Sunteți pe pagina 1din 21

DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE

Pentru achizitionarea serviciului de curatenie


SECTIUNEA I
CAIET DE SARCINI
- Servicii de curatenie cod CPV 90910000-9;
CAPITOLUL I : GENERALITATII
Caietul de sarcini stabileste si defineste obiectul activitatii pentru achizitionarea de servicii de
Curatenie precum si descrierea detaliata a activitatilor ce se vor executa la sediul Tribunalului Arad
situat in Arad b-dul V. Milea nr 2-4.
Obiectul principal al contractului ce se va incheia consta in prestarea de servicii de curatenie curenta
care se vor realiza in urmatoarele spatii :
- hol acces;
- casa scarilor;
- holurile de la parter pana la ultimul etaj inclusiv;
- birourile de la parter inclusiv salile de judecata (birourile serviciului de contabilitate, birourile serviciului de
probatiune, registratura tribunalului, arhiva tribunalului, salile de judecata/consiliu de la parter)
- trotuarul si suprafetele de acces in cladire;
- grupurile sanitare de la parter pina la ultimul etaj inclusiv;
Suprafetele spatiilor de mai sus sunt prezentate in anexa 2 la caietul de sarcini.
Serviciile de curatenie curenta si generala vor fi prestate pn la 31 decembrie 2013.
Tribunalul Arad isi rezerva dreptul de a prelungi durata de valabilitate a contractului de servicii cu
ofertantul caruia i se va atribui contractul de achizitie publica, n anul urmtor anului de baz al derulrii
contractului prin act adiional conform prevederilor articolului 6 alin. (3), lit.a), lit.b)., lit.c), lit.d) din H.G.
nr.925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de
achizitie publica din O.U.G. nr.34/2006, cu modificaile ulterioare.
Contractul iniial poate fi prelungit prin act adiional cu maxim 4 luni in anul urmtor conform dispozitiilor legale
in vigoare.
Contractul de prestari servicii de Curatenie se va incheia cu respectarea dispozitiilor din Ordonanta de
Urgenta nr. 34/2006 si ale H.G 925/2006, cu modificarile ulterioare.

CAPITOLUL II: SERVICII OBLIGATORII CARE VOR FI EFECTUATE IN VEDEREA


CURATENIEI DIN CADRUL TRIBUNALULUI ARAD (b-dul V. Milea nr 2-4)

REALIZARII

A.Prestatorul va efectua servicii de curatenie astfel:


1.1. PERMANENT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.

adunarea si evacuarea deseurilor, inlocuirea sacilor menajeri;


maturarea antistatica, spalarea si dezinfectarea pardoselilor dure;
aspirarea suprafetelor acoperite cu mocheta;
spalarea suprafetelor acoperite cu gresie, granit, mozaic si beton sclivisit;
spalarea, dezinfectia si odorizarea grupurilor sanitare;
curatarea faiantei si gresiei din grupurile sanitare;
spalarea, dezinfectia balustradelor scarilor;
efectuarea curateniei dupa constructor, in urma finalizarii lucrarilor de modernizare, amenajare,
reamenajare etc. a spatiilor de lucru (birouri, holuri, spatiile descrise la Cap I daca este cazul). Se va
acorda atentie deosebita pentru petele de ciment, var, vopsea etc., spalare geamuri si indepartare
autocolant de protectie de pe tocurile geamurilor termopan.
curatare aparatura de birou cu solutii specifice;
curatare feronerie, calorifere si corpuri de iluminat;
indepartarea panzei de paianjen ori de cate ori este nevoie;
eliminare pete si alte murdarii rezistente;
spalarea usilor de acces in cladiri.

1.2. SAPTAMANAL
1. spalarea ferestrelor cu deschidere spre interiorul camerelor;
2. curatare pereti despartitori din geam termopan, tamplarie din aluminiu, PVC sau metal, panouri
sticla, balustrade, scari etc.;
3. aspirarea si curatarea peretilor;
4. curatarea suprafetelor acoperite cu faianta, placute ceramice;
5. curatare covoare si/sau mochete cu spuma uscata: metoda semi-umeda, cu uscare rapida;
6. spalarea suprafetelor acoperite cu marmura, gresie, granit, mozaic si beton sclivisit, o data pe
sapatamana cu masina perie.
1.3. LUNAR
1. spalarea mochetei;
2. lustruirea mobilierului din birouri cu spray antistatic;
3. stergerea caloriferelor;
4. curatarea petelor cu solutii specifice;
5. stergerea jaluzelelor.

