Sunteți pe pagina 1din 44

Această lucrare poate fi vizualizată și online

RENTROP & STRATON PRO

w w w . r s p r o . r o

Revista Română de

Contabilitate și Monografii Contabile

Nr.9

Iulie2016

©

SPECIALISTULCOMENTEAZĂ

Formularul088.Cumîlcompletăm?

2 3

MONOGRAFIICONTABILE

Relaţiicuacţionariiexterni:impozitareadividendelor

Contabilitateaproducțieidelactate

Decontareaoperaţiunilorîncursdeclarificare

CAZURIPRACTICE

Serviciirestaurant.Corectareeroricontabile

AchizițiiserviciilaprestatoristabilițiînafaraUE.Regimulfiscal

Ajustăripentrudepreciereacreanțelorneîncasate

Amenajareapeterenconcesionat.Monografiecontabilă

 Amenajareapeterenconcesionat.Monografiecontabilă Informaţii Specializate w w w . r s . r o
 Amenajareapeterenconcesionat.Monografiecontabilă Informaţii Specializate w w w . r s . r o

Informaţii Specializate

www.rs.ro

C a r t e a V e r d e a C o n
C
a r t e a V e r d e a C o n t a b i l i t ă ț i i 2 0 1 6 e x p l i c ă i m p e c a b i l
c
u m t r e b u i e a p l i c a t ă n o u a l e g i s l a ț i e fi s c a l- c o nt a bi lă ,
i
n t r a t ă î n v i g o a r e l a 1 i a n u a r i e 2 0 1 6 !
Toatemodificărilelegislativeanunțatepentru2016auintratînvigoareșide-acumînaintetrebuie
aplicatecustrictețe–unlucruextremdedificil,datefiindnumărulșicomplexitatealor.
Văreamintim,vorbimdespremodificăriradicale:
3
Legeanr.227/2015introducenoulCodfiscal2016
3
OMFPnr.4.160/2015modificăOMFPnr.1.802/2014!
3
Legeacontabilitățiinr.82/1991,lazicumodificările
3
OMFPnr.2.634/2015privinddocumentelefinanciar-contabile
Vesteabunăestecădvs.putețiaveaînregistrăricontabilefără
cusur!
„CarteaVerdeaContabilității2016 ” esteghidulsuper-profesio-
nistdecareaveținevoie!
Informațiipracticeșisuper-utilepecareleconține„CarteaVerdeaContabilității2016”:
1.Principaleleaspecteteoreticeșiexemplepracticereferitoarelaelementeledebilanț,elementele
dincontuldeprofitșipierdereșilasituațiilefinanciareanualela31decembrie2015
2.Principalelecorespondențealeconturilordinplanuldeconturiaferentanului2016
3.Exemplepracticepentrufiecareaspectteoreticdespre:
imobilizări l stocuri l terți l salariișicontribuții l impoziteșitaxe l dividende l asocieriîn
participație l subvențiișifinanțărinerambursabile l capitaluri l corectareaerorilorcontabile
l
l
modificareapoliticilorcontabile l certificateverzi l provizioane l active l venituri l cheltuieli
l
situațiilefinanciareanuale
4.Texteleintegrale,lazi,cutoatemodificărileșicompletărileulterioareale:
l
Legiicontabilitățiinr.82/1991
l
O.M.F.P.nr.2.634/2015privinddocumentelefinanciar-contabile
l
Ordinuluinr.1.826/22.12.2003privindunelemăsurireferitoarelaorganizareașiconducerea
contabilitățiidegestiune
l
Planuluideconturi2016
„CarteaVerdeaContabilității2016”limpezeștecompletnoilemodificăriaduseOrdinului
nr.1.802/2014șipecelenou-introdusedeCodulfiscalvalabildela1ianuarie2016!
De ta lii ai ci:
www.carteaverde.contabilul.ro

Revista Română de

ContabilitatE și MonogRafii ContabilE

©

Consiliul ştiinţific: consultantfiscalAdrianBența,expertcontabilAncaIvanov,expertcontabilOtilia-MihaelaRoman, expertcontabilCarmenIon-Bujor,expertcontabilMarilenaGughea,expertcontabilIrinaComa,consultantfiscalMarianaToma, consultantfiscalDomnicaVasiliu,expertcontabilVioletaSpiridon,expertcontabilOlgaCrevelescu,consultantfiscalDaniCucu

Cuprins–iuLiE2016

4 spECiALisTuLCOMEnTEAZĂ

n Formularul088.Cumcompletăm?

 

xpe rt conta bil Otilia -Miha e la ROMAN

e

3

4 MOnOGrAFiiCOnTABiLE

 

n

relaţiicuacţionariiexterni:impozitareadividendelor

xpe rt conta bil Anca IVANOV

e

14

n

Contabilitateaproducțieidelactate consulta nt fisca l Ma ria na TOMA

21

n

Decontareaoperaţiunilorîncursdeclarificare

xpe rt conta bil Olga CRe Ve le s Cu

e

28

4

CAZuriprACTiCE

 

n

servicii restaurant. Corectare erori contabile

37

n

Achiziții servicii la prestatori stabiliți în afara uE. regimul fiscal

38

n

Ajustări pentru deprecierea creanțelor neîncasate

38

n

Amenajarea pe teren concesionat. Monografie contabilă

39

v v v A ș t e p t ă m s u g e
v v v A ș t e p t ă m s u g e s t i i l e d v s . p e a d r e s a r e v i s t a d e c o n t a b i l i t a t e @ r s . r o v v v

Publicațielunarăeditatăde:

RENTROP&STRATON–www.rs.ro

ISSN:2457-9688

Preţ:abonamentpentru12ediţii:479.85lei;

e-mail:comenzi@rs.ro;www.revistadecontabilitate.contabilul.ro.

DirectorDivizieEditorială:DavidTrușcă

Redactor-șef:CarmenAvădănoaei

Tehnoredactare:DanaSegărceanu

Corectură:ElviraPanaitescu

Informaţii Specializate
Informaţii Specializate

esterecunoscutăCNCSIS conformdecizieinr.284/11.09.2007

BdulNațiunileUnitenr.4,GemeniiCenter,sector5,București

Tel./Fax:021.317.25.87

Președinte:GeorgeStraton

DirectorGeneral:OctavianBreban

DirectorEconomic:MarianaNețoiu

DirectorCreație-Producție:CristinaStraton

DirectorFinanciar:AntoanetaParaschiv

©RENTROP&STRATON–Toatedrepturilerezervate.Niciopartedinaceastălucrarenupoatefireprodusă,arhivatăsautransmisăsubnicioformășiprinniciunfel

demijloace,mecanicesauelectronice,fotocopiere,înregistrareaudiosauvideo,fărăpermisiuneaînscrisdinparteaeditorului.Autoriisaueditoriinusuntresponsabili

pentruniciopierdereprovocatăvreuneipersoanefizicesaujuridicecareacționeazăsauseabținedelaacțiunicaurmareacitiriimaterialelorpublicateînaceastălucrare.

Avertismentdevară!

Fiecarevarălasăurme,nemarcheazăcorpulșisufletulșinelasăapoio

toamnăsemi-caldăsăneretrăimvacanțele,evenimentele,schimbările,ne-

buniile. Nu există perioadă mai vie și mai așteptată decât aceasta, dar și foartepomenită.Toateamintirilenilecreămvara,leținemmintepentrucă

„eraîntr-ovară”șipentrucăeobligatoriusăfiefrumoase.Pentruceleneplă-

cute,compenseazărăsăritulsoareluiînfiecaredimineață.

Alegemcanoileînceputurideviațăîndoisăfieobligatoriuvara,pentru

ținute,decorșibunădispozițieșioptimismși,maiales,pentruartificiilepe

uncersenincustele.Nusemaigândeștenimenilaanotimpcândvinevorba

dedivorțuri,sătuneșisăfulgereprecumonevastăsupărată.

Cumnerevenimdupăvară?

Începeți cu pozele de la evenimentele la care am luat parte: nunți, bo- tezuri,logodne,aniversări.Facețiseridevizionarecuele,adunațiinvitații, alegețipozeleîncaretoatălumeaaieșitbineșipregătiți-văcomentariile.

Urmeazăamintirileprimelorvacanțecuel/easaucucopii,saudecenu,

cupărințiisausocrii,primultestdepotrivealăpentrudoiîndrăgostițisau

primadicuțiecuscoacrașiprimelebericutata'socru'.Asemanevracugrijă!

Supărărilepotținepânăvaraviitoare,iardespărțirilelăsatecunepotriveală,

oviațăîntreagă.

Anuseuitaiubirilede-ovară!Urmeledepeurmalor–sănunefiecu

supărare–suntcontraindicațiiletrecutepeprospect.Poveștileacesteasunt

făcutesădurezeovară!Deci,urmeleseducdelasinedacănuledațiprea

mareimportanță.

V-ațibronzatcuformegeometrice,cumânecuțelamâinișilapicioare?

Vesteproastă!Levețimaipurtașiînurmătoareledouăsezoane,toamnă-

iarnă.Acesteanuseșterg,doarputețidacuautobronzantpestedincappână

înpicioare,săfacețipozecuzebradupă.Facețiunbancinstitpentrucăbani,

oricumnuv-aumairămasdecâtde-ociungă.

Sfatpentrusfârșitulverii!Dacămaigăsițisoare,șipoateobicicletă,vă

maiajungepentrucâtevaurmetârzii.Fugăriți-lpânăîlvețiregăsilavara

viitoare.

Sănerevenim,zic!

viitoare. Sănerevenim,zic! CarmenAvădănoaei

CarmenAvădănoaei

RedactorRevistaRomânădeContabilitateșiMonografiiContabile

SPECIALISTUL

COMENTEAZĂ

RevistaRomånădeContabilitateșiMonografiiContabile

Formularul088.Cumîlcompletăm?

În prezent, formularul 088 are drept certificat de (re)naştere O.P.A.N.A.F. nr. 3.841/29.12.2015 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularului (088) „Declaraţie pe propria răspundere pentru eva- luarea intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activi- tăţieconomicecareimplicăoperaţiunidinsferaTVA”, ale cărui prevederi pot fi modificate în viitorul apro- piat,conformunuicomunicatpublicatdeA.N.A.F.

RememberobţinerecoddeTVA

Nunepropunemsăfacemotrecereînrevistăamplăasupramodalităţii

deînregistrareînscopdeTVA,darvommenţionafaptulcăprin O.M.F.P. nr. 1.984/11 mai 2011 privind stabilirea criteriilor pentru condiţionarea

înregistrăriiînscopurideTVAs-auinstituitnoiproceduriprivindînregis-

trareaînscopdeTVA,înfuncţiedeanumitecriteriipebazacăroraserealiza

oevaluareacontribuabilului.

La art.3 din ordinul menţionat sunt enumerate criteriile în funcţie de

caresecondiţioneazăînregistrareaînscopurideTVAapersoanelorimpo- zabile.Întreacestecriterii–careînmareamajoritateaurămasaceleaşişiîn prezent – era menționat cel care prevedea verificarea faptică a sediului social/domiciliuluifiscalşi,dupăcaz,asediilorsecundaredeclarate,caresă cores-pundăobiectuluideactivitatepecarepersoanaimpozabilăintenţiona săodesfăşoare.

Verificareafapticăserealiza–laacelmoment–decătrecomisariiGărzii

Financiare,lucrucareproduceaunanumitdisconfortcompaniilorcaresoli-

citauînregistrareaînscopdeTVA.

Ulterior,acestordinafostabrogat,fiindînlocuitdeO.M.F.P.nr.2.795

din 10 noiembrie 2011 privind stabilirea criteriilor pentru condiţionarea înregistrăriiînscopurideTVA.Acestnouordinaduceoseriedemodificări

lacriteriilepentrucondiţionareaînregistrăriiînscopdeTVA,însămodifi-

careaesenţială–şicareamairelaxatpuţincontribuabilul–aconstatînefec-

tuarea verificării asupra sediului social/domiciliului fiscal/sediilor secun- daredecătreorganelefiscale(inspectoriiA.N.A.F.),înloculcomisarilordela GardaFinanciară.

3

expertcontabil

Otilia-MihaelaROMAN

GardaFinanciară. 3 expertcontabil Otilia-MihaelaROMAN RentRop & StRaton

RentRop & StRaton

Iulie2016

Aceastăverificareasediuluisocialacreatproblemeunorcontribuabilicareaveausediulsocialundevaîncâmp,de undenicicumnuseputeaurealizaoperaţiunieconomice,şinudeţineausediisecundareastfelîncâtsăfiedemonstrată desfăşurarea unei activităţi (economice, administrative etc.). Evident, acestor companii le-a fost refuzată solicitarea privindînregistrareaînscopdeTVA–cutoateconsecinţelecaredecurgeaudeaici.

Daravenitşimomentul01februarie2015,momentîncareauintratînvigoareprevederileO.P.A.N.A.F.nr.17din

7ianuarie2015privindstabilireacriteriilorpentrucondiţionareaînregistrăriiînscopurideTVA.Ordinulacesta–care

înlocuieşteordinulprecedentnr.2.795/2011–păstreazăcriteriiledeevaluareprevăzutedeordinulrespectiv,cudeose-

bireacănumaipreiacriteriulprivindverificareasediuluisocial,darintroduce,camodalitatedeevaluareaintenţieişia

capacităţiipersoanelorimpozabiledeadesfăşuraactivităţieconomicecareimplicăoperaţiunitaxabileşi/sauscutitede TVAcudreptdededucere,precumşioperaţiunipentrucarelocullivrării/prestăriiseconsiderăcafiindînstrăinătate, dacătaxaarfideductibilă,încazulîncareacesteoperaţiuniaravealoculînRomânia,completareaşidepunereaunui

nouformularavândnumărul088,curoluluneideclaraţiipepropriarăspundere(acuirăspundere?).

Înprimăfază,formularulnou-născut088estereglementatdeO.P.A.N.A.F.nr.112din16ianuarie2015pentruapro-

bareamodeluluişiconţinutuluiunorformularefiscaleutilizatedeunelepersoaneimpozabileîndomeniultaxeipeva-

loareaadăugată.

AcestordinimpunecondiţiileîncareocompanietrebuiesăcompletezeşisădepunălaA.N.A.F.formularul088,

însoţit,dealtfel,dealteformulare(098,099sau010).

Înceeacepriveşteformularul088,laprimasaapariţiecuajutorulOrdinuluinr.112/2015aveadoar18întrebări.

Întimp,acestordinafostabrogatşiînlocuitdealteordine,înprezentfiindînvigoareO.P.A.N.A.F.nr.3.841din

29decembrie2015privindaprobareamodeluluişiconţinutuluiformularului(088)„Declaraţiepepropriarăspundere

pentruevaluareaintenţieişiacapacităţiideadesfăşuraactivităţieconomicecareimplicăoperaţiunidinsferaTVA”.

