Sunteți pe pagina 1din 29

Aanapa Mfrhafrl

/lll ArLAs FCouaR


I

lui topograficd

Fiecare organ are o anumitd pozilie. Pentru denumirea

se iau ca repere
regiunile corpului (cefalic[, toracic6, abdominalE qi membrele), planurile de simetrie
qi axele; in plus se definesc qi o serie de termeni. Corpul omenesc este tridimensional,
av6nd 3 planuri de simetrie qi 3 axe.

Planurile si axele corpului

Cavitdti ale corpului uman

cavitate

cranrana
cavitate toracicd

mediastin
supenor
. cavitate
pleu
. cavitate
pericardiald

plan

11

transversal

'

plan frontal

diafragm
cavitate
abdominalS

re
!F
.*"

------..-

-=*::>
.=a--Iffi.,r
Termeni pentru orientarea topografici
a diferitelor organe

cavitate pelvrana

Subdiviziuni ale cavitetii abdominale

.-.-.-->
anterior

tu

(ven-

tral)

*
superior
(cranial)

inferior

(caudal)

:|hipocondru

ftf

*
Posterior (dorsal)

stg.
r

*f j,
I
-L!!

:;!"
'\

i..

ril
-> {" -} +-

<--

*----:-"

-I>

supedicial (extern)

-->
median

lateral

abdomen
lateral stg.

..t! ,tt

periombilical
inghinal stg.

*-

profund (intern)

Celula este unitatea morfofunc[ionall Ei genetici ce intr[ in alc[tuirea (esuturilor,gi


organelor umane. Ea este asemln[toare cu celula animal[. Fiinfa uman[ este alcltuite
din aproximativ 60.000 miliarde de celule. Num6ru1, m[rimea qi fonna celulelor umane
difer[ de la un (esut la altul, de la un organ la altul.

mitocondrie
membrand celulari
reticul endoplasmatic

lizozom
n
u

c
I

aparat Golgi

l-membrand
I nucleard

I nucteol

e I cromatind
u

Forme de celule umane

striate

celuld adipoasd

celule musculare
netede

-1.
-1 !
}d
Ic

-*-$*-- ''*-.-

***-

-- {-- celuld nelvoase -: \*

spermatozoid

fesutul este o gflrpare de celule cu aceeaqi form6, structur[ qi funcfie. Celulele sunt
unite printr-o substanfb intercelulari. in alc[tuirea unui organ intr[ unul sau mai
multe tipuri de lesuturi. ExistI 4 tipuri fundamentale de {esuturi: epitelial, conjunctiv,
muscular qi nerttos. Unele fesuturi au mai multe varietdli.

Tipuri de tesuturi

tesut coniunctiv lax

tesut coniunctiv elastic

lesut coniunctiv reticulat

lesut coniunctiv adipos

lesut coniunctiv cartilaginos

lesut coniunctiv osos

tesut fibros

tesut muscular striat

tesut muscular cardiac

tesut muscular neted

lesut nervos
5

.r,:

':

,l.:;;

.:t::,.

SISTEMUL"ITIERV6S
Sistemul nervos este principalul sistem integrator al organismului alc[tuit din organe
formate predominant din tesut nervos. El este constituit dintr-o parte centrald axul
cerebrospinal (encefal qi mdduva spindrii) qi una perfericd (ganglioni nervosi, nervi
qi plexuri). Fiziologic este

impS4itin sistem nervos somatic

Ei sistem nervos vegetativ.

