Sunteți pe pagina 1din 5

c5s

Curriculum vitae
Europass

Informafii personale
Nume / Prenume BOROZAN SERGru

Adresi(e)
Mobil:
E-mail (uri)

Chigindu,"
-';5
,

.tt,

Na(ionalitate romdn
Data nagterii 20t10t1955
Sex masculin

Locul de muncl vizat Director, arhitect - gef al Firmei Tebnico $tiinlifice "Arhitect-Faur,,sRL
Lector superior Departamentul ,,Arhitectur6', Facultatea Urbanism gi Arhitecturd.,
Universitatea Tehnicd a Moldovei

Experien{a profesionall

34 ani

Perioada 1982 - 1986


Func{ia sau postul ocupat Arhitect
Numele gi adresa angajatorului Institutul de proiectare,,Agroproiect,,
Tipul activititii sau sectorul de Sec{ia,,Proiectare arhitecturalh experimental6",
activitate
Perioada 1986 - 1992

Funcfia sau postul ocupat Inginer, lector catedra,,Construcfii Rurale,,


Arhitect - gef proiecte, Biroul de proiectare, sec{ia $tiinta
Numele gi adresa angajatorului Universitatea Tehnicd a Moldovei
Perioada 1992 - pind in prezent
Func{ia sau postul ocupat Director, arhitect gef al Firmei
rehnico - $tiinlifice ,,Arhitect - Faur', SRL
Lector superior departamentul "Arhitecturd', facultatea Urbanism gi Arhitecturd,
Universitatea Tehnicd a Moldovei

Activitlfi

gi responsabilititi Membru al comitetului Tehnic cr-cO4"urbanizm gi


amenajarea teritoriului,,
principale Ministerul dezvoltbrii Regionale gi construcgiilor
al R.M.,,

Membru al Uniunii Arhitectorilor R. Moldova

Pagina / - cuni-cullT

1i99"1

Nume Prenume

mgl_mluttg informagi despre Europass accesali pagina: http://europass.cedefop.europa.eu


|I @lefru
Comunitilile Europene, 2003 2006062g

Atestlri tehnico -

profesionale

1992 Arhitect - qef proiecte: Proiectarea domeniul Arhitectura : Urbanism gi


amenaj area teritoriului ; Arhitectwa construcf i i lor civi le; Arhitectura

constructiilor industriale; Patrimoniul architectural-istoric;


Certificat Nr.728
1993 Certificat Nr.01675 seria C
1997 Certifrcat Nr.495 seria 97
2009 Certificat Nr.0303 seria 2009-P
2014 Certificat Nr.l l3 1 seria 2014-P
Expert. Verificator de proiecte: Urbanizm gi amenajarea teritoriului;
Arhitectura construcfiilor civile; Arhitectura construcfii lor industriale;
Patrimoniul architectural-istoric:
Certificat Nr.l06 seria 2002 VP
Certificat Nr.077 seria 2013 VP

Domenii ale activitl1ii de cercetare Lucrdri tehnico - gtiintifice. Proiecte arhitecturale reahzate (principale); (56)
gi proiectare Lucr6ri gtiintifice - Articole (5); Conferinfa internafionalb (8)
Lucrdri metodico-didactice: programa cursului universitar: metodologia
proiectdrii Arhitecturale gi Urbanismulu i (4); Managementu| proiectari i
Arhitecturale (4);
indrumar metodic (8)
Suport de ggs (8)
Competen(e personale

Limba (i) maternl (e) romini


Limba (i) strlinl (e) cunoscutl (e)

Autoevaluare
in{elegere
Ascultare
Nivel european (*)
Citire
Limba

Limba

Limba

rusi Utilizator

Vorbire
Scriere
Participare la Discurs oral Exprimare
conversa{ie
scrisd
Utilizator Utilizator Utilizator Utilizator

experimental experimental experimental experimental experimental

englezl Utilizator Utilizator Utilizator Utilizator


elementar independent elementar elementar

francezi

Utilizator

"f;;;;i;

Utilizator Utilizator
Utilizator
independent elementar elementar

Competen{e sociale Comunicare, tolerantd, rezistenld


p

Competenfe gi

la stres, asertivitate,

Utilizator
elementar

Utilizator
elementar

cooperare, gAndire

ozitiv d,, responsabi litate.

aptitudini Administrator

de intreprindere; Organizator a personalului de proiecatre;

organizatorice Organizator activitdti profesionale de cercetare gi dezvoltare personald.