Ordinulnr.3.841/2015–cuaplicabilitatedeladatade01ianuarie2016–aprobăformularul088,careconţinenu18

întrebări,ci20deîntrebărilacarecompaniiletrebuiesărăspundăcuexactitate,corectitudineşisinceritate,consecinţa

fiindneînregistrareaînscopdeTVAsauanulareacoduluideTVAdecătreorganulfiscal,înfuncţiedesituaţiaîncare

seaflăaceacompanie.

Maijos,situaţiilecareimpuncompletareaşidepunereaformularului088decătrecompanii,înluminaordinuluiîn

vigoareladataredactării–O.P.A.N.A.F.nr.3.841/2015.

Situaţiicareconducladepunereaformularului088:

I)Oprimăsituaţiecareimpuneutilizareaformularului088esteceaîncarecompaniadoreşteînregistrareaînscop

deTVAîncădelaînfiinţare.

Înaceastăsituaţie,societateadepunelaorganulfiscalînrazacăruiaseaflăsediulsocial/domiciliulfiscal,înaceeaşi

zicudepunereaactelordeînfiinţarelaRegistrulComerţului,formularul088completat,însoţitdedocumentelejustifica-

tiveaferenteacestuiaşidecerereadeînregistrareînscopuridetaxăpevaloareaadăugată–formular098,reglementat

de O.P.A.N.A.F. nr. 631 din 9 februarie 2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare de înregis- trare/anulareaînregistrăriiînscopuridetaxăpevaloareaadăugată.

SocietateacareseînfiinţeazăşicaredoreşteînregistrareaînscopdeTVAsepoateregăsiîntr-unadintreurmătoarele

douăsituaţii:

1)declarăcăurmeazăsărealizezeocifrădeafacericareatingesaudepășeșteplafonuldescutirede220.000lei,pre-

văzutlaart.310alin.(1)dinCodulfiscal,cuprivirelaregimulspecialdescutirepentruîntreprinderilemici;

2)declarăcăurmeazăsărealizezeocifrădeafaceriinferioarăplafonuluidescutirede220.000leiprevăzutlaart.310

alin.(1)dinCodulfiscal,daropteazăpentruaplicarearegimuluinormaldetaxă.

II)Adouasituaţiecareimpuneutilizareaformularului088esteceaîncarecompaniadejaînfiinţatădoreşteînregis-

trareaînscopdeTVA.

RevistaRomånădeContabilitateșiMonografiiContabile

Înaceastăsituaţie,societateadepunelaorganulfiscalînrazacăruiaseaflăsediulsocial/domiciliulfiscal,formula-

rul088completat,însoţitdedocumentelejustificativeaferenteacestuiaşidedeclaraţiademenţiuni(formular010)sau

decerereadeînregistrareînscopuridetaxăpevaloareaadăugată(formular098).

SocietateadejaînfiinţatăşicaredoreşteînregistrareaînscopdeTVAsepoateregăsiîntr-unadintreurmătoarele

douăsituaţii:

1)dacăîncursulunuiancalendaristicatingesaudepăşeşteplafonuldescutirede220.000leiprevăzutlaart.310

alin.(1)dinCodulfiscal,depunedocumentaţiaîntermende10ziledelasfârşitulluniiîncareaatinssauadepăşitacest

plafon;

2)dacăcifradeafacerirealizatăîncursulunuiancalendaristicesteinferioarăplafonuluidescutirede220.000leipre-

văzutlaart.310alin.(1)dinCodulfiscal,daropteazăpentruaplicarearegimuluinormaldetaxă,depunedocumentaţia

oricândîncursuluneiluni.

CONSECINȚE

Înambelesituaţii,dupădepunereadocumentaţieidesolicitareaînregistrăriiînscopdeTVA,organulfiscalpro-

cedeazălaanalizadosarului,carearecascopevaluareaintenţieişiacapacităţiipersoanelorimpozabiledeadesfăşura

activităţieconomicecareimplicăoperaţiunitaxabileşi/sauscutitedeTVAcudreptdededucere,precumşioperaţiuni

pentrucarelocullivrării/prestăriiseconsiderăcafiindînstrăinătate,dacătaxaarfideductibilăîncazulîncareaceste

operaţiuniaravealocînRomânia.

Consecinţeleanalizeisuntprevăzutelaart.7alin.(2)dinO.P.A.N.A.F.nr.3.840din29decembrie2015privindsta-

bilireacriteriilorpentrucondiţionareaînregistrăriiînscopurideTVA:

„(2)Dupăefectuareaanalizei,dacăpersoanaimpozabilă:

a)îndeplineştecriteriiledeevaluare–compartimentulcuatribuţiiînevaluareaintenţieişiacapacităţiideadesfăşu-

raactivităţieconomiceîntocmeşteunreferatcarecuprindepropunereadeaprobareaînregistrăriiînscopurideTVA,pe

bazacăruiaorganulfiscalcompetentemitedeciziaprincareseaprobăsolicitareadeînregistrareînscopurideTVA;

b)nuîndeplineştecriteriiledeevaluare–compartimentulcuatribuţiiînevaluareaintenţieişiacapacităţiideades-

făşuraactivităţieconomiceîntocmeşteunreferatcarecuprindepropunereaderespingereaînregistrăriiînscopuride

TVA,precumşimotiveledefaptşidedreptcarestaulabazaacesteipropuneri.Pebazaacestuireferat,organulfiscal

competentemitedeciziaprincareserespingesolicitareadeînregistrareînscopurideTVA;

c)îndeplineşteparţialcriteriiledeevaluare–compartimentulcuatribuţiiînevaluareaintenţieişiacapacităţiidea

desfăşuraactivităţieconomiceinvitălasediulsăureprezentantullegalalpersoaneiimpozabile,potrivitart.56dinLegea

nr.207/2015privindCoduldeprocedurăfiscală,cumodificărileşicompletărileulterioare.”

Încazulîncare,înbazaanalizeiefectuatedecătreorganulfiscal,seconstatăcăsocietateapoatejustificaintenţiaşi capacitateadeadesfășuraactivităţieconomicecareimplicăoperaţiunidinsferaTVAîndeplinindcriteriiledeevalu- are-,aceastavaprimicoduldeînregistrareînscopdeTVA,devenindplătitoaredeTVA.

Încazulîncare,înbazaanalizeiefectuatedecătreorganulfiscal,seconstatăcăsocietateanupoatejustificaintenţia

şicapacitateadeadesfăţuraactivităţieconomicecareimplicăoperaţiunidinsferaTVA,aceastanuvaprimicodulde

înregistrareînscopdeTVA.

Defapt,societateavaprimicoddeînregistraredeTVA–valabiloorăsaucâtevaore–dupăcare,înaceeaşizi,orga-

nulfiscalvaanuladinoficiuacestcoddeTVA.

AnulareadinoficiuacoduluideTVAesteechivalentăcuosancţiunepecareorganulfiscaloaplicăsocietăţii,înbaza

art.316alin.(11)lit.h)dinCodulfiscal:

„(11)OrganelefiscalecompetenteanuleazăînregistrareauneipersoaneînscopurideTVA,conformprezentuluiarticol:

RentRop & StRaton 5

RentRop & StRaton

5

Iulie2016

h) dacă persoana impozabilă, societate cu sediul activităţii economice în România, înfiinţată în baza Legii

nr.31/1990,republicată,cumodificărileşicompletărileulterioare,supusăînmatriculăriilaregistrulcomerţului,nujus-

tificăintenţiaşicapacitateadeadesfăşuraactivitateeconomicăpotrivitcriteriilorşiîntermenelestabiliteprinordinal

preşedinteluiA.N.A.F.“

ÎncondiţiileanulăriidinoficiuacoduluideînregistareînscopdeTVA–careafostvalabilfoartepuţintimp–şi

pânălareînregistrareaînscopdeTVA,societăţiiîirevinurmătoareleobligaţiiprevăzutelaart.11alin.(8)dinCodulfis-

cal:

−nudeduce,peperioadaanulăriicoduluideînregistrareînscopdeTVA,taxapevaloareaadăugatăaferenteachi-

ziţiilorefectuate;

−înscrietaxacolectatăpefacturileemisecătrebeneficiariisăi;

−plăteşteTVAastfelcolectată,aferentăoperaţiunilortaxabiledesfăşurateînperioadarespectivă.

DeclarareaTVAdeplatălabugetuldestatserealizeazăînbazaformularului311„Declaraţieprivindtaxapeva-

loareaadăugatăcolectată“,datoratădecătrepersoaneleimpozabilealcărorcoddeînregistrareînscopuridetaxăpeva-

loareaadăugatăafostanulatconformart.316alin.(11)lit.a)-e),lit.g)saulit.h)dinLegeanr.227/2015privindCodul

fiscal,aprobatprinO.P.A.N.A.F.nr.795/2016.

PetotparcursulperioadeiîncaresocietateaarecoduldeTVAanulat,nunumaiaceastaînsăşiestesancţionată,cişi beneficiariisăi,aceştianeavânddreptuldeadeduceTVAdepefacturileemisedesocietateafurnizoarealcăreicodde

TVAafostanulat,conformart.11alin.(9)dinCodulfiscal.

III)Atreiasituaţiecareimpuneutilizareaformularului088esteceaîncare,dupăanulareadinoficiuaînregistrării

înscopurideTVAefectuatădeorganelefiscaleconformart.316alin.(11)lit.a)-e)șih)dinCodulfiscal,societateasoli-

cităînregistrareaînscopdeTVA,caurmareaurmătoarelorsituaţii:

a)încetareastăriideinactivitatefiscalădeclaratăconformCoduluideprocedurăfiscalăsauîncetareastăriideinac-

tivitatetemporarăînscrisălaRegistrulComerţului;

b)încetareasituaţieiîncareasociaţii/administratoriipersoaneiimpozabilesaupersoanaimpozabilăînsăşiauavut înscrise în cazierul fiscal infracţiuni şi/sau faptele prevăzute la art. 4 alin. (4) lit. a) din Ordonanţa Guvernului

nr.39/2015privindcazierulfiscal.ÎncazulsocietăţilorreglementatedeLegeanr.31/1990,republicată,cumodificările

șicompletărileulterioare,aicărorasociaţidincauzacăroras-adispusanulareaînregistrăriiînscopurideTVAnusunt

majoritarilamomentulsolicităriireînregistrării,persoanaimpozabilăpoatesolicitareînregistrareachiardacănuaîn-

cetatsituaţiacareaconduslaanulareaînregistrării;

c)încetareasituaţieiîncaresocietateanuadepusniciundecontdetaxăprevăzutlaart.323dinCodulfiscalpentru

6luniconsecutive,încazulpersoaneicareareperioadafiscalălunacalendaristică,şipentrudouătrimestrecalendaris-

ticeconsecutive,încazulpersoaneiimpozabilecareareperioadafiscalătrimestrulcalendaristic;

d)încetareasituaţieiîncaresocietateaîndeconturiledetaxădepusepentru6luniconsecutive,dacăsocietateaare

perioadafiscalălunacalendaristică,şipentrudouătrimestrecalendaristiceconsecutive,dacăsocietateaareperioadafis-

calătrimestrulcalendaristic,nuaufostevidenţiateachiziţiidebunuri/serviciişinicilivrăridebunuri/prestărideser-

viciirealizateîncursulacestorperioadederaportare.

CONSECINȚE

DupădepunereadocumentaţieidesolicitareareînregistrăriiînscopdeTVA,laîncetareasituaţiilorprezentatecare

auconduslaanulareacoduluideTVAdinoficiu,organulfiscalprocedeazălaanalizadosarului,carearecascopevalu-

areaintenţieişiacapacităţiipersoanelorimpozabiledeadesfăşuraactivităţieconomicecareimplicăoperaţiunitaxabile

şi/sauscutitedeTVAcudreptdededucere,precumşioperaţiunipentrucarelocullivrării/prestăriiseconsiderăcafiind

înstrăinătate,dacătaxaarfideductibilă,încazulîncareacesteoperaţiuniaravealocînRomânia.

Încazulîncare,înbazaanalizeiefectuatedecătreorganulfiscal,seconstatăcăsocietateapoatejustificaintenţiaşi

capacitateadeadesfășuraactivităţieconomicecareimplicăoperaţiunidinsferaTVA–îndeplinindcriteriiledeevaluare-,

aceastavareprimicoduldeînregistrareînscopdeTVA,redevenindplătitoaredeTVA.

RevistaRomånădeContabilitateșiMonografiiContabile

Încazulîncare,înbazaanalizeiefectuatedecătreorganulfiscal,seconstatăcăsocietateanupoatejustificaintenţia

şicapacitateadeadesfășuraactivităţieconomicecareimplicăoperaţiunidinsferaTVA,aceastanuvareprimicodulde

înregistrareînscopdeTVA,rămânând,încontinuare,cucoduldeTVAanulat.Situaţiapresupunecăsocietateavacon-

tinuasăîndeplineascăobligaţiileprevăzutelaart.11alin.(8)dinCodulfiscal–prezentatelasituaţiaaII-a,obligaţiipe

caretrebuiasăleurmezedupăanulareacoduluideTVAcaurmareaapariţieisituaţiilormenţionatelaliterelea)-d).

IV)Apatrasituaţiecareimpuneutilizareaformularului088esteceaîncaresocietatea,înregistratăînscopdeTVA,

efectueazălaRegistrulComerţuluioperaţiuniprecum:

a)schimbareasediuluisocial;

b)schimbareaadministratorilorşi/sauaasociaţilor.

DupăfiecaredintreacestedouăoperaţiuniefectuatelaRegistrulComerţului,organulfiscalnotificăsocietateaînvederea

prezentăriilasediulacestuiacuformularul088–completatşiînsoţitdedocumentelesolicitateîncadrulacestuia–împreună

cualtedocumentemenţionateînnotificare,precum:

−ultimabalanţădeverificare;

−ultimulbilanţdepuslaA.N.A.F.;

−balanţamijloacelorfixe;

−dovadaachităriidebitelorrestante–dacăestecazul;

−dovadadepuneriiultimelordeclaraţiifiscale.

CONSECINȚE

Încazulîncare,înbazaanalizeiefectuatedecătreorganulfiscal,seconstatăcăsocietateapoatejustificaintenţiaşi capacitateadeadesfășuraactivităţieconomicecareimplicăoperaţiunidinsferaTVA–îndeplinindcriteriiledeevaluare -, acesteiaisemenţinecoduldeînregistrareînscopdeTVA.