-.1_

Y''d..*

\)s
!$..
ll

I
mdduva spindrii --l

,.
cerebrospinal

nervt

ganglioni
nervosi simpatici

Neuroni sitipuri
de sinapse

Sinapsi
axon

influx
nervos

dendrodentriticd

\,hd,

terminal

vezicule

\denorite

fanta

sinapticd

ai

fL'

membrani
postsinapticd

axon

Sectiuni prin nerv

_
i

endonerv
fascicule de

fibre nervoase

-----

t.

nerv

'g,ffi,@
,1fu

buton

mitocondrie

perinerv

Meningele 9i mdduva spinirii


.ifr#'

mdduva
spindrii

"

crantu

pia mater

ry"

pia mater

erv spinal

emisferd
cerebrald

Morfologia externe a miduvei spinirii

Pozitia miduvei in canalul vertebral

"tfpz

mdduva spindrii
umfldturd
cervicald

ganglion

.-

rdddcina
posterioard
a n. spinal

umfldturd
lombard

con medular
coadd de cal
filum

rdddcina anterioar6
a n. spinal

terminale al
l?Tn. 11:']"'
spinal

Secliuni prin meduva spinerii (A) gi encefa! (B)


B

A
cordon

canal
ependimar

corp calos

#;i
+lr"

ventricul
con

posterior

fl

il

cordon
lateral
con

anterior

i{
r/i

talamus

it

corpr
striati

substan!5
cenusie
substanld
albd

ventricul
ilt

Nervii cranieni
l. n. olfactivi- senzitivi

ll. n. optici-

lV. n. trohleari-

senzitivi

Vlll. n. vestibulocohleari

motori

Vl. n. abducensi- motori

n. trigemeni-

Vll. n. faciali- micsti

lll. n. oculomotori

- senzitivi

lX. n. glosofaringieni- micgti

n. vestibular
n. cohlear

X. n. vagi (pneumogastrici)

Xl. n. accesori- motori

XIl. n. hipoglogi- motori

Encefalul
Emisferele cerebrale 9i secliune prin encefal

fisurd
intermisfericd

girusuri
cerebrale

lob parietal

arie a sensibilitdtii

arie motorie

generale

lob frontal

lob parietal

hipotalamus

afle
gustativd

arie auditivd

lob temporal
ia;;;::::i.r;t;:i,:::.i:'t::::+:;in:ilt:=i:tt:l:+=11:;....:=;lxia=i;:t,ii,ii:::ji-..-"-.

Cerebelul

.;.

aspect exterior gi secliune


colicul superior

emisfere
cerebeloase

hipofizd
puntea
Varolio

trunchi cerebral

substanti albd

Trunchiul cerebral
coliculi
adrigemeni

nuclei lll
peduncul
cerebelos
superior

#.in

'Bi
ridlip

mezencefal

nucleu lV

nucleu V

nucleu V
peduncu
nucleu Vl

punte

nucleu Vll
nucleu Vll
nucleu Vlll

nuclei Vlll

nucleu dorsal

pedu
c

inferior

,l
,:j

nucleu Xll

'rl

nucleu Xl

inferior -/
ntrc
-/
olivd -/ - .;, ;
bulbard ./ l
./
/./
nucteu Xll
I
piramide bulbare 1
,u

nucleu ambiguu

POSTERIOARA

fi.Ei

nucleu lX
Y

).'-'nucteu
bulb
nucleu Xl

FATA ANTERIOARA

jffi$,r*tiglii.B:*ilittigij

Sistemul Port-hiPofizar

neuroni secretori
hipotalamici
1;"'

neuroni secretori
hipotalamici

tijd

pituitard

f\a;
r*fl
\.

hiPotalamus
!

i **l

Itrd

*1
--"c

lob anterior

_rc

al hiPofizei

al hipofizei

(neurohipofizd)

(adenohipofizi)

celule secretorii
de hormoni troPi
(prolactind,
gonadotropi, TSH,

-ff1

r'

ittd

oW
H

ACTH, STH)

vase de sdnge

10

lob posterior

depozite de
vasopresind (ADH)

si ocitocind

\qhrr:Hffflt*s'4.

