Sunteți pe pagina 1din 458

Prof. Univ. Dr.

NICOLAE DANILA

PRODUSE SI SERVICII BANCARE


Bucuresti - 2007
Produse si servicii bancare - CUPRINS
I. Elemente cheie ale excelentei in domeniul
produselor si serviciilor bancare
1.Succesul unei strategii in domeniul bancar
2. Performanţa – obsesie a culturii organizaţionale în bănci
3. Nevoia de adaptare permanentă-aliat al marilor banci
4. Fortele de vanzare si Marketingul - Simbioza Obligatorie
5. Canalele de distributie- Modul eficient de acaparare a
cotelor de piata
6. Eficientizarea costurilor si sistemul informational-
combinatie cheie
7. Produsele destinate clientilor - oglinda performantei
8. Guvernanta corporativa – noua ordina bancara

Produse si servicii bancare pag. 2


Produse si servicii bancare - CUPRINS
II. Produse si servicii bancare RETAIL
1. Produse de tip credit
1.1 Credite ipotecare/imobiliare
1.2 Credite de consum
1.3 Pachete de produse ce include si o
componenta de creditare
2. Instrumente de economisire
2.1 Conturi curente
2.2 Conturi de economii
2.3 Depozite la termen
2.4 Certificate de depozit

Produse si servicii bancare pag. 3


Produse si servicii bancare - CUPRINS
II. Produse si servicii bancare RETAIL
3. Produse si servicii asociate
3.1 Carduri de debit/credit
3.2 Mobile Banking
3.3 Internet Banking
3.4 e-Commerce
3.5 Direct Debit
3.6 Standing Order
3.7 Transferuri rapide
3.8 Plati facturi prin ATM
3.9 Casete de valori
3.10 Cecuri de calatorie
Produse si servicii bancare pag. 4
Produse si servicii bancare - CUPRINS
II. Produse si servicii bancare RETAIL

4. Bancassurance

5. Private Banking

Produse si servicii bancare pag. 5


Produse si servicii bancare - CUPRINS
III. Produse si servicii bancare CORPORATE
1. Produse de tip credit
1.1 Finanatarea activitatii curente
1.2 Finantarea investitiilor
2. Produse non credit
2.1 Scrisoarea de garantie bancara
2.2 Scrisoarea de intentie
2.3 Scrisoarea de confort
2.4 Avalizarea efectelor de comert
2.5. Incassoul
2.6. Acreditivul documentar
Produse si servicii bancare pag. 6
Produse si servicii bancare - CUPRINS
III. Produse si servicii bancare CORPORATE
3. Instrumente de economisire
3.1 Contul curent
3.2 Depozitul la termen
3.3 Certificatul de depozit cu discount
3.4 Contul Escrow

4. Carduri
4.1. Carduri de debit
4.2. Carduri de credit

Produse si servicii bancare pag. 7


Produse si servicii bancare - CUPRINS
III. Produse si servicii bancare CORPORATE
5. Servicii de electronic banking
5.1. Decontare electronica a datoriei vamale
5.2. MultiCash/Internet Banking

IV. Produse si servicii bancare alternative


1. Produse de trezorerie
2. Leasing
3. Asset Management
4. Asigurari
4.1 Asigurari generale
4.2 Asigurari de viata
5. Securities
6. Produse aferente bancilor de locuinte
Bibliografie
Produse si servicii bancare pag. 8
I.Produse si servicii bancare
1.Succesul unei strategii in domeniul bancar deriva din:
• implicarea directă a conducerii executive;
• netolerarea mediocrităţii şi fixarea unor obiective îndrăzneţe;
• stabilirea clară a direcţiei strategice de urmat;
• adoptarea unei strategii optime pentru întreaga organizaţie;
• implementarea unei structuri organizaţionale adecvate;
• stabilirea sarcinilor concise şi clare pentru fiecare verigă din
lanţul decizional;
• elaborarea strategiilor şi implementarea acestora trebuie
percepute ca un tot unitar;
• recompensarea adecvată a performanţelor;
• utilizarea sistemului de management al informaţiei (MIS –
management information system).
A.Bruce,K.Langdon, Strategic Thinking, Dorling Kindersley Ltd., 2000

Produse si servicii bancare pag. 9


I.Produse si servicii bancare
2.Performanţa – obsesie a culturii organizaţionale în bănci

• Fără dorinţa permanentă de atingere a performanţei,


succesul pe termen lung este extrem de greu de atins.
Între succes şi insucces diferenţele de abordare a
activităţii de retail nu sunt mereu uşor de distins.
• performanţa trebuie cuantificată cât mai exact
• oferirea posibilităţii de comparare a rezultatelor
• o cultură a performanţei inoculată la nivel de individ
• Nu trebuie subestimate efectele secundare negative ale
unei presiuni continue de obţinere a performanţei
maxime

Produse si servicii bancare pag. 10


I.Produse si servicii bancare
3. Nevoia de adaptare permanentă-aliat al marilor banci
• Creşterea gradului de sofisticare a clientelei conduce la un efort sporit
din partea organizaţiei şi în special din partea celor abilitaţi să ia
decizii strategice pentru plierea strategiei pe necesităţile pieţei. O
strategie care este operaţională şi cu rezultate excelente în prezent,
poate genera rezultate mediocre în viitorul mai mult sau mai puţin
apropiat.
• Nu numai conducerea executivă a unei bănci trebuie să simtă în
permanenţă pulsul pieţei ci şi managerii de la toate palierele ierarhice
• transmiterea fără bariere a informaţiilor şi semnalelor pieţei direct
de la cei care intră în contact faţă în faţă cu clienţii
• Stimularea capacităţilor de adaptare se poate efectua prin
implementarea unui sistem motivaţional adecvat
• Practic, între perfecţiune şi mediocritate nu există decât un singur pas
în domeniul activităţii de retail. Un pas greu de făcut dar nu imposibil.
Produse si servicii bancare pag. 11
I.Produse si servicii bancare
4.Fortele de vanzare si Marketingul-
Simbioza Obligatorie
• Câte bănci se pot lăuda că pot cuantifica cu
precizie efortul şi eficienţa forţelor de vânzare
proprii ?

• Multe bănci reuşesc să atingă aceste aspecte. Foarte


puţine însă le pot trata cu minuţiozitate, ceea ce va
conduce la un avantaj competitiv greu de egalat.
Practic, nu numărul unităţilor forţelor de vânzare va
da câştig de cauză în lupta pentru acapararea cotei
de piaţă ţintă ci calitatea şi eficienţa acestora.
Produse si servicii bancare pag. 12
Produse si servicii bancare
Fortele de vanzare si Marketingul- Simbioza Obligatorie
Capacitatea foţelor de vânzare Eficienţa foţelor de vânzare

Numărul • în unităţi teritoriale Numărul •Pasiv
salariaţilor cu • în call center contactelor -număr de vizite la unităţile băncii
atribuţii în • agenţi ai băncii ce nu personale cu -numărul apelurilor primite
vânzare acţionează în unităţile clienţii •Activ
teritoriale -număr contacte iniţiate
• Timp alocat/vânzare
-pregătirea vânzărilor
-eficienţa vânzărilor
 -timp alocat post-vânzare
Timpul mediu • raport între timpul Rata •Fructificarea informaţiilor
petrecut petrecut pentru vânzare şi vânzărilor -baza de date de marketing
pentru vânzare totalul timpului alocat finalizate -date despre client furnizate forţelor
inclusiv activităţilor de vânzare
administrative şi •Instrumente de vânzare
contabilitate •Calitatea forţelor de vânzare
 
Capacitate • capacitatea externă Volum la o •Volum pe produs
adiţională reprezentată de entităţi de vânzare • Număr de produse
vânzare independente


Formula de calcul a puterii forţelor de vânzare Sursa : McKinsey Mixul de •Profitabilitatea produsului/ volum
produse mix
Produse si servicii bancare
Fortele de vanzare si Marketingul- Simbioza Obligatorie
• Conform McKinsey, alocarea personalului bancar în direcţia
vânzărilor şi serviciilor adiacente activităţii cu clienţii a diferenţiat
şi diferenţiază valoarea intrinsecă a băncilor.
A lo c a r e a p e r s o n a lu lu i b ă n c ilo r

6 0
54

5 0

41
4 0
34 34

% 3 0
28
22 23
19
2 0
16 16

10 8
5

V ân z are S e r v ic ii Pro ce s are C e n t r a la b ă n c ii

B a n c ă d e to p m o n d ia l B a n c ă c u a c ti v i ta te p e r fo r m a n tă B a n c ă c u r e z u l ta te m e d i i

Produse si servicii bancare pag. 14


Produse si servicii bancare
Fortele de vanzare si Marketingul- Simbioza Obligatorie
• Timpul alocat dezvoltării forţelor de vânzare şi
calitatea celor care formează astfel de forţe
reprezintă un alt element important care trebuie
luat în considerare
• Inocularea culturii organizaţionale care să
impună performanţă continuă este un catalizator
eficient, indiferent de dimensiunea forţelor de
vânzare
• Pentru dezvoltarea forţelor de vânzare este posibilă
încheierea de parteneriate strategice cu diverşi
terţi specializaţi în vânzarea altor produse
financiare.
Produse si servicii bancare pag. 15
Produse si servicii bancare
Fortele de vanzare si Marketingul- Simbioza Obligatorie
• Din punct de vedere al forţelor interne de vânzare un element esenţial,
pe lângă numărul acestora, îl constituie suportul logistic şi de IT vital
concentrării atenţiei acestora preponderent către vânzarea efectivă şi
mai puţin asupra procesului contabil/administrativ post-vânzare
A lo c a re a tim p u lu i sa la r ia ţilo r r e sp o n sa b ili c u v â n z ă rile e fe c tiv e
3 0
3 0

2 5

2 0 2 0
2 0 1 9
1 8
1 7 1 7 1 7
1 5
% 1 5
1 2
1 0
1 0

5
5

0
S t a b ilir e d e î n t â ln ir i P r o sp e c t a r e P rtr i elr oe
ă g ra v â n z R e z o lv a r e a A sp e c t e a d m in ist r a t iv e A
ă ţl i t e a c t i v i t
ţpi lr oo rb l e m e l o r c l i e n

C lie n t p r iv a t e b a n k in g C lie n t c u v e n it u r i s u p e r io a r e

Alocarea timpului (în procente) salariaţilor responsabili cu vânzările efective pentru două categorii de clienţi importanţi pentru bancă
Sursa: McKinsey
Produse si servicii bancare pag. 16
Produse si servicii bancare
Fortele de vanzare si Marketingul- Simbioza Obligatorie

• Aportul informaţiilor inteligente- îmbinare a vânzărilor inteligente


şi a unui marketing eficient (bază de date de marketing)
• Calitatea acestui proces poate fi evidenţiată de ecoul informaţional
(conform McKinsey)

Managementul Managementul
strategiei vânzărilor prin canalele
de distribuţie
Analiza datelor/ Interacţiu-nea cu
Bază de Sucursale clienţii
date clienţi Elaborare Call center
strategie Internet
Scrisori personalizate
Planificarea
şi
Monitorizarea

Ecou informaţional

Procesul utilizării bazei de date de marketing - Sursa : McKinsey

Produse si servicii bancare pag. 17


Produse si servicii bancare
Fortele de vanzare si Marketingul- Simbioza Obligatorie
• Deşi multe bănci gestionează destul de bine, unele chiar
excelent, informaţiile aferente bazei de date privind clienţii
proprii,– numai cele cu activitate excepţională – ating un
nivel ridicat al managementului vânzărilor şi în special al
interacţiunii cu clienţii actuali sau potenţiali
• Crearea unei echipe din cei mai buni specialişti în domeniul
marketingului, al vânzărilor de produse şi servicii şi
respectiv al analiştilor responsabili cu dezvoltarea strategică
a băncii
• Utilizarea experienţelor strategiilor de succes
implementate şi utilizarea bazei de date de marketing
• Monitorizarea evoluţiei şi a rezultatelor acesteia, prin
intermediul „ecoului informaţional”
Produse si servicii bancare pag. 18
Produse si servicii bancare
Fortele de vanzare si Marketingul- Simbioza Obligatorie

• Imaginea unei bănci – greu de construit, uşor de alterat


• Imaginea unei bănci poate fi considerată drept capitalul cel
mai important de care dispune o instituţie financiar-
bancară
• Crearea unei relaţii pe termen lung între o bancă şi
clienţii acesteia poate fi considerat astfel obiectivul major al
promovării imaginii instituţiei
• Beneficiile rezultate în urma unui brand corespunzător sunt
greu de evaluat direct. Printr-o analiză comparativă între
băncile cu o imagine excelentă şi cele cu o imagine mai
puţin satisfăcătoare, se poate distinge indirect un decalaj net
între rezultatele financiare sau volumul net al acumulării de
resurse
Produse si servicii bancare pag. 19
Produse si servicii bancare
Fortele de vanzare si Marketingul- Simbioza Obligatorie
Beneficii emoţionale:
•ce exprimă brandul despre un client
•cum se simt clienţii ce utilizează
brandul Aspecte intangibile:
•valoare percepută subiectiv de către •reputaţia
clienţi cu privire la beneficiile furnizate •originea
de brand şi costul serviciilor oferite •personalitatea
•evoluţia

Beneficiile Identitatea

brandului brandului

Beneficii raţionale: Prezenţa brandului:


•paleta de produse şi servicii oferite •comunicarea
•performanţa •activităţile bancare şi extrabancare
•preţul serviciilor •activităţi de promovare
•siguranţa conferită •alianţe
•uşurinţa accesului la produse şi servicii •imaginea fizică a brandului
•furnizarea informaţiilor •sentimentele generate de brand
•facilitarea tranzacţiilor •iconografia brandului
•răsplătirea loialităţii clienţilor •tonul folosit în cadrul campaniilor de
•asigurarea consultanţei bancare necesare promovare a brandului

Elementele ce conferă capital brandului-Sursa: McKinsey


Produse si servicii bancare
Fortele de vanzare si Marketingul- Simbioza Obligatorie
• Dacă o campanie de marketing bine gândită poate să fructifice
beneficiile emoţionale, numai forţele de vânzare şi calitatea
produselor şi serviciilor oferite clienţilor pot să menţină gradul
ridicat de utilizare a acestora de către toţi clienţii, nu doar cei
nou atraşi de campania de promovare
• Construirea unei imagini excelente a unei instituţii financiar-
bancare se realizează în etape şi necesită un orizont lung de
timp ( R.Leichtfuss- Achieving excellence in retail banking)
• Prima etapă o constituie aducerea la cunoştinţa segmentului
ţintă de clienţi, conform strategiei proprii, a caracteristicilor şi
produselor şi serviciilor oferite
• În etapa a doua a construirii unei imagini va trebui să se treacă
de la stadiul de conştientizare a brandului în general la cel de
prezentare a produselor şi serviciilor specifice segmentului
ţintă de clienţi
Produse si servicii bancare pag. 21
Produse si servicii bancare
Fortele de vanzare si Marketingul- Simbioza Obligatorie

• Următoarea etapă a construirii unei imagini


excelente a unei bănci o constituie determinarea
clientului să aleagă respectiva instituţie dintre mai
multe opţiuni
• Ultima etapă – cea a loialităţii clienţilor – este cea
mai critică şi care sintetizează calitatea produselor şi
serviciilor şi potenţialul de dezvoltare a activităţii
băncii. Ceea ce este cel mai dificil de menţinut este
apetitul clientului de a utiliza aceeaşi bancă şi de a
achiziţiona cât mai multe produse şi servicii
bancare de la aceasta
Produse si servicii bancare pag. 22
Produse si servicii bancare
Fortele de vanzare si Marketingul- Simbioza Obligatorie

• Inovaţia din partea responsabililor băncii în ce priveşte paleta


de produse trebuie menţinută la cote înalte
• Este necesară îmbunătăţirea permanentă a calităţii serviciilor,
inclusiv prin sisteme interene de apreciere a salariaţilor care-şi
îmbunătăţesc abilităţile de servicire a clienţilor
• Operativitate în rezolvarea problemelor cu care s-au
confruntat clienţii
• Alegerea canalului corect de diseminare a informaţiilor prin
intermediul campaniei de marketing poate asigura un raport
eficienţă-cost maxim
• Pentru atingerea unei imagini excelente a băncii, comunicarea
cu clienţii de către forţele de vânzare şi call center-ul ocupă
poziţii cheie
Produse si servicii bancare pag. 23
Produse si servicii bancare
Fortele de vanzare si Marketingul- Simbioza Obligatorie
Etape ale procesului de construire a brandului

Conştienti- Conside- Selecţie


zare rare Loialitate

TV  
Radio
  
Ziare
  
Poştă  
directă

Sponsori-zări  
Internet  
Call  
center

Comunicare  
forţe de
vânzări
 - eficienţă redusă; - eficienţă ridicată
Eficienţa canalelor de diseminare a informaţiilor în funcţie de etapa de construire a brandului-Sursa: McKinsey
I.Produse si servicii bancare
5.Canalele de distributie-Modul eficient de acaparare a cotelor de piata

• Managementul relaţiei bancă-clienţi


• Majoritatea instituţiilor financiar-bancare europene
abordează dezvoltarea managementului relaţiei cu clienţii
ca o modalitate de sporire a veniturilor viitoare, a bazei de
clienţi şi a vânzărilor încrucişate de produse bancare şi de
asigurări
• Există o provocare considerabilă cu care se confruntă
băncile, relevată de studii*, din moment ce majoritatea
instituţiilor semnalează reducerea gradului de loialitate al
clienţii lor, iar acei clienţi ce au ales să utilizeze canalele
electronice de furnizare a serviciilor şi produselor bancare
vor fi şi mai puţin loiali
*- (a se vedea raportul realizat de Dr.Anthony Gandy publicat în Financial World – Iulie 2001 )

Produse si servicii bancare pag. 25


Produse si servicii bancare
Canalele de distributie- Modul eficient de acaparare a cotelor de piata
• În aceste condiţii, un management eficient al relaţiei cu clienţii ar
trebui să realizeze următoarele:
-o îmbunătăţire a cunoştinţelor bancare ale clienţilor;
-cunoştinţele acumulate să conducă la îmbunătăţirea activităţii
acestora şi la utilizarea cu o mai mare frecvenţă a serviciilor şi
produselor băncii;
-o mai bună interpretare a deciziei de investiţie, ceea ce ar permite
facilitarea oportunităţilor de vânzare încrucişată a diverselor tipuri
de produse (financiar-bancare şi asigurări);
-o îmbinare a canalelor de distribuţie bancară astfel încât clientul să
beneficieze de servicii şi produse de calitate;
-o asigurare a flexibilităţii opţiunilor clientului;
-o maximizare a gradului de loialitate faţă de bancă (brand), astfel
încât să utilizeze o perioadă cât mai îndelungată produsele şi
serviciile acesteia.
Produse si servicii bancare pag. 26
Produse si servicii bancare
Canalele de distributie- Modul eficient de acaparare a cotelor de piata
• Există însă şi păreri ale unor instituţii financiar-bancare
europene conform cărora implementarea unui management
eficient al relaţiei cu clienţii implică din ce în ce mai mari
cheltuieli, iar obiectivele propuse a fi atinse se modifică
permanent
• Aplicarea unui model de realizare a acestui tip de
management special ar necesita:
-segmentarea pieţei;
-utilizarea acestei segmentări în vederea oferirii unui mix de
produse şi servicii care să asigure satisfacţia clienţilor şi
dezvoltarea relaţiei cu aceştia;
-realizarea unor oferte corespunzătoare şi printr-un canal de
distribuţie acceptat de client;
-fructificarea oportunităţilor în momentul în care apar
Produse si servicii bancare pag. 27
Produse si servicii bancare
Canalele de distributie- Modul eficient de acaparare a cotelor de piata

• Pentru asigurarea unei diferenţieri a serviciilor


adecvate fiecărui client în parte (sau grupe de clienţi)
este necesar ca instituţiile să poată cuantifica
profitabilitatea fiecărui client (sau grupe de clienţi). În
acest mod banca va putea identifica soluţii cu privire la
modul în care să abordeze un anumit client în funcţie de
valoarea actuală şi potenţială a acestuia.
• Inabilitatea de a monitoriza fiecare client în funcţie de
canalele de distribuţie a serviciilor utilizate sau de a
analiza tranzacţiile ar putea constitui o problema
stringentă, ce nu ar permite previzionarea
comportamentului clientului
Produse si servicii bancare pag. 28
Produse si servicii bancare
Canalele de distributie- Modul eficient de acaparare a cotelor de piata

• Acţiuni în scopul diferenţierii serviciilor pentru


clienţii importanţi (în ordinea descrescătoare a
importanţei acţiunilor):
-particularizarea produselor/serviciilor;
-stabilirea unui manager de relaţii dedicat;
-promovări de produse dedicate;
-îmbunătăţirea preţurilor serviciilor/produselor oferite;
-asigurarea altor canale de distribuţie a produselor;
-oferirea gratuită a unor servicii

Produse si servicii bancare pag. 29


Produse si servicii bancare
Canalele de distributie- Modul eficient de acaparare a cotelor de piata

• Din punct de vedere al tipurilor de canale de distribuţie


a produselor şi serviciilor, aparţinând băncilor europene
(conform studiului IFS) se remarcă următoarele (în
ordine descrescătoare a ponderii deţinute):
-subunităţi teritoriale;
-telefonie (fixă);
-internet;
-telefonie mobilă (WAP);
-salariaţi proprii cu rol de distribuţie a serviciilor şi
produselor;
-intermediari.
Produse si servicii bancare pag. 30
Produse si servicii bancare
Canalele de distributie- Modul eficient de acaparare a cotelor de piata
• Prin urmare, reţeaua de unităţi va juca şi în continuare
rolul de „consilier” al clienţilor şi de principal canal de
disribuţie a produselor şi serviciilor bancare aferente
grupurilor financiare, interacţiunea faţă în faţă constituind
un element greu încă greu de înlocuit de avântul tehnologic
• Creşterea loialităţii clienţilor ce utilizează cu precădere
canalele de distribuţie on-line se poate realiza, în viziunea
băncilor europene, prin următoarele metode (în ordinea
descrescătoare a importanţei metodelor):
-acces integrat către alte canale de distribuţie;
-servicii ce deţin un bogat suport informaţional;
-preţul produselor şi serviciilor;
-marketing;
-alianţe cu alţi furnizori de servicii electronice
Produse si servicii bancare pag. 31
Produse si servicii bancare
Canalele de distributie- Modul eficient de acaparare a cotelor de piata
• Dacă imaginea poate determina clienţii să ia contact cu o bancă,
numai cunoaşterea necesităţilor acestora şi asigurarea unor servicii
personalizate îi va determina să desfăşoare în continuare operaţiunile
prin aceea bancă
• Avalanşa canalelor de distribuţie
• Analiştii renumitelor instituţii de consultanţă americane au ajuns la
concluzia că în anul 2003, cea mai profitabilă activitate pentru bănci
este cea de retail. În perioada 2000-2003, veniturile din comisioane au
decăzut semnificativ, în timp ce afluxul masiv de resurse în activitatea
de retail a generat venituri consistente pe fondul unui trend
descrescător al ratelor de dobândă. La acest trend a constribuit şi
colapsul pieţei de capital concomitent cu o „linişte” în piaţa
obligaţiunilor şi altor hârtii de valoare, care în trecut generau venituri
considerabile.

Produse si servicii bancare pag. 32


Produse si servicii bancare
Canalele de distributie- Modul eficient de acaparare a cotelor de piata
• În acest context, băncile ce deţin o reţea puternică de
unităţi au reuşit să facă faţă reducerii veniturilor
generate de comisioane din activităţile conexe celei
bancare. Astfel, se remarcă un trend în rândul băncilor
de a-şi extinde reţeaua de unităţi
• Astfel, apanajul celor puternici constă în a evalua şi a
lua decizia optimă la momemntul potrivit. Costul de
acaparare de noi cote de piaţă este cu mult mai mare
după ce tot sectorul a realizat validitatea strategiei
adoptate de liderii pieţei bancare. Viziunea conducerii
unei bănci şi acţiunea energică şi consecventă la
momentul oportun poate fi răsplătită de rezultate
excelente pe termen lung
Produse si servicii bancare pag. 33
Produse si servicii bancare
Canalele de distributie- Modul eficient de acaparare a cotelor de piata
C o s t m e d iu p e t r a n z a c ţ ie în f u n c ţ ie d e c a n a lu l d e d is t r ib u ţ ie

1 .4
1 .3
1 .2
1 .1
1
0 .9
0 .8
EUR

0 .7
0 .6
0 .5
0 .4
0 .3
0 .2
0 .1
0
S u c u rsa lă C a ll c e n te r A T M R o b o t P C In te r n e t
te l e fo n ic

F ix V a r ia b il m in im V a r ia b il m a x im

Estimarea componentelor costului fix şi variabil pe fiecare tranzacţie în funcţie de canalul de distribuţie utilizat
Sursa: Solomon Smith Barney şi McKinsey

Prin urmare, băncile se străduiesc prin diverse strategii să culiseze o


parte din tranzacţiile curente către canale de distribuţie mult mai
ieftine precum ATM, Call center, telefon automat sau internet.
Produse si servicii bancare pag. 34
Produse si servicii bancare
Canalele de distributie- Modul eficient de acaparare a cotelor de piata
• Nu trebuie uitat faptul că această modificare de structura,
din punct de vedere a cerinţelor clienţilor, ar determina şi
o serie de cheltuieli iniţiale, deloc neglijabile, cu
asigurarea infrastructurii necesare unei asemenea
strategii
• În prezent, succesul strategiei bancare nu se mai axează
exclusiv pe majorarea veniturilor în condiţiile unei marje
a dobânzilor reduse ci, aceasta este îmbinată parcă mai
mult decât oricând cu controlul şi reducerea costurilor
• Orice schimbare sau intenţie de influenţare a opţiunii
clienţilor întâmpină o anumită rezistenţă chiar din partea
acestora, iar rezultatele concrete se pot identifica pe un
orizont lung de timp
Produse si servicii bancare pag. 35
Produse si servicii bancare
Canalele de distributie- Modul eficient de acaparare a cotelor de piata

U tiliz a r e a c a n a le lo r d e d is tr ib u ţie în E u r o p a

100
94
90
80 77
70
60
50
%

40
33 31
30
20 15 15 12
10
1 <1
0
S u c u r s a lă C a ll M in i- Robot TV
c e n te r s u c u r s a le te le fo n ic

P ro c e n t d in t o t a l c lie n ţi

Defalcarea procentuală a clienţilor ce utilizează diferite canale de distribuţie în Europa -Sursa: McKinsey

Produse si servicii bancare pag. 36


Produse si servicii bancare
Canalele de distributie- Modul eficient de acaparare a cotelor de piata

• Asistăm la crearea, la nivelul fiecărui client, a unei


strategii proprii de utilizare simultană a mai multor
canalele puse la dispoziţie de către o bancă. Alegerea
acestora rămâne la latitudinea proprie fiecărui client
• De felul în care prin diverse oferte competitive
băncile vor reuşi să reorienteze clienţii către canale
de distribuţie cu costuri reduse pe tranzacţie va
depinde succesul financiar al instituţiilor respective
• Segmentarea clienţilor poate juca un rol decisiv în
alegerea mixului optim de canale de distribuţie care
vor fi oferite unui anumit grup de clienţi.
Produse si servicii bancare pag. 37
Produse si servicii bancare
Canalele de distributie- Modul eficient de acaparare a cotelor de piata
F r e c v e n ţa u ti l i z ă r i i r e ţe l e i
60
60 25
56

51 51
50 21
20
19
18
% din cadrul grupei de vârstă

Nr.mediu deplasări la bancă


40
16
15

30 28
26
10
20
19
20

12 13 13
11 11 11
10 5
10 8

0 0
2 5 -4 0 4 1 -5 0 5 1 -6 0 6 1 -7 0
G r u p a d e vâ r s tă
1 d a t ă /s ă p t ă m â n ă 1 d a t ă /lu n ă
ra r n ic io d a t ă
n r .m e d iu a n u a l d e p la s ă r i la s u c u r s a lă

Frecvenţa utilizării reţelei în funcţie de grupa de vârstă -Sursa:McKinsey

Produse si servicii bancare pag. 38


Produse si servicii bancare
Canalele de distributie- Modul eficient de acaparare a cotelor de piata
• Ceea ce este interesant de reţinut este faptul că
frecvenţa deplasărilor la unităţile bancare nu diferă
semnificativ în funcţie de grupa de vârstă.
Preferinţa de a efectua operaţiuni bancare la
ghişeul băncii prin dialog direct cu un
administrator de cont pare să fie universală.
• Modificările structurale şi de volum ale tranzacţiilor
pe diferite canalele de distribuţie a creat de
asemenea posibilitatea reducerii costurilor
salariale, fie prin reducerea numărului de angajaţi
fie prin utilizarea unor angajări cu un regim de ore
de lucru redus (McKinsey).
Produse si servicii bancare pag. 39
Produse si servicii bancare
Canalele de distributie- Modul eficient de acaparare a cotelor de piata
E v o l u ţi a n u m ă r u l u i d e su c u r sa l e şi a n g a j a ţi
-1 . 4 A u s t r a lia
-4 . 9

S u e d ia 0 .3
-4 . 4
-1 . 5
-3 . 7 M a r e a B r it a n ie
-0 . 1
-2 . 2 G e r m a n ia
-0 . 3
Europa
-0 . 4
-0 . 1
Fr a n ţa 0 .3

Canada 1 .6
0 .9
-0 . 2
S p a n ia 1 .3

SUA 1 .1
1 .7

It a lia 0
3 .7

-6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

M o d i fi c a r e a n u a l ă p r o c e n t u a l ă

N u m ă r su c u r sa l e N u m ă r a n g a j a ţi

Evoluţia modificărilor numărului mediu anual de sucursale şi de angajaţi în perioada 1993- 2001
Sursa: R.Leichtfuss, Achieving excellence in retail banking

Produse si servicii bancare pag. 40


Produse si servicii bancare
Canalele de distributie- Modul eficient de acaparare a cotelor de piata
• Maximizarea eficienţei mixului canalelor de distribuţie
• La nivelul unei bănci europene cu activitate de retail pot fi *

sintetizate, în general, următoarele obiective primare şi


secundare aferente fiecărui canal de distribuţie a produselor şi
servicilor:
• ⇒ Sucursala
•Obiective primare:
-deschiderea conturilor clienţilor;
-acordarea de consultanţă financiară prin intermediul
administratorilor de cont.
•Obiective secundare:
-rezolvarea problemelor cu care se confruntă clienţii;
-efectuarea tranzacţiilor.
*- Leichtfuss, Achieving excellence in retail banking, John Wiley & Sons Ltd, 2003
Produse si servicii bancare pag. 41
Produse si servicii bancare
Canalele de distributie- Modul eficient de acaparare a cotelor de piata

⇒ ATM
•Obiective primare:
-retragerea de numerar;
-prezentarea extraselor de cont;
-efectuarea de depozite.
•Obiective secundare:
-diverse informaţii;
-promovare prin oferte de produse şi servicii

Produse si servicii bancare pag. 42


Produse si servicii bancare
Canalele de distributie- Modul eficient de acaparare a cotelor de piata

⇒ Call center
•Obiective primare:
-rezolvarea problemelor cu care se confruntă
clienţii;
-vânzarea de produse bancare de bază;
-stabilirea de întâlniri cu clienţii.
•Obiective secundare:
-efectuarea tranzacţiilor bancare;
-furnizarea informaţiilor solicitate de clienţi.

Produse si servicii bancare pag. 43


Produse si servicii bancare
Canalele de distributie- Modul eficient de acaparare a cotelor de piata

⇒ Robot telefonic sau telefon mobil


•Obiective primare:
-informaţii cu privire la starea financiară şi
tranzacţii;
-tranzacţii efectuate de către clienţi;
•Obiectiv secundar:
-transferul tranzacţiilor nestandard solicitate de un
client către alt canal de distribuţie (în general Call
center).

Produse si servicii bancare pag. 44


Produse si servicii bancare
Canalele de distributie- Modul eficient de acaparare a cotelor de piata
⇒ Internet
•Obiective primare:
-furnizarea tuturor tipurilor de informaţii;
-efectuarea de tranzacţii;
•Obiective secundare:
-vânzarea de produse de bază;
-punerea la dispoziţia clienţilor a sfaturilor financiare.
⇒ Consultanţi financiari independenţi
•Obiective primare:
-consultanţă financiară individuală;
-elaborarea unor planuri de investiţii pentru clienţi;
•Obiectiv secundar:
-tranzacţii complexe pentru persoane fizice.
Produse si servicii bancare pag. 45
Produse si servicii bancare
Canalele de distributie- Modul eficient de acaparare a cotelor de piata
• Stabilirea rolului fiecărui canal de distribuţie va trebui
apoi completat cu dimensionarea corectă a tuturor
elementelor de infrastructură alocate fiecărui canal
N u m ă r u l c a n a le lo r d e d is t r ib u ţ ie u t iliz a t e
35
3 0 .7 30
30
2 7 .1
25
% clienţi

20

15
1 2 .2
10

0
1 2 3 c e l p u ţ in 4

N u m ă r c a n a le d e d istr ib u ţie

Numărul de canale de distribuţie utilizate de clienţi -Sursa: McKinsey

Produse si servicii bancare pag. 46


Produse si servicii bancare
Canalele de distributie- Modul eficient de acaparare a cotelor de piata

• Un mix de canale este eficient. Totuşi, nu orice combinaţie a


acestora se va preta în mod uniform pentru toate categoriile de
clienţi. Utilizarea bazei de date de marketing este esenţială
• Stragiile în acest domeniu sunt extrem de greu de copiat şi
aplicat identic de la o regiune la alta sau de la o bancă la alta
• Nu există o strategie unică privind îmbinarea diferitelor canale
de distribuţie
• Totuşi, nu sunt oferite pe toate canalele de distribuţie aceleaşi
facilităţi. Nu pentru toate canalele de distribuţie se încearcă
atingerea perfecţiunii din punct de vedere funcţional, deoarece
aceasta implică o serie de costuri suplimentare consistente

Produse si servicii bancare pag. 47


I.Produse si servicii bancare
6. Eficientizarea costurilor si sistemul informational
-combinatie cheie
• Controlul strategic al costurilor
• Similar culturii organizaţionale axată pe performanţă, putem
considera necesară existenţa unei aşa-numite culturi a
controlului costurilor
• Această cultură a controlului costurilor (care trebuie insuflată
organizaţiei de către cel mai înalt nivel ierarhic) va trebui apoi
acompaniată de măsuri de monitorizare permanentă a
sarcinilor adoptate şi de încercare continuă de îmbunătăţire a
performaţei în domeniul utilizării resurselor disponibile
• Eficienţa funcţională poate fi asigurată numai în condiţiile
canalizării eforturilor şi implicit a cheltuielilor către
activităţile generatoare de venituri

Produse si servicii bancare pag. 48


Produse si servicii bancare
Eficientizarea costurilor si sistemul informational-combinatie cheie
• Monitorizarea costurilor aferente la nivel de client, produs,
unitate operativă, poate asigura un spor de precizie deciziilor
ce se pot adopta în sfera creşterii eficienţei utilizării resurselor
disponibile
• Eliminarea redundanţelor procedurale poate conduce atât la
reducerea costurilor cât şi la diminuarea timpului de răspuns
la o solicitare a clienţilor
• O serie de bănci cu rezultate deosebite au recurs la
externalizarea anumitor activităţi considerate neproductive
• Unele bănci chiar au recurs la transbordarea în special a
anumitor operaţiuni de tip back-office sau a operaţiunilor de
gestiune a bazelor de date în alte regiuni – în special India-
unde forţa de muncă este mult mai ieftină iar calitatea şi
pregătirea factorului uman este ridicată
Produse si servicii bancare pag. 49
Produse si servicii bancare
Eficientizarea costurilor si sistemul informational-combinatie cheie

• O altă strategie utilizată a fost implicarea în fuziuni sau


alianţe strategice. Comasarea activităţilor similare sau
complementaritatea funcţională eficient fructificată ar putea
determina efecte pozitive în lanţ. Însă, nu toate băncile ce au
adoptat asemenea strategii au avut şi succes
• Centralizarea operaţiunilor de achiziţie la nivelul întregii
bănci constituie un alt element cheie al eficientizării
activităţii. Media acestor reduceri, conform McKinsey, se
poate situa în jurul a 5-15% din totalul cheltuielilor
operaţionale la nivelul unei bănci de retail, fapt extrem de
important în condiţiile actuale de limitare a creşterii
consistente a veniturilor generate de marjele de dobâdă în
scădere
Produse si servicii bancare pag. 50
Produse si servicii bancare
Eficientizarea costurilor si sistemul informational-combinatie cheie
• Rezultatele unei strategii de control riguros al
costurilor nu pot apărea instantaneu
D e f a lc a r e a c h e lt u ie lilo r b a n c a r e ş i p o t e n ţ ia lu l d e r e d u c e r e
50 20

44
45 18
1 0 -2 5 1 0 -2 5
40 16

% potenţial mediu de reducere


35 14
% din total cheltuieli

30
5 -2 0 5 -2 0 12

25 5 -1 5 5 -1 5 10

20 8

15
15
12 12 6

10
3 -6
7 4

5
4 3 3 2

0 0 0

le
ile
g
e
re

in

lt e
og
lia

ab
t
ke

A
ol
i

m
ob

ar
hn

su
Im

M
Te

on
C

% c h e lt u ie li % p o t e n ţi a l r e d u c e r e

Defalcarea cheltuielilor bancare şi potenţialul în procente de reducere a acestora -Sursa: McKinsey

Produse si servicii bancare pag. 51


Produse si servicii bancare
Eficientizarea costurilor si sistemul informational-combinatie cheie
• Sistemul informaţional privit din două perspective –
element de cost şi furnizor de calitate
• Un element important în structura costurilor îl ocupă cel
aferent asigurării unui sistem informaţional şi implicit
infomatic performant. Investiţiile în acest domeniu sunt
extrem de importante pentru susţinerea dezvoltării activităţii
curente a unei bănci. Economiile nejustificate la acest
capitol se pot transforma în viitor în costuri suplimentare
• Presiunea exercitată din partea acţionarilor de generare
permananetă de profituri în creştere trebuie echilibrată cu
necesitatea asigurării viitoare a succesului şi
competitivităţii prin intermediul unui sistem informatic
flexibil şi eficient
Produse si servicii bancare pag. 52
Produse si servicii bancare
Eficientizarea costurilor si sistemul informational-combinatie cheie
• Se poate economisi mai mult dacă se investeşte inteligent
într-un sistem informatic şi de comunicaţii de prim nivel
calitativ. Trebuie însă atins un optim între necesităţile
prezente şi viitoare ale băncii şi cheltuielile alocate în
cadrul bugetelor de venituri şi cheltuieli multianuale, astfel
încât capacitatea de generare de profit pentru acţionari să
nu fie sufocată
• Există puţine activităţi economice în care cheltuielile
aferente tehnologiei informaţiei să fie cuprinse între 10%
şi 20% din total costuri operaţionale, precum în activitatea
bancară in special de retail. Prin urmare orice reducere de
cost în acest domeniu nu poate decât să susţină o evoluţie
financiară pozitivă a băncii. Această reducere trebuie insa
efectuată cu foarte mare precauţie
Produse si servicii bancare pag. 53
Produse si servicii bancare
Eficientizarea costurilor si sistemul informational-combinatie cheie
E sti m a r e a ti p u r i l o r d e c o stu r i m e d i i î n c a d r u l u n e i b ă n c i d e r e ta i l
25

1 5 -4 0

20
1 5 -2 5
1 2 -2 5
% mediu în total cost IT

15

1 2 -1 5

6 -1 5
10

6 -8

0
Personal

Alte costuri
Software
Degradarea

Telecomunicaţii

nelegate de
Servicii externe
hardware

personal
Estimarea costului aferent tehnologiei informaţiei în domeniul activităţii bancare de retail în funcţie de tipul cheltuielii -Sursa: McKinsey

Produse si servicii bancare pag. 54


Produse si servicii bancare
Eficientizarea costurilor si sistemul informational-combinatie cheie
• Caracteristici ale sistemului informaţional în domeniul
bancar
• Performanţa sistemului informatic rezidă, în principal, din
caracteristicile arhitecturii sale
• Optim performanţă-cost
• Transmiterea informaţiilor în condiţii de securitate maximă
• Corectitudinea informaţiilor furnizate de sistem este dependentă şi
de filtrele concepute pentru datele de intrare
• Viteza de răspuns a sistemului
• Nivelul ridicat al fiabilităţii sistemului - fault tolerance
• Monitorizarea clarităţii informaţionale transmise în sistem
• Stabilirea informaţiilor ce vor fi furnizate de sistem
• Calitatea actului decizional –Sistemului Informaţional pentru
Management (MIS)
Produse si servicii bancare pag. 55
I.Produse si servicii bancare
7.Produsele destinate clientilor - oglinda performantei
• Senzitivitatea clienţilor faţă de caracteristicile
produselor şi serviciilor bancare
• Diversitatea în creştere a caracteristicilor produselor şi
serviciilor bancare, face din ce în ce mai dificilă
comparabilitatea acestora
• Clienţii selectează o bancă (in special retail) în funcţie de un
număr relativ limitat de caracteristici ale produselor şi
serviciilor oferite
• Calitatea imaginii băncii poate influenţa prin reducerea la
minimum a numărului acestor caracteristici
• Invariabil, preţul – dobânda oferită pentru depozite sau cea
percepută pentru un credit – reprezintă unul dintre criteriile
incluse în rândul celor ce vor fi comparate.
Produse si servicii bancare pag. 56
Produse si servicii bancare
Produsele destinate clientilor - oglinda performantei
• În funcţie de structura clientelei, se poate remarca faptul că
există şi excepţii, în sensul că nu toate persoanele fizice sunt
senzitive la preţul de achiziţie al produselor bancare.
• Pentru anumite grupe de clienţi – în special pentru cei cu
venituri peste medie - calitatea şi flexibilitatea serviciilor şi a
asistenţei financiare pot constitui elemente mult mai
importante decât preţul plătit pentru achiziţionarea acestora.
Din acest motiv, atingerea optimului între aspiraţiile fiecărui
tip de clientelă şi preţul produselor şi serviciilor oferite
constituie sursa principală de performanţă a băncilor ce
excelează ca performanta
• Un mediu economic dezvoltat cu o cultură bancară solidă
poate produce o serie de excepţii din punct de vedere al
atenţiei acordate modificării preţului produselor bancare
Produse si servicii bancare pag. 57
Produse si servicii bancare
Produsele destinate clientilor - oglinda performantei
R e ţ in e r e a d e c ă t r e c lie n ţ i a u lt im e i m o d if ic ă r i d e d o b â n d ă la c o n t u l c u r e n t

