Sunteți pe pagina 1din 12

Incepand cu data de 31 octombrie 2012, Legea nr.

50/1991 privind autorizarea lucrarilor de


constructii va fi modificata odata cu intrarea in vigoare a Legii nr. 154/2012 privind regimul
infrastructurii retelelor de comunicatii electronice.
Astfel, art. 4 din Legea nr. 50/1991 se modifica in sensul ca autorizatiile de construire se emit de de
primarul general al municipiului Bucuresti, cu avizul primarilor sectoarelor municipiului Bucuresti,
pentru lucrari de modernizari, reabilitari, extinderi de retele edilitare municipale, de transport urban
subteran sau de suprafata, de transport si de distributie, pentru: apa/canal, gaze, electrice,
termoficare, precum si lucrari si/sau reabilitari pentru strazile care sunt in administrarea Primariei
Municipiului Bucuresti.
De asemenea, a fost introdus punctul (21) potrivit caruia, pentru lucrarile de instalare si dezvoltare a
retelelor de comunicatii electronice, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului va emite un
aviz coordonator, in baza caruia presedintii consiliilor judetene implicate, respectiv primarul general
al municipiului Bucuresti vor emite autorizatii de construire pentru toate lucrarile din aria lor de
competenta. Autorizatiile de construire produc efecte de la data intrarii in vigoare a ultimei
autorizatii emise in conditiile Legii.
In M.Of. nr. 216 din data de 2 aprilie 2012 a fost publicat Ordinul ministrului dezvoltarii regionale
si turismului nr. 277 pentru modificarea si completarea Procedurii de autorizare a dirigintilor de
santier aprobata prin Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si turismului nr. 1.496/2011.
Dispozitiile Ordinului vizeaza, in principal, urmatoarele aspecte:

conditiile de solicitare a autorizarii ca diriginte de santier;


recunoasterea autorizatiei de diriginte de santier obtinuta intr-un alt stat membru;
procedura de autorizare a dirigintilor de santier;
inscrierea la examenul de autorizare;
conditiile de acceptare la examenul de autorizare;
organizarea examenului de autorizare a dirigintilor de santier;
desfasurarea examenului de autorizare;
emiterea autorizatiei de diriginte de santier;
sanctiuni;
dispozitii tranzitorii si finale;
anexe.

Conditiile de solicitare a autorizarii ca diriginte de santier


Ordinul modifica conditiile de solicitare a autorizarii ca diriginte de santier, stabilind ca are vocatia
de a solicita aceasta autorizare titularul unei diplome de inginer si/sau arhitect, precum si titularul
unei diplome de master/doctorat, in unul/mai multe dintre domeniile si specializarile mentionate in
tabelul privind cerintele specifice fiecarui domeniu/subdomeniu in care se autorizeaza dirigintii de
santier.
De asemenea, in tabelul referitor la domeniile/subdomeniile in care se autorizeaza dirigintii de
santier, se modifica anumite cerinte privind studiile universitare domeniul si specializarea.
Nu in ultimul rand, pentru subdomeniile 8.3 Instalatii gaze naturale si 9.4 Retele de gaze
naturale pot participa la examen si titularii unei diplome de inginer, respectiv master/doctorat, in
profilul politehnic, care sunt si titularii unei legitimatii valabile de instalator autorizat in gaze
naturale, emisa de autoritatea nationala de reglementare competenta, si care au o experienta
profesionala minima in domeniu/subdomeniu de 10 ani.
Recunoasterea autorizatiei de diriginte de santier obtinuta intr-un alt stat membru
Dupa inscrierea in Registrul dirigintilor de santier autorizati a solicitantilor specialistii cetateni

