investiiei, cuprinznd amplasamentul investiiei
itoateamenajrileiconstruciileprovizoriinecesarerealizriiacesteia
b)lalucrriledemaimicamploareelementeledeorganizareaexecuieilucrrilorvor
putea fi prezentate i n planul de situaie privind amplasarea obiectivelor investiiei al
proiectuluipentruautorizareaexecutriilucrrilordeconstrucii.
Fiecare plan prezentat n cadrul seciunii II "Piese desenate" va avea n partea
dreaptjosuncartu,carevacuprinde:numelefirmeisaualproiectantuluielaborator,
numrul de nmatriculare sau numrul autorizaiei, dup caz, titlul proiectului i al
planei,numrulproiectuluiialplanei,dataelaborrii,numele,calitateaisemntura
elaboratorilorialeefuluideproiect.
_____
*) Conform art. 3 din Legea cadastrului i a publicitii imobiliare nr. 7/1996, astfel
cumafostmodificatprinOrdonanadeurgenaGuvernuluinr.41/2004,publicatn
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 509 din 7 iunie 2004, sa nfiinat Agenia
NaionaldeCadastruiPublicitateImobiliarnsubordineaMinisteruluiAdministraieii
Internelor,prinreorganizareaOficiuluiNaionaldeCadastru,GeodezieiCartografie,iar
oficiile judeene de cadastru, geodezie i cartografie i al municipiului Bucureti sau
reorganizat n oficii de cadastru i publicitate imobiliar la nivelul fiecrui jude i n
municipiulBucureti.
AgeniaNaionaldeCadastruiPublicitateImobiliarafostorganizatifuncioneaz
n temeiul Hotrrii Guvernului nr. 1.210/2004, publicat n Monitorul Oficial al
Romniei,ParteaI,nr.718din9august2004.
ANEXA Nr. 2: DEFINIREA unor termeni de specialitate utilizai n

cuprinsullegii

(la data 14feb2009 punctul 1. din anexa 2 abrogat de Art. I, punctul 39. din Ordonanta urgenta
214/2008)

2.Autorizaiadeconstruire/desfiinare
Actul de autoritate al administraiei publice locale consilii judeene i consilii locale
municipale,orenetiicomunale,pebazacruiasepotrealizalucrrideconstrucii.
Procedura de emitere a autorizaiei de construire/desfiinare este reglementat prin
prezenta lege i prin normele metodologice elaborate de Ministerul Transporturilor,
ConstruciiloriTurismului.
3.Anexegospodreti
Construciile cu caracter definitiv sau provizoriu, menite s adposteasc activiti
specifice, complementare funciunii de locuire, care, prin amplasarea n vecintatea
locuinei,alctuiescmpreuncuaceastaounitatefuncionaldistinct.
ncategoriaanexelorgospodreti,deregulnmediulrural,suntcuprinse:buctriide
var,grajduripentruanimalemari,ptule,magazii,depoziteialteleasemenea,nmod
similar, sunt asimilabile noiunii de anexe gospodreti i garajele, serele, piscinele i
alteleasemenea.
4.Anexegospodretialeexploataiiloragricole

Construciilesituatenzoneizolatenextravilanindeprtatedelocalitateadereedin
a lucrtorilor agricoli, menite s adposteasc maini agricole, utilaje, mici ateliere,
scule, alte bunuri ale acestora, inclusiv animale, precum i spaii pentru cazare
temporarpetimpulcampaniiloragricole.
5.Avizare/aprobare
Avizare procedur de analiz i de exprimare a punctului de vedere al unei comisii
tehnice din structura ministerelor, a administraiei publice locale ori a altor organisme
centrale sau teritoriale interesate, avnd ca obiect analiza soluiilor funcionale, a
indicatorilor tehnicoeconomici i sociali ori a altor elemente prezentate prin
documentaiile de amenajare a teritoriului i urbanism sau prin proiectul pentru
autorizareaexecuieilucrrilordeconstruciiiproiectultehnic(P.Th.)pebazacruiase
vorexecutalucrrile.
Avizareaseconcretizeazprintrunact(avizfavorabilsaunefavorabil)carearecaracter
tehnicdeobligativitate.
(la data 14feb2009 punctul 5. din anexa 2 modificat de Art. I, punctul 40. din Ordonanta urgenta
214/2008)
(la data 14feb2009 punctul 5. din anexa 2 modificat de Art. I, punctul 40. din Ordonanta urgenta
214/2008)