Competen{e gi aptitudini tehnice Utilizare PC - Microsoft Word, Power-Point, Intemet; ttilizarea aparaturii
audio-video; Cunogtinfe de operare PDF, Excell. Utilizarea programelor de
proiectare AutoCAD;

Alte competenfe gi aptitudini Asumarea responsabilitdfilor, manageriald, comunicativ6, decizionald,


evaluare critic6, de asumare a responsabilitdilor, lucru in echipa.
Permis(e) de conducere Catesoria B

Pagina / - Cuniculum vitae

al I

Nume Prenume

Pentru mai multe informaiii despre Europass accesali pagina: http://europass.cedefop.europa.eu

i @ Comunitdtile Europene, 2003 20060628

de

Stagii de

formare

2013

Bucuregti, Romania, Universitatea de Arhitecturl gi Urbanism

"lon Mincu" , Stagiere


2017 - Roma, Italia, Tehnologii Moderne in domeniul Construc{iilor,
Yizitd, de studiu
2008 - Paris, Franfa, Construc{ii moderne, Yizita de studiu.
2006- Moscova, Rusia, Institutul de Stat "Mosproiect-2",Yizitd de studiu,
construcfii locative.
2001 - "CERCON" Chigindu 15 octombrie 15 noiembrie
1999 - Germania, Frankfurt pe main, Yizite de studiu, construcfii locative.
1997 - Moscova, Institutul Central de Cercetare gi Proiectare a locuinlelor

(UHI4I4I xlulraule), cursuri de formare continud


1990

Lituania, Latcommunproiect, cursuri de formare continud.

Participdri la expozilii 9i concursuri 2003-2014 Expozilie Internafionald Construct Energy, Moldexpo, Chiginau;
2002 - Concursul pentru cel mai bun proiect al anului UA din R.Moldova;
Diplomd - cel mai bun proiect al anului; Nominafia - "Obiective de menire
social - culturale" Proiectul Blocului de Recuperare gi Sport al USMF
,,N. Testirxrfeanu"
1998 - Concurs Unional, reconstrucfia arhitectural planimetricd a proiectului tip
" Club - 400 locuri". mentionat locul III.

Participdri la congrese, conferinfe gi 2011 Conferinta internationald "Arhitectura - Rezistenfa mileniu XXf',
simpozioane internafionn;s Paris, Franfa,
2007 Conferinfa internationald "Arta arhitectural[ in noul mileniu".
Florenla, Italia,

XXII Mondial de Arhitecturd, 3 - 7 iulie 2005,


Istam6ul' Turcia
Conferinfa Tehnico - $tiinlificd lnternalionald: Probleme actuale ale urbanismului
qi amenaj[riiteritoriului, edilia anuald 2006 - 2014, Chigindu,UTM, FUA.
Congresul

Lista principalelor proiecte


realizate:
Urbanistice 1986 Cartierul locativ, case particulare; or. Pirlita, r-nul Ungheni (PUZ)
'
1993-1994 Cartierul locativ s.Zimbreni. r-nul Ialoveni (PUZ)
1995-1997 Cartierul- locativ al UTM str. Bucovinei, Chisinau.Plan Urbanistic
Zonal (PUZ)
2014 (PUZ) Plan Urbanistic Zonal al zonei din perimetrul strdzilor Calea Mogilor,
Andrei Doga, bd. RenagteriiNafionale gi hotarulterenului Universit[1ii de Stat de
Educafie Fizicd gi Sport.
2015 (PUZ) Plan Urbanistic Zonal in limita strdzilor Petricani, Mircegti
giterenurile cu nrumerele cadastrale 0100402.128 - 0100402.510

(PltD) Proict Upbanistic de Detaliu in limitele str5zilor: Columna, Alexandru cel


Bun, Pugkin, Diordifa mun.Chigindu.
2016 Plan Urbanistic Zonal pentru schimbarea funcfiunii urbane azonei
din str. Ciocirliei, or. Chigindu;

Pagina / - Cuniculum vilae al


Nume Prenume

i Pentru mai multe informagi despre Europass


i O Comunit6gle Europene,2003 20060628

accesaji pagina: hftp://europass.cedefop.europa.eu

2016 Plan Urbanistic Zonal pentru revitalizarea zonei 9i atribuirea funcfiunii


urbane din str. Sarmizecetusa 82, or. Chiginau;
2016 Plan Urbanistic Zonal pentru schimbarea funcliunii urbane a zonei din
str. C. Stere, mun. Chiqindu;

2016 plan Urbanistic Zonal pentru schimbarea funcfiunii urbane a zonei din str.
Drumul Crucii 10' sect.Buiucani, mun' Chigin6u'

Studii urbanistice
(manager proiect)

2011 Studiu de prefezabilitate a drumului de ocolire din partea de Sud a


or.Chisinau R.Moldova.
2012 Servicii la efectuarea studiului de fezabilitate a drumului de ocolire a
or.Hincesti inclusiv corectie traseu pe drumul R34 si nodul rutier in zona de
intersectie a drumurilor R33,R34 cu drumul de ocolire'

Arhitectura spa{ial-volumetric[ 1983-1984 Scoala muzicald raionald or.Floresti R. Moldova.