romani sau cetateni ai altui stat membru U.E. sau al unui stat din Spatiul Economic European
(denumit in continuare S.E.E.), care sunt stabiliti pe teritoriul Romaniei si care au fost autorizati
sa desfasoare activitatea de dirigentie de santier printr-un act de autoritate autorizatie sau
document echivalent emis de catre autoritatile competente recunoscute in acele state, si care
doresc sa presteze activitatea in Romania Inspectoratul de Stat in Constructii (denumit in
continuare I.S.C.), le va transmite acestora o comunicare, in termen de 30 de zile de la
inregistrare. Comunicarea atesta inregistrarea solicitantilor si le permite sa exercite activitati de
diriginte de santier in Romania pentru domeniul/domeniile ori subdomeniul/subdomeniile in care au
fost autorizati.
Procedura de autorizare a dirigintilor de santier
Ordinul introduce o noua prevedere potrivit careia solicitantii carora li se poate aplica procedura de
autorizare fara examen vor primi autorizarea dupa cum urmeaza:
pe un domeniu/subdomeniu de autorizare compatibil cu domeniul/subdomeniul in care isi
desfasoara activitatea didactica/de cercetare; si/sau
pe un domeniu/subdomeniu de autorizare compatibil cu domeniul/subdomeniul in care
detine un titlu stiintific de doctor in domeniul fundamental stiinte ingineresti in unul dintre
domeniile/subdomeniile de autorizare prevazute in tabelul din Ordin pentru
domeniul/subdomeniul in care a fost elaborata teza de doctorat.
Inscrierea la examenul de autorizare
Potrivit noii reglementari, dosarele pentru inscrierea la examenul de autorizare nu se mai pot
depune la registratura I.S.C., ci se transmit prin serviciul postal, electronic sau prin intermediul
PCU electronic, de la data la care acesta devine functional.
De asemenea, se modifica termenul-limita de transmitere a dosarelor. Astfel, solicitantii vor avea
obligatia de a depune dosarele cu cel mult 30 de zile inainte de data fixata pentru inceperea sesiunii
de examinare.
Conditiile de acceptare la examenul de autorizare
Analizarea/acceptarea dosarului depus de catre solicitant, indiferent ca este cetatean roman ori al
unui alt stat membru U.E. ori S.E.E., se face de catre comisia de autorizare I.S.C.
De asemenea, se modifica si termenul limita pana la care se face comunicarea
domeniului/domeniilor ori a subdomeniului/subdomeniilor pentru care solicitantul este admis sa
participe la examenul de autorizare, respectiv cel mult 15 zile de la data depunerii dosarului sau a
completarilor solicitate.
In ceea ce priveste dovada achitarii taxei de autorizare, Ordinul stabileste ca aceasta se va realiza cu
cel putin 10 zile inainte de data inceperii sesiunii de examinare, cu precizarea ca depunerea
ulterioara atrage respingerea dosarului.
Nu in ultimul rand, se modifica termenul in care comisia de autorizare poate solicita completari si
clarificari in situatia in care dosarele sunt incomplete, stabilind ca acesta va fi de 7 zile de la data
inregistrarii dosarului.
Organizarea examenului de autorizare a dirigintilor de santier
Spre deosebire de reglementarea anterioara, ordinul introduce posibilitatea ca, in afara celor doua
sesiuni de examinare anuale, prin decizia inspectorului general al I.S.C. sa se organizeze examene si
in sesiuni extraordinare de autorizare.
Anuntul privind organizarea si desfasurarea examenului de autorizare se publica pe pagina de

internet a I.S.C. cu minimum 60 zile inainte de data la care este programata sesiunea de examinare.
Dispozitiile noi au introdus modificari si in ceea ce priveste situatia candidatului care nu poate
participa la examenul de autorizare la care a fost acceptat. Astfel, acesta poate solicita I.S.C, in
scris, cel mai tarziu cu 5 zile inaintea datei de desfasurare a examenului, fie reprogramarea
participarii la examen in urmatoarea sesiune de examinare, fie retragerea cererii de autorizare.
Desfasurarea examenului de autorizare
Potrivit noii reglementari, sesiunea de examinare se va desfasura dupa un program aprobat de catre
secretarul general al I.S.C. si publicat pe pagina de internet a I.S.C. cu cel putin 5 zile inainte de
inceperea sesiunii de examinare.
In ceea ce priveste rezultatele examenului de autorizare, Ordinul prevede ca acestea se vor afisa pe
pagina de internet a I.S.C., in termen de 5 zile lucratoare de la data incheierii sesiunii de examinare.
Rreferitor la contestatiile impotriva rezultatelor examenului de autorizare, noile dispozitii
precizeaza ca acestea se pot depune doar la I.S.C., in termen de 3 zile lucratoare de la data afisarii
rezultatelor examenului de autorizare.
De asemenea, noile prevederi stabilesc expres ca analizarea contestatiilor se realizeaza de catre
comisia de solutionare a contestatiilor. Rezultatele analizei se consemneaza intr-un proces-verbal,
care se semneaza de catre toti membrii comisiei de solutionare a contestatiilor, se arhiveaza si se
publica pe pagina de internet a I.S.C.
Emiterea autorizatiei de diriginte de santier
Potrivit noii reglementari, autorizatiile se emit doar de catre I.S.C., in termen de 60 zile de la data
afisarii rezultatelor examenului de autorizare, si pot fi ridicate doar de catre titulari, sub semnatura.
Locul de unde pot fi ridicate autorizatiile de diriginte de santier este afisat pe pagina de internet a
I.S.C.
Sanctiuni
Potrivit noii reglementari, se poate dispune suspendarea autorizatiei de diriginte de santier si in
situatia incalcarii obligatiilor dirigintilor de santier referitoare la Registrul de evidenta a activitatii
de diriginte de santier.
Anexe
Urmatoarele anexe la Ordin inlocuiesc anexele anterioare:

Anexa nr. 1 Modelul cererii de autorizare;


Anexa nr. 2 Declaratie pe propria raspundere;
Anexa nr. 3 Registru de evidenta a activitatii de diriginte de santier;
Anexa nr. 4 Modelul deciziei de suspendare/anulare a autorizatiei de diriginte de santier;
Anexa nr. 5 Modelul cererii de preschimbare a autorizatiei de diriginte de santier;
Anexa nr. 6 Nomenclatorul domeniilor/subdomeniilor de autorizare a dirigintilor de
santier.