Repartitia fasciculelor din mdduvd


corn posterior

fas. Goll

fas. Burdach
fas. de asociatie
din cordonul posterior

albastru
caile sensibilitdtii
rosu - cAile motricitdtii
galben - cdile de asociatie
negru substanta cenusie
verde locul de patrundere
a n. spinal

spinocerebelos
direct (Flechsig)

fas. piramidal
incrucisat

corn anterior

-fas.

fas. spinotalamic

spinocerebelos
incrucisat
(Gowers)

fas. piramidal direct


cdi extrapiramidale

Sistemul nervos vegetativ


ganglion previscerala

'fu),

o7

t-

fibre
postganglionare

it

f--*-lant

ganglionar
paravertebral

--

preganglionare

i\l'-_

ganglion
celiac

i'r
\..
\-\!
t' t'---

''.

I
I

i'

--'-

\)\-

I
1

--i

F''.
.<
-/'
-.-_1 l

PARASIMPATIC

n. pelvic

-"-'-

ganglioni
mezenterici
(superior si
inferior)

SIMPATIC

11

Analizatorii sunt structuri care au ca func1ie principal[ integrarea organismului in mediu qi


coordonarea organelor interne. rJn analizator este alc[tuit din 3 segmente'. periftric sa:u
receptor (organele de siml), intermediar (alc[tuit din c5i qi centii nervoqi) qi central (zonele
din scoa(a cerebrali unde stimulii receptionali sunt transformalii in senzalii specifice).

Analizatorul vizual
Organ de simt

- ochiul
muschi oblic superior
muschi drepli (superior,
intern, extern, inferior)

patd galbenl

scleroticd
coroidd
mugchi oblic inferior
(umoare sticloasd)

Analizatorul acusticovestibular
Organ de sim! - urechea

ureche externe

ureche

medie

ureche internd

'canale

l*

re osoase

canale semicirculare membranoase


I

creste

n. vestibularl

receptoare
maculS

(aparat
otolitic)
melc

membranos
receptorii
,{ol;

hl

i iiidrl

fereastrd
ovald
fereastrd

ciocan,

nicovald,

scAritd

L2

;;i;;;a

trompa lui
Eustachio

pentru auz
(organ

Coni)

utricurd

rampd

timpanicd

rampd vestibular6

Glandele endocrine sunt aglomerlri de celule

1. Epifizd

care secretd hormonii. Ei stimuleazl sau


inhib[ activitatea diferitelor organe, reglAnd
astfel functiile organismului. Glandele en-

6. Suprarenali

docrine sunt: epffiza, hipofiza, tiroida,


paratiroidele, timusul, suprarenalele,
2. Hipolizd

pancreasul endocrin, testiculul endocrin

qi

ovarul endocrin.

Localizarea
glandelor endocrine

3-4.

Tiroidi si paratiroide

7. Pancreas endocrin

paratiroide

8. Testicul endocrin

t4

SISTEMUT OSOS
Sistemul osos este alcltuit din totalitatea oaselor gi articulatjilor dintre ele. La un adult sunt
223 de oase dintre care 95 sunt perechi Ei 33 neperechi. Ele au structuri si forme diferite
(lungi, scurte, late etc.). impreuni cu muqchii, oasele reprezintd partea pasivd a aparatului
locomotor. Topografic se deosebesc: scheletul capului, al trunchiului qi al membrelor.
1

9
11

10

1. neurocraniu; 2. viscero-

12

craniu; 3. os frontal;
4. maxilar; 5. mandibuld;

11

19

6. os parietal; 7. os occipital;

8. coloand vertebarli cervicald; 9. claviculS; 10. sca-

-21
17

22'ir,*
t
.I

,/"
23V

=
i. 5-:n--,1,fr."S

puld; 11. cutie toracicd;


1 3. coaste; 12. stern;
14. coloand vertebrald

,il

14
ts
18

lombard; 15. ilion; 16. ischion; 17. simfizd pubian6;


18. os sacru; 19. humerus;
20. ulna; 21. radius; 22. car-

24

-:-F.i

piene; 23. metacarpiene;

24. falange; 25.

femur;
26. rotuld; 27. libulit; 28. libie; 29. tarsiene; 30. metatarsiene;

31

. falange.