4%
9%

3 8 % n u ş i- a u 6 2 % ş i- a u
a m in t it a m i n t it 87%

N u ş i- a u a m in t it
S - a u m u t a t 4 % d in c e i c e ş i- a u a m in t it
A u c ă u t a t a lt e o f e r t e d a r n u s - a u m u t a t 9 % d in c e i c e ş i- a u a m in t it
N u a u c ă u t a t a lt e o f e r t e 8 7 % d in c e i c e ş i- a u a m in t it

Amintirea ultimei modificări de dobândă la contul curent de către clienţi şi acţiunea întreprinsă de aceştia (procent din numărul respondenţilor)
Sursa: McKinsey

Produse si servicii bancare pag. 58


Produse si servicii bancare
Produsele destinate clientilor - oglinda performantei
E ta p e l e c h e i e d e sta b i l i re o p ti m ă a p re ţu ri l o r
9 3 -1 5
8
impact asupra veniturilor în %

3 -8
6

4
2 -5
3
1 -4
2

Îmb u n ă tă ţir e a O p timiz a r e a Dif e n ţie r e a A d a p ta r e a


c r ite r iilo r d e s tr u c tu r ii d e c a lc upl r e ţu r ilo r în c a d r uplr e ţu r ilo r în f u n c ţie
s ta b ilir e a a p r e ţu r ilo r s e g me n tă r ii d e o b ie c tiv e
p r e ţu r ilo r
p r o d u s e lo r

Im p le m e n t a r e a e t a p e lo r

Etapele cheie necesare a fi implementate pentru stabilirea preţului optim pentru produsele şi serviciile oferite clientelei
Sursa: McKinsey
Cunoaşterea exactă a costurilor implicate de activităţile directe
de vânzare şi alocarea entităţilor funcţionale a cheltuielilor
indirecte, constituie punctul de plecare al abordării strategice
Produse si servicii bancare pag. 59
Produse si servicii bancare
Produsele destinate clientilor - oglinda performantei
• Aplicarea unor criterii clare şi transparente la nivelul
organizaţiei de stabilire a preţului fiecărui produs şi serviciu
poate determina o majorare a venitului cuprinsă între 1% şi 4%
• Următoarea etapă în atingerea maximului de venit posibil din
stabilirea corectă a costului produselor şi serviciilor activităţii de
retail o constituie optimizarea structurii de calcul a preţului
• Următoarea etapă necesară a fi parcursă în cadrul acestui proces
de stabilire a „preţului corect” îl constituie diferenţierea
preţurilor între segmenetele de clienţi în funcţie de
caracteristicile acestora
• Ultima etapă şi care este cel mai greu de atins, o constituie
adaptarea preţurilor la nivel general în funcţie atât de
obiectivele financiare necesar a fi atinse cât şi în funţie de
marja de manevră oferită de piaţă.
Produse si servicii bancare pag. 60
Produse si servicii bancare
Produsele destinate clientilor - oglinda performantei

• In general, persoanele fizice încearcă să aloce suficientă


atenţie pentru efectuarea analizei comparative între
ofertele mai multor bănci competitoare pentru produsele
care „afectează” în mod consistent veniturile şi
cheltuielile proprii pe o perioadă lungă de timp
• constituie identificarea criteriilor esenţiale, luate în
considerare de o persoană fizică în procesul de alegere a
unei instituţii financiar-bancare
• Estimarea senzitivităţii clienţilor faţă de caracetristicile
produselor şi serviciilor oferite de o bancă cu activitate
de retail constituie un element extrem de dificil de realizat

Produse si servicii bancare pag. 61


Produse si servicii bancare
Produsele destinate clientilor - oglinda performantei
• Adaptarea ofertei bancare
• Identificarea cerinţelor unui grup de clienţi semnificativ
pentru bancă (segmentare) şi oferirea acelor caracteristici
concomitent cu stabilirea unui preţ corespunzător produsului
pot asigura atât fidelizarea clienţilor cât şi menţinerea
costurilor la nivele ce pot permite dezvoltarea eficientă a
activităţii
• Cumularea mai multor produse şi servicii în pachete, care se
pot diferenţia în funcţie de caracteristicile grupului de clienţi
ţintă
• Vânzarea mai multor produse şi servicii unui client va
conduce atât la creşterea valorii clientului din punct de
vedere al veniturilor generate cât şi majorarea pentru client a
costului de schimbare a instituţiei financiar-bancare
Produse si servicii bancare pag. 62
Produse si servicii bancare
Produsele destinate clientilor - oglinda performantei

• Calculul profitabilităţii la nivelul clientului este


esenţială pentru stabilirea preţului optim
• Grija faţă de detaliile personale poate atrage clienţi şi
diferenţia produsele oferite faţă de media sectorului
bancar
• Atragerea unor clienţi de retail cu venituri peste medie
se poate realiza şi printr-un tratament similar cu cel
aplicat firmei la care aceştia lucrează
• Facilităţile conexe unor produse şi servicii, neincluse
în pachete standard pot permite creşterea gradului de
fidelizare
Produse si servicii bancare pag. 63
Produse si servicii bancare
Produsele destinate clientilor - oglinda performantei

• Reducerea ecartului între carcateristicile produselor şi


aspiraţiile clienţilor
• Pentru a se putea estima ecartul între caracteristicile actuale
ale produselor şi serviciilor oferite şi aspiraţiile grupurilor de
clienţi este necesară o analiză complexă. Aceasta ar urma să
identifice atât idealul caracteristicilor din punct de vedere al
clienţilor proprii cât şi a ofertei furnizate de concurenţă
• Identificarea şi evaluarea situaţiei curente a carcateristicilor
produselor şi serviciilor oferite
• identificarea unică a unui client în întreaga organizaţie de
către toate entităţile procedurale reprezintă un prim punct de
plecare în identificarea comportamentului de achiziţie de
produse şi servicii bancare şi non-bancare
Produse si servicii bancare pag. 64
Produse si servicii bancare
Produsele destinate clientilor - oglinda performantei
• Analiza valorii clientului - modelul de profitabilitate la nivel de
client şi produs trebuie să asigure această analiză a valorii pe care
fiecare client o poate transmite băncii.
• Diferenţierea clienţilor constituie un proces pe care majoritatea
băncilor îl ating dar numai performerii îl pot canaliza către
extragerea informaţiilor critice necesare dezvoltării durabile a
activităţii
• Procesul de diferenţiere începe prin separarea celor mai profitabili
10% dintre clienţi şi respectiv cei mai puţin profitabili în acelaşi
procent de 10%
• Armonizarea capacităţii organizaţiei fata de cerinţele clienţilor
• Echilibrul între calitatea produselor bancare solicitate de client şi
senzitivitatea faţă de costul de achiziţie ar trebui atins prin
măsurile incluse în strategia fiecarei banci
Produse si servicii bancare pag. 65
Produse si servicii bancare
8.Guvernanta corporativa – noua ordine bancara

• Concept aparut in urma unor falimente rasunatoare


• Separarea efectivă a rolurilor şi responsabilităţilor între
Management şi Consiliul de Supraveghere
• Consiliul de Supraveghere este organul de supraveghere al
institutiei bancare si va avea un Presedinte diferit de CEO
(Presedinte Executiv – Management)
• Comitetul Executiv este organismul executiv de management ce
actioneaza similar unui consiliu al managementului întâlnit în mod
obişnuit în UE (respectiv va avea numai membrii care sunt
manageri executivi) spre deosebire de Consiliul de Supraveghere
care are membrii non-executivi
• Comitetului Executiv i se acorda –prin delegare de catre Consiliul
de Supraveghere- responsabilitati de management operaţional
sporite ce sunt convenite între cele doua entitati
Produse si servicii bancare pag. 66
Produse si servicii bancare
8.Guvernanta corporativa – noua ordine bancara
• Statutul institutiei financiare aprobat de Adunarea Generala a
Actionarilor defineste structura si responsabilitatile Consiliului de
Supraveghere/Comitetului Executiv
• Persoanele nominalizate pentru Consiliul de Supraveghere/Comitetul
Executiv trebuie sa indeplineasca anumite cerinte (calificari
profesionale si alte calificări necesare pentru indeplinirea eficienta a
indatoririlor lor)
• Este necesar sa existe Comitete eficiente ale Consiliului de
Supraveghere/Comitetului Executiv pentru a monitoriza activitatea pe
paliere de responsabilitati
• Comitetul de audit si conformitate si Comitetul de remunerare se
intalnesc in mod regulat – la nivelul Consiliului de Supraveghere
• Comitetul de Administrare a Activelor si Pasivelor (ALCO),
Comitetul de Risc si Comitetul de Credite la nivelul responsabilitatilor
managementului executiv
Produse si servicii bancare pag. 67
Produse si servicii bancare
8.Guvernanta corporativa – noua ordine bancara
Organizarea entitatii centrale a unei banci
Adunarea Generala a actionarilor

Comitetul active si pasive Comitetul de audit si c onform itate


Consiliul de Supraveghere (CS) Comitetul de remunerare

Comitetul de risc
Eco nomist sef
CEO (Presedinte Executiv)
Comitetul de credite
Secretariat CS si C E
Comitetul executiv (CE)
CEO Consilier al CEO

Vicepresedinte Vicepresedinte Vicepresedinte Vicepresedinte Vicepresedinte


Financiar CFO Corporate Banking Retail Banking Operatiuni Riscuri

Credite retail perso ane Info rmatica Departament riscuri


Trezorerie Creditare
Audit intern fizice mici intreprinzatori (inclusiv M IS)

Cont abilitate
Metodolog ii
Dezvoltare afaceri si Cardu ri
Piete de capital
Co municare produse cor porative

Back O ffice
Politici de cred it,
Dezvoltare afaceri si mo nit orizare a
Mana gem entul G rup ului
produse Retail portofo liu lu i si
Relatii intern ation ale si Afaceri d ocumen tare recuperare credite
finantare extern a Finantarea co mertului Eco nomic
Marketing

Ad ministr are retea Juridic


Tezaur si casierie

Resurse umane
Manage mentul can alelo r
alternative

Produse si servicii bancare pag. 68


II.Produse si servicii bancare
RETAIL

• 1.Produse de tip credit

• 2.Instrumente de economisire

• 3.Produse si servicii asociate

Produse si servicii bancare pag. 69


II.1. RETAIL-Produse de tip credit

• 1.1 Credite ipotecare/imobiliare

• 1.2 Credite de consum

• 1.3 Pachete de produse ce include si o


componenta de creditare

Produse si servicii bancare pag. 70


II.1 RETAIL- Produse de tip credit
1.1 Credite ipotecare/imobiliare –
Caracteristici (I)
• Beneficiari: persoane fizice rezidente sau
nerezidente care au vârsta de cel puţin 18 ani

• Destinaţia:
-cumpărarea sau construirea de imobile
-cumpărarea de terenuri aflate în intravilan
-amenajări/modernizări/viabilizări/reparaţii de
locuinţe

• Moneda: RON, EUR, USD, CHF, JPY, etc.


Produse si servicii bancare pag. 71
RETAIL- Produse de tip credit
Credite ipotecare/imobiliare –
Caracteristici (II)
• Suma maximă:
– maxim 75% din valoarea imobilului/terenului ce
urmează a fi achiziţionat sau
– maxim 75% din valoarea devizului estimativ al
construcţiei/amenajărilor/modernizărilor/viabiliz
ărilor/reparaţiilor de locuinţe, precum si
– în funcţie de capacitatea de rambursare a
solicitantului şi a familiei acestuia, dacă este
cazul şi
– de garanţiile constituite

Produse si servicii bancare pag. 72


RETAIL- Produse de tip credit
Credite ipotecare/imobiliare –
Caracteristici (III)
• Termen maxim acordare: 30 ani (si peste)
• Avans: minim 25% din valoarea bunului
• Confirmarea existenţei avansului poate fi făcută
astfel:
se depune suma în numerar sau prin virament în
contul curent al solicitantului
se prezintă documente care atestă efectuarea
plăţii avansului către vânzătorul bunului
se prezintă documente care atestă cumpărarea de
materiale necesare realizării lucrărilor de
amenajare, modernizare efectuare de reparaţii
Produse si servicii bancare pag. 73
RETAIL- Produse de tip credit
Credite ipotecare/imobiliare –
Caracteristici (IV)
• Dobânda: dobânda se stabileşte în funcţie
de termenul convenit cu clientul pentru
rambursarea creditului
• solicitantul poate opta pentru plata unui
nivel de dobandă:
– fix
– variabil (nivel indicativ sau stabilit de banca)
– revizuibil la un interval de timp (nivel indicativ)
– mix intre variantele precedente
Produse si servicii bancare pag. 74
RETAIL- Produse de tip credit
Credite ipotecare/imobiliare –
Caracteristici (V)
• Perioada de graţie: maxim 12 luni,in
general, în cadrul termenului de rambursare
• În perioada de graţie împrumutatul achită in
general numai comisioanele aferente
(exista excepţii-comisionul de administrare)
• Dobânda se calculează lunar la soldul
creditului şi se capitalizează la sfârşitul
perioadei de graţie, fiind inclusă în valoarea
creditului
Produse si servicii bancare pag. 75
RETAIL- Produse de tip credit
Credite ipotecare/imobiliare –
Caracteristici (VI)
• Garanţii:
ipotecă de rang I asupra imobilului cumpărat din
credit sau alt imobil (proprietatea solicitantului/
terţ). În cazul construirii, creditul se garantează cu
garanţii imobiliare aparţinând solicitantului/terţ
asigurarea bunurilor imobiliare care constituie
garanţia creditului şi cesionarea poliţei de
asigurare în favoarea băncii
asigurare de viaţă pentru persoanele care au
calitatea de împrumutat (maxim 65 ani)
Produse si servicii bancare pag. 76
RETAIL- Produse de tip credit
Credite ipotecare/imobiliare –
Caracteristici (VII)
• Capacitatea de rambursare se determină pe baza
veniturilor certe nete lunare realizate de către
solicitant/coplătitori,din salarii,pensii venituri provenite
din contracte de închiriere, dividende, venituri realizate
în străinătate sau din alte surse
• Evaluarea bonităţii: angajamentele totale de plată
lunare ale solicitantului şi ale familiei acestuia,
decurgând din contractul de credit, precum şi din alte
contracte de aceeaşi natură (ex: alte contracte de
credit, leasing, contracte de cumpărare de bunuri în
rate, indiferent de creditor)
Produse si servicii bancare pag. 77
RETAIL- Produse de tip credit
Credite ipotecare/imobiliare –
Caracteristici (VIII)
• Evaluarea bonităţii (continuare):angajamentele
totale de plată lunare ale solicitantului şi ale familiei
acestuia să reprezinte cel mult 40% din veniturile
nete lunare ale solicitantului/familiei
• În plus faţă de această condiţie, la acordarea
creditelor, angajamentele de plată lunare decurgând
din credite pentru investiţii imobiliare, precum şi din
alte contracte de natura creditului pentru investiţii
imobiliare, indiferent de creditor, nu vor depăşi 35%
din veniturile nete ale solicitantului/familiei acestuia.
Produse si servicii bancare pag. 78
RETAIL- Produse de tip credit
Credite ipotecare/imobiliare –
Caracteristici (IX)
• Forma de decontare este viramentul în contul:
vânzătorului locuinţei sau al terenului
societăţii de construcţii, care va executa lucrarea
(eşalonat în funcţie de graficul de executare a
lucrărilor)
împrumutatului, în cazul efectuării lucrărilor în
regie proprie

Produse si servicii bancare pag. 79


RETAIL- Produse de tip credit
Credite ipotecare/imobiliare –
Caracteristici (X)
• Modalităţi de rambursare a creditului:
la orice sediu al bancii, în numerar
virament in contul curent în lei/valută
prin internet, din contul curent în lei/valută, utilizând
serviciul e–banking
la ATM din reţeaua bancii, din contul de card de
debit
prin mobile banking
prin retele mobile de consilieri vanzari/parteneriate
Produse si servicii bancare pag. 80
RETAIL- Produse de tip credit
Credite ipotecare/imobiliare –
Caracteristici (XI)
• Principalele costuri:
Comision întocmire şi analiză documentaţie (de catre
forte de vanzare interne/externe)
Comision acordare credit (flat - perceput o singură dată
la acordarea creditului)
Comision administrare (încasat şi calculat lunar la
valoarea creditului acordat/la sold)
Prima de asigurare pentru asigurarea imobilului care
constituie garanţia creditului
Comision rambursare anticipată
Produse si servicii bancare pag. 81
RETAIL- Produse de tip credit
Credite ipotecare/imobiliare –
Caracteristici (XII)
• Principale documente necesare:
Cerere de credit si adeverinta salariu (formular tip)
Certificat de căsătorie/hotărâre de divorţ(eventual)
 Cartea de muncă /contractul individual de muncă
Talon de pensie/decizie de pensionare
BI/CI pentru solicitant/ coplătitor(i)
 Documente necesare pentru justificarea veniturilor
realizate din alte surse, după caz
 Actul de proprietate al imobilului/ documentaţia cadastrală

Produse si servicii bancare pag. 82


RETAIL- Produse de tip credit
Credite ipotecare/imobiliare –
Caracteristici (XIII)
• Avantaje:
Finanţarea oricărui proiect de investiţii imobiliare
 Posibilitatea Refinanţării creditelor angajate la alte
bănci, inclusiv suplimentarea acestora
Acordarea creditului fără garanţi
Acordarea, la cerere, a unei perioade de graţie
Efort financiar redus prin perioada mare de creditare
Accesul la sume mai mari prin luarea în calcul atât a
veniturilor solicitantului cât şi ale familiei sale
Produse si servicii bancare pag. 83
II.1 RETAIL- Produse de tip credit
1.2 Credite de consum – Caracteristici (I)
• Credit de trezorerie nenominalizat, în lei/valută
• Beneficiari: persoane fizice care îndeplinesc condiţiile
de eligibilitate solicitate
• Destinaţia: se acordă pentru satisfacerea nevoilor
personale ale împrumutatului
• Moneda de acordare: RON, EUR, USD, CHF, JPY,
etc.
• Suma maximă: 10.000 EUR (sau echivalent alte
valute) – in general, mai mica decat cea aferenta
creditului ipotecar/imobiliar
Produse si servicii bancare pag. 84
RETAIL- Produse de tip credit
Credite de consum – Caracteristici (II)

• Termen maxim: 10 ani, in general inferior celui


ipotecar/imobiliar
• Avans: nu este necesar
• Dobânda: se stabileşte în funcţie de termenul
convenit cu clientul pentru rambursarea creditului
• Solicitantul poate opta pentru plata unui nivel de
dobândă
– fix, variabil, revizuibil la un anumit interval sau
– mix intre variantele precedente

Produse si servicii bancare pag. 85


RETAIL- Produse de tip credit
Credite de consum – Caracteristici (III)
• Garanţii:
certificat de asigurare (asigurare de viaţă)
garant
• Capacitatea de rambursare se determină pe baza
veniturilor certe nete lunare realizate din salarii, pensii,
venituri provenite din contracte de închiriere,
dividende, venituri realizate de către solicitant/
coplătitori,din activităţi independente, din depozite şi
dobânzi bonificate la aceste depozite sau orice alte
surse de venit dovedite prin documente legale.
Produse si servicii bancare pag. 86
RETAIL- Produse de tip credit
Credite de consum – Caracteristici (IV)
• Garanţii:
certificat de asigurare (asigurare de viaţă)
garant
• Capacitatea de rambursare se determină pe baza
veniturilor certe nete lunare realizate din salarii, pensii,
venituri provenite din contracte de închiriere,
dividende, venituri realizate de către solicitant/
coplătitori,din activităţi independente, din depozite şi
dobânzi bonificate la aceste depozite sau orice alte
surse de venit dovedite prin documente legale.
Produse si servicii bancare pag. 87
RETAIL- Produse de tip credit
Credite de consum – Caracteristici (V)
• Evaluarea bonităţii solicitantului -angajamentele
totale de plată lunare ale solicitantului/familiei
acestuia, decurgând din contractul de credit şi din alte
contracte de aceeaşi natură(ex: contracte de
credit,leasing,cumpărare de bunuri în rate,indiferent
de creditor) să reprezinte cel mult 40% din veniturile
nete lunare ale solicitantului/ familiei sale
• În plus, la acordarea creditelor, angajamentele de
plată lunare decurgând din credite de consum,
precum şi din alte contracte de natura creditului de
consum, indiferent de creditor, nu vor depăşi 30% din
veniturile nete ale solicitantului/ familiei acestuia.
Produse si servicii bancare pag. 88
RETAIL- Produse de tip credit
Credite de consum – Caracteristici (VI)

• Modalităţi de angajare a creditului: sumele se pun


la dispoziţia clientului prin cont separat de împrumut
• Plăţile se efectuează prin alimentarea din contul
separat de împrumut a contului curent, de unde se pot
efectua plăţi către terţi, dispuse prin ordine de plată
sau ridicări de numerar
• Plafonul de credit poate fi pus la dispoziţia clienţilor si
prin cont de card de debit

Produse si servicii bancare pag. 89


RETAIL- Produse de tip credit
Credite de consum – Caracteristici (VII)
• Modalităţi de rambursare a creditului:
la orice sediu al bancii, în numerar
virament in contul curent în lei/valută
prin internet, din contul curent în lei/valută, utilizând
serviciul e–banking
la ATM din reţeaua bancii, din contul de card de
debit
prin mobile banking
prin retele mobile de consilieri vanzari/parteneriate

Produse si servicii bancare pag. 90


RETAIL- Produse de tip credit
Credite de consum – Caracteristici (VIII)
• Principalele costuri:
Comision întocmire şi analiză documentaţie (de catre
forte de vanzare interne/externe)
Comision acordare credit (flat - perceput o singură dată
la acordarea creditului)
Comision administrare (încasat şi calculat lunar la
valoarea creditului acordat/la sold)
Prima de asigurare pentru asigurarea imobilului care
constituie garanţia creditului
Comision rambursare anticipată
Produse si servicii bancare pag. 91
RETAIL- Produse de tip credit
Credite de consum – Caracteristici (IX)
• Principale documente necesare:
Cerere de credit si adeverinta salariu (formular tip)
Certificat de căsătorie sau hotărâre de divorţ, dacă
este cazul (copie)
 Cartea de muncă /contractul individual de muncă
Talon de pensie sau decizie de pensionare
BI/CI pentru solicitant/ coplătitor(i)
 Documente necesare pentru justificarea veniturilor
realizate din alte surse, după caz

Produse si servicii bancare pag. 92


RETAIL- Produse de tip credit
Credite de consum – Caracteristici (X)
• Avantaje:
Finanţarea oricărui proiect personal, rapid si uşor,
fără a fi necesară justificarea scopului utilizării banilor
Posibilitatea Refinanţării creditelor angajate la alte
bănci, inclusiv suplimentarea acestora
Acordarea creditului fără aport propriu, garanţi sau
ipotecarea unui imobil
Obţinerea preavizării creditului, în termen scurt si
posibilitatea de tragere a acestuia intr-un termen
inferior celui ipotecar/imobiliar
Produse si servicii bancare pag. 93
RETAIL- Produse de tip credit
Credite de consum garantate cu garantii
reale–Diferente fata de credite de consum(I)
• Credit nenominalizat garantat cu garanţii reale
mobiliare/imobiliare, în lei/valută
• Suma maximă: în funcţie de capacitatea de
rambursare şi de garanţiile constituite, dar nu va
putea depăşi valoarea de garanţie a imobilului
(construcţie şi/sau teren) ce urmează a fi admis în
garanţie sau un procent (ex:90%) din valoarea
depozitelor colaterale/certificatelor de depozit etc.
• Termen maxim mai mare: ex: 20 ani

Produse si servicii bancare pag. 94


RETAIL- Produse de tip credit
Credite de consum garantate cu garantii
reale–Diferente fata de credite de consum(II)

• Costuri: in general inferioare fata de creditele de


consum negarantate cu garantii reale
• Principale documente necesare:
Actul de proprietate al imobilului care constituie
garanţia creditului înregistrat la Biroul de Carte
Funciară
Documentaţia cadastrală

Produse si servicii bancare pag. 95


II.1 RETAIL- Produse de tip credit
1.3 Pachete de produse ce includ si
componenta de creditare (I)
• Componentele obligatorii ale pachetului
– Produs de creditare si

– Produs de economisire sau


– Card de debit sau
– Produs/serviciu al grupului bancar din care face
parte banca (asigurare de viata, de locuinta, unitati
de fond mutual, contract de leasing, activitati de
brokeraj, etc)
Produse si servicii bancare pag. 96
RETAIL- Produse de tip credit
Pachete de produse ce includ si
componenta de creditare (II)

• Componentele optionale ale pachetului

– Alt produs de creditare sau


– Alt produs inclus in categoria potentialelor produse
obligatorii

Produse si servicii bancare pag. 97


RETAIL- Produse de tip credit
Pachete de produse ce includ si
componenta de creditare (III)
• Avantaje client:
– oferirea gratuită/cu discount de către bancă/grup
financiar a unor produse obligatorii/optionale din
cadrul pachetului de produse – in functie de
strategia proprie

• Succesul pachetului depinde de modul de


segmentare a clientilor si de identificarea cerintelor
comune segmentului tintit de strategia bancii/grupului
financiar
Produse si servicii bancare pag. 98
II.Produse si servicii bancare
RETAIL

• 1.Produse de tip credit

• 2.Instrumente de economisire

• 3.Produse si servicii asociate

Produse si servicii bancare pag. 99


II.2 RETAIL
- Instrumente de economisire
• 2.1.Conturi curente

• 2.2 Conturi de economii

• 2.3 Depozite la termen

• 2.4 Certificate de depozit


Produse si servicii bancare pag. 100
II.2 RETAIL- Instrumente de economisire
2.1Conturi curente – Caracteristici (I)
• Beneficiari: persoane fizice rezidente sau
nerezidente, cu vârsta de până la 18 ani sau
peste 18 ani
• Moneda: RON, USD, EUR, etc.
• In general nu se solicita o suma minima
• Depuneri/alimentari: oricând prin:
– depunerea de numerar la sediul unităţii bancare
– virament intrabancar/interbancar
– transfer de fonduri din contul de card de debit
– alimentarea de la extern
Produse si servicii bancare pag. 101
RETAIL- Instrumente de economisire
Conturi curente – Caracteristici (II)
• Retrageri: oricând, orice sumă prin:
– numerar
– transfer inrabancar/interbancar
– virament în conturi de card de debit şi/sau
credit ale titularului
– constituirea de depozite la termen
 Împuterniciţi: titularul de cont poate
desemna unul sau mai mulţi împuterniciţi
care pot efectua operaţiuni în cont, în limita
sumelor aferente contului curent
Produse si servicii bancare pag. 102
RETAIL- Instrumente de economisire
Conturi curente – Caracteristici (III)
• Dobânda este in general variabilă şi poate fi
diferenţiată pe tranşe valorice sau se poate
impune o suma minima pentru bonificare
dobanda sau o perioada de detinere a fondurilor
la banca
• Costuri:
-comision de deschidere a contului curent
-comision de mentinere/gestiune a contului curent
-alte costuri precum retragerile de numerar din
contul curent/alimentari/plati ce se pot comisiona
in general
Produse si servicii bancare pag. 103
RETAIL- Instrumente de economisire
Conturi curente – Caracteristici (IV)
• Avantaje:
– acces rapid la sumele din cont fara alte restrictii
de timp
– transfer rapid de sume din contul curent
– alimentarea rapida a contului curent
• Documente necesare:
– BI/CI

Produse si servicii bancare pag. 104


II.2 RETAIL- Instrumente de economisire
2.2 Conturi de economii–Caracteristici (I)
• Beneficiari: persoane fizice rezidente sau
nerezidente, cu vârsta de până la 18 ani sau
peste 18 ani, care deţin suma minimă de
constituire a contului de economii
• Moneda: RON, USD, EUR, etc.
• Depuneri/alimentari: oricând oricând, în sume
minime (impuse de banca/convenite de client)
prin:
– depunerea de numerar la sediul unităţii bancare
– virament intrabancar/interbancar
– transfer de fonduri din contul de card de debit
– alimentarea de la extern
Produse si servicii bancare pag. 105
RETAIL- Instrumente de economisire
Conturi de economii – Caracteristici (II)
• Retrageri: oricând, orice sumă prin:
– numerar
– transfer inrabancar/interbancar
– virament în conturi curente/de card de debit şi/sau
credit ale titularului
– constituirea de depozite la termen
În situaţia în care soldul zilnic al contului de economii
scade sub nivelul soldului minim, se poate proceda la
lichidarea contului de economii
 Împuterniciţi: titularul de cont poate desemna
unul sau mai mulţi împuterniciţi care pot efectua
operaţiuni în cont, în limita sumelor aferente
contului de economii
Produse si servicii bancare pag. 106
RETAIL- Instrumente de economisire
Conturi de economii – Caracteristici (III)
• Dobânda este variabilă şi este diferenţiată pe tranşe
valorice
• Nivelurile de dobândă vor fi bonificate cu condiţia
menţinerii soldului minim obligatoriu o anumita
perioada de la data deschiderii conturilor de economii
• În situaţia în care soldul contului de economii scade sub
nivelul minim stabilit nivelul dobânzii practicate va fi
inferior (in general cel pentru conturi curente), pentru
perioada scursă de la data deschiderii şi până la data
diminuării soldului
• Dobânda la conturile de economii se bonifică lunar (in
general)

Produse si servicii bancare pag. 107


RETAIL- Instrumente de economisire
Conturi de economii – Caracteristici (IV)
• Costuri:
-comision de deschidere a contului de economii(daca e cazul)
-comision de mentinere/gestiune a contului de economii
-alte costuri precum retragerile de numerar din contul de
economii/alimentari/transferuri/plati - ce se pot comisiona in general
• Avantaje:
– acces rapid la sumele din contul de economii fara alte restrictii de
timp
– transfer rapid de sume din contul de economii
– alimentarea rapida
– dobândă atractivă, apropiată de cea a depozitelor la termen
– un plus de valoare pentru cei ce economisesc mai mult, dobânda
fiind diferenţiată pe tranşe valorice
– siguranţa oferită de garantarea de către Fondul de Garantare a
Depozitelor a sumelor economisite
• Documente necesare:
– BI/CI /Convenţie de cont curent pentru persoane fizice, după caz
Produse si servicii bancare pag. 108
II.2 RETAIL- Instrumente de economisire
2.3 Depozite la termen – Caracteristici (I)
• Beneficiari: persoane fizice, cu vârsta minimă de 18 ani
• Moneda: RON, USD, EUR, etc.
• Termene multiple:1 saptamana,1 lună, 2, 3, 6, 9, 12, 18,
24, 36 luni, etc.
• In general se solicita o suma minima de constituire a
depozitului (sau plan de alimentare pentru depozitele cu
acumulare)
• Dobânda: variabilă/fixa/indicativa pe perioada cuprinsă
între momentul achiziţionării şi data scadenţei, etc.
• Se poate opta pentru plata dobânzii:
- lunar/trimestrial/semestrial/ la scadenţă sau
- capitalizarea automată (împuternicind banca să constituie
un nou depozit, pe aceeaşi perioadă de timp, dar la care se
adaugă la suma iniţială şi dobânda cuvenită)
Produse si servicii bancare pag. 109
RETAIL- Instrumente de economisire
Depozite la termen – Caracteristici (II)
• Prelungirea: se poate prelungi automat depozitul
pe acelaşi termen şi cu aceeaşi sumă pentru care
a fost constituit iniţial (dobânda bonificată, în
acest caz, este cea practicata de banca la data
prelungirii depozitului)
• Lichidarea: la scadentă/la cerere; în cazul în care
îşi retrage suma înaintea expirării termenului,
clientul încasează o dobanda inferioara celei la
termen
• Împuterniciţi: titularul de cont poate desemna
unul sau mai mulţi împuterniciţi care să poată
efectua operaţiuni în cont, în limita sumelor
aferente depozitului la termen
Produse si servicii bancare pag. 110
RETAIL- Instrumente de economisire
Depozite la termen – Caracteristici (III)
• Costuri:
-retragere de numerar din depozit se
comisioneaza in general
-la lichidarea depozitelor constituite pe anumite
termene se pot percepe comisioane diferentiate in
functie de strategia fiecarei banci
-alte costuri aferente dobanzilor generate de
depozite (ex: în cazul retragerii de la ATM a
dobânzii virate în contul de card)

Produse si servicii bancare pag. 111


RETAIL- Instrumente de economisire
Depozite la termen – Caracteristici (IV)
• Avantaje:
– posibilitatea de a opta pentru o gamă largă a termenelor pentru
depozite
– posibilitatea virării în contul de card de debit a dobânzii cuvenite
(acces la retragere dobânzii de la orice ATM sau utilizarea pentru
plati)
– nu se percepe comision la alimentarea contului de depozit
– comision diferentiat la lichidarea depozitelor constituite pe anumite
termene/pachete de produse
– pot fi utilizate ca obiect al garanţiei pentru creditele, scrisorile de
garanţie bancară
– sunt garantate de Fondul de Garantare a Depozitelor în Sistem
Bancar în limita unui plafon stabilit de către acesta
• Documente necesare:
– BI/CI /Convenţie de cont curent/depozit pentru persoane fizice, după
caz

Produse si servicii bancare pag. 112


II.2 RETAIL- Instrumente de economisire
2.4 Certificate de depozit (cu discont) –
Caracteristici (I)
• Beneficiari: persoane fizice
• Moneda: RON, USD, EUR, etc.
• Termene multiple:1 saptamana,1 lună, 2, 3, 6, 9, 12, 18,
24, 36 luni, etc.(in functie de momentul achizitiei)
• In general se solicita o suma minima de achizitionare a
certificatelor de depozit (cu discont)
• Prin discont se poate intelege diferenta intre valoarea
nominala a certificatului de depozit si pretul platit de client
la achizitionare (dobanda finala)
• Dobânda: fixa (in general) pe perioada cuprinsă între
momentul achiziţionării şi data scadenţei, etc.(dupa data
scadentei poate fi redusa la nivelul dobanzii de cont curent)

Produse si servicii bancare pag. 113


RETAIL- Instrumente de economisire
Certificate de depozit (cu discont) –
Caracteristici (II)
• Prelungirea: in general nu se poate prelungi
automat certificatul de depozit (cu discont) pe
acelaşi termen şi cu aceeaşi sumă pentru care a
fost constituit iniţial
• Lichidarea: la scadentă/la cerere; în cazul în care
clinetul îşi retrage suma înaintea expirării
termenului, se poate încasa o dobanda inferioara
celei la termen dar superioara celei de cont curent
• Împuterniciţi: titularul de certificat poate
desemna (in general) unul sau mai mulţi
împuterniciţi care să poată dispune de certificate
în limita sumelor aferente (pretul de rascumparare
oferit de banca)
Produse si servicii bancare pag. 114
RETAIL- Instrumente de economisire
Certificate de depozit (cu discont) –
Caracteristici (III)
• Costuri:
-retragere de numerar din certificate se
poate comisiona (in general)
-nu se percepe comision la
achiziţionarea/rascumpararea certificatelor
de depozit cu discount (in general)

Produse si servicii bancare pag. 115


RETAIL- Instrumente de economisire
Certificate de depozit (cu discont) –
Caracteristici (IV)
• Avantaje:
– Comisioane diferentiate la vânzarea/răscumpărarea certificatelor fata
de depozitele la termen
– poate fi cumpărat/răscumpărat oricând, la valoarea cotaţiei din ziua
respectivă oferita de banca
– banca bonifica o dobândă fixă corespunzătoare perioadei de la
cumpărare şi pâna la data scadenţei
– certificatul de depozit cu discount este acceptat drept garanţie (pentru
creditele sau scrisorile de garanţie bancară solicitate la bancă,
precum şi pentru instrumentele derivate -forward pe cursul de schimb)
– sunt garantate de Fondul de Garantare a Depozitelor în Sistem
Bancar în limita unui plafon stabilit de către acesta
– oferă siguranţa şi confidenţialitatea economiilor clientului prin
utilizarea parolei (dupa caz)
• Documente necesare:
– BI/CI /Convenţie de cont curent/depozit/certificat de depozit (cu
discont), după caz
Produse si servicii bancare pag. 116
II.Produse si servicii bancare
RETAIL

• 1.Produse de tip credit

• 2.Instrumente de economisire

• 3.Produse si servicii asociate

Produse si servicii bancare pag. 117


II.3 RETAIL-
Produse si servicii asociate
• 3.1 Carduri de debit/credit
• 3.2 Mobile Banking
• 3.3 Internet Banking
• 3.4 e-Commerce
• 3.5 Direct Debit
• 3.6 Standing Order
• 3.7 Transferuri rapide
• 3.8 Plati facturi prin ATM
• 3.9 Casete de valori
• 3.10 Cecuri de calatorie
Produse si servicii bancare pag. 118
II.RETAIL-Produse si servicii asociate
3.1 Carduri de debit (I)
• Card de debit - toate tranzacţiile se efectuează
în limita disponibilului din contul de card
• Emis în: RON, EUR, USD
• Destinat: persoanelor fizice/juridice
• Cardul poate fi utilizat:
-Romania/străinătate,
- în mediu electronic (terminale POS şi/sau
ATM)/ internet / manual (imprintere)
-oriunde este afişată sigla institutiei sub care a
fost emis (ex: VISA/MasterCard/Maestro etc.)
• Atunci când cardul este utilizat în străinătate,
conversia valutară se face automat de către
sistemul de autorizare daca valuta contului de
card e diferita de cea platita
Produse si servicii bancare pag. 119
RETAIL- Produse si servicii asociate
Carduri de debit (II)
• Cardul poate fi utilizat pentru:
-plata de mărfuri şi servicii la comercianţii acceptanţi de
carduri;
-ridicarea de numerar de la ATM-uri şi de la ghişeele băncilor
care acceptă carduri;
-plata, prin ATM-uri, a facturilor curente de utilităţi/servicii
(electricitate, apă, gaze, salubritate, telefonie fixă şi mobilă,
TV cablu etc.), în funcţie de convenţiile care se încheie cu
societăţile furnizoare de utilităţi/servicii;
-transferuri de fonduri, prin ATM-uri, din conturile de card în
conturile curente, ca şi rambursarea ratelor pentru credite
(inclusiv pentru cardurile de credit);
-transferuri de fonduri din contul de card de debit în contul de
economii prin serviciul oferit de banca la ATM;
-reîncărcarea cartelelor de telefon mobil (ex:Vodafone) de la
ATM-uri
-accesarea serviciului Mobile Banking
Produse si servicii bancare pag. 120
RETAIL- Produse si servicii asociate
Carduri de debit (III)
• Cardul de debit poate avea si functie de
credit (descoperit de cont):
- În cazul virării salariului lunar în contul
asociat cardului, banca acordă un credit în
limita unui plafon (ex: cuprins între 75%
din salariul net şi maxim 6 salarii nete).
- Plafonul se acordă în baza protocolului
încheiat de bancă cu angajatorul/angajatul
- Creditul este nenominalizat (asimilat cu cel
de consum)
Produse si servicii bancare pag. 121
RETAIL- Produse si servicii asociate
Carduri de debit (IV)-Conditii
0
comision emitere iniţială card/ deschidere cont card/ reînnoire card

comision emitere ulterioară pentru card pierdut, furat, deteriorat, demagnetizat 0

comision administrare anuală a contului de card 6 lei

comision închidere cont de card/ comision pentru regenerare PIN 0

suma minimă necesară pentru deschiderea contului de card - standard 5 lei

suma minimă necesară pentru deschiderea contului de card - salarii 0


suma minimă ce trebuie menţinută în contul de card 4,90 lei
comision pentru achiziţionarea de bunuri şi servicii/ alimentare cont card 0
comision eliberare numerar în ţară:a) la ATM-urile din reţeaua bancii 0,2% min. 0,20 lei/operaţiune

comision eliberare numerar în ţară:b) la ghişeele bancii 0,5%


comision eliberare numerar în ţară:c) în reţeaua altor bănci 0,5% + 2,50 lei
eliberare numerar in regim de urgenta pt salariatii de la institutiile bugetare 0

comision eliberare numerar în străinătate 1,75%, min echiv. în lei a 5 USD


comision alimentare cont card prin transfer interbancar 1 leu/operatiune/cont
comision contestare nejustificata a unei tranzactii 5 lei/tranzactie
- efectuata in tara 10 USD echiv lei/tranzactie
- efectuata in strainatate
comision pentru ridicarea indemnizaţiei pentru creşterea copilului din conturi de card din 0
reţeaua ATM (indiferent de sursa alimentărilor)
comision de conversie valutară la tranzacţiile efectuate în altă monedă faţă de cea a 2% din valoarea tranzacţiei
contului de card
comision interogare sold la ATM bancii 0,20 lei/operaţiune

comision serviciul Plăţi facturi la ATM 0


suma maximă de retragere numerar/zi:a) în ţară 3.000 lei; maximum 10 tranzacţii/zi

suma maximă de retragere numerar/zi:b) în străinătate 500 USD


RETAIL- Produse si servicii asociate
Carduri de debit (V)
• Avantajele pe care le oferă cardul de debit:
-se alimentează usor într-o valuta si se poate utiliza in Romania şi în
străinătate, în orice valută;
-accesul 24 de ore din 24 la orice ATM din ţară şi din străinătate pentru
obţinerea de numerar (in anumite limite);
-eliminarea riscurilor pe care le presupune deţinerea numerarului;
-virarea în contul de card a dobânzii cuvenite pentru depozitele, la termen
sau la vedere;
-părinţii pot solicita emiterea de carduri suplimentare pentru copiii cu
vârste între 14-18 ani;
-garantarea disponibilităţilor din contul de card prin Fondul de Garantare a
Depozitelor, în limita nivelului stabilit periodic de către acesta;
-accesul la sume de bani suplimentare prin descoperitul de cont;
-informaţii şi îndrumări oferite de către Serviciul Asistenţă deţinători de
carduri;
-obţinerea extraselor de cont pentru conturile în lei şi valută şi pentru
cardurile de debit
-achitarea ratelor la cardurile de credit si a altor facturi