Încazulîncare,înbazaanalizeiefectuatedecătreorganulfiscal,seconstatăcăsocietateanupoatejustificaintenţia şicapacitateadeadesfășuraactivităţieconomicecareimplicăoperaţiunidinsferaTVA,acesteiaisevaanulacodulde

înregistrareînscopdeTVA,societateaavândobligaţiileprevăzutelaart.11alin.(8)dinCodulfiscal,respectiv:

−nededucerea,peperioadaanulăriicoduluideînregistrareînscopdeTVA,ataxeipevaloareaadăugatăaferente

achiziţiilorefectuate;

−înscriereataxeicolectatepefacturileemisecătrebeneficiariisăi;

−plataTVAastfelcolectată,aferentăoperaţiunilortaxabiledesfăşurateînperioadarespectivă.

Şiînaceastăsituaţie,beneficiariiacesteisocietăţinuaudreptuldeadeduceTVAînscrisăpefacturileemisedecătre

aceasta,potrivitart.11alin.(9)dinCodulfiscal.

Entităţiobligatesădepunăformularul088

Formularul088sedepuneînvirtuteaprevederilorart.316alin.(11)lit.h)dinCodulfiscal,careprevede:

„(11)OrganelefiscalecompetenteanuleazăînregistrareauneipersoaneînscopurideTVA,conformprezentuluiarti-

col:

h) dacă persoana impozabilă, societate cu sediul activităţii economice în România, înfiinţată în baza Legii

nr.31/1990,republicată,cumodificărileşicompletărileulterioare,supusăînmatriculăriilaregistrulcomerţului,nujus-

tificăintenţiaşicapacitateadeadesfăşuraactivitateeconomicăpotrivitcriteriilorşiîntermenelestabiliteprinordinal preşedinteluiA.N.A.F.“

DinanalizaprevederilorO.P.A.N.A.F.nr.3.841din29decembrie2015privindaprobareamodeluluişiconţinutului

formularului(088)„Declaraţiepepropriarăspunderepentruevaluareaintenţieişiacapacităţiideadesfăşuraactivităţi

economicecareimplicăoperaţiunidinsferaTVA”,sereținurmătoarele:

laorganelefiscalecompetentedecătresocietăţilecare

suntînfiinţateînbazaLegiisocietăţilornr.31/1990,republicată,cumodificărileşicompletărileulterioare,caresunt

supuse înmatriculării la registrul comerţului şi care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 316

−laart.2searată:„Formularulmenţionatlaart.1sedepune

alin.(1)lit.a)dinCodulfiscal.”

−laart.3searată:„Formularulmenţionatlaart.1secompleteazăşisedepunedecătresocietăţileînfiinţateînbaza

Legiinr.31/1990,republicată,cumodificărileşicompletărileulterioare,caresuntsupuseînmatriculăriilaregistrul

RentRop & StRaton 7

RentRop & StRaton

7

Iulie2016

comerţului şi care solicită înregistrarea în scopuri de TVA potrivit dispoziţiilor art. 316 alin. (1) lit. b) şi c) sau ”

−laart.4searată:„Formularulmenţionatlaart.1secompleteazăşisedepunedecătrepersoaneleimpozabile,socie-

alin.(12)dinCodulfiscal,

tăţi,înfiinţateînbazaLegiinr.31/1990,republicată,cumodificărileşicompletărileulterioare

Conform prevederilor legale prezentate, rezultă că obligaţia întocmirii şi depunerii formularului 088 în vederea obţinerii/menţineriicoduluideînregistraredeTVArevinedoarsocietăţilorcomerciale–indiferentdeformajuridicăde organizare (S.A., S.R.L., societate în comandită simplă, societate în comandită pe acţiuni etc.) – înfiinţate la Registrul

ComerţuluiconformLegiinr.31/1990,asocietăţilor.

Persoanele fizice care îşi desfăşoară activitatea economică în mod independent – individual sau într-o formă de

asociere−prinînregistrarealaRegistrulComerţuluiconformO.U.G.nr.44/2008privinddesfăşurareaactivităţiloreco-

nomicedecătrepersoanelefiziceautorizate,întreprinderileindividualeşiîntreprinderilefamiliale,persoanelefizicecare

sunteligibiledeaseînregistraînscopdeTVA,persoanelefizicecaredesfăşoarăprofesiiliberalesauobţinveniturisub

formadrepturilordeautorsaupebazădeconvenţiicivile,precumşioricealteentităţicarenuseînfiinţeazălaRegistrul

ComerţuluiconformLegiinr.31/1990nusuntsupuseverificăriiintenţieişicapacităţiideadesfăşuraactivitateecono-

mică potrivit criteriilor şi în termenele stabilite prin O.P.A.N.A.F. nr. 3.841/2015, fiind scutite de la completarea şi

depunereaformularului088.

Conţinutulformularului088

Formularul088,înbazacăruiaserealizeazăverificareaintenţieişicapacităţiideadesfăşuraactivitateeconomicăce

implicăoperaţiunidinsferaTVA, înformaactuală,cuprindeunsetde20deîntrebări.

În continuare, prezentăm succint informaţiile solicitate de formular, accentuând elementele ce trebuie avute în vederelafiecarepunct:

1.Spaţiulcudestinaţiedesediusocial

Laacestpunct,societateatrebuiesărăspundălamaimulteîntrebări,prinbifareauneicăsuţecorespunzătoaresi-

tuaţieiacesteia,referitoarelamodalitateadeţineriispaţiului(înproprietate,înleasing,luatcuchirieetc.).

Laacestpunct,sesolicităanexareacopieidepedocumentulcareatestădeţinereacutitlulegalaspaţiuluicudesti-

naţiedesediusocial.

2.Domiciliulfiscaldeclaratestediferitdesediulsocial?

Laacestpunct,societateatrebuiesădeclaredacăsediulsocialdeclaratlaRegistrulComerțuluiestediferitsaunude domiciliulfiscalalespentruîndeplinireaobligaţiilorfiscale. În cazul în care sediul social este diferit de domiciliul fiscal, se solicită anexarea copiei documentului care atestă deţinereacutitlulegalaspaţiuluicudestinaţiededomiciliufiscal.

3.Deţineţispaţiicudestinaţiadesediisecundaredeclarate?

Sesolicităinformaţiiprivindmodalitateadeţineriisediilorsecundaredeclaratedesocietate(înproprietate,înlea-

sing,luatecuchirieetc.)şisesolicităanexareacopieidocumentuluicareatestădeţinereacutitlulegalaspaţiului(spaţi-

ilor)cudestinaţiedesediisecundaredeclarate.

4.Aţidepuslaoficiulregistruluicomerţuluideclaraţiapepropriarăspunderedatăîntemeiulprevederilorart.15

alin.(1)lit.b)sauart.15alin.(2),dupăcaz,dinLegeanr.359/2004privindsimplificareaformalităţilorlaînregistrareaîn

registrulcomerţuluiapersoanelorfizice,asociaţiilorfamilialeşipersoanelorjuridice,înregistrareafiscalăaacestora,pre-

cumşilaautorizareafuncţionăriipersoanelorjuridice,cumodificărileşicompletărileulterioare,dincaresărezultecă

desfăşuraţiactivităţilasediulsocial/profesionalşi/saulasediilesecundare(punctedelucru)?

Această întrebare solicită informaţii referitoare la declararea la Registrul Comerţului a faptului că societatea des-

făşoarăactivitateşiîndeplineştecondiţiiledefuncţionareprevăzutedelegislaţiaspecificăîndomeniulsanitar,sanitar-

veterinar,protecţieimediuluişiprotecţieimunciilasediulsocialşi/saulasediilesecundaredeclarate.

RevistaRomånădeContabilitateșiMonografiiContabile

Laacestpunctnusesolicităanexareaunordocumente.

5.Aţidepuslaoficiulregistruluicomerţuluideclaraţiapepropriarăspunderedatăîntemeiulprevederilorart.15

alin.(1)lit.b)sauart.15alin.(2),dupăcaz,dinLegeanr.359/2004,cumodificărileşicompletărileulterioare,dincaresă

rezultefaptulcă:

LaacestpunctsesolicităinformaţiireferitoareladeclararealaRegistrulComerţuluiafaptuluicăsocietateades-

făşoarăactivitateşiîndeplineştecondiţiiledefuncţionareprevăzutedelegislaţiaspecificăîndomeniulsanitar,sanitar-

veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii în afara sediul social şi/sau în afara sediilor secundare declarate (declarareaaşa-numiteloractivităţilaterţi).

Sesolicităanexareadedocumentecaresăjustificetipulactivităţiispecificedesfăşurateatâtlasediulsocialşi/sau

sediisecundare,câtşiînafarasediuluisocial/profesionalşiasediilorsecundare(spreexemplu:autorizaţii,avizeetc.).

6.Asociaţiişi/sauadministratoriisocietăţiipentrucaresedepuneprezentadeclaraţieaudeţinut/deţincalitateade

asociatşi/sauadministratorîncadrulaltorpersoaneimpozabile,aflateînsituaţiileprezentatemaijos?

Acestpunctareroluldeaanalizadacăasociaţii/administratoriisocietăţiiraportoareaumaideţinutaceastăcalitate,

într-operioadăde5anianterioridateidepuneriideclaraţiei088,însocietăţiaflateîntr-unadintreurmătoarelesituaţii:

a) lichidare;

b) lacareafostdeclanşatăprocedurainsolvenţei;

c) îninactivitatetemporară,ladatadepuneriideclaraţiei,înscrisălaregistrulcomerţului;

d)declaratecontribuabiliinactiviînconformitatecuprevederileart.92dinLegeanr.207/2015privindCoduldepro-

cedurăfiscală,cumodificărileşicompletărileulterioare; e)la care a fost anulată înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 316 alin. (11) lit. c)-f) şi h) din Legea

nr.227/2015privindCodulfiscal,cumodificărileşicompletărileulterioare.

Sesolicităcompletareaunorinformaţiireferitoarelaidentificareasocietăţiloraflateînsituaţiilemenţionatemaisus.

Nusesolicităanexareadedocumentejustificative.

7.a)Existăasociaţişi/sauadministratoricaredeţincalitateadeasociatşi/sauadministratorlapersoaneimpozabile

careînregistreazăobligaţiifiscalerestantelabugetulgeneralconsolidatalstatului?

b)Existăasociaţişi/sauadministratoricareaudeţinutînultimii5anifiscaliîncheiaţianteriordepuneriiprezentei

declaraţiicalitateadeasociatşi/sauadministratorlapersoaneimpozabile,careînregistrauobligaţiifiscalerestantela

bugetulgeneralconsolidatalstatului,potrivitevidenţeifinanciar-contabile.

Punctul acesta are rolul de a analiza dacă asociaţii/administratorii au deţinut, într-o perioadă de 5 ani anteriori, aceastăcalitateînsocietăţicareînregistrauobligaţiifiscalerestantelabugetulstatului,inclusivlasocietatearaportoare.

Sesolicităcompletareaunorinformaţiireferitoarelaidentificareasocietăţiloraflateînsituaţiiledemaisus.

Nusesolicităanexareadedocumentejustificative.

8.Existăasociaţişi/sauadministratoricareauînscriseîncazierulfiscalfaptedenaturăcontravenţionalăsauper-

soaneimpozabilelacareaceştiadeţincalitateadeasociaţişi/sauadministratoricareauînscriseîncazierulfiscalfaptede

naturăcontravenţională?

Cuajutorulacestuipunctseidentificădacăasociaţii/administratoriiaucazierefiscalesausocietăţilelacareaceştia

deţinaceastăcalitateaucazierefiscale.

Nusesolicităanexareadedocumentejustificative.

9. Specificaţi pentru cetăţenii non-UE care deţin calitatea de administrator, tipul de viză deţinută în condiţiile

OrdonanţeideurgenţăaGuvernuluinr.194/2002privindregimulstrăinilorînRomânia,republicată,cumodificărileşi

completărileulterioare.

completărileulterioare. RentRop & StRaton 9

RentRop & StRaton

9

Iulie2016

Seanalizeazătipulvizeicetăţenilornon-UEcaredeţincalitateadeadministrator(nuşiceadeasociat).

Se solicită anexarea de documente care să ateste tipul de viză şi scopul şederii în România (paşaport, permis de şedereetc.).

10.Cuacordulacestora,puteţispecificadateledecontacta3persoanedinRomâniacare,lasolicitareaorganuluifis-

cal,potdarelaţiidespreadministratorul/administratoriipersoaneiimpozabile:

Sesolicităindicareaatreipersoane,prinidentificareaacestoracuanumitedatepersonale,carepotoferirelaţiidespre

adiministratorul/asociaţiisocietăţiiraportoare.

Nusesolicităanexareadedocumentejustificative.

11.Existădeschis/deschiseînţară/străinătatecont/conturibancar(e)înnumelepersoaneiimpozabile,caresăfie

activ(e)ladatadepuneriiprezenteideclaraţii?

Laacestpunctseanalizeazădeţinereaconturilorbancareînţarăsauînstrăinătate,prinsolicitareaunorinformaţii

legatedeconturilerespective,cumarfi:ţara,denumireabăncii,valutaconturilor,anumitedatedeidentificareaper-

soaneiîmputernicitesăefectuezeoperaţiunibancare(nuceacareareobligaţiaridicăriiextraselor,ridicării/depunerii

unorsumeîn/dincont,depuneriiordinelordeplată,ciapersoaneiresponsabilecuefectuareaoperaţiunilorbancare–

careaprobăacesteoperaţiuni,fărăaprobareacăreiaacesteoperaţiuninuserealizează).

De asemenea, se solicită anumite informaţii referitoare la beneficiarii reali, care, în accepţiunea art. 4 din Legea

nr.656/2004–republicată–reprezintă,defapt,asociaţiisocietăţiiraportoare:

„a)încazulsocietăţilorcomerciale:

1.persoanasaupersoanelefizicecaredeţinoricontroleazăînceledinurmăopersoanăjuridicăprindeţinerea,în

moddirectsauindirect,apachetuluiintegraldeacţiunioriaunuinumărdeacţiunisaudedrepturidevotsuficientde

marepentrua-iasiguracontrolul,inclusivacţiunilapurtător,persoanajuridicădeţinutăsaucontrolatănefiindosocie-

tatecomercialăalecăreiacţiunisunttranzacţionatepeopiaţăreglementatăşicareestesupusăunorcerinţedepublici-

tateînacordcucelereglementatedelegislaţiacomunitarăoricustandardefixatelanivelinternaţional.Acestcriteriueste

consideratafiîndeplinitîncazuldeţineriiacelpuţin25%dinacţiuniplusoacţiune;

2.persoanasaupersoanelefizicecareexercităînaltmodcontrolulasupraorganelordeadministraresaudecondu-

cerealeuneipersoanejuridice;”

Sesolicităanexareadecopie/copiia/aleextrasului/extraselordecontsauadocumentului/documentelorbancar(e)

careatestăexistenţacontului/conturilorbancar(e)activ(e)deschis(e)penumelepersoaneiimpozabile.