::

.:

_27
28
2g

i-

ar==_

30

t]: t

'=.':i=r:-

31

:.' :
i:,

''5E:

30 ------------=- -==
:.t

:,.
29
30

==:

Scheletul capului

'l:.-31

13
12

1. frontal; 2. parietal;
3. temporal; 4. sfenoid;
5. lacrimal; 6. zigomatic;

7. nazal; 8.

maxilar;
9. mandibuld; 10. vo11

5
7

mer; 11. lama perpendi-

culard a etnoidului;
12. temporal; 13. etnoid;

10

14. occipital.

15

Coloana vertebrali
Atlas

regiune
cervical6
(7 vertebre,
primele
doue = axis

<_ curbura

si atlas)

cervicald
,!,

ffi
I:
'

apofize
transverse

h,

,ii'

proces
spinos

Vertebri cervicale
i"
proces
articular

qh
t-t

tr

orificiu
vertebral

."{c&

ffi*t
discuri
intervertebrale

g[,
rY
q
fr

-?

.;
:.i.:

':

"

.,lr

..
.:.

,ip

*ffi
*

Vertebrd toracicd
apolizit spinoasd

aa:ia

::;

apolizit
orificiu
vertebral

transversa

$*
,$i
i.ii$

corp veftebral

:*i1

regiune
lombard
(5 vedebre)

Vertebri lombari

,.ffi

apotizd spinoasd

+curbure

apolizEt
transversd

tlrl';:lr,

''ll
orificiu
vertebral

lombard

regiune

;'"

sacralS
(5 veftebre

sudate)

os/

,',,/'/l,l

Os sacru

,,r;!,)li,,o

"i'l'i"11"'''

"

,_,r.fl,

ariPioard

-->3#1i,"

sacru

Pelvine

--t
I

lcoccts
I

L6

Toracele

proces
transvers

adevdrate (7)

apendice xifoid

Oasele membrului
anterior

coaste
false (3)

Structura unui
os lung

coaste
flotante (2)

Oasele membrului
posterior

vase
sangvine

periost

os compact

"

carprene

os spongios

metacarpiene
calcaneu
falange
metacarsiene
falange

t7

Articula{iile reprezint[ formaliunile structurale de legltur[ dintre oase. in general,


articulafiile asigur[ diferitele miqciri ale acestora. Dupd gradul de mobilitate, articulatjile
sunt: fixe (sinartroze), semimobile (amfiartroze) Ei mobile (diartroze). La rdndul 1or,
articulafiile mobile sunt de mai multe tipuri.

Structura unei articulalii mobile (a genunchiului)


mugchi exterior al gambei

muschi flexor

femur

al gambei

rotuld
cavitate articulard cu lichid sinovial
tendon

tibie

Tipuri de
articulalii
mobile
uln6-radius

art. ulni-humerus art. degetului ma,re

art. coxo-femurali

(,

ci)

@tbieri-maniverE
temporal
occipital

Articulalii fixe
(suturi craniene)

parietal

fontaneli
mare

lontaneld
micd

CRANIU DE COPIL

18

suturi
craniene
CRANIU DE OM MATUR

Sistemul muscular este format din totalitatea muEchilor din organism, carc reprezinti partea
activ[ a aparatului locomotor. Ei pot fr: scheletici, formali din lesut muscular striat (rol in
miEcarea voluntard a segmentelor corpului) qi viscerali, formaf, din lesut muscular neted (rol
in motilitatea involuntarl a viscerelor); mbcardul este sffuctural asemin[tor muschilor scheletici.
m, orbicular

m. frontal
,iMt

m. temporal

m. maseter

m. sternocleidomastoidian
m. trapez

m. sternocleidomastoidian

m. cefei

m. deltoid
m. trapez

m. deltoid

m. romboid

m. pectoral mare

m. triceps brahial

m. biceps brahial

m. marele dorsal
m. dintat

m. oblic extern

m. drept abdominal

m. antebratului

m. antebratului

m. aponevrozd
lombard
m. croitor

m. fesieri

m. cvadriceps femural
m. biceps femural
m. adductor
lung
m. grupulul anterior al
gambei