1.4. SERVICII LA CERERE


1. curatare cu recristalizare pardoseli de marmura;
2. curatarea si tratarea suprafetelor acoperite cu gresie;
3. spalare ferestre exterioare;
4. stergerea prafului de pe decoratiuni si tencuiala decorativa;
De asemenea, persoanele responsabile de curatenia curenta vor asigura si curatenia spatiilor comune, a
grupurilor sanitare situate la fiecare nivel al imobilelor destinate desfasurarii activitatii Tribunalului Arad, a
intrarii principale a acestuia, iar ori de cate ori este nevoie si a intrarii secundare precum si a rampei pentru
persoanele cu dizabilitati.
1. SPECIFICATII TEHNICE
Mobilierul si dotarile din spatiile Tribunalului Arad vor fi curatate si igienizate iar instalatiile aferente vor fi
intretinute astfel incat sa fie permanent in buna stare de functionare.
Curatenia se va executa de echipe specializate, la orele cu un flux redus de personal, in baza unor grafice
stabilite de comun acord in urmatoarele conditii:
- produsele utilizate pentru curatat trebuie sa fie biodegradabile, sa nu degradeze imediat sau in timp
suprafata curatata si sa nu afecteze sanatatea oamenilor si sa respecte cerintele legale privind protectia
mediului;
- produsele pentru care normele in vigoare prevad obligativitatea omologarii tehnice, acestea vor fi utilizate
numai dupa obtinerea documentelor de certificare;
- prestatorul trebuie sa detina aparatura proprie pentru efectuarea operatiunilor de curatenie aspiratoare,
aparat pentru curatat si spalat mochete (cu consumabile proprii);
- aparatura folosita pentru efectuarea operatiunilor de curatenie va respecta normele privind siguranta in
exploatare;
- de asemenea prestatorul trebuie sa detina si alte obiecte necesare realizarii prestatiei (galeti, mop, etc.);
- tinuta lucratorilor care participa la Curatenie trebuie sa fie in permanenta decenta si curata. Toti
lucratorii vor purta in timpul orelor de program uniforme cu ecuson prevazute cu numele, prenumele si
denumirea societatii la care sunt angajati;
- persoanele care participa la realizarea serviciului de Curatenie trebuie sa se comporte civilizat.
- intregul personal care efectueaza serviciul de Curatenie va fi examinat periodic de catre organele
specializate ale prestatorului in ceea ce priveste asistenta medicala, potrivit normelor sanitare in vigoare,
va fi instruit in vederea prevenirii si stingerii incendiilor (PSI), precum si profesional privind securitatea si
sanatatea in munca (conventia SSM);
- in timpul executarii operatiilor de Curatenie, este interzisa deranjarea personalului sau al justitiabililor;
Incalcarea acestor conditii atrage raspunderea prestatorului potrivit clauzelor contractului de serviciu dintre
acesta si achizitor, in conformitate cu prevederile legale, achizitorul putand cere rezilierea contractului.
2.CONDITII DE CALITATE , VERIFICARI CALITATIVE
Constatarea calitatii serviciului de Curatenie se face de responsabilii desemnati de catre autoritatea
contractanta.
Calitatea serviciului de Curatenie descrise in prezentul caiet de sarcini se verifica:

prin sondaj, in timpul lucrului, de catre prestator si achizitor, respectiv de organele superioare ierarhice
ale acestora;
zilnic, calitatea si cantitatea serviciul se analizeaza in comisie prestator-achizitor sau prin delegatii
imputerniciti ai acestora. Pe baza analizei zilnice a comisiei prestator-achizitor si a procesului verbal de
receptie lunara se face analiza lunara a prestatiei, determinadu-se procentul mediu pe baza caruia se
face plata prestatiei.