Înpractică,deşinuestemenţionatîncerinţaformularului,inspectoriifiscalisolicităşicopiedepedocumentuldela

bancădincarerezultăpersoanaîmputernicităsăefectuezeoperaţiunibancare.

12.Specificaţimoduldeorganizareşiconducereacontabilităţii,conformprevederilorart.10dinLegeacontabilităţii

nr.82/1991,republicată,cumodificărileşicompletărileulterioare,şidateledeidentificareapersoanelorcareasigură

organizareaşiconducereacontabilităţii.

Laacestpunctsesolicităprezentareamoduluideorganizareşiconducereacontabilităţii:prinpersonalangajatcu

contractindividualdemuncăsaupebazădecontractedeprestărideserviciiîndomeniulcontabilităţiişiidentificarea

persoaneicareseocupădecontabilitateasocietăţii.

Sesolicităanexareacopieidepecontractuldeprestăriserviciiîncheiatîntreprestatoruldeserviciiîndomeniulcon-

tabilităţiişisocietatesaudepecontractulindividualdemuncăînregistratînREVISALşidepediplomadestudiieco-

nomicesuperioare.

13.Specificaţidateledeidentificareapersoanelorcaredepundeclaraţiifiscalelaregistraturaorganuluifiscalşi/sau

caredeţincertificatdigitalvalabilpentrudepunerealadistanţăadeclaraţiilorfiscale,încondiţiileOrdinuluiministrului

RevistaRomånădeContabilitateșiMonografiiContabile

economieişifinanţelornr.858/2008privinddepunereadeclaraţiilorfiscaleprinmijloaceelectronicedetransmiterela

distanţă,cumodificărileşicompletărileulterioare,pentrupersoanaimpozabilă.

Laacestpunctsesolicităprezentareainformaţiilorreferitoarelaidentitateapersoaneicaredepunedeclaraţiifiscale

laghişeulA.N.A.F.saucaredeţinecertificatuldigitalpentrusemnareaşidepunereaelectronicăadeclaraţiilorfiscale.

14.Numărcontracteindividualedemuncăîncheiatepentrurealizareaobiectuluideactivitate:

Laacestpunctsesolicităindicareanumăruluidecontractedemuncădeţinutedesocietatepentrudesfăşurareaacti-

vităţiisaleeconomice,darpeanumiteintervale,astfel:

−niciunul −unsalariat

−între2și5salariaţi

−între6și10salariaţi

−peste10salariaţi.

Sesolicităanexarea,încopie,întreunulşitreicontracte,dupăcaz,înregistrateînREVISALpentrupersoanelecare

deţinpoziţiirelevanteîncadrulpersoaneiimpozabile(director,manager,şefcompartimentetc.).

Încazulîncareactivitateasocietăţiinupresupuneîncheiereaunorcontractedemuncă,trebuiespecificatmotivul

sau,dacăsocietateaîşidesfăşoarăactivitateapebazădecontractedeleasingdepersonalsaudealtgendecontractede

prestăriservicii,sevamenționaacestfapt.

Sesolicităanexareadedocumentejustificative(deexemplu,copiialecontractelordeprestăriserviciicareaucaobiect

punerealadispoziţiedepersonalcalificat,încheiateîntreprestatoruldeserviciişipersoanaimpozabilăetc.).

15.Specificaţicaresuntveniturilebruterealizatedeasociaţişiadministratoripersoanefiziceînultimele12luniante-

rioareceleiîncaresedepuneprezentadeclaraţie.

Acestpunctsolicităindicareaveniturilorbrute(nunete)realizatedecătreasociaţiişiadministratoriisocietăţiirapor-

toareînultimele12lunianterioareceleiîncaresedepuneprezentulformular,atâtdinRomânia,câtşidinstrăinătate,

prinprezentareacuantumuluiveniturilorşianaturiiacestora(dinsalarii,dividende,chirii,drepturideautoretc.).

Sesolicităanexarea,încopie,dedocumentecaresăatestenaturaşicuantumulveniturilorbruterealizate(adeverinţe

devenit,declaraţia205,declaraţia200etc.).

Dacădocumentelesuntemisedeautorităţistrăine,trebuiesăîndeplineascăcondiţiiledesupralegalizareprevăzute

delegesausăaibăaplicatăapostilaconformConvenţieicuprivirelasuprimareacerinţeisupralegalizăriiacteloroficiale

străine,adoptatălaHagala5octombrie1961,lacareRomâniaaaderatprinOrdonanţaGuvernuluinr.66/1999,apro- batăprinLegeanr.52/2000,cumodificărileulterioare.Încazulîncare,ladataevaluăriiintenţieişiacapacităţiideades- făşura activităţi economice care implică operaţiuni din sfera TVA, aceste documente nu sunt disponibile în cadrul „Spaţiuluiprivatvirtual” [ SPV] ,sevorconsideranetransmise.

16. Specificaţi care sunt indicatorii realizaţi de asociaţii şi administratorii persoane juridice în ultimul an fiscal încheiat.

Laacestpunctsesolicităinformaţiiprivindnivelulunorindicatorirealizaţideasociaţiişiadministratoriicaresunt

persoanejuridice,cuprezentareadatelordeidentificarealerespectivelorsocietăţi.

Aceştiindicatorisereferăla:

−rezultatulcontabil(profit/pierdere) pentrupersoanejuridiceromâne–asociaţi/administratoriaisocietăţiirapor- toare−,pentruanulfiscalîncheiatanteriordepuneriiprezenteideclaraţii; −cifradeafaceripentrupersoanejuridicenerezidente−asociaţi/administratoriaisocietăţiiraportoare−,pentru anulfiscalîncheiatanteriordepuneriiprezenteideclaraţii.

anulfiscalîncheiatanteriordepuneriiprezenteideclaraţii. RentRop & StRaton 11

RentRop & StRaton

11

Iulie2016

Sesolicităanexarea,încopie,pentrupersoanajuridicănerezidentăadocumentelordincaresărezultecifradeafa-

cerideclaratăsauindicareaadreseideInternetaautorităţilorcompetentecaresăatestecifradeafacerideclarată.

17.Cestudii/profesiiauadministratoriipersoanefiziceşiceocupaţiiauavutînultimele12lunianterioareceleiîn

caresedepunedeclaraţia?

Sesolicităprezentareainformaţiilorprivindnivelulstudiilorşiprofesiileadministratorilor,înultimele12luniante-

rioareceleiîncaresedepunedeclaraţia,princompletareaunuitabelîncaretrebuiemenţionate,întrealtele,următoarele

elemente:

−studiile

−profesia

−ocupaţiaconformCORsausemenţionează„Fărăocupaţie”,dacăadministratorulnuarenicioocupație

−datăînceputcontractînbazacăruiaîşidesfăşoarăactivitatea(ocupaţia)

−dataîncetăriiultimeiactivităţi.

Sesolicităanexarea,încopie,adocumentelorcareatestănivelulstudiilordobânditeşideclarate.

Încazulîncaredocumentelesuntemisedeautorităţistrăineşinuîndeplinesccondiţiiledesupralegalizaresaunu

auaplicatăapostila,potsănufieluateînconsiderarelaevaluareaintenţieişiacapacităţiideadesfăşuraactivităţieco-

nomicecareimplicăoperaţiunidinsferaTVA.

18.Lacâtepersoaneimpozabiledeţinsauaudeţinutcalitateadeasociatşi/sauadministrator,înultimii5aniante-

rioridepuneriiprezenteideclaraţii,administratoriişiasociaţiipersoaneiimpozabilecaresolicităînregistrarea?

Acestpunctsolicităprezentareainformaţiilorprivindnumăruldesocietăţişiadateloracestoradeidentificarelacare audeţinutmandatedeadministratorsauauavutcalitateadeasociaţiadministratorii/asociaţiisocietăţiiraportoareîn

ultimii5anianterioridepuneriiprezentuluiformular.

Nusesolicităanexareadedocumentejustificative.

19.Însituaţiadeţineriicalităţiideasociatşi/sauadministrator,înultimii5anianterioridepuneriiprezenteidecla-

raţii,conformpct.18,lapersoaneimpozabileşiînsituaţiacredităriiacestorpersoaneimpozabiledecătreasociaţişi/sau

administratori,veţiprecizasoldulsumeicucareafostcreditatăfiecarepersoanăimpozabilăînparte.

Laacestpunctsesolicităprezentareacreditărilorefectuatedecătreasociaţi/administratoricătrefiecaresocietateîn

partelacares-adeţinutcalitateadeasociat/administrator,menţionatelapunctulanterior.

Valoareacreditărilorefectuateseprezintăsubformasoldurilornerestituite,înfuncţiedesituaţiaconcretăafiecărei

persoane,fieladatadepuneriiprezenteideclaraţii,fieladatadepuneriiultimelorsituaţiifinanciare.

Însituaţiaîncares-adeţinutcalitateadeasociatşi/sauadministratorladiversealtesocietăţi,secompletezăsoldul

sumeinerestituitelasfârşitulperioadeidedeţinereacalităţii.

Nusesolicităanexareadedocumentejustificative.

20.Aumaifostdepusepentruaceastăpersoanăimpozabilădeclaraţii088pentruevaluareaintenţieişicapacităţiide

adesfăşuraactivităţieconomicecareimplicăoperaţiunidinsferaTVA?

Laacestultimpunctsesolicităinformaţiiprivinddepunereaformularului088pentrusocietatearaportoareîntr-o

perioadăanterioară,precumşinumărulformularelordepuse.

Nusesolicităanexareadedocumentejustificative.

Într-unproiectpublicatpesite-ulA.N.A.F.privindmodificareaformularului088,acestavaconţineunsetdedoar

13întrebări,uneledintreacesteafiindmodificatefaţădeceleexistente.

Însăaparunelesolicitărinoi,carenuseregăsescîntreceleprezentate,cumarfi:

RevistaRomånădeContabilitateșiMonografiiContabile

a)identificareaprincipalilorpartenerideafaceriaisocietăţii(clienţişifurnizori);

b)precizareaposibilelorinvestiţiipecaresocietateaintenţioneazăsălerealizezeînlegăturăcudomeniulprincipal

deactivitate;

c)precizareadeţineriideactiveimobilizateînvedereadesfășurăriiobiectuluipreponderentdeactivitate;

d)precizareaunorinformaţiireferitoareladesfăşurareasaulaintenţiadesfăşurăriideactivităţiintracomunitaresau

extracomunitare;

e)prezentareaunorinformaţiiprivindestimareafaptuluicăvaloareaTVAaferentăachiziţiilordebunuri/serviciiva

fimaimaredecâtvaloareaTVAaferentălivrărilordebunuri/prestărilordeservicii.

Eliminareaunorcerinţedinformularulactual,carenumaiaparînproiect,sereferălaurmătoarele:

a)eliminareaprimelortreiîntrebăridinformaactuală(referitoarelasediulsocial,ladomiciliulfiscalşilasediile

secundare);

b)eliminareaîntrebăriinr.10referitoarelatreipersoanecarepotdainformaţiidespreadministratorul/administra-

toriipersoaneiimpozabile;

c)eliminareaîntrebăriinr.16referitoarelasolicitareadeinformaţiiprivindindicatoriirealizaţideasociaţiişiadmi-

nistratoriipersoanejuridiceînultimulanfiscalîncheiat.

d)eliminareaîntrebăriinr.20referitoarelainformaţiaprivinddepunereaaltorformulare088înperioadeanterioare.

Completareadeclaraţiei088–atâtînformasaactuală,câtşiînformacarevasăvină−,deşipareoadevăratăpiatră

deîncercarepentrucontabili,poatefirealizatăcorectşiexhaustiv,dacăsuntrespectatetoatecerinţeleprevăzutedefor-

mularşi,maimult,dacăsuntataşatetoatedocumentelejustificative.

Este evident faptul că asociaţii/administratorii, la rândul lor, trebuie să furnizeze informaţiile şi documentele menţionateînformular,astfelîncâtacestasăfiedepuslaANAFcomplet.

NOTAREDACȚIEI

Acestmaterialafostredactatladatade4iulie2016.Informațiileprezentateîncuprinsulacestuiarticolsuntconforme

precizărilorvalabilelaaceastădată.

Batman Superman Spiderman Taxman –­­N-ai­fi­zis,­dar­mititelul­ăla­e­ cel­mai­al­dracu’­dintre­toți
Batman
Superman
Spiderman Taxman
–­­N-ai­fi­zis,­dar­mititelul­ăla­e­
cel­mai­al­dracu’­dintre­toți
Taxman –­­N-ai­fi­zis,­dar­mititelul­ăla­e­ cel­mai­al­dracu’­dintre­toți RentRop & StRaton 13

RentRop & StRaton

13

Iulie2016

MONOGRAFII CONTABILE

relațiicuacționariiexterni:

impozitareadividendelor

expertcontabil

AncaIvanov

Nusuntdelocpuţinesituaţiileîncarelaconstitui-

reaunorpersoanejuridiceromânesuntparticipante

persoanefizicesaujuridicenerezidenteînRomânia.

Unnerezidenteste−conformart.7punctul22dinCodulfiscal−„orice

persoanăjuridicăstrăină,oricepersoanăfizicănerezidentășioricealteenti-

tățistrăine,inclusivorganismedeplasamentcolectivînvalorimobiliarefă-

ră personalitate juridică, care nu sunt înregistrate în România, potrivit

legii”.

Opersoanăjuridicăstrăinăesteoricepersoanăjuridicăcenuesteper-

soanăjuridicăromânășioricepersoanăjuridicăînființatăpotrivitlegislației

europene,carenuaresediulsocialînRomânia.

Opersoanăfizicănerezidentăesteoricepersoanăfizicăcenuîndepli-

neștecelpuţinunadinurmătoarelecondiţii:

a)aredomiciliulînRomânia; b)centrulintereselorvitalealepersoaneiesteamplasatînRomânia; c)esteprezentăînRomâniapentruoperioadăsaumaimulteperioade care depășesc în total 183 de zile, pe parcursul oricărui interval de

12luniconsecutive,careseîncheieînanulcalendaristicvizat;

d)este cetățean român care lucrează în străinătate, ca funcționar sau angajatalRomânieiîntr-unstatstrăin; precumșioricepersoanăfizicăcetățeanstrăincustatutdiplomaticsau consularînRomânia,cetățeanstrăincareestefuncționaroriangajatalunui

organisminternaționalșiinterguvernamentalînregistratînRomânia,cetă-

țeanstrăincareestefuncționarsauangajatalunuistatstrăinînRomâniași

membriifamiliiloracestora.