m. grupului
posterior

m. triceps sural

al gambei
m. solear
tendonul lui Achile

Mugchi ai gitului si trunchiului

Mugchi ai capului
m. temporal

m. trapez

m. deltoid
m. occipital

m. sternocleidomastoidian
m. ridicdtor al
scapulei

m. maseter

m. romboid
m. rotund
m,

al buzelor

sternocleidomastoidlan

m. buccinator

m. trapez

m. orbicular

m. pielos al gAtului

m. marele
dorsal

t9

Muschi anterolaterali
ai abdomenului

Mugchi anterolaterali
ai trunchiului
m. trapez

m. deltoid

m. subclavicular
m. pectoral mic

m.

m. dintat anterior

mare

m, transvers

m. oblic intern
m. oblic

Mugchi ai membrului inferior


(A. anterior; B. Posterio|

Mugchi ai membrului superior


(A. anterior; B. posterior)

m. fesier

m. pectineu

m. croitor

m. adductor
lung

m. adductor

al coapsei

m. biceps
femural

. semitendinos

femural
VaSt

medial

rotulian
-tendon
m.

extensor
lung al
degetelor

m. solear

]t'
it,

rj
,I
r,fu,!"i

r:,
'1

. m. deltoid;2.m.pectoral; 3. m. biceps brahial;

4. m. brahial; 5. m. triceps brahial: 6. m. flexori ai degetelor

gi pronatori ai mdinii; 7. m. mAinii; 8. m. exteriori ai


degetelor si supinatori ai m6inii.

20

m. eltensor
scurt al

degetelor

1i -r;'

I
I

I
I
I

I
I

I
I

I
I

ta

TE
vas de sange

v,,ilffi6m1r,fffi,4fffl rff-Tirq,fl,,,,,

*; /q

Eil
sarcolemi

+-miofibrila
disc intunecat didc clar

---

nucleu

--'
I

disc
clar
I

disc

intunecat

disc
clar
I

punti transversale

de miozind

2t

Sistemul digestiv este alcituit din organele care asiguri digestia, absorblia nutrimentelor qi
eliminarea resturilor nedigerate. Aici au loc activitlli fiziologice prin care alimentele sunt
tansformate in nutrimente. Sistemul digestiv este format dn rubul digestiv (cavitate bucal[, faringe, esofag, stomac, intestin sub$re, intestin gros) si glnndele anexe (sahvare, ficat qi pancreas).

ficat

vezicd biliard

colon ascendent

valvul6 ileocecalS
colon descendent
apendice cecal
incisivi

colon sigmoid

,'i

glandd parotidd

canrn

premolari
molari
luetd
glandd
frenul
lingual

---+fu

sublinguala

gtandi

submandibulard

Cavitatea bucald

22

Glandele salivare

Dentilia de Iapte (A) qi permanentd (B)

Structura unui dinte

dinte de lapte
smalt

dentind
rdddcina
dintelui

pulpd
dentard

grngre

canal ai
rdddcinii
dintelui

Wd*r

coroana

nerv

f, incisivi
n canini
ffi premolari
molari

dinte care rdn

@rv

Faringele

Stomacul
esofag

cardia

pdturl
seroasa

duoden
pilor

<-marea
rr

pdturd musculard
(longitudinald, oblicd

gi circulara)
pdtura
submucoasd

pdturi mucoasd
cu numeroase cute

lntestinul subtire
;"