Aprobare opiunea forului deliberativ al autoritii competente de nsuire a


propunerilor din documentaiile prezentate i susinute de avizele tehnice favorabile,
prealabil emise. Prin actul de aprobare se confer documentaiilor putere de aplicare,
constituinduse astfel ca temei juridic n vederea realizrii programelor de dezvoltare
teritorial i urbanistic, precum i al autorizrii lucrrilor de execuie a obiectivelor de
investiii.
6.Cldirideimportanredus
Construciicufunciiobinuite,cuungradderiscsczut,careafecteazunnumrredus
deoameni:
a)cldiri de locuit cu S+P+1E, cu maximum 6 apartamente, inclusiv anexele
gospodretialeacestora
b)cldiripentrunvmntcucelmult4unitifuncionale
c)dispensarecomunalefrstaionar
d)sedii administrative n mediul rural: primrii, posturi de poliie, cooperative de credit
rural,biblioteci,oficiipotaleialteleasemenea
e)cldiri pentru comer i alimentaie public, cu o suprafa de pn la 200 m2 i cu
deschideripnla6m
f)hale i ateliere pentru activiti meteugreti care nu genereaz vibraii, cu o
suprafadepnla200m2ideschideripnla6m
g)dependine i anexe gospodreti: garaje, buctrii de var, grajduri, uri i altele
asemenea
h)construciicucaracterprovizoriu.
7.Construciicucaracterprovizoriu
Construciile autorizate ca atare, indiferent de natura materialelor utilizate, care, prin
specificul funciunii adpostite ori datorit cerinelor urbanistice impuse de autoritatea
public,auoduratdeexistenlimitat,precizatiprinautorizaiadeconstruire.
Deregul,construciilecucaracterprovizoriuserealizeazdinmaterialeialctuiricare
permit demontarea rapid n vederea aducerii terenului la starea iniial (confecii
metalice, piese de cherestea, materiale plastice ori altele asemenea) i sunt de
dimensiuni reduse. Din categoria construciilor cu caracter provizoriu fac parte:
chiocuri,tonete,cabine,locurideexpuneresituatepecileinspaiilepublice,corpuri
i panouri de afiaj, firme i reclame, copertine, pergole ori altele asemenea. n sensul
prezenteilegirealizareaconstruciilorprovizoriiseautorizeaznaceleaicondiiincare
seautorizeazconstruciiledefinitive.
8.Construciispeciale

Construcii,amenajriiinstalaiicareseautorizeazncondiiileprevzutelaart.43lit.
a),respectivconstruciile,amenajrileiinstalaiilelaobiectivemilitare,precumicele
realizate n scopul ndeplinirii atribuiilor specifice instituiilor din domeniul aprrii,
ordiniipubliceisecuritiinaionale,deinutecuoricetitludectreacestea.
(ladata18iul2016punctul8.dinanexa2modificatdeArt.1,punctul11.dinLegea148/2016)

9.Documentaiiledeamenajareateritoriuluiideurbanism
Ansamblurile de documente scrise i desenate, referitoare la un teritoriu definit, prin
care se analizeaz situaia existent i se stabilesc obiectivele, aciunile i msurile de
dezvoltarepeoperioaddeterminat.
Structuradocumentaiilordeamenajareateritoriuluiideurbanismcuprinde:
a)planuriledeamenajareateritoriului
b)planurileurbanistice
c)regulamentelelocaledeurbanism.
Definirea i coninutulcadru al documentaiilor de amenajare a teritoriului i de
urbanismsefacprinlegeaamenajriiteritoriuluiiurbanismului.
91.DocumentaietehnicD.T.
Documentaia tehnic simplificat care prezint elementele tehnice eseniale necesare
emiterii autorizaiei de construire/desfiinare i prin care se stabilesc principalele
coordonate privind ncadrarea n indicii urbanistici aprobai, amplasarea construciilor i
relaiile acestora cu vecintile, schemele i fluxurile funcionale, compoziia spaial,
structura de rezisten, expresia de arhitectur, dotarea i echiparea construciilor
inclusivsoluiiledeasigurare,branareiracordareaacestoralainfrastructuraedilitar,
dupcaz.
Dup emiterea autorizaiei de construire, documentaia tehnic D.T. se dezvolt n
proiectultehnicP.Th.iconstituieparteintegrantaacestuia,respectivadetaliilorde
execuie, fiind interzis modificarea prevederilor documentaiei tehnice D.T, sub
sanciuneanulitiiautorizaieideconstruire.
ConinutulcadrualdocumentaieitehniceD.T.esteprevzutnanexanr.1laprezenta
lege.
(ladata14oct2009punctul9^1.dinanexa2modificatdeArt.I,punctul39.dinLegea261/2009)