Produse si servicii bancare pag. 123


RETAIL- Produse si servicii asociate
Carduri de credit (I)
• Card de credit destinat persoanelor
fizice/juridice care fac dovada că au
capacitatea de a rambursa atât sumele
utilizate din linia de credit cât şi cheltuieli
generate de utilizarea cardului
(comisioane, dobânzi etc)
• Poate fi folosit pe teritoriul României şi în
străinătate, în mediu electronic (terminale
POS şi/sau ATM) şi manual (imprintere),
oriunde este afişata sigla institutiei
emitente
Produse si servicii bancare pag. 124
RETAIL- Produse si servicii asociate
Carduri de credit (II)
• Cardul poate fi utilizat pentru:
-plata de mărfuri şi servicii la comercianţii
acceptanţi de carduri
-ridicarea de numerar de la ATM-uri şi de la
ghişeele băncilor care acceptă carduri
-plata prin ATM-uri a facturilor curente de
utilităţi/servicii (electricitate, apă, gaze,
salubritate, telefonie fixă şi mobilă, TV cablu
etc.), în funcţie de convenţiile care se încheie cu
societăţile furnizoare de utilităţi/servicii
-reîncărcarea cartelelor de telefon mobil (ex:
Vodafone) de la ATM-uri
Produse si servicii bancare pag. 125
RETAIL- Produse si servicii asociate
Carduri de credit (III)
• Documente necesare:
-contract de credit (cuprinde cerere privind
emiterea şi acordarea/ majorarea/diminuarea
plafonului, declaraţie pe proprie răspundere,
acord CRB, acord Biroul de Credite)
-copie după actul de identitate (BI/CI)
-documente care atestă realizarea de venituri de
către solicitant şi/sau de către soţ/soţie
(adeverinţă de salariu, copie după carte de
muncă; din pensii; din cedarea folosinţei
bunurilor; din dividende; din depozite şi dobânzi
bonificate; alte surse)

Produse si servicii bancare pag. 126


RETAIL- Produse si servicii asociate
Carduri de credit (IV)
• Modalităţi de rambursare a creditului
prin:
-depuneri de numerar la orice unitate
teritorială a bancii
-transfer bancar
-debitarea directă a contului aferent unui
card de debit
-serviciul de plata prin intermediul ATM

Produse si servicii bancare pag. 127


RETAIL- Produse si servicii asociate
Carduri de credit-Conditii (V)
Principalele condiţii de emitere şi utilizare ale cardului de credit (*): 12,50 lei
comision emitere iniţială card

comision reînnoire card 12,50 lei

comision deschidere cont card 2,5 lei

comision emitere ulterioară pentru card pierdut, furat, deteriorat,demagnetizat 0


comision de mentenanţă anuală a contului de card 12,50 lei / card/an
comision închidere cont de card/ achiziţionarea de bunuri şi servicii 0
comision pentru regenerare PIN/ comision alimentare cont card 0

comision eliberare numerar:

a) la ATM-urile din reţeaua bancii 1%


b) la ghişeele bancii 1%
c) în reţeaua altor bănci 1%
d) în străinătate 1%

suma maximă de retragere numerar la ATM bancii/zi maxim 20 tranzacţii/zi, maxim 6.000 RON/zi

comision conversie valutara pentru tranzactiile efectuate in alta moneda fata de cea a contului de card 2%
(**)
comision interogare sold la ATM 0,20 lei / operaţiune
comision serviciul Plăţi facturi prin ATM/ eliberare extras de cont lunar/la cerere 0

data extrasului ultima zi lucrătoare a lunii


data scadenţei 20 zile de la data extrasului

suma minimă de plată 100% dobanzi + 100% comisioane

comision nerambursare suma minima lunara (din a 21-a zi de la data extrasului, flat, la suma ramasa 5%
neachitata din suma minima de plata)
comision verificare baza de date Biroul de Credit 5 lei
RETAIL- Produse si servicii asociate
Carduri de credit (VI)
• Avantajele pe care le oferă cardul de credit:
-achiziţionarea de bunuri şi servicii, fără a dispune de numerar, de la orice
comerciant din ţară şi străinătate ce are afişată sigla cardului
-perioadă de graţie de dobândă (ex: maximum 50 zile pentru tranzacţiile
efectuate la orice comerciant-deţinătorul de card de credit are facilitatea
de a nu plăti, pe toată durata lunii în care se fac tranzacţiile la
comercianţi plus următoarele 20 de zile din luna calendaristică
următoare, dobânda aferentă sumelor utilizate din credit în luna
respectivă pentru tranzacţii de plăţi; perioada de graţie se acordă numai
dacă deţinătorul rambursează datoria totală faţă de bancă - soldul nou
din extrasul de cont aferent lunii în care s-au efectuat tranzacţiile la
comercianţi - până la data scadenţei, care este de 20 zile de la data
emiterii extrasului, acesta emiţându-se în ultima zi lucrătoare a lunii)
-acces la servicii conexe ce asigură o economie de timp şi confort (Plăţi
facturi la ATM, Reîncărcare cartele telefon mobil)
-perioada mare de acordare a liniei de credit (ex:5 ani) cu posibilitatea
prelungirii automate dacă sunt respectate condiţiile din contract
-suma minimă de plată lunar formată din 100% dobânzi plus 100%
comisioane trebuie achitată în termen de 20 zile de la data extrasului
• accesul 24 de ore din 24 la orice ATM din ţară şi străinătate
Produse si servicii bancare pag. 129
II.RETAIL- Produse si servicii asociate
3.2 Mobile Banking (I)
• Destinat clientilor persoane fizice si juridice
posesori de carduri de debit in lei si valuta si
utilizatori de telefonie mobila in una dintre
retelele compatibile
• Serviciile puse la dispozitia clientilor sunt de
tip:
-SMS + browsing : se adreseaza utilizatorilor de
telefonie mobila care au microbrowser incorporat
in telefon
-SMS: se adreseaza utilizatorilor de telefonie
mobila care nu au microbrowser incorporat in
telefon
Produse si servicii bancare pag. 130
RETAIL- Produse si servicii asociate
Mobile Banking (II)
• Serviciul permite:
-vizualizarea soldului contului de card de debit in lei si valuta
-vizualizarea listei ultimelor 5 tranzactii, prin solicitarea unui mini
extras de cont
-transferul de fonduri intre conturile de card de debit in lei si
valuta ale aceluiasi utilizator (de ex: se pot transfera fonduri
dintr-un cont de card de lei, intr-un cont de card in valuta, la
cursul BNR din ziua respectiva si invers)
-solicitarea unui extras de cont letric, care va fi transmis prin
posta
-blocarea contului de card in cazul pierderii cardului sau daca
acesta a fost furat
-primirea de informatii on-line despre tranzactiile efectuate din
conturile de card, la ATM si POS indiferent de valoarea
tranzactiei
-primirea de informatii on-line despre tranzactiile efectuate din
conturile de card, la ATM si POS pentru sume mai mari
de....../ mai mici de... (alerte cu limita de suma)
Produse si servicii bancare pag. 131
RETAIL- Produse si servicii asociate
Mobile Banking (III)
• Serviciul Mobile Banking poate fi accesat in doua moduri, in
functie de performantele telefonului mobil, astfel:
– Prin simpla transmitere/primire de SMS la un numar de
telefon prestabilit in functie de retea
– Prin protocolul WAP respectiv protocolul 3G, pentru
abonatii retelelor care utilizeaza aparatele de telefon mobil
dotate cu microbrowser. In acest caz, serviciul Mobile
Banking poate furniza in plus, fata de serviciile mentionate
mai sus, informatii (sub forma de pagini HTML) despre:
-reteaua de ATM-uri si unitati a bancii
-cursul valutar din ziua curenta sau pe o anumita
perioada
-informatii despre tipurile de card
-dobanzile practicate de catre banca la depozitele in lei si
valuta
-campaniile de promovare derulate de banca
-numerele de telefon pentru informatii
Produse si servicii bancare pag. 132
RETAIL- Produse si servicii asociate
Mobile Banking (IV)
• Costuri:
-Comision pentru mesaj SMS de raspuns primit la mesajul
de comanda initiat de client sau in urma setarii alertelor
-Abonament lunar, numai pentru utilizatorii serviciului
Mobile Banking SMS + Browsing

• Documente:
-Titularul de cont de card incheie conventie pentru prestari
servicii bancare prin intermediul telefoniei mobile
(Mobile Banking), si o cerere pentru servicii Mobile
Banking SMS / SMS+Browsing

Produse si servicii bancare pag. 133


RETAIL- Produse si servicii asociate
Mobile Banking (V)

• Avantaje:
-confort si economie de timp prin folosirea
telefonului mobil pentru a intra in legatura cu
banca; in cazul clientilor anumitor retele aceasta
se poate face si din strainatate
-accesul la informatii asupra contului de card si a
tranzactiilor efectuate la ATM si/sau POS
-siguranta si confidentialitatea operatiunilor
-informatii financiar-bancare on-line

Produse si servicii bancare pag. 134


II.RETAIL- Produse si servicii asociate
3.3 Internet Banking (I)
• Se adresează clienţilor persoane fizice
care au cel puţin un cont curent în lei
deschis la una din untitatile bancii

• Oferă posibilitatea efectuării confortabile şi


în maximă siguranţă a operaţiunilor
bancare în lei şi valută, de la orice
calculator conectat la Internet

Produse si servicii bancare pag. 135


RETAIL- Produse si servicii asociate
Internet Banking (II)
• Permite realizarea următoarelor operaţiuni:
-plăţi în lei şi în valută, din contul curent, în sistem intra şi interbancar
-achitarea facturilor şi impozitelor
-alimentarea conturilor de card de debit, precum şi a conturilor de economii,
din conturile curente în lei sau în valută
-vizualizarea extraselor conturilor/subconturilor curente în lei şi în valută,
existând inclusiv posibilitatea salvării acestora pe calculatorul personal
-constituirea şi lichidarea depozitelor la termen în lei şi în valută
-cumpărarea-răscumpărarea certificatelor de depozit cu discount
-efectuarea de rambursări ale ratelor de credit, în lei şi în valută, din contul
curent, precum şi ale sumei minime lunare de plată pentru cardurile de
credit
-schimb valutar
-accesul la informaţii financiar-bancare, cum ar fi: ratele de schimb şi
dobânzile practicate la depozite, ratele de schimb ale BNR, informaţii
despre Piaţa valutară internă şi Piaţa internaţională de capital etc.
-în plus,se poate cunoaste în orice moment situaţia exactă a conturilor
bancare şi a celor aferente cardurilor de debit
Produse si servicii bancare pag. 136
RETAIL- Produse si servicii asociate
Internet Banking (III)
• Documente:
-convenţie privind efectuarea de operaţiuni prin
Internet Banking

• Costuri
– taxa anuală de mentenanţă
– pentru operaţiunile realizate prin serviciul
Internet Banking se pot percepe aceleaşi
comisioane ca şi pentru operaţiunile realizate
la ghişee (in functie de strategia bancii)

Produse si servicii bancare pag. 137


RETAIL- Produse si servicii asociate
Internet Banking (IV)
• Avantaje:
-flexibilitate, serviciul fiind accesibil 24 de ore pe
zi, procesarea operaţiunilor realizându-se în
cadrul programului bancar(in general)
-mobilitate, serviciul putând fi accesat din ţară sau
din străinătate, de la orice calculator conectat la
Internet
-comoditate prin administrarea de la distanţă a
conturilor
-rapiditate în transferul sumelor
-siguranţa şi confidenţialitatea tranzacţiilor
-economie de timp şi eliminarea stresului
provocat de deplasarea la banca/coada ghisee
Produse si servicii bancare pag. 138
II.RETAIL- Produse si servicii asociate
3.4 e-commerce (I)
• Asigura posibilitatea de a se achizitiona
bunuri/servicii de la magazinele virtuale
prin intermediul unui CARD
• Cardurile internationale pot fi folosite
pentru a plati pe site-uri internationale
si locale (ex: Visa, MasterCard, etc.)
• Cardurile cu utilizare doar in România
pot fi folosite pentru a plati pe site-urile
românesti ale comerciantilor virtuali
(ex: Visa Classic in RON, MasterCard
Classic in RON, etc.)
Produse si servicii bancare pag. 139
RETAIL- Produse si servicii asociate
e-commerce (II)
• pe Internet exista magazine virtuale care
ofera cumparatorilor grade de siguranta
diferite

• asigurarea unei cât mai bune protectii a


acestora se pot oferi mai multe optiuni cu
grade diferite de securitate

Produse si servicii bancare pag. 140


RETAIL- Produse si servicii asociate
e-commerce (III)
1. Pentru achizitionarea de bunuri/servicii de pe
Internet si clientul nu este preocupat de riscul
expunerii cardurilor la eventuale fraude
acesta poate solicita inscrierea intr-o baza de
date speciala. Astfel, ori de câte ori va dori sa
tranzactioneze pe orice site de Internet,
sistemul de carduri va transmite cererea
clientului spre autorizare deoarece va
constata ca optiunea acestuia se gaseste in
aceasta baza de date speciala.

Produse si servicii bancare pag. 141


RETAIL- Produse si servicii asociate
e-commerce (IV)
2. Daca se doreste sa se apeleze la magazine virtuale care
asigura un anumit grad de securitate (ex.: SSL, TLS) si
afiseaza un simbol de forma unui lacat pe bara de jos a
ecranului la momentul cumpararii, tranzactiile vor fi
autorizate fara a fi nevoie ca ace client sa avizeze inainte
banca despre intentiile pe care le are. Sistemul de
carduri detecteaza faptul ca site-ul este securizat, cardul
clientului nu este expus fraudei prin captarea informatiilor
in timpul tranzactiei si aceasta este autorizata in limita
sumei din contul clientului. Aceasta modalitate nu
elimina riscul aparitiei unor tranzactii fictive
(au fost generate de fraudatori care folosesc programe
de generare a unor numere de card si apoi le folosesc
pe diferite site-uri pe care lanseaza zeci de tranzactii).

Produse si servicii bancare pag. 142


RETAIL- Produse si servicii asociate
e-commerce (V)
3. Pentru eliminarea riscurilor clientul poate
apela la serviciu 3-D Secure, pus la dispozitie de
banca impreuna cu Visa International si
MasterCard. Acesta inglobeaza concepte si
tehnologii hard/soft de ultima ora care concura la
asigurarea unui grad inalt de securitate
tranzactiilor pe Internet. Standardul international
3-D Secure care sta la baza noului serviciu este
implementat sub brand-urile Verified by Visa si
MasterCard Secure Code si impune
autentificarea prin metode specifice a tuturor
participantilor intr-o tranzactie pe Internet,
inainte de lansarea cererii de autorizare a sumei
de plata catre banca clientului.
Produse si servicii bancare pag. 143
RETAIL- Produse si servicii asociate
e-commerce (VI)
Ce este bine de stiut:
• Exista carduri acceptate numai in mediu virtual,
pe orice fel de site, nefiind autorizata utilizarea la
comercianti sau la bancomate.
• Cardurile pot avea conturi in echivalent alta
valuta decat in moneda nationala sau in cea in
care se efectueaza plata;
• Se pot transfera sumele intre conturile de
carduri;
• Utilizarea cardului virtual este o metoda comoda,
ieftina si destul de sigura de a cumpara bunuri
si servicii pe Internet.
Produse si servicii bancare pag. 144
RETAIL- Produse si servicii asociate
e-commerce
Ce este bine de stiut:
(VII)
• Nu uitati ca autorizarea platii cumparaturilor se face automat in
limita sumelor din cont
• Nu uitati ca acceptarea cardului dvs. la plata pe web este decisa in
primul rând de vânzator, posesor al magazinului virtual, si nu de
banca. Exista site-uri care nu accepta la plata orice fel de card,
dupa cum exista si cazuri in care vânzatorul declina tranzactia sau
cere informatii suplimentare daca are unele suspiciuni cu privire la
autenticitatea platitorului
• Incercati sa va faceti cumparaturile numai de la magazine virtuale
securizate, ale unor comercianti cunoscuti pentru reputatia buna pe
care o au si care asigura confidentialitatea informatiilor
• Nu lasati cardul dvs. la indemâna nici unei alte persoane
Alegeti site-uri care va solicita sa introduceti, printre informatiile de
plata, si asa numita “Check value” sau “Verification value”. Aceasta
se gaseste pe spatele cardului, este un numar din trei cifre si
constituie un mijloc in plus de a autentifica cumparatorul
• Notati-va adresa reala si de Internet a comerciantului, orice alte
detalii de contact si retineti confirmarea vânzarii
Produse si servicii bancare pag. 145
II.RETAIL- Produse si servicii asociate
3.5 Direct Debit (I)
• Modalitatea de plata a unei sume de bani,
convenite intre platitor si beneficiar, pentru
achitarea contravalorii unor servicii/
produse/rate, cu caracter de repetabilitate, la
initiativa beneficiarului (prestatorul de
servicii/furnizorul de utilitati)
• Caracteristicile serviciului:
-Serviciul se adresează titularilor de cont curent în
lei, persoane fizice sau persoane juridice, şi permite
efectuarea unor plăţi cu caracter regulat, fără a fi
necesară prezenţa la bancă a platitorului
-Practic, utilizând acest serviciu, clientul are
posibilitatea de a-şi achita facturile de electricitate,
gaze, apă, telefon etc, fără numerar şi fără a fi
nevoie să se deplaseze la bancă.
Produse si servicii bancare pag. 146
RETAIL- Produse si servicii asociate
• Procedura:
Direct Debit (II)
1.clientul platitor, încheie la unitatea teritoriala a bancii la care are deschis
contul curent Contractul de Mandat privind plata prin debitarea directa -
DIRECT DEBIT, pentru fiecare beneficiar in parte cu care intră în relaţii
de decontare prin Direct Debit:
-prin semnarea contractului, clientul platitor mandateaza unitatea teritoriala a
bancii să-i debiteze contul în vederea plăţii facturilor emise de către
beneficiar şi totodată se obligă să-şi alimenteze contul, astfel încât la data
scadenţei să existe fonduri suficiente acoperirii valorii facturilor emise de
beneficiari
-clientul plătitor comunică beneficiarului modalitatea în care se va realiza
plata; în vederea efectuării plăţii, beneficiarul va transmite băncii
plătitorului o instrucţiune de debitare directă;
-decontarea cu beneficiarul se efectuează de către bancă prin debitarea
contului clientului plătitor cu suma plăţii şi transferarea acesteia în contul
beneficiarului sumei; această modalitate de plată nu necesită autorizarea
prealabilă de către plătitor a fiecărei instrucţiuni de debitare directă trasă
asupra contului său. Operaţiunea se va evidenţia în extrasul de cont.
2. clientul beneficiar, încheie la unitatea teritoriala a bancii la care are
deschis contul curent Angajamentul privind debitarea directa, in baza
caruia poate transmite instructiuni de debitare directa.
Produse si servicii bancare pag. 147
RETAIL- Produse si servicii asociate
• Costuri:
Direct Debit (III)
– serviciul poate fi gratuit
– pentru platile realizate prin DIRECT DEBIT, in cazul clientului
platitor, se pot percepe aceleaşi comisioane prevazute de
Tarifului de comisioane al bancii ca şi in cazul operaţiunilor
realizate la ghişee
– operatiunile de incasari se vor comisiona de catre banca
beneficiarului sumei, potrivit prevederilor Tarifului de
comisioane al bancii

• Documente necesare punerii la dispoziţie a serviciului pentru


clientul plătitor:
- Contract de Mandat privind plata prin debitare directa - DIRECT
DEBIT

• Documente necesare punerii la dispoziţie a serviciului pentru


clientul beneficiar:
- Angajament privind debitarea directa
Produse si servicii bancare pag. 148
RETAIL- Produse si servicii asociate
Direct Debit (IV)
• Avantaje:

-economie de timp, prin posibilitatea achitării unor plăţi cu


caracter de regularitate;

-evitarea riscului neplăţii la timp a unor furnizori;

-evitarea aglomeraţiei de la ghişee pentru plata facturilor de


utilităţi/servicii, rate.

Produse si servicii bancare pag. 149


II.RETAIL- Produse si servicii asociate
3.6 Standing Order (I)
• Reprezinta modalitatea de plata prin care, banca
platitorului executa ordine de plata la date si in
sume fixate in prealabil, in baza contractului
incheiat cu platitorul
• Caracteristicile serviciului:
-Serviciul se adresează titularilor de cont
curent/depozit colateral pentru plati prin
standing order în lei, persoane fizice sau
persoane juridice
-Permite efectuarea unor plăţi cu caracter
regulat, la date fixe şi pentru sume prestabilite
(rate de leasing, chirii), fără a fi necesară
prezenţa la bancă a platitorului
Produse si servicii bancare pag. 150
RETAIL- Produse si servicii asociate
Standing Order (II)
• Procedura:
-clientul plătitor încheie la unitatea teritoriala a bancii Contractul
privind plata prin Standing Order
-contractul se întocmeşte la sediul bancii pentru fiecare
beneficiar cu care plătitorul intră în relaţii de decontare prin
Standing Order
-prin semnarea contractului, clientul plătitor mandateaza banca
să execute, la datele fixate şi pentru sumele stabilite în
prealabil de comun acord, ordine de plată în favoarea unui
prestator de servicii/furnizor şi totodată se obligă să-şi
alimenteze contul, astfel încât la data scadenţei să existe
fonduri suficiente acoperirii platilor prestabilite
-banca execută ordinele de plată conform planificării din
contractul încheiat, la datele şi în sumele convenite cu clientul
plătitor, transferul în contul prestatorului de servicii/furnizor
realizându-se numai în baza contractului încheiat, fără a se
mai solicita un alt consimţământ din partea clientului plătitor.

Produse si servicii bancare pag. 151


RETAIL- Produse si servicii asociate
Standing Order (III)
• Costuri:
– serviciul poate fi gratuit in functie de strategia bancii
– pentru plata utilităţilor realizată prin STANDING
ORDER, se pot percepe aceleaşi comisioane ca şi in
cazul operaţiunilor realizate la ghişee
– operaţiunile de încasări se vor comisiona de către
banca prestatorului de servicii/furnizor, potrivit
Tarifului de comisioane al acesteia
• Documente necesare punerii la dispoziţie a
serviciului pentru clientul plătitor:
– Contract privind plata prin Standing Order

Produse si servicii bancare pag. 152


RETAIL- Produse si servicii asociate
Standing Order (IV)
• Avantaje:
-economie de timp, prin posibilitatea efectuării
unor plăţi cu caracter de regularitate, fără a fi
necesară prezenţa la bancă a clientului platitor
-posibilitatea clientului de a opta pentru acest
serviciu în corelaţie cu fructificarea superioară a
economiilor sale, prin achiziţionarea contului de
economii şi exprimarea opţiunii de plăţi prin
Standing Order în Convenţia de cont de
economii
-evitarea deplasarii la banca si a aglomeraţiei de la
ghişee pentru plata facturilor de utilităţi/servicii

Produse si servicii bancare pag. 153


II.RETAIL- Produse si servicii asociate
3.7 Transferuri rapide (I)
• Serviciul presupune efectuarea, de către persoanele
fizice, de transferuri rapide de fonduri între agenţii unui
sistem (precum MoneyGram, SMITH&SMITH, etc.)
• Caracteristici:
-se adreseaza persoanelor fizice
-se poate dispune de suma primită in termen foarte scurt (ex:în
10 minute) de la expedierea din străinătate
-comisionarea se face pe tranşe valorice, în funcţie de suma
transferată
-serviciul este disponibil în reţelele bancare cat si in retelele
nebancare
-in general, indiferent de valuta transmisă din ţara de origine
spre Romania, suma, convertită automat de sistem în
momentul transferului, ajunge şi se eliberează clientului în
EUR (ex:MoneyGram)
Produse si servicii bancare pag. 154
RETAIL- Produse si servicii asociate
Transferuri rapide (II)
• Expeditorul sumei:
-va completa un formular de trimitere şi va
prezenta la cerere, un act de identiate (pasaport,
rezidenţă)
-in general va înmâna agentului suma pe care
doreşte să o transfere plus comisionul pentru
această sumă
-va achita comisionul pe tranşe valorice, în funcţie
de suma transferată şi va primi un număr de
referinţă (număr secret)
-va comunica acest număr persoanei care
urmează să primească banii; aceştia pot fi
ridicaţi in termen scurt de la expedierea din
străinătate
Produse si servicii bancare pag. 155
RETAIL- Produse si servicii asociate
Transferuri rapide (III)
• Beneficiarul sumei:
-beneficiarii serviciului pot fi membrii familiilor
ramase in Romania care primesc bani de la
persoanele care muncesc in strainatate
-se va asigura de faptul că expeditorul i-a
comunicat numărul de referinţă
-se va deplasa la cel mai apropiat agent al
sistemului cu un act de identitate (carte de
identitate sau paşaport) şi numărul de referinţă
-va completa un formular de primire şi va
prezentaactul de identitate
-va primi suma transferata (ex: în EUR)
Produse si servicii bancare pag. 156
RETAIL- Produse si servicii asociate
Transferuri rapide (IV)
• Suma maximă de transferat sau primit
pentru un client/zi (ex:18.000 EUR )
• Costuri:
-beneficiarul nu plăteşte (in general)
comision la ridicarea sumei în EUR
-expeditorul plăteşte comisionul de trimitere,
care este calculat pe tranşe valorice
-în situaţia în care se doreşte ridicarea
sumei în altă valută decît EUR,
destinatarul plăteşte un comision de
conversie (ex: 3%)
Produse si servicii bancare pag. 157
RETAIL- Produse si servicii asociate
Transferuri rapide (V) Suma transferata (EUR)
0.00 - 80.00
Comision client (EUR)
10.00
80.01 - 170.00 15.00
170.01 - 250.00 20.00
250.01 - 340.00 25.00
340.01 - 420.00 30.00
420.01 - 630.00 35.00
630.01 - 840.00 35.00
840.01 - 1050.00 45.00
1050.01 - 1270.00 50.00

• Exemplu de costuri: 1270.01 - 1480.00


1480.01 - 1690.00
55.00
65.00
1690.01 - 2110.00 80.00
2110.01 - 2530.00 100.00
2530.01 - 2950.00 115.00
2950.01 - 3370.00 130.00
3370.01 - 3800.00 150.00
3800.01 - 4220.00 165.00
4220.01 - 4640.00 185.00
4640.01 - 5060.00 200.00
5060.01 - 5480.00 215.00
5480.01- 5900.00 235.00
5900.01 - 6330.00 250.00
6330.01 - 6850.00 265.00
RETAIL- Produse si servicii asociate
Transferuri rapide (VI)
• Avantaje:
-rapiditate, siguranţa şi confidenţialitate în operare
• comoditate în utilizare (nu este necesară
deschiderea unui cont pentru a beneficia de
acest serviciu)
-sumele primite sunt disponibile imediat ce
beneficiarul s-a prezentat la un agent al
serviciului
-se pot transmite, alături de bani, şi mesaje de
maxim 10 cuvinte de la ordonator la beneficiar
-retea extinsa de agenti ai serviciului la nivelul
oraselor din Romania
-relaţii externe cu peste 160 de ţări (reperezentând
peste 60.000 de agenţi)
Produse si servicii bancare pag. 159
II.RETAIL- Produse si servicii asociate
3.8 Plati facturi prin ATM (I)
• Serviciul se adresează deţinătorilor de carduri,
persoane fizice şi juridice, care deţin carduri
emise în lei si/sau valută
• Clienţii retail au posibilitatea de a efectua:
-plăţi reprezentând contravaloarea facturilor emise
de către furnizorii de utilităţi/servicii (electricitate,
apă, gaze, salubritate, telefonie fixă şi mobilă,
TV cablu etc), atât pentru titularul contului de
card, cât şi pentru alte persoane
-transferuri de fonduri din conturile de card în
conturile curente
-transferuri de fonduri reprezentând rambursări
rate credit, inclusiv pentru cardurile de credit
Produse si servicii bancare pag. 160
RETAIL- Produse si servicii asociate
Plati facturi prin ATM (II)
• Procedura de plată la ATM presupune parcurgerea
următorilor paşi:
-introduceţi cardul în ATM
-selectaţi limba română
-introduceţi PIN-ul
-selectaţi Plată facturi
-selectaţi tipul cardului (debit, credit) pe care îl utilizaţi la
plata facturii
-selectaţi furnizorul de utilităţi sau optaţi pentru transfer
fonduri
-tastaţi suma pe care o aveţi de plătit
-confirmati corectitudinea sumei şi a furnizorului/transferului
-primiti mesajele: Tranzacţia a fost efectuată.
-mai doriţi altă tranzacţie?
Produse si servicii bancare pag. 161
RETAIL- Produse si servicii asociate
Plati facturi prin ATM (III)
• Costuri:
-Comision (ex: 0) pentru efectuarea plăţilor din conturi de
card
-Comision de conversie valutară (ex: 2%), în cazul în care
operaţiunea de plată in lei este efectuată dintr-un card cu
cont în valută
• Documente necesare:
-BI/CI
-copie după ultima factură de la fiecare furnizor de utilităţi
/copie după ultimul extras de cont curent/copie după
ultimul extras de cont de credit - valabil numai pentru
propriile rate de credit sau suma minimă de plată în
cazul cardului de credit
-convenţie pentru efectuarea de plăţi prin intermediul ATM-
urilor (la orice unitate)
Produse si servicii bancare pag. 162
RETAIL- Produse si servicii asociate
Plati facturi prin ATM (IV)
• Avantaje:
-posibilitatea plăţii atât a propriilor facturi cât
şi a facturilor altor persoane
-posibilitatea efectuării plăţilor de la orice
ATM al bancii, din orice localitate, alta
decât cea de reşedinţă, în orice zi, la orice
oră
-evitarea deplasarii la banca si a
aglomeraţiei de la ghişee pentru plata
facturilor de utilităţi/servicii
Produse si servicii bancare pag. 163
II.RETAIL- Produse si servicii asociate
3.9 Casete de valori (I)
• Păstrarea valorilor în casete
• Caracteristici:
-se adresează clienţilor persoane fizice şi juridice
-au mărimi diferite
-există încuietori şi chei distincte (in general cheia de la
casetă este repartizată deponentului, iar cheia de la
dulap casierului)
-în casete se pot păstra:
– bijuterii din metale şi pietre preţioase
– bilete de bancă şi valută cash
– diverse colecţii (de monede româneşti/străine, obiecte istorice
vechi etc)
– documente de valoare
– obiecte fără valoare determinată
– testamente
– titluri, acţiuni, obligaţiuni, certificate de proprietate, certificate de
depozit etc
Produse si servicii bancare pag. 164
RETAIL- Produse si servicii asociate
Casete de valori (II)
• Comision:
-pentru servicii de depozitare şi păstrare a obiectelor sau
documentelor cu valoare nedeclarată în casete se achită
un comision lunar + TVA
• Clientul/deponentul:
-încheie un contract de primire în depozit şi va primi un
permis de intrare în bancă, precum şi cheia casetei
-poate stabili 1 singură persoană (împuternicit) care să
consulte valorile depozitate
-poate efectua consultarea valorilor, operaţiuni în casete
(ridicare/introducere de valori)
-la ridicarea totală a valorilor depune o cerere
-are acces permanent (in general intre anumite ore) la
caseta personală
Produse si servicii bancare pag. 165
RETAIL- Produse si servicii asociate
Casete de valori (III)
• Avantaje
-siguranţa valorilor tezaurizate (bijuterii,
diverse colecţii, documente de valoare,
testamente, titluri, acţiuni, obligaţiuni,
certificate de proprietate, certificate de
depozit)
-confidenţialitatea operaţiunilor
-eliminarea riscurilor de furt din locuinţa
clientului

Produse si servicii bancare pag. 166


II.RETAIL- Produse si servicii asociate
3.10 Cecuri de calatorie (I)
• Caracteristici:
-se adresează persoanelor fizice care cãlãtoresc în
străinătate
-sunt emise sub o sigla internationala (ex: AMERICAN
EXPRESS) si sunt exprimate în USD, EUR, GBP, CAD
etc.
-cupiurile în care se regăsesc categoriile de cecuri, sunt (in
general):
• USD (50, 100, 500, 1000)
• EUR (50, 100, 200, 500)
• GBP (20, 50, 100, 200, 500)
• CAD (50, 100, 500)
-pot fi utilizate în interes propriu (drept conferit prin
semnătura de pe fila de cec), sau pot fi transmite “la
ordin“, beneficiarului dorit
-nu au o dată minimă de răscumpărare

Produse si servicii bancare pag. 167


RETAIL- Produse si servicii asociate
Cecuri de calatorie (II)
• Costuri:
-la achiziţionarea cecurilor se achită un comision (ex:
0,75% min 5 EUR) din valoarea cecurilor achiziţionate
-la preschimbarea cecurilor în numerar se poate achita un
comision (ex: 1,5 % min 5 EUR pentru sume mai mici de
5.000 EUR)
- pentru cecurile de călătorie emise în EUR, se poate
reţine în plus un comision(speza) de procesare pe
fiecare fila (ex: 1 EUR/filă)
• Documente:
-Clientul va achiziţiona cecurile semnând pe acestea la
cumpărare şi le va contrasemna, atunci când doreşte
să le răscumpere sau când le utilizează pentru
cumpărarea de bunuri şi servicii.

Produse si servicii bancare pag. 168


RETAIL- Produse si servicii asociate
Cecuri de calatorie (III)
• Avantaje:
-pot fi utilizate oriunde în lume, ca mijloc de plată
pentru achiziţionarea de bunuri sau servicii în
magazine, hoteluri, restaurante etc.
-pot fi preschimbate oriunde în lume, în moneda
locală a ţării, la bănci sau case de schimb
-conferă siguranţă, evitând grija păstrării şi riscul
pierderii numerarului (cecurile pierdute/furate pot
fi înlocuite în maxim 24 ore)
-nu au durată de expirare (sunt valabile pe termen
nelimitat)
-bancile acceptă la plată (răscumparare) toate
tipurile de cecuri de călătorie prezentate

Produse si servicii bancare pag. 169


II.Produse si servicii bancare RETAIL
4.BANCASSURANCE
• Crearea conglomeratelor financiar-bancare au avut la bază ideea
unificării sub aceeaşi „umbrelă” a produselor bancare cu cele non-
bancare şi distribuirea acestora prin intermediul canalelor concatenate
ale entităţilor din cadrul grupurilor
• Caracteristici ale simbiozei produse bancare-asigurări
• Produsele de tip “bancassurance” reprezintă, în linii mari, sistemul de
vânzare încrucişată a produselor bancare şi a poliţelor de asigurare
• Cooperarea între instituţiile bancare şi cele de asigurări se poate
concretiza prin:
-contracte de vânzări, ceea ce va conduce la o alianţă şi nu fuziune,
permiţând încrucişarea canalelor de distribuţie a produselor proprii;
-joint venture prin intermediul căruia se vor împărţi atât riscul, cât şi
profitul;
- achiziţie de către o instituţie a celeilalte;
- crearea unei noi companii de asigurări de către o bancă sau chiar
invers.
Produse si servicii bancare pag. 170
Produse si servicii bancare RETAIL
BANCASSURANCE
• Succesul simbiozei produse bancare-produse de asigurări se
bazează, în principal, pe următoarele elemente:
-alegerea partenerilor corespunzători pentru distribuirea produselor de
tip “bancassurance”;
-îmbinarea eficientă a produselor specifice de asigurări cu cele
bancare, în funcţie de ţinta aleasă (tipul clienţilor);
-instruirea adecvată a personalului din domeniul bancar şi cel din
domeniul asigurărilor în vederea uniformizării nivelului informaţional
aferent fiecărui domeniu;
-utilizarea fără obstacole a informaţiilor din bazele de date ale celor
două instituţii;
-stabilirea unei scheme organizatorice concrete şi flexibile de
implementare a acestor produse specifice;
-elaborarea unui sistem informaţional şi de control pentru facilitarea
comunicării între cele două instituţii şi urgentarea rezolvării
problemelor critice.
Produse si servicii bancare pag. 171
Produse si servicii bancare RETAIL
Canale
distribuţie
offline
BANCASSURANCE
Integrare locală Integrare totală
I
N •distribuţie separată pentru produse bancare şi de •o singură structură de vânzare ce cuprinde sucursale
T asigurări şi agenţi
E •întreaga gamă de produse bancare şi de asigurări
G •coordonare locală a canalelor vândute
R
A SEB MLP
T KBC

Focalizare clară pe produs Canale specifice segmentelor de clienţi


S
E
•focalizare clară asupra produsului pentru fiecare • pentru fiecare canal de distribuţie se asigură
P produse specifice fiecărui segment de clienţi
canal de distribuţie
A
R
A
Credit Agricole Fortis BCP
T
Citigroup

Transmitere referinţe despre Vânzări directe


client sau utilizarea specialiştilor

Modelul de vânzări pentru produsele de asigurări


Mixul strategiilor de distribuţie pentru bancassurance Sursa:Reinhold Leichtfuss,Achieving Excellence in Retail Banking, Wiley
Produse si servicii bancare pag. 172
Produse si servicii bancare RETAIL
BANCASSURANCE
• Bancassurance pentru clienţii cu bani
• Nu departe de conceptul private banking se situează acela de
focalizare a claselor înalte de persoane fizice ce dispun de resurse
financiare considerabile
• Clienţii bogaţi plătesc sume consistente pentru asigurările de
viaţă, ca urmare a solicitărilor băncilor creditoare sau pentru
protejarea moştenitorilor ori pentru consolidarea planurilor de
pensii.- prime consistente. Băncile din cadrul grupurilor
financiare cunoscând această necesitate a propriilor clienţi pot
oferi credite pentru plata acestor prime, până clientul va converti o
parte din activele financiare mai puţin lichide în bani de cont
• Reglementările şi facilităţile fiscale
• O structură de grup financiar-bancar poate fructifica inteligent
oportunitatea oferită de baza proprie de clienţi pentru
intensificarea vânzărilor de produse încrucişate aparţinând sferei
bancare şi non-bancare
Produse si servicii bancare pag. 173
Produse si servicii bancare RETAIL
BANCASSURANCE
• Imaginea, segmentarea şi managementul relaţiei cu clienţii- factori
de performanţă ai bancassurance
• În domeniul bancassurance, vânzarea reprezintă punctul central al
dezvoltării acestei activităţi. Eficienţa diferitelor canale de distributie a
produselor şi serviciilor constituie astfel un factor critic
• Imaginea brandului constituie unul dintre elemnetele esenţiale în cadrul
vânzărilor încrucişate de produse bancare şi de asigurări
• Fidelizarea clientilor prin intermediul unei monitorizări permanente a
relaţiei cu acestia a constituit un atuu al grupului financiar faţă de
competitori. Clientul devine astfel atomul structurilor complexe ce se
clădesc şi sunt incluse în strategii elevate
• Segmentarea constituie un alt element central al bancassurance-ului
menit să asigure o atenţie distributivă adresată clienţilor, dar într-o
pondere inegală. O bancă de dimensiune importantă, care dispune de
milioane de clienţi, nu îşi poate permite să aloce aceeaşi atenţie tuturor
clienţilor săi în cadrul miilor de canale punctiforme de distribuţie

Produse si servicii bancare pag. 174


Produse si servicii bancare RETAIL
BANCASSURANCE
• Bancassurance – perspective de succes
• Viitorul bancassurance-ului va depinde de forţa de distribuţie a
grupurilor financiare şi de amplificarea acesteia prin intermediul
fuziunilor şi achiziţiilor
• Reducerea marjelor nete de dobândă, concomitent cu sporirea
cerinţelor entităţilor de reglementare pot conduce la încercarea
supermarketurilor financiare existente să fructifice orice
oportunitate apărută, prin vânzarea unui produs din cadrul
bancassurance către un client existent sau nou
• . Nu există o soluţie unică a reuşitei în domeniul bancassurance
la nivel european
• În cazul achiziţiilor, calitatea managementului şi a forţei de
restructurare a competitorilor achiziţionaţi, necesită un efort
investiţional consistent şi un orizont de timp corespunzător pentru
deplina integrare şi fructificare a sinergiilor.