In M.Of. nr. 169 din data de 15 martie 2012 a fost publicata Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.
4/2012 privind unele masuri temporare in vederea consolidarii cadrului normativ necesar aplicarii
unor dispozitii din titlul VII Regimul stabilirii platii si despagubirilor aferente imobilelor preluate
in mod abuziv al Legii nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si
unele masuri adiacente (denumita in continuare Legea nr. 247/2005).
Potrivit alin. (1) din articolul unic al Ordonantei, emiterea titlurilor de despagubire, a titlurilor de

conversie, precum si a procedurilor privind evaluarea imobilelor pentru care se acorda despagubiri,
prevazute de titlul VII Regimul stabilirii platii si despagubirilor aferente imobilelor preluate in
mod abuziv din Legea nr. 247/2005, se suspenda pe o perioada de 6 luni de la data intrarii in
vigoare a actului normativ, respectiv de la data de 15 martie 2012.
Prin acelasi articol unic este reglementata si activitatea personalului Autoritatii Nationale pentru
Restituirea Proprietatilor pe perioada suspendarii, respectiv:
intocmirea si tinerea la zi a evidentei dosarelor de despagubire, inregistrate in mod legal la
autoritate;
inregistrarea noilor dosare de despagubiri;
analizarea documentatiei existente in aceste dosare in vederea solutionarii legale a cererilor
de despagubire;
luarea masurilor necesare in scopul inventarierii si arhivarii dosarelor de despagubire depuse
de catre persoanele indreptatite.
In M.Of. nr. 712 din data de 10 octombrie 2011 a fost publicata Hotararea de Guvern nr. 945/2011
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 153/2011 privind masuri de
crestere a calitatii arhitectural-ambientale a cladirilor.
Prin intrarea in vigoare a Legii nr. 153/2011, refacerea fatadelor distruse ale cladirilor a devenit o
obligatie a tuturor detinatorilor acestora. Au fost reglementate astfel etapele, termenele si modul de
finantare a lucrarilor de reabilitare, precum si obligatiile si raspunderile autoritatilor administratiei
publice locale si ale detinatorilor cladirilor pentru neindeplinirea/indeplinirea necorespunzatoare a
obligatiilor ce le revin.
Norma metodologica de aplicare a Legii detaliaza etapele reabilitarii fatadelor cladirilor de la faza
de proiect si pana la receptia finala, precum si modul prin care detinatorii de cladiri cu fatadele
degradate pot accesa credite cu dobanzi subventionate si garantate 100 % de stat, pe o durata de
cinci ani.
Norma metodologica reglementeaza aspecte privitoare la:
eligibilitatea beneficiarului de credit, a finantatorului si a constructorului;
etapele reabilitarii fatadelor de la faza de proiectare si pana la receptia finala;
finantarea lucrarilor de interventie (contractarea si garantarea creditului bancar,
subventionarea dobanzii aferente, acordarea si monitorizarea garantiei, executarea garantiei
si recuperarea sumelor platite).
Eligibilitatea beneficiarului de credit
In ceea ce priveste eligibilitatea beneficiarului de credit, diferentierea se face dupa cum acesta este o
asociatie de proprietari sau un proprietar-persoana fizica. Astfel:
asociatia de proprietari este eligibila daca nu inregistreaza mai mult de doua rate scadente
si neachitate la plata facturilor de utilitati in ultimele 3 luni calendaristice anterioare
evaluarii eligibilitatii de catre finantator; decizia de reabilitare se ia de catre asociatia de
proprietari, prin votul a minim 90% din membrii acesteia, iar hotararea de contractare a unui
imprumut bancar se ia cu votul a minimum 90% din membrii asociatiei de proprietari care
nu pot asigura din surse proprii cota-parte care le revine din lucrarile de interventie;
proprietarul persoana fizica este eligibil daca nu inregistreaza mai mult de doua rate
scadente si neachitate la plata facturilor de utilitati iluminat, gaze naturale si apa-canal in
ultimele 3 luni calendaristice anterioare evaluarii eligibilitatii de catre finantator.
La solicitarea unui credit cu garantie guvernamentala si dobanda subventionata, beneficiarul de
credit trebuie sa indeplineasca cumulativ atat conditiile prevazute de norma metodologica, cat si
conditiile din normele de creditare ale finantatorului.