92.Documentaiepentruautorizareaexecutriilucrrilordeconstrucii
Totalitateadocumentelorprevzutelaart.7alin.(1)dinlegecareconstituiedosarulce
se depune la autoritile administraiei publice locale prevzute la art. 4 n vederea
emiteriiautorizaieideconstruire.
(ladata14oct2009punctul9^2.dinanexa2modificatdeArt.I,punctul39.dinLegea261/2009)

10.Dreptdeexecuiealucrrilordeconstrucii
Dreptul asupra construciei i/sau terenului care confer titularului dreptul de a obine,
potrivitlegii,dinparteaautoritiicompetente,autorizaiadeconstruire/desfiinare:
1.dreptulrealprincipal:dreptdeproprietate,uz,uzufruct,superficie,servitute(dobndit
prin:contractdevnzarecumprare,deschimb,dedonaie,certificatdemotenitor,act
administrativderestituire,hotrrejudectoreasc)
2.drept de crean dobndit prin: contract de cesiune, concesiune, comodat, locaiune.
Emitereaautorizaieideconstruirenbazaunuicontractdecomodat/locaiunesepoate
facenumaipentruconstruciicucaracterprovizoriuiacordulexpresalproprietaruluide
drept. Prin excepie, n baza unui contract de nchiriere ncheiat n condiiile legislaiei
specifice din domeniul petrolului i gazelor naturale, de ctre titularii de
licene/permise/autorizaii cu proprietarii terenurilor din perimetrul de exploatare, se
poate autoriza inclusiv executarea lucrrilor de construcii necesare pentru derularea
operaiunilor de explorare/prospectare geologic i exploatare a petrolului i gazelor
naturale, altele dect construciile cu caracter provizoriu, dac respectivele contracte
cuprind explicit acordul proprietarilor pentru executarea lucrrilor de construcii pe
acesteterenuri.

(la data 14mai2014 punctul 10. din anexa 2 modificat de Art. I, punctul 4. din Ordonanta urgenta
22/2014)

3.drept de crean dobndit prin: contract ncheiat n condiiile legislaiei specifice n


domeniulinfrastructuriidecomunicaiielectronicesauhotrrejudectoreascdefinitiv
caresinlocdecontractntrepri.
(ladata28iul2016punctul10.dinanexa2completatdeArt.49,punctul4.dincapitolulVIIdinLegea
159/2016)

11.Firma
Elementul constructiv aplicabil pe cldire sau independent, pe care se inscripioneaz
date de identificare a unei instituii publice, societi comerciale, fundaii, denumirea
comercial, obiectul de activitate sau orice alt text specific, sub care o persoan fizic
saujuridiciexercitactivitateantrocldiresauntroincint.
12.Instalaiiaferenteconstruciilor
Totalitatea echipamentelor care asigur utilitile necesare funcionrii construciilor,
situate n interiorul limitei de proprietate, de la branament/racord la utilizatori,
indiferent dac acestea sunt sau nu ncorporate n construcie. Instalaiile aferente
construciilorseautorizeazmpreuncuacesteasau,dupcaz,separat.
(ladata14oct2009punctul12.dinanexa2modificatdeArt.I,punctul40.dinLegea261/2009)

13.Intravilanullocalitii
TeritoriulcareconstituieolocalitatesedeterminprinPlanulurbanisticgeneral(PUG)i
cuprinde ansamblul terenurilor de orice fel, cu/fr construcii, organizate i delimitate
ca trupuri independente, plantate, aflate permanent sub ape, aflate n circuitul agricol
sau avnd o alt destinaie, nuntrul cruia este permis realizarea de construcii, n
condiiilelegii.
Intravilanul se poate dezvolta prin extinderea n extravilan numai pe baz de planuri
urbanistice zonale (PUZ), legal aprobate, integrnduse ulterior n Planul urbanistic
general(PUG)allocalitii.
14.Extravilanullocalitii
Teritoriul cuprins ntre limita intravilanului i limita administrativteritorial a unitii de
baz (municipiu, ora, comun), nuntrul cruia autorizarea executrii lucrrilor de
construciiesterestricionat,ncondiiileprezenteilegi.
15.mprejmuiri
Construciile definitive sau provizorii, cu rolul de a delimita suprafee, arii sau parcele
asupra crora exist forme de proprietate, executate pentru protecie mpotriva
intruziunilor, realizate din diferite materiale beton, crmid, piatr, lemn, metal,
inclusivsrmghimpatntinspebulumaci,oriprinplaniispecifice.
151.Locuridejoaciagrement
Construciispecificepentrudivertisment,recreereisportpentrupopulaie.
(ladata14oct2009punctul15.dinanexa2completatdeArt.I,punctul40.dinLegea261/2009)