Produse si servicii bancare pag. 175


II.Produse si servicii bancare RETAIL
5.PRIVATE BANKING
• Orice bancă de retail şi-ar dori ca toţi clienţii să deţine active
financiare consistente
• Băncile de retail, uneori gresesc prin acordarea aceleiaşi
atenţii atât unor clienţi numeroşi ce dispun de venituri reduse
cât şi unui număr restrâns de persoane care însă pot deţine
disponibilităţi băneşti cât restul clienţilor acelei instituţii
• Indiferent de criteriul de segmentare, condiţia esenţială a
Private Banking-ului o constituie capacitatea financiară
prezentă sau viitoare a unui client
• Sunt instituite programe speciale de servire a acestor clienţi
prin intermediul diverselor canale de distribuţie, fie sunt create
entităţi distincte în cadrul unui grup bancar, care efectuează
operaţiuni exclusiv cu clienţi extrem de potenţ financiar

Produse si servicii bancare pag. 176


Produse si servicii bancare RETAIL
PRIVATE BANKING
14 1 2 .5
12

10 8 .8
Triliarde EUR

8 7 .2 7 .3

6
5 .3
4
4

0
C lie n ţi o b iş n u iţi C lie n ţi c u v e n itu r i C lie n ţi d e tip
p e s te m e d ie p r iv a te b a n k in g
2000 2 0 0 5 e s t im a r e
Activele financiare personale în Europa, clasificate în funcţie de segmentul de clienţi - persoane fizice – comparaţie între anul 2000
şi o prognoză pentru anul 2005;
Sursa: McKinsey

Produse si servicii bancare pag. 177


Produse si servicii bancare RETAIL
PRIVATE BANKING
• Strategii de abordare bancară a clienţilor bogaţi -
Sursa:McKinsey
Oferta de produse şi
servicii bancare
I
N e-bank Bănci retail
T
E DiBa Deutsche Bank
G Easybank BBVA
R Entrium Unicredito
A Egg Barclays
L Bankinter

I Reţele de consilieri financiari


N Banca Fideuram
V MLP
E
S Discount brokeri
T Instituţii specializate
I Direkt Anlage Bank
Consors Credit Suisse
Ţ
Maxblue Xelion
I
Fimatex ActivoBank
I

Numai canale de distribuţie Interacţiune faţă în faţă,


la distanţă inclsuiv distribuţie multicanal
Accesul clienţilor la produsele şi serviciile oferite
Produse si servicii bancare RETAIL
PRIVATE BANKING
• Offshore private banking
• Pentru persoanele fizice ce dispun de active financiare consistente,
orice stimulent fiscal sau orice evitare la limita legii a impozitării
avuţiei reprezintă un element ce suscită interesul
• Combinat cu voalul greu de pătruns al secretului bancar impus de
ţări cu tradiţie în domeniul gestiunii avuţiei sau cu identificarea unei
nişe de piaţă consistentă, private banking-ul de tip offshore pare să
prezinte o perspectivă extrem de incitantă pentru multe grupuri
bancare de prim rang
• Volumul activelor financiare gestionate este extrem de important
în acest domeniu
• Procesul de consolidare şi reducere drastică de personal în
scopul compresiei costurilor operaţionale au constituit şi pot
constitui şi în viitor elemente curente ale activităţii specifice acestui
domeniu.
Produse si servicii bancare pag. 179
Produse si servicii bancare RETAIL
PRIVATE BANKING
• O ameninţare pentru fondurile de tip offshore pentru băncile de
tip private banking îl constituie amnestiile ficale oferite de ţări
precum Italia, care au condus la repatrieri de fonduri
consistente din aşa numitele „paradisuri sigure”
• Clientul european mai în vârstă, încadrat în segmentul de elită
al unei bănci pare să fie atras, pe lângă secretul bancar şi de
acceptarea unui risc redus pentru propriile investiţii efectuate.
Spre deosebire de cel tânăr, cu un caracter antreprenorial, cel
mai în vârstă preferă siguranţa avuţiei dobândite în cursul vieţii.
• Sporirea volumului comisioanelor pe acest segment este
extrem de importantă în condiţiile în care presiunea exercitată,
şi în acest domeniu, asupra marjelor de dobândă, le forţează,
din ce în ce mai mult, să eficientizeze canalele de distribuţie
şi să ţină sub un control extrem de riguros costurile
operaţionale
Produse si servicii bancare pag. 180
Produse si servicii bancare RETAIL
PRIVATE BANKING
• Fondurile de pensii – element de atractivitate pentru clienţii bogaţi
• Printre dorinţele oricărui client potent financiar, care a depăşit o anumită
vârstă, se află şi cele legate de momentul în care acesta va renunţa la
activitatea antreprenorială actuală
• Schimbările demografice ce se petrec atât în Europa cât şi în America
indică faptul că în viitor, ca urmare a creşterii duratei medii de viaţă în
ţările dezvoltate, structura pe vârste a populaţiei se va schimba radical
• Previziunile privind continua polarizare a avuţiei, prin creşterea
controlului exercitat asupra activelor financiare de un număr redus de
persoane fizice, în condiţiile îmbătrânirii acesteia nu poate să conducă
decât la oportunitatea de fi fructificate cerinţele acestei categorii
extrem de bogate de clienţi europeni – gestiunea avuţiei pentru
perioada aferentă încetării activităţii profesionale
• băncile vor trebui să conceapă strategii de migrare de clienţi dintr-un
sehgment în altul, referitoare în special la mişcările ascendente.

Produse si servicii bancare pag. 181


Produse si servicii bancare RETAIL
PRIVATE BANKING
• Pensiile asigurate de stat prin sistemul “plăteşti cât munceşti” îşi vor
pierde constant din consistenţa veniturilor oferite după pensionare
• Un prim model îl constituie cel al băncilor de tip private banking, care
asigură clienţilor proprii, printre alte servicii şi pachete de produse
destinate acumulării avuţiei în vederea ieşirii la pensie
• Un alt model îl reprezintă cel aplicat de entităţile care consiliază clienţii
bogaţi şi care în momentul identificării exacte a cerinţelor acestora îi
sfătuiesc concret cu privire la tipul produsului necesar a fi obţinut, de la
ce instituţie bancară să fie achiziţionat şi chiar prin intermediul cărui
canal de distribuţie- inclusiv de la e-bănci.
• Un al treilea model întâlnit, relativ similar cu precedentul, îl reprezintă
reţelele de consultanţi financiari, care însă în general cooperează
strâns cu un număr extrem de redus de entităţi
• Un al patrulea model întâlnit îl reprezintă acela dezvoltat extrem de mult
de companiile de asigurări, prin intermediul unităţilor de investiţii
corelate cu asigurările oferite

Produse si servicii bancare pag. 182


Produse si servicii bancare - CUPRINS
III. Produse si servicii bancare CORPORATE
1. Produse de tip credit
2. Produse non credit
3. Instrumente de economisire
4. Carduri
5. Servicii de electronic banking
6. Alte servicii

Produse si servicii bancare Pag.183


1. PRODUSE DE TIP CREDIT-
CORPORATE
Creditul bancar – Definire Concept
In Romania, definitia oficiala a creditului este data in Legea 58/1998
republicata – Legea bancara, astfel: ”Creditul reprezinta orice angajament de
plata a unei sume de bani in schimbul dreptului la rambursarea sumei platite,
precum si la plata unei dobanzi sau a altor cheltuieli legate de aceasta suma,
sau orice prelungire a scadentei unei datorii si orice angajament de
achizitionare a unui titlu care incorporeaza o creanta sau a altui drept la plata
unei sume de bani”
Statutul Bancii Centrale Europene (Cap. Credite) da o definitie mai
cuprinzatoare a creditului, astfel “ Creditul reprezinta relatia baneasca intre o
persoana fizica sau juridica numita creditor, care acorda unei alte persoane
numita debitor, un imprumut in bani sau care vinde marfuri/servicii pe datorie,
in general cu o dobanda stabilita in functie de riscul pe care si-l asuma
creditorul sau de reputatia debitorului”.

Produse si servicii bancare pag. 184


1. PRODUSE DE TIP CREDIT - Clasificare

Creditul bancar – Clasificare


Având în vedere mijloacele şi instrumentele specifice cu
care operează o bancă comercială, putem clasifica
finantarile, astfel:

1.1. finanţarea prin credite pe termen scurt a activităţii


curente;
1.2. finanţarea prin credite pe termen mediu şi lung a
activităţii de investiţii îndeosebi pentru achiziţionarea
de active fixe şi dezvoltarea capacităţilor de producţie;

Produse si servicii bancare pag. 185


1.1. FINANTAREA ACTIVITATII CURENTE

1.1. Finantarea activitatii curente se realizeaza


prin urmatoarele tipuri de credite:
• Linii de credit - în lei şi în valută
• Credite pentru finanţarea cheltuielilor şi stocurilor temporare sau
sezoniere - în lei şi în valută
• Credite pentru produse cu ciclu lung de fabricaţie - în lei şi în valută
• Credite pentru (pre)finanţarea exporturilor - în lei şi în valută
• Operaţiuni de scontare cambii şi bilete la ordin - în lei în şi valută
• Credite pentru instrumente de plată - în lei şi în valută
• Credite pentru facilităţi de cont - în lei
• Credite pentru descoperit de cont (overdraft) - în lei
• Credite pentru achitarea obligaţiilor bugetare - în lei
• Operaţiuni de factoring intern şi extern
• Operaţiuni de forfetare primară - în valută
• Credite agricole - în lei

Produse si servicii bancare pag. 186


LINIA DE CREDIT

Destinatia
• creditarea de ansamblu a activităţii curente de
aprovizionare, producţie, desfacere, prestări
servicii (diverse plăţi inclusiv rambursări de credite,
plăţi de comisioane, plăţi către buget, depozite
colaterale care se vor constitui în aceeaşi valută în
care a fost aprobată linia de credit, cu excepţia
plăţilor pentru investiţii);
• creditarea unor subactivităţi, proiecte, contracte etc.,
care prin natura lor se evidenţiază distinct

Produse si servicii bancare pag. 187


LINIA DE CREDIT

Caracteristici
• disponibile în lei şi/sau valută;
• funcţionează după sistemul revolving;
• Volumul creditului se determină din analiza
cash-flow-ului (fluxul de numerar) pe o
anumita perioada;
• se acordă pe termene de 3, 6 şi 12 luni, iar
în cazuri justificate, pe termen de maxim 60
de luni;

Produse si servicii bancare pag. 188


LINIA DE CREDIT

Caracteristici
• pot fi prelungite pe noi perioade de creditare, pe
baza de acte aditionale, daca sunt indeplinite
conditiile avute in vedere la acordare(ex:ratingul
financiar, serviciul datoriei,indicatorii de bonitate
rulajul incasarilor si platilor si situatia exporturilor
daca este cazul) iar rulajul creditor al liniei
(rambursarile din credite ) realizat in perioada de
creditare este 1-2 ori mai mare decat plafonul
aprobat ;
Produse si servicii bancare pag. 189
LINIA DE CREDIT

Caracteristici

• fondurile provenite din linia de credit se pot


utiliza fractionat, in functie de nevoile clientului, cu
posibilitatea de a face trageri si rambursari
multiple, fara a depasi nivelul stabilit prin contractul
de credit (soldul zilnic al angajamentelor sa nu
depaseasca volumul liniei de credit aprobat);

Produse si servicii bancare pag. 190


LINIA DE CREDIT

Garantii

• Garanţii reale imobiliare :privilegiul, ipoteca;

•Garanţii reale mobiliare:depozit bancar /cash colateral, certificate de


depozit, certificate de depozit cu discount, titlurile la ordin şi titlurile
nominative, soldul creditor al conturilor curente/subconturilor,actiunile,
cesiunea de creanţă,echipamente, instalaţii, planul de afaceri, fondul de
comerţ;
Garanţii personale:scrisori de garanţie bancară, titluri de credit avalizate
garanţii de companie/firmă, garanţii emise de fonduri de garantare,
fidejusiunea /cauţiunea, garanţii emise de statul român şi de autorităţile
administraţiei publice locale, asigurare de risc financiar de neplată;

•Alte garanţii solicitate de banca

Produse si servicii bancare pag. 191


LINIA DE CREDIT

Principalele costuri

 Dobânda poate fi: - fixa;


- variabilă (nivel indicativ sau stabilit de banca);
- revizuibila la un interval de timp functie de cotatiile
BUBOR, LIBOR si EURIBOR ( nivel indicativ)
comision pentru întocmirea şi analiza documentaţiei de credit;
 comision de gestiune la acordarea creditelor:
• până la 6 luni
• peste 6 luni
 comision de administrare lunar;
 comision de neutilizare a creditelor aprobate;
 comision de înscriere a avizelor de garanţie în Arhiva electronică de
garanţii reale, mobiliare.

Produse si servicii bancare pag. 192


LINIA DE CREDIT
Documente necesare
• Cererea de credite, semnată de persoanele autorizate să reprezinte legal
societatea
• Documente care atestă situaţia economico-financiară a societăţii (bilanţ,
contul de profit şi pierdere, balanţe de verificare). Banca va solicita, după caz,
raportul auditorilor firmei sau certificarea bilanţului conform reglementărilor
legale în vigoare
• Fluxul de lichidităţi (cash flow) şi bugetul de venituri şi cheltuieli aferent
perioadei pentru care se solicită creditul
• Garanţii propuse, inclusiv acte de proprietate a bunurilor
• Acordul de consultare la Centrala Riscurilor Bancare
• Certificat de atestare fiscală (la prima solicitare de credit şi ori de câte ori este
necesar)
• Hotărârea organului competent potrivit actelor constitutive şi legii, cu privire
la contractarea şi garantarea creditului; în cazul societăţilor pe acţiuni, se va
solicita şi înscrierea la registrul comerţului şi avansarea spre publicare în
Monitorul Oficial Partea a IV-a a hotărârii adunării generale de contractare a
împrumutului
• Orice alte documente necesare, solicitate de bancă.

Produse si servicii bancare pag. 193


LINIA DE CREDIT

Avantaje
• flexibilitate prin negocierea dobânzilor;
• continuitate în desfăşurarea activităţii curente;
• fluidizarea plăţilor;
• posibilitatea de a opta pentru dobândă fixă,
variabilă sau revizuibila;
• volumul creditului adaptat necesităţilor de
finanţare şi posibilităţilor de rambursare ale
clientului.

Produse si servicii bancare pag. 194


CREDIT PENTRU FINANŢAREA CHELTUIELILOR ŞI
STOCURILOR TEMPORARE/SEZONIERE

Destinatia
• plata stocurilor care au fost aprovizionate în
perioada anterioară, fără a fi achitate, a celor
care urmează a fi aprovizionate precum si a
cheltuielilor temporare/sezoniere aferente
acestor stocuri;

• plata altor cheltuieli temporare/sezoniere;

Produse si servicii bancare pag. 195


CREDIT PENTRU FINANŢAREA CHELTUIELILOR ŞI
STOCURILOR TEMPORARE/SEZONIERE

Caracteristici
• este disponibil în lei şi/sau valută;
• volumul creditului solicitat şi dobânda
aferentă, în cazul clienţilor care desfăşoară
activitate de comerţ, nu poate depăşi
volumul încasărilor obţinute din vânzările de
mărfuri pe o perioadă anterioară de 12 luni;

Produse si servicii bancare pag. 196


CREDIT PENTRU FINANŢAREA CHELTUIELILOR ŞI
STOCURILOR TEMPORARE/SEZONIERE

Caracteristici
• durata creditului este de maxim 12 luni iar scadenţa se
stabileşte în funcţie de termenele de recuperare a cheltuielilor
şi de valorificare a stocurilor respective, fără a depăşi
intervalul dintre două sezoane/cicluri de producţie naturale;
• se acorda numai in baza documentatiei prezentate din care
sa rezulte situatia stocurilor si cheltuielilor ce fac obiectul
creditarii si cauzele economice care au determinat formarea
stocurilor respective – ex: primirea de la furnizori, a unor
materii prime si materiale in avans fata de termenele din
contracte, intreruperea productiei din motive justificate, lipsa
mijloacelor de transport sau alte greutati in expedierea
produselor la intern sau extern.

Produse si servicii bancare pag. 197


CREDIT PENTRU FINANŢAREA CHELTUIELILOR ŞI
STOCURILOR TEMPORARE/SEZONIERE

Garantii
• Garanţii reale imobiliare:privilegiul, ipoteca;
•Garanţii reale mobiliare:depozit bancar /cash colateral,
certificate de depozit, certificate de depozit cu discount,
titlurile la ordin şi titlurile nominative, soldul creditor al
conturilor curente
/subconturilor, actiunile,cesiunea de creanţă, echipamente,
instalatii, planul de afaceri, fondul de comerţ;
Garanţii personale:scrisori de garanţie bancară, titluri de
credit avalizate garanţii de companie/firmă, garanţii emise de
fonduri de garantare, fidejusiunea /cauţiunea, garanţii emise
de statul român şi de autorităţile administraţiei publice locale,
asigurare de risc financiar de neplată;
Alte garanţii solicitate de banca
Produse si servicii bancare pag. 198
CREDIT PENTRU FINANŢAREA CHELTUIELILOR ŞI
STOCURILOR TEMPORARE/SEZONIERE

Principalele costuri

 Dobânda poate fi: - fixa;


- variabilă (nivel indicativ sau stabilit de banca);
- revizuibila la un interval de timp functie de
cotatiile BUBOR, LIBOR si EURIBOR ( nivel
indicativ)
 comision pentru întocmirea şi analiza documentaţiei de credit;
 comision de gestiune la acordarea creditelor;
 comision de administrare lunar;
 comision de neutilizare a creditelor aprobate;
 comision de înscriere a avizelor de garanţie în Arhiva electronică
de garanţii reale, mobiliare.

Produse si servicii bancare pag. 199


CREDIT PENTRU FINANŢAREA CHELTUIELILOR ŞI
STOCURILOR TEMPORARE/SEZONIERE

Documente necesare

• Cererea de credite, semnată de persoanele autorizate să reprezinte legal societatea


• Documente care atestă situaţia economico-financiară a societăţii (bilanţ, contul
de profit şi pierdere, balanţe de verificare). Banca va solicita, după caz, raportul
auditorilor firmei sau certificarea bilanţului conform reglementărilor legale în vigoare;
• Fluxul de lichidităţi (cash flow-ul) şi bugetul de venituri şi cheltuieli aferent perioadei
pentru care se solicită creditul;
• Garanţii propuse, inclusiv acte de proprietate a bunurilor;
• Acordul de consultare la Centrala Riscurilor Bancare;
• Certificat de atestare fiscală (la prima solicitare de credit şi ori de câte ori este
necesar);
• Hotărârea organului competent potrivit actelor constitutive şi legii, cu privire la
contractarea şi garantarea creditului; în cazul societăţilor pe acţiuni, se va solicita
şi înscrierea la registrul comerţului şi avansarea spre publicare în Monitorul Oficial
Partea a IV-a a hotărârii adunării generale de contractare a împrumutului;
• Documentaţia din care să rezulte situaţia stocurilor şi cheltuielilor care fac
obiectul creditării şi cauzele economice care au determinat formarea stocurilor
respective
• Orice alte documente necesare, solicitate de bancă.

Produse si servicii bancare pag. 200


CREDIT PENTRU FINANŢAREA CHELTUIELILOR ŞI
STOCURILOR TEMPORARE/SEZONIERE

Avantaje
• flexibilitate prin negocierea dobânzilor;
• continuitate în desfăşurarea activităţii curente;
• fluidizarea plăţilor;
• posibilitatea de a opta pentru dobândă fixă,
variabilă sau revizuibila;
• volumul creditului adaptat necesităţilor de
finanţare şi posibilităţilor de rambursare ale
clientului.

Produse si servicii bancare pag. 201


CREDIT PENTRU PRODUSE
CU CICLU LUNG DE FABRICAŢIE

Destinatia
• execuţia produselor cu ciclu lung de
fabricaţie pe bază de comenzi şi/sau contracte
care necesită finanţare şi urmărire distinctă, în
care se includ, fără a fi limitative, următoarele
grupe: utilaje tehnologice de toate tipurile şi părţi
ale acestora, corpuri de nave şi aeronave,
sisteme flexibile, linii automate de prelucrare,
maşini-unelte etc.

Produse si servicii bancare pag. 202


CREDIT PENTRU PRODUSE
CU CICLU LUNG DE FABRICAŢIE

Definitie
• produsele cu ciclu lung de fabricaţie – sunt
cele ale caror cicluri tehnologice de executie,
de la lansarea in fabricatie pana la obtinerea
produsului finit, dureaza mai mult de 12 luni.

Aceasta categorie de produse cuprinde: instalatii


si utilaje complexe, nave maritime si fluviale,
elicoptere, aeronave, etc

Produse si servicii bancare pag. 203


CREDIT PENTRU PRODUSE
CU CICLU LUNG DE FABRICAŢIE
Caracteristici
• este disponibil în lei şi/sau valută;
• durata creditului se va stabili în funcţie de
ciclul de execuţie al produselor prevăzut în
documentaţia tehnică şi contractele
comerciale si poate depasi 12 luni;
• volumul maxim al creditului se determină pe
baza costurilor estimate/antecalculate pe
contract/comanda/produs;

Produse si servicii bancare pag. 204


CREDIT PENTRU PRODUSE
CU CICLU LUNG DE FABRICAŢIE
Caracteristici
• se acordă eşalonat, în funcţie de evoluţia
cheltuielilor cu producţia în curs de fabricaţie
aferenta produselor respective;
• plafonul trimestrial al creditului va acoperi
necesitatile de finantare la nivelul rezultat
pentru ultima luna a trimestrului. Necesitatile
suplimentare de finantare care apar in cursul
trimestrului vor fi acoperite prin plafoane de
credit intratrimestriale.
Produse si servicii bancare pag. 205
CREDIT PENTRU PRODUSE
CU CICLU LUNG DE FABRICAŢIE
Garantii
• Garanţii reale imobiliare:privilegiul, ipoteca;
•Garanţii reale mobiliare:depozit bancar /cash colateral,
certificate de depozit, certificate de depozit cu discount,
titlurile la ordin şi titlurile nominative, actiunile,cesiunea de
creanţă, echipamente, instalatii, planul de afaceri, fondul de
comerţ;
Garanţii personale:scrisori de garanţie bancară, titluri de
credit avalizate garanţii de companie/firmă, garanţii emise de
fonduri de garantare, fidejusiunea /cauţiunea, garanţii emise
de statul român şi de autorităţile administraţiei publice locale,
asigurare de risc financiar de neplată;
Alte garanţii solicitate de banca

Produse si servicii bancare pag. 206


CREDIT PENTRU PRODUSE
CU CICLU LUNG DE FABRICAŢIE

Principalele costuri

 Dobânda poate fi: - fixa;


- variabilă (nivel indicativ sau stabilit de banca);
- revizuibila la un interval de timp functie de cotatiile
BUBOR, LIBOR si EURIBOR ( nivel indicativ)
 comision pentru întocmirea şi analiza documentaţiei de credit (termen
scurt si mediu);
 comision de gestiune la acordarea creditelor (termen scurt si mediu);
 comision de administrare lunar;
 comision de neutilizare a creditelor aprobate;
 comision de înscriere a avizelor de garanţie în Arhiva electronică de
garanţii reale, mobiliare.

Produse si servicii bancare pag. 207


CREDIT PENTRU PRODUSE
CU CICLU LUNG DE FABRICAŢIE

Documente necesare

• Cererea de credite, semnată de persoanele autorizate să reprezinte legal societatea


• Documente care atestă situaţia economico-financiară a societăţii (bilanţ, contul
de profit şi pierdere, balanţe de verificare). Banca va solicita, după caz, raportul
auditorilor firmei sau certificarea bilanţului conform reglementărilor legale în vigoare;
• Fluxul de lichidităţi (cash flow-ul) şi bugetul de venituri şi cheltuieli aferent perioadei
pentru care se solicită creditul;
• Garanţii propuse, inclusiv acte de proprietate a bunurilor;
• Acordul de consultare la Centrala Riscurilor Bancare;
• Certificat de atestare fiscală (la prima solicitare de credit şi ori de câte ori este
necesar);
• Hotărârea organului competent potrivit actelor constitutive şi legii, cu privire la
contractarea şi garantarea creditului; în cazul societăţilor pe acţiuni, se va solicita
şi înscrierea la registrul comerţului şi avansarea spre publicare în Monitorul Oficial
Partea a IV-a a hotărârii adunării generale de contractare a împrumutului;
• Orice alte documente necesare, solicitate de bancă.

Produse si servicii bancare pag. 208


CREDIT PENTRU PRODUSE
CU CICLU LUNG DE FABRICAŢIE

Avantaje
• suport financiar pentru realizarea la timp a
produselor complexe;
• continuitate în desfăşurarea activităţii curente;
• fluidizarea plăţilor;
• posibilitatea de a opta pentru dobândă fixă,
variabilă sau revizuibila;
• volumul creditului adaptat necesităţilor de
finanţare şi posibilităţilor de rambursare ale
clientului.

Produse si servicii bancare pag. 209


CREDIT PENTRU (PRE)FINANŢAREA
EXPORTURILOR

Destinatia
• Se acordă clienţilor din categoria corporate,
producători sau intermediari de produse/
prestatori de servicii destinate exportului, în
vederea finanţării ciclului de aprovizionare-
producţie-desfacere-încasare sau a desfăşurării
corespunzătoare a activităţii de exploatare pe
perioada de la livrarea produselor şi până la
încasarea contravalorii lor de la partenerii
externi.
Produse si servicii bancare pag. 210
CREDIT PENTRU (PRE)FINANŢAREA
EXPORTURILOR

Destinatia
• Este destinat pentru aprovizionarea de la intern
şi/sau din import cu materii prime şi materiale,
semifabricate, subansamble, combustibili,
energie, cheltuieli cu manopera şi alte cheltuieli;
• Se acorda in baza contractelor de export sau
comenzilor ferme, care fac obiectul creditului
solicitat, din care sa rezulte: cantitatea si felul
marfii, conditiile si graficul de livrare, modalitatea
si termenele de plata, pretul marfii in valuta.

Produse si servicii bancare pag. 211


CREDIT PENTRU (PRE)FINANŢAREA
EXPORTURILOR
Caracteristici
• este disponibil în lei şi/sau valută;
• perioada de creditare este de maxim 12 luni;
• modalităţile de încasare a produselor
exportate sunt:
• - Acreditiv-ul documentar sau altă modalitate
garantată bancar;
• - Incasso-ul documentar, dacă între parteneri
există relaţii tradiţionale de afaceri;

Produse si servicii bancare pag. 212


CREDIT PENTRU (PRE)FINANŢAREA
EXPORTURILOR
Caracteristici
• Ordinele de plată, însoţite de asigurarea de
risc comercial şi de ţară sau de o societate de
factoring internaţională agreată de banca;
• Cesiunea de acreditiv emisă în baza
reglementărilor internaţionale care
guvernează acreditivele, al cărei beneficiar
este exportatorul care solicită creditul;

Produse si servicii bancare pag. 213


CREDIT PENTRU (PRE)FINANŢAREA
EXPORTURILOR
Caracteristici
• Plafonul maxim al creditului este 90% din:
• costurile antecalculate din contractul
comercial, în cazul finanţării ciclului
aprovizionare;
• producţie-desfacere-încasare, inclusiv
activităţile de intermediere a vânzării
produselor/prestării serviciilor destinate
exportului;

Produse si servicii bancare pag. 214


CREDIT PENTRU (PRE)FINANŢAREA
EXPORTURILOR
Caracteristici
• valoarea produselor livrate/serviciilor prestate,
în cazul finanţării activităţii de exploatare pe
perioada de la livrarea produselor/prestarea
serviciilor şi până la încasarea contravalorii lor
de la export;
• Volumul creditului se determină pe baza
portofoliului de contracte de export sau de
comenzi ferme încheiate şi din analiza cash-
flow-ului.
Produse si servicii bancare pag. 215
CREDIT PENTRU (PRE)FINANŢAREA
EXPORTURILOR
Garantii
• Garanţii reale imobiliare:privilegiul, ipoteca;
•Garanţii reale mobiliare:depozit bancar /cash colateral,
certificate de depozit, certificate de depozit cu discount,
titlurile la ordin şi titlurile nominative, soldul creditor al
conturilor curente
/subconturilor, actiunile,cesiunea de creanţă, echipamente,
instalatii, planul de afaceri, fondul de comerţ;
•Garanţii personale:scrisori de garanţie bancară, titluri de
credit avalizate garanţii de companie/firmă, garanţii emise de
fonduri de garantare, fidejusiunea /cauţiunea, garanţii emise
de statul român şi de autorităţile administraţiei publice locale,
asigurare de risc financiar de neplată;

Produse si servicii bancare pag. 216


CREDIT PENTRU (PRE)FINANŢAREA
EXPORTURILOR
Garantii
• Garanţii specifice, in functie de riscul fiecarei tranzactii:
1) Acordarea creditelor este condiţionată, atunci când banca
consideră necesar,de asigurarea acestora împotriva riscului
comercial de neplată şi asigurarea împotriva riscului de ţară
pentru contractele de export încheiate cu partenerii externi, cu
excepţia ţărilor nominalizate de BNR în categoria A;
2) Banca poate solicita clienţilor exportatori, în funcţie de riscul
specific fiecărei tranzacţii, poliţa de asigurare a riscului de
nelivrare emisă de Eximbank, care va fi cesionată în favoarea
băncii;

• Alte garanţii solicitate de banca.

Produse si servicii bancare pag. 217


CREDIT PENTRU (PRE)FINANŢAREA
EXPORTURILOR

Principalele costuri

 Dobânda poate fi: - fixa;


- variabilă (nivel indicativ
sau stabilit de banca);
- revizuibila la un interval
de timp functie de cotatiile
BUBOR, LIBOR si
EURIBOR (nivel indicativ);

Produse si servicii bancare pag. 218


CREDIT PENTRU (PRE)FINANŢAREA
EXPORTURILOR

Principalele costuri

 comision pentru întocmirea şi analiza


documentaţiei de credit;
 comision de gestiune la acordarea creditelor;
 comision de administrare lunar;
 comision de neutilizare a creditelor aprobate;
 comision de înscriere a avizelor de garanţie în
Arhiva electronică de garanţii reale, mobiliare.

Produse si servicii bancare pag. 219


CREDIT PENTRU (PRE)FINANŢAREA
EXPORTURILOR

Documente necesare
• Cererea de credite, semnată de persoanele autorizate să
reprezinte societatea;
• Documente care atestă situaţia economico-financiară a societăţii
(bilanţ, contul de profit şi pierdere, balanţe de verificare);
• Fluxul de lichidităţi (cash flow) şi bugetul de venituri şi cheltuieli
aferent perioadei pentru care se solicită creditul;
• Descrierea modalităţilor de garantare a
creditului;
• Acordul de consultare la Centrala Riscurilor Bancare;
• Certificat de atestare fiscală (la prima solicitare de credit şi de câte
ori se consideră necesar);
• Acte de proprietate ale bunurilor aduse în garanţie;
• Dovada existenţei contractelor de export sau comenzilor ferme
încheiate direct cu partenerii externi sau prin intermediul unor
comisionari

Produse si servicii bancare pag. 220


CREDIT PENTRU (PRE)FINANŢAREA
EXPORTURILOR

Documente specifice
• În cazul creditelor acordate pentru realizarea
unor produse care necesită importuri de
completare, se vor prezenta şi copii după
contractele (comenzile ferme confirmate) de
import care fac obiectul creditului de finanţare a
activităţii de export;
• În cazul creditelor acordate pentru ciclul
circulaţiei (desfacere-încasare) se vor prezenta
băncii contractele de export şi documentele ce
atestă livrarea mărfurilor la export;
Produse si servicii bancare pag. 221
CREDIT PENTRU (PRE)FINANŢAREA
EXPORTURILOR

Avantaje
• continuitate în desfăşurarea activităţii curente;
• fluidizarea plăţilor;
• posibilitatea de a opta pentru dobândă fixă,
variabilă sau revizuibila;
• volumul creditului adaptat necesităţilor de
finanţare şi posibilităţilor de rambursare ale
clientului.

Produse si servicii bancare pag. 222


CREDIT DE SCONT

Destinatia
• se acorda agentilor economici pentru finanţarea
activităţii curente a acestora (ex: furnizori,
impozite, salarii, taxe etc.);
• se acordă clienţilor corporate, care sunt
posesorii legali ai unor efecte de comerţ
(cambii sau bilete la ordin) şi doresc
încasarea înainte de scadenţă a sumei înscrise
pe acestea

Produse si servicii bancare pag. 223


CREDIT DE SCONT
Definire concept
• Scontul – operatiunea prin care, in schimbul unui efect de comert
(cambie/bilet la ordin), banca pune la dispozitia posesorului
creantei, valoarea efectului, mai putin agio (dobanda de scont si
comisionul de gestiune), inainte de scadenta efectului respectiv.
• Cambia – titlu de credit care pune in legatura trei persoane:
a) tragatorul – persoana fizica/juridica care emite cambia;
b) trasul – persoana indicata sau obligata de tragator sa plateasca
cambia;
c) beneficiarul – persoana in favoarea careia se emite cambia.

• Biletul la ordin – titlu de credit care pune in legatura doua


persoane:
a)tragatorul - persoana fizica/juridica care emite biletul la ordin;
b) beneficiarul – persoana in favoarea careia a fost emis biletul la ordin. In cazul
biletului la ordin tragatorul si trasul sunt una si aceeasi persoana.

Produse si servicii bancare pag. 224


CREDIT DE SCONT

Definire concept
• Cambia si biletul la ordin, ca titluri de credit, au ca
element definitoriu obligatia trasului de a plati
beneficiarului o anumita suma de bani la o data stabilita
(scadenta).

• Girul – actul prin care posesorul titlului de credit, numit


girant, transfera altei persoane, numita giratar, printr-o
declaratie scrisa si subscrisa pe titlu odata cu predarea
acestuia, toate drepturile decurgand din titlul astfel
redactat si completat.Prin gir, posesorul cambiei da ordin
trasului sa plateasca suma mentionata in titlu persoanei
in favoarea careia a transmis cambia.

Produse si servicii bancare pag. 225


CREDIT DE SCONT

Definire concept
Cambiile care cuprind sau nu mentiunea “la ordin”
pot circula prin gir. Daca tragatorul a inscris in
cambie mentiunea “nu la ordin”, titlul este
transmisibil numai in forma si cu efectele unei
cesiuni de creanta ordinare.
Girul poate fi facut in folosul trasului (cu sau fara
acceptarea acestuia), al tragatorului sau al
oricarui alt obligat.

Produse si servicii bancare pag. 226


CREDIT DE SCONT

Tipuri de operaţiuni de scontare:


1. scontare cu regres, în care banca îşi rezervă dreptul
de a se îndrepta pe cale de regres şi împotriva
beneficiarului (persoana în favoarea căreia se emite
cambia/ biletul la ordin) şi a celorlalţi debitori de
regres;
2. scontare cu regres parţial, în care banca îşi rezervă
dreptul de a se îndrepta pe cale de regres împotriva
beneficiarului şi a celorlalţi debitori de regres doar în
anumite situaţii stabilite în mod expres, care vor fi
prevăzute în contractul de scont;
3. scontare fără regres, în care banca renunţă la
dreptul de regres împotriva beneficiarului;
Produse si servicii bancare pag. 227
CREDIT DE SCONT
Caracteristici
• este disponibil în lei şi/sau valută;
• se realizează în baza unui contract de scont sau a unui acord - cadru
de scont cu valabilitate de până la 12 luni. În cazul scontării fără regres
sau cu regres parţial banca va încheia cu beneficiarul cambiilor/ biletelor
la ordin contracte de scont distincte pentru fiecare emitent/ tras;
• plafonul creditului de scont este dat valoarea nominală a efectelor de
comert (cambii/bilete la ordin) diminuată cu dobânda de scont şi
comisionul de gestiune (agio);
• scadenţa creditului se stabileşte la data scadenţei înscrisă pe efectul de
comerţ plus durata circuitului bancar;
• Banca care a primit titlul la scont se va ingriji de remiterea acestuia la
plata la banca trasului, pe circuit bancar, in timp util,astfel incat titlul sa
fie achitat in ziua platibila si sa se recupereze creditul acordat prin
mecanismul scontarii.
Produse si servicii bancare pag. 228
CREDIT DE SCONT
Caracteristici (continuare)
• plafonul creditului de scont este dat valoarea nominală a efectelor
de comert (cambii/bilete la ordin) diminuată cu dobânda de scont şi
comisionul de gestiune (agio);
• scadenţa creditului se stabileşte la data scadenţei înscrisă pe efectul
de comerţ plus durata circuitului bancar.
• Cambiile/ biletele la ordin acceptate la scontare trebuie sa
indeplineasca cumulativ următoarele condiţii:
1. solicitantul să fie beneficiarul cambiilor/ biletelor la ordin
prezentate la scont, cu condiţia ca aceste titluri să nu se afle într-
un şir de giruri;
2. trasul/ emitentul efectului de comerţ trebuie să fie, de regulă,
client al băncii; în cazul în care acesta este client al altei societăţi
bancare din ţară sau străinătate, titlul trebuie să fie avalizat de
societatea bancara ce-l deserveste pe tras;

Produse si servicii bancare pag. 229


CREDIT DE SCONT
Caracteristici (continuare)
3. în cazul în care emitentul/ trasul este clientul băncii trebuie să nu
figureze la Centrala Incidentelor de Plăţi cu incidente de plăţi
majore pe o perioadă anterioară de minim 1 an;
4.efectele de comerţ să nu fie declarate la Centrala Incidentelor de
Plăţi ca fiind pierdute, furate, distruse;
5. cambia să fie acceptată legal la plată de către tras;
6. intervalul de timp dintre momentul prezentării la scontare şi
scadenţa cambiei/ biletului la ordin să nu depăşească 6 luni;
7. titlul să aibă scadenţa la dată fixă şi să fie emis într-un singur
exemplar;

Produse si servicii bancare pag. 230


CREDIT DE SCONT
Caracteristici
8. titlul să aibă clauza “fără protest” sau “fără cheltuieli”;
9. pe titlul de credit să fie completat în mod obligatoriu
obiectul plăţii la rubrica “valoarea reprezintă”;
10.cambiile/ biletele la ordin să îndeplinescă cerinţele
legale de formă şi fond stabilite de reglementările legale;
11. emiterea titlurilor de credit prezentate la scontare
trebuie să aibă la bază tranzacţii comerciale
concretizate în documente contractuale şi documente
justificative care să ateste efectuarea prestaţiei plătibilă
prin cambie/ bilet la ordin.

Produse si servicii bancare pag. 231


CREDIT DE SCONT
Garantii
•Garantii specifice:
•Cambiile/biletele la ordin scontate;
•Garanţii reale mobiliare fără deposedare pe soldul creditor al
conturilor/subconturilor curente
In completare:
•Garanţii reale imobiliare:privilegiul, ipoteca;
•Garanţii reale mobiliare:depozit bancar /cash colateral, certificate
de depozit, certificate de depozit cu discount, titlurile la ordin şi
titlurile nominative, actiunile,cesiunea de creanţă, echipamente,
instalatii, planul de afaceri, fondul de comerţ;
•Garanţii personale:scrisori de garanţie bancară, titluri de credit
avalizate, garanţii de companie/firmă, garanţii emise de fonduri de
garantare, fidejusiunea /cauţiunea, garanţii emise de statul român şi
de autorităţile administraţiei publice locale, asigurare de risc
financiar de neplată;
Produse si servicii bancare pag. 232
CREDIT DE SCONT

Principalele costuri
 Dobânda (taxa scontului) se calculeaza astfel:
Ds =(Vn x Dc x Nz)/360 x 100
unde:
Ds = dobanda cuvenita bancii;
Vn = valoarea nominala inscrisa la rubrica special
rezervata pe fata titlului de credit;
Nz = numarul de zile calendaristice dintre data scontarii si
ziua scadentei, inclusiv.

 comision de gestiune la acordarea creditelor;


 comision pentru întocmirea şi analiza documentaţiei de credit;
 comision de administrare lunar;
 comision de înscriere a avizelor de garanţie în Arhiva electronică de garanţii reale,
mobiliare.

Produse si servicii bancare pag. 233


CREDIT DE SCONT

Documente necesare
• Cerere de scontare;
• Biletele la ordin şi cambiile pentru care se
solicită scontarea;
• Documente care atestă situaţia economico-
financiară a societăţii (bilanţ, contul de profit şi
pierdere încheiate pentru ultimii doi ani, ultimele
situatii contabile, balanţa de verificare încheiată
pentru ultima lună).