Eligibilitatea finantatorului
Pentru acordarea creditelor bancare cu garantie guvernamentala si dobanda subventionata in
vederea realizarii lucrarilor de interventie, finantatorul trebuie sa indeplineasca urmatoarele
conditii:
sa acorde finantarile in lei la urmatoarea structura de cost, respectiv indicatorul ROBOR la 3
luni, la care se adauga marja fixa de maximum 1,9% pe an si comisionul de gestiune datorat
FNGCIMM;
sa includa obligatoriu prevederi exprese in contractele de credit privind costurile cu dobanda
exprimata in raport cu ROBOR la 3 luni si separat costurile cu comisioanele;
sa nu perceapa comision de neutilizare si rambursare anticipata;
sa accepte durata maxima a creditului de 5 ani;
sa accepte rambursarea creditului garantat in rate egale, lunare, consecutive;
sa nu prevada in contractul de credit clauze care sa permita modificarea unilaterala de catre
finantator a acestuia;
sa calculeze dobanda corespunzatoare anului calendaristic.
Eligibilitatea constructorului
Pentru executarea lucrarilor de refacere a fatadelor cladirilor de locuit cu finantare de credite
bancare cu garantie guvernamentala si dobanda subventionata, constructorul trebuie sa
indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii care sa ateste ca:
este inregistrat la registrul comertului ca operator economic cu activitate in constructii si/sau
instalatii pentru constructii;
nu inregistreaza datorii la bugetul de stat si local, conform certificatelor de atestare fiscala
din care reiese plata la zi a obligatiilor fiscale, valabile la data semnarii contractului pentru
executarea lucrarilor de interventie;
are capacitatea financiara de a angaja si executa lucrari, in conditiile in care plata pentru
facturile depuse la finantator in luna curenta si aferente situatiilor de lucrari executate in luna
precedenta se efectueaza in prima zi lucratoare a lunii urmatoare lunii depunerii
documentelor de plata;
are angajati calificati pentru lucrarile ce urmeaza a fi contractate, inclusiv responsabil tehnic
cu executia lucrarilor atestat in conditiile legii;
are experienta in domeniu, confirmata prin scrisoare de recomandare de la cel putin un
beneficiar persoana juridica, pentru care a executat lucrari similare ca natura si valoare,
insotita de copia procesului-verbal de receptie a lucrarilor, din care rezulta executarea
lucrarilor fara obiectii.
Etapele reabilitarii structural-ambientale
Reabilitarea structural-arhitecturala a anvelopei cladirilor de locuit cu finantare prin credite bancare
si dobanda subventionata cuprinde urmatoarele etape:

proiectarea lucrarilor de interventie in conditiile art. 11 din Lege;


executarea lucrarilor de interventie;
receptia la terminarea lucrarilor de interventie;
receptia finala, dupa expirarea perioadei de garantie de buna executie a lucrarilor, de 5 ani de
la receptia mentionata mai sus.

Proiectarea lucrarilor de interventie


In ceea ce priveste elaborarea documentatiei de proiectare a lucrarilor de interventie, aceasta

cuprinde nota tehnica de constatare, documentatia tehnica, daca este cazul, proiectul tehnic si
detaliile de executie, devizul general si devizele pe obiect.
Nota tehnica se va elabora de experti tehnici atestati, in scopul stabilirii starii tehnice a cladirii din
punct de vedere al asigurarii cerintelor esentiale de calitate a constructiilor.
In ceea ce priveste proiectul tehnic si detaliile de executie, acestea se vor elabora de catre colective
tehnice de specialitate, coordonate de un arhitect cu drept de semnatura si vor fi verificate de catre
verificatori de proiecte atestati.
Executarea lucrarilor de interventie
Pentru executarea lucrarilor de interventie, beneficiarul de credite:

solicita minimum 3 (trei) oferte de la constructorii care indeplinesc conditiile de eligibilitate;


analizeaza ofertele din punctul de vedere al elementelor pret si durata de executie;
selecteaza constructorul cu oferta cea mai avantajoasa tehnico-economica;
incheie contractul de executie;
prezinta finantatorului scrisoarea de garantie bancara de buna executie a lucrarilor
constituita de constructor, reprezentand 10% din valoarea contractului de executie, valabila
pe perioada de garantie.

In cazul beneficiarului de credit asociatie de proprietari/proprietar de locuinta unifamiliala


persoana fizica, aflat in imposibilitate de a asigura sumele ce ii revin, administratia publica locala
poate asigura plata acestor sume din fonduri proprii.
De asemenea, administratia locala va asigura finantarea lucrarilor de interventie la cladirile
amplasate in zone construite protejate sau in centrele istorice ale localitatilor, precum si in
statiunile/localitatile/zonele turistice, balneare, climatice si/sau balneoclimatice.
In acest sens, administratia publica locala organizeaza, in conditiile legii, procedura de achizitie
publica de executare a lucrarilor de interventie, cu participarea reprezentantului asociatiei de
proprietari sau a proprietarului de locuinta unifamiliala, dupa caz, in comisia de adjudecare a
ofertelor, urmand ca beneficiarul de credit sa incheie direct contractul cu constructorul declarat
eligibil in urma adjudecarii ofertei.
Perioada de executare a lucrarilor va fi de maximum 6 luni calendaristice de la data efectuarii
primei trageri din creditul garantat, termen in care constructorul are obligatia de a finaliza lucrarile
contractate.
In acelasi timp, contractul de executie cuprinde si clauza suspensiva privind intrarea in vigoare a
acestuia in maximum 45 de zile calendaristice de la data semnarii de catre beneficiar si constructor,
in conditiile in care banca finantatoare aproba creditul solicitat pentru finantarea executarii
lucrarilor.
Important de precizat este faptul ca, in situatia in care odata cu lucrarile de interventie pentru
reabilitarea structural-arhitecturala a anvelopei cladirii s-au executat si lucrari de reabilitare termica
a acesteia, beneficiarul este obligat sa prezinte comisiei de receptie la terminarea lucrarilor si
certificatul de performanta energetica a cladirii reabilitate termic, elaborat, la cererea beneficiarului,
de catre un auditor energetic pentru cladiri atestat, finantat din sursele proprii ale beneficiarului.
Finantarea executarii lucrarilor de reabilitare
Finantarea proiectarii si executarii lucrarilor de refacere se asigura, pe cheltuiala proprie, de catre
detinatorii cladirilor. Guvernul faciliteaza insa acordarea de credite bancare de la institutii de credit.
Potrivit art. 11 din Norma, finantarea executarii lucrarilor de interventie la reabilitarea fatadelor se
realizeaza astfel:

minim 10% din valoarea de executie a lucrarilor de interventie se asigura din sursele proprii
ale beneficiarilor, constituind contributia proprie a acestora;
90% din valoarea de executie se asigura din credite bancare, cu garantie guvernamentala si
cu dobanda subventionata din bugetul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului.
Cu toate acestea, beneficiarul de credit va finanta din surse proprii nota tehnica de constatare,
proiectul tehnic si detaliile de executie, precum si, daca este cazul, documentatia de avizare a
lucrarilor de interventie.
Dobanda aferenta creditelor bancare cu garantie guvernamentala se suporta de la bugetul de stat, iar
dreptul la plata acesteia se constituie la data semnarii contractului de garantare, incheiat intre
Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii, finantator si
beneficiarul de credit.
Garantia emisa de Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii,
in numele si in contul statului, este irevocabila, neconditionata si expresa, conform reglementarilor
Bancii Nationale a Romaniei.
In acelasi sens, prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3029 din 28.12.2011 - privind
stabilirea nivelului comisionului de gestiune a garantiilor acordate de Fondul National de
Garantare a Creditelor pentru intreprinderile Mici si Mijlocii S.A. IFN, in numele si in contul
statului roman, in cadrul Programului privind cresterea calitatii arhitectural-ambientale a
cladirilor, pentru semestrul I al anului 2012 a fost aprobat comisionul de gestiune a garantiilor
acordate la nivelul de 0,75% pe an, calculat la soldul finantarii garantate.
In M.Of. nr. 853 din data de 2 decembrie 2011 a fost publicata Legea nr. 221/2011 pentru
modificarea alin. (2) al art. 29 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul.
Potrivit Legii, certificatul de urbanism trebuie emis pentru:
adjudecarea prin licitatie a lucrarilor de proiectare si de executie a lucrarilor publice;
intocmirea documentatiilor cadastrale de comasare, respectiv dezmembrare a terenurilor in
cel putin 3 parcele, atunci cand operatiunile respective au ca obiect imparteli ori comasari de
parcele solicitate in scopul realizarii de lucrari de constructii si de infrastructura, precum si
constituirea unei servituti de trecere cu privire la un imobil.
In cazul vanzarii sau cumpararii de imobile, certificatul de urbanism cuprinde informatiile privind
consecintele urbanistice ale operatiunii juridice, solicitarea certificatului de urbanism atunci cand
operatiunile de imparteli ori comasari de parcele fac obiectul iesirii din indiviziune este facultativa,
cu exceptia situatiei in care solicitarea este facuta in scopul realizarii de lucrari de constructii si/sau
de lucrari de infrastructura.
In M.Of. nr. 496 din data de 19 iulie 2010 a fost publicata Legea nr. 158/2010 pentru modificarea
art. 26 din Legea fondului funciar nr. 18/1991.
Potrivit legii, terenurile situate in intravilanul localitatilor, ramase la dispozitia autoritatilor
administratiei publice locale, de la persoanele care au decedat si/sau nu au mostenitori, trec in
proprietatea publica a unitatilor administrative teritoriale si in administrarea consiliilor locale
respective, in baza certificatului de vacanta succesorala eliberat de notarul public.
Actul normativ modificator prevede de asemenea interdictia schimbarii regimului juridic al
terenurilor referite din proprietatea publica a unitatilor administrativ-teritoriale in proprietatea
privata a acestora. Nerespectarea acestor dispozitii atrage sanctiunea nulitatii absolute.
In M.Of. nr. 497 din data de 19 iulie 2010 a fost publicata Legea nr. 160/2010 pentru completarea
art. 23 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole
si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr.
169/1997.