În calitate de asociaţi sau acţionari ai unor persoane juridice române, nerezidenţii au dreptul să primească − dacă societăţile în care au investit înregistreazăprofitşideciddistribuireasacătreparticipanţi–dividende.

Conformart.223alin.(1)literaa)dinCodulfiscal,dividendeleprimite

de un nerezident de la un rezident sunt venituri impozabile obţinute din

România,indiferentdacăveniturilesuntprimiteînRomâniasauînstrăină-

tate.

Tratamentul fiscal aplicat veniturilor obţinute de nerezidenţi din RomâniaseregăseşteînCodulfiscallaTitlulVI−Impozitulpeveniturile

obținutedinRomâniadenerezidențișiimpozitulpereprezentanțelefirme-

lorstrăineînființateînRomânia.

RevistaRomånădeContabilitateșiMonografiiContabile

PrevederileCoduluifiscalsuntdeasemeneacoroboratecuprevederileConvenţiilordeevitareadubleiimpuneri

încheiatedeRomâniacualtestate.

RegulageneralăpentrureţinerealasursăaimpozituluipeveniturileobţinutedenerezidenţidinRomâniapentru

majoritateavenituriloresteurmătoarea:

a)dacănerezidentulprezintăplătitoruluidevenitunCertificatderezidenţăfiscalăemisdeunstatcareareîncheia-

tăcuRomâniaoConvenţiedeevitareadubleiimpuneri,atuncinusereţineimpozitînRomâniaurmândcaacesteveni-

turisăfieimpozitateînstatulîncarenerezidentulplăteşteimpozitele;

b)dacănerezidentulnuprezintăCertificatulderezidenţăfiscalăsereţinelasursăimpozitulprevăzutdeCodulfis-

calpentruveniturilerespective.

ATENȚIE!

AceastăregulăgeneralăNUseaplicăveniturilordindividende,dobânzi,comisioaneşiredevenţe.Încazulacestor venituri, impozitul se reţine şi se plăteşte în România chiar dacă nerezidentul beneficiar al veniturilor prezintă un Certificatderezidenţăfiscală.

Normelemetodologicedeaplicareaart.230−CoroborareaprevederilorCoduluifiscalcucelealeconvențiilorde

evitareadubleiimpunerișialegislațieiUniuniiEuropeneprevădlapunctul18:

„(1) Dispozițiile alin. (2) ale art. Dividende, Dobânzi, Comisioane, Redevențe din convențiile de evitare a dublei impuneriîncheiatedeRomâniacualtestate,carereglementeazăimpunereaînțaradesursăaacestorvenituri,seaplică cuprioritate.Încazulcândlegislațiainternăprevedeînmodexpresocotădeimpozitaremaifavorabilăsuntaplicabile prevederilelegislațieiinterne.

(2)Dispozițiilealin.(2)aleart.Dividende,Dobânzi,Comisioane,Redevențedinconvențiiledeevitareadubleiimpu-

neriderogădelaprevederileparagrafului1alacestorarticoledinconvențiilerespective.”

IatăregulilecareseaplicăpentruimpozitulpevenituriledindividendeobţinutedenerezidenţidinRomânia:

l

impozitulseaplicăasupraveniturilorbrutedindividendeledistribuitedepersoanajuridicăromână;

l

cotadeimpozitcareseaplică:

a)dacănerezidentulbeneficiaralveniturilorprezintăuncertificatderezidenţăfiscalăemisdeunstatcareareînche-

iatăcuRomâniaoConvenţiedeevitareadubleiimpuneri,seaplicăprevederilepunctului18alin.(8)dinNormele

metodologicedeaplicareaart.230dinCodulfiscal,şianume:

„(8)Însituațiaîncarepentruacelașivenitsuntcotediferitedeimpunereînlegislațiainternă,legislațiaeuropeană

sauînconvențiiledeevitareadubleiimpuneri,seaplicăcotadeimpozitmaifavorabilă,dacăbeneficiarulvenituluiface

dovadarezidențeiîntr-unstatcucareRomâniaareîncheiatăconvențiedeevitareadubleiimpuneriși,dupăcaz,înde-

plineștecondițiadebeneficiarallegislațieiUniuniiEuropene.”

b)dacănerezidentulnuprezintăplătitoruluidevenitcertificatulderezidenţăfiscală,seaplicăprevederileart.224

alin.(4)literab)dinCodulfiscal,şianume:

„(4)Impozituldatoratsecalculeazăprinaplicareaurmătoarelorcoteasupraveniturilorbrute:

(…)5%pentruvenituriledindividendeprevăzutelaart.223alin.(1)lit.a);”

l

impozitulsecalculează,respectivserețineînmomentulplățiivenitului,sedeclarășiseplăteștelabugetuldestat

pânăladatade25inclusivaluniiurmătoareceleiîncares-aplătitvenitul;

l

impozitulsecalculează,sereține,sedeclarășiseplătește,înlei,labugetuldestat,lacursuldeschimbalpieței

valutarecomunicatdeBancaNaționalăaRomâniei,pentruziuaîncareseefectueazăplatavenituluicătrenerezi-

denți;

l

încazuldividendelordistribuite,darcarenuaufostplătiteacționarilorsauasociațilorpânălasfârșitulanuluiîn care s-au aprobat situațiile financiare anuale, impozitul pe dividende se declară și se plătește până la data de

25ianuarieaanuluiurmător,respectivpânăladatade25aprimeiluniaanuluifiscalmodificat,următoranului

încares-auaprobatsituațiilefinanciareanuale,dupăcaz.

încares-auaprobatsituațiilefinanciareanuale,dupăcaz. RentRop & StRaton 15

RentRop & StRaton

15

Iulie2016

Declarareaimpozituluipedividendeleplătitenerezidenţilorsefaceprin:

l

formularul100„Declarațieprivindobligațiiledeplatălabugetuldestat”,încaresecompleteazăpoziţia631„Im-

pozitpevenituriledindividendeobţinutedinRomâniadepersoanenerezidente”−caresedepunelatermenele

expuseînparagrafuldemaisus;

l

formularul„Declarațieinformativăprivindimpozitulreținutpentruveniturilecuregimdereținerelasursă/veni-

turiscutite,pebeneficiaridevenitnerezidenți”−caresedepunepânăînultimazialuniifebruarieaanuluiurmă-

torceluipentrucares-aplătitimpozitul(art.231dinCodulfiscal).

ATENȚIE!

SuntscutitedeimpozitulpeveniturileobținutedinRomâniadenerezidenți(conformart.229alin.(1)literac)din

Codulfiscal)„dividendeleplătitedeopersoanăjuridicăromânăsaupersoanăjuridicăcusediulsocialînRomânia,înfi-

ințatăpotrivitlegislațieieuropene,uneipersoanejuridicerezidenteîntr-unaltstatmembrualUniuniiEuropeneoriunui sediu permanent al unei întreprinderi dintr-un stat membru al Uniunii Europene, situat într-un alt stat membru al UniuniiEuropene,dacă:

1)persoanajuridicăstrăinăbeneficiarăadividendelorîndeplineștecumulativurmătoarelecondiții:

(i)esterezidentăîntr-unstatmembrualUniuniiEuropeneșiareunadintreformeledeorganizareprevăzuteînanexa

nr.1latitlulII;

(ii)esteconsideratăafirezidentăastatuluimembrualUniuniiEuropene,înconformitateculegislațiafiscalăasta-

tuluirespectivși,întemeiuluneiconvențiiprivindevitareadubleiimpuneriîncheiatecuunstatterț,nuseconsiderăcă

esterezidentăînscopulimpuneriiînafaraUniuniiEuropene;

(iii)plătește,înconformitateculegislațiafiscalăaunuistatmembru,fărăposibilitateauneiopțiunisauexceptări,

unuldintreimpoziteleprevăzuteînanexanr.2latitlulIIsauunimpozitsimilarimpozituluipeprofitreglementatlati-

tlulII;

(iv)dețineminimum10%dincapitalulsocialalîntreprinderiipersoanăjuridicăromânăpeoperioadăneîntreruptă

decelpuținunan,careseîncheieladataplățiidividendului;

2). beneficiarul dividendelor este un sediu permanent al unei persoane juridice rezidente într-un stat membru al

UniuniiEuropenesituatîntr-unaltstatmembrualUniuniiEuropene,iarpersoanajuridicăstrăinăpentrucaresediulper-

manentîșidesfășoarăactivitateatrebuiesăîntruneascăcumulativcondițiileprevăzutelapct.1,subpct.(i)-(iv)șiprofi-

turileînregistratedesediulpermanentsăfieimpozabileînstatulmembruîncareacestaestestabilit,înbazauneicon-

vențiipentruevitareadubleiimpunerisauînbazalegislațieiinterneaaceluistatmembru;

3).persoanajuridicăromânăcareplăteștedividendulîndeplineștecumulativurmătoarelecondiții:

(i)esteosocietateînființatăînbazalegiiromâneșiareunadintreurmătoareleformedeorganizare:societatepe

acțiuni,societateîncomandităpeacțiuni,societatecurăspunderelimitată,societateînnumecolectiv,societateîncoman-

dităsimplă;

(ii)plăteșteimpozitpeprofit,potrivitprevederilortitluluiII,fărăposibilitateauneiopțiunisauexceptări.

Pentruacordareaacesteiscutiri,persoanajuridicăcusediulsocialînRomânia,înființatăpotrivitlegislațieieurope-

ne,careplăteștedividendul,trebuiesăplăteascăimpozitpeprofit,potrivitprevederilortitluluiII,fărăposibilitateaunei

opțiunisauexceptări;”.

Referitorlaperioadadedeţinere,Normelemetodologicedeaplicareaart.229aduclapunctul15următoarelepre-

cizări:

„(1)Condițiaprivitoarelaperioadaminimădedeținerede1an(…):dacăladataplățiiperioadaminimădedeține-

rede1annuesteîncheiată,scutireaprevăzutăînCodulfiscalnusevaacorda.

(2) În situația în care persoana juridică română, respectiv sediul permanent din România, poate face dovada că

perioadaminimădedeținerede1anafostîndeplinitădupădataplății,beneficiarulefectivpersoanănerezidentăpoate

solicitarestituireaimpozitelorplătiteînplus,potrivitprevederilorCoduluideprocedurăfiscală.”

RevistaRomånădeContabilitateșiMonografiiContabile

ATENȚIE!

Conformart.224alin.(5)dinCodulfiscal:„impozitulnusecalculează,nuserețineșinuseplăteștelabugetulde

statpentrudividendeledistribuiteșineplătitepânălasfârșitulanuluiîncares-auaprobatsituațiilefinanciareanuale,

dacăînultimaziaanuluicalendaristicsauînultimaziaanuluifiscalmodificat,dupăcaz,persoanajuridicăstrăinăbene-

ficiarăadividendelorîndeplineștecondițiileprevăzutelaart.229alin.(1)lit.c).”

EXEMPLUL1

S.C.ABCS.R.L.,persoanăjuridicăromână,decidela30mai2016distribuireaprofituluinerepartizatcumulatînulti-

mii2aniînvaloarede100.000deleiladividende.Societateaare2asociațipersoanefizice:unarezidentăînRomânia,

caredeține20%dincapitalulsocialşiunarezidentăînUngaria,caredeţine80%dincapitalulsocial.

 

l ReflectareaîncontabilitateaDecizieidedistribuireadividendelor:

 
     

1171

=

%

100.000lei

„Rezultatulreportatreprezentând

457.rezident

20.000lei

 

profitulnerepartizat”

„Dividendedeplată.rezident”

 

457.nerezident

80.000lei

„Dividendedeplată.nerezident”

ConvenţiadeevitareadubleiimpunericuUngariaprevedelaart.10:

„1.Dividendeleplătitedeosocietatecareesterezidentăaunuistatcontractantunuirezidentalceluilaltstatcontrac-

tantpotfiimpuseînacelcelălaltstatcontractant.

2.Totuşi,acestedividendepotfi,deasemenea,impuseînstatulcontractantîncareesterezidentăsocietateaplătitoa-

rededividende,potrivitlegislaţieiaceluistatcontractant,dardacăprimitorulestebeneficiarulefectivaldividen-

delor,impozitulastfelstabilitnuvadepăşi:

a)5lasutădinsumabrutăadividendelor,dacăbeneficiarulesteosocietatecaredeţinedirectcelpuţin40lasută

dincapitalulsocietăţiiplătitoarededividende;

b)15lasutădinsumabrutăadividendelor,întoatecelelaltecazuri.

(…)”

DatfiindcăimpozitulpedividendeprevăzutînConvenţiadeevitareadubleiimpuneriestemaimaredecâtcelpre-

văzutînCodulfiscal,sevaalegecotaceamaifavorabilă,adicăceadinCodulfiscal.

Asociatuluirezidentisevareţineimpozitulde5%prevăzutdeCodulfiscal.

l Reflectareaîncontabilitateareţineriiimpozituluipedividendeşiaplăţiiacestorala2iulie2016:

 

457.rezident

=

%

20.000lei

„Dividendedeplată.rezident”

446

20.000leix5%=1.000lei

 

„Alteimpozite,taxeşi

vărsăminteasimilate”

 

5121

(20.000lei–1.000lei)=19.000lei

 

„Conturilabănciînlei”

Pentrucănerezidentulnuarecefacecudividendeleînlei,parteasasecalculeazăîneurolacursulcomunicatde

BNRpentruziuaplăţii–săconsiderăm4,5203lei/euro:80.000lei/4,5203lei/euro=17.697,94euro.

Impozituldereţinut=17.697,94eurox5%=884,897eurox4,5203lei/euro=4.000lei

Sumanetădeplată=17.697,94euro–884,897euro=16.813,04eurox4,5203lei/euro=76.000lei.

Sumanetădeplată=17.697,94euro–884,897euro=16.813,04eurox4,5203lei/euro=76.000lei. RentRop & StRaton 17

RentRop & StRaton

17

Iulie2016

(Anuseconfunda:profitulnerepartizatesteînregistratîncontabilitateînlei,iardistribuireasasefacetotînlei,dar

încazulasociaţilorpersoanestrăine,deciziileşiraportărileinternesefacdeobicei(şi)învalută,pentruafiînţelesemai

uşordeaceştia.)