Vascularizalie a intestinului sublire

epiteliu
intestinal

vas limfatic
arteriold

Vilozitate intestinald

23

Ficatul, pancreasul sl vezica biliard


lob pdtrat

ligament
falciform

m. diafragm

vena cavd inferioard


nchiul venei
porte

ficat

lob hepatic

lob

stAng

hepatic
drept

lob

arterd
hepatica

hepatic
drept
canal
coledoc

pancreas

canal cistic

veztca

biliard

vezicd biliard
FATA POSTERIOARA

FATA ANTERIOARA

Vezica biliard

,ffi*+?f*#;i:'1s#$i'*E#=.:;;--*'."''l-"'-;'=-;.-*ffi

canal hepatic
stAng

vezicd biliard

lntestinul gros

nal hepatic
drept

canal hepatic
comun
canal cistic

colon transvers
colon
ascendent

duoden

canal coledoc
canal
pancreatic

descendent

valvuli
ileocecald

E*_.

t!.'
.: 1= ::,

24

i*i+iffi

Cecul 9i aPendicele cecal

ileon

apendice vermiform

*1*:=:-.i*11*

Sistemul circulator asigurd circula(ia mediului intern (s6nge, limf6, lichid interstt(ial) prin
doud sisteme vascularizate inchise: sangvin (cardiovascular) qr limfatic. Sistemul cardiovascular este alcltuit din: inimi qi vase de sdnge (artere, vene, capilare). Sistemul limfatic este
alc[tuit dtn vase limfatice, ganglioni limfatici ;i organe limfoide (splin[, timus, amigdale).

Sistem arterial

SISTEM CIRCULATOR
SANGVIN

Sistem venos

1. a. pulmonard;2. a.
carotidd dr.; 3. a. sub-

claviculard dr.; 4. a.
aortd; 5. a. femurald
dr.; 6. a. radiald dr.;
7. a. cubital5 dr.;8. ar'
tere iliace; 9. a. femurald dr.; 10. a. tibiald;

11. a. peroneald;

12. vene pulmonare;

13. v. cavd superioard;14. v. cavd inferioard; 15. v. jugulard stg.; 16. v. subclaviculard stg.; 17. v.

humerald stg.; 18. v.

radiald stg.; 19. v.


cubitali stg.; 20 v.
porte; 21. v. iliacd stg.;

22. vene femurale;

23 v. tibiale

stg.;

24. v. peroneald stg.

i*.i9.+Ei:.-:-l*liil.,:i;glit*l

Structura vaselor sangvine

tunica externa

tunicd externi

tunicd

tunicd mijlocie

teacd internl

teacd internd

25

lnima

artere carotide
v. cavd
superioard

a. pulmonard

r'1

v
tt

a. pulmo-

aortd

nard stg.

pulmonard dr.

v. pulmonard
stg.

;'--atriu

stdng

v. pulmo-

atriu

nare stg.

nard dr.

drept

atriu stg.

atriu dr.

ventricul
st6ng

valvuld
tricuspidd

ventricul

valvulS

bicuspidi

VASE

cornare

ventricul
stAng

ventricul
drept

v. cavd inferioard

apex (vArf)

v. cavd inferioard

Tesutul nodal

Valvele inimii
valvul6 tricuspidd

nodul atrioventricular
li l:

nodul sinoatrial

,,tt

,,li ll'ili

(atrioventriculari dreaptd)

valvuld bicuspidd
(atrioventriculard stringa)

,,

';i,

ramuri ale
fascicului Hiss

semilunare aortice

valvule sigmoide
pulomoare (semilunare)

26

SISTEMUL CIRCULATOR LIMFATIC

Limfa este colectat[ din capilarele limfatice qi ajunge


in final in dou[vase mar7'. mareayendlimfaticd (ductul
limfatic), care se vars[ in vena subclavicularl dreapt[
qi canalul toracic, care se varsd in vena subclavicularl
stAng[. Ganglionii limfatici sunt aqezali pe traiectul
vaselor limfatice qi produc limfocite, care constituie o
barier[ impotriva microbilor.

vena subcla-

viculard dreapta

ganglioni limfatici

vend subclaviculard stAngd


vend cavd
superioard

canal toracic
splind
VASE

limfatice
abdominale

teritoriul marii

ganglioni

vene hepatice

limfatici

:'.