16.Lucrrideconstrucii
Operaiunilespecificeprincare:
se realizeaz construcii de orice fel civile, industriale, agrozootehnice, edilitare
subteraneiaeriene,cidecomunicaii,lucrriinginereti,deartetc.
sedesfiineazastfeldeconstruciiprindemolare,dezmembrare,dinamitareetc.
17.Lucrridemodificare
Lucrri de intervenii asupra elementelor constructive, structurale i/sau nestructurale,
avndcaefectmodificareatotalsaunparteaacestora.
Lucrriledemodificarepotfi:
a)lucrri de modificare structural, din care fac parte, n principal, lucrrile de
consolidare,desupraetajarei/saudeextindereaconstruciei
b)lucrri de modificare nestructural, din care fac parte, n principal, lucrrile de
amenajriinterioareirecompartimentriuoare,carenuafecteaznmodsemnificativ

structuraderezistenaconstrucieiipentrucareestenecesaravizulprealabilalunui
proiectantautorizat.
Pentru executarea lucrrilor de modificare, cu excepia lucrrilor de compartimentare
provizorii, nestructurale, este necesar emiterea unei autorizaii de construire n
condiiilelegiiicurespectareaprevederilorlegaleprivindcalitateanconstrucii.
(ladata14oct2009punctul17.dinanexa2modificatdeArt.I,punctul40.dinLegea261/2009)

171.Lucrrideintervenienprimurgen
Orice fel de lucrri necesare la construciile existente care prezint pericol public ca
urmare a unor procese de degradare a acestora determinate de factori distructivi
naturaliiantropici,inclusivainstalaiiloraferenteacestora,pentru:
a)punerea n siguran, prin asigurarea cerinelor de rezisten mecanic, stabilitate i
sigurannexploatare
b)desfiinareaacestora.
(la data 14feb2009 punctul 17. din anexa 2 completat de Art. I, punctul 42. din Ordonanta urgenta
214/2008)

172.Lucrridereabilitare
Orice fel de lucrri de intervenii necesare pentru mbuntirea performanelor de
siguran i exploatare a construciilor existente, inclusiv a instalaiilor aferente, n
scopul prelungirii duratei de exploatare prin aducerea acestora la nivelul cerinelor
esenialedecalitateprevzutedelege.
(ladata14feb2009punctul17^1.dinanexa2completatdeArt.I,punctul43.dinOrdonantaurgenta
214/2008)

173.Lucrri de renovare major pentru infrastructura fizic a reelelor de comunicaii


electronice
Lucrrile de construcii civile sau lucrrile de inginerie civil executate n spaiul
utilizatorului final, care includ modificri structurale ale ntregii infrastructuri fizice
interioare sau ale unei pri substaniale a acesteia i care necesit o autorizaie de
construcie.
(la data 28iul2016 punctul 17^2. din anexa 2 completat de Art. 49, punctul 5. din capitolul VII din
Legea159/2016)

18.Lucrrispecificelaciledecomunicaie,carenunecesitautorizaiedeconstruire
Lucrrile de ntreinere care nu necesit proiect i deviz general, constnd dintrun
complex de lucrri care se execut n mod permanent, n vederea meninerii
construciilorinstalaiilor n condiii tehnice corespunztoare desfurrii continue,
confortabileindeplinsiguranacirculaiei,lanivelultraficuluimaxim.
19.Mobilierurban
Elementele funcionale i/sau decorative amplasate n spaiile publice care, prin
alctuire, aspect, amplasare, confer personalitate aparte zonei sau localitii. Prin
naturalorpieseledemobilierurbansuntasimilateconstruciilordacamplasarealorse
face prin legare constructiv la sol (fundaii platforme de beton, racorduri la utiliti
urbane, cu excepia energiei electrice), necesitnd emiterea autorizaiei de construire.
Fac parte din categoria mobilier urban: jardiniere, lampadare, bnci, bazine, pavaje
decorative,pergole,cabinetelefoniceialteleasemenea.
191.Modificaredetem
Orice schimbare iniiat de ctre investitor/proprietar care are n vedere funciunile
i/sau capacitile funcionale caracteristice, indicatorii tehnicoeconomici aprobai,
soluiile spaiale i/sau de amplasament i alte asemenea cerine, care au fundamentat
elaborarea documentaiei tehnice D.T, care a stat la baza emiterii autorizaiei de
construire.
(la data 14feb2009 punctul 19. din anexa 2 completat de Art. I, punctul 44. din Ordonanta urgenta
214/2008)