VERIFICARI CALITATIVE
1. Calitatea serviciilor se verifica:
a) in timpul desfasurarii serviciului, de catre conducatorul formatiei de lucru ;
b) prin sondaj si/sau in timpul lucrului, de catre persoana desemnata de achizitor.(verificarea se face si
cu ajutorul simturilor vizuale, olfactive si tactile)
c) la receptia finala, cu consemnarea constatarilor in procesul verbal de receptie lunara (anexa1).
Constatarea serviciilor executate, corespunzatoare cu cerintele impuse, se va consemana in procesul
verbal de receptie lunara (anexa1).
In functie de realizarea serviciului, la parametrii prevazuti in contract, se va face si plata acesteia sau
rezilierea contractului. Verificarea conducatorului de formatie de lucru apartine prestatorului.
Modalitatile de recuperare a eventualelor daune de catre parti, vor fi prevazute in contractul de serviciu
incheiat.
CAPITOLUL III ALTE CONDITII TEHNICO-ORGANIZATORICE
Instruirea profesionala privind securitatea si sanatatea in munca (conventia SSM si PSI) si
prevenirea si stingerea incendiilor se va face de catre prestator pentru angajatii sai si pe cheltuiala acestuia.
Achizitorul are dreptul si obligatia sa efectueze verificari si controale asupra tehnologiei aplicate pentru a se
preveni din timp eventualele degradari iar prestatorul trebuie sa faciliteze efectuarea acestora.
Inventarul spatiilor pentru care se efectueaza operatiile de Curatenie ramine in evidenta
achizitorului, insa eventualele degradari ce apar in timpul curateniei, din vina exclusiva a prestatorului sunt
suportate de acesta .
Achizitorul va asigura urmatoarele materiale consumabile, in functie de necesitati, astfel:
- rezerva sapun pentru grupurile sanitare ;
- hartie igienica
Prestatorul la intocmirea ofertei financiare va cuprinde doar materialele necesare realizari prestatiei, fara a
include si materialele asigurate de catre achizitor. Materialele necesare realizarii prestatiei constau in principal
in urmatoarele produse:
-detergent vase;
-lavete umede si uscate;
-detergent geam;
- detergent pardoseli;
- rezerva mop;
-detergent mobila;
-clor pentru dezinfectie;
-saci aspirator;
-detergenti pentru faianta si gresie;

-odorizanti wc
-saci mici 35 l; 500x 700 pentru grupurile sanitare, respectiv biruri;
Produsele folosite de catre prestator vor face dovada ca sunt in conformitate cu normele sanitare in vigoare si
nu sunt daunatoare si ca respecta standardele de protectie a mediului conforme cu legislatia comunitara ori
cu standardele europene sau internationale in domeniu.
Prestatorul va prezenta lunar consumurile de materiale si Procesul verbal de receptie lunar avizat
de catre reprezentantul achizitorului in vederea platii, dar materialele necesare prestarii serviciului de
curatenie nefiind facturate separat acestea fiind inclus in pretul prestrii lunare de curaenie.
Prestatorul va suporta toate amenzile si penalitatile de la organele abilitate ( Protectia consumatorului,
Mediului, ISU etc.) , precum si eventualele accidente ale personalului tribunalului sau ale justitiabililor datorate
activitatii de Curatenie.
Nerealizarea prestatiilor la parametrii stabiliti prin contract si caietul de sarcini, atrage dupa sine rezilierea de
drept a contractului.
Achizitorul va asigura in limita posibilitatii spatiile tehnologice si accesul la retelele de utilitati necesare
activitatii de Curatenie pe baza de proces verbal de predare- primire.
Prestatorul va trebui sa prezinte documentele de omologare sau certificate de la organele abilitate pentru
serviciul prestat.
Achizitorul va pune la dispozitia prestatorului documentatia cu instructiuni si reglementari specifice M.C.S.I.
necesare desfasurarii activitatii in conditii de siguranta, protectia muncii si PSI.
In cazul in care apar modificari in planul general al cladirii sau al spatiilor aferente achizitorul va anunta din
timp pe prestator pentru ca acesta sa-si ia masuri de instruire, organizare si adaptare la noua situatie creata.
Fisa de Date a Achizitiei anexata- Sectiunea II
Avizat,

ntocmit,

Tribunalul Arad
Presedinte Tribunal

Sef Serviciu Achizitii Publice


ANEXE
Anexa 1 - Proces verbal de receptie lunara.
Anexa 2 Tabel cu suprafetele Tribunalului Arad din Arad b-dul V. Milea nr 2-4 pentru care se presteaza
servicii de Curatenie.