In conformitate cu legea astfel adoptata, se instituie posibilitatea unitatilor administrativ-teritoriale


de a solicita reconstituirea dreptului de proprietate al acestora asupra intregii suprafete de teren
agricol detinute in anul 1945.
In acest scop, unitatile administrativ-teritoriale pot formula cereri pentru reconstituirea dreptului de
proprietate in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a legii, respectiv de la data de 22
iulie 2010.
In M.Of. nr. 483 din data de 14 iulie 2010 a fost publicata Legea nr. 142/2010 privind aprobarea
Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 81/2007 pentru accelerarea procedurii de acordare a
despagubirilor aferente imobilelor preluate in mod abuziv.
Prin legea astfel adoptata, a fost aprobata O.U.G. nr. 81/2007, cu modificari si completari ce
vizeaza, in principal, urmatoarele aspecte:

sursele de finantare;
capitalul social al Fondului Proprietatea;
organele de administrare ale Fondului;
cadrul juridic aplicabil S.C. Fondul Proprietatea S.A.

Sursele de finantare
Conform noilor modificari aduse O.U.G. nr. 81/2007, Fondul Proprietatea va fi finantat atat din
dividendele aferente actiunilor detinute de stat la Fondul Proprietatea si din sumele obtinute ca
urmare a vanzarilor de actiuni emise de acesta, cat si, in completare, de la bugetul de stat, prin
bugetul Ministerului Finantelor Publice.
Capitalul social al Fondului Proprietatea
Prin derogare de la prevederile Legii nr. 31/1990, se reduce capitalul social al Fondului Proprietatea
de la 14.240.540.675 lei la 13.757.592.587 lei, prin anularea unui numar de 482.948.088 actiuni
neplatite apartinand statului roman, reprezentat prin Ministerul Finantelor Publice.
Organele de administrare ale Fondului
Fondul Proprietatea va fi administrat de organele de conducere, astfel cum sunt acestea
reglementate de actul constitutiv al Fondului Proprietatea, aprobat prin hotararea adunarii generale
extraordinare a actionarilor, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990. In reglementarea
anterioara, administrarea Fondului era asigurata de un organ colectiv, denumit Consiliul de
Supraveghere ai carui membri erau numiti prin ordin al ministrului economiei si finantelor.
Cadrul juridic aplicabil
Potrivit Legii nr. 142/2010, Hotararea Guvernului privind infiintarea Fondului Proprietatea va
contine in mod explicit cadrul juridic aplicabil functionarii respectivei societati comerciale, precum
si actul constitutiv al acesteia, urmand ca actul constitutiv sa poata fi modificat prin hotararea
adunarii generale a actionarilor Societatii Comerciale Fondul Proprietatea S.A., si numai cu avizul
prealabil al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare.
In M.Of. nr. 416 din data de 22 iunie 2010 a fost publicata Decizia Curtii Constitutionale nr.
723/2010 prin care a fost admisa exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 33 alin. (6) din
Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 republicata in Monitorul Oficial al
Romaniei, Partea I, nr. 201 din 3 martie 2006, cu modificarile ulterioare.

Obiectul exceptiei
Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate il constituie procedura de rectificare a inscrierilor in
cartea funciara, iar textul de lege criticat are urmatorul continut: Procedura de rectificare a
inscrierilor in cartea funciara, a modificarilor si cea de indreptare a erorilor materiale se va stabili
prin regulament aprobat de directorul general al Agentiei Nationale.
Neconstitutionalitatea procedurii de rectificare
Potrivit principiului simetriei juridice, si avand in vedere faptul ca rectificarea inscrierilor poate fi
majora, reprezentand un act constitutiv de drepturi sau putand avea chiar titlu executoriu, procedura
de rectificare a inscrierilor in cartea funciara trebuie instituita printr-o norma legala egala ca forta
juridica cu cea prin care s-a reglementat procedura de inscriere in cartea funciara, respectiv prin
lege organica.
Textul de lege criticat, ce prevede ca procedura de rectificare sa fie stabilita printr-o norma cu o
putere juridica inferioara legii organice, respectiv prin regulament aprobat de directorul general al
Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara, incalca dispozitiile constitutionale ale art.
73 alin. (3) lit. m), care prevad obligativitatea reglementarii prin lege organica a regimului juridic
general al proprietatii, precum si ale art. 1 alin. (4) privind separarea puterilor in stat.
In M.Of. nr. 493 din data de 16 iulie 2009 a fost publicata Legea nr. 261/2009 privind aprobarea
Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 214/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr.
50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii. Legea va intra in vigoare in termen
de 90 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei.
Ordonanta a fost aprobata cu modificari si completari care vizeaza, in principal, urmatoarele
aspecte:

etapele procedurii de autorizare a executarii lucrarilor;


actele autoritatii pentru protectia mediului;
emiterea autorizatiei de construire;
lucrarile de interventie urgente;
emiterea avizelor/acordurilor;
lucrarile care pot fi executate fara autorizatie de construire;
autorizatia de desfiintare;
raspunderi si sanctiuni;
obligatia de plata catre Casa Sociala a Constructorilor;
scutiri de la plata taxei de autorizare;
definitiile termenilor de specialitate.