20.Parcelare

Operaiunea de proiectare urbanistic prin care se determin divizarea uneia sau mai
multor proprieti funciare distincte, destinate construirii, n scopul atribuirii,
concesionriisauvnzriiloturilorrezultate.
21.Proiecttehnic(P.Th.)
Documentaiatehnicoeconomicpiesescriseidesenate,elaboratncondiiilelegii,
care dezvolt documentaia tehnic D.T, cu respectarea condiiilor impuse prin
autorizaia de construire, precum i prin avizele, acordurile i actul administrativ al
autoritiicompetentepentruproteciamediului,anexelaautorizaiadeconstruire.
Proiectultehnic(P.Th.)cuprindesoluiiletehniceieconomicederealizareaobiectivului
deinvestiii,pebazacruiaseexecutlucrriledeconstruciiautorizate.
(la data 14feb2009 punctul 21. din anexa 2 modificat de Art. I, punctul 45. din Ordonanta urgenta
214/2008)

211.Detaliideexecuie(D.E.)
Documentaiitehnicecuprinzndreprezentrigraficerealizatelascrile1:2,1:5,1:10,
1:20sau,dupcaz,laaltescrigrafice,nfunciedenecesitilederedactare,precum
i piese scrise pentru explicitarea reprezentrilor grafice, elaborate n baza proiectului
tehnicicurespectareastrictaprevederiloracestuia,caredetaliazsoluiiletehnicede
alctuire, asamblare, executare, montare i alte asemenea operaiuni, privind
pri/elementedeconstrucieorideinstalaiiaferenteacesteiaicareindicdimensiuni,
materiale, tehnologii de execuie, precum i legturi ntre elementele constructive
structurale/nestructuralealeobiectivuluideinvestiii.
Detaliiledeexecuie,elaboratencondiiilelegiiiverificatepentrucerineleesenialede
calitate n construcii de ctre verificatori tehnici atestai n condiiile legii, detaliaz
proiectultehnic,nvedereaexecutriilucrrilordeconstruciiautorizate.
(la data 14feb2009 punctul 21. din anexa 2 completat de Art. I, punctul 46. din Ordonanta urgenta
214/2008)
(la data 14feb2009 punctul 22. din anexa 2 abrogat de Art. I, punctul 47. din Ordonanta urgenta
214/2008)

23.Recepialucrrilor
Recepia lucrrilor constituie o component a sistemului calitii n construcii i este
actulprincaresecertificfinalizarealucrrilorexecutatenconformitatecuprevederile
proiectuluitehnicicudetaliiledeexecuie.
Recepia lucrrilor de construcii de orice categorie i de instalaii se efectueaz att la
lucrri noi, ct i la intervenii n timp asupra construciilor existente, conform legii.
Recepialucrrilordeconstruciiserealizeazndouetape,potrivitprevederilorlegale
nvigoare,dupcumurmeaz:
recepialaterminarealucrrilor
recepiafinal.
24.Schimbarededestinaie
n nelesul prevederilor art. 3, este necesar emiterea unei autorizaii de construire
i/saudedesfiinare,dupcaz,numainsituaiancarepentrurealizareaschimbriide
destinaie a spaiilor sunt necesare lucrri de construcii pentru care legea prevede
emitereaautorizaieideconstruire.
25.Zoneprotejate
Teritoriile delimitate geografic, n cuprinsul crora se afl elemente sau ansambluri ale
patrimoniuluinaturalsauculturalcuvaloaredeosebit.nraportcunaturaelementelor
depatrimoniu,zoneleprotejatesunt:
a)zone naturale protejate, instituite pentru protejarea i punerea n valoare a
patrimoniuluinaturalcuvaloaredeosebit
b)zoneconstruiteprotejate,instituitepentrusalvarea,protejareaipunereanvaloarea
patrimoniuluiconstruit,cuvaloareistoric,culturalsaumemorialisticdeosebit.
****
NOT:

Reproducemmaijosprevederileart.IIIdinLegeanr.453/2001pentrumodificareai
completareaLegiinr.50/1991privindautorizareaexecutriilucrrilordeconstruciii
unelemsuripentrurealizarealocuinelor,aleart.IIalin.(2)ialeart.IIIdinLegeanr.
401/2003 pentru modificarea i completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea
executriilucrrilordeconstruciiialeart.IIalin.(2)dinLegeanr.199/2004pentru
modificareaicompletareaLegiinr.50/1991privindautorizareaexecutriilucrrilorde
construcii,carenusuntncorporatentextulrepublicatalLegiinr.50/1991:
art.IIIdinLegeanr.453/2001:
"Art.III
Pe data intrrii n vigoare a prezentei legi se abrog: anexa la Legea nr. 50/1991,
republicat,art.8alin.5ipct.8lit.j)dinanexanr.IIlaLegeaprotecieimediuluinr.
137/1995,republicatnMonitorulOficialalRomniei,ParteaI,nr.70din17februarie
2000, precum i referirile la obligativitatea emiterii acordului de mediu pentru lucrrile
de construciimontaj din cuprinsul legii, din actele de aplicare a acesteia, precum i
oricealtedispoziiicontrareprevederilorprezenteilegi."
art.IIalin.(2)iart.IIIdinLegeanr.401/2003:
"(2) n termen de 60 de zile de la data intrrii n vigoare a prezentei legi, Ministerul
Transporturilor, Construciilor i Turismului va modifica normele metodologice de
aplicare a Legii nr. 50/1991, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare,
inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, care vor include formularele, procedura de
autorizareiconinutuldocumentaiilornecesareacesteiproceduri.nacelaitermense
vor efectua operaiunile de preluare, predareprimire a studiilor de teren i a
documentaiilor prevzute la art. I pct. 23 [alin. (1) al art. 291], prin procesverbal
ncheiatntrepridupinventariereaarhivelormenionatelaart.Ipct.23[art.291alin.
(3)],framaifinevoiedepunereanntrziere.
Art.III
La data intrrii n vigoare a prezentei legi se abrog litera c) a articolului 48 din Legea
nr.422/2001privindprotejareamonumenteloristorice."
art.IIalin.(2)dinLegeanr.199/2004:
"(2) n termen de 30 de zile de la data intrrii n vigoare a prezentei legi, Ministerul
Transporturilor, Construciilor i Turismului va modifica Normele metodologice de
aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executrii lucrrilor de construcii,
republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului
lucrrilorpublice,transporturilorilocuineinr.1.943/2001,cumodificrileulterioare."
PublicatnMonitorulOficialcunumrul933dindatade13octombrie2004
*) n tot cuprinsul legii termenul "Proiect" din sintagmele "Proiect pentru autorizarea
executrii lucrrilor de construcii", "Proiect de organizare a execuiei lucrrilor" i
"Proiectpentruautorizareaexecutriilucrrilordedesfiinare"senlocuietecutermenul
"DocumentaietehnicD.T".
(ladata14feb2009ActulmodificatdeArt.IIdinOrdonantaurgenta214/2008)

*)ntotcuprinsullegiiabrevierile"PAC","P.O.E."i"P.A.D."senlocuiesccuabrevierile
"D.T.A.C","D.T.O.E."i"D.T.A.D.".
(ladata14feb2009ActulmodificatdeArt.IIIdinOrdonantaurgenta214/2008)

*) n tot cuprinsul legii sintagma "oficiul judeean de cadastru, geodezie i cartografie"


senlocuietecusintagma"oficiuldecadastruipublicitateimobiliarteritorial".
(ladata14feb2009ActulmodificatdeArt.IVdinOrdonantaurgenta214/2008)

*) n tot cuprinsul legii, sintagma "verificator tehnic" se nlocuiete cu sintagma


"verificatordeproiecte".
(ladata14oct2009ActulmodificatdeArt.I,punctul41.dinLegea261/2009)

Forma sintetic la data 19aug2016. Acest act a fost creat utiliznd tehnologia SintActActe Sintetice. SintAct i tehnologia
ActeSinteticesuntmrcinregistratealeWoltersKluwer.