IV. CRITERII DE CALIFICARE I/SAU SELECTIE


IV.1) Situaia personal a candidatului /ofertantului
Declaraie privind situaia
Cerin obligatorie:
personal a operatorului
- Declaraie iniial privind ndeplinirea cerinelor de
economic
calificare - formular nr. 58;
- Declaraie
privind
situaia
personal
a
Solicitat
operatorului economic - Formularul 10;
ncadrarea n situaia prevzut la art. 180 din
Ordonana
de
urgenta
nr.34/2006
atrage
excluderea ofertantului din procedura aplicat
pentru atribuirea contractului de achiziie
public.
Certificate fiscale
Cerin obligatorie:
- Certificate de plat a taxelor i impozitelor
Solicitat
ctre bugetul de stat i local
- certificatele trebuie s ateste c societatea nu se
nregistreaz cu debite la bugetul de stat sau
bugetul local, original sau copie legalizat,
valabile la data deschiderii ofertelor.
In situaia n care din documentele solicitate reiese c
ofertantul asociat se afl ntr-o situaie din cele
prezentate n art. 181 sau art. 69 (inclusive pentru
subcontractani) din din OUG nr. 34/2006, acesta va
fi exclus din procedur.
Autoritatea contractant i rezerv dreptul de a
exclude de la procedur ofertanii care nu i-au
ndeplinit obligaiile contractuale fa de aceasta, n
cadrul contractelor j derulate pn n prezent.
Precizm c se va solicita confirmarea privind plata
taxelor i impozitelor la bugetul de stat i la bugetul
local, n condiiile legii.
Pentru operatorii economici strni se vor avea n
vedere prevederile legale din ara n care ofertantul
este rezident.
IV.2) Capacitatea de exercitare a activitii profesionale (nregistrare)
Persoane juridice /fizice romne
Cerin obligatorie:
- Certificatul de nregistrare i certificatul
Solicitat
constatator emis de Oficiul Registrului Comerului de

pe lng Camera de Comer i Industrie naional


sau Teritorial cu extras din documentele de
constituire ale societii sau cererile de nscriere
meniuni de la Registrul Comerului, din care s
reias c societatea are ca obiect de activitate
prestarea serviciilor solicitate i c nu sunt nscrise
meniuni cu privire la procedura insolventei.
Persoane juridice /fizice strine

Cerin obligatorie:
Pentru a-i demonstra capacitatea de
Solicitat
exercitare a activitii profesionale operatorul
economic va prezenta documente edificatoare prin
care s dovedeasc forma de nregistrare ca
persoana fizic sau juridic n conformitate cu
prevederile legale din ara n care ofertantul este
rezident.
- Documentele vor fi prezentate n traducere
legalizat.
IV. 3.) Situaia economico-financiar
Informaii privind situaia
- Fi de informaii generale
economico-financiar
Formular B2
Solicitat
IV.4.) Capacitatea tehnic i/sau profesional
Informaii privind capacitatea
tehnic

1. Declaraie privind calitatea de participant la


procedura- formularul 12C
Solicitat
2. Resurse umane: informaii referitoare la pregtirea
profesional i calitatea personalului de specialitate
ce va fi implicat n executatea contractului.
Solicitat
3. Declaraie referitoare la echipamentele tehnice i la
msurile aplicate n vederea asigurrii calitii,
precum i dac este cazul la resursele de studiu i
cercetare.
Solicitat
4. Declaraie privind lista principalelor prestri de

servicii n ultimii 3 ani, coninnd valori, perioada


de prestare, beneficiari - formularul 12E
Solicitat
Prestrile de servicii se confirm prin prezentarea
unor
certificate/
documente
emise
sau
contrasemnate de beneficiar, dintre care cel puin
pentru un contract al crui obiect a fost prestarea
unor servicii similare cu cel supus prezentei
achiziii.
5.
Recomandari/ certificate din partea altor
beneficiari/ clieni: cel puin 3.
Solicitat
6. Informaii referitoare la utilajele, instalaiile,
echipamentele tehnice de care dispune
operatorul
economicpentru
ndeplinirea
corespunztoare a contractului de servicii.
Solicitat
Nesolicitat

V Prezentarea ofertei
V. 1) Limba de redactare a ofertei limba romn

V.2)Perioada de valabilitate a
ofertei

90 zile.

V.3) Modul de prezentare a


propunerii tehnice

Ofertanii vor prezenta propunerea tehnic astfel nct aceasta s


rspund n totalitate cerinelor din Caietul de Sarcini.
Ofertanii vor prezenta:
1. O descriere detaliat a metodologiei i a planului de lucru
conceput pentru prestarea serviciilor;
2. Graficul de timp prevzut pentru ndeplinirea activitilor
i sarcinilor;
3. Personalul alocat efecturii contractului;
4. Alte informaii considerate semnificativede ofertant
pentru evaluarea corespunztoare a propunerii tehnice.