Produse si servicii bancare pag. 234


CREDIT DE SCONT

Documente necesare
Banca va solicita, după caz, situaţiile contabile
consolidate, raportul auditorilor firmei sau
certificarea bilanţului conform reglementărilor
legale în vigoare;
• Fluxul de lichidităţi (cash flow) şi bugetul de venituri şi cheltuieli aferent
perioadei pentru care se solicită creditul;
• Fluxul de lichidităţi (cash flow) şi bugetul de venituri şi cheltuieli aferent
perioadei pentru care se solicită creditul;
• Acordul de consultare la Centrala Riscurilor Bancare;
• Certificat de atestare fiscală (la prima solicitare de credit şi de câte ori se
consideră necesar);
• Hotărârea organului competent potrivit actelor constitutive şi legii, cu privire
la contractarea şi garantarea creditului; în cazul societăţilor pe acţiuni, se va
solicita şi înscrierea la registrul comerţului şi avansarea spre publicare în
Monitorul Oficial Partea a IV-a a hotărârii adunării generale de contractare a
împrumutului;

Produse si servicii bancare pag. 235


CREDIT DE SCONT

Avantaje
– Dobânda de scont rămâne neschimbată,
indiferent de modificările survenite pe întreaga
perioadă a creditarii;
– Sumele provenite din scontarea titlurilor de
credit pot avea orice destinaţie, inclusiv
rambursări de credite;
– Posibilitatea încasării creanţelor înaintea
scadenţei titlurilor de credit;
– Fluidizarea plăţilor;
– Continuitate în desfăşurarea activităţii curente

Produse si servicii bancare pag. 236


CREDIT PENTRU INSTRUMENTE DE PLATA

Destinatia
• se acorda agentilor economici pentru
finanţarea activităţii curente a acestora
(Ex: furnizori, impozite, salarii, taxe etc.);
• Instrumentele de plata (cecuri, ordine de plata
sau mesaje swift) aflate in circuit bancar pot
constitui o sursa rapida de finantare a activitatii
curente;

Produse si servicii bancare pag. 237


CREDIT PENTRU INSTRUMENTE DE PLATA

Definire instrumente de plata


Cecul = titlu de credit si instrument de plata, care pune in
legatura in procesul crearii sale trei persoane: tragatorul,
trasul si beneficiarul.
Instrumentul este creat de tragator care, in baza unui disponibil
constituit in prealabil la o societate bancara, da ordin
neconditionat acesteia, care se afla in pozitia de tras, sa
plateasca la prezentare, o suma determinata unei terte
persoane sau insusi tragatorului emitent aflat in pozitie de
beneficiar. Cecul trebuie sa indeplineasca toate cerintele
(de forma si fond) prevazute de reglementarile legale in
vigoare – Legea 59/1934 modificata prin Legea 83/1994 si
Normele cadru 7/1994 ale BNR.
Produse si servicii bancare pag. 238
CREDIT PENTRU INSTRUMENTE DE PLATA

Definire instrumente de plata


Ordinul de plata = dispozitia data de o persoana, numita
ordonator, unei banci, de a plati o suma determinata in
favoarea unei alte persoane, denumita beneficiar, pentru
stingerea unei obligatii banesti, ce provine dintr-o relatie
directa, existenta intre ordonator si beneficiar.
Parti implicate: a) ordonatorul; b) beneficiarul;
c) bancile: ordonatoare si platitoare

Ordinul de plata trebuie sa indeplineasca toate cerintele (de forma si


fond) prevazute de reglementarile legale in vigoare – Regulamentul
BNR nr.8/1994, Normele cadru nr.15/1994 si Normele tehnice
nr.16/1994.
Produse si servicii bancare pag. 239
CREDIT PENTRU INSTRUMENTE DE PLATA

Definire instrumente de plata

Mesajul swift =documentul care atesta ca in baza


dispozitiei de plata externa receptionata,
autentificata si acceptata de catre banca
platitoare, aceasta debiteaza contul din care se
ordona plata.

Produse si servicii bancare pag. 240


CREDIT PENTRU INSTRUMENTE DE PLATA

Caracteristici
• Moneda de acordare:
- creditele pentru cecuri: RON
- creditele pe mesaje swift recepţionate: EUR, USD
- creditele pe documente fără discrepanţe remise spre
încasare în cadrul acreditivelor de export cu plata la vedere/la
scadenţă: RON, EUR, USD
• Creditul se acordă în baza unui contract de credit distinct sau
a unui acord - cadru de creditare încheiat pe o perioadă de
maxim 1 an;
• Nivelul creditului este de cel mult 90% din valoarea nominală a
documentelor admise la creditare, diferenta de 10% fiind
destinata acoperiri dobanzii aferente.
Produse si servicii bancare pag. 241
CREDIT PENTRU INSTRUMENTE DE PLATA

Garantii
•Garanţii reale imobiliare:privilegiul, ipoteca;

•Garanţii reale mobiliare:depozit bancar /cash colateral, certificate


de depozit, certificate de depozit cu discount, titlurile la ordin şi
titlurile nominative, soldul creditor al conturilor curente
/subconturilor, actiunile, cesiunea de creanţă, echipamente,
instalatii, planul de afaceri, fondul de comerţ;

•Garanţii personale:scrisori de garanţie bancară, titluri de credit


avalizate, garanţii de companie/firmă, garanţii emise de fonduri de
garantare, fidejusiunea /cauţiunea, garanţii emise de statul român şi
de autorităţile administraţiei publice locale, asigurare de risc
financiar de neplată;

•Alte garanţii solicitate de banca.


Produse si servicii bancare pag. 242
CREDIT PENTRU INSTRUMENTE DE PLATA

Principalele costuri

 Dobânda poate fi: - fixa;


- variabilă (nivel indicativ
sau stabilit de banca);
- revizuibila la un interval
de timp functie de cotatiile BUBOR, LIBOR si
EURIBOR (nivel indicativ);

 comision pentru întocmirea şi analiza documentaţiei de credit;


 comision de gestiune la acordarea creditelor;
 comision de administrare lunar;
 comision de neutilizare a creditelor aprobate;
 comision de înscriere a avizelor de garanţie în Arhiva electronică
de garanţii reale, mobiliare.

Produse si servicii bancare pag. 243


CREDIT PENTRU INSTRUMENTE DE PLATA

Documente necesare
• Cererea de credite, semnată de persoanele autorizate să
reprezinte legal societatea;
• Borderou în 4 exemplare la care se anexează cecurile/exemplarul
3 al ordinelor de plată înscrise într-un borderou;
• Documente care atestă situaţia economico-financiară a societăţii
(bilanţul, contul de profit şi pierdere încheiate pentru ultimii doi ani,
balanţa de verificare încheiată pentru ultima lună);
• Banca va solicita, după caz, situaţiile contabile consolidate, raportul
auditorilor firmei sau certificarea bilanţului conform reglementărilor
legale în vigoare;
• Fluxul de lichidităţi (cash flow) aferent perioadei pentru care
clientul solicită creditul şi bugetul de venituri şi cheltuieli al activităţii
generale;
• Garanţii propuse, inclusiv acte de proprietate a bunurilor;

Produse si servicii bancare pag. 244


CREDIT PENTRU INSTRUMENTE DE PLATA

Documente necesare
• Acordul de consultare la Centrala Riscurilor Bancare;
• Certificat de atestare fiscală (la prima solicitare de credit şi de
câte ori se consideră necesar);
• Hotărârea organului competent potrivit actelor constitutive şi legii,
cu privire la contractarea şi garantarea creditului; în cazul
societăţilor pe acţiuni, se va solicita şi înscrierea la registrul
comerţului şi avansarea spre publicare în Monitorul Oficial Partea a
IV-a a hotărârii adunării generale de contractare a împrumutului;
• Orice alte documente solicitate de bancă.

Produse si servicii bancare pag. 245


CREDIT PENTRU INSTRUMENTE DE PLATA

Avantaje
• continuitate în desfăşurarea activităţii curente;
• fluidizarea plăţilor;
• posibilitatea de a opta pentru dobândă fixă,
variabilă sau revizuibila;
• consultanţă specializată privind alegerea
soluţiei de creditare, adaptată necesităţilor
clientului.

Produse si servicii bancare pag. 246


CREDIT PENTRU FACILITATI DE CONT

Destinatia
• creditarea de ansamblu a activităţii curente
de aprovizionare, producţie, desfacere, prestări
servicii;
• acoperirea decalajului intervenit în fluxul de
lichidităţi (cash-flow), ca urmare a apariţiei unor
situaţii neprevăzute (intarzieri in incasarea
marfurilor livrate,etc) faţă de planificarea
fluxurilor financiare.

Produse si servicii bancare pag. 247


CREDIT PENTRU FACILITATI DE CONT

Caracteristici
• Din facilităţile de cont se pot efectua plăţi pentru
activităţi care privesc sau au legatură cu activitatea
curentă a împrumutatului (inclusiv, dar fără a se limita
la rambursari de credite, plăţi de comisioane, plăţi
către buget etc) şi plăţi pentru investiţii;
• Este disponibil în lei, în baza unor contracte de
credit distincte sau acord cadru de creditare cu o
perioadă de valabilitate de maxim 1 an, în limita unui
plafon de maxim 1 mil.RON/client, care funcţionează
în sistem revolving;

Produse si servicii bancare pag. 248


CREDIT PENTRU FACILITATI DE CONT

Caracteristici
• Durata creditului este de maxim 30 de zile
calendaristice de la data semnării contractului de
credit.
• Se acorda clientilor corporate cu standing financiar
ridicat si serviciul datoriei bun;
• Plafonul creditului se stabileste functie de valoarea
totala a marfurilor livrate, lucrarilor executate sau
serviciilor prestate de client pana la data solicitarii
creditului, cu conditii certe de incasare pana la
expirarea duratei de creditare.

Produse si servicii bancare pag. 249


CREDIT PENTRU FACILITATI DE CONT

Garantii
•Garanţii reale imobiliare:privilegiul, ipoteca;
•Garanţii reale mobiliare:depozit bancar /cash colateral,
certificate de depozit, certificate de depozit cu discount,
titlurile la ordin şi titlurile nominative, soldul creditor al
conturilor curente
/subconturilor, actiunile, cesiunea de creanţă, echipamente,
instalatii, planul de afaceri, fondul de comerţ;
•Garanţii personale:scrisori de garanţie bancară, titluri de
credit avalizate, garanţii de companie/firmă, garanţii emise de
fonduri de garantare, fidejusiunea /cauţiunea, garanţii emise
de statul român şi de autorităţile administraţiei publice locale,
asigurare de risc financiar de neplată;
•Alte garanţii solicitate de banca.
Produse si servicii bancare pag. 250
CREDIT PENTRU FACILITATI DE CONT

Principalele costuri

 Dobânda poate fi: - fixa;


- variabilă (nivel indicativ
sau stabilit de banca);
- revizuibila la un interval
de timp functie de cotatiile BUBOR, LIBOR si
EURIBOR (nivel indicativ);

 comision pentru întocmirea şi analiza documentaţiei de credit;


 comision de gestiune la acordarea creditelor;
 comision de administrare lunar;
 comision de neutilizare a creditelor aprobate;
 comision de înscriere a avizelor de garanţie în Arhiva electronică
de garanţii reale, mobiliare.

Produse si servicii bancare pag. 251


CREDIT PENTRU FACILITATI DE CONT

Documente necesare
• Cererea de credite, semnată de persoanele autorizate să reprezinte legal
societatea;
• Documente care atestă situaţia economico-financiară a societăţii
(bilanţul, contul de profit şi pierdere încheiate pentru ultimii doi ani, balanţa
de verificare încheiată pentru ultima lună); Banca va solicita, după caz,
raportul auditorilor firmei sau certificarea bilanţului conform reglementărilor
legale în vigoare;
• Fluxul de lichidităţi (cash flow) aferent perioadei pentru care clientul
solicită creditul şi bugetul de venituri şi cheltuieli al activităţii generale;
• Garanţii propuse, inclusiv acte de proprietate a bunurilor;
• Acordul de consultare la Centrala Riscurilor Bancare;
• Certificat de atestare fiscală (la prima solicitare de credit şi de câte ori se
consideră necesar);
• Hotărârea organului competent potrivit actelor constitutive şi legii, cu
privire la contractarea şi garantarea creditului;
• Orice alte documente, solicitate de bancă.

Produse si servicii bancare pag. 252


CREDIT PENTRU FACILITATI DE CONT

Avantaje
• continuitate în desfăşurarea activităţii curente;
• fluidizarea plăţilor;
• posibilitatea de negociere a dobanzii;
• volumul creditului se stabileşte în funcţie de
necesităţile de finanţare şi posibilităţile de
rambursare.

Produse si servicii bancare pag. 253


CREDIT PENTRU DESCOPERIT DE CONT

Destinatia
• este destinat achitării unor obligaţii
stringente (aprovizionare cu materii prime,
materiale, combustibil, energie, impozite, taxe
curente şi alte operaţiuni curente);
• se acordă clienţilor din categoria corporate
pentru prevenirea lipsei temporare de
disponibilităţi în cont la data decontării unor
instrumente de plată de debit emise (cec,
cambii, bilete la ordin);

Produse si servicii bancare pag. 254


CREDIT PENTRU DESCOPERIT DE CONT

Caracteristici

• este disponibil în lei, în baza unor contracte de credit


distincte sau acord-cadru de creditare, cu o perioadă de
valabilitate de maxim 1 an, în limita unui plafon de maxim 1
mil.RON/ client, care funcţionează în sistem revolving;
• perioada de creditare este de maxim 7 zile calendaristice.
• se acorda in general marilor companii si firmelor cu
prestigiu in mediul de afaceri, al caror flux de lichiditati
este cesionat in favoarea bancii;
• se pot trage integral sau in transe, pe masura aparitiei
necesitatilor de plata pentru care au fost aprobate;

Produse si servicii bancare pag. 255


CREDIT PENTRU DESCOPERIT DE CONT

Caracteristici
• Clientii care solicita un astfel de credit trebuie
sa indeplineasca cumulativ urmatoarele
conditii:
1. au standing financiar ridicat si serviciul datoriei
bun fata de banca;
2. nu inregistreaza datorii fata de buget si
partenerii de afaceri;
3. nu au figurat niciodata la CIP cu incidente de
plati majore;

Produse si servicii bancare pag. 256


CREDIT PENTRU DESCOPERIT DE CONT

Garantii
•Garanţii reale imobiliare:privilegiul, ipoteca;
•Garanţii reale mobiliare:depozit bancar /cash colateral,
certificate de depozit, certificate de depozit cu discount,
titlurile la ordin şi titlurile nominative, soldul creditor al
conturilor curente
/subconturilor, actiunile, cesiunea de creanţă, echipamente,
instalatii, planul de afaceri, fondul de comerţ;
•Garanţii personale:scrisori de garanţie bancară, titluri de
credit avalizate, garanţii de companie/firmă, garanţii emise de
fonduri de garantare, fidejusiunea /cauţiunea, garanţii emise
de statul român şi de autorităţile administraţiei publice locale,
asigurare de risc financiar de neplată;
•Alte garanţii solicitate de banca.
Produse si servicii bancare pag. 257
CREDIT PENTRU DESCOPERIT DE CONT

Principalele costuri

 Dobânda curenta perceputa de banca este mai mare


decat dobanda de baza practicata la creditele pe termen
scurt, deoarece creditul pe descoperit de cont este un
imprumut marginal, acordat in conditii deosebite;
 comision pentru întocmirea şi analiza documentaţiei
de credit;
 comision de gestiune la acordarea creditelor;
 comision de administrare lunar;
 comision de neutilizare a creditelor aprobate;
 comision de înscriere a avizelor de garanţie în Arhiva
electronică de garanţii reale, mobiliare.

Produse si servicii bancare pag. 258


CREDIT PENTRU DESCOPERIT DE CONT

Documente necesare
• Cererea de credite, semnată de persoanele autorizate să reprezinte
legal societatea;
• Documente care atestă situaţia economico-financiară a societăţii
(bilanţul, contul de profit şi pierdere încheiate pentru ultimii doi ani,
balanţa de verificare încheiată pentru ultima lună); Banca va solicita,
după caz, raportul auditorilor firmei sau certificarea bilanţului conform
reglementărilor legale în vigoare;
• Fluxul de lichidităţi (cash flow) aferent perioadei pentru care clientul
solicită creditul şi bugetul de venituri şi cheltuieli al activităţii generale;
• Garanţii propuse, inclusiv acte de proprietate a bunurilor;
• Acordul de consultare la Centrala Riscurilor Bancare;
• Certificat de atestare fiscală (la prima solicitare de credit şi de câte
ori se consideră necesar);
• Hotărârea organului competent potrivit actelor constitutive şi legii, cu
privire la contractarea şi garantarea creditului;
• Orice alte documente, solicitate de bancă.
Produse si servicii bancare pag. 259
CREDIT PENTRU DESCOPERIT DE CONT

Avantaje
• Acoperirea decalajului temporar nefavorabil
dintre incasari si plati;
• continuitate în desfăşurarea activităţii curente;
• fluidizarea plăţilor;
• volumul creditului se stabileşte în funcţie de
necesităţile de finanţare şi posibilităţile de
rambursare.

Produse si servicii bancare pag. 260


CREDIT PENTRU ACHITAREA
OBLIGATIILOR BUGETARE

Destinatia

• plăţi restante la bugetul consolidat (bugetul


de stat, bugetul asigurărilor sociale, fonduri
speciale);

Produse si servicii bancare pag. 261


CREDIT PENTRU ACHITAREA
OBLIGATIILOR BUGETARE

Caracteristici

• Se acorda in lei ;
• Volum maxim: suma obligaţiilor restante către
bugetul consolidat, la data analizei, determinate
în baza certificatului fiscal, dacă din cash-flow
rezultă că există capacitate de rambursare a
creditului şi dobânzilor aferente;

Produse si servicii bancare pag. 262


CREDIT PENTRU ACHITAREA
OBLIGATIILOR BUGETARE
Caracteristici

• Perioada de creditare: maxim 5 ani, fără perioadă de


graţie
• Trageri: va fi utilizat integral,pe masura ce plăţile
restante către bugetul consolidat vor fi achitate;
• Scadenţa: lunar, trimestrial, fără să fie depaşită
perioada maximă de creditare şi în funcţie de
capacitatea de rambursare rezultată din cash-flow-ul
previzionat.
• Condiţii: solicitantul să nu fie în faliment sau în
desfăşurarea procedurii de executare silită.

Produse si servicii bancare pag. 263


CREDIT PENTRU ACHITAREA
OBLIGATIILOR BUGETARE
Garantii
•Garanţii reale imobiliare:privilegiul, ipoteca;
•Garanţii reale mobiliare:depozit bancar /cash colateral, certificate
de depozit, certificate de depozit cu discount, titlurile la ordin şi
titlurile nominative, actiunile, cesiunea de creanţă, echipamente,
instalatii, planul de afaceri, fondul de comerţ;
•Garanţii personale:scrisori de garanţie bancară, titluri de credit
avalizate, garanţii de companie/firmă, garanţii emise de fonduri de
garantare, fidejusiunea /cauţiunea, garanţii emise de statul român şi
de autorităţile administraţiei publice locale, asigurare de risc
financiar de neplată;
•Alte garanţii solicitate de banca;
Nota: Banca poate accepta garanţii de grad subsecvent garanţiilor înscrise de către Ministerul
Finanţelor Publice în AEGRM sau la Cartea Funciară pentru garantarea creanţelor bugetare
restante ale împrumutatului către buget, cu condiţia ca acestea să fie achitate integral din creditul
acordat.

Produse si servicii bancare pag. 264


CREDIT PENTRU ACHITAREA
OBLIGATIILOR BUGETARE
Principalele costuri
Dobânda poate fi: - fixa;
- variabilă (nivel indicativ
sau stabilit de banca);
- revizuibila la un interval
de timp functie de cotatiile BUBOR, LIBOR si
EURIBOR (nivel indicativ);
 comision pentru întocmirea şi analiza documentaţiei de credit
 comision de gestiune la acordarea creditelor:
 comision de administrare lunar;
 comision de neutilizare a creditelor aprobate;
 comision de rambursare anticipată (se aplică la suma
rambursată în avans);
 comision de înscriere a avizelor de garanţie în Arhiva
electronică de garanţii reale, mobiliare.

Produse si servicii bancare pag. 265


CREDIT PENTRU ACHITAREA
OBLIGATIILOR BUGETARE
Documente necesare
• Cererea de credite, semnată de persoanele autorizate să reprezinte
legal societatea;
• Documente care atestă situaţia economico-financiară a societăţii
(bilanţul, contul de profit şi pierdere încheiate pentru ultimii doi ani,
balanţa de verificare încheiată pentru ultima lună); Banca va solicita,
după caz, raportul auditorilor firmei sau certificarea bilanţului conform
reglementărilor legale în vigoare;
• Fluxul de lichidităţi (cash flow) aferent perioadei pentru care clientul
solicită creditul şi bugetul de venituri şi cheltuieli al activităţii generale;
• Garanţii propuse, inclusiv acte de proprietate a bunurilor;
• Acordul de consultare la Centrala Riscurilor Bancare;
• Certificat de atestare fiscală (la prima solicitare de credit şi de câte
ori se consideră necesar);
• Hotărârea organului competent potrivit actelor constitutive şi legii, cu
privire la contractarea şi garantarea creditului;
• Orice alte documente, solicitate de bancă.
Produse si servicii bancare pag. 266
CREDIT PENTRU ACHITAREA
OBLIGATIILOR BUGETARE

Avantaje
• imbunătăţirea “cazierului fiscal” prin achitarea
tuturor obligaţiilor restante la bugetul consolidat;
• stabilirea volumului creditului în funcţie de
valoarea totală a obligaţiilor restante şi
posibilităţile de rambursare;
• Consultanta specializata la intocmirea
dosarului de credit.

Produse si servicii bancare pag. 267


FACTORINGUL

Destinatia
• agenţilor economici, producători, comercianţi de
bunuri sau prestatori de servicii la care
probabilitatea apariţiei unui litigiu legat de
produsele/ serviciile supuse factoringului este
redusă. Nu se pretează derulării prin factoring
produsele care necesită grad mare de finisare,
produse unicat, o piaţă de desfacere extrem de
restrânsă, precum şi activitatea de construcţii.

Produse si servicii bancare pag. 268


FACTORINGUL

Definire concept
Factoringul – un contract incheiat intre o parte
denumita aderent (furnizoare de marfuri sau
prestatoare de servicii) si o societate bancara
/institutie financiara, denumita factor, prin care
aceasta din urma asigura finantarea, urmarirea
creantelor si protectia riscurilor de credit, iar
aderentul cedeaza factorului, cu titlul de vanzare
sau de gaj, creantele nascute din vanzarea de
bunuri sau prestarea de servicii pentru terti;

Produse si servicii bancare pag. 269


FACTORINGUL

Definire concept
Serviciul de finantare – finantarea imediata in
proportie de maxim 80% din contravaloarea
fiecarei facturi pentru livrari de marfuri/prestari
servicii, din care se scad comisioanele factorului,
restul de 20% se elibereaza in momentul
incasarii.
Serviciul de administrare a creantelor –
evidentierea in contabilitate si gestionarea
creantelor preluate in regim de factoring;
reflectarea separata a facturilor finantate, a
facturilor care depasesc plafonul de acoperire a
riscului de neplata, raportarea facturilor aflate in
sold la sfarsitul fiecarei luni.
Produse si servicii bancare pag. 270
FACTORINGUL

Definire concept
Serviciul de colectare – urmarirea incasarii la
scadente a facturilor si atentionarea, chiar
somarea acelor debitori care nu respecta
scadentele.
Serviciul de acoperire a riscului de neplata al
debitorilor – presupune ca in cazul in care apare
riscul, factorul sa acopere contravaloarea
creantelor neincasate (20%) in general in
termen de 120 zile de la scadenta creantei.

Produse si servicii bancare pag. 271


FACTORINGUL

Definire concept
• In cazul factoringului accentul analizei se pune
in primul rand pe bonitatea partenerilor
solicitantului (aderent).

• Factoringul poate fi:


• Intern – cu regres si fara regres;
• Extern – fara regres

Produse si servicii bancare pag. 272


FACTORING INTERN

Caracteristici

• reprezintă un pachet complex de servicii care


asigură:
– finanţarea pe baza facturilor provenite din
livrări de mărfuri, executări de lucrări şi
prestări de servicii la intern;
– administrarea creanţelor;

Produse si servicii bancare pag. 273


FACTORING INTERN

Caracteristici
• Moneda: se acordă finanţare în lei şi/sau valută
pentru creanţele comerciale pe care clientul le
deţine din diverse contracte comerciale în lei
şi/sau valută;
• Poate fi: cu regres sau fără regres;
• Nivelul maxim al finanţării: 90% din contrava-
loarea facturilor în momentul cumpărării
creanţelor de către bancă;

Produse si servicii bancare pag. 274


FACTORING INTERN

Caracteristici
• Perioada de finantare:180 de zile de la data
emiterii facturilor;
• Condiţii:
– produsele/ serviciile facturate trebuie să fie livrate/
prestate efectiv către clienţi;
– facturile să nu fie cesionate în favoarea altor datorii/
obligaţii;
– scadenţa facturilor să nu depăşească 180 de zile de
la emitere;

Produse si servicii bancare pag. 275


FACTORING INTERN

Caracteristici

– dacă încasările din contractele propuse a fi derulate


prin factoring au fost cesionate bancii în baza unor
contracte de credit de producţie/ investiţii, finanţarea
prin factoring poate fi acordată numai dacă sumele
respective rambursează creditul acordat anterior.
• Perfectarea tranzacţiilor de factoring se
concretizează prin semnarea de către client şi
bancă a Acordului-cadru de factoring şi a actelor
adiţionale pentru fiecare client în parte.

Produse si servicii bancare pag. 276


FACTORING INTERN

Principalele costuri
• comision de factoring: variaza intre 0,5-2%
flat, aplicat la valoarea nominală a facturilor,
pentru serviciile de factoring intern în lei/ valută
cu regres;
• comision de finanţare: egal cu nivelul
dobânzii la creditele pe termen scurt în lei sau
valută, aplicat la sumele finanţate;

Produse si servicii bancare pag. 277


FACTORING INTERN

Documente necesare
• pentru aprobarea plafonului de finanţare:
– formularul - cerere de factoring;
– copie contract comercial/ comandă;
– situaţiile financiare ale solicitantului;
– situaţiile financiare ale debitorului;
• pentru finanţare:
– facturile (original/copie) care să poarte menţiunea
subrogatorie comunicată la încheierea contractului;
– copii ale documentelor care atestă livrarea mărfii;
– chitanţă subrogatorie;
– comanda, după caz;

Produse si servicii bancare pag. 278


FACTORING INTERN

Avantaje
• plata imediată a facturilor, în ziua prezentării
facturilor la unitatea bancară teritorială, după
aprobarea tranzacţiilor şi semnarea Acordului -
cadru de factoring;
• plata creanţelor înainte de scadenţă, încasarea
”la termen” transformându-se în încasare ”la
vedere”;
• acces la lichidităţi într-un timp mult mai scurt
decât în cazul unui credit, obţinându-se astfel o
îmbunătăţire a cash-flow-ului;

Produse si servicii bancare pag. 279


FACTORING INTERN

Avantaje
• flexibilitate în utilizarea fondurilor obţinute prin
finanţare, în funcţie de necesităţile imediate,
nefiind necesară justificarea destinaţiei plăţilor;
• finanţare fără garanţii materiale;
• flexibilitate în negocierea costurilor;
• documenţie redusă pentru obţinerea finanţării
prin factoring faţă de cea pentru acordarea
unui credit;

Produse si servicii bancare pag. 280


FACTORING EXTERN

Caracteristici
• reprezintă un pachet complex de servicii care
asigură:
– finanţarea pe baza facturilor externe provenite
din livrări de mărfuri, executări de lucrări şi
prestări de servicii;
– administrarea creanţelor;
– colectarea creanţelor la scadenţă;
– protecţie împotriva riscului de neplată (ex:
insolvabilitatea sau falimentul partenerului
extern);

Produse si servicii bancare pag. 281


FACTORING EXTERN

Caracteristici
• Moneda: se acordă finanţare în valută pentru
creanţele comerciale materializate în facturi
externe;
• Perioada maximă de finanţare: 180 de zile de la
data emiterii facturilor;
• Este fără regres, banca asumându-şi riscul
direct faţă de debitor, risc acoperit de o societate
de factoring/ bancă din străinătate;

Produse si servicii bancare pag. 282


FACTORING EXTERN

Caracteristici
Nivelul maxim al finanţării:
– 90% din contravaloarea facturilor în momentul
cumpărării creanţelor de către bancă;
– 100% în cazul în care modalitatea de plată
este acreditivul irevocabil la termen sau
dacă plata este garantată cu scrisoare de
garanţie bancară;

Produse si servicii bancare pag. 283


FACTORING EXTERN

Caracteristici
Condiţii:
– produsele/ serviciile facturate trebuie să fie livrate/ prestate efectiv
către clienţi;
– facturile să nu fie cesionate în favoarea altor datorii/ obligaţii;
– scadenţa facturilor să nu depăşească 180 de zile de la emitere;
– dacă încasările din contractele propuse a fi derulate prin factoring au
fost cesionate bancii în baza unor contracte de credit de producţie/
investiţii, finanţarea prin factoring poate fi acordată numai dacă sumele
respective rambursează creditul acordat anterior;
– contractul comercial de export sau alte documente cu efecte juridice
similare, trebuie să prevadă ca modalitate de plată ordinul de plată
sau o modalitate de plată asiguratorie (acreditiv sau scrisoare de
garanţie bancară);

Produse si servicii bancare pag. 284


FACTORING EXTERN
Principalele costuri
• modalităţi de plată negarantate şi derulate în sistem
Compania Internaţională de Factoring:
– comision de factoring: flat, aplicat la valoarea nominală a
facturii;
– comision de finanţare: EURIBOR/ LIBOR
+marje /an, aplicat la sumele finanţate;
– taxă de administrare, de la caz la caz:/factură;
• modalităţi de plată garantate (acreditiv, scrisoare de
garanţie bancară):
– comision de finanţare: LIBOR/ EURIBOR+marjă (aplicata la
sumele finanţate pe perioada pentru care se acordă finanţarea);
• modalităţi de plată negarantate, dar asigurate la
EXIMBANK:
– comision de finanţare: LIBOR/ EURIBOR+marja/an, aplicat la
sumele finanţate
Produse si servicii bancare pag. 285
FACTORING EXTERN

Documente necesare
• pentru finanţare:
– facturile (original/copie) care să poarte menţiunea
subrogatorie comunicată la încheierea contractului;
– copii ale documentelor care atestă livrarea mărfii;
– chitanţă subrogatorie;
– comanda, după caz;

• pentru aprobarea plafonului de finanţare:


– formularul - cerere de factoring;
– copie contract comercial/ comandă;
– situaţiile financiare ale solicitantului;

Produse si servicii bancare pag. 286


FACTORING EXTERN

Avantaje
• plata imediată a facturilor, în ziua prezentării facturilor la
unitatea bancară teritorială, după aprobarea tranzacţiilor
şi semnarea Acordului - cadru de factoring;
• plata creanţelor înainte de scadenţă, încasarea ”la
termen” transformându-se în încasare ”la vedere”;
• acces la lichidităţi într-un timp mult mai scurt decât
în cazul unui credit, obţinându-se astfel o îmbunătăţire a
cash-flow-ului;
flexibilitate în utilizarea fondurilor obţinute prin finanţare,
în funcţie de necesităţile imediate, nefiind necesară
justificarea destinaţiei plăţilor;
• finanţare fără garanţii materiale;
• flexibilitate în negocierea costurilor;
Produse si servicii bancare pag. 287
FACTORING EXTERN

Avantaje
• debitorul (importatorul) plăteşte contravaloarea
creanţelor în ţara sa, evitând un transfer valutar
extern; totodată, are posibilitatea să poarte
corespondenţa cu Factorul de Import în propria limbă şi
să-şi rezolve eventualele litigii în cadrul legislativ şi sub
competenţa jurisdicţională ce-i sunt familiare;
• documenţie redusă pentru obţinerea finanţării prin
factoring faţă de cea a acordari unui credit;
• protecţie împotriva riscului de neîncasare a
contravalorii exporturilor realizate (ex: insolvabilitatea
sau falimentul partenerului extern);
• acces la informaţiile referitoare la potenţialii clienţi
externi, prin informaţiile obţinute de la societatea de
factoring/ banca externă
Produse si servicii bancare pag. 288
CREDIT PENTRU ACTIVITATEA DE
FORFETARE
Destinatia

• Se acordă clienţilor din categoria corporate, exportatori


români sau străini, pentru tranzacţiile cu importatori
români garantate de către Ministerul Finanţelor
Publice;

Definire concept

• Operaţiunea de forfetare - presupune cumpărarea de


către bancă (forfetor) a creanţelor în valută ale
exportatorului, înainte de ajungerea acestora la
scadenţă, contra unei taxe de forfetare, fără drept de
regres împotriva vânzătorului.
Produse si servicii bancare pag. 289
CREDIT PENTRU ACTIVITATEA DE
FORFETARE
Caracteristici
• Formă de finanţare pe termen scurt sau mediu
(30 zile-3 ani);
• Valoarea creanţelor prezentate la forfetare
trebuie să fie mai mare de o limita minima;
• Banca efectuează tranzacţii de forfetare în
două momente diferite, în funcţie de stadiul
încheierii contractului comercial: pre-contractual
sau post-contractual;
• Forfetarea permite exportatorului recuperarea
sumelor înainte de scadenţă;
• Operaţiunea de forfetare este negociabilă;

Produse si servicii bancare pag. 290


CREDIT PENTRU ACTIVITATEA DE
FORFETARE
Obiectul forfetarii
• Pot fi supuse operaţiunii de forfetare următoarele tipuri
de creanţe:
– trate (B/E);
– bilete la ordin (P/N);
– documente din cadrul acreditivului cu plata diferată (la
termen): facturi, documente de transport;
• Titlurile primite de către bancă în vederea forfetării
trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
– să fie necondiţionate;
– sa fie acceptate legal la plata;
– să fie avalizate/ garantate de către o bancă agreată;
– să fie emise într-o limbă de circulaţie internaţională (limba
engleză).
Produse si servicii bancare pag. 291
CREDIT PENTRU ACTIVITATEA DE
FORFETARE

Principalele costuri
•Costul de forfetare este compus din:
- taxa de forfetare (TF), determinată de :
- marja globală de risc
- nivelul dobânzii de piaţă
- comision de angajament (CA)
- comision de opţiune (CO), în cazul
ofertei cu optiune.

Produse si servicii bancare pag. 292


CREDIT PENTRU ACTIVITATEA DE
FORFETARE

Documente necesare
• Cererea de forfetare, semnată de persoanele autorizate
să reprezinte legal societatea;
• Efectele de comerţ avalizate/ garantate de către o
bancă agreată de BCR/ acreditivul documentar;
• Documente relevante cu privire la tranzacţia comercială
(copii conforme ale contractuluicomercial, facturilor
comerciale, documentelor de transport aferente, a
licenţei de export - după caz);
• Orice alte documente necesare solicitate de bancă.

Produse si servicii bancare pag. 293


CREDIT PENTRU ACTIVITATEA DE
FORFETARE
Avantaje
• Se îmbunătăţesc lichidităţile în valută ale exportatorului, tranzacţia «la
termen» transformându-se în tranzacţie « la vedere » ;
• Posibilitatea finanţării integrale a tranzacţiei (până la 100%);
• Transferul riscului de neplată în proporţie de 100% (nu există regres
asupra exportatorului, odată ce acesta a vândut înscrisurile, cu excepţia
cazurilor de fraudă);
• Structurarea tranzacţiei în funcţie de solicitările deţinătorului creanţei;
• Eliminarea riscului fluctuaţiei dobânzii, de transfer, de neplată;
• Eliminarea costurilor de administrare şi urmărire a plăţii
• Dobândă fixă până la scadenţă;
• Nu sunt solicitate garanţii reale (ipoteci, gajuri etc.) ;
• Asigurarea confidenţialităţii, în funcţie de opţiunea participanţilor la
tranzacţia respectivă;
• Documentaţie relativ simplificată;

Produse si servicii bancare pag. 294


CREDIT AGRICOL PENTRU
ACTIVITATEA CURENTA
Destinatia
– înfiinţarea, întreţinerea şi recoltarea culturilor agricole şi
plantaţiilor
– achiziţionarea din producţia internă sau producerea puilor de
pasăre, a purceilor pentru îngrăşat şi a tineretului ovin şi bovin
pentru îngrăşat
– aprovizionarea, procesarea hranei, asigurarea medicamentelor
şi tratamentelor medicale pentru pentru animale, a cheltuielilor
curente pentru întreţinerea şi funcţionarea adăposturilor,
utilajelor şi instalaţiilor aferente
– asigurarea culturilor şi plantaţiilor împotriva efectelor dăunătoare
ale factorilor de risc natural, precum şi asigurarea efectivelor de
animale împotriva efectelor dăunătoare ale factorilor de risc
natural, a bolilor şi a accidentelor

Produse si servicii bancare pag. 295


CREDIT AGRICOL PENTRU
ACTIVITATEA CURENTA
Caracteristici
• Volumul creditelor se determină în funcţie de tehnologiile
necesare pe culturi sau categorii de animale şi de cheltuielile
necesare pentru desfăşurarea activităţii curente de producţie
agricolă;
• Este disponibil în lei pe maxim 12 luni, termenele de
rambursare fiind stabilite în funcţie de tehnologiile agricole
specifice, corelate cu perioada de valorificare a producţiei;
• Creditele pot fi garantate înntr-o anumita proporţie de Fondul
de Garantare a Creditului Rural;
• Beneficiarii creditelor care rambursează creditele şi plătesc
dobânzile la termenele scadente pot primi o alocaţie
bugetară de până la 30% din volumul creditului, calculată la
nivelul ratelor de împrumut rambursate;
Produse si servicii bancare pag. 296
CREDIT AGRICOL PENTRU
ACTIVITATEA CURENTA
Garantii
•Garanţii reale imobiliare:privilegiul, ipoteca;
•Garanţii reale mobiliare:depozit bancar /cash colateral, certificate
de depozit, certificate de depozit cu discount, titlurile la ordin şi
titlurile nominative, soldul creditor al conturilor curente
/subconturilor, actiunile, cesiunea de creanţă, echipamente,
instalatii, planul de afaceri, fondul de comerţ;
•Garanţii personale:scrisori de garanţie bancară, titluri de credit
avalizate, garanţii de companie/firmă, garanţii emise de fonduri de
garantare, fidejusiunea /cauţiunea, garanţii emise de statul român şi
de autorităţile administraţiei publice locale, asigurare de risc
financiar de neplată;
•Alte garanţii solicitate de banca.

Produse si servicii bancare pag. 297


CREDIT AGRICOL PENTRU
ACTIVITATEA CURENTA

Principalele costuri
 Dobânda poate fi: - fixa;
- variabilă (nivel indicativ
sau stabilit de banca);
- revizuibila la un interval
de timp functie de cotatiile BUBOR, LIBOR si
EURIBOR (nivel indicativ);
 comision pentru întocmirea şi analiza documentaţiei de credit;
 comision de gestiune la acordarea creditelor;
 comision de administrare lunar;
 comision de neutilizare a creditelor aprobate;
 comision de înscriere a avizelor de garanţie în Arhiva electronică
de garanţii reale, mobiliare.

Produse si servicii bancare pag. 298


CREDIT AGRICOL PENTRU
ACTIVITATEA CURENTA

Documente necesare
• Cererea de credite, semnată de persoanele autorizate să reprezinte
legal societatea;
• Documente care atestă situaţia economico-financiară a societăţii
(bilanţul, contul de profit şi pierdere încheiate pentru ultimii doi ani,
balanţa de verificare încheiată pentru ultima lună); Banca va solicita,
după caz, raportul auditorilor firmei sau certificarea bilanţului conform
reglementărilor legale în vigoare;
• Fluxul de lichidităţi (cash flow) aferent perioadei pentru care clientul
solicită creditul şi bugetul de venituri şi cheltuieli al activităţii generale;
• Garanţii propuse, inclusiv acte de proprietate a bunurilor;
• Acordul de consultare la Centrala Riscurilor Bancare;
• Certificat de atestare fiscală (la prima solicitare de credit şi de câte
ori se consideră necesar);
• Hotărârea organului competent potrivit actelor constitutive şi legii, cu
privire la contractarea şi garantarea creditului;

Produse si servicii bancare pag. 299


CREDIT AGRICOL PENTRU
ACTIVITATEA CURENTA

Avantaje
• Continuitate în desfăşurarea activităţii curente;

• Fluidizarea plăţilor;

• Volumul creditului se stabileşte în funcţie de


necesităţile de finanţare şi posibilităţile de
rambursare;

Produse si servicii bancare pag. 300


1.2. FINANTAREA ACTIVITATII DE INVESTITII-
CORPORATE

1.2. Finantarea activitatii de investitii se


realizeaza prin urmatoarele tipuri de credite:
• Credit pentru investiţii;
• Credit pentru investiţii financiare (acţiuni şi
părţi sociale);
• Credit pentru promotori imobiliari;
• Credit ipotecar;
• Credit pentru activitatea de leasing;

Produse si servicii bancare pag. 301


CREDIT PENTRU INVESTITII

Destinatia
• finanţarea activităţii de investiţii, în completarea
surselor proprii ale clienţilor, pe total activitate
de investiţii sau pe obiective (proiecte) de
investiţii, pentru:
- realizarea de noi capacităţi de producţie;
- dezvoltarea/menţinerea la parametrii a capacităţilor de
producţie existente;
- modernizarea/retehnologizarea capacităţilor de
producţie, a utilajelor, maşinilor, instalaţiilor,
clădirilor existente etc.

Produse si servicii bancare pag. 302


CREDIT PENTRU INVESTITII

Caracteristici
• este disponibil în lei şi/sau valută, pe termen scurt,
mediu şi lung. Pentru plata avansului la bunurile
cumpărate în leasing, termenul de creditare se
încadrează în valabilitatea contractului de leasing;
• se poate acorda o perioadă de graţie pentru plata
ratelor de credit de până la 5 ani;
• aportul propriu al solicitantului constă fie în lichidităţi
înregistrate în contul curent, fie în realizarea efectivă a
unei părţi din investiţia respectivă probată cu documente
justificative şi trebuie utilizat înainte de punerea la
dispoziţie a creditului sau proporţional cu efectuarea
tragerilor;

Produse si servicii bancare pag. 303


CREDIT PENTRU INVESTITII

Garantii
•Garanţii reale imobiliare:privilegiul, ipoteca;
•Garanţii reale mobiliare:depozit bancar /cash colateral,
certificate de depozit, certificate de depozit cu discount,
titlurile la ordin şi titlurile nominative, actiunile, cesiunea de
creanţă, echipamente, instalatii, planul de afaceri, fondul de
comerţ;
•Garanţii personale:scrisori de garanţie bancară, titluri de
credit avalizate, garanţii de companie/firmă, garanţii emise de
fonduri de garantare, fidejusiunea /cauţiunea, garanţii emise
de statul român şi de autorităţile administraţiei publice locale,
asigurare de risc financiar de neplată;
•Alte garanţii solicitate de banca.