De asemenea, Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 se vor actualiza in termen de
90 de zile de la data publicarii Legii nr. 261/2009 in Monitorul Oficial al Romaniei.
Etapele procedurii de autorizare a executarii lucrarilor
Procedura de autorizare incepe odata cu depunerea cererii pentru emiterea certificatului de urbanism
si cuprinde urmatoarele etape:
emiterea certificatului de urbanism;
emiterea punctului de vedere al autoritatii competente pentru protectia mediului pentru
investitiile care nu se supun procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului;
notificarea de catre solicitant a autoritatii administratiei publice competente cu privire la
mentinerea solicitarii de obtinere a autorizatiei de construire, pentru investitiile la care
autoritatea competenta pentru protectia mediului a stabilit necesitatea evaluarii impactului
asupra mediului si a emis indrumarul conform legislatiei privind evaluarea impactului

anumitor proiecte publice si private asupra mediului;


emiterea avizelor si acordurilor, precum si a actului administrativ al autoritatii pentru
protectia mediului competente privind investitiile evaluate din punctul de vedere al
impactului asupra mediului;
elaborarea documentatiei tehnice necesare pentru autorizarea executarii lucrarilor de
constructii;
depunerea documentatiei pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii la autoritatea
administratiei publice competente;
emiterea autorizatiei de construire.

Se pot emite autorizatii de construire si fara documentatii de amenajare a teritoriului si de urbanism


aprobate, pentru urmatoarele categorii de lucrari:
lucrari de supraetajare a cladirilor cu inca un nivel, o singura data, in suprafata de maxim
20% din suprafata construita desfasurata a cladirilor, cu conditia situarii acestora in afara
zonelor construite protejate sau a zonelor de protectie a monumentelor, dupa caz;
lucrari de extindere a cladirilor sociale, de invatamant, de sanatate, de cultura si
administrative apartinand domeniului public si privat al statului si unitatilor administrativteritoriale, daca extinderea se incadreaza in prevederile regulamentului local de urbanism
aferent planului urbanistic general PUG sau planului urbanistic zonal -PUZ, aprobat, in
vigoare;
schimbarea folosintei constructiilor existente, daca noua folosinta corespunde prevederilor
regulamentului local de urbanism aferent planului urbanistic general PUG sau planului
urbanistic zonal -PUZ, aprobat, in vigoare.

Autorizatia de construire se emite in baza documentatiilor tehnice D.T. cu continut simplificat,


pentru urmatoarele categorii de lucrari:
imprejmuiri si mobilier urban, amenajari de spatii verzi, parcuri, locuri de joaca si
agrement, piete si alte lucrari de amenajare a spatiilor publice;
organizarea de tabere de corturi, casute sau de rulote;
lucrari de constructii cu caracter provizoriu precum chioscuri, tonete, cabine, spatii de
expunere, corpuri si panouri de afisaj, etc.

Actele autoritatii pentru protectia mediului


Autoritatea pentru protectia mediului poate emite puncte de vedere reprezentand documente scrise
emise de aceasta dupa etapa de evaluare initiala, respectiv dupa etapa de incadrare a investitiei in
procedura de evaluare a impactului asupra mediului, sau acte administrative constand in acordul de
mediu sau avizul Natura 2000.
Emiterea autorizatiei de construire
Documentatia pentru autorizarea executarii lucrarilor pe baza careia se emite autorizatia de
construire trebuie sa cuprinda printre altele:
atat copia legalizata a titlului asupra imobilului, terenului si/sau constructiei, cat si, dupa
caz, extrasul de plan cadastral si extrasul de carte funciara de informare actualizate la zi, in
cazul in care legea nu dispune altfel;
avizele si acordurile stabilite prin certificatul de urbanism, punctul de vedere al autoritatii
competente pentru protectia mediului si, dupa caz, actul administrativ al acesteia;
dovada privind achitarea taxelor aferente certificatului de urbanism si a autorizatiei de
construire.

Persoanele fizice care au atributii in verificarea documentatiilor si elaborarea/emiterea

autorizatiilor de construire raspund material, contraventional, civil si penal, dupa caz, pentru
nerespectarea urmatoarelor termene:

termenul de emitere a autorizatiei, respectiv 30 de zile de la data depunerii documentatiei; si


termenul pentru notificarea solicitantului in situatia depunerii unei documentatii tehnice
incomplete, respectiv 5 zile de la data inregistrarii.