V.4) Modul de prezentare a


propunerii financiare

Elementul principal al propunerii financiare este Formularul de


ofert. Preul va rmne ferm n lei. Preul se va evidenia n
lei/total (prestaie cu materiale incluse)/lun fr TVA.

VI. CRITERII DE ATRIBUIRE


VI.1) Preul cel mai sczut

VI.2) Cea mai avantajoas ofert din punct de vedere economic

Departajarea ofertelor se va face in baza punctajului stabilit conform formulei:


P=Pt(40%) +Pf(60%)
Unde:
P=punctaj total
Pf=punctaj propunere financiara
Pt= punctaj propunere tehnica
Propunerea financiara 60 puncte
Pretul se va exprima in lei/luna fara tva.
Pentru propunerea financiara cu pretul cel mai mic se vor acorda 60 puncte.Pentru celelalte propuneri
financiare se va acorda punctajul dupa formula: Pm/Po X 60 unde:
Pm=pretul cel mai mic
Po=pret oferta
Propunerea Tehnica 40 puncte

1.Descrierea modului de realizare a serviciilor solicitate prin caietul de sarcini(se vor prezenta fazele de
lucru in detaliu, personalul alocat, materialele si echipamentele utilizate): maxim 20 puncte
2.Graficul de timp prevazut pentru indeplinirea activitatilor respective(se va prezenta organizarea
programului de lucru pe echipe/individual pentru realizarea activitatilor din caietul de sarcini).Punctajul maxim
se va obtine pentru cea mai buna organizare a activitatilor pe interval de timp: maxim 10 puncte
3.Numarul masinilor folosite pentru realizarea serviciilor solicitate 10 puncte
a)masini de spalat pardoseala, masini de spalat mocheta 5 puncte
b)aspiratoare de putere si capacitate mare 5 puncte
Ofertantul care va prezenta cel mai mare numar de masini va obtine punctajul maxim. Pentru celelalte oferte
punctajul se va calcula dupa formula:Pm= Nr.n/Nr.max X 5 unde:
Pm=punctaj masini
Nr.n=nr masini oferta
Nr.max=nr maxim de masini propuse
Punctajul obtinut la a) ,b) se va aduna si va reprezenta punctajul total pentru factorul de evaluare nr.3
Oferta care obtine punctajul cel mai mare va fi declarata castigatoare.
Avizat

Avizat

Sef Serviciu Achizitii Publice

ANEXA 1
PROCES VERBAL DE RECEPTIE LUNARA
-

Serviciul Curatenie
imputernicit din partea Tribunalului Arad..
imputernicit din partea prestatorului
Nr ctr

Subansamblul

Hol Acces

Casa scarilor

Holurile de la parter pana la ultimul nivel

Birouri de la parter

Trotuarul si suprafetele de acces in caldire

Grupurile sanitare de la parter pana la ultimul


nivel
Materiale curatenie utilizate

10

Corespunde
cerintelor tehnice

Nu corespunde cerintelor
tehnice

Semnatrura prestator
Semnatura achizitor

PRESTATOR,

ACHIZITOR,

ANEXA 2

Tabel cu suprafetele Tribunalului Arad pentru care se presteaza Curatenie

Nr.crt. Destinatia
suprafetelor

1
2
3

4
5

Mp
in
cazul TOTAL
holurilor,
mp
buc.
n
cazul
toaletelor a holurilor
si a scarilor
1 buc
1 buc
la 3 buc
3 buc

Hol acces
Casa scarilor de
parter pana la etajul II
Holurile de la parter 192+848,34+250,4
pana la ultimul nivel 2
(etajul II)
Total 1290,76 mp
Birouri de le parter
456,31
Grupuri sanitare de la 2+4+1
parter pana la ultimul
nivel

TOTAL mp
TOTAL BUCATI
Total 1933,4mp

Obs.