Produse si servicii bancare pag. 304


CREDIT PENTRU INVESTITII

Principalele costuri
 Dobânda poate fi: - fixa;
- variabilă (nivel indicativ
sau stabilit de banca);
- revizuibila la un interval
de timp functie de cotatiile BUBOR, LIBOR si
EURIBOR (nivel indicativ);

 comision pentru întocmirea şi analiza documentaţiei de credit;


 comision de gestiune la acordarea creditelor;
 comision de administrare lunar;
 comision de neutilizare a creditelor aprobate;
 comision de rambursare anticipată (se aplică la suma rambursată în
avans);
 comision de înscriere a avizelor de garanţie în Arhiva electronică de
garanţii reale, mobiliare.
Produse si servicii bancare pag. 305
CREDIT PENTRU INVESTITII

Documente necesare
• Cererea de credite, semnată de persoanele autorizate să reprezinte legal
societatea;
• Documente care atestă situaţia economico-financiară a societăţii
(bilanţul, contul de profit şi pierdere încheiate pentru ultimii doi ani, balanţa
de verificare încheiată pentru ultima lună); Banca va solicita, după caz,
raportul auditorilor firmei sau certificarea bilanţului conform reglementărilor
legale în vigoare;
• Fluxul de lichidităţi (cash flow) aferent perioadei pentru care clientul
solicită creditul şi bugetul de venituri şi cheltuieli al activităţii generale;
• Garanţii propuse, inclusiv acte de proprietate a bunurilor;
• Acordul de consultare la Centrala Riscurilor Bancare;
• Certificat de atestare fiscală (la prima solicitare de credit şi de câte ori
se consideră necesar);
• Hotărârea organului competent potrivit actelor constitutive şi legii, cu
privire la contractarea şi garantarea creditului;
• Orice alte documente, solicitate de bancă.
Produse si servicii bancare pag. 306
CREDIT PENTRU INVESTITII

Documente specifice
• Studiu de fezabilitate (în cazul proiectelor de investiţii cu
valoare mare şi pentru investiţiile tip green-field); ceilalţi
solicitanţi vor prezenta planul de afaceri;
• Documentaţie tehnico-economică aferentă obiectivului de
investiţii sau memorii justificative privind necesitatea acestor
investiţii cu devize estimative şi listele de utilaje şi alte dotări
care se vor ataşa planului de afaceri, în cazul proiectelor de
investiţii la care nu este necesar studiul de fezabilitate;
• Autorizaţia de construcţie cu avizele şi acordurile necesare;
• Lista cheltuielilor de capital pentru investiţia (se solicită în
cazul proiectelor de investiţii a căror acoperire financiară se
asigură parţial de la buget/fonduri speciale extrabugetare)
• Acte justificative privind situaţia juridică a terenului şi/sau
a construcţiilor
Produse si servicii bancare pag. 307
CREDIT PENTRU INVESTITII

Avantaje
• susţinere în proporţie mare a procesului
investiţional (minim 80% din valoarea
investiţiei);
• efort financiar mai redus din momentul
demarării obiectivului finanţat, în funcţie de
perioada de graţie acordată;
• flexibilitate prin negocierea dobânzilor;
• volum optim al creditului, în funcţie de
necesităţile de finanţare ale clientului şi
posibilităţile acestuia de rambursare;

Produse si servicii bancare pag. 308


CREDIT PENTRU INVESTIŢII FINANCIARE
(ACŢIUNI ŞI PĂRŢI SOCIALE)
Destinatia

Creditul este destinat clienţilor a căror


activitate principală nu o constituie
investiţiile în valori mobiliare de orice fel şi
care nu înregistrează datorii restante faţă de
bugetul statului.

Produse si servicii bancare pag. 309


CREDIT PENTRU INVESTIŢII FINANCIARE
(ACŢIUNI ŞI PĂRŢI SOCIALE)
Caracteristici
• Formă de creditare pentru finanţarea activităţii
de investiţii financiare, respectiv pentru
cumpărarea de acţiuni nominative, emise în
formă materializată şi/sau dematerializată sau
părţi sociale, emise de societăţile comerciale,
constituite în baza legii române;
• Moneda de acordare: lei
• Termen: scurt sau mediu (maxim 5 ani)
• Volum credit:
- maxim 75% din preţul acţiunilor cotate;
- maxim 50% din preţul acţiunilor necotate/părţi
sociale;
Produse si servicii bancare pag. 310
CREDIT PENTRU INVESTIŢII FINANCIARE
(ACŢIUNI ŞI PĂRŢI SOCIALE)
Caracteristici
• Tragerea creditului: integral, dar fără a depăşi data
limită stabilită în contractul de vânzare-cumpărare sau
documentul/prospectul de ofertă publică în cazul ofertei
publice de cumpărare
• Aportul propriu al clientului:
- minim 25% din preţul acţiunilor cotate, respectiv;
- minim 50% din preţul acţiunilor necotate/părţi sociale;
• Aportul propriu al clientului trebuie să existe în
contul curent deschis la bancă sau să facă dovada
că acesta a fost plătit vânzătorului/ S.S.I.F. după caz.

Produse si servicii bancare pag. 311


CREDIT PENTRU INVESTIŢII FINANCIARE
(ACŢIUNI ŞI PĂRŢI SOCIALE)
Garantii
•Garanţii reale imobiliare:privilegiul, ipoteca;
•Garanţii reale mobiliare:depozit bancar /cash colateral,
certificate de depozit, certificate de depozit cu discount, titlurile la
ordin şi titlurile nominative, actiunile, cesiunea de creanţă,
echipamente, instalatii, planul de afaceri, fondul de comerţ;
•Garanţii personale:scrisori de garanţie bancară, titluri de credit
avalizate, garanţii de companie/firmă, garanţii emise de fonduri de
garantare, fidejusiunea /cauţiunea, garanţii emise de statul român
şi de autorităţile administraţiei publice locale, asigurare de risc
financiar de neplată;
•În mod obligatoriu se va constitui garanţie reală mobiliară fără
deposedare asupra acţiunilor ce vor fi achiziţionate din credit.

Produse si servicii bancare pag. 312


CREDIT PENTRU INVESTIŢII FINANCIARE
(ACŢIUNI ŞI PĂRŢI SOCIALE)
Principalele costuri
 Dobânda poate fi: - fixa;
- variabilă (nivel indicativ
sau stabilit de banca);
- revizuibila la un interval
de timp functie de cotatiile BUBOR, LIBOR si
EURIBOR (nivel indicativ);
 comision pentru întocmirea şi analiza documentaţiei de credit
(termen scurt si termen mediu si lung);
 comision de gestiune la acordarea creditelor (termen scurt,mediu si
lung);
 comision de administrare lunar;
 comision de neutilizare a creditelor aprobate;
 comision de rambursare anticipată (se aplică la suma rambursată în
avans):
 comision de înscriere a avizelor de garanţie în Arhiva electronică de
garanţii reale, mobiliare.
Produse si servicii bancare pag. 313
CREDIT PENTRU INVESTIŢII FINANCIARE
(ACŢIUNI ŞI PĂRŢI SOCIALE)
Documente necesare
• Cererea de credite, semnată de persoanele autorizate să reprezinte
legal societatea;
• Documente care atestă situaţia economico-financiară a societăţii
(bilanţul, contul de profit şi pierdere încheiate pentru ultimii doi ani,
balanţa de verificare încheiată pentru ultima lună); Banca va solicita,
după caz, raportul auditorilor firmei sau certificarea bilanţului conform
reglementărilor legale în vigoare;
• Fluxul de lichidităţi (cash flow) aferent perioadei pentru care clientul
solicită creditul şi bugetul de venituri şi cheltuieli al activităţii generale;
• Garanţii propuse, inclusiv acte de proprietate a bunurilor;
• Acordul de consultare la Centrala Riscurilor Bancare;
• Certificat de atestare fiscală (la prima solicitare de credit şi de câte ori
se consideră necesar);
• Hotărârea organului competent potrivit actelor constitutive şi legii, cu
privire la contractarea şi garantarea creditului; în cazul S.A., se va solicita
şi înscrierea la registrul comerţului şi avansarea spre publicare în
Monitorul Oficial a hotărârii AGAde contractare a creditului
Produse si servicii bancare pag. 314
CREDIT PENTRU INVESTIŢII FINANCIARE
(ACŢIUNI ŞI PĂRŢI SOCIALE)
Documente necesare (continuare)
• anunţul publicitar de vânzare/ofertă de vânzare, în cazul acţiunilor
emise de societăţile comerciale la care statul sau o autoritate a
administraţiei publice locale este acţionar;
• alte oferte de vânzare acţiuni şi/sau părţi sociale făcute de societatea
comercială implicată sau de o persoană fizică/juridică alta decât
A.V.A.S. sau altă instituţie publică implicată în realizarea procesului
de privatizare;
• copie a extrasului de cont de la registrul acţionarilor în situaţia în care
evidenţa acţionariatului este ţinută de o societate de registru
autorizată de C.N.V.M./document eliberat de către societatea
comercială care să facă dovada numărului de acţiuni deţinut de către
vânzător şi faptul că acestea nu sunt grevate de sarcini în cazul
societăţilor comerciale care îşi ţin registrul acţionarilor/extras de la
Registrul Comerţului cu privire la situaţia părţilor sociale precum şi
declaraţia reprezentanţilor legali ai societăţii comerciale cu privire la
cota de părţi sociale deţinută de vânzător, orice alte acte care potrivit
actului constitutiv al societăţii transmit dreptul de proprietate asupra
acţiunilor, după caz.
Produse si servicii bancare pag. 315
CREDIT PENTRU INVESTIŢII FINANCIARE
(ACŢIUNI ŞI PĂRŢI SOCIALE)

Documente necesare (continuare)


• dosarul de prezentare a societăţii comerciale ale cărei
acţiuni/părţi sociale urmează să fie cumpărate de clientul
băncii;
• orice modificări făcute de vânzător în dosarul de prezentare;
• (pre)contractul de vânzare-cumpărare de acţiuni/părţi sociale
încheiat cu A.V.A.S. sau altă instituţie publică implicată în
realizarea procesului de privatizare, Societatea de Investiţii
Financiare, sau altă persoană fizică/juridică, după caz;
• orice acte adiţionale la (pre)contractul de vânzare-
cumpărare;
• orice alte documente necesare solicitate de bancă;

Produse si servicii bancare pag. 316


CREDIT PENTRU INVESTIŢII FINANCIARE
(ACŢIUNI ŞI PĂRŢI SOCIALE)

Documente necesare (continuare)


• În cazul în care cumpărarea de acţiuni se face printr-un intermediar
autorizat să presteze servicii de investiţii financiare (S.S.I.F.),
respectiv cumpărarea de acţiuni printr-o ofertă publică de
cumpărare/ preluare acţiuni aprobată în prealabil de către
C.N.V.M. clienţii, solicitanţi de credite, vor prezenta şi următoarele
documente specifice, după caz:
1. anunţ de ofertă publică de cumpărare autorizat de C.N.V.M. şi
publicat;
2. prospectul/documentul de ofertă publică (cu toate anexele)
aprobat de C.N.V.M. şi orice modificări autorizate de C.N.V.M. ale
ofertei publice autorizate;
3. contractul de intermediere încheiat cu o S.S.I.F. autorizată de
C.N.V.M. şi agreată de către bancă;
4. alte documente în funcţie de particularităţile fiecărei tranzacţii;

Produse si servicii bancare pag. 317


CREDIT PENTRU INVESTIŢII FINANCIARE
(ACŢIUNI ŞI PĂRŢI SOCIALE)

Avantaje
• Facilitează efectuarea de investiţii financiare, în
acţiuni sau părţi sociale;
• Costuri avantajoase;
• Consultanţă gratuită la întocmirea documentaţi-
ei de credite;
• Graficul de rambursare se stabileşte împreună
cu clientul, în funcţie de resursele proprii ce se
constituie conform fluxului de lichidităţi;

Produse si servicii bancare pag. 318


CREDIT PENTRU PROMOTORI IMOBILIARI

Destinatia
• demarării construcţiilor de locuinţe (proiectarea,
avizarea, autorizarea şi contractarea execuţiei)
• cumpărării de terenuri destinate construirii de
locuinţe;
• primirii în concesiune a terenurilor destinate
construcţiei de locuinţe din credite;
• efectuării lucrărilor de construcţii de locuinţe;
• se acordă pentru finanţarea construirii de locuinţe
convenabile şi case de vacanţă de către persoanele
juridice specializate şi autorizate denumite
promotori imobiliari.
Produse si servicii bancare pag. 319
CREDIT PENTRU PROMOTORI IMOBILIARI

Caracteristici
• este disponibil în lei şi/sau valută, pe termen scurt, mediu si
lung;
• perioada de creditare este determinată în funcţie de
durata de execuţie a obiectivului conform graficului de
realizare, plus o perioadă de cel mult 12 luni necesară
vânzării propriu-zise către beneficiari, în cazul în care
vânzarea locuinţelor se face cu plata integrală din surse
proprii sau împrumuturi de la instituţiile financiare şi de credit;
• aportul propriu al clientului este de minim 15% din valoarea
lucrării, fie în lichidităţi înregistrate în contul curent, fie în
realizarea efectivă a unei părţi din investiţia respectivă la
valoarea înregistrată în bilanţ;
• la cererea clienţilor, banca poate suplimenta creditul;
• se poate acorda o perioadă de graţie de maxim 3 ani;
Produse si servicii bancare pag. 320
CREDIT PENTRU PROMOTORI IMOBILIARI

Garantii
•Garanţii reale imobiliare:privilegiul, ipoteca;
•Garanţii reale mobiliare:depozit bancar /cash colateral, certificate de
depozit, certificate de depozit cu discount, titlurile la ordin şi titlurile
nominative, actiunile, cesiunea de creanţă, echipamente, instalatii, planul de
afaceri, fondul de comerţ;
•Garanţii personale:scrisori de garanţie bancară, titluri de credit avalizate,
garanţii de companie/firmă, garanţii emise de fonduri de garantare,
fidejusiunea /cauţiunea, garanţii emise de statul român şi de autorităţile
administraţiei publice locale, asigurare de risc financiar de neplată;
•Garantii specifice:
- Banca va solicita, suplimentar, cesionarea încasărilor de la viitorii
proprietari ai locuinţelor construite (care reprezintă avansurile parţiale şi
ratele lunare rezultate din contracte ferme încheiate cu aceştia, în cazul în
care plata este prevăzută a se face în cadrul termenului de creditare).

Produse si servicii bancare pag. 321


CREDIT PENTRU PROMOTORI IMOBILIARI

Principalele costuri
 Dobânda poate fi: - fixa;
- variabilă (nivel indicativ
sau stabilit de banca);
- revizuibila la un interval
de timp functie de cotatiile BUBOR, LIBOR si
EURIBOR (nivel indicativ);
 comision pentru întocmirea şi analiza documentaţiei de credit;
 comision de gestiune la acordarea creditelor;
 comision de administrare lunar;
 comision de neutilizare a creditelor aprobate;
 comision de rambursare anticipată (se aplică la suma rambursată în
avans);
 comision de înscriere a avizelor de garanţie în Arhiva electronică de
garanţii reale, mobiliare.

Produse si servicii bancare pag. 322


CREDIT PENTRU PROMOTORI IMOBILIARI

Documente necesare
• Cererea de credite, semnată de persoanele autorizate să reprezinte
legal societatea;
• Documente care atestă situaţia economico-financiară a societăţii
(bilanţul, contul de profit şi pierdere încheiate pentru ultimii doi ani,
balanţa de verificare încheiată pentru ultima lună); Banca va solicita,
după caz, raportul auditorilor firmei sau certificarea bilanţului conform
reglementărilor legale în vigoare;
• Fluxul de lichidităţi (cash flow) aferent perioadei pentru care clientul
solicită creditul şi bugetul de venituri şi cheltuieli al activităţii generale;
• Garanţii propuse, inclusiv acte de proprietate a bunurilor;
• Acordul de consultare la Centrala Riscurilor Bancare;
• Certificat de atestare fiscală (la prima solicitare de credit şi de câte
ori se consideră necesar);
• Hotărârea organului competent potrivit actelor constitutive şi legii, cu
privire la contractarea şi garantarea creditului;

Produse si servicii bancare pag. 323


CREDIT PENTRU PROMOTORI IMOBILIARI

Documente specifice
• Studiu de fezabilitate (în cazul proiectelor de investiţii cu valoare
mare şi pentru investiţiile tip green-field); ceilalţi solicitanţi vor prezenta
planul de afaceri;
• Documentaţie tehnico-economică aferentă obiectivului de
investiţii sau memorii justificative privind necesitatea acestor investiţii
cu devize estimative şi listele de utilaje şi alte dotări care se vor ataşa
planului de afaceri, în cazul proiectelor de investiţii la care nu este
necesar studiul de fezabilitate;
• Autorizaţia de construcţie cu avizele şi acordurile necesare;
• Lista cheltuielilor de capital pentru investiţia (se solicită în cazul
proiectelor de investiţii a căror acoperire financiară se asigură parţial
de la buget sau din fondurile speciale extrabugetare);
• Acte justificative privind situaţia juridică a terenului şi/sau a
construcţiilor;
• Planul urbanistic de zonă;
• Proiectul tehnic avizat de organele administraţiei locale;
• Devizul general;
Produse si servicii bancare pag. 324
CREDIT PENTRU PROMOTORI IMOBILIARI

Avantaje
• Susţinerea financiară a procesului investiţional
al solicitanţilor;
• Dezvoltarea afacerilor;
• Flexibilitate prin negocierea dobânzilor;
• Se poate acorda o perioadă de graţie pentru
plata ratelor de credit;
• Volumul creditului se stabileşte în funcţie de
necesităţile de finanţare şi posibilităţile de
rambursare;

Produse si servicii bancare pag. 325


CREDIT IPOTECAR

Destinatia
Se acordă persoanelor juridice pentru:
• cumpărarea, construirea, amenajarea, viabilizarea,
reabilitarea, consolidarea sau extinderea de imobile, dar
fără a se limita la acestea;
• rambursarea unui credit ipotecar pentru investiţii
imobiliare contractat anterior;
• finanţarea altor cheltuieli legate de realizarea
investiţiilor imobiliare cum sunt: cheltuieli pentru
realizarea de studii şi proiecte, pentru obţinerea avizelor,
acordurilor şi autorizaţiilor legale necesare, amenajarea
terenurilor destinate realizării construcţiilor (inclusiv
organizare de şantier), cheltuieli notariale şi alte cheltuieli.
Produse si servicii bancare pag. 326
CREDIT IPOTECAR

Caracteristici
• este disponibil în RON, EUR şi USD;
• durata creditului este de maxim 30 ani;
• în cazul creditelor ipotecare destinate construirii, reabilitării,
modernizării, consolidării sau extinderii imobilelor, banca
poate acorda o perioadă de graţie de până la 2 ani;
• nivelul creditului este de maxim 75% din valoarea imobilului
şi/ sau din valoarea devizului estimativ, diferenţa fiind aportul
propriu al solicitantului;
• poate exista o suma maximă a unui credit ipotecar;
• creditul poate acoperi şi finanţarea unor cheltuieli legate de
realizarea investiţiilor imobiliare, cum ar fi: cheltuieli pentru
realizarea de studii şi proiecte, pentru obţinerea
avizelor,acordurilor şi autorizaţiilor legale necesare,
amenajarea terenurilor, cheltuieli notariale etc.
Produse si servicii bancare pag. 327
CREDIT IPOTECAR

Garantii
• Ipoteca de rang I constituită asupra imobilului – teren şi/ sau
construcţie - pentru care se acordă creditul, iar în cazul în
care terenul pe care se va realiza construcţia nu este finanţat
din credit, dar se află în proprietatea împrumutatului, ipoteca
se va constitui şi asupra acestuia
• Când este necesar, banca poate accepta în completare şi
alte garanţii reale şi/ sau personale;
• Drepturile de încasat rezultate din contractul de asigurare a
imobilului ipotecat/ poliţa de asigurare pentru toate riscurile
aferente lucrărilor de construcţie, inclusiv de nefinalizare a
acesteia, încheiate cu societăţi de asigurare agreate de
bancă, cesionate în favoarea băncii pe toată perioada de
valabilitate a contractului de credit ipotecar pentru investiţii
imobiliare.
Produse si servicii bancare pag. 328
CREDIT IPOTECAR

Principalele costuri
 Dobânda poate fi: - fixa;
- variabilă (nivel indicativ
sau stabilit de banca);
- revizuibila la un interval
de timp functie de cotatiile BUBOR, LIBOR si
EURIBOR (nivel indicativ);
 comision pentru întocmirea şi analiza documentaţiei de credit;
 comision de gestiune la acordarea creditelor;
 comision de administrare lunar;
 comision de neutilizare a creditelor aprobate;
 comision de rambursare anticipată (se aplică la suma rambursată în avans);
 comision de înscriere a avizelor de garanţie în Arhiva electronică de garanţii
reale, mobiliare.
 Prime aferente poliţelor de asigurare pentru:
– imobilele care fac obiectul creditului ipotecar pentru investiţii imobiliare;
– asigurarea tuturor riscurilor aferente lucrărilor de construcţii, inclusiv de nefinalizare a
construcţiei, valabilă până la finalizarea construcţiei şi semnarea procesului verbal de
recepţie finală.

Produse si servicii bancare pag. 329


CREDIT IPOTECAR

Documente necesare
• Cererea de credite, semnată de persoanele autorizate să reprezinte legal
societatea;
• Documente care atestă situaţia economico-financiară a societăţii;
• Fluxul de lichidităţi (cash flow) aferent perioadei pentru care clientul solicită
creditul şi bugetul de venituri şi cheltuieli al activităţii generale;
• Declaraţie privind litigiile cu terţii, cu preciza-rea motivelor şi stadiului acestora;
• Acordul de consultare la Centrala Riscurilor Bancare;
• Certificat de atestare fiscală;
• Hotărârea organului competent potrivit actelor constitutive şi legii, cu privire la
contractarea şi garantarea creditului;
• Actele justificative privind situaţia juridică a terenului; actele de proprietate a
bunurilor propuse în garanţie;
• Situaţiile privind elementele patrimoniale cu care au fost garantate eventuale
împrumuturi contractate de la alţi creditori;
• Studiu de fezabilitate;
• Plan de finanţare convenit de solicitant cu constructorul, în cazul construirii,
reabilitării, consolidării sau extinderii imobilelor;

Produse si servicii bancare pag. 330


CREDIT IPOTECAR

Documente specifice
• Autorizaţia de construcţie, avizul de mediu şi proiectul
tehnic ştampilat spre neschimbare care fac parte din
aceasta. Pentru analiza dosarului de credit, în cazul în
care beneficiarul nu a obţinut încă autorizaţia de
construire, vor fi prezentate cel puţin certificatul de
urbanism, avizul de mediu şi proiectul tehnic pentru
obţinerea autorizaţiei de construire, urmând ca tragerile
din credit să se efectueze numai după prezentarea
autorizaţiei de construire şi a anexelor acesteia.
• Devizul de realizare din contractul cu antreprenorul sau
devizele estimative determinate în baza planurilor
ştampilate spre neschimbare care sunt parte componentă
a proiectului tehnic menţionat anterior;
Produse si servicii bancare pag. 331
CREDIT IPOTECAR

Avantaje
• Finanţarea investiţiilor imobiliare cu destinaţie
locativă sau cu altă destinaţie decât cea locativă,
existând posibilitatea alegerii modalităţii de realizare a
lucrărilor de construire/ reabilitare/ modernizare/
consolidare/ extindere/ viabilizare: executarea lucrărilor
în regie proprie sau prin intermediul unei societăţi de
construcţii;
• Acordarea unei perioade de graţie de maxim 2 ani
pentru plata ratelor de credit, la cererea beneficiarului
finanţării;
• Susţinerea financiară a procesului investiţional al
solicitanţilor;
• Dezvoltarea afacerilor;

Produse si servicii bancare pag. 332


CREDIT PENTRU ACTIVITATEA DE LEASING

Destinatia
• Finanţarea contractelor de leasing prezente şi/sau
viitoare încheiate/ce se vor încheia cu diverşi utilizatori,
al căror obiect îl constituie bunuri imobile şi bunuri
mobile corporale, aflate în circuitul civil, noi sau second
hand, precum şi drepturile de proprietate intelectuală
aferente acestora.
• Se acordă pentru:
- activitatea de leasing financiar
- activitatea de leasing operaţional
- operaţiuni de lease-back

Produse si servicii bancare pag. 333


CREDIT PENTRU ACTIVITATEA DE LEASING
Caracteristici
• volumul maxim al creditului: 85% din preţul de achiziţie (inclusiv TVA) a
bunurilor ce urmează a fi cumpărate şi închiriate în regim de leasing;
• disponibil în lei şi valută, pe termen scurt, mediu sau lung;
• perioada de creditare nu trebuie să depăşească durata contractului de
leasing;
• Termenul de rambursare al creditelor acordate în baza:
– acordurilor de creditare distincte destinate finanţării bunurilor mobile: maxim 5
ani de la data îndeplinirii condiţiilor de tragere;
– acordurilor de creditare revolving destinate finanţării bunurilor mobile şi/ sau
imobile: maxim 5 ani de la data îndeplinirii condiţiilor de tragere;
– acordurilor de creditare distincte destinate finanţării bunurilor imobile: maxim
10 ani de la data îndeplinirii condiţiilor de tragere din cadrul fiecărui contract
de credit, cu condiţia încadrării ultimei rate de credit în termenul de valabilitate
al acordului
– contractului de credit distinct:
– bunuri mobile -maxim 5 ani de la data îndeplinirii condiţiilor de tragere
– bunuri imobile -maxim 10 ani de la data îndeplinirii condiţiilor de tragere

Produse si servicii bancare pag. 334


CREDIT PENTRU ACTIVITATEA DE LEASING

Garantii
• bunuri mobile sau imobile, noi sau second hand, care fac
obiectul contractelor de leasing finanţate de bancă şi/
sau, după caz, alte bunuri aflate în proprietatea
împrumutatului sau a garanţilor;
• drepturile de încasat rezultate din poliţele de asigurare
încheiate de împrumutat cu societăţi de asigurare
agreate de bancă privind riscul financiar de neplată,
precum şi din poliţele de asigurare a bunurilor aduse în
garanţie pentru riscurile specifice fiecărei categorii de
bunuri, cesionate în favoarea băncii;
• suplimentar, banca poate solicita constituirea cesiunii de
creanţă asupra drepturilor de încasat rezultate din
contractele de leasing ;

Produse si servicii bancare pag. 335


CREDIT PENTRU ACTIVITATEA DE LEASING

Principalele costuri
 Dobânda poate fi: - fixa;
- variabilă (nivel indicativ
sau stabilit de banca);
- revizuibila la un interval
de timp functie de cotatiile BUBOR/ LIBOR/
EURIBOR (nivel indicativ);
 comision pentru întocmirea şi analiza documentaţiei de
credit;
 comision de gestiune la acordarea creditelor;
 comision de administrare lunar;
 comision de neutilizare a creditelor aprobate;
Produse si servicii bancare pag. 336
CREDIT PENTRU ACTIVITATEA DE LEASING

Documente necesare
• Cererea de credite, semnată de persoanele autorizate să reprezinte legal
societatea;
• Documente care atestă situaţia economico-financiară a societăţii (bilanţul,
contul de profit şi pierdere încheiate pentru ultimii doi ani, balanţa de verificare
încheiată pentru ultima lună); Banca va solicita, după caz, raportul auditorilor
firmei sau certificarea bilanţului conform reglementărilor legale în vigoare;
• Fluxul de lichidităţi (cash flow) aferent perioadei pentru care clientul solicită
creditul şi bugetul de venituri şi cheltuieli al activităţii generale;
• Acordul de consultare la Centrala Riscurilor Bancare;
• Garanţii propuse, inclusiv acte de proprietate a bunurilor;
• Certificat de atestare fiscală (la prima solicitare de credit şi ori de câte ori
este necesar);
• Hotărârea organului competent potrivit actelor constitutive şi legii, cu privire la
contractarea şi garantarea creditului; în cazul societăţilor pe acţiuni, se va
solicita şi înscrierea la registrul comerţului şi avansarea spre publicare în
Monitorul Oficial Partea a IV-a a hotărârii adunării generale de contractare a
împrumutului ;
• Orice alte documente necesare solicitate de bancă;

Produse si servicii bancare pag. 337


CREDIT PENTRU ACTIVITATEA DE LEASING

Avantaje
• Susţinerea financiară a procesului investiţional al
solicitanţilor;
• Dezvoltarea afacerilor;
• Consultanţă gratuită la întocmirea documentaţiei de
credite;
• Volumul creditului se stabileşte în funcţie de
necesităţile de finanţare şi posibilităţile de
rambursare.

Produse si servicii bancare pag. 338


2. PRODUSE NON – CREDIT
CORPORATE
2. Produse non credit
2.1. Scrisoarea de garantie bancara
2.2. Scrisoarea de intentie
2.3. Scrisoarea de confort
2.4. Avalizarea efectelor de comert
2.5. Incassoul
2.6. Acreditivul documentar

Produse si servicii bancare pag. 339


2.1. SCRISOAREA DE GARANTIE BANCARA
Destinatia

• Se adresează clienţilor persoane juridice, fiind o modalitate de


garantare de către bancă a unei plăţi/prestaţii;
Destinatii :
• Garanţii de plată;
• Garanţii pentru participarea la licitaţii;
• Garanţii de bună execuţie;
• Garanţii pentru plata taxelor şi impozitelor către diverse autorităţi;
• Garanţii pentru restituirea avansurilor;
• Emiterea de garanţii pe baza unor contragaranţii primite de
client;
• Garanţii în favoarea unui client/nonclient;
• Garantarea unor credite acordate clienţilor bancii respective;

Produse si servicii bancare pag. 340


2.1. SCRISOAREA DE GARANTIE BANCARA

Caracteristici
• Tipuri:
– scrisoarea de garanţie bancară (SGB)
– contragaranţia bancară
– acreditivul stand-by
• Moneda: lei sau valută
• Termen: scurt, mediu sau lung

Produse si servicii bancare pag. 341


2.1. SCRISOAREA DE GARANTIE BANCARA

Costuri
 Comision de garantare la încheierea acordului de
garantare - contract de credit în baza căruia se emit:
- mai multe SGB (indiferent de tipul garanţiilor constituite):
- o singură SGB (indiferent de tipul garanţiilor constituite):
 Comision diferentiat de eliberare pentru SGB:
• garantate integral cu cash colateral (indiferent de termenul
de valabilitate a SGB);
• garantate cu alte tipuri de garanţii;
 Comision de modificare:
• modificarea valorii/ perioadei de valabilitate a acordului de
garantare - contract de credit şi/ sau SGB:
• modificarea unor clauze cuprinse în SGB şi/ sau în acordul
de garantare - contract de credit:
Produse si servicii bancare pag. 342
2.1. SCRISOAREA DE GARANTIE BANCARA

Avantaje
• eliminarea riscului legat de neonorarea obligaţiilor
asumate prin contractul comercial;
• elimină neîncrederea dintre partenerii de afaceri,
în cazul în care aceştia sunt la începutul
colaborării sau contractul se derulează pe o
perioadă mai mare de timp;
• îmbunătăţesc imaginea clientului din punct de
vedere al performanţei şi standing-ului financiar;

Produse si servicii bancare pag. 343


2.2. SCRISOAREA DE INTENTIE

Destinatia
• Scrisorile de intenţie sunt eliberate de bancă
în sprijinul clienţilor existenţi, cărora le sunt
necesare în vederea:
 încheierii unei tranzacţii comerciale;
 obţinerii unei finanţări pe plan intern sau
internaţional;
 adjudecării unor oferte în cazul organizării de
licitaţii pentru achiziţia de produse, prestări de
servicii sau efectuarea unor lucrări.

Produse si servicii bancare pag. 344


2.2. SCRISOAREA DE INTENTIE

Caracteristici
• banca îşi exprimă prin scrisoarea în cauză,
intenţia/disponibilitatea sa de a acorda
clientului, în anumite condiţii, finanţarea sau
efectuarea de servicii bancare;
• conţinutul unei scrisori de intenţie nu angajează
răspunderea băncii;
• Moneda: lei şi/sau valută;
• Perioada de valabilitate: maxim 6 luni;

Produse si servicii bancare pag. 345


2.2. SCRISOAREA DE INTENTIE

Costuri
• comision de eliberare: in lei si valuta
Avantaje
• se eliberează anterior încheierii unei tranzacţii
financiare sau comerciale, facilitând finalizarea
tranzacţiei respective;
• comision de eliberare mai mic în comparaţie
cu cel aferent unei scrisori de garanţie bancară;

Produse si servicii bancare pag. 346


2.3. SCRISOAREA DE CONFORT

Destinatia
• Beneficiarul scrisorii de confort este
partenerul comercial sau finanţatorul intern
/extern al clientului băncii;
• Scrisoarea de confort - reprezintă o confirmare
a capacităţii de plată a clientului unei banci,
respectiv certificarea existenţei şi disponibilităţii
fondurilor necesare perfectării tranzacţiei
comerciale sau financiare.

Produse si servicii bancare pag. 347


2.3. SCRISOAREA DE CONFORT

Caracteristici
• scrisoarea poate fi emisă în baza resurselor proprii ale clientului, a
unor credite aflate în curs de derulare sau a unor finanţări viitoare;
• angajează răspunderea fermă a băncii privind respectarea
condiţiilor prevăzute în scrisoarea de confort
• Moneda: lei şi/sau valută;
• Perioada de valabilitate: până la încheierea unui contract sau cel
mult 1 an de la data emiterii;
• Destinaţie: orice destinaţie legală;
• Condiţie: la baza solicitării trebuie să existe intenţia încheierii
unui contract comercial pentru cumpărarea unui/unor
bunuri/servicii de la un/unii furnizori din ţară şi/sau străinătate
şi/sau încheierea altor tipuri de tranzacţii.
• Scrisoarea de confort îşi încetează valabilitatea odată cu
încheierea contractului comercial/tranzacţie pentru care a fost
solicitată.
Produse si servicii bancare pag. 348
2.3. SCRISOAREA DE CONFORT

Costuri
• comision de eliberare: in lei si valuta
Avantaje
• se eliberează anterior încheierii unei tranzacţii
financiare sau comerciale, facilitând finalizarea
tranzacţiei respective;
• comision de eliberare mai mic în comparaţie
cu cel aferent unei scrisori de garanţie bancară;

Produse si servicii bancare pag. 349


2.4. AVALIZAREA EFECTELOR DE COMERT

Destinatia
• garantarea obligaţiilor de plată pentru onorarea
cărora se utilizează ca instrumente de plată
efectele de comerţ rezultate din operaţiuni
pentru care banca poate oferi şi credite;
• Avalul - garanţia personală dată de către
bancă, în calitate de avalist, pe un efect de
comerţ (bilet la ordin, cambie/trată), pentru
garantarea obligaţiei avalizatului (trasul
acceptant/emitentul).

Produse si servicii bancare pag. 350


2.4. AVALIZAREA EFECTELOR DE COMERT

Caracteristici
• Banca poate avaliza efecte de comerţ dacă:
• trasul/emitentul (obligatul principal) este clientul
băncii;
• titlul este acceptat (avizat) legal la plată;
• banca avalizează numai pentru unul dintre obligaţii
cambiali (trasul acceptant/emitentul) ce apar pe faţa
titlului, pentru suma menţionată pe titlu sau pentru o
parte din aceasta;
• Moneda: lei sau valută
• Volum: avalurile acordate în baza acordurilor de avalizare -
contracte de credit trebuie să se încadreze în sumele,
termenele şi condiţiile prevăzute în acordurile încheiate,
conform aprobării;
• Scadenţa: scadenţa cambiilor/biletelor la ordin avalizate;
• Termen: scurt, mediu sau lung;
Produse si servicii bancare pag. 351
2.4. AVALIZAREA EFECTELOR DE COMERT

Costuri
 Comision de garantare la încheierea acordului de
avalizare - contract de credit în baza căruia sunt avalizate:
- mai multe efecte de comerţ (indiferent de tipul garanţiilor
constituite);
- un singur efect de comerţ (indiferent de tipul garanţiilor
constituite);
 Comision diferentiat de avalizare pentru avaluri:
• garantate integral cu cash colateral;
• garantate cu alte tipuri de garanţii, cu termen de valabilitate a
avalului;
 Comision de modificare:
- modificarea valorii/ perioadei de valabilitate a acordului de
avalizare - contract de credit şi/ sau avalului:
- modificarea unor clauze cuprinse în SGB şi/ sau în acordul
de avalizare - contract de credit;
Produse si servicii bancare pag. 352
2.5. INCASSOUL

Definire concept

• Incasso-ul, ca modalitate de plată, reprezintă tratarea


de către bănci a documentelor comerciale (facturi,
documente de transport) şi/sau financiare (cambii, bilete
la ordin) în conformitate cu instrucţiunile primite de la
exportator, cu scopul de a:
• obţine plata şi/sau acceptarea;
• remite documentele contra plată şi/sau acceptare;
• remite documentele în baza altor termeni şi condiţii.

Produse si servicii bancare pag. 353


2.5. INCASSOUL

Definire concept
Părţi implicate în derularea incasso-ului
• Trăgătorul (ordonatorul/exportatorul/vânzătorul), partea care
încredinţează ordinul de încasare unei bănci;
• Banca remitentă este banca căreia ordonatorul i-a încredinţat
ordinul de încasare;
• Banca colectoare, orice bancă însărcinată cu încasarea, alta decât
banca remitentă implicată în operaţiunea de incasso;
• Banca prezentatoare este banca la care beneficiarul prezintă
documentele în vederea plăţii, în cele mai multe cazuri, fiind aceeaşi
cu banca colectoare;
• Trasul (cumpărător/importator) este partea la care trebuie
efectuată prezentarea documentelor în conformitate cu ordinul de
încasare.

Produse si servicii bancare pag. 354


2.5. INCASSOUL

Caracteristici
• Operaţiunea este iniţiată întotdeauna de către exportator;
• Aceasta modalitate de decontare se bazează, în esenţă,
pe obligaţia de plată a cumpărătorului, asumată prin
contractul comercial, fără a implica nici un angajament
de plată din partea băncilor implicate în derulare;
• Scopul operaţiunii este transmiterea documentelor
comerciale şi/sau financiare de la beneficiarul plăţii la
plătitor contra plată/acceptare sau în alte condiţii;
• Obligaţia de plată în cadrul incassoului revine trasului.
Banca preia obligaţia de plată numai în cazul incassoului
garantat;
• Incasso-urile sunt reglementate prin Regulile Uniforme
privind Incasso-urile, Publicatia 522 a Camerei
Internaţionale de Comerţ Paris.
Produse si servicii bancare pag. 355
2.5. INCASSOUL

Tipuri de Incasso
În funcţie de documentele vehiculate, se
disting două tipuri:
• simplu – remitere de documente financiare
(cambii, bilete la ordin) neînsoţite de documente
comerciale;
• documentar – remitere de documente
comerciale însoţite sau nu de documente
financiare;

Produse si servicii bancare pag. 356


2.5. INCASSOUL

Modalitatea de eliberare a documentelor


• documente contra acceptare (D/A): documentele
comerciale sunt însoţite şi de o cambie, eliberarea
documentelor de banca trasului se face după ce
acesta acceptă cambia (trata);
• documente contra plată (D/P): eliberarea documente-
lor de către bancă trasului se realizează după ce
acesta le-a plătit;
• în alte condiţii, în conformitate cu instrucţiunile
primite de la trăgător;

Produse si servicii bancare pag. 357


2.5. INCASSOUL

Procedura de derulare
• Acceptarea de către părţi (vânzătorul şi cumpărătorul), a incasso-ului, ca
modalitate de plată, stipulată în contractul comercial/factura
proformă/confirmarea de comandă;
• Livrarea mărfurilor conform clauzelor contractuale;
• În urma livrării, vânzătorul(tragătorul), fiind în posesia documentelor care
atestă livrarea (de regulă factura, document de transport, poliţă de
asigurare, certificat de calitate, alte documente de livrare), le depune la
banca sa (banca remitentă), cu instrucţiuni de încasare;
• Banca remitentă, după verificarea instrucţiunilor primite odată cu
documentele, le transmite împreună cu setul de documente, băncii
colectoare, în conformitate cu instrucţiunile primite de la clientul său;
• Banca colectoare, la primirea documentelor, avizează
cumpărătorul(trasul) şi-l informează despre condiţiile în care i se pot
elibera documentele;
• La îndeplinirea condiţiilor privind acceptarea/plata/alte condiţii, banca
colectoare îi eliberează documentele cumpărătorului(trasului);

Produse si servicii bancare pag. 358


2.5. INCASSOUL

Procedura de derulare (continuare)


• Banca colectoare, la primirea documentelor, avizează
cumpărătorul(trasul) şi-l informează despre condiţiile în
care i se pot elibera documentele;
• La îndeplinirea condiţiilor privind acceptarea
/plata/alte condiţii, banca colectoare îi eliberează
documentele cumpărătorului(trasului);
• Fiind în posesia documentelor, cumpărătorul (trasul) ridică
marfa;
• Banca colectoare transferă contravaloarea documentelor
băncii remitente;
• La primirea fondurilor, banca remitentă creditează contul
vânzătorului (trăgătorului) cu sumele respective, mai puţin
spezele şi comisioanele;
Produse si servicii bancare pag. 359
2.5. INCASSOUL

Derularea Incasso-ului de Import


• Banca colectoare, la primirea documentelor şi a instrucţiunilor de
încasare de la banca remitentă, avizează clientul(cumpărătorul/trasul),
prin unitatea teritorială la care acesta are deschis contul valutar, cu
privire la primirea incasso-ului şi a instrucţi-unilor de eliberare a
documentelor. În cazul în care documentele pot fi eliberate contra
acceptării, clientul va fi invitat la bancă în vederea acceptării tratei;
• În cazul în care clientul nu constată neconcordanţe între instrucţiunile
primite la incasso şi condiţiile din contractul extern şi acesta acceptă
trata, banca eliberează documentele de livrare clientului;
• Se va transmite băncii remitente un mesaj swift de confirmare a
acceptării şi a scadenţei;
• În cazul în care instrucţiunile de incasso prevăd eliberarea documentelor
contra plată şi trasul acceptă plata, acesta întocmeşte Dispoziţia de
plată externă, în vederea efectuării plăţii;

Produse si servicii bancare pag. 360


2.5. INCASSOUL

Derularea Incasso-ului de Import (continuare)


• Daca clientul nu acceptă plata sau nu plăteşte la scadenţă, iar
instrucţiunile de incasso prevăd iniţierea acţiunii de protest în caz
de neacceptare
/neplată, prin oficiul juridic din cadrul unităţii teritoriale, se iniţiază
acţiunea de protest;
• Daca instrucţiunile de eliberare a documentelor prevăd avalizarea
de către banca colectoare a tratei, se va contacta Serviciul garanţii
emise din cadrul bancii, în vederea analizării posibilităţii de
garantare a tratei.
• Transmiterea de către vânzător (trăgător), la banca remitenta, a
documentelor la incasso însoţite de ordinul de încasare, cu
instrucţiunile aferente operaţiunii;
• Verificarea şi avizarea de către banca remitentă, a documentelor,
pentru a determina dacă există sau nu neclarităţi/neconcordanţe
între documente şi instrucţiunile primite;

Produse si servicii bancare pag. 361


2.5. INCASSOUL

Derularea Incasso-ului de Export


În cazul existenţei unor neclarităţi/neconcordanţe, banca va contacta
vânzătorul(trăgătorul), pentru remedierea acestora;
• Remiterea la extern către banca colectoare, a documentelor la incasso
însoţite de scrisoarea de remitere, conform instrucţiunilor trăgătorului
şi informarea acestuia. În scrisoarea de remitere se vor menţiona
instrucţiunile de plată cu precizarea corespondentului bancar;
• Din momentul remiterii la extern a documentelor la incasso,
funcţionarul bancar monitorizează situaţiile de protest de
neacceptare/neplată;
• Decontarea incasso-ului şi confirmarea de fonduri pe baza mesajelor
swift primite şi a extraselor de la băncile corespondente. În mod
automat, prin decontare se realizează închiderea incasso-ului de
export;

Produse si servicii bancare pag. 362


2.5. INCASSOUL
Costuri
INCASSO EXPORT => Comisioane pentru:
- Remitere incasso simplu;
- Remitere incasso documentar;
- Modificarea instrucţiunilor iniţiale;
- Documente/ cambii returnate neplătite/ neacceptate;
- Prezentare suplimentară de documente spre plată/ acceptare;
- Remitere documente franco de plată;
- Investigaţii în cadrul incassoului.
INCASSO IMPORT => Comisioane pentru:
- Avizare incasso simplu;
- Avizare incasso documentar;
- Modificarea instrucţiunilor iniţiale;
- Plăţi în cadrul incassourilor;
- Documente/ cambii returnate neplătite sau neacceptate;
- Comision de protest în caz de neacceptare/neplată a tratelor/ biletelor la
ordin;
Produse si servicii bancare pag. 363
2.5. INCASSOUL

Avantaje
• utilizarea incasso-ului este mai sigură decât utilizarea
ordinului de plată simplu, conferind o anumită certitudine
partenerilor privind îndeplinirea obligaţiilor asumate prin
contractul comercial încheiat;
• implică costuri mai mici faţă de acreditiv;
• în cazul incasso-urilor ce prevăd eliberarea documentelor
contra acceptare, trasul are posibilitatea de a vinde marfa şi
de a obţine disponibilităţi înaintea plăţii;
• nu necesită blocarea disponibilităţilor clientului, în
calitate de cumpărător, din momentul avizării incasso-ului,
blocajul fiind efectuat la momentul iniţierii plăţii;
• faptul că incasso-ul se derulează în baza Normelor
Uniforme pentru Incasso, Publicaţia 522 a CCI Paris, îi
conferă o anumită protecţie şi o interpretare unitară.
Produse si servicii bancare pag. 364
2.6. ACREDITIVUL DOCUMENTAR

Definire concept
• Acreditivul documentar - instrument ce oferă
vânzătorului un angajament irevocabil de plată
din partea băncii şi, în acelaşi timp, îi oferă
cumpărătorului siguranţa că plata se va efectua
numai contra prezentării documentelor ce atestă
livrarea mărfurilor/executarea lucrărilor
/prestarea serviciilor, în strictă conformitate cu
termenii şi condiţiile acreditivului.