457.nerezident

=

%

80.000lei

„Dividendedeplată.rezident”

446

4.000lei

„Alteimpozite,taxeşi vărsăminteasimilate”

5124

76.000lei

„Conturilabănciînvalută”

Pânăpe25august2016,S.C.ABCS.R.L.vadepunedeclaraţia100încarevacompleta:

l

lapoziţia604„Impozitpevenituriledindividendedistribuitepersoanelorfizice”(1.000lei)

l

lapoziţia631„ImpozitpevenituriledindividendeobţinutedinRomâniadepersoanenerezidente”(4.000lei)

Pânăpe28februarie2017,S.C.ABCS.R.L.vadepunedeclaraţiile:

l

205„Declarațieinformativăprivindimpozitulreținutlasursășicâștigurile/pierderilerealizate,pebeneficiaride

venit”încarevamenţionaimpozitulpedividendereţinutdelaasociatulrezident;

l

„Declarațiainformativăprivindimpozitulreținutpentruveniturilecuregimdereținerelasursă/venituriscutite,

pebeneficiaridevenitnerezidenți”încarevamenţionaimpozitulpedividendereţinutdelaasociatulnerezident.

l Reflectareaîncontabilitateaplăţiiimpozituluidedividendepânăpe25august2016:

446 =

„Alteimpozite,taxeşi

vărsăminteasimilate”

5121

„Conturilabănciînlei”

(1.000lei+4.000lei)= 5.000lei

EXEMPLUL2

S.C.ABCS.R.L.,societateplătitoaredeimpozitpeprofit,are3asociaţi:

−opersoanăfizicăromână,caredeţine60%dinpărţilesociale;

−opersoanăjuridicădinUngaria,caredeţine25%dinpărţilesocialedemaimultde1an;

−opersoanăjuridicădinItalia,caredeţine15%dinpărţilesocialede6luniladataplăţiidividendelor.

Profitulrepartizatladividendeînmai2016estede200.000lei.

l ReflectareaîncontabilitateaDecizieidedistribuireadividendelor:

1171 =

„Rezultatulreportatreprezentând

profitulnerepartizat”

%

457.rezident

„Dividendedeplată.rezident”

457.Ungaria

„Dividendedeplată.Ungaria

457.Italia

„Dividendedeplată.Italia”

200.000lei

120.000lei

50.000lei

30.000lei

RevistaRomånădeContabilitateșiMonografiiContabile

Persoanelejuridicenerezidenteprezintăcertificatelederezidenţăfiscală.

a)Înacestecondiţiiseaplicăprevederilepunctului18alin.(8)dinNormelemetodologicedeaplicareaart.230din

Codulfiscal,şianume:

„(8)Însituațiaîncarepentruacelașivenitsuntcotediferitedeimpunereînlegislațiainternă,legislațiaeuropeană

sauînconvențiiledeevitareadubleiimpuneri,seaplicăcotadeimpozitmaifavorabilă,dacăbeneficiarulvenituluiface

dovadarezidențeiîntr-unstatcucareRomâniaareîncheiatăconvențiedeevitareadubleiimpuneriși,dupăcaz,înde-

plineștecondițiadebeneficiarallegislațieiUniuniiEuropene.”

Convenţiiledeevitareadubleiimpunericuceledouăţăriprevădlaart.10alfiecăreia:

Ungaria:

„2.Totuşi,acestedividendepotfi,deasemenea,impuseînstatulcontractantîncareesterezidentăsocietateaplăti-

toarededividende,potrivitlegislaţieiaceluistatcontractant,dardacăprimitorulestebeneficiarulefectivaldividende-

lor,impozitulastfelstabilitnuvadepăşi:

a)5lasutădinsumabrutăadividendelor,dacăbeneficiarulesteosocietatecaredeţinedirectcelpuţin40lasutădin

capitalulsocietăţiiplătitoarededividende;

b)15lasutădinsumabrutăadividendelor,întoatecelelaltecazuri.”

Italia:

„2.Totuşi,acestedividendepotfiimpuseînstatulcontractantîncareestesituatăsocietateaplătitoarededividende,

potrivitlegislaţieiacestuistat,dardacăpersoanacareîncaseazădividendeleestebeneficiarullorefectiv,impozitulast-

felstabilitnupoatedepăşi10lasutădinsumabrutăadividendelor.”

Seanalizeazădacăvenituriledindividendeobţinutedepersoanelejuridicestrăineseîncadreazălascutireaprevă-

zutălaart.229alin.(1)literac)dinCodulfiscal(datfiindcăS.C.ABCS.R.L.esteplătitoaredeimpozitpeprofit,decieste

îndeplinităcondiţiadelapunctul3)):

l Societateaitaliană–presupunândcătoatecelalaltecondiţiisuntîndeplinite–,deşideţinemaimultde10%din

societatearomână,nuîndeplineştecondiţiareferitoarelaperioadadedeţinere.

Pentrudividendeledistribuiteacesteisocietăţisevareţinelasursăunimpozitde5%(cotamaifavorabilă).

l Societateaungară–presupunândcăîndeplineştecondiţiiledelapunctelei)-iii)–,deoarecedeţine25%dincapita-

lulsocietăţiiromâneştipeoperioadămaimarede1anlamomentulplăţiidividendelor,îndeplineştecondiţiileca

veniturileobţinutedindividendesăfiescutitedeimpozit.

l Reflectareaîncontabilitateareţineriiimpozituluipedividendeşiaplăţiiacestora:

 
   

457.rezident

=

%

120.000lei

„Dividendedeplată.rezident”

446

120.000leix5%= 6.000lei

 

Alteimpozite,taxeşi vărsăminteasimilate”

 
 

5121

(120.000lei–6.000lei)=

 

„Conturilabănciînlei”

114.000lei

457.Italia

=

%

30.000lei

„Dividendedeplată.Italia”

446

30.000leix5%=1.500lei

 

„Alteimpozite,taxeşi vărsăminteasimilate”

 
 

5124

(30.000lei–1.500lei)=28.500lei

 

„Conturilabănciînvalută”

 
5124 (30.000lei–1.500lei)=28.500lei   „Conturilabănciînvalută”   RentRop & StRaton 19

RentRop & StRaton

19

Iulie2016

457.Ungaria

„Dividendedeplată.Ungaria”

=

5124

„Conturilabănciînvalută”

50.000lei

l Reflectareaîncontabilitateaplăţiiimpozituluidedividendepânăpedatade

25aluniiurmătoareplăţiidividendelor:

446

„Alteimpozite,taxeşi

vărsăminteasimilate”

=

5121

„Conturilabănciînlei”

(6.000lei+1.500lei)=

7.500lei

Pânăpedatade25aleluniiurmătoareplăţiidividendelor,S.C.ABCS.R.Lvadepunedeclaraţia100încarevacompleta:

l

lapoziţia604„Impozitpevenituriledindividendedistribuitepersoanelorfizice”(6.000lei),

l

lapoziţia631„ImpozitpevenituriledindividendeobţinutedinRomâniadepersoanenerezidente”(1.500lei).

Pânăpe28februarie2017,S.C.ABCS.R.L.vadepunedeclaraţiile:

l

205„Declarațieinformativăprivindimpozitulreținutlasursășicâștigurile/pierderilerealizate,pebeneficiaride

venit”încarevamenţionaimpozitulpedividendereţinutdelaasociatulrezident;

l

„Declarațiainformativăprivindimpozitulreținutpentruveniturilecuregimdereținerelasursă/venituriscutite,

pebeneficiaridevenitnerezidenți”încarevamenţionaimpozitulpedividendereţinutdelaasociatulitalian,dar

șisumabrutăadividendelordistribuiteasociatuluiungur,trecândla„Actulnormativcarereglementeazăscuti-

rea”art.229dinCodulfiscal.

REZUMAT

Asociaţilor/acţionarilorpersoanefizicenerezidentelisevareţinelasursăimpozitpevenituriledindividendeobţinutedin

Româniafiecăprezintă,fiecănuprezintăuncertificatderezidenţăfiscală.Dacăprezintăunul,sevaaplicapentruimpunere

cotaceamaifavorabilădinlegislaţie,dacănuprezintăunul,sevaaplicapentruimpunerecotadinCodulfiscal.

Pentrustabilireaimpozituluidereţinutdelaasociaţii/acţionariipersoanejuridicenerezidenteseprocedeazăastfel:

l

dacănuprezintăuncertificatderezidentăfiscală,sereţinelasursăimpozitulpedividendeaplicându-secotadin

Codulfiscal:

l

dacăprezintăuncertificatderezidenţăfiscală:

a)seanalizeazădacăsepoateaplicascutireadelaimpozitprinverificareaîndepliniriicriteriilordelaart.229din

Codulfiscal;

b)dacănusuntîndeplinitecriteriiledescutire,seanalizeazăprevederileConvenţieideevitareadubleiimpunericu

statul respectiv care, de obicei la art. 10, reglementează problematica dividendelor. Iată, ca o curiozitate, ce prevede ConvenţiacuAustria:

„2.Totuşi,acestedividendesunt,deasemenea,impozabileînstatulcontractantîncareesterezidentăsocietateaplă-

titoarededividendeşipotrivitlegislaţieiacestuistat,dardacăbeneficiarulefectivaldividendeloresterezidentalcelui-

laltstatcontractant,impozitulastfelstabilitnuvadepăşi:

a)0%dinsumabrutăadividendelor,dacăbeneficiarulefectivesteosocietate(altadecâtunparteneriat)caredeţine

înmoddirectcelpuţin25%dincapitalulsocietăţiiplătitoarededividende;

b)5%dinsumabrutăadividendelorîntoatecelelaltecazuri.”

Decichiardacănuarfiîndeplinitecriteriiledescutiredelaart.229,nus-arreţineimpozitunuinerezidentpersoa-

năjuridicăaustriacădacădeţine25%dincapitalulsocietăţiiplătitoarededividendedeoareceveniturileseimpunapli-

cându-secotamaifavorabilădinlegislaţiaaplicabilă.

Impozitelereţinutedelanerezidenţisedeclarăutilizândformularele:

l

100„Declarațieprivindobligațiiledeplatălabugetuldestat”,încaresecompleteazăpoziţia631„Impozitpeveni-

turiledindividendeobţinutedinRomâniadepersoanenerezidente”;

l

„Declarațiainformativăprivindimpozitulreținutpentruveniturilecuregimdereținerelasursă/venituriscutite,

pebeneficiaridevenitnerezidenți”.

ELIBATNOCIIFARGONOM

RevistaRomånădeContabilitateșiMonografiiContabile

Contabilitateaproducțieidelactate

Contabilitatea producţiei presupune pe lângă organizarea contabilităţii financiare, organizarea și a contabilităţii de gestiune. Costul de producţie cuprinde preţul de achiziţie al materiilor prime şi al materialelorconsumabileşialtecheltuielicarepotfi atribuitedirectbunuluiîncauză.

Costuldeproducţiesaudeprelucrarealstocurilorcuprindecheltuielile directeaferenteproducţiei,şianume:materialedirecte,energieconsumatăîn scopuritehnologice,manoperădirectăşialtecheltuielidirectedeproducţie, costul proiectării produselor, precum şi cota cheltuielilor indirecte de producţiealocatăînmodraţionalcafiindlegatădefabricaţiaacestora.

Costurile de prelucrare a stocurilor includ costurile direct legate de unităţileproduse,cumarficosturilecumanoperadirectă.Deasemenea,ele includşialocareasistematicăaregieifixeşivariabiledeproducţiegenerată detransformareamaterialelorînprodusefinite.

Regiafixădeproducţieconstăînacelecosturiindirectedeproducţiecare

rămânrelativconstante,indiferentdevolumulproducţiei,cumsunt:amor-

tizarea,întreţinereasecţiilorşiutilajelor,precumşicosturilecuconducereaşi

administrareasecţiilor.Alocarearegieifixedeproducţieasupracosturilorde

conversiesefacepebazacapacităţiinormaleainstalaţiilordeproducţie.

Regiavariabilădeproducţieconstăînacelecosturiindirectedeproducţie carevariazădirectproporţionalsauaproapedirectproporţionalcuvolumul producţiei,cumsuntmaterialeleindirecteşiforţademuncăindirectă.Regia variabilă de producţie este alocată fiecărei unităţi de producţie pe baza folosiriirealeainstalaţiilordeproducţie.

Atuncicândcosturiledeconversienusepotidentificadistinct,pentru fiecare produs în parte, acestea se alocă pe baza unei metode raţionale, aplicatecuconsecvenţă. Încostuldeproducţienuseincludcosturilededistribuţie.

Pentrucalcululcosturilorbunurilor,lucrărilor,serviciilorşialcosturilor

perioadei,cheltuielileînregistrateîncontabilitateafinanciarădupănaturalor

segrupeazăîncontabilitateadegestiuneastfel:

l Cheltuielidirectesuntacelecheltuielicareseidentificăpeunanumit

obiect de calculaţie încă din momentul efectuării lor şi se includ direct în costulobiectelorrespective.

Cheltuieliledirectecuprind:costuldeachiziţiealmateriilorprimeşimate-

rialelordirecteconsumate,energiaconsumatăînscopuritehnologice,manopera

directă(salarii,asigurărişiprotecţiasocialăetc.),altecheltuielidirecte.

21

consultantfiscal

MarianaTOMA

21 consultantfiscal MarianaTOMA RentRop & StRaton

RentRop & StRaton

Iulie2016

l Cheltuieliindirecte

Acestecheltuieliprivescobţinereamaimultorproduse,executareamaimultorlucrări,serviciisaucomenzi,respectiv

faze,activităţietc.,sauchiarentitateaînansamblulei.

Includereacheltuielilorindirecteîncostulobiectelordecalculaţie/purtătorilordecostserealizeazăînmodindirect,

prinrepartizare,pebazaunorprocedeeraţionale,aplicatecuconsecvenţă,adecvatetipuluidecheltuielicareurmeazăa

firepartizateşiobiectelor/purtătorilordecosturiasupracăroraserepartizează.

Încategoriacheltuielilorindirecteseincludcheltuieli cumarfi:

–materiiprimeşimaterialeindirecte;

–cheltuieliindirecteprivindforţademuncă;

–altecheltuieliatribuibileobiectuluidecalculație.

l

Cheltuielidedesfacereși

l

Cheltuieligeneraledeadministraţie

Acestecheltuielinusuntincluseîncostulactivelorfiindconsideratecheltuielialeperioadei,excepţiefăcândsituaţiile

încaresedemonstreazăcă,înanumitecondiţiideexploatare,acestecosturisepotincludeîncostulbunurilornumaiîn

măsuraîncarereprezintăcosturisuportatepentruaaducebunurileînformaşiînloculîncaresegăsescînprezent.

EXEMPLU

Osocietatearecaobiectdeactivitateproducereadelactate:iaurt,smântână,cașcaval.

Din47.800llapteseobţin:

Iaurt

8.000l

Smântână

6.000kg

Cașcaval

500kg

Prețuldeachizițieallapteluiestede1leu/litru.