1290,76m
p
456,31mp
7 buc
1747,07mp

11buc 187mp

Sectiunea III
FORMULARE
FORMULARUL B2

CANDIDATUL/OFERTANTUL
............................................................
(denumirea/numele)
INFORMAII GENERALE

1. Denumirea/numele:
2. Codul fiscal:
3. Adresa sediului central:
4. Telefon:
Fax:
Telex:
E-mail:
5. Certificatul de nmatriculare/nregistrare
(numrul, data i locul de nmatriculare/nregistrare)
6. Obiectul de activitate, pe domenii:
(n conformitate cu prevederile din statutul propriu)
7.
Birourile filialelor/sucursalelor locale, dac este cazul:
(adrese complete, telefon/telex/fax, certificate de nmatriculare/nregistrare)
8. Principala pia a afacerilor:
9.
Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:
Cifra de afaceri anual Cifra de afaceri anual Anul la 31 decembrie la 31 decembrie
(mii lei) (echivalent euro)
1.

2.
Media anual:
C andi dat/o fertant,
(semntura autorizat

FORMULARUL 12C
CANDIDATUL/OFERTANTUL
.............................................................................
DECLARAIE
PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDUR

1. Subsemnatul, reprezentant mputernicit al ......................................... {denumirea


operatorului economic), declar pe propria rspundere, sub sanciunile aplicate faptei de fals
n acte publice, c, la procedura pentru atribuirea contractului de
achiziie public ........................ (se menioneaz procedura), avnd ca obiect
(denumirea produsului, serviciului sau lucrrii i codul

CPV), la data de ......................... (zi/lun/an), organizat de ...............................................


(denumirea autoritii contractante), particip i depun ofert: n nume propriu;
ca asociat n cadrul asociaiei..............................................................;
ca subcontractant al............................................................................;
(5^ bifeaz opiunea corespunztoare.)
2. Subsemnatul declar c:
nu sunt membru al niciunui grup sau reele de operatori economici; sunt membru n
grupul sau reeaua a crei list cu date de recunoatere o prezint n anex.
(Se bifeaz opiunea corespunztoare.)

3. Subsemnatul declar c voi informa imediat autoritatea contractant dac vor


interveni modificri n prezenta declaraie la orice punct pe parcursul derulrii procedurii
de atribuire a contractului de achiziie public sau, n cazul n care vom fi desemnai
ctigtori, pe parcursul derulrii contractului de achiziie public.
4. De asemenea, declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare
detaliu i neleg c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii
i confirmrii declaraiilor, situaiilor i documentelor care nsoesc oferta, orice informaii
suplimentare n scopul verificrii datelor din prezenta declaraie.
5. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituie, societate comercial, banc,
alte persoane juridice s furnizeze informaii reprezentanilor autorizai ai
(denumirea i adresa autoritii contractante) cu privire la orice
aspect tehnic i financiar n legtur cu activitatea noastr.
Operator economic,
(semntur autorizat)
(denumirea/numele)

FORMULARUL 12E
CANDIDATUL/OFERTANTUL
.............................................................................
DECLARAIE
PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR PRESTRI DE SERVICII N
ULTIMII 3 ANI

Subsemnatul, reprezentant mputernicit al ................................................................


{denumirea/numele i sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria rspundere,
sub sanciunile aplicate faptei de fals n acte publice, c datele prezentate n tabelul
anexat sunt reale.
Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare
detaliu i neleg c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i
confirmrii declaraiilor, situaiilor i documentelor care nsoesc oferta, orice informaii
suplimentare n scopul verificrii datelor din prezenta declaraie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituie, societate comercial, banc, alte
persoane juridice s furnizeze informaii reprezentanilor autorizai ai
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ (denumirea i adresa autoritii contractante) cu privire la orice
aspect tehnic i financiar n legtur cu activitatea noastr.
Operator economic,
(semntur autorizat)

Nr.

Obiectul
contractului

crt.

Codul
CPV

Denumirea/numele
Beneficiarului
/clientului
Adresa

Calitatea Pre total al Procent


Prestatoru
contract ndeplini t
lui1
ului
de Prestator
(%)

1
2

1 Se precizeaz calitatea n care a participat la ndeplinirea contractului, care poate fi de:


contractant unic sau contractant conductor (lider de asociaie); contractant asociat;
subcontractat.

ROMANIA
TRIBUNALUL ARAD
operator - 3207
Arad, B-dul Vasile Milea, nr.2-4,jud.Arad; Cod 310131; Tel:0257/250114, 0257/228908
Fax:0257/251700, e-mail:rfloruti@just.ro
________________________________

_______________________________

Anexa nr. 10 - DECLARAIE privind situaia personal a operatorului economic

Operator Economic

.
(denumirea)
DECLARAIE

Subsemnatul, ................. reprezentant mputernicit al ......................................