Lucrarile de interventie urgente


In cazul constructiilor care prezinta pericol public, autorizatia de construire pentru executarea
lucrarilor de interventie in prima urgenta se emite imediat de catre autoritatea administratiei publice
competente cu respectarea legislatiei aplicabile, precum si a legislatiei privind impactul asupra
mediului. Lucrarile referite constau, in principal, in: sprijiniri ale elementelor
structurale/nestructurale avariate, demolari partiale si consolidari la structura de rezistenta,
obligatorii in cazuri de avarii, accidente tehnice, calamitati ori alte evenimente cu caracter
exceptional.
Documentatiile tehnico-economice corespunzatoare fiecarei faze de proiectare, respectiv expertiza
tehnica, studiu de fezabilitate /documentatie de avizare, documentatie tehnica (D.T.), proiect tehnic
(P.T.), detalii de executie (D.E.) vor fi elaborate si aprobate pe parcursul sau la incheierea
executarii lucrarilor, cu respectarea avizelor si acordurilor, precum si, dupa caz, a actului
administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului.
Emiterea avizelor/acordurilor
Institutiile si operatorii economici abilitati prin lege sa emita avizele/acordurile stabilite prin
certificatul de urbanism, au urmatoarele obligatii:
sa stabileasca continutul-cadru al documentatiilor specifice necesare pentru emiterea
avizelor/acordurilor, precum si lista altor documente si conditii specifice necesare si sa le
puna la dispozitia publicului si autoritatilor administratiei publice competente pe pagina
proprie de internet si prin afisare la sediu;
sa emita avizele/acordurile, in termen de maxim 15 zile de la data inregistrarii
cererii/documentatiei specifice complete (cu exceptia autoritatii pentru protectia mediului
competente care va emite acte cu respectarea legislatiei specifice in materie).

Lucrarile care pot fi executate fara autorizatie de construire


Pot fi executate fara a fi necesara obtinerea autorizatiei de construire anumite lucrari care nu
modifica structura de rezistenta si/sau aspectul arhitectural al constructiilor, printre care si:
lucrarile de reparatii, inlocuiri ori reabilitari fara modificarea calitatii si formei arhitecturale
a elementelor de fatada, daca aceste lucrari nu se executa la constructiile reprezentand
monumente istorice, astfel:
finisaje interioare si exterioare tencuieli, placaje, altele asemenea;
trotuare, ziduri de sprijin ori scari de acces;
lucrari de reabilitare energetica a anvelopei si/sau a acoperisului daca nu se
schimba sistemul constructiv al acestuia, respectiv terasa/sarpanta la cladiri de
locuit individuale cu cel mult 3 niveluri, care nu sunt monumente istorice clasate sau
in curs de clasare, respectiv situate in afara zonelor de protectie a monumentelor
si/sau a zonelor construite protejate stabilite potrivit legii.
lucrari de compartimentare provizorie nestructurala.

Autorizatia de desfiintare
Autorizatia de desfiintare se emite in aceleasi conditii ca si autorizatia de construire, fara a mai fi
insa necesara emiterea punctului de vedere sau al actului administrativ de catre autoritatea
competenta pentru protectia mediului.
Raspunderi si sanctiuni
Refuzul emiterii certificatului de urbanism constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la
3 luni la 3 ani sau cu amenda de la 1.000 lei la 5.000 lei.
Totodata, vor putea fi desfiintate pe cale administrativa, fara emiterea unei autorizatii de desfiintare,
fara sesizarea instantelor judecatoresti si pe cheltuiala contravenientului, urmatoarele categorii de
constructii:
constructiile executate fara autorizatie de construire pe terenuri apartinand domeniului
public sau privat al statului; si
constructiile, lucrarile si amenajarile cu caracter provizoriu executate pe terenuri
apartinand domeniului public sau privat al judetelor, municipiilor, oraselor si comunelor.

Plangerea impotriva procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei nu suspenda


masura desfintarii lucrarilor de constructii mentionate mai sus.
Obligatia de plata catre Casa Sociala a Constructorilor
A fost abrogata dispozitia legala potrivit careia investitorii sau proprietarii aveau obligatia de a vira
Casei Sociale a Constructorilor o cota in cuantum de 0,5% din valoarea devizului de constructii.
Scutiri de la plata taxei de autorizare
Este scutita de taxa de autorizare emiterea autorizatiei de construire/desfiintare pentru executarea
lucrarilor la lacasuri de cult ori la monumente istorice clasate ori aflate in curs de clasare, indiferent
de proprietar, cu exceptia celor in care se desfasoara activitati comerciale.
Definitiile termenilor de specialitate
A fost modificata definitia lucrarilor de modificare. Astfel, acestea constau in acele lucrari de
interventii asupra elementelor constructive, structurale si/sau nestructurale, avand ca efect
modificarea totala sau partiala a acestora.
Lucrarile de modificare pot fi impartite in doua categorii:
lucrarile de modificare structurala, din care fac parte, in principal, lucrarile de consolidare,
de supraetajare si/sau de extindere a constructiei; si
lucrarile de modificare nestructurala, din care fac parte, in principal, lucrarile de amenajari
interioare si recompartimentari usoare, care nu afecteaza in mod semnificativ structura de
rezistenta a constructiei si pentru care este necesar avizul prealabil al unui proiectant
autorizat.

Pentru executarea lucrarilor de modificare, cu exceptia lucrarilor de compartimentare provizorii,


nestructurale, este necesara emiterea unei autorizatii de construire cu respectarea dispozitiilor legale
aplicabile.