Produse si servicii bancare pag. 365


2.6. ACREDITIVUL DOCUMENTAR

Definire concept
• Angajamentul de plată irevocabil asumat de banca
emitentă, acţionând din ordinul şi conform instrucţiunilor
cumpărătorului (ordonatorul), constă în:
– plata către un terţ (beneficiar) sau la ordinul acestuia
sau acceptarea şi plata tratelor/cambiilor trase de
către beneficiar;
– autorizarea altei bănci să efectueze o asemenea
plată sau să accepte şi să plătească asemenea
trate/cambii;
– autorizarea altei bănci să negocieze, contra
prezentării documentelor solicitate, în conformitate cu
termenii şi condiţiile acreditivului;

Produse si servicii bancare pag. 366


2.6. ACREDITIVUL DOCUMENTAR

Caracteristici

• instrument de plată frecvent utilizat în comerţul internaţional;


• poate fi deschis atât în lei cât şi în valută;
• deschiderea acreditivului se face la cererea ordonatorului, în baza
existenţei sursei de deschidere a acreditivului care poate fi:
 sursa proprie a clientului;
 credit;
 finanţare externă.
• Domicilierea acreditivului poate fi făcută:
 la banca ordonatorului;
 la banca beneficiarului;
 la o terță bancă;
• Acreditivele documentare sunt supuse Publicaţiei 500 a Camerei
Internaţionale de Comerţ, Paris;

Produse si servicii bancare pag. 367


2.6. ACREDITIVUL DOCUMENTAR

Caracteristici (continuare)
• Acreditivul documentar, prin natura sa, este o tranzacţie separată de
contractul de vânzare sau de alt contract ce poate sta la baza lui;
• În toate etapele derulării acreditivului, toate părţile iau în considerare
documentele şi nu mărfurile, serviciile şi/sau alte prestații la care
documentele se referă;
• Băncile nu-şi asumă nici o responsabilitate cu privire la forma,
autenticitatea, legalitatea documentelor;
• Efectuarea plăţii conform condiţiilor din acreditiv se face în urma
verificării documentelor primite de la banca externă, conform
condițiilor din acreditiv. În cazul constatării unor discrepanțe se
procedează la înștiințarea băncii externe şi transmiterea mesajului de
refuz;
Încetarea valabilitătii acreditivului are loc în cazul:
– expirării acreditivului şi neprezentarea documentelor de livrare în cadrul
valabilităţii acreditivului;
– folosirii integrale a sumei;
– la cererea ordonatorului, cu acordul beneficiarului;
Produse si servicii bancare pag. 368
2.6. ACREDITIVUL DOCUMENTAR

Caracteristici (continuare II)


• Transferul acreditivului se poate realiza numai dacă
acreditivul este denumit în mod expres, transferabil.

Acreditivul transferabil - acreditivul în cadrul căruia


beneficiarul (primul beneficiar) poate cere băncii autorizate
să plătească, să-şi asume un angajament de plată diferată,
să accepte sau să negocieze (banca transferatoare) sau în
cazul unui acreditiv liber negociabil, banca abilitată în mod
expres ca bancă transferatoare, să facă acreditivul utilizabil
în totalitate sau parţial de către unul sau mai mulţi
beneficiari (beneficiari secunzi).

Produse si servicii bancare pag. 369


2.6. ACREDITIVUL DOCUMENTAR

Clasificare
1. Din punct de vedere al fermităţii angajamentului:

• Acreditivul revocabil poate fi modificat/anulat fără


consimțământul părţilor de către banca emitentă, în orice
moment, fără nici o avizare prealabilă a beneficiarului;
• Acreditivul irevocabil nu poate fi modificat sau anulat fără
consimțământul părților implicate;
Acreditivul irevocabil poate fi:
 neconfirmat ( acreditivul este avizat beneficiarului fără nici un
angajament sau responsabilitate a băncii avizatoare în afară de
verificarea autenticității aparente a acreditivului);
 confirmat (angajamentul ferm al băncii confirmatoare se
adaugă angajamentului de plată ferm al bănci emitente);

Produse si servicii bancare pag. 370


2.6. ACREDITIVUL DOCUMENTAR

Clasificare (continuare)
2. Din punct de vedere al domicilierii, în funcţie de locul unde
urmează să aibă loc plata:

• Acreditivul documentar domiciliat la banca emitentă este acela în


cadrul căruia documentele trebuie trimise de beneficiar, prin
intermediul băncii sale, la ghişeele băncii emitente, în cadrul
termenului de valabilitate al acreditivului (termen ce trebuie înţeles ca
ultim termen de prezentare al documentelor), în vederea verificării lor
şi efectuării plăţii;
• Acreditivul documentar domiciliat la banca avizatoare presupune
ca documentele să fie prezentate de beneficiar la ghişeele băncii sale
în cadrul valabilităţii acreditivului, în scopul verificării conformităţii lor
şi efectuării plăţii;
• Acreditivul documentar domiciliat la o terţă bancă implică
prezentarea documentelor la ghişeele acestei bănci în cadrul
valabilităţii acreditivului si verificarea conformităţii lor de aceasta
bancă în vederea plăţii;

Produse si servicii bancare pag. 371


2.6. ACREDITIVUL DOCUMENTAR
Clasificare (continuare II)
3. Din punct de vedere al modului de stingere a obligaţiei de plată:
• Acreditivul documentar cu plata la vedere -plata se efectuează în
momentul prezentării de către exportator (beneficiarul acreditivului), la
ghişeele băncii plătitoare, a documentelor strict conforme cu termenii şi
condiţiile acreditivului;
• Acreditivul documentar cu plata diferată (la termen/scadenţa)-plata
documentelor nu se face în momentul prezentarii acestora la banca, ci
la o dată ulterioară menţionată expres in textul acreditivului.
Angajamentul de plată al băncii emitente încetează după efectuarea
plăţii la data scadentă.
• Acreditiv documentar cu plata prin acceptare = obligaţia băncii
emitente de a accepta şi plăti la scadenţa convenită trate(cambii) trase
de beneficiar asupra băncii emitente sau asupra unei terţe bănci
nominate în acreditiv ca bancă trasă, cu condiţia ca termenii şi condiţiile
acreditivului să fi fost Îndepliniţi întocmai.
• Acreditiv documentar cu plata prin negociere = obligaţia băncii
negociatoare de a plăti fără recurs (la prezentare) trate/cambii trase de
beneficiar şi/sau documente prezentate în acreditiv;
Produse si servicii bancare pag. 372
2.6. ACREDITIVUL DOCUMENTAR

Clasificare (continuare III)


4. Din punct de vedere al clauzelor speciale pe care le
conține:
• Acreditivul documentar transferabil;
• Acreditivul documentar reînnoibil (revolving);
• Acreditivul documentar cu clauza rosie;
• Acreditivul documentar de compensaţie (reciproce);
5. Din punct de vedere al utilizării combinate:
• Acreditivul documentar subsidiar(back-to–back);
• Cesiunea de acreditiv;
6. Alte tipuri:
• Acreditivul documentar stand-by

Produse si servicii bancare pag. 373


2.6. ACREDITIVUL DOCUMENTAR
Părţi implicate în derularea acreditivului documentar
• Ordonatorul, în relaţia contractuală, este importatorul /cumpărătorul mărfii sau al
serviciului, cel ce iniţiază relaţia de acreditiv prin instrucţiunile pe care le dă băncii
sale de a plăti exportatorul;
• Banca emitentă este banca ce emite acreditivul documentar, cea care la
solicitarea ordonatorului îşi asumă în scris angajamentul de plată în favoarea
exportatorului, beneficiarul acreditivului;
• Banca avizatoare este banca prin care banca emitentă transmite textul
acreditivului spre a fi comunicat beneficiarului acreditivului, exportatorul de marfă
sau servicii- de regulă- banca beneficiarului;
• Beneficiarul în relaţia contractuală este exportatorul/vânzătorul mărfii sau al
serviciului, cel în favoarea căruia se deschide acreditivul şi cel în favoarea căruia
banca emitentă s-a angajat la plata şi care, îndeplinind termenii şi condiţiile
acreditivului, va încasa banii;
• Banca plătitoare (negociatoare) este banca la care beneficiarul prezintă
documentele în vederea plăţii, în cele mai multe cazuri fiind aceeaşi cu banca
avizatoare;
• Banca confirmatoare îşi adaugă la angajamentul de plată asumat de banca
emitentă propriul ei angajament să plăteasca/accepte/ negocieze documente
conforme cu termenii şi condiţiile acreditivului. În cazul în care banca emitentă nu-
şi onorează angajamentul de plată, banca confirmatoare va efectua plata;
Produse si servicii bancare pag. 374
2.6. ACREDITIVUL DOCUMENTAR

Documente
– Cererea de deschidere de acreditiv (CDA)
precum şi anexele aferente (dacă este cazul),
completate în corelare cu datele din contractul
extern/ confirmarea de comanda/factura proformă
ce stă la baza operaţiunii;
– Originalul și o copie a contractului comercial
și/sau a facturii proforme și/sau a confirmării de
comanda pentru ca banca să consemneze “conform
cu originalul” pe document;
– Declarație de Plată Externă (DPE) în două
exemplare;

Produse si servicii bancare pag. 375


2.6. ACREDITIVUL DOCUMENTAR

Costuri
a) ACREDITIVE PRIMITE => Comisioane pentru:
- Preavizare/ Avizare majorare / Confirmare /Avizare modificare / Notificare cesiune
/Investigaţii / Discrepanţe / Utilizare (op.de încasare) / Transfer / Înlocuire unor documente
prezentate iniţial;
b) ACREDITIVE EMISE => Comisioane pentru:
- Preavizare / Deschidere acreditiv, majorare valoare, prelungire valabilitate/ Modificare
acreditiv / Plata / Discrepanţe / Înlocuirea unor documente prezentate iniţial /
Investigaţii/Anulare /neutilizare;
c) ACREDITIVE EXPORT=> Comisioane pentru:
- Preavizare /Avizare/majorare / Confirmare /Avizare modificare;/ Repunere în vigoare /
Comision de plată/ verificare documente / Comision de plată diferată/ acceptare /Transfer
/Notificare cesiune / Modificare cesiune / Plata în cadrul cesiunii: pt.clienţi ai bancii si pentru
neclienţiTransferul în contul clientului deschis la alte bănci /Rambursare la o terţă bancă/
nlocuirea unor documente prezentate iniţial remise deja la extern / Investigaţii în cadrul L/C
/Comision anulare/ neutilizare;
d) ACREDITIVE IMPORT=> Comisioane pentru:
- Preavizare/ Deschidere acreditiv, majorare valoare, prelungire valabilitate/Modificare
acreditiv/ Plata/ Plata diferată/ Manipulare documente Discrepanţe/ Refuz de plată/ Înlocuirea
unor documente prezentate iniţial primite de la extern /Investigaţii în cadrul L/C/ Anulare /
neutilizare;

Produse si servicii bancare pag. 376


2.6. ACREDITIVUL DOCUMENTAR
Avantaje

• Conferă siguranţă tuturor părţilor implicate (cumpărător,


vânzător, banca emitentă) deoarece plata se efectuează
numai dacă se dovedeşte că furnizorul a respectat în
totalitate condiţiile prevăzute în acreditiv:
 Siguranţa cumpărătorului că plata mărfii/serviciilor se va face
numai contra documente ce atestă expedierea şi care sunt strict
conforme cu termenii şi condiţiile acreditivului;
 Siguranţa furnizorului (beneficiarul) de a încasa contravaloarea
mărfii/serviciilor şi că au fost îndeplinite întocmai condiţiile convenite;
• Adaptabilitate permanentă la diversele forme pe
care le pot avea schimburile internaţionale;

Produse si servicii bancare pag. 377


3. INSTRUMENTE DE ECONOMISIRE
CORPORATE
3. Instrumente de economisire

3.1 Contul curent


3.2 Depozitul la termen
3.3 Certificatul de depozit cu discount
3.4 Contul Escrow

Produse si servicii bancare pag. 378


3.1. CONTUL CURENT
Caracteristici
• Beneficiari: persoane juridice;
• Moneda: RON, USD, EUR si alte valute cotate de BNR si
acceptate de banca;
• cont deschis de clienţii persoane juridice, prin care se
derulează operaţiuni de încasări şi plăţi în numerar şi prin
virament şi care evidenţiază disponibilităţile clientului;
• poate fi deschis cu sold zero şi poate fi alimentat, atât prin
depuneri de numerar, cât şi prin virament;
• sumele înregistrate în aceste conturi sunt purtătoare de
dobânzi, dobânda practicată de bancă fiind cea aferentă
disponibilităţilor la vedere, care variază în funcţie de
dobânda pieţei bancare;
• exista un plafonul minim pentru care se bonifică dobânda
atat pentru contul curent in lei cat si pentru cel in valuta;
Produse si servicii bancare pag. 379
3.1. CONTUL CURENT

Caracteristici
• banca efectuează în conturile curente, deschise clienţilor
săi, operaţiuni dispuse de titularul de cont, numai în limita
disponibilului existent;
Conturile curente în lei/valuta pot fi închise:
• la cererea titularului de cont;
• dacă titularul de cont nu mai îndeplineşte condiţiile cu privire
la deschiderea şi funcţionarea conturilor menţionate în
convenţia-cadru;
• dacă titularul a produs incidente majore de plăţi, precum şi
în situaţia în care în decurs de 6 luni, contul curent nu
prezintă altă mişcare decât operaţiuni reprezentând
dobânda bonificată la disponibilităţile existente, iar soldul
contului curent este mai mic decât limita minimă stabilită de
bancă;
Produse si servicii bancare pag. 380
3.1. CONTUL CURENT

Costuri
• Deschiderea si alimentarea conturilor in general nu se
comisioneaza;
• Comision administrare cont curent :
 Pentru clientii cu mai multe conturi;
 Pentru clientii cu un singur cont;
• Comision retragere numerar (functie de politica
fiecarei banci);
Banca acorda pentru sumele disponibile in conturile
curente o anumita dobanda care variază în funcţie de
dobânda pieţei bancare;

Produse si servicii bancare pag. 381


3.1. CONTUL CURENT

Documente
Pentru deschiderea acestor conturi, clientul trebuie să
prezinte următoarele acte:
 cererea de deschidere de cont;
 fişa specimenelor de semnături;
 delegaţia pentru persoanele desemnate să efectueze
operaţiuni bancare, la care se vor anexa, în original şi în
copie, actele de înfiinţare a societăţii;

Produse si servicii bancare pag. 382


3.1. CONTUL CURENT

Avantaje
• nu se percepe comision la deschiderea si
alimentarea contului de către titular;
• banca bonifică lunar dobânda la vedere în contul
de disponibilităţi;
• persoanele juridice pot efectua operaţiuni
bancare în contul curent utilizând produse de
electronic banking;

Produse si servicii bancare pag. 383


3.2. DEPOZITUL LA TERMEN
Caracteristici
• Beneficiari: persoane juridice;
• Moneda: RON, EUR, USD si alte valute cotate de BNR si
acceptate de banca;
• Termene multiple: 1 , 3, 6, 9, 12 şi 18 luni si peste;
• sumă de bani încredinţată băncii de către deponent,
rambursabilă în totalitate, cu dobândă, la cerere sau la un
termen convenit de ambele părţi;
• exista o suma minimă de constituire a depozitului care
difera la depozitul in lei fata de cel in valuta;
• se constituie numai prin virament bancar;
• sumele depuse pot fi retrase înainte de scadenţa
depozitului, obţinând dobânda corespunzătoare
disponibilităţilor la vedere, ţinând cont de evoluţia în timp a
acesteia;
Produse si servicii bancare pag. 384
3.2. DEPOZITUL LA TERMEN
Caracteristici
Depozitele in LEI:
• depozitele la termen în lei cu capitalizare beneficiază de o
dobândă care se calculează lunar, la data egală cu data
constituirii depozitului la termen şi se bonifică în contul de
depozit la termen la data scadenţei;
• rata dobânzii este variabilă/fixa pe perioada cuprinsă între
momentul constituirii depozitului şi scadenţa lui;
Depozitele in VALUTA:
• beneficiază de o dobândă care se plăteşte la scadenţă/lunar
într-un cont la vedere;
• rata dobânzii este variabila/fixă pe perioada derulării
depozitului la termen;
Produse si servicii bancare pag. 385
3.2. DEPOZITUL LA TERMEN

Costuri
• Deschiderea si alimentarea conturilor in general nu se
comisioneaza;
• Comision retragere numerar (functie de politica
fiecarei banci);

Banca acorda pentru sumele disponibile in depozitele la


diferite termene o anumita dobanda care variază în funcţie
de dobânda pieţei bancare si politica bancii respective;

Produse si servicii bancare pag. 386


3.2. DEPOZITUL LA TERMEN

Documente
• Cerere completata de către persoanele
desemnate să reprezinte persoana juridică în
relaţiile cu banca, potrivit fişei specimenelor de
semnătură;
• constituirea depozitului la termen se poate face
şi pe baza ordinului de plată întocmit de
client; acesta poate menţiona în ordinul de plată
şi termenul pentru care se solicită constituirea
depozitului respectiv;

Produse si servicii bancare pag. 387


3.2. DEPOZITUL LA TERMEN

Avantaje
• posibilitatea de a opta pentru o gamă variată a termenelor pentru
depozite;
• nu se percepe comision la deschiderea si alimentarea depozitului;
• se pot constitui depozite la termen şi prin utilizarea serviciilor de internet
banking;
• titularul contului poate solicita, după scadenţă, constituirea unui cont de
depozit cu altă sumă şi pe alt termen;
• la expirarea termenului depozitului constituit de persoana juridică, în
funcţie de opţiunea acesteia, banca poate vira suma în contul curent
sau prelungeşte automat depozitul pe un nou termen egal cu cel stabilit
prin convenţia iniţială;
• poate fi utilizat atât pentru garantarea creditelor/scrisorilor de garanţie
sau a avalurilor solicitate la banca, cât şi pentru garantarea tranzacţiilor
cu instrumente derivate;

Produse si servicii bancare pag. 388


3.3. CERTIFICATUL DE DEPOZIT CU
DISCOUNT
Caracteristici
• Moneda: RON, USD şi EUR;
• Termen: maxim de 24 luni;
• Este un depozit pe termen mediu în cont nominal, în formă
dematerializată
• Valoarea nominala: in general se solicita o suma minima de
achizitionare a certificatelor de depozit cu discont;
• Prin discont se poate intelege diferenta intre valoarea nominala a
certificatului de depozit si pretul platit de client la achizitionare (dobanda
finala);
• Dobânda: fixa (in general) pe perioada cuprinsă între momentul
achiziţionării şi data scadenţei;
• Scadenta: tuturor certificatelor emise într-o perioadă poate fi prima zi
lucrătoare a lunii;
• operaţiunile desfăşurate cu certificate de depozit cu discount –
vânzări/răscumpărări – se fac numai prin virament;
• clientul poate răscumpăra certificatul înainte de scadenţă la preţul cotat
de bancă la data răscumpărării;
Produse si servicii bancare pag. 389
3.3. CERTIFICATUL DE DEPOZIT CU
DISCOUNT

Comisioane
• operaţiunile de vânzare/cumpărare a certificatelor de
depozit cu discount in general nu se comisionează;
• retragere de numerar din certificate se poate comisiona
(in general);
Documente
• viramentul sumei corespunzătoare din contul curent în
contul de certificat de depozit cu discount se realizează prin
dispoziţie de transfer;
• în general, cand certificatele de depozit cu discount
constitue garanţie pentru instrumentele derivate, precum
şi pentru credite/scrisori de garanţie/avaluri, se încheie
un contract de garanţie reală mobiliară fără deposedare
asupra certificatelor de depozit cu discount.
Produse si servicii bancare pag. 390
3.3. CERTIFICATUL DE DEPOZIT CU
DISCOUNT

Avantaje
• oferă posibilitatea de a beneficia de avantajele
combinate oferite de depozitele la termen şi titluri de
stat;
• operaţiunile de vânzare/cumpărare a certificatelor de
depozit cu discount nu se comisionează;
• dobânda acordată de bancă rămâne fixă pe toată
perioada cuprinsă între data achiziţionării şi data
scadenţei;
• certificatul de depozit cu discount poate fi utilizat
pentru garantarea creditelor/scrisorilor de
garanţie/avaluri precum şi a instrumentelor derivate ;

Produse si servicii bancare pag. 391


3.4. CONTUL ESCROW

Caracteristici
• Cont de depozit temporar, deschis în vederea
păstrării/depozitării unor sume de bani (în lei
şi/sau valută) până la încheierea unui
contract, livrarea unor mărfuri sau îndeplinirea
unor condiţii specificate într-un contract sau
angajament încheiat între două părţi. În cadrul
acestei operaţiuni banca îndeplineşte rolul de
agent escrow, iar deponentul sumelor va fi
titularul contului.

Produse si servicii bancare pag. 392


3.4. CONTUL ESCROW

Costuri
• in general nu se percepe taxa pentru
deschidere de cont curent;
• comision de întocmire contract depozit
escrow;
• comision retragere sumă din cont;
• alte taxe şi comisioane in functie de tariful de
comisioane al fiecarei banci;

Produse si servicii bancare pag. 393


3.4. CONTUL ESCROW

Documente
• Contract de depozit escrow, care poate fi încheiat fie între
bancă şi deponentul sumelor, fie între bancă şi ambele părţi
contractante;
• încheierea contractului de depozit escrow se va realiza pe
baza cererii deponentului, care are calitatea de titular al
contului de depozit escrow;
• banca va transfera fondurile din contul de depozit escrow în
contul vânzătorului numai dupa ce aceasta a primit o instrucţiune
scrisă de la cumpărător şi vânzător numită « Certificat de
îndeplinire a condiţiilor », semnat de ambele părţi;
• în cazul neîndeplinirii clauzelor la termenele şi în condiţiile
prevăzute de contractul încheiat, sumele depozitate în contul
escrow vor fi restituite depunătorului, împreună cu
eventualele dobânzi calculate şi înregistrate pe perioada
funcţionării depozitului temporar, contul de depozit escrow fiind
astfel lichidat;
Produse si servicii bancare pag. 394
3.4. CONTUL ESCROW

Avantaje
• oferă garanţia utilizării sumelor strict pentru
destinaţia stabilită şi este o măsură
asiguratorie a realizării obiectivelor urmărite de
părţi într-un contract;
• siguranţa pentru părţile implicate într-o
tranzacţie;
• bonificarea dobânzii la vedere pentru sumele
depuse în cont;
• dobânda se achită cumpărătorului, indiferent
dacă tranzacţia are loc sau nu;

Produse si servicii bancare pag. 395


4. CARDURI
CORPORATE

4. Carduri

4.1 Cardul de debit


4.2. Cardul de credit

Produse si servicii bancare pag. 396


4. CARDURI
Definire concept
Cardul – reprezinta un mijloc de plata electronic, o alternativa la mijloacele
de plata clasice (numerarul, cecul,etc) si care poseda avantajul:
securitatii si facilitatilor
oferite (plata facturilor prin ATM, transferuri in vederea achitarii ratelor de
credit).
• In Romania este folosit in special pentru plata salariilor;
• Exista doua tipuri de operatiuni cu cardul:
 ridicare de numerar de la bancomat (ATM);
 plata la comercianti cu ajutorul POS-ului;
• S-a constatat o evolutie favorabila a cardurilor pe piata romaneasca (desi
utilizarea acestora este redusa in comparatie cu celelalte tari europene)
caci tot mai multi comercianti (magazine, hoteluri, restaurante, etc) isi
manifesta disponibilitatea utilizarii acestor mijloace de plata moderne;
• Pentru a accepta la plata carduri de debit/credit, comerciantii trebuie sa
contacteze bancile in vederea instalarii de POS-uri – “cititoare de
carduri”;

Produse si servicii bancare pag. 397


4. CARDURI

Categorii de carduri pe piata romaneasca

• Carduri de debit: Visa Clasic, Maestro,Visa


Electron, Eurocard Business, Visa Business,
Visa International,etc.
• Carduri de credit: MasterCard Business, Visa
Business Electron, MasterCard, MasterCard
Gold, American Express, etc

Produse si servicii bancare pag. 398


4.1. CARDURI DE DEBIT

Caracteristici
• Card de debit - toate tranzacţiile se efectuează în limita
disponibilului din contul de card
• Emis în: RON, EUR, USD
• Destinat: persoanelor fizice/juridice
• Cardul poate fi utilizat:
-Romania/străinătate,
- în mediu electronic (terminale POS şi/sau ATM)/ internet / manual
(imprintere)
-oriunde este afişată sigla institutiei sub care a fost emis (ex:
VISA/MasterCard/Maestro etc.)
• Atunci când cardul este utilizat în străinătate, conversia valutară se
face automat de către sistemul de autorizare daca valuta contului de
card e diferita de cea platita

Produse si servicii bancare pag. 399


4.1. CARDURI DE DEBIT
• Cardul poate fi utilizat pentru:
-plata de mărfuri şi servicii la comercianţii acceptanţi de carduri;
-ridicarea de numerar de la ATM-uri şi de la ghişeele băncilor care acceptă
carduri;
-plata, prin ATM-uri, a facturilor curente de utilităţi/servicii (electricitate, apă,
gaze, salubritate, telefonie fixă şi mobilă, TV cablu etc.), în funcţie de
convenţiile care se încheie cu societăţile furnizoare de utilităţi/servicii;
-transferuri de fonduri, prin ATM-uri, din conturile de card în conturile
curente, ca şi rambursarea ratelor pentru credite (inclusiv pentru cardurile
de credit);
-transferuri de fonduri din contul de card de debit în contul de economii prin
serviciul oferit de banca la ATM;
-reîncărcarea cartelelor de telefon mobil (ex:Vodafone) de la ATM-uri
accesarea serviciului Mobile Banking)

Produse si servicii bancare pag. 400


4.1. CARDURI DE DEBIT

• Avantajele pe care le oferă cardul de debit:

-se alimentează usor într-o valuta si se poate utiliza in Romania şi în


străinătate, în orice valută;
-accesul 24 de ore din 24 la orice ATM din ţară şi din străinătate pentru
obţinerea de numerar (in anumite limite);
-eliminarea riscurilor pe care le presupune deţinerea numerarului;
-virarea în contul de card a dobânzii cuvenite pentru depozitele, la termen
sau la vedere;
garantarea disponibilităţilor din contul de card prin Fondul de Garantare a
Depozitelor, în limita nivelului stabilit periodic de către acesta;
-informaţii şi îndrumări oferite de către Serviciul Asistenţă deţinători de
carduri;
-obţinerea extraselor de cont pentru conturile în lei şi valută şi pentru
cardurile de debit
-achitarea ratelor la cardurile de credit si a altor facturi;

Produse si servicii bancare pag. 401


4.2. CARDURI DE CREDIT

Caracteristici
• Card de credit destinat persoanelor
fizice/juridice care fac dovada că au capacitatea
de a rambursa atât sumele utilizate din linia de
credit cât şi cheltuieli generate de utilizarea
cardului (comisioane, dobânzi etc)
• Poate fi folosit pe teritoriul României şi în
străinătate, în mediu electronic (terminale POS
şi/sau ATM) şi manual (imprintere), oriunde este
afişata sigla institutiei emitente

Produse si servicii bancare pag. 402


4.2. CARDURI DE CREDIT

• Cardul poate fi utilizat pentru:


-plata de mărfuri şi servicii la comercianţii acceptanţi de
carduri;
-ridicarea de numerar de la ATM-uri şi de la ghişeele
băncilor care acceptă carduri;
-plata prin ATM-uri a facturilor curente de utilităţi/servicii
(electricitate, apă, gaze, salubritate, telefonie fixă şi mobilă,
TV cablu etc.), în funcţie de convenţiile care se încheie cu
societăţile furnizoare de utilităţi/servicii;
-reîncărcarea cartelelor de telefon mobil (ex: Vodafone) de
la ATM-uri;

Produse si servicii bancare pag. 403


4.2. CARDURI DE CREDIT

• Modalităţi de rambursare a creditului


prin:
-depuneri de numerar la orice unitate teritorială a
bancii;
-transfer bancar;
-debitarea directă a contului aferent unui card de
debit;
-serviciul de plata prin intermediul ATM;

Produse si servicii bancare pag. 404


4.2. CARDURI DE CREDIT
• Avantajele pe care le oferă cardul de credit:
• achiziţionarea de bunuri şi servicii, fără a dispune de
numerar, de la orice comerciant din ţară şi străinătate;
• accesul 24 de ore din 24 la orice ATM din ţară şi din
străinătate pentru obţinerea de numerar;
• eliminarea riscurilor, în ţară şi în străinătate, pe care le
presupune deţinerea numerarului de catre angajati;
• odată aprobat creditul, clientul beneficiază de acesta o
perioada de timp (in general minim 1 an), în limita plafonului
aprobat, fără a mai fi necesară întocmirea altei
documentaţii;
• este un instrument de plată modern, sigur şi rapid, util pe
parcursul călătoriilor în ţară şi în străinătate;

Produse si servicii bancare pag. 405


5. SERVICII DE ELECTRONIC BANKING
CORPORATE

5. Servicii de electronic banking

5.1. Decontare electronica a datoriei vamale


5.2. MultiCash/Internet Banking

Produse si servicii bancare pag. 406


5.1. DECONTAREA ELECTRONICA
A DATORIEI VAMALE

Beneficiari: persoane juridice cu activitate de


import – export, prin care se realizează
decontarea datoriei vamale prin mijloace
informatice, la ghişeele băncii sau prin utilizarea
serviciilor e-Banking in vederea acordarii de
catre autoritatea vamala a liberului de vama.

Produse si servicii bancare pag. 407


5.1. DECONTAREA ELECTRONICA
A DATORIEI VAMALE

Caracteristici
• clienţii pot beneficia de acest serviciu fie la ghişeele băncii,
fie prin intermediul serviciilor de tip e- banking;
• datoria vamală se referă la următoarele tipuri de taxe:
– TVA încasată pentru importurile de bunuri
– accize încasate din importul uleiurilor minerale/ de alcool, distilate şi
băuturi alcoolice/ de produse din tutun/ de cafea/ energiei electrice/
autoturismelor/ aparatelor de aer condiţionat/
– venituri cu destinaţie specială din comisionul pentru servicii vamale
• permite birourilor vamale utilizarea formei electronice a
Ordinului de Plată pentru Trezoreria statului pe suport
hârtie, care reprezintă dovada necesară pentru acordarea
liberului de vamă mărfurilor destinate importului sau
exportului;
Produse si servicii bancare pag. 408
5.1. DECONTAREA ELECTRONICA
A DATORIEI VAMALE
Caracteristici (continuare)

• în prezent, conform reglemetărilor legale în vigoare,


sistemul este funcţional în cadrul a 78 de birouri vamale;
• comisionarii vamali se pot prezenta la birourile vamale în
vederea obtinerii liberului de vamă în funcţie de momentul
efectuării plătii la ghişeele băncii sau prin serviciile e-
banking
Costuri

Abonament lunar pentru fiecare birou vamal accesat,


diferenţiat în funcţie de modalitatea de decontare aleasă:
• la ghişeele băncii;
• prin e-banking;
Produse si servicii bancare pag. 409
5.1. DECONTAREA ELECTRONICA
A DATORIEI VAMALE

Documente
• cerere pentru accesarea serviciului în care clientul va
menţiona modalitatea de efectuare a plăţilor (la
ghişeele băncii sau utilizând serviciile de electronic
banking;
• semnează ”Convenţia privind decontarea
electronică a datoriei vamale” care intră în vigoare
după un numar de zile lucrătoare (ex: 7) de la data
semnării acesteia de către ambele părţi;
• depune la sediul băncii lista cu birourile vamale
pentru care solicită utilizarea serviciului de decontare
electronică a datoriei vamale;

Produse si servicii bancare pag. 410


5.1. DECONTAREA ELECTRONICA
A DATORIEI VAMALE

Avantaje
• Simplifică procedura de lucru dintre clienţi şi
Autoritatea Naţională a Vămilor, întrucât permite
transmiterea automată a informaţiilor cu maximum de
viteză şi acurateţe;
• Reduce semnificativ timpul pe care clienţii cu
activitate de import/export îl alocă operaţiunilor de
vămuire;
• Oferă posibilitatea efectuării de plăţi în favoarea
unor birouri vamale din alte localităţi, activitate care
până acum presupunea deplasarea unui reprezentant
al clientului în localitatea unde se afla respectivul birou
vamal.

Produse si servicii bancare pag. 411


5.2. MULTICASH / INTERNET BANKING

Beneficiari:clienţi persoane juridice şi persoane


fizice autorizate, permiţând realizarea de
operaţiuni bancare, de la sediul acestora, pe
cale electronică (prin modem sau Internet).
• Banca poate instala in mod gratuit (in functie de
strategia proprie) sistemul de plati electronice la
sediul clientului sau, sistemul permitand
administrarea si operarea in mod direct in
conturile deschise la banca si poate realiza plati
atat in tara cat si in strainatate dar si alte
tranzactii.