(denumirea operatorului economic) n calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/ter susintor al
candidatului/ofertantului, declar pe propria rspundere, sub sanciunea excluderii din procedura de
achiziie public i sub sanciunile aplicabile faptei de fals n acte publice, c nu m aflu n situaia
prevzut la art. 180 i art.181 din Ordonana de Urgen a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea
contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de
concesiune de servicii, cu modificrile i completrile ulterioare, aprobat prin Legea nr. 337/2006,
respectiv n ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotrre definitiv a unei instane judectoreti
pentru participarea la activiti ale unei organizaii criminale, pentru corupie, fraud i/sau splare de
bani.
Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i
neleg c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii declaraiilor,
orice documente doveditoare de care dispun.
Subsemnatul, ................................... reprezentant mputernicit al ....................
(denumirea operatorului economic), n calitate de candidat/ofertant/ofertant
asociat/ter susintor al candidatului/ofertantului, la procedura de ............................. (se
menioneaz procedura) pentru atribuirea contractului de achiziie public avnd ca
obiect.................................. (denumirea produsului, serviciului sau lucrrii), codul CPV

............., la data de ...................... (zi/luna/an), organizat de .................... (denumirea


autoritii contractante), declar pe propria rspundere c:
a) nu sunt n stare de faliment ca urmare a hotrrii pronunate de judectorul sindic;
b) mi-am ndeplinit obligaiile de plat a impozitelor, taxelor i contribuiilor de asigurri sociale ctre
bugetele componente ale bugetului general consolidat, n conformitate cu prevederile legale n
vigoare n Romnia sau n ara n care sunt stabilit pana la data solicitat;
c) n ultimii 2 ani, am ndeplinit integral obligaiile contractuale i nu am produs grave prejudicii
beneficiarilor;
d) nu am fost condamnat, n ultimii 3 ani, prin hotrrea definitiv a unei instane judectoreti,
pentru o fapt care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greeli n materie
profesional.

16

ROMANIA
TRIBUNALUL ARAD
operator - 3207
Arad, B-dul Vasile Milea, nr.2-4,jud.Arad; Cod 310131; Tel:0257/250114, 0257/228908
Fax:0257/251700, e-mail:rfloruti@just.ro
________________________________

_______________________________

Subsemnatul, cunoscnd prevederile art. 691 din OUG nr. 34/2006 i componena listei cu
persoanele ce dein funcii de decizie n autoritatea contractant, ataat prezentei, declar c societatea
noastr nu se afl n situaia de a fi exclus din procedur.
Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i neleg
ca autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii declaraiilor, orice
documente doveditoare de care dispun.
neleg ca n cazul n care aceast declaraie nu este conform cu realitatea sunt pasibil de
nclcarea prevederilor legislaiei penale privind falsul n declaraii.
Data completrii
Operator economic,

(semntur autorizat)Anex Formular 10 - Lista cu persoanele ce dein funcii de decizie in autoritatea

contractant

17

ROMANIA
TRIBUNALUL ARAD
operator - 3207
Arad, B-dul Vasile Milea, nr.2-4,jud.Arad; Cod 310131; Tel:0257/250114, 0257/228908
Fax:0257/251700, e-mail:rfloruti@just.ro
________________________________

_______________________________

Formularul nr. 9
OPERATOR ECONOMIC
__________________
(denumirea/numele)
FORMULAR DE OFERTA
Catre _____________________________________
(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)
Domnilor,
1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului ____________________________________
(denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus
mentionata, sa prestam ________________________________________________________________ (denumirea serviciului)
pentru suma de /luna_____________________________________________________________________________________
(suma in litere si in cifre, precum si moneda ofertei) la care se adauga taxa pe valoarea adaugata in valoare de/luna
______________________________________________________________________________________________________
.(suma in litere si in cifre).