teritoriul
canalului toracic

*.

nil
+;.
t:

r, I i
E

f'

,l.j*-#
lii:li!l*.;;rrl$,$.li;,,'.--i

Ganglion limfatic
vase limfatice
aferente

27

Sistemul respirator este format din organele care asigurd ventilalia pl6mAni1or, schimbul
de gaze respiratorii (O, qi COr) la nivelul alveolelor pulmonare precum qi transportul acestor
gui"p" caie sangvin[". El esie alc6tuit din: cdile respiratorii (cavit51ile nazale, faringele,
laringele, traheea qi bronhiile) qi phmfinii (organele respiratorii propriu-zise).

Laringele, traheia, bronhiile


laringe

cavitate

os hioid

nazalb,

cavitate
bucald

faringe

cartilaj
tiroidian

epigloti

epiglotd

cartilaj
cricoid

esofag

laringe

trahee

pl6mdn

pldmAn

stAng

drept

inele
cartilaginoase

bronhie
erinciele

bronhie
principalS
alveole
pulm.o

bronhie lobard

diafragm

bronhie segmentarl

trahee

Pldmdnii

pldmAn stAng
(2 lobi)
pldmdn drept

(3 lobi)

bronhii lobare
care se ramificd

lobuli
pulmonari

in bronhii
segmentare

bronhiolS
respiratorie
sdcule! alveolar
pulmonard
afteriold
pulmonard

28

alveole
pulmonare

Sistemul excretor asigurl eliminarea celei mai mari cantitifl de substanfe rezultate din procesele
catabolice sub form[ de urinft de asemenea are cel mai important rol in menflnerea homeostaziei
organismului. Urina se formeaz[ la nivelul nefronilor - uniti{ile morfofunc{onale ale rinichilor.
Sistemul excretor este alcltuit din: rinichi ;i cdi urinare (uretere, vezicd urinarb qi ureti).
vena cavd inferioard

arterd renald
rinichi

aorta
ureter

veaca uflnara

Secliune prin rinichi

Structura unui nefron


capsulS Bowman
3owmanl
I

glomerull- corpuscul renal (Malpighi)

corlicald

renf

.lW"Wr&rr

tub
contort

pelvis renal

o r--\
venuld

(bazinet)
arterd
renald
vend
renald

calice

tub

arteriolS
eferentd

contoft
distal
tub
colector

piramidd Malpighi

#i
;-1

ureter

arteriold
aferentd

capilare

ansa Henle

29

Sistemulreproducdtorproduce gameti sihormoni sexuali. El asigur[reproducerea specieiumane.


Sistemul reproduc6tor feminin este alcituit din: organele genitale inteme (ovar, ffomp[ uterin6,
uter $i vagin) qi cele exteme (vulv[). Cel masculin este alc[tuit drn: organele genitale interne
(testicule, conducte excretoare gi glande anexe - vezicule seminale qi prostati) qi penis.

Organele sexuale masculine

vezrca unnara

so

vezicul6
seminald
prostatd

prostatd
anus

penis qi corpi
cavernogi

testicul

canal urinar gi
spermatic

orificiul urogenital

Organele sexuale feminine


miometru

uter

trompd uterind

veztca unnara

30

veztca
seminald

FAZE ALE DIVIZIUNII CELULARE

@
@
@

fecundatie

blastocist (dupd 4 zile)

clivare dupd 36 h
moruld (dupd 2-3 zile)

@ nidatie (dupd 6-7 zile)


@ oirerentiere cetutaid

PLACENTA
blastocist

blastocel

mugure
embrionar

endometru

mezoderm

endoderm

1. embrion; 2. cavitate amnioticd; 3. alantoidd; 4. veziculd

sac vitelin

cavitate

amniotici
ectoderm

ombilicald; 5. cordon ombilical; 6. artere gi vene ale


embrionului; 7. vase de sAnge ale mamei; 8. endometru;
9. vilozitdti coriale.

31

S-ar putea să vă placă și