Produse si servicii bancare pag. 412


5.2. MULTICASH / INTERNET BANKING

Operaţiunile care se pot efectua:


• plăţi din conturile/subconturile în lei şi în valută, în
sistem intra şi interbancar;
• vânzarea/cumpărarea de valută;
• vizualizarea extraselor de cont pentru conturile
proprii şi pentru subconturi (în lei şi valută);
• constituirea de depozite la termen în lei şi în
valută;
• importul/exportul de Ordine de plată/extrase de
cont în/din alte aplicaţii;
• consultarea unor informatii financiare;
Produse si servicii bancare pag. 413
5.2. MULTICASH / INTERNET BANKING

Comisioane
 Comision lunar – un comision de mentenanţă în funcţie
de tipul modulelor utilizate:
• extras de cont pentru conturile proprii (în lei şi valută);
• extras de cont pentru subconturi (în lei şi valută);
• ordine de plată în lei;
• ordine de plată în valută;
• ordine de vânzare/cumpărare de valută la licitaţie;
• constituirea de depozite la termen;
• management operaţiuni;
• buletine informative;
 Comisioane la data efectuării operaţiunilor - în lei, prin debitarea
de către bancă a contului/subcontului clientului în cazul operaţiunilor
de încasări şi plăţi în lei, în sistem intra şi interbancar;
- in valuta pentru operaţiunile (incasari/plati) efectuate în valută;

Produse si servicii bancare pag. 414


5.2. MULTICASH / INTERNET BANKING
Avantaje
• instalarea programului, instruirea clientului şi asistenţa
tehnică sunt in general gratuite;
• legătură electronică permanentă cu banca în scopul
transmiterii ordinelor de plată şi obţinerii informaţiilor
financiar – bancare;
• transfer rapid şi securizat al sumelor în valută spre şi
dinspre România;
• siguranţa şi confidenţialitatea tranzacţiilor efectuate;
• controlul operaţiunilor de la distanţă prin utilizarea
semnăturilor electronice şi/sau distribuite;
• controlul drepturilor de acces şi de operare ale
utilizatorilor din firmă şi/sau facilitatea de a decide asupra
drepturilor de operare ale utilizatorilor, inclusiv limite de
sume pe zi/operaţiune.
Produse si servicii bancare pag. 415
IV. Produse si servicii bancare alternative
1. Produse de trezorerie
• Introducerea de noi produse si servicii financiare, care sa
vina in intampinarea solicitarilor clientilor din ce in ce mai
sofisticati
• Portofoliul de produse si servicii de trezorerie poate cuprinde
urmatoarele componente:
1. Depozite la termen in lei si valuta (atipice –diferite de cele
standard)
2. Certificate de depozit la purtator
3. Certificate de depozit cu discont
4. Operatiuni cu titluri de stat pe piata primara si secundara
5. Schimb valutar cu date de valuta TODAY, TOM, SPOT
6. Contracte FORWARD pe cursul de schimb
7. Ordine valutare la curs limitat
8. Produse structurate
Produse si servicii bancare pag.416
IV. Produse si servicii bancare alternative
1. Produse de trezorerie (II)
1. Depozite in lei si valuta (atipice –diferite de cele standard)
-in sume importante
-se pliaza pe necesitatile specifice ale unui client
-in orice valuta
-pe orice interval de timp
-in conditii de constituire/remunerare diferentiate
2. Certificate de depozit la purtator
- sunt emise in anumite valute;
- implica tiparirea unor formulare (hartii de valoare) la purtator
- sunt cu dobanda fixa
- este un titlu de credit pe termen, emis de banca, care atesta depunerea
unei sume de bani pe baza caruia, la scadenta, se poate încasa atat suma
depusa cat si dobanda aferenta;
- se poate utiliza ca obiect al garantiei pentru creditele sau scrisorile de
garantie bancara precum şi pentru instrumentele financiare derivate
Produse si servicii bancare pag.417
IV. Produse si servicii bancare alternative
1. Produse de trezorerie (III)
3. Certificate de depozit cu discount
-sunt emise în anumite valute;
-dobanda este fixa;
-este un depozit pe termen mediu în cont nominal, în formă
dematerializată;
-scadenţa tuturor certificatelor emise într-o perioadă este prima zi
lucrătoare a unei luni pe orizontul de timp maxim emis de banca;
-se pot cumpăra si rascumpara în orice zi din perioada cuprinsă între
data emiterii şi data scadenţei;
-pot fi utilizate pentru garantarea creditelor/scrisorilor de
garanţie/avaluri solicitate precum şi pentru instrumentele financiare
derivate.
Produse si servicii bancare pag. 418
IV. Produse si servicii bancare alternative
1. Produse de trezorerie (IV)
4. Operatiuni cu titluri de stat pe piata primara si secundara
- conform autorizatiei BNR, banca ce ofera asemenea instrumente trebuie sa
indeplineasca calitatea de dealer primar;
-se ofera clientilor posibilitatea de a efectua operatiuni cu titluri de stat atat pe piata
primara cat si pe piata secundara;
-gama de operatiuni aferenta pietei secundare cuprinde:
-vanzare/cumparare,
-REPO,
-Reverse REPO,
-executare garantii prin vanzare/transfer fara plata,
-executare garantii prin apropriere,
-rascumparare partiala/optionala/ totala,
-inregistrare/substituire/eliberare gaj,
-titluri în litigiu/transfer beneficiar gaj/transfer portofoliu titluri gajate
Produse si servicii bancare pag. 419
IV. Produse si servicii bancare alternative
1. Produse de trezorerie (V)
5. Schimb valutar cu date de valuta TODAY, TOM,
SPOT
-ofera posibilitatea efectuarii operatiunilor de vanzare-cumparare intre diverse
valute, precum si intre moneda nationala si celelalte valute, nivelul cotatiilor
depinzind de evolutia pietelor valutar-monetare interbancare interne si
internationale:
• SPOT - tranzactii cu data de decontare 2 zile lucratoare;
• TOM - tranzactii cu data de decontare 1 zi lucratoare;
• TODAY - tranzactii cu data de decontare in aceeasi zi lucratoare.
-tranzactionarea se realizeaza in general automat
-sumele importante/regulate pot fi negociate tefefonic direct cu Directia
Trezorerie, optiune disponibila in general numai dupa semnarea unui acord de
negociere telefonica

Produse si servicii bancare pag. 420


IV. Produse si servicii bancare alternative
1. Produse de trezorerie (VI)
6. Contracte forward pe cursul de schimb
- clientul isi stabileste:
>propriile scadente,
>nivelul sumelor tranzactionate,
> momentul intrarii pe piata valutara,
> valutele tranzactionate
- alegerea scadentei (perioade de la 3 zile la 1-2 ani);
- posibilitatea de fixare in prezent a ratei de schimb aferente unei tranzactii valutare a
carei decontare are loc la o data specificata in viitor eliminand astfel riscul de curs
ce se poate manifesta pana la data scadentei;
- acopera riscul valutar al :
• cumparatorului impotriva cresterii ratei de schimb in viitor;
• vanzatorului impotriva scaderii ratei de schimb in viitor.
- cursul la termen nu este o estimare cu privire la nivelul viitor al cursului ci este un rezultat
provenit din calcul;
- nu exista comisioane dar exista garantii/marje
Produse si servicii bancare pag. 421
IV. Produse si servicii bancare alternative
1. Produse de trezorerie (VII)
6. Contracte forward pe cursul de schimb (continuare)-
AVANTAJ EXPORTATORI:
• exportatorul va incasa peste 30 de zile suma de 100.000 EUR
• acesta doreste acoperirea riscului scaderii cursului de schimb
• pentru un curs valutar pe piata interbancara de 3.6200/3.6250, banca
poate cumpara EUR de la exportator peste o luna la cursul
calculat de 3.6260 lei per EUR
• daca acest curs corespunde asteptarilor clientului, se incheie
tranzactia
• acesta va putea vinde 100.000 EUR peste 30 zile la cursul
calculat de aproximativ 3.6260 lei per EUR
• avantajul major este ca exportatorul isi stabileste in prezent
nivelul incasarilor si platilor, putand astfel sa-si gestioneze optim
fluxurile de trezorerie

Produse si servicii bancare pag.422


IV. Produse si servicii bancare alternative
1. Produse de trezorerie (VIII)
6. Contracte forward pe cursul de schimb (continuare)-
AVANTAJ IMPORTATORI:
• importatorul va plati peste 30 de zile suma de 100.000 EUR
• acesta doreste acoperirea riscului cresterii cursului de schimb
• pentru un curs valutar pe piata interbancara de 3.6200/3.6250, BCR
poate vinde EUR peste o luna la cursul calculat de aprox. 3.6400
lei per EUR
• daca acest curs corespunde asteptarilor clientului, se incheie
tranzactia
• acesta va putea cumpara 100.000 EUR peste 30 zile la cursul de
3.6400 lei per EUR
• avantajul major este ca importatorul isi stabileste in prezent
nivelul incasarilor si platilor in echivalent lei, putand astfel sa-si
gestioneze optim fluxurile de trezorerie
• in conditiile in care se manifesta un trend de depreciere pentru
moneda nationala importatorul poate iesi in avantaj financiar
Produse si servicii bancare pag. 423
IV. Produse si servicii bancare alternative
1. Produse de trezorerie (IX)
7. Ordine valutare la curs limitat
-ordinul se executa pana la cursul limita indicat de client (necesar cunostinte de piata
sau BVC stabilit clar pentru clientul respectiv);
-exista o suma minima necesara pentru efectuarea operatiunilor la curs limitat
-exista o perioada maxima de valabilitate a unui ordin de vanzare/cumparare la curs
limitat;
-la momentul in care cursul indicat de client este atins, acesta se va executa si se va
comunica acest fapt clientului;
-in cazul in care cursul solicitat nu a fost atins in termenul de valabilitate, ordinul se
considera respins;
-retragerea unui ordin la curs limitat se poate efectua pe baza solicitarii clientului;
-nu se comisioneaza in general
-nu exista nici o garantie ca se va executa tranzactia

Produse si servicii bancare pag. 424


IV. Produse si servicii bancare alternative
1. Produse de trezorerie (X)
8. Produse structurate (depozite structurate)
• produse cu un grad ridicat de complexitate destinate clientelei initiate
• produse ce incumba un anumit grad de risc
• produse al caror randament poate fi legat independent sau cumulat de
evolutia:
-evolutia cursului valutar (sau cos de valute)
-evolutia indicelui/indicilor bursieri
-pretul aurului/alte metale/petrol
-evolutia indicatorilor monetari (inclusiv dobanzi de referinta)
• bancile pentru a oferi aceste produse structurate recurg la utilizarea
diferitelor optiuni ce se suprapun peste caracteristicile produselor
• exista posibilitatea ca banca sa nu acopere integral riscul implicat de
aceste produse
Produse si servicii bancare pag. 425
IV. Produse si servicii bancare alternative
2. Leasing
AVANTAJELE LEASINGULUI
1. Tratament fiscal avantajos
-deductibilitatea platilor de leasing (amortizare, dobanda, asigurare, diferente de curs
valutar)
-esalonarea platilor TVA de-a lungul perioadei de leasing si amanarea obligatiilor de
plata aferente importului, aplicate la valoarea reziduala de 20% din valoarea de
achizitie
2. Management eficient al resurselor financiare
-eliberarea/utilizarea resurselor financiare proprii pentru dezvoltarea altor investitii
sau proiecte cu randament superior
-bunurile achizitionate in sistem leasing participa la crearea sursei de venit care
contribuie la plata ratelor de leasing
-valoarea constanta a ratei de leasing permite o programare mai riguroasa a
cashflow-ului
Produse si servicii bancare pag. 426
IV. Produse si servicii bancare alternative
2. Leasing (II)
AVANTAJELE LEASINGULUI
3. Rapiditate/Accesibilitate
-documentatie simplificata
-obtinerea si derularea unei finantari in sistem leasing sunt mai rapide (in
comparatie cu creditul bancar)
-leasingul este accesibil pentru segmente mai largi de utilizatori
4. Servicii specializate
-administrarea proceselor de vamuire si asigurare de catre institutia
financiara
5. Servicii financiare integrate
-pachet integrat de finantare si asigurare a bunurilor

Produse si servicii bancare pag. 427


IV. Produse si servicii bancare alternative
2. Leasing (III)
ETAPELE OPERATIUNII DE LEASING

Clientul:
- contacteaza importatorul/dealerul si alege bunul dorit
- contacteaza institutia financiara nebancara (IFN) pentru a
obtine oferta financiara corespunzatoare optiunilor sala si
intocmeste dosarul de leasing
Institutia financiara nebancara:
- efectueaza verificarea bonitatii clientului
- incheie contractul de leasing si face plata integrala a
bunului
Importatorul/dealerul:
-livreaza bunul in conditiile agreate
Produse si servicii bancare pag. 428
IV. Produse si servicii bancare alternative
2. Leasing (IV)
PLATI IMPLICATE
La institutia financiara nebancara, un contract de leasing financiar
presupune efectuarea urmatoarelor plati:
• avansul din pretul CIP al bunului, la care se va adauga TVA
aferenta acestei sume
• comisionul de management
• taxele de inmatriculare
• asigurarea CASCO
• redeventele, care cuprind:
o partea din capital
o dobanda;
o TVA aferenta partii de capital (pana la noi reglemenari legale, dobanda
nefiind purtatoare de TVA )
• valoarea reziduala de 20% sau 0% (inclusa in redevente)

Produse si servicii bancare pag. 429


IV. Produse si servicii bancare alternative
2. Leasing (V)
Dictionar de leasing
CIP (despre valoarea unui bun) -conditie de livrarare prin care vanzatorul plateste frahtul pentru transportul
bunului la destinatia cuvenita si efectueaza asigurarea pentru acoperirea riscului de pierdere sau
deteriorare a bunului in timpul transportului. (CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO –
traducere: transport si asigurare platite pana la ...)
DDP (despre valoarea unui bun) -conditie de livrare prin care vanzatorul isi indeplineste obligatia de
livarare in momentul in care marfa a fost pusa la dispozitia cumparatorului, la locul cuvenit din tara
importatoare. Vanzatorul trebuie sa suporte toate riscurile si costurile, inlcusiv taxele vamale, alte
taxe si speze legate de livrarea bunului vamuit pentru import (DELIVERED DUTY PAID –
traducere: livrat taxe vamale platite)
LEASING FINANCIAR -operatiunea de leasing care indeplineste una sau mai multe dintre urmatoarele
conditii: 1) riscurile si beneficiile aferente dreptului de proprietate trec asupra utilizatorului din
momentul incheierii contractului de leasing; 2) partile au prevazut expres ca la expirarea
contractului de leasing se transfera utilizatorului dreptul de proprietate asupra bunului; 3)
utilizatorul poate opta pentru cumpararea bunului, iar pretul de cumparare va reprezenta cel mult
50% din valoarea de intrare ( piata ) pe care acesta o are la data la care optiunea poate fi exprimata.
Perioada de folosire a bunului in sistem leasing acopera cel putin 75% din durata normata de
utilizare a bunului, chiar daca, in final, dreptul de proprietate nu este transferat
Produse si servicii bancare pag. 430
IV. Produse si servicii bancare alternative
2. Leasing (VI)
Dictionar de leasing (continuare)
LOCATOR -persoana juridica care transmite pentru o perioada determinata dreptul de folosinta
asupra unui bun al carui proprietar este celeilalte parti, adica utilizatorului; finantator
LOCATAR -persoana fizica, juridica sau persoana fizica autorizata care beneficiaza de dreptul
de folosinta asupra unui bun ce apartine locatorului si care poate opta pentru cumpararea
bunului; utilizator
RATA DE LEASING (redeventa) -in cazul leasing-ului financiar, cota parte din valoarea de
intrare a bunului si a dobanzii de leasing. Dobanda de leasing reprezinta rata medie a
dobanzii bancare pe piata romaneasca
VALOARE REZIDUALA -valoarea la care, la expirarea contractului de leasing, se face
transferul dreptului de proprietate asupra bunului catre utilizator. Aceasta valoare nu
poate fi mai mica de 20% din valoarea de intrare a bunului
VALOARE DE INTRARE -valoarea la care a fost achizitionat bunul de catre furnizor,
respectiv costul de achizitie

Produse si servicii bancare pag. 431


IV. Produse si servicii bancare alternative
3. Asset Management
• SAI – Societate de Administrare a Investitiilor
-obiect de activitate: prestarea de servicii specifice privind infiintarea,
promovarea, organizarea si administrarea de organisme de plasament colectiv in
valori mobiliare
-activitate auxiliara: administrarea conturilor individuale de investitii sau de
plasament ale persoanelor fizice si juridice
-activitati adiacente: consultanta cu privire la instrumentele financiare
• CNVM - autoritatea de reglementare si control a pietei de capital din Romania
• UNOPC - Uniunea Nationala a Organismelor de Plasament Colectiv
• Depozitar - institutie de credit autorizata de BNR, avizata de CNVM pentru
activitatea de depozitare a in conditii de siguranta a tuturor activelor unui
OPCVM
• Distribuitor - institutie de credit, SSIF, SAI prin care se desfasoara operatiunile
de subscriere/rascumparare a unitatilor de fond

Produse si servicii bancare pag. 432


IV. Produse si servicii bancare alternative
3. Asset Management (II)
• Fond Deschis de Investitii – Ce este?
• Este un organism de plasament colectiv, fara personalitate juridica,
constituit prin contract de societate civila – atrage banii de le investitori
prin emiterea continua de unitati de fond si ii investeste conform regulilor
din prospectul de emisiune
• Cuprinde totalitatea contributiilor banesti atrase, a activelor achizitionate
si a beneficiilor rezultate prin investirea unor astfel de resurse
• Este un portofoliu diversificat de active - actiuni, certificate de
trezorerie, obligatiuni municipale si corporative, depozite si certificate
bancare, efecte de comert, etc. - administrat de o societate de
administrare a investitiilor
• Se autorizeaza de catre Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare si
trebuie sa respecte prevederile privind piata de capital
• Unitatea de fond - detinere de capital in activele fondului, emisa in
forma nominativa dematerializata
• Valoarea unitara a activului net - se calculeaza prin impartirea valorii
activului net al fondului la numarul de unitati de fond aflate in circulatie
• Valoarea activului net - se calculeaza zilnic, prin scadere obligatiilor
fondului din valoarea totala a activelor si fluctueaza in functie de evolutia
valorii activelor din portofoliu.
Produse si servicii bancare pag. 433
IV. Produse si servicii bancare alternative
3. Asset Management (III)
• Unitatile de fond sunt rascumparabile continuu la cererea
detinatorilor
• Operatiunile de subscriere / rascumparare se efectueaza prin
toate/anumite unitati ale bancii/distribuitori si la sediul SAI
• Pretul de subscriere – pretul la care investitorii cumpara unitatile de
fond. Este egal cu valuarea unitara a activului net plus comisionul de
cumparare (daca este cazul)
• Pretul de rascumparare – pretul pe care il primeste un investitor la
vanzarea unitatilor de fond. Este egal cu valoarea unitara a activului net
din care se scade comisionul de rascumparare (daca este cazul) si
impozitul pe profit. Atat comisionul de rascumparare cat si impozitul se
retin la sursa
• Plata se efectueaza in numerar sau prin virament in termen de maxim
10 zile de la depunerea cererii de rascumparare
• Subscrierea de unitati de fond
– Cerere de adeziune – (doar la prima operatiune)
– Cerere de subscriere – datele de identificare si suma subscrisa (minim o
unitate de fond)
• Rascumpararea unitatilor de fond - Cerere de rascumparare – se
completeaza cu datele de identificare si suma rascumparata
Produse si servicii bancare pag. 434
IV. Produse si servicii bancare alternative
3. Asset Management (IV)
Avantajele investirii in fonduri de investitii

– Expertiza – avantajul de a beneficia de un management profesionist al


investitiilor

– Diversificare – investitiile realizate de un fond se concentreaza asupra unui


numar ridicat de active astfel incat randamentul scazut al unora din aceste
active are un impact mic asupra portofoliului

– Lichiditate – unitatile de fond pot fi rascumparate oricand, total sau partial

– Metoda simpla de a investi - investitorul utilizeaza un singur instrument


investitional – unitatea de fond – a carei valoare este data de zecile de
plasamente care stau la baza sa. Astfel investitorul are acces la piata
financiara si de capital cu un efort minim de analiza

– Oportunitati – atat in ceea ce priveste oportunitati investitionale (in calitate


de investitor calificat) cat si a costurilor mai reduse de care beneficiaza

Risc – incertitudinea (probabilitatea) de a nu obtine randamentul asteptat


(estimat) sau chiar de a inregistra o pierdere de valoare
Produse si servicii bancare pag. 435
IV. Produse si servicii bancare alternative
3. Asset Management (V)
Fond deschis de investitii – de obligatiuni si cu venit fix
– Categorie - fond de obligatiuni si instrumente cu venit fix
– Profilul investitorului – investitor prudent, persoana fizica sau juridica care
prefera sa-si plaseze disponibilitatile in conditii reduse de rsic
– Politica de investitii - plasamente in active cu grad scazut de risc –
cestificate de trezorerie, obligatiuni municipale, obligatiuni corporative,
depozite bancare, certificate de depozit si maxim 10% actiuni
– Durata investitiei – este recomandata plasarea disponibilitatilor banesti pe
un termen de minim 3 luni

Fond deschis de investitii - diversificat


– Categorie - fond diversificat
– Profilul investitorului – investitor persoana fizica sau juridica care doreste
venituri suplimentare, acceptand ca investitia lui sa fie supusa unui anumit
risc
– Politica de investitii - plasamente in actiuni cotate (pana la 50% din
valoarea activelor), certificate de trezorerie, obligatiuni municipale, obligatiuni
corporative, depozite bancare, certificate de depozit
– Durata investitiei – este recomandata plasarea disponibilitatilor banesti pe
un termen de minim 12 luni

Produse si servicii bancare pag. 436


IV. Produse si servicii bancare alternative
3. Asset Management (VI)
Fond deschis de investitii- pe actiuni
– Profilul investitorului – investitor persoana fizica sau juridica care doreste
obtinerea unor randamente superioare, acceptand ca investitia lui sa fie supusa unui
anumit grad de risc ca urmare a prezentei fondului pe piata de capital
– Politica de investitii - plasamente preponderent in actiuni cotate (pana la 100% din
valoarea activelor) precum si in alte categorii de active cu diverse scandente
– Durata investitiei – este recomandata plasarea disponibilitatilor banesti pe un
termen de minim 18 luni
Cont individual
– Produs care se adreseaza investitorilor care doresc un management personalizat al
investitiilor si care ating masa critica necesara unei asemenea abordari, respectiv de
minim 100.000 RON
Portfolio management
– Nivelul de risc pe care clientul este dispus sa si-l asume este un factor extrem de
important ce trebuie luat in considerare inainte de a face o investitie pentru ca
asumarea unui risc prea mare poate avea consecinte neplacute
– Riscul este incertitudinea – probabilitatea ca investitiile sa nu aiba randamentul
asteptat (estimat)
– Aprecierea corecta asupra nivelului tolerantei fata de risc este necesara pentru a
preveni deciziile pripite/abandonarea cursului planificat al investitiei in cel mai
nepotrivit moment

Produse si servicii bancare pag. 437


IV. Produse si servicii bancare alternative
4.1 Asigurari Generale
PORTOFOLIU DE PRODUSE
ASIGURARI GENERALE
– Asigurari de accidente (inclusiv accidentele de munca si bolile
profesionale)
• Asigurarea de accidente persoane
• Asigurarea de accidente a persoanelor aflate in autovehicule
• Asigurarea de accidente pentru profesionistii din media si spectacole - CARISMA
– Asigurari de mijloace de transp. terestru (altele decat cele feroviare)
• Asigurarea facultativa a autovehiculelor (CASCO)
– Asigurari de mijloace de transport feroviar
• Asigurarea facultativa a materialului rulant
– Asigurari de mijloace de transport aerian
• Asigurarea aeronavelor
– Asigurari de mijloace de transport maritim, lacustru si fluvial
• Asigurarea facultativa a navelor
• Asigurarea facultativa a navelor de agrement
• Asigurarea navelor pe timpul constructiei
– Asigurari de bunuri in tranzit
• Asigurarea bunurilor pe timpul transportului (CARGO)
• Asigurarea containerelor

Produse si servicii bancare pag. 438


IV. Produse si servicii bancare alternative
4.1 Asigurari Generale (II)
PORTOFOLIU DE PRODUSE (continuare)
– Alte asigurari de bunuri
• Asigurarea culturilor agricole, rodului viilor, pomilor si hameiului
• Asigurarea banilor si a altor valori
• Asigurarea tip "Toate riscurile" pentru lucrarile de constructii si a raspunderii
constructorului
• Asigurarea echipamentelor electronice
• Asigurarea masinilor, utilajelor si instalatiilor pentru cazurile de avarii accidentale
– Asigurari de raspundere civila pentru autovehicule
• Asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru prejudicii produse prin
accidente de autovehicule (RCA)
• Asigurarea de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de
autovehicule, excedent peste limita maxima legala
• Asigurarea de raspundere a transportatorului pentru pagube produse calatorilor
prin accidente de transport
• Asigurarea de raspundere a transportatorului rutier in calitate de caraus pentru
bunurile/ marfurile transportate cu vehicule pe teritoriul Romaniei
• Asigurarea de raspundere a transportatorului rutier in calitate de caraus pentru
bunurile/marfurile transportate cu vehicule in trafic international (CMR)
• Asigurarea de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de
autovehicule in afara teritoriului Romaniei (Carte Verde)

Produse si servicii bancare pag. 439


IV. Produse si servicii bancare alternative
4.1 Asigurari Generale (III)
PORTOFOLIU DE PRODUSE (continuare)
– Asigurari de raspundere civila pentru mijloace de transport aerian
• Asigurarea de raspundere civila decurgand din folosirea mijloacelor de transport
aerian
– Asigurari de raspundere civila pentru mijloace de transport maritim,
lacustru si fluvial
• Asigurarea de raspundere civila decurgand din folosirea mijloacelor de transport
maritim, lacustru si fluvial
• Asigurarea de raspundere a transportatorului pentru pagube produse calatorilor
prin accidente de navigatie
– Asigurari de raspundere civila generala
• Asigurarea de raspundere civila fata de terti
• Asigurarea complexa de raspundere civila (Generala si Profesionala)
• Asigurarea de raspundere civila a: producatorului, proprietarului fata de chirias, a
chiriasului fata de proprietar, angajatorului, prestatorului de servicii (inclusiv
hoteliere, de alimentatie publica, service auto, curierat), societatilor specializate de
paza si protectie/monitorizare/dispecerizare/interventie, caselor de expeditii;
• Asigurarea privind rambursarea cheltuielilor de repatriere si/sau a sumelor achitate
de turist in cazul insolvabilitatii sau falimentului agentiei de turism
• Asigurarea capacitatii financiare a operatorilor de transport rutier
• Asigurarea de raspundere civila legala a operatorului feroviar
• Asigurarea de raspundere civila a reparatorilor de nave

Produse si servicii bancare pag. 440


IV. Produse si servicii bancare alternative
4.1 Asigurari Generale (IV)
PORTOFOLIU DE PRODUSE (continuare)
– Asigurari de credite
• Asigurarea contractelor de leasing
• Asigurarea creditelor de consum/comerciale/de investitii
– Asigurari de garantii
• Asigurarea de garantii contractuale
• Asigurarea imprumuturilor obligatare
– Asigurari de pierderi financiare
• Asigurarea de pierderi financiare din cauza intreruperii activitatii ca urmare a
producerii unor evenimente asigurate
• Asigurarea privind nefinalizarea lucrarilor de constructii montaj
• Asigurarea turistilor pentru pierderi financiare
– Asigurari de asistenta a persoanelor aflate in dificultate in cursul
deplasarilor sau absentelor de la domiciliu ori de la locul de resedinta
permanenta
• Asigurarea medicala pentru calatorii in strainatate
• Asigurarea de asistenta medicala pentru cetatenii straini pe teritoriul Romaniei

Produse si servicii bancare pag. 441


IV. Produse si servicii bancare alternative
4.1 Asigurari Generale (V)
REASIGURARE
• Realizarea angajamentelor asumate de societatea de asigurari este garantata de
tratatele de reasigurare incheiate cu companii de reasigurare de top
• Principalul obiectiv in realizarea programului de reasigurare este acela de a elimina
consecintele riscurilor majore care ar putea pune in pericol stabilitatea financiara a
societatii precum si de a mentine capacitatea de plata a obligatiilor asumate prin
contractele de asigurare.
• Societatea de asigurari a incheiat un tratat de reasigurare proportional pentru
portofoliul asigurarilor de cladiri si continut, constructii montaj, echipamente
electronice, avarii accidentale si bunuri in tranzit, cu reasiguratori de prestigiu (ex:
Swiss Re, Munich Re)
• Pentru asigurarea medicala de calatorii in strainatate,se pot incheia contracte de
asistenta cu companii de specialitate sau contracte de reasigurare de tip
neproportional.
• Din programul de reasigurare pot face parte contracte de reasigurare pentru
riscurile aferente creditelor de consum, contracte de reasigurare pentru
raspunderi civile, casco si raspunderi maritime, pentru asigurari de culturi
agricole.
• De asemenea, pentru protejarea unor riscuri individuale mari, se pot incheia
contracte de reasigurare facultative, adaptate specificului fiecarui risc, cu companii
foarte bine cotate pe piata internationala.
Produse si servicii bancare pag. 442
IV. Produse si servicii bancare alternative
4.2 Asigurari de viata
• O societate de Asigurari de Viata trebuie sa fie in masura sa ofere produse si
servicii bancassurance

• Misiunea societatii ar trebui sa fie sprijnirea clientilor in :


– protectia familiei;
– mentinerea garantata a stilului de viata, indiferent de situatiile prin care trec;
– continuarea si securitatea intereselor in afaceri - oferindu-le prin canale de
vanzare specifice produse de asigurare de inalta calitate la tarife competitive

• Succesul unei astfel de societati rezida in produsele de asigurare, canalele de


distributie, forta de vanzare, servicii de incredere, combinate cu o strategie de
marketing si vanzari bine definita si agresiva

• Produse oferite:
– Produse bancassurance
– Planurile de pensii
– Programe de asigurari de sanatate
– Programele de beneficii destinate grupurilor de angajati
Produse si servicii bancare pag. 443
IV. Produse si servicii bancare alternative
5. Securities
Servicii principale oferite de o astfel de societate:
• Preluarea şi transmiterea ordinelor primite de la investitori în legătură cu unul sau mai multe
instrumente financiare;
• Executarea ordinelor în legătură cu unul sau mai multe instrumente financiare, altfel decât pe
cont propriu;
• Tranzacţionarea instrumentelor financiare pe cont propriu;
• Administrarea portofoliilor de conturi individuale ale investitorilor, pe bază discreţionară, cu
respectarea mandatului dat de aceştia;
• Subscrierea de instrumente financiare în baza unui angajament ferm şi/sau plasamentul de
instrumente financiare;
Servicii conexe:
• Custodia şi administrarea de instrumente financiare;
• Inchirierea de casete de siguranţă;
• Acordarea de credite sau împrumuturi de instrumente financiare unui investitor, în vederea
executării unor tranzacţii cu instrumente financiare;
• Consultanţă acordată societăţilor cu privire la orice probleme legate de structura de capital,
strategie industrială, precum şi consultanţă şi servicii privind fuziunile şi achiziţiile de
societăţi;
• Alte servicii privind subscrierea de instrumente financiare în baza unui angajament ferm;
• Consultanţă de investiţii cu privire la instrumentele financiare;
• Servicii de schimb valutar în legătură cu activităţile de servicii de investiţii financiare prestate.

Produse si servicii bancare pag. 444


IV. Produse si servicii bancare alternative
5. Securities (II)
Categorii clienti
1. Persoane fizice, posesori ai unor actiuni (cupoane) dobandite in cadrul Programului de
Privatizare in Masa si care doresc sa le vanda pe piata bursiera BVB sau prin sistemul
Rasdaq;
2. Investitori individuali si institutionali, romani si straini, care doresc sa achizitioneze/vanda
actiuni si obligatiuni pe piata de capital romaneasca, prin intermediul ofertelor publice de
cumparare si vanzare; Persoane fizice si juridice, care solicita creearea si administrarea
unui portofoliu;
3. Societati comerciale, interesate in:
– finantarea investitiilor prin oferte publice de obligatiuni si actiuni;
– majorarea capitalului social prin oferta publica de actiuni;
– cotarea la bursa;
– investitii de portofoliu.
4. Persoane fizice si juridice care investesc in titluri de participare ale fondurilor de investitii;
5. Persoane fizice si juridice care solicita reprezentare in Adunarea Generala a Actionarilor,
colectarea si plata dividendelor distribuite de societatile tranzactionate, ai caror actionari
sunt investitori straini care doresc sa efectueze investitii de portofoliu in Romania;
6. Primarii ale oraselor din Romania, interesate in finantarea investitiilor prin emisiuni de
obligatiuni.

Produse si servicii bancare pag. 445


IV. Produse si servicii bancare alternative
5. Securities (III)
Cui se adreseaza investitia in actiuni/obligatiuni listate pe pietele
bursiere, BVB si RASDAQ? Cum apar castigurile?
• Actiunile sunt un instrument de investitie care se adreseaza persoanelor
care detin sume de bani (economii) fara nevoia de a le utiliza pe termen
scurt. Caracteristica principala a investitiei in actiuni este perspectiva pe
termen mediu sau lung. In acelasi timp, investitia in actiuni/obligatiuni
este mai riscanta decat depozitele bancare sau certificatele de trezorerie.
Castigurile si avantajele investitorului in actiuni si obligatiuni
provin in principal din:
• Sursa independenta de piata actiunilor: dividendele si castigurile din
reinvestirea dividendelor. Dividendele se platesc anual si depind direct
de marimea profitului si de rata de dezvoltare a companiei care a emis
actiunile.
• Sursa dependenta de situatia de pe piata actiunilor: castiguri rezultate
din diferenta de pret dintre momentul vanzarii si cel al cumpararii
(castiguri de capital - investitii de portofoliu).
• Dobanda la obligatiuni corporative sau municipale este superioara
dobanzilor bancare la depozite atrase de catre bancile din Romania;
• Listarea obligatiunilor la BVB/RASDAQ permite investitorului
transformarea obligatiunilor detinute in lichiditati.
Produse si servicii bancare pag. 446
IV. Produse si servicii bancare alternative
5. Securities (IV)
Acte necesare pentru investitii bursiere :
• Cerere de deschidere de cont
• Contractului de intermediere
Acte necesare deschiderii contului:
• Persoane fizice: copie dupa BI/CI a titularului contului (in caz de reprezentare
procura speciala autentificata la notariat si copia BI a imputernicitului)
• Persoane juridice:
-copie dupa codul fiscal si certificatul de inmatriculare de la RC sau codul de
inregistrare unica;
-copie dupa BI/CI al imputernicitului care va efectua operatiuni in contul
societatii;
-delegatia in original a persoanei care va semna in numele societatii contractul
de intermediere;
-copii dupa actele constitutive ale societatii – contract si statut/act constitutiv-
din care sa reiasa cine este reprezentantul legal al societatii si atributiile sale;
-hotararea actionarilor sau a asociatilor prin care se mandateaza si se aproba
efectuarea de tranzactii cu valori mobiliare si suma limita pe care o poate angaja
reprezentantul in numele societatii, in astfel de tranzactii.

Produse si servicii bancare pag. 447


IV. Produse si servicii bancare alternative
6. Produse aferente bancilor de locuinte
• Destinaţiile creditelor pentru domeniul locativ sunt reglementate prin
Legea nr. 541/2002 privind economisirea şi creditarea în sistem colectiv
pentru domeniul locativ cu modificarile si completarile ulterioare, care
susţine construirea, cumpărarea, reabilitarea, modernizarea,
consolidarea sau extinderea imobilelor cu destinaţie preponderent
locativă
• Un asemenea produs în lei presupune existenta unei perioade minime
de economisire urmată de acordarea unui credit cu dobândă fixă
pentru activităţi în domeniul locativ. Pe parcursul perioadei de
economisire statul plăteşte o primă din depunerile anuale, primă ce se
acorda pentru sumele economisite în anul calendaristic respectiv de
către clienţi, în condiţiile legii. Dobânda va fi fixă pe toată perioada
creditului, indiferent de fluctuaţiile dobânzilor pe piata monetară.
Exemplu Condiţţii de acordare a creditului:
1. Perioada minimă de economisire este de 18 luni;
Economisire = banii depuşi în bancă + prima de stat (15% dar nu mai
mult de 150 de euro pe an) + dobanda de 3% pe an
2. Sold minim de 50 % din valoarea contractului;
3. Cifră de evaluare minima (un scor care depinde de volumul economiilor,
tariful ales, perioada de economisire, etc.)
Produse si servicii bancare pag. 448
IV. Produse si servicii bancare alternative
6. Produse aferente bancilor de locuinte (II)
• Perioada de rambursare : 7-14 ani
• Valoarea creditului este diferenţa dintre valoarea contractului si soldul economisit.
• Condiţţii de vârstă:
Pentru perioada de economisire nu există restricţii de vârstaă, ceea ce înseamnă că şi
minorii pot fi titulari de contract, părinţii urmând sa efectueze depunerile în numele
acestora. În ceea ce priveşte perioada de creditare, vârsta minimă este de 18 ani iar
cea maximă este reprezentată de vârsta legală de pensionare la sfârşitul perioadei de
creditare.
• Garanţţii:
- Asigurari de viaţă;
- Depozite la termen;
- Ipotecă;
- Altele (ex. Gaj asupra unui bun mobil, etc).
• Documente solicitate:
1. Cerere de credit;
2. Documente care să ateste veniturile;
3. Acord de consultare a bazei de date a CRB;
4. Acte de identitate/certificate de căsătorie;
5. Documentaţie de identificare a destinaţiei creditului
Produse si servicii bancare pag. 449
IV. Produse si servicii bancare alternative
6. Produse aferente bancilor de locuinte (III)
Avantaje:
• Subvenţia de stat pentru depunerile anuale;
• Acordarea de credite cu o dobânda avantajoasă, fixă pe an în lei;
• Evitarea riscului valutar pentru că tot sistemul de economisire-creditare
este în lei;
• Cunoaşterea istoricului financiar al clientului, din timpul perioadei de
economisire, va permite o flexibilitate în acordarea creditului;
• Accesul la finanţări bancare pentru domeniul locativ al persoanelor cu
venituri mici si sub medie;
• Posibilitatea “modelarii” acestuia în funcţie de necesităţile fiecărui client;
• Flexibilitatea – produsul poate suferi o multitudine de modificări;
• Inexistenţa unor limite de vârstă şi implicit încheierea unor contracte de
economisire - creditare chiar şi pentru minori;
• Încheierea individuală de către fiecare membru al unei familii (inclusiv
minorii) a unor contracte de economisire-creditare;
• Prima de stat este obţinută de fiecare titular de cont în parte, indiferent
de cine a făcut alimentarea contului.

Produse si servicii bancare pag. 450


IV. Produse si servicii bancare alternative
6. Produse aferente bancilor de locuinte (IV)
şii desfăş
Paş şurării contractului:

PASUL I – Obţinerea creditului (contractul de economisire-creditare)


Pentru a putea primi creditul, clientul trebuie să îndeplinească următoarele condiţţii:
• economisirea soldului minim de 50% din suma contractată;
• împlinirea unei perioade minime de economisire de 18 luni de la data încheierii
contractului;
• declaraţia clientului privind acceptarea contractării creditului;
• constituirea garanţiilor suficiente pentru creanţele rezultate din acordarea creditului.
PASUL II – Rambursarea creditului
• Rata de rambursare (credit şi dobândă) este aceeaşi cu rata cu care clientul a
economisit
Perioada de rambursare a creditului va fi mai lungă decât perioada de economisire,
deoarece rata de rambursare va conţine şi dobândă la credit; clientul are dreptul, însă,
de a rambursa anticipat creditul, fără a se calcula penalizări pentru această
operaţiune.
PASUL III-Dobânda la credit
• Clientul va trebui să ramburseze creditul cu o dobândă anuală fixă Această dobândă
nu se va modifica pe durata contractului.

Produse si servicii bancare pag. 451


Bibliografie selectiva
Bruce A. Strategic Thinking, Dorling Kindersley Limmited, Great Britain, 2000
Langdon K.
Crouhy M. Risk Management, McGraw-Hill,USA, 2001
Galai D.
Mark R.
Dănilă N. 13 ani de sistem bancar, Supliment Ziarul Financiar, Bucureşti, 2003
Dănilă N. Băncile româneşti – încotro?, Economistul, 1998
Dănilă N. Consideraţii asupra ratelor de dobândă activă şi pasivă, Bursa, 2003
Dănilă N. Diversificarea serviciilor bancare în perspectiva mileniului III,
Adevărul Economic, 1996
Dănilă N. EURO – Bipolarizarea Monetară, Editura Economică, Bucureşti, 1999
Dănilă N. EURO, în contextul actual al bipolarizării monetare, Piaţa Financiară
nr.2, 2003
Dănilă N. Experienţele internaţionale şi stabilizarea pieţei financiare româneţti,
Adevărul, Bucureşti, 2002
Dănilă N. Privatizarea băncilor, Editura Economică, Bucureşti, 2000
Dănilă N. Profilul unui supermarket financiar, Adevărul economic, Bucureşti,
2003
Produse si servicii bancare pag. 452
Bibliografie selectiva (II)
Dănilă N.,Anghel L.C. Managementul lichidităţii bancare, Editura Economică, Bucureşti, 2002
Dănilă M.I.
Dănilă N., Berea A.O. Managementul bancar – Fundamente şi orientări, Editura Economică,
Bucureşti, 2000
Dănilă N., Dănilă M.I. Money, credit and capital markets, Academy of Economic Studies
Publishing House, Bucureşti, 2000
Evans R. Customer Relationship Management-Creating the customer-centric
financial services organisation, Lafferty Report,1999
Gordon P. Money, credit and asset prices, Macmillan Press Ltd, 1994
Gup B.E., Fraser D.R., Kolari J.W. Commercial Bank Management, John Wiley & Sons, Inc., 1989
Koch T.W. Bank Management, The Dryden Press-Harcourt College
MacDonald S.S. Publishers,USA, 2000
Leichtfuss R. Achieving Excellence in Retail Banking, John Wiley&Sons Ltd.,
England, 2003
Murphy S. Retailers in Financial Services- A new strategic approach to customer
relationships, Lafferty Report,2001
Saunders A. Financial Institution Management- A Risk Management Approach,
Cornett M.M. McGraw-Hill Irwin, USA, 2003

Produse si servicii bancare pag. 453


Bibliografie selectiva (III)
Smullen J. Performance Measurement in Retail Financial Services, Lafferty
Report, 2002
*** B.C.R., Anale 2002
*** B.N.R., Buletin 2001,2002,2003,2004,2005,2006
*** B.N.R., Raport anual 2000,2001,2002,2003,2004,2005
*** Banii noştri, 2003-2006
*** Bankrate Inc.
*** Basel Committee on Banking Supervision, Consultative Document,
Overview of The New Basel Capital Accord, Aprilie, 2003
*** Basel Committee on Banking Supervision, Sound Practices for
Managing Liquidity in Banking Organisations, 2000
*** Bursa, 2003-2006
*** Capital, 2003-2006
*** Central European Bank
*** Data Warehousing Institute, 2001
*** Euromoney, 2002-2006
*** Euromoney, Universal banks - Brawn takes on brains in the battle for
the corporates, October 2001

Produse si servicii bancare pag. 454


Bibliografie selectiva (IV)
*** Federal Reserve Bank
*** Financial World, A study of customer relationship management
strategies in European Financial Services – Third Annual Survey,
Gandy A., July 2001
*** Fitch Ratings
*** Global Finance, 2002-2006
*** Goldman Sachs
*** Goldman Sachs & Co and SBC Warburg Dillon Read : The practice of
risk management, Euromoney Books, 1999
*** IBM Business Consulting Services, European Wealth and Private
Banking Industry Survey 2003
*** IDC
*** ING Baring’s Structured Finance Division : Asset securisation : current
techniques and emerging market applications, Euromoney Books, 1999
*** Institutional Investor, 2002
*** ISRA Center Marketing Research, Studiu, August, 2003
*** KPMG, Frontiers in finance, 2002
*** Lafferty, Merger and Acquisitions in Europe: The Changing Dynamics
of Financial Services, 2001

Produse si servicii bancare pag. 455


Bibliografie selectiva (V)
*** Lafferty, Retail Banker International,2002-2003
*** McKinsey
*** McKinsey European Mass Affluent Retail Banking, 2001
*** McKinsey Quarterly, 2003
*** McKinsey US Brand Health, 2000
*** McKinsey US Retail Bank Price, 2001
*** McKinsey, The Future of Corporate Banking in Europe Report, 2001
*** Merrill Lynch, European Banking Adviser, 2 September 2003
*** Merrill Lynch, Italian Banks, 1 September 2003
*** Merrill Lynch, Pan European Banks, 2 September 2003
*** Merrill Lynch, Pan-European Banks Focus on UK, 2 September 2003
*** Moody’s Investors Service, Rating Methodology- Bank Credit Risk,
1999
*** Morningstar
*** Piaţa Financiară, 2002-2006
*** PricewaterhouseCoopers
*** Reuters

Produse si servicii bancare pag. 456


Bibliografie selectiva (VI)
*** RK Hammer Investment Bankers,2003
*** România Liberă – Ghid Financiar, 2003-2006
*** Romanian Business Digest, Bucureşti 2003-2005
*** Ross D, Deloitte & Touche : International treasury management,
Euromoney Books, 1999
*** Rubin Worldwide Benchmark Report, 2002
*** Salomon Smith Barney
*** Scorpio Partnership
*** Supliment Ziarul Financiar, Sistemul bancar, Bucureşti, 2003-2006
*** The 100 top brands, Business Week, 5 August 2002
*** The Banker Supplement Aprilie 2003, Romania –Moving Into the Heart
of Europe
*** The Banker, 2002-2006
*** The Banker, The Centre for the Study of Financial Innovation – Basel
lies on bumpy road, February 2002
*** The Wall Street Journal, Guide to Planning Your Financial Future,
2002

Produse si servicii bancare pag. 457


Bibliografie selectiva (VII)
*** UBS Financial Services Group, The Bank for Banks, Private Banking
*** UBS Financial Services Group, The Bank for Banks, Securities
Bundling for a Private Bank

Produse si servicii bancare pag. 458