Nr.crt. Destinatia
suprafetelor

1
2
3

4
5

Mp
in
cazul TOTAL
holurilor,
mp
buc.
n
cazul
toaletelor a holurilor
si a scarilor
Hol acces
1 buc
1 buc
Casa scarilor de 3 buc
3 buc
la parter pana la
etajul II
Holurile de la 192+848,34+250,4 1290,76m
parter pana la 2
p
ultimul
nivel
(etajul II)
Total 1290,76 mp
Birouri de le 456,31
456,31mp
parter
Grupuri sanitare 2+4+1
7 buc
de la parter
pana la ultimul
nivel
1747,07mp
TOTAL mp

TOTAL
BUCATI

Pret
Pret
unitar/mp
total/luna
sau
buc fara TVA
/luna
fara
TVA
2
5

11buc

18

ROMANIA
TRIBUNALUL ARAD
operator - 3207
Arad, B-dul Vasile Milea, nr.2-4,jud.Arad; Cod 310131; Tel:0257/250114, 0257/228908
Fax:0257/251700, e-mail:rfloruti@just.ro
________________________________

_______________________________

2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa prestam serviciile in graficul de timp anexat.
3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de
______________________________________________________________________________________________________
(durata in litere si cifre) zile, respectiv pana la data de _______________ (ziua/luna/anul), si ea va ramane obligatorie pentru noi
si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, impreuna cu comunicarea transmisa de
dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi.
5. Precizam ca:
|_| depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta separat, marcat in mod clar
"alternativa";
|_| nu depunem oferta alternativa.
(se bifeaza optiunea corespunzatoare)
6.
Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe care o puteti primi.
7.
Anexm date despre numarul de persoane care vor presta serviciu de curatenie
8.
Anexam date despre echipamentele cu care se va realiza serviciul de curatenie (nr. de aspiratoare date tehnice, nr de
masini de spalat suprafete date tehnice etc. ).

9.
Pretul din oferta este rezultatul insumarii Destinatia suprafetelor si angajatorul
are posibilitatea in functie de bugetul alocat sa modifice mp respectiv buc. din Anexa 2
astfel rezultand pretul/luna, cu acordul ofertantului
De acord |_|
Nu sunt de acord |_|

Data _____/_____/__________, n calitate de _____________________, legal autorizat s semnez oferta pentru i n


numele ____________________________________.
(denumirea/numele ofertantului)

19

ROMANIA
TRIBUNALUL ARAD
operator - 3207
Arad, B-dul Vasile Milea, nr.2-4,jud.Arad; Cod 310131; Tel:0257/250114, 0257/228908
Fax:0257/251700, e-mail:rfloruti@just.ro
________________________________

_______________________________

Formularul nr. 10
OPERATOR ECONOMIC
__________________
(denumirea/numele)
Fundamentarea Ofertei Financiare
Costuri directe
1. Salarii
Curatenie zilnica
Total cheltuieli salariale curatenie zilnica

Nr persoane implicate

Curatenie generala
Total cheltuieli salariale curatenie generala
TOTAL CHELTUIELI SALARIALE
2. Detergenti
Solutie curatat pardoseli rezistente la
apa(L)
Solutie curatat geamuri(L)
Solutie curatatmobila(L)
Solutie curatat mocheta(L)
Detergenti curatat obiecte sanitare(L)
Odorizant grupuri sanitare(buc)
Pastile pisoar(buc)
Dezinfectant interior vas WC(buc)
Detergent vase(L)
Alti detergenti
TOTAL CHELTUIELI DETERGENTI
3. Scule si accesorii

Lei/luna
Lei /luna

consum lunar estimat

Consum pe intreaga durata


a contractului

Valoare Lei /luna

Valoare Lei

Lavete microfibra
Lavete umede
Maturi
Farase
Raclete geam
Bureti vase
Mopuri

20

ROMANIA
TRIBUNALUL ARAD
operator - 3207
Arad, B-dul Vasile Milea, nr.2-4,jud.Arad; Cod 310131; Tel:0257/250114, 0257/228908
Fax:0257/251700, e-mail:rfloruti@just.ro
________________________________

_______________________________

Galeti
Manusi menaj
Salopete si echipamente de protectie
Altele
TOTAL CHELTUIELI ACCESORII
4. Amortizari utilaje

Cantitate

Valoare amortizare lunara


pentru intreaga cantitate(Lei)

Anul/anii
achizitiei

Aspiratoare praf
Aspiratoare lichide
Masina electrica spalat mocheta
Masina cu acumulator pentru spalat si
uscat pardoseli rezistente la apa
Alte amortizari
TOTAL CHELTUIELI AMORTIZARE
Total cheltuieli/luna :............lei
Profit :..lei
Pret prestatie/luna :...............lei fara TVA
Pret prestatie/luna (=pret prestatie lunara(fara tva)/suprafata totala din Anexa2) :.....................lei(fara TVA)

21

S-ar putea să vă placă și