7 Reţetadeobţinerea1liaurteste:1,6llapte+100gculturilactice

–oredemanoperănecesare:50

7 Reţetadeobţinereasmântâniieste:5llapte+100gculturi

–oredemanoperănecesare:200

7 Reţetădeobţinerea1kgcașcavaleste:10litrilapte,50gsare,50gbicarbonat

–oremanoperă:300

Cheltuielidirecte:

Materiiprime:lapte

 

Consum

Consumtotal

Valoare

Iaurt

1,6l/liaurt

12.800ml

12.800lei

Smântână

5l/kg

30.000ml

30.000lei

Cașcaval

10l/buc.

5.000ml

5.000lei

TOTAL

   

47.800lei

Manopera8lei/oră(costcompletCAS,CASS,şomaj,fond,garantarecreanţesalariale)

 

Oretotal

Valoaremanoperă

Iaurt

50h

400lei

Smântână

200h

1.600lei

Cașcaval

300h

2.400lei

TOTAL

 

4.400lei

RevistaRomånădeContabilitateșiMonografiiContabile

–amortizare:

 

Amortizareinstalaţie

Valoare

Smântână

Centrifugă

2.500lei

TOTAL

 

2.500lei

Materialeauxiliare:

 

Consumspecific

Consumtotal

Valoare

Iaurt

100gculturi

 

800kg

200lei

Smântână

100g/kg

600kg

150lei

Cașcaval

50gsare/kg

 

25kg

20lei

50gbicarbonat

25kg

40lei

TOTAL

   

410lei

Ambalaje:

 

Valoare

 

Iaurt

100lei

Smântână

75lei

Cașcaval

20lei

Cheltuielidirectepeprodus

 

Iaurt

Smântână

Cașcaval

Lapte

12.800lei

30.000lei

5.000lei

Culturi

200lei

 

150lei

Sare

   

20lei

Bicarbonat

   

40lei

Manopera

400lei

 

1.600lei

2.400lei

Amortizare

   

2.500lei

Ambalaje

100lei

 

75lei

20lei

TOTAL

13.500lei

34.325lei

7.480lei

Cheltuieliindirecte::

Amortizareinstalaţiepasteurizare

1.500lei

Amortizărifrigidere

6.500lei

Amortizăriinstalaţieîncălzit

3.300lei

–energiaelectrică:

5.000lei

–materialenestocabile

1.000lei

–serviciicurăţenie

7.000lei

Totalcheltuieliindirecte

24.300lei

Cheltuielidedistribuție

Salariiagenţivânzări

3.000lei

Combustibil

1.200lei

Cheltuieligeneraleadministrative

–amortizaresediu

15.000lei

–salariiadministrative

10.000lei

Produseleobținutesevândcătremagazinelededesfacerelaprețurilede:

–iaurt4lei/kg

–smântână16lei/kg

–cașcaval27lei/kg

–iaurt4lei/kg –smântână16lei/kg –cașcaval27lei/kg RentRop & StRaton 23

RentRop & StRaton

23

Iulie2016

Calcululcostuluiunitardeproducție

Încostuldeproducţieseînregistreazăcheltuieliledirecteşicheltuielileindirecte.

Pentrucalcululcostuluideproducțiesealegedreptcheiederepartizarecheltuialacumateriaprimă–laptele.

Bazaderepartizare=47.800lei

Cheltuieliindirectederepartizat=24.300lei

Calcululcoeficientuluiderepartizare

Kr=24.300/47.800=0,508

Repartizareacheltuielilorindirecte Coeficientderepartizare(Kr)xconsumlaptespecific

–iaurt:0,508x12.800lei=6.502lei

–smântână:0,508x30.000lei=15.240lei

–cașcaval:0,508x5.000lei=2.540lei

Calculcosttotal:

   

Cheltuielidirecte

Cheltuieliindirecte

COSTTOTAL

Iaurt

 

13.500lei

6.520lei

20.020lei

Smântână

 

34.325lei

15.240lei

49.565lei

Cașcaval

 

7.480lei

2.540lei

10.020lei

Costunitar:

 
 

Costtotal

Cantitate

Costunitar

Iaurt

20.020

8.000l

2,5

Smântână

49.565

6.000kg

8,3

Cașcaval

10.020

500kg

20

Înregistrăriîncontabilitate

l Consummateriiprime:

601 =

„Cheltuielicumateriileprime ”

301

„Materiiprime ”

47.800lei

l Manopera:

641 =

„Cheltuielicu salariilepersonalului ”

421

„ Personal–salariidatorate ”

3.437lei

l Reţinerileaferente:

421 =

„Personal–salariidatorate”

%

4312

„Contribuţiapersonalului

laasigurărilesociale”

4314

„Contribuţiaangajaţilorpentru

asigurărilesocialedesănătate”

4372

„Contribuţiapersonalului

lafonduldeşomaj”

946lei

361lei

189lei

17lei

RevistaRomånădeContabilitateșiMonografiiContabile

444

„Impozitulpevenituri

denaturasalariilor”

379lei

 

l

Contribuțiilesocialeasiguratedeangajator:

 
   

645

=

%

963lei

„Cheltuieliprivind

431

946lei

asigurărileşiprotecţiasocială”

 

„Asigurărisociale”

 

4371

17lei

„Contribuţiaunităţiilafonduldeşomaj”

 

l

Înregistrareaamortizăriiutilajeloraferente:

 
 

(2.500lei+1.500lei+6.500lei+3.300lei=13.800lei)

 

6811

=

2813

13.800lei

„Cheltuielideexploatareprivind

„Amortizareainstalațiilorși

amortizareaimobilizărilor”

mijloacelordetransport”

 

l Înregistrareconsummateriale:

 
   

6021

=

3021

410lei

„Cheltuieliprivind

„Materialeauxiliare”

materialeleauxiliare”

 

l

Înregistrarematerialepentruambalat:

 
   

6023

=

3023

195lei

„Cheltuieliprivindmaterialele

„Materialepentruambalat”

pentruambalat”

 

l

Înregistrareaamortizăriiconstrucțiilor:

 
   

6811

=

2813

15.000lei

„Cheltuielideexploatareprivind

„Amortizareainstalaţiilorși

amortizareaimobilizărilor”

mijloacelordetransport”

 

l Înregistrareaenergieielectriceconsumate:

 
   

605

=

401

5.000lei

„Cheltuieliprivind

„Furnizori”

energiaşiapa”

605 = 401 5.000lei „Cheltuieliprivind „Furnizori” energiaşiapa” RentRop & StRaton 25

RentRop & StRaton

25

Iulie2016

 

l

Înregistrareserviciicurăţenie:

 
   

%

=

401

8.400lei

628

„Furnizori”

7.000lei

„Altecheltuielicuserviciile

executatedeterţi”

4426

1.400lei

„TVA deductibilă”

 

l

Consummaterialenestocabile:

 
   

%

=

401

1.200lei

604

„Furnizori”

1.000lei

„Cheltuieliprivind materialelenestocate”

4426

200lei

„TVA deductibilă”

 

l Înregistrareaproduselorfiniteobținute

 

–iaurt(8.000lx2,5lei/l=20.000lei):

345/iaurt

=

711

20.000lei

„Produsefinite”

„Venituriaferentecosturilor

stocurilordeproduse”

 

–smântână(6.000buc.x8,3lei/buc.=49.800lei):

 
   

345/smântână

=

711

49.800lei

„Produsefinite”

„Venituriaferentecosturilor

stocurilordeproduse”

 

–cașcaval(500kgx20lei/kg=10.000lei):

 
   

345/cașcaval

=

711

10.000lei

„Produsefinite”

„Venituriaferentecosturilor

stocurilordeproduse”

l Salariiagențivânzărișisalariiadministrative13.000lei,

dincare:10.150leisalariibruteși2.850leicontribuțiisocialeaferente:

641 =

„Cheltuielicusalariilepersonalului”

421

„Personal-salariidatorate”

10.150lei

645 = % 2.850lei „Cheltuieliprivind 431 2.800lei asigurărileşiprotecţiasocială” „Asigurărisociale”
645 =
%
2.850lei
„Cheltuieliprivind
431
2.800lei
asigurărileşiprotecţiasocială”
„Asigurărisociale”
4371
50lei
„Contribuţiaunităţiila
fonduldeşomaj”

RevistaRomånădeContabilitateșiMonografiiContabile

   

l Combustibilconsumat:

 
     

%

=

401

1.200lei

6022

„Furnizori”

1.000lei

„Cheltuieliprivindcombustibilii”

4426

200lei

„TVAdeductibilă”

Vânzareaproduselorcătremagazinededesfacerecuamănuntul(TVA9%):

 

–iaurt:8.000kgx4lei/l=32.000lei

 

–smântână:6.000kgx16lei/kg=96.000lei

 

–cașcaval:500kgx27lei/kg=13.500lei

 

Totalvenituri=141.500lei

 

411

=

%

154.235lei

„Clienți”

7015

141.500lei

 

„Venituridinvânzareaproduselorfinite”

4427

12.735lei

TVAcolectată”

     
   

l Descărcareadegestiune:

 

711

=

%

99.800lei

„Venituriaferentecosturilor

345/iaurt

20.000lei

stocurilordeproduse

„Produsefinite

 

345/smântână

69.800lei

Produsefinite

345/cașcaval

10.000lei

Produsefinite ”

–­­Băieți,­e­șefu’,­vrea­să­știe­ cum­stam­cu­lichiditățile

–­­Băieți,­e­șefu’,­vrea­să­știe­

cum­stam­cu­lichiditățile

” –­­Băieți,­e­șefu’,­vrea­să­știe­ cum­stam­cu­lichiditățile RentRop & StRaton 27

RentRop & StRaton

27

Iulie2016

MONOGRAFII

CONTABILE

Decontareaoperațiunilor

încursdeclarificare

expertcontabil

OlgaCRevelesCu

Sume plătite ce nu pot fi înregistrate pe cheltuieli/veni- turi,sauînalteconturiînmoddirect:

EXEMPLU

Osocietatecomercialăefectueazăîncursulluniiiunie2016oplată,prin

contulcurentlabănci,acăreidestinaţienuestecunoscutălamomentulînre-

gistrăriioperaţiunilorprinbancăînbazaextrasuluidecont.Valoareaplăţii

incerteestede1.850lei.

Totîncursulluniiiunie,peextrasuldecontalsocietăţiiapareoîncasare delaunclientcarenumaiaredatoriifaţădesocietateaîncauză,învaloare

de2.000lei.

Operaţiunile care nu pot fi înregistrate direct în conturile corespun- zătoare, pentru care sunt necesare clarificări ulterioare, se înregistrează,

provizoriu,încontul473„Decontăridinoperaţiuniîncursdeclarificare”,

potrivitO.M.F.P.nr.1.802/2014pentruaprobareaReglementărilorcontabile

privindsituațiilefinanciareanualeindividualeşisituaţiilefinanciareanuale

consolidate,utilizândurmătoareaformulăcontabilă:

473

=

5121

1.850lei

„Decontăridinoperaţiuni

„Conturilabănciînlei”

încursdeclarificare”

5121

=

473

2.000lei

„Conturilabănciînlei”

„Decontăridinoperaţiuni

încursdeclarificare”

Important!

Potrivitreglementaţilorcontabileînvigoare,sumeleînregistrateîncontul

473„Decontăridinoperaţiuniîncursdeclarificare”trebuieclarificatedecătre

entitateîntr-untermendecelmulttreilunideladataconstatării.

Laînceputulluniiiulie2016,înurmaverificărilor,s-astabilitcăplata

respectivăreprezintăoplatăcătreunfurnizor,facturaacestuiafiindprimită

cuîntârziere.Decontareaoperaţiunilorîncursdeclarificareseefectuează

utilizândformulacontabilă:

401 =

„Furnizori”

473

„Decontăridinoperațiuni

încursdeclarificare”

1.850lei

RevistaRomånădeContabilitateșiMonografiiContabile

Sumaîncasatădelaclientulcarenumaiaveadatoriifaţădesocietateaîncauzăs-adovedit,înurmapunctajelorcu

clientulrespectiv,afiosumăplătităînmoderonat,carevafirestituită:

l pânălarestituireaefectivă,ladataclarificăriisituaţiei,sevorevidenţiaîncontabilitate

sumeleîncontul462„Creditoridiverşi”cuajutorulurmătoruluiarticolcontabil:

473

„Decontăridinoperaţiuni

încursdeclarificare”

=

462

„Creditoridiverşi”

2.000lei

462

„Creditoridiverşi”

=

5121

„Conturilabănciînlei”

2.000lei

Notă:

Entităţilecareînregistreazăsoldlacontul473„Decontăridinoperaţiuniîncursdeclarificare”lasfârşitulexerciţiului

financiarprezintăînnoteleexplicativeinformaţiiprivindnaturaoperaţiunilorîncursdeclarificare.

Utilizareacontului473pentrurotunjireaobligaţiilordeplată

EXEMPLU

OsocietatecomercialădinRomânia,plătitoaredeTVAtrimestrial,înregistreazămaimulteachiziţiişivânzăriîncursul

luniiiunie2016,operaţiuniînsferaTVA.

Lasfârşitulluniiiunie,seefectueazăînchidereaconturilordeTVAînbazaurmătoareledate:

–Rulajuldebitoralcontului4426,TVAdeductibilăeste25.520,25lei;

–Rulajulcreditoralcontului4427,TVAcolectatăeste35.500,55lei.

Întrimestrulprecedent,societateacomercialăaînregistratTVAdeplată,TVAcareafostachitatăpedatade25aprilie

2016.

Potrivitreglementărilorînvigoare,impozitele,taxele,contribuţiileşialtesumedatoratebugetuluigeneralconsolidat sestabilescşisereflectăîncontabilitateînmonedănouă,laniveldeleu,fărăsubdiviziuni,prinreducere,cândfracţiunile

înbanisuntmaimicide50debanişiprinmajorare,cândfracţiunileînbanisuntde50debanisaumaimari.Impozitele,

taxele,contribuţiileşialtesumedatoratebugetuluigeneralconsolidat,cuexcepţiacelorreţinutelasursă,alteledecâtcele

aferenteveniturilorsalariale,înmonedănouă,cuvalorimaimicideunleuseîntregesclaunleu.

Astfel, în cursul lunii, în cazul taxei pe valoarea adăugată, se lucrează cu două zecimale. La sfârşitul lunii sau trimestrului,dupăcaz,închidereaconturilordeTVAgenereazădiferenţedecâtevazecimale.Respectivelesumeseînchid

princontul473„Decontăridinoperațiuniîncursdeclarificare”,urmândcaacestesumesăfieînchiseprincontul7588„Alte

venituridinexploatare”.

CalcululTVAdeplatăpentrutrimestrulII2016seefectueazăprindiferenţăîntresumeleînregistrateîncontul4427

„TVAcolectat㔺i4426„TVAdeductibilă”.