Construclii civile 1934-1986 Seria experimental6 de case locative din elemente prefabricate
"Cheramzitobeton" (instiruqia.Agroproiect)
l9E7-1988 Gradinita de copii 160 locuri, s. Floreni, r-ul Anenii Noi
1988-1989 Centru medical la 50 vizite s. Zimbreni,r-nul Ialoveni
1990 Cladba administrativa (25 locuri de munca) s.Ennoclia, r. Stefan Voda
lgg0-lgg2 Proiect experimental cu implementarea tehnologiilor noi (biogaz).
lnstalatia de purificare a deseurilor s.chirca, r-nul Anenii Noi
199l-1992 Biserica din s. Baimaclia,r-nul Cantemir'
1992-1993 Case locative individuale or. Codru sect.Centru, mun.Chisinau
lgg3 -199 4 Magazinul Materi ale de constructii,,Madeco-Pri m"
str.Calea Mosilor or.Chisinau
lgg4-1995 Centru de odihnl si sport ,,Union Fenosa", str. Andrei Doga
1995-1996 Cladirea dispeceratului cu intrarea auto si punct de control str. Andrei
Doga, Union Fenosa
1996-1997 Reconstructia gradinitei de copii, str. Dimo, amplasarea FIU a UTM
1997 Reconstructia bazei de odihna, or.Vadul lui Voda, Union Fenosa
1996-1998 Seria de case particulare cu 3;4;5 odai pentru cartierul locativ UTM
str. Bucovinei

1999-2001 Reconstructia caminului studentesc din str. Testemiteanu pentru


Igiena; Microbiologie; Tehnologii Informationale a
amplasarea Catedrelor
USMF "N.Testemiteanu"
2001-2002 Centru de recuperare si sport al USMF'N.Testemiteanu"

str. 3l august, or. Chisinau.


2002-2003 Cladirea administrativa "Moldcell" str. Belgrad 3, mun. Chisinau
2004 Reconstructia acoperisului. Design exterior a blocului central a USMF
2004-2005 Modificarea intrarii si design exterior a blocului stomatologic a
USMF "N.Testemiteanu". Modificarea intrarii si design exterior a blocului

morfologic a USMF
2005 Reconstructia magazinului Marita bd. Dacia 27,m]u;n. Chisinau
2005-2006 Sucursale a BC "Energbank" in or. cahul, Leova, Drochia, soroca
Edificiul administrativ commercial or. Cahul
2007-2008 Centru de Business din str. Tighina 23, or. Chisinau - Dima-Holding
2006-2008 Vila or. Jucovca - XXI, soseaua Rubleovscaia, reg. Moscova.
2007 Case de locuit or. "Gazoprovod", reg. Moscova
2007-2008 Sucursala Baniii de Economii Nr.24, or. Comrat
2008 Casa de locuit, reg.Bucuresti, Romania
2009-2010 Cladirea Laboratorului a I.S. "C.T.S.l.C" din str.Melestiu Nr.22 A.
mun. Chisinau
pagina / - Cuniculum vitae al Pentru mai multe informalii despre Europass accesali pagina: hftp://europass.cedefop.europa.eu
Nume Prenume @ Comunititile Europene' 2003 20060628

20ll-2012 Reconstructia Restaurantului "Concord", str' M'

Sadoveanu 19'

mun. Chisinau
semnalului de
2013-2014 Observatoriu gi Stalia l'erestra pentru receplionarea
satelit al R. Moldova, str. Studenlilor, UTM, mun'Chiginiu
Centru Comercial din pr.Republicii or' Cahul, R' Moldova '
2015 Bloc locativ P+9E cu parcdri subterane
mun' Chigindu
2015 Seria de case individuale, modulare. Cartier str. Bucovinei,
chigin[u
mun.
2015 Casa de locuit multifamiliala, str. Ginta Latin6,
str. Pietrdriei 9,
2016 complex locativ cu spafii comerciale 9i parc6ri subterane,

str.-la Circului 2.

imobilului ,,Biroul Notarial", str' sciusev, 68


Reconstructia si restaurarea 2008-2009 Reconstructia
si replanificarea imobilului privat
obiectelor istorice. Zona Istoricl, 200 6-2007 Re staurarea
105
or. Chiginau (monument de arhitectura), str. Sciusev,
200TPropunerilareconstructiacartieruluidinzonaistorica
str. Tighina, Sciusev, Bulgara, Bucuresti cu amplasalea'
Centrului de Busines

2016 Men$tirea
Corp de chilii.

,.Marele Mucenic Teodor Tiron" clddirile Starelie, Arhondaric,

invdfdmAnt si a
2006-2008 Design interior a incaperilor: blocului Central de
Design interior

blocului Stomatologie a USMF'N'Testemiteanu"'


soseaua
2006-2008 Design interior a incaperilor Vilei or. Jucovca - xxl
Rubleovscaia, reg' Moscova.
2009 Design interior a Dispeceratului central 9i Sala de conferinte
I.S."Moldelectrica", or' Chiginau
23,
20f 0-20f 1 Design interior a Centrului de Business din str.Tighina
or. Chisinau.

Chigindu'
2016Dizaininterior a casei locative particulare din str. Bucovinei , or.

Pagina / - Cuniculum vitae al


Nume Prenume

pagina: http://europass.cedefop'euopa'eu
Pentru mai multe informalii despre Europass accesali
Comunitl$le Europene, 2003 20060628