TVAdeplată=35.500,55lei(4427„TVAcolectată”)–25.520,25lei(4426„TVAdeductibilă”)

TVAdeplatăaferentătrimestruluiII=9.980,30lei

TVAdeplatăaferentătrimestruluiII=9.980,30lei RentRop & StRaton 29

RentRop & StRaton

29

Iulie2016

l ÎnchidereaconturilordeTVAseefectueazăutilizândurmătoareleformulecontabile:

 

4427

=

4426

25.520,25lei

„TVAcolectată”

„TVAdeductibilă”

4427

=

4423

9.980,30lei

„TVAcolectată”

„TVAdeductibilă”

ÎndecontuldeTVAaferenttrimestruluiII2016,societateavadeclaraunTVAdeplatăDE9.980lei.Întredecontulde

TVAşibalanţadeverificarevarezultaodiferenţăde0,30lei.

l RotunjireaTVAseînregistreazăutilizândformulacontabilă:

4423 =

„TVAdeplată”

473

„Decontăridinoperațiuni

încursdeclarificare”

0,30lei

l Reluarealavenituriasolduluicreditoralcontului473:

473

„Decontăridinoperațiuni

încursdeclarificare”

=

7588

„Altevenituridinexploatare”

0,30lei

Decontăriprincardbancar

EXEMPLU

O societate comercială din România, plătitoare de TVA, având ca obiect de activitate comerţ cu amănuntul de îmbrăcăminteşiîncălţăminte,vindeprodusecătreclienţiînbazabonurilorfiscaleemisedecasademarcat.Clienţiiau posibilitateaefectuăriiplăţiiatâtînnumerar,câtşicucardul.

Societatea vinde produse către o persoană fizică în valoare de 1.200 lei. Persoana fizică achită contravaloarea mărfurilorcuuncardbancar.Încontulbancaralsocietăţii,sumeleaparlaodatăulterioară,generândşiuncomision

bancarde3lei.

Vomstabilicareestemonografiacontabilăaferentăacesteivânzări,respectivîncazulîncasărilorcucardulprincasele demarcat,delapersoanelefizice,cândbaniinuintrăimediatîncontulbancaralsocietăţii.Nusepoateutilizacontul

5121„Conturilabănciînlei”,ciuncontintermediar,5125„Sumeîncursdedecontare”,potrivitreglementărilorcontabile

învigoare,aprobateprinO.M.F.P.nr.1.802/2014.

Cardulbancarreprezintăuninstrumentbancarcuajutorulcăruiaseefectueazăplataproduselorşiserviciilor,având

labazăunsistemorganizatpebazecontractualeîntrebancă(emitentulcardului),deţinătorulcardului(persoanăfizică

saupersoanăjuridică)şicomerciantul(furnizorulproduselorsauserviciilor).

Deşilamomentulefectuăriiplăţiitranzacţiaestevalidatăşisuntemisedocumentejustificative,baniinuajungimediat

încontulcurentalcreditoruluisaufurnizorului,putândexistadiferenţedetimpchiarşidecâtevazile.

RevistaRomånădeContabilitateșiMonografiiContabile

l Vânzareacătreclienţiseînregistreazăînbazabonuluifiscalemis decasademarcatutilizândurmătoareaformulăcontabilă:

4111 =

„Clienţi”

%

707

„Venituridinvânzareamărfurilor”

4427

„TVAcolectată”

1.200lei

1.000lei

200lei

l

Încasareaclienţilorcuajutorulcardului,parţial,pentrusumade700lei

seînregistreazăutilizândarticolulcontabil:

5125 =

„Sumeîncursdedecontare”

4111

„Clienţi”

1.200lei

l

Seînregistreazăprimireabanilorîncontulcurentşicomisionulbancar învaloarede 3leiutilizândarticolelecontabile:

5121 =

„Conturilabănciînlei”

5125

„Sumeîncursdedecontare”

1.200lei

627

„Cheltuielicuserviciile

bancareşiasimilate”

=

5121

„Conturilabănciînlei”

3lei

Decontăriprinacreditive

Acreditivelesuntoformădedecontareîntrefurnizorşicumpărătorşi,înacelaşitimp,disponibilităţiînleişiînvalută, puseladispoziţiavânzătoruluidincareacestadinurmăîşiîncaseazăcontravaloareabunurilorlivrate,lucrărilorexecutate sauserviciilorprestate,laprezentareadocumentelorjustificative,precizateîncadrulunuicontractcomercial,debanca vânzătoruluibănciicumpărătorului. Contabilitateasinteticăaacreditivelordeschiselabăncipentruefectuareadeplăţiînfavoareafurnizorilorserealizează

cuajutorulcontului541.Acreditivecarefacepartedingrupa54„Acreditive”.Contul541estedezvoltatpeconturisintetice

degradul2,astfel:

5411.Acreditiveînlei(A)

5414.Acreditiveînvalută(A)

Înregistrareaîncontabilitateadeschideriişiutilizăriiunuiacreditivînlei

EXEMPLU

OsocietatecomercialădinRomâniaîncheieuncontractdelivrareprodusecuoaltăsocietate,producătordeutilaje industriale.Potrivitacorduluiîntrepărţi,clientuldeschideunacreditivînleiladispoziţiafurnizoruluideutilaje,învaloare

de150.000lei.

Dinacreditivuldeschissedeconteazăobligaţiafaţădeunfurnizordeutilajeînsumăde100.000lei,restulacreditivului

rămânândneutilizatladataexpirăriitermenuluidevalabilitate.

Vomstabilicareestemonografiacontabilăîncazulacestoroperaţiuni,atâtîncontabilitateaclientuluicareconstituie

acreditivul,câtşiîncontabilitateafurnizorului.

acreditivul,câtşiîncontabilitateafurnizorului. RentRop & StRaton 31

RentRop & StRaton

31

Iulie2016

Încontabilitateaclientului,operaţiuniledemaisussereflectăsubformaurmătoarelorînregistrăricontabile:

Pebazaextrasuluidecontşiaordinuluideplatăanexat,societateacomercială-clientînregistreazădeschidereaunui

acreditivînlei,învaloarede150.000lei,înfavoareafurnizoruluideutilaje,astfel:

l Constituireaunuiacreditivînlei,ladispoziţiafurnizorului,sereflectăîncontabilitatea clientuluiprinurmătoareaînregistrarecontabilă:

581 =

„Viramenteinterne”

5121

„Conturilabănciînlei”

150.000lei

l Şiconcomitentseînregistreazăacreditivul:

5411 =

„Acreditiveînlei”

581

„Viramenteinterne”

150.000lei

l Dinacreditivuldeschissedeconteazăobligaţiafaţădeunfurnizordemărfuri

însumăde100.000lei.Platafurnizoruluiprinutilizareaunuiacreditivînleiseînregistrează

înbazaextrasuluidecontşisereflectăîncontabilitateaclientuluiprinurmătorularticolcontabil:

404 =

5411

100.000lei

„Furnizorideimobilizări”

„Acreditiveînlei”

l Laexpirareatermenuluidevalabilitateseînchideacreditivulneutilizatînsumăde50.000lei,

iarpebazaordinuluideplatăşiaextrasuluidecontseefectueazăurmătoareleoperaţiunicontabile:

581

=

5411

50.000lei

„Viramenteinterne”

„Acreditiveînlei”

 

l Şiconcomitent:

 
   

5121

=

581

50.000lei

„Conturilabănciînlei”

„Viramenteinterne”

Încontabilitateafurnizoruluide utilaje,operaţiuniledemaisussereflectăsubformaurmătoarelorînregistrări contabile:

l Confirmareabănciiprivindconstituireaunuiacreditivladispoziţiafurnizorului

sereflectăîncontabilitateaacestuiaîntr-uncontdinclasa8,astfel:

802 =

„Angajamenteprimite”

-

150.000lei

RevistaRomånădeContabilitateșiMonografiiContabile

Încasareacreanţeiprinintermediulunuiacreditivînlei,înbazadocumentelorjustificativeprezentatebănciilacare

s-aconstituitacreditivul,sereflectăîncontabilitateafurnizoruluiprinurmătoareaînregistrare:

5121 =

„Conturilabănciînlei”

4111

„Clienţi”

100.000lei

l Concomitent,seînchideacreditivulutilizatînsumăde100.000lei:

-

=

802

„Angajamenteprimite”

100.000lei

l Laexpirareatermenuluidevalabilitateseînchideacreditivulneutilizatînsumăde50.000lei:

-

=

802

„Angajamenteprimite”

50.000lei

Înregistrareaîncontabilitateadeschideriişiutilizăriiunuiacreditivînvalută

EXEMPLU

OsocietatecomercialădinRomâniaîncheieuncontractdelivrareprodusecuosocietateexternă,producătordeutilaje industrialedinItalia.Potrivitacorduluiîntrepărţi,clientuldinRomâniadeschideunacreditivînvalutăladispoziţia furnizorului din Italia, în valoare de 30.000 euro. Cursul de schimb valutar la deschiderea acreditivului este de 4,5000 lei/euro.

Se primeşte factura externă, în valoare de 25.000 euro, cursul valutar la data primirii facturii fiind de 4,5100 lei/euro, curslacaresefacedecontareadinacreditivuldeschisînvaloareafurnizoruluiextern.

Dinacreditivuldeschissedeconteazăobligaţiafaţădefurnizoruldeutilajeînsumăde25.000euro,restulacreditivului

rămânândneutilizatladataexpirăriitermenuluidevalabilitate.

Monografia contabilă în cazul acestor operaţiuni, în contabilitatea clientului care constituie acreditivul, este următoarea:

Pebazaextrasuluidecontşiaordinuluideplatăanexat,societateacomercialădinRomâniaînregistreazădeschiderea

unuiacreditivînlei,învaloarede30.000euro,înfavoareasocietăţiidinItalia,astfel:

l Constituireaunuiacreditivînvalută,ladispoziţiafurnizorului,sereflectăîncontabilitateasocietăţii

dinRomâniaprinutilizareacontuluisinteticdegradul2,5414„Acreditiveînvalută”:

581

„Viramenteinterne”

=

5124

„Conturilabănciînvalută”

30.000euro

l Şiconcomitentseînregistreazăacreditivul:

5414 =

„Acreditiveînvalută”

581

„Viramenteinterne”

30.000euro

5414 = „Acreditiveînvalută” 581 „Viramenteinterne” 30.000euro RentRop & StRaton 33

RentRop & StRaton

33

Iulie2016

l Înregistrareafacturiireprezentândutilaje,învaloarede25.000euro,

launcursde4,5100lei,seefectueazăastfel:

„2131

„Echipamentetehnologice”

=

404

„Furnizorideimobilizări”

112.750lei

(maşini,utilajeşiinstalațiidelucru)

l Fiindolivrareintracomunitară,societateadinRomâniaaplicătaxareainversă:

4426 =

„TVAdeductibilă”

4427

„TVAcolectată”

22.550lei

l Dinacreditivuldeschissedeconteazăobligaţiafaţădeunfurnizordemărfuriînsumă

de25.000euro.CursulBNRladatadecontăriiacreditivuluieste4,5200lei/euro.

Platafurnizoruluiprinutilizareaunuiacreditivînvalutăseînregistreazăînbazaextrasului

decontşisereflectăîncontabilitateasocietăţiidinRomâniaprinurmătorularticolcontabil:

404 =

„Furnizorideimobilizări”

5414

„Acreditiveînvalută”

112.750lei

665 =

„Cheltuieli din diferențe decursvalutar”

5414

„Acreditive în valută”

250lei

Notă:

Pentrucheltuialacudiferenţeledecursvalutarsevafolosicontulsinteticdegradul2, 6651„Diferențenefavorabile decursvalutarlegatedeelementelemonetareexprimateînvalută”.

Laexpirareatermenuluidevalabilitateseînchideacreditivulneutilizatînsumăde5.000euro.CursulBNRladata

lichidăriiacreditivuluieste4,5500lei/euro.

l Pebazaordinuluideplatăşiaextrasuluidecontseefectueazăurmătoareleoperaţiunicontabile:

581 =

„Viramenteinterne”

5414

„Acreditiveînvalută”

22.500lei

l Şiconcomitent:

5124 =

„Conturilabănciînvalută”

581

„Viramenteinterne”

22.500lei

l cuînregistrareadiferenţelordecursvalutar:

5124 =

„Conturilabănciînvalută”

756

„Venituridindiferențe

decursvalutar”

250lei

RevistaRomånădeContabilitateșiMonografiiContabile

Notă:

Pentruvenituriledindiferenţedecursvalutarsevafolosicontulsinteticdegradul2,7651„Diferențefavorabilede

cursvalutarlegatedeelementelemonetareexprimateînvalută.”

Decontăriprincontul581Viramenteinterne

Decontareanumeraruluiîntrecasieriilepunctelordelucruşicasieriasediului

EXEMPLU

OsocietatecomercialădinRomânia,avândmaimultepunctedelucru,transferăperiodicsumaexistentăîncasieriile

punctelordelucrulacasieriasediului.

Încursulluniiiunie,dincasieriapunctuluidelucrunr.2,setransferăsumade2.000leiîncasieriasediului.

Pentrujustificareatransferuluiîntrecasierii(sediisecundare),societateapoateutilizaDispozițiadeplata/încasare

cătrecasierie,potrivitOrdinuluinr.2.634/2015.

l Transferulîntrecasierii,însumăde2.000lei,seînregistreazăîncontabilitateastfel:

 

581

=

5311.2

2.000lei

„Viramente interne”

„Casa în lei 2”

5311.1

=

581

2.000lei

„Casa în lei 1”

„Viramente interne”

Decontăriînnumerarîntrecasierieşibancă

EXEMPLU

OsocietatecomercialădinRomâniadepunenumerarlabancăsumade5.000lei,reprezentândîncasăridinvânzarea

mărfurilor.

Operaţiunilederidicareşidepunerenumerardelabancănuseînregistreazăprincorespondenţadirectăîntre5311

„Casa”şi5121„Banca”,ciprintr-uncontintermediar,581„Viramenteinterne”.

Operaţiuneagenereazăurmătoareleînregistrări

l Ridicareanumeraruluidincasierie:

581

„Viramenteinterne”

=

5311

„Casaînlei”

5.000lei

l Depunereanumeraruluilabancă:

5121 =

„Conturilabănciînlei”

581

„Viramenteinterne”

5.000lei

5121 = „Conturilabănciînlei” 581 „Viramenteinterne” 5.000lei RentRop & StRaton 35

RentRop & StRaton

35

Iulie2016

EXEMPLU

OsocietatecomercialădinRomâniaridicănumerardelabancăsumade10.000lei,pentruplataînnumerarasalariilor.

l Operaţiuneagenereazăîncontabilitateurmătoareleînregistrări:

 

581

=

5121

10.000lei

„Viramenteinterne”

„Conturilabănciînlei”

5311

=